Kvalitetsstandard for servicelovens 96. Borgerstyret Personlig Assistance (BPA-ordningen)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kvalitetsstandard for servicelovens 96. Borgerstyret Personlig Assistance (BPA-ordningen)"

Transkript

1 1 of 7 Kvalitetsstandard for servicelovens 96 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA-ordningen) Vedtaget i byrådet: xx.xx.12

2 2 of 7 Lovgrundlag for ydelse Hvem kan modtage ydelsen? 96 i Lov om Social Service Borgere med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, der har et omfattende og ganske særligt behov for pleje, praktisk bistand, overvågning og ledsagelse som ikke kan dækkes ved almindelig omsorg efter servicelovens og 97. For at kunne modtage hjælp efter denne bestemmelse, er der i loven fastlagt følgende betingelser: Borgeren skal have et omfattende plejebehov og omfattende behov for praktisk hjælp Borgeren skal have behov for overvågning og ledsagelse. Borgeren skal kunne varetage rollen som arbejdsleder Overvågning defineres ved respirationshjælp, fejlsynkning samt håndsrækninger, som forebygger eller forhindrer borgeren i, at komme i en hjælpeløs eller livstruende situation. Ydelsen kan tildeles borgere, som i høj grad er afhængig af andres hjælp, og som kan befinde sig i hjælpeløse situationer uden den givne hjælp. Kun borgere over 18 år kan komme i betragtning til ydelsen. Hvad er formålet med ydelsen? Formålet med BPA ordningen er at skabe grundlag for fleksible ordninger, som tager udgangspunkt i borgerens medbestemmelse. Ordningen kan tilpasses borgerens ønsker og behov, så borgeren, trods omfattende funktionsnedsættelse, har mulighed for at få eller opretholde et selvstændigt liv med mulighed for deltagelse i samfundet på lige vilkår med alle andre borgere. Det beror på en individuel og konkret vurdering i forhold til, om samtlige af de pågældende opgaver, som borgeren ønsker hjælp til, kan imødekommes. Formålet er herudover også at skabe mulighed for sammenhængende og helhedsorienteret hjælp til borgere, som har et omfattende hjælpebehov. Hvilke aktiviteter indgår i ydelsen? I forbindelse med en bevilling af en BPA-ordning, fastlægger Syddjurs Kommune et timetal til ansættelse af handicaphjælpere, samt udmåler det samlede økonomiske tilskud til ordningen. Timetallet fastlægges efter besøg i borgerens hjem/ eller på hospitalet, på baggrund af en nøje individuel og helhedsorienteret behovsvurdering med udgangspunkt i, hvad den enkelte selv kan klare. I vurderingen tages der stilling til, hvilke funktioner hjælperne skal dække, i hvor mange timer og på hvilke tidspunkter hjælpen ydes. Der kan udmåles timer til pleje, praktisk hjælp, overvågning, aktiviteter og ledsagelse. 1

