Maabjerg Energy Concept, Holstebro

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Maabjerg Energy Concept, Holstebro"

Transkript

1 Maabjerg Energy Concept, Holstebro Del 1: Kommuneplantillæg nr. 21, kommuneplanretningslinjer for Maabjerg Energy Concept Del 2: Sammenfattende redegørelse for kommuneplanretningslinjer med VVM-redegørelse for Maabjerg Energy Concept Del 3: VVM-redegørelse for Maabjerg Energy Concept, inkl. ikketeknisk resumé Del 4: VVM- tilladelse til Maabjerg Energy Concept Del 5: Tillæg til miljøgodkendelse samt afgørelse om accept af sikkerhedsniveau for Maabjerg Bioenergy og Maabjerg Hydrogen Del 6: Tillæg til miljøgodkendelse af Måbjergværket og Maabjerg Renescience Del 7: Miljøgodkendelse af Maabjerg Bioethanol 3. maj 2013

2 Tillæg til miljøgodkendelse samt afgørelse om accept af sikkerhedsniveau for Maabjerg Bioenergy og Maabjerg Hydrogen Del 1: Kommuneplantillæg nr. 21, kommuneplanretningslinjer for Maabjerg Energy Concept Del 2: Sammenfattende redegørelse for kommuneplanretningslinjer med VVMredegørelse for Maabjerg Energy Concept Del 3: VVM-redegørelse for Maabjerg Energy Concept, inkl. ikke-teknisk resumé Del 4: VVM- tilladelse til Maabjerg Energy Concept Del 5: Tillæg til miljøgodkendelse samt afgørelse om accept af sikkerhedsniveau for Maabjerg Bioenergy og Maabjerg Hydrogen Del 6: Tillæg til miljøgodkendelse af Måbjergværket og Maabjerg Renescience Del 7: Miljøgodkendelse af Maabjerg Bioethanol 3. maj 2013

3 Virksomheder J.nr. MST Ref. metho/anbhe Den 3. maj 2013 TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE samt Afgørelse om accept af sikkerhedsniveau For: Maabjerg Bioenergy og Maabjerg Hydrogen Energivej 13, 7500 Holstebro Matrikel nr.: 6b, 6s og 6t, Måbjerg, Holstebro Jorder CVR-nummer: P-nummer: Listepunkt nummer: bilag 1, punkt 6.5 og punkt 4.2 a) bilag 2, punkt G201 og J201 Godkendelsen omfatter: Udvidelse af biogasproduktionen baseret på valle og melasse samt etablering af et elektrolyseanlæg til produktion af brint. Herudover etableres to anlæg til gasopgradering ved hjælp af henholdsvis brinttilsætning og trykvandsbehandling. Dato: 3. maj 2013 Godkendt Annonceres den 3. maj 2013 Klagefristen udløber den 31. maj 2013 Søgsmålsfristen udløber den 3. november 2013 Revurdering påbegyndes senest 2018, eller når EUkommisionen har offentliggjort en BAT-konklusion i EUtidende, der vedrører virksomhedens hovedlistepunkt. Miljøstyrelsen Lyseng Allé Højbjerg Tlf Fax CVR EAN (drift) (tilskud)

4 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING AFGØRELSE OG VILKÅR Vilkår for miljøgodkendelsen...6 Generelle forhold... 6 Indretning og drift... 7 Luftforurening... 9 Lugt... 9 Overfladevand/Spildevand Støj Affald Jord og grundvand Indberetning/rapportering Driftsforstyrrelser og uheld Risiko/forebyggelse af større uheld Ophør Øvrige forpligtelser i henhold til risikobekendtgørelsen VURDERING OG BEMÆRKNINGER Begrundelse for afgørelse Miljøteknisk vurdering Planforhold og beliggenhed Generelle forhold Indretning og drift Luftforurening Lugt Spildevand, overfladevand m.v Støj Affald Jord og grundvand Til og frakørsel Indberetning/rapportering Driftsforstyrrelser og uheld Risiko/forebyggelse af større uheld Bedst tilgængelige teknik Ophør Udtalelser/høringssvar Udtalelse fra andre myndigheder Udtalelse fra borgere mv Udtalelse fra virksomheden FORHOLDET TIL LOVEN Lovgrundlag Miljøgodkendelsen Listepunkt Revurdering Risikobekendtgørelsen VVM-bekendtgørelsen Habitatdirektivet Øvrige miljøgodkendelser Tilsyn med virksomheden Offentliggørelse og klagevejledning Liste over modtagere af kopi af afgørelsen BILAG Bilag A: Ansøgning om miljøgodkendelse 2

5 Bilag B: Kort over virksomhedens beliggenhed Bilag C: Virksomhedens omgivelser (temakort) Bilag D: Lovgrundlag - Referenceliste Bilag E: Liste over sagens akter 3

6 1. INDLEDNING Denne miljøgodkendelse omfatter ændringer på Maabjerg Bioenergy, der giver mulighed for at udvide produktionen af biogas samt etablere to typer gasopgraderingsanlæg, så den del af biogassen, der ikke kan anvendes lokalt, opgraderes til VE-gas der kan tilføres naturgasnettet. Udvidelsen af Maabjerg Bioenergy er en del af Maabjerg Energy Concept (MEC), der omfatter følgende delprojekter: Biogasanlæg med gasopgradering (Maabjerg Bioenergy) Brintproduktion (Maabjerg Hydrogen) Bioethanolproduktion (MEC) Affaldsforbrænding (Måbjergværket) Forbehandling af husholdningsaffald (Maabjerg Renescience) Miljøstyrelsen har den 2. februar 2012 truffet afgørelse om, at MECprojektet er VVM-pligtigt. Der er således gennemført en VVM-proces, hvor der er udarbejdet en VVM-redegørelse samt et kommuneplantillæg med tilhørende retningslinjer for det samlede anlæg. Denne miljøgodkendelse er et tillæg til Maabjerg Bioenergy s gældende miljøgodkendelser. Vurderingerne i miljøgodkendelsen er foretaget i overensstemmelse med VVM-redegørelsen, og de fastsatte vilkår er baseret kommuneplantillæggets retningslinjer. Udvidelsen består af en udbygning af Maabjerg Bioenergy med ekstra kapacitet, så virksomheden kan modtage yderligere biomasse i form af ton valle om året fra Arla, HOCO, ton melasse årligt fra en ny nabovirksomhed, der producere bioethanol fra halm, samt ton biovæske årligt fra et nyt renescienceanlæg på Maabjergværket, og omdanne dette til biogas. Endvidere opføres to forskellige anlæg til opgradering af biogas til en kvalitet, så gassen kan afsættes til naturgasnettet (VE-gas). Dels etableres elektrolyseanlæg til produktion af brint. Brinten tilsættes biogassen i en særlige VE-reaktor, hvorved biogassens indhold af kuldioxid omdannes til metan. Herudover etableres et trykvandsanlæg, der ved en renseproces under højt tryk fjerner biogassens indhold af kuldioxid. Udvidelsen gennemføres i to etaper, hvor første etape omfatter modtagelse af valle fra HOCO samt etablering af anlæg til produktion af brint samt gasopgradering ved hjælp af brinttilsætning. Vallen vil blive transporteret i en rørledning frem til Maabjerg Bioenergy, og vil 4

7 således ikke medføre øget lastbiltransport til og fra anlægget. Første etape forventes i drift primo Anden etape omfatter modtagelse af melasse og biovæske fra nabovirksomhederne samt etablering af et trykvandsanlæg til gasopgradering. Anden etape forventes i drift primo Der er i den eksisterende miljøgodkendelse fastsat grænseværdier for luftforurening, samt hvor meget virksomheden må lugte og støje. Disse grænseværdier forventes fortsat at kunne overholdes, selv om udvidelsen vil medføre en mindre stigning i lugt- og støjemissionen. Virksomhedens lugt- og støjforhold vil derfor fortsat være reguleret af vilkår i den eksisterende miljøgodkendelse af. 22. september Da virksomheden ligger i et område, hvorfra der indvindes drikkevand, er der i overensstemmelse med retningslinjerne i kommuneplantillægget fastsat skærpede vilkår til forebyggelse af grundvandsforurening. Etablering af de nye gasopgraderingsanlæg medfører, at der fremover vil håndteres flere typer letantændelige gasser under et større tryk end på det eksisterende biogasanlæg. Der er derfor fastsat nye vilkår, der skal begrænse risikoen for, at større uheld kan udgøre en fare for mennesker og miljø omkring virksomheden mest muligt. De gældende miljøgodkendelser for Maabjerg Bioenergy opretholdes, dog foretages der nogle konsekvensrettelser af enkelte vilkår, hvilket vil fremgå af denne miljøgodkendelse. De gældende miljøgodkendelser og afgørelser er: Miljøgodkendelse af 22. september 2010 om etablering af biogasanlægget Miljøgodkendelse af 21. maj 2012 om etablering af RO anlæg Afgørelse af 31. august 2012 om at ændringer i udspredningsarealer og separationspraksis ikke er VVMpligtige. Afgørelser af 6. december 2012 om at opstilling af tank til jernklorid ikke er ikke er vvm-pligtigt og ikke er godkendelsespligtigt. Afgørelser af 7. februar 2013 om at modtagelse af gærfløde ikke er vvm-pligtigt og ikke er godkendelsespligtigt. 5

