1. Indledning. 2. Patientgruppe omfattet af samarbejdsaftalen. 3. Ansvarsfordeling

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "1. Indledning. 2. Patientgruppe omfattet af samarbejdsaftalen. 3. Ansvarsfordeling"

Transkript

1 Arbejdsgruppe vedr. behandling i hjemmet Gruppens sekretærer: Jørn Frydendall, Sundhedsøkonomi, Region Syddanmark Gitte Duelund Jensen, Fælleskommunalt Sundhedssekretariat 25. november 2010 Udkast til Samarbejdsaftale mellem Region Syddanmark og kommunerne i forbindelse med borgere, som skal overvåges i eget hjem pga. brug af respiratorisk udstyr. 1. Indledning Samarbejdsaftalen beskriver patientgruppen, den formelle ansvarsfordeling mellem sektorerne, gruppens indstilling til konkrete aftalepunkter samt tydeliggørelse af den økonomiske fordeling af udgifter mellem region og kommune. Samarbejdsaftalen afsluttes med en guide for samarbejdet samt referencer. Samarbejdsaftalen er et bilag til Sundhedsaftale Patientgruppe omfattet af samarbejdsaftalen Denne samarbejdsaftale omhandler forløb, hvor sygehuset har behandlingsansvaret for at en borger overvåges i hjemmet pga. brug af respiratorisk udstyr. Borgerne kan være såvel børn som voksne og det respiratoriske kan være en isoleret lidelse eller del af et omfattende handicap. Aftalen dækker også borgere på døgninstitution/plejehjem i det omfang, at overvågning ikke allerede indgår i institutionens tilbud og døgntakst. Respiratorbrugere skal altid overvåges da respiratorstop er akut livstruende. BiPAP-brugere skal overvåges hvis borgeren ikke selv er i stand til tage masken af og på. Tracheostomerede skal overvåges hvis borgeren ikke selv er i stand til at hoste og/eller suge sig selv. I øvrigt henvises til caseeksemplerne senere i samarbejdsaftalen. 3. Ansvarsfordeling 3.1. Regionens ansvar Det lægelige ansvar for den respiratoriske behandling påhviler altid sygehusvæsenet og er af Sundhedsstyrelsen konkret placeret ved landets to respirationscentre. Behandlingen er omfattet af patientforsikringen. Ved livstruende problemer i hjemmet skal patienten modtages til indlæggelse på intensivafdeling via 112. Patienten kan ikke udskrives til hjemmet, før der er etableret fagligt forsvarlig overvågning, og sygehusvæsenet er ansvarligt for at borgeren har det korrekte apparatur. Når en borger starter i respiratorbehandling fastsætter respirationscentret hvilke remedier, der knytter sig til brug af respiratoren, og sikrer at disse ting leveres til borgerens hjem via medicoteknisk afdeling, sygehusapotek, sygehusdepot eller en privat leverandør. Øvrige remedier, der knytter sig til pleje af borgeren skal leveres af hjemmeplejen. Side 1/ 9

2 For borgere med tracheostomi samt borgere i BiPAP-behandling, der ikke er i kontakt med et respirationscenter, har den udskrivende afdeling ansvaret for at oplære hjælpere til overvågningsopgaven og sikre, at borgeren har adgang til de nødvendige remedier Respirationscenterets ansvar Respirationscenter Vest (RCV) i Århus fastlægger og kontrollerer den respiratoriske behandling, oplærer hjælpere til overvågningsopgaven og står til rådighed med Hotline, såfremt der opstår spørgsmål i forbindelse med behandlingen i hjemmet. Patienten kan også henvises til kontrol. RCV har myndigheden til at fastlægge hvor mange timers overvågning brugen af det respiratoriske udstyr betinger Kommunens ansvar Kommunen er forpligtet til at yde brugeren personlig pleje og omsorg, praktisk og personlig bistand samt opretholdelse af livsudfoldelse. Kommunen har ansvar for de opgaver, der er socialt relaterede jf. Servicelovens 41-42, 83 88, 94-97, 100 og såfremt brugeren er berettiget til disse y- delser. Kommunen har myndigheden til at fastsætte, hvor mange timer borgeren er berettiget til hjælp, pleje, ledsagelse mv. Vagthold og administration af overvågningsordninger forankres som udgangspunkt i kommunen. Det kan være i form af ansættelse af personlige hjælpere, udnyttelse af eksisterende personale i ældreplejen eller indgåelse af en aftale med et bureau. Begrundelse: Borgeren modtager ofte kommunale ydelser i forvejen og måske forskellige ydelsestyper fra flere forvaltningsgrene. Borgeren kan efter Serviceloven få indflydelse på valg af hjælpere. Ofte er lidelsen fremadskridende, og hjælpen skal tilpasses. Kommunen har det generelle ansvar for at etablere helhedsløsninger for borgere med særligt behov. Der indføres en gensidig betaling af et administrationsbidrag i de forløb, hvor én af sektorerne påtager sig det personaleadministrative ansvar for ansættelse af enkeltpersoner til overvågning. Administrationsbidraget fastsættes til kr årligt pr. borger med 24-timers overvågning, og det afregnes efter fordelingsnøglen. Beløbet er beregnet ud fra, at én sygeplejefaglig teamleder i kommunen varetager otte patienthold. Hver kommune organiserer sig således, at samarbejdspartnere som RCV, regionskonsulenter og sygehusafdeling kan have een indgang ved nye patientforløb. 3.4 Ansættende myndighed Det er den ansættende myndighed, der har ansvaret efter arbejdsmiljølovgivningen. Det påhviler derfor den sektor, der har ansat det konkrete personale. Såfremt der er tale om en BPA-ordning kan ansvaret påhvile borgeren eller formidlingsbureau jf. vejledning 94 af 10. november 2009, pkt , 43 og BPA er Borgerstyret Personlig Assistance bevilget efter Servicelovens Akutte forløb Sygehuset kan starte overvågningen op via et bureau, for at undgå en længerevarende indlæggelse på en intensivafdeling. I den periode er sygehuset ansvarlig for administration og vagtdækning. Kommunen arbejder sideløbende for at ansætte hjælpere, så disse er klar, når RCV har plads til et oplæringsophold. Dette forventes at være muligt inden for 3 måneder. Kommunen medfinancierer fra ud- Side 2/ 9

3 skrivningstidspunktet med en timeandel svarende til den fordelingsnøgle, der efterfølgende fastsættes. Kommunens timepris kan begrænses til det niveau, som den varige ordning efterfølgende etableres på. 3.6 Planlagte forløb Allerede eksisterende, kompetente hjælpere søges fastholdt og oplært til overvågningen af hensyn til borgeren, og fordi det er økonomisk fordelagtigt for begge sektorer. 4. Præcisering af den økonomiske fordeling af udgifter Sygehusvæsenet skal afholde udgifterne forbundet med den respiratoriske behandling. Overvågningstimerne er fastsat af RCV. Kommunen skal betale øvrig hjælp og pleje og handicapkompenserende ydelser. Kommunen fastsætter tidsforbruget for hjælp som borgeren vurderes at skulle have, hvis borgeren ikke var respiratorbruger. I det omfang én person kan løse begge opgaver deles udgiften for disse timer, så mængden af personer i hjemmet reduceres. Regionens finansiering kan dermed ikke overstige 24 timer i døgnet og aldrig komme under 50 % af overvågningstimerne. Denne fordelingsnøgle aftales i hvert enkelt forløb og er gældende fra udskrivningstidspunktet, også selv om den først fastlægges senere Løn Aktivitet Region Kommune Udmåling til pleje, personlig hjælp, ledsagelse o.a. = X timer 100% Fastsat respiratorisk overvågningstid = Y timer 100% Eventuelle overlappende timer = Z deles ligeligt og deraf fremkommer parternes betalingsandel af overvågningen, Fordelingsnøglen: Y - ½ Z X - ½ Z 2. (-3) hjælper ved forflytning o.a. 100% Løn under oplæring til respirationsopgaven 100% Løn, rejseudgifter og diæter v. ophold på RCV 100% Løn ved aftalt ledsagelse under anden sygehusindlæggelse 100% Personalemøder/supervision, kan indgå med 1 time pr. måned pr. ansat, som hovedregel. Udgift deles efter fordelingsnøglen Apparatur og remedier Aktivitet Region Kommune Apparatur, inkl. evt. akut levering m. taxa 100% Remedier Nødvendige for brug af respirator samt tracheostomipleje 100% Til brug omkring borgerens øvrige pleje 100% Handsker til brug ved respirator og øvrig pleje 50% 50% Side 3/ 9