3 3 of 7 Sagsbehandleren i Syddjurs Kommune yder råd og vejledning i forbindelse med opstart af BPA-ordningen, samt udleverer Syddjurs Kommunes BPAhåndbog. Syddjurs Kommune udbetaler hver måned et fast beløb på 800 kr. til borgere som har en BPA-ordning. Beløbet udbetales til borgeren uanset det bevilligede timetal. De 800 kr. skal anvendes til at dække de udgifter en borger har ved at have en BPA-ordning. Det gælder eksempelvis udgifter ved aktiviteter i forbindelse med ledsagelse af borgeren uden for hjemmet, indkøb af ekstra håndsæbe, toiletpapir, kaffe, porto og printerpapir. Borgeren skal ikke sende dokumentation for afholdte udgifter til kommunen. Betingelser for at modtage ydelsen. Det er en betingelse for at kunne få tilkendt ordningen, at borgeren kan bestride rollen som arbejdsleder. At være arbejdsleder betyder, at borgeren skal være i stand til at tilrettelægge hjælpen og fungere som daglig leder for hjælperne, dvs. at: Varetage arbejdsplanlægningen sammen med og for hjælperne. Udarbejde jobbeskrivelse og jobopslag/annonce. Udvælge hjælpere, herunder varetager ansættelsessamtaler. Varetage oplæringen og daglig instruktion af hjælperne. Afholde personalemøder med hjælperne. Afholde medarbejderudviklingssamtaler (MUS). Arbejdslederrollen kan ikke overgives til anden part. Det er en betingelse for at kunne få tilkendt ordningen at borgeren kan fungere som arbejdsgiver. Denne opgave kan videregives til en nærtstående, en forening eller en privat virksomhed. Rollen som arbejdsgiver indebærer ansvaret for at administrere ydelsen og de praktiske og juridiske opgaver, der er forbundet med at modtage et kontant tilskud til BPA. Det indebærer: Ansættelse og evt. afskedigelse af hjælpere. Udarbejdelse af ansættelsesbeviser til hjælperne. Lønudbetaling. Indberetning af skat. Tegning af lovpligtige forsikringer. Indbetaling af ferie, barselsfond og ATP. Gennemførelse af nødvendige arbejdsmiljøforanstaltninger. Hvilke aktiviteter indgår ikke i ydelsen? Handicaphjælperne skal som udgangspunkt udføre de opgaver som borgeren selv ville kunne udføre uden sit handicap. Handicaphjælperne skal dog ikke udføre hjælp til opgaver som ikke er direkte relateret til borgerens pleje, overvågning og ledsagelse (f.eks. større håndsrækninger som malerarbejde, større havearbejde eller vedligeholdelsesopgaver). 2

4 4 of 7 Ydelsens omfang? Ydelsens omfang tilrettelægges efter en nøje individuel vurdering, der tager udgangspunkt i, hvad borgeren selv kan klare, samt hvad eventuelle øvrige husstandsmedlemmer kan klare. I vurderingen tages der stilling til, hvilke funktioner handicaphjælperne skal dække, i hvor mange timer og på hvilke tidspunkter af døgnet. Hjælpen til personlig pleje og praktisk hjælp sker jf. kvalitetsstandarder for hjælp efter servicelovens 83, kombineret med en individuel vurdering af den enkelte borgers situation. Hvem leverer ydelsen? Overdragelse af arbejdsgiverrollen. (Tilskud 2012) Borgeren har følgende valgmuligheder i forhold til BPA-ordningen: Borgeren står selv for hele BPA-ordningen, herunder også lønudbetaling. Der overføres hver måned et tilskud fra Syddjurs Kommune til brug for lønudbetaling m.v. Tilskuddet overføres på specielt oprettet bankkonto hos borgeren. Borgeren er selv arbejdsgiver men lader kommunen stå for lønudbetalingen. Kommunen skal altid tilbyde at stå for lønudbetalingen. Borgeren overgiver sit arbejdsgiveransvar til nærtstående, der varetager hele arbejdsgiveropgaven. Borgeren overgiver sit arbejdsgiveransvar til nærtstående, der lader kommunen stå for lønadministrationen. Borgeren overgiver sit arbejdsgiver ansvar til nærtstående, der lader privat virksomhed/forening stå for lønadministrationen. Borgeren overgiver sit arbejdsgiveransvar til privat virksomhed/forening, der varetager hele arbejdsgiveropgaven. Overdragelse af arbejdsgiverrolle til privat virksomhed/forening. Der udmåles et særskilt tilskud i forbindelse med overdragelse af arbejdsgiverrollen til privat virksomhed/forening. Der er udarbejdet en vejledende udmåling, men den endelige udmåling tager udgangspunkt i en konkret og individuel vurdering i forhold til den enkelte borgers specifikke bevilling. Tilskud til varetagelse af lønadministration er maksimalt 1698,00 kr. pr. hjælper pr. år. Tilskud til arbejdsgiveransvaret er udmålt svarende til 8½ time pr. hjælper pr. år. Der afregnes med en timetakst på 375,79 kr. Dvs. at tilskuddet til arbejdsgiverrollen maksimalt kan udgøre 3194,215 kr. pr. hjælper pr. år. Vejledende udmåling af tilskud i forbindelse med overdragelse af arbejdsgiveransvar til privat virksomhed/forening: Jobannoncer og jobbeskrivelser (i samarbejde med borger): ½ time. pr. hjælper pr. år. Ansættelsessamtaler (i samarbejde med borger): 1 time pr. hjælper pr. år. Udfærdigelse af ansættelsesbrev: ½ time pr. hjælper pr. år. MUS-samtaler og opfølgning (i samarbejde med borger): 1 time pr. hjælper pr. år. 3