8 2. AFGØRELSE OG VILKÅR På grundlag af oplysningerne i bilag A, ansøgning om miljøgodkendelse, godkender Miljøstyrelsen hermed en udvidelse af biogasproduktionen på Maabjerg Bioenergy, herunder etablering af to typer anlæg til opgradering af biogas til VE-gas. Miljøgodkendelsen meddeles i henhold til 33, stk. 1, i miljøbeskyttelsesloven. Godkendelsen gives på nedenstående vilkår. Følgende vilkår i miljøgodkendelse af 22. september 2010 ophæves: Vilkår om afkasthøjder og luftmængder Vilkår om dimensionering af lagune 2.1 Vilkår for miljøgodkendelsen Generelle forhold A1 Godkendelsen af projektets etape 1 bortfalder, hvis etableringen af anlægget ikke er påbegyndt inden 2 år fra godkendelsens dato. A2 A3 A4 A5 A6 Godkendelsen af projektets etape 2 bortfalder, hvis etableringen af anlægget ikke er påbegyndt inden 4 år fra godkendelsens dato. Et eksemplar af godkendelsen skal til enhver tid være tilgængeligt på virksomheden. Driftspersonalet skal være orienteret om godkendelsens indhold. Tilsynsmyndigheden skal straks orienteres om følgende forhold: - Ejerskifte af virksomhed og/eller ejendom. - Hel eller delvis udskiftning af driftsherre. - Indstilling af driften for en længere periode, eller hvis hele eller dele af virksomheden ophørere permanent. Orienteringen skal være skriftlig og fremsendes, før ændringen indtræder. Tilsynsmyndigheden skal derudover straks underrettes, såfremt vilkårene i denne godkendelse ikke overholdes. Såfremt den manglende overholdelse af vilkårene medfører umiddelbar fare for menneskers sundhed eller i betydeligt 6

9 omfang truer med at påvirke miljøet negativt skal driften af virksomheden eller den relevante del af virksomheden straks indstilles. A7 A8 Virksomheden skal straks træffe de fornødne foranstaltninger til sikring af, at vilkårene igen overholdes. Miljøgodkendelsens vilkår skal overholdes såvel i bygge- og anlægsfaser som i driftsfasen. Indretning og drift B1 Virksomheden må modtage følgende typer og mængder af biomasse 1 til behandling i den grønne linje: Produkter/råvarer Mængde, ton/år Husdyrgødning Animalsk affald Restbiomasse fra mejeridrift Protamylase (kartoffelfrugtvand) Gærfløde Energiafgrøder C5 melasse fra produktion af bioethanol Ved biomasse forstås alle former for husdyrgødning, energiafgrøder samt animalsk, vegetabilsk eller andet affald med et væsentligt organisk indhold, der påtænkes udrådnet i biogasanlægget B2 Virksomheden må modtage følgende typer og mængder af biomasse 1 til behandling i slamlinjen samt i gasrensningslinjen der er tilkoblet hydrogenanlægget: Produkter/råvarer Mængde, ton/år Spildevandsslam Biovæske fra renescienceanlæg på Måbjergværket Valle Ved biomasse forstås alle former for husdyrgødning, energiafgrøder samt animalsk, vegetabilsk eller andet affald med et væsentligt organisk indhold, der påtænkes udrådnet i biogasanlægget 7

10 B3 Virksomhedens oplag af særskilt nævnte produkter og hjælpestoffer må højst udgøre: Produkter/råvarer Placering Maks. 0plag NaOH Tankgård 120 m 3 Jernklorid Aflæssehal 14 m 3 NPKS gødningsmiddel Syre/baseholdige rengøringsmidler Ved gasrensningsanlæg Pumperum L 1700 L Saltsyre (25-35 %) Teknikbygning 3000 L Saltpetersyre Teknikbygning 1000 L Natrium Hydrogen Carbonat Ventilationshus 1000 kg Motorolie Teknikbygning 5000 L Kølervæske Kapselblæserum, gaslager, teknikbygning 1000 kg Ud over ovennævnte oplag må der opbevares mindre mængder kemikalier og hjælpestoffer i overensstemmelse med vilkår 15 om oplag af kemikalier i miljøgodkendelse af RO-anlægget af 21. maj 2012 B4 B5 B6 Arealer og gulve ved elektrolysørens lud-reservoir skal indrettes i overensstemmelse med vilkår 15 og kontrolleres i overensstemmelse med vilkår 22 i miljøgodkendelse af virksomhedens RO anlæg af 21. maj Glaspartier i udvendige facader skal udføres med forstærket vinduesglas med en brudstyrke svarende til glas påmonteret sikkerhedsfilm af typen 3M Scotchfield TM Ultra sikrings- og sikkerhedsfilm. Orientering om endeligt projekt Endelige målfaste tegninger over projektets indretning med angivelse af de enkelte væsentlige anlægsdele, herunder procesanlæg samt materialeflow og afløbstegninger for spildeog overfladevand skal fremsendes til tilsynsmyndigheden senest 3 måneder efter udnyttelse af denne miljøgodkendelse. Ovenstående indbefatter også rørledninger mellem MECprojektets enkeltvirksomheder, og der skal være præcise 8

11 angivelser af, hvor ansvarsforholdet for en rørledning skifter fra den ene virksomhed til den anden. Luftforurening C1 Afkasthøjder og luftmængder Afkasthøjder og luftmængder i betydende afkast skal overholde de værdier, der er anført her: Afkast fra Nr. 1 Min. afkasthøjde (m) Max. luftmængde (Nm 3 /time) Gasmotoranlæg Biofilter RTO-anlæg Gasfakler 2 Ingen krav Kilderne 1,2, og 3 henviser til kilde nr. 5,6 og 7 i figur 0-1 i bilag A i VVM-redegørelsen 2 Gasfaklerne etableres med kapacitet til forbrænding af den fulde producerede gasmængde. Kapaciteten anslås til 4 x 5000 m 3 /h biogas svarende til en røggasmængde på 4 x m 3 /h Afkasthøjder måles over terræn. Lugt D1 Emissionsgrænser Lugtemissionen af stofferne må ikke overskride de anførte grænseværdier målt som timeværdier: Afkast fra Nr. 1 Emissionsgrænse Gasmotoranlæg 1 Biofilter 2 RTO-anlæg LE/Nm LE/Nm LE/Nm 3 1 Kilderne 1,2, og 3 henviser til kilde nr. 5,6 og 7 i figur 0-1 i bilag A i VVM-redegørelsen D2 Kontrol af lugt Virksomheden skal inden 6 måneder, efter trykvandsanlægget er taget i brug, ved målinger dokumentere, at grænseværdierne i vilkår D.2 samt vilkår i miljøgodkendelse af 22. september 2010 er overholdt. Dokumentationen skal gennemføres i henhold til vilkår i samme miljøgodkendelse. Dokumentationen skal inden 3 måneder efter, at målingerne er 9

12 gennemført, sendes til tilsynsmyndigheden sammen med oplysninger om driftsforholdene under målingen. D3 For boliger i det åbne land samt kontorbygninger i erhvervsområde E2, skal måle- eller beregningspunkt vælges, så det repræsenterer det mest lugtbelastede punkt på bygningernes facade. Overfladevand/Spildevand E1 E2 Overfladevand fra parkeringsarealer, tagvand, interne køreveje samt drænvand under tanke skal ledes til opsamlingsbassin med tæt bund og sider, og med kontrolleret afledning. Det skal ved afledning af tag- og overfladevand sikres, at der ikke udledes forurenende stoffer, herunder også råvarer og produkt, til det lokale vandselskabs fællesledning for overfladevand. Støj F1 Kontrol af støj, infralyd og vibrationer Virksomheden skal i forbindelse med ibrugtagning af trykvandsanlægget dokumentere, at støjgrænserne for ekstern støj i vilkår i miljøgodkendelsen af 22. september 2012 er overholdt. Dokumentationen skal være tilsynsmyndigheden i hænde inden 1 måned efter, at målingen er gennemført, og senest 6 måneder efter trykvandsanlægget er taget i brug. Dokumentationen skal indeholde oplysninger om driftsforholdene under målingen. Krav til målinger Kontrolmålinger af ekstern støj og eventuelt vibrationer skal foretages i henhold til vilkår i miljøgodkendelsen af 22. september 2010, herunder dokumenteres ved måling og beregning efter gældende vejledninger fra Miljøstyrelsen, p.t. nr. 6/1984 om Måling af ekstern støj og nr. 5/1993 om Beregning af ekstern støj fra virksomheder samt orientering fra Miljøstyrelsen nr. 9/1997 om Lavfrekvent støj, infralyd og vibrationer i eksternt miljø. 10

13 F2 For boliger i det åbne land samt for kontorbygninger i erhvervsområde E2 skal måle- eller beregningspunkt vælges, så det repræsenterer enten det mest støjbelastede punkt på bygningens facade eller det mest støjbelastede punkt på et udendørs opholdsareal, som samtidig ikke ligger mere end 10 m fra bygningen. Affald G1 G2 Bortskaffelse af affald Genanvendeligt olieaffald og andet farligt affald skal bortskaffes via en registreret virksomhed i Miljøstyrelsens affaldsregister. Ikke genanvendeligt olieaffald og andet farligt affald skal bortskaffes via kommunal indsamlings- eller afleveringsordning. Hvis kommunen har meddelt fritagelse for at benytte den kommunale ordning, skal kopi af fritagelse samt aftale med et miljøgodkendt anlæg, der kan behandle den pågældende affaldstype, indsendes til tilsynsmyndigheden på forlangende. Hvis den afgassede biomasse fra biogasanlæggets grønne linje ikke kan afsættes på landbrugsarealer omfattet af VVMscreening af 31. august 2012, skal nye arealer anmeldes til tilsynsmyndigheden Jord og grundvand I1 Alle rørsystemer og andre installationer til transport af materialer skal være tætte, og må ikke kunne give anledning til spild på virksomhedens arealer. I2 I3 Der skal foretages tæthedskontrol for alle rørsystemer og bassiner. Tæthedskontrollen skal foretages mindst hvert fjerde år af en uafhængig og dertil kompetent instans. Anlægget skal føre journal over tæthedskontrollen, og journalen skal til en hver tid være tilgængelig for tilsynsmyndigheden. Der skal etableres et tilbageholdelsessystem, f.eks. en kombination af en lagune samt et voldsystem, der kan rumme indholdet af de to største tanke. Ved etablering af tilbageholdelsessystemet skal det sikres, at der er terrænfald fra biomassetankene til opsamlingssystemet. Dette vilkår erstatter vilkår i miljøgodkendelsen af 22. september

