Vejledning om direkte arealstøtte 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vejledning om direkte arealstøtte 2015"

Transkript

1 Vejledning om direkte arealstøtte 2015 Grundbetaling, grønne krav, ø-støtte og støtte til unge landbrugere Foreløbig udgave august 2014

2 Kolofon Denne vejledning er udarbejdet af NaturErhvervstyrelsen i 2014 Bidragyder(e): NaturErhvervstyrelsen Fotograf(er): Colourbox Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Center for Landbrug Nyropsgade København V Tlf.: Fax: Hjemmeside: ISBN:

3 Indholdsfortegnelse 1. KORT OM DIREKTE AREALSTØTTE KORT OM ANSØGNING OG UDBETALING Ansøgning om direkte arealstøtte Udbetaling af direkte arealstøtte RETSGRUNDLAG EU-regler Danske regler direkte arealstøtte GENERELLE STØTTEBETINGELSER HVORNÅR SØGES DER OM GRUNDBETALING? Ansøgningsfristen er den 21. april Fuldmagt Konkurs- og dødsboer Ansøgere i en særlig situation Forsinket Fællesskema modtaget senest den 18. maj Frist for ændring af Fællesskema er den 11. maj Ændringer efter den 11. maj Tilbagetrækning af marker eller ansøgning DU SKAL VÆRE AKTIV LANDBRUGER Hvad er en landbrugsaktivitet Personer der driver visse virksomhedstyper er ikke aktive landbrugere Særlige regler for ansøgere med mere end 50 % naturligt holdte arealer Særlige regler for ansøgere, der kun har arealer omfattet af undtagelses - bestemmelserne i art. 32 (tidligere art. 34) Arealer omfattet af miljøtilsagn under landdistriktsprogrammet DU SKAL RÅDE OVER AREALERNE DEN 21. APRIL Søg ikke om direkte støtte for arealer, som du kun har græsningsret på MINIMUMSGRÆNSER FOR DIREKTE BETALINGER HVAD BETYDER KRAVENE OM KRYDSOVERENSSTEMMELSE? Anmeldelse af alle arealer Miljø, klima og GLM Folke-, dyre- og plantesundhed, samt identifikation af dyr Dyrevelfærd Hvad sker der, hvis kravene ikke overholdes? OPFYLDELSE AF 3 GRØNNE KRAV ER EN NY STØTTEBETINGELSE STØTTE FOR OPFYLDELSE AF 3 GRØNNE KRAV Beregning af støtten for grønne krav Undtagelse for økologiske landmænd De grønne krav afhænger af omdriftsarealets størrelse KRAV OM FLERE AFGRØDER PÅ BEDRIFTEN Periode til opfyldelse af krav om flere afgrødekategorier Undtagelser fra kravet om flere afgrøder

4 Kategorier af afgrøder Særligt for planteskoleafgrøder: Andel af areal pr. afgrødekategori KRAV OM 5 PCT. MILJØFOKUSOMRÅDER (MFO) Typer af miljøfokusområder (MFO) Bedrifter, der skal have miljøfokusområder (MFO) Undtagelser fra at udlægge MFO Randzoner GLM-landskabselementer Fortidsminder og søer Brak Lavskov Efterafgrøder og græsudlæg Krav til efterafgrøder og græsudlæg Sammenhæng til de nationale regler for efterafgrøder Overlap mellem flere typer MFO på samme areal OPRETHOLDELSE AF PERMANENT GRÆS Bevarelse af den danske andel af permanente græsarealer Fald i andelen af permanente græsarealer overstiger 3 pct. på landsplan Fald i andelen af permanente græsarealer overstiger 5 pct. på landsplan Hvem bliver pålagt en retableringsforpligtigelse? Permanente græsarealer retableret efter pålæg Konverteringsforbud i forbindelse med et genetableringskrav Opretholdelse af specifikke permanente græsarealer i miljømæssigt sårbare områder Hvad er tilladt af jordbearbejdning på permanente græsarealer inden for de miljømæssigt sårbare områder? BEREGNING AF STØTTE FOR GRØNNE KRAV PÅ BEDRIFTSNIVEAU NEDSÆTTELSE AF STØTTE VED MANGLENDE OVERHOLDELSE AF GRØNNE KRAV Støttereduktion ved manglende overholdelse af Grønne Krav Reduktion af areal med krav om flere afgrøder på bedriften Reduktion af areal med krav om Miljøfokusområder Reduktion af areal for manglende opretholdelse af permanent græs Sanktion som følge af manglende overholdelse af grønne krav HVILKE AREALER ER STØTTEBERETTIGEDE UNDER GRUNDBETALINGSORDNINGEN? HVORNÅR SKAL AREALERNE VÆRE STØTTEBERETTIGEDE? Minimumskrav til ansøgt areal Undtagelser SE REGLEN OM, HVORNÅR ET AREAL ER STØTTEBERETTIGET: HVILKE REGLER GÆLDER FOR DYRKEDE AREALER? Hamp HVILKE REGLER GÆLDER FOR AREALER MED GRÆS? Græs i omdrift Krav om slåning eller afgræsning Træer på arealer med græs i omdrift Permanent græs Krav om slåning eller afgræsning Støttekategorier for permanent græs Sammenhængen mellem støtte og aktivitetskravet

5 4.4. HVILKE REGLER GÆLDER FOR BRAKLAGTE AREALER? Link til: Artikel? Bekendtgørelse Hvilke arealer kan anmeldes som brak? Hvornår bliver brak til permanent græs? HVAD MÅ BRAKLAGTE AREALER ANVENDES TIL? Etablering af vildt- og bivenlige tiltag HVAD INDEBÆRER GLM-KRAVENE? Regler for etablering af plantedække Genetablering af ødelagt plantedække HVORNÅR SKAL SLÅNING AF PLANTEDÆKKE SKE? FRA BRAK TIL DYRKET AREAL Ved såning om efteråret Ved såning det følgende forår Hvilke afgrøder må ikke etableres om efteråret PERMANENTE AFGRØDER Undtagelser Elefantgræs- og rørgræs Regler for dyrkning af elefantgræs Regler for dyrkning af rørgræs AREALER MED GARTNERIAFGRØDER OG PLANTESKOLEKULTURER Undtagelser GLM-LANDSKABSELEMENTER FORTIDSMINDER OG SØER Læs mere i afsnittet Hvad betyder kravene om krydsoverensstemmelse? AREALER MED LAVSKOV Antal træer pr. hektar Anlæg af spor og gange Det primære formål skal være lavskovsdrift Lavskov skal anmeldes hvert år Manglende anmeldelse eller stævning af lavskov Sådan træder du ud af ordningen RANDZONER OG 2 M-BRÆMMER Randzoner med permanente afgrøder, lavskov, juletræer eller pyntegrøn Dispensation VILDT- OG BIVENLIGE TILTAG Vildtstriber meter barjordsstriber Lærkepletter Insektvolde Ikke krav om særskilt anmeldelse Gødningsplanlægning nedsat kvælstofnorm VILDT- OG BIVENLIGE TILTAG PÅ AREALER MED MILJØTILSAGN ØVRIGE IKKE-STØTTEBERETTIGEDE AREALER Arealer anvendt til andre formål end landbrug Lysåbne arealer i skov Undtagelser Ikke dyrkbare arealer Vandlidende arealer Undtagelser Naturarealer

6 Fællesskemaet Undtagelser OPHØR AF MULIGHEDEN FOR AFMELDING AF LANDBRUGSAREALER LANDBRUGSAREALER DU ANVENDER TIL ANDRE AKTIVITETER END LANDBRUGSDRIFT TILLADTE AKTIVITETER UDEN TIDSMÆSSIG BEGRÆNSNING TRAMPESTIER TILLADTE AKTIVITETER I OP TIL 14 ELLER 28 DAGE Dispensation til ikke-landbrugsmæssig anvendelse i mere end 14 eller 28 dage TILLADTE AKTIVITETER I OP TIL 1 ÅRS VARIGHED PÅ LANDBRUGSAREALER AKTIVITETER, DER ALDRIG ER TILLADT EKSPROPRIATION AF STØTTEBERETTIGEDE LANDBRUGSAREALER Midlertidig ekspropriation af støtteberettigede arealer Varig ekspropriation af støtteberettigede arealer Modtaget besked om ekspropriation efter ansøgningsfristen UNDTAGELSESBESTEMMELSERNE I ARTIKEL 32 (TIDLIGERE ARTIKEL 34) Grundbetaling for arealer, der ikke opfylder støttebetingelserne Grundbetaling for arealer med miljøtilsagn Arealer med miljøtilsagn med forpligtigelse til udtagning Liste over miljøtilsagn med forpligtelse til udtagning Arealer med miljøtilsagn til græs- eller naturarealer i Natura 2000-områder samt arealer med miljøtilsagn til vådområder Liste over miljøtilsagn til græs- og naturarealer samt arealer med miljøtilsagn til vådområder Grundbetaling for arealer, hvor miljøtilsagnet er udløbet GRUNDBETALING FOR AREALER MED VAND- OG NATURPROJEKTER Grundbetaling for arealer med tilskud til skovrejsning Fakta om udbetaling Yderligere information RETMÆSSIGT UDBETALT ENKELTBETALING I MARKBLOKKE OG MARKKORT Særligt ved fælles græsningsarealer HVAD ER EN MARKBLOK OG HVAD ANVENDES DEN TIL? Opdatering af markblokgrænser, brutto- og taraarealer samt markblokkens støtteprocent Hvad bruger NaturErhvervstyrelsen markblokkene til? Hvad sker der, når en mark er uden for markblok? Forslag om ændring af markblokke Sådan indsendes forslag om ændring af markblokke Indtegning og anmeldelse af marker Særregler for anmeldelse af marker med visse tilsagnstyper Overlap mellem marker Arealstørrelse på dine marker/arealer Markblokke med permanent græs, markblokkens støtteprocent Ikke-støtteberettigede arealer i markblokke med en fastsat støtteprocent Markblokkens støtteprocent Hvordan foretages markindtegninger og hvordan beregnes støtteudbetalingen på markblokke med en fastsat støtteprocent? BETALINGSRETTIGHEDER

7 6.1. HVAD ER VÆRDIEN AF BETALINGSRETTIGHEDERNE? FRA OG MED 2015 ER DER KUN ÉN TYPE AF BETALINGSRETTIGHEDER Ændring af særlige betalingsrettigheder til almindelige betalingsrettigheder Du skal råde over betalingsrettigheder Overskydende betalingsrettigheder eller arealer Registrering af betalingsrettigheder Ophør af CVR-nummer HVORDAN UDNYTTES BETALINGSRETTIGHEDER? Udnyttelse af betalingsrettigheder lejet eller købt efter ansøgningsfristen Udnyttelse af betalingsrettigheder rækkefølge INDDRAGELSE AF BETALINGSRETTIGHEDER Flere forpagtere INDDRAGELSE AF BETALINGSRETTIGHEDER FRA OVERDRAGELSE AF BETALINGSRETTIGHEDER HVORDAN REGISTRERES PANT I BETALINGSRETTIGHEDER? Gebyr TILDELING AF BETALINGSRETTIGHEDER FRA DEN NATIONALE RESERVE UDBETALING AF DIREKTE AREALSTØTTE UDBETALING AF DIREKTE AREALSTØTTE Størrelsen af udbetalingen Beregning af den direkte støtte FRADRAG I DIREKTE STØTTE Nationalt loft for direkte støtte Omregning fra euro til danske kroner Støtten udbetales til din NemKonto Transport i støtten Indberetning til Skat KONTROL OG NEDSÆTTELSE AF STØTTE KONTROL I FORHOLD TIL MARKBLOKKE Overskridelse af det støtteberettigede areal i en markblok ADMINISTRATIV KONTROL Overlap mellem marker Én ansøger i markblokken Flere ansøgere i markblokken Overanmeldelse efter ændringsfristen Nedskrivning af overskridelser under 0,20 ha Kontrol på stedet TELEMÅLING Udbetaling af støttebeløb sker efter endt sagsbehandling Nedsættelse af støtten Eksempel på forskel mellem anmeldt og fastslået areal Arealafvigelser Anmeldelse af alle arealer ÆNDRING AF AFGRØDEKODER UBERETTIGET UDBETALT STØTTE STØTTE TIL UNGE LANDBRUGERE