5 5 of 7 Personalemøder (i samarbejde med borger): 1 time pr. hjælper pr. år. Rådgivning og vejledning af hjælper: 1 time pr. hjælper pr. år. Rådgivning og vejledning af borger: 1 time pr. hjælper pr. år. Diverse ad hoc arbejdsgiveropgaver, herunder administration i forbindelse med vikardækning: 1 time pr. hjælper pr. år. Udarbejdelse af APV og opfølgning: ½ time pr. hjælper pr. år. Afskedigelse af hjælpere: ½ time pr. hjælper pr. år. Tegning af forsikringer ½ time pr. hjælper pr. år. Sum = 8,5 time pr. fuldtidsansat pr. år. Overdragelse af arbejdsgiverrolle til nærtstående: Den nærtstående aflønnes ikke for de arbejdsopgaver, der er forbundet ved at være arbejdsgiver for hjælperne. Som nærtstående anses normalt ægtefælle, samlever, forældre og søskende. Løn og ansættelsesvilkår for handicaphjælperne? Grundløn: Handicaphjælpernes grundløn udmåles efter løntrin 11, som pr. 1. januar 2012 udgør 114,14 kr. i timen. Kvalifikationsløn: Der ydes to løntrin efter 3 års beskæftigelse som handicaphjælper, og yderligere 1 løntrin efter 6 års beskæftigelse. Dette gælder for handicaphjælpere på løntrin 11, som har min. 8 arbejdstimer i gennemsnit om ugen. Pension: Arbejdsgiveren skal oprette en pensionsordning for handicaphjælpere som er fyldt 21 år, og som har haft mindst 1 års ansættelse som handicaphjælper. Hvis handicaphjælperen har mindst 1 års erfaring fra tidligere beskæftigelse inden for området er pågældende berettiget til pensionsordning fra ansættelsens start. Det samlede pensionsbidrag udgør 12,6 % af den pensionsgivende løn og er arbejdsgiverbetalt. Øvrige vilkår: Kommunen dækker omkostninger ved løn under sygdom til handicaphjælpere, der har mindst 8 ugers ansættelse som handicaphjælper og mindst 74 timers arbejde i denne periode. (Løn under sygdom dækkes efter regning). Handicaphjælpere har ret til barnets 1. og 2. sygedag (disse dækkes efter regning). Kommunen dækker ikke udgifter til hjælpernes løn under barsel. Arbejdsgiver skal søge refusion fra barselsfonden. Kommunen skal dække omkostninger ved bidrag til barselsfond. 4

