Høringsnotatet indeholder resumé af de indkomne høringssvar, forvaltningens bemærkninger hertil og indstilling til beslutning.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Høringsnotatet indeholder resumé af de indkomne høringssvar, forvaltningens bemærkninger hertil og indstilling til beslutning."

Transkript

1 Plan og Gis Dato: Sagsnr.: 16/12897 Sagsbehandler: Kim Lyster Hansen Direkte tlf.: Høringsnotat lokalplan nr. 88 og kommuneplantillæg nr. 3 Høringsnotatet indeholder resumé af de indkomne høringssvar, forvaltningens bemærkninger hertil og indstilling til beslutning. Den sammenfattende redegørelse i forhold til miljøvurderingen er indsat bagerst i notatet. Den sammenfattende redegørelse er udarbejdet i henhold til Miljøvurderingslovens 13 stk.2 i ny miljøvurderingslov, som trådte i kraft i 10. maj 2017). Liste over høringssvar: Myndigheder 1. Erhvervsstyrelsen 2. Miljøstyrelsen 3. Haderslev Stift Virksomheder 4. Kassøgård/ Torben Heissel Foreninger 5. Danmarks Naturfredningsforening Ejere, lejere 6. Claus Lorenzen, Samlet høringssvar fra 15 beboere 7. Birthe og Jens Clausen, Nr. Ønlevvej Charlotte og Søren Kongsted, Nr. Ønlevvej 7 9. Maren og Steffen Bau, Kassøvej Janne og Henning Bjerregård, Kassøvej Gitte og Jimmy Schmidt, Kassøvej 11 Forvaltningen 12. Forvaltningens bemærkninger Bygherres rådgiver 13. Rådgiverbemærkninger 1

2 1. Erhvervsstyrelsen Resumé af høringssvar: a. Der skal indgås aftale om aflysning af lokalplan og kommuneplantillæg, hvis de ikke er udnyttet inden 3 år. Forvaltningens bemærkninger: a. Der blev indgået lignende aftale ved lokalplan nr. 89. Kultur, Miljø & Erhverv indstiller, 2. Miljøstyrelsen Resumé af høringssvar: a. at det tages til efterretning, at der er underskrevet en aftale med Erhvervsstyrelsen om aflysning af planerne såfremt de ikke udnyttes inden 3 år fra endelig vedtagelse. a. Miljøstyrelsen bemærker, at lokalplanområdet ligger i område med særlige drikkevandsinteresser (OSD). Miljøstyrelsen oplyser samtidigt, at den angivne virksomhedstype ikke er omfattet af bilag 1 i bekendtgørelse nr af 21/12/2016. Forvaltningens bemærkninger: a. Bilag 1 i bekendtgørelse nr af 21/12/2016 angiver hvilke virksomhedstyper, der ikke kan etableres i OSD områder. Kultur, Miljø & Erhverv indstiller, a. at Miljøstyrelsens vurdering tages til efterretning. 3. Haderslev Stift Resumé af høringssvar: Haderslev Stift har ingen bemærkninger i forhold til deres myndighedsområde. Forvaltningens bemærkninger: Ingen bemærkning. 2

3 Kultur, Miljø & Erhverv indstiller, at Stiftets høringssvar tages til efterretning 4. Kassøgård/ v. Torben Heissel (TH) Resumé af høringssvar: a. TH gør opmærksom på de hydrauliske udfordringer, der er ved at skulle afvande to så store arealer til samme to vandløb. Det er derfor vigtigt at få målt den hydrauliske kapacitet i de to vandløb og få dimensioneret forsinkelsesbassiner korrekt. b. TH ønsker bekræftet at landbrugsejendommens nuværende indvindingstilladelser til markvanding ikke påvirkes i negativ ændring. Hvis det gør vil TH gerne bede om en klarlæggelse af hvad det vil betyde og hvem der i givet fald skal betale for en evt. ringere vandforsyningsgrad. Forvaltningens bemærkninger: a. Forvaltningen stiller krav om at regnvandsbassinerne dimensioneres så der ikke skabe hydrauliske problemer nedstrøms de to vandløb. b. Det aktuelle projekt i lokalplanområdet forventes luftkølet, men skal dog i særlige perioder kunne vandkøles. Indvinding af grundvand må ikke påvirke andre nuværende indvindingstilladelser. Kultur, Miljø & Erhverv indstiller, a. at høringssvaret imødekommes, idet regnvandsafledningen fra området ikke må medføre hydrauliske problemer nedstrøms de vandløb. b. at høringssvaret imødekommes, idet projektet ikke påvirker nuværende indvindingstilladelser til markvanding. 3

4 5. Danmarks Naturfredningsforening Resumé af høringssvar: a. Områdets lokalisering DN mener som udgangspunkt at det ikke er ønskeligt, at der etableres et erhvervsområde af den planlagte størrelse i det åbne land, uden sammenhæng med et eksisterende byområde. Som begrundelse er det i lokalplanforslaget anført, at virksomheden har behov for nærhed til sikker strømforsyning, og at virksomheden desuden har et meget stort arealbehov, der ikke kan rummes inden for kommuneplanlagte erhvervsområder. DN accepterer, at området er det korrekte sted til virksomheden. b. Indpasning i landskabet Det er DN s opfattelse, at der bør lægges meget vægt på, at den foreslåede bebyggelse indpasses i landskabet. Den foreslåede bygningshøjde på 15+5 m, er ikke nær så højt som ved Kassø Vest lokalplanen. Begrundelsen for behovet for det meget store areal til virksomheden accepteres. DN er enig i, at de økologiske korridorer ikke ødelægges ved byggeriet og henviser til lokalplanens redegørelse og bestemmelser samt kommuneplanens retningslinjer, som skal sikre en økologisk korridor gennem området. Planområdets vestlige del langs det eksisterende vandløb. I lokalplanområdets vestlige del reserveres areal til regnvandsbassiner, nye læhegn, som sammen med udtagelse af området fra landbrugsmæssig drift og ny beplantning og nye regnvandsbassiner vil indgå i den økologiske forbindelse. Det vurderes derfor, at der fortsat er mulighed for at opretholde/etablere en økologisk forbindelse omkring bækken, og at lokalplanen er i overensstemmelse med kommuneplanen. 4

5 Lokalplanforslagets bestemmelser om beplantning bør bearbejdes. Det er DN s opfattelse, at de foreslåede læhegn ikke vil give en visuel afskærmning af bebyggelsen. Dertil kræves efter vores opfattelse meget mere massive beplantninger. c. Energi og varmeplanlægning Det må antages, at en særligt strømforbrugende virksomhed i den planlagte størrelsesorden vil producere store mængder overskudsvarme. Derfor burde der efter DN s opfattelse sideløbende med kommune- og lokalplanlægningen udføres energiog varmeplanlægning. Dels for at sikre en bæredygtig energi- og varmeforsyning i lokalplanområdet, og dels for at afklare, om overskudsvarmen f.eks. kan indgå i nærliggende byområder eller afsættes til f.eks. væksthusgartnerier. Det bør også afklares, om en del af virksomhedens strømforbrug kan dækkes af vedvarende energikilder. F.eks. solceller på de meget store tagflader. d. Beskyttet natur Beskyttede naturtyper (NBL 3): I området er der vandløb, og et mindre vandhul og moseareal, der er beskyttet af Naturbeskyttelseslovens 3. Det medfører, at vandløbet, vandhullet og mosen ikke må ændres uden forudgående dispensation. e. Klimatilpasning Lokalplanforslaget giver mulighed for at halvdelen af områdets areal bliver bebygget. Hertil kommer befæstede vej- og parkeringsanlæg. Der bliver således tale om afledning af voldsomt store mængder regnvand, som må forventes forøget i de kommende år i takt med hyppigere forekomster af voldsom regn og skybrud. Det fremgår af lokalplanforslaget, at regnvandet skal opsamles og forsinkes i regnvandsbassin og 5

6 lignende inden afledning. DN foreslår, at det undersøges, om regnvandet kan anvendes til f.eks. køling og sprinkleranlæg, således at der ikke skal forbruges meget store mængder drikkevand til disse formål. Afslutningsvis nævner DN: Miljøvurderingen er et flot stykke arbejde, som DN er tilfreds med. Forvaltningens bemærkninger: a. Anlægget er lokaliseret i Kassø fordi der ikke ved kommunens erhvervsområder omkring byerne er tilstrækkelige arealer til formålet og ikke mulighed for at udvide disse uden at det går ud over værdifulde landskaber samt at der ved Kassø er en stor højspændingsstation, som er alt afgørende for virksomhedens placering. b. Der er et samarbejde med DN, DOF og Vidå sportsfiskerforening om at sikre naturindholdet ved erhvervsområdet herunder at sikre en økologisk korridor i området mellem lokalplan nr. 88 og nr. 89. Bestemmelser om bredden på de afskærmende beplantninger er minimumsbestemmelser. Der er ikke noget til hindring for at virksomheden tilplanter større arealer eller udlægger disse ekstensivt plejet og dermed også medvirker til at øge områdets værdi som biotop. c. Der er ikke noget til hindring for at overskudsvarmen anvendes til fjernvarme o.a. til gavn for lokalsamfundet og i forhold til reduktion af C0 2 - udledningen. Dette kan indarbejdes i varmeplanlægningen, når omfanget af varmeproduktion er kendt. Lokalplanen er ikke til hindring for at facade og tage anvendes til solenergianlæg. Det kunne også være relevant at give mulighed for at udnytte 6

7 de ubebyggede arealer til solenegianlæg. d. De nævnte naturtyper er beskyttet af naturbeskyttelsesloven. Ved dispensation kan kommunen stille krav om erstatningsbiotoper. Vandhullet er af nyere dato (1990) og ikke fuldt udviklet som biotop endnu, men moseområdet er en sidste rest af et større eng- og mose område ved Hvirlås udspring. e. Lokalplanen er ikke til hindring for at regnvand fra bassinerne på den ene eller anden måde kan anvendes til køling. Regnvandsbassinerne skal dimensioneres, så de ikke medfører oversvømmelser og skader længere nede af vandløb og åer. Størrelsen af disse kendes først når omfanget af byggerier og anlæg er fastlagt endeligt. Der er også mulighed for forsinkelse af regnvand i kanaler og lignende ved bygningerne. Kultur, Miljø & Erhverv indstiller, a. at DNs bemærkninger tages til efterretning, b. at DNs bemærkninger delvis imødekommes, idet, der i samarbejde med DN o.a. er arbejdet med at sikre den økologiske korridor. At stille krav om bredere beplantningsbælter ikke imødekommes, idet lokalplanen dog ikke er til hindring for at bygherre etablere bredere beplantningsbælter. c. at høringssvaret vedrørende udnyttelse af overskudsvarme ikke imødekommes i gennem lokalplanlægningen, men at der ikke er noget til hindring for at der udarbejdes ny varmeplan med henblik på udnyttelse af overskudsvarme i forbindelse med virksomheden. 7