8 Formål Hvilke regler gælder for at kunne modtage betaling til unge landbrugere? Definition af ung landbruger Ikke ældre end 40 år i ansøgningsåret Kravet om førstegangsetablering Hvornår er man førstegangsetableret som driftsleder Hvornår er der tale om landbrugsmæssig drift? Dyr til landbrugsformål Ikke-erhvervsmæssigt hold af (hus)dyr Når ansøger er en enkeltmandsvirksomhed Når ansøger er en anden virksomhedsform end en enkeltmandsvirksomhed Faktisk og langsigtet kontrol Særligt om interessentskaber (I/S er) Far og søn -interessentskaber Ansvarlig for den landbrugsmæssige drift Du kan højest få støtte i 5 år Sådan søger du om støtte Støtte Kontrol Bortfald af støtte og sanktion BETALING FOR AREALER I OMRÅDER MED NATURLIGE BEGRÆNSNINGER - Ø-STØTTE Formål HVILKE REGLER GÆLDER FOR AT KUNNE MODTAGE Ø-STØTTE Hvilke øer er omfattet af ordningen Ansøgning og ansøgningsfrist Støtte BØDER OG STRAFBARE FORHOLD FORCE MAJEURE OG UDSÆDVANLIGE OMSTÆNDIGHEDER KLAGEMULIGHED BEHANDLING OG OFFENTLIGGØRELSE AF DATA Overførsel af data BILAG ORDLISTE

9 Læsevejledning Dette er en foreløbig udgave af Vejledning om direkte støtte Den endelige vejledning vil blive offentliggjort i januar Reglerne for direkte støtte vil træde i kraft den 1. januar Reglerne foreligger nu, som de er beskrevet i denne foreløbige udgave af vejledningen. Landmænd og konsulenter kan derfor forberede sig på de nye støtteordninger ved at læse denne udgave af vejledningen. I løbet af efteråret 2014 vil NaturErhvervstyrelsen forbedre sprog og layout af vejledningen, så den endelige udgave bliver mere læsevenlig. NaturErhvervstyrelsen vil desuden bruge efteråret 2014 på at afklare de spørgsmål, som vi modtager fra landmænd og konsulenter. Mange af disse spørgsmål vil formentlig få betydning for udformning af teksten i den endelige vejledning. Hvis du som læser har spørgsmål til reglerne eller teksten, er du velkommen til at kontakte NaturErhvervstyrelsen. Du kan ringe til os på eller sende en mail til 7

10 1. Kort om direkte arealstøtte Direkte arealstøtte består af grundbetaling grønne krav unge Landbrugere ø-støtte Desuden findes ordningen slagtepræmie for kvier, tyre og stude (særlig vejledning til denne ordning) Grundbetaling er en støtteordning for aktive landbrugere, dvs. personer og virksomheder, der råder over et landbrugsareal og udøver en landbrugsaktivitet. For at få udbetalt grundbetaling skal man både råde over et støtteberettiget landbrugsareal og et tilsvarende antal betalingsrettigheder samt opfylde minimumsbetingelserne for udbetaling af støtte. Der kan udbetales grundbetaling for arealer, der anvendes landbrugsmæssigt, herunder arealer, der braklægges. Støtten beregnes på grundlag af betalingsrettighedernes værdi og afhænger ikke af, hvad der dyrkes på arealerne. Betalingsrettigheder kan lejes, købes eller sælges direkte mellem landbrugere, men overdragelse af betalingsrettighederne skal meddeles NaturErhvervstyrelsen. For at få udbetalt det fulde støttebeløb, skal reglerne om krydsoverensstemmelse (KO) overholdes Kort om ansøgning og udbetaling Ansøgning om direkte arealstøtte For at søge om direkte arealstøtte skal du hvert år indsende Fællesskema, hvor du anmelder de arealer, som du søger støtte til. Du skal indtegne alle dine landbrugsarealer på markkort, som er en del af Fællesskema. Arealerne fra de indtegnede landbrugsarealer i Internet Markkort (IMK) bliver overført til Fællesskemaet, som det anmeldte areal for grundbetalingen og de øvrige arealbaserede direkte støtteordninger. Fællesskema med markkort skal indsendes elektronisk via Fødevareministeriets Tast selv-service. Fællesskema med markkort skal være modtaget, dvs. registreret elektronisk af NaturErhvervstyrelsen, senest 21. april Bemærk, at Fællesskema skal indsendes i det samme CVR- eller CPR-nummer, som betalingsrettighederne er registreret under. Der kan ikke udbetales støtte, hvis Fællesskema og betalingsrettigheder er registreret på forskellige numre. Det bliver ikke betragtet som en indlysende fejl, hvis Fællesskema og betalingsrettigheder er registret på forskellige CVR- eller CPR-nummer. Du skal derfor være meget opmærksom på at indsende Fællesskema via Tast selv- 8

11 service, der er knyttet til det CVR- eller CPR-nummer, hvor dine betalingsrettigheder er registreret. Du finder Fødevareministeriets Tast selv-service med Fællesskema og tilhørende markkort på NaturErhvervstyrelsens hjemmeside Udbetaling af direkte arealstøtte Direkte arealstøtte bliver udbetalt i perioden fra 1. december i ansøgningsåret til 30. juni året efter. Beløbet udbetales til ansøgers NemKonto Retsgrundlag Reglerne for direkte støtte er fastsat i følgende forordninger, love og bekendtgørelser: EU-regler Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1306/2013 af 17. december 2013 om finansiering, forvaltning og overvågning af den fælles landbrugspolitik og om ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 352/78, (EF) nr. 165/94 (EF) nr. 2799/98, (EF) nr. 814/2000, (EF) nr. 1290/2005 og (EF) nr. 485/2008. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1307/2013 af 17. december 2013 om fastsættelse af regler for direkte betalinger til landbrugere under støtteordninger inden for rammerne af den fælles landsbrugspolitik og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 637/2008 og Rådets forordning (EF) nr. 73/2009. Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 639/2014 af 11. marts 2014 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1307/2013 om regler for direkte betalinger til landbrugere under den fælles landbrugspolitiks støtteordninger og om ændring af bilag X til nævnte forordning Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 640/2014 af 11. marts 2014 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1306/2013 for så vidt angår det integrerede forvaltnings- og kontrolsystem, betingelserne for afslag eller tilbagetrækning af betalinger og administrative sanktioner vedrørende direkte betalinger, støtte til udvikling af landdistrikterne og krydsoverensstemmelse Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 641/2014 af 16. juni 2014 om gennemførelsesbestemmelser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1307/2013 om fastsættelse af regler for direkte betalinger til landbrugere under støtteordninger inden for rammerne af den fælles landbrugspolitik Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 809/2014 af 17. juli 2014 om gennemførelsesbestemmelser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1306/2013 for så vidt angår det integrerede forvaltnings- og kontrolsystem, foranstaltninger til udvikling af landdistrikterne og krydsoverensstemmelse Danske regler direkte arealstøtte Lovbekendtgørelse nr. 244 af 28. februar 2013 af lov om administration af Det Europæiske Fællesskabs forordninger om ordninger under Den Fælles Landbrugspolitik finansieret af den Europæiske garantifond for Landbruget m.v. (landbrugsstøtteloven). 9

12 Bekendtgørelse nr. 907 af 29. juli 2014 om direkte støtte til landbrugere efter grundbetalingsordningen m.v. Bekendtgørelse nr. 908 af 29. juli 2014 om markblok og elektronisk Fællesskema. 10

13 2. Generelle støttebetingelser For at få udbetalt grundbetaling og betaling for grønne krav skal du opfylde en række betingelser. Her er en oversigt over de vigtigste betingelser, og hvor du kan læse mere om dem. Fællesskema og markkort indsendes hvert år elektronisk Krav om landbrugsaktivitet Krav om betalingsrettigheder Bemærk, at alle overskydende betalingsrettigheder vil blive inddraget i 2015 Du skal overholde tre grønne krav: Flere afgrødekategorier på bedriften 5 pct. miljøfokusområder Opretholde Danmarks andel af permanente græsarealer, herunder specifikke permanente græsarealer i miljømæssigt sårbare områder Læs mere i afsnittet "Hvornår søges der om grundbetaling" Læs mere i afsnittet "du skal være aktiv landbruger?" Læs mere i afsnittet "Betalingsrettigheder" Læs mere i afsnittet Opfyldelse af 3 grønne krav er en ny støttebetingelse Rådighed over arealerne på ansøgningsfristen den 21. april 2015 Læs mere i afsnittet "Du skal råde over arealerne den 21. april" Du skal have minimum 2,00 ha støtteberettiget areal samt betalingsrettigheder eller være berettiget til mindst 300 euro i slagtepræmie for kvier, tyre og stude Læs mere i afsnittet "Minimumsgrænser for direkte betalinger" Arealet skal være støtteberettiget hele året Du skal overholde aktivitetskravet på alle arealer Læs mere i afsnittet "Hvilke arealer er støtteberettigede under grundbetalingsordningen?" Læs mere i afsnittet "Landbrugsarealer du anvender til andre aktiviteter end landbrugsdrift" Læs mere i afsnittet "Hvilke 11

14 arealer er støtteberettigede under grundbetalingsordningen?" For at undgå fradrag i støtten skal reglerne for krydsoverensstemmelse overholdes. Læs mere i afsnittet "Hvad betyder kravene om krydsoverensstemmelse?" 2.1. Hvornår søges der om grundbetaling? Ansøgningsfristen er den 21. april 2015 Du ansøger om grundbetaling ved at indsende Fælleskema 2015 med markkort, hvor du har indtegnet alle dine marker. Ansøgningsfristen er i 2015 den 21. april. Det betyder, at det udfyldte Fællesskema med indtegning af marker på markkort skal være modtaget via Fødevareministeriets Tast selv-service senest den 21. april 2015 kl. 23:59:59. Ændringer til Fællesskema skal være modtaget senest 20 kalenderdage efter ansøgningsfristen, hvilket er den 11. maj I 2015 er det ikke længere muligt, at indsende Fællesskema med markkort i papirform Fuldmagt Du kan give en anden fysisk eller juridisk person, fx en landbrugskonsulent, fuldmagt til på dine vegne at indsende Fællesskema med markkort og ændringer m.v. via Fødevareministeriets Tast selv-service. Fuldmagten skal indsendes via Fødevareministeriets Tast selv-service Konkurs- og dødsboer Konkursboer og dødsboer, der ikke kan få NemID eller medarbejdersignatur, kan uden anvendelse af Fødevareministeriets Tast selv-service give fuldmagt til en fysisk eller juridisk person til at indsende Fællesskema med markkort via Fødevareministeriets Tast selv-service. Fuldmagten skal gives på en særlig blanket, der kan hentes på NaturErhvervstyrelsens hjemmeside. Fuldmagten skal sendes, så den er modtaget i NaturErhvervstyrelsen senest den 1. april 2015, således at styrelsen kan nå at give fuldmagtshaveren adgang til systemet på boets vegne. Hvis NaturErhvervstyrelsen modtager fuldmagten efter den 1. april 2015, bærer boet den fulde risiko for eventuel overskridelse af ansøgningsfrist m.v Ansøgere i en særlig situation Ansøgere, der på grund af særlige omstændigheder er forhindret i at oprette en elektronisk fuldmagt, kan uden anvendelse af Fødevareministeriets Tast selvservice give en anden fysisk eller juridisk person fuldmagt til på ansøgerens vegne at indsende Fællesskema med markkort m.v. via Fødevareministeriets Tast selv-service. Bemærk, at der skal være tale om en helt særlig situation, fx pludselig opstået alvorlig sygdom, for at du kan give fuldmagt uden brug af Fødevareministeriets Tast selv-service. Det er således ikke tilstrækkeligt, at du ikke råder over en PC 12

