Dialog. Opgave. speciallægepraksis. speciallægepraksis. speciallægepraksis Anbefalinger. lægepraksis speciallægeprak- lægepraksis speciallægepraksis

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dialog. Opgave. speciallægepraksis. speciallægepraksis. speciallægepraksis Anbefalinger. lægepraksis speciallægeprak- lægepraksis speciallægepraksis"

Transkript

1 speciallægepraksis llægepraksis speciallægepraks Dialog speciallægepraksis Opgave ksis speciallæ ciallægepraksis speciallægepraksis ciallægepraksis speciallægepraksis speciallægepr lægepraksis Anbefa Dialog ciallægepraksis lægepraksis speciallægepraksis Dialog ciallægepraksis lægepraksis speciallægeprak- speciallægepraksis lægepraksis Anbefalinger ciallægepraksis lægepraksis gepraksis lægepraksis Opgave ialog lægepraksis is Fokus is Fok Dialog Specialebeskrivelser Bilag til rapporten

2 Specialebeskrivelser Anæstesiologi Anæstesiologi omfatter overordnet 1) anæstesi, herunder den præoperative forberedelse samt perog postoperativ overvågning og behandling, herunder behandling af akutte og kroniske smerter, samt 2) intensiv medicinsk terapi med overvågning, diagnostik og behandling af kritisk syge. Desuden varetager specialet behandling af ikke-hospitalsindlagte med akutte livstruende tilstande, jf. Sundhedsstyrelsen specialevejledning, Speciallægepraksis i anæstesiologi varetager opgaver inden for anæstesi til operationer i primærsektor. Aktiviteten i speciallægepraksis omfatter primært anæstesibistand ved operationer, der foretages af ørelæger og øjenlæger, hvor størstedelen af ne er i øvrigt raske børn.. Derudover varetages behandling af smertetilstande eksempelvis med blokader, akupunktur og manipulationsbehandling. Den anæstesiologiske bistand er således i forhold til de øvrige speciallægepraksis karakteriseret ved, at den alene fungerer som en støttefunktion for andre. For smertebehandling af hos en praktiserende anæstesiolog forudsættes det, at ne er blevet henvist fra almen praktiserende læge, mens der ikke er krav om henvisning fra den almene praktiserende læge for behandling hos den praktiserende øre- eller øjenlæge. Der findes i alt 53 speciallægepraksis inden for anæstesiologi i Danmark. Som det ses af nedenstående tabel, har antallet af behandlede ligget nogenlunde stabilt omkring siden 2003, mens der ses et fald i antal. et er derimod steget frem til I gennemsnit omsatte en praktiserende anæstesiolog (opgjort som fuldtidsenhed) for 2,4 millioner kroner i Stigningen i bruttohonorarer fra 2006 til 2007 må antages at hænge sammen med moderniseringen af specialet, som trådte i kraft den 1. april Moderniseringen medførte mulighed for assisterende anæstesier til længerevarende operationer hos praktiserende ørelæger SPECIALEBESKRIVELSER / DANske regioner 2010

3 Børne- og ungdomspsykiatri Børne- og ungdomspsykiatri omfatter overordnet forebyggelse, diagnostik, behandling, opfølgning og rehabilitering ved psykisk sygdom hos børn og unge, jf. Sundhedsstyrelsen specialevejledning, Patientgruppen udgøres hovedsageligt af børn og unge i alderen 0-18 år med psykiske lidelser, som omfatter et bredt spektrum af lidelser fra medfødte udviklingsforstyrrelser og deraf afledte adfærdsog følelsesmæssige forstyrrelser til psykiske lidelser som skizofreni, angst og depression. Desuden optræder spiseforstyrrelser og tvangslidelser hyppigt som lidelser blandt denne patientgruppe. Hvis behandlingen er påbegyndt før 18-års alderen, kan behandlingen foregå i børne- og ungdomspsykiatrisk speciallægepraksis indtil den unge er fyldt 21 år. Også forældre indgår som i børneog ungdomspsykiatriske speciallægepraksis. De kan desuden indgå som i forbindelse med spædbarnspsykiatri (før barnet er født). Pr. 1. august 2008 blev der indført en udvidet ret til udredning inden for to måneder for børn og unge til og med 18 år med psykiatriske problemstillinger. Pr. 1. januar 2009 blev der desuden indført en udvidet ret til sygehusbehandling inden for to måneder for patientgruppen. Det medfører et øget pres på børne- og ungdomspsykiatrien, hvor ventetider og ventelister igennem flere år har været meget lange for visse diagnoser, fx ADHD-udredning, hvor antallet af henvisninger er steget markant de senere år. Der er gennem de senere år konstateret en stigende efterspørgsel efter børne- og ungdomspsykiatriske og et stort henvisningspres. Denne udvikling har baggrund i den hidtidige demografiske udvikling med stigende børnetal, men formentlig også i familiers og professionelles ønske om en mere præcis diagnostik og behandling. Desuden er undersøgelses- og behandlingsmetoder i børneog ungdomspsykiatrien forbedret, ligesom indførelsen af behandlingsretten har medført en stigende efterspørgsel. De praktiserende speciallæger i børne- og ungdomspsykiatri udfører undersøgelse, diagnosticering og behandling i form af rådgivning, terapi og/eller psykofarmakologisk behandling i forbindelse med moderate til svære tilstande. Der kræves henvisning fra almen praktiserende læge for at kunne gå til behandling i speciallægepraksis. Også selvom ne modtages fra hospitalsafdelinger, kommunale socialforvaltninger og pædagogiske rådgivninger (PPR). I Danmark er der 17 speciallægepraksis inden for børne- og ungdomspsykiatri Af ovenstående tabel fremgår det, at der inden for børne- og ungdomspsykiatrien er sket en stigning i både antal, antal og i bruttohonoraret siden Mens antallet af er næsten fordoblet, er antallet af næsten tre gange så stort i 2009 som i Tilsvarende er omsætningen steget med ca. 1,5 millioner kroner i samme periode. I 2009 omsatte en praktiserende børnepsykiater (opgjort som fuldtidsenhed) i gennemsnit for 1,9 millioner kroner. 3 SPECIALEBESKRIVELSER / DANske regioner 2010

4 Diagnostisk radiologi Specialet diagnostisk radiologi omfatter generelt vejledning, udførelse og vurdering samt efterfølgende konferering med henvisende speciale af billedvejledte diagnostiske og terapeutiske procedurer baseret på konventionel og digitaliseret røntgenteknik, ultralyd, CT-scanning, MR-scanning og fusionsmodaliteter som f.eks. PET-CT-scanning, jf. Sundhedsstyrelsens specialevejledning, For at blive diagnosticeret og få behandling kræves en henvisning fra almen praksis eller sygehus. Diagnostisk radiologi udføres i både hospitalsregi og speciallægepraksis, og der er ingen specifik fordeling af de forskellige funktioner mellem speciallægepraksis og sygehusene, men de mest tidskrævende og ressourcetunge undersøgelser varetages i sygehusvæsenet. Der foregår ikke behandling i speciallægepraksis. Patientgruppen henvist til billeddiagnostisk undersøgelse er typisk karakteriseret ved indikationer baseret på symptomer som smerter i led, sener, ryg, bryster, mave og urinveje, hoste og åndedrætsbesvær, almen sygdomsfølelse, vægttab, feber og skæve blodprøver, samt baseret på lægens objektive fund ved klinisk undersøgelse (herunder kikkertundersøgelse) og eventuelt laboratorieresultater. Forbruget af radiologiske er voksende med stigende alder. Den øgede levetid for kroniske samt den samlede befolkningstilvækst og en stigende ældrebefolkning betyder, at der fremover kan forventes et øget behov for radiologiske undersøgelser, herunder i relation til kræftsygdomme. Den største vækst vil dog skyldes bedre behandlingsmuligheder med deraf følgende behov for og ønske om udredning og behandling. Hertil kommer indførelse af screeningsprogrammer. Der er 17 praktiserende speciallæger inden for radiologi fordelt på to regioner. Tabellen nedenfor viser udviklingen af antal, antal og bruttohonorarets størrelse fra Det fremgår, at der i 2008 og 2009 er sket en væsentlig stigning i antal og antal i forhold til de foregående år. Derimod ses der en konstant stigning i bruttohonoraret, som dog også er større i 2008 og I gennemsnit omsatte en praktiserende speciallægepraksis (fuldtidsenhed) i 2009 for 6,8 millioner kroner i Region Hovedstaden (København), mens der i Region Midtjylland blev omsat for 11,6 millioner kroner. Dermed er radiologi det speciale, der har den største omsætning per speciallægepraksis Brutto honorar SPECIALEBESKRIVELSER / DANske regioner 2010

5 Dermato-venerologi Specialet omfatter overordnet forebyggelse, diagnostik, behandling, symptom lindring og rehabilitering af med sygdomme, skader og medfødte misdan nelser i huden samt med seksuelt overførte sygdomme, jf. Sundhedsstyrelsens specia levejledning, De praktiserende speciallæger i dermato-venerologi varetager hovedparten af al diagnostik og behandling af hudlidelser og seksuelt overførbare sygdomme på ho vedfunktionsniveau og inden for alle diagnosegrupper. Patientgruppen udgøres hovedsageligt af med arvelige hudsygdomme, bindevævssygdomme, infektionssygdomme, inflammatoriske hudlidelser som acne, atopisk eksem, type I allergi, kontakteksem og urticaria samt karsygdomme i huden, kønssygdomme, psoriasis, sår samt med tu morer. Der kræves henvisning fra almen praktiserende læge for kunne gå til behandling hos en hudlæge. Dog kan med mistanke om at være smittet med sek suelt overførte sygdomme henvende sig til dermatolo gisk speciallægepraksis uden henvisning. Hovedparten af aktiviteten inden for specialet sker i speciallægepraksis, og langt de fleste, som henvises til dermatologisk speciallægepraksis udredes og færdigbehandles her. I Danmark er der 105 speciallægepraksis inden for dermato-venerologi Brutto-honorar Som det ses af ovenstående tabel er der fra 2003 til 2009 generelt sket en årlig stigning i antal, antal og i bruttohonoraret inden for dermato-venerologi. Den gennemsnitlige omsætning per praktiserende dermatolog (opgjort som fuldtidsenhed) udgjorde i ,3 millioner kroner, hvilket placerer specialet blandt de specialer, der har den største omsætning. Gynækologi og obstetrik Det gynækologiske speciale omfatter hovedsageligt forebyggelse, diagnostik og behandling af sygdomme og symptomer i de kvindelige kønsorganer ved kønshormonrelaterede sygdomme, urogynækologiske lidelser, infertilitet, svangerskabsforebyggelse, problemer i den tidlige graviditet og svangerskabsafbrydelse. Obstetrik omfatter sundhedsfremme, forebyggelse, diagnostik og behandling under svangerskab, fødsel og barselsperiode. Desuden varetager specialet den prænatale genetiske rådgivning og de prænatale diagnostiske prøvetagninger, jf. Sundhedsstyrelsens specialevejledning, Som praktiserende speciallæger inden for specialet opnås der grundet den nære sammenhæng imellem organpatologi og reproduktion anerkendelse inden for såvel gynækologi som obstetrik. Patientgruppen i det gynækologisk obstetriske speciale består hovedsageligt af kvinder med graviditetsproblemer, svulster, infektioner, blødningsforstyrrelser, ufrugtbarhedsproblemer, smertetilstan- 5 SPECIALEBESKRIVELSER / DANske regioner 2010

