DE DANSKE SKYTTEFORENINGER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DE DANSKE SKYTTEFORENINGER"

Transkript

1 DE DANSKE SKYTTEFORENINGER Sikkerhedsbestemmelser for skydning under De Danske Skytteforeninger OKTOBER 2007 Side 1/20

2 INDHOLDSFORTEGNELSE KAPITEL 1 Almindelige bestemmelser 3 KAPITEL 2 Sikkerhedsbestemmelser for den enkelte skytte 4 KAPITEL 3 Bestemmelser for opbevaring af våben og ammunition 5 KAPITEL 4 Bestemmelser for transport af våben og ammunition 6 KAPITEL 5 Bestemmelser for skydeledelsen 7 KAPITEL 6 Bestemmelser for foreningsbestyrelsen/ledelsen af banerne 10 KAPITEL 7 Bestemmelser vedrørende skydebaneanlæg 11 KAPITEL 8 Bestemmelser vedrørende terrænskydning 12 KAPITEL 9 Særlige sikkerhedsmæssige forhold ved terrænskydning 13 TILLÆG A DEFINITIONER/ORDFORKLARINGER 16 TILLÆG B BILLEDFORKLARING 20 Side 2/20

3 KAPITEL 1 Almindelige bestemmelser 101. De Danske Skytteforeninger har i dette hæfte samlet de sikkerhedsbestemmelser, der skal overholdes ved alle skydninger i organisationen Målet med bestemmelserne er at sikre, at der ved skydning ikke opstår fare, hverken for skytten eller for andre i dennes omgivelser Sikkerhedsbestemmelserne indeholder retningslinier, der enten er bestemt ved lov eller beslutninger, der af DDS er vedtaget med det formål at øge sikkerheden. Overskrifterne til de enkelte kapitler og afsnit fortæller, hvem og hvad reglerne gælder for. Hvert afsnit oplyser endvidere, om bestemmelsen skal overholdes, fordi det er et lovkrav (L), eller fordi det er en organisationsbeslutning (S) Grundlaget for bestemmelserne er de sikkerhedsbestemmelser, som Forsvaret har udgivet. De hedder Sikkerhedsbestemmelser for skydning med Kamptroppernes våben og de kaldes i daglig tale SIKKAV. Endvidere har Justitsministeriet udgivet love, bekendtgørelser og cirkulærer vedrørende våben og vedrørende godkendelse af skydebaner/-terræner, foruden vejledninger for indretning af civile skydebaner (L) Kapitel 2 om Sikkerhedsbestemmelser for den enkelte skytte skal kendes og efterleves af alle skytter. Øvrige kapitler skal kendes og efterleves af foreningsledere, skydeledere, terrænskydeledere, banekommandører og lignende, i de funktioner hvor sikkerhedsbestemmelserne er relevante Kapitel 2 om Sikkerhedsbestemmelser for den enkelte skytte gengives i Skyttebogen og skal desuden være opslået som plakat på samtlige skydebaner (S). Side 3/20

4 KAPITEL 2 Sikkerhedsbestemmelser for den enkelte skytte 201. Husk: Som skytte har du pligt til at kende og efterleve sikkerhedsbestemmelserne Skydning forudsætter (S): - at skytten betjener våben og ammunition forsvarligt, - at skytten er sit ansvar bevidst i omgang med våben og ammunition, samt - at skytten kun skyder på skydebaner, der er godkendt af myndighederne Følgende bestemmelser skal altid overholdes (S): a. Når du tager/modtager et våben, skal du kontrollere, at det ikke er ladt. Dette gælder også, når du får et våben tilbage eller igen tager et våben, efter at du har været væk fra det. b. Før skydning skal du kontrollere, at: - våbnet er funktionsdygtigt, - løbet er rent og uden hindring for projektilet, - ammunitionen er af korrekt type, er ubeskadiget og ren samt godkendt jf. banens instruks. c. Du må først lade og skyde, når du har fået tilladelse hertil. d. Når du lader, når våbnet er ladt, og når du aflader, skal du være på skydestandpladsen, og piben skal pege mod skiverne. e. Hvis du lægger dit våben fra dig på standpladsen, ved f.eks. skiveskift eller anden aktivitet, skal du forinden aflade våbnet og åbne bundstykket/låsen og anbringe det i bageste stilling. Tromlen på revolvere skal være slået ud. f. Forlades standpladsen midlertidigt, og våbnet forbliver på standpladsen, skal sikkerhedspløkken være isat våbnet. g. Efter skydningen, og inden du forlader standpladsen, skal du og banekommandøren kontrollere, at våbnet ikke er ladt, og at der ikke er patroner/hagl i kammeret, magasinet eller tromlen. Ved våben med magasin, udtages magasinet. Efter kontrollen isættes sikkerhedspløk i kammer/tromle, så man tydeligt kan se, at der ikke kan sidde en patron/et hagl i kammeret/tromlen. h. Sigt aldrig mod andre! Sigte- og aftræksøvelser må aldrig være til gene for omgivelserne. Dette gælder også for luftvåben. i. På skydebanen bæres våbnet med mundingen opad, hvis det ikke er i kuffert eller foderal. Man skal kunne se, at våbnet er tomt, ved at våbnet er isat sikkerhedspløk. j. Våbnet skal altid være i kuffert eller foderal, når det transporteres uden for skydebanen. Våbnet må ikke transporteres i side- eller skulderhylster på kroppen (L). k. Er der personer i fareområdet, skal våbnet være afladt og isat sikkerhedspløk. Du må ikke røre våbnet, før banekommandøren giver tilladelse hertil. l. Får du en klikker eller anden defekt ammunition, skal du aflevere ammunitionen til skydelederen, banekommandøren eller stationschefen. Du må ikke efterlade defekt ammunition på standpladsen eller smide det bort. m. Du skal ubetinget adlyde den ansvarlige leders anvisninger og ordrer. Er du alene på skydebanen, er du selv ansvarlig for skydningens korrekte gennemførelse efter disse sikkerhedsbestemmelser og instruksen for den pågældende skydebane. n. Det er enhver skyttes pligt straks at gribe ind over for brud eller tilløb til brud på sikkerhedsbestemmelserne. Side 4/20

5 204. For terrænskydning gælder desuden (S): a. Ingen skytte må forlade sin standplads, før stationschefen eller dennes hjælper har kontrolleret, at våbnet er afladt og tomt, og at magasinet er taget ud, og magasin/tromle ligeledes er uden patroner, og skytten har isat sikkerhedspløk. b. Geværskytter holder sit våben med åben lås og mundingen pegende i skudretningen, således at kontrol kan foretages. Ved kontrol udtages låsen (bundstykket) og magasinet kontrolleres. c. Pistolskytten bevarer front i målretningen og holder sit våben og magasin frem således, at kontrollen kan foretages. Benyttes revolver, skal tromlen være slået ud. d. Patroner, der evt. tabes under ladning og/eller afladning, må først samles op, når der gives tilladelse hertil. e. Våbnet må bæres synligt med isat sikkerhedspløk. Der må ikke være isat magasin eller patroner. For geværer gælder, at det må have isat magasinattrap i følgende afvigende farver: Orange, gul eller rød. f. Enhver, der konstaterer, at der dukker personer op i fareområdet, eller ser, at et markørflag bevæges foran skiverne eller over en markørdækning, skal uopholdeligt foranledige skydningen standset ved at råbe: Stands skydningen Overtrædelse af sikkerhedsbestemmelser skal straks påtales (S) Bortvisning/udelukkelse (S): a. I alvorlige tilfælde af overtrædelse af sikkerhedsbestemmelserne, kan skydelederen, terrænskydelederen, banekommandøren eller stationschefen bortvise skytten fra skydebanen/skydeterrænet. b. I særlige alvorlige tilfælde kan overtrædelsen endvidere medføre skyttens udelukkelse af foreningen. KAPITEL 3 Bestemmelser for opbevaring af våben og ammunition 301. Permanent opbevaring af våben (L): a. Opbevaring af våben skal ske i et våbenskab, som er godkendt i EN grad 0, som svarer til SKAFOR blå, klasse 2. b. Antallet af våben må max være 25 geværer eller 10 pistoler/revolvere. Er antallet af våben større, skal opbevaring ske i et våbenskab, som er godkendt EN grad 1, som svarer til SKAFOR rød, klasse 2, ligesom der skal installeres alarmanlæg tilsluttet døgnbemandet kontrolcentral. c. Skabe med vægt under 1000 kg. skal boltes forsvarligt til væg eller gulv. d. Foreninger kan forvente, at politiet stiller krav om alarmanlæg allerede ved opbevaring af færre våben end nævnt ovenfor (se også pkt. 604) Midlertidig opbevaring af våben (L/S): a. Våben, der opbevares midlertidigt i forbindelse med konkurrence eller lignende, (omfatter fra dagen før til dagen efter formålet er opfyldt), skal være under konstant tilsyn eller opbevares forsvarligt (adskilt og under lås), så det er utilgængeligt for uvedkommende. Side 5/20

6 303. Opbevaring af ammunition i private hjem (L): a. Ammunition bør opbevares i et godkendt våbenskab og må i disse tilfælde opbevares sammen med våben. b. Der må opbevares 1000 stk. langdistanceammunition og 5000 stk. kortdistanceammunition. c. Opbevares ammunition ikke i et våbenskab, skal det ske i et aflåst gemme. d. Ved midlertidig opbevaring af våben må våben og ammunition ikke opbevares sammen Opbevaring af krudt og fænghætter til genopladning (L): a. Røgsvagt krudt skal opbevares i et forsvarligt aflåst træskab, der er fastboltet til væg eller gulv. Vægtykkelsen skal være minimum 22 mm. b. Der må opbevares op til 3 kg. krudt i private hjem. Opbevaringsrummet skal være tørt, og rummets opvarmning skal ske med radiatorer. Evt. elektrisk radiator skal være med afskærmet glødespiral. c. Fænghætter skal opbevares i aflåst kasse eller skuffe, hvor intet andet opbevares. Opbevaringen må dog ske i samme skab som røgsvagt krudt, hvis der er en adskillelse mellem fænghætter og krudt på minimum 100 mm. luft. Adskillelsen skal omgives af en stålplade eller en 10 mm. træplade. KAPITEL 4 Bestemmelser for transport af våben og ammunition 401. Transport af våben (L/S): a. Transport af våben må kun foretages af personer med våbenpåtegning eller transporttilladelse (Dette krav er ikke gældende for luftvåben) Transporttilladelse (L): a. For at man må transportere foreningsvåben, skal der være udstedt en transporttilladelse. En sådan transporttilladelse udstedes af et medlem af foreningens bestyrelse. b. Den person, der får udstedt en transporttilladelse, skal forinden værre godkendt af det stedlige politi eller have våbenpåtegning. c. Transporttilladelsen udstedes på en særlig blanket. Den skal angive udstedelsesdato, formål og udløbsdato. (Omfatter fra dagen før til dagen efter formålet er opfyldt) Transport og opbevaring af våben uden for skydebane/skydeterræn (L/S): a. Når der transporteres skydevåben og ammunition, gælder det i alle tilfælde om at skabe så lidt opmærksomhed som muligt. b. Våben skal altid transporteres i kuffert eller foderal. Våben må ikke transporteres i sideeller skulderhylster på kroppen. c. I tilfælde, hvor våben opbevares i aflåst bil, skal våbnet være tildækket eller opbevaret i bagagerum. Der bør i disse tilfælde udvises forsigtighed, hvad angår parkeringsstedets karakter samt parkeringstidens længde med henblik på at sikre, at våbnet opbevares forsvarligt Transport af våben på skydebanen (L/S): a. Når våben bæres synligt, skal de bæres med mundingen pegende opad. b. Det skal tydeligt kunne ses, at våbnet er tomt, ved at der er isat sikkerhedspløk, og magasinet er udtaget, og at tromlen på revolvere er slået ud. Dette gælder, både når våbnet er henstillet eller bæres. c. Våben må ikke transporteres i side- eller skulderhylster på kroppen, heller ikke på den del af skydebaneanlægget der er uden for standpladserne eller i opholdslokaler. Side 6/20

