Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) - en kort vejledning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) - en kort vejledning"

Transkript

1 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) - en kort vejledning Hensigten med folderen her er, at informere og vejlede dig der er visiteret til en BPA-ordning efter servicelovens 96. Den beskriver i hovedtræk hvad en BPA-ordning indebærer og hvordan Hvidovre Kommune forvalter ordningen. BPA står for Borgerstyret Personlig Assistance. En BPA-ordning kan visiteres til borgere, der er over 18 år, har en betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne og så omfattende behov for hjælp, at det er nødvendigt at yde en ganske særlig støtte. BPA-ordningen skal skabe mulighed for en sammenhængende, helhedsorienteret og fleksibel hjælp, der tager udgangspunkt i din selvbestemmelse og medvirker til at give dig mulighed for at fastholde et selvstændigt liv. Når du bevilges BPA ydes du et kontant tilskud til dækning af udgifter ved ansættelse af hjælpere til pleje, overvågning og ledsagelse. Der findes udover denne folder en kvalitetsstandard for området, med et bilag som særligt beskriver principperne for beregning af BPA-tilskuddet. 1. Generelt vedrørende BPA-ordningen Arbejdsleder For at have en BPA-ordning skal du kunne varetage rollen som arbejdsleder. Du skal kunne tilrettelægge hjælpen og fungere som daglig leder for hjælperne. Du skal: Varetage arbejdsplanlægning sammen med og for hjælperne Udarbejde jobbeskrivelse og jobopslag/annonce Udvælge hjælpere, herunder varetage ansættelsessamtaler Varetage oplæring og daglig instruktion af hjælperne Afholde personalemøder og medarbejderudviklingssamtaler Arbejdsgiver Du skal også kunne varetage rollen som arbejdsgiver, medmindre du indgår aftale med en nærtstående, en forening eller en privat virksomhed om, at de varetager arbejdsgiverrollen. Hvis du selv ønsker at varetage arbejdsgiverrollen, skal kommunen tilbyde at varetage lønudbetalingen til de hjælpere du har ansat. Arbejdsgiveropgaven indebærer ansvaret for at administrere ydelsen og de praktiske og juridiske opgaver, der er forbundet med at have en BPA-ordning. Du skal: Ansætte og afskedige hjælpere Udarbejde ansættelsesbeviser til hjælperne Udbetale løn (opgaven kan varetages af kommunen eller af en privat virksomhed/forening) Indberette skat, tegne lovpligtige forsikringer, indbetale til ferie- og barselsfond og ATP (kan varetages af kommunen eller af en privat virksomhed/forening). Gennemføre nødvendige arbejdsmiljøforanstaltninger. Hjælpernes opgaver Dine hjælpere skal sammen med dig få din hverdag til at fungere og indgå i forhold til praktiske opgaver og personlig pleje. De skal som udgangspunkt udføre de opgaver, du ønsker at få udført 1