8 d. at høringssvaret vedrørende de nævnte naturtyper delvis imødekommes, idet de nævnte naturtyper allerede er beskyttet at naturbeskyttelsesloven og at myndigheden kan/ vil stille krav om erstatningsnatur ved indgreb i eller fjernelse af disse. e. at høringssvaret imødekommes, idet kommunens vandløbsmyndighed ikke kan tillade udledning af overfladevand til åer og vandløb, så dette medfører ødelæggelse af disse eller forårsager oversvømmelser. 6. Claus Lorenzen på vegne af 15 beboere Resumé af høringssvar: a. Forøgelse af trafik i området Beboerne kan ikke genkende størrelsen af den nuværende baggrundstrafik i området. De er meget bekymret for afvikling af trafik med lastbiler i døgnet i byggeperioden og den efterfølgende trafik til virksomheden på køretøjer pr. døgn og køretøjer såfremt begge virksomheder etableres, herunder biler på Arnhøjvej i døgnet. b. Støjniveau Beboerne mener ikke, at de på informationsmødet blev oplyst om omfanget af byggepladsstøj, kun støj fra virksomheden, når den blev taget i brug. Beboerne finder at stigningen i vejstøjen på 1-2 og 4-6 db er uholdbare at leve med og vil gerne vide om disse er beregnede eller målte. c. Udvidelse af vejnettet Beboerne mener, at en udvidelse af vejudlægget på Kassøvej til 11 meter (udvidet kørebane og cykelsti) vil medføre at vejen kommer endnu tættere på deres huse, at der skal inddrages arealer langs vejen og at husene bliver ubeboelige/ vanskelige at sælge. 8

9 Forvaltningens bemærkninger: a, b og c. Forvaltningen lægger op til at der udarbejdes en samlet trafikplan for området omfattet af lokalplan nr. 88 og 89. Trafikanalysen skal beskrive nuværende og fremtidige trafikmængder, ruter, støjforhold, oversigtsforhold, mulige cykelløsninger og løsninger af de øvrige punkter som beboerne i område er meget bekymrede for. De nuværende trafiktal er indhentet fra tællinger, som forvaltningen har indsamlet gennem de senere år. De estimerede fremtidige trafikmængder er indsamlet ved forespørgsel hos virksomhederne og erfaringstal fra lignende projekter. De angivne stigninger i vejstøjen er beregnede ved hjælp af anerkendte støjberegningsmetoder. Støjstigningen kan virke voldsom, i forhold til at den nuværende vejstøj er lav eller næsten ikke eksisterende. Særligt vil lastbilstøj være belastende. Denne kan reduceres væsentligt, hvis den ledes ind til byggepladsen fra nord uden om bebyggelsen i Nr. Ønlev og Sdr. Ønlev. Se også høringssvar 6. Udvidelsen af vejnettet til 11 meter udlæg er hovedsagligt tænkt i de strækninger, der forløber i det åbne land, mens de på de beboede strækninger er begrænset plads, hvorfor der må arbejdes med andre tilpassede løsninger som mere snævre kørebaner, nedsat hastighed (som i dag) o.a. Kultur, Miljø & Erhverv indstiller, at der udarbejdes en samlet trafikplan for området, der munder ud i løsningsforslag og økonomisk overslag i forbindelse med de projekternes realisering. 9

10 7. Birthe og Jens Clausen, Nr. Ønlevvej 21 Resumé af høringssvar: a. Støj BJC er bekymret for byggepladsstøj gennem en lang årrække. De foreslå at arbejdsstøj i forbindelse med anlæggelsen og opførelsen af byggeriet ikke forekommer mellem kl og kl på hverdage og ikke forekommer lørdag, søndag og helligdage. b. Trafik BJC gør indsigelse mod tung trafik på Nr. Ønlevvej gennem Nr. Ønlev og er bekymret for at den kan strække sig over 10 år. Nr. Ønlevvej findes ikke egnet til tung trafik. BJC støtter derfor en nordlig adgang for tung trafik og at denne trækkes direkte ind fra Arnhøjvej, så der ikke trækkes trafik ned ad Arnhøjvej længere mod syd. c. Forandring af åbent land BJC havde gerne set en placering et andet sted, men at der derfor tages hensyn til beboerne i området. Dette anlæg er dog langt mere acceptabelt end vindmøller. Forvaltningens bemærkninger: a. Støj Projektet ventes anlagt og færdiggjort fra syd og mod nord, men over en længere periode. Derved flyttes byggepladsstøjen i løbet af byggeperioden længere og længere bort fra beboelserne langs Kassøvej og Nr. Ønlevvej. Støjgener i forbindelse med byggeri reguleres ikke gennem lokalplanlægningen, men gennem miljøbeskyttelsesloven og i byggetilladelserne. Støj i forbindelse med virksomhedens drift er reguleret i forhold til miljøbeskyttelsesloven og de vejledende støjgrænser der er fastsat i styrelsens vejeledninger. Derudover er bebyggelsen trukket mindst 150 meter bort fra nærmeste boliger. 10

11 b. Trafik Trafikgenerne kan inddeles i to typer - byggepladstrafik og den efterfølgende trafik, når anlægget er taget i drift. Den første tid vil det overvejende være byggepladstrafikken, der er dominerende. Byggepladstrafikken består dels af tung trafik med materialer og maskiner samt let trafik fra medarbejdere ved byggeprojektet. Byggepladstrafikken kan søges etableret nordfra, således at den ikke i nævneværdigt omfang skal gennem Kassøvej og den bebyggede del af Nr. Ønlevvej. Når bebyggelsen tages i drift vil trafikken til virksomheden skulle gennem Kassøvej til virksomhedens port. Det vil primært være personbiler (medarbejdere), varevogne (service) og nogle få lastbiler (varer og udstyr) hver dag. På borgermødet i april blev der talt om forskellige tiltag, som bør gennemføres som følge af de to projekter. Det en cykelsti mellem Kassø og Hjordkær, ud- og ombygning af veje. Det vil også være relevant at se på hastighedsgrænser og anden trafikdæmpning. Forvaltningen lægger op til at der udarbejdes en samlet trafikplan for området. c. Forandring af åbent land Byggeriet medfører en forandring af områdets karakter fra åbne vidder til erhvervsområde med store haller. Da disse holdes i højde af 15 meter + tekniske installationer på taget på maks. 5 meter, vil anlægget på stor afstand falde i med landskabet og de beplantningsbælter der skal plantes omkring bygningerne. Med lokalplan nr. 88 borttages muligheden for at opstille store vindmøller. Kultur, Miljø & Erhverv indstiller, a. at høringssvaret besvares med at der kun i forbindelse med indretningen af byggepladsen og byggetilladelsen kan stilles vilkår om støjbegrænsning og ikke i lokalplanen, og at 11

12 der arbejdes med at placere byggepladstrafikken så skånsomt som muligt i forhold til beboelserne. b. at høringssvaret imødekommes, idet der udarbejdes en samlet trafikplan for området mellem Hellevad-Bovvejen og Arnhøjvej med henblik på at mindske de trafikale gener fra projekterne. c. at høringsvaret tages til efterretning, idet der i lokalplanen er fastsat minimumskrav til afskærmende beplantning, men med mulighed for bredere afskærmning, og at muligheden for vindmøller nu er borte. 8. Charlotte og Søren Kongsted (CHK), Nr. Ønlevvej 7 Resumé af høringssvar: a. Trafik- og skolevej CHK er bekymret for at trafikken på lastbiler i døgnet skal passere igennem Nr. Ønlevvej gennem landsbybebyggelsen. Vejen er kun 4,2 meter bred, hvorved passage af lastbiler er vanskelig. Vejen bliver farligere som skolevej. b. Støj CHK ønsker at kommunen sætter begrænsninger for hvornår der må arbejdes på byggepladsen, således at arbejdet ikke sker i tidsrummet på hverdag og ikke i weekender og på helligdage. CHK finder, at deres hus i høj grad hører til den samlede landsbybebyggelse Nr. Ønlev og derfor skal ligge i samme støjzone de øvrige huse i landsbyen. c. Natur CHK har valgt at bosætte sig i området på grund af den gode adgang til naturen, bl.a. markvejen ud til engen. C & S vil gerne sikre sig at der sikres offentlig adgang andre steder uden om projektområ- 12

13 det. d. Vindmøller CHK finder dette projekt bedre end de oprindeligt planlagte 6-14 store møller. Forvaltningens bemærkninger: a. Forvaltningen lægger op til at der udarbejdes en samlet trafikplan for området mellem Hellevad-Bovvejen og Arnhøjvej. b. Projektet ventes anlagt og færdiggjort fra syd og mod nord, men over en længere periode. Derved flyttes byggepladsstøjen i løbet af byggeperioden længere og længere bort fra beboelserne langs Kassøvej og Nr. Ønlevvej. Støjgener i forbindelse med byggeri reguleres ikke gennem lokalplanlægningen, men gennem miljøbeskyttelsesloven og i byggetilladelserne. Støj i forbindelse med virksomhedens drift er reguleret i forhold til miljøbeskyttelsesloven og de vejledende støjgrænser der er fastsat i styrelsens vejeledninger. Derudover er bebyggelsen trukket mindst 150 meter bort fra nærmeste boliger. Forvaltningen foreslår, at Nr. Ønlevvej 7 fremadrette betragtes som en del af Nr. Ønlev landsby og dermed i den støjzone som omfatter sammenhængende bebyggelse og ikke som åbent land. c. Det skal forventes, at der etableres et sikkerhedshegn rundt om hele virksomheden. Det betyder at de små markvej i lokalplanområdet nedlægges. Det er på nuværende tidspunkt ikke muligt, at sige om der langs den nordlige rand af lokalplanområdet kan etableres en natursti. 13

14 d. Forvaltningen har ingen bemærkninger, bortset fra at de vindmøller som der hentydes til, er de vindmøller som var med i forslag til Kommuneplan 2015 område T2, hvor der kunne opstilles op til 150 meter høje møller. Kultur, Miljø & Erhverv indstiller, a. at høringssvaret delvist imødekommes, idet der udarbejdes en samlet trafikplan for området mellem Hellevad-Bovvejen og Arnhøjvej med henblik på at mindske de trafikale gener fra projekterne. b. at høringssvaret besvares med at der kun i forbindelse med indretningen af byggepladsen og byggetilladelsen kan stilles vilkår om støjbegrænsning og ikke i lokalplanen, og at der arbejdes med at placere byggepladstrafikken så skånsomt som muligt i forhold til beboelserne. at Nr. Ønlevvej 7 fremover støjmæssigt medregnes til Nr. Ønlevs landsbybebyggelse, c. At høringssvaret kun delvis kan imødekommes, idet der fortsat vil være adgang langs en del af nordsiden af lokalplanområdet, men ikke om til engområderne. d. at høringssvaret tages til efterretning, idet vindmølleplanens område T2, nu ikke længere er muligt at realisere. 9. Maren og Steffen Bau, Kassøvej 18 Resumé af høringssvar: a. M & S er bekymret for at få udsigt til et sikkerhedshegn i bagskellet. b. M & S er bekymret for om deres hus kan sælge med den øgede trafikmængde som forventes især hvis der er tale om byggepladstrafik igennem 14