7 405. Transport af våben i skydeterræn (S): a. Holdes pistolterrænskydning i militært- eller civilt skydeterræn må våben transporteres i side- eller skulderhylster. Sikkerhedspløk skal være isat. b. Såfremt pistolterrænskydningen foregår i et terræn der er en del af en skydebane gælder foranstående regel ikke. Derimod gælder reglerne i pkt KAPITEL 5 Bestemmelser for skydeledelsen 501. Almindelige bestemmelser (S): a. Alle, der udpeges til at medvirke ved en skydnings tilrettelæggelse og gennemførelse, skal hvad enten det drejer sig om konkurrence eller daglig træning - først og fremmest hindre, at der sker ulykker. b. Er man udpeget til at indgå i skydeledelsen, skal man nøje kende sikkerhedsbestemmelserne, og man skal straks gribe ind, såfremt det opdages, at nogen overtræder bestemmelserne. c. Som medlem af skydeledelsen skal man altid optræde roligt, sikkert og myndigt. d. Der skal altid ved en skydning være udpeget en skydeleder af foreningsledelsen. e. Ved skydning i skydeterræn skal der i de tilfælde, hvor flere enheder/våbenarter skyder samtidigt, udpeges en koordinerende skydeleder, som samtidig kan være sikkerhedskoordinator (SIKKO), og som bemander sikkerhedskontoret. f. På trods af at en skydeleder/banekommandør/stationschef under en skydning har konkurrencemæssige pligter (betjening af stopur og elektroniksystem m.v.), må dette ikke have fortrin for det sikkerhedsmæssige ansvar under skydningen Bestemmelser for skydelederen (S): a. Der må aldrig herske tvivl om, hvem der er skydeleder eller koordinerende skydeleder. b. Skydelederen har ansvaret for sikkerheden og er også ansvarlig for at træffe nødvendige beslutninger. c. Skydelederen forestår skydningens gennemførelse på én eller flere skydebaneafsnit. Fra skydningens begyndelse til dens afslutning skal skydelederen opholde sig ved skydebanen. Skydelederen er ansvarlig for, at der er en banekommandør tilstede på de enkelte skydebaneafsnit. d. Skydelederen skal være mindst 18 år og erfaren skytte. e. Det er skydelederens ansvar, at skydebanen kun anvendes til skydning inden for den instruks, skydebanen er godkendt til. f. Skydelederen skal sikre sig, at de krævede ansvarsforsikringer og arbejdsskadeforsikringer er tegnet og i kraft. (Gyldigt medlemskab af DDS sikrer dette). g. En skydeleder ved baneskydning kan tillige være banekommandør. I så fald overtages også banekommandørens pligter. h. I forbindelse med forberedelser forud for en skydning skal skydelederen: - sikre sig, hvilke bestemmelser, der er foreskrevet for pågældende bane/terræn, jf. Instruks for banens/terrænets brug og/eller de for terrænet Blivende bestemmelser, - udpege og instruere evt. banekommandører, stationschefer, standpladshjælpere, markører og afspærrings- og sikkerhedsfolk, - oprette afspærring og sikkerhedsobservation, herunder etablere midlertidige advarsler (advarselskugle, kæder, oplåselige bomme m.m.), se også pkt. 609, - inden skydning påbegyndes kontrollere, at baner, skiveopstillinger, kuglefang, markørdækninger, mv. er i sikkerhedsmæssig forsvarlig stand, På indendørs baner kontrollere, at huller i skivebagvæggen ikke er mere end 5 cm i diameter, Side 7/20

8 - inden skydning påbegyndes kontrollere, at ingen uvedkommende befinder sig i fareområdet, - til enhver tid vide, hvordan lægehjælp og ambulance tilkaldes. i. Ved terrænskydning udpeges en terrænskydeleder. Denne skal være mindst 18 år, være rutineret terrænskytte og skal tillige: - have gennemgået og bestået DDS»Terrænskydelederkursus«samt fortsat have status som terrænskydeleder, - sikre sig, at skiveopstillinger, standpladser, ruteafmærkninger og afspærringsforanstaltninger er korrekt placeret, - udarbejde skitse, kalke eller kortkopi, der viser skiveopstillinger, målretninger, standpladser, fareområde, posters og markørers placering, afspærringsforanstaltninger og deltagernes rute/opholdssteder i terrænet, - forevise den udfærdigede skitse/kalke/kortkopi for den godkendende myndighed forud for skydningen, - kontrollere at markørdækninger er i forskriftsmæssig stand. Skal markører opholde sig i fareområdet uden for faste markørdækninger, skal hvert opholdssted forevises og godkendes af den godkendende myndighed forud for skydningen, - instruere markører om opgaver og særlige forhold ved ophold i det pågældende område, - fastsætte signal, på hvilket al skydning til enhver tid straks kan standses, - inden skydning påbegyndes sørge for, at godkendende myndighed har besigtiget og godkendt gennemførelse af skydningen Særlige forhold som skydeleder (S): a. Når en skytte skyder alene på en skydebane, er skytten selv ansvarlig for skydningens korrekte gennemførelse jf. bestemmelserne i dette hæfte samt bestemmelser for banens brug. b. Når 2 eller flere skytter skyder samtidig på samme afsnit, skal der udpeges en skydeleder, som tillægges de under pkt. 502, a-h, nævnte pligter Hjælpere for skydelederen (S): a. Ved baneskydning skal skydelederen udpege én banekommandør til hvert skydebaneafsnit. b. Ved terrænskydning udpeger terrænskydelederen én stationschef pr. station (se pkt. 506), samt en sikkerhedsobservatør og nødvendigt antal afspærringsposter (se pkt. 509) Bestemmelser for banekommandøren (S): a. Banekommandøren forestår skydningen på en enkelt skydebane/skydebaneafsnit. b. En banekommandør skal være mindst 18 år og rutineret skytte. c. Banekommandøren skal fysisk opholde sig på skydebanen/skydebaneafsnittet under skydningen og herunder: - instruere skytterne om eventuelle særlige sikkerhedsmæssige forhold på den pågældende skydebane, - foranledige, at skydningen standses, hvis der kommer personer ind i fareområdet, eller der svinges med et markørflag, - påse, at ladning og afladning foregår på skydelinien, - ved kontrol sikre sig, at skytterne har afladt deres våben, at magasinet er taget ud, og magasin/tromle ligeledes er uden patroner samt, at der er isat sikkerhedspløk inden standpladsen forlades, - sikre sig, at alle våben er afladt, og at skytterne har lagt dem fra sig, når der er udækkede personer inden for fareområdet, Side 8/20

9 - sørge for ro og orden under skydningen. Banekommandøren må i disse tilfælde normalt ikke selv deltage som skytte og skal placere sig således, at alle standpladser kan overvåges. d. Såfremt alle skytter er rutinerede skytter over 16 år, kan banekommandøren selv deltage i skydningen. e. Kan banekommandøren ikke overvåge sikkerheden på alle benyttede standpladser, udpeges én eller flere standpladshjælpere (se pkt. 507). f. I tilfælde, hvor banekommandøren selv deltager som skytte på skydebanen, skal det tydeligt være afmærket, hvem der er tillagt banekommandøransvaret. Afmærkningen skal have udformning som vist i tillæg B og kan være hæftet på personen eller placeret ved personens skydestandplads Bestemmelser for stationschefen (S): a. Stationschefen har det sikkerhedsmæssige ansvar for en station under terrænskydning. b. Stationschefen har de samme sikkerhedsmæssige beføjelser som en banekommandør (se pkt. 505). c. Stationschefen er under skydning ansvarlig for de hjælpere og markører, der er ved stationen. d. Stationschefen må ikke samtidigt selv deltage som skytte. e. En stationschef skal være mindst 18 år og rutineret skytte, eller rutineret banekommandør. f. Stationschefen placerer sig således, at alle standpladser kan overvåges. g. Er der ved geværterrænskydning mere end 10 og ved pistolterrænskydning mere end 5 skytter pr. hold, skal der ud over stationschefen være mindst én standpladshjælper som hjælper pr. station. h. Stationschefen instruerer markørerne på egen station om opholdssted, rute som skal benyttes fra opholdssted til skiveopstilling og retur, samt om eventuelle særlige forhold vedrørende skydning på nabostationer Bestemmelser for standpladshjælperen (S): a. Standpladshjælperen udpeges som hjælper for banekommandør/stationschef. b. Standpladshjælperen skal: - placere sig, så de tildelte standpladser kan overvåges, - overvåge, at skytterne følger de givne anvisninger og ordrer fra banekommandør/ stationschef, - overvåge, at skytterne betjener deres våben sikkerhedsmæssigt korrekt, - overvåge, at skytterne aflader deres våben straks efter endt skydning, - på banekommandørs/stationschefs ordre udfører kontrol af våben. c. En standpladshjælper skal være mindst 18 år og rutineret skytte. d. Standpladshjælperen må ikke samtidig selv deltage som skytte Bestemmelser for markører (S): a. Markørerne foretager markering af skuddene. b. Opholder markørerne sig under skydningen i markørdækning eller et andet udpeget sted foran skydelinien gælder følgende bestemmelser: - anvendes der flere markører i samme dækning, udpeges en markørformand, der i så fald har det sikkerhedsmæssige ansvar for de øvrige på holdet, - en markørformand skal være mindst 15 år. Er markøren alene i dækningen, skal han/hun være mindst 15 år, - der skal mellem stationschef og markører være en sikkert virkende signalforbindelse, Side 9/20

