Ref jb/as. Købsaftale. Mellem. Ejendomsselskabet Søbyen A/S eller ordre [ ] vedrørende køb af ejendom. Side 1 af 17. Matr. nr.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ref. 261749-7 jb/as. Købsaftale. Mellem. Ejendomsselskabet Søbyen A/S eller ordre [ ] vedrørende køb af ejendom. Side 1 af 17. Matr. nr."

Transkript

1 Ref jb/as Købsaftale Mellem Ejendomsselskabet Søbyen A/S eller ordre og [ ] vedrørende køb af ejendom Side 1 af 17

2 1. Parterne Undertegnede Ejendomsselskabet Søbyen A/S eller ordre P. Malmkjærs Vej 6B 8600 Silkeborg Cvr-nr.: Telefon nr.: (I det følgende betegnet Sælger ) sælger herved til medunderskrevne [Købers navn] [Købers adresse] [Købers Cpr-nr.:] [Købers telefon nr.:] [Købers ] (I det følgende betegnet Køber ) (I det følgende er Sælger og Køber under et betegnet "Parterne") på følgende vilkår nedennævnte ejendom 2. Ejendommen 2.1 På de i nærværende købsaftale fastste vilkår overdrager Sælger herved til Køber den under projektering, udstykning og opførelse værende ejendom del af mr. nr. [ ] beliggende [ ], i Skanderborg Kommune med nyopført bebyggelse. 2.2 Ejendommen, der er beliggende i byzone og som skal anvendes til helårsbeboelse, sælges som den vil være og forefindes med de på grunden værende bygninger, ledninger, installioner og varmeanlæg, træer, beplantning mm. 2.3 Ejendommen er under udstykning fra ejendommen mr.nr. 111a Skanderborg Markjorder, beliggende Vestergade 43, 8660 Skanderborg jf. den som bilag 2.3 vedlagte udstykningsplan. Hovedejendommens samlede ejendomsprojektering omfter opførelser og etablering af 88 ejerlejligheder samt 22 parcelhuse. Adressen forventes efter udstykning blive Søbyen. 2.4 Ejendommen og den planlagte bebyggelse er angivet på vejledende situionsplan/bebyggelsesplan, der vedlægges som bilag 2.4. Køber skal acceptere afvigelser i det omfang, det ikke væsentligt ændrer bebyggelsens karakter. Side 2 af 17

3 2.5 Ejendommens forventede tinglyste areal udgør [ ] m2 og boligens forventede etageareal udgør [ ] m2 jf. den foreløbige tegning over ejendommen vedlagt som bilag 2.5. Som følge af, ejendommens grund endnu ikke er udstykket og boligen endnu ikke er færdigopført, er køber bekendt med, grundarealet og etagearealet er opgjort på baggrund af tegninger og dermed foreløbigt fasts. 2.6 Når ejendommen er udstykket og opført, opmåles ejendommen endeligt ved landinspektør. Eventuelle ændringer i boligens etageareal i nedadgående retning, sammenholdt med det foreløbigt fastste tal, angivet ovenfor i punkt 2.5 medfører ikke ret til ændring af købesummen med mindre afvigelsen fra angivelsen af det fastste etageareal er mere end 2 procent. Såfremt boligens endelige etageareal formindskes med 2 procent eller mere, er Sælger forpligtet til nedsætte købesummen med den aftalte pris pr. m2 for den del af arealafvigelsen, der overstiger 2 procent. Der kan ikke ske regulering i opadgående retning. Eventuelle ændringer i grundejerforeningens fællesarealer mv. jf. punkt 12 nedenfor medfører ikke ret til ændring af købesummen, uanset størrelsen af afvigelsen. Det samme gælder ændringer i hovedejendommens og ejendommens grundarealer i forhold til de arealer, der er anført i udstykningsplanen jf. bilag Køber er bekendt med, ejendommen er under opdeling, og der som følge heraf ikke foreligger en særskilt offentlig vurdering på denne. I den udarbejdede salgsopstilling, jf. bilag 2.7, indeholdende standardfinansiering samt lovpligtige økonomioplysninger, er ejendomsskter, den offentlige ejendomsværdi og ejendomsværdiskten som følge heraf anslået. Køber er gjort bekendt med, en ændring i beløbene vil få indflydelse på købers brutto/nettoydelser for beregningsåret. Køber kan ikke gøre krav gældende som følge heraf. Af samme årsag foreligger der ikke oplysninger om ejendommens forbrug af el, vand og varme, hvorfor det i salgsopstillingen angivne forbrug er skønnet og uden ansvar for Sælger. 2.8 Ejendommens varmeinstallion vil være fjernvarme. 3. Servitutter mv. 3.1 Køber er bekendt med og respekterer de byrder og servitutter, der er tinglyst på ejendommen mr. nr. 111a Skanderborg Markjorder, beliggende Vesterga- Side 3 af 17

4 de 43, 8660 Skanderborg. Kopi af tingbogstest for ejendommen er vedlagt som bilag Som bilag 3.2 er vedlagt kopi af servitutterne tinglyst på ejendommen mr. nr. 111a Skanderborg Markjorder, beliggende Vestergade 43, 8660 Skanderborg. 3.3 Køber respekterer de servitutter, der ifølge landinspektørerklæring vil blive pålagt ejendommen i forbindelse med udstykning fra ejendommen mr. nr. 111a Skanderborg Markjorder, beliggende Vestergade 43, 8660 Skanderborg. 3.4 Køber er endvidere pligtig respektere offentlige og prive servitutter, der pålægges ejendommen i forbindelse med udstykningen, byggeprojektets gennemførelse, ejendommens bebyggelse, benyttelse og efterfølgende ibrugtagning. 3.5 Køber respekterer desuden vedtægterne for Grundejerforeningen. Grundejerforeningsvedtægten er vedlagt som bilag Køber meddeler ved sin underskrift på nærværende købsaftale Sælger uigenkaldelig fuldmagt til underskrive respektpåtegning, således Købers endelige adkomst respekterer sådanne servitutter som omtalt ovenfor, ligesom Køber er forpligtet til underskrive digitale dokumenter, der er nødvendige for tinglysning. 4. Ejendommens indretning 4.1 Ejendommen opføres og indrettes som basisejendom, således som det fremgår af bilag 2.3 og bilag 2.4 samt merialeliste for ejendommen, der er vedlagt som bilag 4.1. Der tages forbehold for, der på illustrioner i dette meriale kan være gengivet genstande, udstyr og indretning som ikke er standard. Køber skal endvidere acceptere mindre afvigelser, herunder ændringer som følge af konstruktionsmæssige forhold, som ikke ud fra en samlet bedømmelse forringer ejendommens kvalitet, samt mindre ændringer af fællesarealerne mv. 4.2 Køber har mulighed for efter nærmere aftale med Sælgers entreprenør og leverandører, vælge andre merialer end standardmerialerne anført i merialelisten jf. bilag 4.1. Eventuelle ændringer/tilvalg aftales direkte mellem Køber og Sælgers entreprenør/leverandører og betaling for ændringerne/tilvalgene skal ske direkte mellem Køber og Sælgers entreprenør/leverandører i det omfang ændringerne/tilvalgene medfører ekstrabetalinger i forhold til købesummen. Side 4 af 17

5 4.3 Nærværende Købsaftale vedrører alene en ejendom med indretning og standardmerialer i overensstemmelse med merialelisten, og Sælger kan derfor ikke gøres ansvarlig for eventuelle mangler ved de ændringer/tilvalg, som Køber måtte vælge. Eventuelle mangelindsigelser desangående skal gøres gældende af Køber direkte overfor entreprenøren/leverandørerne. 4.4 Aftale om ændringer/tilvalg skal være indgået inden den [ ]. I mods fald opføres ejendommen som basisejendom jf. punkt Sælger oplyser 5.1 Sælger oplyser, der sælger bekendt ikke verserer sager eller består uopfyldte krav fra det offentlige eller prive vedrørende ejendommen udover sag vedrørende byggeriets opførelse og ibrugtagning, ejendommen ikke er udstykket og færdigopført på købstidspunktet, ejendommen er under opførelse, og der om følge heraf ikke foreligger særskilt offentlig vurdering. Ejendommen nyvurderes efter byggeriets afslutning, der sælger bekendt ikke påhviler ejendommen utinglyste rettigheder eller forpligtelser, ud over, hvad der fremgår af nærværende købsaftale, al forfalden gæld vedrørende anlægsarbejder og tilslutninger til vej, fortov, fællesanlæg, fællesantenne, el, gas, vand, varme, kloak, rensningsog ledningsanlæg vil være betalt i forbindelse med handlens afslutning. Sælger bekendt er der ikke udført arbejder, afsagt kendelser, eller truffet beslutninger af offentlige myndigheder, for hvilke udgifterne senere vil blive pålagt ejendommen, samtlige installioner medfølger i gældfri og brugbar stand, og der foreligger alle fornødne myndighedsgodkendelser, bortset fra ibrugtagningstilladelse/indflytningstilladelse, som sælger indestår for fremkommer. 5.2 Sælger sørger for udarbejdelse af energimærke/energiplan for ejendommen, når byggeriet er færdigopført, og kopi vil herefter blive tilstillet Køber. Køber kan ikke gøre nogen form for krav gældende overfor Sælger som følge af indholdet af energimærke/energiplan. Side 5 af 17