6 de, antikonception, mammalidelser, fødsler, føtal medicin og hormonbetingede lidelser og tilstande. I forbindelse med fertilitetsbehandlinger behandles også nogle mænd. Mens de tungeste og mere omfattende operationer varetages i sygehusregi, varetager den gynækologiske speciallægepraksis flere af de mindre operationer inden for gynækologien. Speciallægepraksis varetager desuden mere avanceret diagnostik og behandling i forbindelse med screeningsundersøgelser for livmoderhalskræft. Det drejer sig overvejende om fjernelse af polypper og behandling af forstadier til livmoderhalskræft. Der kræves henvisning fra alment praktiserende læge for at kunne blive behandlet af en speciallæge i gynækologi og obstetrik. Et overvejende flertal af de, som er henvist til undersøgelse eller behandling i speciallægepraksis færdigbehandles her. Behovet for fertilitetsbehandling er stigende på grund af øget forekomst af infektioner med klamydia, faldende sædkvalitet og et stigende BMI. Desuden medfører indførelsen af HPV-vaccinationen samt screening for livmoderhalskræft en øget aktivitet inden for specialet. Yderligere udfordringer inden for dette speciale skyldes, at de gravide i dag er ældre, oftere overvægtige og har hyppigere medicinske sygdomme, herunder specielt sukkersyge. En stor del af danske kvinder ryger fortsat, hvilket også medfører øget risiko for komplikationer ved operation, nedsat fertilitet, intruterin væksthæmning og andre komplikationer under graviditet. Tilsvarende gælder for misbrug af alkohol. I Danmark er der 86 speciallægepraksis inden for gynækologi og obstetrik, hvoraf langt hovedparten er heltidspraksis Ovenstående tabel viser en stigning i antal, antal og bruttohonorarets størrelse i gynækologisk-obstetrisk speciallægepraksis. I 2009 omsatte en speciallægepraksis opgjort som fuldtidsenhed i gennemsnit for ca. 3,5 millioner kroner. Intern medicin Specialet intern medicin dækker over ni grenspecialer: endokrinologi, gastroenterologi, hepatologi, geriatri, hæmatologi, infektionsmedicin, kardiologi, lungesygdomme, nefrologi og reumatologi. Disse grenspecialer under intern medicin er subspecialiseringer under et bredt medicinsk speciale, hvor også meget viden og praksis er fælles. I overenskomstsammenhæng taler man om, at intern medicin indeholder en common trunk af medicinsk viden, som alle intern medicinere behersker. Subspecialiseringen er den udvidede specialiserede viden, der bygges ovenpå. Der er i overenskomstsammenhæng indført en opdeling af specialet intern medicin, så overenskomsten omfatter følgende fire intern medicinske specialer: endokrinologi, gastroenterologi, kardiologi og lungesygdomme. Disse fire specialer vil blive uddybet neden for. 6 SPECIALEBESKRIVELSER / DANske regioner 2010

7 Specialet intern medicin: endokrinologi omfatter forebyggelse, diagnostik, behandling og rehabilitering af med medfødte og erhvervede sygdomme som diabetes, struma- og stofskiftesygdomme, knogleskørhed og forstyrrelser i kalkstofskifte, ernæringsforstyrrelser, sygdomme i hypofyse, binyrer og kønsorganer, hormonproducerende svulster i andre organer samt sjældne medfødte enzymdefekter, jf. Sundhedsstyrelsens specialevejledning, Der kræves henvisning fra almen praktiserende læge for behandling hos praktiserende speciallæger i endokrinologi. Langt de fleste (70-90 procent) med endokrinologiske lidelser, som henvises til speciallæger i endokrinologi (overvejende på hospital) diagnosticeres, behandles og afsluttes med henblik på kontrol i almen praksis. Praktiserende speciallæger i endokrinologi varetager behandling i forbindelse med thyreoideasygdomme, diabetes type 1, PCO alene eller som delkomponent til det metaboliske syndrom, hirsutisme og infertilitet, osteoporose. For en lang række af de endokrinologiske sygdomme foreligger der ikke en fast arbejdsdeling mellem almen praksis, speciallægepraksis og hospitalssektoren. Patientgruppen inden for endokrinologien udgøres hovedsageligt af med folkesygdommene sukkersyge (diabetes type I og II), adipositas, stofskiftesygdomme (thyreoideasygdomme) og knogleskørhed. Hertil kommer sjældnere sygdomme i hypofyse, parathyreoidea (biskjoldbruskkirtlerne), nibyrer og gonader (kønskirtler). Flere af de endokrinologiske sygdomme er bl.a. karakteriseret ved, at de kan udvikle sig over en lang periode uden at medføre symptomer, der fører til diagnose og behandling. Det kan derfor formodes, at antallet af som diagnosticeres i årene fremover vil stige væsentligt, da der er øget opmærksomhed på forebyggelse også i relation til disse tilstande. Dette samt udvidede behandlingsindikationer, bedre behandlingstilbud og den demografiske udvikling forventes at medføre stigende efterspørgsel efter specialets. Specialet intern medicin: gastroenterologi omfatter forebyggelse, diagnostik, behandling, palliation og rehabilitering af med medfødte og erhvervede sygdomme i spiserør, mave-tarmkanal, bugspytkirtel, lever og galdeveje, jf. Sundhedsstyrelsens specialevejledning, Opgaverne omfatter akut og elektiv diagnostik og behandling, som kan være medicinsk eller endoskopisk, og specialet er kendetegnet ved udbredt anvendelse af mange forskellige diagnostiske og terapeutiske endoskopiske procedurer og har tæt samarbejde med flere andre specialer, herunder kirurgi og diagnostisk radiologi. Der er overlap mellem kirurgisk speciallægepraksis og medicinsk gastroenterologisk og hepatologisk speciallægepraksis ved udredning af en lang række tilstande, herunder undersøgelse for uspecifikke abdominalsmerter m.m. Almen praksis henviser til behandling i speciallægepraksis eller på sygehus. Der henvises et stigende antal med gastrointestinale symptomer fra almen praksis med henblik på udredning. Specialet intern medicin: kardiologi omfatter overordnet forebyggelse, diagnostik, behandling, palliation og rehabilitering af med medfødte og erhvervede hjerte-kar-sygdomme, herunder koronarkar- og hjerteklapsygdomme, hjertesvigt og hjerterytmeforstyrrelser, jf. Sundhedsstyrelsens specialevejledning, Patientgruppen består hovedsageligt af med iskæmisk hjertesygdom, hjerterytmeforstyrrelser, hjerteinsufficiens, hjerteklapsygdomme, forhøjet blodtryk, dyb venøs trombose og lungeemboli, medfødte hjertesygdomme, aortasygdomme, arteriel og tromboembolisk pulmonal hypertension. Specialet varetager desuden et stigende antal undersøgelser og kontroller på mistanke om arvelige 7 SPECIALEBESKRIVELSER / DANske regioner 2010

8 sygdomme, som påvirker hjertemusklen og/eller hjertets elektriske system samt kontrol og behandling af med forhøjet kolesterol og forstyrrelser i blodets størkningsmekanismer. Speciallægepraksis foretager ikke-invasiv diagnostik og behandling af iskæmisk hjertesygdom, hjertesvigt og hjerterytmeforstyrrelser bl.a. i form af ekkokardiografi, belastningsundersøgelse og iværksættelse af medicinsk behandling. Desuden foretager speciallægepraksis diagnostik og behandling af med vanskeligt regulerbar eller sekundær hypertension og vanskeligt traktabel dyslipidæmi, herunder familiær dyslipidæmi. Der kræves henvisning fra alment praktiserende læge for at kunne blive behandlet i speciallægepraksis. Hjertesygdom forekommer hyppigere med stigende alder, og med den demografiske udvikling med en stadig stigende population af ældre og med bedret overlevelse for hjerte forventes en stigning i antallet af, der lever med hjertesygdom, og dermed vil behovet for hjertemedicinsk ekspertise være stigende. Specialet intern medicin: lungesygdomme omfatter forebyggelse, diagnostik, behandling (hovedsageligt medicinsk), palliation og rehabilitering af såvel arvelige som erhvervede sygdomme og symptomer i luftveje, lunger og lungehinder, jf. Sundhedsstyrelsens specialevejledning, Patientgruppen udgøres hovedsageligt af med kronisk obstruktiv lungesygdom (KOL), astma og allergiske sygdomme, lungekræft, infektionssygdomme og tuberkulose, interstitielle lungesygdomme samt sygdomme som søvnapnoe og førstegangs pneumothorax. Arbejdsopgaverne i speciallægepraksis er overvejende udredning og behandling af allergi herunder hyposensibilisering. Endvidere foretages udredning af med åndenød eller hoste samt vurdering og behandling af astma og KOL. For at gå til en praktiserende speciallæge inden for lungesygdomme kræves en henvisning fra alment praktiserende læge. Øget fokus på kræft og nye behandlingsmetoder inden for lungekræft vil medføre, at der de kommende år formentlig vil blive henvist et øget antal, specielt mange ældre, med henblik på udredning. Samtidig vil den demografiske udvikling med stadig flere ældre medføre flere tilfælde af lungekræft. Der vil antagelig blive et øget behov for efterbehandling og kontrol af med lungekræft. Derudover forventes et stigende behov for palliation af med terminal lungekræft. Der er 64 speciallægepraksis inden for intern medicin i Danmark Af tabellen ovenfor ses det, at omsætningen inden for det intern medicinske speciale næsten er fordoblet i perioden fra og antal er til sammenligning med henholdsvis 25 og 20 procent i samme periode. I 2009 omsatte en speciallægepraksis i intern medicin (opgjort som fuldtidsenhed) i gennemsnit 3,9 millioner kroner. 8 SPECIALEBESKRIVELSER / DANske regioner 2010