10 - på ordren: Alt i dækning fra banekommandør/stationschef, bekræftes ordren fra markørerne, når alle personer er i dækning, - markørdækningen eller det udpegede opholdssted må kun forlades på ordre fra banekommandør/stationschef. Ordren gives over signalmidlet eller ved ordonnans. Ordren skal gentages af markørerne, inden dækningen må forlades. Markører må aldrig lade sig kalde frem ved råb, fløjtesignal eller lignende. - når markører er fremme, skal markørflaget medbringes og være anbragt synligt foran skiveopstillingen, - ønsker markørerne af én eller anden grund at få skydningen standset, og der ikke er forbindelse over signalmidlet, svinges markørflaget fra side til side over dækningen, og - hvor det er muligt, trækkes skiverne på halv eller lægges ned. Dækningen må først forlades, når der er opnået kontakt med banekommandør/stationschef Bestemmelser for sikkerhedsobservatører og afspærringsposter (S): a. Sikkerhedsobservatørens opgave er at overvåge fareområdet i luften for lavtflyvende luftfartøjer. Sikkerhedsobservatøren kan evt. være stationschefen selv eller en standpladshjælper. b. Afspærringsposternes opgave er at overvåge fareområdet på land eller over vand samt foretage afspærring eller melding i henhold til de af skydeleder/terrænskydeleder givne bestemmelser. KAPITEL 6 Bestemmelser for foreningsbestyrelsen/ledelsen af banerne 601. Almindelige bestemmelser (L): I sikkerhedsmæssige spørgsmål har foreningens ledelse dvs. bestyrelsen det juridiske ansvar. Bestyrelsen tegnes af formanden Det er foreningsledelsens ansvar, at trænings- og konkurrenceskydninger på foreningens skydeanlæg gennemføres på sikkerhedsmæssig forsvarlig måde. Det er herunder foreningsledelsens ansvar, at der til enhver tid er udpeget det fornødne antal personer, som har ansvaret for skydeledelsen på foreningens skydeanlæg jf. kapitel Det er foreningsledelsens ansvar, at foreningens skydende medlemmer er bekendt med de i kapitel 2 nævnte sikkerhedsbestemmelser for skytter Det er foreningsledelsens ansvar, at foreningens våben er i sikkerhedsmæssig forsvarlig stand, samt at de opbevares, vedligeholdes og benyttes jf. bestemmelserne i nærværende reglement. Det er endvidere foreningsledelsens ansvar, at de privatejede våben, som opbevares i foreningens faciliteter, til enhver tid er opbevaret korrekt, når disse ikke er i ejerens varetægt Det er foreningsledelsens ansvar, at de personer, som udpeges til at transportere foreningens våben, er udstyret med en gyldig transporttilladelse Det er foreningsledelsens ansvar, at foreningens skydeanlæg er i sikkerhedsmæssig forsvarlig stand, samt at der ved nedslidning foretages de reparationer, som jf. vejledninger om anlæggenes brug er nødvendige, for at anlægget sikkerhedsmæssigt kan godkendes. Side 10/20

11 607. Det er foreningsledelsens ansvar, at Instruks for banens brug er ophængt på et synligt sted på skydebanen Det er foreningsledelsens ansvar, at en skydebane, der ikke har polititets skriftlige godkendelse, ikke benyttes Det er foreningsledelsens ansvar, at skydeanlæggets opstillede skilte, bomme, kæder, hegn og andre faste advarsler og afspærringer til enhver tid er intakte og virker efter hensigten, samt at teksten på advarselsskilte er læselig. (Se også pkt h. 3. pind) Det er foreningsledelsens ansvar, at en ikke-rutineret terrænskytte ledsages af en rutineret skytte. KAPITEL 7 Bestemmelser vedrørende skydebaneanlæg 701 Anvendelse (L): a. Ethvert skydebaneanlæg må kun anvendes til lovlige skydeaktiviteter. b. Der må på skydebaneanlæg ikke foregå skydeaktiviteter, der ikke er anført på den af politiet godkendte instruks for banens brug, herunder forsøgsskydninger af enhver art Besigtigelse og godkendelse (L): a. Jf. Justitsministeriets bekendtgørelse om anlæggelse af skydebaner skal politiet godkende såvel udendørs som indendørs skydebaner, forinden disse benyttes. b. Anmodning om godkendelse rettes til det stedlige politi. c. Justitsministeriets Skydeinspektør og politiets skydebanesagkyndige kan vejlede i alle sager vedrørende besigtigelse og godkendelse. d. Politiet udfærdiger Instruks for banens brug, som nævner, hvad den pågældende bane er godkendt til, samt hvilke sikkerhedsforanstaltninger, der gælder for brugen af banen. Instruksen ophænges på et synligt sted på skydebanen. e. Enhver skydeleder skal forinden igangsætning af skydningen sikre sig, at banen er godkendt (samt godkendt til den type våben og ammunition, som ønskes benyttet). Er banen ikke det, må banen ikke benyttes Periodiske godkendelse (L): a. Enhver godkendt skydebane skal periodisk besigtiges af politiet, der undersøger, om banen stadig opfylder de stillede sikkerhedsmæssige krav. (Se også pkt. 608). b. Ved de periodiske godkendelser udsteder politiet en ny instruks eller påtegner den hidtil gældende Vedligeholdelse (S): a. Det er foreningsledelsens ansvar, at foreningens skydeanlæg vedligeholdes, jf. pkt Der henvises til De Danske Skytteforeningers vejledninger om skydebaner. Side 11/20

12 KAPITEL 8 Bestemmelser vedrørende terrænskydning 801. Reglerne i kapitel 5 vedr. skydeledelsen gælder også for terrænskydning, dog med de afvigelser, der følger dette kapitel Almindelige bestemmelser (S): a. Terrænskydning gennemføres normalt enten i civilt terræn eller i Forsvarets skyde- og øvelsesterræner, men kan endvidere i visse tilfælde gennemføres på en fast anlagt skydebane eller i tilslutning hertil. b. Den person (kaldet Terrænskydeleder), der skal planlægge og gennemføre en terrænskydning, skal nøje kende de i dette reglement gældende bestemmelser, men skal endvidere have grundigt kendskab til eventuelle lokale bestemmelser for det pågældende område. Det er terrænskydelederens ansvar, at terrænskydebanen er besigtiget og godkendt af politiet, samt at de krævede ansvars- og arbejdsskadeforsikringer er tegnet. (Gyldigt medlemsskab af DDS sikrer dette). c. For lovligt at kunne virke som terrænskydeleder for civile terrænskydninger skal personen have gennemgået og bestået den af De Danske Skytteforeninger - i samarbejde med Hærens Kampskole - arrangerede uddannelse for terrænskydeledere samt fortsat have status som sådan. d. Ansøgning om godkendelse af et terræn til terrænskydning skal sendes til politiet i det område, hvor skydningen skal finde sted. Der sendes samtidig kopi til Justitsministeriets Skydeinspektør. Denne undersøger området og udarbejder instruks samt rapport med indstilling om godkendelse til det stedlige politi. e. Ved efterfølgende ansøgninger om terrænskydninger i samme område og inden for samme instruks, sendes ansøgningen kun til politiet. f. Inden en terrænskydning iværksættes, skal politiet eller en af politiet godkendt myndighedsperson besigtige og godkende skiveopstillinger, standpladser, afspærringsforanstaltninger m.v. samt øvrige fastsatte vilkår for skydningen. g. Som skytte ved terrænskydning skal man kende og efterleve de i kapitel 2 nævnte sikkerhedsbestemmelser for den enkelte skytte. h. Markører ved terrænskydning skal især have terrænskydelederens og stationchefens bevågenhed, idet disse som oftest opholder sig i eller i tæt tilslutning til fareområdet. Grundlaget for markørers optimale sikkerhed er en grundig instruktion givet af terrænskydelederen om stedlige forhold (se pkt i.) og stationchefens særlige instruktion (se pkt h.) Terrænskydning i Forsvarets skydeterræner (L): a. For alle Forsvarets skydeterræner er der udgivet et sæt Blivende bestemmelser, som nøje fastsætter de bestemmelser, som er gældende for brugen af det pågældende terræn. Bestemmelserne skal nøje overholdes af alle, der benytter terrænet. b. Al planlægning af terrænskydning i Forsvarets skydeterræner sker efter aftale med pågældende kommandantskab. Kontakten kan eventuelt etableres via De Danske Skytteforeningers kontor. c. På grundlag af kort over skydeterrænet udarbejdes en kalke, som viser stationernes fareområde, samt den rute, der skal følges fra station til station. Kalken afleveres til skydelejren/kommandantskabet i god tid forud for skydningen. Tidsfrist fremgår af Blivende bestemmelser for skydeterrænet. Side 12/20

13 804. Terrænskydning i civilt terræn (L): Terrænskydelederen skal sikre sig lodsejerens godkendelse til at benytte området til terrænskydning, herunder eventuelt også nabolodsejeres tilladelse til at foretage afspærring. KAPITEL 9 Særlige sikkerhedsmæssige forhold ved terrænskydning 901. Sikkerhedselementer (L): a. Ved pistol- og geværterrænskydning anvendes en sikkerhedsvinkel i siden på 375 TS. b. Ved sekundskydning (gennemførelse på kortest mulig tid mod flere mål) på ikke gennemskydeligt skive-/målmateriel anvendes dog min. 600 TS. c. Ved alle sekundskydninger med pistol, hvor der anvendes gennemskydeligt skive/målmateriel skal sikkerhedsvinklen være min. 475 TS. d. Som sikkerhedsafstand i længden anvendes: - cal..22 LR samt ikke-kappeklædt cal..32 og.38 ammunition m - Øvrig pistol- og revolverammunition til og med cal.357 Magnum inkl. kappeklædt og coated ammunition m - Maximum og tilsvarende langtrækkende ammunitionstyper til pistol/revolvere m - Geværammunition til langdistancevåben m - Hagl til luftvåben m e. Sikkerhedshøjden ved terrænskydning er 200 meter Våben og ammunition (L): a. Det er en forudsætning for sikkerhedsbestemmelserne, at der udelukkende anvendes våben som er godkendt, registreret og omfattet af De Danske Skytteforeningers bestemmelser. b. Det er ligeledes en forudsætning, at den anvendte ammunition er kendt for genopladet ammunition er fremstillet jf. ladetabellerne og kan indeholdes i de under punkt 901 nævnte sikkerhedsafstande Skiver og mål (L): a. Alle benyttede mål og skiver skal være af gennemskydeligt materiale. Brug af hårde mål er kun tilladt efter særlig godkendelse. b. Foran og bag en skive-/målopstilling, samt i området omkring denne, må der ved terrænskydning anlagt uden fuldt fareområde inden for en vinkel af 100 TS til hver side for målretningen (dog min. 3 m.) ikke forekomme sten, hårde genstande og materialer, der kan afstedkomme opspringere eller afbøjninger af skudbanen. Ved terrænskyd-ninger, anlagt med fuldt fareområde, anvendes 30 TS (dog min. 3 m.). c. Ved terrænskydning anlagt uden fuldt fareområde skal skiver/mål opstilles: - så skivens/målets underkant er hævet min. 40 cm over terræn og terrængenstande, - således, at der i enhver anvendt skydestilling ikke skydes i en linie, der er over vandret, - tættest muligt og max. 1,5 m. fra kuglefangets fod. d. På stationer med flere skive-/målopstillinger må vinklen mellem de yderste opstillinger være max. 600 TS målt fra midterste standplads til midterste skive/mål. Side 13/20