14 I4 I5 Arealer omkring alle biomassetanke skal indrettes så udslip i tilfælde af samtidigt tankbrud på disse tanke automatisk ledes mod det ubebyggede areal syd for Energivej (område II i lokalplan 1085). Virksomheden skal udarbejde en plan for håndtering og opsamling af biomasse, der ved uheld strømmer ud fra virksomhedens matrikel. Planen skal indgå som en del af virksomhedens interne beredskabsplan, og skal godkendes af den kommunale beredskabsmyndighed. Indberetning/rapportering K1 Forbrug af råvarer og hjælpestoffer Der skal føres journal over anvendte mængder af kemikalier og hjælpestoffer, inklusiv forbrug af olie, gas og el. Der skal endvidere føres journal over producerede mængder affald, herunder afgasset biomasse fordelt på den grønne linje og industrilinjen. K2 K3 Virksomheden skal årligt opgøre energiforbruget til produktion af biogas samt opgradering til VE-gas i henholdsvis brintanlæg og trykvandsanlæg. Årsindberetning Én gang om året skal virksomheden sende en opgørelse til tilsynsmyndigheden med følgende oplysninger: - Modtagne mængder biomasse - Afsat mængde afgasset biomasse - Anvendte mængder hjælpestoffer - Producerede mængder biogas - Producerede mængder brint - Forbrug af biogas - For hver type affald: Afleverede mængder og afleveringssted, for farligt affald oplyses endvidere EAKkode - Forbrug af energi og vand - Redegørelse for virksomhedens arbejde med energieffektivitet - Oplag af biomasse pr. statustidspunkt - Oplag af hjælpestoffer pr. statustidspunkt - Oplag af affald pr. statustidspunkt - Oplysninger om uheld - Oplysninger om modtagne klager over luft, lugt eller støj. 12

15 Frist for indberetning Rapporten skal være tilsynsmyndigheden i hænde inden 1. juni det efterfølgende år. Rapporten kan erstattes af virksomhedens grønne regnskab, eller miljøredegørelse i henhold til EMAS eller ISO I så fald fremsendes den i henhold til de tidsfrister der gælder for den respektive ordning. Afrapportering skal ske for perioden 1. januar 31. december. Første afrapportering skal ske pr. 1. juni året efter at hydrogenanlægget er taget i brug. Driftsforstyrrelser og uheld M1 Virksomheden skal straks underrette tilsynsmyndigheden om driftsforstyrrelser eller uheld, som medfører forurening af omgivelserne eller indebærer fare herfor. Virksomheden skal ligeledes straks forhindre yderligere udledning af forurenende stoffer eller afværge faren herfor. Virksomheden skal efterfølgende fremsende en redegørelse til tilsynsmyndigheden, som omfatter: - Årsag til og forløb af driftsforstyrrelsen/uheldet - Hvilken forurening, dette har bevirket, - Hvordan lignende driftsforstyrrelser/uheld undgås fremover Redegørelsen skal være tilsynsmyndigheden i hænde senest en uge efter hændelsen. M2 Der skal i tilknytning til virksomhedens interne beredskabsplan udarbejdes og vedligeholdes instrukser (gribekort), der sikrer en hurtig og korrekt indsats ved uheld, der kan medføre risiko forurening af jord- og grundvand samt overfladevand, herunder udslip af kemikalier og biomasse. Risiko/forebyggelse af større uheld N1 Inden bygge- og anlægsarbejde til opførelse af hydrogenanlægget igangsættes, skal virksomheden fremsende et ajourført sikkerhedsdokument til tilsynsmyndigheden. Det ajourførte sikkerhedsdokument skal dokumentere, at vilkår N3, N4, N5, N6 og N8 kan overholdes. 13

16 N2 N3 N4 Inden bygge- og anlægsarbejde til opførelse af trykvandsanlægget igangsættes, skal virksomheden fremsende et ajourført sikkerhedsdokument til tilsynsmyndigheden. Det ajourførte sikkerhedsdokument skal dokumentere, at vilkår N3, N4, N5, N6 og N8 kan overholdes. Maksimal konsekvensafstand Den maksimale konsekvensafstand må ikke række ud over det område, der er afgrænset ved planlægningszonen (kurve for beregnede maksimale konsekvensafstande) angivet med rød farve i nedenstående figur 1 Stedbunden individuel risiko Virksomhedens bidrag til stedbunden individuel risiko må ikke overstige 1*10-6 pr. år uden for det område, der er afgrænset ved sikkerhedszonen angivet med orange farve i nedenstående figur 1. Dette gælder for arealer uden for virksomhedens skal og forudsætter at vilkår N3, N5 og N6 overholdes. 14

17 Figur 1 Maksimale konsekvensafstande (rød) og 10-6 isokurve for stedbunden individuel risiko (orange) N5 N6 Virksomhedens bidrag til stedbunden individuel risiko må ikke overstige 1*10-5 dødsfald pr. år uden for virksomheden matrikel. Samfundsmæssig risiko F/N-kurven for samfundsmæssig risiko skal holde sig under 10-4 pr. år for 1 dødsfald faldende med kvadratet på antallet af dødsfald, svarende til 10-6 pr. år for 10 dødsfald og 10-8 pr. år for 100 dødsfald. Den samfundsmæssige risiko bestemmes på grundlag af den faktiske og planlagte arealanvendelse i området afgrænset ved maksimal konsekvensafstand omkring virksomhedens areal. N7 N8 N 9 N 10 N 11 Virksomheden skal inden opstart af henholdsvis hydrogenanlægget og trykvandsanlægget have implementeret sikkerhedsledelsessystemets procedurer for disse anlæg. Virksomheden må maksimalt oplagre følgende mængder farlige gasser: Stof Maks. mængde, m 3 Maks. mængde, kg Biogas Brint Oxygen Overjordiske tanke og rørføring, der indeholder stoffer nævnt i vilkår N8 skal sikres mod påkørsel. Udvendig væg og tag på tanke tilknyttet gasopgraderingsanlæggene skal være malet i en farve med samlet strålevarmereflektionskoefficient på mindst 70 %. Tankfarven skal løbende vedligeholdes ved vask og/eller maling så strålevarmereflektionskoefficienten opretholdes. Sikkerhedsforanstaltninger/-barrierer til forebyggelse og begrænsning af større uheld skal regelmæssigt vedligeholdes og funktionstestes, så de til stadighed fungerer efter hensigten. Kontrollen skal indgå i virksomhedens planlagte vedligehold. Dato for vedligehold, funktionstest, reparationer og udskiftninger, samt oplysninger om eventuelle forekommende afvigelser fra normale driftsforhold og uheld skal registreres i journal (miljøafvigelse) eller vedligeholdelsessystem. 15

18 Journal/vedligeholdelsessystem skal være tilgængelig for tilsynsmyndigheden. N12 Virksomheden skal til enhver tid, via tilstedeværelse af en fornøden opsamlingskapacitet samt afhjælpende procedurer og/eller instrukser, kunne håndtere de vandmængder, som kan opstå fra egne sikkerhedsforanstaltninger (køle- og sprinkleranlæg), så der ikke er fare for forurening af jord, grundvand og recipient. Procedurer og/eller instrukser skal indgå i øvelsen af den interne beredskabsplan. N13 Virksomheden skal indberette uheld eller tilløb til uheld, jf. risikobekendtgørelsens 9, stk. 3 og bilag 7 pkt. 1, når ét af følgende kriterier er opfyldt: Hvis et farligt stof (uanset mængden) indgik eller kunne indgå, og uheldet kunne medføre følgende, hvis alle barrierer svigter: - Irreversible skader på mennesker, - Mindst to sårede med efterfølgende hospitalsophold på mindst 24 timer, - standsning af trafik uden for virksomheden, som følge af gasudslip, røg eller lignende, - udrykning af eksternt beredskab (brandvæsen eller ambulance), dog ikke fejlalarmer - Irreversible skader på miljø, - umiddelbare miljøskader på mindst 1 ha Ophør O1 Virksomheden skal seneste 4 uger efter helt eller delvist driftsophør anmelde dette til tilsynsmyndigheden med et oplæg til vurdering jf. godkendelsesbekendtgørelsens kapitel Øvrige forpligtelser i henhold til risikobekendtgørelsen I henhold til Risikobekendtgørelsen er virksomheden i øvrigt bl.a. forpligtet til følgende: Virksomheden skal gennemføre de foranstaltninger, der fremgår af virksomhedens sikkerhedsdokument ( 7, stk. 1). Virksomheden har pligt til regelmæssigt at gennemgå sikkerhedsdokumentet. Virksomheden fremsender ajourført sikkerhedsdokument til kommunalbestyrelsen, når forholdene 16

19 Virksomheden skal straks underrette miljømyndigheden ( 8, stk. 1), såfremt der sker væsentlige ændringer i de tilstedeværende stoffers karakter eller fysiske tilstand eller ændringer i den proces, hvori det anvendes. hvis virksomheden lukkes eller de aktiviteter, der medfører, at virksomheden er omfattet af risikobekendtgørelsen, ophører. såfremt der uden at være tale om en ændring, der falder ind under risikobekendtgørelsens 4 om væsentlig udvidelse eller væsentlig ændring, sker en ændring, der vil kunne indvirke på risikoen for større uheld. Virksomheden skal snarest muligt efter et større uheld eller tilløb til større uheld (nærved uheld) meddele tilsynsmyndighederne, som nævnt i risikobekendtgørelsens 11, stk. 1, de oplysninger, der fremgår af bekendtgørelsens bilag 7. Pligten til indberetning gælder, når stoffet omfattet af risikobekendtgørelsen har eller kunne have været involveret ( 9, stk. 3). 17