2 og som du selv ville kunne have udført uden dit handicap. De skal dog ikke foretage større opgaver som f.eks. hovedrengøring eller malerarbejde. De kan godt bede dem hjælpe med f.eks. at salte eller rydde sne, men det forudsætter, at det fortsat er muligt for dem at tage sig af de primære opgaver som f.eks. overvågning og du skal kunne tilkalde din hjælper. Du skal være opmærksom på arbejdsmiljøet og sikring af hjælperne. Hvis du vil overgive arbejdsgiveransvaret Hvis du vælger at overgive dit arbejdsgiveransvar, skal du indgå en aftale med en nærtstående, en forening eller privat virksomhed. Du skal kende lønrammen, inden du tager kontakt til denne anden part. Du kan komme ud for, at en forening er tilknyttet en overenskomst, som resulterer i en højere løn til hjælperne, end den der indgår i beregningen af din bevilling. Du skal holde dig indenfor den lønramme, der er fastlagt i dit tilskud til BPA. Principperne for udmåling af tilskuddet er beskrevet i bilaget til kvalitetsstandarden for BPA. 2. Hvem udbetales beløb til? Hvis du selv administrerer din BPA-ordning, overfører Hvidovre Kommune dit tilskud til dig forud for hver måned. Hvis du selv er arbejdsgiver, kan kommunen tilbyde at udbetale lønnen til dine hjælpere. Hvis du overgiver arbejdsgiveransvaret sker afregningen direkte mellem Hvidovre Kommune og den anden part. BPA-tilskuddet overføres forud hver måned til foreningen/den private virksomhed. Der indregnes et tillæg på 5 kr. pr. leveret time i dit tilskud til BPA, når lønadministration m.v. sker hos en forening eller privat virksomhed. 3. Hvad indgår i bevillingen og hvad betales efter regning I det beløb du får udbetalt er indregnet løn til hjælperne. I beregningen af beløbet tager Hvidovre Kommune udgangspunkt i timelønnen for kommunalt ansat uuddannet social- og sundhedspersonale, løntrin 11. I beregningen af beløbet indgår en grundtimetakst, dertil kan der, tillægges 3,5% til stedbestemte tillæg, funktions-, kvalifikations og anciennitetstillæg. Desuden tillægges der en andel af grundlønnen til forskudt arbejdstid. Principperne for beregningen fremgår af bilaget til kvalitetsstandarden. I det beregnede beløb indgår udover ovenstående også beløb til feriepenge, til barselsfond, til pensionsbidrag. Se også vedrørende dette i bilag til kvalitetsstandarden. Der er ikke afsat midler til, at der kan dækkes feriefridage til dine hjælpere. I beløbet er der desuden indregnet tid til personalemøder, MUS-samtaler m.v. eksempelvis også gennemførelse af APV. Til dette er indregnet samlet 7,5 t pr. medarbejder pr. år. En række udgifter dækkes efter regning, og indgår dermed ikke som en del af det tilskud du får udbetalt månedsvis. Disse er: - Evt. ekstra hjælper ved ferie- og weekendophold, løn. - Nødvendige kurser - Sygdom og barns 1. og 2. sygedag (hertil skal udfyldes et særligt skema) - Forsikring (se nedenfor) Vedr. ferie- og weekendophold kan der ved behov bevilges timer til en ekstra hjælper i op til 2 ugers ferie, samt 2 weekendophold årligt. 2

3 Vedr. kurser kan du søge om betaling af nødvendige kurser til hjælperne. Der er regnet med behov for at gennemsnitligt 2 hjælpere er på kursus 1 dag pr. år. Du skal kontakte din sagsbehandler for evt. bevilling af kursus. Hjælpere har ret til at holde bars 1. og 2. sygedag. Du skal som arbejdsleder underrette arbejdsgiver om fraværet og etablere vikardækning ud fra arbejdsplanen. Arbejdsgiver skal sikre, at der er vikarer til rådighed. Som arbejdsgiver er du forpligtet til at tegne forsikringer. Hvidovre Kommune yder et tilskud hertil som svarer til den billigste forsikring der dækker mod arbejdsulykke, erhvervsansvarsforsikring, samt rejseforsikring. Beløbet indgår ikke som en andel af det, du får udbetalt månedligt. Kommunen dækker i stedet din udgift til forsikring (op til det angivne beløb) efter regning. Der er desuden udmålt et særskilt beløb på 800 kr. pr. måned til dækning af direkte eller indirekte hjælperrelaterede udgifter, som ekstra forbrug i hjemmet f.eks ekstra forbrug af toiletpapir, vand, el, varme til f.eks. hjælperværelse m.v., samt ekstraomkostninger udenfor hjemmet eksempelvis entrebilletter. Beløbet udbetales til dig uanset, om du selv er arbejdsgiver eller har overgivet arbejdsgiveransvaret til anden part. 4. Kombination med hjemmepleje Du kan, hvis du ønsker det, få noget af dit behov for hjælp dækket ved en kombination af BPA og hjemmepleje efter servicelovens 83. Det kan f.eks. være at du synes, det er bedre at være lidt alene uden hjælpere i aften/nattetimer og i stedet få et besøg af hjemmeplejen. Du kan kontakte din sagsbehandler med henblik på drøftelse af dette. 5. Særligt hvis du har respirator Der gælder særlige regler, hvis du er respiratorbruger. Ventilatørbistand til respiratorbrugere hører under sundhedslovgivningen og Regionen har ansvar for denne. Normalt kombineres BPA-ydelsen med ventilatørbistanden, oftest vil det være mest hensigtsmæssigt, at det er samme hjælper der varetager hjælpen, frem for to forskellige. Det kræver at kommune og region samarbejder om at koordinere hjælpen, og at de hjælpere som leverer hjælpen har de kompetencer, der særligt skal til ved ventilatørbistand. Regionen har indgået aftale med bestemte firmaer, for at Regionen kan sikre sig at hjælpere til respiratorbrugere har den rette uddannelse, kræves det at du overgiver dit arbejdsgiveransvar til et af disse firmaer. Hjælpere der varetager ventilatørbistand lønnes med udgangspunkt i løntrin 12. Der er taget højde for dette i din bevilling, hvis du er respiratorbruger. 6. Ferie Du har ret til at tage din BPA-ordning med på ferie. Der kan jf. Hvidovre Kommunes serviceniveau bevilges op til 14 dages ferieophold, samt to week-ender pr. år, med dækning af lønudgifterne til ekstra hjælper ved behov. For respiratorbrugere gælder at regionen har ansvaret for ventilatørbistanden. Det er derfor ikke sikkert, at du kan rejse til udlandet med din BPA-ordning, hvis du er respiratorbruger. 7. Revurdering af dit behov for hjælp Kommunen revurderer dit behov for hjælp som udgangspunkt en gang årligt. Din bevilling kan dog altid revurderes, hvis der er behov for det. Hvis dine behov ændres, har du pligt til at informere din sagsbehandler. Kommunen er den bevilgende myndighed, selv om du evt. har overgivet dit arbejdsgiveransvar, og det er fortsat din sagsbehandler, du skal kontakte vedr. bevilling. Hvis din bevilling ændres, er det dit ansvar at meddele det til den, du har overgivet dit arbejdsgiveransvar til. 3