15 med adgang til internet eller ikke har NemID. Læs mere om særlige omstændigheder i afsnittet Force majeure og usædvanlige omstændigheder. Du skal give fuldmagten på en særlig blanket, du kan hente på NaturErhvervstyrelsens hjemmeside. Sammen med fuldmagten skal du indsende en nærmere forklaring og dokumentation for de særlige omstændigheder, der forhindrer dig i selv at indsende Fællesskema med markkort eller indsende fuldmagten elektronisk via Fødevareministeriets Tast selv-service. Bemærk også, at fuldmagten skal være underskrevet af to vitterlighedsvidner, der bekræfter fuldmagtens rigtighed. Fuldmagten skal indeholde oplysning om vitterlighedsvidnernes fulde navn, adresse og fødselsdato. Fuldmagten skal sendes, så den er modtaget i NaturErhvervstyrelsen senest den 1. april 2015, således at styrelsen kan nå at give fuldmagtshaveren adgang til systemet på dine vegne. Hvis NaturErhvervstyrelsen modtager fuldmagten efter den 1. april 2015, bærer du som ansøger den fulde risiko for eventuel overskridelse af ansøgningsfrist m.v Forsinket Fællesskema modtaget senest den 18. maj 2015 Modtager vi først dit Fællesskema med markkort i perioden 22. april 18. maj 2015, bliver den støtte, som et rettidigt Fællesskema havde dannet grundlag for, nedsat med 1 procent pr. arbejdsdag, som skemaet modtages efter ansøgningsfristen den 21. april Skemaet skal senest være modtaget via Fødevareministeriets Tast selv-service den 18. maj kl. 23:59:59 for at blive anerkendt som en forsinket ansøgning. Modtager vi dit Fællesskema senere, vil ansøgningen blive afvist. Bemærk, at fristen for at søge om nye Miljø- eller økologitilsagn er den 21. april Hvis du indsender forsinket Fællesskema, vil du derfor få afslag på en eventuel ansøgning om tilsagn Frist for ændring af Fællesskema er den 11. maj 2015 Du kan ændre i dit indsendte Fællesskema til og med den 11. maj I ændringsperioden kan du blandt andet tilføje og ændre størrelsen af marker. Der gælder dog særlige regler for miljø- og økologitilsagn. Husk, at du kun kan få grundbetaling for marker, som du rådede over den 21. april Ændringer efter den 11. maj 2015 Efter den 11. maj 2015 er det kun muligt at ændre dit Fællesskema, hvis der er tale om en indlysende fejl, der kan godkendes af NaturErhvervstyrelsen. For at fejlen er indlysende, skal vi umiddelbart kunne opdage den ved behandlingen af dit Fællesskema Tilbagetrækning af marker eller ansøgning Både før og efter den 11. maj 2015 kan du nedskrive markerne i dit Fællesskema, herunder trække en eller flere marker ud af Fællesskema. Hvis betingelserne ikke er opfyldt på et areal (del af en mark eller en hel mark) hele året, skal det trækkes ud af ansøgningen. Bemærk, at du kan modtage høringsbrev om dit Fællesskema allerede den 22. april Du kan trække arealer ud af din ansøgning uden at blive pålagt sanktion, hvis du gør det frem til den 11. maj. 13

16 Efter den 11. maj kan du dog kun trække arealer ud af ansøgningen, hvis du ikke inden: er blevet kontaktet af NaturErhvervstyrelsen om, at der er uregelmæssigheder i støtteansøgningen for det pågældende areal har modtaget varsel om kontrolbesøg har haft kontrolbesøg, og der er konstateret uregelmæssigheder for de pågældende dele af støtteansøgningen. Søger du om grundbetaling for et areal, skal arealet opfylde støttebetingelserne hele det pågældende kalenderår. Det kan derfor være nødvendigt for dig at trække en eller flere marker ud af ansøgningen, fx hvis der bygges eller anlægges veje. Læs mere om tilladte aktiviteter i afsnittet Landbrugsarealer, du anvender til andre aktiviteter end landbrugsdrift. Læs mere om ikke tilladte aktiviteter i afsnittet Aktiviteter der aldrig er tilladt Du skal være aktiv landbruger Du skal være aktiv landbruger på dagen for ansøgningsfristen for at få udbetalt støtte under grundbetalingsordningen. Det betyder, at du skal opfylde tre betingelser: 1. Du skal udføre mindst én landbrugsaktivitet 2. Virksomhedstypen må ikke stå på negativlisten over virksomhedstyper, der ikke er aktive landbrugere Hvad er en landbrugsaktivitet I din virksomhed skal du udføre mindst én landbrugsaktivitet inden for landbrugs- eller gartneriproduktion, fx: Produktion eller dyrkning af landbrugsprodukter, herunder høst Opdræt eller erhvervsmæssigt hold af husdyr til landbrugsformål Minimumsaktiviteter på landbrugsarealer, der naturligt holdes i en stand, der er egnet til græsning eller dyrkning Produktion af juletræer og pyntegrønt på landbrugsjord. Produktion af juletræer og pyntegrønt skal danne grundlag for en produktion med henblik på omsætning, før en sådan produktion kan regnes for en landbrugsaktivitet. Hvis arealerne ligger i fredskov, betragtes produktionen ikke som en landbrugsaktivitet. Bemærk, at arealer med juletræer og pyntegrønt ikke er støtteberettigede under ordningen grundbetaling Personer der driver visse virksomhedstyper er ikke aktive landbrugere Som noget nyt er der under grundbetalingsordningen introduceret en negativliste over virksomhedstyper, der som udgangspunkt ikke kan anses for at være aktive landbrugere. 14

17 Som udgangspunkt anses alle virksomhedstyper som aktive landbrugere, medmindre de fremgår af negativlisten. Fysiske eller juridiske personer, der driver lufthavne, jernbaner, vandværker, ejendomsmæglervirksomhed eller permanente sports- og fritidsanlæg, er som udgangspunkt ikke aktive landbrugere, og vil derfor ikke være støtteberettigede under ordningen grundbetaling. NaturErhvervstyrelsen undersøger, om en ansøgers virksomhedstype er på negativlisten. Kontrol af branchekoder er dog ikke i alle situationer tilstrækkeligt til at fastslå, om en ansøger er en aktiv landbruger. NaturErhvervstyrelsen vil i de følgende situationer have brug for yderligere dokumentation fra ansøgere for at verificere hvorvidt disse er aktive landbrugere: Når ansøgeren er registreret i CVR-registret med en branchekode, der relaterer sig til én virksomhedstype på negativlisten. Du kan se en liste over branchekoder i bilag 1. Når ansøgeren søger med et CPR-nummer, idet det ikke via CVRregistret kan kontrolleres, at disse ansøgere ikke driver en af virksomhedstyperne. Undtagelser Hovedregelen er, at en virksomhed, der er registeret med en af branchekoderne på negativlisten, ikke kan anses for at opfylde kravet om at være aktiv landbruger. Der findes dog fire undtagelsestilfælde, hvor en virksomhed registeret med en sådan branchekode alligevel kan anses for at være en aktiv landbruger. Disse undtagelser er: Landbrugere, der det foregående år har modtaget mindre end ( Dkr.) i direkte betalinger. Dette kontrollerer NaturErhvervstyrelsen automatisk. Landbrugere, der modtager direkte betalinger svarende til mindst 5 % af de samlede indtægter indtjent fra alle ikke-landbrugsaktiviteter i det seneste regnskabsår, når dette kan dokumenteres. Undtagelse gælder også, hvis de direkte betalinger svarer til mindst 5 % af de samlede indtægter fra alle aktiviteter. NaturErhvervstyrelsen har brug for dokumentation i form af et årsregnskab eller en årsopgørelse, der i tvivlstilfælde skal specificeres i indtægter fra landbrugsaktiviteter og ikke-landbrugsaktiviteter. Landbrugere, hvis indtægter fra landbrugsaktiviteter udgør mindst en tredjedel af de samlede indtægter. I dette tilfælde har NaturErhvervstyrelsen brug for mere specifikke oplysninger om indtægterne. Landbrugere, for hvem det er et vigtigt forretnings- eller selskabsformål at udøve en landbrugsaktivitet. Dette kontrollerer NaturErhvervstyrelsen på flere måder: o Indledningsvist kontrolleres branchekoden. Kun den landbruger, der er på ovenstående negativliste, kan anses for ikke at være aktiv landbruger. 15

18 o o Er branchekoden på negativlisten kontrolleres eventuelle bibranchekoder. Er en af bibranchekoderne landbrugsrelateret, kan landbrugeren alligevel anses for at være aktiv landbruger. Dette kontrollerer NaturErhvervstyrelsen automatisk. Kan en landbruger ikke ud fra (bi)branchekoderne anses for at være aktiv landbruger, har landbrugeren mulighed for at dokumentere, at denne er en aktiv landbruger på trods af branchekoden. Kan landbrugeren fx dokumentere, at denne er omfattet af branchekode (Udlejning af erhvervsejendomme), fordi landbrugeren bortforpagter en stor del af sin landbrugsjord, kan landbrugeren anses for at være en aktiv landbruger. Du kan læse mere om, hvordan bestemmelsen skal forstås i Kommissionens fortolkningsnotat, som du finder her. Man skal være opmærksom på, at det er i strid med reglerne kunstigt at skabe betingelser for at modtage støtte. Registrerer man fx en landbrugsrelateret bibranche i CVR-registret, uden det reelt er et vigtigt forretnings- eller selskabsformål, vil man ikke være berettiget til at modtage støtte Særlige regler for ansøgere med mere end 50 % naturligt holdte arealer Visse arealer holder sig selv uden menneskelig indblanding. Det vil sige, at de ikke gror til over en længere periode, selvom der ikke bliver udøvet en landbrugsaktivitet ved slåning eller afgræsning på dem. Den type arealer kaldes naturligt holdte arealer. I Danmark giver vi som udgangspunkt støtte til denne type arealer. Har en landbruger mere end 50 % af denne type arealer, og opfylder han ikke aktivitetskravet om slåning eller afgræsning på disse, så anses han ikke for at være aktiv landbruger og kan derfor ikke modtage støtte til sine resterende arealer. Naturligt holdte arealer, hvorpå aktivitetskravet om slåning eller afgræsning overholdes, tæller ikke med i opgørelsen af de 50 %. Har du mere end 50 % af den type arealer, der er nævnt på listen ovenfor, er det derfor ekstra vigtigt, at du overholder aktivitetskravet om slåning eller afgræsning, da du ellers risikerer at miste støtten til dine resterende arealer. Du kan læse mere om aktivitetskravet om slåning eller afgræsning i afsnit x.x Særlige regler for ansøgere, der kun har arealer omfattet af undtagelses- bestemmelserne i art. 32 (tidligere art. 34). For at modtage grundbetaling for arealer omfattet af undtagelsesbestemmelserne i art. 32 er det en forudsætning, at du er aktiv landbruger. Det betyder, at du skal udøve en landbrugsaktivitet som beskrevet i afsnit x.x. Det vil sige, at du ud over aktiviteterne på dine art. 32-arealer udfører en landbrugsaktivitet i form af en landbrugsproduktion (fx erhvervsmæssigt dyrehold) eller har minimum 0,30 ha sammenhængende landbrugsareal, hvor støttebetingelserne, herunder aktivitetskravet om slåning eller afgræsning, er overholdt. Du skal være opmærksom på, at lysåbne arealer og arealer med eksempelvis juletræer og pyntegrønt i fredskov ikke betragtes som landbrugsarealer og dermed ikke indgår i minimumsgrænsen på de 0,30 ha. 16