6 5.3 Ejendomsdarapport for ejendommen mr. nr. 111a Skanderborg Markjorder, beliggende Vestergade 43, 8660 Skanderborg vedlægges som bilag Overtagelsesdag, risikoovergang og forsikring 6.1 Overtagelsesdagen er foreløbig fasts til den [ ], dog tidligst 7 måneder fra endelig aftale (køber har stillet garanti, jfr. 9.4, og købers advok har godkendt handlen i sin helhed). Ejendommen henligger fra denne do for Købers regning og risiko. Risiko for ildebrand overgår til Køber ved underskrift af denne købsaftale således, Køber er berettiget til modtage brandforsikringssummerne til anordningsmæssig anvendelse imod forinden have opfyldt handlens betingelser. 6.2 Sælger er berettiget til fremrykke overtagelsesdagen til den [ ] under forudsætning af, Køber/Købers advok får skriftlig meddelelse herom senest den [ ]. 6.3 Sælger er berettiget til uden begrundelse og uden betaling af dagbod eller anden kompension til køber, udskyde overtagelsesdagen med op til 3 måneder, under forudsætning af, Køber / Købers advok får skriftlig meddelelse herom senest 4 måneder før den foreløbige overtagelsesdag. 6.4 Udover den i punkt 6.3 anførte ret til udskyde overtagelsesdagen, er sælger berettiget til uden betaling af dagbod eller anden kompension, udskyde overtagelsesdagen som følge af: 1. Ændringer i arbejdets art og omfang, der er aftalt med Køber. 2. Købers forhold. 3. Nedbør, lav temperur, stærk vind eller anden vejrlig, som forhindrer eller forsinker arbejdet, når sådant vejrlig forekommer i væsentligt større omfang, end det er sædvanligt for den pågældende årstid og egn. 4. Forhold der opstår uden Sælgers skyld og over hvilke Sælger ikke er herre, eksempelvis krig, brand, usædvanlige nurbegivenheder, strejker, lockout, tyveri eller hærværk (force majeure). 5. Offentlige påbud eller forbud, der ikke skyldes Sælgers forhold. 6. Nødvendige tilladelser fra myndigheder til byggesagens gennemførelse, der ikke foreligger seneste 30 dage efter, fyldestgørende meriale er sendt til myndighederne. 7. Tyveri af merialer. 8. Sælgers entreprenørs eller leverandøres konkurs, rekonstruktion, tvangsakkord, uberettiget arbejdsstandsning eller lignende. 9. Behandling af og håndtering vedrørende forurenet jord, ekstrafundering og hindringer i grunden, der ikke var kendt ved købsaftalens indgåelse. 10. Fund af fortidsminder. Side 6 af 17

7 6.5 Sælger skal dog søge forsinkelsen undgået eller begrænset ved sådanne dispositioner som med rimelighed kan kræves. Anser Sælger sig berettiget til fristforlængelse, skal Køber snarest muligt underrettes skriftligt. 6.6 Sælger indestår for, der på overtagelsesdagen er udstedt midlertidig færdigmelding, og Sælger foranlediger endelig færdigmelding meddelt, hvis denne ikke allerede foreligger på overtagelsesdagen. 7. Aflevering og mangler 7.1 Lov nr af 28. september 2007 om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom, kapitel 1, finder ikke anvendelse på nærværende aftale, da ejendommen ikke er færdigopført på tidspunktet for indgåelse af denne aftale, hvorfor det ikke er muligt for Sælger forinden aftaleindgåelsen forelægge tilstandsrapport og tilbud om ejerskifteforsikring for Køber. Sælgers hæftelse for mangler er derfor alene reguleret i nærværende aftale. Sælger tegner endvidere lovpligtig byggeskadeforsikring, som dækker byggeskader, jf. bekendtgørelse om byggeskadeforsikring. 7.2 Senest på overtagelsesdagen, og inden købers ibrugtagning af ejendommen, gennemgår Køber og Sælger ved en afleveringsforretning ejendommen for eventuelle fejl og mangler. Der udarbejdes en afleveringsprotokol, som underskrives af begge parter. Køber har pligt til deltage i afleveringsforretningen. 7.3 Efter afleveringsforretningen afgiver Køber skriftligt erklæring om, denne har overtaget ejendommen uden væsentlige mangler, såfremt dette er tilfældet. 7.4 Mangler konsteret efter overtagelsesdagen kan kun påberåbes af Køber, såfremt Sælger har fået skriftlig meddelelse herom inden rimelig tid efter, manglen er eller burde være konsteret. Sælger har ret og pligt til afhjælpe mangler konsteret efter overtagelsesdagen, såfremt der er tale om mangler, som Sælger bærer ansvaret for. Afhjælpning af en mangel konsteret efter overtagelsesdagen kan udskydes til foretagelse sammen med afhjælpning af eventuelle mangler konsteret ved 1- års gennemgangen foruds, manglen ikke forværres derved, og udskydelsen ikke medfører ulempe for Køber. 7.5 Senest henholdsvis 11 måneder samt 4 år og 11 måneder efter afleveringsdagen indkalder Sælger den til enhver tid værende ejer af ejendommen til sæd- Side 7 af 17

8 vanlig entrepriseretlig 1-års og 5-års gennemgang, hvor eventuelle mangler registreres og afhjælpes inden henholdsvis 1 år og 5 år efter afleveringsdagen uden vederlag for Køber, for så vidt der er tale om mangler, som Sælger bærer ansvaret for. Gennemgangen gennemføres for Sælgers regning. 7.6 Sælgers ansvar for mangler ophører i henhold til den til enhver tid gældende forældelseslov. 7.7 Afhjælpning af en mangel, som Sælger eller dennes entreprenører er ansvarlige for, og som konsteres efter afleveringsforretningen, kan udskydes til foretagelse sammen med afhjælpning af eventuelle mangler konsteret ved 1 årsgennemgangen, foruds manglen ikke forværres derved, og udskydelsen ikke medfører væsentlig ulempe for køber. 7.8 Køber er af sælger opfordret til søge egen byggeteknisk rådgivning både i forbindelse med indgåelsen af nærværende aftale og i forbindelse med afleveringsforretningen. 7.9 For så vidt angår grundejerforeningens fællesarealer gennemføres afleveringsforretningen, når Sælger indkalder grundejerforeningen hertil. Sælger indkalder endvidere grundejerforeningen til 1-års og 5-års gennemgangen. Gennemgangene afholdes henholdsvis 11 måneder samt 4 år og 11 måneder efter fællesarealernes oprindelige aflevering fra entreprenøren til Sælger, hvor eventuelle mangler registreres og afhjælpes inden henholdsvis 1 år og 5 år efter afleveringsdagen. Køber accepterer, repræsentanter for grundejerforeningen kan disponere vedrørende afleveringen og eftersyn på Købers vegne Køber er bekendt med og accepterer, ejendommen udstykkes fra en ejendom, der er under projektering, og dele af hovedejendommens øvrige ejerlejligheder samt fælles-og udenomsarealerne først færdiggøres i etaper efter overtagelsesdagen, og der dermed kan forekommer byggegener efter overtagelsesdagen. Det samme gælder med hensyn til forekomsten af byggemerialer. Manglende færdiggørelse pr. overtagelsesdagen af ejendommen mr.nr. 111a Skanderborg Markjorder, beliggende Vestergade 43, 8660 Skanderborg og ejendomme udstykket herfra, herunder disses fælles- og udenomsarealer, betragtes ikke som en væsentlig mangel, der hindrer aflevering af ejendommen eller i øvrigt berettiger til misligholdelsesbeføjelser, herunder tilbagehold af deponeret købesum. Sælger indestår dog for, der vil være adgang til ejendommen ad fast belægning. Sælger har overfor Skanderborg Kommune stillet entreprenørgaranti til sikkerhed for vejprojektets gennemførelse Sælger er berettiget til efter overtagelsesdagen, i fornødent omfang og efter forudgående aftale med Køber, få adgang til ejendommen med henblik på Side 8 af 17

9 afhjælpning af eventuelle mangler ved ejendommen og/eller hovedejendommen Køber indtræder i Sælgers rettigheder over for leverandører af hårde hvidevarer og termoruder i relion til eventuelle mangler. Dette medfører, Køber kun kan rette mangelskrav vedrørende de hårde hvidevarer over for leverandøren af de pågældende produkter. Mangler ved de nævnte produkter er derfor ikke en mangel ved ejerlejligheden. 8. Refusionsopgørelse 8.1 Med overtagelsesdagen som skæringsdag udfærdiger Sælger sædvanlig refusionsopgørelse over ejendommens indtægter og udgifter. Saldoen berigtiges kontant senest 10 dage efter, Sælger har sendt refusionsopgørelsen til Køber. Berigtiges refusionsopgørelsen ikke rettidigt, forrentes denne med Nionalbankens officielle udlånsrente med tillæg af 5 % p.a. fra overtagelsesdagen. 8.2 Da ejendommen endnu ikke er selvstændigt vurderet, betaler Køber efter påkrav en forholdsmæssig andel efter fordelingstal af hovedejendommens ejendomsskter mv., indtil selvstændig vurdering foreligger. Fordelingen sker på baggrund af det antal etagemeter byggeret, der er tilknyttet de enkelte ejendomme. Køber er bekendt med, der kan ske ikke uvæsentlige stigninger i ejendomsværdisk og ejendomsskter i forhold til de i salgsopstillingen anslåede beløb. 8.3 Sælger drager omsorg for aflæsning af forbrugsmålere pr. overtagelsesdagen, medmindre andet er udtrykkeligt aftalt, ligesom Sælger meddeler ejerskifte til forsyningsselskaber. 9. Købesummen 9.1 Købesummen er aftalt til kontant kr. [ ], skriver kroner [ ] 00/ købesummen fordeler sig således: Grund kr. [] Entreprise kr. [] I alt kr. [] Opdelingen er sket med henblik på opgørelse af tinglysningsafgift. 9.3 Købesummen berigtiges således: Side 9 af 17

10 9.4 Køber stiller seneste 7 dage efter Sælgers underskrift af nærværende købsaftale uigenkaldelig bankgaranti for købesummen gennem anerkendt pengeinstitut. Den anførte garanti stilles på sædvanlige garantivilkår udarbejdet af Advokrådet, Andelsboligforeningernes Fællesrepræsention, DE, Dansk Byggeri, Finansrådet og Realkreditrådet, som anført i bekendtgørelse nr. 164 af 22. februar Garantivilkårene er vedlagt som bilag 9.4. Det bemærkes, de sædvanlige vilkår i garantien er fraveget i denne aftale jf. pkt Original bankgaranti skal fremsendes til Sælgers advok, Jørgen Brammer, Advokfirmaet Thuesen Bødker & Jæger, Kongensgade 58, 6700 Esbjerg. 9.6 Bankgarantien afløses af kontant deponering i Sælgers pengeinstitut, [ ], på den dertil indrettede deponeringskonto, senest pr. overtagelsesdagen. Falder overtagelsesdagen ikke på en bankdag, skal garantibeløbet deponeres seneste bankdag forud for overtagelsesdagen. 9.7 Garantibeløbet/det deponerede beløb kan tidligst frigives til sælger på overtagelsesdagen, og når samtlige nedenstående betingelser er opfyldt: Køber skal have opnået endeligt tinglyst skøde uden præjudicerende retsanmærkninger. Såfremt der ikke foreligger et endeligt tinglyst skøde uden præjudicerende retsanmærkninger på overtagelsesdagen, og sælger ønsker få udbetalt garantibeløbet/det deponerede beløb eller dele heraf, kan udbetaling alligevel finde sted. Forudsætningen herfor er, sælger samtidig hermed stiller en pengeinstitutgaranti over for køber svarende til størrelsen af det beløb, der ønskes udbetalt. Garantien skal efter sit indhold garantere tilbagebetaling af det udbetalte beløb med renter efter renteloven (Nionalbankens officielle udlånsrente + 7 pct. p.a.), hvis der ikke inden 12 måneder efter overtagelsesdagen foreligger et endeligt tinglyst skøde uden præjudicerende retsanmærkninger Der skal være afholdt en afleveringsforretning, og køber skal have afgivet en erklæring om, denne har overtaget ejendommen uden væsentlige mangler. Hvis der mellem køber og sælger er enighed om eksistensen af en mangel og størrelsen af udbedringsomkostningerne, kan dette beløb tilbageholdes i forbindelse med frigivelse af garantibeløbet/det deponerede beløb. Hvis køber påberåber sig en mangel ved byggeriet, og sælger ikke er enig i eksistensen heraf eller størrelsen af udbedringsomkostningerne, kan køber tilbageholde et rimeligt beløb maksimalt svarende til udbedringsomkostningerne. Side 10 af 17

