ÅBNINGSUNDERRETNING I GRUPPESØGSMÅLET ANLAGT AF

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ÅBNINGSUNDERRETNING I GRUPPESØGSMÅLET ANLAGT AF"

Transkript

1 ÅBNINGSUNDERRETNING I GRUPPESØGSMÅLET ANLAGT AF Foreningen Gruppesøgsmål.nu H.C. Andersens Boulevard København V (sagsøger) repræsenteret af advokat Morten Samuelsson mod Domstolsstyrelsen St. Kongensgade København K (sagsøgte) repræsenteret af Kammeradvokaten ved advokat Sune Fugleholm

2 INDLEDNING Den 12. august 2011 anlagde Foreningen Gruppesøgsmål.nu (herefter Foreningen) sag ved Københavns Byret mod Domstolsstyrelsen. Sagen drejer sig om, hvorvidt der påhviler det offentlige en erstatningspligt over for private boligejere i forbindelse med indførelsen af den digitale tinglysning den 9. september Domstolsstyrelsen afgav svarskrift i sagen den 15. december Civilstyrelsen har den 28. marts 2011 meddelt Foreningen Gruppesøgsmål.nu fri proces under sagen. Ved Københavns Byrets kendelse af 6. oktober 2011 blev sagen henvist til behandling ved Østre Landsret. På grund af inhabilitet besluttede afdelingens dommere at vige deres sæde, jf. Østre Landsrets kendelse af 27. februar Sagen behandles stadig i Østre Landsret, men af dommere fra Vestre Landsret. Ved retsmøde den 3. september 2013 erklærede begge parter sig enige i, at Gruppesøgsmål.nu skulle udpeges som grupperepræsentant, og Foreningen blev herefter udpeget som grupperepræsentant ved kendelse af 26. september Af samme kendelse fremgår, at tilmelding skal ske til Foreningen, og at Foreningen skal stå for underretning om gruppesøgsmålet. Rammen for gruppesøgsmålet blev fastlagt af landsretten i kendelsen af 26. september FORMÅLET MED DENNE UNDERRETRNING Formålet med denne underretning er for det første at give de private boligejere, der er omfattet af gruppesøgsmålets ramme, information om gruppesøgsmålet og om retsvirkningerne af at tilmelde sig gruppesøgsmålet, således at den enkelte boligejer har et forsvarligt grundlag for at træffe en velovervejet beslutning om, hvorvidt vedkommende vil deltage i gruppesøgsmålet eller ej. Formålet er for det andet at give oplysning om, hvorledes man skal forholde sig, hvis man ønsker at tilmelde sig og derved deltage i gruppesøgsmålet.

3 RAMMEN FOR GRUPPESØGSMÅLET Efter retsplejelovens 254 e, stk. 4, fastsætter retten rammen for gruppesøgsmålet. Derved fastsætter retten, hvilke krav der er omfattet af gruppesøgsmålet, og hvem der har mulighed for at deltage i gruppesøgsmålet. Østre Landsret har ved kendelsen af 26. september 2013 fastsat rammen som anført i det følgende. Retten kan senere ændre rammen, hvis det viser sig påkrævet. 3.1 Hvem kan deltage i gruppesøgsmålet? Personer (herunder dødsboer m.v.), der 1. som køber, sælger eller ejer af enfamiliehuse, ejerlejligheder eller fritidsejendomme i perioden fra den 8. september 2009 til den 31. december 2010 anmeldte eller lod anmelde skøder, pantebreve eller andre dokumenter til tinglysning eller aflysning, herunder med henblik på omprioritering, 2. opnåede tinglysning eller aflysning eller afvisning af dokumentet senere end 10 hverdage efter anmeldelsen af dokumentet i det digitale tinglysningssystem, uden at tinglysningen eller aflysningen efter anmeldelsen beroede på andet end Tinglysningsrettens egen sagsbehandling alene på grundlag af det dokument, der var anmeldt til tinglysning eller aflysning, og 3. ved tilmeldingen eller senest 4 uger efter udløbet af tilmeldingsfristen fremsender en efter rettens skøn tilfredsstillende dokumentation for opfyldelsen af de ovenfor anførte betingelser, kan tilmelde sig gruppesøgsmålet. Et dødsbo anses også for at opfylde betingelserne, hvis afdøde opfyldte en eller flere af betingelserne, og boet opfylder de øvrige. 3.2 Hvilke krav er omfattet af gruppesøgsmålet? Deltagernes krav om, at Domstolsstyrelsen skal anerkende, at det er ansvarspådragende, at det dokument, der er nævnt under pkt. 1-2, blev tinglyst eller aflyst senere end 10 hverdage efter anmeldelsen af dokumentet.