6 6 of 7 Ved dødsfald. I tilfælde af borgerens dødsfald ophører BPA-ordningen ved udgangen af samme måned, som dødsfaldet er fundet sted. Hvis den afdøde borger selv var arbejdsgiver, udarbejder kommunen afskedigelsesbreve til hjælperne. Hjælperne har ret til løn i deres opsigelsesperiode, dvs. 1 måned. Timesatser og tillæg. Ved løntrin 11 pr. 1. januar 2012: Timeløn i tidsrummet kl = 114,14 kr. Aftentillæg i tidsrummet kl = 28 % af timelønnen. Nattillæg i tidsrummet kl = 31,5 % af timelønnen. Lørdagstillæg i tidsrummet kl = 28 % af timelønnen. Lørdagstillæg i tidsrummet kl = 56 % af timelønnen. Lørdagstillæg i tidsrummet kl = 59,5 % af timelønnen. Søndagstillæg i tidsrummet kl = 81,5 % af timelønnen. Søndagstillæg i tidsrummet kl = 50 % af timelønnen. Søndagstillæg i tidsrummet kl = 78 % af timelønnen. Søndagstillæg i tidsrummet kl = 81,5 % af timelønnen. Helligdage hele døgnet 100 % af timelønnen. Kompetencekrav til Borgeren vurderer og vælger selv hjælpere med de rette kvalifikationer. handicaphjælperne? Hjælperne skal være fyldt 18 år. Som hovedregel er hjælpere ikke-faglært personale. Det er således alene, når Syddjurs Kommune vurderer, at borgeren har behov for uddannede hjælpere, at der skal tages højde herfor i udmålingen af tilskud til dækning af løn. Hvad koster ydelsen for borgeren? Samspil med andre sociale ydelser. For borgeren er der som udgangspunkt ikke forbundet udgifter med at have en BPA-ordning. Servicelovens 100, merudgifter: Borgere som har en BPA-ordning har adgang til at søge om dækning af nødvendige merudgifter ved deres handicap/sygdom. Det kan f.eks. være større håndsrækninger som malerarbejde, vinduespudsning, større havearbejde etc. Bistands- eller plejetillæg jf. pensionslovgivningen: Ved udmålingen af hjælpen til BPA skal det konkret vurderes, i hvilket omfang et tilkendt bistands- eller plejetillæg skal indgå ved udmålingen af hjælpen. Det skal vurderes om tillægget skal indgå som betaling for BPAordningen, såfremt denne dækker borgerens behov fuldt ud. Servicelovens 97, ledsagerordning: Der kan ikke ydes ledsagelse til borgere, der er bevilliget en BPA-ordning. Ledsagelse er indeholdt i bevillingen jf. servicelovens 96 (BPA-ordningen). Det forudsættes at hjælperne varetager behovet for ledsagelse. Ferie- og weekendophold. Alle borgere med en BPA-ordning har ret til 2 ugers ferie pr. år. Ubrugt ferie kan overføres til næste kalenderår, efter aftale med sagsbehandler. (Der kan kun overføres et kalenderår). Til dækning af den faste hjælpers opholds- og 5

7 7 of 7 rejseudgifter, kan kommunen mod dokumentation, yde et tilskud på op til 4000 kr. pr. uge i højst to uger. Ferie i udlandet: Som udgangspunkt ydes der ikke tilskud til hjælpers rejse- og opholdsudgifter ved ferieophold i udlandet (jf. bekendtgørelse nr af 13. november og 4). Der kan dog ved kortvarige ferieophold (2 uger) i udlandet i særlige tilfælde efter en konkret vurdering ydes tilskud til dækning af ekstra omkostninger, der er forbundet med opholdet, når borgeren modtager BPA efter Servicelovens 96. (jf. udlandsbekendtgørelsens 4) Weekendophold: Der kan efter en konkret og individuel vurdering ydes ekstra hjælpetimer, hvis borgeren har overnatning uden for hjemmet. Her kan max. bevilliges 3 weekender pr. år. Ved hospitalsophold? Hvis borgeren indlægges, er kommunen ikke forpligtiget til at dække hjælpernes løn i den periode borgeren er indlagt. I helt særlige tilfælde og efter en konkret og individuel vurdering kan kommunen dække hjælperens løn under en indlæggelsesperiode, såfremt borgerens behov for hjælp er så massivt og komplekst, at det ikke kan dækkes af hospitalets personale. Opfølgning på ydelsen? Sagsbehandleren foretager en årlig opfølgning på BPA-ordningen for at sikre, at der er overensstemmelse med bevilling og behov for hjælp. Ved nystartede BPA-ordninger laves der opfølgning efter 3 mdr., efter 6 mdr. og herefter én gang årligt. Opfølgning på regnskab, når borgeren selv administrerer sin ordning, samt når anden part varetager lønudbetaling. Der skal aflægges regnskab til Syddjurs Kommune hver måned. Løn og administrationsomkostninger skal udregnes hver for sig. Regnskabet skal tydeligt vise antallet af udmålte og forbrugte timer. Der skal udarbejdes en årlig opgørelse over udmålte og forbrugte timer. Uforbrugte timer skal afvikles inden for et år, medmindre andet er aftalt med sagsbehandleren. 6

Kvalitetsstandard for Servicelovens 96 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA)

Kvalitetsstandard for Servicelovens 96 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Lovgrundlag Formål Lov om Social Service, 96 om borgerstyret personlig assistance (BPA) Formålet med BPA-ordningen er at skabe grundlag for fleksible ordninger, som tager udgangspunkt i borgerens medbestemmelse.