9 Reumatologi Specialet i reumatologi omfatter forebyggelse, diagnostik og behandling af med medfødte og erhvervede inflammatoriske, autoimmune, metaboliske, degenerative og belastningsbetingede sygdomme og skader, der afficerer led, muskler, ryg og knogler. De inflammatoriske led- og bindevævssygdomme afficerer ofte flere organsystemer. Specialet varetager genoptræning of rehabilitering af egne, jf. Sundhedsstyrelsens specialevejledning, Patientgruppen udgøres af med inflammatoriske led- og bindevævssygdomme, non-inflammatoriske rygsygdomme, non-inflammatoriske ledsygdomme, osteoporose samt specialiseret rehabilitering af reumatologiske sygdomme og rygmarvsskader. Praktiserende speciallæger i reumatologi ser stort set alle patientkategorier inden for reumatologien. De varetager udredning, differentialdiagnostik, behandling og vejledning om behandling til de henvisende praktiserende læger. Sædvanligvis har, der følges i speciallægepraksis, mildere grad af sygdomsintensitet end, der følges i sekundærsektor. Andelen af med inflammatoriske reumatologiske sygdomme udgør ca. 40 procent af alle sygdomme, som varetages i speciallægepraksis. Der kræves henvisning fra almen praktiserende læge for behandling i speciallægepraksis. Den demografiske udvikling i form af flere ældre forventes at medføre øget efterspørgsel efter specialiseret reumatologisk behandling. Samtidig forudses det, at antallet af speciallæger i reumatologi vil falde i yderligere nogle år. Det forudses, at der vil være behov for en øget indsats over for med kroniske sygdomme som f.eks. osteoporose, adipositas, type 2 diabetes og thyreoidealidelser. Det øgede fokus på motion og idræt også som en del af behandlingen af bevægeapparatssygdomme, hjerte- og lungelidelser samt metaboliske sygdomme kan muligvis medføre en øget forekomst af belastningsrelaterede sygdomme og lidelser i bevægeapparatet. Befolkningens accept af, hvad man må lære at leve med er aftagende, og ønsket om en aktiv 3. alder er stort. Sammen med den demografiske udvikling medfører dette en stigning i ønsket om vurderinger og behandlinger af både ryggener og slidgigtgener i de kommende år. Nye behandlingsformer samt beviser for, at det nytter at behandle tidligt for at forhindre handicaps, invaliditet og svær kronisk sygdom bidrager yderligere til en stigende efterspørgsel på reumatologiske. I Danmark er der 62 speciallægepraksis inden for reumatologi. Tabellen nedenfor viser, at der i perioden fra er sket et fald i antallet af, der er behandlet i reumatologisk speciallægepraksis. Derimod er der generelt sket en stigning i antal fra 2003 til 2009, samt en stigning i bruttohonoraret. I gennemsnit omsatte den praktiserende reumatolog (opgjort som fuldtidsenhed) i 2009 for 1,9 millioner kroner Brutto-honorar SPECIALEBESKRIVELSER / DANske regioner 2010

10 Kirurgi Det kirurgiske speciale omfatter overordnet undersøgelse, behandling og kontrol af med sygdomme, skader eller medfødte misdannelser, hvor operative indgreb er eller kan blive aktuelle i bryst, endokrine kirtler, fordøjelsessystemet, herunder lever, galdeveje, bugspytkirtel, milt og bugvæg, jf. Sundhedsstyrelsens specialevejledning, I speciallægepraksis foretages hovedsageligt endoskopier, analkirurgi (fx hæmorider), åreknudeoperationer, fjernelse af fedt og talgknuder samt operationer for brok. Et stigende antal operationer kan udføres ambulant som dagoperationer, hvilket medfører, at en stadig større del af de behandlinger, der tidligere kun udførtes på hospital, nu kan udføres i speciallægepraksis. Langt de fleste undersøgelser og behandlinger udføres således i både speciallægepraksis og på hospital. Desuden er der i kirurgien stor akti vitet og kapacitet i privat regi. For at gå til en praktiserende speciallæge inden for kirurgi kræves en henvisning fra alment praktiserende læge. Langt de fleste henvist til speciallægepraksis behandles og afsluttes i praksis. Der er 62 speciallægepraksis inden for kirurgi i Danmark Ovenstående tabel viser, at der inden for kirurgien er blevet behandlet flere og givet flere i perioden fra 2003 til 2009, ligesom bruttohonoraret også er steget. I 2009 omsatte den praktiserende kirurg (opgjort som fuldtidsenhed) i gennemsnit 4,8 millioner kroner, hvilket placerer specialet mellem de praktiserende speciallæger, der har den største omsætning per speciallæge. Klinisk biokemi Klinisk biokemi er et tværgående speciale, som med kemiske, biokemiske og molekylærbiologiske analysemetoder udfører undersøgelser på prøvemateriale fra nes blod, celler, urin samt andre kropsvæsker og ekskreter, jf. Sundhedsstyrelsens specialevejledning, Klinisk biokemiske analyser belyser processer og tilstande i den menneskelige organisme af betydning ved diagnostik af sygdomme. Analyseresultaterne benyttes endvidere til at vurdere sværhedsgraden af en given patients sygdom, overvåge sygdommens udvikling og forløb samt effekt af behandling (monitorering). Desuden benyttes analyserne til at forudsige raske personers risiko for at udvikle sygdom, og i udvalgte situationer udføres klinisk biokemiske analyser uden bestyrket mistanke om sygdom (screening). Der er ikke privatpraktiserende speciallæger i klinisk biokemi, men der er speciallæger ansat på flere private laboratorier. 10 SPECIALEBESKRIVELSER / DANske regioner 2010

11 Neurologi Specialet neurologi omfatter forebyggelse, diagnostik, medicinsk behandling, specialiseret rehabilitering (neurorehabilitering) og palliation af med sygdomme i hjerne, rygmarv, nerver og muskler. Sygdommene kan være medfødte eller erhvervede som følge af vaskulær, neoplastisk, infektiøs, immunologisk grundsygdom, traumatisk eller toksisk skade eller udtryk for en degeneration af ukendt årsag, jf. Sundhedsstyrelsens specialevejledning, Hovedopgaven i speciallægepraksis inden for neurologi er en vurdering af, hvorvidt symptomer og undersøgelsesfund er udtryk for neurologisk sygdom. Praktiserende speciallæger kan varetage visse sygdomme, f.eks. epilepsi, migræne og Parkinsons sygdom. Der udføres desuden i begrænset omfang specialiserede undersøgelsesmetoder og behandlinger i speciallægepraksis. Behandling i speciallægepraksis inden for neurologi kan kun ske efter henvisning fra alment praktiserende læge. I Danmark er der 41 speciallægepraksis inden for neurologi. Tabellen nedenfor viser, at der særligt i perioden fra er sket en stigning i antal og antal i speciallægepraksis inden for neurologi samt i bruttohonoraret. En speciallægepraksis i neurologi (opgjort som fuldtidsenhed) havde i 2009 i gennemsnit en omsætning på 1,9 millioner kroner. De neurologiske sygdomme skønnes at udgøre ca. 12 procent af den samlede sygdomsbyrde i Danmark. De næste 20 år vil medføre en 20 procent øget neurologisk sygdomsbelastning i henhold til WHO s beregninger. Incidensen af neurologiske sygdomme stiger med stigende alder. På baggrund af den demografiske udvikling må behovet for neurologiske derfor forventes at stige yderligere Oftalmologi (øjenlægespecialet) Specialet oftalmologi omfatter overordnet forebyggelse, diagnostik, behandling, palliation og rehabilitering af med sygdomme i øjne, synsbaner samt syg domme i øjenhuler, tåreveje og ydre øjenomgivelser, jf. Sundhedsstyrelsens speciale vejledning, I speciallægepraksis består patientgruppen hovedsageligt af med kroniske øjenlidelser, herunder diabetes- og grøn stær-, skele samt med aldersrelateret makuladegeneration (AMD). Den praktiserende øjenlæge fore tager desuden mindre operative indgreb samt opfølgning og kontrol af sygehusbe handlede. Med en voksende ældrebefolkning stiger behovet for øjenlægehjælp, idet mange øjensygdomme er aldersrelaterede. 11 SPECIALEBESKRIVELSER / DANske regioner 2010

12 Der er ikke krav om henvisning fra almene praktiserende læge for at gå til be handling hos en praktiserende øjenlæge. Den største andel af ne i speciallægepraksis udgøres af selvhenviste. En stor del af specialets hovedfunktioner og stort set al diagnostik varetages i special lægepraksis, og kun særligt krævende medicinske eller kirurgiske lidelser behandles i sygehusregi. Udover visitationen af oftalmologiske varetager speciallægepraksis akutte og elektive øjensygdomme, herunder diagnostik og behandling af alle almene øjensygdomme og synsgener, rutineundersøgelser i forbindelse med kroniske lidelser, diabetes- og glaukom, skele (synsudvikling/ amblyopi), aldersrelateret makuladegeneration (AMD) samt mindre operative indgreb. Desuden varetager speciallægepraksis opfølgning og kontrol af oftalmologiske efter behandling på sygehus. Langt de fleste, der undersøges og behandles af den praktise rende øjenlæge, afslutter patientforløbet i speciallægepraksis. Der findes i alt 163 øjenlægepraksis i Danmark Brutto honorar Øjenlæger er blandt de praktiserende speciallæger, hvor den gennemsnitlige omsætning er størst. I 2009 omsatte den praktiserende øjenlæge (opgjort som fuldtidsenhed) i gennemsnit for 3,6 millioner kroner. Samtidig behandler den praktiserende øjenlæge det absolut største antal årligt sammenlignet med de øvrige specialer. I 2009 blev ca behandlet hos en praktiserende øjenlæge. Som det fremgår af tabellen ovenfor ses der en tendens til, at disse tal stiger årligt. Ortopædkirurgi Specialet ortopædkirurgi omfatter generelt forebyggelse, diagnostik, behandling, palliation og rehabilitering af med sygdomme, skader og medfødte misdan nelser samt sygdomme i bevægelsesapparatet, det vil sige knogler, led, ledbånd, muskler og sener jf. Sundhedsstyrelsens specialevejledning, I ortopædkirurgiske speciallægepraksis udføres primært hånd-, fod- og knækirurgiske indgreb. Disse indgreb udgør omkring 95 procent af udførte operationer. De sidste fem procent omfatter indgreb som operationer for negleproblemer og mindre knuder i hud og underhud. Der kræves henvisning fra alment praktiserende læge for at kunne blive behandlet af en praktiserende ortopædkirurg. Det ortopædkirurgiske speciale er kendetegnet ved, at flere både udføres i praksis og i sygehusregi. Desuden findes inden for specialet en stor privat sektor, som ikke er en del af det offentlige sundhedsvæsen. Dermed er der flere alternativer til den praktiserende ortopædkirurg. let af arbejdsulykker og idrætsskader er stigende og udgør et væsentligt område i speciallægepraksis. Incidensen af visse ortopædkirurgiske lidelser, f.eks. slidgigt, stiger med stigende alder. Med 12 SPECIALEBESKRIVELSER / DANske regioner 2010