4 PARTERNES PÅSTANDE OG ANBRINGENDER 4.1 Foreningens standpunkt Foreningen gør gældende, at det offentlige (nærmere bestemt Domstolsstyrelsen) er erstatningspligtig over for private boligejere, som i forbindelse med indførelse af den digitale tinglysning blev udsat for forsinkelse med tinglysningsmæssige ekspeditioner, som ikke ville være indtrådt i det eksisterende tinglysningssystem, eller som ikke ville være indtrådt, såfremt indførelsen af digital tinglysning havde været tilrettelagt anderledes og mere hensigtsmæssigt. Foreningen har i stævningen nedlagt en anerkendelsespåstand opdelt i tre punkter alt efter, om der er tale om sælger, køber eller ejer af et enfamiliehus, en ejerlejlighed eller en fritidsejendom. Perioden i den påstand, der var nedlagt i stævningen (1. august 2009 til 31. december 2010), er ikke i overensstemmelse med rettens fastsatte ramme i kendelsen af 26. september Den periode, der er omfattet af gruppesøgsmålets ramme, er den 8. september 2009 til den 31. december Påstanden i sagen vil blive ændret i overensstemmelse hermed, så påstanden bliver sålydende: 1. Sagsøgte tilpligtes at anerkende erstatningspligt over for enhver sælger af et enfamiliehus, en ejerlejlighed eller en fritidsejendom. a. som har tilmeldt sig gruppesøgsmålet inden for den frist, som retten fastsætter, b. som i perioden 8. september 2009 til den 31. december 2010 har anmeldt eller ladet anmelde skøder, pantebreve eller andre dokumenter til tinglysning eller aflysning, c. som godtgør, at de under litra b) nævnte dokumenter ikke forelå tinglyst eller aflyst inden for 10 hverdage efter anmeldelse til tinglysning, subsidiært ikke forelå tinglysningsmæssigt ekspederet inden for det tidsrum, der efter rettens skøn anses for ansvarspådragende, d. for det pågældende gruppemedlems merudgifter til rente, provisioner og andre udgifter, som ikke ville være påløbet ved rettidig tinglysning eller aflysning, fra det tidspunkt, hvor tinglysning eller aflysning burde være sket, indtil det tidspunkt, hvor tinglysning eller aflysning faktisk skete, e. med tillæg af sædvanlig procesrente fra sagens anlæg til betaling sker. 2.