20 3. VURDERING OG BEMÆRKNINGER 3.1 Begrundelse for afgørelse Miljøstyrelsen vurderer, at betingelserne i godkendelsesbekendtgørelsens 19 for at meddele miljøgodkendelse af den eksisterende virksomhed og ansøgte udvidelse er opfyldt. Det vurderes således, at Maabjerg Bioenergy kan drives på stedet uden at driften giver anledning til forurening og gener, der er uforenelige med omgivelserne, når driften er i overensstemmelse med oplysningerne i bilag A, og de fastsatte vilkår i afsnit 2 overholdes. Det er ved afgørelsen lagt til grund, at der ikke sker lempelser i forhold til de hidtil gældende grænser for påvirkninger af omgivelserne. Der er af hensyn til Maabjerg Bioenergy s i placering et OSD-område (Område med Særlige Drikkevandsinteresser) fastsat skærpede vilkår til forebyggelse af grundvandsforurening. Det vurderes endvidere, at Maabjerg Bioenergy har truffet de nødvendige foranstaltninger til at forebygge og begrænse forureningen ved anvendelse af den bedste tilgængelige teknologi, jf afsnit Virksomheden har desuden sandsynliggjort, at de nye anlæg til gasopgradering, kan etableres på en måde, der sikrer, at risikoen for større uheld forebygges samt at konsekvenserne for mennesker og miljø begrænses mest muligt. Dette skal endeligt dokumenteres før bygge- og anlægsarbejde påbegyndes. 3.2 Miljøteknisk vurdering Planforhold og beliggenhed Denne miljøgodkendelse indgår som én af flere miljøgodkendelser der udgør de VVM- tilladelser der skal gives til det MEC-projekt der er anmeldt efter VVM- reglerne jf. VVM-bekendtgørelser 2 og som forudsætter udarbejdelse af kommuneplanretningslinjer jf. VVMbekendtgørelsen 3 og en VVM-tilladelse jf. VVM- bekendtgørelsen 9. Miljøstyrelsen har som VVM-myndighed for MEC-projektet gennemført en VVM-proces, hvor der er udarbejdet kommuneplantillæg og en VVM-redegørelser for det anmeldte Maabjerg Energy Concept. 18

21 Kommuneplantillægget indeholder retningslinjer for lokalisering af risikovirksomheder, da der indgår anlæg i Maabjerg Energy Concept, der er omfattet af risikobekendtgørelsen. Der er i VVM-redegørelsen til kommuneplantillægget kortlagt hvilke habitatområder kan blive påvirket af emissioner fra de anlæg, der indgår i Maabjerg Energy Koncept, ligesom det er vurderet, om der er Bilag IV-arter, der kan påvirkes. VVM-redegørelsen omfatter den habitatvurdering der skal foretages efter habitatbekendtgørelsens regler og er opsummeret i kommuneplantillæggets kapitel 6. Kommuneplanretningslinjerne omfatter således de overordnede rammer for Maabjerg Energy Concept. Det forudsættes, at de konkrete miljøgodkendelser af de anlæg der indgår i projektet udarbejdes i overensstemmelse med de forudsætninger der er lagt til grund i VVM-redegørelsen. Det sikres gennem vilkår i de respektive miljøgodkendelser, at aktiviteterne forgår i overensstemmelse med VVM-redegørelsens forudsætninger og de kommuneplanretningslinjer, der er relevant på det pågældende anlæg. For Maabjerg Bioenergy indebærer det, at Virksomhedens grænseværdier for påvirkning af omgivelserne med lugt, støj og luftforurenende stoffer fastholdes efter vurdering i henhold til VVM-redegørelsen samt de nye kommuneplanretningslinjer. der er fastsat nye vilkår, der skal sikre at anlægsarbejdet ikke påbegyndes før virksomheden har fremsendt et revideret sikkerhedsdokument med dokumentation for, at Miljøstyrelsens acceptkriterier omkring risikoforhold kan overholdes. der er fastsat skærpede krav til forebyggelse af grundvandsforurening, gennem vilkår om befæstelse, afvanding, membranløsninger samt opsamlingskapacitet ved uheld. Der fastsat vilkår om at uheld, der kan medføre risiko for forurening af jord- og grundvand samt overfladevand skal indgå i virksomhedens interne beredskabsplan Generelle forhold Det eksisterende Maabjerg Bioenergy er i dag omfattet af to tidligere og fortsat gældende miljøgodkendelser. Den første miljøgodkendelse blev meddelt af Holstebro Kommune d. 22. september 2010, og omfatter godkendelse af selve biogasanlægget samt en tilladelse til at udlede overfladevand til det kommunale regnvandssystem. Miljøgodkendelsen bygger på miljøvurderinger i en tidligere VVMredegørelse fra november 2008 som dannede grundlag for 19

Offentlig høring I perioden 05.12.2012-30.01.2013

Offentlig høring I perioden 05.12.2012-30.01.2013 Offentlig høring I perioden 05.12.2012-30.01.2013 For Maabjerg Energy Concept, Holstebro Del 1: Forslag til kommuneplanretningslinjer for Maabjerg Energy Concept Del 2: VVM-redegørelse for Maabjerg Energy

Læs mere

Afgørelse om VVM-pligt for projektet Maabjerg Energy Concept

Afgørelse om VVM-pligt for projektet Maabjerg Energy Concept Maabjerg Energy Concept Att. Jørgen Udby Nupark 51 7500 Holstebro Aarhus J.nr. MST-1274-00041 Ref. anbhe Dato 2. februar 2012 Afgørelse om VVM-pligt for projektet Maabjerg Energy Concept Miljøstyrelsen

Læs mere

VILKÅRSÆNDRING Røggaskondensering ved dellast

VILKÅRSÆNDRING Røggaskondensering ved dellast Energnist Esbjerg Måde Industrivej 35 6705 Esbjerg Ø Virksomheder J.nr. MST-1270-02141 Ref. MSCHU/bjens Den 02. februar 2017 MILJØGODKENDELSE VILKÅRSÆNDRING Røggaskondensering ved dellast For: Energnist

Læs mere

Hver af myndighederne meddeler afgørelse om accept af sikkerhedsniveauet inden for hver deres kompetenceområde.

Hver af myndighederne meddeler afgørelse om accept af sikkerhedsniveauet inden for hver deres kompetenceområde. Vattenfall A/S Generation Nordic, Thermal Power Fynsværket Havnegade 120 5100 Odense C Plan- og virksomhedsområdet J.nr. ODE-430-00066 Ref. Klhou/rukso 27. november 2007 Sikkerhedsvurdering og afgørelse

Læs mere

TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE

TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE Virksomheder J.nr. MST-1270-00802 Ref. metho/sulvi Den 7. november 2012 TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE For: Arla Foods Amba, HOCO Bülowsvej 9, 7500 Holstebro Matrikel nr.: 31 c, Holstebro markjorder fra Ulfborg

Læs mere

Revurdering af miljøgodkendelse af 19. september 2013

Revurdering af miljøgodkendelse af 19. september 2013 Affald Plus, Næstved Forbrændingsanlæg Ved Fjorden 20 4700 Næstved Virksomheder J.nr. MST-1270-01748 Ref. MSCHU/ANBRI Den 21. oktober 2015 MILJØGODKENDELSE Tillæg til Revurdering af miljøgodkendelse af

Læs mere

Vilkårsændring. Virksomheder J.nr. MST-1270-01629 Ref. jamul/tiska Den 18. marts 2015. For: Novozymes A/S Krogshøjvej 36 2880 Bagsværd

Vilkårsændring. Virksomheder J.nr. MST-1270-01629 Ref. jamul/tiska Den 18. marts 2015. For: Novozymes A/S Krogshøjvej 36 2880 Bagsværd Virksomheder J.nr. MST-1270-01629 Ref. jamul/tiska Den 18. marts 2015 Vilkårsændring For: Novozymes A/S Krogshøjvej 36 2880 Bagsværd Matrikel nr. (8L): 3dø Bagsværd by CVR-nummer: 10007127 P-nummer: 1007675646

Læs mere

Miljøgodkendelse. Revurdering af miljøgodkendelse, af 19. september 2013. For: Affald Plus, Næstved Forbrændingsanlæg Ved Fjorden 20

Miljøgodkendelse. Revurdering af miljøgodkendelse, af 19. september 2013. For: Affald Plus, Næstved Forbrændingsanlæg Ved Fjorden 20 Affald Plus, Næstved Forbrændingsanlæg Ved Fjorden 20 4700 Næstved Virksomheder J.nr. MST-1270-01677 Ref. MSCHU/ANBRI Den 17. august 2015 Miljøgodkendelse Tillæg til Revurdering af miljøgodkendelse, af

Læs mere

Ansøgning om miljøgodkendelse

Ansøgning om miljøgodkendelse Sendes til: Sønderborg Kommune Miljøafdelingen Rådhustorvet 10 6400 Sønderborg Ansøgning om miljøgodkendelse Du må ikke anlægge eller påbegynde etableringen af en virksomhed, anlæg eller en indretning,

Læs mere

UDKAST. Forslag. til. Bekendtgørelse om miljøforhold for mindre affaldsbehandlingsanlæg 1

UDKAST. Forslag. til. Bekendtgørelse om miljøforhold for mindre affaldsbehandlingsanlæg 1 UDKAST Forslag til Bekendtgørelse om miljøforhold for mindre affaldsbehandlingsanlæg 1 I medfør af 7, stk. 1, nr. 1-3, 7 a, stk. 1, 16, 44, stk. 1, og 92, i lov om miljøbeskyttelse, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Aarhus Kommune Natur og Miljø Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Natur og Miljø Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Natur og Miljø Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 18.03.2014 CVR-nummer 55133018 P-nummer 1009490503 e-doc journal nr. TS 13/022829 Virksomhed Århusværket Adresse Kalkværksvej

Læs mere

Tillæg til Miljøgodkendelse i henhold til Miljøbeskyttelseslovens 33 af. Støvring Autooophug ApS, Banesvinget 9-12, 9530 Støvring

Tillæg til Miljøgodkendelse i henhold til Miljøbeskyttelseslovens 33 af. Støvring Autooophug ApS, Banesvinget 9-12, 9530 Støvring Center Natur og Miljø Journalnr: 09.02.16-K08-18996-07 Ref.: Dorte Schmieg Toft Dato: 18-03-2014 Tillæg til Miljøgodkendelse i henhold til Miljøbeskyttelseslovens 33 af Støvring Autooophug ApS, Banesvinget

Læs mere

VVM i forbindelse med revision af miljøgodkendelse til LEO Pharma A/S samt produktion af Ingenol Mebutate Del 3: Ikke teknisk resumé

VVM i forbindelse med revision af miljøgodkendelse til LEO Pharma A/S samt produktion af Ingenol Mebutate Del 3: Ikke teknisk resumé VVM i forbindelse med revision af miljøgodkendelse til LEO Pharma A/S samt produktion af Ingenol Mebutate Del 3: Ikke teknisk resumé Del 1: Forslag til kommuneplantillæg Del 2: VVM-redegørelse Del 3:Ikke