4 El til drift af respirator; standardtakst årligt bagud 100% 4.3. Andre udgifter Merudgift forbundet med det at have hjælpere i huset Eventuelle udgifter i den daglige husholdning og ved aktiviteter uden for huset er borgerens egne udgifter. Eventuel ansøgning om hjælp til mérudgifter rettes til kommunen Ferie Sygehusvæsenet kan ikke afholde udgifter til eventuelle ekstratimer ved borgers ferier og weekender uden for hjemmet. Eventuelle udgifter til hjælperes ekstratimer, ophold, transport m.v. er borgerens egen udgift. Eventuel ansøgning om hjælp til mérudgifter rettes til kommunen jf. Vejledning 94 af 10. november 2009, pkt Finansiering af administrationsomkostninger Hvis overvågningen varetages af et bureau er udgiften til personaleadministration indregnet i timeprisen, og den deles derfor efter fordelingsnøglen. Det samme gør sig gældende hvis der er etableret en kommunal hjælperordning, hvor borgeren har valgt et bureau til at varetage arbejdsgiverrollen. I de forløb, hvor én af sektorerne påtager sig det personaleadministrative ansvar for ansættelse af enkeltpersoner til overvågning, indføres et Administrationsbidrag fastsat til kr årligt pr. borger i 24- timers overvågning og det afregnes efter fordelingsnøglen. 4.4 Fakturering Bureau/kommune/sygehus sender elektronisk faktura. Afregning sker måneds- eller kvartalsvis bagudrettet. Der kan ske korrektion i forbindelse med længerevarende indlæggelser, ophør af behandling eller andre ekstraordinære forhold. Der kan kun fremsendes regninger på patienter, hvor der er indgået skriftlig aftale. 5. Evaluering Samarbejdsaftalen mellem Region Syddanmark og kommunerne i forbindelse med borgere, som skal overvåges i eget hjem pga. brug af respiratorisk udstyr evalueres med henblik på mulig genforhandling af Det Administrative Kontaktforum et år efter ikrafttræden. Samarbejdsaftalen genforhandles så snart en ny national vejledning om håndtering af respiratorbrugere i eget hjem forelægger. Side 4/ 9

5 Bilag Guide for samarbejdet - en konkret anbefaling af hvordan principperne i SAM:BO kan udmøntes for denne specifikke patientgruppe Indledning Når det bliver kendt, at en borger forventes at overgå til behandling i hjemmet, skal der hurtigst muligt etableres kontakt mellem respirationscenter/behandlende afdeling, kommunens koordinerende kontaktperson og sygehusets/regionens koordinerende kontaktperson. Hermed er kommunikationsvejen etableret og alle parter kan starte intern forberedelse. Når der er taget stilling til patientens overvågningsbehov på grund af respirator, BiPAP eller tracheostomi skal kommunens koordinerende kontaktperson skriftligt orienteres om patienten, f.eks. via en forløbsplan. Der aftales så hurtigt som muligt et koordinerende møde på sygehuset, hvor patient og pårørende samt relevant personale fra kommune og sygehus deltager. Temaer til mødet: Læge og sygehuspersonale orienterer om fremtidig behandling. Det skal afklares mellem sygehus/rcv og kommune om der er behov for ansættelse af respiratorhjælpere med særlige faglige kompetencer i forhold til kompleksiteten i patientens sygdom. Personale fra kommunen orienterer om hvilke muligheder der er for denne patient med hensyn til ansættelse af respiratorhjælpere, BPA-ordning, vikarbureau. Hvis patienten har en valgmulighed, aftales hvornår dette valg skal være truffet. Forventningsafstemning med pårørende. Er der opgaver de selv ønsker at løse? Kan alle forventninger tilgodeses? Hvis ikke hjemmet er kendt i hjemmeplejen, aftales et hjemmebesøg evt. kun med pårørende, så det hurtigt kan afklares om plejen kan foregå i hjemmet i forhold til APV, eller om der er behov for boligændringer eller anden bolig, om der er behov for hjælpemidler til pt. og APV hjælpemidler som bevilges af kommunen. Hvad skal være i orden før borgeren kan udskrives til hjemmet? Borgeren Borgeren er informeret om diagnose, prognose og livsvilkår ved døgnovervågning. Der er talt med borgeren om, at uden behandling med BiPAP eller respirator vil døden indtræde (lægeansvar). Borgeren er informeret om at der efter udskrivelsen skal ansættes respiratorhjælpere og at dette kræver en oplæring/ indlæggelse på respirationscentret i ca. 3 uger. Afklaring af hvordan der skal handles på hjertestop. Borgeren er informeret om at borgeren på ethvert tidspunkt kan frasige sig behandling. Hvis dette skulle komme på tale kræver det involvering af praktiserende læge eller respirationscenter, så borger, pårørende og personale ved hvordan der skal ageres i situationen. Afklaring af hvilke opgaver pårørende ønsker at løse, om nogen. Side 5/ 9

6 Borgeren er informeret om at der kan blive nogle afledte udgifter i form af øget vand/ sæbe/ toiletpapir o.a. forbrug som følge af at have hjælpere i hjemmet. I hjemmet skal der foreligge skriftlig information om: Respirationscenter Vest, døgndækket Hotline tlf Behandlende afdeling og Intensiv afd. på lokalsygehuset Telefonnumre til o depotet o apotek o praktiserende læge o hjemmeplejen Sygehuset Overvågningen skal være på plads, evt. midlertidig ordning, som fungerer til faste hjælpere er ansat. Behandlingsapparatur og nødvendigt tilbehør skal være på plads. Afklarer af om borgeren er omfattet af målgruppen for terminalregistrering. Sygehuset udfærdiger og udleverer skriftlige procedurer for hvordan hjælperne skal agere ved problemer med borgerens respiration anden sygdom hos borgeren svigt af respirator, sug, ilt osv. bestilling af ekstra utensilier Kommunen Aftaler med vikarbureau/respiratorhjælperne, hvilke ydelser der skal ydes i hjemmet udover overvågning. Afklaring af om respirationshjælperne har behov for kursus i behandling af hjertestop, førstehjælp, forflytninger. Afklaring af om respirationshjælperne har behov for at være med på lokalsygehuset/ eller sammen med vikarbureauet i hjemmet i plejesituationen inden oplæring, så der er tryghed ved forflytning af borger f.eks. med tracheostomi og respirator. Kommunen afgør om 24 timers overvågning sidestilles med institutionsophold, og der derfor ikke bevilges terminalplejeorlov sammen med dette. Kommunen udfærdiger og udleverer skriftlig procedure for hvordan respiratorhjælperne skal agere ved problemer med personlige plejeopgaver behov for hjælpemidler behov for hjælp af 2. person APV i borgerens hjem gaveerklæring tavshedserklæring nødkald kørekortregler for kørsel med handicapbus hvis brugeren har det / kørekorterklæring Hvis kommunen har arbejdsgiveransvaret skal følgende også beskrives o Vagtdækning: skal respiratorhjælperne være selvdækkende? o sygemelding / raskmelding: til hvem og hvornår o ferieafvikling: hvordan og til hvem og hvem har ansvar for regnskab o Planlægning af FO.-dage (fridage i henhold til overenskomsten): hvem har ansvaret? Efter udskrivelsen Side 6/ 9