15 f.eks. 10 år. c. Deres udsyn mod nord forsvinder, idet der bygges og tilplantes her. d. M & S er bekymret for byggepladsstøj gennem 10 år fra kl e. M & S kan i dag høre en svag summen fra den nuværende højspændingsstation og frygter at det bliver mere hørbart med udvidelsen af den nuværende og nye højspændingsstationer. f. Derudover stiller M&S en række spørgsmål om støjmåling, beplantningshøjde, cykelsti, byggeriets fundering (pilotering), byggebelysning, ukrudtsbekæmpelse, byggepladsaffald, arbejdspladsens indretning og sikkerhed. Forvaltningens bemærkninger: a. Projektets skel støder op til M&S s ejendom mod nord. Det er ikke afklaret, hvor sikkerhedshegnet skal placeres. Der kan sikkert forhandles om, at hegnet ikke placeres lige i skel. Området nord for M&S s ejendom er i lokalplanen udlagt til åbent ubebygget område i en afstand på 150 m. Der bør således være gode muligheder for at mildne overgangen mellem de to ejendomme. b. Forvaltningen lægger op til at der udarbejdes en samlet trafikplan for området, herunder mulighed for cykelsti langs Kassøvej, hastighedsforanstaltninger og løsning af byggepladstrafik. c. De første 150 meter ind i området holdes ubebygget. Som landbrugsejendom kunne der også være perioder, hvor majsmarkerne dækkede for udsynet. d. Projektet ventes anlagt og færdiggjort fra syd og 15

16 mod nord, men over en længere periode. Derved flyttes byggepladsstøjen i løbet af byggeperioden længere og længere bort fra beboelserne langs Kassøvej og Nr. Ønlevvej. Støjgener i forbindelse med byggeri reguleres ikke gennem lokalplanlægningen, men gennem miljøbeskyttelsesloven og i byggetilladelserne. e. Støjniveauet skal ligger inden for gældende støjgrænserne for virksomheder. f. Forvaltningen foreslår, at der særskilt samles op på de mange spørgsmål som ikke er lokalplanrelevante, men er meget relevante i forhold til beboernes tryghed og trivsel. Kultur, Miljø & Erhverv indstiller, a. at der søges indgået aftale med bygherre om at sikkerhedshegn placeres i passende afstand fra tilstødende boligejendommes skel, b. at høringssvaret imødekommes, idet der udarbejdes en samlet trafikplan for området mellem Hellevad-Bovvejen og Arnhøjvej med henblik på at mindske de trafikale gener fra projekterne. c. at høringssvaret ikke imødekommes for så vidt lokalplanområdets disponering, men at der søges indgået aftale med bygherre om udformning af arealerne op til bagskel til andre ejendomme. d. at høringssvaret besvares med at der kun i forbindelse med indretningen af byggepladsen og byggetilladelsen kan stilles vilkår om støjbegrænsning og ikke i lokalplanen, og at der arbejdes med at placere byggepladstrafikken så skånsomt som muligt i forhold til beboelserne. 16

17 e. At høringssvaret kun delvist imødekommes, idet højspændingsstationerne forventes at overholde gældende vejledning vedrørende virksomhedsstøj. f. at høringssvaret imødekommes, idet der fremsendes et samlet svar på de cirka 30 spørgsmål, idet spørgsmålene dog ikke får indflydelse på lokalplanens indhold. 10. Janne og Henning Bjerregård, Kassøvej 45 (JHB) Resumé af høringssvar: JHB bor cirka 2,5 km fra lokalplanområdet. a. Større byggeri i landlige omgivelser JHB mener at byggeriet visuelt vil skæmme området, som i dag er et landbrugsområde præget af natur samt landbrugsmæssige og rekreative kvaliteter. Byggeriet vil efter sin størrelse og udformning være af en helt anden karakter end andre byggerier området, og det vil i sig selv reducere de nævnte kvaliteter, som netop var afgørende for, at de for år tilbage flyttede til området. b. Støj- og lysforurening JHB forventer lange perioder med kunstigt lys i aften og nattetimerne. De må forvente megen støj i forbindelse med pilotering/ pælefundering. Dertil kommer øget støj efter byggeriets ibrugtagning, men også i den, efter det oplyste, meget langvarige byggeperiode. Herudover stilles spørgsmål om sikkerhed. c. Trafikforhold JHB er bekymret for den trafikale belastning, særligt af Kassøvej, dels i den langvarige byggeperiode, der efter det oplyste må forventes at strække sig over mange år, og dels efter byggeriets ibrugtagning. Dette forventes at blive til stor gene for 17

18 beboerne i området. Der er tale om et ældre vejnet, som må anses for dimensioneret til den aktuelle ret begrænsede trafikale belastning. De fakta, der indgår i lokalplanforslaget vedrørende de trafikale forhold, er efter vores opfattelse utilstrækkelige og giver ikke et realistisk billede af, hvordan påvirkningen af et byggeri af den beskrevne størrelse og med den forudsatte anvendelse kan forventes at blive. Herved bemærkes, at det påtænkte byggeris størrelse - i mangel af mere konkrete oplysninger om den virksomhed og den drift, som det er tiltænkt i sig selv må give en begrundet formodning om en meget betydelig trafikbelastning til og fra virksomheden efter idriftsættelsen. Hertil kommer trafikbelastningen i byggeperioden med mange tunge køretøjer. d. Trafikanalyse Samlet set anmodes om, at lokalforslaget ikke gennemføres. Hvis kommunen beslutter at gå videre med udgangspunkt i det foreliggende lokalplanforslag, anmoder JHB om, at der forinden endelig stillingtagen tilvejebringes en nærmere beskrivelse og udførlig analyse af den forventede belastning af det eksisterende vejnet (særligt Kassøvej) ved det påtænkte projekt, og at der på den baggrund og som en integreret del af lokalplanforslaget redegøres konkret for, hvilke tiltag, man, som led i projektet, vil foretage med henblik på at imødegå de gener og ulemper, som den øgede trafikale belastning utvivlsomt vil medføre for områdets beboere både i byggeperioden og efter byggeriets ibrugtagning. Såfremt der ikke etableres nyt vejanlæg som anført ovenfor, må der i det mindste etableres cykelsti langs Kassøvej, støjmur samt lydisolerende vinduer ind til ejendommene langs vejen. 18

19 Forvaltningens bemærkninger: a. Byggeriet er til sammenligning med byggemulighederne i lokalplan nr. 89 reduceret væsentligt og vil næppe være synlig fra Kassøvej 45. b. Der er fastsat bestemmelser om imødegåelse af lysforurening, når virksomheden er etableret. Belysning i forbindelse med opførelsen må for så vidt være underlagt de samme bestemmelser. Uden for arbejdstid må forventes at disse slukke. Arbejdstiden ved opførelsen reguleres i byggetilladelsen. I byggetilladelsen der fastsættes arbejdstidspunkter. Kun i vinterperioden vil der være behov for belysning i morgen og aftentimer. c. Virksomheden, der kan etableres i lokalplan nr. 88 vil primært være vejbetjent fra nord og nordøst og ikke væsentligt gennem Kassøvej fra vest. Forvaltningen lægger op til at der udarbejdes en samlet trafikplan for området. d. Forvaltningen ser ikke at trafikmængden på den vestlige del af Kassøvej bliver af en størrelse, at der er behov for støjafskærmning og lydisolerede vinduer. Forvaltningen lægger op til at der udarbejdes en samlet trafikplan for området. Kultur, Miljø & Erhverv indstiller, a. at høringssvaret ikke imødekommes, idet byggemulighederne fastholdes, b. at høringssvaret besvares med at der kun i forbindelse med indretningen af byggepladsen og byggetilladelsen kan stilles vilkår om støjbegrænsning og ikke i lokalplanen, og at der arbejdes med at placere byggepladstrafikken så skånsomt som muligt i forhold til beboelserne. Belysningen af byggepladsen skal følge bestemmelserne i lokalplanens 19

20 8.10, c. at høringssvaret imødekommes, idet der udarbejdes en samlet trafikplan for området mellem Hellevad-Bovvejen og Arnhøjvej med henblik på at mindske de trafikale gener fra projekterne, d. At høringssvaret ikke imødekommes for så vidt anmodningen om at lokalplanforslaget ikke vedtages, idet der dog udarbejdes en samlet trafikplan for området mellem Hellevad-Bovvejen og Arnhøjvej med henblik på at mindske de trafikale gener fra projekterne. 11. Gitte og Jimmy Schmidt, Kassøvej 11 (GJS) Resumé af høringssvar: a. Trafik GJS vil protestere over at vejen skal være bredere og den tunge trafik der kommer. De bor i et hus fra år 1900 og ligger meget tæt på den nuværende vej (Kassøvej) hvis vejen bliver bredere og der kommer mere og tungere trafik vil huset formodentlig kunne tage skade. GJS føler at de vil blive meget berørt af støj og gener i forbindelse med byggeriet og vejtransport, de næste mange år i døgndrift og finder ikke dette er holdbart. Forvaltningens bemærkninger: a. Hvis den tunge byggepladstrafik kan holdes borte fra Kassøvej ventes den almindelige personbiltrafik derimod ikke at medføre skader på bygninger. Hvis den tunge trafik kan holdes borte fra Kassøvej er udbygningsbehovet reduceret væsentligt. Der kan endvidere arbejdes med hastighedssænkning gennem de bebyggede områder. Forvaltningen lægger op til at der udarbejdes en samlet trafikplan for området, herunder mulighed 20

21 for cykelsti langs Kassøvej, hastighedsforanstaltninger og løsning af byggepladstrafik. Kultur, Miljø & Erhverv indstiller, a. at høringssvaret imødekommes, idet der udarbejdes en samlet trafikplan for området mellem Hellevad-Bovvejen og Arnhøjvej med henblik på at mindske de trafikale gener fra projekterne. 12. Forvaltningen Forvaltningens bemærkninger: Der er fundet behov for at justere lokalplanen på følgende vis: Redegørelsen - Læhegn (bl.a. s. 7) der står flere steder, at der skal etableres beplantning i form af læhegn. Det kan nogle steder kollidere med etablering af erstatningsnatur (placering endnu ikke fastlagt). - side 17, rettes: Området bliver ikke separatkloakeret, men i stedet spildevandskloakeret - s. 14, 5. afsnit: Der må ikke uden kommunens tilladelse ske direkte nedsivning af regnvand/overfladevand fra. s. 8 (8. afsnit) står der, at regnvand fra. vil som princip blive afledt via åbne grøfter eller rør, hvor det ledes til regnvandsbassiner, hvor vandet forsinkes Der skal stå: Overfladevand skal håndteres på grunden Lokalplan 5.4: - Sidste sætning slettes idet vejen ikke længere skal vejforsyne matr. 179 og 180 Nr. Ønlev. 8.1: - Da der ikke laves separatkloakering i området, skal overfladevand håndteres på grunden. Det be- 21