Læs mere

Virksomheder J.nr. METHO/MOOES Ref. MST-1270-00766 Den 6. marts 2013. MEC/Maabjerg Bioenergy

Virksomheder J.nr. METHO/MOOES Ref. MST-1270-00766 Den 6. marts 2013. MEC/Maabjerg Bioenergy MEC/Maabjerg Bioenergy Kun sendt pr. e-mail til: cwn@cowi.dk og vmo@maabjerg-bioenergy.dk Virksomheder J.nr. METHO/MOOES Ref. MST-1270-00766 Den 6. marts 2013 Afgørelse om udarbejdelse af basistilstandsrapport

Læs mere

Afgørelse om accept af sikkerhedsdokument for Solae Denmark A/S, Sydhavnsgade 7, 8000 Århus C

Afgørelse om accept af sikkerhedsdokument for Solae Denmark A/S, Sydhavnsgade 7, 8000 Århus C Solae Denmark A/S Sydhavnsgade 7 8000 Århus C Sendt pr. mail til: MLinnema@solae.com Plan- og virksomhedsområdet J.nr. AAR-432-00206 Ref. benjo/haskr Den 12. december 2008 Afgørelse om accept af sikkerhedsdokument

Læs mere

MILJØGODKENDELSE VILKÅRSÆNDRING

MILJØGODKENDELSE VILKÅRSÆNDRING Virksomheder J.nr. MST-1270-01919 Ref. Anjro/antkr Den 9. juni 2016 MILJØGODKENDELSE VILKÅRSÆNDRING For: Cheminova A/S Thyborønvej 78 7673 Harboøre Matrikel nr.: 1 a, Den Nordlige del, Harboøre CVR-nummer:

Læs mere

Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed

Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed Til Mortalin A/S Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed Bilag 4 Oplysningskrav ved ansøgning om godkendelse af bilag 2-virksomhed, jf. 6, stk. 4 og stk. 6 Hvis ansøgningen er omfattet af bilaget

Læs mere

Tillæg til Miljøgodkendelse (jordhåndtering)

Tillæg til Miljøgodkendelse (jordhåndtering) November 2013 Tillæg til Miljøgodkendelse (jordhåndtering) Tornved Genbrugsplads Holbækvej 167-167a, 4450 Jyderup Matrikelnumre: 7000-a Bennebo by, Skamstrup og 7000-c Tornved by CVR nr. 33033192 P. nr.

Læs mere

VVM-tilladelse. For et biomassefyret kraftvarmeværk ved Lisbjerg samt etablering af varmetransmissionsledning. Marts 2014

VVM-tilladelse. For et biomassefyret kraftvarmeværk ved Lisbjerg samt etablering af varmetransmissionsledning. Marts 2014 VVM-tilladelse For et biomassefyret kraftvarmeværk ved Lisbjerg samt etablering af varmetransmissionsledning Marts 2014 Del 1: Kommuneplantillæg til Aarhus Kommuneplan 2013 Del 2: VVM-tilladelse Del 3:

Læs mere

VVM-tilladelse. for. Biogasanlæg ved Korskro i Esbjerg Kommune

VVM-tilladelse. for. Biogasanlæg ved Korskro i Esbjerg Kommune VVM-tilladelse for Biogasanlæg ved Korskro i Esbjerg Kommune November 2013 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1 VVM-tilladelse for Biogasanlæg ved Korskro... 3 1.1 Baggrund... 3 1.2 Beskrivelse

Læs mere

VVM-screening af etablering af recyclingsafdeling. Afgørelsen er meddelt i miljøgodkendelsen den 12. maj 2016.

VVM-screening af etablering af recyclingsafdeling. Afgørelsen er meddelt i miljøgodkendelsen den 12. maj 2016. Afgørelse om ikke VVM-pligt for [anlæg] er indsat i godkendelsen af recyclingsafdelingen og findes sammen med revurderingen af miljøgodkendelsen for hele Grundfos A/S Bilag A Skema til brug for screening

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 13.11.2014 CVR-nummer 55133018 P-nummer 1010680359 e-doc journal nr. 13/022832 Virksomhed Varmecentral, Jens Juuls

Læs mere

Tillæg til miljøgodkendelse af Gislinge Slammineraliseringsanlæg

Tillæg til miljøgodkendelse af Gislinge Slammineraliseringsanlæg Holbæk Forsyning Dato: 11-11-2013 Tåstrup Møllevej 5 Sagsb.: Majou 4300 Holbæk Sagsnr.: 13/49946 Dir.tlf.: 72 36 41 30 E-mail: virksomhed@holb.dk EAN.nr 5798007570675 Tillæg til miljøgodkendelse af Gislinge

Læs mere

Miljøstyrelsen har med denne afgørelse ikke taget stilling til, om det ansøgte kræver tilladelse efter en anden lovgivning.

Miljøstyrelsen har med denne afgørelse ikke taget stilling til, om det ansøgte kræver tilladelse efter en anden lovgivning. Haldor Topsøe A/S Heimdalsvej 4-6 3600 Frederikssund Virksomheder J.nr. MST-1270-01566 Ref. bebha/gukha Den 4. marts 2015 Afgørelse om ikke godkendelsespligt for renserum i bygning G Miljøstyrelsen Virksomheder

Læs mere

Tilsynsrapport til offentliggørelse

Tilsynsrapport til offentliggørelse Tilsynsrapport til offentliggørelse Virksomheder J.nr. MST-1270-00443 Ref. HASKR Dato: 19. oktober 2015 Tilsynsrapport Virksomhedens navn Virksomhedens adresse CVR nummer 27036635 Virksomhedstype Tidspunkt

Læs mere

MILJØGODKENDELSE VILKÅRSÆNDRING

MILJØGODKENDELSE VILKÅRSÆNDRING Miljø- og Fødevareministeriet Miljøstyrelsen Fjernvarme Fyn - Odense Kraftvarmeværk Att. Egon Ravn Hansen Havnegade 120 5000 Odense Virksomheder J.nr. MST-1270-01709 Ref. Johje/Anbri Den 3. juli 2015 Sendt

Læs mere

MILJØGODKENDELSE VILKÅRSÆNDRING

MILJØGODKENDELSE VILKÅRSÆNDRING Ekokem A/S Att. Miljøchef Eva Lund Lindholmvej 3 5800 Nyborg Sendt digitalt til CVR: 34484414 Virksomheder J.nr. MST-1270-01784 Ref. Johje/Molut Den 7. januar 2016 MILJØGODKENDELSE VILKÅRSÆNDRING For:

Læs mere

MILJØGODKENDELSE VILKÅRSÆNDRING

MILJØGODKENDELSE VILKÅRSÆNDRING Amager Ressourcecenter Kraftværksvej 31 2300 København S Sendt som sikker post Virksomheder J.nr. MST-1270-01192 Ref. anbri/molut Den 7. maj 2014 Cc Pernille Milton, MBG, Joint Venture pmm@geo.dk MILJØGODKENDELSE

Læs mere

Tilsynsrapport til offentliggørelse

Tilsynsrapport til offentliggørelse Tilsynsrapport til offentliggørelse Virksomheder J.nr. MST-1270-00022 Ref. amj/ulsee Dato: 28-08-2014 Tilsynsrapport Virksomhedens navn Virksomhedens adresse H.J. Hansen Hadsund A/S Hobrovej 103, 9560

Læs mere

Tilsynsrapport til offentliggørelse J.nr. MST-1272-00979 Ref. kalar Dato: 03. november 2015

Tilsynsrapport til offentliggørelse J.nr. MST-1272-00979 Ref. kalar Dato: 03. november 2015 Tilsynsrapport til offentliggørelse Virksomheder J.nr. MST-1272-00979 Ref. kalar Dato: 03. november 2015 Tilsynsrapport Virksomhedens navn Virksomhedens adresse CVR nummer 31080258 Virksomhedstype Tidspunkt

Læs mere

Tilsynsrapport til offentliggørelse

Tilsynsrapport til offentliggørelse Tilsynsrapport til offentliggørelse Virksomheder J.nr. MST-1272-01587 Ref. lonha/jamul Dato: 11. marts 2015 Tilsynsrapport Virksomhedens navn Virksomhedens adresse CVR nummer 15248912 Virksomhedstype Tidspunkt

Læs mere

MILJØGODKENDELSE VILKÅRSÆNDRING

MILJØGODKENDELSE VILKÅRSÆNDRING Kommunekemi a/s Att. Ninna Johnsen Lindholmvej 3 5800 Nyborg Odense J.nr. MST-1270-00565 Ref. Johje/olkri Den 16. april 2012 MILJØGODKENDELSE VILKÅRSÆNDRING For: Kommunekemi a/s, ændring af vilkår for

Læs mere

Tillæg nr. 1 til Spildevandsplan Kerteminde Kommune

Tillæg nr. 1 til Spildevandsplan Kerteminde Kommune Tillæg nr. 1 til Spildevandsplan 2014-2017 Kerteminde Kommune Udvidelse af industriområde syd for Lindø Port of Odense September 2015 Side 1 af 1 PROJEKT Lindø Industripark A/S, Afvanding af havneudvidelse

Læs mere

UDKAST TIL MILJØGODKENDELSE

UDKAST TIL MILJØGODKENDELSE Plan- og virksomhedsområdet J.nr. # Ref. Knego / Kigni Den juni 2008 UDKAST TIL MILJØGODKENDELSE For: Dong Storage A/S Stenlille Gaslager Merløsevej 1 B 4296 Nyrup Matrikel nr.: 7ø og 7aa, Stenlille By,

Læs mere

A/S SÆBY FISKE-INDUSTRI Gyldendalsvej 2-4 9300 Sæby. Via mail: bn@saeby.com

A/S SÆBY FISKE-INDUSTRI Gyldendalsvej 2-4 9300 Sæby. Via mail: bn@saeby.com Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn A/S SÆBY FISKE-INDUSTRI Gyldendalsvej 2-4 9300 Sæby Tel.: +45 98 45 50 00 post@frederikshavn.dk www.frederikshavn.dk CVR-nr. 29189498 Via mail:

Læs mere

Dong Energy A/S, Studstrupværket E-mail: stsku@dongenergy.dk; niege@dongenergy.dk. Virksomheder J.nr. MST-1270-01019 Ref. kabje Den 22.