19 Hvis hele bedriften består af arealer omfattet af undtagelsesbestemmelserne i art. 32, kan du ikke betragtes som aktiv landbruger og dermed ikke få grundbetaling. Læs mere i afsnittet "Grundbetaling for arealer omfattet af undtagelsesbestemmelserne i art Arealer omfattet af miljøtilsagn under landdistriktsprogrammet Du kan ikke få grundbetaling, hvis hele bedriften er omfattet af miljøtilsagn efter landdistriktsprogrammet, og dette medfører, at jorden ikke længere er landbrugsjord, men er overgået til natur eller bliver til søer eller vådområder. Hvis jorden ikke længere er landbrugsjord, betragtes du ikke som aktiv landbruger. Se definition af en landbruger, landbrugsaktivitet og landbrugsareal: Artikel 4, litra a, c og e i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1307/2013 af 17. december 2013 Og reglerne om aktive landbrugere: Artikel 9 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1307/2013 af 17. december 2013 Og Kommissionens bestemmelser vedrørende aktive landbrugere Artiklerne i Kommissionens delegerede retsakt Og reglerne om kunstigt skabte betingelser Artikel 60 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1306/2013 af 17. december Du skal råde over arealerne den 21. april 2015 Du kan kun søge om grundbetaling for støtteberettigede landbrugsarealer, som du råder over som ejer eller forpagter på datoen for udløb af fristen for rettidig ansøgning den 21. april Det betyder fx, at hvis du sælger eller bortforpagter et areal efter udløbe t af ansøgningsfristen den 21. april 2015, er det dig, der rådede over arealet den 21. april, der er berettiget til at søge om grundbetaling for arealet. Det gælder også, hvis salgs- eller forpagtningsaftalen er indgået før den 21. april, men overtagelsen finder sted efter denne dato. Bemærk, at du som ansøger har det fulde ansvar for, at støttebetingelserne er opfyldt i hele kalenderåret, også selv om arealet bliver solgt eller bortforpagtet efter den 21. april

20 Hvis du søger om støtte for forpagtede arealer, bør du sikre dig en skriftlig forpagtningsaftale, som giver dig rådighed over arealerne den 21. april Hvis du i en kontrolsituation ikke kan dokumentere, at du rådede over arealerne den 21. april 2015, vil det blive betragtet som en arealafvigelse. Det betyder, at du ikke kan få støtte for det pågældende areal, ligesom det alt afhængig af afvigelsens omfang kan føre til nedsættelse eller bortfald af støtten for dine øvrige arealer. Dokumentationen kan fx være en forpagtningsaftale, eller mundtlig aftale, fakturaer, bankudskrifter eller lignende, der dokumenterer betaling af forpagtningsafgiften. Endelig kan det være en skriftlig bekræftelse fra din udlejer, om at du har forpagtet arealet pr. 21. april Søg ikke om direkte støtte for arealer, som du kun har græsningsret på Grundbetaling og andre arealtilskud kan kun søges af den person, der råder over arealet, det vil sige den som driver arealet, som ejer eller forpagter den 21. april En græsningsaftale er en aftale om, at den der har lejet græsningsretten har ret til at sætte dyr på græs eller tage slæt på arealet, mens arealet i øvrigt drives for udlejerens regning og risiko. Det er således også udlejer, der er ansvarlig for vedligeholdelse af arealet og dets installationer, fx hegn, el og eventuel vandforsyning på arealet. Det er udlejer, der har rådigheden over arealet og kan søge om grundbetaling for det. I tvivlstilfælde vil det ikke være aftalens titel, men det faktiske indhold, der er afgørende for om NaturErhvervstyrelsen betragter aftalen som en græsningsaftale eller en egentlig forpagtning Minimumsgrænser for direkte betalinger Det er en betingelse for at opnå grundbetaling, at det ansøgte støtteberettigede areal udgør mindst 2,00 ha, og at du også råder over betalingsrettigheder svarende til mindst 2,00 ha til brug for din ansøgning for Hvis du søger for mindre end 2,00 ha, kan du kun opnå støtte, hvis du samme år får udbetalt mindst 300 EUR (ca kr.) i slagtepræmie for kvier, tyre og stude. Hvis du opfylder kravet om et støtteberettiget areal med tilhørende betalingsrettigheder på mindst 2,00 ha, men slagtepræmierne for dine kvier, tyre og stude er på mindre en 300 EUR., kan du både få udbetalt støtte for arealerne og for dine dyr - Dog skal du altid levere mindst 5 præmieberettigede dyr til slagtning det pågældende år, for at kunne opnå slagtepræmie for kvier, tyre og stude Hvis dine slagtepræmier for kvier, tyre og stude udgør mere end 300 EUR., men dit støtteberettigede areal med betalingsrettigheder kun udgør fx 1,50 ha, kan du både få udbetalt støtte for arealet og for dine dyr. Bemærk, at disse minimumgrænser ikke gælder for udbetaling af tilskud under miljø- og økologitilsagn. 18

21 2.5. Hvad betyder kravene om krydsoverensstemmelse? Anmeldelse af alle arealer Du skal i Fællesskemaet anmelde alle landbrugsarealer, herunder marker, der ikke søges om støtte for, inkl. arealer under 0,30 ha. Når du søger om støtte til direkte støtte, skal du overholde en række krav om krydsoverensstemmelse for at få udbetalt det fulde støttebeløb. Krydsoverensstemmelse omfatter lovgivning vedrørende miljø, folke-, dyre- og plantesundhed, dyrevelfærd samt reglerne for god landbrugs- og miljømæssig stand (GLM). Den landbruger, der ansøger om støtte, er ansvarlig for, at kravene om krydsoverensstemmelse bliver overholdt i hele kalenderåret på hele bedriften. Kravene ligger fra 2015 inden for følgende tre områder: Miljø, klima og GLM Det vedrører fx indretning af stalde, opbevaring og udbringning af husdyrgødning, ensilageplads, kompost i markstak, 2 m-bræmmer langs vandløb og søer, udarbejdelse af gødningsregnskab, gødskningsregler, beskyttede arealer i Natura 2000 samt fuglebeskyttelse. GLM omfatter regler, der skal sikre bevarelse af landbrugsjorden til dyrkningsformål og undgå at landbrugsarealernes dyrkningsmæssige kvalitet forringes, så de ikke længere kan betragtes som landbrugsareal. Desuden har kravene til formål at beskytte karakteristiske landskabstræk, undgå forringelse af levesteder, hindre forurening af grundvand, beskytte vandressourcer samt forhindre spredning af invasive plantearter. Reglerne om god landbrugs- og miljømæssig stand (GLM) skal overholdes på alle bedriftens landbrugsarealer, uanset om du søger om landbrugsstøtte for arealerne Folke-, dyre- og plantesundhed, samt identifikation af dyr Krav til øremærkning og registrering af dyr, håndtering af veterinære lægemidler, medicinsk affald, pesticider og foderstoffer, sporbarhed og hygiejne m.v Dyrevelfærd Krav til behandling af dyr, staldindretning, tilstrækkeligt foder og vand, beskæftigelsesmateriale til svin og faglig uddannelse af personale m.v Hvad sker der, hvis kravene ikke overholdes? Hvis kravene om krydsoverensstemmelse ikke overholdes, kan støtten blive nedsat eller helt bortfalde, uanset at alle reglerne for direkte støtte er overholdt. Hvis du hverken søger grundbetalingsordningen, anden direkte støtte eller arealbaserede landdistriktsstøtteordninger i et kalenderår, kan støtten ikke reduceres i det pågældende år, men du kan stadig blive pålagt evt. sanktioner som følge af overtrædelser af den lovgivning, som danner grundlag for kontrol. Der er udarbejdet en særskilt vejledning om krydsoverensstemmelse, hvor du kan læse mere om de enkelte krav. 19

22 Se kravene om krydsoverensstemmelse: Artikel 93 i Rådets forordning (EF) nr. 1306/2013 af 17. december 2013 Bekendtgørelse nr. 106 af 29. januar 2014 med senere ændring ved bekendtgørelse nr. 830 af 27. juni 2014 om ændring af bekendtgørelse om god landbrugs- og miljømæssig stand (GLM). Kommende Bekendtgørelse om krydsoverensstemmelse med senere ænd ringer, med gyldighed for 2015 Overtrædelse af krav, som direkte kan tilskrives en handling eller undladelse af en handling fra den pågældende landbruger, kan medføre, at den direkte støtte og/eller landdistriktsstøtten bliver nedsat. NaturErhvervstyrelsen beregner, hvor meget støtten skal nedsættes på baggrund af oplysninger om alvor, omfang, varighed og forsæt, som kontrolmyndigheden indberetter. Desuden indgår det i NaturErhvervstyrelsens beregning, hvorvidt der er tale om en gentagen overtrædelse inden for de sidste tre kalenderår. Hvis landbrugeren på grund af en uagtsom handling eller undladelse ikke har overholdt et krav, vil NaturErhvervstyrelsen som udgangspunkt nedsætte landbrugerens støtte med 3 %. Nedsættelsen kan blive nedsat til 1 % eller hævet til 5 % afhængig af, hvor alvorlige, omfangsrige og varige, manglerne er. Nedsættelsen bliver fastsat bl.a. på baggrund af kontrolmyndighedens samlede karakter for kriterierne alvor, omfang og varighed: Samlet karakter 3-5 = 0 % nedsættelse af støtten Samlet karakter 6-7 = 1 % nedsættelse af støtten Samlet karakter 8-10 = 3 % nedsættelse af støtten Samlet karakter = 5 % nedsættelse af støtten 20

