Maabjerg Energy Concept, Holstebro

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Maabjerg Energy Concept, Holstebro"

Transkript

1 Maabjerg Energy Concept, Holstebro Del 1: Kommuneplantillæg nr. 21, kommuneplanretningslinjer for Maabjerg Energy Concept Del 2: Sammenfattende redegørelse for kommuneplanretningslinjer med VVM-redegørelse for Maabjerg Energy Concept Del 3: VVM-redegørelse for Maabjerg Energy Concept, inkl. ikketeknisk resumé Del 4: VVM- tilladelse til Maabjerg Energy Concept Del 5: Tillæg til miljøgodkendelse samt afgørelse om accept af sikkerhedsniveau for Maabjerg Bioenergy og Maabjerg Hydrogen Del 6: Tillæg til miljøgodkendelse af Måbjergværket og Maabjerg Renescience Del 7: Miljøgodkendelse af Maabjerg Bioethanol 3. maj 2013

2 Tillæg til miljøgodkendelse samt afgørelse om accept af sikkerhedsniveau for Maabjerg Bioenergy og Maabjerg Hydrogen Del 1: Kommuneplantillæg nr. 21, kommuneplanretningslinjer for Maabjerg Energy Concept Del 2: Sammenfattende redegørelse for kommuneplanretningslinjer med VVMredegørelse for Maabjerg Energy Concept Del 3: VVM-redegørelse for Maabjerg Energy Concept, inkl. ikke-teknisk resumé Del 4: VVM- tilladelse til Maabjerg Energy Concept Del 5: Tillæg til miljøgodkendelse samt afgørelse om accept af sikkerhedsniveau for Maabjerg Bioenergy og Maabjerg Hydrogen Del 6: Tillæg til miljøgodkendelse af Måbjergværket og Maabjerg Renescience Del 7: Miljøgodkendelse af Maabjerg Bioethanol 3. maj 2013

3 Virksomheder J.nr. MST Ref. metho/anbhe Den 3. maj 2013 TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE samt Afgørelse om accept af sikkerhedsniveau For: Maabjerg Bioenergy og Maabjerg Hydrogen Energivej 13, 7500 Holstebro Matrikel nr.: 6b, 6s og 6t, Måbjerg, Holstebro Jorder CVR-nummer: P-nummer: Listepunkt nummer: bilag 1, punkt 6.5 og punkt 4.2 a) bilag 2, punkt G201 og J201 Godkendelsen omfatter: Udvidelse af biogasproduktionen baseret på valle og melasse samt etablering af et elektrolyseanlæg til produktion af brint. Herudover etableres to anlæg til gasopgradering ved hjælp af henholdsvis brinttilsætning og trykvandsbehandling. Dato: 3. maj 2013 Godkendt Annonceres den 3. maj 2013 Klagefristen udløber den 31. maj 2013 Søgsmålsfristen udløber den 3. november 2013 Revurdering påbegyndes senest 2018, eller når EUkommisionen har offentliggjort en BAT-konklusion i EUtidende, der vedrører virksomhedens hovedlistepunkt. Miljøstyrelsen Lyseng Allé Højbjerg Tlf Fax CVR EAN (drift) (tilskud)

4 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING AFGØRELSE OG VILKÅR Vilkår for miljøgodkendelsen...6 Generelle forhold... 6 Indretning og drift... 7 Luftforurening... 9 Lugt... 9 Overfladevand/Spildevand Støj Affald Jord og grundvand Indberetning/rapportering Driftsforstyrrelser og uheld Risiko/forebyggelse af større uheld Ophør Øvrige forpligtelser i henhold til risikobekendtgørelsen VURDERING OG BEMÆRKNINGER Begrundelse for afgørelse Miljøteknisk vurdering Planforhold og beliggenhed Generelle forhold Indretning og drift Luftforurening Lugt Spildevand, overfladevand m.v Støj Affald Jord og grundvand Til og frakørsel Indberetning/rapportering Driftsforstyrrelser og uheld Risiko/forebyggelse af større uheld Bedst tilgængelige teknik Ophør Udtalelser/høringssvar Udtalelse fra andre myndigheder Udtalelse fra borgere mv Udtalelse fra virksomheden FORHOLDET TIL LOVEN Lovgrundlag Miljøgodkendelsen Listepunkt Revurdering Risikobekendtgørelsen VVM-bekendtgørelsen Habitatdirektivet Øvrige miljøgodkendelser Tilsyn med virksomheden Offentliggørelse og klagevejledning Liste over modtagere af kopi af afgørelsen BILAG Bilag A: Ansøgning om miljøgodkendelse 2

5 Bilag B: Kort over virksomhedens beliggenhed Bilag C: Virksomhedens omgivelser (temakort) Bilag D: Lovgrundlag - Referenceliste Bilag E: Liste over sagens akter 3

6 1. INDLEDNING Denne miljøgodkendelse omfatter ændringer på Maabjerg Bioenergy, der giver mulighed for at udvide produktionen af biogas samt etablere to typer gasopgraderingsanlæg, så den del af biogassen, der ikke kan anvendes lokalt, opgraderes til VE-gas der kan tilføres naturgasnettet. Udvidelsen af Maabjerg Bioenergy er en del af Maabjerg Energy Concept (MEC), der omfatter følgende delprojekter: Biogasanlæg med gasopgradering (Maabjerg Bioenergy) Brintproduktion (Maabjerg Hydrogen) Bioethanolproduktion (MEC) Affaldsforbrænding (Måbjergværket) Forbehandling af husholdningsaffald (Maabjerg Renescience) Miljøstyrelsen har den 2. februar 2012 truffet afgørelse om, at MECprojektet er VVM-pligtigt. Der er således gennemført en VVM-proces, hvor der er udarbejdet en VVM-redegørelse samt et kommuneplantillæg med tilhørende retningslinjer for det samlede anlæg. Denne miljøgodkendelse er et tillæg til Maabjerg Bioenergy s gældende miljøgodkendelser. Vurderingerne i miljøgodkendelsen er foretaget i overensstemmelse med VVM-redegørelsen, og de fastsatte vilkår er baseret kommuneplantillæggets retningslinjer. Udvidelsen består af en udbygning af Maabjerg Bioenergy med ekstra kapacitet, så virksomheden kan modtage yderligere biomasse i form af ton valle om året fra Arla, HOCO, ton melasse årligt fra en ny nabovirksomhed, der producere bioethanol fra halm, samt ton biovæske årligt fra et nyt renescienceanlæg på Maabjergværket, og omdanne dette til biogas. Endvidere opføres to forskellige anlæg til opgradering af biogas til en kvalitet, så gassen kan afsættes til naturgasnettet (VE-gas). Dels etableres elektrolyseanlæg til produktion af brint. Brinten tilsættes biogassen i en særlige VE-reaktor, hvorved biogassens indhold af kuldioxid omdannes til metan. Herudover etableres et trykvandsanlæg, der ved en renseproces under højt tryk fjerner biogassens indhold af kuldioxid. Udvidelsen gennemføres i to etaper, hvor første etape omfatter modtagelse af valle fra HOCO samt etablering af anlæg til produktion af brint samt gasopgradering ved hjælp af brinttilsætning. Vallen vil blive transporteret i en rørledning frem til Maabjerg Bioenergy, og vil 4

7 således ikke medføre øget lastbiltransport til og fra anlægget. Første etape forventes i drift primo Anden etape omfatter modtagelse af melasse og biovæske fra nabovirksomhederne samt etablering af et trykvandsanlæg til gasopgradering. Anden etape forventes i drift primo Der er i den eksisterende miljøgodkendelse fastsat grænseværdier for luftforurening, samt hvor meget virksomheden må lugte og støje. Disse grænseværdier forventes fortsat at kunne overholdes, selv om udvidelsen vil medføre en mindre stigning i lugt- og støjemissionen. Virksomhedens lugt- og støjforhold vil derfor fortsat være reguleret af vilkår i den eksisterende miljøgodkendelse af. 22. september Da virksomheden ligger i et område, hvorfra der indvindes drikkevand, er der i overensstemmelse med retningslinjerne i kommuneplantillægget fastsat skærpede vilkår til forebyggelse af grundvandsforurening. Etablering af de nye gasopgraderingsanlæg medfører, at der fremover vil håndteres flere typer letantændelige gasser under et større tryk end på det eksisterende biogasanlæg. Der er derfor fastsat nye vilkår, der skal begrænse risikoen for, at større uheld kan udgøre en fare for mennesker og miljø omkring virksomheden mest muligt. De gældende miljøgodkendelser for Maabjerg Bioenergy opretholdes, dog foretages der nogle konsekvensrettelser af enkelte vilkår, hvilket vil fremgå af denne miljøgodkendelse. De gældende miljøgodkendelser og afgørelser er: Miljøgodkendelse af 22. september 2010 om etablering af biogasanlægget Miljøgodkendelse af 21. maj 2012 om etablering af RO anlæg Afgørelse af 31. august 2012 om at ændringer i udspredningsarealer og separationspraksis ikke er VVMpligtige. Afgørelser af 6. december 2012 om at opstilling af tank til jernklorid ikke er ikke er vvm-pligtigt og ikke er godkendelsespligtigt. Afgørelser af 7. februar 2013 om at modtagelse af gærfløde ikke er vvm-pligtigt og ikke er godkendelsespligtigt. 5

8 2. AFGØRELSE OG VILKÅR På grundlag af oplysningerne i bilag A, ansøgning om miljøgodkendelse, godkender Miljøstyrelsen hermed en udvidelse af biogasproduktionen på Maabjerg Bioenergy, herunder etablering af to typer anlæg til opgradering af biogas til VE-gas. Miljøgodkendelsen meddeles i henhold til 33, stk. 1, i miljøbeskyttelsesloven. Godkendelsen gives på nedenstående vilkår. Følgende vilkår i miljøgodkendelse af 22. september 2010 ophæves: Vilkår om afkasthøjder og luftmængder Vilkår om dimensionering af lagune 2.1 Vilkår for miljøgodkendelsen Generelle forhold A1 Godkendelsen af projektets etape 1 bortfalder, hvis etableringen af anlægget ikke er påbegyndt inden 2 år fra godkendelsens dato. A2 A3 A4 A5 A6 Godkendelsen af projektets etape 2 bortfalder, hvis etableringen af anlægget ikke er påbegyndt inden 4 år fra godkendelsens dato. Et eksemplar af godkendelsen skal til enhver tid være tilgængeligt på virksomheden. Driftspersonalet skal være orienteret om godkendelsens indhold. Tilsynsmyndigheden skal straks orienteres om følgende forhold: - Ejerskifte af virksomhed og/eller ejendom. - Hel eller delvis udskiftning af driftsherre. - Indstilling af driften for en længere periode, eller hvis hele eller dele af virksomheden ophørere permanent. Orienteringen skal være skriftlig og fremsendes, før ændringen indtræder. Tilsynsmyndigheden skal derudover straks underrettes, såfremt vilkårene i denne godkendelse ikke overholdes. Såfremt den manglende overholdelse af vilkårene medfører umiddelbar fare for menneskers sundhed eller i betydeligt 6