13 den forventede demografiske udvikling kan forventes øget behov for ortopædkirurgiske. Udviklingen forstærkes af patientønsker om højt funktionsniveau i stadig højere aldersklasser. Det forventes, at den demografiske udvikling vil medføre flere behandlingskrævende knoglebrud, især i hofteregion, håndled, ryg og skuldre samt øget behov for indsættelse af kunstige led. Hoved parten af behandling af brud og kunstige led foregår i sygehusregi. Det øgede behov for disse må forventes at medføre, at mindre kirurgiske indgreb, der i dag udføres både på sygehuse og i speciallægepraksis, i stigende grad vil kunne udlægges til speciallægepraksis. I Danmark er der 36 praksis inden for specialet ortopædkirurgi. Tabellen neden for viser udviklingen i aktiviteten og omsætningen i ortopædkirurgiske speciallægepraksis fra 2003 til Det fremgår, at mens antallet af ortopædkirurgiske har svinget med mindre stigninger og fald i perioden, er både antallet af og bruttohonoraret steget. Også i de år, hvor der er sket fald i patientantallet Den gennemsnitlige omsætning per praktiserende ortopædkirurg (opgjort som fuldtidsenhed) var i ,7 millioner kroner. Otologi (øre-, næse-, halsspecialet) Specialet omfatter generelt forebyggelse, diagnostik, behandling, palliation og rehabilitering af med sygdomme i ører, næse, mundhule, spytkirtler, svælg, strube, halsens bløddele samt ansigtsskelettet, jf. Sundhedsstyrelsens specialevejledning, Otologisk speciallægepraksis varetager langt hovedparten af den ambulante diagnostik og behandling af med lidelser i øre-, næse-, halsområdet. Patientgruppen inkluderer alle aldersgrupper, lige fra få dage gamle børn til de ældste medborgere. Langt størstedelen af ne udredes og færdigbehandles i speciallægepraksis, men der foretages også forundersøgelser og behandling forud for f.eks. operation i hospitalsregi eller talepædagogisk indsats. Udredning i speciallægepraksis inkluderer bl.a. otomikroskopiske undersøgelser, ultralydsundersøgelser, audiologiske og otoneurologiske undersøgelser, allergologiske undersøgelser, endoskopiske undersøgelser samt diverse mikrobiologiske dyrkninger, punkturer og bioptiske procedurer. Behandlingerne strækker sig fra medicinsk behandling med f.eks. antibiotika, binyrebarkprodukter, antiallergiske midler, over manuelle behandlinger som f.eks. Epleys Manøvre ved ørestenssygdom til kirurgiske indgreb, der foregår i såvel lokal som fuld bedøvelse, i sidstnævnte tilfælde i samarbejde med praktiserende narkoselæger. De kirurgiske indgreb i speciallægepraksis omfatter såvel mindre procedurer som f.eks. anlæggelse af trommehindedræn, fjernelse af adenoide vegetationer, behandling af abscesser, fjernelse af mindre 13 SPECIALEBESKRIVELSER / DANske regioner 2010

14 tumorer i hoved-hals området, gennemskæring af stramme tungebånd som større indgreb f.eks. fjernelse af halsmandler, operationer på næseskillevæg, ydre næse, næsemuslinger og næsens bihuler, lukning af huller på trommehinden osv. Herudover undersøger de praktiserende øre-, næse-, halslæger, med høre lidelser og visiterer disse videre til behandling. En del speciallægepraksis varetager desuden efter aftale med regionerne behandling med høreapparater, og/eller vaccination af med allergi. Hovedparten af de praktiserende øre-, næse-, halslæger udreder endvidere med søvnforstyrrelser. En del speciallæger varetager desuden, efter aftale med regionerne, behandling af søvnapnø med CPAP-systemer. Speciallægepraksis deltager tillige i uddannelsen af kommende speciallæger i øre-næse-halssygdomme, idet et superviseret ophold i speciallægepraksis indgår i målbeskrivelsen for speciallægeuddannelsen i otologi. Der er ikke krav om henvisning fra den alment praktiserende speciallæge for at gå til behandling hos en praktiserende speciallæge i øre-næse-halssygdomme og langt de fleste, som starter et forløb hos den praktiserende øre-, næse-, halslæge, afslutter også patientforløbet i speciallægepraksis. I Danmark er der 163 praksis inden for øre-, næse-, halsspecialet, hvoraf kun to ikke er fuldtidsenheder Ovenstående tabel viser udviklingen i antal, antal og bruttohonorarets størrelse inden for speciallægepraksis i otologi fra 2003 til Tabellen viser, at bruttohonoraret er steget årligt i denne periode, så det i 2009 ligger på ca. 544 millioner kroner. De praktiserende øre-, næse-, halslæger er også blandt de speciallæger, hvor den gennemsnitlige omsætning per speciale er størst. I 2009 var den gennemsnitlige omsætning per speciallægepraksis (opgjort som fuldtidspraksis) 3,7 millioner kroner. Tabellen viser ligeledes, at de praktiserende øre-, næse-, halslæger behandler et stort antal. I 2009 behandlede de knap forskellige. Patologi Specialet patologisk anatomi og cytologi omfatter diagnostik af sygdomme på basis af undersøgelser af organer, væv og celler i forbindelse med screening, udredning, behandling, behandlingskontrol og obduktioner, jf. Sundhedsstyrelsens specialevejledning, Hovedparten af arbejdet udgøres af kræftsygdomme, men der arbejdes også med inflammatoriske sygdomme i hud, nyrer og andre organer samt degenerative og metaboliske sygdomme. Arbejdet består i makroskopiske, mikroskopiske, immunhistokemiske og molekylærbiologiske undersøgelser. Der forventes i de kommende år et øget behov for fra patologisk anatomi og cytologi bl.a. som følge af specialets deltagelse i og accelereringen af udredning og screening for kræft. Desuden betyder generelt kortere indlæggelsestider, at der stilles krav til hurtigere svar, hvilket lægger et yderligere pres på specialet. 14 SPECIALEBESKRIVELSER / DANske regioner 2010

15 Der er i alt 19 speciallægepraksis inden for patologi i Danmark, og de fordeler sig på tre af de fem regioner. De private speciallægepraksis inden for patologisk anatomi og cytologi er typisk deltidspraksis. De modtager primært prøver fra praktiserende speciallæger, alment praktiserende læger og private sygehuse Ovenstående tabel viser en lille variation i patientantallet samt antallet af i patologiske speciallægepraksis i fra 2003 til Derimod ses der en stigning i bruttohonoraret i samme periode. Patologer er blandt de speciallæger, hvor den gennemsnitlige omsætning er størst. I 2009 omsatte en praktiserende patolog (opgjort som fuldtidspraksis) i gennemsnit for 6,2 millioner kroner. Plastikkirurgi Plastikkirurgi omfatter diagnostik, behandling, palliation og rehabilitering af med sygdomme, skader og medfødte misdannelser, hvor korrektiv eller rekonstruktiv kirurgi kan blive et led i behandlingen, jf. Sundhedsstyrelsens specialevejledning, Den primære visitation til plastikkirurgisk speciallægepraksis foretages i almen praksis. En stor del af patientgruppen i plastikkirurgisk speciallægepraksis, er, der behandles for godartede og ondartede hudtumorer, fortrinsvis lokaliseret i ansigtet. Patienter behandles derudover for arkorrektion, stritører (kræver indgåelse af 3-aftale), hudoverskud på øvre øjenlåg som generer synsfeltet mm. I speciallægepraksis for plastikkirurgi behandles de samme patientgrupper som i hospitalssektoren, dog med den begrænsning, at behandlingen skal kunne foretages ambulant og i lokal bedøvelse. I Danmark er der i alt 19 speciallægepraksis inden for plastikkirurgi. Tabellen nedenfor viser udviklingen i antal, antal og bruttohonorarets størrelse i plastikkirurgiske speciallægepraksis fra 2003 til Særligt inden for de seneste tre år, har der været tendens til en øget stigning inden for alle tre parametre SPECIALEBESKRIVELSER / DANske regioner 2010

16 I 2009 omsatte en speciallægepraksis i plastikkirurgi (opgjort som fuldtidsenhed) i gennemsnit for 3,4 millioner kroner. Psykiatri Specialet psykiatri omfatter overordnet forebyggelse, diagnostik, behandling, op følgning og rehabilitering af med psykotiske og ikke-psykotiske lidelser samt psykiatriske lidelser kombineret med misbrug hos voksne. Opgaverne omfatter akut og elektiv diagnostik og behandling, som kan være af både biologisk, psykoterapeutisk og psykosocial karakter, jf. Sundhedsstyrelsens specialevejledning, De praktiserende speciallæger varetager hovedsageligt behandling af i mo derate tilfælde, hvor der ikke er behov for en tværfaglig indsats. Det drejer sig især om angst- og depressionslidelser, stressrelaterede tilstande, personlighedsforstyrrelser og voksne med ADHD. I speciallægepraksis behandles kun få med psykoser. Den hyppigst anvendte behandling i speciallægepraksis er samtalebehandling, psykoterapi suppleret med psykofarmakologisk behandling. Der kræves henvisning fra den alment praktiserende læge for at kunne blive behandlet af en praktiserende speciallæge i psykiatri. Demografiske forhold forventes at få betydning for specialet de kommende år. Bl.a. forudses der en stigning i antallet af ældre, hvilket vil betyde flere ældre med psykisk sygdom. Desuden forventes antallet af psykisk syge med anden etnisk herkomst at stige, samt at antallet af psykiske dømt til behandling eller anbringelse fortsat vil være højt. let af retspsykiatriske er steget de senere år, hvilket kan forventes at fortsætte. Pr. 1. januar 2010 blev der indført en udvidet ret til sygehusbehandling inden for to måneder for henvist til psykiatrisk behandling på sygehus. Der er i alt 152 speciallægepraksis inden for psykiatri i Danmark Ovenstående tabel viser, at der i perioden fra 2003 til 2009 er sket en stigning i antallet af behandlet i psykiatriske speciallægepraksis. Desuden ses en stigning i antal samt bruttohonorarets størrelse i de samme år. I gennemsnit omsatte den praktiserende psykiater (opgjort som fuldtidsenhed) i 2009 for 1,8 millioner kroner. 16 SPECIALEBESKRIVELSER / DANske regioner 2010

17 Pædiatri Det pædiatriske speciale omfatter forebyggelse, diagnostik, behandling og palliation af med medfødte misdannelser, sygdomme og funktionsforstyrrelser i barnealderen, det vil sige fra fødsel til overstået pubertet, samt rådgivning vedrørende børns psykiske og fysiske udvikling, jf. Sundhedsstyrelsen specialevejledning, Pædiatri adskiller sig fra de øvrige specialer ved at være aldersdefineret frem for organdefineret. Der er derfor på alle niveauer et tæt samarbejde mellem pædiatri og de andre lægelige specialer og sundhedsprofessioner, herunder kommunale instanser som skoler, daginstitutioner og socialog sundhedsvæsenet. Den pædiatriske speciallæge varetager typisk en central koordinerende rolle. I pædiatrisk speciallægepraksis behandles børn med et bredt spektrum af pædiatriske diagnoser. Hovedvægten ligger inden for børn med trivselsproblemer, astma, allergi, neurologi og gastroenterologi. Men også en lang række andre problemstillinger vurderes og behandles. Stort set alle de, der henvises til speciallægepraksis færdigbehandles i dette regi. I Danmark er der 35 speciallægepraksis inden for pædiatri Fra 2003 til 2009 er der sket en stigning i antal behandlet i pædiatriske speciallægepraksis. Også antal og bruttohonoraret er steget. Den gennemsnitlige omsætning per praktiserende pædiater (opgjort som fuldtidsenhed) var i ,2 millioner kroner. 17 SPECIALEBESKRIVELSER / DANske regioner 2010