11 Køber skal herefter straks og senest inden 10 arbejdsdage foranledige, der indsendes en begæring til Voldgiftsnævnet for bygge- og anlægsvirksomhed om få den mulige mangel og eventuelle udbedringsomkostninger vurderet af en uafhængig sagkyndig. Der kan herefter alene tilbageholdes et beløb svarende til den sagkyndiges vurdering. Har køber ikke indsendt en begæring om vurdering af en uafhængig sagkyndig inden for 10 arbejdsdage, skal det af køber tilbageholdte beløb frigives til sælger i sin helhed. 9.8 De i henhold til nærværende købsaftale fornødne anmeldelser til myndigheder/ myndighedsgodkendelser skal foreligge, hvorved forstås midlertidig færdigmelding, idet parterne er enige om, frigivelse af garantibeløbet/det deponerede beløb kan ske uagtet, der ikke foreligger endelig færdigmelding jf. punkt 6.6, således det sædvanlige vilkår i den af Advokrådet, Andelsboligforeningernes Fællesrepræsention, DE, Dansk Byggeri, Finansrådet og Realkreditrådet udarbejdede standardgaranti ved køb af nybygget ejendom, jf. punkt 9.4, på dette punkt er fraveget. Der tilbageholdes et beløb på kr ,00 indtil der foreligger endelig færdigmelding. 9.9 Den der berigtiger handlen, har ret og pligt til af de deponerede midler foranledige betaling af pantegæld, der ikke skal overtages, restancer, forfalden refusionssaldo i Købers favør, beløb som ifølge handlens vilkår skal betales af Sælger eller modregnes i købesummen, Sælgers andel af handlens omkostninger samt en eventuel ejendomsmæglers tilgodehavende Renter af de ovenfor nævnte beløb tilfalder Sælger fra overtagelsesdagen Køber er gjort bekendt med, nærværende handel er en kontanthandel, idet der ikke er indestående lån i ejendommen, som Køber kan overtage. Køber bærer som følge heraf alle eventuelle omkostninger og risici ved efterfølgende finansiering af købet Køber er gjort bekendt med og accepterer, der kan gå nogen tid efter overtagelsesdagen før der kan foreligge endeligt tinglyst og anmærkningsfrit skøde, idet udstykningen af grunden kan være tidskrævende. 10. Gæld uden for købesummen 10.1 Uden for købesummen overtager Køber ingen gæld. 11. Moms Side 11 af 17

12 11.1 Købesummen for ejendommen er tillagt moms i henhold til den til enhver tid gældende momslovgivning. Momsbeløb er indregnet i de i nærværende aftale anførte beløb. 12. Grundejerforening 12.1 Køber har ret og pligt til være medlem af Grundejerforeningen Søbyen i overensstemmelse med grundejerforeningens til enhver tid gældende vedtægter. Vedtægter for Grundejerforeningen Søbyen er vedlagt som bilag 3.5. Budget for Grundejerforeningens foreløbigt anslåede udgifter er vedlagt som bilag Kopi af refer af grundejerforeningens stiftende generalforsamling vedlægges som bilag Grundejerforeningen har til formål bl.a. forestå administrion, drift og vedligeholdelse af fællesarealer og fællesindretninger på hovedejendommen, hvilke overdrages vederlagsfrit fra Sælger til Grundejerforeningen i takt med gennemførelsen af projekteringen af ejendommen mr.nr. 111a Skanderborg Markjorder, beliggende Vestergade 43, 8660 Skanderborg. Grundejerforeningen er forpligtet til overtage fællesarealerne. Forpligtelsen indtræder på det tidspunkt, hvor arealerne helt eller delvist er færdiganlagte og afleveret til grundejerforeningen af Ejendomsselskabet Søbyen A/S. 13. Forsikring 13.1 Sælger foranlediger, der tegnes byggeskadeforsikring i overensstemmelse med byggelovens regler herom Det påhviler Køber tegne sædvanlig husforsikring for ejendommen fra og med overtagelsesdagen og afholde omkostningerne forbundet hermed. Køber dokumenterer overfor Sælger seneste på overtagelsesdagen forsikring er tegnet Køber tegner selv indboforsikring og afholder omkostninger forbundet hermed. 14. Tinglysningsafgift 14.1 Tinglysningsafgift og registreringsafgift vedrørende skødet betales af Køber Tinglysningsafgift i forbindelse med tinglysning af vedtægterne for grundejerforeningen afholdes af sælger. Side 12 af 17

13 14.3 For det tilfælde, der er tinglyst pantehæftelser i ejendommen, kan Køber ikke påregne overtage tinglysningsafgiftsfritagelsesgrundlaget i forhold til pantehæftelserne, med mindre Sælger giver Køber tilbud om overtagelse af tinglysningsafgiftsfritagelsesgrundlag, svarende til op til 80 % af købesummen. Overtagelsen sker mod, Køber betaler Sælger 66,7 % af den variable tinglysningsafgift, som er afholdt ved tinglysning af den del af tinglysningsafgiftsfritagelsesgrundlaget, som Køber overtager. Køber afholder i øvrigt omkostningerne ved overtagelsen af afgiftsfritagelsesgrundlaget. 15. Omkostninger 15.1 Sælger afholder samtlige omkostninger i forbindelse med udstykning, byggemodning samt betaling af tilslutningsafgifter til offentlige myndigheder og koncessionerede virksomheder Omkostninger til medvirkende landinspektør og ejendomsmægler afholdes af Sælger Handlens berigtigelse forestås af Sælgers advok, Jørgen Brammer, Advokfirmaet Thuesen Bødker & Jæger, Kongensgade 58, 6700 Esbjerg, og omkostningerne hertil afholdes af Sælger Køber har ret til for egen for egen regning lade sig repræsenterer ved egen advok eller øvrige rådgivere, og Køber erklærer ved sin underskrift på nærværende købsaftale, Køber er opfordret af Sælger til bruge egen rådgiver Køber er i forbindelse med handlen repræsenteret af [ ] og Købers pengeinstitut er [ ]. 16. Skøde 16.1 Køber accepterer, tinglysning af skøde, herunder betinget skøde sker på et af Sælger valgt tidspunkt på grund af tinglysning af den mrikulære sag, udstykning og tinglysning af servitutter. 17. Tilbud accept af tilbud 17.1 Indtil såvel Købers som Sælgers underskrift på denne købsaftale foreligger, er denne betragte som et tilbud. Side 13 af 17

14 18. Ejendomsmægleroplysninger 18.1 Køber erklærer ved sin underskrift på denne købsaftale have modtaget følgende oplysninger af ejendomsmægleren i henhold til lov om omsætning af fast ejendom vedrørende følgende samarbejdspartnere: Realkreditinstitut: Pengeinstitut: Forsikringsselskab: Andre: 18.2 Modtager ejendomsmægleren eller sælgeren vederlag/provision for fremskaffelse af: Finansiering: Forsikring: Andre ydelser: 18.3 Tilbudsgiver har ret til forlange størrelsen af eventuel vederlag/ provision/ rab oplyst Ejendomsmægleren, dennes nærtstående eller dennes anste har ikke i øvrigt en økonomisk eller personlig interesse i omsætningen af nærværende ejendom. 19. Fortrydelsesret 19.1 Køber er orienteret om, Køber kan træde tilbage fra handlen i henhold til reglerne om fortrydelsesret i kapitel 3 i lov nr af 28. september 2007 om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom og har modtaget særskilt erklæring herom vedlagt som bilag Det bemærkes i den forbindelse, Sælger opfører ejendommen med salg for øje, og således Sælger ikke - såfremt Køber gør brug af sin fortrydelsesret skal modtage godtgørelse. Fortrydelsesfristen er 6 hverdage. For fristens begyndelsestidspunkt mv. henvises til den til Køber udleverede erklæring. 20. Bilag Bilag 2.3.: Bilag 2.4: Udstykningsplan Situionsplan/bebyggelsesplan Side 14 af 17

15 Bilag 2.5: Bilag 2.7: Bilag 3.1: Bilag 3.2: Tegning over ejendommen Salgsopstilling Kopi af tingbogstest for ejendommen mr. nr. 111a Skanderborg Markjorder, beliggende Vestergade 43, 8660 Skanderborg Kopi af servitutter tinglyst på ejendommen mr. nr. 111a Skanderborg Markjorder, beliggende Vestergade 43, 8660 Skanderborg Bilag 3.5: Vedtægter for Grundejerforeningen [ ] Bilag 4.1: Bilag 5.3: Bilag 9.4: Bilag 12.1: Bilag 12.2: Bilag 19.1: Merialeliste Ejendomsdarapport for ejendommen mr. nr. 111a Skanderborg Markjorder, beliggende Vestergade 43, 8660 Skanderborg Garantivilkår Budget for grundejerforeningen Kopi af refer af grundejerforeningens stiftende generalforsamling Erklæring om fortrydelsesret **** 21. Betingelser 21.1 Købsaftalen er fra Sælger betinget af, købesummen berigtiges i overensstemmelse med punkt 9, myndighederne godkender den forudste udstykning, Sælger opnår adkomst til Hovedejendommen Betales Købesummen ikke rettidigt, og gør Sælger betingelsen herom gældende, er Køber erstningsansvarlig over for Sælger i henhold til dansk rets al- Side 15 af 17