5 - 5 - Sagsøgte tilpligtes at anerkende erstatningspligt over for enhver køber af et enfamilieshus, en ejerlejlighed eller en fritidsejendom. a. som har tilmeldt sig gruppesøgsmålet inden for den frist, som retten fastsætter, b. som i perioden 8. september 2009 til 31. december 2010 har anmeldt eller ladet anmelde skøder, pantebreve eller andre dokumenter til tinglysning eller aflysning, c. som godtgør, at de under litra b) nævnte dokumenter ikke forelå tinglyst eller aflyst inden for 10 hverdage efter anmeldelse til tinglysning, subsidiært ikke forelå tinglysningsmæssigt ekspederet inden for det tidsrum, der efter rettens skøn anses for ansvarspådragende, d. for det pågældende gruppemedlems merudgifter til rente, provisioner og andre udgifter, som ikke ville være påløbet ved rettidig tinglysning eller aflysning, fra det tidspunkt, hvor tinglysning eller aflysning burde være sket, indtil det tidspunkt, hvor tinglysning eller aflysning faktisk skete, e. med tillæg af sædvanlig procesrente fra sagens anlæg til betaling sker. 3. Sagsøgte tilpligtes at anerkende erstatningspligt over for enhver ejer af et enfamiliehus, en ejerlejlighed, eller en fritidsejendom, a. som har tilmeldt sig i gruppesøgsmålet inden for den frist, som retten fastsætter, b. som i perioden 8. september 2009 til 31. december 2010 med henblik på omprioritering har anmeldt eller ladet anmelde skøder, pantebreve eller andre dokumenter til tinglysning eller aflysning, c. som godtgør, at de under litra b) nævnte dokumenter ikke forelå tinglyst eller aflyst inden for 10 hverdage efter anmeldelse til tinglysning, subsidiært ikke forelå tinglysningsmæssigt ekspederet inden for det tidsrum, der efter rettens skøn anses for ansvarspådragende, d. for det pågældende gruppemedlems merudgifter til rente, provisioner og andet, som ikke ville være påløbet ved rettidig tinglysning eller aflysning, fra det tidspunkt, hvor tinglysning eller aflysning burde være sket, indtil det tidspunkt, hvor tinglysning eller aflysning faktisk skete, e. med tillæg af sædvanlig procesrente fra sagens anlæg til betaling sker. Der henvises herved nærmere til stævning af 12. august 2011, som er tilgængelig på Foreningens hjemmeside. 4.2 Domstolsstyrelsens standpunkt Domstolsstyrelsen har i svarskriftet nedlagt påstand om frifindelse og gør i den forbindelse gældende, at der ikke påhviler det offentlige en erstatningspligt i forbindelse med indførelse af den digitale tinglysning. I forbindelse med det offentliges objektive risikoansvar er det Domstolsstyrelsens opfattelse, at der ikke findes de stærke grunde, som skal være til stede for uden lovhjemmel at fravige dansk rets almindelige ansvarsregel og pålægge objektivt ansvar. Ud fra risikobetragtninger afviser Domstolsstyrelsen derfor, at det offentlige kan gøres erstatningsansvarlig for

6 - 6 - de tab, som måtte være lidt ved forlænget sagsbehandlingstid i Tinglysningsretten i den første tid efter idriftsættelsen af den digitale tinglysning. Med hensyn til ansvar efter culpareglen er det Domstolsstyrelsens opfattelse, at der ikke kan pålægges det offentlige et ansvar i forbindelse med indførelsen af den digitale tinglysning, og at den samlede forberedelse og gennemførelse af det digitale tinglysningsprojekt inden for de rammer, der var fastlagt af Folketinget, lever op til de krav til agtpågivenhed, der med rimelighed kan stilles til et så stort og komplekst udviklings- og forandringsprojekt i en situation som den foreliggende. Der henvises herved nærmere til svarskrift af 15. december 2011, som også er tilgængeligt på Foreningens hjemmeside. 4.3 Ændringer af påstande og anbringender i stævningen Foreningen kan inden for grænserne af rammen for gruppesøgsmålet ændre og/eller supplere de i sagen nedlagte påstande og anbringender efter retsplejelovens almindelige regler. 4.4 Retten har ikke taget stilling Det fremhæves, at retten ikke heller ikke forudsætningsvis eller indirekte har taget stilling til berettigelsen af de påstande og anbringender, som Foreningen gør gældende. 5. SAGSOMKOSTNINGER, SIKKERHEDSSTILLELSE OG FRI PROCES Som udgangspunkt kan deltagere i et gruppesøgsmål blive pålagt at betale sagsomkostninger op til det beløb, retten måtte have pålagt deltageren at stille som sikkerhed, med tillæg af beløb, der gennem retssagen kommer gruppemedlemmet til gode (dvs. som Domstolsstyrelsen evt. måtte blive dømt til at betale til deltageren og faktisk betaler). Civilstyrelsen har den 28. marts 2011 meddelt Foreningen Gruppesøgsmål.nu fri proces under sagen. Dette medfører, at statskassen betaler salæret til Foreningens advokat og evt. sagsomkostninger til modparten, ligesom fri proces medfører fritagelse for betaling af rets-