14 904. Standpladsen (L): a. Skydestandpladserne skal tilstræbes anlagt vinkelret på skudretningen. b. Standpladsflag angiver, at der foregår skydning fra standpladsen. Flaget opstilles ca. 5 m bag skydelinien ved skydningens begyndelse og forbliver oprejst, indtil sidste skydehold har forladt standpladsen. Standpladsflagets placering angiver endvidere klarlinien, samt hvor tilskuere med flere kan placere sig. c. Den enkelte standplads skal som minimum have en bredde på 1 m. Af hensyn til linksskytter (gevær) og kraftig hylsterudkast/blysprøjt (pistol/revolver) bør bredden, hvor det er muligt, være større end 1 m. På stationer med 2 eller flere mål, hvor vinklen mellem de yderste mål er 200 TS eller mere, skal standpladsbredden være mindst 1,5 meter Afspærring og advarsler (L): a. Al færdsel i og adgang til et terrænskydningsområde skal hindres for uvedkommende gennem observation, afspærring og afvisning. b. Terrænskydelederen udpeger sikkerhedsobservatør til at overvåge fareområdet i luften. c. Adgangsveje og ledelinier ind til området skal afspærres med poster, bomme, kæder eller advarselsskilte. Såfremt der anvendes skilte, skal disse have en udformning (tekst og farve) som de i tillæg B viste. d. Hvis der anvendes fareområde over vand, skal der udstilles poster til farvandsovervågning. Posterne udrustes med kommunikationsmateriel, så der kan gives en sikker advarsel, såfremt trafik på vandet bevæger sig ind (eller på vej ind) i fareområdet Markører (L): a. Markører skal under skydning opholde sig i godkendte markørdækninger (se pkt. 508). b. Hvis det ønskes, at markører skal opholde sig i fareområdet i ikke godkendte markørdækninger, skal opholdsstedet i hvert enkelt tilfælde godkendes af Justitsministeriets Skydeinspektør Koordination af sikkerhed (L): a. Hvis 2 eller flere stationers skydning og markering skal koordineres (f.eks. hvis den ene stations skiveopstilling er placeret inden for en nabostations fareområde), skal den ene af stationscheferne på pågældende stationer udpeges til koordinerende stationschef og som sådan forestå koordineringen af skydning og markering Kommunikation (L): a. Der skal altid være sikre kommunikationsforbindelser mellem: - terrænskydeleder og stationschefer - stationschefer og de på stationen værende markører - terrænskydeleder og afspærringsposter - terrænskydeleder og poster til farvandsovervågning - andre led i de sikkerhedsmæssige foranstaltninger b. Hvis en eller flere kommunikationsforbindelser svigter, skal skydningen straks bringes til ophør. Side 14/20

15 909. Instruktion til skydeholdet (S): a. Stationschefens instruktion til skydeholdet skal være tydelig, informativ og ensartet fra hold til hold. b. Instruktionen skal som minimum indeholde udpegning af mål, anvisning af evt. skudgrænsemærker samt angivelse af rute til næste station Anvendt skydetid (L): a. Ved pistolterrænskydninger må der ikke anvendes skydetider, der er kortere end 8 sek. på en station. b. På stationer med 2 eller flere mål, hvor vinklen mellem de yderste mål er 200 TS eller mere, skal skydetiden dog være mindst 10 sek Skudgrænsemærker (S): a. Hvis der fra en standplads kan ses skiveopstillinger tilhørende andre stationer, og der herved kan opstå tvivl om, hvilke skiver, der skal beskydes, skal der anvendes skudgrænsemærker. (Se tillæg B) Dispensation (L): a. Dispensation fra ovennævnte bestemmelser kan kun gives efter tilladelse fra Justitsministeriets Skydeinspektør. Side 15/20

16 TILLÆG A DEFINITIONER/ORDFORKLARINGER Banekommandør Den person, der er udpeget af skydelederen til at forestå skydningen på en skydebane/et skydebaneafsnit. Skal være mindst 18 år og rutineret skytte. Coated/Forhued Ammunition til anvendelse i pistol/revolver med projektiltyper, der er belagt med max. 0,1 mm tyk kobberforhudning, kan godkendes til anvendelse på skydebaner, der er indrettet til skydning med ikke kappeklædt ammunition kaliber.32 og større kaliber. Farekalke Kalke (d.v.s gennemsigtigt papir eller transparent), som anvendes ved indtegning eller konstruktion af fareområdet på et kort. Skabelon til hjælp ved udarbejdelse af farekalke kan rekvireres på De Danske Skytteforeningers kontor i Vingsted. Fareområde Det område, hvor ophold og passage ikke må finde sted eller kun må finde sted under iagttagelse af særlige sikkerhedsbestemmelser, f.eks. markører i dækning. Grundelementerne i fareområdets opbygning er normalt en målretning, en sikkerhedsvinkel (V) og en sikkerhedsafstand (S). Flag (standplads- og markørflag) Standpladsflaget er det flag, som angiver, at der foregår skydning fra en standplads, og markørflaget medbringes af markørerne til skiverne, når der markeres. Flaget består af et stykke stof, hvor øverste halvdel er rød og nederste er hvid. Flaget fastgøres til en stang af passende længde. Instruks for banens/terrænets brug Den skriftlige tilladelse, som det stedlige politi udsteder som godkendelse af, at banen/terrænet må benyttes. Instruksen skal ophænges på et synligt sted på skydebanen. I terræn skal instruksen medbringes af terrænskydelederen. Kortdistanceskydebane En skydebane indrettet til skydning på afstande indtil 50 m. Koordinerende skydeleder Den skydeleder, der er udpeget til at koordinere flere skydende enheder i et militært skydeterræn. Koordinerende stationschef Den stationschef, der er udpeget til at koordinere skydning og markering, når 2 eller flere stationer har andre stationers skiver inden for eget fareområde. Kortkopi Fotokopi af 4 cm kort til indtegning eller konstruktion af et fareområde. Langdistanceskydebane En skydebane indrettet til skydning på afstande over 50 m. Markør En person, der udfører markering og/eller betjener et skive- eller målarrangement på en skydebane eller i et skydeterræn. Markørdækning En gravet dækning, som er godkendt som opholdssted for markørerne. Side 16/20

17 Politiets skydebanesagkyndig Den politiassistent i hver storpolitikreds, som er til rådighed for sagsbehandleren ved blandt andet måling af sikkerhed på en skydebane. Politiets skydebanesagsbehandler Den politiassistent ved det stedlige politi, som besigtiger og godkender skydebaner. Ruteafmærkning En med skilte, pile, markeringsstrimmel eller lignende afmærket rute, som skytter og markører ved en terrænskydning skal følge. Orange farve må ikke anvendes. Sikkerhedspløk En sikkerhedspløk er en genstand, der signalerer til omgivelserne, at våbnet har været kontrolleret, og derfor ikke er ladt. Sikkerhedspløkken skal være lavet i en sådan udformning, at låsen/bundstykket ikke kan lukkes, og at der ikke kan være patroner i kammeret. Til revolvere skal sikkerhedspløkken fremstilles således, at der ikke kan være patroner i tromlen. Hvis revolveren er af sådan en konstruktion, at der ikke er plads til en sikkerhedspløk mellem tromlen og slagstiften, så skal våbnet bæres med tromlen slået ud, og sikkerhedspløkken skal forhindre, at tromlen kan lukkes. Sikkerhedspløkken skal tydeligt kunne ses i våbnet og være fremstillet i stærkt afvigende farver: Rød, gul, blå eller orange. (Se billeder af anbefalede sikkerhedspløkke). SIKKAV En forkortelse for den af Forsvaret udgivne Sikkerhedsbestemmelser for skydning med kamptroppernes våben i fredstid. Sikkerhedskoordinator Den, der ved Forsvarets skydeterræner koordinerer sikkerheden, når flere skydende enheder anvender terrænet. Benævnes SIKKO. Sikkerhedsobservatør Den, der under skydning holder et fareområde eller et afspærringsområde på land, sø eller i luften under observation. Skivebagplade Let udskiftelig plade, der opsættes på 15 m banens skivevæg. Den opsættes således, at den er ud for en skives centrum. Skivevæg Den væg, der opsættes på en 15 m bane foran kuglefanget for at opfange evt. tilbagekast af projektildele fra kuglefanget. Skivevæggen virker tillige som skivestop. Skudgrænsemærker Skilte, der angiver skudgrænser inden for hvilket område, der må skydes (se billede). Skydebane Et skydebaneanlæg med en eller flere skiveopstillinger, et antal skydestandpladser og markørdækninger. I forbindelse med anlægget kan naturligt tilhørende bygninger og arealer være tilknyttet, men ikke de omkringliggende arealer, som er offentligt tilgængelige. Skydebaneafsnit Et afsnit af skydebanen med et antal standpladser, som kan overvåges samtidigt af en skydeleder/banekommandør. Skydeinspektør Den af Justitsministeriet autoriserede sagkyndige, som bistår politiet ved besigtigelse og godkendelse af skydebaner og terrænskydninger samt ved bygning af større skydebaner og baner, hvor der kræves blændere. Side 17/20

18 Skydeleder Den person, som har det sikkerhedsmæssige ansvar for gennemførelse af en skydning på en skydebane. Skal være mindst 18 år og rutineret skytte. Skydelinie Forkanten af skydestandpladsen Skydestandplads (standplads) Det sted, hvorfra skytten afgiver sine skud. Skydeterræn Ved skydeterræn forstås det område, som er godkendt anvendt til pågældende terrænskydning samt sammenhængende områder til ophold og parkering. Skyttebogen Udgives hvert år af De Danske Skytteforeninger og angiver gældende bestemmelser for organisationen. Standpladshjælper En hjælper for banekommandør/stationschef. Skal være mindst 18 år og erfaren skytte. Stationschef Den person, der af terrænskydelederen er udpeget til at forestå skydningen på en terrænskydningsbane. Status som terrænskydeledere Efter afsluttet og bestået kursus udleveres kursusbevis udstedt af Hærens Kampskole. Der udstedes licens gældende for 5 år af De Danske Skytteforeninger. Inden fornyelse af licensen, skal man have gennemgået og bestået en efteruddannelse. Terrænskydeleder Den person, der har det sikkerhedsmæssige ansvar for gennemførelsen af en terrænskydning. Skal være fyldt 18 år, samt have gennemgået og bestået det af De Danske Skytteforeninger arrangerede Terrænskydelederkursus og fortsat have status som sådan. Terrænskydning Skydning i terræn, der er ukendt for skytten, mod mål, opstillet på afstande, der er ukendte for skytten. Terrænskydningsbane Område til gennemførelse af skydning i militært- eller civilt terræn. Transporttilladelse Tilladelse, som skal bæres, når der transporteres våben, som ikke er bærerens egne. Periodisk godkendelse Den godkendelse, som politiet foretager periodisk for at undersøge, om en skydebane fortsat opfylder de stillede sikkerhedsmæssige krav. Kan være med 1 til 3 års mellemrum. Side 18/20

19 Side 19/20

20 TILLÆG B BILLEDFORKLARING Advarselsskilt Skudgrænsemærker, henholdsvis højre og venstre Anbefalede sikkerhedspløkke i stærkt afvigende farver: Rød, gul, blå eller orange VINGSTEDVEJ BREDSTEN TELEFON TELEFAX Protektor: Hendes Majestæt Dronningen Banekommandørmærkat DDS-nr ISBN EGETRYK TLF Side 20/20