Vidste du det om. speciallægepraksis? en faktapjece om 6 specialer i speciallægepraksis

Vidste du det om. speciallægepraksis? en faktapjece om 6 specialer i speciallægepraksis Vidste du det om speciallægepraksis? en faktapjece om 6 specialer i speciallægepraksis DANSKE REGIONER 2009 1 Vidste du det om peciallægepraksis...? Danske er 2009 Layout: UHI, Danske er Tryk: Danske er

Læs mere

Dimensioneringsplan 2008-2012. Introduktions- og Hoveduddannelsesforløb i Speciallægeuddannelsen

Dimensioneringsplan 2008-2012. Introduktions- og Hoveduddannelsesforløb i Speciallægeuddannelsen Dimensioneringsplan 2008-2012 Introduktions- og Hoveduddannelsesforløb i Speciallægeuddannelsen Juli 2007 Hoveduddannelsesforløb 2008-2012 Bemærkninger Almen medicin 240 Udvidelse forudsætter, at der kan

Læs mere

Specialevejledning for psykiatri

Specialevejledning for psykiatri j.nr. 7-203-01-90/19 Specialevejledning for psykiatri Specialebeskrivelse Psykiatri omfatter forebyggelse, diagnostik, behandling, opfølgning og rehabilitering af patienter med psykotiske og ikke-psykotiske

Læs mere

Revideret specialevejledning for arbejdsmedicin (version til ansøgning)

Revideret specialevejledning for arbejdsmedicin (version til ansøgning) Revideret specialevejledning for arbejdsmedicin (version til ansøgning) Specialevejledningen er udarbejdet som led i Sundhedsstyrelsens specialeplanlægning, jf. sundhedslovens 208, som omhandler organiseringen

Læs mere

med Regionshospitalet Viborg) Hospitalsenheden Vest (Regionshospitalet Herning) Århus Universitetshospital, Århus Sygehus

med Regionshospitalet Viborg) Hospitalsenheden Vest (Regionshospitalet Herning) Århus Universitetshospital, Århus Sygehus !!" # $% &# Jf. hospitalsplanen, indgår geriatri i Region Midtjyllands planer for fælles akutmodtagelser enten i form af egentlig afdeling/funktion eller i form af aftaler om assistance fra andre hospitaler.

Læs mere

2 Forekomst af kroniske sygdomme i Region Hovedstaden

2 Forekomst af kroniske sygdomme i Region Hovedstaden 2 Forekomst af kroniske sygdomme i Region Hovedstaden Antallet af borgere med kronisk sygdom er steget med 5,6 % i Region Hovedstaden fra til 2010 Antallet af borgere med mere end én kronisk sygdom er

Læs mere

# $ Anæstesiologi med intensiv afdeling niveau 2 Diagnostisk radiologi Klinisk biokemi

# $ Anæstesiologi med intensiv afdeling niveau 2 Diagnostisk radiologi Klinisk biokemi !!" # $ # %&$ Jf. Hospitalsplan for Region Midtjylland vil der være reumatologisk speciallægedækning på samtlige hospitaler med fælles akutmodtagelse, enten i form af en egentlig afdeling/funktion eller

Læs mere

2003 Intern medicin: hæmatologi hæmatologi

2003 Intern medicin: hæmatologi hæmatologi Specialegruppering af nuværende og udgåede læge Tabellen viser hvorledes de oprindelige er grupperet, og dermed præsenteret, efter de nuværende samt specialet intern medicin. Udgåede er grupperet sammen

Læs mere

Specialevejledning for patologisk anatomi og cytologi

Specialevejledning for patologisk anatomi og cytologi j.nr. 7-203-01-90/22 Specialevejledning for patologisk anatomi og cytologi Specialebeskrivelse Patologisk anatomi og cytologi omfatter diagnostik af sygdomme på basis af undersøgelser af organer, væv og

Læs mere

Navngivningsprincipper for klinik, specialer og afsnit

Navngivningsprincipper for klinik, specialer og afsnit KKOM Oktober 2013 TSJ Navngivningsprincipper for klinik, specialer og afsnit Baggrund Det kan være en udfordring for patienter og pårørende at forstå sundhedsfaglige eller latinske navne og betegnelser

Læs mere

Dimensioneringsplan 2013-2017. Introduktions- og Hoveduddannelsesforløb i Speciallægeuddannelsen

Dimensioneringsplan 2013-2017. Introduktions- og Hoveduddannelsesforløb i Speciallægeuddannelsen Dimensioneringsplan 2013-2017 Introduktions- og Hoveduddannelsesforløb i Speciallægeuddannelsen Dimensioneringsplan 2013-2017 Version: december 2011 Kategori: Faglig rådgivning Hoveduddannelsesforløb 2013-2017

Læs mere

Revideret specialevejledning for intern medicin: gastroenterologi og hepatologi (version til ansøgning)

Revideret specialevejledning for intern medicin: gastroenterologi og hepatologi (version til ansøgning) Revideret specialevejledning for intern medicin: gastroenterologi og hepatologi (version til ansøgning) 24-11-2015 Sagsnr. 4-1012-45/9 Reference DGO T 7222 7563 Specialevejledningen er udarbejdet som led

Læs mere

Specialeansøgning. Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Endokrinologi. Dato: 12. juni 2009

Specialeansøgning. Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Endokrinologi. Dato: 12. juni 2009 Specialeansøgning Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Endokrinologi Dato: 12. juni 2009 Specialeansøgning for Region Sjælland vedr. endokrinologi 1 1 Generelle overvejelser i forhold

Læs mere

Udvalgte nøgletal for det regionale sundhedsvæsen 2009-2014. Afdeling for Sundhedsanalyser 1. september 2015

Udvalgte nøgletal for det regionale sundhedsvæsen 2009-2014. Afdeling for Sundhedsanalyser 1. september 2015 Udvalgte nøgletal for det regionale sundhedsvæsen 2009-2014 Afdeling for Sundhedsanalyser 1. september 2015 Afdeling for Sundhedsanalyser 1. september 2015 Udvalgte nøgletal for det regionale sundhedsvæsen

Læs mere

Dimensioneringsplan INTRODUKTIONS- OG HOVEDUDDANNELSESFORLØB I SPECIALLÆGEUDDANNELSEN

Dimensioneringsplan INTRODUKTIONS- OG HOVEDUDDANNELSESFORLØB I SPECIALLÆGEUDDANNELSEN Dimensioneringsplan 2018-2020 INTRODUKTIONS- OG HOVEDUDDANNELSESFORLØB I SPECIALLÆGEUDDANNELSEN 2017 Dimensioneringsplan 2018-2020, introduktions- og hoveduddannelsesforløb i speciallægeuddannelsen Sundhedsstyrelsen,

Læs mere

Notat om sygehusbetjeningen i Roskilde Kommune

Notat om sygehusbetjeningen i Roskilde Kommune Velfærdssekretariatet Sagsnr. 48807 Brevid. 2325896 Ref. STPE Dir. tlf. 46 31 77 14 Steentp@roskilde.dk Notat om sygehusbetjeningen i Roskilde Kommune 3. maj 2016 Aktuelle tiltag på Roskilde Sygehus Som

Læs mere

Dimensioneringsplanen

Dimensioneringsplanen Høringssvar Dimensioneringsplanen 2013-2017 Region danmark og Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse i Videreuddannelsesregion Den Lægelige Videreuddannelse, Region danmark Indholdsfortegnelse.

Læs mere

Specialeansøgning. Region udbyder: Region Syddanmark Vedr. speciale: Arbejds- og miljømedicin. Dato: 18. maj 2009

Specialeansøgning. Region udbyder: Region Syddanmark Vedr. speciale: Arbejds- og miljømedicin. Dato: 18. maj 2009 Specialeansøgning Region udbyder: Region Syddanmark Vedr. speciale: Arbejds- og miljømedicin Dato: 18. maj 2009 Specialeansøgning for Region Syddanmark vedr. Arbejds- og miljømedicin 1 1 Generelle overvejelser

Læs mere

Atlas over Regionernes Fælles Virksomhedsarkitektur. version 1.0

Atlas over Regionernes Fælles Virksomhedsarkitektur. version 1.0 Atlas over Regionernes Fælles Virksomhedsarkitektur version 1.0 Patientens sundhedsvæsen Familielægen er din tovholder i sundhedsvæsenet Du får rådgivning over afstand eller ambulant... Vi følger dig helt

Læs mere

Specialevejledning for oftalmologi

Specialevejledning for oftalmologi Sundhedsudvalget 2009-10 SUU alm. del Bilag 255 Offentligt Specialevejledning for oftalmologi Specialebeskrivelse Oftalmologi omfatter forebyggelse, diagnostik, behandling, palliation og rehabilitering

Læs mere

Specialet varetager desuden forskning, udvikling og uddannelse inden for specialets

Specialet varetager desuden forskning, udvikling og uddannelse inden for specialets 24. januar 2014 Specialevejledning for oftalmologi Specialevejledningen indeholder en kort beskrivelse af hovedopgaverne i specialet samt den faglige og organisatoriske tilrettelæggelse af specialet. Dernæst

Læs mere

Revideret specialevejledning for børne- og ungdomspsykiatri (version til ansøgning)

Revideret specialevejledning for børne- og ungdomspsykiatri (version til ansøgning) 24-11-2015 Revideret specialevejledning for børne- og ungdomspsykiatri (version til ansøgning) Specialevejledningen er udarbejdet som led i Sundhedsstyrelsens specialeplanlægning, jf. sundhedslovens 208,

Læs mere

$ % Jf. hospitalsplan for Region Midtjylland indgår IM: Lungemedicin i Region Midtjyllands planer for fælles akutmodtagelser.

$ % Jf. hospitalsplan for Region Midtjylland indgår IM: Lungemedicin i Region Midtjyllands planer for fælles akutmodtagelser. ! ""# $ % $ &'% Jf. hospitalsplan for Region Midtjylland indgår IM: Lungemedicin i Region Midtjyllands planer for fælles akutmodtagelser. Med Hospitalsplan for Region Midtjylland er det besluttet, at der

Læs mere

Specialet varetager desuden forskning, udvikling og uddannelse inden for specialets

Specialet varetager desuden forskning, udvikling og uddannelse inden for specialets Specialevejledning for patologisk anatomi og cytologi 31. oktober 2013 Sagsnr. 4-1012-14/32/ Reference KSA T 7222 7469 E syb@sst.dk Specialebeskrivelse Patologisk anatomi og cytologi omfatter diagnostik

Læs mere

Undervisning i lægefaglig sprogtolkning af stud.med. Shahid Qamar Manan. Almen om Tolkning

Undervisning i lægefaglig sprogtolkning af stud.med. Shahid Qamar Manan. Almen om Tolkning Almen om Tolkning - Vær så præcis som mulig - hvis noget ikke giver mening for dig, så gør det hellere ikke for pt. pas på sort snak (oversættelse ord for ord). - Omtal ikke patienten i 3. person. Pt.