7 De koordinerende Kontaktpersoner aftaler hvornår det er relevant at lave visitationsbesøg i hjemmet til afklaring af hvilke behov borgeren har, og hvad der bevilges af kommunen i forhold til Serviceloven, så udgifterne mellem kommune og region kan fordeles. Der skal en gang årligt laves re-visitation på ydelser efter Serviceloven for at vurdere om borgerens behov tilgodeses, eller er ændrede, og om dette ændrer på finansieringsaftalen mellem kommune og region. Der skal en gang årligt tages stilling til om behovet for overvågning stadig er til stede, og om omfanget er ændret. Cases Nedenfor anskueliggøres at de enkelte patientforløb er meget forskellige og problemløsningen bør være fleksibel. Case 1 Borger født med muskelsvind. Har siden han var 18 år haft Borgerstyret Personlig Assistance og har 4 hjælpere ansat. Skal nu i respirator. Borgeren ønsker at fortsætte med sin BPA-ordning og hjælperne er interesserede i og kompetente til at blive oplært i respiratorbehandlingen. 1. Planlagt overgang til respirator. Borger og kommune ansætter yderligere hjælpere og alle følges til oplæring på RCV. 2. Akut overgang til respirator. Borgeren overvåges af vagter under indlæggelse og udskrives evt. til eget hjem med vikarbureau, i ventetiden på oplæringsophold på RCV. Under indlæggelsen følger hjælperne ikke med, men skal evt. afspadsere/holde ferie. Sygehuset kan anmode om at de følger med og varetager plejen og så betaler sygehuset deres løn. Kommunen kan lade borgerens hjælpere klare pleje og aktiviteter. Dette giver dobbelt bemanding på nogle tidspunkter og større udgift for region og kommune. Denne løsning kan dog være en mulighed for at imødekomme borgerønsket og fastholde eksisterende hjælpere. Efter oplæring overtager de overvågningen fra vikarbureauet. Case 2 Borger får konstateret amyotrofisk lateral sklerose ALS. Klarer sig i hjemmet med få timers hjælp fra hjemmeplejen. Indlægges. Der ordineres BIPAP-behandling 2 x 1 time i døgnet og borger kan ikke selv tage maske af og på. Hjemmeplejen er hos borger under behandlingen og udgiften hertil refunderes af lokalsygehuset. Case 3 Borger får konstateret amyotrofisk lateral sklerose ALS. Klarer sig i hjemmet med få timers hjælp fra hjemmeplejen. Der ordineres BIPAP-behandling døgnet rundt. Borger kan ikke selv tage masken af og på. Borger ønsker ikke BPA-ordning. Udskrives fra sygehuset med vikarkorps, som sygehuset er ansvarlig for indtil kommunen har ansat hjælpere, som skal oplæres til at overtage behandling og pleje. Udgiften, til de timer hvor vikarkorpset løser plejeopgaver, deles. Case 4 Side 7/ 9

8 Barn på 1 år udskrives efter 1 år på sygehuset. Har tracheostomi og behov for sugning akut. Forældrene er ansvarlige for pleje og aktivering af barnet og får evt. Tabt Arbejdsfortjeneste efter Serviceloven. Udskrives med vikarbureau. Kommune og sygehus må i samarbejde med forældrene vurdere, om der med fordel skal skiftes til at der ansættes hjælpere af kommunen. Kommunen leverer ingen pleje. Dilemmaer vedr. ansættelse af respiratorhjælpere Ved anvendelse af vikarbureauer til at løse behovet for respiratorhjælpere i patientens hjem, vil timelønnen ofte overstige den løn kommunen normalt ville skulle betale for hjælpere ansat i henhold til 94, Derfor har kommunen ikke altid et ønske om at anvende denne løsning. Pga. sundhedsvæsenets krav til de ansattes kompetencer kan timelønnen overstige det niveau, som kommunen generelt har fastsat for sine hjælperordninger. Hjælpere i BPA-ordninger opsiges ofte hvis borgeren bliver indlagt til længerevarende behandling eller venter på plads på RCV. Hverken kommunen eller sygehus skal/vil betale løntimer til personer, der ikke løser opgaven. Men det kan blive dyrere og dårligere i den sidste ende, hvis der skal ansættes og oplæres nye hjælpere eller bruges vikarbureau. Det skal i hver enkelt sag vurderes af lederen på sygehusafdelingen, om der er behov for hjælperne på afdelingen under indlæggelsen, så regionen påtager sig hele lønudgiften under indlæggelsen. Hvis regionen sætter overvågning af en respiratorbruger i udbud, kan det i yderste konsekvens betyde, at der er ét sæt personer til respiratorisk overvågning og et andet til pleje-, omsorgs- og aktivitetsopgaver, på baggrund af borgerens ret til selvbestemmelse. Efter 96 har borgeren ret til selv at vælge sine hjælpere og vælge et bureau til at varetage arbejdsgiveropgaven. Dilemmaerne kan mindskes ved god dialog imellem begge sektorer og borgeren. Der har været problemer med at kunne indgå aftaler med vikarbureauer, der kunne løfte overvågningsopgaven i forhold til respiratorbrugere i Vestjylland. Temaer, der anbefales at indgå, hvis man laver aftaler med et vikarbureau At kunne levere personale som hurtigt kan oplæres til at kunne tilgodese netop denne borgers behov. At der er sikker vagtdækning. At antallet af personer i det enkelte hold begrænses. Der kan være ændring i hvilken faggruppe, der skal levere hjælpen på kort og på lang sigt. Opsigelsesvarsel begrænses mest muligt. Der er mulighed for alternativ udnyttelse af arbejdskraften i opsigelsesperioden. Borgeren præsenteres for hjælpere, som skal begynde i hjemmet, så der er mulighed for at vurdere om kemien passer. Hjælperne efter aftale deltager på sygehuset, når borgeren indlægges. Supervision. Forebyggelse af sengelejets komplikationer. At vikarbureauet er loyal overfor de beslutninger der er truffet af henholdsvis sygehus og kommune. At vikarbureauet håndterer eventuelle samarbejdsproblemer mellem vikarer og familie eller hjemmeplejen loyalt. At fremsendte faktura er overskuelige mht. periode, timeforbrug, sygeløn, refusioner og moms. Side 8/ 9

9 Referencer Afgrænsningscirkulæret. Indenrigs- og Sundhedsministeriets cirkulære 2 af 21. december 2006 om Afgrænsning af behandlingsredskaber, hvortil udgiften afholdes af sygehusvæsenet, pkt BPA-vejledningen. Socialministeriets vejledning 94 af 10. november 2009 om borgerstyret personlig assistance, pkt. 4, 20, 22, 24, 25, 90, 91 samt Sundhedsministeriets afsnit pkt Fællesskrivelserne fra Socialministeriet og Sundhedsministeriet af hhv. 14. januar 1993 og 14. juni 1996 vedr. fordeling af udgifter til personlige hjælpere til respiratorbrugere, der opholder sig i eget hjem. Socialministeriets vejledning 96 af 5. december 2006 om særlig støtte til voksne, pkt. 68, pkt. 121 og pkt.125. Socialministeriets vejledning 99 af 5. december 2006 om særlig støtte til børn, pkt Respirationscentrenes kompetence og ansvar: Indenrigs- og Sundhedsministeriets vejledning af 19.december 1998 om Visitation og sygehusbehandling af patienter, som lider af kronisk respirationsinsufficiens. der også har henvisning til SAM:BO Side 9/ 9

1. Indledning. 2. Patientgruppe omfattet af samarbejdsaftalen. 3. Ansvarsfordeling

1. Indledning. 2. Patientgruppe omfattet af samarbejdsaftalen. 3. Ansvarsfordeling Arbejdsgruppe vedr. behandling i hjemmet Gruppens sekretærer: Jørn Frydendall, Sundhedsøkonomi, Region Syddanmark Joern.Frydendall@regionsyddanmark.dk Gitte Duelund Jensen, Fælleskommunalt Sundhedssekretariat

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem Region Syddanmark og kommunerne i forbindelse med borgere, som skal overvåges i eget hjem pga. brug af respiratorisk udstyr.

Samarbejdsaftale mellem Region Syddanmark og kommunerne i forbindelse med borgere, som skal overvåges i eget hjem pga. brug af respiratorisk udstyr. Samarbejdsaftale mellem Region Syddanmark og kommunerne i forbindelse med borgere, som skal overvåges i eget hjem pga. brug af respiratorisk udstyr. 1. Indledning Samarbejdsaftalen beskriver patientgruppen,

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem Region Syddanmark og kommunerne i forbindelse med borgere, som skal overvåges i eget hjem pga. brug af respiratorisk udstyr.