22 tyder, at ordlyden af 8.1 skal ændres i overensstemmelse hermed. - Der skal tilføjes, at overfladevand fra p-arealer, veje, oplag af olie osv. skal nedsives overfladisk på grunden uden for OSD. Derved kan delen omkring overfladevand i 5.2 slettes) 9.3: - Regnvand fra befæstede arealer skal nedsives overfladisk på grunden uden for OSD. Kultur, Miljø & Erhverv indstiller, a. at ovenstående rettelsesforslag indarbejdes. 13. Bygherres rådgivere Resumé af høringssvar: Da det er meget stort areal, som anlægges i etaper, foreslås forudsætninger for ibrugtagning omformuleret, så det afspejler en løbende udbygning. Tilføjelse i kursiv: 10.1 "Ny bebyggelse må ikke tages i brug, før det relevante grønne forareal er anlagt med læhegnsbeplantning, jf. 8.5 og 8.6, efter kommunens skøn af behovet for hver enkelt byggeprojekt/fase. " 10.2 "Ny bebyggelse må ikke tages i brug, før der er etableret relevant afledning af regnvand inkl. regnvandsbassiner, jf. 9.4 (ændres til 9.3), efter kommunens skøn af behovet for hver enkelt byggeprojekt/fase." Princippet uddybes et passende sted i redegørelsen s. 7-9 Kortbilag 2: Det anbefales, at tilføje yderligere en principiel placering af regnvandsbassin på det allernordligste areal, da det kan vise sig relevant og da arealet ikke er egnet til bebyggelse. I signaturen for regnvandsbassin ændres henvisningen fra 22

23 9.5 til 8.1 og 9.3. Den principielle vejadgang foreslås eventuelt flyttet ca. 50 m mod vest af hensyn til optimal tilkobling til internt vejsystem. Forvaltningens bemærkninger: Ændringerne er af mindre omfang og kan indarbejdes i forbindelse med den endelige vedtagelse. Kultur, Miljø & Erhverv indstiller, at ovenstående rettelsesforslag indarbejdes. 23

24 JUNI 2017 AABENRAA KOMMUNE SAMMENFATTENDE MILJØREDEGØRELSE V/ ENDELIG VEDTAGELSE AF LOKALPLAN 88 OG KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 3, ERHVERVSOMRÅDE NORD FOR HJORDKÆR 24

25 SAMMENFATTENDE MILJØREDEGØRELSE LOKALPLAN NR 88 OG KP-TILLÆG NR. 3 ERHVERVSOMRÅDE NORD FOR HJORDKÆR 25 INDHOLD 1 Indledning 26 2 Planens miljøhensyn 27 3 Miljørapporten og offentlighedsfasen 29 4 Overvågning 30

26 1 Indledning Lokalplan nr. 88 og Kommuneplantillæg nr. 3 for et erhvervsområde nord for Hjordkær var som planforslag ledsaget af miljøvurdering på baggrund af en screening efter miljøvurderingsloven 1. Planforslagene og miljøvurderingen var fremlagt i offentlig høring fra den 11. april til den 7. juni I forbindelse med Byrådets endelige vedtagelse af planerne, skal der efter miljøvurderingslovens 9 2 i udarbejdes en sammenfattende redegørelse for: hvordan miljøhensyn er integreret i planen, hvordan miljørapporten og de udtalelser, der er indkommet i offentlighedsfasen, er taget i betragtning, hvorfor den vedtagne plan er valgt på baggrund af de rimelige alternativer, der også har været behandlet, og hvorledes myndigheden vil overvåge de væsentlige miljøpåvirkninger af planen eller programmet. 1 Lovbekendtgørelse nr af 10. december 2015 om miljøvurdering af planer og programmer. 2 Svarende til 13 i Lov nr. 448 af om miljøvurdering af planer og programmer og konkrete projekter.

27 2 Planens miljøhensyn Lokalplan og kommuneplantillæg integrerer miljøhensyn på flere måder. Der er bl.a. taget overordnede lokaliseringshensyn til placeringen af den arealkrævende og strømforbrugende virksomhedstype. Beliggenheden forener grundlæggende hensyn til bl.a. nærhed til strømforsyning fra højspændingsstation Kassø, arealstørrelse, samt landskab og omgivelser, der kan rumme anlægget og dets store bygningsvoluminer. Derudover indgår miljøhensyn i lokalplanens regulering på flere måder: Lokalplan og kommuneplantillæg fastlægger områdets anvendelse til miljøklasse 3-5, og stiller krav til, at virksomheden kan overholde de til enhver tid gældende støjgrænser i forhold til omkringliggende ejendomme, herunder med mulighed for eventuel nødvendig afskærmning af støjkilder. Lokalplanen indarbejder zoner på 150 meter mod landsbyerne Nr. Ønlev og Sdr. Ønlev for at sikre mod støjgener mv. i overensstemmelse med de vejledende anbefalede mindsteafstande til boliger for virksomheder i miljøklasse 5. I zonerne må der ikke opføres bebyggelse eller tekniske anlæg. Lokalplanen regulerer de trafikale adgangsforhold til lokalplanområdet, herunder med flere sekundære vejadgange fra nord, som kan medvirke til at sprede trafikbelastningen og mindske trafik gennem Nr. Ønlev og Sdr. Ønlev. Desuden kræves at parkering skal foregå inden for lokalplanområdet. Lokalplanen regulerer omfang, beliggenhed og udseende af bebyggelse og tekniske anlæg, der er med til at mindske de landskabelige konsekvenser. Det er især bestemmelser om maksimal bygningshøjde og etablering af grønne forarealer og levende hegn i overensstemmelse med beplantningsstrukturen i området, der medvirker til, at udformningen af områdets kanter tilpasses med omgivelserne. Lokalplanen stiller endvidere krav om, at belysning skal være afskærmet for at undgå gener for omgivelserne. Side 27 af 30

28 Lokalplan og kommuneplantillæg muliggør ikke grundvandstruende virksomhedstyper, og stiller endvidere krav til beskyttelse af grundvandsinteresser gennem krav om tæt befæstelse af veje og parkeringsarealer inden for OSD-område med kontrolleret afledning. Lokalplanen stiller krav til kloakering og håndtering af regnvand, der sikrer, at regnvand skal håndteres inden for området på en måde, som forener hensyn til vandløb, grundvandsdannelse og grundvandsinteresser. Lokalplanen muliggør etablering af grønne tage og opstilling af solceller og solfangere. Lokalplanen muliggør endvidere etablering af et varmegenvindingsanlæg, hvis det viser sig muligt at udnytte overskudsvarmen fra virksomheden. Side 28 af 30

29 3 Miljørapporten og offentlighedsfasen Miljørapporten har medvirket til at afdække planens visuelle og landskabelige konsekvenser, foruden konsekvenser for grundvand, natur, trafik og støj i forhold til virksomheder på erhvervshavnen. Miljørapporten har fungeret som et oplysningsgrundlag for udarbejdelsen, vedtagelsen og fremlæggelsen af planforslaget. Under den offentlige høring til planforslagene er der indkommet flere høringssvar fra myndigheder, foreninger og beboere i området der henvises også til høringsnotat, der foreligger som separat dokument. Ingen myndigheder har gjort indsigelse mod planforslagene. Bl.a. på baggrund af høringssvarene foretages der mindre justeringer i lokalplanens redegørelse og bestemmelser bl.a. vedr. læhegn, regnvandshåndtering og forudsætning for ibrugtagning. Endvidere rettes det, at højspændingsstationen bliver 400 kv og ikke 150 kv. Ændringerne vurderes ikke at medføre væsentlig anderledes konsekvenser af planen end beskrevet i miljørapporten. Høringssvarene har givet anledning til at kommunen vil få udarbejdet en samlet trafikplan for området i sammenhæng med projektets realisering og med henblik på at minimere de trafikale gener for beboerne i området mest muligt i både anlægs- og driftsfasen. Side 29 af 30

30 4 Overvågning I miljørapporten er der ikke forslag til særskilte overvågningstiltag for at følge planernes miljøpåvirkninger. En række forhold overvåges gennem kommunens almindelige planlægning og administration, bl.a. trafik, natur og vandløbsforhold. Overvågning af støj og miljøforhold varetages i forbindelse med Aabenraa Kommunes almindelige tilsyn og sag Side 30 af 30

Tillæg nr. 38 til Herning Kommuneplan 2013-2024

Tillæg nr. 38 til Herning Kommuneplan 2013-2024 Tillæg nr. 38 til Rammeområde 72.T1 Solfangeranlæg og Kølkær Varmecentral nord for Kølkær. Om kommuneplantillægget Et kommuneplantillæg er en del af kommuneplanen. Kommuneplanen er ikke direkte bindende

Læs mere

HERNING KOMMUNE Miljørapport Sammenfattende Redegørelse Sammenfattende redegørelse - Juli 2012

HERNING KOMMUNE Miljørapport Sammenfattende Redegørelse Sammenfattende redegørelse - Juli 2012 HERNING KOMMUNE Miljørapport Sammenfattende Redegørelse i forbindelse med lokalplan nr. 09.E11.1 med tillæg nr. 73 til Herning Kommuneplan 2009-2020 for et erhvervsområde ved Teglværksvej, Feldborg Sammenfattende

Læs mere

Lokalplan 334 fastlægger de fysiske rammer for områdets udformning og anvendelse som boligområde.

Lokalplan 334 fastlægger de fysiske rammer for områdets udformning og anvendelse som boligområde. Teknik & Miljø 8. juni 2016 Sags id.: 14/1439 Sagsbehandler: TETO Bilag 1 Sammenfattende redegørelse I henhold til Lov om Miljøvurdering af Planer og programmer Lokalplan 334 Boligområde ved Skullebjergvej

Læs mere

Sammenfattende redegørelse

Sammenfattende redegørelse Sammenfattende redegørelse For kommuneplantillæg og lokalplan Biogasanlæg og kraftvarmeværk i Vegger September 2011 Indholdsfortegnelse 1. Indledning og baggrund...3 2. Planvedtagelse...3 3. Integrering

Læs mere

Sammenfattende miljøredegørelse

Sammenfattende miljøredegørelse 19. marts 2012 Sammenfattende miljøredegørelse Lokalplan 33-002 for Boligområde mellem golfbanen og Sensommervej i Resenbro I forbindelse med den endelige vedtagelse af lokalplan 33-002 for boligområde

Læs mere

Sammenfattende redegørelse. LEGO P-hus og arkade

Sammenfattende redegørelse. LEGO P-hus og arkade 17. august 2015 Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 INDLEDNING 2 2 INTEGRERING AF MILJØHENSYN 2 3 MILJØRAPPORTENS BETYDNING FOR PLANERNES UDFORMNING 2 4 OFFENTLIGHEDSFASEN BETYDNING FOR PLANERNE UDFORMNING

Læs mere

Sammenfattende redegørelse Miljørapport Lokalplan og kommuneplantillæg Vindmølleområde ved Lyngdrup, Landområde Nord September 2015

Sammenfattende redegørelse Miljørapport Lokalplan og kommuneplantillæg Vindmølleområde ved Lyngdrup, Landområde Nord September 2015 Sammenfattende redegørelse Miljørapport Lokalplan 5-9-106 og kommuneplantillæg 5.016 Vindmølleområde ved Lyngdrup, Landområde Nord September 2015 Sammenfattende redegørelse Miljørapport Lokalplan 5-9-106

Læs mere

Screening Lokalplanforslag 066-510 Offentlig og privat service ved Tøndervej

Screening Lokalplanforslag 066-510 Offentlig og privat service ved Tøndervej FORSLAG Scoping Kommuneplantillæg nr. 02-630, Område til tekniske anlæg, Lokalplanforslag 061-630, Geotermisk Varmeproduktionsanlæg i Tønder Screening Offentlig og privat service ved Tøndervej Skærbæk