9 omfang truer med at påvirke miljøet negativt skal driften af virksomheden eller den relevante del af virksomheden straks indstilles. A7 A8 Virksomheden skal straks træffe de fornødne foranstaltninger til sikring af, at vilkårene igen overholdes. Miljøgodkendelsens vilkår skal overholdes såvel i bygge- og anlægsfaser som i driftsfasen. Indretning og drift B1 Virksomheden må modtage følgende typer og mængder af biomasse 1 til behandling i den grønne linje: Produkter/råvarer Mængde, ton/år Husdyrgødning Animalsk affald Restbiomasse fra mejeridrift Protamylase (kartoffelfrugtvand) Gærfløde Energiafgrøder C5 melasse fra produktion af bioethanol Ved biomasse forstås alle former for husdyrgødning, energiafgrøder samt animalsk, vegetabilsk eller andet affald med et væsentligt organisk indhold, der påtænkes udrådnet i biogasanlægget B2 Virksomheden må modtage følgende typer og mængder af biomasse 1 til behandling i slamlinjen samt i gasrensningslinjen der er tilkoblet hydrogenanlægget: Produkter/råvarer Mængde, ton/år Spildevandsslam Biovæske fra renescienceanlæg på Måbjergværket Valle Ved biomasse forstås alle former for husdyrgødning, energiafgrøder samt animalsk, vegetabilsk eller andet affald med et væsentligt organisk indhold, der påtænkes udrådnet i biogasanlægget 7

10 B3 Virksomhedens oplag af særskilt nævnte produkter og hjælpestoffer må højst udgøre: Produkter/råvarer Placering Maks. 0plag NaOH Tankgård 120 m 3 Jernklorid Aflæssehal 14 m 3 NPKS gødningsmiddel Syre/baseholdige rengøringsmidler Ved gasrensningsanlæg Pumperum L 1700 L Saltsyre (25-35 %) Teknikbygning 3000 L Saltpetersyre Teknikbygning 1000 L Natrium Hydrogen Carbonat Ventilationshus 1000 kg Motorolie Teknikbygning 5000 L Kølervæske Kapselblæserum, gaslager, teknikbygning 1000 kg Ud over ovennævnte oplag må der opbevares mindre mængder kemikalier og hjælpestoffer i overensstemmelse med vilkår 15 om oplag af kemikalier i miljøgodkendelse af RO-anlægget af 21. maj 2012 B4 B5 B6 Arealer og gulve ved elektrolysørens lud-reservoir skal indrettes i overensstemmelse med vilkår 15 og kontrolleres i overensstemmelse med vilkår 22 i miljøgodkendelse af virksomhedens RO anlæg af 21. maj Glaspartier i udvendige facader skal udføres med forstærket vinduesglas med en brudstyrke svarende til glas påmonteret sikkerhedsfilm af typen 3M Scotchfield TM Ultra sikrings- og sikkerhedsfilm. Orientering om endeligt projekt Endelige målfaste tegninger over projektets indretning med angivelse af de enkelte væsentlige anlægsdele, herunder procesanlæg samt materialeflow og afløbstegninger for spildeog overfladevand skal fremsendes til tilsynsmyndigheden senest 3 måneder efter udnyttelse af denne miljøgodkendelse. Ovenstående indbefatter også rørledninger mellem MECprojektets enkeltvirksomheder, og der skal være præcise 8

11 angivelser af, hvor ansvarsforholdet for en rørledning skifter fra den ene virksomhed til den anden. Luftforurening C1 Afkasthøjder og luftmængder Afkasthøjder og luftmængder i betydende afkast skal overholde de værdier, der er anført her: Afkast fra Nr. 1 Min. afkasthøjde (m) Max. luftmængde (Nm 3 /time) Gasmotoranlæg Biofilter RTO-anlæg Gasfakler 2 Ingen krav Kilderne 1,2, og 3 henviser til kilde nr. 5,6 og 7 i figur 0-1 i bilag A i VVM-redegørelsen 2 Gasfaklerne etableres med kapacitet til forbrænding af den fulde producerede gasmængde. Kapaciteten anslås til 4 x 5000 m 3 /h biogas svarende til en røggasmængde på 4 x m 3 /h Afkasthøjder måles over terræn. Lugt D1 Emissionsgrænser Lugtemissionen af stofferne må ikke overskride de anførte grænseværdier målt som timeværdier: Afkast fra Nr. 1 Emissionsgrænse Gasmotoranlæg 1 Biofilter 2 RTO-anlæg LE/Nm LE/Nm LE/Nm 3 1 Kilderne 1,2, og 3 henviser til kilde nr. 5,6 og 7 i figur 0-1 i bilag A i VVM-redegørelsen D2 Kontrol af lugt Virksomheden skal inden 6 måneder, efter trykvandsanlægget er taget i brug, ved målinger dokumentere, at grænseværdierne i vilkår D.2 samt vilkår i miljøgodkendelse af 22. september 2010 er overholdt. Dokumentationen skal gennemføres i henhold til vilkår i samme miljøgodkendelse. Dokumentationen skal inden 3 måneder efter, at målingerne er 9

12 gennemført, sendes til tilsynsmyndigheden sammen med oplysninger om driftsforholdene under målingen. D3 For boliger i det åbne land samt kontorbygninger i erhvervsområde E2, skal måle- eller beregningspunkt vælges, så det repræsenterer det mest lugtbelastede punkt på bygningernes facade. Overfladevand/Spildevand E1 E2 Overfladevand fra parkeringsarealer, tagvand, interne køreveje samt drænvand under tanke skal ledes til opsamlingsbassin med tæt bund og sider, og med kontrolleret afledning. Det skal ved afledning af tag- og overfladevand sikres, at der ikke udledes forurenende stoffer, herunder også råvarer og produkt, til det lokale vandselskabs fællesledning for overfladevand. Støj F1 Kontrol af støj, infralyd og vibrationer Virksomheden skal i forbindelse med ibrugtagning af trykvandsanlægget dokumentere, at støjgrænserne for ekstern støj i vilkår i miljøgodkendelsen af 22. september 2012 er overholdt. Dokumentationen skal være tilsynsmyndigheden i hænde inden 1 måned efter, at målingen er gennemført, og senest 6 måneder efter trykvandsanlægget er taget i brug. Dokumentationen skal indeholde oplysninger om driftsforholdene under målingen. Krav til målinger Kontrolmålinger af ekstern støj og eventuelt vibrationer skal foretages i henhold til vilkår i miljøgodkendelsen af 22. september 2010, herunder dokumenteres ved måling og beregning efter gældende vejledninger fra Miljøstyrelsen, p.t. nr. 6/1984 om Måling af ekstern støj og nr. 5/1993 om Beregning af ekstern støj fra virksomheder samt orientering fra Miljøstyrelsen nr. 9/1997 om Lavfrekvent støj, infralyd og vibrationer i eksternt miljø. 10

13 F2 For boliger i det åbne land samt for kontorbygninger i erhvervsområde E2 skal måle- eller beregningspunkt vælges, så det repræsenterer enten det mest støjbelastede punkt på bygningens facade eller det mest støjbelastede punkt på et udendørs opholdsareal, som samtidig ikke ligger mere end 10 m fra bygningen. Affald G1 G2 Bortskaffelse af affald Genanvendeligt olieaffald og andet farligt affald skal bortskaffes via en registreret virksomhed i Miljøstyrelsens affaldsregister. Ikke genanvendeligt olieaffald og andet farligt affald skal bortskaffes via kommunal indsamlings- eller afleveringsordning. Hvis kommunen har meddelt fritagelse for at benytte den kommunale ordning, skal kopi af fritagelse samt aftale med et miljøgodkendt anlæg, der kan behandle den pågældende affaldstype, indsendes til tilsynsmyndigheden på forlangende. Hvis den afgassede biomasse fra biogasanlæggets grønne linje ikke kan afsættes på landbrugsarealer omfattet af VVMscreening af 31. august 2012, skal nye arealer anmeldes til tilsynsmyndigheden Jord og grundvand I1 Alle rørsystemer og andre installationer til transport af materialer skal være tætte, og må ikke kunne give anledning til spild på virksomhedens arealer. I2 I3 Der skal foretages tæthedskontrol for alle rørsystemer og bassiner. Tæthedskontrollen skal foretages mindst hvert fjerde år af en uafhængig og dertil kompetent instans. Anlægget skal føre journal over tæthedskontrollen, og journalen skal til en hver tid være tilgængelig for tilsynsmyndigheden. Der skal etableres et tilbageholdelsessystem, f.eks. en kombination af en lagune samt et voldsystem, der kan rumme indholdet af de to største tanke. Ved etablering af tilbageholdelsessystemet skal det sikres, at der er terrænfald fra biomassetankene til opsamlingssystemet. Dette vilkår erstatter vilkår i miljøgodkendelsen af 22. september