Læs mere

Kvalitetsstandard for servicelovens 96 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA)

Kvalitetsstandard for servicelovens 96 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Udkast til: Kvalitetsstandard for servicelovens 96 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Lovgrundlag Formål Lov om Social Service 96 om borgerstyret personlig assistance (BPA) Formålet med BPA-ordningen

Læs mere

Kvalitetsstandard for servicelovens 96 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA)

Kvalitetsstandard for servicelovens 96 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) ½ Udkast til: Kvalitetsstandard for servicelovens 96 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Lovgrundlag Formål Lov om Social Service 96 om borgerstyret personlig assistance (BPA) Formålet med BPA-ordningen

Læs mere

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE HÅNDBOG

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE HÅNDBOG 1 of 24 BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE HÅNDBOG August 2012 Vedtaget i byrådet: XX.XX.12 2 of 24 Indholdsfortegnelse Forord...4 Lovgivning...4 Hvilke aktiviteter indgår i en BPA-ordning...5 Hvilke aktiviteter

Læs mere

Forslag til serviceniveau for Borgerstyret Personlig Assistance

Forslag til serviceniveau for Borgerstyret Personlig Assistance Forslag til serviceniveau for Borgerstyret Personlig Assistance 1 Serviceniveau for Borgerstyret Personlig Assistance Lovgrundlag for ydelsen Hvem kan modtage ydelsen? 96 i Lov om social service Borgere

Læs mere

KVALITETSSTANDARD BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE BPA SERVICELOVENS 95

KVALITETSSTANDARD BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE BPA SERVICELOVENS 95 Sundhed og Omsorg KVALITETSSTANDARD BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE BPA SERVICELOVENS 95 Norddjurs Kommune Østergade 36 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk KVALITETSSTANDARD Indhold 1. INDLEDNING...

Læs mere

Bornholms Regionskommunes retningslinjer for borgerstyret personlig assistance efter Servicelovens 96

Bornholms Regionskommunes retningslinjer for borgerstyret personlig assistance efter Servicelovens 96 Bornholms Regionskommunes retningslinjer for assistance efter Servicelovens 96 1. Lovgrundlag Lov om social service 96 2. Formål med assistance 3. Hvor henvender jeg mig ved behov for borgerstyret personlig

Læs mere

Kvalitetsstandard Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Hvidovre Kommune

Kvalitetsstandard Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Hvidovre Kommune Kvalitetsstandard Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Hvidovre Kommune Ydelsens lovgrundlag Lov om Social Service 96 Behov der dækkes af ydelsen Særlige behov for en sammenhængende, fleksibel og rummelig

Læs mere

Titel. Formål. Grundlag Lov om social service 96.

Titel. Formål. Grundlag Lov om social service 96. Titel Formål Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance efter Lov om social service 96 At skabe en fleksibel og sammenhængende ordning, der sikrer borgerens muligheder for at leve et så selvstændigt

Læs mere

Vejledning til Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) efter servicelovens 96 Vejen Kommune. 7. august 2013

Vejledning til Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) efter servicelovens 96 Vejen Kommune. 7. august 2013 Vejledning til Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) efter servicelovens 96 Vejen Kommune 7. august 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Lovgrundlaget... 3 2.1 Hvad siger servicelovens 96...

Læs mere

Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) - en kort vejledning

Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) - en kort vejledning Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) - en kort vejledning Hensigten med folderen her er, at informere og vejlede dig der er visiteret til en BPA-ordning efter servicelovens 96. Den beskriver i hovedtræk

Læs mere

Servicelovens 96, stk. 1 og 2 Håndbog om Borgerstyret Personlig Assistance

Servicelovens 96, stk. 1 og 2 Håndbog om Borgerstyret Personlig Assistance Servicelovens 96, stk. 1 og 2 Håndbog om Borgerstyret Personlig Assistance Udarbejdet af Center for Job & Socialservice juli 2011, version 2 Indholdsfortegnelse Håndbog om Borgerstyret Personlig Assistance...