7 - 7 - afgift og for sikkerhedsstillelse. Grupperepræsentanten skal derfor ikke stille sikkerhed for sagsomkostninger. Da salæret til Foreningens advokat og evt. sagsomkostninger til modparten er sikret via den meddelte fri proces, skal heller ikke deltagerne stille sikkerhed i forbindelse med deltagelse i dette gruppesøgsmål. Sagen er anlagt som et anerkendelsessøgsmål, og deltagerne kan således ikke ved en eventuel dom i gruppesøgsmålet blive tillagt et beløb. Det medfører samtidig, at deltagerne heller ikke kan blive pålagt at betale sagsomkostninger med op til et beløb, der gennem retssagen kommer deltageren til gode. Alt i alt kan deltagerne i nærværende gruppesøgsmål ikke blive pålagt at betale sagsomkostninger. 6. GRUPPEREPRÆSENTANTEN OG GRUPPESØGSMÅLETS REPRÆSENTATION 6.1 Grupperepræsentanten Østre Landsret har som grupperepræsentant udpeget: Foreningen Gruppesøgsmål.nu CVR-nr H.C. Andersens Boulevard København V Retten kan senere udpege en ny grupperepræsentant, hvis det er påkrævet. Retten skal tage stilling til, om udpegelse af ny grupperepræsentant er påkrævet, hvis mindst halvdelen af deltagerne i gruppesøgsmålet anmoder herom, og anmodningen er ledsaget af forslag til en ny grupperepræsentant, som er villig til at påtage sig hvervet, jf. retsplejelovens 254 e, stk. 3, 2. pkt. 6.2 Foreningens advokat

8 - 8 - Den 30. marts 2011 efter at Civilstyrelsen havde bevilliget Foreningen fri proces beskikkede Københavns Byret Morten Samuelsson Mazanti-Andersen, Korsø Jensen & Partnere Amaliegade København K som advokat for Foreningen. Advokat Morten Samuelsson repræsenterede også Foreningen inden beskikkelsen. 7. TILMELDING Gruppesøgsmålet omfatter kun de private boligejere, der i perioden 8. september 2009 til den 31. december 2010 har lidt tab som følge af digital tinglysning, og som tilmelder sig gruppesøgsmålet. Boligejere, der ikke ønsker at deltage i gruppesøgsmålet, behøver således ikke at foretage sig noget. Det skal understreges, at den omstændighed at man har forhåndstilmeldt sig til Danske Boligadvokater eller til Foreningen Gruppesøgsmål.nu ikke indebærer, at man også har tilmeldt sig gruppesøgsmålet. Deltagelse i gruppesøgsmålet forudsætter særskilt tilmelding som beskrevet i denne underretning. 8. TILMELDINGSFRIST Østre Landsret har fastsat tilmeldingsfristen til: mandag den 30. juni 2014, kl Retten kan undtagelsesvis tillade tilmelding efter denne dato, hvis særlige grunde taler for det.

9 FREMGANGSMÅDEN VED TILMELDING Tilmelding skal ske elektronisk via tilmeldingsformular på Foreningens hjemmeside, Såfremt man ikke har mulighed for elektronisk tilmelding, kan tilmelding ske skriftligt ved udfyldelse og underskrift på tilmeldingsblanket tilgængelig til udskrivning på Foreningens hjemmeside. Blanketten kan også tilsendes ved henvendelse til Foreningen. Den udfyldte og underskrevne tilmeldingsblanket skal sendes pr. post eller pr. (med den underskrevne blanket vedhæftet). Fremsendelse af den udfyldte og underskrevne tilmeldingsblanket pr. post skal ske til: Foreningen Gruppesøgsmål.nu H.C. Andersens Boulevard København V Fremsendelse af den udfyldte og underskrevne tilmeldingsblanket pr. skal ske til: 10. DOKUMENTATION Senest 14 dage efter tilmeldingsfristens udløb dvs. senest (mandag) den 14. juli 2014 skal der til ovennævnte adresser enten via post eller være fremsendt dokumentation og oplysninger i relevant omfang om følgende: - Dokumentation for, hvornår anmeldelsen blev sendt til tinglysning, og hvornår anmeldelsen blev tinglyst (evt. s, tingbogsattest eller lignende fra den pågældende, som forestod tinglysningen) inkl. fremsendelse af evt. fuldmagt - s/fejlmelding/afvisning o.a. fra Tinglysningsretten - Købsaftale - Skøde - Pantebrev - Tinglysningsattest