14 I4 I5 Arealer omkring alle biomassetanke skal indrettes så udslip i tilfælde af samtidigt tankbrud på disse tanke automatisk ledes mod det ubebyggede areal syd for Energivej (område II i lokalplan 1085). Virksomheden skal udarbejde en plan for håndtering og opsamling af biomasse, der ved uheld strømmer ud fra virksomhedens matrikel. Planen skal indgå som en del af virksomhedens interne beredskabsplan, og skal godkendes af den kommunale beredskabsmyndighed. Indberetning/rapportering K1 Forbrug af råvarer og hjælpestoffer Der skal føres journal over anvendte mængder af kemikalier og hjælpestoffer, inklusiv forbrug af olie, gas og el. Der skal endvidere føres journal over producerede mængder affald, herunder afgasset biomasse fordelt på den grønne linje og industrilinjen. K2 K3 Virksomheden skal årligt opgøre energiforbruget til produktion af biogas samt opgradering til VE-gas i henholdsvis brintanlæg og trykvandsanlæg. Årsindberetning Én gang om året skal virksomheden sende en opgørelse til tilsynsmyndigheden med følgende oplysninger: - Modtagne mængder biomasse - Afsat mængde afgasset biomasse - Anvendte mængder hjælpestoffer - Producerede mængder biogas - Producerede mængder brint - Forbrug af biogas - For hver type affald: Afleverede mængder og afleveringssted, for farligt affald oplyses endvidere EAKkode - Forbrug af energi og vand - Redegørelse for virksomhedens arbejde med energieffektivitet - Oplag af biomasse pr. statustidspunkt - Oplag af hjælpestoffer pr. statustidspunkt - Oplag af affald pr. statustidspunkt - Oplysninger om uheld - Oplysninger om modtagne klager over luft, lugt eller støj. 12

15 Frist for indberetning Rapporten skal være tilsynsmyndigheden i hænde inden 1. juni det efterfølgende år. Rapporten kan erstattes af virksomhedens grønne regnskab, eller miljøredegørelse i henhold til EMAS eller ISO I så fald fremsendes den i henhold til de tidsfrister der gælder for den respektive ordning. Afrapportering skal ske for perioden 1. januar 31. december. Første afrapportering skal ske pr. 1. juni året efter at hydrogenanlægget er taget i brug. Driftsforstyrrelser og uheld M1 Virksomheden skal straks underrette tilsynsmyndigheden om driftsforstyrrelser eller uheld, som medfører forurening af omgivelserne eller indebærer fare herfor. Virksomheden skal ligeledes straks forhindre yderligere udledning af forurenende stoffer eller afværge faren herfor. Virksomheden skal efterfølgende fremsende en redegørelse til tilsynsmyndigheden, som omfatter: - Årsag til og forløb af driftsforstyrrelsen/uheldet - Hvilken forurening, dette har bevirket, - Hvordan lignende driftsforstyrrelser/uheld undgås fremover Redegørelsen skal være tilsynsmyndigheden i hænde senest en uge efter hændelsen. M2 Der skal i tilknytning til virksomhedens interne beredskabsplan udarbejdes og vedligeholdes instrukser (gribekort), der sikrer en hurtig og korrekt indsats ved uheld, der kan medføre risiko forurening af jord- og grundvand samt overfladevand, herunder udslip af kemikalier og biomasse. Risiko/forebyggelse af større uheld N1 Inden bygge- og anlægsarbejde til opførelse af hydrogenanlægget igangsættes, skal virksomheden fremsende et ajourført sikkerhedsdokument til tilsynsmyndigheden. Det ajourførte sikkerhedsdokument skal dokumentere, at vilkår N3, N4, N5, N6 og N8 kan overholdes. 13

16 N2 N3 N4 Inden bygge- og anlægsarbejde til opførelse af trykvandsanlægget igangsættes, skal virksomheden fremsende et ajourført sikkerhedsdokument til tilsynsmyndigheden. Det ajourførte sikkerhedsdokument skal dokumentere, at vilkår N3, N4, N5, N6 og N8 kan overholdes. Maksimal konsekvensafstand Den maksimale konsekvensafstand må ikke række ud over det område, der er afgrænset ved planlægningszonen (kurve for beregnede maksimale konsekvensafstande) angivet med rød farve i nedenstående figur 1 Stedbunden individuel risiko Virksomhedens bidrag til stedbunden individuel risiko må ikke overstige 1*10-6 pr. år uden for det område, der er afgrænset ved sikkerhedszonen angivet med orange farve i nedenstående figur 1. Dette gælder for arealer uden for virksomhedens skal og forudsætter at vilkår N3, N5 og N6 overholdes. 14

17 Figur 1 Maksimale konsekvensafstande (rød) og 10-6 isokurve for stedbunden individuel risiko (orange) N5 N6 Virksomhedens bidrag til stedbunden individuel risiko må ikke overstige 1*10-5 dødsfald pr. år uden for virksomheden matrikel. Samfundsmæssig risiko F/N-kurven for samfundsmæssig risiko skal holde sig under 10-4 pr. år for 1 dødsfald faldende med kvadratet på antallet af dødsfald, svarende til 10-6 pr. år for 10 dødsfald og 10-8 pr. år for 100 dødsfald. Den samfundsmæssige risiko bestemmes på grundlag af den faktiske og planlagte arealanvendelse i området afgrænset ved maksimal konsekvensafstand omkring virksomhedens areal. N7 N8 N 9 N 10 N 11 Virksomheden skal inden opstart af henholdsvis hydrogenanlægget og trykvandsanlægget have implementeret sikkerhedsledelsessystemets procedurer for disse anlæg. Virksomheden må maksimalt oplagre følgende mængder farlige gasser: Stof Maks. mængde, m 3 Maks. mængde, kg Biogas Brint Oxygen Overjordiske tanke og rørføring, der indeholder stoffer nævnt i vilkår N8 skal sikres mod påkørsel. Udvendig væg og tag på tanke tilknyttet gasopgraderingsanlæggene skal være malet i en farve med samlet strålevarmereflektionskoefficient på mindst 70 %. Tankfarven skal løbende vedligeholdes ved vask og/eller maling så strålevarmereflektionskoefficienten opretholdes. Sikkerhedsforanstaltninger/-barrierer til forebyggelse og begrænsning af større uheld skal regelmæssigt vedligeholdes og funktionstestes, så de til stadighed fungerer efter hensigten. Kontrollen skal indgå i virksomhedens planlagte vedligehold. Dato for vedligehold, funktionstest, reparationer og udskiftninger, samt oplysninger om eventuelle forekommende afvigelser fra normale driftsforhold og uheld skal registreres i journal (miljøafvigelse) eller vedligeholdelsessystem. 15

18 Journal/vedligeholdelsessystem skal være tilgængelig for tilsynsmyndigheden. N12 Virksomheden skal til enhver tid, via tilstedeværelse af en fornøden opsamlingskapacitet samt afhjælpende procedurer og/eller instrukser, kunne håndtere de vandmængder, som kan opstå fra egne sikkerhedsforanstaltninger (køle- og sprinkleranlæg), så der ikke er fare for forurening af jord, grundvand og recipient. Procedurer og/eller instrukser skal indgå i øvelsen af den interne beredskabsplan. N13 Virksomheden skal indberette uheld eller tilløb til uheld, jf. risikobekendtgørelsens 9, stk. 3 og bilag 7 pkt. 1, når ét af følgende kriterier er opfyldt: Hvis et farligt stof (uanset mængden) indgik eller kunne indgå, og uheldet kunne medføre følgende, hvis alle barrierer svigter: - Irreversible skader på mennesker, - Mindst to sårede med efterfølgende hospitalsophold på mindst 24 timer, - standsning af trafik uden for virksomheden, som følge af gasudslip, røg eller lignende, - udrykning af eksternt beredskab (brandvæsen eller ambulance), dog ikke fejlalarmer - Irreversible skader på miljø, - umiddelbare miljøskader på mindst 1 ha Ophør O1 Virksomheden skal seneste 4 uger efter helt eller delvist driftsophør anmelde dette til tilsynsmyndigheden med et oplæg til vurdering jf. godkendelsesbekendtgørelsens kapitel Øvrige forpligtelser i henhold til risikobekendtgørelsen I henhold til Risikobekendtgørelsen er virksomheden i øvrigt bl.a. forpligtet til følgende: Virksomheden skal gennemføre de foranstaltninger, der fremgår af virksomhedens sikkerhedsdokument ( 7, stk. 1). Virksomheden har pligt til regelmæssigt at gennemgå sikkerhedsdokumentet. Virksomheden fremsender ajourført sikkerhedsdokument til kommunalbestyrelsen, når forholdene 16

19 Virksomheden skal straks underrette miljømyndigheden ( 8, stk. 1), såfremt der sker væsentlige ændringer i de tilstedeværende stoffers karakter eller fysiske tilstand eller ændringer i den proces, hvori det anvendes. hvis virksomheden lukkes eller de aktiviteter, der medfører, at virksomheden er omfattet af risikobekendtgørelsen, ophører. såfremt der uden at være tale om en ændring, der falder ind under risikobekendtgørelsens 4 om væsentlig udvidelse eller væsentlig ændring, sker en ændring, der vil kunne indvirke på risikoen for større uheld. Virksomheden skal snarest muligt efter et større uheld eller tilløb til større uheld (nærved uheld) meddele tilsynsmyndighederne, som nævnt i risikobekendtgørelsens 11, stk. 1, de oplysninger, der fremgår af bekendtgørelsens bilag 7. Pligten til indberetning gælder, når stoffet omfattet af risikobekendtgørelsen har eller kunne have været involveret ( 9, stk. 3). 17

20 3. VURDERING OG BEMÆRKNINGER 3.1 Begrundelse for afgørelse Miljøstyrelsen vurderer, at betingelserne i godkendelsesbekendtgørelsens 19 for at meddele miljøgodkendelse af den eksisterende virksomhed og ansøgte udvidelse er opfyldt. Det vurderes således, at Maabjerg Bioenergy kan drives på stedet uden at driften giver anledning til forurening og gener, der er uforenelige med omgivelserne, når driften er i overensstemmelse med oplysningerne i bilag A, og de fastsatte vilkår i afsnit 2 overholdes. Det er ved afgørelsen lagt til grund, at der ikke sker lempelser i forhold til de hidtil gældende grænser for påvirkninger af omgivelserne. Der er af hensyn til Maabjerg Bioenergy s i placering et OSD-område (Område med Særlige Drikkevandsinteresser) fastsat skærpede vilkår til forebyggelse af grundvandsforurening. Det vurderes endvidere, at Maabjerg Bioenergy har truffet de nødvendige foranstaltninger til at forebygge og begrænse forureningen ved anvendelse af den bedste tilgængelige teknologi, jf afsnit Virksomheden har desuden sandsynliggjort, at de nye anlæg til gasopgradering, kan etableres på en måde, der sikrer, at risikoen for større uheld forebygges samt at konsekvenserne for mennesker og miljø begrænses mest muligt. Dette skal endeligt dokumenteres før bygge- og anlægsarbejde påbegyndes. 3.2 Miljøteknisk vurdering Planforhold og beliggenhed Denne miljøgodkendelse indgår som én af flere miljøgodkendelser der udgør de VVM- tilladelser der skal gives til det MEC-projekt der er anmeldt efter VVM- reglerne jf. VVM-bekendtgørelser 2 og som forudsætter udarbejdelse af kommuneplanretningslinjer jf. VVMbekendtgørelsen 3 og en VVM-tilladelse jf. VVM- bekendtgørelsen 9. Miljøstyrelsen har som VVM-myndighed for MEC-projektet gennemført en VVM-proces, hvor der er udarbejdet kommuneplantillæg og en VVM-redegørelser for det anmeldte Maabjerg Energy Concept. 18