Læs mere

TILLÆG NR. 56 TIL KOMMUNEPLAN 2009 FOR AABENRAA KOMMUNE

TILLÆG NR. 56 TIL KOMMUNEPLAN 2009 FOR AABENRAA KOMMUNE TILLÆG NR. 56 TIL KOMMUNEPLAN 2009 FOR AABENRAA KOMMUNE 2 AABENRAA KOMMUNE - KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 56 TILLÆG NR. 56 til Kommuneplan 2009, Aabenraa Kommune Der udlægges et nyt rammeområde 2.2.018.E, der

Læs mere

et erhvervsområde til et fjernvarmeværk på Industrivej i Vester Skerninge

et erhvervsområde til et fjernvarmeværk på Industrivej i Vester Skerninge Bilag 3 til lokalplanforslag 599 December 2015 Svendborg Kommune Erhverv, Bolig og Natur Miljøvurdering af lokalplan 599 et erhvervsområde til et fjernvarmeværk på Industrivej i Vester Skerninge 1 Miljøvurdering

Læs mere

Forslag TILLÆG NR. 2 TIL KOMMUNEPLAN 2015 FOR AABENRAA KOMMUNE

Forslag TILLÆG NR. 2 TIL KOMMUNEPLAN 2015 FOR AABENRAA KOMMUNE Forslag TILLÆG NR. 2 TIL KOMMUNEPLAN 2015 FOR AABENRAA KOMMUNE Offentlighedsperiode fra den xxx til den yyy 2017 KOMMUNEPLANTILLÆG Offentlighedsperiode Forslaget til kommuneplantillæg nr. 2 er offentliggjort

Læs mere

Planområdet er beliggende mellem Oksbølvej, Simmerstedvej og Skallebækken, under 1 km. vest for Haderslevs bymæssige bebyggelse.

Planområdet er beliggende mellem Oksbølvej, Simmerstedvej og Skallebækken, under 1 km. vest for Haderslevs bymæssige bebyggelse. 6 2013 Status Vedtaget Plannavn 6 2013 Dato for offentliggørelse af forslag 6. november 2013 Startdato, Offentlighedsperiode 6. november 2013 Slutdato, Offentlighedsperiode 1. januar 2014 Dato for vedtagelse

Læs mere

Tillæg 3 til kommuneplan - Erhvervsområde, DAKA ved Assentoft

Tillæg 3 til kommuneplan - Erhvervsområde, DAKA ved Assentoft Tillæg 3 til kommuneplan - Erhvervsområde, DAKA ved Assentoft Status: Forslag Offentliggørelse af forslag start: 20. december 2017 Høringsperiode start: 20. december 2017 Høringsperiode slut: 28. februar

Læs mere

Sammenfattende redegørelse. Miljøvurdering af forslag til Lokalplan 1104 for Lille Dalby Bakker med tilhørende kommuneplantillæg 20

Sammenfattende redegørelse. Miljøvurdering af forslag til Lokalplan 1104 for Lille Dalby Bakker med tilhørende kommuneplantillæg 20 Sammenfattende redegørelse Miljøvurdering af forslag til Lokalplan 1104 for Lille Dalby Bakker med tilhørende kommuneplantillæg 20 Juni 2017 2 Miljørapport, Sammenfattende redegørelse I 1. I 4 2. M 5 3.

Læs mere

Indstilling. Endelig vedtagelse af forslag til Lokalplan 884. Boligområde ved Højlundsparken i Solbjerg. Tillæg nr. 16 til. 1.

Indstilling. Endelig vedtagelse af forslag til Lokalplan 884. Boligområde ved Højlundsparken i Solbjerg. Tillæg nr. 16 til. 1. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 29. oktober 2010 Endelig vedtagelse af forslag til Lokalplan 884. Boligområde ved Højlundsparken i Solbjerg. Tillæg nr. 16 til 1. Resume

Læs mere

Offentlig fremlæggelse af forslag til Lokalplan nr Dagligvarebutik ved Runevej, Tilst/Hasle samt Tillæg nr. 9 til Kommuneplan 2013.

Offentlig fremlæggelse af forslag til Lokalplan nr Dagligvarebutik ved Runevej, Tilst/Hasle samt Tillæg nr. 9 til Kommuneplan 2013. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 11. juni 2014 Lokalplan 975, Runevej - Forslag Offentlig fremlæggelse af forslag til Lokalplan nr. 975 - Dagligvarebutik ved Runevej,

Læs mere

Tillæg nr. 3 til Herning Kommuneplan Rammeområde T23 Teknisk anlæg til solceller ved Kollund Byvej 85

Tillæg nr. 3 til Herning Kommuneplan Rammeområde T23 Teknisk anlæg til solceller ved Kollund Byvej 85 Tillæg nr. 3 til Rammeområde T23 Teknisk anlæg til solceller ved Kollund Byvej 85 Om kommuneplantillægget Et kommuneplantillæg er en del af kommuneplanen. Kommuneplanen er ikke direkte bindende for borgerne.

Læs mere

November 2014. Vindmøller nord for Krejbjerg. sammenfattende redegørelse. www.skive.dk

November 2014. Vindmøller nord for Krejbjerg. sammenfattende redegørelse. www.skive.dk Vindmøller nord for Krejbjerg November 2014 sammenfattende redegørelse Indhold Indledning og baggrund 3 Planvedtagelse 4 Integrering af miljøhensyn i planerne 4 Miljørapportens betydning og udtalelser

Læs mere

Tillæg nr. 15 til Kommuneplan

Tillæg nr. 15 til Kommuneplan Tillæg nr. 15 til Kommuneplan 2013-2025 Biogasanlæg på Mulstrup Møllevej September 2017 Biogasanlæg på Mulstrup Møllevej Hvad er et kommuneplantillæg? Et kommuneplantillæg er et supplement til den eksisterende

Læs mere

Forslag til Lokalplan L01 Skydebaneanlæg ved Ansager

Forslag til Lokalplan L01 Skydebaneanlæg ved Ansager Forslag til Lokalplan 03.10.L01 Skydebaneanlæg ved Ansager Resume af indsigelser indkommet i forbindelse med offentlig høring af ovennævnte lokalplanforslag, suppleret med forvaltningens oplæg til byrådets

Læs mere

Sammenfattende redegørelse

Sammenfattende redegørelse Sammenfattende redegørelse Kommuneplantillæg nr. 44 - Udpegning af potentielle områder til placering af solenergianlæg Hjørring Kommune Teknik- & Miljøområdet Vejledning Hvad er en sammenfattende redegørelse?

Læs mere

Bilag B. Lokalplan nr. 221, Ringsted Kommune Sammenfattende redegørelse iht. miljøvurderingslovens 9 1 INDLEDNING

Bilag B. Lokalplan nr. 221, Ringsted Kommune Sammenfattende redegørelse iht. miljøvurderingslovens 9 1 INDLEDNING Bilag B Lokalplan nr. 221, Ringsted Kommune Sammenfattende redegørelse iht. miljøvurderingslovens 9 1 INDLEDNING Ringsted Kommune vurderede i forbindelse med udarbejdelse af forslaget til Lokalplan nr.

Læs mere

Forslag til Lokalplan nr. 385 for erhvervsområde ved Lerbakken, Følle og Forslag til Kommuneplantillæg nr. 4 til Syddjurs Kommuneplan 2013

Forslag til Lokalplan nr. 385 for erhvervsområde ved Lerbakken, Følle og Forslag til Kommuneplantillæg nr. 4 til Syddjurs Kommuneplan 2013 Offentlig bekendtgørelse den 4. november 2014 af Forslag til Lokalplan nr. 385 for erhvervsområde ved Lerbakken, Følle og Forslag til Kommuneplantillæg nr. 4 til Syddjurs Kommuneplan 2013 Byrådet i Syddjurs

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Nr. 4 - Fjernvarmeværk ved Katkjærvej 3 Redegørelse 4 Retningslinjer 9 Rammer 11 Vedtagelse 12

Indholdsfortegnelse. Nr. 4 - Fjernvarmeværk ved Katkjærvej 3 Redegørelse 4 Retningslinjer 9 Rammer 11 Vedtagelse 12 Indholdsfortegnelse Nr. 4 - Fjernvarmeværk ved Katkjærvej 3 Redegørelse 4 Retningslinjer 9 Rammer 11 Vedtagelse 12 2 Erhvervsområde ved Katkjærvej Forside > Tillæg > Nr. 4 - Fjernvarmeværk ved Katkjærvej

Læs mere

Tillæg nr. 3A til Kommuneplan for Viborg Kommune

Tillæg nr. 3A til Kommuneplan for Viborg Kommune Tillæg nr. 3A til Kommuneplan 2013-2025 for Viborg Kommune Retningslinjer og rammebestemmelser for et vindmølleområde ved Kirkebækvej sydøst for Romlund Rammeområde 04.VM.07_T3 Forslag Tillæggets område

Læs mere

Bilag nr. 4: Notat med behandling af høringssvar Forslag til lokalplan nr. 435 for et boligområde ved Søndersøvej i Viborg

Bilag nr. 4: Notat med behandling af høringssvar Forslag til lokalplan nr. 435 for et boligområde ved Søndersøvej i Viborg Bilag nr. 4: Notat med behandling af høringssvar Forslag til lokalplan nr. 435 for et boligområde ved Søndersøvej i Viborg Forslag til lokalplan nr. 435 har været i offentlig høring fra den 8. maj til

Læs mere

Kommuneplantillæg 19 er blevet udarbejdet i forbindelse med lokalplansagen for at udvide rammeområde

Kommuneplantillæg 19 er blevet udarbejdet i forbindelse med lokalplansagen for at udvide rammeområde HVIDBOG KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 19 OG LOKALPLAN 179 for område til bolig- og erhvervsformål i Holtug Bemærkning Lokalplanens / kommuneplantillæggets tekst Teknik og Miljøs indstilling 1. Fra Stig Hessellund,

Læs mere

Lokalplan 1077, Arkitektskole på Godsbanen - Endelig

Lokalplan 1077, Arkitektskole på Godsbanen - Endelig Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 3. april 2018 Lokalplan 1077, Arkitektskole på Godsbanen - Endelig Endelig vedtagelse af forslag til Lokalplan nr. 1077, Arkitektskole

Læs mere

Forslag til Lokalplan nr. 543

Forslag til Lokalplan nr. 543 PLAN, BYG OG MILJØ Forslag til Lokalplan nr. 543 For vindmøller ved St. Løgtvedgård Forslag til Tillæg nr. 9 til Kalundborg Kommuneplan 2009-2021 Forslaget er fremlagt fra den til den Indholdsfortegnelse

Læs mere

ÅRHUS STIFT Telefon DALGAS AVENUE 46 Telefax ÅRHUS C

ÅRHUS STIFT Telefon DALGAS AVENUE 46 Telefax ÅRHUS C ÅRHUS STIFT Telefon 86 14 51 00 DALGAS AVENUE 46 Telefax 86 14 55 21 8000 ÅRHUS C www.aarhus.stift.dk E-mail: kmaar@km.dk Århus Kommune plaenlaegningogbyggeri@aarhus.dk Den 10. december 2009 Dokument nr.:

Læs mere

Sammenfattende redegørelse vindmøller i Nørrekær Enge

Sammenfattende redegørelse vindmøller i Nørrekær Enge Sammenfattende redegørelse vindmøller i Nørrekær Enge Den sammenfattende redegørelse er udarbejdet i henhold til Miljøvurderingslovens 9, stk. 2, og omhandler: Lokalplan nr. 134 og 10-7-101 og kommuneplantillæg

Læs mere

Miljøvurdering af kommuneplantillæg Screening/scooping afgørelse om miljøvurderingspligt

Miljøvurdering af kommuneplantillæg Screening/scooping afgørelse om miljøvurderingspligt Roskilde Kommune Miljøvurdering af kommuneplantillæg Screening/scooping afgørelse om miljøvurderingspligt Forslag til kommuneplantillæg nr. 14 til kommuneplan 2013 Planens indhold Kommuneplantillæg giver

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 7. til Kommuneplan Et erhvervsområde ved Barritskovvej. Forslag

Kommuneplantillæg nr. 7. til Kommuneplan Et erhvervsområde ved Barritskovvej. Forslag Kommuneplantillæg nr. 7 til Kommuneplan 2013-2025 Et erhvervsområde ved Barritskovvej. Forslag Kommuneplantillæg nr. 7 Baggrund Kommuneplantillæg nr. 7 er udarbejdet for at bringe lokalplanforslag 1021

Læs mere

Tillæg nr. 9. til Kommuneplan Ringkøbing-Skjern Kommune, område til offentligt formål og erhvervsformål ved Ånumvej og Ringvejen, Skjern

Tillæg nr. 9. til Kommuneplan Ringkøbing-Skjern Kommune, område til offentligt formål og erhvervsformål ved Ånumvej og Ringvejen, Skjern Tillæg nr. 9 til Kommuneplan 2013-2025 Ringkøbing-, område til offentligt formål og erhvervsformål ved Ånumvej og Ringvejen, Skjern Ortofoto Ringkøbing- Ringkøbing- 23. september 2013 FORORD TIL KOMMUNEPLANTILLÆGGET

Læs mere

til Kommuneplan Ringkøbing-Skjern Kommune for et område til virksomheder med særlige beliggenhedskrav ved Holstebrovej, Skjern

til Kommuneplan Ringkøbing-Skjern Kommune for et område til virksomheder med særlige beliggenhedskrav ved Holstebrovej, Skjern Forslag til Tillæg nr. 64 til Kommuneplan 2013-2025 Ringkøbing- for et område til virksomheder med særlige beliggenhedskrav ved Holstebrovej, Skjern Ortofoto Ringkøbing- Ringkøbing- X. XXXXX 2016 FORORD

Læs mere

Skema til projektafgrænsning

Skema til projektafgrænsning Skema til projektafgrænsning Projektets navn: Lokalplan 311 Off formål, børnehave Støvring Ådal, Støvring Projektansvarlig: Toke Rinfeldt-Iversen (TRI) Miljøvurdering er påbegyndt: 28. 04.17 Miljøvurdering

Læs mere

Screening for Miljøvurdering. Forslag til kommuneplantillæg nr. 5 samt lokalplan 1078 for ejendommen Snaptunvej 11 mellem Glud og Snaptun

Screening for Miljøvurdering. Forslag til kommuneplantillæg nr. 5 samt lokalplan 1078 for ejendommen Snaptunvej 11 mellem Glud og Snaptun Screening for Miljøvurdering Forslag til kommuneplantillæg nr. 5 samt lokalplan 1078 for ejendommen Snaptunvej 11 mellem Glud og Snaptun Juli 2014 Screening for Miljøvurdering Sammenfattende skema JA NEJ

Læs mere

FAABORG KOMMUNE Lokalplan 2.95

FAABORG KOMMUNE Lokalplan 2.95 FAABORG KOMMUNE Lokalplan 2.95 Erhvervsområde i Kaleko oktober 2002 Indholdsfortegnelse Offentlighedsperiode 1 Lokalplanens baggrund 2 Bestemmelser 3 Lokalplan 2.95 3 1 Lokalplanens formål 3 2 Område og

Læs mere

Indstilling. Til Århus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 2. maj Århus Kommune

Indstilling. Til Århus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 2. maj Århus Kommune Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 2. maj 2007 Århus Kommune Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan nr. 785, Blandet bolig- og erhvervsområde

Læs mere

Tillæg nr. 74 til Herning Kommuneplan

Tillæg nr. 74 til Herning Kommuneplan Forslag Offentlig høring Tillæg nr. 74 til Rammeområde 42.B3 og 42.T1 Boligområde sydvest for Sinding Hovedgade Område til tekniske anlæg nordøst for Sinding Hovedgade Fremlægges fra den 15. september

Læs mere

Tillæg nr. 3B til Kommuneplan for Viborg Kommune

Tillæg nr. 3B til Kommuneplan for Viborg Kommune Tillæg nr. 3B til Kommuneplan 2013-2025 for Viborg Kommune Retningslinjer og rammebestemmelser for et vindmølleområde ved Kirkebækvej sydøst for Romlund Rammeområde 04.VM.07_T3 Forslag Tillæggets område

Læs mere

Strategisk miljøvurdering

Strategisk miljøvurdering SOLRØD KOMMUNE BYRÅDET Strategisk miljøvurdering Forslag til Kommuneplan 07-09 Plan/Programtitel: Forslag til Solrød Kommuneplan 07-09 Sagsbehandler: Susanne Prior Malling Dato: 0.06.07 Journalnummer:

Læs mere

Tillæg nr. 25 til Herning Kommuneplan

Tillæg nr. 25 til Herning Kommuneplan Forslag Tillæg nr. 25 til Rammeområde 99.T46 Teknisk anlæg recirkuleret fiskeopdræt ved Timlundvej, Sandet Fremlægges fra xx. måned 20xx til xx. måned 20xx (begge dage incl.) Om kommuneplantillægget Et

Læs mere

Kommuneplan for Billund Kommune Tillæg nr. 28 for fjernparkeringsplads ved Granvej

Kommuneplan for Billund Kommune Tillæg nr. 28 for fjernparkeringsplads ved Granvej Tillæg nr. 28 for fjernparkeringsplads ved Granvej Forslag DECEMBER 2016 Forord Hvad er et kommuneplantillæg? Det er kommunalbestyrelsen i den enkelte kommune, der har ansvaret for kommuneplanlægningen,

Læs mere

TRAFIK TIL LOKALPLANOMRÅDE 88 OG 89 BASERET PÅ FORELIGGENDE DATA INDHOLD. 1 Indledning og forudsætninger. 1 Indledning og forudsætninger 1

TRAFIK TIL LOKALPLANOMRÅDE 88 OG 89 BASERET PÅ FORELIGGENDE DATA INDHOLD. 1 Indledning og forudsætninger. 1 Indledning og forudsætninger 1 AABENRAA KOMMUNE TRAFIK TIL LOKALPLANOMRÅDE 88 OG 89 BASERET PÅ FORELIGGENDE DATA ADRESSE COWI A/S Havneparken 1 7100 Vejle TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk NOTAT INDHOLD 1 Indledning

Læs mere

Bilag 5 Behandling af høringssvar fra offentlighedsfasen

Bilag 5 Behandling af høringssvar fra offentlighedsfasen Bilag 5 Behandling af høringssvar fra offentlighedsfasen Holbæk Kommune Vækst og Bæredygtighed -Plan og Strategisk forsyning ankll J.nr. 15/16315 25. marts 2015 Forslag til kommuneplantillæg 3 og Lokalplanforslag

Læs mere

KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 13 FOR OMRÅDER TIL ERHVERV, OG BOLIGER VEST FOR GEDVED BY

KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 13 FOR OMRÅDER TIL ERHVERV, OG BOLIGER VEST FOR GEDVED BY KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 13 FOR OMRÅDER TIL ERHVERV, OG BOLIGER VEST FOR GEDVED BY TEKNISK FORVALTNING XXX 200X Tillæg nr. 13 til Kommuneplanen for Gedved Kommune. Områdets beliggenhed og status Området,

Læs mere

Tillæg nr. 5 til Herning Kommuneplan 2009-2020

Tillæg nr. 5 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Forslag til Tillæg nr. 5 til Rammeområde BL18 Fårbæk Fremlægges fra 23. maj 2012 til 18. juli 2012 (begge dage incl.) Om kommuneplantillægget Et kommuneplantillæg er en del af kommuneplanen. Kommuneplanen

Læs mere

VVM-tilladelse. For et biomassefyret kraftvarmeværk ved Lisbjerg samt etablering af varmetransmissionsledning. Marts 2014

VVM-tilladelse. For et biomassefyret kraftvarmeværk ved Lisbjerg samt etablering af varmetransmissionsledning. Marts 2014 VVM-tilladelse For et biomassefyret kraftvarmeværk ved Lisbjerg samt etablering af varmetransmissionsledning Marts 2014 Del 1: Kommuneplantillæg til Aarhus Kommuneplan 2013 Del 2: VVM-tilladelse Del 3:

Læs mere

FORSLAG TIL SPILDEVANDSPLAN

FORSLAG TIL SPILDEVANDSPLAN Sammenfattende skema JA NEJ Bemærkninger Skal planen miljøvurderes: Det vurderes at planen vil have en positiv indflydelse på vandmiljø og en uvæsentlig miljøpåvirkning inklusive de kumulative effekter

Læs mere

Tillæg nr. 23 til Kommuneplan 2013

Tillæg nr. 23 til Kommuneplan 2013 Tillæg nr. 23 til Kommuneplan 2013 Teknisk anlæg ved Højrupvej i Højrup Tillæg nr 23 til Kommuneplan 2013 - Forslag august 2017 1 Offentlighedsperiode FORNYET OFFENTLIG HØRING Da området er ændret som

Læs mere

Miljøvurdering af planer og programmer. Lov om miljøvurdering af planer og programmer, Lovbekendtgørelse 1533 af 10.december 2015.