16 mindelige regler. Sælger er i givet fald berettiget til ophæve handlen med øjeblikkelig virkning Købsaftalen er fra Købers side betinget af Købers advoks godkendelse af købsaftalen i sin helhed. Eventuelle indsigelser skal være gjort gældende overfor Sælger med kopi til advok Jørgen Brammer, Advokfirmaet Thuesen Bødker & Jæger, Kongensgade 58, 6700 Esbjerg senest den [ ]. I mods fald er handlen endelig. 22. Underskrifter 22.1 Parterne er gjort opmærksom på ejendomsmægleren i henhold til lovbekendtgørelse om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme har pligt til kræve kunder legitimerer sig, når der optages en forretningsmæssig forbindelse med disse, og opbevare disse oplysninger i mindst 5 år Parterne gøres opmærksom på, ifølge lovbekendtgørelse nr. 158 af 9. marts 2006 om tinglysning, skal et dokument, der anmeldes til tinglysning, indeholde oplysning om cpr-nummer på de ifølge dokumentet forpligtede og berettigede. Til brug for tinglysning af dokumenter i forbindelse med handlen, skal cprnumre derfor oplyses nedenfor. Cpr-numre vil ikke blive gjort offentligt tilgængelige i forbindelse med tinglysning. Parterne gøres endvidere opmærksom på, nærværende købsaftale og de oplysninger, som i øvrigt indhentes om sagens parter, herunder oplysning om parternes navn, adresse, cpr-numre og restgældsoplysninger, vil blive videregivet til parterne samt til og mellem de relevante aktører i handlen, herunder rådgivere, banker og realkreditinstitutter mv., i det omfang det er nødvendigt for handlens gennemførelse og for efterlevelse af kravene i tinglysningslovgivningen. Aktørerne beholder oplysningerne så længe, det er nødvendigt, fx for kunne opfylde kravene i bogføringsloven eller indberetningspligten til SKAT. Herefter vil oplysningerne blive slettet. Handlens parter kan kontakte og få vide, hvilke oplysninger det konkret drejer sig om. Hvis aktørerne bliver opmærksomme på, der er fejl i oplysningerne, eller disse er vildledende, retter eller sletter aktørerne straks oplysningerne. I det omfang det er muligt, sørger aktørerne samtidig for informere herom til andre, som eventuelt har modtaget oplysningerne Underskrevne parter, der er myndige og har fuld rådighed over vore boer, erkender på ovenfor fastste vilkår have indgået bindende aftale om ejendommens overdragelse, og vi forpligter os til opfylde denne købsaftale i alle dens ord og punkter. Side 16 af 17

17 22.4, den 2015, den 2015 f. Køber: f. Sælger: Side 17 af 17

Købsaftale. Mellem. Ejendomsselskabet Søbyen A/S eller ordre [ ] vedrørende køb af ejerlejlighed. Side 1 af 17. Ref.

Købsaftale. Mellem. Ejendomsselskabet Søbyen A/S eller ordre [ ] vedrørende køb af ejerlejlighed. Side 1 af 17. Ref. Ref. 261749-6 jb/as Købsaftale Mellem Ejendomsselskabet Søbyen A/S eller ordre og [ ] vedrørende køb af ejerlejlighed Side 1 af 17 1. Parterne Undertegnede Ejendomsselskabet Søbyen A/S eller ordre P. Malmkjærs

Læs mere

K Ø B S A F T A L E. Navn: Stilling: Adresse: Adresse: Tlf. arb.: Tlf. privat: Mailadr.:

K Ø B S A F T A L E. Navn: Stilling: Adresse: Adresse: Tlf. arb.: Tlf. privat: Mailadr.: Sag nr. 24.009 Parcel nr. : K Ø B S A F T A L E Undertegnede SennenBolig A/S Cvr.nr. 3314 4660 Kolding Åpark 1, 4. sal 6000 Kolding (herefter kaldet sælger) sælger herved til medundertegnede, Navn: Stilling:

Læs mere

Var. tinglysningsafgift 0,6 % af købesummen *kr. Tinglysningsafgift, fast beløb I alt * kr. Beliggende: Cementvej 2, 2680 Solrød Strand Anmelder:

Var. tinglysningsafgift 0,6 % af købesummen *kr. Tinglysningsafgift, fast beløb I alt * kr. Beliggende: Cementvej 2, 2680 Solrød Strand Anmelder: Sag nr. 96366/PJJ Reg.afgift. Var. tinglysningsafgift 0,6 % af købesummen *kr. Tinglysningsafgift, fast beløb 1.400,00 kr. I alt * kr. Delnr. * af Matr.nr. 12 a, Karlstrup By, Karlstrup Beliggende: Cementvej

Læs mere

Standardgaranti ved køb af nybygget fast ejendom

Standardgaranti ved køb af nybygget fast ejendom 5. marts 2009 Til [sælgers navn] (sælger) Standardgaranti ved køb af nybygget fast ejendom Til sikkerhed for [købers navn]s (køber) opfyldelse af købsaftale af [xx.xx.xxxx] vedrørende køb af ejendommen

Læs mere

Købsaftale med salgsbetingelser

Købsaftale med salgsbetingelser Købsaftale med salgsbetingelser Matr. nr. 16 dm Melby by, Melby Plovvænget 3, 3300 Frederiksværk Natur og Udvikling Købsaftale Undertegnede Halsnæs kommune, Rådhusparken 1, 3300 Frederiksværk sælger og

Læs mere

UDKAST K Ø B S A F T A L E V I L K Å R :

UDKAST K Ø B S A F T A L E V I L K Å R : UDKAST K Ø B S A F T A L E Hillerød Kommune sælger herved til medundertegnede ejendommen matr.nr. 3c Nr. Herlev By, Nr. Herlev på 2.209 m 2 beliggende Bygaden 32, Nr. Herlev, 3400 Hilllerød. Ejendommen

Læs mere

Købsaftale Vindmølle på egen grund

Købsaftale Vindmølle på egen grund Købsaftale Vindmølle på egen grund Vedrørende ejendommen beliggende mr.nr. 155 Mellerup, Agerskov beliggende Bovvej, 6534 Agerskov. Dok. 14/20307-3 1/8 Mellem Energinet.dk CVR.nr. 28980671 Tonne Kjærsvej

Læs mere

Købsaftale Etape 2 Krybilyparken, Brylle 5690 Tommerup

Købsaftale Etape 2 Krybilyparken, Brylle 5690 Tommerup Købsaftale Etape 2 Krybilyparken, Brylle 5690 Tommerup Undertegnede: Sælger herved til medundertegnede: Parcel nummer x (nedenfor kaldt ejendommen) jfr. vedhæftede udstykningsplan af 11. februar 2007 udarbejdet

Læs mere

SALGSBETINGELSER: Kløvervej 87, 6100 Haderslev. Matr. nr. 1409 m. fl, Sdr. Otting Ejerlav, Haderslev. 13181 m 2 174 m 2 1838 m 2 1664 m 2

SALGSBETINGELSER: Kløvervej 87, 6100 Haderslev. Matr. nr. 1409 m. fl, Sdr. Otting Ejerlav, Haderslev. 13181 m 2 174 m 2 1838 m 2 1664 m 2 SALGSBETINGELSER: Beliggenhed: Matr. nr.: Kløvervej 87, 6100 Haderslev Matr. nr. 1409 m. fl, Sdr. Otting Ejerlav, Haderslev Areal ifølge BBR-ejermeddelelse: Grundareal Boligareal Erhvervsareal Bebygget

Læs mere

Nedenfor anførte parter har indgået følgende aftale om rådgivning vedrørende køb/salg af fast ejendom. Ejendomsmæglervirksomheden

Nedenfor anførte parter har indgået følgende aftale om rådgivning vedrørende køb/salg af fast ejendom. Ejendomsmæglervirksomheden Rådgivningsaftale Sagsnr.: KOBERRADGIVNING Dato: 05-04-2015 Nedenfor anførte parter har indgået følgende aftale om rådgivning vedrørende køb/salg af fast ejendom. 1. Parterne Kunden Kunden Navn: Adresse:

Læs mere

KØBSAFTALE (Almindelige vilkår 2014 for salg af Cotta-Slow grunde ved Sofielund)

KØBSAFTALE (Almindelige vilkår 2014 for salg af Cotta-Slow grunde ved Sofielund) KØBSAFTALE (Almindelige vilkår 2014 for salg af Cotta-Slow grunde ved Sofielund) Grunden: Ejendommen er en ubebygget grund, som sælges i den stand, hvori den forefindes, og som beset af køberen med de

Læs mere

KØBSAFTALE Adresse, postnr. + by

KØBSAFTALE Adresse, postnr. + by Bilag 1 Handelsvilkår KØBSAFTALE Adresse, postnr. + by Undertegnede navn adresse postnr. + by (i det følgende benævnt sælger) overdrager herved til medundertegnede Kolding Kommune CVR-nr. 29189897 Nytorv

Læs mere

Parcel af matr.nr.5 a Ågerup by, Pederstrup K Ø B S A F T A L E. Undertegnede Ballerup Kommune, Hold-an Vej 7, 2750 Ballerup, sælger herved til

Parcel af matr.nr.5 a Ågerup by, Pederstrup K Ø B S A F T A L E. Undertegnede Ballerup Kommune, Hold-an Vej 7, 2750 Ballerup, sælger herved til Parcel af matr.nr.5 a Ågerup by, Pederstrup Beliggenhed: Råmosevej 62 2750 Ballerup K Ø B S A F T A L E Undertegnede Ballerup Kommune, Hold-an Vej 7, 2750 Ballerup, sælger herved til XXXXXXXX xxxxxxxx

Læs mere

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR Toldbodgade 3-5, Kolding

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR Toldbodgade 3-5, Kolding KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR Toldbodgade 3-5, Kolding Undertegnede Navn: Adresse: By og postnr.: Tlf.nr.: E.mail CVR nr: Tilbyder herved Kolding Kommune at købe ejendommen Toldbodgade 3-5 i Kolding, matr.nr.