Samarbejdsaftale mellem Region Syddanmark og kommunerne i forbindelse med borgere, som skal overvåges i eget hjem pga. brug af respiratorisk udstyr. Arbejdsgruppe vedr. behandling i hjemmet Gruppens sekretærer: Alice Skaarup Jepsen, Sundhedssamarbejde og Kvalitet, Region Syddanmark alice.skaarup.jepsen@regionsyddanmark.dk Gitte Duelund Jensen, Fælleskommunalt

Læs mere

Vejledning om fælles hjælperordninger til borgere med kronisk respirationsinsufficiens

Vejledning om fælles hjælperordninger til borgere med kronisk respirationsinsufficiens UDKAST Vejledning om fælles hjælperordninger til borgere med kronisk respirationsinsufficiens 1. Indledning Denne vejledning indeholder retningslinjer for regioners og kommuners administration af fælles

Læs mere

2011 Udgivet den 28. december 2011

2011 Udgivet den 28. december 2011 Ministerialtidende 2011 Udgivet den 28. december 2011 21. december 2011. Nr. 105. Vejledning om koordinering af respiratorhjælp og borgerstyret personlig assistance 1. Indledning Denne vejledning indeholder

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem Region Midtjylland og de 19 midtjyske kommuner vedr. fælles hjælperordninger for borgere med kronisk respirationsinsufficiens

Samarbejdsaftale mellem Region Midtjylland og de 19 midtjyske kommuner vedr. fælles hjælperordninger for borgere med kronisk respirationsinsufficiens Regionshuset Viborg Sundhedsplanlægning Strategi og Planlægning Skottenborg 26 DK-8800 Viborg www.regionmidtjylland.dk Samarbejdsaftale mellem Region Midtjylland og de 19 midtjyske kommuner vedr. fælles

Læs mere

Udkast til samarbejdsaftale med kommunerne på respiratorområdet. 1. Aftalens formål

Udkast til samarbejdsaftale med kommunerne på respiratorområdet. 1. Aftalens formål Udkast til samarbejdsaftale med kommunerne på respiratorområdet. 1. Aftalens formål Samarbejdsaftalen har til formål at understøtte et godt og velfungerende samarbejde om fælles hjælperordninger for personer,

Læs mere

ENDELIG VERSION - Samarbejdsaftale med kommunerne på respiratorområdet. 1. Aftalens formål

ENDELIG VERSION - Samarbejdsaftale med kommunerne på respiratorområdet. 1. Aftalens formål Dato: 9. september 2016 ENDELIG VERSION - Samarbejdsaftale med kommunerne på respiratorområdet 1. Aftalens formål Samarbejdsaftalen har til formål at understøtte et godt og velfungerende samarbejde om

Læs mere

Aftale vedrørende fælles hjælperordninger til Respiratorpatienter i eget hjem indgået mellem. Region Nordjylland Og De nordjyske kommuner

Aftale vedrørende fælles hjælperordninger til Respiratorpatienter i eget hjem indgået mellem. Region Nordjylland Og De nordjyske kommuner Patientforløb Sundhed på Tværs Sundhedsfremmekonsulent Karin Bang Andersen Direkte 41181525 kba@rn.dk 5. december 2016 Aftale vedrørende fælles hjælperordninger til Respiratorpatienter i eget hjem indgået

Læs mere

Indsatskatalog for Borgerstyret personlig assistance i Næstved Kommune 2017

Indsatskatalog for Borgerstyret personlig assistance i Næstved Kommune 2017 Indsatskatalog for Borgerstyret personlig assistance i Næstved Kommune 2017 Side 1 af 10 Indhold Borgerstyret Personlig Assistance 96 3 Borgerstyret Personlig Assistance 95 7 Side 2 af 10 Kvalitetsstandard

Læs mere

Respiratorisk overvågning i eget hjem

Respiratorisk overvågning i eget hjem Respiratorisk overvågning i eget hjem Orientering til voksne, der har behov for midlertidig vikardækning Region Midt Aarhus Universitetshospital Anæstesiologisk-Intensiv Afdeling I Respirationsteamet Indhold

Læs mere

Vejledning til Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) efter servicelovens 96 Vejen Kommune. 7. august 2013

Vejledning til Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) efter servicelovens 96 Vejen Kommune. 7. august 2013 Vejledning til Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) efter servicelovens 96 Vejen Kommune 7. august 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Lovgrundlaget... 3 2.1 Hvad siger servicelovens 96...

Læs mere

Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance (BPA) 96 i serviceloven (UNDER REVISION)

Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance (BPA) 96 i serviceloven (UNDER REVISION) Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance (BPA) 96 i serviceloven (UNDER REVISION) Lovgrundlag for ydelse Hvem kan modtage ydelsen? 96 i Lov om Social Service Borgere med betydelig og varig

Læs mere

Respiratorisk overvågning i eget hjem

Respiratorisk overvågning i eget hjem Respiratorisk overvågning i eget hjem Orientering til forældre med barn, der har behov for midlertidig vikardækning Region Midt Aarhus Universitetshospital Anæstesiologisk-Intensiv Afdeling I Respirationsteamet

Læs mere

Vejledning nr. 9 af 15-2-2011. Social og Handicap

Vejledning nr. 9 af 15-2-2011. Social og Handicap Kvalitetsstandard Borgerstyret Personlig Assistance Lovgrundlag Servicelovens 96 Vejledning nr. 9 af 15-2-2011 Visitation Sagsbehandlingstid Målgruppe Sundhed & Omsorgs Kvalitetsmål Social og Handicap

Læs mere

Kvalitetsstandard for Servicelovens 96 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA)

Kvalitetsstandard for Servicelovens 96 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Lovgrundlag Formål Lov om Social Service, 96 om borgerstyret personlig assistance (BPA) Formålet med BPA-ordningen er at skabe grundlag for fleksible ordninger, som tager udgangspunkt i borgerens medbestemmelse.

Læs mere

Socialudvalget SOU alm. del Bilag 123 Offentligt

Socialudvalget SOU alm. del Bilag 123 Offentligt Socialudvalget 2011-12 SOU alm. del Bilag 123 Offentligt Social- og Integrationsministeriet Handicapkontoret Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse J.nr. 2010-1061 Cap/BWI 14. oktober 2011 Notat om Høringsnotat

Læs mere

Personlig Hjælperordning

Personlig Hjælperordning Kvalitetsstandard Lovgrundlag Personlig Hjælperordning Lov om Social Service, 1, 95stk.1, 95stk.2, 95stk.3, 95 stk.4 Vejledning nr. 9 af 15-2-2011 Udmålingsbekendtgørelsen bekendtgørelse nr. 647 af 26.

Læs mere

Fælles opgaveløsning ved respiratorpatienter i eget hjem

Fælles opgaveløsning ved respiratorpatienter i eget hjem Fælles opgaveløsning ved respiratorpatienter i eget hjem Orientering til kommunen om forløb Region Midt Aarhus Universitetshospital Anæstesiologisk-Intensiv Afdeling I Respirationsteamet Indhold Indledning...

Læs mere

Spørgsmål / svar. pr. 2. november 2012. vedr. udbud af vikarydelser til hjemmerespirationsområdet i Region Midtjylland

Spørgsmål / svar. pr. 2. november 2012. vedr. udbud af vikarydelser til hjemmerespirationsområdet i Region Midtjylland Spørgsmål / svar pr. 2. november 2012 vedr. udbud af vikarydelser til hjemmerespirationsområdet i Region Midtjylland Rettelsesblad/præcisering d. 31. oktober 2012 Med henvisning til punkt 1.1 i prækvalifikationsmaterialet

Læs mere

Borgerstyret Personlig Assistance

Borgerstyret Personlig Assistance Kvalitetsstandard Borgerstyret Personlig Assistance Lovgrundlag Lov om Social Service, 1, 96 Vejledning nr. 9 af 15-2-2011 Udmålingsbekendtgørelsen, Bekendtgørelse nr. 647 af 26. juni 2012 Visitation Målgruppe

Læs mere

December Samarbejdsaftale om sondeernæring. Region Syddanmark og de 22 kommuner

December Samarbejdsaftale om sondeernæring. Region Syddanmark og de 22 kommuner December 2017 Samarbejdsaftale om sondeernæring Region Syddanmark og de 22 kommuner Baggrund Det er vigtigt, at ernæringstruede patienter får dækket deres ernæringsbehov, hvis deres sygdoms- og sundhedsmæssige

Læs mere

KVALITETSSTANDARD Borgerstyret personlig assistance (BPA) Servicelovens 96, stk. 1, 2 og 4

KVALITETSSTANDARD Borgerstyret personlig assistance (BPA) Servicelovens 96, stk. 1, 2 og 4 KVALITETSSTANDARD Borgerstyret personlig assistance (BPA) Servicelovens 96, stk. 1, 2 og 4 LOVGRUNDLAG 96. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde borgerstyret personlig assistance. Borgerstyret personlig assistance

Læs mere

Samarbejdsaftale om ledsagelse og praktisk hjælp ved sygehusbehandling

Samarbejdsaftale om ledsagelse og praktisk hjælp ved sygehusbehandling Samarbejdsaftale om ledsagelse og praktisk hjælp ved sygehusbehandling Baggrund & formål Region Syddanmark og kommunerne i regionen har indgået denne aftale om ledsagelse og praktisk hjælp ved sygehusbehandling.