23 3. Opfyldelse af 3 grønne krav er en ny støttebetingelse 3.1. Støtte for opfyldelse af 3 grønne krav Fra 2015 anvendes 30 pct. af Danmarks samlede pulje til direkte støtte for opfyldelse af 3 grønne krav, der er til gavn for klimaet og miljøet. De tre grønne krav er: Flere afgrøder på bedriften Miljøfokusområder (MFO) Opretholdelse af Danmarks andel af permanent græs, herunder opretholdelse af specifikke permanente græsarealer i miljømæssigt sårbare områder Når du søger grundbetaling, søger du samtidig støtte for opfyldelse af de tre grønne krav. De 3 grønne krav, der skal opfyldes, er beskrevet i de følgende afsnit. I visse tilfælde er bedriften undtaget for de grønne krav. Det gælder fx fuldt økologiske bedrifter, små bedrifter og bedrifter med en stor andel af græsarealer. I disse tilfælde kan du få betaling for de grønne krav, selvom du ikke overholder det krav, som du er undtaget for. Læs mere om undtagelserne i afsnittet Undtagelser for økologiske landmænd Beregning af støtten for grønne krav Betalingen for de grønne krav beregnes i forhold til den enkelte landbrugers samlede grundbetaling i ansøgningsåret. Grundbetalingen er den støtte, der udbetales på grundlag af betalingsrettighederne, der har forskellige værdier. Det betyder, at den grønne støtte pr. ha er forskellig. I 2015 vil støtten for opfyldelse af de grønne krav udgøre ca. 47 pct. af den samlede værdi af den enkelte landbrugers betalingsrettighederne. Den samlede pulje til støtten for opfyldelse af de grønne krav udgør overordnet 30 pct. af Danmarks samlede pulje til direkte støtte. De 47 pct. af betalingsrettighederne værdi, er beregnet på baggrund af den samlede danske pulje til direkte støtte, jf. nedenstående beregning: Pulje til direkte støtte Pulje til grønne krav Pulje til grundbetaling mio. kr mio. kr mio. kr. Procent til beregning af den grønne betaling = / = 47 pct. Den resterende pulje for direkte betalinger på 394 mio. kr. anvendes til: Støtte for grønne krav Støtte til unge landmænd Ø-støtte Slagtepræmie for kvier, tyre og stude National reserve. 21

24 >> Læs mere om beregningen af støtten for grønne krav på bedriftsniveau og konsekvenser i form af nedsættelse af den grønne støtte, hvis kravene ikke er overholdt, sidst i dette afsnit om grønne krav. Artikel 43, stk. 9, tredje afsnit i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1307/2013 af 17. december Undtagelse for økologiske landmænd Økologiske bedrifter får automatisk hele støtten, hvis alle arealer dyrkes økologisk. Omlægningsdatoen skal senest være den 1. januar i ansøgningsåret. Økologerne er undtaget fra de grønne krav, da de i forvejen har en god effekt for natur, biodiversitet og variationen i afgrødevalget. Hvis en økolog også driver konventionelt landbrug, skal de grønne krav opfyldes for de konventionelle arealer, for at den grønne støtte kan udbetales for disse De grønne krav afhænger af omdriftsarealets størrelse Udgangspunktet for, om en landmand skal opfylde kravet om flere afgrøder eller kravet om miljøfokusområder, er størrelsen af omdriftsarealet på landmandens bedrift. Omdriftsarealer er arealer, der: indgår i omdriften og dyrkes med henblik på produktion af afgrøder med en omdriftstid på mindre end 5 år, og arealer, der er til rådighed for produktion af afgrøder (braklagte arealer). Som beskrevet under afsnittene om Miljøfokusområder (MFO), skal 2 meter bræmme/randzoner samt GLM-landskabselementer indtegnes og anmeldes som en del af omdriftsmarken, da det ellers ikke tæller med som MFO i den automatiske beregning. Det betyder, at en 2 meter bræmme/randzone eller GLM-landskabselement som indtegnes og anmeldes sammen med den tilstødende omdriftsmark, for at kunne få MFO for arealet, også tæller med i det samlede omdriftsareal. Arealer anmeldt som permanent græs og permanente afgrøder indgår ikke i omdriftsarealet. Visse planteskoleafgrøder indgår i omdriftsarealerne Planteskolekulturer falder i to typer af afgrøder: permanente afgrøder (fler- og mangeårige planter) og afgrøder i omdrift (et- og toårige urteagtige planter). Se i øvrigt mere i Guide om afgrødekoder og afgrødekategorier. Arealer anmeldt som permanent græs og permanente afgrøder indgår ikke i omdriftsarealet Krav om flere afgrøder på bedriften Formålet med kravet om flere kategorier af afgrøder på bedriften er, på årlig basis, at forhindre ensidig dyrkning af afgrøder på store arealer og at forbedre jordkvaliteten. 22

25 Kravet indebærer, at: Alle bedrifter med mere end 10 ha og ikke over 30 ha omdriftsareal skal dyrke mindst 2 forskellige kategorier af afgrøder. Hovedafgrøden må højst udgøre 75 pct. af omdriftsarealet. Bedrifter med mere end 30 ha omdriftsareal skal dyrke mindst 3 forskellige kategorier af afgrøder. Hovedafgrøden må højst udgøre 75 pct., mens de to største kategorier af afgrøder tilsammen højst må dække 95 pct. af omdriftsarealet. Der vil i forbindelse med anmeldelsen af arealerne i Fællesskemaet ske en automatisk beregning af, om kravet er opfyldt med de anmeldte arealer. Artikel 44, stk. 1 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1307/2013 af 17. december Periode til opfyldelse af krav om flere afgrødekategorier De andele af afgrøder, der tæller med til opfyldelse af krav om flere afgrøder på bedriften, er de kategorier af afgrøder, der er på bedriften i perioden fra 1. juni til 31.juli. Arealerne, der indgår i ansøgning om direkte støtte og indgår i krav om fle re afgrøder på bedriften, kan kun tælles med én gang for så vidt angår opfyldelse af dette krav Undtagelser fra kravet om flere afgrøder Bedrifter med en stor andel af græsarealer er undtaget for at have flere kategorier af afgrøder, hvis mindst en af nedenstående betingelser er opfyldt. Undtagelse 1(stor græsandel i omdrift): Bedrifter, hvor mere end 75 pct. af omdriftsarealet anvendes til produktion af græs eller andet grøntfoder (inkl. frøgræs) eller er braklagt eller en kombination heraf, er fritaget for at have flere kategorier af afgrøder på arealet. Hvis det resterende omdriftsareal udgør mere end 30 ha, må hovedafgrøden på dette areal højst udgøre 75 pct. af det resterende areal. Eksempel 1:l Bedrift undtaget for kravet: En bedrift med omdriftsareal på 100 ha - heraf 70 ha Græs i omdrift 6 ha Brak resterende omdriftsareal udgør 24 ha Bedriften skal ikke opfylde kravet om flere afgrøder, da det resterende omdriftsareal er mindre end 30 ha. Eksempel 2: Bedrift omfattet af kravet: En bedrift med omdriftsareal på 200 ha - heraf 100 ha Græs i omdrift 47 ha Frøgræs 4 ha Brak resterende omdriftsareal udgør 49 ha 23

Vejledning om direkte arealstøtte 2015

Vejledning om direkte arealstøtte 2015 Vejledning om direkte arealstøtte 2015 Grundbetaling, grønne krav, ø-støtte og støtte til unge landbrugere Foreløbig udgave September 2014 Kolofon Denne vejledning er udarbejdet af NaturErhvervstyrelsen

Læs mere

Bekendtgørelse om markblok og elektronisk Fællesskema 1)

Bekendtgørelse om markblok og elektronisk Fællesskema 1) BEK nr 1592 af 16/12/2014 (Historisk) Udskriftsdato: 9. februar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 14-80181-000001 Senere ændringer

Læs mere

Din landbrugsstøtte i 2015

Din landbrugsstøtte i 2015 Din landbrugsstøtte i 2015 Jannik Elmegaard og Alexander Lindskov Centrovice - Vissenbjerg 8. okt. 2014 Dagsorden 1. Landbrugsstøtten 2. Nye ordninger 3. Generelle støttebetingelser 4. Grønne krav 5. Konsekvenser

Læs mere

Bekendtgørelse om markblok og elektronisk Fællesskema 1)

Bekendtgørelse om markblok og elektronisk Fællesskema 1) BEK nr 1417 af 29/11/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 3. februar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Naturerhvervstyrelsen.j.nr.16-80182-000002 Senere ændringer

Læs mere

Vejledning om direkte arealstøtte 2015

Vejledning om direkte arealstøtte 2015 Vejledning om direkte arealstøtte 2015 Grundbetaling, grønne krav, ø-støtte og støtte til unge nyetablerede landbrugere April 2015 Kolofon Vejledning om direkte arealstøtte 2015 Grundbetaling, grønne krav,

Læs mere

5. Hvilke arealer er ikke støtte-berettigede under grundbetalingen?... 97

5. Hvilke arealer er ikke støtte-berettigede under grundbetalingen?... 97 Indhold 1. Kort om direkte arealstøtte... 7 1.1 Oversigt over ordningerne for direkte arealstøtte... 7 1.2 Krav, der skal opfyldes for at få direkte arealstøtte... 7 1.3 Kort om ansøgning om direkte arealstøtte...

Læs mere

Ansøgningsfristen er 16. april 2014 kl. 23.59.59. Fællesskema. Støtteordninger Nyt i 2014 Landbrugsreform 2015-2020

Ansøgningsfristen er 16. april 2014 kl. 23.59.59. Fællesskema. Støtteordninger Nyt i 2014 Landbrugsreform 2015-2020 Ansøgningsfristen er 16. april 2014 kl. 23.59.59 Fællesskema Støtteordninger Nyt i 2014 Landbrugsreform 2015-2020 Januar 2014 1 Kolofon Fællesskema 2014 Design: Clienti Foto: Torben Åndahl og Colourbox

Læs mere

Møde 7. oktober 2014 Brønderslev

Møde 7. oktober 2014 Brønderslev Møde 7. oktober 2014 Brønderslev Har du udnyttet dine tilskudsmuligheder? Hvordan ser reformen ud??? Mulighederne er mange og kun fantasien sætter grænser! Bliv inspireret til at søge! Betalingsrettigheder

Læs mere

Sådan udfylder du siden Markplan og grundbetaling

Sådan udfylder du siden Markplan og grundbetaling Sådan udfylder du siden Markplan og grundbetaling Indhold 1 Indtegn alle marker og hent dem til markplanen... 1 2 Hvilke marker skal anmeldes... 2 2.1 Økologisk produktion... 2 2.2 Juletræer og pyntegrønt...