Læs mere

Stilling: Adresse: Telefonnr.: CVR-nr./CPR-nr.:

Stilling: Adresse: Telefonnr.: CVR-nr./CPR-nr.: KØBSAFTALE Undertegnede Stilling: Adresse: Telefonnr.: CVR-nr./CPR-nr.: Afgiver herved købstilbud over for Kerteminde Kommune CVR-nr. 29 18 97 06 Hans Schacksvej 4 5300 Kerteminde om køb af ejendommen

Læs mere

Købsaftale ubebygget grund

Købsaftale ubebygget grund Købsaftale ubebygget grund Vedrørende ejendommen beliggende Skibelundvej 1, 6500 Vojens. Dok. 13/101748-2 1/8 Mellem Energinet.dk CVR.nr. 28980671 Tonne Kjærsvej 65, Erritsø 7000 Fredericia (herefter benævnt

Læs mere

SALGSBETINGELSER: Hejsagervej 83, 6100 Haderslev. 774 m 2 iflg. tingbogen 112 m 2 (opført i 1961) Kr. 830.000. Kr. 165.300

SALGSBETINGELSER: Hejsagervej 83, 6100 Haderslev. 774 m 2 iflg. tingbogen 112 m 2 (opført i 1961) Kr. 830.000. Kr. 165.300 SALGSBETINGELSER: Beliggenhed: Matr. nr.: Hejsagervej 83, 6100 Haderslev 733 Hejsager, Halk Areal ifølge BBR-ejermeddelelse: Grundareal Bebygget areal Samlet ejendomsværdi: 2010 Samlet grundværdi: 774

Læs mere

Betingelser for salg af parcelhusgrunde

Betingelser for salg af parcelhusgrunde Betingelser for salg af parcelhusgrunde Gældende for Kirkegade 12 i Ebeltoft 1. Udbud af parcelhusgrunde Disse betingelser gælder ved Syddjurs Kommunes salg af parcelhusgrunde. Syddjurs Kommune benævnes

Læs mere

BETINGET SKØDE. sælger, skøder og overdrager herved - betinget som nedenfor anført - til medunderskrevne

BETINGET SKØDE. sælger, skøder og overdrager herved - betinget som nedenfor anført - til medunderskrevne Mr. nr. Anmelder: 4 dg og 4 eg, begge Struer Smith Knudsen Advokfirma Store Torv 6 Gade og hus nr.: 7500 Holstebro Park Alle 4, 7600 Struer Tlf. nr. 9742 6333 J.nr. 21008658 /gj Værdi- og registreringsafgift:

Læs mere

KØBSAFTALE. 1. Parterne. 2. Ejendommen

KØBSAFTALE. 1. Parterne. 2. Ejendommen 2013-4899-33 KØGE KOMMUNE TORVET 1 4600 KØGE KILDEBJERGS AGRE, BJÆVERSKOV 2. DEL AF ETAPE 1 KØBSAFTALE 1. Parterne Sælger: Køge Kommune, Torvet 1, 4600 Køge Køber: 2. Ejendommen En ubebygget boligparcel

Læs mere

Standardgaranti ved køb af eksisterende fast ejendom

Standardgaranti ved køb af eksisterende fast ejendom FINANSTILSYNET - ÅRHUSGADE 110-2100 KØBENHAVN 5. marts 2009 Til [sælgers navn] (sælger) Standardgaranti ved køb af eksisterende fast ejendom Garantien er udstedt på foranledning af (købers navn) ("køber")

Læs mere

Parcel af matr.nr.5 a Ågerup by, Pederstrup K Ø B S A F T A L E. Undertegnede Ballerup Kommune, Hold-an Vej 7, 2750 Ballerup, sælger herved til

Parcel af matr.nr.5 a Ågerup by, Pederstrup K Ø B S A F T A L E. Undertegnede Ballerup Kommune, Hold-an Vej 7, 2750 Ballerup, sælger herved til Parcel af matr.nr.5 a Ågerup by, Pederstrup Beliggenhed: Råmosevej 62 2750 Ballerup K Ø B S A F T A L E Undertegnede Ballerup Kommune, Hold-an Vej 7, 2750 Ballerup, sælger herved til XXXXXXXX xxxxxxxx

Læs mere

Købsaftale. Ca. 800 m 2

Købsaftale. Ca. 800 m 2 Købsaftale Del af matr. nr. 1 dn Ullerup by, Torup Bogbinderivej 15, 3390 Hundested Ca. 800 m 2 Natur og Udvikling Købsaftale Undertegnede Halsnæs kommune, Rådhusparken 1, 3300 Frederiksværk sælger og

Læs mere

KØBSAFTALE. (Almindelige vilkår for salg af grunde ved Skolevænget)

KØBSAFTALE. (Almindelige vilkår for salg af grunde ved Skolevænget) KØBSAFTALE. (Almindelige vilkår for salg af grunde ved Skolevænget) 1. Ejendommen er en ubebygget grund, som sælges i den stand, hvori denne forefindes, og som beset af køberen med de på grunden evt. værende

Læs mere

Købsaftale bolig. Vedrørende ejendommen beliggende Højbjerg Huse 3, 8840 Rødkærsbro. Dok. 13/102032-1 1/9

Købsaftale bolig. Vedrørende ejendommen beliggende Højbjerg Huse 3, 8840 Rødkærsbro. Dok. 13/102032-1 1/9 Købsaftale bolig Vedrørende ejendommen beliggende Højbjerg Huse 3, 8840 Rødkærsbro. Dok. 13/102032-1 1/9 Mellem Energinet.dk CVR.nr. 28980671 Tonne Kjærsvej 65, Erritsø 7000 Fredericia (i det følgende

Læs mere

Købsaftale Bymidten 114, 3500 Værløse

Købsaftale Bymidten 114, 3500 Værløse Købsaftale Bymidten 114, 3500 Værløse Matr.nr.1DI, Lille Værløse, Værløse til salg. Dato: Indholdsfortegnelse Parter side 2 Grunden side 2 Servitutter side 3 Overtagelse side 3 Øvrige forhold side 4 Miljø

Læs mere

Standardgaranti ved køb af nybygget andelsbolig (Entreprenørstyret)

Standardgaranti ved køb af nybygget andelsbolig (Entreprenørstyret) 5. marts 2009 Til [sælgers navn] (sælger) Standardgaranti ved køb af nybygget andelsbolig (Entreprenørstyret) Til sikkerhed for [andelsboligkøbers navn]s (køber) opfyldelse af tegningsaftale af [xx.xx.xxxx]

Læs mere

KØBSBETINGELSER GRUNDSALG TIL ERHVERV

KØBSBETINGELSER GRUNDSALG TIL ERHVERV KØBSBETINGELSER GRUNDSALG TIL ERHVERV 1. Parterne 1.1. Sælger: Assens Kommune, Willemoesgade 15, 5610 Assens 1.2. Køber: Navn Adresse Cpr.nr./SE nr. 2. Ejendommen 2.1. Arealet / ejendommen er en ubebygget

Læs mere

Købsaftale. Navn: Adresse: By: Grunden er beliggende ved privat fællesvej og sælges i byggemodent stand.

Købsaftale. Navn: Adresse: By: Grunden er beliggende ved privat fællesvej og sælges i byggemodent stand. Afgift: kr. Akt: skab nr. (udfyldes af tinglysningskontoret) Ejerlav: Erritsø By, Erritsø Matr. nr.: Matr. nr. Beliggende: Argentinervej husnummer j.nr.: Købsaftale Fredericia Kommune sælger herved den

Læs mere

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR Slotssøvejen 8-16, Kolding

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR Slotssøvejen 8-16, Kolding KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR Slotssøvejen 8-16, Kolding Undertegnede Navn: Adresse: By og postnr.: Tlf.nr.: E.mail CVR nr: Tilbyder herved Kolding Kommune at købe ejendommen Slotssøvejen 8-16 i Kolding,

Læs mere

(i det følgende benævnt sælger) (i det følgende benævnt køber)

(i det følgende benævnt sælger) (i det følgende benævnt køber) K Ø B S A F T A L E Underskrevne Faxe Kommune Frederiksgade 9 4690 Haslev (i det følgende benævnt sælger) sælger herved til medunderskrevne (i det følgende benævnt køber) den kommunen tilhørende ejendom,

Læs mere

K Ø B S A F T A L E --------------------------------------

K Ø B S A F T A L E -------------------------------------- A D V O K A T F I R M A E T STEFFENSEN HORSTMANN K Ø B S A F T A L E -------------------------------------- Undertegnede sælger herved til medundertegnede Jens Jørgen N. Nielsen og Bente Østergaard Nielsen,

Læs mere

Ifølge tinglyst adkomst tilhørende ejendom i Ærø kommune, der har været anvendt til lærerbolig og kontorformål, beliggende Østerbro 31, 5985 Søby.

Ifølge tinglyst adkomst tilhørende ejendom i Ærø kommune, der har været anvendt til lærerbolig og kontorformål, beliggende Østerbro 31, 5985 Søby. Købstilbud Sag nr.: 492-2014-17678/Ærø Kommune 1. Parterne: Undertegnede: sælger herved til: Ærø Kommune Statene 2 5970 Ærøskøbing Tlf. 63 52 50 00 Tlf. privat/kontor/mobil: / / 2. Ejendommen: Ifølge tinglyst

Læs mere

Købsaftale bolig. Vedrørende ejendommen beliggende Hyrupvej 18, 6541 Bevtoft. Dok. 13/102026-3 1/9

Købsaftale bolig. Vedrørende ejendommen beliggende Hyrupvej 18, 6541 Bevtoft. Dok. 13/102026-3 1/9 Købsaftale bolig Vedrørende ejendommen beliggende Hyrupvej 18, 6541 Bevtoft. Dok. 13/102026-3 1/9 Mellem Energinet.dk CVR.nr. 28980671 Tonne Kjærsvej 65, Erritsø 7000 Fredericia (i det følgende benævnt

Læs mere

Købesummen ønskes ikke offentliggjort. Betinget skøde

Købesummen ønskes ikke offentliggjort. Betinget skøde Afgift: kr. Akt.: Skab: nr. J.nr.: Ejerlav: Bågegård, Tommerup Matr.nr.: Beliggende: Teglværksvej 5690 Tommerup Anmelder: Advokatfirmaet Bisgaard & Dolberg A/S Tallerupvej 39 5690 Tommerup Tlf. 6376 1103

Læs mere

OPLYSNINGSSKEMA GRUNDE. Køber(e): Morbærhaven anfør husnr., 9000 Aalborg parcel nr.anfør parcel.nr. Gl. Hasseris by, Hasseris

OPLYSNINGSSKEMA GRUNDE. Køber(e): Morbærhaven anfør husnr., 9000 Aalborg parcel nr.anfør parcel.nr. Gl. Hasseris by, Hasseris Køber(e): GRUNDE OPLYSNINGSSKEMA Morbærhaven anfør husnr., 9000 Aalborg parcel nr.anfør parcel.nr. Gl. Hasseris by, Hasseris Navn: Navn: Adresse: Adresse: Postnr./by: Postnr./by: Tlf. : Tlf. : CPR-nr.:

Læs mere

Betingelser for salg af parcelhusgrunde

Betingelser for salg af parcelhusgrunde Betingelser for salg af parcelhusgrunde Gældende for Carl Th. Dreyers Vej i Ebeltoft. 1. Udbud af parcelhusgrunde Disse betingelser gælder ved Syddjurs Kommunes salg af parcelhusgrunde. Syddjurs Kommune