Læs mere

Den Tværsektorielle Grundaftale

Den Tværsektorielle Grundaftale Den Tværsektorielle Grundaftale 2015-2018 Samarbejdsaftale om ledsagelse i forbindelse med indlæggelse og praktisk hjælp i forbindelse med sygehusbehandling Indsatsområde: Behandling og Pleje Proces: Godkendt

Læs mere

Borgerstyret Personlig Assistance

Borgerstyret Personlig Assistance Sundhed & Omsorg Kvalitetsstandarder Kvalitetsstandard Borgerstyret Personlig Assistance Lovgrundlag Lov om Social Service, 1, 96 Vejledning nr. 9 af 15-2-2011 Udmålingsbekendtgørelsen bekendtgørelse nr.

Læs mere

Myndighedsafdelingen. Kvalitetsstandard. Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Tillæg til serviceinformation

Myndighedsafdelingen. Kvalitetsstandard. Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Tillæg til serviceinformation Myndighedsafdelingen maj 2011 Myndighedsafdelingen 30 Kvalitetsstandard 2011 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Tillæg til serviceinformation Lovgrundlag Lov om Social Service 96. Formålet med en

Læs mere

December Samarbejdsaftale om parenteral ernæring. Region Syddanmark og de 22 kommuner

December Samarbejdsaftale om parenteral ernæring. Region Syddanmark og de 22 kommuner December 2017 Samarbejdsaftale om parenteral ernæring Region Syddanmark og de 22 kommuner Baggrund Nogle patienter kan ikke ind- eller optage tilstrækkelig næring via alm. kost, drikkeprodukter og/eller

Læs mere

Kvalitetsstandard Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Hvidovre Kommune

Kvalitetsstandard Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Hvidovre Kommune Kvalitetsstandard Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Hvidovre Kommune Ydelsens lovgrundlag Lov om Social Service 96 Behov der dækkes af ydelsen Særlige behov for en sammenhængende, fleksibel og rummelig

Læs mere

1. Indledning. Sundheds- og Ældreudvalget SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 266 Offentligt

1. Indledning. Sundheds- og Ældreudvalget SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 266 Offentligt Sundheds- og Ældreudvalget 2016-17 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 266 Offentligt Samarbejdsaftale mellem Region Hovedstaden og kommunerne i regionen om tilrettelæggelse af opgaver for fælles hjælperordninger

Læs mere

Kvalitetsstandard for servicelovens 96. Borgerstyret Personlig Assistance (BPA-ordningen)

Kvalitetsstandard for servicelovens 96. Borgerstyret Personlig Assistance (BPA-ordningen) 1 of 7 Kvalitetsstandard for servicelovens 96 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA-ordningen) Vedtaget i byrådet: xx.xx.12 2 of 7 Lovgrundlag for ydelse Hvem kan modtage ydelsen? 96 i Lov om Social Service

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem Region Hovedstaden og kommunerne i forbindelse med peritonealdialyse i eget hjem

Samarbejdsaftale mellem Region Hovedstaden og kommunerne i forbindelse med peritonealdialyse i eget hjem Samarbejdsaftale mellem Region Hovedstaden og kommunerne i forbindelse med peritonealdialyse i eget hjem Indhold Indledning... 2 Målgruppe... 2 Regionens ansvar og opgaver... 2 Oplæring... 3 Ambulant kontrol...

Læs mere

Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) - en kort vejledning

Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) - en kort vejledning Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) - en kort vejledning Hensigten med folderen her er, at informere og vejlede dig der er visiteret til en BPA-ordning efter servicelovens 96. Den beskriver i hovedtræk

Læs mere

Fælles hjælpeordninger for borgere med kronisk respirationsinsufficiens

Fælles hjælpeordninger for borgere med kronisk respirationsinsufficiens Fælles hjælpeordninger for borgere med kronisk respirationsinsufficiens Side 1 af 6 Baggrund Region Midtjylland og de midtjyske kommuner har siden april 2016 arbejdet på en samarbejdsaftale vedrørende

Læs mere

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse og Social-, Børne- og Integrationsministeriet Oktober 2013

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse og Social-, Børne- og Integrationsministeriet Oktober 2013 Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse og Social-, Børne- og Integrationsministeriet Oktober 2013 Rapport om fælles hjælperordninger til borgere med kronisk respirationsinsufficiens Side 2 Indhold 1.

Læs mere

Handleplan i forbindelse med iværksættelse af tiltag på Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) - Servicelovens 96.

Handleplan i forbindelse med iværksættelse af tiltag på Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) - Servicelovens 96. Handleplan i forbindelse med iværksættelse af tiltag på Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) - Servicelovens 96. Indledning: Socialudvalget er den 12. august 2014 orienteret om Benchmarking-analyse

Læs mere

Den væsentligste ændring med den nye bekendtgørelse en fast fordelingsnøgle for de økonomiske udgifter.

Den væsentligste ændring med den nye bekendtgørelse en fast fordelingsnøgle for de økonomiske udgifter. Notat Kommunal position og handlemuligheder vedr. ny bekendtgørelse for fælles hjælpeordninger for borgere med kronisk respirationsinsufficiens. Indledning. Formandskabet for Sundhedsstrategisk Forum har

Læs mere

Afrapportering fra arbejdsgruppen for behandlingsredskaber og hjælpemidler.

Afrapportering fra arbejdsgruppen for behandlingsredskaber og hjælpemidler. Afrapportering fra arbejdsgruppen for behandlingsredskaber og hjælpemidler. Indstilling til styregruppen for grundaftaler Arbejdsgruppen for behandlingsredskaber og hjælpemidler indstiller til styregruppen

Læs mere

Koncern Plan og Udvikling. Enhed for Kommunesamarbejde. Kongens Vænge 2 3400 Hillerød

Koncern Plan og Udvikling. Enhed for Kommunesamarbejde. Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Koncern Plan og Udvikling Enhed for Kommunesamarbejde Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Opgang Blok B Telefon 48 20 50 00 Direkte 4820 5416 Web www.regionh.dk Dato: 28. september 2010 Præcisering og uddybning

Læs mere

Borgerstyret Personlig Assistance

Borgerstyret Personlig Assistance KOLDING KOMMUNE HANDICAPRÅDGIVNINGEN Borgerstyret Personlig Assistance BPA-ordning 2013 Brugervejledning 1. udgave revideret januar 2013 K L O S T E R G A D E 1 6, 6000 K O L D I N G Indholdsfortegnelse

Læs mere

Titel. Formål. Grundlag Lov om social service 96.

Titel. Formål. Grundlag Lov om social service 96. Titel Formål Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance efter Lov om social service 96 At skabe en fleksibel og sammenhængende ordning, der sikrer borgerens muligheder for at leve et så selvstændigt

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance (BPA) 96

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance (BPA) 96 Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance (BPA) 96 2015 Indledning Kvalitetsstandarden skal sikre, at der er sammenhæng mellem det politisk besluttede

Læs mere

Kvalitetsstandard. 1. Hvad er indsatsens lovgrundlag 2 Hvilket behov dækker indsatsen?