10 Ovenstående oplysninger skal kunne dokumentere den omtalte tinglysningsperiode, hvori forsinkelsen/forsinkelserne bestod, dvs. hvor lang tid gik der fra den pågældende anmeldelse af dokumentet, til dokumentet var endeligt tinglyst. Derudover skal det kunne dokumentere, hvad baggrunden for forsinkelsen var. Fremsendt dokumentation vil ikke blive returneret. 11. RETSVIRKNINGERNE AF TILMELDING Tilmelding er bindende. Kun med rettens særlige tilladelse kan en deltager senere udtræde af gruppesøgsmålet. Rettens afgørelse i sagen er (jf. dog nedenstående om anke) endelig og bindende for Foreningen, Domstolsstyrelsen og dem, der har tilmeldt sig gruppesøgsmålet. Afgørelsen i sagen vil ikke være bindende for de personer, der ikke tilmelder sig, og er heller ikke bindende for Domstolsstyrelsen over for de personer, der ikke tilmelder sig og derfor ikke deltager. En deltager i gruppesøgsmålet kan ikke selv anlægge sag mod Domstolsstyrelsen om et krav, der falder inden for gruppesøgsmålets ramme. Grupperepræsentanten forestår førelsen af sagen og anses som part i sagen. Dette indebærer ligeledes, at de enkelte gruppemedlemmer ikke har nogen partsbeføjelser under sagen. Deltageren hverken kan eller skal fremsætte krav (påstande) eller begrundelser herfor (anbringender). Deltageren kan heller ikke kræve bestemte beviser ført. Procesførelsen forestås af grupperepræsentanten (Foreningen), der anses som parten på sagsøgersiden. Det er således grupperepræsentanten, der inden for rammen af gruppesøgsmålet udformer påstande, fremfører anbringender, fremsætter anmodninger til retten og fører beviser.

11 FORLIG Foreningen kan kun med rettens samtykke indgå forlig om de krav, gruppesøgsmålet angår. Godkender retten et forlig, er dette imidlertid bindende for de af forliget omfattede gruppemedlemmer. 13. ANKE Enhver af sagens parter, dvs. Foreningen og Domstolsstyrelsen, kan anke rettens dom i sagen til højere instans. Ankes dommen af Domstolsstyrelsen, kan anken omfatte enhver deltager, ligesom Foreningen også vil være grupperepræsentant under ankesagen. Ankes dommen af Foreningen, skal deltagere, der ønsker at deltage i anken, på ny tilmelde sig efter forudgående underretning med oplysninger om ankesagen. Tilmelding til gruppesøgsmålet i første instans indebærer således ikke, at man også anses som tilmeldt til en eventuel senere ankesag. For så vidt angår Foreningen vil en evt. finansiering af ankesagen tillige afhænge af Civilstyrelsens vurdering af, hvorvidt der tillige kan meddeles fri proces til en ankesag. Ankes dommen hverken af Domstolsstyrelsen eller Foreningen kan en deltager anke dommen for sit eget vedkommende. 14. YDERLIGERE OPLYSNINGER Yderligere oplysninger om gruppesøgsmål generelt kan ses på Herudover findes oplysninger om gruppesøgsmålet på Foreningens hjemmeside, Det er muligt at stille spørgsmål til Foreningens bestyrelse via telefon eller via mailadressen