Læs mere

Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Sysselbjergvej, Almind

Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Sysselbjergvej, Almind Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Sysselbjergvej, Almind Nr. 44, 46, 48 og 50 Undertegnede: Navn: Adresse: By og Postnr.: Telefon nr: E.mail: CPR nr: og Navn: Adresse: By og postnr.:

Læs mere

KØBSAFTALE * * * l. PARTERNE. CVR-nr. 84889210 GI. Århusvej 193 8800 Viborg. sælger til. 2. ElENDOMMEN. 2.1. Den ubebyggede grund, betegnet som

KØBSAFTALE * * * l. PARTERNE. CVR-nr. 84889210 GI. Århusvej 193 8800 Viborg. sælger til. 2. ElENDOMMEN. 2.1. Den ubebyggede grund, betegnet som KØBSAFTALE l. PARTERNE Underskrevne sælger til lohn Staaling Eksport ApS CVR-nr. 84889210 GI. Århusvej 193 8800 Viborg * * * 2. ElENDOMMEN 2.1. Den ubebyggede grund, betegnet som Matr.nr.: * af areal ifølge

Læs mere

K Ø B S A F T A L E. Tlf. nr.: teknik@slagelse.dk www.slagelse.dk

K Ø B S A F T A L E. Tlf. nr.: teknik@slagelse.dk www.slagelse.dk Højbjergparken Parcelhusgrunde Lokalplan 129-området Lysehøj K Ø B S A F T A L E Undertegnede Navn: Adresse: Center for Kommunale Ejendomme Caspar Brands Plads 6 4220 Korsør Tlf.: 58 57 90 91 Tlf. nr.:

Læs mere

Købsaftale jordstykke

Købsaftale jordstykke Købsaftale jordstykke Vedrørende ejendommen beliggende Over Viskumvej 6, 8830 Tjele Dok. 13/102023-3 1/7 Mellem Energinet.dk CVR.nr. 28980671 Tonne Kjærsvej 65, Erritsø 7000 Fredericia (herefter benævnt

Læs mere

Købsaftale med salgsbetingelser

Købsaftale med salgsbetingelser Købsaftale med salgsbetingelser Del af matr. nr. 62 aø Frederiksværk Markjorder, Rådhuspladsen, 3300 Frederiksværk Ca. 750 m 2 1 Købsaftale Undertegnede Halsnæs kommune, Rådhusparken 1, 3300 Frederiksværk

Læs mere

Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Elkærholmparken, Vester Nebel

Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Elkærholmparken, Vester Nebel Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Elkærholmparken, Vester Nebel Nr. 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, og 28. Undertegnede: Navn: Adresse: By og Postnr.: Telefon nr: E.mail: CPR

Læs mere

KØBSAFTALE. Mellem. Egedal Kommune Rådhustorvet 2 3660 Stenløse (i det følgende benævnt EK)

KØBSAFTALE. Mellem. Egedal Kommune Rådhustorvet 2 3660 Stenløse (i det følgende benævnt EK) KØBSAFTALE Mellem Egedal Kommune Rådhustorvet 2 3660 Stenløse (i det følgende benævnt EK) og [Virksomhedsnavn] CVR-nr. [Nummer] [Adresse] [postnummer] (i det følgende benævnt Køber) er d.d. indgået aftale

Læs mere

K Ø B S A F T A L E. CVR.nr. 29 18 96 76 Valdemarsgade 43 4760 Vordingborg (i det følgende kaldet sælger) Købers navn. Købers bopæl. Postnr.

K Ø B S A F T A L E. CVR.nr. 29 18 96 76 Valdemarsgade 43 4760 Vordingborg (i det følgende kaldet sælger) Købers navn. Købers bopæl. Postnr. Sag.nr. 14/2036 Dok.nr. 111266/14 K Ø B S A F T A L E Underskrevne Vordingborg Kommune CVR.nr. 29 18 96 76 Valdemarsgade 43 4760 Vordingborg (i det følgende kaldet sælger) sælger til medunderskrevne Købers

Læs mere

SALGSBETINGELSER GRUNDSALG TIL ERHVERV

SALGSBETINGELSER GRUNDSALG TIL ERHVERV SALGSBETINGELSER GRUNDSALG TIL ERHVERV 1. Parterne 1.1. Sælger: Assens Kommune, Rådhus Allé 5, 5610 Assens 1.2. Køber: Adresse Cpr.nr./CVR. nr. 2. Ejendommen 2.1. Arealet / ejendommen er en ubebygget erhvervsparcel,

Læs mere

Tinghøj Allé 2 5750 Ringe

Tinghøj Allé 2 5750 Ringe SALGSBETINGELSER Undertegnede Faaborg-Midtfyn Kommune Tinghøj Allé 2 5750 Ringe sælger betinget af købesummens betaling og tilladelse fra Geodatastyrelsen (udstykning) herved til medunderskrevne Navn/Firma

Læs mere

SALGSBETINGELSER: Ejsbølvænge 3, 6100 Haderslev. 843 m 2 95 m 2. Kr. 960.000. Kr. 312.200

SALGSBETINGELSER: Ejsbølvænge 3, 6100 Haderslev. 843 m 2 95 m 2. Kr. 960.000. Kr. 312.200 SALGSBETINGELSER: Beliggenhed: Matr.nr.: Ejsbølvænge 3, 6100 Haderslev 3534 Haderslev Areal ifølge BBR-ejermeddelelse: Grundareal Bebygget areal 843 m 2 95 m 2 Ejendomsværdi: 2010 Grundværdi: Kr. 960.000

Læs mere

Mellem. Boligforeningen AAB Afdeling 95 Artillerivej 34 2300 København S (herefter kaldet Sælger )

Mellem. Boligforeningen AAB Afdeling 95 Artillerivej 34 2300 København S (herefter kaldet Sælger ) J.nr. 6171-25 JG/tjk Dok 000055 Mellem Boligforeningen AAB Afdeling 95 Artillerivej 34 2300 København S (herefter kaldet Sælger ) og Hvidovre Kommune Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre (herefter kaldet Køber

Læs mere

KØBSAFTALE. Mellem. Egedal Kommune Rådhustorvet 2 3660 Stenløse (i det følgende benævnt EK)

KØBSAFTALE. Mellem. Egedal Kommune Rådhustorvet 2 3660 Stenløse (i det følgende benævnt EK) KØBSAFTALE Mellem Egedal Kommune Rådhustorvet 2 3660 Stenløse (i det følgende benævnt EK) og [Virksomhedsnavn] CVR-nr. [Nummer] [Adresse] [postnummer] (i det følgende benævnt Køber) er d.d. indgået aftale

Læs mere

Boeslunde. Parcelhusgrunde på Mosevænget (Lokalplan 102) K Ø B S A F T A L E

Boeslunde. Parcelhusgrunde på Mosevænget (Lokalplan 102) K Ø B S A F T A L E Boeslunde Parcelhusgrunde på Mosevænget (Lokalplan 102) K Ø B S A F T A L E Undertegnede Navn: Adresse: Tlf. nr.: Center for Kommunale Ejendomme Caspar Brands Plads 6 4220 Korsør Tlf.: 58 57 90 91 teknik@slagelse.dk

Læs mere

Købsaftale erhvervsejendom

Købsaftale erhvervsejendom Købsaftale erhvervsejendom Vedrørende erhvervsejendommen beliggende Lundgårdvej 2A, 6600 Vejen. Dok. 14/08937-2 1/9 Mellem Energinet.dk CVR.nr. 28980671 Tonne Kjærsvej 65, Erritsø 7000 Fredericia (herefter

Læs mere

KØBSAFTALE (Almindelige vilkår for salg af grund beliggende Sandtoften 10)

KØBSAFTALE (Almindelige vilkår for salg af grund beliggende Sandtoften 10) KØBSAFTALE (Almindelige vilkår for salg af grund beliggende Sandtoften 10) 1. Ejendommen er en ubebygget grund, som sælges i den stand, hvori denne forefindes, og som beset af køberen med de på grunden

Læs mere

Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Sysselbjergvej, Almind

Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Sysselbjergvej, Almind Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Sysselbjergvej, Almind Nr. 44, 46, 48 og 50 Undertegnede: Navn: Adresse: By og Postnr.: Telefon nr: E.mail: CPR nr: og Navn: Adresse: By og postnr.:

Læs mere

KØBSAFTALE. 1. Parterne. 2. Ejendommen

KØBSAFTALE. 1. Parterne. 2. Ejendommen 2015-000499-20 Køge Kommune Torvet 1 4600 Køge Matr. nr. 13-a og 13-gg, Herfølge By, Herfølge KØBSAFTALE Sælger: Køge Kommune, Torvet 1, 4600 Køge 1. Parterne Køber: 2. Ejendommen Parcellerne: Matr. nr.

Læs mere

Udkast KØBSAFTALE. Undertegnede Hillerød Kommune, Trollesmindealle 27, 3400 Hillerød sælger herved til medundertegnede

Udkast KØBSAFTALE. Undertegnede Hillerød Kommune, Trollesmindealle 27, 3400 Hillerød sælger herved til medundertegnede Udkast KØBSAFTALE Undertegnede Hillerød Kommune, Trollesmindealle 27, 3400 Hillerød sælger herved til medundertegnede ca. m2 af matr. nr. Trollesminde, Hillerød Jorder, indtegnet på bilag til denne købsaftale.