21 Kommuneplantillægget indeholder retningslinjer for lokalisering af risikovirksomheder, da der indgår anlæg i Maabjerg Energy Concept, der er omfattet af risikobekendtgørelsen. Der er i VVM-redegørelsen til kommuneplantillægget kortlagt hvilke habitatområder kan blive påvirket af emissioner fra de anlæg, der indgår i Maabjerg Energy Koncept, ligesom det er vurderet, om der er Bilag IV-arter, der kan påvirkes. VVM-redegørelsen omfatter den habitatvurdering der skal foretages efter habitatbekendtgørelsens regler og er opsummeret i kommuneplantillæggets kapitel 6. Kommuneplanretningslinjerne omfatter således de overordnede rammer for Maabjerg Energy Concept. Det forudsættes, at de konkrete miljøgodkendelser af de anlæg der indgår i projektet udarbejdes i overensstemmelse med de forudsætninger der er lagt til grund i VVM-redegørelsen. Det sikres gennem vilkår i de respektive miljøgodkendelser, at aktiviteterne forgår i overensstemmelse med VVM-redegørelsens forudsætninger og de kommuneplanretningslinjer, der er relevant på det pågældende anlæg. For Maabjerg Bioenergy indebærer det, at Virksomhedens grænseværdier for påvirkning af omgivelserne med lugt, støj og luftforurenende stoffer fastholdes efter vurdering i henhold til VVM-redegørelsen samt de nye kommuneplanretningslinjer. der er fastsat nye vilkår, der skal sikre at anlægsarbejdet ikke påbegyndes før virksomheden har fremsendt et revideret sikkerhedsdokument med dokumentation for, at Miljøstyrelsens acceptkriterier omkring risikoforhold kan overholdes. der er fastsat skærpede krav til forebyggelse af grundvandsforurening, gennem vilkår om befæstelse, afvanding, membranløsninger samt opsamlingskapacitet ved uheld. Der fastsat vilkår om at uheld, der kan medføre risiko for forurening af jord- og grundvand samt overfladevand skal indgå i virksomhedens interne beredskabsplan Generelle forhold Det eksisterende Maabjerg Bioenergy er i dag omfattet af to tidligere og fortsat gældende miljøgodkendelser. Den første miljøgodkendelse blev meddelt af Holstebro Kommune d. 22. september 2010, og omfatter godkendelse af selve biogasanlægget samt en tilladelse til at udlede overfladevand til det kommunale regnvandssystem. Miljøgodkendelsen bygger på miljøvurderinger i en tidligere VVMredegørelse fra november 2008 som dannede grundlag for 19

Hver af myndighederne meddeler afgørelse om accept af sikkerhedsniveauet inden for hver deres kompetenceområde.

Hver af myndighederne meddeler afgørelse om accept af sikkerhedsniveauet inden for hver deres kompetenceområde. Vattenfall A/S Generation Nordic, Thermal Power Fynsværket Havnegade 120 5100 Odense C Plan- og virksomhedsområdet J.nr. ODE-430-00066 Ref. Klhou/rukso 27. november 2007 Sikkerhedsvurdering og afgørelse

Læs mere

Aarhus Kommune Natur og Miljø Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Natur og Miljø Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Natur og Miljø Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 18.03.2014 CVR-nummer 55133018 P-nummer 1009490503 e-doc journal nr. TS 13/022829 Virksomhed Århusværket Adresse Kalkværksvej

Læs mere

Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed

Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed Til Mortalin A/S Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed Bilag 4 Oplysningskrav ved ansøgning om godkendelse af bilag 2-virksomhed, jf. 6, stk. 4 og stk. 6 Hvis ansøgningen er omfattet af bilaget

Læs mere

Tillæg til miljøgodkendelse af Gislinge Slammineraliseringsanlæg

Tillæg til miljøgodkendelse af Gislinge Slammineraliseringsanlæg Holbæk Forsyning Dato: 11-11-2013 Tåstrup Møllevej 5 Sagsb.: Majou 4300 Holbæk Sagsnr.: 13/49946 Dir.tlf.: 72 36 41 30 E-mail: virksomhed@holb.dk EAN.nr 5798007570675 Tillæg til miljøgodkendelse af Gislinge

Læs mere

A/S SÆBY FISKE-INDUSTRI Gyldendalsvej 2-4 9300 Sæby. Via mail: bn@saeby.com

A/S SÆBY FISKE-INDUSTRI Gyldendalsvej 2-4 9300 Sæby. Via mail: bn@saeby.com Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn A/S SÆBY FISKE-INDUSTRI Gyldendalsvej 2-4 9300 Sæby Tel.: +45 98 45 50 00 post@frederikshavn.dk www.frederikshavn.dk CVR-nr. 29189498 Via mail:

Læs mere

VVM-tilladelse. For et biomassefyret kraftvarmeværk ved Lisbjerg samt etablering af varmetransmissionsledning. Marts 2014

VVM-tilladelse. For et biomassefyret kraftvarmeværk ved Lisbjerg samt etablering af varmetransmissionsledning. Marts 2014 VVM-tilladelse For et biomassefyret kraftvarmeværk ved Lisbjerg samt etablering af varmetransmissionsledning Marts 2014 Del 1: Kommuneplantillæg til Aarhus Kommuneplan 2013 Del 2: VVM-tilladelse Del 3:

Læs mere

Tilsynsrapport til offentliggørelse J.nr. MST-1272-00071 Ref. metho/hemhe Dato: 23. Juni 2015

Tilsynsrapport til offentliggørelse J.nr. MST-1272-00071 Ref. metho/hemhe Dato: 23. Juni 2015 Tilsynsrapport til offentliggørelse Virksomheder J.nr. MST-1272-00071 Ref. metho/hemhe Dato: 23. Juni 2015 Tilsynsrapport Virksomhedens navn Virksomhedens adresse CVR nummer 33372116 Virksomhedstype Tidspunkt

Læs mere

Oplysningskrav ved ansøgning om miljøgodkendelse af bilag 1-virksomheder 1.

Oplysningskrav ved ansøgning om miljøgodkendelse af bilag 1-virksomheder 1. Notat Miljøteknisk beskrivelse for Hammel Fjernvarme Plan- og virksomhedsområdet J.nr. Ref. Den (Indsendes til kommunen med kopi til Miljøministeriet, Miljøcenter Århus) Oplysningskrav ved ansøgning om

Læs mere

Tilsynsrapport til offentliggørelse

Tilsynsrapport til offentliggørelse Tilsynsrapport til offentliggørelse Virksomheder J.nr. MST-1273-00007 Ref. PEMJE/BENJO Dato: 3. februar 2015 Tilsynsrapport Virksomhedens navn Virksomhedens adresse CVR nummer 26704863 Virksomhedstype

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 6.2.2015 CVR-nummer 55133018 P-nummer 1010680367 e-doc journal nr. 13/022862 (TS) Virksomhed Adresse Postnummer

Læs mere

Forlængelse af miljøgodkendelse vedr. midlertidige lugtkrav

Forlængelse af miljøgodkendelse vedr. midlertidige lugtkrav Dalum Papir A/S, afd. Maglemølle Maglemølle 60 4700 Næstved Plan- og virksomhedsområdet J.nr. ROS-430-00182 Ref. ANSKR/kigni Den 7. juli 2009 Forlængelse af miljøgodkendelse vedr. midlertidige lugtkrav

Læs mere

Sammenfattende redegørelse

Sammenfattende redegørelse Sammenfattende redegørelse For kommuneplantillæg og lokalplan Biogasanlæg og kraftvarmeværk i Vegger September 2011 Indholdsfortegnelse 1. Indledning og baggrund...3 2. Planvedtagelse...3 3. Integrering

Læs mere

VVM Screening af Spildevandsslamdepot. VVM Screening. 1. Projektbeskrivelse NOTAT

VVM Screening af Spildevandsslamdepot. VVM Screening. 1. Projektbeskrivelse NOTAT NOTAT VVM Screening af Spildevandsslamdepot VVM Screening 1. Projektbeskrivelse Indledning Bjørn Selvyn, FMT A/S, Hammersholt Erhvervspark 32, 3400 Hillerød, har pr. e-mail d. 23.2.2015 fremsendt ansøgning

Læs mere

Soil Recovery A/S Nederbyvej 12. 5800 Nyborg

Soil Recovery A/S Nederbyvej 12. 5800 Nyborg Soil Recovery A/S Nederbyvej 12 5800 Nyborg Teknik og Miljø Rådhuset Torvet 1 5800 Nyborg Tlf. 6333 7000 Fax. 6333 7001 kommune@nyborg.dk www.nyborg.dk 10-03-2009 Tillægsgodkendelse for nyt 1.200 liter

Læs mere

2. Listevirksomheder ekskl. landbrug

2. Listevirksomheder ekskl. landbrug 2. Listevirksomheder ekskl. landbrug Indledning Særligt forurenende virksomheder har en særlig status i miljølovgivningen på grund af risikoen for forurening fra produktionen til skade for miljø og sundhed.

Læs mere

Med påbuddet ændres vilkår C2 og C7 i Revurdering - samt Miljøgodkendelse af ny Produktionslinje for DEAE-dextran dateret den 4. januar 2013.