4 8. Tilsyn Kommunen har pligt til at føre tilsyn med, hvordan de kommunale opgaver løses (jf. retssikkerhedslovens 16). Kommunen følger årligt op på: om behovet for hjælp stemmer med den udmålte. om borgeren får den hjælp som var hensigten med ordningen. om borgeren opfylder betingelserne for hjælpen, herunder kan fungere som arbejdsleder, og evt. arbejdsgiver. om borgeren tilrettelægger arbejdet efter bevillingen. om der er for hyppige hjælperskift, som kan give anledning til en særlig indsats. 9. Hvilken dokumentation skal sendes til kommunen Du skal udfylde en oplysningsattest for hver måned som bekræfter, hvor mange timer du har fået leveret. Der skal desuden udarbejdes et regnskab for udmålte og forbrugte timer. Hvis du selv varetager lønadministrationen, er det dig der gør dette. Har du overladt lønadministrationen til kommunen, udarbejder denne regnskabet. Har du overdraget arbejdsgiveransvaret til en forening/privat virksomhed, skal denne udarbejde regnskabet. Årsregnskab sendes sammen med de månedlige erklæringer til Hvidovre Kommune, Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen en gang årligt senest 1.februar. Se nærmere i bilag. BPA-tilskuddet skal anvendes i overensstemmelse med formålet og tilskud til uforbrugte timer skal tilbagebetales til kommunen. 10. Hvor kan man finde mere vejledning Du kan gratis søge råd og vejledning i forhold til rollen som arbejdsleder og arbejdsgiver, f.eks. om ansættelsesbeviser, arbejdsmiljø, forsikringer, barsel m.v. Servicestyrelsen har indgået en aftale med bpa-arbejdsgiver.dk herom, aftalen løber indtil udgangen af Rådgivningen kan kontaktes på Socialstyrelsen udbyder gratis kurser for borgere med BPA om bl.a. arbejdsmiljø, personalejura m.v. Se Socialstyrelsens hjemmeside, her findes også anden relevant information om lovgivning m.v. Hvidovre Kommunes kvalitetsstandard for BPA findes på kommunens hjemmeside Bilag Som bilag til vejledningen er herefter vedhæftet retningslinjerne for regnskabsaflæggelse (samt tre underbilag til retningslinjerne). 4