Kvalitetsstandard. 1. Hvad er indsatsens lovgrundlag 2 Hvilket behov dækker indsatsen? Kvalitetsstandard 1. Hvad er indsatsens lovgrundlag 2 Hvilket behov dækker indsatsen? 95 Lov om social service om borgerstyret personlig assistance (BPA) At borgere med et omfattende og ganske særligt

Læs mere

Kvalitetsstandard. 1. Hvad er indsatsens lovgrundlag 2 Hvilket behov dækker indsatsen?

Kvalitetsstandard. 1. Hvad er indsatsens lovgrundlag 2 Hvilket behov dækker indsatsen? Kvalitetsstandard 1. Hvad er indsatsens lovgrundlag 2 Hvilket behov dækker 96 Lov om social service Borgerstyret personlig assistance (BPA) At borgere med et omfattende og ganske særligt behov for pleje,

Læs mere

Forslag til serviceniveau for Borgerstyret Personlig Assistance

Forslag til serviceniveau for Borgerstyret Personlig Assistance Forslag til serviceniveau for Borgerstyret Personlig Assistance 1 Serviceniveau for Borgerstyret Personlig Assistance Lovgrundlag for ydelsen Hvem kan modtage ydelsen? 96 i Lov om social service Borgere

Læs mere

Sundhedsstrategisk Forum Referat Møde den 24. november 2010

Sundhedsstrategisk Forum Referat Møde den 24. november 2010 Sundhedsstrategisk Forum Referat Møde den 24. november 2010 Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden Sager til behandling 2. Samarbejdsaftale vedrørende P-dialyse i eget hjem 3. Samarbejdsaftale vedrørende

Læs mere

BPA Borgerstyret Personlig Assistance (Borgere med handicap) Senest revideret og godkendt i SÆH-udvalget 30. maj 2017

BPA Borgerstyret Personlig Assistance (Borgere med handicap) Senest revideret og godkendt i SÆH-udvalget 30. maj 2017 KVALITETSSTANDARD BPA Borgerstyret Personlig Assistance (Borgere med handicap) Senest revideret og godkendt i SÆH-udvalget 30. maj 2017 Hvad er indsatsens lovgrundlag? Lov om Social Service 96 stk. 1 4

Læs mere

Administrative bemærkninger fra kommunerne til udkast til samarbejdsaftale om fælles hjælperordninger for borgere med kronisk respirationsinsufficiens

Administrative bemærkninger fra kommunerne til udkast til samarbejdsaftale om fælles hjælperordninger for borgere med kronisk respirationsinsufficiens 19. oktober 2016 Administrative bemærkninger fra kommunerne til udkast til samarbejdsaftale om fælles hjælperordninger for borgere med kronisk respirationsinsufficiens Et udkast til samarbejdsaftale om

Læs mere

Orienteringsskrivelse om ændring af lov om social service (Udmåling af tilskud til ansættelse af hjælpere til borgerstyret personlig assistance)

Orienteringsskrivelse om ændring af lov om social service (Udmåling af tilskud til ansættelse af hjælpere til borgerstyret personlig assistance) Til samtlige kommuner og regioner m.fl. Departementet Holmens Kanal 22 1060 København K Orienteringsskrivelse om ændring af lov om social service (Udmåling af tilskud til ansættelse af hjælpere til borgerstyret

Læs mere

Grundaftale om hjælpemiddelområdet

Grundaftale om hjælpemiddelområdet 1 HØRINGSFORSLAG Grundaftale om hjælpemiddelområdet 29. februar 2008 2 Krav nr. 1: Arbejdsdeling Arbejdsdelingen mellem region og kommuner for tilvejebringelse af hjælpemidler og behandlingsredskaber til

Læs mere

Krav 2. Hvordan parterne sikrer, at relevant information formidles rettidigt til patienten og eventuelt pårørende samt til den praktiserende læge,

Krav 2. Hvordan parterne sikrer, at relevant information formidles rettidigt til patienten og eventuelt pårørende samt til den praktiserende læge, Krav 2. Hvordan parterne sikrer, at relevant information formidles rettidigt til patienten og eventuelt pårørende samt til den praktiserende læge, kommunen og andre relevante aktører i forbindelse med

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance (BPA) 96

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance (BPA) 96 Fredensborg Kommune Ældre og Handicap 25 Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance (BPA) 96 2015 1 Indledning Kvalitetsstandarden skal sikre, at der er sammenhæng mellem det politisk besluttede

Læs mere

Formålet er at sikre borgerens mulighed for selv at udvælge og ansætte de nødvendige hjælpere mhp. at

Formålet er at sikre borgerens mulighed for selv at udvælge og ansætte de nødvendige hjælpere mhp. at KVALITETSSTANDARD Borgerstyret personlig assistance (BPA) Lov om Social Service 95 og Bekendtgørelse om udmåling af tilskud til borgerstyret personlig assistance efter servicelovens 95 nr. 647 af 25. juni

Læs mere

Kvalitetsstandarder for servicelovens 96 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA)

Kvalitetsstandarder for servicelovens 96 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Click here to enter text. Bilag 2 - Kvalitetsstandarder Kvalitetsstandarder for servicelovens 96 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Lovgrundlag Formål Lov om Social Service 96 om borgerstyret personlig

Læs mere

Kommunal sygepleje. efter sundhedslovens 138 og 119. Kvalitetsstandard. Kerteminde Kommune tager afsæt i den rehabiliterende tankegang.

Kommunal sygepleje. efter sundhedslovens 138 og 119. Kvalitetsstandard. Kerteminde Kommune tager afsæt i den rehabiliterende tankegang. Kommunal sygepleje efter sundhedslovens 138 og 119 Kvalitetsstandard Kerteminde Kommune tager afsæt i den rehabiliterende tankegang. Vi tager udgangspunkt i, at du er ansvarlig for dit eget liv og ønsker

Læs mere

BPA Borgerstyret Personlig Assistance (Borgere med handicap) Senest revideret og godkendt i SÆH-udvalget xxxx

BPA Borgerstyret Personlig Assistance (Borgere med handicap) Senest revideret og godkendt i SÆH-udvalget xxxx KVALITETSSTANDARD BPA Borgerstyret Personlig Assistance (Borgere med handicap) Senest revideret og godkendt i SÆH-udvalget xxxx Hvad er indsatsens lovgrundlag? Lov om Social Service 96 stk. 1 4 og 96a

Læs mere

Kvalitetsstandard for Borgerstyret Personlig Assistance. Høringsmateriale 1.-26. juni 2015

Kvalitetsstandard for Borgerstyret Personlig Assistance. Høringsmateriale 1.-26. juni 2015 16 Kvalitetsstandard for Borgerstyret Personlig Assistance Høringsmateriale 1.-26. juni 2015 Formålet med kvalitetsstandarden En kvalitetsstandard er et andet ord for serviceniveau. Den beskriver indholdet

Læs mere

Oktober Samarbejdsaftale om IV-behandling med væske. Region Syddanmark og de 22 kommuner

Oktober Samarbejdsaftale om IV-behandling med væske. Region Syddanmark og de 22 kommuner Oktober 2017 Samarbejdsaftale om IV-behandling med væske Region Syddanmark og de 22 kommuner Baggrund Intravenøs (IV) behandling med væske foregår som udgangspunkt på sygehuset under indlæggelse. Nogle

Læs mere

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE 96

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE 96 BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE 96 2015 2 Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance 96 Lovgrundlag Lov om social service 96. Stk. 1. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde borgerstyret personlig

Læs mere

EN LILLE BRUGER VEJLEDNING TIL DEN FØRSTE TID MED RESPIRATORISK OVERVÅGNING

EN LILLE BRUGER VEJLEDNING TIL DEN FØRSTE TID MED RESPIRATORISK OVERVÅGNING EN LILLE BRUGER VEJLEDNING TIL DEN FØRSTE TID MED RESPIRATORISK OVERVÅGNING FORORD Med tildelingen af en hjælpeordning til overvågning af den respirator eller maske, der støtter din vejrtrækning, forandrer