Med påbuddet ændres vilkår C2 og C7 i Revurdering - samt Miljøgodkendelse af ny Produktionslinje for DEAE-dextran dateret den 4. januar 2013. Pharmacosmos A/S Rørvangsvej 30 4300 Holbæk Att.: Hans Berg Andreasen, hba@pharmacosmos.dk Virksomheder J.nr. MST-1272-00638 Ref. jamul/hebec Den 7. marts 2014 Påbud om ændring af vilkår Pharmacosmos A/S

Læs mere

Hvilke VVM emner giver anledning til spørgsmål? Ved Specialkonsulent Gert Johansen

Hvilke VVM emner giver anledning til spørgsmål? Ved Specialkonsulent Gert Johansen Hvilke VVM emner giver anledning til spørgsmål? Ved Specialkonsulent Gert Johansen Anmeldelsen Ikke til skade for miljøet Bilag 1 og 2 er udtømmende Bilag 2, pkt. 14: Ændringer eller udvidelser af anlæg

Læs mere

Indkaldelse af idéer og forslag

Indkaldelse af idéer og forslag Indkaldelse af idéer og forslag For VVM for DB Schenker Rail Scandinavia A/S, Taulov Kombiterminal Maj 2014 Indkaldelse af idéer og forslag VVM for DB Schenker Rail Scandinavia A/S, Taulov Kombiterminal

Læs mere

KOMMUNE. Natur & Miljø. Renseriet Aps. Gert Petersen. Miljøtilsyn den 8. december 2009 på Renseriet Aps. Virksomhed

KOMMUNE. Natur & Miljø. Renseriet Aps. Gert Petersen. Miljøtilsyn den 8. december 2009 på Renseriet Aps. Virksomhed KOMMUNE Natur & Miljø Renseriet Aps Att.: Gert Petersen 22. januar 2009 Miljøtilsyn den 8. december 2009 på Renseriet Aps Virksomhed Kontaktperson: Gert Petersen Etablering af virksomhed 1934 Etablering

Læs mere

VVM-ANMELDELSE TAULOV KOMBITERMINAL DB SCHENKER RAIL SCANDINAVIA A/S. Til Fredericia Kommune og Miljøstyrelsen. Dokumenttype VVM-anmeldelse

VVM-ANMELDELSE TAULOV KOMBITERMINAL DB SCHENKER RAIL SCANDINAVIA A/S. Til Fredericia Kommune og Miljøstyrelsen. Dokumenttype VVM-anmeldelse Til Fredericia Kommune og Miljøstyrelsen Dokumenttype VVM-anmeldelse Dato September 2013 VVM-ANMELDELSE DB SCHENKER RAIL SCANDINAVIA A/S TAULOV KOMBITERMINAL DB SCHENKER RAIL SCANDINAVIA A/S TAULOV KOMBITERMINAL

Læs mere

TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE

TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE Virksomheder J.nr. MST-1270-01734 Ref. dossu/marip TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE VILKÅRSÆNDRING For: Verdo Produktion A/S, Grenaa Kraftvarmeværk Adresse Kalorievej 11 Postnummer by 8500 Grenaa Matrikel nr.:

Læs mere

Tilsynsrapport til offentliggørelse J.nr. MST-1272-00046 Ref. MARIP Dato: 15.10.2014

Tilsynsrapport til offentliggørelse J.nr. MST-1272-00046 Ref. MARIP Dato: 15.10.2014 Tilsynsrapport til offentliggørelse Virksomheder J.nr. MST-1272-00046 Ref. MARIP Dato: 15.10.2014 Tilsynsrapport Virksomhedens navn Vattenfall A/S - Nordjyllandsværket Virksomhedens adresse Nefovej 50,

Læs mere

Indkaldelse af idéer og forslag. Oktober 2014. VVM for ændring af aktiviteterne på Special Waste System A/S (SWS) Herthadalvej 4a, Nr.

Indkaldelse af idéer og forslag. Oktober 2014. VVM for ændring af aktiviteterne på Special Waste System A/S (SWS) Herthadalvej 4a, Nr. Indkaldelse af idéer og forslag VVM for ændring af aktiviteterne på Special Waste System A/S (SWS) Herthadalvej 4a, Nr. Alslev Oktober 2014 Indkaldelse af ideer og forslag Ikke teknisk resume VVM redegørelse

Læs mere

Forskrift. Forskrift for opbevaring af miljøfarlige råvarer, affald, stoffer og produkter

Forskrift. Forskrift for opbevaring af miljøfarlige råvarer, affald, stoffer og produkter Forskrift Forskrift for opbevaring af miljøfarlige råvarer, affald, stoffer og produkter Forskrift for opbevaring af farlige stoffer 1. Baggrund og Lovgrundlag Uhensigtsmæssig opbevaring og håndtering

Læs mere

Udkast til tilsynsplan for Miljøområdet 2013

Udkast til tilsynsplan for Miljøområdet 2013 Click here to enter text. UdUdkast 2 til tilsynsplankast 2 til tilsynsplan Udkast til tilsynsplan for Miljøområdet 2013 Alle kommuner skal have en tilsynsplan, som det fremgår af Tilsynsbekendtgørelsens

Læs mere

Tillæg til miljøgodkendelse I henhold til miljøbeskyttelsesloven Midtlangeland Fjernvarme A.m.b.a.

Tillæg til miljøgodkendelse I henhold til miljøbeskyttelsesloven Midtlangeland Fjernvarme A.m.b.a. Tillæg til miljøgodkendelse I henhold til miljøbeskyttelsesloven Midtlangeland Fjernvarme A.m.b.a. Februar 2012 Ansøger: Navn: Midtlangeland Fjernvarme A.m.b.a. Adresse: Strandlystvej 12, 5900 Rudkøbing

Læs mere

Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt)

Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Dato: Sagsbehandler:KABJE J.nr. MST-1270-01050 Basis oplysninger Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Tekst Projektet omfatter opførelse af

Læs mere

Miljøgodkendelse af Hjulværksted Kystvejen 2 2770 Kastrup

Miljøgodkendelse af Hjulværksted Kystvejen 2 2770 Kastrup TÅRNBY KOMMUNE Teknisk Forvaltning Miljøgodkendelse af Hjulværksted Kystvejen 2 2770 Kastrup Side 1 Miljøgodkendelse af listevirksomhed I henhold til 33 i lovbekendtgørelse nr. 875 af 26. juni 2010 til

Læs mere

Sagsnummer - udfyldes af kommunen. Ejers navn Tlf. e-mail. Kontaktperson Tlf. e-mail

Sagsnummer - udfyldes af kommunen. Ejers navn Tlf. e-mail. Kontaktperson Tlf. e-mail TEKNIK OG MILJØ Udfyldt skema sendes til: Sagsnummer - udfyldes af kommunen Herning Kommune Miljø og Klima Rådhuset Torvet 7400 Herning e-mail: teknik@herning.dk Ansøgning om tilladelse til tilslutning

Læs mere

MILJØGODKENDELSE O P L A G R I N G A F S L A M I G Y L L E B E H O L D E R M Ø L L E H Ø J V E J 10 4660 S T O R E H E D D I N G E

MILJØGODKENDELSE O P L A G R I N G A F S L A M I G Y L L E B E H O L D E R M Ø L L E H Ø J V E J 10 4660 S T O R E H E D D I N G E MILJØGODKENDELSE O P L A G R I N G A F S L A M I G Y L L E B E H O L D E R M Ø L L E H Ø J V E J 10 4660 S T O R E H E D D I N G E 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 2 Indledning... 3 3 Stamoplysninger... 3 4 Afgørelse...

Læs mere

Forslag til Kommuneplantillæg - Ærø Kommune

Forslag til Kommuneplantillæg - Ærø Kommune Forslag til Kommuneplantillæg - Ærø Kommune Kommuneplantillæg nr. 8 Kommuneplanramme Ma. Bl3 2015 Offentlighedsperiode Forslag til Kommuneplantillæg nr. 8 var sammen med forslag til lokalplan 101-4 fremlagt

Læs mere

Hammel Fjernvarme A.m.b.a. Tillæg til miljøgodkendelse - Biomassekedel. August 2013

Hammel Fjernvarme A.m.b.a. Tillæg til miljøgodkendelse - Biomassekedel. August 2013 Hammel Fjernvarme A.m.b.a. Tillæg til miljøgodkendelse - Biomassekedel August 2013 Virksomheder J.nr. MST-1270-00883 Ref. ulsee/lenan/marip Den 21. august 2013 Tillæg til MILJØGODKENDELSE For: Hammel Fjernvarme

Læs mere

Revurdering af miljøgodkendelse for. Guldager Skytteforening. Tarp Byvej 4D. 6715 Esbjerg N

Revurdering af miljøgodkendelse for. Guldager Skytteforening. Tarp Byvej 4D. 6715 Esbjerg N Guldager Skytteforening Tarp Byvej 4d 6715 Esbjerg N V/Henrik Lambertsen, hheide@ofir.dk Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 17. september 2014 Sags id 14-13207 Sagsbehandler Helle Nordentoft Kristensen Telefon

Læs mere

Oplysningskrav til VVM-bekendtgørelsens bilag 2-virksomheder. Basisoplysninger. Projektbeskrivelse (kan eftersendes)

Oplysningskrav til VVM-bekendtgørelsens bilag 2-virksomheder. Basisoplysninger. Projektbeskrivelse (kan eftersendes) Basisoplysninger Projektbeskrivelse (kan eftersendes) Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på bygherre Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på kontaktperson Projektets adresse, matr. nr. og ejerlav Projektet

Læs mere

Miljøgodkendelse af HedeDanmark A/S Lourupvej 25 6690 Gørding Matr. nr. 24a, Lourup By, Gørding

Miljøgodkendelse af HedeDanmark A/S Lourupvej 25 6690 Gørding Matr. nr. 24a, Lourup By, Gørding Torvegade 74, 6700 Esbjerg Dato 3. juli 2014 Sagsbehandler Anitta Knattrup Telefon direkte 76 16 13 94 Sags id 14/2361 Miljøgodkendelse af HedeDanmark A/S Lourupvej 25 6690 Gørding Matr. nr. 24a, Lourup

Læs mere

I har regnet ud, at sandfanget skal kunne rumme 1200 l, men da kravet i DS858 er mindst 5.000 l, planlægger I at etablere det.

I har regnet ud, at sandfanget skal kunne rumme 1200 l, men da kravet i DS858 er mindst 5.000 l, planlægger I at etablere det. Falken og Co post@falkenco.dk flemming@kps-as.dk Center for Teknik Miljø og Klima Natur og Miljø Mørdrupvej 15 3060 Espergærde Tlf. 4928 2454 mka55@helsingor.dk www.helsingor.dk Dato 03.03.2015 Sagsnr.

Læs mere

Tilladelser efter 19 kan til enhver tid ændres eller tilbagekaldes uden erstatning.