DE DANSKE SKYTTEFORENINGER

DE DANSKE SKYTTEFORENINGER DE DANSKE SKYTTEFORENINGER Sikkerhedsbestemmelser for skydning under De Danske Skytteforeninger 1/16 FEBRUAR 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE KAPITEL 1 Almindelige bestemmelser 3 KAPITEL 2 Sikkerhedsbestemmelser

Læs mere

DE DANSKE SKYTTEFORENINGER

DE DANSKE SKYTTEFORENINGER DE DANSKE SKYTTEFORENINGER Sikkerhedsbestemmelser for skydning under De Danske Skytteforeninger 1/16 OKTOBER 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE KAPITEL 1 Almindelige bestemmelser 3 KAPITEL 2 Sikkerhedsbestemmelser

Læs mere

Sikkerhedsbestemmelser for flugtskydning med haglgevær under Danmarks Jægerforbund (DJ) Januar 2015

Sikkerhedsbestemmelser for flugtskydning med haglgevær under Danmarks Jægerforbund (DJ) Januar 2015 Sikkerhedsbestemmelser for flugtskydning med haglgevær under Danmarks Jægerforbund (DJ) Januar 2015 Indhold KAPITEL 1 - ALMINDELIGE BESTEMMELSER... 3 KAPITEL 2 - SIKKERHEDSBESTEMMELSER FOR DEN ENKELTE

Læs mere

Sikkerhedsbestemmelser for riffelskydning på bane og ved terrænskydninger med Jagtrelaterede våben under Danmarks Jægerforbunds (DJ) 2/20

Sikkerhedsbestemmelser for riffelskydning på bane og ved terrænskydninger med Jagtrelaterede våben under Danmarks Jægerforbunds (DJ) 2/20 Sikkerhedsbestemmelser for riffelskydning på bane og ved terrænskydninger med Jagtrelaterede våben under Danmarks Jægerforbunds (DJ) 2/20 Juni 2015 AUTORISATION 1. Gyldighedsområde Nærværende hæfte omhandlende

Læs mere

09-04-2014. Skydelederens rolle. Skydelederuddannelse. Sikkerhedsbestemmelser for skydninger under Danmarks Jægerforbund. Skydelederuddannelse

09-04-2014. Skydelederens rolle. Skydelederuddannelse. Sikkerhedsbestemmelser for skydninger under Danmarks Jægerforbund. Skydelederuddannelse Skydelederens rolle Sikkerhedsbestemmelser for skydninger under Danmarks Jægerforbund 1 Almindelige bestemmelser (S): Bestemmelser for skydelederen 2 Refleksionsøvelse Gå sammen 2 og 2. Gennemgå sammen

Læs mere

Sådan transporteres våben og ammunition

Sådan transporteres våben og ammunition Sådan transporteres våben og ammunition DGI skydning Vingstedvej 27 7182 Bredsten 1 Gode grunde til at udgive en pjece Rent juridisk læner pjecen sig op ad følgende lovgivning: Våbenloven (lovbekendtgørelsen

Læs mere

Våbenloven 2. udgave januar 2001 1

Våbenloven 2. udgave januar 2001 1 Våbenloven 2. udgave januar 2001 1 INDLEDNING FORENINGSVÅBEN De regler, der beskrives, er fra Lov om våben og eksplosivstoffer (Lov nr. 67 af 26.1.2000). Bekendtgørelse om våben og ammunition (Bekendtgørelse

Læs mere

Vejledende regler for åbne stævner og indledende skydninger til Internetskydning. Pistol 15 m

Vejledende regler for åbne stævner og indledende skydninger til Internetskydning. Pistol 15 m Vejledende regler for åbne stævner og indledende skydninger til Internetskydning Pistol 15 m Pistol 15 m Opdateret september 2014 Generelle bestemmelser 1. Tilmeldelse 1.1. Deltagerberettigede er alle,

Læs mere

TILLÆG E. Bueskydningsbaner.

TILLÆG E. Bueskydningsbaner. TILLÆG E. Bueskydningsbaner. E. Indhold E01. Generelt om vejledningen. E02. Almindeligt om bueskydning. E03. Særlige regler for skydning med bue og pil under anvendelse af Dansk Bueskytteforbunds love

Læs mere

SIKKERHED ved pistolskydning/våbenbetjening

SIKKERHED ved pistolskydning/våbenbetjening SIKKERHED ved pistolskydning/våbenbetjening Tekst og fotos ved Knud Erik Poulsen. I alt 5 sider 1. Generelt Som skytte er det din pligt at kende og følge de generelle sikkerhedskrav for den skydning du

Læs mere

Midlertidige skydebaner

Midlertidige skydebaner Midlertidige skydebaner En vejledning til jagttegnslærere og flugtskydningsinstruktører 1 Formål Jagttegnslærere og flugtskydningsinstruktører må til brug for instruktion oprette midlertidige skydebaner

Læs mere

Godkendelse. Traditionel langdistanceskydebane (TL) Beskrivelse: 2. Indretning

Godkendelse. Traditionel langdistanceskydebane (TL) Beskrivelse: 2. Indretning Godkendelse Traditionel Langdistanceskydebane 1. Beskrivelse Anlæggets navn: Hjemmeværnets Skydebaneanlæg L 4222 Ulveholm SKBI ID: SKBI 1115 Anlæggets beliggenhed: På Bregninge Mark, Ærø Koordinat 1311

Læs mere

Opbevaring af skydevåben

Opbevaring af skydevåben Opbevaring af skydevåben Udgiver: Det Kriminalpræventive Råd Repro: TBA. Grafisk Tryk: Printdivision A/S 1. oplag: 50.000 eksemplarer december 2000 DKR. nr. 00-531-0299 ISBN. 87-88789-40-3 Indhold: På

Læs mere

Skoleskydning medio august 2013 Dauglykke Skytteforening. Skoleskydning 2013. - Et tilbud til alle 5. Klasserne.

Skoleskydning medio august 2013 Dauglykke Skytteforening. Skoleskydning 2013. - Et tilbud til alle 5. Klasserne. Skoleskydning 2013 - Vind 8.000,00 kr. Til din klasse. - Et tilbud til alle 5. Klasserne. - Den eneste betingelse er, at eleverne danner hold på 4 skytter fra samme klasse. Skytteforeningen sørger for

Læs mere

Håndbog for riffelbanen i Hadsund

Håndbog for riffelbanen i Hadsund Håndbog for riffelbanen i Hadsund Danmarks Jægerforbund - Hadsund Side 1 Indholdsfortegnelse Ændringslog 3 Sikkerheds klargøring inden skydningen påbegyndes 4 Klargøring af standpladser 6 Klargøring af

Læs mere

KAPITEL 22 SKYDNING KAPITEL 1. ALMINDELIGE BESTEMMELSER

KAPITEL 22 SKYDNING KAPITEL 1. ALMINDELIGE BESTEMMELSER KAPITEL 22 SKYDNING KAPITEL 1. ALMINDELIGE BESTEMMELSER Side 1. Oversigt over skydninger. 2201 2. Skivemateriel. 2202 3. Bane- og standpladsindretning. 2202 4. Beklædningsbestemmelser. 2203 5. Funktioneringsfejl,

Læs mere

Instruks for riffelprøve

Instruks for riffelprøve Instruks for riffelprøve Udarbejdet af Danmarks Jægerforbund for Naturstyrelsen 1. Instruktion til aspiranten 1.1 Der er to formål med riffelprøven. Den skal sikre, at du har en vis træfsikkerhed med din

Læs mere

DANSK SKYTTE UNION Idrættens Hus, DK-2605 Brøndby Telefon: 4326 2626 - e-mail: info@skytteunion.dk

DANSK SKYTTE UNION Idrættens Hus, DK-2605 Brøndby Telefon: 4326 2626 - e-mail: info@skytteunion.dk DANSK SKYTTE UNION Idrættens Hus, DK-2605 Brøndby Telefon: 4326 2626 - e-mail: info@skytteunion.dk DSkyU REGLEMENT FOR JAGTSKYDNING ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Instruks for haglskydeprøve 2015

Instruks for haglskydeprøve 2015 Instruks for haglskydeprøve 2015 Udarbejdet af Danmarks Jægerforbund for Nurstyrelsen 1. Almindelige bestemmelser 1.1 Miljøministeriets gældende bekendtgørelse om jagttegn skal følges. Det er den prøvesagkyndiges

Læs mere

Protektor Hendes Majestæt Dronningen

Protektor Hendes Majestæt Dronningen Protektor Hendes Majestæt Dronningen Væsentlige ændringer i forhold til sidste udgave Gl. side Side i denne Rettelse bog 35 35 Klassen senior 4 udgår 15 m riffel. 35 35 Ændring klasseinddelingsprocenter

Læs mere

Instruktionsmanual Luftvåben

Instruktionsmanual Luftvåben Instruktionsmanual Luftvåben VIGTIGT: LÆS VENLIGST DENNE INSTRUKTIONSMANUAL, FØR DU TAGER PRODUK- TET I BRUG 1999 Industrias El Gamo, S.A. 1 2 1. Sigtekorn 2. Munding 3. Løb 4. Visier 5. Manuel sikring

Læs mere

Vejledning om registrering af våben SKV

Vejledning om registrering af våben SKV Vejledning om registrering af våben DE DANSKE SKYTTEFORENINGER SKV SKytteforeningernes Våbenregistrering De Danske Skytteforeninger Vingstedvej 27 7182 Bredsten Tlf. 75 86 42 22 Dansk Skytte Union Idrættens

Læs mere

Instruks for riffelprøve

Instruks for riffelprøve Instruks for riffelprøve 1. Instruktion til aspiranten 1.1 Der er to formål med riffelprøven. Den skal sikre, at du har en vis træfsikkerhed med din jagtriffel, og at du kan betjene den på en sikkerhedsmæssig

Læs mere

Sådan opbevares våben og ammunition

Sådan opbevares våben og ammunition Sådan opbevares våben og ammunition De Danske Skytteforeninger Vingstedvej 27 7182 Bredsten 1 Gode grunde til at udgive pjece Rent juridisk læner pjecen sig op ad følgende lovgivning: Våbenloven nr. 704

Læs mere

Pistol 25 m. 1. Tilmelding 1.1. Dansk Firmaidrætsforbunds Idræt & Motion kan under særlige forhold begrænse tilmeldingen til DMstævner.

Pistol 25 m. 1. Tilmelding 1.1. Dansk Firmaidrætsforbunds Idræt & Motion kan under særlige forhold begrænse tilmeldingen til DMstævner. 1 Pistol 25 m Opdateret april 2009 Generelle bestemmelser 1. Tilmelding 1.1. Dansk Firmaidrætsforbunds Idræt & Motion kan under særlige forhold begrænse tilmeldingen til DMstævner. 1.2. Deltagerberettigede

Læs mere

Om registrering af våben i SKV SKytteforeningernes Våbenregistrering

Om registrering af våben i SKV SKytteforeningernes Våbenregistrering Om registrering af våben i SKV SKytteforeningernes Våbenregistrering De Danske Skytteforeninger Vingstedvej 27 7182 Bredsten Tlf.: 75 86 42 22 Dansk Skytte Union Idrættens Hus 2605 Brøndby Tlf.: 43 26

Læs mere

Historisk pistol og riffel

Historisk pistol og riffel DANSK SKYTTE UNION Idrættens Hus 2605 Brøndby - Tlf.: 4326 2626 Email: info@skytteunion.dk - www.skytteunion.dk REGLEMENT FOR SKYDNING Historisk pistol og riffel Udgave 2016 (version 150616) REGLEMENT

Læs mere

Vejledning i registrering af våben i SKV.