Læs mere

Grundbetaling 2015. Du skal på dagen for rettidig indsendelse af Fællesskema og markkort opfylde følgende betingelser:

Grundbetaling 2015. Du skal på dagen for rettidig indsendelse af Fællesskema og markkort opfylde følgende betingelser: Grundbetaling 2015 For at få udbetalt grundbetaling skal du opfylde en række betingelser. I dette fakaark kan du læse om de generelle støttebetingelser for grundbetalingen. Du ansøger om grundbetaling

Læs mere

Sådan søger du grundbetaling under artikel 32

Sådan søger du grundbetaling under artikel 32 Sådan søger du grundbetaling under artikel 32 Indhold Sådan søger du grundbetaling under artikel 32... 1 1 Hvordan søger du under artikel 32?... 2 1.1 Tjek om der blev udbetalt retmæssig Enkeltbetaling

Læs mere

Sådan søger du grundbetaling under artikel 32

Sådan søger du grundbetaling under artikel 32 Sådan søger du grundbetaling under artikel 32 Indhold 1. Grundbetaling under artikel 32... 1 2 Sådan finder du kortet over tidligere godkendte og afviste arealer for artikel 32... 3 3 Indtegning af marker

Læs mere

Vejledning om tildeling af betalingsrettigheder fra den nationale reserve 2015

Vejledning om tildeling af betalingsrettigheder fra den nationale reserve 2015 Vejledning om tildeling af betalingsrettigheder fra den nationale reserve 2015 Revideret udgave april 2015 Kolofon Vejledning om tildeling af betalingsrettigheder fra den nationale reserve 2015 Denne vejledning

Læs mere

Samlet brugerguide til Fællesskema 2015

Samlet brugerguide til Fællesskema 2015 Samlet brugerguide til Fællesskema 2015 April 2015 Kolofon Samlet brugerguide til Fællesskema 2015 2. udgave Februar 2015 Denne vejledning er udarbejdet af NaturErhvervstyrelsen i 2015 Forsidefoto: Colourbox

Læs mere

Bekendtgørelse om nationalt tilskud til målrettede efterafgrøder

Bekendtgørelse om nationalt tilskud til målrettede efterafgrøder BEK nr 109 af 30/01/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 16. marts 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 16-8630-000003 Senere ændringer

Læs mere

Samlet brugerguide til Fællesskema 2016

Samlet brugerguide til Fællesskema 2016 Samlet brugerguide til Fællesskema 2016 Udkast november 2015 Kolofon Samlet brugerguide til Fællesskema 2016 Udkast November 2015 Denne vejledning er udarbejdet af NaturErhvervstyrelsen i 2015 Forsidefoto:

Læs mere

Bekendtgørelse om randzonekompensation til landbrugere

Bekendtgørelse om randzonekompensation til landbrugere Udkast af 9. august 2012 Bekendtgørelse om randzonekompensation til landbrugere I medfør af 3, jf. 2, nr. 4, litra b, 5, stk. 1, 7, stk. 4, og 11, stk. 4, i lov nr. 316 af 31. marts 2007 om udvikling af

Læs mere

Landbrugsseminarer 2015 Markkort. Peter Ritzau Eigaard, Henrik Friis og Jeppe Holm Kristensen

Landbrugsseminarer 2015 Markkort. Peter Ritzau Eigaard, Henrik Friis og Jeppe Holm Kristensen Landbrugsseminarer 2015 Markkort Peter Ritzau Eigaard, Henrik Friis og Jeppe Holm Kristensen 1 Det er vi klogere på efter oplægget Nyt grundprincip: Markindtegning er gældende for ansøgningen Baggrund

Læs mere

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om tilskud til fastholdelse og pleje af vådområder

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om tilskud til fastholdelse og pleje af vådområder (Gældende) Udskriftsdato: 10. februar 2015 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 14-810-000054 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Orientering om udkast til bekendtgørelse om nationalt tilskud til målrettede efterafgrøder og om udkast til senere ændring af bekendtgørelsen

Orientering om udkast til bekendtgørelse om nationalt tilskud til målrettede efterafgrøder og om udkast til senere ændring af bekendtgørelsen Miljø & Biodiversitet J.nr. 16-8630-000003 Ref. KBK Den 25. november 2016 Orientering om udkast til bekendtgørelse om nationalt tilskud til målrettede efterafgrøder og om udkast til senere ændring af bekendtgørelsen

Læs mere

Vejledning om tildeling af stivelsestillæg (KStillæg)

Vejledning om tildeling af stivelsestillæg (KStillæg) Vejledning om tildeling af stivelsestillæg (KStillæg) Januar 2012 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Vejledning om tildeling af stivelsestillæg (KS-tillæg) 2012 Denne vejledning er udarbejdet

Læs mere

Trin for trin-guide til Fællesskema 2017

Trin for trin-guide til Fællesskema 2017 Trin for trin-guide til Fællesskema 2017 1. Vigtige ændringer i 2017... 1 2. Oversigt over, hvordan du indsender markkort og Fællesskema... 3 3. Hent marker fra IMK til fællesskemaet... 4 4. Hent resten

Læs mere

Bedste praksis for at søge arealstøtte i Fællesskema 2017 specielt for konsulenter Udgivet 21. februar 2017

Bedste praksis for at søge arealstøtte i Fællesskema 2017 specielt for konsulenter Udgivet 21. februar 2017 Bedste praksis for at søge arealstøtte i Fællesskema 2017 specielt for konsulenter Udgivet 21. februar 2017 Formålet med denne guide er at give den mest effektive arbejdsgang ved ansøgning om arealstøtte.

Læs mere

Nyt om grundbetaling og grøn støtte. Signe H. Blegmand og Jannik Elmegaard

Nyt om grundbetaling og grøn støtte. Signe H. Blegmand og Jannik Elmegaard Nyt om grundbetaling og grøn støtte Signe H. Blegmand og Jannik Elmegaard 18 01 2016 1 Overblik 1. Støttebetingelser for grundbetaling m.m. 2. Miljøfokusområder 3. Flere afgrødekategorier Permanent græs

Læs mere

Vejledning til Kontrolrapporten fra arealkontrol 2016

Vejledning til Kontrolrapporten fra arealkontrol 2016 Vejledning til Kontrolrapporten fra arealkontrol 2016 Når NaturErhvervstyrelsen har været på kontrol af dine arealstøtteordninger, modtager du et orienteringsbrev om resultatet af kontrollen og en kontrolrapport,

Læs mere

Samlet brugerguide til Fællesskema 2016

Samlet brugerguide til Fællesskema 2016 Samlet brugerguide til Fællesskema 2016 Januar 2016 Kolofon Samlet brugerguide til Fællesskema 2016 1. udgave Januar 2016 Denne vejledning er udarbejdet af NaturErhvervstyrelsen i 2016 Forsidefoto: Colourbox

Læs mere

Vejledning om tildeling af betalingsrettigheder fra den nationale reserve 2016

Vejledning om tildeling af betalingsrettigheder fra den nationale reserve 2016 Vejledning om tildeling af betalingsrettigheder fra den nationale reserve 2016 Februar 2016 Kolofon Vejledning om tildeling af betalingsrettigheder fra den nationale reserve 2016 Denne vejledning er udarbejdet

Læs mere

Grønt krav om 5 procent miljøfokusområder (MFO)

Grønt krav om 5 procent miljøfokusområder (MFO) Grønt krav om 5 procent miljøfokusområder (MFO) Indhold 1 Sådan beregner du opfyldelse af de grønne krav... 1 2 Opdatér hver gang du retter i oplysningerne... 2 3 Sådan beregnes dit krav om 5 procent miljøfokusareal

Læs mere

Vejledning om grøn støtte 2018

Vejledning om grøn støtte 2018 Vejledning om grøn støtte 2018 December 2017 Vejledning om grøn støtte 2018 Denne vejledning er udarbejdet af Landbrugsstyrelsen i 2017 Foto: Skyfish Landbrugsstyrelsen Miljø- og Fødevareministeriet Landbrugsstyrelsen

Læs mere

Indtegning af marker med miljø- og økologitilsagn

Indtegning af marker med miljø- og økologitilsagn Indtegning af marker med miljø- og økologitilsagn Indhold 1. Når du indtegner marker med miljø- og økologtilsagn... 1 1.1 Sådan finder du korttemaer med tilsagn... 2 1.2 Sådan opretter du en mark ud fra

Læs mere

Vejledning om slagtepræmie for kvier, tyre og stude. September 2014

Vejledning om slagtepræmie for kvier, tyre og stude. September 2014 Vejledning om slagtepræmie for kvier, tyre og stude September 2014 Kolofon Denne vejledning er udarbejdet af NaturErhvervstyrelsen i 2014 Bidragyder(e): NaturErhvervstyrelsen Fotograf(er): Colourbox Ministeriet

Læs mere

Dette dokument beskriver de processer, som ansøger og NaturErhvervstyrelsen følger, når en ansøger dør eller går konkurs.

Dette dokument beskriver de processer, som ansøger og NaturErhvervstyrelsen følger, når en ansøger dør eller går konkurs. Procedure for arealstøtte ved døds- og konkursboer februar 2017 Dette dokument beskriver de processer, som ansøger og NaturErhvervstyrelsen følger, når en ansøger dør eller går konkurs. Vi opretter fuldmagter

Læs mere

Bedste praksis for at søge arealstøtte i Fællesskema 2016 specielt for konsulenter Udgivet 16. februar 2016

Bedste praksis for at søge arealstøtte i Fællesskema 2016 specielt for konsulenter Udgivet 16. februar 2016 Bedste praksis for at søge arealstøtte i Fællesskema 2016 specielt for konsulenter Udgivet 16. februar 2016 Formålet med denne guide er at give den mest effektive arbejdsgang ved ansøgning om arealstøtte.

Læs mere

Brugerguide til Fællesskema 2017

Brugerguide til Fællesskema 2017 Brugerguide til Fællesskema 2017 Januar 2017 Kolofon Brugerguide til Fællesskema 2017 1. udgave Januar 2017 Denne vejledning er udarbejdet af NaturErhvervstyrelsen i 2017 Forsidefoto: Colourbox NaturErhvervstyrelsen,

Læs mere

Vejledning om tildeling af stivelsestillæg (KS-tillæg) Marts 2011

Vejledning om tildeling af stivelsestillæg (KS-tillæg) Marts 2011 Vejledning om tildeling af stivelsestillæg (KS-tillæg) Marts 2011 Indholdsfortegnelse I. Afkobling af støtten for stivelseskartofler... 3 II. Beregning af tillægget... 4 III. Ansøgning om KS-tillæg...

Læs mere

Sådan udfylder du siden Ansøgning om nye miljø- og økologitilsagn

Sådan udfylder du siden Ansøgning om nye miljø- og økologitilsagn Sådan udfylder du siden Ansøgning om nye miljø- og økologitilsagn Indhold 1 Start med at indtegne markerne og hente dem til fællesskemaet... 2 2 Overfør marker til ansøgning om nye tilsagn... 2 3 Tilsagn

Læs mere

Sådan udfylder du siden Udbetaling af tilskud Miljø- og Økologitilsagn

Sådan udfylder du siden Udbetaling af tilskud Miljø- og Økologitilsagn Sådan udfylder du siden Udbetaling af tilskud Miljø- og Økologitilsagn Indhold 1 Alle tilsagn skal indberettes hvert år... 2 2 Sådan indberetter du dine tilsagn og ansøger om tilskud... 3 3 Indtegning

Læs mere

Vejledning om tilskud til Ændret afvanding 2016

Vejledning om tilskud til Ændret afvanding 2016 Vejledning om tilskud til Ændret afvanding 2016 NaturErhvervstyrelsen 2016 Kolofon Vejledning om tilskud til Ændret afvanding 2016 Denne vejledning er udarbejdet af NaturErhvervstyrelsen i 2016 Foto: Kristian

Læs mere

Vejledning om tildeling af moderfårstillæg (MF-tillæg) Revideret udgave Januar 2012

Vejledning om tildeling af moderfårstillæg (MF-tillæg) Revideret udgave Januar 2012 Vejledning om tildeling af moderfårstillæg (MF-tillæg) Revideret udgave Januar 2012 Kolofon Denne vejledning er udarbejdet af NaturErhvervstyrelsen i 2012 Fotograf(er): Lars Bahl Ministeriet for Fødevarer,

Læs mere

Bekendtgørelse om særlig støtte til landbrugere til etablering af flerårige energiafgrøder 1)

Bekendtgørelse om særlig støtte til landbrugere til etablering af flerårige energiafgrøder 1) BEK nr 78 af 29/01/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 10. marts 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 12-8010-000008 Senere ændringer til

Læs mere

Sådan tegner du marker til fællesskema udgivet oktober 2016

Sådan tegner du marker til fællesskema udgivet oktober 2016 Sådan tegner du marker til fællesskema 2017 - udgivet oktober 2016 Du kan begynde på dine markkort i god tid før fællesskemaet åbner 1. februar 2017. I denne guide kan du læse, hvad du skal være opmærksom