Tilladelser efter 19 kan til enhver tid ændres eller tilbagekaldes uden erstatning. Podek ApS Torvegade 89 7160 Tørring Natur & Miljø Tjørnevej 6 7171 Uldum Tlf.: 7975 5000 www.hedensted.dk Rudi Pia Frederiksen Direkte nr.: 7975 5677 rudi.pia.frederiksen@hedensted.dk Lok.id.: 766-000376

Læs mere

Navn: Ikast-Brande Spildevand A/S Adresse: Europavej 2, 7430 Ikast

Navn: Ikast-Brande Spildevand A/S Adresse: Europavej 2, 7430 Ikast Bilag 5 Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Basis oplysninger Tekst Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: I overensstemmelse med Ikast-Brande Kommunes Spildevandsplan 2010-2021 skal der

Læs mere

Lejre Kommune modtog ansøgningen den 20. november 2013 og supplerende kortbilag den 22. november 2013.

Lejre Kommune modtog ansøgningen den 20. november 2013 og supplerende kortbilag den 22. november 2013. Lejre Forsyning Højbyvej 19 4320 Lejre Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk Søren Bagge Center for Byg & Miljø D 4646 4941 E soba@lejre.dk Tilladelse til udledning

Læs mere

Tilladelse til jordvarmeanlæg på Halfdansvej 29, 5700 Svendborg

Tilladelse til jordvarmeanlæg på Halfdansvej 29, 5700 Svendborg Erik Jensen Rosengårdsvej 29 5230 Odense M Kultur, Erhverv og Udvikling Natur og Klima Svendborgvej 135 5762 Vester Skerninge Tlf. 6223 3000 Fax 6222 8810 keu@svendborg.dk www.svendborg.dk Tilladelse til

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 13.08.2015 CVR-nummer 33162936 P-nummer 1017478407 e-doc journal nr. 13/026855 Virksomhed Shell Service Adresse

Læs mere

Tilsynsskema Autoophug Se vejledning side 6-7 Tilsynsførende: Virksomhed:

Tilsynsskema Autoophug Se vejledning side 6-7 Tilsynsførende: Virksomhed: Tilsynsskema Autoophug Se vejledning side 6-7 Tilsynsførende: Virksomhed: Adresse: Kontaktperson: Tilstede ved tilsynet: Tlf: CVR - nr.: P - nr: Journal nr.: Side: 1 af 7 Basis Data Hovedaktivitet: Er

Læs mere

Scanola A/S - Anmeldelse af produktionsudvidelse i henhold til Miljøministeriets BEK nr. 764 af 23/06/2014 (VVM-anmeldelse)

Scanola A/S - Anmeldelse af produktionsudvidelse i henhold til Miljøministeriets BEK nr. 764 af 23/06/2014 (VVM-anmeldelse) Side 1 Scanola A/S - Anmeldelse af produktionsudvidelse i henhold til Miljøministeriets BEK nr. 764 af 23/06/2014 (VVM-anmeldelse) Bilag 5 jf. bekendtgørelsen Basisoplysninger Tekst Projektbeskrivelse

Læs mere

Miljøgodkendelse til vilkårsændring. Stenløse Genbrugsstation. Toppevadvej 28, 3660 Stenløse. august 2015. Egedal Kommune. Center for Teknik og Miljø

Miljøgodkendelse til vilkårsændring. Stenløse Genbrugsstation. Toppevadvej 28, 3660 Stenløse. august 2015. Egedal Kommune. Center for Teknik og Miljø Dronning Dagmars Vej 200 3650 Ølstykke Tlf: 7259 6000 Mail: kommune@egekom.dk www.egedalkommune.dk Miljøgodkendelse til vilkårsændring Stenløse Genbrugsstation Toppevadvej 28, 3660 Stenløse august 2015

Læs mere

TEKNIK OG MILJØ. Tillæg til miljøgodkendelse. HedeDanmark A/S Døvlingvej 6, 6933 Kibæk. Sagsnr.: 09.02.00-P19-9-15

TEKNIK OG MILJØ. Tillæg til miljøgodkendelse. HedeDanmark A/S Døvlingvej 6, 6933 Kibæk. Sagsnr.: 09.02.00-P19-9-15 TEKNIK OG MILJØ Tillæg til miljøgodkendelse HedeDanmark A/S Døvlingvej 6, 6933 Kibæk Sagsnr.: 09.02.00-P19-9-15 Dato: 18. februar 2015 Stamdata for virksomheden Virksomhedens navn Virksomhedens adresse

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven. Aarhus Universitetshospital, maskinværksted

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven. Aarhus Universitetshospital, maskinværksted Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 08.07.2015 CVR-nummer 29190925 P-nummer 1003351542 Virksomhed Aarhus Universitetshospital, maskinværksted Adresse

Læs mere

Ansøgning om tilladelse til transport og aflevering af spildevand fra indre boreområde til godkendt renseanlæg ved Frederikshavn Spildevand A/S

Ansøgning om tilladelse til transport og aflevering af spildevand fra indre boreområde til godkendt renseanlæg ved Frederikshavn Spildevand A/S Frederikshavn Kommune Center for Teknik & Miljø Aalborgvej 93 9300 Sæby Ansøgning om tilladelse til transport og aflevering af spildevand fra indre boreområde til godkendt renseanlæg ved Frederikshavn

Læs mere

Virksomheden er beliggende på: Sædding Ringvej 9-11, 6710 Esbjerg V, matr.nr. 4ao, Sædding By, Guldager. Placeringen fremgår af bilag 1.

Virksomheden er beliggende på: Sædding Ringvej 9-11, 6710 Esbjerg V, matr.nr. 4ao, Sædding By, Guldager. Placeringen fremgår af bilag 1. Esbjerg Forsyning A/S Ravnevej 10 6705 Esbjerg Ø Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 29. september 2014 Sags id 14/7802 Sagsbehandler Bente Kristensen/sgk Telefon direkte 76 16 13 86 Påbud Tillæg til miljøgodkendelse

Læs mere

NATUR OG MILJØ PLAN FOR MILJØTILSYN 2013-2016 GENTOFTE KOMMUNE. Side 1 af 8

NATUR OG MILJØ PLAN FOR MILJØTILSYN 2013-2016 GENTOFTE KOMMUNE. Side 1 af 8 NATUR OG MILJØ PLAN FOR MILJØTILSYN 2013-2016 GENTOFTE KOMMUNE Side 1 af 8 Side 2 af 8 Indledning I Gentofte Kommune, Natur og Miljø, fører vi tilsyn med, at virksomheder og erhvervsmæssige dyrehold overholder

Læs mere

Tilsynsrapport til offentliggørelse J.nr. MST- 1272-00688 Ref. JEMMA/Anved Dato: 2.februar.2015

Tilsynsrapport til offentliggørelse J.nr. MST- 1272-00688 Ref. JEMMA/Anved Dato: 2.februar.2015 Tilsynsrapport til offentliggørelse Virksomheder J.nr. MST- 1272-00688 Ref. JEMMA/Anved Dato: 2.februar.2015 Tilsynsrapport Virksomhedens navn Virksomhedens adresse CVR nummer 17414070 Virksomhedstype

Læs mere

Klage over Hjørring Kommunes påbud om afhjælpende foranstaltninger efter konstateret olieforurening på ejendommen [X] Hjørring

Klage over Hjørring Kommunes påbud om afhjælpende foranstaltninger efter konstateret olieforurening på ejendommen [X] Hjørring [A] Jord & Affald J.nr. 335/04-0056 Ref. LIHAN Den 3. december 2006 Klage over Hjørring Kommunes påbud om afhjælpende foranstaltninger efter konstateret olieforurening på ejendommen [X] Hjørring 1. Klage

Læs mere

HAVBRUG - VVM-PLIGT OG KRAV OM HABITATKONSEKVENS- VURDERING I FORBINDELSE MED MILJØGODKENDELSE

HAVBRUG - VVM-PLIGT OG KRAV OM HABITATKONSEKVENS- VURDERING I FORBINDELSE MED MILJØGODKENDELSE KØBENHAVN. AARHUS. LONDON. BRUXELLES ADVOKATFIRMA RÅDHUSPLADSEN 3 DK-8000 AARHUS C TEL. +45 70 12 12 11 FAX. +45 70 12 14 11 HAVBRUG - VVM-PLIGT OG KRAV OM HABITATKONSEKVENS- VURDERING I FORBINDELSE MED

Læs mere

ETABLERING AF NYT CENTRALRENSEANLÆG

ETABLERING AF NYT CENTRALRENSEANLÆG Horten Advokat Line Markert Philip Heymans Allé 7 2900 Hellerup Tlf +45 3334 4000 Fax +45 3334 4001 J.nr. 147408 ETABLERING AF NYT CENTRALRENSEANLÆG 1. BAGGRUND Gribskov Kommune har på en generalforsamling

Læs mere

!"#$ ((*(= 4( &5# 4( &5 # 6 &(*5# " 8 -> 8" 8(?&: *! (=: " 8 =*@! (=: 8"(8

!#$ ((*(= 4( &5# 4( &5 # 6 &(*5#  8 -> 8 8(?&: *! (=:  8 =*@! (=: 8(8 !"#$$%%%" "& # ' () (*+, -./ 0123 !"#$ 4( &5# 4( &5 # 6 74 #!# -'** # 0 " "# 1(:*# &; #!# &; 8#!# 88998 9$9999 6 :6 6, ; (*'*! (&& 8"

Læs mere

Miljøtilsynsplan 2013-2017 for Middelfart Kommune

Miljøtilsynsplan 2013-2017 for Middelfart Kommune Miljøtilsynsplan 2013-2017 for Middelfart Kommune 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Geografisk område og væsentligste miljøproblemer... 3 3. Gennemførelse af et miljøtilsyn... 4 4. Planlægning

Læs mere

Miljøstyrelsen Virksomheder har den 4. juni 2014, modtaget ansøgning fra I/S Vestforbrænding, Glostrup om revision af anlæg 6.