Vejledning i registrering af våben i SKV. Vejledning i registrering af våben i SKV. Marts 2014 Indholdsfortegnelse Side: Indholdsfortegnelse 2 Indledning 3 SKV1 ansøgning om godkendelse af foreninger 4 SKV2 ansøgning om våbenpåtegning medlemsvåben

Læs mere

Skydebaneforeningen Danmark Bogen om 50 m udendørs skydebaner

Skydebaneforeningen Danmark Bogen om 50 m udendørs skydebaner Skydebaneforeningen Danmark Bogen om 50 m udendørs skydebaner Version. 2.0 INDHOLDSFORTEGNELSE Kapitel 1 Hvad siger loven... 3 Kapitel 2 Oversigt over benævnelser, mål, mv.... 5 Principper... 5 Skydehus...

Læs mere

ammunition, sprængstoffer og gasser

ammunition, sprængstoffer og gasser ISBN nr.: 87-91106-26-5 Vare nr.:16 20 34 2. udgave 2. oplag, 2006 Tryk: PrintDivision Layout: Søren Sørensen s Tegnestue Branchevejledning i sikker håndtering af ammunition, sprængstoffer og gasser 1

Læs mere

Skydebaneforeningen Danmark Bogen om 25 m skydebaner

Skydebaneforeningen Danmark Bogen om 25 m skydebaner Skydebaneforeningen Danmark Bogen om 25 m skydebaner Version. 2.0 INDHOLDSFORTEGNELSE Kapitel 1 Hvad siger loven... 4 Kapitel 2 Oversigt over benævnelser, mål mv.... 6 PRINCIPPER... 6 SKYDEHUS... 6 BANENS

Læs mere

Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri Boltpistoler til skudmontage

Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri Boltpistoler til skudmontage Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri Boltpistoler til skudmontage Undervisningsministeriet. Januar 2011. Materialet er udviklet for Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri

Læs mere

Vejledning i registrering af våben i SKV.

Vejledning i registrering af våben i SKV. Vejledning i registrering af våben i SKV. August 2015 Indholdsfortegnelse Side: Indholdsfortegnelse 2 Indledning 3 SKV1 ansøgning om godkendelse af foreninger 4 SKV2 ansøgning om våbenpåtegning medlemsvåben

Læs mere

- Forestå landsdækkende skydninger, indendørs såvel som udendørs. - være afdelingerne/lokalafdelingerne behjælpelig i sager vedrørende skydninger.

- Forestå landsdækkende skydninger, indendørs såvel som udendørs. - være afdelingerne/lokalafdelingerne behjælpelig i sager vedrørende skydninger. Skydeudvalget Håndbog Afsnit : 14.0. Skydeudvalget Dato: 9. juni 2008 Side: Skydeudvalgets formand vælges af repræsentantskabet og indtræder som medlem af dette samt i forretningsudvalget. Valget gælder

Læs mere

UKLASSIFICERET FAGPLAN

UKLASSIFICERET FAGPLAN UKLASSIFICERET FAGPLAN 1. FAG Skydeuddannelse for GV M/95-familien og LMG. Kontrolprøve for våbenopbevaring på privat bopæl. Udgivelse Marts 2015 2. FAGETS MÅL Formålet med uddannelsen er, at vedligeholde

Læs mere

2.06 Uklassificerede - Uklassificerede skytter skyder i den for I.P.S.C. gældende klasse ved førstegangsdeltagelse

2.06 Uklassificerede - Uklassificerede skytter skyder i den for I.P.S.C. gældende klasse ved førstegangsdeltagelse STEEL CHALLENGE REGLEMENT 1. Om skydningen 1.01 Koncept - Under Dansk Sportsskytte Forbund afholdes Steel Challenge-skydninger efter regler der er udarbejdet på baggrund af de regler der er gældende for

Læs mere

Sikkerhedsbestemmelser for Terræn- og Terrænmæssige Skydninger under Dansk Skytte Union Version 5 Rettet 30. juli SIKTERSKYD

Sikkerhedsbestemmelser for Terræn- og Terrænmæssige Skydninger under Dansk Skytte Union Version 5 Rettet 30. juli SIKTERSKYD Sikkerhedsbestemmelser for Terræn- og Terrænmæssige Skydninger under Dansk Skytte Union Version 5 Rettet 30. juli 2015. SIKTERSKYD INDHOLDSFORTEGNELSE KAPITEL 1 Almindelige bestemmelser KAPITEL 2 Sikkerhedsbestemmelser

Læs mere

Kursusfolder. De Danske Skytteforeninger

Kursusfolder. De Danske Skytteforeninger Kursusfolder De Danske Skytteforeninger 1 KURSUSOVERSIGT 2012 DDS landsplan Side 3 Lederuddannelse (i samarbejde med DGI) Side 5 Undervisning/formidling Side 6 Mentaltræning Side 7 Coaching Side 8 Våbenkonsulenter

Læs mere

200 M KOMBIRIFFEL REGLEMENT

200 M KOMBIRIFFEL REGLEMENT 200 M KOMBIRIFFEL REGLEMENT 200 M KOMBIRIFFEL REGLEMENT 1. Om skydningen 1.01 Koncept - Under afholdes 200 M Kombiriffel-skydninger efter nedenstående regler. 1.02 Formål - Skytten skal i 200 M Kombiriffel

Læs mere

KOMBI RIFFEL REGLEMENT

KOMBI RIFFEL REGLEMENT KOMBI RIFFEL REGLEMENT KOMBIRIFFEL REGLEMENT 1. Om skydningen 1.01 Koncept - Under Dansk Sportsskytte Forbund afholdes Kombiriffel-skydninger efter nedenstående regler. 1.02 Formål - Skytten skal i Kombiriffel

Læs mere

8.20 10 m Fem-skuds luftpistol

8.20 10 m Fem-skuds luftpistol 8.20 10 m Fem-skuds luftpistol 8.20.1 10 m Fem-skuds luftpistol Enhver kaliber 4,5 mm (.177") komprimeret luft eller gaspistol må anvendes Den pistol, der anvendes til 10 m fem-skuds luft disciplinen skal

Læs mere

Faglærer-kursus i Udvidet Skydeteknik

Faglærer-kursus i Udvidet Skydeteknik Hærens Operative Kommando KURSUSBESKRIVELSE Hærens Kampskole Kursuskode: Faglærer-kursus i Udvidet Skydeteknik Indledning Formål De danske bidrag til INTOPS og udviklingen af kampeksercitser til disse,

Læs mere

Fagplan - Træner 1, hjælpetræner ungdom

Fagplan - Træner 1, hjælpetræner ungdom Fagplan - Træner 1, hjælpetræner ungdom Hjælpetræner/ungdomstræner uddannelsen er baseret på at skytter og forældre forholdsvis hurtigt kan indgå i et fast medhjælperteam for trænerne i skytteforeningen,

Læs mere

Pistol 15 m. 1. Tilmeldelse 1.1. Dansk Firmaidrætsforbunds Idræt & Motion kan under særlige forhold begrænse tilmeldingen til DMstævner.

Pistol 15 m. 1. Tilmeldelse 1.1. Dansk Firmaidrætsforbunds Idræt & Motion kan under særlige forhold begrænse tilmeldingen til DMstævner. Pistol 15 m Opdateret august 2009 Generelle bestemmelser 1. Tilmeldelse 1.1. Dansk Firmaidrætsforbunds Idræt & Motion kan under særlige forhold begrænse tilmeldingen til DMstævner. 1.2. Deltagerberettigede

Læs mere

Velkommen til Ølsted Skytteforening

Velkommen til Ølsted Skytteforening Velkommen til Ølsted Skytteforening - en mappe der indeholder svar på nogle af de spørgsmål du kunne have som nyt medlem og skytte. Ølsted Skytteforening Skolevænget 19, 8723 Ølsted august 2014 1. udgave

Læs mere

15 and 50 M Kombiriffel Reglement

15 and 50 M Kombiriffel Reglement 15 and 50 M Kombiriffel Reglement 1. Om skydningen 15 og 50 M KOMBIRIFFEL REGLEMENT 1.01 Koncept - Under afholdes 15/50 M Kombiriffel-skydninger efter nedenstående regler. 1.02 Formål - Skytten skal i

Læs mere

Dansk Bueskytteforbunds generelle forskrifter for sikkerhed i forbindelse med brug af bue og pil.

Dansk Bueskytteforbunds generelle forskrifter for sikkerhed i forbindelse med brug af bue og pil. Dansk Bueskytteforbunds generelle forskrifter for sikkerhed i forbindelse med brug af bue og pil. Indledning Bue og pil er ikke omfattet af Våbenloven, men der må ikke herske tvivl om, at bue og pil brugt

Læs mere

Opgavebanken. Ny opgave til en ny træning

Opgavebanken. Ny opgave til en ny træning Ny opgave til en ny træning Modeltræning Formål: For at blive god til at skyde skal man kunne skyde alle skud ens, der for skal man have en plan for gennemførelsen af det enkelte skud. Opgaven: Tænk på

Læs mere

FAGPLAN. A. Langt navn Skydeleder 3. B. Kort navn SKYLE 3

FAGPLAN. A. Langt navn Skydeleder 3. B. Kort navn SKYLE 3 HJEMMEVÆRNSSKOLEN Side 1 A. Langt navn Skydeleder 3 B. Kort navn SKYLE 3 FAGPLAN C. Formål Kurset skal sætte kursisten i stand til at virke som skydeleder ved enhedsskydning i delingsramme (eller dele

Læs mere

Cirkulære om våben og ammunition mv. Kapitel 1

Cirkulære om våben og ammunition mv. Kapitel 1 Cirkulære om våben og ammunition mv. Kapitel 1 Tilladelser til privatpersoner, foreninger, museer mv. 1. Efter bekendtgørelse nr. 66 af 26. januar 2000 om våben og ammunition mv. kan politimesteren (politidirektøren)

Læs mere

Sommerbiatlon - Stævnehåndbog til arrangører

Sommerbiatlon - Stævnehåndbog til arrangører Sommerbiatlon - Stævnehåndbog til arrangører Denne lille håndbog er tiltænkt de foreninger eller klubber, som skal afholde et sommerbiatlon arrangement. Der gennemgås de vigtigste ting, som der skal være

Læs mere

Retningslinjer vedr. Kampen om Als samt tilladelse til salutering

Retningslinjer vedr. Kampen om Als samt tilladelse til salutering Retningslinjer vedr. Kampen om Als samt tilladelse til salutering Retningslinjer for indførsel, besiddelse, bæring, anvendelse og udførsel af skydevåben og blankvåben i forbindelse med afvikling af Museum

Læs mere

Dette er et rigtigt sommerblad uden mange artikler men med en fyldig kalender, resultater fra forårets og forsommerens skydninger og mesterskaber.