5 Retningslinjer for regnskabsaflæggelse BPA-ordningen Afregning af BPA tilskud private virksomheder og organisationer Afregning af ydelser der indgår i det udmålte tilskud: Hvidovre Kommune overfører borgerens BPA-tilskud direkte til den private virksomhed / forening, der har overtaget borgerens arbejdsgiveransvar, forud for hver måned. For at få overført tilskuddet skal virksomheden/foreningen sende kontooplysninger sammen med kopi af kontrakten til Staben i Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen ( Afregning af nødvendige ekstra udgifter efter regning: Private virksomheder eller foreninger skal ved fremsendelse af regninger vedr. nødvendige udgifter omfattet af udmålingsbekendtgørelsen sikre, at det af regningen fremgår, hvad regningen vedrører, samt hvilken borger udgiften knytter sig til. Ved afregning af ekstraudgifter til hjælpernes sygdom og barnets 1. og 2. sygdom, skal bilag 1 udfyldes. Årsregnskab: Den private virksomhed/ forening skal årligt udarbejde et regnskab for tilskud til borgerstyret personlig assistance, jf. udmålingsbekendtgørelsen 14. Hvidovre Kommune, Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen, skal påse, at det udbetalte tilskud er anvendt i overensstemmelse med formålet med servicelovens 96. Regnskabet skal være opstillet på en sådan måde, at det kan sammenholdes med det budget, der er lagt for de elementer af det kontante tilskud, der udbetales på baggrund af budgettet. Regnskabet skal sendes til Hvidovre Kommune, Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen én gang årligt og senest d. 1. februar. Timeregnskab: Månedligt. Den private virksomhed eller forening skal hver måned sørge for, at borgeren underskriver en oplysningsattest, hvor i borgeren bekræfter, hvor mange timer, den private virksomhed eller forening, har leveret til borgeren (se bilag 2). Årligt. Jf. udmålingsbekendtgørelsens 14, stk. 2 skal der årligt udarbejdes et regnskab for udmålte og forbrugte timer. Regnskabet skal udarbejdes af den private virksomhed/ forening, der har fået overdraget arbejdsgiver ansvaret. Det årlige timeregnskab skal, sammen med de månedlige erklæringer, sendes til Hvidovre Kommune, Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen ( en gang årligt senest d. 1. februar. Tilbagebetaling af BPA tilskud. Hvis det viser sig, at de udbetalte tilskud ikke anvendes i overensstemmelse med formålet (herunder det fastlagte budget) efter 96, vil Hvidovre Kommune tage stilling til tilbagebetalingskravets størrelse og kræve beløbet tilbagebetalt, jf. udmålingsbekendtgørelsens 16.