Læs mere

Vejledning om tildeling af handyrtillæg

Vejledning om tildeling af handyrtillæg Vejledning om tildeling af handyrtillæg (HD-tillæg) Juli 2011 Kolofon Denne vejledning er udarbejdet af FødevareErhverv i 2011 Bidragyder(e): FødevareErhverv Fotograf(er): Colourbox Ministeriet for Fødevarer,

Læs mere

Vejledning om grøn støtte 2018

Vejledning om grøn støtte 2018 Vejledning om grøn støtte 2018 December 2017 Vejledning om grøn støtte 2018 Denne vejledning er udarbejdet af Landbrugsstyrelsen i 2017 Foto: Skyfish Landbrugsstyrelsen Miljø- og Fødevareministeriet Landbrugsstyrelsen

Læs mere

Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3. 2. Generelle regler for anmeldelse af producentskifte... 6

Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3. 2. Generelle regler for anmeldelse af producentskifte... 6 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Læsevejledning... 3 1.2 Ny Praksis: To producentskifter på samme dag klares i én omgang... 3 1.3 Nyt navn til to blanketter... 4 1.4 Definitioner fælles for alle

Læs mere

Tast Selv Service Motorvejen i mit Fællesskema. Januar

Tast Selv Service Motorvejen i mit Fællesskema. Januar Tast Selv Service 2016 Motorvejen i mit Fællesskema 1 Motorvejen i Fællesskemaet Forside Markkort Markplan Grønne Krav Forside Bedriftens ejendomme (Tilsagn) (Unge landbrugere) (Betalingsrettigheder) Bemærkninger

Læs mere

Bekendtgørelse om direkte støtte til landbrugere efter grundbetalingsordningen m.v. 1)

Bekendtgørelse om direkte støtte til landbrugere efter grundbetalingsordningen m.v. 1) (Gældende) Udskriftsdato: 11. januar 2015 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 14-80140-000013 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Vejledning om enkeltbetaling

Vejledning om enkeltbetaling Vejledning om enkeltbetaling Sådan er reglerne for enkeltbetalingsordningen April 2009 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FødevareErhverv VEJLEDNING OM ENKELTBETALING APRIL 2009 Kolofon Vejledning

Læs mere

Vejledning om producentskifte. februar 2014

Vejledning om producentskifte. februar 2014 Vejledning om producentskifte februar 2014 Kolofon Vejledning om producentskifte februar 2014 Denne vejledning er udarbejdet af NaturErhvervstyrelsen i 2014 Fotograf(er): Colourbox Ministeriet for Fødevarer,

Læs mere

Vejledning om tilskud til Ændret afvanding 2015

Vejledning om tilskud til Ændret afvanding 2015 Vejledning om tilskud til Ændret afvanding 2015 NaturErhvervstyrelsen Marts 2015 Kolofon Vejledning om tilskud til Ændret afvanding 2015 Denne vejledning er udarbejdet af NaturErhvervstyrelsen i 2015 Foto:

Læs mere

Indhold. Udvikling i ordningerne på direkte arealstøtte Direkte Betalinger Den 15. juni 2016

Indhold. Udvikling i ordningerne på direkte arealstøtte Direkte Betalinger Den 15. juni 2016 Direkte Betalinger Den 15. juni 216 Udvikling i ordningerne på direkte arealstøtte 216 Dette notat indeholder en række data, der beskriver udviklingen i ordningerne på den direkte arealstøtte 216 - grundbetaling,

Læs mere

Samlet brugerguide til Internet Markkort 2016

Samlet brugerguide til Internet Markkort 2016 Samlet brugerguide til Internet Markkort 2016 Udkast november 2015 Kolofon Samlet brugerguide til Internet Markkort 2016 Udkast November 2015 Denne vejledning er udarbejdet af NaturErhvervstyrelsen i 2015

Læs mere

Brugerguide til Internet Markkort 2017

Brugerguide til Internet Markkort 2017 Brugerguide til Internet Markkort 2017 Januar 2017 Kolofon Brugerguide til Internet Markkort 2017 Januar 2017 Denne vejledning er udarbejdet af NaturErhvervstyrelsen i 2017 NaturErhvervstyrelsen NaturErhvervstyrelsen

Læs mere

Indhold. Udvikling i ordningerne på direkte arealstøtte 2017 NOTAT. Direkte Betalinger J.nr Ref. tobfel Den 1.

Indhold. Udvikling i ordningerne på direkte arealstøtte 2017 NOTAT. Direkte Betalinger J.nr Ref. tobfel Den 1. NOTAT Direkte Betalinger J.nr. 17-22120-000022 Ref. tobfel Den 1. august 2017 Udvikling i ordningerne på direkte arealstøtte 2017 Dette notat indeholder en række data, der beskriver udviklingen i ordningerne

Læs mere

Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2015

Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2015 Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2015 Kolofon Denne vejledning er udarbejdet af Center for Kontrol, Enhed for Jordbrugskontrol, i 2015 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Læs mere

Grønt krav om flere afgrødekategorier på bedriften

Grønt krav om flere afgrødekategorier på bedriften Grønt krav om flere afgrødekategorier på bedriften Indhold 1 Opdatér, hver gang du retter i oplysningerne... 2 2 Sådan beregnes antal afgrødekategorier felt G1 til G7... 2 3 Sådan beregnes kravet om flere

Læs mere

Kolofon. Vejledning til Fællesskema 2014 2. udgave, marts 2014. Denne vejledning er udarbejdet af NaturErhvervstyrelsen i 2014

Kolofon. Vejledning til Fællesskema 2014 2. udgave, marts 2014. Denne vejledning er udarbejdet af NaturErhvervstyrelsen i 2014 Vejledning til Fællesskema 2014 2. udgave, marts 2014 Kolofon Vejledning til Fællesskema 2014 2. udgave, marts 2014 Denne vejledning er udarbejdet af NaturErhvervstyrelsen i 2014 Foto: Colourbox Ministeriet

Læs mere

Bekendtgørelse om nationalt tilskud til obligatoriske randzoner

Bekendtgørelse om nationalt tilskud til obligatoriske randzoner BEK nr 978 af 08/09/2014 (Historisk) Udskriftsdato: 7. marts 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 13-80-000049 Senere ændringer til

Læs mere

Under menupunktet Nyt i 2014 finder du ændringer i forhold til ansøgningsrunden 2013.

Under menupunktet Nyt i 2014 finder du ændringer i forhold til ansøgningsrunden 2013. Vejledning til Fællesskema 2014 - Fællesskema 2014 http://fs.naturerhverv.dk/index.php?id=1495# 1 af 3 31-01-2014 17:18 Frist for ansøgning om støtte er den 16. april 2014. Under menupunktet Nyt i 2014

Læs mere

Vejledning til overdragelse af betalingsrettigheder

Vejledning til overdragelse af betalingsrettigheder Vejledning til overdragelse af betalingsrettigheder 2014 Sådan udfyldes papirskema til overdragelse af betalingsrettigheder for døds- og konkursboer Bemærk, at det kun er døds- og konkursboer, som kan

Læs mere

Brugerguide til Fællesskema 2017

Brugerguide til Fællesskema 2017 Brugerguide til Fællesskema 2017 Udkast november 2016 Kolofon Brugerguide til Fællesskema 2017 1. udgave Januar 2017 Denne vejledning er udarbejdet af NaturErhvervstyrelsen i 2017 Forsidefoto: Colourbox

Læs mere

Bekendtgørelse om god landbrugs- og miljømæssig stand (GLM) 1)

Bekendtgørelse om god landbrugs- og miljømæssig stand (GLM) 1) BEK nr 106 af 29/01/2014 (Historisk) Udskriftsdato: 28. december 2016 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 13-8025-000337 Senere ændringer

Læs mere

Braklagte arealer 1 Lavskov 0,3 Efterafgrøder 0,3

Braklagte arealer 1 Lavskov 0,3 Efterafgrøder 0,3 Generelt Denne vejledning gennemgår kort om reglerne og hvad du skal være opmærksom på i forbindelse med nye grønne EU krav og planlægning i markprogrammet. 30 pct. af areal støtten fra EU er fremefter

Læs mere

Vejledning om enkeltbetalingsordningen ved ekspropriation

Vejledning om enkeltbetalingsordningen ved ekspropriation Vejledning om enkeltbetalingsordningen ved ekspropriation Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Direktoratet for FødevareErhverv Kolofon Vejledning om enkeltbetalingsordningen ved ekspropriation

Læs mere

Bekendtgørelse om nationalt tilskud til obligatoriske randzoner

Bekendtgørelse om nationalt tilskud til obligatoriske randzoner Udkast af 22. august 2013 Tekst med gul baggrund = Ændringer i forhold til bekendtgørelse nr. 80 af 29. januar 2013 om randzonekompensation til landbrugere. Bestemmelser, der udgår, fremgår alene af den

Læs mere

Vejledning om producentskifte. Februar 2015

Vejledning om producentskifte. Februar 2015 Vejledning om producentskifte Februar 2015 Kolofon Vejledning om producentskifte Februar 2015 Denne vejledning er udarbejdet af NaturErhvervstyrelsen i 2015 Fotograf(er): Skyfish Ministeriet for Fødevarer,

Læs mere

Vejledning om enkeltbetaling

Vejledning om enkeltbetaling Vejledning om enkeltbetaling Sådan er reglerne for enkeltbetalingsordningen Juni 2008 jáåáëíéêáéí=ñçê=c ÇÉî~êÉêI=i~åÇÄêìÖ=çÖ=cáëâÉêá= c ÇÉî~êÉbêÜîÉêî= VEJLEDNING OM ENKELTBETALING JUNI 2008 Kolofon Vejledning

Læs mere

. er blevet til Grundbetaling + Grøn betaling. Ansøgningsperiode: 1. febr 21. apr. 22. apr. 18. maj, 1% pr. dag

. er blevet til Grundbetaling + Grøn betaling. Ansøgningsperiode: 1. febr 21. apr. 22. apr. 18. maj, 1% pr. dag Enkeltbetalingsordningen. er blevet til Grundbetaling + Grøn betaling Ansøgningsperiode: 1. febr 21. apr. 22. apr. 18. maj, 1% pr. dag Frist for alle typer ændringer: 11. maj Løbende krav om nedskrivninger

Læs mere

Kort og kortdata i NaturErhvervstyrelsen. 26. juni 2014

Kort og kortdata i NaturErhvervstyrelsen. 26. juni 2014 Kort og kortdata i NaturErhvervstyrelsen Disposition 1. EU s arealbaserede støtteordninger 2. LPIS det vi får og det vi har 3. Data der anvendes af NAER og vores ansøgere 4. Hvor finder I data 5. Fremtiden

Læs mere

Navn. Virksomhed. Telefonnr. Er ansøger en offentlig institution, en offentlig myndighed eller et kommunalt fællesskab?