Dette er et rigtigt sommerblad uden mange artikler men med en fyldig kalender, resultater fra forårets og forsommerens skydninger og mesterskaber. Nr. 3 juli kvartal 2006 Medlemsblad for Skyttelauget Kongens Lyngby Et sommerblad Dette er et rigtigt sommerblad uden mange artikler men med en fyldig kalender, resultater fra forårets og forsommerens

Læs mere

DANSK FLUGTSKYDNINGS FORBUND & Danmarks Jægerforbund. REGLER JAGTSKYDNING. GENERELLE KONKURRENCEBETINGELSER Alle discipliner

DANSK FLUGTSKYDNINGS FORBUND & Danmarks Jægerforbund. REGLER JAGTSKYDNING. GENERELLE KONKURRENCEBETINGELSER Alle discipliner Regler for jagtskydning DANSK FLUGTSKYDNINGS FORBUND & Danmarks Jægerforbund. REGLER JAGTSKYDNING GENERELLE KONKURRENCEBETINGELSER Alle discipliner Generelt Alle skytter og holdledere tilkendegiver ved

Læs mere

1.01 Koncept - Under Dansk Sportsskytte Forbund afholdes PPC-skydninger efter nedenstående regler.

1.01 Koncept - Under Dansk Sportsskytte Forbund afholdes PPC-skydninger efter nedenstående regler. PPC SKYDNING REGLEMENT 1. Om skydningen 1.01 Koncept - Under Dansk Sportsskytte Forbund afholdes PPC-skydninger efter nedenstående regler. 1.02 Formål - Skytten skal i PPC skyde præcisionsskydning på begrænset

Læs mere

TERRÆNMÆSSIG HURTIGSKYDNING

TERRÆNMÆSSIG HURTIGSKYDNING TERRÆNMÆSSIG HURTIGSKYDNING TERRÆNMÆSSIG HURTIGSKYDNING 1. Om skydningen 1.01 Koncept - Under Dansk Sportsskytte Forbund afholdes Terrænmæssig Hurtigskydning efter nedenstående regler. 1.01 Formål Formålet

Læs mere

Hjemmeværnet. Fagplan. Gennemførelse af faget: Våbenuddannelse HGR M/54

Hjemmeværnet. Fagplan. Gennemførelse af faget: Våbenuddannelse HGR M/54 HJEMMEVÆRNSSKOLEN Side 1 Hjemmeværnet Fagplan Gennemførelse af faget: Våbenuddannelse HGR M/54 HJEMMEVÆRNSSKOLEN Side 2 Indhold FORMÅL... 2 MÅL... 2 INDHOLD... 3 TID... 3 MIDLER... 3 SÆRLIGE BESTEMMELSER...

Læs mere

HRN 911-011. Sikkerhedsbestemmelser for skydning med kamptroppernes våben (fredstid)

HRN 911-011. Sikkerhedsbestemmelser for skydning med kamptroppernes våben (fredstid) HRN 911-011 Sikkerhedsbestemmelser for skydning med kamptroppernes våben (fredstid) Hærens Operative Kommando JUNI 2014 AUTORISATION 1. Gyldighedsområde Nærværende reglement HRN 911-011 Sikkerhedsbestemmelser

Læs mere

Forslag til Selvstyrets bekendtgørelse om indfangning og aflivning af hunde og katte

Forslag til Selvstyrets bekendtgørelse om indfangning og aflivning af hunde og katte 14. december 2016 Forslag til Selvstyrets bekendtgørelse om indfangning og aflivning af hunde og katte I medfør af 10, 13, stk. 2 og 27, stk. 2-3. i landstingslov nr. 25 af 18. december 2003 om dyreværn,

Læs mere

OPBEVAR ALTID DENNE INSTRUK- TIONSMANUAL SAMMEN MED VÅBEN- ET, OG VIDEREGIV DEN SAMMEN MED VÅBENET, HVIS VÅBENET VIDERE- SÆLGES.

OPBEVAR ALTID DENNE INSTRUK- TIONSMANUAL SAMMEN MED VÅBEN- ET, OG VIDEREGIV DEN SAMMEN MED VÅBENET, HVIS VÅBENET VIDERE- SÆLGES. INSTRUKTIONSMANUAL OPBEVAR ALTID DENNE INSTRUK- TIONSMANUAL SAMMEN MED VÅBEN- ET, OG VIDEREGIV DEN SAMMEN MED VÅBENET, HVIS VÅBENET VIDERE- SÆLGES. ADVARSEL: Før GunPod tages i brug skal du sikre dig,

Læs mere

Bekendtgørelse om hejseredskaber og spil

Bekendtgørelse om hejseredskaber og spil Side 1 af 5 Bekendtgørelse om hejseredskaber og spil Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 1101 af 14. december 1992 med senere ændringer - ikke autoriseret sammenskrivning SAMMENSKRIVNINGEN omfatter bekendtgørelse

Læs mere

Bekendtgørelse om Tivolitog. Indhold

Bekendtgørelse om Tivolitog. Indhold Bekendtgørelse om Tivolitog Indhold Afsnit 1: Politiets meddelse og tilladelse Side 3 Afsnit 2: Synsvirksomhedens godkendelse. Side 4 Afsnit 3: Tivolitogets anvendelse. Side 5 Afsnit 4 Straf, betaling

Læs mere

2. kreds omfattede Gundsølille, St. Valby, Li. Valby, Vederlev, Ågerup, Herringløse, Hvedstrup, Østrup, Tågerup og Gerdrup.

2. kreds omfattede Gundsølille, St. Valby, Li. Valby, Vederlev, Ågerup, Herringløse, Hvedstrup, Østrup, Tågerup og Gerdrup. Foreningen Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Starten... 3 Skydning er vel ikke så svær?... 4 Lidt om Gundsølille Skytteforening's mål og aktiviteter... 5 Lidt om vores faciliteter... 5 Øvrige

Læs mere

TJENESTEPISTOL REGLEMENT

TJENESTEPISTOL REGLEMENT TJENESTEPISTOL REGLEMENT TJENESTEPISTOL REGLEMENT 1. Om skydningen 1.01 Koncept - Under Dansk Sportsskytte Forbund afholdes Tjenestepistolskydninger efter nedenstående regler. 1.02 Formål - Skytten skal

Læs mere

TILSKUDSREGLER TIL AKTIVITETER I DGI SKYDNING

TILSKUDSREGLER TIL AKTIVITETER I DGI SKYDNING TILSKUDSREGLER TIL AKTIVITETER I DGI SKYDNING 01-01-2013 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Tilskudsregler til aktiviteter i DGI Skydning... 3 1. Geværterrænskydning, langdistance... 4 2. Geværterrænskydning,

Læs mere

Maskingeværskyttens bog

Maskingeværskyttens bog Frigivet til internettransmission af Hjemmeværnsskolen hjemmeværnsskolen Maskingeværskyttens bog Navn: Enhed: HVS 4102-008-69 AUG 2008 Frigivet til internettransmission af Hjemmeværnsskolen Hvis du opdager

Læs mere

Cirkulære om våben og ammunition mv. - retsinformation.dk

Cirkulære om våben og ammunition mv. - retsinformation.dk Page 1 of 10 Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Kapitel 5 Kapitel 6 Kapitel 7 Kapitel 8 Oversigt (indholdsfortegnelse) Tilladelser til privatpersoner, foreninger, museer mv. Bestemmelser om særligt

Læs mere

Velkommen til alle. Jeg vil prøve, at guide jer igennem SKV junglen. Afbryd endelig hvis I har spørgsmål.

Velkommen til alle. Jeg vil prøve, at guide jer igennem SKV junglen. Afbryd endelig hvis I har spørgsmål. Velkommen til alle. Mit navn er Alice Bjerregaard, jeg er ansvarlig for SKV i Vingsted. Jeg vil prøve, at guide jer igennem SKV junglen Afbryd endelig hvis I har spørgsmål. SKV 1 SKV 3 Efter generalforsamlingen

Læs mere

Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart

Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart BL 5-3 Bestemmelser om civile flyveopvisninger Udgave 4, 31. januar 1990 I medfør af 75, stk. 3, 130, stk. 3, 149, stk. 10, og 151 i lov om luftfart,

Læs mere

TILSKUDSREGLER TIL AKTIVITETER I DE DANSKE SKYTTEFORENINGER

TILSKUDSREGLER TIL AKTIVITETER I DE DANSKE SKYTTEFORENINGER TILSKUDSREGLER TIL AKTIVITETER I DE DANSKE SKYTTEFORENINGER 14-02-2011 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Tilskudsregler til aktiviteter i De Danske Skytteforeninger (DDS)... 3 1. Geværterrænskydning,

Læs mere

Program for Dansk Militært Idrætsforbunds Danmarks- og Forbundsmesterskab i Feltsport 26. September 2014

Program for Dansk Militært Idrætsforbunds Danmarks- og Forbundsmesterskab i Feltsport 26. September 2014 Program for Dansk Militært Idrætsforbunds Danmarks- og Forbundsmesterskab i Feltsport 26. September 2014 Arrangør Idrætsforeningen Skive Garnison Velkomst Det er med stor glæde at Idrætsforeningen Skive

Læs mere

Planlægning og projektering. Formålet med afmærkning af vejarbejde. Roller og opgaver ved vejarbejde

Planlægning og projektering. Formålet med afmærkning af vejarbejde. Roller og opgaver ved vejarbejde Planlægning og projektering 13 Formålet med afmærkning af vejarbejde Vække trafikanter fra rutine- og vanekørsel og gøre opmærksom på de ekstraordinære forhindringer, så ulykker undgås Lede trafikanter

Læs mere

Sådan rengøres skydebaner

Sådan rengøres skydebaner Sådan rengøres skydebaner De Danske Skytteforeninger Vingstedvej 27 7182 Bredsten 1 Fokus på rengøring i ny pjece De Danske Skytteforeninger udgiver med denne skrivelse en pjece om, hvordan man rengør

Læs mere

Bekendtgørelse om eksplosivstoffer1)

Bekendtgørelse om eksplosivstoffer1) BEK nr 1247 af 30/10/2013 Gældende Justitsministeriet Bekendtgørelse om eksplosivstoffer1) I medfør af 1, stk. 6, og 10, stk. 3, i lov om våben og eksplosivstoffer, jf. lovbekendtgørelse nr. 1005 af 22.

Læs mere

DGI TRÆNERGUIDEN DGI TRÆNERGUIDEN DGI TRÆNERGUIDEN DGI TRÆNERGUIDEN. Basistræning i rytme med magasin. 20 skud på 2 ½ minut BIATLON BIATLON.