Læs mere

Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Elkærholmparken, Vester Nebel

Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Elkærholmparken, Vester Nebel Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Elkærholmparken, Vester Nebel Nr. 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, og 28. Undertegnede: Navn: Adresse: By og Postnr.: Telefon nr: E.mail: CPR

Læs mere

KØBSAFTALE (Almindelige vilkår for salg af erhvervsgrunde i Svendborg Kommune)

KØBSAFTALE (Almindelige vilkår for salg af erhvervsgrunde i Svendborg Kommune) KØBSAFTALE (Almindelige vilkår for salg af erhvervsgrunde i Svendborg Kommune) 1. Grunden overdrages til køber i den stand, hvori den er og forefindes, således som den er besigtiget. Grunden skal være

Læs mere

BETINGET KØBSAFTALE. Ejerlejlighed Øresund Tower. Amager Strandvej 100 A/S - CVR-nr. 33 23 94 75 Hollufgård Hollufgårds Allé 12 5220 Odense SØ

BETINGET KØBSAFTALE. Ejerlejlighed Øresund Tower. Amager Strandvej 100 A/S - CVR-nr. 33 23 94 75 Hollufgård Hollufgårds Allé 12 5220 Odense SØ BETINGET KØBSAFTALE Ejerlejlighed Øresund Tower Undertegnede herefter benævnt (køber) Navn Navn Adresse Adresse Postnr. & by Postnr. & by Tlf. privat Tlf. privat Tlf. arbejde Tlf. arbejde E-mail E.mail

Læs mere

KØBSAFTALE. GREVE KOMMUNE, Rådhusholmen 10, 2670 Greve sælger herved til:

KØBSAFTALE. GREVE KOMMUNE, Rådhusholmen 10, 2670 Greve sælger herved til: GREVE KOMMUNE Center for Byråd & Økonomi Rådhusholmen 10 2670 Greve KØBSAFTALE GREVE KOMMUNE, Rådhusholmen 10, 2670 Greve sælger herved til: Del af den af kommunen tilhørende grund matr. 7000p, Kildebrønde

Læs mere

Udbyder hermed sokkelgrunden matr.nr.1di, Lille Værløse, beliggende Bymidten 114, 3500 Værløse

Udbyder hermed sokkelgrunden matr.nr.1di, Lille Værløse, beliggende Bymidten 114, 3500 Værløse august 2016 Udbyder hermed sokkelgrunden matr.nr.1di, Lille Værløse, beliggende Bymidten 114, 3500 Værløse til salg. UDBUDSVILKÅR Grunden udbydes til salg i henhold til bekendtgørelse nr. 799 af 24. juni

Læs mere

KØBSAFTALE (Almindelige vilkår for salg af storparceller til punkthuse (grund nr. 16) ved Sofielund)

KØBSAFTALE (Almindelige vilkår for salg af storparceller til punkthuse (grund nr. 16) ved Sofielund) KØBSAFTALE (Almindelige vilkår for salg af storparceller til punkthuse (grund nr. 16) ved Sofielund) Grunden: Ejendommen er en ubebygget grund, som sælges i den stand, hvori den forefindes, og som beset

Læs mere

T I L B U D S B L A N K E T for ubebygget grund til boligformål på

T I L B U D S B L A N K E T for ubebygget grund til boligformål på T I L B U D S B L A N K E T for ubebygget grund til boligformål på Mejsevej 2, Breum 7870 Roslev Mellem Skive Kommune, Torvegade 10, 7800 Skive som sælger, og Navn: Adresse: By: Tlf.nr.: Mail: er der indgået

Læs mere

Betingelser for salg af storparceller

Betingelser for salg af storparceller Betingelser for salg af storparceller 21-09-2017 Sagsid 16/25701 Gældende for storparcel ved Marienhoffvej 21F, 8550 Ryomgård, matr.nr. 3kh, Ryomgård Hgd., Marie Magdalene 1. Udbud af storparceller De

Læs mere

Købsaftale bolig. Vedrørende ejendommen beliggende Højtoftevej 2, 8620 Kjellerup. Dok. 13/102012-10 1/8

Købsaftale bolig. Vedrørende ejendommen beliggende Højtoftevej 2, 8620 Kjellerup. Dok. 13/102012-10 1/8 Købsaftale bolig Vedrørende ejendommen beliggende Højtoftevej 2, 8620 Kjellerup Dok. 13/102012-10 1/8 Mellem Energinet.dk CVR.nr. 28980671 Tonne Kjærsvej 65, Erritsø 7000 Fredericia (i det følgende benævnt

Læs mere

Tinghøj Allé 2 5750 Ringe. sælger betinget af købesummens betaling og tilladelse fra Geodatastyrelsen (udstykning) herved til medunderskrevne

Tinghøj Allé 2 5750 Ringe. sælger betinget af købesummens betaling og tilladelse fra Geodatastyrelsen (udstykning) herved til medunderskrevne SALGSBETINGELSER Undertegnede Faaborg-Midtfyn Kommune Tinghøj Allé 2 5750 Ringe sælger betinget af købesummens betaling og tilladelse fra Geodatastyrelsen (udstykning) herved til medunderskrevne Navn/Firma

Læs mere

Købsaftale bolig. Vedrørende ejendommen beliggende Husbondvej 64, 8850 Bjerringbro. Dok. 13/102034-3 1/8

Købsaftale bolig. Vedrørende ejendommen beliggende Husbondvej 64, 8850 Bjerringbro. Dok. 13/102034-3 1/8 Købsaftale bolig Vedrørende ejendommen beliggende Husbondvej 64, 8850 Bjerringbro Dok. 13/102034-3 1/8 Mellem Energinet.dk CVR.nr. 28980671 Tonne Kjærsvej 65, Erritsø 7000 Fredericia (i det følgende benævnt

Læs mere

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af erhvervsarealer beliggende ved Eltangvej/Nordager

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af erhvervsarealer beliggende ved Eltangvej/Nordager Oktober 2010 KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af erhvervsarealer beliggende ved Eltangvej/Nordager Undertegnede: Navn: Adresse: By og postnr.: Telefon nr: E.mail: CVR nr.: tilbyder herved Kolding Kommune

Læs mere

KØBSAFTALE BJERREBY MØLLEBAKKE 1, TÅSINGE, 5700 SVENDBORG

KØBSAFTALE BJERREBY MØLLEBAKKE 1, TÅSINGE, 5700 SVENDBORG KØBSAFTALE BJERREBY MØLLEBAKKE 1, TÅSINGE, 5700 SVENDBORG Svendborg Kommune sælger matr. nr. 32f, Bjerreby by, Bjerreby. Adresse: BJERREBY MØLLEBAKKE 1, 5700 SVENDBORG Areal: 1.050 m 2 Køber betaler alle

Læs mere

Købsaftale Bygningsløs landbrugsejendom

Købsaftale Bygningsløs landbrugsejendom Købsaftale Bygningsløs landbrugsejendom Vedrørende landbrugsejendommen beliggende Bjørnskovvej 5, 6534 Agerskov. Dok. 13/101737-2 1/10 Mellem Energinet.dk CVR.nr. 28980671 Tonne Kjærsvej 65, Erritsø 7000

Læs mere

Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Skolebakken 42a-e og Rytterskolevej 18 i Nr. Bjert

Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Skolebakken 42a-e og Rytterskolevej 18 i Nr. Bjert Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Skolebakken 42a-e og Rytterskolevej 18 i Nr. Bjert Undertegnede: Navn: Adresse: By og Postnr.: Telefon nr: E.mail: CPR nr: og Navn: Adresse: By

Læs mere

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af erhvervsarealer beliggende i Industri Nord

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af erhvervsarealer beliggende i Industri Nord November 2013 KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af erhvervsarealer beliggende i Industri Nord Undertegnede: Navn: Adresse: By og postnr.: Telefon nr: E.mail: CVR nr.: tilbyder herved Kolding Kommune

Læs mere

K Ø B S A F T A L E. ejendommen matr.nr. 2a Sønderup By, Sønderup af areal ifølge tingbogen 1816 m 2, beliggende Hjedsbækvej 474, 9541 Suldrup samt

K Ø B S A F T A L E. ejendommen matr.nr. 2a Sønderup By, Sønderup af areal ifølge tingbogen 1816 m 2, beliggende Hjedsbækvej 474, 9541 Suldrup samt K Ø B S A F T A L E Undertegnede Navn/Virksomhed: Adresse: CPR/CVR.: Tlf.: E-mail: tilbyder herved at købe ejendommen matr.nr. 2a Sønderup By, Sønderup af areal ifølge tingbogen 1816 m 2, beliggende Hjedsbækvej

Læs mere

KØBSAFTALE. 1. Parterne. 2. Ejendommen. Køge Kommunes ejendom matr.nr. 14 aq Ølsemagle by, Ølsemagle beliggende Skolevej 3, 4600 Køge.

KØBSAFTALE. 1. Parterne. 2. Ejendommen. Køge Kommunes ejendom matr.nr. 14 aq Ølsemagle by, Ølsemagle beliggende Skolevej 3, 4600 Køge. Køge Kommune Torvet 1 4600 Køge 2017-008844-11 Skolevej 3, 4600 Køge Matr.nr. 14 aq Ølsemagle b, Ølsemagle KØBSAFTALE 1. Parterne Sælger: Køge Kommune, Torvet 1, 4600 Køge Køber: 2. Ejendommen Køge Kommunes

Læs mere

BETINGET KØBSAFTALE EJERLEJLIGHED SLAGELSE BYBOLIGER I

BETINGET KØBSAFTALE EJERLEJLIGHED SLAGELSE BYBOLIGER I BETINGET KØBSAFTALE EJERLEJLIGHED SLAGELSE BYBOLIGER I Vedrørende ejerlejlighed nr. Beliggende, 4200 Slagelse Page 2 Betinget købsaftale Undertegnede K/S Slagelse Byhuse c/o Becker & Nielsen A/S Hovedgaden

Læs mere

BILAG 2 BETINGET KØBSAFTALE. Vedrørende et areal ved Dyrehavegårds Jorder 2800 KGS. LYNGBY

BILAG 2 BETINGET KØBSAFTALE. Vedrørende et areal ved Dyrehavegårds Jorder 2800 KGS. LYNGBY 1 BILAG 2 BETINGET KØBSAFTALE Vedrørende et areal ved Dyrehavegårds Jorder 2800 KGS. LYNGBY 2 BETINGET KØBSAFTALE Undertegnede sælger Lyngby-Taarbæk Kommune Torvet 17 2800 Kgs. Lyngby CVR-nr. 11 71 53

Læs mere

Beboelsesejendom Sydvestvej 4, 9400 Nørresundby

Beboelsesejendom Sydvestvej 4, 9400 Nørresundby Juridisk Afdeling J.nr.: 2014-18755 JSS/tik Udbyder og sælger Aalborg Kommune Boulevarden 13 Postboks 13 9100 Aalborg CVR: 29189420 (i det følgende benævnt Sælger ), Ejendommen Ejendomsnr. 299890. Udbyder

Læs mere

K Ø B S A F T A L E. Grundene er beliggende henholdsvis Sandgraven 1 og 3, Øster Hornum, 9530 Støvring

K Ø B S A F T A L E. Grundene er beliggende henholdsvis Sandgraven 1 og 3, Øster Hornum, 9530 Støvring K Ø B S A F T A L E Undertegnede Navn/Virksomhed: Adresse: CPR/CVR.: Tlf.: E-mail: tilbyder herved at købe følgende grunde: - matr.nr. 46c Ø. Hornum By, Øster Hornum og - del af matr.nr. 46b Ø. Hornum

Læs mere

KØBSAFTALE. GREVE KOMMUNE, Rådhusholmen 10, 2670 Greve sælger herved til. Navn Adresse Postnummer og by evt. CVR. nr.