Læs mere

BPA-ordninger i Holbæk Kommune

BPA-ordninger i Holbæk Kommune BPA-ordninger i Holbæk Kommune - 2 - Forord Den 1. januar 2009 ændredes reglerne i Lov om Social Service 95 og 96 for de tidligere handicaphjælperordninger og grundlaget for bevilling og drift af disse

Læs mere

Forord Roskilde Kommune har udarbejdet denne vejledning til borgere, der har eller overvejer at få en BPA-ordning.

Forord Roskilde Kommune har udarbejdet denne vejledning til borgere, der har eller overvejer at få en BPA-ordning. Forord Roskilde Kommune har udarbejdet denne vejledning til borgere, der har eller overvejer at få en BPA-ordning. Vejledningen forsøger at besvare de spørgsmål, der typisk kan være i den forbindelse.

Læs mere

N OT AT. Beregning af tilskud til borgerstyret perso n- lig assistance (BPA) Indholdsfortegnelse

N OT AT. Beregning af tilskud til borgerstyret perso n- lig assistance (BPA) Indholdsfortegnelse N OT AT Beregning af tilskud til borgerstyret perso n- lig assistance (BPA) Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Formål... 3 1.2 Målgruppe... 3 1.3 KL s anbefalinger vedr. brug af notatet... 3 2.

Læs mere

Viborg Kommunes serviceniveau for Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) efter Lov om social service 96

Viborg Kommunes serviceniveau for Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) efter Lov om social service 96 Viborg Kommunes serviceniveau for Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) efter Lov om social service 96 Formålet med denne fastsættelse af serviceniveauet for Borgerstyret Personlig Assistance (herefter

Læs mere

Haderslev Kommune har valgt at lave denne håndbog, som beskriver de arbejdsgange og opgaver, som er forbundet med det at have en BPA-ordning.

Haderslev Kommune har valgt at lave denne håndbog, som beskriver de arbejdsgange og opgaver, som er forbundet med det at have en BPA-ordning. Håndbog Borgerstyret Personlig Assistance Rev. 16.1.2014 1. Forord Haderslev Kommune har valgt at lave denne håndbog, som beskriver de arbejdsgange og opgaver, som er forbundet med det at have en BPA-ordning.

Læs mere

Retningslinjer for BPA efter Servicelovens 96

Retningslinjer for BPA efter Servicelovens 96 Retningslinjer for BPA efter Servicelovens 96 Borgerstyret Personlig Assistance 1. Indledning... 4 1.1. Hvad er BPA?... 4 2. Lovgrundlaget... 4 2.1. Servicelovens 96... 4 2.2. Personkreds... 5 2.3. Arbejdsleder-

Læs mere

Borgerstyret Personlig Assistance BPA. Brugerhåndbog i Servicelovens 96. 1. Udgave - December 2014

Borgerstyret Personlig Assistance BPA. Brugerhåndbog i Servicelovens 96. 1. Udgave - December 2014 Borgerstyret Personlig Assistance BPA - Brugerhåndbog i Servicelovens 96 1. Udgave - December 2014 Indholdsfortegnelse FORORD...4 FORMÅLET MED BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE...5 LOVGRUNDLAGET...5 GENERELT

Læs mere

BPA Borgerstyret Personlig Assistance. Brugerhåndbog i Servicelovens 96

BPA Borgerstyret Personlig Assistance. Brugerhåndbog i Servicelovens 96 BPA Borgerstyret Personlig Assistance Brugerhåndbog i Servicelovens 96 2. udgave, 1. januar 2014 1 Indholdsfortegnelse 1 FORORD... 3 2 KORT OG GODT OM BPA... 4 2.1 BAGGRUND OG FORMÅL... 4 3 LOVGRUNDLAGET...