Læs mere

Afdeling for Sundhedsanalyser 2. september 2015

Afdeling for Sundhedsanalyser 2. september 2015 Afdeling for Sundhedsanalyser 2. september 2015 Ventetid til sygehusbehandling 2009-2014 Denne opgørelse omhandler patienters erfarede ventetid til behandling på danske sygehuse. Specifikt aktivitet på

Læs mere

Amadeus Speciallægecenter ET SUNDT LIV - for dig eller din virksomhed

Amadeus Speciallægecenter ET SUNDT LIV - for dig eller din virksomhed Amadeus Speciallægecenter ET SUNDT LIV - for dig eller din virksomhed 0808_AMADEUS_brochure1.indd 1 9/16/08 10:55:13 AM Amadeus Speciallægecenter Amadeus er et speciallægecenter, som hjælper dig eller

Læs mere

Stillings- og funktionsbeskrivelse for overlæge med speciale i kardiologi ved Medicinsk Afdeling, Regionshospitalet Horsens og Brædstrup

Stillings- og funktionsbeskrivelse for overlæge med speciale i kardiologi ved Medicinsk Afdeling, Regionshospitalet Horsens og Brædstrup 1 Stillings- og funktionsbeskrivelse for overlæge med speciale i kardiologi ved Medicinsk Afdeling, Regionshospitalet Horsens og Brædstrup Stillingens art, organisatoriske indplacering, kompetence og ansvar

Læs mere

NOTAT Flere korttidsindlæggelser blandt ældre patienter

NOTAT Flere korttidsindlæggelser blandt ældre patienter November 2016 NOTAT Flere korttidsindlæggelser blandt ældre patienter Antallet af korttidsindlæggelser på max. 12 timer er steget kraftigt fra 2009 til 2015, hvor der blandt alle patienter ses en stigning

Læs mere

Implementering af specialiserede funktioner i Region Sjælland proces, indhold og tidsplan.

Implementering af specialiserede funktioner i Region Sjælland proces, indhold og tidsplan. Implementering af specialiserede funktioner i Region Sjælland proces, indhold og tidsplan. I forlængelse af Sundhedsstyrelsens godkendelse af de ansøgte specialiserede funktioner skal udarbejdes en implementeringsplan

Læs mere

af speciale og det aktuelle

af speciale og det aktuelle !!"# "#$!% "%# Psykiatri omfatter forebyggelse, diagnostik, behandling, opfølgning og rehabilitering af patienter med psykotiske og ikke-psykotiske lidelser samt psykiske lidelser kombineret med misbrug

Læs mere

Center for Rygkirurgi. Et videns- og behandlingscenter for patienter med problemer i ryg og nakke

Center for Rygkirurgi. Et videns- og behandlingscenter for patienter med problemer i ryg og nakke Center for Rygkirurgi Et videns- og behandlingscenter for patienter med problemer i ryg og nakke Vores patienter går efter eksperterne Kvalitet gennem specialisering Center for Rygkirurgi er det første

Læs mere

Profiler for sygehusene i Region Sjælland ved gennemførelse af sigtelinierne i Sygehusplan 2007.

Profiler for sygehusene i Region Sjælland ved gennemførelse af sigtelinierne i Sygehusplan 2007. NOTAT Dato: 9. maj 2007 Profiler for sygehusene i Region Sjælland ved gennemførelse af sigtelinierne i Sygehusplan 2007. En gennemførelse af de principper og sigtelinjer, der er indeholdt i sygehusplan

Læs mere

Brugen af privatpraktiserende speciallæger

Brugen af privatpraktiserende speciallæger Brugen af privatpraktiserende speciallæger En deskriptiv kortlægning af brugen af privatpraktiserende speciallæger i 2008 Notat til Danske Regioner Eskild Klausen Fredslund Jannie Kilsmark Claus Rebien

Læs mere

Tilstedeværelse af specialet patologisk anatomi og cytologi er imidlertid ikke påkrævet på matrikler med fælles akutmodtagelser.

Tilstedeværelse af specialet patologisk anatomi og cytologi er imidlertid ikke påkrævet på matrikler med fælles akutmodtagelser. !!" # $ # %&$ Med akutplan for Region Midtjylland er det fastlagt, at der skal være fælles akutmodtagelser 5 steder i regionen på Regionshospitalet Horsens, Regionshospitalet Randers, Regionshospitalet

Læs mere

Disposition. 2 www.regionmidtjylland.dk

Disposition. 2 www.regionmidtjylland.dk Samarbejde mellem psykiatri og somatik set med psykiatriens øjne ved chefsygeplejerske Claus Graversen, Psykiatri og Social - torsdag den 9. september 2010 www.regionmidtjylland.dk Disposition 1. Samarbejde

Læs mere

Kodeark for DRG. Ark over lokale koder. t_amb<åååå>_10<mmm><åååå>

Kodeark for DRG. Ark over lokale koder. t_amb<åååå>_10<mmm><åååå> Kodeark for DRG Ark over lokale koder. c_casemix MG90* En betegnelse for de DAGS grupper, hvor prisen sættes lig 0 i Takstsystem 2008. MG90A Besøg, som ikke afregnes pga udmåde 7 (aflyst besøg) MG90B MG90C

Læs mere

Årsrapport 2011: SECOND OPINION ORDNINGEN OG EKSPERIMENTEL KRÆFT- BEHANDLING

Årsrapport 2011: SECOND OPINION ORDNINGEN OG EKSPERIMENTEL KRÆFT- BEHANDLING Årsrapport 2011: SECOND OPINION ORDNINGEN OG EKSPERIMENTEL KRÆFT- BEHANDLING 2012 Årsrapport 2011: Second opinion ordningen og eksperimentel kræftbehandling Sundhedsstyrelsen Axel Heides Gade 1 2300 København

Læs mere

Specialevejledning for intern medicin: reumatologi

Specialevejledning for intern medicin: reumatologi j.nr. 7-203-01-90/6 Specialevejledning for intern medicin: reumatologi Specialebeskrivelse Intern medicin: reumatologi omfatter forebyggelse, diagnostik og behandling af patienter med medfødte og erhvervede

Læs mere

Specialevejledning for intern medicin: geriatri

Specialevejledning for intern medicin: geriatri j.nr. 7-203-01-90/21 Specialevejledning for intern medicin: geriatri Sundhedsplanlægning Islands Brygge 67 2300 København S Tlf. 72 22 74 00 Fax 72 22 74 19 E-post info@sst.dk Specialebeskrivelse Intern

Læs mere

BESLUTNINGER REGION HOVEDSTADEN Forberedelsesudvalget UNDERUDVALGET VEDR. SYGEHUSSTRUKTUR

BESLUTNINGER REGION HOVEDSTADEN Forberedelsesudvalget UNDERUDVALGET VEDR. SYGEHUSSTRUKTUR BESLUTNINGER REGION HOVEDSTADEN Forberedelsesudvalget UNDERUDVALGET VEDR. SYGEHUSSTRUKTUR Torsdag den 30. november 2006 Kl. 15.00 Amtsgården i Hillerød, mødelokale H4 Møde nr. 9 Medlemmer: Jørgen Christensen

Læs mere

Regionsfunktion: Kompliceret angst og tvangslidelser I alt 53 timer

Regionsfunktion: Kompliceret angst og tvangslidelser I alt 53 timer Regionsfunktion: Kompliceret angst og tvangslidelser I alt 53 timer Regionsfunktionens målgruppe Funktion: Komplicerede angst- og tvangslidelser Hoveddiagnose/bidiagnose: Målgruppen omfatter normalt begavede

Læs mere

I samtlige fem fælles akutmodtagelser i Region Midtjylland vil følgende specialer være repræsenteret. $'!!%(

I samtlige fem fælles akutmodtagelser i Region Midtjylland vil følgende specialer være repræsenteret. $'!!%( !""# $ % $!&% Der vil som hidtil være én neurokirurgisk afdeling i regionen, som varetager de højt specialiserede funktioner inden for neurokirurgien. Afdelingen er placeret på Århus Universitetshospital,

Læs mere

af borgerne i Rudersdal Kommune har en kronisk sygdom

af borgerne i Rudersdal Kommune har en kronisk sygdom 49 % af borgerne i Rudersdal Kommune har en kronisk sygdom RUDERSDAL KOMMUNE Øverødvej 2, 2840 Holte Tlf. 46 11 00 00 Fax 46 11 00 11 rudersdal@rudersdal.dk www.rudersdal.dk Åbningstid Mandag-onsdag kl.

Læs mere

Dimensioneringsplan 2013-2017. Introduktions- og Hoveduddannelsesforløb i Speciallægeuddannelsen

Dimensioneringsplan 2013-2017. Introduktions- og Hoveduddannelsesforløb i Speciallægeuddannelsen Dimensioneringsplan 2013-2017 Introduktions- og Hoveduddannelsesforløb i Speciallægeuddannelsen Titel Dimensioneringsplan 2013-2017, introduktions- og hoveduddannelsesforløb i speciallægeuddannelsen Sundhedsstyrelsen,

Læs mere

Retningslinjer for visitation og henvisning på fedmeområdet udsendes til relevante parter

Retningslinjer for visitation og henvisning på fedmeområdet udsendes til relevante parter 17-12-2010 Retningslinjer for visitation og henvisning på fedmeområdet udsendes til relevante parter Indenrigs- og Sundhedsministeriet og Danske Regioner har konstateret en markant stigning i antallet

Læs mere

Pakkeforløb for på hjertesygdomme. hjerteområdet. Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om. hjerteklapsygdom

Pakkeforløb for på hjertesygdomme. hjerteområdet. Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om. hjerteklapsygdom Pakkeforløb for på hjertesygdomme hjerteområdet Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om hjerteklapsygdom Pakkeforløb - I denne pjece findes en generel og kort beskrivelse af, hvad et pakkeforløb

Læs mere

Udvalgte nøgletal til opfølgning på udredningsretten. Januar 2014

Udvalgte nøgletal til opfølgning på udredningsretten. Januar 2014 Udvalgte nøgletal til opfølgning på udredningsretten Januar 2014 Indhold Gennemsnitlig ventetid fra henvisningsdato til 1. kontakt...3 Historiske data fra Venteinfo.dk...3 Antal patienter ventende på udredning

Læs mere

Revideret specialevejledning for intern medicin: geriatri (version til ansøgning)

Revideret specialevejledning for intern medicin: geriatri (version til ansøgning) Revideret specialevejledning for intern medicin: geriatri (version til ansøgning) Specialevejledningen er udarbejdet som led i Sundhedsstyrelsens specialeplanlægning, jf. sundhedslovens 208, som omhandler

Læs mere

" # Der vil være to afdelinger i Region Midtjylland, som varetager hovedfunktionsniveau:

 # Der vil være to afdelinger i Region Midtjylland, som varetager hovedfunktionsniveau: ! " # " $%&# Hospitaler med fælles akutmodtagelse varetager behandlingen på hovedfunktionsniveau. Det gælder akut kirurgisk og medicinsk behandling og planlagt behandling. I forlængelse heraf er de nødvendige