6 Retningslinjer for regnskabsaflæggelse BPA-ordningen Afregning af BPA tilskud Borgere der selv administrerer BPA-ordningen Afregning af ydelser der indgår i det udmålte tilskud: Hvis borgeren selv administrerer sin BPA-ordning, overfører Hvidovre Kommune borgerens BPAtilskud direkte til borgerens konto, forud for hver måned. Staben i Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen understøtter borgeren med at få oprettet konti mv. til brug for overførsel af tilskud. Har borgeren valgt at lade kommunen varetage lønadministrationen, aftaler Staben i Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen de nærmere forretningsgange med borgeren omkring lønudbetalingen. Afregning af nødvendige ekstra udgifter efter regning: For afregning af ekstraudgifter, omfattet af udmålingsbekendtgørelsen, skal borgeren fremsende regninger hvoraf det fremgår, hvad regningen vedrører. Ved afregning af ekstraudgifter til hjælperne sygdom og barnets 1. og 2. sygdom, skal bilag 1 udfyldes. Årsregnskab: Borgeren skal årligt udarbejde et regnskab for tilskud til borgerstyret personlig assistance, jf. udmålingsbekendtgørelsen 14. Såfremt borgeren har overladt lønadministrationen til Hvidovre Kommune, har Kommunalbestyrelsen ansvaret for udarbejdelse af årsregnskab. Hvidovre Kommune skal påse, at det udbetalte tilskud er anvendt i overensstemmelse med formålet med servicelovens 96. Regnskabet skal være opstillet på en sådan måde, at det kan sammenholdes med det budget, der er lagt for de elementer af det kontante tilskud, der udbetales på baggrund af budgettet. Regnskabet indsendes til Hvidovre Kommune, Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen én gang årligt og senest d. 1. februar. Timeregnskab: Gældende for de borgere der selv varetager lønadministrationen Månedligt. Borgeren skal hver måned sørge for, at udfylde en oplysningsattest, hvori borgeren bekræfter, hvor mange timer borgeren har fået leveret (se bilag 2). Årligt. Jf. udmålingsbekendtgørelsens 14, stk. 2 skal der årligt udarbejdes et regnskab for udmålte og forbrugte timer. Regnskabet skal udarbejdes af borgeren, såfremt denne selv varetager lønadministrationen, og af Kommunalbestyrelsen, hvis borgeren har overladt lønadministrationen til Hvidovre Kommune. Det årlige timeregnskab skal, sammen med de månedlige erklæringer, sendes til Hvidovre Kommune, Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen ( en gang årligt senest d. 1. februar. Tilbagebetaling af BPA tilskud. Hvis det viser sig, at de udbetalte tilskud ikke anvendes i overensstemmelse med formålet (herunder det fastlagte budget) efter 96, vil Hvidovre Kommune tage stilling til tilbagebetalingskravets størrelse og kræve beløbet tilbagebetalt, jf. udmålingsbekendtgørelsens 16.

7 Bilag 1. Ekstraudgifter til sygdom mv. Oplysningsattest BPA-ordning Hvidovre Kommune Vedr. ekstraudgifter til medarbejdere der er fraværende pga. sygdom, barns 1. og 2. sygedag og lignende Navn Cpr. nr. Fraværsperiode Timer Erklæringen afgives af nedenstående person, som med sin underskrift 1. bekræfter at være bemyndiget til at afgive denne erklæring 2. bekræfter oplysningerne i erklæringen 3. giver samtykke til, at Hvidovre Kommune må kontrollere oplysningerne ved at anmode om yderligere oplysninger Borgerens navn: Cpr.nr.: Dato: Underskrift: Vejledning 1. Skemaet udfyldes af leverandøren og underskrives af borgeren, der er bevilliget BPAordningen. Såfremt borgeren selv administrerer sin BPA-ordning udfyldes attesten af borgeren selv. 2. Den udfyldte attest skal i underskrevet stand sendes til Hvidovre Kommune, Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen, sammen med den elektroniske faktura

8 Bilag 2. Leverede timer - månedserklæring Oplysningsattest Hvidovre Kommune Vedr. månedlige leverede timer i forbindelse med BPA-ordning Leverandørens/Borgerens navn: CVR.nr.: Antal timer Måned Erklæringen afgives af nedenstående person, som med sin underskrift 1. bekræfter at være bemyndiget til at afgive denne erklæring 2. bekræfter oplysningerne i erklæringen 3. giver samtykke til, at Hvidovre Kommune må kontrollere oplysningerne ved at anmode om yderligere oplysninger Borgerens navn: Cpr.nr.: Dato: Underskrift: Vejledning 1. Skemaet udfyldes månedligt af leverandøren og underskrives af borgeren, der er bevilliget BPA-ordningen. Såfremt borgeren selv administrerer sin BPA-ordning udfyldes attesten af borgeren selv månedligt. 2. Den udfyldte attest skal i underskrevet stand sendes til Hvidovre Kommune, Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen, sammen med det årlige timeregnskab, eller hvis Hvidovre Kommune ønsker erklæringerne fremsendt.

9 Bilag 3. Timeårsregnskab Timeregnskab for BPA-ordningen (årligt) Navn: Cpr.nr.: For perioden 1/ til 31/ Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August September Oktober November December Udmålte timer Forbrugte timer Difference Dokumentation er vedlagt i form af underskrevet oplysningsattest for de månedlige leverede timer (jf. bilag 2) Dato: Leverandørens/Borgerens navn: Cvr.nr.: Leverandørens/Borgerens underskrift:

Haderslev Kommune har valgt at lave denne håndbog, som beskriver de arbejdsgange og opgaver, som er forbundet med det at have en BPA-ordning.