DGI TRÆNERGUIDEN DGI TRÆNERGUIDEN DGI TRÆNERGUIDEN DGI TRÆNERGUIDEN. Basistræning i rytme med magasin. 20 skud på 2 ½ minut BIATLON BIATLON. Nr.10292 Alder: 12-90 år - Tid: 5 min. Nr.10291 Alder: 12-90 år - Tid: 3 min. Basistræning i rytme med magasin Tag to magasiner med på banen uden patroner Stil dig ved baglinjen. Ved start gå frem til

Læs mere

Kampen om Als. Ind- og udførsel samt besiddelse, bæring og anvendelse af våben. Originale historiske skydevåben

Kampen om Als. Ind- og udførsel samt besiddelse, bæring og anvendelse af våben. Originale historiske skydevåben Sagsbehandler: PFI ADMINISTRATIONEN Ledelsessekretariatet Almen Juridisk Sagsbehandling Kampen om Als Retningslinjer for indførsel, besiddelse, bæring, anvendelse og udførsel af skydevåben og blankvåben

Læs mere

SKYTTEBOGEN. 1. oktober september 2009

SKYTTEBOGEN. 1. oktober september 2009 SKYTTEBOGEN 1. oktober 2008-30. september 2009 gældende bestemmelser Protektor Hendes Majestæt Dronningen Indholdsfortegnelse Hoved afsnit A Vedtægter for De Danske Skytteforeninger... A2 Hoved afsnit

Læs mere

Miljøet på Danmarks 429 indendørs 15 meter skydebaner

Miljøet på Danmarks 429 indendørs 15 meter skydebaner Rapport om Miljøet på Danmarks 429 indendørs 15 meter skydebaner Landsresultatet Fokus på DGI Vestjylland Bag om banernes besøgsrunde I 2011 besluttede bestyrelsen i De Danske Skytteforeninger (DDS) nu

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. marts 2012

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. marts 2012 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. marts 2012 Sag 338/2011 (2. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Arne Paabøl Andersen, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Esbjerg den 20.

Læs mere

INFANTERIKAMPKØRETØJSKOMMANDØRKURSUS CV 9035

INFANTERIKAMPKØRETØJSKOMMANDØRKURSUS CV 9035 INFANTERIKAMPKØRETØJSKOMMANDØRKURSUS CV 9035 Formål 1. At sætte eleven i stand til at udføre funktionen som IKK kommandør i dagslys og i mørke. 2. At give eleven en sådan holdning, at denne af egen drift

Læs mere

Nr. 4. oktober kvartal 2009. Medlemsblad for Skyttelauget Kongens Lyngby

Nr. 4. oktober kvartal 2009. Medlemsblad for Skyttelauget Kongens Lyngby Nr. 4. oktober kvartal 2009 Medlemsblad for Skyttelauget Kongens Lyngby Våbeneftersyn! Så er det tid for det årlige våbeneftersyn. Læs mere side 5. Pistol: tirsdag den 6. oktober kl. 19-21 Gevær: torsdag

Læs mere

Fagplan - Træner 2 seniortræner (Trænerens opgave er at tilrettelægge og gennemfører træningsforløb for skytter).

Fagplan - Træner 2 seniortræner (Trænerens opgave er at tilrettelægge og gennemfører træningsforløb for skytter). Fagplan - Træner 2 seniortræner (Trænerens opgave er at tilrettelægge og gennemfører træningsforløb for skytter). Træner/seniortræneruddannelsen er en overbygning af træner1 uddannelsen, og dækker senior

Læs mere

Københavns Skyttecenter: Beregning af støjbelastningen

Københavns Skyttecenter: Beregning af støjbelastningen ÅF-Ingemansson Rathsacksvej 1, 1862 Frederiksberg C Telefon +45 3555 7017 Telefax +45 3555 7018 www.ingemansson.com Rapport Udført af et akkrediteret laboratorium Miljømåling ekstern støj Projekt: Københavns

Læs mere

Skyde opgaver. Indtage Skydestilling

Skyde opgaver. Indtage Skydestilling Skyde opgaver Ideer til forskellige skydeøvelser, som træner forskellige aspekter Stress/spænding Tennis-skydning, 2 og 2 skyder match, hver sin skive. Skyde på kryds, to og to, på samme skive Koncentration

Læs mere

STANDARD LEJEKONTRAKT for leje af (terræn, bane, areal, område) i Oksbøl Skyde-og øvelsesterræn (for kortvarige udlån til ikke-kommercielle formål)

STANDARD LEJEKONTRAKT for leje af (terræn, bane, areal, område) i Oksbøl Skyde-og øvelsesterræn (for kortvarige udlån til ikke-kommercielle formål) Lokalstøtteelement Oksbøl STANDARD LEJEKONTRAKT for leje af (terræn, bane, areal, område) i Oksbøl Skyde-og øvelsesterræn (for kortvarige udlån til ikke-kommercielle formål) 1. Parterne og det lejede:

Læs mere

Vejledende idrætsregler. Riffel 15 og 50 meter

Vejledende idrætsregler. Riffel 15 og 50 meter Vejledende idrætsregler Riffel 15 og 50 meter 1 Indledning Vejledende idrætsregler, som Firmaidrætten og dennes foreninger kan bruge. Det er ikke et krav, at Firmaidrættens foreninger følger reglerne,

Læs mere

UKLASSIFICERET FAGPLAN

UKLASSIFICERET FAGPLAN HJEMMEVÆRNSSKOLEN UKLASSIFICERET FAGPLAN Fagplan 4502 DeMars DIR D 02747801 09/14 Side 1 A. Langt navn Våbenleder på 800/900 og gummibåd B. Kort navn VBLE 800/900 og GB C. Formål Faget skal give kursisten

Læs mere

Vedtægter for Skydebaneforeningen Danmark

Vedtægter for Skydebaneforeningen Danmark Vedtægter for Skydebaneforeningen Danmark VINGSTEDVEJ 27 DK-7182 BREDSTEN T: +45 76 65 67 25 F: +45 75 86 54 75 CVR: 65 70 32 11 WWW.SKYDEBANEFORENINGEN.DK 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Skydebaneforeningen

Læs mere

FAGPLAN. Formål: Kursus skal give eleven det fornødne grundlag for at kunne anvende FX-våben i uddannelsen ved hjemmeværnets enheder.

FAGPLAN. Formål: Kursus skal give eleven det fornødne grundlag for at kunne anvende FX-våben i uddannelsen ved hjemmeværnets enheder. UKLASSIFICERET UDIR 4032 DeMars DIR D: intet 02/10 HJEMMEVÆRNSSKOLEN Side 1 Langt navn: Omskoling for skydeledere m. fl. til FX-våben. Kort navn: OMSK-FX FAGPLAN Formål: Kursus skal give eleven det fornødne

Læs mere

29-07-2014 PLANLÆGNING OG PROJEKTERING. Formålet med afmærkning af vejarbejde. Roller og opgaver ved vejarbejde

29-07-2014 PLANLÆGNING OG PROJEKTERING. Formålet med afmærkning af vejarbejde. Roller og opgaver ved vejarbejde PLANLÆGNING OG PROJEKTERING Formålet med afmærkning af vejarbejde side 13 Vække trafikanter fra rutine- og vanekørsel og gøre opmærksom på de ekstraordinære forhindringer, så ulykker undgås Lede trafikanter

Læs mere

STIGA ST 1200 8219-3204-08

STIGA ST 1200 8219-3204-08 STIGA ST 1200 8219-3204-08 B A D C 1. 2 E F 2. 3. H I 4. G M J 5. 6. 3 K 7. 8. L 9. 10. 11. 12. 4 DK DANSK SIKKERHEDSFORSKRIFTER Maskinen er udstyret med følgende symboler for at huske Dem på, at der skal

Læs mere

Spa-Kompagniet. Monteringsvejledning for store saunaovne

Spa-Kompagniet. Monteringsvejledning for store saunaovne Spa-Kompagniet Monteringsvejledning for store saunaovne 1. Introduktion a. Denne monteringsvejledning angiver hvorledes Spa-Kompagniets saunaovne skal monteres og installeres. For optimal installering

Læs mere

300 M SKYDNING REGLEMENT

300 M SKYDNING REGLEMENT 300 M SKYDNING REGLEMENT 300 M SKYDNING REGLEMENT 1. Om skydningen 1.01 Koncept - Under afholdes 300 M Skydning efter nedenstående regler. 1.02 Formål - Skytten skal i 300 M Skydning skyde præcisionsskydning

Læs mere

SKYTTEBOGEN. 1. oktober 2014-31. marts 2015. DGI Skydning Gældende bestemmelser

SKYTTEBOGEN. 1. oktober 2014-31. marts 2015. DGI Skydning Gældende bestemmelser SKYTTEBOGEN 1. oktober 2014-31. marts 2015 DGI Skydning Gældende bestemmelser NAVN ADRESSE POSTNR. / BY FORENING LANDSDELSFORENING SKYTTENUMMER Mine våben Langdistancegevær nr.: Langdistancegevær nr.:,

Læs mere

STANDARD LEJEKONTRAKT for leje af (terræn, bane, areal, område) i XXXXX (for kortvarigt udlån udleje til private samt eksterne myndigheder)

STANDARD LEJEKONTRAKT for leje af (terræn, bane, areal, område) i XXXXX (for kortvarigt udlån udleje til private samt eksterne myndigheder) Forsvarets Bygnings- & Etablissementstjeneste Lokalstøtteelement XXXXX STANDARD LEJEKONTRAKT for leje af (terræn, bane, areal, område) i XXXXX (for kortvarigt udlån udleje til private samt eksterne myndigheder)

Læs mere

FINA REGLER FOR SVØMNING I ÅBENT VAND 2001-2002 INDHOLDSFORTEGNELSE

FINA REGLER FOR SVØMNING I ÅBENT VAND 2001-2002 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE REGEL EMNE SIDE Indholdsfortegnelse 01 OWS 1 Åbent vand svømning 02 OWS 2 Officials 03 OWS 3 Officials pligter 04-11 OWS 4 Starten 12-13 OWS 5 Konkurrenceområdet 14-15 OWS 6 Løbet 16-18

Læs mere

Politik for ITV overvågning i Assens Kommune

Politik for ITV overvågning i Assens Kommune Politik for ITV overvågning i Assens Kommune 1. Definition. Ved videoovervågning forstås vedvarende eller periodisk gentagen overvågning af både udendørs og indendørs arealer ved hjælp af automatisk virkende

Læs mere

Bekendtgørelse. Standsning og parkering i tættere bebygget område i Holbæk Kommune. Trafik og Ejendomme

Bekendtgørelse. Standsning og parkering i tættere bebygget område i Holbæk Kommune. Trafik og Ejendomme Bekendtgørelse Standsning og parkering i tættere bebygget område i Holbæk Kommune Trafik og Ejendomme Standsning og parkering. I medfør af færdselslovens 28, 92, stk. 1, nr.1, bestemmes med samtykke af

Læs mere

Våbeneftersyn på Pistol Tirsdag den 25. oktober kl. 19. I år er det kun én dag så der er ingen vej tilbage mød op. Nr. 4 oktober kvartal 2005

Våbeneftersyn på Pistol Tirsdag den 25. oktober kl. 19. I år er det kun én dag så der er ingen vej tilbage mød op. Nr. 4 oktober kvartal 2005 Nr. 4 oktober kvartal 2005 Medlemsblad for Skyttelauget Kongens Lyngby Geværstart på stadion Den 6. oktober begynder sæsonen for geværafdelingen på Lyngby Stadion. Kl. 18.30 for børn og juniorer og kl.

Læs mere

Husorden afdeling 14 - Tuestensvej

Husorden afdeling 14 - Tuestensvej Fælles spilleregler giver fair play. Det betyder også, at der er en række love, vedtægter og regler, som skal overholdes, når man bor i et alment boligselskab. I din afdeling er der desuden af beboerne

Læs mere