Læs mere

Specialevejledning for børne- og ungdomspsykiatri

Specialevejledning for børne- og ungdomspsykiatri j.nr. 7-203-01-90/18 Specialevejledning for børne- og ungdomspsykiatri Sundhedsplanlægning Islands Brygge 67 2300 København S Specialebeskrivelse Børne- og ungdomspsykiatri omfatter forebyggelse, diagnostik,

Læs mere

BESLUTNINGER REGION HOVEDSTADEN Forberedelsesudvalget UNDERUDVALGET VEDR. SYGEHUSSTRUKTUR

BESLUTNINGER REGION HOVEDSTADEN Forberedelsesudvalget UNDERUDVALGET VEDR. SYGEHUSSTRUKTUR BESLUTNINGER REGION HOVEDSTADEN Forberedelsesudvalget UNDERUDVALGET VEDR. SYGEHUSSTRUKTUR Onsdag den 1. november 2006 Kl. 15.00 Amtsgården i Hillerød, mødelokale H3 Møde nr. 6 Medlemmer: Jørgen Christensen

Læs mere

Speciallægepraksisplan Region Midtjylland

Speciallægepraksisplan Region Midtjylland Speciallægepraksisplan Region Midtjylland Sundhedsstyregruppen den 4. februar 2013 www.regionmidtjylland.dk Baggrund og formål med en praksisplan Hvad siger speciallægeoverenskomsten praksisplan en gang

Læs mere

MR-skanning. Udgivet af Privathospitalet Valdemar, Billeddiagnostisk Enhed

MR-skanning. Udgivet af Privathospitalet Valdemar, Billeddiagnostisk Enhed MR-skanning Udgivet af Privathospitalet Valdemar, Billeddiagnostisk Enhed S P E C I A L I S T E R I B E V Æ G E L S E MR-skanning giver en sikker og hurtig udredning af sygdomme i kroppen Privathospitalet

Læs mere

Specialevejledning for Børne- og ungdomspsykiatri

Specialevejledning for Børne- og ungdomspsykiatri Specialevejledning for Børne- og ungdomspsykiatri Specialevejledningen er udarbejdet som led i Sundhedsstyrelsens specialeplanlægning, jf. sundhedslovens 208, som omhandler organiseringen og varetagelsen

Læs mere

Psykiatriske patienter skal sidestilles med andre patienter

Psykiatriske patienter skal sidestilles med andre patienter Psykiatriske patienter skal sidestilles med andre patienter Psykiske sygdomme er blandt de allermest udbredte. Alligevel får psykiatriske patienter ikke samme tilbud som andre patienter. Lægeforeningen

Læs mere

Sygehusprofiler 2012-2020

Sygehusprofiler 2012-2020 Dato: 3. juli 2012 Brevid: 1797711 Sygehusprofiler 2012-2020 Den vedtagne sygehusplan 2010 er baseret på en sygehusstruktur bestående af akutsygehuse i henholdsvis Holbæk, Slagelse, Nykøbing Falster og

Læs mere

Dimensioneringsplan 2008-2012. Introduktions- og Hoveduddannelsesforløb i Speciallægeuddannelsen

Dimensioneringsplan 2008-2012. Introduktions- og Hoveduddannelsesforløb i Speciallægeuddannelsen Dimensioneringsplan 2008-2012 Introduktions- og Hoveduddannelsesforløb i Speciallægeuddannelsen Juli 2007 Hoveduddannelsesforløb 2008-2012 Bemærkninger Almen medicin 240 Udvidelse forudsætter, at der kan

Læs mere

Revideret specialevejledning for intern medicin: endokrinologi (version til ansøgning)

Revideret specialevejledning for intern medicin: endokrinologi (version til ansøgning) Revideret specialevejledning for intern medicin: endokrinologi (version til ansøgning) Specialevejledningen er udarbejdet som led i Sundhedsstyrelsens specialeplanlægning, jf. sundhedslovens 208, som omhandler

Læs mere

Bilag 3.1. Forslag til specialeplan Region Sjælland

Bilag 3.1. Forslag til specialeplan Region Sjælland Bilag 3.1 Forslag til specialeplan Region Sjælland Revideret 12. maj 2009 1 Særlig bemærkning om denne høringsudgave. Der er her tale om 2. udgave af Forslag til specialeplan, der d. 27. april 2009 blev

Læs mere

Nationale kliniske retningslinjer

Nationale kliniske retningslinjer Nationale kliniske retningslinjer Rød= Berører ikke kommunerne Grøn= Kun kommunal opgave Gul= Tværsektoriel opgave Hvid= Usikker Nr Emne Evt. uddybning af målgruppe Forslag til placering i følgegruppe

Læs mere

Hvem er Børne- og ungdomspsykiatrien i Danmark (BUP-DK) og hvad ønsker vi?

Hvem er Børne- og ungdomspsykiatrien i Danmark (BUP-DK) og hvad ønsker vi? Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2013-14 SUU Alm.del Bilag 37 Offentligt Hvem er Børne- og ungdomspsykiatrien i Danmark (BUP-DK) og hvad ønsker vi? Børne- og ungdomspsykiatrien i Danmark står overfor

Læs mere

Forslag til specialfunktioner udvalgt til detaljeret statusrapport 2013

Forslag til specialfunktioner udvalgt til detaljeret statusrapport 2013 Forslag til specialfunktioner udvalgt til detaljeret statusrapport 2013 Speciale/område Funktion Begrundelse og forventninger til status 2013 Kirurgi Mavesæk og tolvfingertarm, benign øvre kirurgi Mavesæk

Læs mere

Ansøgning om varetagelse af specialfunktioner i dermato-venerologi

Ansøgning om varetagelse af specialfunktioner i dermato-venerologi TIL REGION MIDTJYLLAND BILAG TIL GENERELT GODKENDELSESBREV Ansøgning om varetagelse af specialfunktioner i dermato-venerologi Hermed følger s afgørelse vedr. ansøgning om varetagelse af specialfunktioner

Læs mere

Sundheds- og Ældreudvalget 2014-15 (2. samling) SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 30 Offentligt

Sundheds- og Ældreudvalget 2014-15 (2. samling) SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 30 Offentligt Sundheds- og Ældreudvalget 2014-15 (2. samling) SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 30 Offentligt N O T A T Bidrag til ministerens besvarelse af spørgsmål 30, som folketingets Sundheds og Ældreudvalg

Læs mere

I 2013 ligger Disciplinærnævnets samlede kritikprocent på 29,5 pct. af sagerne mod 31,2 pct. i 2012.

I 2013 ligger Disciplinærnævnets samlede kritikprocent på 29,5 pct. af sagerne mod 31,2 pct. i 2012. Statistiske oplysninger om patientklager 2013 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 1 Nye sager, afgørelser og sagsbehandlingstid... 4 2 Afgørelser... 7 2.1 Diciplinærnævnets og Patientombuddets afgørelser

Læs mere

Ekstrem vækstbetinget kæbeanomali (580 procedurer/år) - Diagnostik og kombineret ortodontisk-kirurgisk behandling af ekstrem

Ekstrem vækstbetinget kæbeanomali (580 procedurer/år) - Diagnostik og kombineret ortodontisk-kirurgisk behandling af ekstrem TIL REGION MIDTJYLLAND BILAG TIL GENERELT GODKENDELSESBREV Ansøgning om varetagelse af specialfunktioner i tand-, mund-, og kæbekirurgi Hermed følger s afgørelse vedr. ansøgning om varetagelse af specialfunktioner

Læs mere

Udvikling i behandlingsindsatsen for patienter med skizofreni

Udvikling i behandlingsindsatsen for patienter med skizofreni Udvikling i behandlingsindsatsen for patienter med skizofreni Af Bodil Helbech Hansen, bhh@kl.dk Formålet med dette analysenotat er at afdække ændringer behandlingsindsatsen for patienter med skizofreni

Læs mere

Specialeansøgning. Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Gynækologi og obstetrik. Dato: 12. juni 2009

Specialeansøgning. Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Gynækologi og obstetrik. Dato: 12. juni 2009 Specialeansøgning Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Gynækologi og obstetrik Dato: 12. juni 2009 Specialeansøgning for Region Sjælland vedr. Gynækologi og Obstetrik 1 1 Generelle overvejelser

Læs mere

BESLUTNINGER REGION HOVEDSTADEN Forberedelsesudvalget UNDERUDVALGET VEDR. SYGEHUSSTRUKTUR

BESLUTNINGER REGION HOVEDSTADEN Forberedelsesudvalget UNDERUDVALGET VEDR. SYGEHUSSTRUKTUR BESLUTNINGER REGION HOVEDSTADEN Forberedelsesudvalget UNDERUDVALGET VEDR. SYGEHUSSTRUKTUR Mandag den 20. november 2006 Kl. 15.00 Amtsgården i Hillerød, mødelokale H3 Møde nr. 8 Medlemmer: Jørgen Christensen

Læs mere

Praksisplan. Praktiserende speciallæger. Specialespecifik del

Praksisplan. Praktiserende speciallæger. Specialespecifik del Praksisplan Praktiserende speciallæger Specialespecifik del 21. november 2013 Indholdsfortegnelse 1. Delpraksisplaner...7 2. Øjenlæger...8 2.1 Kort beskrivelse af øjenspecialet (oftalmologi)... 8 2.2 Oftalmologiske

Læs mere

Sundhedsstyrelsen skal gøre opmærksom på følgende ændringer i beskrivelsen af specialfunktionerne:

Sundhedsstyrelsen skal gøre opmærksom på følgende ændringer i beskrivelsen af specialfunktionerne: TIL REGION MIDTJYLLAND BILAG TIL GENERELT GODKENDELSESBREV Ansøgning om varetagelse af specialfunktioner i intern medicin: kardiologi Hermed følger s afgørelse vedr. ansøgning om varetagelse af specialfunktioner

Læs mere

Fagområdebeskrivelse. Fagområde Fagområdets officielle betegnelse. Trombose og Hæmostase

Fagområdebeskrivelse. Fagområde Fagområdets officielle betegnelse. Trombose og Hæmostase Fagområde Fagområdets officielle betegnelse Trombose og Hæmostase Baggrund Det kliniske fagområde beskrives bredt, dels historisk dels funktionsmæssigt med vægt på områdets udgangspunkt, udvikling og aktuelle

Læs mere

Specialeansøgning. Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Reumatologi. Dato: 12. juni 2009

Specialeansøgning. Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Reumatologi. Dato: 12. juni 2009 Specialeansøgning Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Reumatologi Dato: 12. juni 2009 Specialeansøgning for Region Sjælland vedr. reumatologi 1 1 Generelle overvejelser i forhold til

Læs mere

Lands- og landsdelsafdelinger

Lands- og landsdelsafdelinger Lands- og landsdelsafdelinger Oversigt Oversigt over afdelinger på lands- og landsdelssygehuse samt andre institutioner, der varetager lands- og landsdelsfunktioner i henhold til Sundhedsstyrelsens Vejledning