Miljøstyrelsen Virksomheder har den 4. juni 2014, modtaget ansøgning fra I/S Vestforbrænding, Glostrup om revision af anlæg 6. I/S VESTFORBRÆNDING, GLOSTRUP Ejby Mosevej 219 2600 Glostrup Virksomheder J.nr. MST-1270-01237 Ref. Anbri/melso Den 5. august 2014 Afgørelse om ikke-godkendelsespligt Revision af anlæg 6 Miljøstyrelsen

Læs mere

Aarhus Kommune Natur og Miljø Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Natur og Miljø Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Natur og Miljø Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 03.04.2014 CVR-nummer 32664083 P-nummer 1015779418 Journal nr. NM/09/01314 Virksomhed Hilton Foods Danmark A/S Adresse Brunagervej

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021 Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro TØNDER KOMMUNE Teknik og Miljø Oktober 2013 Kommuneplantillæg nr. 15-110 til Tønder Kommuneplan 2009-2021

Læs mere

VVM-ANMELDELSE TANK TIL SKUMKONCENTRAT INTER TERMINALS SGOT APS

VVM-ANMELDELSE TANK TIL SKUMKONCENTRAT INTER TERMINALS SGOT APS Til Slagelse Kommune og Miljøstyrelsen Dokumenttype VVM-anmeldelse Date september 2012 VVM-ANMELDELSE TANK TIL SKUMKONCENTRAT INTER TERMINALS SGOT APS VVM-ANMELDELSE TANK TIL SKUMKONCENTRAT INTER TERMINALS

Læs mere

Bekendtgørelse om påfyldning og vask m.v. af sprøjter til udbringning af plantebeskyttelsesmidler 1)2)

Bekendtgørelse om påfyldning og vask m.v. af sprøjter til udbringning af plantebeskyttelsesmidler 1)2) (Gældende) Udskriftsdato: 20. januar 2015 Ministerium: Miljøministeriet Journalnummer: Miljømin., Miljøstyrelsen, j.nr. MST-666-00045 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om påfyldning

Læs mere

Robust og bæredygtig bioenergi

Robust og bæredygtig bioenergi Robust og bæredygtig bioenergi Præsentation af Maabjerg Energy Concept Disposition Konsortiet Realiseringen Konceptet Råvarer Økonomiske nøgletal Klimapolitiske resultater Politiske rammevilkår Projektet

Læs mere

TOTAL E&P DENMARK B.V. Att: Henrik Nicolaisen Via mail: henrik.nicolaisen@total.com

TOTAL E&P DENMARK B.V. Att: Henrik Nicolaisen Via mail: henrik.nicolaisen@total.com Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn TOTAL E&P DENMARK B.V. Att: Henrik Nicolaisen Via mail: henrik.nicolaisen@total.com Tel.: +45 98 45 50 00 tf@frederikshavn.dk www.frederikshavn.dk

Læs mere

Udkastet til ny beholderkontrolbekendtgørelse indeholder i hovedtræk følgende forslag til ændringer:

Udkastet til ny beholderkontrolbekendtgørelse indeholder i hovedtræk følgende forslag til ændringer: Erhverv J.nr. MST-12411-00093 Ref. lisvi Den 12. oktober 2012 Høring af udkast til bekendtgørelse om kontrol af beholdere for flydende husdyrgødning og ensilagesaft og ændring af bekendtgørelse om erhvervsmæssigt

Læs mere

Opbevaring af farlige stoffer

Opbevaring af farlige stoffer Opbevaring af farlige stoffer Undgå uheld og forureninger Virksomheden bør altid ved opbevaring af farlige stoffer forsøge at reducere risikoen for uheld med efterfølgende forureninger. Ved at følge de

Læs mere

Akut forurening Ring 112. Regler for håndtering og opbevaring af olie og kemikalier 2.0

Akut forurening Ring 112. Regler for håndtering og opbevaring af olie og kemikalier 2.0 Akut forurening Ring 112 Regler for håndtering og opbevaring af olie og kemikalier 2.0 Indholdsfortegnelse Kapitel 1: Indledning 1. Formål 3 2. Gyldighedsområde 3 Kapitel 2: Opbevaring 3. Generelle regler

Læs mere

Indkaldelse af ideér og forslag. Nyt lager for Haldor Topsøe A/S på Centervej 11 i Frederikssund. Juli 2008

Indkaldelse af ideér og forslag. Nyt lager for Haldor Topsøe A/S på Centervej 11 i Frederikssund. Juli 2008 Indkaldelse af ideér og forslag Nyt lager for Haldor Topsøe A/S på Centervej 11 i Frederikssund Juli 2008 Hvad er VVM? Forkortelsen VVM står for Vurdering af Virkninger på Miljøet. VVM-reglerne for anlæg

Læs mere

MILJØGODKENDELSE TIL AUTOOPHUG LH. MARINE ERHVERVSVEJ 2 4652 HÅRLEV

MILJØGODKENDELSE TIL AUTOOPHUG LH. MARINE ERHVERVSVEJ 2 4652 HÅRLEV MILJØGODKENDELSE TIL AUTOOPHUG LH. MARINE ERHVERVSVEJ 2 4652 HÅRLEV 2 1 INDHOLD 2 Indledning... 4 3 Stamoplysninger... 4 4 Afgørelse... 4 5 Vilkår... 4 5.1 Generelt... 4 5.2 Indretning og drift... 5 5.3

Læs mere

Grundejer: A/S Ikast Betonvarefabrik, Lysholt Alle 4, 7430 Ikast / IBF Hedehusene, Beredskabsvej 12, 2640 Hedehusene

Grundejer: A/S Ikast Betonvarefabrik, Lysholt Alle 4, 7430 Ikast / IBF Hedehusene, Beredskabsvej 12, 2640 Hedehusene Dansk Miljøforbedring ApS Søndre Mellemvej 9 4000 Roskilde By, Kultur og Miljø Miljø Rådhusbuen 1 Postboks 100 4000 Roskilde Tlf.: 46 31 30 00 www.roskilde.dk Tillæg nr. 1 til miljøgodkendelse af 15. september

Læs mere

Screening efter Lov om miljøvurdering af planer og programmer

Screening efter Lov om miljøvurdering af planer og programmer Screening efter Lov om miljøvurdering af planer og programmer Forslag til Lokalplan nr. 386 og Tillæg nr. 47 til kommuneplan 2013-2025 Ringkøbing-Skjern Kommune for et område til erhvervsformål ved Birkevej,

Læs mere

Grønt regnskab 2012. Verdo Hydrogen A/S

Grønt regnskab 2012. Verdo Hydrogen A/S Grønt regnskab 2012 Verdo Hydrogen A/S VERDO Agerskellet 7 8920 Randers NV Tel. +45 8911 4811 info@verdo.dk CVR-nr. 2548 1984 Indholdsfortegnelse 1. Basisoplysninger... 3 1.1 Navn, beliggenhed og ejerforhold...

Læs mere

DONG NATURGAS A/S Kærup. Grønt regnskab for 2010

DONG NATURGAS A/S Kærup. Grønt regnskab for 2010 DONG NATURGAS A/S Kærup Grønt regnskab for 2010 Dokument oprettet d. 25 08 2011. Side 1 / 7 Dette grønne regnskab er udarbejdet efter bekendtgørelse om visse virksomheders afgivelse af miljøoplysninger,

Læs mere

Ballerup Ejendomsselskab Vester Voldgade 17 1552 København V

Ballerup Ejendomsselskab Vester Voldgade 17 1552 København V Ballerup Ejendomsselskab Vester Voldgade 17 1552 København V MILJØ OG TEKNIK Rådhuset Hold-an Vej 7 2750 Ballerup Tlf: 4477 2000 www.ballerup.dk Dato: 6. november 2012 Tlf. dir.: 4477 2249 Fax. dir.: 4477

Læs mere

VVM-screening af jordvarmeanlæg med dyb boring på Garderhøjvej 3, 2820 Gentofte

VVM-screening af jordvarmeanlæg med dyb boring på Garderhøjvej 3, 2820 Gentofte VVM-screening af jordvarmeanlæg med dyb boring på Garderhøjvej 3, 2820 Gentofte VVM Myndighed Basis oplysninger Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Gentofte Kommune Tekst Ansøgning om udførelse af vertikal

Læs mere

Etablering af midlertidig supplerende naturgasfyret fjernvarmemobilcentral til fjernvarmeforsyning af nyt boligområde i Funder.

Etablering af midlertidig supplerende naturgasfyret fjernvarmemobilcentral til fjernvarmeforsyning af nyt boligområde i Funder. VVM-screening Vejledning Skemaet benyttes til screening af projekter for at afgøre, om der er VVM-pligt. Igennem skemaet skal det via en række spørgsmål vurderes, om projektet medfører en given miljøpåvirkning

Læs mere

Miljøregnskab NYBRO GASBEHANDLINGSANLÆG

Miljøregnskab NYBRO GASBEHANDLINGSANLÆG Miljøregnskab 2010 2011 NYBRO GASBEHANDLINGSANLÆG Basisoplysninger Nybro Gasbehandlingsanlæg Nybrovej 185 6851 Janderup CVR-nr.: 27.21.05.38 P-nr.: 1.003.049.158 Nybro Gasbehandlingsanlæg er en behandlingsenhed

Læs mere

Tillæg nr. 4 til Spildevandsplan 2012-2020. Assersvej 12 A-D. Dato: 19. november 2013 Sags nr. 820-2013-54588

Tillæg nr. 4 til Spildevandsplan 2012-2020. Assersvej 12 A-D. Dato: 19. november 2013 Sags nr. 820-2013-54588 Tillæg nr. 4 til Spildevandsplan 2012-2020 Assersvej 12 A-D Dato: 19. november 2013 Sags nr. 820-2013-54588 Indhold 1. Indledning... 3 1.1 Procedure for vedtagelse af tillæg til spildevandsplan... 3 2.

Læs mere

3. tillæg til Spildevandsplan 2005-2012. Plejecenter ved Snorrebakken

3. tillæg til Spildevandsplan 2005-2012. Plejecenter ved Snorrebakken 3. tillæg til Spildevandsplan 2005-2012 Plejecenter ved Snorrebakken Teknik & Miljø, December 2010 Indholdsfortegnelse 1. Indledning og baggrund...3 2. Lovgrundlag...3 3. Eksisterende forhold...3 4. Fremtidige

Læs mere

Solcelleanlæg. Byggeandragende er vedlagt med tilhørende bilag. Danica Ejendomsselskab ApS CVR: 24 91 97 14

Solcelleanlæg. Byggeandragende er vedlagt med tilhørende bilag. Danica Ejendomsselskab ApS CVR: 24 91 97 14 Skema til VVM Basisoplysninger Projektbeskrivelse (kan vedlægges) Solcelleanlæg. Byggeandragende er vedlagt med tilhørende bilag Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på bygherre Danica Ejendomsselskab ApS

Læs mere

Tilslutningstilladelse

Tilslutningstilladelse 1 April 2014 Tilslutningstilladelse AFLEDNING AF OVERFLADEVAND OG DRÆNVAND TIL OFFENLTIG REGNVANDSLEDNING Fra udbygning af Nordvest banen ved Vipperød station, og Sydlig omfartsvej TIL OFFENTLIG KLOAK

Læs mere

Miljøtilsyn. Information til virksomheder i Solrød Kommune

Miljøtilsyn. Information til virksomheder i Solrød Kommune SOLRØD KOMMUNE TEKNIK OG MILJØ Miljøtilsyn Information til virksomheder i Solrød Kommune Solrød Kommune fører miljøtilsyn med alle virksomheder i kommunen. Denne folder indeholder information om, hvorfor

Læs mere

Afgørelse om ikke-vvm-pligt for virksomheden Industribejdsning Nord ApS, Assensvej 4, 9220 Aalborg Ø.