KØBSAFTALE. GREVE KOMMUNE, Rådhusholmen 10, 2670 Greve sælger herved til. Navn Adresse Postnummer og by evt. CVR. nr. GREVE KOMMUNE Center for Byråd & Borgerservice Rådhusholmen 10 2670 Greve KØBSAFTALE GREVE KOMMUNE, Rådhusholmen 10, 2670 Greve sælger herved til Navn Adresse Postnummer og by evt. CVR. nr. den kommunen

Læs mere

KØBSAFTALE. 1. Parterne. 2. Ejendommen. 3. Servitutter og deklarationer

KØBSAFTALE. 1. Parterne. 2. Ejendommen. 3. Servitutter og deklarationer KØGE KOMMUNE TORVET 1 4600 KØGE 2014-3082 / 2014-115267 Matr. nr. 2-m Kimmerslev by, Kimmerslev KØBSAFTALE 1. Parterne Sælger: Køge Kommune, Torvet 1, 4600 Køge Køber: 2. Ejendommen En ubebygget parcel

Læs mere

Kendelse. De oprindelige klagere, AA og BB, og to købere indgik aftale om køb af klagernes ejendom beliggende [adresse] i [by].

Kendelse. De oprindelige klagere, AA og BB, og to købere indgik aftale om køb af klagernes ejendom beliggende [adresse] i [by]. Den 7. september 2015 blev der i sag 291 2014-8357 Klagenævnet for Ejendomsformidling mod Ejendomsmægler Jørgen Klug [Adresse] [By] afsagt sålydende Kendelse Ved brev af 10. oktober 2014 har Klagenævnet

Læs mere

Købsaftale Bygningsløs landbrugsejendom

Købsaftale Bygningsløs landbrugsejendom Købsaftale Bygningsløs landbrugsejendom Vedrørende landbrugsejendom beliggende Hamborggårdvej 3, 6622 Bække. Dok. 13/101778-4 1/10 Mellem Energinet.dk CVR.nr. 28980671 Tonne Kjærsvej 65, Erritsø 7000 Fredericia

Læs mere

KØBSAFTALE ERHVERVSJORD I RIBE VILKÅR:

KØBSAFTALE ERHVERVSJORD I RIBE VILKÅR: Køb & Salg Januar 2015 Matr.nr. 15afb, Nørremarken, Ribe Jorder Beliggende Industrivej 63, 6760 Ribe Arealet, der fremgår af vedhæftede matrikelkort, udgør 3.275 m² KØBSAFTALE ERHVERVSJORD I RIBE Mellem

Læs mere

Købstilbud på jorden fra Romdrupvej 122, 9270 Klarup

Købstilbud på jorden fra Romdrupvej 122, 9270 Klarup Købstilbud på jorden fra Romdrupvej 122, 9270 Klarup Købesummen ønskes ikke offentliggjort 1. Parterne Undertegnede afgiver hermed følgende købstilbud på jordtilliggendet fra Romdrupvej 122, 9270 Klarup.

Læs mere

Købstilbud med salgsvilkår for sommerhusgrunde, beliggende Kystvej 40 A og Kystvej 40 B, Binderup

Købstilbud med salgsvilkår for sommerhusgrunde, beliggende Kystvej 40 A og Kystvej 40 B, Binderup Købstilbud med salgsvilkår for sommerhusgrunde, beliggende Kystvej 40 A og Kystvej 40 B, Binderup Undertegnede Navn: Adresse:_ By og postnr.: Telefon nr.: E.mail CVR nr: tilbyder herved Kolding Kommune

Læs mere

KØBSAFTALE. 1. Parterne. 2. Ejendommen

KØBSAFTALE. 1. Parterne. 2. Ejendommen 2012-32923 / 2013-129749 Køge Kommune Torvet 1 4600 Køge LIDEMARKSVEJ 108 110, BJÆVERSKOV KØBSAFTALE Sælger: Køge Kommune, Torvet 1, 4600 Køge 1. Parterne Køber: 2. Ejendommen Køge Kommunes ejendomme:

Læs mere

Købstilbud med salgsvilkår for byggegrund Skolevej 4, Lunderskov

Købstilbud med salgsvilkår for byggegrund Skolevej 4, Lunderskov Købstilbud med salgsvilkår for byggegrund Skolevej 4, Lunderskov Undertegnede: Navn: Adresse: By og Postnr.: Telefon nr: E.mail: CPR nr: og Navn: Adresse: By og postnr.: Telefon nr: E.mail: CPR nr: tilbyder

Læs mere

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af parcelhusgrunde, beliggende Steenbjerg, Christiansfeld

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af parcelhusgrunde, beliggende Steenbjerg, Christiansfeld KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af parcelhusgrunde, beliggende Steenbjerg, Christiansfeld Undertegnede: Navn: Adresse: By og Postnr.: Tlf.: E.mail: CPR nr: og Navn: Adresse: By og postnr.: Tlf: E.mail:

Læs mere

Købsaftale landbrugsejendom

Købsaftale landbrugsejendom Købsaftale landbrugsejendom Vedrørende landbrugsejendommen beliggende Kjellerupvej 84, 8620 Kjellerup. Dok. 13/102008-2 1/10 Mellem Energinet.dk CVR.nr. 28980671 Tonne Kjærsvej 65, Erritsø 7000 Fredericia

Læs mere

Miljø- og Fødevareministeriet v/naturstyrelsen

Miljø- og Fødevareministeriet v/naturstyrelsen Miljø- og Fødevareministeriet v/naturstyrelsen sælger Landbrugsjord uden bebyggelse Landbrugsjord beliggende Borupvej 115, 8543 Hornslet, matr. nr. 12h Søby By, Søby 2 Tilbudsblanket Salg af statsejendom

Læs mere

Købstilbud. Udlejningsejendom Forskerparken Kullinggade 31E, stuen 5700 Svendborg. Underskrevne:

Købstilbud. Udlejningsejendom Forskerparken Kullinggade 31E, stuen 5700 Svendborg. Underskrevne: Købstilbud Udlejningsejendom Forskerparken Kullinggade 31E, stuen 5700 Svendborg Underskrevne: Sælger: Svendborg Kommune, Center for Ejendomme og Teknisk Service, Svendborgvej 135, 5762 Vester Skerninge.

Læs mere

KØBSAFTALE. (Almindelige vilkår for salg af erhvervsgrunde i Svendborg Kommune)

KØBSAFTALE. (Almindelige vilkår for salg af erhvervsgrunde i Svendborg Kommune) KØBSAFTALE (Almindelige vilkår for salg af erhvervsgrunde i Svendborg Kommune) 1. Grunden overdrages til køber i den stand, hvori den er og forefindes, således som den er besigtiget. Grunden skal være

Læs mere

K Ø B S A F T A L E. Hadsundvej 2B, 9575 Terndrup

K Ø B S A F T A L E. Hadsundvej 2B, 9575 Terndrup K Ø B S A F T A L E Hadsundvej 2B, 9575 Terndrup Undertegnede Navn/Virksomhed: Adresse: CPR/CVR.: Tlf.: E-mail: tilbyder herved at købe ejendommen matr.nr. 17c Terndrup By, Lyngby af areal ifølge tingbogen

Læs mere

K Ø B S A F T A L E. tilbyder herved at købe den del af Hanesvinget 2A, Skørping, som er angivet som

K Ø B S A F T A L E. tilbyder herved at købe den del af Hanesvinget 2A, Skørping, som er angivet som Købsaftaleskabelon af 23. maj 2011 K Ø B S A F T A L E vedr. parcel af Hanesvinget 2A, 9520 Skørping Undertegnede Navn/Virksomhed: Adresse: Tlf.: CPR/CVR: E-mail: tilbyder herved at købe den del af Hanesvinget

Læs mere

K Ø B S A F T A L E. Erhvervsgrund Solbjergvej 19B, Bælum

K Ø B S A F T A L E. Erhvervsgrund Solbjergvej 19B, Bælum 2/10-14 K Ø B S A F T A L E Erhvervsgrund Solbjergvej 19B, Bælum Undertegnede Navn/Virksomhed: Adresse: CPR/CVR.: Tlf.: E-mail: tilbyder herved at købe matr.nr. 8g Bælum By, Bælum, beliggende Solbjergvej

Læs mere

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af parcelhusgrunde, beliggende Over Noret, Hejlsminde

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af parcelhusgrunde, beliggende Over Noret, Hejlsminde KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af parcelhusgrunde, beliggende Over Noret, Hejlsminde Undertegnede: Navn: Adresse: By og Postnr.: Telefon nr: E.mail: CPR nr: og Navn: Adresse: By og postnr.: Telefon

Læs mere

Købsaftale. Rådhuset 7600 Struer. sælger herved. til

Købsaftale. Rådhuset 7600 Struer. sælger herved. til Købsaftale Underskrevne Struer Kommune Rådhuset 7600 Struer sælger herved til den kommunen tilhørende ubebyggede grund delnr...af matr. nr.,. Grunden er beliggende... Grunden er på m2 og i øvrigt afsat

Læs mere

Miljøministeriet v/naturstyrelsen (Herefter benævnt Sælger)

Miljøministeriet v/naturstyrelsen (Herefter benævnt Sælger) NST-513-00702 Miljøministeriet v/naturstyrelsen (Herefter benævnt Sælger) sælger Landejendom uden bopælspligt På Sydlangeland ved Bagenkop 2 Tilbudsblanket Salg af statsejendom Finansministeriets cirkulære

Læs mere

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR Grønt område ved Klintevej, 6000 Kolding Matr.nr. 120m Kolding Markjorder 3. afd.

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR Grønt område ved Klintevej, 6000 Kolding Matr.nr. 120m Kolding Markjorder 3. afd. KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR Grønt område ved Klintevej, 6000 Kolding Matr.nr. 120m Kolding Markjorder 3. afd. Undertegnede Navn: Adresse: By og postnr.: Tlf.nr.: E.mail tilbyder herved at købe den Kolding

Læs mere

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af parcelhusgrunde, beliggende Eltangvej, Lilballe

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af parcelhusgrunde, beliggende Eltangvej, Lilballe KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af parcelhusgrunde, beliggende Eltangvej, Lilballe Undertegnede: Navn: Adresse: By og Postnr.: Telefon nr: E.mail: CPR nr: og Navn: Adresse: By og postnr.: Telefon nr:

Læs mere