Gruppesøgsmål.nu H. C. Andersens Boulevard 45 1553 København V v/advokat Morten Samuelsson 12. august 2011 J.nr. 0010113

Gruppesøgsmål.nu H. C. Andersens Boulevard 45 1553 København V v/advokat Morten Samuelsson 12. august 2011 J.nr. 0010113 Re STÆVNING Morten Samuelsson Østerfælled Torv 10 2100 København Ø Telefon: 33 34 80 00 SAG B 99-1802/2011 Københavns Byret Gruppesøgsmål.nu H. C. Andersens Boulevard 45 1553 København V v/advokat Morten

Læs mere

KAOS 2009-2010 TINGLYSNINGS- VEJLEDNING ER DU EN AF DEM? SÅ GØR DIT KRAV GÆLDENDE NU!

KAOS 2009-2010 TINGLYSNINGS- VEJLEDNING ER DU EN AF DEM? SÅ GØR DIT KRAV GÆLDENDE NU! VEJLEDNING TINGLYSNINGS- KAOS 2009-2010 Jan Schøtt-Petersen Formand for Danske BOLIGadvokater Tusindvis af danskere købte og solgte bolig. Mange tabte penge på grund af kaos i tinglysningen ER DU EN AF

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af retsplejeloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af retsplejeloven og forskellige andre love L 132 (som fremsat): Forslag til lov om ændring af retsplejeloven og forskellige andre love. (Sagsomkostninger, retshjælp og fri proces). Fremsat den 30. marts 2005 af justitsministeren (Lene Espersen)

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M B1942013 - VL UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M Afsagt den 16. januar 2012 af Østre Landsrets 13. afdeling (landsdommerne Lotte Wetterling, Ole Dybdahl og Dorthe B. Kristoffersen (kst.)). 13. afd.

Læs mere

Udkast. Bekendtgørelse om adgang til tinglysningssystemet og om tinglysningsmåden

Udkast. Bekendtgørelse om adgang til tinglysningssystemet og om tinglysningsmåden Lovafdelingen Udkast Kontor: Formueretskontoret Sagsnr.: 2009-7010-0103 Dok.: RLM40267 Bekendtgørelse om adgang til tinglysningssystemet og om tinglysningsmåden I medfør af 7, stk. 5, 8, stk. 3, 14, stk.

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013 Sag 33/2013 Alm. Brand Forsikring A/S (advokat Michael Steen Wiisbye) mod A (advokat Keld Norup) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Københavns

Læs mere

Kære medlemmer. Jyske Bank A/S fremsætter betinget forligstilbud til foreningens medlemmer

Kære medlemmer. Jyske Bank A/S fremsætter betinget forligstilbud til foreningens medlemmer Lett Advokatfirma Adv. Henrik Puggaard J.nr. 237028-3 RMN NYHEDSBREV 10. SEPTEMBER 2012 Kære medlemmer Jyske Bank A/S fremsætter betinget forligstilbud til foreningens medlemmer Jyske Bank A/S fremsætter

Læs mere

En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø

En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø Erhvervsjuridisk Tidsskrift 2012.251 En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø Af Steffen Pihlblad, direktør for Voldgiftsinstituttet (Resumé) I artiklen

Læs mere

Reform af den civile retspleje IV

Reform af den civile retspleje IV Reform af den civile retspleje IV Gruppesøgsmål mv. Afgivet af Retsplejerådet. Betænkning nr. 1468 København 2005 Kronologisk fortegnelse over betænkninger 2004 1436 Betænkning om reform af den civile

Læs mere

Vejledning om behandling af civile sager ved Sø- og Handelsretten (Retsafdelingen)

Vejledning om behandling af civile sager ved Sø- og Handelsretten (Retsafdelingen) Præsidenten for Sø- og Handelsretten Maj 2014 Vejledning om behandling af civile sager ved Sø- og Handelsretten (Retsafdelingen) Indholdsfortegnelse A. Indledning... 2 B. Forberedelse og berammelse...