Navn. Virksomhed. Telefonnr.   Er ansøger en offentlig institution, en offentlig myndighed eller et kommunalt fællesskab? Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 Postboks 2456 1780 København V Tlf.nr. Fax nr. 3395 8000 3395 8080 Fællesskema 2014 Arealstøtte og husdyrpræmier Jordbrug

Læs mere

Brugerguide til Internet Markkort 2018 Februar 2018

Brugerguide til Internet Markkort 2018 Februar 2018 Brugerguide til Internet Markkort 2018 Februar 2018 Brugerguide til Internet Markkort 2018 Denne vejledning er udarbejdet af Landbrugsstyrelsen i 2018 Foto: Billede fra Internet Markkort (IMK) Landbrugsstyrelsen

Læs mere

Vejledning til overdragelse af betalingsrettigheder

Vejledning til overdragelse af betalingsrettigheder Vejledning til overdragelse af betalingsrettigheder 2014-2015 Sådan udfyldes papirskema til overdragelse af betalingsrettigheder for døds- og konkursboer Bemærk, at det kun er døds- og konkursboer, som

Læs mere

Høring over udkast til bekendtgørelse om krydsoverensstemmelse

Høring over udkast til bekendtgørelse om krydsoverensstemmelse Til høringsparterne på vedlagte liste Sagsnummer: 15-8025-000305 Dato: 30. oktober 2015 Høring over udkast til bekendtgørelse om krydsoverensstemmelse NaturErhvervstyrelsen sender følgende udkast i høring:

Læs mere

Samlet brugerguide til Internet Markkort 2015

Samlet brugerguide til Internet Markkort 2015 Samlet brugerguide til Internet Markkort 2015 Januar 2015 Kolofon Samlet brugerguide til Internet Markkort 2015 Januar 2015 Denne vejledning er udarbejdet af NaturErhvervstyrelsen i 2015 NaturErhvervstyrelsen

Læs mere

Vejledning til overdragelse af betalingsrettigheder

Vejledning til overdragelse af betalingsrettigheder Vejledning til overdragelse af betalingsrettigheder 2013 Sådan udfyldes skema til overdragelse af betalingsrettigheder 2013 Bemærk, at fristen for modtagelse af skema til overdragelse af betalingsrettigheder

Læs mere

Vejledning om nationalt tilskud til randzoner (de minimis-støtte) September 2014

Vejledning om nationalt tilskud til randzoner (de minimis-støtte) September 2014 Vejledning om nationalt tilskud til randzoner (de minimis-støtte) September 2014 Kolofon Vejledning om nationalt tilskud til randzoner (de minimis-støtte) Denne vejledning er udarbejdet af NaturErhvervstyrelsen

Læs mere

Udfordringer og muligheder i tilskudsordningerne set fra en planteavlskonsulents stol. v. Anders Vestergaard, LMO

Udfordringer og muligheder i tilskudsordningerne set fra en planteavlskonsulents stol. v. Anders Vestergaard, LMO Udfordringer og muligheder i tilskudsordningerne set fra en planteavlskonsulents stol v. Anders Vestergaard, LMO Disposition Hvilke tilskudsmuligheder er der, og for hvilke typer bedrifter vil det være

Læs mere

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Institution: NaturErhvervstyrelsen Kontor: Miljø og Biodiversitet Sagsnr.: 14-810-000051 Dato: 12. december 2014 Orientering om udkast til bekendtgørelse

Læs mere

Sådan dokumenterer du, at du er aktiv landbruger

Sådan dokumenterer du, at du er aktiv landbruger Sådan dokumenterer du, at du er aktiv landbruger Indhold 1 Hvorfor står der Nej?... 1 1.2 Dokumentation... 3 2 Mulighed 1: Samlet omsætning... 3 2.1 Opdatér felt A... 3 3 Mulighed 2: Omsætning fra landbrugsaktiviteter...

Læs mere

Vejledning om enkeltbetaling

Vejledning om enkeltbetaling Vejledning om enkeltbetaling December 2006 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Direktoratet for FødevareErhverv Kolofon Vejledning om enkeltbetaling December 2006 Denne vejledning er udarbejdet

Læs mere

Fornyet høring over udkast til bekendtgørelse om krydsoverensstemmelse

Fornyet høring over udkast til bekendtgørelse om krydsoverensstemmelse Til parterne på vedlagte høringsliste Sagsnummer: 15-8025-000305 Dato: 9. februar 2016 Fornyet høring over udkast til bekendtgørelse om krydsoverensstemmelse NaturErhvervstyrelsen sender følgende udkast

Læs mere

Vejledning om Producentskifte 2017

Vejledning om Producentskifte 2017 Vejledning om Producentskifte 2017 Landbrugs- og Fiskeristyrelsen Marts 2017 Kolofon Vejledning om Producentskifte 2017 Denne vejledning er udarbejdet af Landbrugs- og Fiskeristyrelsen i 2017 Fotograf(er):

Læs mere

Brugerguide til ansøgning om betalingsrettigheder fra den nationale reserve 2018

Brugerguide til ansøgning om betalingsrettigheder fra den nationale reserve 2018 Brugerguide til ansøgning om betalingsrettigheder fra den nationale reserve 2018 Februar 2018 Brugerguide til ansøgning om betalingsrettigheder fra den nationale reserve 2018 Denne vejledning er udarbejdet

Læs mere

Sådan henter du oplysninger ved hjælp af funktioner

Sådan henter du oplysninger ved hjælp af funktioner Sådan henter du oplysninger ved hjælp af funktioner I fællesskemaet kan du hente oplysninger om bl.a. marker og tilsagn ved hjælp af funktioner. Du finder funktionerne i rullelisten øverst til venstre

Læs mere

Vejledning om enkeltbetalingsordningen ved ekspropriation

Vejledning om enkeltbetalingsordningen ved ekspropriation Vejledning om enkeltbetalingsordningen ved ekspropriation April 2006 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Direktoratet for FødevareErhverv Kolofon Vejledning om enkeltbetalingsordningen ved ekspropriation

Læs mere

Fødevareministeriets. Tast selv-service. NemID og Medarbejdersignatur Elektronisk fuldmagt Fællesskema og markkort

Fødevareministeriets. Tast selv-service. NemID og Medarbejdersignatur Elektronisk fuldmagt Fællesskema og markkort Fødevareministeriets Tast selv-service NemID og Medarbejdersignatur Elektronisk fuldmagt Fællesskema og markkort Januar 2012 Indhold 1 Velkommen til Tast selv-service 3 2 Log på med NemID eller Medarbejdersignatur

Læs mere

Brugerguide til Internet Markkort 2017

Brugerguide til Internet Markkort 2017 Brugerguide til Internet Markkort 2017 Udkast november 2016 Kolofon Brugerguide til Internet Markkort 2017 Januar 2017 Denne vejledning er udarbejdet af NaturErhvervstyrelsen i 2017 NaturErhvervstyrelsen

Læs mere

Vejledning til Pleje af græs- og naturarealer 2015

Vejledning til Pleje af græs- og naturarealer 2015 Vejledning til Pleje af græs- og naturarealer 2015 NaturErhvervstyrelsen December 2014 Kolofon Vejledning til Pleje af græs- og naturarealer Denne vejledning er udarbejdet af Ministeriet for Fødevarer,

Læs mere

Notat om høringssvar til ændringer til bekendtgørelse om markblok og elektronisk Fællesskema

Notat om høringssvar til ændringer til bekendtgørelse om markblok og elektronisk Fællesskema Center for Landbrug/Direkte Betalinger Sagsnr./dok.nr.: 14-80181-000001 16. december 2014 Notat om høringssvar til ændringer til bekendtgørelse om markblok og elektronisk Fællesskema Udkast til bekendtgørelse

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til omlægning til økologisk jordbrug

Bekendtgørelse om tilskud til omlægning til økologisk jordbrug BEK nr 37 af 22/01/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 22. juni 2016 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 12-810-000009 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til omlægning til økologisk jordbrug

Bekendtgørelse om tilskud til omlægning til økologisk jordbrug (Gældende) Udskriftsdato: 9. januar 2015 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., FødevareErhverv, j.nr. 3690-09-26 Senere ændringer til forskriften BEK nr 373 af 12/04/2010 BEK nr

Læs mere

Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2016

Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2016 Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2016 Kolofon Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2016 Denne vejledning er udarbejdet af Miljø og Fødevareministeriet, NaturErhvervstyrelsen,

Læs mere

Vejledning om Fastholdelse af vådområder, naturlige vandstandsforhold og lavbundsområder 2015

Vejledning om Fastholdelse af vådområder, naturlige vandstandsforhold og lavbundsområder 2015 Vejledning om Fastholdelse af vådområder, naturlige vandstandsforhold og lavbundsområder 2015 NaturErhvervstyrelsen Juli 2015 Kolofon Vejledning om Fastholdelse af vådområder, naturlige vandstandsforhold

Læs mere

Vejledning om enkeltbetaling

Vejledning om enkeltbetaling Vejledning om enkeltbetaling Sådan er reglerne for enkeltbetalingsordningen Januar 2008 Foreløbig udgave - afventer bekendtgørelsesændring om regler for rådighedsdato Ministeriet for Fødevarer, Landbrug

Læs mere

Vejledning om tilskud til Ændret afvanding i Tøndermarsken 2016

Vejledning om tilskud til Ændret afvanding i Tøndermarsken 2016 Vejledning om tilskud til Ændret afvanding i Tøndermarsken 2016 NaturErhvervstyrelsen Juli 2016 Kolofon Vejledning om tilskud til Ændret afvanding i Tøndermarsken 2016 Denne vejledning er udarbejdet af

Læs mere

Afgrødekoder for miljø- og økologitilsagn 2017

Afgrødekoder for miljø- og økologitilsagn 2017 Afgrødekoder for miljø- og økologitilsagn 2017 Relevante r for miljøtilsagn Kode Navn Miljøgræs MVJ-tilsagn (0 N), omdrift 248 Permanent græs ved vandboring Udnyttet græs ved vandboring 253 Miljøgræs MVJ-tilsagn

Læs mere

Braklagte arealer 1 Lavskov 0,3 Efterafgrøder 0,3

Braklagte arealer 1 Lavskov 0,3 Efterafgrøder 0,3 Generelt Denne vejledning gennemgår kort om reglerne og hvad du skal være opmærksom på i forbindelse med nye grønne EU krav og planlægning i markprogrammet. 30 pct. af areal støtten fra EU er fremefter

Læs mere

Lovtidende A Udgivet den 19. januar Bekendtgørelse om direkte støtte til landbrugere efter enkeltbetalingsordningen 1)

Lovtidende A Udgivet den 19. januar Bekendtgørelse om direkte støtte til landbrugere efter enkeltbetalingsordningen 1) Lovtidende A 2012 Udgivet den 19. januar 2012 18. januar 2012. Nr. 29. Bekendtgørelse om direkte støtte til landbrugere efter enkeltbetalingsordningen 1) I medfør af 1, stk. 1 og 3-5, 1 a, stk. 1 og 2,

Læs mere

Vejledning om slagtepræmie for kvier, tyre og stude 2018

Vejledning om slagtepræmie for kvier, tyre og stude 2018 Vejledning om slagtepræmie for kvier, tyre og stude 2018 Januar 2018 Vejledning om slagtepræmie for kvier, tyre og stude 2018 Denne vejledning er udarbejdet af Landbrugsstyrelsen i januar 2018. Foto: Colourbox

Læs mere

Brug afgrødekode 312, hvis arealet er et landbrugsareal.

Brug afgrødekode 312, hvis arealet er et landbrugsareal. 4 Miljøvenlig drift af græsarealer 5 Pleje af græs og naturarealer med afgræsning, rydning, slæt 253 Tilsagnsarealer i Natura 2000 vil kunne opnå grundbetaling, uanset om arealet opfylder kravene til plantedække

Læs mere

Bekendtgørelse om slagtepræmie for kvier, tyre og stude 1

Bekendtgørelse om slagtepræmie for kvier, tyre og stude 1 BEK nr 1547 af 11/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 20. december 2015 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 15-80181-000246 Senere

Læs mere