Læs mere

EN LILLE BRUGER VEJLEDNING TIL DEN FØRSTE TID MED RESPIRATORISK OVERVÅGNING

EN LILLE BRUGER VEJLEDNING TIL DEN FØRSTE TID MED RESPIRATORISK OVERVÅGNING EN LILLE BRUGER VEJLEDNING TIL DEN FØRSTE TID MED RESPIRATORISK OVERVÅGNING FORORD Når man får tildelt en hjælpeordning for at få overvåget den respirator eller maske, der støtter vejrtrækningen, forandrer

Læs mere

Allerød Kommune. Kvalitetsstandard: Borgerstyret Personlig Assistance

Allerød Kommune. Kvalitetsstandard: Borgerstyret Personlig Assistance Allerød Kommune Kvalitetsstandard: Borgerstyret Personlig Assistance 2016 Brug for borgerstyret personlig assistance? Hvis du eller en pårørende har behov for borgerstyret personlig assistance (BPA), kan

Læs mere

Kvalitetsstandard. Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Myndighedsafdelingen Psykiatri & Handicap Tønder Kommune

Kvalitetsstandard. Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Myndighedsafdelingen Psykiatri & Handicap Tønder Kommune Kvalitetsstandard Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Myndighedsafdelingen Psykiatri & Handicap Tønder Kommune Forord Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) er et kommunalt tilskud til dækning af

Læs mere

M: Kvalitetsstandard for Borgerstyret Personlig Assistance 95

M: Kvalitetsstandard for Borgerstyret Personlig Assistance 95 M: Kvalitetsstandard for Borgerstyret Personlig Assistance 95 Kriterier Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) kan bevilges til dig, hvis du er fyldt 18 år og har en betydelig og varigt nedsat fysisk

Læs mere

Viborg Kommunes serviceniveau for Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) efter Lov om social service 96

Viborg Kommunes serviceniveau for Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) efter Lov om social service 96 Viborg Kommunes serviceniveau for Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) efter Lov om social service 96 Formålet med denne fastsættelse af serviceniveauet for Borgerstyret Personlig Assistance (herefter

Læs mere

Udmåling af tilskud til borgerstyret personlig assistance (BPA) - efter servicelovens 95 & 96

Udmåling af tilskud til borgerstyret personlig assistance (BPA) - efter servicelovens 95 & 96 Udmåling af tilskud til borgerstyret personlig assistance (BPA) - efter servicelovens 95 & 96 Model 1 Baggrund Nærværende notat beskriver følgerne ved ændring af servicelovens 95 & 96. Servicelovens 95

Læs mere

Behandlingsredskaber og hjælpemidler

Behandlingsredskaber og hjælpemidler Behandlingsredskaber og hjælpemidler - til fagpersoner på sygehuse, i kommuner og praktiserende speciallæger i Region Syddanmark www.regionsyddanmark.dk Behandlingsredskaber, hjælpemidler og træningsredskaber

Læs mere

Kvalitetsstandard. Kvalitetsstandard. Ledsagelse og støtte i ferier, weekender mv. til borgere i sociale botilbud mv.

Kvalitetsstandard. Kvalitetsstandard. Ledsagelse og støtte i ferier, weekender mv. til borgere i sociale botilbud mv. Kvalitetsstandard Kvalitetsstandard Ledsagelse og støtte i ferier, weekender mv. til borgere i sociale botilbud mv. Godkendt 2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Formål...

Læs mere

Kvalitetsstandard for servicelovens 95 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA)

Kvalitetsstandard for servicelovens 95 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Udkast til: Kvalitetsstandard for servicelovens 95 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Lovgrundlag Formål Lov om Social Service 95 om borgerstyret personlig assistance (BPA) Formålet med BPA-ordningen

Læs mere

Kvalitetsstandard for Borgerstyret Personlig Assistance. Udkast til Vedtaget af Byrådetsocialudvalget den 31. august

Kvalitetsstandard for Borgerstyret Personlig Assistance. Udkast til Vedtaget af Byrådetsocialudvalget den 31. august 16 Kvalitetsstandard for Borgerstyret Personlig Assistance Udkast til Vedtaget af Byrådetsocialudvalget den 31. august 201527. april 2016 Formålet med kvalitetsstandarden En kvalitetsstandard er et andet

Læs mere

96 Lov om social service

96 Lov om social service Kvalitetsstandard 1. Hvad er indsatsens lovgrundlag 2 Hvilket behov dækker 96 Lov om social service At borgere med et omfattende og ganske særligt behov for pleje, omsorg, overvågning og ledsagelse får

Læs mere

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE 95

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE 95 BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE 95 2015 Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance Lovgrundlag Lov om social service 95. Stk. 2. En person med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk

Læs mere

Kvalitetsstandard for Borgerstyret Personlig Assistance (BPA)

Kvalitetsstandard for Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Kvalitetsstandard for Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Område Lovgrundlag Formål med indsatsen Målgruppe Borgerstyret Personlig Assistance for personer med betydelig nedsat fysisk eller psykisk

Læs mere

Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance (BPA) jf. servicelovens Rammer

Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance (BPA) jf. servicelovens Rammer Revisionsnr. 1 Side 1/7 Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance (BPA) jf. servicelovens 96 Standardens godkendelse Standardens indhold Standarden er godkendt af Denne kvalitetsstandard

Læs mere

Kvalitetsstandard Borgerstyret personlig assistance Lov om social service 96

Kvalitetsstandard Borgerstyret personlig assistance Lov om social service 96 Kvalitetsstandard Borgerstyret personlig assistance Lov om social service 96 Lovgrundlag Hvem kan modtage ydelsen? 96. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde borgerstyret personlig assistance. Borgerstyret personlig

Læs mere

NOTAT. Forenklet model for tilskud til BPA

NOTAT. Forenklet model for tilskud til BPA NOTAT Forenklet model for tilskud til BPA Indledning Kommunerne har administrative byrder ved sagsbehandling i sager vedr. borgerstyret personlig assistance (BPA). Tilsvarende oplever borgerne, der modtager

Læs mere

Samarbejdsaftale om personlig hjælp, hjælp til kommunikation samt ledsagelse i forbindelse med hospitalsbehandling

Samarbejdsaftale om personlig hjælp, hjælp til kommunikation samt ledsagelse i forbindelse med hospitalsbehandling Samarbejdsaftale om personlig hjælp, hjælp til kommunikation samt ledsagelse i forbindelse med hospitalsbehandling Baggrund, formål og målgruppe Region Midtjylland og kommunerne i regionen har indgået

Læs mere

Cirkulære om afgrænsning af behandlingsredskaber, hvortil udgiften afholdes af sygehusvæsenet

Cirkulære om afgrænsning af behandlingsredskaber, hvortil udgiften afholdes af sygehusvæsenet Cirkulære nr. 0 af 21. december 2006 Cirkulære om afgrænsning af behandlingsredskaber, hvortil udgiften afholdes af sygehusvæsenet Efter 74 i sundhedsloven, lov nr. 546 af 24. juni 2005, har regionsrådet

Læs mere

Oktober Samarbejdsaftale om IV-behandling med antibiotika. Region Syddanmark og de 22 kommuner

Oktober Samarbejdsaftale om IV-behandling med antibiotika. Region Syddanmark og de 22 kommuner Oktober 2017 Samarbejdsaftale om IV-behandling med antibiotika Region Syddanmark og de 22 kommuner Baggrund Intravenøs (IV) behandling med antibiotika foregår som udgangspunkt på sygehuset under indlæggelse.

Læs mere

Samarbejdsaftale om personlig hjælp, hjælp til kommunikation samt ledsagelse i forbindelse med hospitalsbehandling

Samarbejdsaftale om personlig hjælp, hjælp til kommunikation samt ledsagelse i forbindelse med hospitalsbehandling Juni 2017 Samarbejdsaftale om personlig hjælp, hjælp til kommunikation samt ledsagelse i forbindelse med hospitalsbehandling Indhold Samarbejdsaftalens hovedelementer... 2 Målgruppe... 2 Generelle forpligtelser...

Læs mere

Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance (BPA-ordning) efter Servicelovens 96.

Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance (BPA-ordning) efter Servicelovens 96. Myndighedsafdelingen Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance (BPA-ordning) efter Servicelovens 96. Den tidligere kvalitetsstandard er godkendt af Voksen- og Plejeudvalget på møde den 24.02.11

Læs mere

Bekendtgørelse om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler

Bekendtgørelse om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler Bekendtgørelse nr. 0 Bekendtgørelse om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler I medfør af 204, stk. 2, og 205, stk. 2, i sundhedsloven, jf. lov nr. 546 af 24. juni 2005, fastsættes: 1. Regionsrådet

Læs mere

Høringssvar til forslag om Lov om ændring af sundhedsloven (Hjælpeordninger til personer med respirationsinsuffiens)

Høringssvar til forslag om Lov om ændring af sundhedsloven (Hjælpeordninger til personer med respirationsinsuffiens) Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Att.: Birgitta Winckler bwi@sum.dk, sum@sum.dk Høringssvar til forslag om Lov om ændring af sundhedsloven (Hjælpeordninger til personer med respirationsinsuffiens)

Læs mere

"Indgribende lidelse" betyder i denne sammenhæng, at lidelsen skal være af en sådan karakter, at den har alvorlige følger i den daglige tilværelse.

Indgribende lidelse betyder i denne sammenhæng, at lidelsen skal være af en sådan karakter, at den har alvorlige følger i den daglige tilværelse. Kvalitetsstandard for Merudgifter i Lov om Social Service 41 Redigeret d. 250811 1. Lovgrundlag 41 i Lov om Social Service. Kommunalbestyrelsen skal yde dækning af nødvendige merudgifter ved forsørgelse

Læs mere

Socialafdelingen. Kvalitetsstandard for Borgerstyret personlig assistance. Servicelovens 96

Socialafdelingen. Kvalitetsstandard for Borgerstyret personlig assistance. Servicelovens 96 Socialafdelingen Kvalitetsstandard for Borgerstyret personlig assistance Servicelovens 96 December 2016 Indholdsfortegnelse Lovgrundlag 3 Formål med borgerstyret personlig assistance (BPA) 3 Personkredsen

Læs mere

Kvalitetsstandard. Serviceloven 96. Borgerstyret Personlig Assistance (BPA-ordningen)

Kvalitetsstandard. Serviceloven 96. Borgerstyret Personlig Assistance (BPA-ordningen) Kvalitetsstandard Serviceloven 96 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA-ordningen) Godkendt i Byrådet den 26. februar 2013 Værdigrundlag og politiske mål. Formålet med at yde hjælp efter serviceloven

Læs mere

Private leverandører af socialpædagogisk støtte efter Lov om Social Service 85

Private leverandører af socialpædagogisk støtte efter Lov om Social Service 85 Hillerød Kommunes kvalitetsstandard for Private leverandører af socialpædagogisk støtte efter Lov om Social Service 85 til voksne i eget hjem Godkendt af Byrådet den 27. april 2011 Indholdsfortegnelse

Læs mere

KVALITETSSTANDARD BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE BPA SERVICELOVENS 95

KVALITETSSTANDARD BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE BPA SERVICELOVENS 95 Sundhed og Omsorg KVALITETSSTANDARD BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE BPA SERVICELOVENS 95 Norddjurs Kommune Østergade 36 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk KVALITETSSTANDARD Indhold 1. INDLEDNING...

Læs mere

96 - Borgerstyret, personlig assistance

96 - Borgerstyret, personlig assistance Helsingør Kommunes kvalitetsstandard for 96 - Borgerstyret, personlig assistance Godkendt i Socialudvalget 3. november 2015 Formål Lovgrundlag Målgruppe Formålet med BPA ordningen er at yde kompensation

Læs mere

Kvalitetsstandard for servicelovens 96 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA)

Kvalitetsstandard for servicelovens 96 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Udkast til: Kvalitetsstandard for servicelovens 96 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Lovgrundlag Formål Lov om Social Service 96 om borgerstyret personlig assistance (BPA) Formålet med BPA-ordningen

Læs mere

Høringsnotat vedr. forslag til lov om ændring af sundhedsloven - hjælperordninger til personer med respirationsinsufficiens

Høringsnotat vedr. forslag til lov om ændring af sundhedsloven - hjælperordninger til personer med respirationsinsufficiens Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Enhed: Sygehuspolitik Sagsbeh.: SUMBWI Sags nr.: 1403189 Dok. Nr.: 1567412 Dato: 03. november 2014 Høringsnotat vedr. forslag til lov om ændring af sundhedsloven

Læs mere

Socialudvalget B Bilag 15 Offentligt

Socialudvalget B Bilag 15 Offentligt Socialudvalget B 129 - Bilag 15 Offentligt Afklaring vedr. krav og praksis mv. med henblik på afsøgning af muligheder, i relation til fastlæggelse af serviceniveau på udmåling af hjælperordninger i henhold

Læs mere

R A P P O R T. Strategi for den palliative indsats i Ringkøbing-Skjern kommune.

R A P P O R T. Strategi for den palliative indsats i Ringkøbing-Skjern kommune. R A P P O R T Strategi for den palliative indsats i Ringkøbing-Skjern kommune. Sundhed og Omsorg Faglig drift og udvikling 2017 S i d e 2 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. Indledning side 3 2. Definition af den

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af sundhedsloven

Forslag. Lov om ændring af sundhedsloven Lovforslag nr. L Folketinget 2013-14 Fremsat den xx af ministeren for sundhed og forebyggelse (Nick Hækkerup) Forslag til Lov om ændring af sundhedsloven (Hjælperordninger til personer med kronisk respirationsinsufficiens)

Læs mere

Kvalitetsstandarder for støtte og træning 2016

Kvalitetsstandarder for støtte og træning 2016 Kvalitetsstandarder for støtte og træning 2016 Skanderborg Kommune 1 Kvalitetsstandard Socialpædagogisk støtte 85... 4 Kvalitetsstandard - Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) 96... 7 Kvalitetsstandard

Læs mere

TALEPAPIR. Det talte ord gælder. Medlemmer af SUU, medier, offentlighed. Samråd AG om Respirationscenter Øst. 10 min., herefter 45 min. til spm.

TALEPAPIR. Det talte ord gælder. Medlemmer af SUU, medier, offentlighed. Samråd AG om Respirationscenter Øst. 10 min., herefter 45 min. til spm. Sundhedsudvalget 2009-10 SUU alm. del Svar på Spørgsmål 473 Offentligt TALEPAPIR Det talte ord gælder Tilhørerkreds: Anledning: Taletid: Medlemmer af SUU, medier, offentlighed Samråd AG om Respirationscenter

Læs mere

Udkast til aftale om indlæggelses- og udskrivningsforløb

Udkast til aftale om indlæggelses- og udskrivningsforløb Indsatsområde 1: Udskrivningsforløb for svage, ældre patienter Krav 1. Hvordan parterne sikrer rettidig afklaring af den enkelte patients behov efter udskrivning fra sygehus, herunder koordinering af udskrivningstidspunkt

Læs mere

Kvalitetsstandard - NY Pasning af døende, betingelser for at modtage plejevederlag Lov om social service 119, 120 og 121

Kvalitetsstandard - NY Pasning af døende, betingelser for at modtage plejevederlag Lov om social service 119, 120 og 121 Kvalitetsstandard - NY Pasning af døende, betingelser for at modtage plejevederlag Lov om social service 119, 120 og 121 1. Hvad er ydelsens lovgrundlag? 2. Hvad er formålet med ydelsen? Lov om Social

Læs mere

Kvalitetsstandarder på ældreområdet i Randers Kommune 2011

Kvalitetsstandarder på ældreområdet i Randers Kommune 2011 Kvalitetsstandarder på ældreområdet i Randers Kommune 2011 Træning/Rehabilitering Genoptræning efter udskrivning fra hospital efter Sundhedsloven...2 Genoptræning efter Serviceloven...5 Vedligeholdelsesaktivitet

Læs mere

Notat om Borgerstyret Personlig Assistance, jf. servicelovens 95 og 96.

Notat om Borgerstyret Personlig Assistance, jf. servicelovens 95 og 96. 11. februar 2010 Notat om Borgerstyret Personlig Assistance, jf. servicelovens 95 og 96. Med virkning fra 1. januar 2009 er betingelserne for at få bevilget hjælp i henhold til servicelovens 95 og 96 ændret.

Læs mere