Læs mere

Regler for behandling af voldgiftssager

Regler for behandling af voldgiftssager Regler for behandling af voldgiftssager Voldgiftsinstituttet anbefaler følgende voldgiftsklausul: Enhver tvist, som måtte opstå i forbindelse med denne kontrakt, herunder tvister vedrørende kontraktens

Læs mere

1. Hvad omfatter dækningen. 2. Dækningsperiode. 3. Hvordan beregnes erstatningen. 4. Anden forsikring. Side 31 af 39

1. Hvad omfatter dækningen. 2. Dækningsperiode. 3. Hvordan beregnes erstatningen. 4. Anden forsikring. Side 31 af 39 Side 31 af 39 1. Hvad omfatter dækningen Dækningen omfatter - i det omfang det fremgår af policen - udgifter til genhusning af lejere, der må fraflytte boligen på grund af en dækningsberettiget skade på

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 27. januar 2012

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 27. januar 2012 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 27. januar 2012 Sag 356/2010 (1. afdeling) Foreningen af Minoritetsaktionærer i banktrelleborg (advokat Eigil Lego Andersen, beskikket) mod Sydbank A/S (advokat Jens Rostock-Jensen)

Læs mere

Forsikringsbetingelser. for retshjælpsforsikring

Forsikringsbetingelser. for retshjælpsforsikring Denne tekst indeholder forsikringsbetingelserne. Betingelserne er ens for alle forsikringsselskaber og er udarbejdet af Forsikring & Pension, der er forsikringsselskabernes erhvervsorganisation. Betingelserne

Læs mere

Retshjælpsforsikring. Forsikringsbetingelser nr. 13-05

Retshjælpsforsikring. Forsikringsbetingelser nr. 13-05 Retshjælpsforsikring Forsikringsbetingelser nr. 13-05 FORSIKRINGSBETINGELSER FOR RETSHJÆLPSFORSIKRING Indholdsfortegnelse 1 Hvem er dækket (sikret) af retshjælpsforsikringen....3 2 Hvilke tvister er dækket

Læs mere

Pengeinstitutankenævnet. ÅRSBERETNING for 2010

Pengeinstitutankenævnet. ÅRSBERETNING for 2010 Pengeinstitutankenævnet ÅRSBERETNING for 2010 København maj 2011 I N D H O L D S F O R T E G N E L S E 1. Formandens bemærkninger... 3 2. Ankenævnet, medlemmer og medarbejdere... 6 4. Ankenævnets hjemmeside...

Læs mere

Vilkår for Retshjælp 6306-5 Oktober 2010

Vilkår for Retshjælp 6306-5 Oktober 2010 Vilkår for Retshjælp 6306-5 Oktober 2010 2 Indholdsfortegnelse Side Et par ord om Retshjælp.............................................................4 Fælles vilkår 1. Hvem er dækket (sikret) af forsikringen?.........................................5

Læs mere

DEN DANSKE DOMMERFORENING. Vejledning om behandling af civile sager ved byretterne (opdateret 9. januar 2015)

DEN DANSKE DOMMERFORENING. Vejledning om behandling af civile sager ved byretterne (opdateret 9. januar 2015) DEN DANSKE DOMMERFORENING Vejledning om behandling af civile sager ved byretterne (opdateret 9. januar 2015) 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 2. Overvejelser inden sagsanlæg... 4 2.1. Drøftelse

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M B272700J - VL UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M Afsagt den 16. januar 2012 af Østre Landsrets 13. afdeling (landsdommerne Lotte Wetterling, Ole Dybdahl og Dorthe B. Kristoffersen (kst.)). 13. afd.