Haderslev Kommune har valgt at lave denne håndbog, som beskriver de arbejdsgange og opgaver, som er forbundet med det at have en BPA-ordning. Håndbog Borgerstyret Personlig Assistance Rev. 16.1.2014 1. Forord Haderslev Kommune har valgt at lave denne håndbog, som beskriver de arbejdsgange og opgaver, som er forbundet med det at have en BPA-ordning.

Læs mere

N OT AT. Beregning af tilskud til borgerstyret perso n- lig assistance (BPA) Indholdsfortegnelse

N OT AT. Beregning af tilskud til borgerstyret perso n- lig assistance (BPA) Indholdsfortegnelse N OT AT Beregning af tilskud til borgerstyret perso n- lig assistance (BPA) Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Formål... 3 1.2 Målgruppe... 3 1.3 KL s anbefalinger vedr. brug af notatet... 3 2.

Læs mere

Håndbog (BPA) I Hedensted Kommune

Håndbog (BPA) I Hedensted Kommune Håndbog Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Servicelovens 96 I Hedensted Kommune Godkendt i Social- og Sundhedsudvalget den 7/12 2011 Social og Sundhed Visitation og Rådgivning - Psykiatri og Handicap

Læs mere

Baggrund for BPA. Informationsmøde om Borgerstyret Personlig Assistance

Baggrund for BPA. Informationsmøde om Borgerstyret Personlig Assistance Baggrund for BPA Informationsmøde om Borgerstyret Personlig Assistance Baggrund for BPA Behov for modernisering af hjælpeordningen Problematisk aktivitetskrav Stor opgave at være arbejdsgiver Arbejdsgiveransvaret

Læs mere

Lov om Social Service 94

Lov om Social Service 94 Retningslinjer vedr. ansættelse af medarbejdere i eget hjem Lov om Social Service 94 Gældende fra 1. oktober 2013 1 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Lovgivning... 3 2.1. Personkredsen, 94... 3 3.

Læs mere

96 BPA-Ordning Borgerstyret Personlig Assistance Håndbog for Hjælperordningen i Aarhus

96 BPA-Ordning Borgerstyret Personlig Assistance Håndbog for Hjælperordningen i Aarhus 1 96 BPA-Ordning Borgerstyret Personlig Assistance Håndbog for Hjælperordningen i Aarhus Denne håndbog er til dig, der har valgt selv at være arbejdsgiver i din BPA-ordning /hjælperordning. Håndbogen er

Læs mere

Personlig og praktisk hjælp. Kvalitetsstandard. Efter Serviceloven: Personlig og praktisk hjælp 83 Rehabiliteringsforløb 83 a

Personlig og praktisk hjælp. Kvalitetsstandard. Efter Serviceloven: Personlig og praktisk hjælp 83 Rehabiliteringsforløb 83 a Personlig og praktisk hjælp Kvalitetsstandard Efter Serviceloven: Personlig og praktisk hjælp 83 Rehabiliteringsforløb 83 a 1 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 3 Del 1 - Generel information

Læs mere

indeholder svar på de væsentligste og mest almindelige spørgsmål i forbindelse med ordningen

indeholder svar på de væsentligste og mest almindelige spørgsmål i forbindelse med ordningen mehal, museumsbesøg mv, skal betales af dig. Derfor er det også dig som afgøre, i hvilket omfang disse aktiviteter skal foregå. I særlige tilfælde kan sagsbehandleren i Familieafdelingen bevillige udgifter.

Læs mere

Socialt opslagsværk. Slå op under første bogstav i det ord, du leder efter.