Afgørelse om ikke-vvm-pligt for virksomheden Industribejdsning Nord ApS, Assensvej 4, 9220 Aalborg Ø. #BREVFLET# Click here to enter tet. prøve Aalborg Kommune, Miljø, MEF Stigsborg Brygge 5, 9400 Nørresundby Industribejdsning Nord ApS Assensvej 4 9220 Aalborg Øst Sendt til: srn@industribejdsning.dk 23.

Læs mere

Vedr. bygningsnedrivning og støvfrembringende eller støjende nedrivningsaktiviteter på adressen Kastanieallé, 8680 Ry

Vedr. bygningsnedrivning og støvfrembringende eller støjende nedrivningsaktiviteter på adressen Kastanieallé, 8680 Ry KM Maskiner A/S Att. Morten Holl Sendt til: info@kmmaskiner.dk Skanderborg Kommune Adelgade 44 8660 Skanderborg Tlf. 8794 7000 www.skanderborg.dk Natur og Miljø Knudsvej 34 8680 Ry Dato: 1. maj 2014 Sagsbehandler

Læs mere

Forudsætningerne for miljøgodkendelsen herunder miljømæssig vurdering af ansøgningen, findes under afsnit 2 Miljøteknisk Redegørelse.

Forudsætningerne for miljøgodkendelsen herunder miljømæssig vurdering af ansøgningen, findes under afsnit 2 Miljøteknisk Redegørelse. Teknik og Miljøafdelingen Natur og Miljø Ørbæk Autogenbrug ApS Nyborgvej 29 A 5853 Ørbæk Rådhuset, Torvet 1 5800 Nyborg Betjen dig selv på www.nyborg.dk Sagsansvarlig: Per Jürgensen Tlf. 63337154 E-mail:

Læs mere

Tillæg til Miljøgodkendelse

Tillæg til Miljøgodkendelse Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn Skagen Havn Havnevagtvej 30 9990 Skagen sh@skagenhavn.dk Tel.: +45 98 45 50 00 post@frederikshavn.dk www.frederikshavn.dk CVR-nr. 29189498 3. marts

Læs mere

Debatoplæg Vindmøller ved Aunsbjerg

Debatoplæg Vindmøller ved Aunsbjerg Debatoplæg Vindmøller ved Aunsbjerg Debatperiode i 4 uger: Fra mandag den 5. januar 2015 til mandag den 2. februar 2015. Oplæg til debat om vindmøller ved Aunsbjerg Ecopartner Aps. og lodsejer Holger Preetzmann

Læs mere

Miljøgodkendelse. Opbevaring af spildevandsslam Stubbedam 6 5600 Faaborg. Lodskovvej 27 5863 Ferritslev

Miljøgodkendelse. Opbevaring af spildevandsslam Stubbedam 6 5600 Faaborg. Lodskovvej 27 5863 Ferritslev Miljøgodkendelse Opbevaring af spildevandsslam Stubbedam 6 5600 Faaborg Vi meddeler miljøgodkendelse til Miljøservice A/S til opbevaring af spildevandsslam i beholder på Stubbedam 6, 5600 Faaborg Lodskovvej

Læs mere

LOKALPLAN NR. BE 51.13.01

LOKALPLAN NR. BE 51.13.01 LOKALPLAN NR. BE 51.13.01 BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDE VED ØRBÆK TRÆLAST, NYBORGVEJ, ØRBÆK ØRBÆK KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING 2003 1 Lokalplan nr. BE.51.13.01 Ændring af anvendelse af en del af matr.

Læs mere

Forskrift for etablering, indretning og drift af sandfang samt olie- og benzinudskillere i Odder kommune.

Forskrift for etablering, indretning og drift af sandfang samt olie- og benzinudskillere i Odder kommune. Forskrift for etablering, indretning og drift af sandfang samt olie- og benzinudskillere i Odder kommune. Forskriften er udarbejdet i henhold til 6 i Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 367 af 10. maj

Læs mere

ETABLERING AF GØDNINGTERMINAL PÅ VORDINGBORG HAVN

ETABLERING AF GØDNINGTERMINAL PÅ VORDINGBORG HAVN NOVEMBER 2014 YARA DANMARK GØDNING A/S ETABLERING AF GØDNINGTERMINAL PÅ VORDINGBORG HAVN VVM-ANMELDELSE ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk

Læs mere

Bilag 1 Ansøgning om miljøgodkendelse

Bilag 1 Ansøgning om miljøgodkendelse Bilag 1 Ansøgning om miljøgodkendelse Virksomhed: Jernkællingen ApS Truelsdalvej 28 4340 Tølløse Cvr: 32661033 P nummer: 1015730699 Tlf. 70 70 74 75 Kontakt person: Anja Kwiecien Olsen Jernkællingen ApS

Læs mere

Virksomheder J.nr. MST-1270-01236 Ref. jamul/lonha Den 14. januar 2015. Pharmacosmos A/S Rørvangsvej 30 4300 Holbæk

Virksomheder J.nr. MST-1270-01236 Ref. jamul/lonha Den 14. januar 2015. Pharmacosmos A/S Rørvangsvej 30 4300 Holbæk Pharmacosmos A/S Rørvangsvej 30 4300 Holbæk Att.: Hans Berg Andreasen, hba@pharmacosmos.com Virksomheder J.nr. MST-1270-01236 Ref. jamul/lonha Den 14. januar 2015 Afgørelse om at etablering af tilbygning

Læs mere

Tilsynet gav anledning til følgende bemærkninger til de miljømæssige forhold på virksomheden:

Tilsynet gav anledning til følgende bemærkninger til de miljømæssige forhold på virksomheden: Sdrkrogsdam@mail.dk Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn Tel.: +45 98 45 50 00 post@frederikshavn.dk www.frederikshavn.dk CVR-nr. 29189498 2. december 2014 Center for Teknik og Miljø

Læs mere

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN NOVADAN Aps PLATINVEJ 21, 23, 27 og 29a, 6000 KOLDING Revideret 22.1.2015 Politistaben Planenheden Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Planens mål...

Læs mere

Regulativ for tømning af bundfældningstanke i Nyborg Kommune

Regulativ for tømning af bundfældningstanke i Nyborg Kommune Regulativ for tømning af bundfældningstanke i Nyborg Kommune Januar 2014 Indhold 1. Formål... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Gyldighedsområde... 3 4. Definitioner... 3 5. Tilslutningspligt... 3 6. Tømning af

Læs mere

Dagsorden til borgermøde om Afvandingsprojekt Hovvig

Dagsorden til borgermøde om Afvandingsprojekt Hovvig Dagsorden til borgermøde om Afvandingsprojekt Hovvig Emne Velkommen Hvad er en VVM Projektbeskrivelse VVM-resultat Vandløbsregulering Bidragsfordeling Spørgsmål Aktør Michael Kappendrup Bay Rasmus Kruse

Læs mere

Miljøstyrelsens afgørelse af [Advokat A]s klage over Kalundborg Kommunes afslag på at udstede påbud efter en olieforurening på [ ] og [ ]Kalundborg

Miljøstyrelsens afgørelse af [Advokat A]s klage over Kalundborg Kommunes afslag på at udstede påbud efter en olieforurening på [ ] og [ ]Kalundborg [Advokat A] Jord & Affald J.nr. MST-833-00010 Ref. SIHO/LIHAN Den 29. november 2006 Dit j.nr. S4835 Miljøstyrelsens afgørelse af [Advokat A]s klage over Kalundborg Kommunes afslag på at udstede påbud efter

Læs mere

Naboerne har dog ikke fortaget sig yderligere i forbindelse med ovenstående. Redegørelse for driftsuheld i regnskabsåret

Naboerne har dog ikke fortaget sig yderligere i forbindelse med ovenstående. Redegørelse for driftsuheld i regnskabsåret Grønne regnskaber 2001/2002 1 Esbjerg afdelingen Miljøledelse på afdeling Esbjerg Der er i løbet af regnskabsåret ansat en miljømedarbejder der skal være»tovholder«i indførelse af miljøledelse på afdeling

Læs mere

Borgermøde om Universitetssygehus Køge Forslag til Lokalplan 1035

Borgermøde om Universitetssygehus Køge Forslag til Lokalplan 1035 Borgermøde om Universitetssygehus Køge Forslag til Lokalplan 1035 Teknik- og miljøforvaltningen Dagsorden Velkomst ved Teknik- og Miljøudvalgsformand v. Mette Jorsø (5 min) Baggrund, tidsplan og præsentation

Læs mere

Takstblad for Mariagerfjord Vand a s fra og med den 1. januar 2015 SPILDEVANDSFORSYNING

Takstblad for Mariagerfjord Vand a s fra og med den 1. januar 2015 SPILDEVANDSFORSYNING Takstbladet er udarbejdet med baggrund i Mariagerfjord Vand a s betalingsvedtægt for spildevand, godkendt af Mariagerfjord Byråd den 19. 12. 2014. Betalingsvedtægten kan ses og downloades på Mariagerfjord

Læs mere

Tilladelser til afledning af spildevand fra Arwos Landsby

Tilladelser til afledning af spildevand fra Arwos Landsby Teknik og Miljø Skelbækvej 2 DK-6200 Aabenraa Arwos Service A/S Tlf. : 73 76 76 76 Trondhjemsvej 6 6230 Rødekro Dato: 28-10-2011 Sagsnr.: 11/2512 Dok.nr.: 19 Kontakt: Mogens Søndergaard Nielsen Direkte

Læs mere