Læs mere

Multipel Endokrin Neoplasi 1 (MEN1) Patientinformation

Multipel Endokrin Neoplasi 1 (MEN1) Patientinformation Multipel Endokrin Neoplasi 1 (MEN1) Patientinformation MEN1 er en arvelig sygdom, hvor der påvises en eller flere knuder (tumorer) i hormonproducerende kirtler. MEN1 er en sjælden lidelse, som rammer mænd

Læs mere

1 a. Antal speciallæger med og uden bibeskæftigelse

1 a. Antal speciallæger med og uden bibeskæftigelse 5 45 4 35 3 25 2 15 1 5 1 a. Antal speciallæger med og uden bibeskæftigelse Antallet af speciallæger Antal speciallæger med bibeskæftigelse hvortil der er knyttet oplysningsforpligtigelse 1 b. Andel af

Læs mere

A. Generelle forhold for flere specialer.

A. Generelle forhold for flere specialer. N O T A T 27.06.2016 Specialeaftale og tro & loveerklæring for BOX-undersøgelse på hovedfunktion under specialet intern medicin: lungesygdomme under det udvidede frie sygehusvalg og reglerne om ret til

Læs mere

Specialeansøgning. Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Plastikkirurgi. Dato: 12. juni 2009

Specialeansøgning. Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Plastikkirurgi. Dato: 12. juni 2009 Specialeansøgning Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Plastikkirurgi Dato: 12. juni 2009 Specialeansøgning for Region Sjælland vedr. plastikkirurgi 1 1 Generelle overvejelser i forhold

Læs mere

Årsrapport 2012: second opinion ordningen og eksperimentel kræftbehandling

Årsrapport 2012: second opinion ordningen og eksperimentel kræftbehandling Årsrapport 2012: second opinion ordningen og eksperimentel kræftbehandling 2013 Årsrapport 2012: Second Opinion ordningen og eksperimentel kræftbehandling Sundhedsstyrelsen Axel Heides Gade 1 2300 København

Læs mere

Specialevejledning for psykiatri

Specialevejledning for psykiatri j.nr. 7-203-01-90/19 Specialevejledning for psykiatri Specialevejledningen indeholder en kort beskrivelse af hovedopgaverne i specialet samt den faglige og organisatoriske tilrettelæggelse af specialet.

Læs mere

Notat om baggrundsdata til vurdering af efterspørgsel efter speciallæger i Region Midtjylland.

Notat om baggrundsdata til vurdering af efterspørgsel efter speciallæger i Region Midtjylland. Regionshuset Viborg Koncern HR Sundhedsuddannelser Notat om baggrundsdata til vurdering af efterspørgsel efter speciallæger i Region Midtjylland. Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 vus@stab.rm.dk

Læs mere

Der er i et vist omfang mulighed for afholdelse af genetiske konsultationstimer på de øvrige regionshospitaler i Region Midtjylland.

Der er i et vist omfang mulighed for afholdelse af genetiske konsultationstimer på de øvrige regionshospitaler i Region Midtjylland. !""# $ %!&$ Klinisk genetik varetager ambulante forløb i form af genetisk rådgivning, og laboratoriediagnostik. Fraset diagnostik og behandling af medfødte stofskiftesygdomme hos nyfødte børn, der er centraliseret

Læs mere

Orientering om Region Syddanmarks specialeplan

Orientering om Region Syddanmarks specialeplan Fremtidens Sygehuse fra plan til virkelighed Orientering om Region Syddanmarks specialeplan 1 Møde i Sundhedsbrugerrådet 14. maj 2009 Specialeplan hvad er det? Handler om at fordele opgaver mellem forskellige

Læs mere

VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGI. . Sagsbehandler

VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGI.  . Sagsbehandler DET REGIONALE RÅD FOR LÆGERS VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGI IDEREUDDANNELSESREGION NORD Sundhedsstyrelsen Enhed for Uddannelse og Autorisation Islands Brygge 67 2300 København S Att.: Anders Haahr

Læs mere

Specialevejledning for intern medicin: infektionsmedicin

Specialevejledning for intern medicin: infektionsmedicin Specialevejledning for intern medicin: infektionsmedicin Specialevejledningen indeholder en kort beskrivelse af hovedopgaverne i specialet samt den faglige og organisatoriske tilrettelæggelse af specialet.

Læs mere

Beskrivelse af klinisk uddannelses sted: Medicinsk Ambulatorium Næstved Sygehus. 1.0. Organisatoriske og ledelsesmæssige forhold:

Beskrivelse af klinisk uddannelses sted: Medicinsk Ambulatorium Næstved Sygehus. 1.0. Organisatoriske og ledelsesmæssige forhold: Beskrivelse af klinisk uddannelses sted: Medicinsk Ambulatorium Næstved Sygehus. 1.0. Organisatoriske og ledelsesmæssige forhold: 1.1 Afdelingstype: Medicinsk Ambulatorium på Næstved Sygehus dækker grenspecialerne

Læs mere

Specialevejledning for psykiatri

Specialevejledning for psykiatri j.nr. 7-203-01-90/19 Specialevejledning for psykiatri Sundhedsplanlægning Islands Brygge 67 2300 København S Specialebeskrivelse Psykiatri omfatter forebyggelse, diagnostik, behandling, opfølgning og rehabilitering

Læs mere

Dansk Radiologisk Selskabs svar på Sundhedsstyrelsens: Høring om dimensioneringsplan for speciallægeuddannelsen 2013-2017

Dansk Radiologisk Selskabs svar på Sundhedsstyrelsens: Høring om dimensioneringsplan for speciallægeuddannelsen 2013-2017 Dansk Radiologisk Selskabs svar på Sundhedsstyrelsens: Høring om dimensioneringsplan for speciallægeuddannelsen 2013-2017 Svaret er udarbejdet Dansk Radiologisk Selskabs UddannelsesRåd, hvor medlemmerne

Læs mere

2. Opgaver som fysioterapeuten kan varetage for lægen- opdelt i afgrænsede grupper af patienter. Kompetencer på det muskuloskeletale område

2. Opgaver som fysioterapeuten kan varetage for lægen- opdelt i afgrænsede grupper af patienter. Kompetencer på det muskuloskeletale område Notat Danske Fysioterapeuter Til: Cc: Opgavebeskrivelse og kompetenceprofil- For fysioterapeuter ansat som hjælpepersonale i lægepraksis Dato: 7. april 2015 Kontaktperson: Gurli Petersen 1. Baggrund 2.

Læs mere

Geriatri Det brede intern medicinske speciale

Geriatri Det brede intern medicinske speciale Geriatri Det brede intern medicinske speciale Geriatriske teams Fald-og synkopeudredning Orto-geriatri Osteoporose Polyfarmaci Demens Urinkontinens Apopleksi Udfordringer for geriatrien I de seneste år

Læs mere

Voksne med Cornelia de Lange syndrom (CdLS) bør undersøges hos deres praktiserende læge hvert år.

Voksne med Cornelia de Lange syndrom (CdLS) bør undersøges hos deres praktiserende læge hvert år. Voksne med Cornelia de Lange syndrom (CdLS) bør undersøges hos deres praktiserende læge hvert år. Undersøgelsen skal indeholde et generelt helbredstjek samt en gennemgang af eventuelle særlige symptomer,

Læs mere

PATIENTER SKAL SIKRES DEN BEDST MULIGE BEHANDLING. - om arbejdet med specialeplanlægningen i Sundhedsstyrelsen, regionerne og de faglige miljøer

PATIENTER SKAL SIKRES DEN BEDST MULIGE BEHANDLING. - om arbejdet med specialeplanlægningen i Sundhedsstyrelsen, regionerne og de faglige miljøer PATIENTER SKAL SIKRES DEN BEDST MULIGE BEHANDLING - om arbejdet med specialeplanlægningen i Sundhedsstyrelsen, regionerne og de faglige miljøer Patienterne skal sikres den bedst mulige behandling - om

Læs mere

DØDSÅRSAGSREGISTERET 2010

DØDSÅRSAGSREGISTERET 2010 DØDSÅRSAGSREGISTERET 2010 2011 Tal og analyse Dødsårsagsregistreret 2010 Copyright: Sundhedsstyrelsen, 2011. Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 København S For spørgsmål kontakt: Sundhedsdokumentation

Læs mere

Specialeaftale og tro & loveerklæring for specialet plastikkirurgi under det udvidede frie sygehusvalg og reglerne om ret til hurtig udredning

Specialeaftale og tro & loveerklæring for specialet plastikkirurgi under det udvidede frie sygehusvalg og reglerne om ret til hurtig udredning N O T A T 01.05.2015 Specialeaftale og tro & loveerklæring for specialet plastikkirurgi under det udvidede frie sygehusvalg og reglerne om ret til hurtig udredning A. Generelle forhold for flere specialer.

Læs mere

Kvalitet og dynamik i specialeplanen Det lægefaglige perspektiv

Kvalitet og dynamik i specialeplanen Det lægefaglige perspektiv Kvalitet og dynamik i specialeplanen Det lægefaglige perspektiv LVS-medlem af Det Rådgivende Udvalg for Specialeplanlægning Professor i klinisk biokemi, Aarhus Universitetshospital Der var engang Lægen

Læs mere

Nøgletalsrapport Aktivitetsbestemt medfinansiering Faxe Kommune juni 2013

Nøgletalsrapport Aktivitetsbestemt medfinansiering Faxe Kommune juni 2013 Nøgletalsrapport Aktivitetsbestemt medfinansiering Faxe Kommune juni 2013 1 Som udgangspunkt for Social- og Sundhedsudvalgets ønske om en nøgletalsrapport for aktivitetsbestemt medfinansiering/finansiering

Læs mere

Det Europæiske Træningsprogram i Pædiatrisk Lungemedicin har følgende intentioner:

Det Europæiske Træningsprogram i Pædiatrisk Lungemedicin har følgende intentioner: Fagområde Pædiatrisk Pulmonologi I lighed med anerkendelse af subspecialet pædiatrisk pulmonologi i USA har man indenfor EU, under ledelse af Paediatric Section of the European Union of Medical Specialists

Læs mere

Uddrag af Sundhedsprofil 2013 for Københavns Kommune. Kroniske sygdomme

Uddrag af Sundhedsprofil 2013 for Københavns Kommune. Kroniske sygdomme Uddrag af Sundhedsprofil 2013 for Københavns Kommune Kroniske sygdomme Indholdsfortegnelse 1 Baggrund... 3 2 Kroniske sygdomme... 5 2.1 Diabetes... 5 2.2 Hjertesygdom... 9 2.3 KOL... 13 2.4 Kræft... 17

Læs mere

EN HELHEDSORIENTERET PLAN TIL FREMTIDENS PSYKIATRI

EN HELHEDSORIENTERET PLAN TIL FREMTIDENS PSYKIATRI Fremtidens Psykiatri en helhedsorienteret plan EN HELHEDSORIENTERET PLAN TIL FREMTIDENS PSYKIATRI Psykisk trivsel er vigtigt for den enkelte og de pårørende, men også for sammenhængskraften i samfundet.

Læs mere