Dong Energy A/S, Studstrupværket E-mail: stsku@dongenergy.dk; niege@dongenergy.dk. Virksomheder J.nr. MST-1270-01019 Ref. kabje Den 22. Dong Energy A/S, Studstrupværket E-mail: stsku@dongenergy.dk; niege@dongenergy.dk Virksomheder J.nr. MST-1270-01019 Ref. kabje Den 22. oktober 2013 Afgørelse om ikke godkendelsespligt for 80 MW elkedelanlæg

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 6.2.2015 CVR-nummer 55133018 P-nummer 1010680367 e-doc journal nr. 13/022862 (TS) Virksomhed Adresse Postnummer

Læs mere

Miljøstyrelsen har den 16. marts 2017 modtaget beskrivelse af ændringer af APM Terminals areal på Aarhus Havn samt VVM-anmeldelse af denne ændring.

Miljøstyrelsen har den 16. marts 2017 modtaget beskrivelse af ændringer af APM Terminals areal på Aarhus Havn samt VVM-anmeldelse af denne ændring. APM Terminals Aarhus A/S Aarhus C Kun sendt som digital post til CVR 32658393 med cc. til mette.linnemann@apmterminals.com Virksomheder J.nr. MST-1270-02212 Ref. anbhe Den 30-03-2017 Opdatering af bilag

Læs mere

Bilag A VVM screening [kriterier iht. bilag 3 i bekendtgørelse nr. 1832 af 16. december 2015]

Bilag A VVM screening [kriterier iht. bilag 3 i bekendtgørelse nr. 1832 af 16. december 2015] Bilag A VVM screening [kriterier iht. bilag 3 i bekendtgørelse nr. 1832 af 16. december 2015] VVM Myndighed Tårnby Kommune Basis oplysninger Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Brændstoflageret Københavns

Læs mere

Forlængelse af miljøgodkendelse vedr. midlertidige lugtkrav

Forlængelse af miljøgodkendelse vedr. midlertidige lugtkrav Dalum Papir A/S, afd. Maglemølle Maglemølle 60 4700 Næstved Plan- og virksomhedsområdet J.nr. ROS-430-00182 Ref. ANSKR/kigni Den 7. juli 2009 Forlængelse af miljøgodkendelse vedr. midlertidige lugtkrav

Læs mere

TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE

TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE Plan- og virksomhedsområdet J.nr. AAR-430-00258 Ref. ANAJE/BEVCH Den 16. juli 2009 TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE For: Arla Foods amba Holstebro Mejeri Hjermvej 24, 7500 Holstebro Matrikel nr.: 10m, Måbjerg,

Læs mere

RGS 90 A/S Askelunden 24 Østerhoved 4230 Skælskør. Sendt til virksomhedens digitale postkasse. Tillægsgodkendelse til oplag af havnesediment

RGS 90 A/S Askelunden 24 Østerhoved 4230 Skælskør. Sendt til virksomhedens digitale postkasse. Tillægsgodkendelse til oplag af havnesediment RGS 90 A/S Askelunden 24 Østerhoved 4230 Skælskør Sendt til virksomhedens digitale postkasse Teknik og Miljø Miljø og Natur Dahlsvej 3 4220 Tlf. 58 57 36 00 teknik@slagelse.dk www.slagelse.dk Tillægsgodkendelse

Læs mere

Miljøregulering af virksomheder. Advokat (H), Partner Håkun Djurhuus

Miljøregulering af virksomheder. Advokat (H), Partner Håkun Djurhuus Miljøregulering af virksomheder Advokat (H), Partner Håkun Djurhuus Kategorisering 1. Godkendelsespligtige a) Bilag 1-virksomheder ( de store ) a1) IPPC a2) Få andre typer b) Bilag 2 ( de forenklede )

Læs mere

FØLGEBREV TIL TILLÆGSGODKENDELSE

FØLGEBREV TIL TILLÆGSGODKENDELSE Marius Pedersen A/S Att.: Nicolai Boss Nielsen / Jan Kastrup Nykøbingvej 76 4990 Sakskøbing E-mail: nbn@mariuspedersen.dk; jka@mariuspedersen.dk FØLGEBREV TIL TILLÆGSGODKENDELSE 13-04-2015 Marius Pedersen

Læs mere

Offentlig høring I perioden 05.12.2012-30.01.2013

Offentlig høring I perioden 05.12.2012-30.01.2013 Offentlig høring I perioden 05.12.2012-30.01.2013 For Maabjerg Energy Concept, Holstebro Del 1: Forslag til kommuneplanretningslinjer for Maabjerg Energy Concept Del 2: VVM-redegørelse for Maabjerg Energy

Læs mere

Tilsynsrapport til offentliggørelse J.nr. MST-1272-00071 Ref. metho/hemhe Dato: 23. Juni 2015

Tilsynsrapport til offentliggørelse J.nr. MST-1272-00071 Ref. metho/hemhe Dato: 23. Juni 2015 Tilsynsrapport til offentliggørelse Virksomheder J.nr. MST-1272-00071 Ref. metho/hemhe Dato: 23. Juni 2015 Tilsynsrapport Virksomhedens navn Virksomhedens adresse CVR nummer 33372116 Virksomhedstype Tidspunkt

Læs mere

DGF Gastekniske dage 2008

DGF Gastekniske dage 2008 DGF Gastekniske dage 2008 EU-kommissionens forslag til et Industriemissionsdirektiv Oplægsholder Cand. scient. Vibeke Vestergaard Nielsen Miljøstyrelsens Erhvervsenhed Oplæggets udgangspunkt 1. Nyt IPPC-forslag

Læs mere

Afsnit 4. H 201: Udendørs motorsportsbaner og knallertbaner samt køretekniske anlæg. Dette afsnit omfatter udendørs motorsportsbaner og knallertbaner.

Afsnit 4. H 201: Udendørs motorsportsbaner og knallertbaner samt køretekniske anlæg. Dette afsnit omfatter udendørs motorsportsbaner og knallertbaner. Afsnit 4. H 201: Udendørs motorsportsbaner og knallertbaner samt køretekniske anlæg. 4.1. Anvendelsesområde Dette afsnit omfatter udendørs motorsportsbaner og knallertbaner. 4.2. Beskrivelse af de væsentligste

Læs mere

Miljøudvalget 2013-14 MIU Alm.del Bilag 352 Offentligt

Miljøudvalget 2013-14 MIU Alm.del Bilag 352 Offentligt Miljøudvalget 2013-14 MIU Alm.del Bilag 352 Offentligt Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 23. maj 2013 J.nr.: NMK-10-00587 Ref.: ribba/damoe AFGØRELSE i sag

Læs mere

Maabjerg Energy Concept, Holstebro

Maabjerg Energy Concept, Holstebro Maabjerg Energy Concept, Holstebro Del 1: Kommuneplantillæg nr. 21, kommuneplanretningslinjer for Maabjerg Energy Concept Del 2: Sammenfattende redegørelse for kommuneplanretningslinjer med VVM-redegørelse

Læs mere

Tillæg til MILJØGODKENDELSE

Tillæg til MILJØGODKENDELSE Aarhus J.nr. MST-1270-00376 Ref. antkr/haskr Tillæg til MILJØGODKENDELSE For: DENEX A/S Adresse: Tuenvej 120, Elling, 9900 Frederikshavn Matrikel nr.: 2f m.fl. Elling By, Elling CVR-nummer: 31346959 P-nummer:

Læs mere

Bygherres kontaktperson og telefonnr. I forbindelse med nærværende ansøgning dog Hanne Pedersen, Hjermvej 28, 7500 Holstebro, telefon nr.

Bygherres kontaktperson og telefonnr. I forbindelse med nærværende ansøgning dog Hanne Pedersen, Hjermvej 28, 7500 Holstebro, telefon nr. Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Basis oplysninger Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Navn og adresse på bygherre Miljøstyrelsen Virksomheder, Aarhus Tekst Omfatter ændringer/ombygning

Læs mere

Ansøgningen danner grundlag for sagsbehandling efter miljøbeskyttelsesloven, risikobekendtgørelsen og VVM-bekendtgørelsen.

Ansøgningen danner grundlag for sagsbehandling efter miljøbeskyttelsesloven, risikobekendtgørelsen og VVM-bekendtgørelsen. Ekokem A/S Att. Miljøchef Eva Lund Lindholmvej 3 5800 Nyborg Virksomheder J.nr. MST-1270-02000 Ref. Johje/Bjens Den 29. juni 2016 Afgørelse om ikke godkendelsespligt for Ekokem til permanent opstilling

Læs mere

Afgørelse om accept af sikkerhedsdokument for Vattenfall A/S, Nordjyllandsværket,

Afgørelse om accept af sikkerhedsdokument for Vattenfall A/S, Nordjyllandsværket, Vattenfall A/S Nordjyllandsværket Nefovej 50 9310 Vodskov Plan- og virksomhedsområdet J.nr. AAR-432-00205 Ref. haskr/kabje Den 21. september 2010 Sendt elektronisk til: Jorgen.Jensen@vattenfall.com Henrik.Bogh@vattenfall.com

Læs mere

KL's høringssvar over udkast til Affald til jord bekendtgørelsen

KL's høringssvar over udkast til Affald til jord bekendtgørelsen Miljøstyrelsen Strandgade 29 1401 København K Kopi sendt til Linda Bagge, bagge@mst.dk KL's høringssvar over udkast til Affald til jord bekendtgørelsen KL har modtaget udkast til bekendtgørelse om anvendelse

Læs mere

Soil Recovery A/S Nederbyvej 12. 5800 Nyborg

Soil Recovery A/S Nederbyvej 12. 5800 Nyborg Soil Recovery A/S Nederbyvej 12 5800 Nyborg Teknik og Miljø Rådhuset Torvet 1 5800 Nyborg Tlf. 6333 7000 Fax. 6333 7001 kommune@nyborg.dk www.nyborg.dk 10-03-2009 Tillægsgodkendelse for nyt 1.200 liter

Læs mere

Godkendelsen omfatter: Etablering af AquaCoat dyppecoatningsanlæg til overfladebehandling af emner.