Socialt opslagsværk. Slå op under første bogstav i det ord, du leder efter. Socialt opslagsværk Opslagsværket er til dig, som ønsker at vide mere om, hvilke støttemuligheder der findes, når man har følger efter en hjerneskade eller er pårørende. Vi har lagt vægt på at give en

Læs mere

Kommunen informerer. Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice

Kommunen informerer. Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice Kommunen informerer Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice Visitationsenheden Juli 2013 Indholdsfortegnelse Forord side 4 Formål med Serviceloven side 5 Grundlag for bevilling side

Læs mere

Kommunen informerer. Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice

Kommunen informerer. Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice Kommunen informerer Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice Visitationsenheden Februar, 2015 Indholdsfortegnelse Forord side 4 Formål med Serviceloven side 5 Grundlag for bevilling

Læs mere

EN LILLE BRUGER VEJLEDNING TIL DEN FØRSTE TID MED RESPIRATORISK OVERVÅGNING

EN LILLE BRUGER VEJLEDNING TIL DEN FØRSTE TID MED RESPIRATORISK OVERVÅGNING EN LILLE BRUGER VEJLEDNING TIL DEN FØRSTE TID MED RESPIRATORISK OVERVÅGNING FORORD Med tildelingen af en hjælpeordning til overvågning af den respirator eller maske, der støtter din vejrtrækning, forandrer

Læs mere

Krav til leverandører af personlig hjælp og pleje

Krav til leverandører af personlig hjælp og pleje Krav til leverandører af personlig hjælp og pleje 1.1 Lovgrundlag Kommunen har pligt til at sørge for, at der tilbydes hjælp til personlig hjælp og pleje jf. servicelovens 83, stk. 1. nr. 1. og kvalitetsstandard

Læs mere

Regnskabs- og revisionsbestemmelser. for det folkeoplysende foreningsarbejde & folkeoplysende voksenundervisning

Regnskabs- og revisionsbestemmelser. for det folkeoplysende foreningsarbejde & folkeoplysende voksenundervisning Regnskabs- og revisionsbestemmelser for det folkeoplysende foreningsarbejde & folkeoplysende voksenundervisning Indhold Regnskabs- og revisionsbestemmelser... 3 Bestemmelser gældende for alle tilskud...

Læs mere

Rammeaftale om det. sociale kapitel. pr. 1. april 2004

Rammeaftale om det. sociale kapitel. pr. 1. april 2004 KL Amtsrådsforeningen Københavns Kommune Frederiksberg Kommune Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte Rammeaftale om det sociale kapitel pr. 1. april 2004 med kto's kommentarer - 2 - - 3 - INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

FLEKSJOB. Det Centrale Handicapråd

FLEKSJOB. Det Centrale Handicapråd FLEKSJOB Det Centrale Handicapråd Udgiver: Det Centrale Handicapråd og Beskæftigelsesministeriet Tekst: Lene Maj Pedersen Pjecen kan rekvireres gratis hos: Det Centrale Handicapråd Bredgade 25, opg. F,

Læs mere

KVALITETS- OG LEVERANDØRKRAV FOR

KVALITETS- OG LEVERANDØRKRAV FOR KVALITETS- OG LEVERANDØRKRAV FOR LEVERANDØRER AF PERSONLIG PLEJE & PRAKTISK HJÆLP Indhold Indledning og baggrund... 4 Lovgrundlag... 4 Hvad er frit leverandørvalg og hvem er omfattet heraf?... 4 Frit leverandørvalg...

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om social service

Bekendtgørelse af lov om social service Lovbekendtgørelse nr. 906 af 26. september 2005 Bekendtgørelse af lov om social service Herved bekendtgøres lov om social service, jf. lovbekendtgørelse nr. 280 af 5. april 2005, med de ændringer, der

Læs mere

Vejledning i udbud af Personlig pleje og praktisk hjælp til hjemmeboende borgere

Vejledning i udbud af Personlig pleje og praktisk hjælp til hjemmeboende borgere Vejledning i udbud af Personlig pleje og praktisk hjælp til hjemmeboende borgere 2012 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København 1 S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse 1 Introduktion...

Læs mere

Kvalitetsstandard. Gentofte Kommune 2015

Kvalitetsstandard. Gentofte Kommune 2015 Kvalitetsstandard Hjælpemidler, boligindretninger og bilsager Gentofte Kommune 2015 Administrative revideret november 2014 Sagsnr. EMN-2015-03608. 1. INDLEDNING... 3 1.2 BEVILLING AF HJÆLPEMIDLER... 3

Læs mere

1.2 Politiske målsætninger Det er Haderslev Kommunes overordnede mål, at hjælpen udføres i et tillidsfuldt samarbejde mellem borgeren og de ansatte.