Læs mere

TBB2013.350. (Hovedresumé) Ø.L.D. 14. marts 2013 i anke 19. afd. B-3807-12. Side 1910 1915 U.2013.1910Ø

TBB2013.350. (Hovedresumé) Ø.L.D. 14. marts 2013 i anke 19. afd. B-3807-12. Side 1910 1915 U.2013.1910Ø Side 1910 1915 U.2013.1910Ø Andelsboligforening var berettiget til at slette medlem af sin venteliste for boligsøgende, hvorved medlemmet mistede sin anciennitet til et lejemål hos boligforeningen. TBB2013.350

Læs mere

Borgerlige ankesager ved Højesteret

Borgerlige ankesager ved Højesteret Borgerlige ankesager ved Højesteret regler og vejledning om forberedelse og hovedforhandling De regler, der er fastsat om forberedelse af borgerlige sager ved Højesteret, omfatter punkt 1-4, mens vejledningen,

Læs mere

Retshjælpsforsikring Forsikringsbetingelser 2008

Retshjælpsforsikring Forsikringsbetingelser 2008 Retshjælpsforsikring Forsikringsbetingelser 2008 Forsikringens formål er at dække udgifter til sagsomkostninger ved private retstvister, der kan indbringes for domstole eller voldgiftsretter, og som ikke

Læs mere

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt der er indgået en handel, og dermed om indklagede har krav på vederlag.

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt der er indgået en handel, og dermed om indklagede har krav på vederlag. 1 København, den 22. april 2013 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Ivan Filtenborg v/ advokat Randi Larsen Hansborggade 30, 3 sal 6100 Haderslev Nævnet har modtaget klagen den 22. marts

Læs mere

1. Tvister i forbindelse med erhvervsudøvelse. Ved erhvervsudøvelse forstås:

1. Tvister i forbindelse med erhvervsudøvelse. Ved erhvervsudøvelse forstås: 3. Hvilke tvister er ikke dækket af retshjælpsforsikringen? 1. Tvister i forbindelse med erhvervsudøvelse. Ved erhvervsudøvelse forstås: a) Tvister vedrørende sikredes selvstændige virksomhed, hvad enten

Læs mere

Bilag 4 Højesterets dom U.1971.40H

Bilag 4 Højesterets dom U.1971.40H Bilag 4 Højesterets dom H. D. 17. november 1970 i sag II 273/1969 Osted Fjernvarmeværk A.m.b.a. (hrs. Tjur) mod gravemester Kjeld Larsen (hrs. Jørgen Pedersen e. o.). Ejer, som havde ladet sit hus tilslutte

Læs mere

Klagen har været tillagt opsættende virkning. Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 28. februar 2006 hedder det:

Klagen har været tillagt opsættende virkning. Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 28. februar 2006 hedder det: Kendelse af 17. januar 2007 (J.nr. 2006-0005792). I strid med reglerne om videregivelse af fortrolige oplysninger i lov om finansiel virksomhed, når en bank uden kundens skriftlige samtykke meddeler en

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 30. september 2014

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 30. september 2014 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 30. september 2014 Sag 70/2014 (1. afdeling) A (advokat Karsten Høj, beskikket) mod Topdanmark Forsikring A/S (advokat Nicolai Mailund Clan) I tidligere instanser er

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 7. februar 2013

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 7. februar 2013 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 7. februar 2013 Sag 52/2011 (1. afdeling) Eyvind Rimstad og Michael Rossing (advokat Allan Ohms for begge, beskikket) mod Rudersdal Kommune (advokat Svend Paludan-Müller)

Læs mere

GOD ADVOKATSKIK. DOMSSAMLING med visse kommentarer. Jakob S. Arrevad

GOD ADVOKATSKIK. DOMSSAMLING med visse kommentarer. Jakob S. Arrevad 1. GOD ADVOKATSKIK DOMSSAMLING med visse kommentarer 2010 Jakob S. Arrevad 2. 1. Advokatsamfundets disciplinærsystem - reaktions- og sanktionsmuligheder...8 1.1. Behandlingen af klager over advokaters

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 5. december 2011

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 5. december 2011 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 5. december 2011 Sag 303/2010 (2. afdeling) Københavns Kommune, Kultur og Fritidsforvaltningen (advokat Michael Holsting) mod Synoptik A/S (advokat Flemming Horn Andersen)

Læs mere