Godkendelsen omfatter: Etablering af AquaCoat dyppecoatningsanlæg til overfladebehandling af emner. Dansk Overflade Teknik A/S Grønlundvej 81-83 7330 Brande Virksomheder J.nr. MST-1270-01665 Ref. PEMJE Den 21. august 2015 Tillæg til MILJØGODKENDELSE For: Dansk Overflade Teknik A/S Grønlundvej 81-83,

Læs mere

Oplysninger. Hedegaard A/S Caspar Müllers Gade Kolding CVR nr Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed 2

Oplysninger. Hedegaard A/S Caspar Müllers Gade Kolding CVR nr Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed 2 Hedegaard A/S Caspar Müllers Gade 13 6000 Kolding CVR nr. 34728712 By- og Udviklingsforvaltningen Industri Nytorv 11 6000 Kolding Telefon 79 79 79 79 Telefax 79 79 13 70 EAN 5798005310464 E-mail byogudvikling@kolding.dk

Læs mere

Anmeldelse af projekter efter VVM-bekendtgørelsen. Basisoplysninger

Anmeldelse af projekter efter VVM-bekendtgørelsen. Basisoplysninger Anmeldelse af projekter efter VVM-bekendtgørelsen Vejledning Skemaet udfyldes af bygherren eller dennes rådgiver baseret på bygherrens viden om eget projekt sammenholdt med de oplysninger og vejledninger,

Læs mere

Basisoplysninger. Projektbeskrivelse (kan vedlægges) Navn, adresse, telefonnr. og på bygherre

Basisoplysninger. Projektbeskrivelse (kan vedlægges) Navn, adresse, telefonnr. og  på bygherre Ansøgningsskema til screeningsafgørelse vedr. miljøvurderinger af projekter (VVM; vurderinger af virkninger på miljøet). iht. VVM-bekendtgørelsen (Bek.nr.: 447 af 10. maj 2017) Fra bilag 1 i Bek. om samordning

Læs mere

Afgørelse om sikkerhedsniveau

Afgørelse om sikkerhedsniveau Virksomheder J.nr. MST-1272-00449 Ref. metho/tasme Den 4. september 2015 Afgørelse om sikkerhedsniveau For: Arla Foods Amba Slagelse Mejericenter Karolinevej 1, 4200 Slagelse Matrikel nr.: 8ey, 8ec og

Læs mere

Sammenfattende redegørelse

Sammenfattende redegørelse Sammenfattende redegørelse For kommuneplantillæg og lokalplan Biogasanlæg og kraftvarmeværk i Vegger September 2011 Indholdsfortegnelse 1. Indledning og baggrund...3 2. Planvedtagelse...3 3. Integrering

Læs mere

Tilsynsrapport til offentliggørelse

Tilsynsrapport til offentliggørelse Tilsynsrapport til offentliggørelse Virksomheder J.nr. MST-1272-01840 Ref. AMJ/SOEAN Dato: 3. november 2016, rev. 30. november 2016 Tilsynsrapport Virksomhedens navn Virksomhedens adresse Brdr. Christensen

Læs mere

Påbud om ændring af vilkår for emission af organiske opløsningsmidler fra malekabine, Vestas Northern Europa A/S, Industrivej 20, 6900 Skjern

Påbud om ændring af vilkår for emission af organiske opløsningsmidler fra malekabine, Vestas Northern Europa A/S, Industrivej 20, 6900 Skjern Returadresse Land, By og Kultur Byg og Miljø Smed Sørensens Vej 1, 6950 Ringkøbing Vestas Northern Europe A/S Industrivej 20 6900 Skjern Att.: Jane Berwald, jabew@vestas.com Sagsbehandler Pernille Nielsen

Læs mere

2. Listevirksomheder ekskl. landbrug

2. Listevirksomheder ekskl. landbrug 2. Listevirksomheder ekskl. landbrug Indledning Særligt forurenende virksomheder har en særlig status i miljølovgivningen på grund af risikoen for forurening fra produktionen til skade for miljø og sundhed.

Læs mere

Notat. Serviceeftersyn af gældende lokalplaner for eksisterende tunge erhvervsområder Teknisk Udvalg. Planlægning og Byggeri

Notat. Serviceeftersyn af gældende lokalplaner for eksisterende tunge erhvervsområder Teknisk Udvalg. Planlægning og Byggeri Notat Emne: Til: Kopi til: Serviceeftersyn af gældende lokalplaner for eksisterende tunge erhvervsområder Teknisk Udvalg Bünyamin Simsek Punkt 5 til Teknisk Udvalgs møde- mandag den 15. april 2013. Planlægning

Læs mere

Maabjerg Energy Concept, Holstebro

Maabjerg Energy Concept, Holstebro Maabjerg Energy Concept, Holstebro Del 1: Kommuneplantillæg nr. 21, kommuneplanretningslinjer for Maabjerg Energy Concept Del 2: Sammenfattende redegørelse for kommuneplanretningslinjer med VVM-redegørelse

Læs mere

VVM ens betydning og potentiale i store og komplekse sager DONG/Shell Hejre projekt i Fredericia

VVM ens betydning og potentiale i store og komplekse sager DONG/Shell Hejre projekt i Fredericia VVM ens betydning og potentiale i store og komplekse sager DONG/Shell Hejre projekt i Fredericia VVM for begyndere 9. November 2011 Klaus Hougaard Miljøstyrelsen Odense Projektet er affødt af en planlagt

Læs mere

1. Bemærkning om manglende fremsendelse af skriftlig orientering på første levering, jævnfør vilkår 10.

1. Bemærkning om manglende fremsendelse af skriftlig orientering på første levering, jævnfør vilkår 10. TEKNIK OG MILJØ Miljøservice AS Skjernvej 151 7280 Sønder-Felding Att: [thorkild@miljoeservice.dk] CVR-nr.: 13683891 P-nr.: 1000606116 Miljø og Klima Rådhuset, Torvet 7400 Herning Tlf.: 9628 2828 www.herning.dk

Læs mere

Sagens oplysninger Anmeldelsen er indgivet i henhold til 2 i VVM-bekendtgørelsen. Anmeldelsen er vedlagt som bilag B.

Sagens oplysninger Anmeldelsen er indgivet i henhold til 2 i VVM-bekendtgørelsen. Anmeldelsen er vedlagt som bilag B. AffaldPlus, Næstved Forbrændingsanlæg Ved Fjorden 20 4700 Næstved Virksomheder J.nr. MST-1270-01750 Ref. MSCHU/BJENS Den 18. januar 2017 Afgørelse om ikke VVM-pligt for forbehandlingsanlæg til kildesorteret

Læs mere

MILJØGODKENDELSE VILKÅRSÆNDRING

MILJØGODKENDELSE VILKÅRSÆNDRING ZPD A/S H. E. Bluhmes Vej 63 6700 Esbjerg Virksomheder J.nr. MST-1270-01092 Ref. zaakh/rukso Den 19. december 2013 MILJØGODKENDELSE VILKÅRSÆNDRING Miljøstyrelsen C.F. Tietgens Boulevard 40 5220 Odense

Læs mere

Med påbuddet ændres vilkår C2 og C7 i Revurdering - samt Miljøgodkendelse af ny Produktionslinje for DEAE-dextran dateret den 4. januar 2013.

Med påbuddet ændres vilkår C2 og C7 i Revurdering - samt Miljøgodkendelse af ny Produktionslinje for DEAE-dextran dateret den 4. januar 2013. Pharmacosmos A/S Rørvangsvej 30 4300 Holbæk Att.: Hans Berg Andreasen, hba@pharmacosmos.dk Virksomheder J.nr. MST-1272-00638 Ref. jamul/hebec Den 7. marts 2014 Påbud om ændring af vilkår Pharmacosmos A/S

Læs mere

Ansøgning om revision af gældende miljøgodkendelse

Ansøgning om revision af gældende miljøgodkendelse Ansøgning om revision af gældende miljøgodkendelse A. Ansøger og ejerforhold 1) Ansøgerens navn, adresse, telefonnummer. Jørgen Lund Petersen Smedevej 2 4520 Svinninge Mobiltelefon: 24 23 80 65 2) Virksomhedens

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 02. september 2015 CVR-nummer 14513884 P-nummer - Journal nr. 13/032810 Virksomhed Adresse Postnummer og by Dinitrol

Læs mere

Tilsynsrapport til offentliggørelse

Tilsynsrapport til offentliggørelse Tilsynsrapport til offentliggørelse Virksomheder J.nr. MST-1273-00007 Ref. PEMJE/BENJO Dato: 3. februar 2015 Tilsynsrapport Virksomhedens navn Virksomhedens adresse CVR nummer 26704863 Virksomhedstype

Læs mere

Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan Campus Køge

Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan Campus Køge Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan 2012-2016 Campus Køge Februar 2015 Resumé Ændret belastning af recipienter og renseanlæg Indledning Plangrundlag Lovgivning Lokalplan Miljøvurdering Spildevandsplanen Status

Læs mere

Tilsynsrapport til offentliggørelse J.nr. MST-1272-00984 Ref. LOPED / ANAJE Dato: 16. juli 2015

Tilsynsrapport til offentliggørelse J.nr. MST-1272-00984 Ref. LOPED / ANAJE Dato: 16. juli 2015 Tilsynsrapport til offentliggørelse Virksomheder J.nr. MST-1272-00984 Ref. LOPED / ANAJE Dato: 16. juli 2015 Tilsynsrapport Virksomhedens navn Virksomhedens adresse CVR nummer 32651798 Virksomhedstype

Læs mere

Tilladelse efter Miljøbeskyttelseslovens 33, stk. 2 til at påbegynde bygge- og anlægsarbejdet på Enggade 13, 5000 Odense C.