Læs mere

HånDBOG. Håndbog om BPA-ordningen. i henhold til Servicelovens 96

HånDBOG. Håndbog om BPA-ordningen. i henhold til Servicelovens 96 HånDBOG Håndbog om BPA-ordningen i henhold til Servicelovens 96 Titel: Håndbog om BPA-ordningen i henhold til Servicelovens 96 Udarbejdelse: Social & Handicap, Gentofte Kommune, 2010 Layout: Operate A/S

Læs mere

Retningslinjer BPA. Borgerstyret Personlig Assistance

Retningslinjer BPA. Borgerstyret Personlig Assistance Retningslinjer BPA Borgerstyret Personlig Assistance Ansættelse af personlige hjælpere i eget hjem Jf. Servicelovens 95 og 96 Udarbejdet af Handicap og Psykiatri Gældende fra 1. juli 2009 Redigeret Januar

Læs mere

Håndbog. Borgerstyret personlig assistance Servicelovens 96. Socialafdelingen Socialfagligt Center

Håndbog. Borgerstyret personlig assistance Servicelovens 96. Socialafdelingen Socialfagligt Center Håndbog Borgerstyret personlig assistance Servicelovens 96 Socialafdelingen Socialfagligt Center 7. udgave maj 2014 1 Indholdsfortegnelse. Afsnit 1.0 Indledning 4 1.1 Kort fortalt om reglerne i Svendborg

Læs mere

Myndighedsafdelingen. Håndbog. Borgerstyret Personlig Assistance. Lov om Social Service 96

Myndighedsafdelingen. Håndbog. Borgerstyret Personlig Assistance. Lov om Social Service 96 Myndighedsafdelingen Håndbog Borgerstyret Personlig Assistance Lov om Social Service 96 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. FORORD... 1 2. KORT OG GODT OM BPA... 2 2.1 Baggrund og formål... 2 2.2 Overgang fra hjælperordning

Læs mere

SOCIAL- OG SUNDHEDSSEKRETARIATET BRUGERHÅNDBOG 96 HJÆLPEORDNING

SOCIAL- OG SUNDHEDSSEKRETARIATET BRUGERHÅNDBOG 96 HJÆLPEORDNING SOCIAL- OG SUNDHEDSSEKRETARIATET BRUGERHÅNDBOG 96 HJÆLPEORDNING 1 INDLEDNING... 5 1.1 Formål med håndbogen... 5 1.2 Betingelser for at få en hjælperordning 96 efter stk. 1+2... 5 1.3 Arbejdsleder og arbejdsgiver...

Læs mere

Lov om Social Service 96

Lov om Social Service 96 Hillerød Kommunes kvalitetsstandard for Lov om Social Service 96 Borgerstyret personlig assistance Godkendt af Byrådet den 24. Juni 2010 Indhold 1. Forudsætninger... 3 1.1 Lovgrundlag... 3 1.2 Kvalitetsstandardens

Læs mere

Brugerhåndbog BPA. Borgerstyret Personlig Assistanceordning. i henhold til Lov om social service 96.

Brugerhåndbog BPA. Borgerstyret Personlig Assistanceordning. i henhold til Lov om social service 96. Brugerhåndbog BPA Borgerstyret Personlig Assistanceordning i henhold til Lov om social service 96. Indhold Forord...3 Formålet med BPA...5 Generelle forhold i en BPA...7 Arbejdsleder... 7 Arbejdsgiver...

Læs mere

Fredericia Kommune. Administrationsgrundlag for Borgerstyret Personlig Assistance efter Servicelovens 95 og 96. Senest opdateret:

Fredericia Kommune. Administrationsgrundlag for Borgerstyret Personlig Assistance efter Servicelovens 95 og 96. Senest opdateret: Fredericia Kommune Administrationsgrundlag for Borgerstyret Personlig Assistance efter Servicelovens 95 og 96 Senest opdateret: Juli 2014 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Lovgrundlag, formål og målgruppe...

Læs mere

Borgerstyret Personlig Assistance i Skanderborg Kommune

Borgerstyret Personlig Assistance i Skanderborg Kommune Borgerstyret Personlig Assistance i Skanderborg Kommune Håndbog til brugere af ordningen Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 2. Lovgrundlaget... 4 3. Generelle betingelser... 6 4. Bevilling... 6 5.

Læs mere

Kvalitetsstandarder 2015 - Voksne med særlige behov. Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund

Kvalitetsstandarder 2015 - Voksne med særlige behov. Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund Kvalitetsstandarder 2015 - www.albertslund.dk socialogfamilie@albertslund.dk T 43 68 68 68 Voksne med særlige behov Forsidefoto: Jeppe Sørensen Projekt

Læs mere