Miljøvurdering af planer og programmer. Lov om miljøvurdering af planer og programmer, Lovbekendtgørelse 1533 af 10.december 2015. Randers Kommune 2016 vurdering af planer prrammer. Lov om miljøvurdering af planer prrammer, Lovbekendtgørelse 1533 af 10.december 2015. Projektets navn: Udkast til Natura 2000-handleplan 2016-2021 for

Læs mere

Forslag til. Kommuneplantillæg nr. 1 Erhvervsområde og områder til tekniske anlæg ved Fåborgvej

Forslag til. Kommuneplantillæg nr. 1 Erhvervsområde og områder til tekniske anlæg ved Fåborgvej Forslag til Kommuneplantillæg nr. 1 Erhvervsområde og områder til tekniske anlæg ved Fåborgvej Oktober 2017 Forslag til kommuneplantillæg Du er velkommen til at indsende ændringsforslag, indsigelser eller

Læs mere

Afgørelse i sagen om miljøvurdering af et erhvervsområde i Ikast-Brande Kommune

Afgørelse i sagen om miljøvurdering af et erhvervsområde i Ikast-Brande Kommune Rentemestervej 8, 2400 København NV Tlf.: 7254 1000 Fax: 7254 1001 E-mail: nkn@nkn.dk Web: www.nkn.dk CVR: 18210932 19. maj 2009 J.nr. NKN-261-00104 MHE Afgørelse i sagen om miljøvurdering af et erhvervsområde

Læs mere

Notat. Notat om bebyggelse i den grønne kile vest for Nye. Til Byrådet. Planlægning og Byggeri. Den 25. marts Indledning

Notat. Notat om bebyggelse i den grønne kile vest for Nye. Til Byrådet. Planlægning og Byggeri. Den 25. marts Indledning Notat Til Byrådet Den 25. marts 2011 Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø Aarhus Kommune Notat om bebyggelse i den grønne kile vest for Nye Indledning I forbindelse med byrådsdebatten den 16. marts 2011

Læs mere

Lokalplan 1068, Boligområde ved Åbyvej 77 og Lokesvej 5 i Åbyhøj - Endelig

Lokalplan 1068, Boligområde ved Åbyvej 77 og Lokesvej 5 i Åbyhøj - Endelig Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 13. oktober 2017 Lokalplan 1068, Boligområde ved Åbyvej 77 og Lokesvej 5 i Åbyhøj - Endelig Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan

Læs mere

Billund Vand A/S Grindsted Landevej Grindsted. Vandindvindingstalladelse, Billund Vand A7S Dato: 7. oktober Teknik & Miljøforvaltning

Billund Vand A/S Grindsted Landevej Grindsted. Vandindvindingstalladelse, Billund Vand A7S Dato: 7. oktober Teknik & Miljøforvaltning Billund Vand A/S Grindsted Landevej 40 7200 Grindsted Vandindvindingstalladelse, Billund Vand A7S Dato: 7. oktober 2014 Teknik & Miljøforvaltning Natur og Miljø Jorden Rundt 1 7200 Grindsted Tlf. 7972

Læs mere

Historik Udvalget for Teknik godkendte den 15. maj 2015 principperne for udarbejdelse af planforslagene.

Historik Udvalget for Teknik godkendte den 15. maj 2015 principperne for udarbejdelse af planforslagene. Notatark Sagsnr. 01.02.05-P16-1-15 Sagsbehandler Troels Munk-Olsen 23. juni 2015 Bilag 2 Indstillingsnotat Beslutningstema Byrådet skal tage stilling til forslag til lokalplan 1096, forslag til kommuneplantillæg

Læs mere

Resumé. Behandling af høringssvar. NOTAT: Behandling af indsigelser og bemærkninger lp 570 for boliger i Vindinge Øst

Resumé. Behandling af høringssvar. NOTAT: Behandling af indsigelser og bemærkninger lp 570 for boliger i Vindinge Øst Teknik og Miljø Plan og Byggesag Plan og Udvikling Sagsnr. 187314 Brevid. 1209004 Ref. AV Dir. tlf. 46 31 35 41 adamv@roskilde.dk NOTAT: Behandling af indsigelser og bemærkninger lp 570 for boliger i Vindinge

Læs mere

KURSUSCENTER, ARVAD MØLLEVEJ, BRANDE. FORSLAG til tillæg nr. 24 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021. Arvad Møllevej. Elværkssøen. Skjern Å.

KURSUSCENTER, ARVAD MØLLEVEJ, BRANDE. FORSLAG til tillæg nr. 24 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021. Arvad Møllevej. Elværkssøen. Skjern Å. Arvad Møllevej Elværkssøen Jernbane Skjern Å 1:5.000 KURSUSCENTER, ARVAD MØLLEVEJ, BRANDE FORSLAG til tillæg nr. 24 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021 Høringsperiode: 21. september til 16. november 2011

Læs mere

Klagevejledning Den endelige vedtagelse af ovennævnte planer kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet.

Klagevejledning Den endelige vedtagelse af ovennævnte planer kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet. Offentlig bekendtgørelse den 10. marts 2015 af endelig vedtagelse af Lokalplan nr. 385 for erhvervsområde ved Lerbakken, Følle og Kommuneplantillæg nr. 4 til Syddjurs Kommuneplan 2013 Byrådet i Syddjurs

Læs mere

Bilag 5 Basisoplysninger Tekst

Bilag 5 Basisoplysninger Tekst Anmeldelse af projekter efter VVM-bekendtgørelsens 2 1 Bilag 5 Basisoplysninger Projektbeskrivelse (kan vedlægges) Fjernelse af spærring i Tange Å ved Kærsholm Mølle Navn, adresse, telefonnr. og e-mail

Læs mere

Miljøvurdering. Sammenfattende redegørelse efter Miljøvurderingslovens 9 stk. 2

Miljøvurdering. Sammenfattende redegørelse efter Miljøvurderingslovens 9 stk. 2 Miljøvurdering Sammenfattende redegørelse efter Miljøvurderingslovens 9 stk. 2 KOMMUNEPLAN 2013 Miljøvurdering sammenfattende redegørelse efter miljøvurderingslovens 9 stk. 2 Udarbejdet af: Randers Kommune,

Læs mere

KOMMUNEPLAN 13 Tillæg nr. 5 - FORSLAG. Udvidelse af område 1.B.4 til boligformål, Skaboeshusevej 103, Nyborg

KOMMUNEPLAN 13 Tillæg nr. 5 - FORSLAG. Udvidelse af område 1.B.4 til boligformål, Skaboeshusevej 103, Nyborg KOMMUNEPLAN 13 Tillæg nr. 5 - FORSLAG Udvidelse af område 1.B.4 til boligformål, Skaboeshusevej 103, Nyborg Redegørelse Nyborg Byråd ønsker at lave en byomdannelse på den tidligere entreprenørgrund, beliggende

Læs mere

LOKALPLAN NR. BE 51.13.01

LOKALPLAN NR. BE 51.13.01 LOKALPLAN NR. BE 51.13.01 BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDE VED ØRBÆK TRÆLAST, NYBORGVEJ, ØRBÆK ØRBÆK KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING 2003 1 Lokalplan nr. BE.51.13.01 Ændring af anvendelse af en del af matr.

Læs mere

Indstilling. Lokalplan 953, Boliger Aarhus Ø - Endelig. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Den 29. november 2013

Indstilling. Lokalplan 953, Boliger Aarhus Ø - Endelig. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Den 29. november 2013 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Den 29. november 2013 Lokalplan 953, Boliger Aarhus Ø - Endelig Endelig vedtagelse af forslag til Lokalplan nr. 953. Område til boliger ved Thit Jensens Gade,

Læs mere

Lokalplan 967, Boliger og butikker, Risskov - Endelig

Lokalplan 967, Boliger og butikker, Risskov - Endelig Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 23. marts 2015 Lokalplan 967, Boliger og butikker, Risskov - Endelig Endelig vedtagelse af forslag til Lokalplan nr. 967, Boliger og

Læs mere

KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 8

KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 8 KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 8 Indhold: Redegørelse Rammebestemmelser Ændring af afgrænsning og rammebestemmelser VVM (Vurdering af Virkninger på Miljøet) Lov om miljøvurdering af planer og programmer Sagsnr.:

Læs mere

Forslag til Lokalplan 3.44 Abildgården, Specialcenter Holbæk

Forslag til Lokalplan 3.44 Abildgården, Specialcenter Holbæk Holbæk Kommune By og Landskab, Plan Rikke Welan Kamper J.nr. 14/59791 2. december 2014 Forslag til Lokalplan 3.44 Abildgården, Specialcenter Holbæk Oversigt over forslag og bemærkninger fra høringsfase

Læs mere

Debatoplæg om KRAFT. Oplevelsescenter ved Ringkøbing

Debatoplæg om KRAFT. Oplevelsescenter ved Ringkøbing Debatoplæg om KRAFT Oplevelsescenter ved Ringkøbing Debatoplæg om Miljørapport, Lokalplan nr. 403 og Tillæg nr. 66 til Kommuneplan 2013-2025 for Ringkøbing-Skjern Kommune Debatperiode: fra den 20. april

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 7. til Kommuneplan 2013-2025. Et erhvervsområde ved Barritskovvej. Forslag

Kommuneplantillæg nr. 7. til Kommuneplan 2013-2025. Et erhvervsområde ved Barritskovvej. Forslag Kommuneplantillæg nr. 7 til Kommuneplan 2013-2025 Et erhvervsområde ved Barritskovvej. Forslag December 2014 Kommuneplantillæg nr. 7 Baggrund Kommuneplantillæg nr. 7 er udarbejdet for at bringe lokalplanforslag

Læs mere

Lokalplan 992, Boliger Onsholtgårdsvej - Endelig

Lokalplan 992, Boliger Onsholtgårdsvej - Endelig Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 20. januar 2015 Lokalplan 992, Boliger Onsholtgårdsvej - Endelig Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan nr. 992, Område syd for

Læs mere

VVM i forbindelse med revision af miljøgodkendelse til LEO Pharma A/S samt produktion af Ingenol Mebutate Del 3: Ikke teknisk resumé

VVM i forbindelse med revision af miljøgodkendelse til LEO Pharma A/S samt produktion af Ingenol Mebutate Del 3: Ikke teknisk resumé VVM i forbindelse med revision af miljøgodkendelse til LEO Pharma A/S samt produktion af Ingenol Mebutate Del 3: Ikke teknisk resumé Del 1: Forslag til kommuneplantillæg Del 2: VVM-redegørelse Del 3:Ikke

Læs mere

Bilag 5. Basisoplysninger. Skovrejsning. Projektbeskrivelse (kan vedlægges)

Bilag 5. Basisoplysninger. Skovrejsning. Projektbeskrivelse (kan vedlægges) Bilag 5 Basisoplysninger Projektbeskrivelse (kan vedlægges) Tekst Skovrejsning Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på bygherre Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på kontaktperson Projektets adresse, matr.

Læs mere

til Kommuneplan , for et område til centerformål, Nygade, Skjern

til Kommuneplan , for et område til centerformål, Nygade, Skjern Forslag til Tillæg nr. 74 til, for et område til centerformål, Nygade, Skjern Geodatastyrelsen og Ringkøbing-Skjern Kommune Ringkøbing-Skjern Kommune 28. september 2016 1 Forord Kommuneplantillægget fastlægger

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 4 til Kommuneplan 2004 for Søndersø Kommune.

Kommuneplantillæg nr. 4 til Kommuneplan 2004 for Søndersø Kommune. Kommuneplantillæg nr. 4 til Kommuneplan 2004 for Søndersø Kommune. Hvad er et kommuneplantillæg? Det er Kommunalbestyrelsen i den enkelte kommune, der har ansvaret for kommuneplanlægningen, og kommuneplanen

Læs mere

Basisoplysninger. Projektbeskrivelse (kan vedlægges) Navn, adresse, telefonnr. og på bygherre

Basisoplysninger. Projektbeskrivelse (kan vedlægges) Navn, adresse, telefonnr. og  på bygherre Ansøgningsskema til screeningsafgørelse vedr. miljøvurderinger af projekter (VVM; vurderinger af virkninger på miljøet). iht. VVM-bekendtgørelsen (Bek.nr.: 447 af 10. maj 2017) Fra bilag 1 i Bek. om samordning

Læs mere

Godkendelse af kommuneplantillæg og Lokalplan AKV - Kartoffelmelsfabrikken Vendsyssel, Gravsholtvej, Langholt (2.