Tilladelse efter Miljøbeskyttelseslovens 33, stk. 2 til at påbegynde bygge- og anlægsarbejdet på Enggade 13, 5000 Odense C. Odense Kommune, Odense Slot, Nørregade 36-38, Postboks 740, 5000 Odense C Odense Renovation A/S Snapindvej 21 5200 Odense V By- og Kulturforvaltningen Erhverv og Bæredygtighed Industri og Klima Odense

Læs mere

START AF NY VIRKSOMHED..?

START AF NY VIRKSOMHED..? START AF NY VIRKSOMHED..? i Holstebro Kommune.Tænk på miljøet fra start! Går du med overvejelser om at starte en ny virksomhed i Holstebro Kommune? Har du hovedet fuld af tanker omkring forretningsplan,

Læs mere

MILJØGODKENDELSE. Palle Jean Jørgensen Miljøtekniker

MILJØGODKENDELSE. Palle Jean Jørgensen Miljøtekniker Arla Foods amba Holstebro mejeri Hjermvej 24-28 7500 Holstebro Plan- og virksomhedsområdet J.nr. AAR-430-00213 Ref. amklo Den 3. november 2008 MILJØGODKENDELSE For: Arla Foods amba Holstebro Mejeri Hjermvej

Læs mere

Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt)

Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Dato: Sagsbehandler:KABJE J.nr. MST-1270-01050 Basis oplysninger Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Tekst Projektet omfatter opførelse af

Læs mere

Mødesagsfremstilling

Mødesagsfremstilling Mødesagsfremstilling Teknisk Forvaltning Teknik- og Miljøudvalget ÅBEN DAGSORDEN Mødedato: 17-01-2012 Dato: 14-11-2011 Sag nr.: TMU 3 Sagsbehandler: Lene Sehested Kompetence: Fagudvalg [X] Økonomiudvalget

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 13.11.2014 CVR-nummer 55133018 P-nummer 1010680375 e-doc journal nr. 13/022863 Virksomhed Adresse Viby Varmecentral

Læs mere

Bilag A : Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed

Bilag A : Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Dong Energy Thermal Power A/S Asnæsværket Asnæsvej 16 4400 Kalundborg Virksomheder J.nr. MST-1270-00858 Ref. zuyuk/vba Den 13. december 2012 Bilag A : Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed

Læs mere

Miljøstyrelsen har med denne afgørelse ikke taget stilling til, om det ansøgte kræver tilladelse efter en anden lovgivning.

Miljøstyrelsen har med denne afgørelse ikke taget stilling til, om det ansøgte kræver tilladelse efter en anden lovgivning. Haldor Topsøe A/S Heimdalsvej 4-6 3600 Frederikssund Virksomheder J.nr. MST-1270-01146 Ref. bebha/gukha Den 5. marts 2014 Afgørelse om ikke godkendelsespligt for ny justervæske i P3 Miljøstyrelsen Virksomheder

Læs mere

Oplysningskrav ved ansøgning om miljøgodkendelse af bilag 1-virksomheder 1.

Oplysningskrav ved ansøgning om miljøgodkendelse af bilag 1-virksomheder 1. Notat Miljøteknisk beskrivelse for Hammel Fjernvarme Plan- og virksomhedsområdet J.nr. Ref. Den (Indsendes til kommunen med kopi til Miljøministeriet, Miljøcenter Århus) Oplysningskrav ved ansøgning om

Læs mere

(TILLÆG TIL) MILJØGODKENDELSE (OG AFGØRELSE OM IKKE VVM-PLIGT) Colas Danmark A/S Pindsmøllevej Hørning 11. juni 20142

(TILLÆG TIL) MILJØGODKENDELSE (OG AFGØRELSE OM IKKE VVM-PLIGT) Colas Danmark A/S Pindsmøllevej Hørning 11. juni 20142 (TILLÆG TIL) MILJØGODKENDELSE (OG AFGØRELSE OM IKKE VVM-PLIGT) Colas Danmark A/S Pindsmøllevej 9 8362 Hørning 11. juni 20142 Sags nr.: 14/015815 Sagsbeh.: Hans Kunnerup KS: Jens Tikær Andersen Tillæg til

Læs mere

TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE

TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE Arla Foods Bislev Mejeri Hvalpsundvej 3B 9240 Nibe Fremsendes kun pr e-mail til Steen Hansen: sten.gadegaard.hansen@arlafoods.com Mette Kvist: meqvi@arlafoods.com Birgitte Koch: Birgitte.koch@arlafoods.com

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven. Helmers Vognmandsforretning og Containertransport

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven. Helmers Vognmandsforretning og Containertransport Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 02.06.2016 Journal nr. 13/033607 CVR-nummer 10626277 Virksomhed Adresse Helmers Vognmandsforretning og Containertransport

Læs mere

Tilsynsrapport til offentliggørelse J.nr. MST-1272-00046 Ref. MARIP Dato: 15.10.2014

Tilsynsrapport til offentliggørelse J.nr. MST-1272-00046 Ref. MARIP Dato: 15.10.2014 Tilsynsrapport til offentliggørelse Virksomheder J.nr. MST-1272-00046 Ref. MARIP Dato: 15.10.2014 Tilsynsrapport Virksomhedens navn Vattenfall A/S - Nordjyllandsværket Virksomhedens adresse Nefovej 50,

Læs mere

Sikkerhedsdokumentet er udarbejdet med henblik på at efterleve kravene i de to bekendtgørelser:

Sikkerhedsdokumentet er udarbejdet med henblik på at efterleve kravene i de to bekendtgørelser: Strandmøllen A/S Strandvejen 895 2930 Klampenborg Plan- og virksomhedsområdet J.nr. ODE-432-00017 Ref. anaar/ klhou Den 18. maj 2009 Sikkerhedsvurdering og afgørelse vedrørende sikkerhedsniveau for Strandmøllen

Læs mere

Miljøstyrelsen Roskilde har den 3. januar 2012 modtaget ansøgning fra Vattenfall A/S, Amagerværket om fyringsforsøg med træpiller på værkets blok 3.

Miljøstyrelsen Roskilde har den 3. januar 2012 modtaget ansøgning fra Vattenfall A/S, Amagerværket om fyringsforsøg med træpiller på værkets blok 3. Amagerværket Vattenfall A/S Kraftværksvej 37 2300 København S Roskilde J.nr. MST- 1270-00680 Ref. melso/evnis Den 20. januar 2012 Afgørelse om ikke-godkendelsespligt for fyringsforsøg med tilsatsfyring

Læs mere

Bilag 5 Basisoplysninger Tekst

Bilag 5 Basisoplysninger Tekst Anmeldelse af projekter efter VVM-bekendtgørelsens 2 1 Bilag 5 Basisoplysninger Projektbeskrivelse (kan vedlægges) Fjernelse af spærring i Tange Å ved Kærsholm Mølle Navn, adresse, telefonnr. og e-mail

Læs mere

Selvstyrets bekendtgørelse nr. 5 af 27. marts 2013 om vurdering af visse anlægs virkninger på miljøet og betaling for miljøtilsyn

Selvstyrets bekendtgørelse nr. 5 af 27. marts 2013 om vurdering af visse anlægs virkninger på miljøet og betaling for miljøtilsyn Selvstyrets bekendtgørelse nr. 5 af 27. marts 2013 om vurdering af visse anlægs virkninger på miljøet og betaling for miljøtilsyn I medfør af 10, stk. 1, nr. 8, 10, stk. 1, nr. 20, 42, 48, 66, stk. 3 og

Læs mere

Eventuelle spørgsmål, kommentar og bemærkninger til dette tillæg skal rettes til:

Eventuelle spørgsmål, kommentar og bemærkninger til dette tillæg skal rettes til: Tillæg til s spildevandsplan Endelig vedtagelse af tillæg nr. 4 til s spildevandsplan 2004 (gældende spildevandsplan for gl. ) for havekolonierne Skovbrynet, Ålund og Storåen. Procedure for vedtagelse,

Læs mere

Biogasanlæg ved Østervrå

Biogasanlæg ved Østervrå Debatoplæg Biogasanlæg ved Østervrå Offentlig debat - 11. juni til 9. juli 2014 Debatoplæg Biogasanlæg ved Østervrå LandboNord har den 23. april 2014 fremsendt en VVM-anmeldelse for etablering af et biogasanlæg

Læs mere

Tilsynsrapport til offentliggørelse

Tilsynsrapport til offentliggørelse Tilsynsrapport til offentliggørelse Virksomheder J.nr. MST-1272-00025 Ref. ulsee/lonha Dato: 23. september 2016 Tilsynsrapport Virksomhedens navn Virksomhedens adresse CVR nummer 46076753 Virksomhedstype

Læs mere

Indkaldelse af idéer og forslag. Oktober 2014. VVM for ændring af aktiviteterne på Special Waste System A/S (SWS) Herthadalvej 4a, Nr.

Indkaldelse af idéer og forslag. Oktober 2014. VVM for ændring af aktiviteterne på Special Waste System A/S (SWS) Herthadalvej 4a, Nr. Indkaldelse af idéer og forslag VVM for ændring af aktiviteterne på Special Waste System A/S (SWS) Herthadalvej 4a, Nr. Alslev Oktober 2014 Indkaldelse af ideer og forslag Ikke teknisk resume VVM redegørelse

Læs mere

Hvilke VVM emner giver anledning til spørgsmål? Ved Specialkonsulent Gert Johansen

Hvilke VVM emner giver anledning til spørgsmål? Ved Specialkonsulent Gert Johansen Hvilke VVM emner giver anledning til spørgsmål? Ved Specialkonsulent Gert Johansen Anmeldelsen Ikke til skade for miljøet Bilag 1 og 2 er udtømmende Bilag 2, pkt. 14: Ændringer eller udvidelser af anlæg

Læs mere

Tillæg til MILJØGODKENDELSE

Tillæg til MILJØGODKENDELSE Strandmøllen A/S Roskildevej 213 4300 Holbæk Miljøstyrelsen Virksomheder J. nr. MST-1270-00624 Ref. Hebec/subjo Dato 5. december. 2012 Tillæg til MILJØGODKENDELSE For: Strandmøllen A/S Afdeling: Matrikel

Læs mere