1.2 Politiske målsætninger Det er Haderslev Kommunes overordnede mål, at hjælpen udføres i et tillidsfuldt samarbejde mellem borgeren og de ansatte. Kvalitetsstandard Praktisk hjælp til borgere i eget hjem 1. januar 2015 1. Overordnede rammer Praktisk hjælp 1.1 Lovgrundlag Lov om Social Service 83, stk.1 nr. 2. 1.2 Politiske målsætninger Det er Haderslev

Læs mere

Støttemuligheder 2013

Støttemuligheder 2013 Kirsten Hoff Offentlige Støttemuligheder 2013 Offentlige Støttemuligheder 4 5 5 5 6 6 7 8 8 9 11 11 11 12 13 13 13 13 14 15 15 16 17 17 17 18 19 19 19 20 21 Afsnit 1 Forord Afsnit 2 Støttemuligheder behandling

Læs mere

Dokumentet er Historisk. Oversigt (indholdsfortegnelse)

Dokumentet er Historisk. Oversigt (indholdsfortegnelse) 1 de 36 28/10/2009 16:56 LBK nr 979 af 01/10/2008 Historisk (Serviceloven) Offentliggørelsesdato: 03-10-2008 Velfærdsministeriet Senere ændringer til forskriften LOV nr 1587 af 20/12/2006 15 LOV nr 346

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om friskoler og private grundskoler m.v.

Bekendtgørelse af lov om friskoler og private grundskoler m.v. Side 1 af 16 LBK nr 705 af 03/07/2009 Gældende (Friskoleloven) Offentliggørelsesdato: 08-07-2009 Undervisningsministeriet Senere ændringer til forskriften LOV nr 589 af 26/06/2009 LOV nr 591 af 26/06/2009

Læs mere

KEND SPILLEREGLERNE. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste

KEND SPILLEREGLERNE. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste KEND SPILLEREGLERNE Om sagsbehandling på det sociale område 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste Indhold Indledning 3 Den rigtige afgørelse 3 1. Vejledningspligten hvad går den

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social service

Forslag. Lov om ændring af lov om social service Lovforslag nr. L 114 Folketinget 2009-10 Fremsat den 27. januar 2010 af indenrigs- og socialministeren (Karen Ellemann) Forslag til Lov om ændring af lov om social service (Frit valg af hjælpemidler og

Læs mere

Fleksjob. Indhold og holdninger

Fleksjob. Indhold og holdninger Fleksjob Indhold og holdninger HK Danmark også for ansatte i fleksjob Der er mange gode og vigtige grunde til at være med i en fagforening det ændrer sig ikke ved ansættelse i et fleksjob. Nogle gange

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om social service

Bekendtgørelse af lov om social service Lovbekendtgørelse nr. 58 af 18. januar 2007 Bekendtgørelse af lov om social service Herved bekendtgøres lov om social service, jf. lovbekendtgørelse nr. 929 af 5. september 2006, med de ændringer, der

Læs mere

Regnskabsinstruks. for. de lokale kirkelige myndigheder

Regnskabsinstruks. for. de lokale kirkelige myndigheder Løbenr. 637211/09 Regnskabsinstruks for de lokale kirkelige myndigheder Indholdsfortegnelse: Forord... 3 1. Den regnskabsmæssige organisation... 4 1.1. Menighedsrådet... 4 1.2. Provstiudvalget... 4 1.3.

Læs mere

HANDICAPHJÆLPERE OVERENSKOMST. DI Overenskomst II (SBA) FOA Fag Og Arbejde. 3F Privat Service, Hotel og Restauration.

HANDICAPHJÆLPERE OVERENSKOMST. DI Overenskomst II (SBA) FOA Fag Og Arbejde. 3F Privat Service, Hotel og Restauration. HANDICAPHJÆLPERE OVERENSKOMST 2010 2012 Indgået mellem DI Overenskomst II (SBA) og FOA Fag Og Arbejde og 3F Privat Service, Hotel og Restauration 2010 2012 2011-2012 Handicaphjælpere Overenskomst mellem

Læs mere