Godkendelse af kommuneplantillæg og Lokalplan AKV - Kartoffelmelsfabrikken Vendsyssel, Gravsholtvej, Langholt (2. Punkt 5. Godkendelse af kommuneplantillæg 5.023 og Lokalplan 5-9-108 AKV - Kartoffelmelsfabrikken Vendsyssel, Gravsholtvej, Langholt (2. forelæggelse) 2016-017963 By- og Landskabsudvalget indstiller, at

Læs mere

Godkendelse af kommuneplantillæg og Lokalplan (med Miljørapport), Vindmøller, Nørrekær Enge II, Landområde Nibe (1.

Godkendelse af kommuneplantillæg og Lokalplan (med Miljørapport), Vindmøller, Nørrekær Enge II, Landområde Nibe (1. Punkt 2. Godkendelse af kommuneplantillæg 10.014 og Lokalplan 10-7-103 (med Miljørapport), Vindmøller, Nørrekær Enge II, Landområde Nibe (1. forelæggelse) 2014-2818 By- og Landskabsforvaltningen indstiller,

Læs mere

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 019 Udvidelse af erhvervsområdet Pedersholmparken

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 019 Udvidelse af erhvervsområdet Pedersholmparken Forslag til Kommuneplantillæg nr. 019 Udvidelse af erhvervsområdet Pedersholmparken Frederikssund Kommuneplan 1997-2009 Redegørelse Kommuneplantillæggets område Kommuneplantillægget omfatter rammeområde

Læs mere

Bæredygtighedsskema. Sådan gør du:

Bæredygtighedsskema. Sådan gør du: Bæredygtighedsskema Skemaet skal udfyldes i forbindelse med ansøgning om lokalplan. I skemaet skal du beskrive, hvilke bæredygtige tiltag dit projekt indeholder. Beskrivelsen er opdelt i emner, som svarer

Læs mere

Vindmøller ved Bajlum/Vium APRIL Sammenfattende redegørelse.

Vindmøller ved Bajlum/Vium APRIL Sammenfattende redegørelse. Vindmøller ved Bajlum/Vium APRIL 2011 Sammenfattende redegørelse www.skive.dk Indhold 1 2 3 4 5 6 Indledning og baggrund...3 Planvedtagelse...3 Integrering af miljøhensyn i planerne...4 Miljørapportens

Læs mere

Tillæg nr. 6 til Køge Kommuneplan 2013 for Bjæverskov Vest - Høringsnotat

Tillæg nr. 6 til Køge Kommuneplan 2013 for Bjæverskov Vest - Høringsnotat Tillæg nr. 6 til Køge Kommuneplan 2013 for Bjæverskov Vest - Høringsnotat Bilags nr. referer til sagakt i journal 2015-000943 Navn på indsiger 7 Bjæverskov Nærmiljø, v/ Lasse Buus, Skovbovej 163, 4632

Læs mere

Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan Campus Køge

Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan Campus Køge Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan 2012-2016 Campus Køge Februar 2015 Resumé Ændret belastning af recipienter og renseanlæg Indledning Plangrundlag Lovgivning Lokalplan Miljøvurdering Spildevandsplanen Status

Læs mere

Arvad Mølle. Elværkssøen 1:5.000 KURSUSCENTER, ARVAD MØLLEVEJ, BRANDE. Tillæg nr. 24 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021

Arvad Mølle. Elværkssøen 1:5.000 KURSUSCENTER, ARVAD MØLLEVEJ, BRANDE. Tillæg nr. 24 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021 Arvad Mølle vej Elværkssøen e ban Jern n r je Sk Å 1:5.000 KURSUSCENTER, ARVAD MØLLEVEJ, BRANDE Tillæg nr. 24 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021 Endelig godkendt den 30. januar 2012 Offentliggjort den

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 15

Kommuneplantillæg nr. 15 Kommuneplantillæg nr. 15 til Kommuneplan 2013-2025 Castberggård Kommuneplantillæg nr. 15 Baggrund I forbindelse med Lokalplan 1098, udarbejdes kommuneplantillæg nr. 15, for at sikre den fremtidige disponering

Læs mere

Forudgående offentlig høring indkaldelse af ideer og forslag

Forudgående offentlig høring indkaldelse af ideer og forslag Forudgående offentlig høring indkaldelse af ideer og forslag VVM for udvikling af Kvickly-grunden i Horsens til byområde for butikker og boliger mv. 1. Hvad er VVM? Forkortelsen VVM står for Vurdering

Læs mere

SCREENING. Indgår allerede. Bør undersøges Udløser MV. Ikke væsentlig

SCREENING. Indgår allerede. Bør undersøges Udløser MV. Ikke væsentlig Screeningskema til: Plan/Programtitel: Lokalplan: 218.4, Børnehave Alle 3 m.fl. Sagsbehandler: Helene Jørgensen Dato: 11. december 2014, rev. 20. januar 2015 Journalnummer: 14/8866 SCREENING Befolkning

Læs mere

Adresse: Søndergade 27, 8740 Brædstrup

Adresse: Søndergade 27, 8740 Brædstrup Basisoplysninger Tekst Kommunens vurdering Projektbeskrivelse (kan vedlægges) Lovliggørelse af eksisterende kantsikring ved Hopballe Mølle Lovliggørende vandløbsregulering i Grejs Å ved Hopballevej 56,

Læs mere

Tillæg nr. 1 til Herning Kommuneplan 2013-2024

Tillæg nr. 1 til Herning Kommuneplan 2013-2024 Tillæg nr. 1 til Herning Kommuneplan 2013-2024 Rammeområde 61.E7 Erhvervsområde langs Messevejen i Lind Om kommuneplantillægget Et kommuneplantillæg er en del af kommuneplanen. Kommuneplanen er ikke direkte

Læs mere

Tillæg nr. 7B. Til Ringkøbing-Skjern Kommuneplan Område til vindmøller ved Videbæk Mose. Ringkøbing-Skjern Kommune

Tillæg nr. 7B. Til Ringkøbing-Skjern Kommuneplan Område til vindmøller ved Videbæk Mose. Ringkøbing-Skjern Kommune Tillæg nr. 7B Til Ringkøbing-plan 2009-2021 Område til vindmøller ved Videbæk Mose Kort- & Matrikelstyrelsen og Ringkøbing- Ringkøbing- 16. august 2011 1 FORORD TIL KOMMUNEPLANTILLÆGGET Kommuneplantillægget

Læs mere

Hadsten Kommune Lokalplan nr.

Hadsten Kommune Lokalplan nr. Hadsten Kommune Lokalplan nr. 134 For et område til erhvervsformål ved Højvangsvej i Hadbjerg August 2001 Hadsten Kommune Vesselbjergvej 18 8370 Hadsten Tlf.: 8761 4000 Fax: 8761 4040 E-mail: hadstenkommune@hadsten.dk

Læs mere

Debatoplæg om Vindmøller ved Lavensby

Debatoplæg om Vindmøller ved Lavensby Debatoplæg om Vindmøller ved Lavensby - Indkaldelse af forslag og idéer Debatperiode 6. februar til 6. marts 2013 Februar 2013 Vindmøller ved Lavensby Visualiseringen på forsiden viser 5 stk. vindmøller

Læs mere

ANMELDELSESSKEMA Screening for VVM-pligt iht. VVM-bekendtgørelsen (Bek.nr.:1654 af 27. december 2013) VVM-bekendtgørelsens Bilag 5

ANMELDELSESSKEMA Screening for VVM-pligt iht. VVM-bekendtgørelsen (Bek.nr.:1654 af 27. december 2013) VVM-bekendtgørelsens Bilag 5 ANMELDELSESSKEMA Screening for VVM-pligt iht. VVM-bekendtgørelsen (Bek.nr.:1654 af 27. december 213) VVM-bekendtgørelsens Bilag 5 Basisoplysninger Projektbeskrivelse (kan vedlægges) Fortsættelse og en

Læs mere

VVM-anmeldeskema. Jammerbugt Kommune Toftevej Aabybro Tlf:

VVM-anmeldeskema. Jammerbugt Kommune Toftevej Aabybro Tlf: Jammerbugt Kommune Toftevej 43 9440 Aabybro raadhus@jammerbugt.dk Tlf: 7257 7777 VVM-anmeldeskema Bygherren skal, før etablering, udvidelse eller ændring af anlæg på bilag 2 til VVM-bekendtgørelsen*, udfylde

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 019 Udvidelse af erhvervsområdet Pedersholmparken. Vedtaget den 24. juni 2008

Kommuneplantillæg nr. 019 Udvidelse af erhvervsområdet Pedersholmparken. Vedtaget den 24. juni 2008 Kommuneplantillæg nr. 019 Udvidelse af erhvervsområdet Pedersholmparken Vedtaget den 24. juni 2008 Frederikssund Kommuneplan 1997-2009 Redegørelse Kommuneplantillæggets område Kommuneplantillægget omfatter

Læs mere

Lokalplan nr. 074og Kommuneplantillæg 015 for Bybjerggård i Sundbylille

Lokalplan nr. 074og Kommuneplantillæg 015 for Bybjerggård i Sundbylille Lokalplan nr. 074og Kommuneplantillæg 015 for Bybjerggård i Sundbylille Afsender Resumé af høringssvar Kommentarer Forslag til beslutning A: Dorthe og Henrik Arvin, Sundbylillevej 36, 3600 Frederikssund

Læs mere

LOKALPLAN NR. 115 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED GESTENVEJ. Redegørelse. Lokalplanen og den overordnede planlægning. Lokalplanens indhold

LOKALPLAN NR. 115 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED GESTENVEJ. Redegørelse. Lokalplanen og den overordnede planlægning. Lokalplanens indhold LOKALPLAN NR. 115 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED GESTENVEJ Redegørelse Lokalplanen og den overordnede planlægning Lokalplanområdet er beliggende i landzone. Området er i kommuneplanen udlagt som en del af område

Læs mere

Forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan 84 for en golfbane ved Torup August 2017

Forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan 84 for en golfbane ved Torup August 2017 Forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan 84 for en golfbane ved Torup August 2017 Natur og Udvikling Hvorfor laver vi en lokalplan? I en række tilfælde kræver loven, at vi skal lave en lokalplan. Det er

Læs mere

INDSIGELSESNOTAT - Indkomne bemærkninger til Lokalplan 323 Boliger på stadiongrunden samt tillæg 12 til Kommuneplan for Fredericia Kommune

INDSIGELSESNOTAT - Indkomne bemærkninger til Lokalplan 323 Boliger på stadiongrunden samt tillæg 12 til Kommuneplan for Fredericia Kommune Teknik & Miljø 8. januar 2016 Sags-ID: 15/5503 Sagsbehandler: Eszter Knoll Andersen INDSIGELSESNOTAT - Indkomne bemærkninger til Lokalplan 323 Boliger på stadiongrunden samt tillæg 12 til Kommuneplan 2013

Læs mere