Almindelige betingelser for Vestforsyning Sinus: EL salg til private GENERELLE BETINGELSER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Almindelige betingelser for Vestforsyning Sinus: EL salg til private GENERELLE BETINGELSER"

Transkript

1 salg til private 1. Generelt 1.1. Betingelserne i denne aftale gælder for salg til private, der indgår aftale med Vestforsyning :Sinus EL, dvs. når der hovedsageligt handles udenfor erhverv Betingelserne udgør sammen med kontrakten grundlaget for aftalen mellem dig og Vestforsyning :Sinus EL. Såfremt der er uoverensstemmelse mellem kontrakten og betingelserne, er det kontrakten, som er gældende Opsiges aftalen om leverance af strøm, ophører aftalen om eventuelle tilkøb også De leverede produkter og services fremgår af kontrakten Alle priser er i danske kroner inkl. moms. 2. Fortrydelsesret 2.1. Du har 14 dages fortrydelsesret, efter du har indgået aftalen. Inden for de 14 dage kan du opsige aftalen ved henvendelse til Vestforsyning :Sinus EL. 3. Information til dig 3.1. Al skriftlig kommunikation mellem dig og Vestforsyning :Sinus EL foregår som udgangspunkt elektronisk f.eks. via og sms. Vestforsyning :Sinus EL udsender information som bl.a. omfatter kontrakter, servicemeddelelser, betalingspåmindelser, rykkerbreve m.v. Vestforsyning :Sinus EL kan dog frit vælge, at fremsende meddelelser til dig med post Meddelelser m.v., som du modtager fra Vestforsyning :Sinus EL pr. og/eller sms på den aftalte adresse og/eller mobiltelefonnummer, har samme juridiske retsvirkning mht. bl.a. betalingsaccept og klagefrister, som hvis de var modtaget med almindelig post Vestforsyning :Sinus EL forbeholder sig ret til, at opkræve et gebyr, hvis du ønsker breve sendt med post Det er din pligt, straks at opdatere dine oplysninger hos Vestforsyning :Sinus EL, hvis du ændrer én af følgende oplysninger; adresse, mobilnummer eller folkeregisteradresse. 4. Betaling og betalingsbetingelser 4.1. Al opkrævning foregår via tilmelding til betalingsservice (PBS/Nets). Vestforsyning :Sinus EL forbeholder sig ret til at opkræve et gebyr, hvis du ønsker at betale dine regninger med indbetalingskort eller få dine regninger sendt med posten. Du finder en oversigt over gebyrer på vores hjemmeside Der afregnes aconto kvartalsvis forud, medmindre andet er anført i kontrakten Hvis du mangler at betale, forbeholder Vestforsyning :Sinus EL sig ret til at modregne mellem de forskellige produkter og services Betaler du for sent, får du en rykker, og Vestforsyning :Sinus EL opkræver et gebyr samt renter. Der løber flere omkostninger på, hvis det er nødvendigt at sende sagen til inkasso. 5. Kreditvurdering 5.1. Vestforsyning :Sinus EL forbeholder sig ret til, at indhente kreditoplysninger fra uafhængige kreditoplysningsbureauer og/eller advarselsregistre før leverancestart og i løbet af aftalens løbetid Vestforsyning :Sinus EL kan kræve depositum eller anden tilstrækkelig sikkerhed for din betalingsforpligtelse, hvis Vestforsyning :Sinus EL vurderer, at der foreligger, eller det forventes, at der opstår en begrundet risiko for tab. 6. Varighed og opsigelse 6.1. Med mindre andet er anført i kontrakten, er der en bindingsperiode på 6 måneder fra aftaleindgåelse. Herefter kan aftalen opsiges med en måneds varsel ved henvendelse til Vestforsyning :Sinus EL Opsiges aftalen uretmæssigt i løbet af de første 6 måneder, forbeholder Vestforsyning :Sinus EL sig ret til at opkræve et gebyr. Du finder en oversigt over gebyrer på vores hjemmeside. 7. Flytning og overdragelse af aftalen 7.1. Hvis du flytter fra én adresse til en anden, skal du kontakte Vestforsyning :Sinus EL senest 14 dage før fraflytning og oplyse din nye adresse og flytningsdato. Du kan give besked pr. telefon, eller post. Hvis du teknisk ikke kan flytte aftalen helt eller delvist, betragtes aftalen for opsagt af dig. Ved for sen anmeldelse af flytning opkræves der et gebyr. Der findes en oversigt over gebyrer på vores hjemmeside Du hæfter for forbruget, selvom du er fraflyttet, hvis flytning ikke er anmeldt Du må hverken helt eller delvist overdrage rettigheder eller forpligtelser i aftalen uden Vestforsyning :Sinus EL s forudgående samtykke. Vestforsyning :Sinus EL kan uden dit samtykke foretage en sådan overdragelse som led i en hel eller delvis overdragelse af sine aktiviteter og passiver til tredjemand, ligesom overdragelse kan ske til ethvert nuværende og kommende selskab inden for Vestforsyning koncernen Vestforsyning :Sinus EL kan opsige aftalen med et skriftligt varsel på mindst 3 måneder til udgangen af en måned. 8. Personoplysninger 8.1. Med aftalen accepterer du, at Vestforsyning :Sinus EL så længe kundeforholdet består via CPR-registret indsamler, behandler og opbevarer dine persondata i henhold til Persondataloven for korrekt opfyldelse af aftalen. Du accepterer endvidere, at Vestforsyning :Sinus EL kan videregive dine data til Vestforsyning Erhverv A/S med henblik på håndtering af administrative opgaver Du kan ved henvendelse til Vestforsyning :Sinus EL få indsigt i, hvilke oplysninger der er registreret. 9. Uoverensstemmelser 9.1. Ved klager kan du henvende dig til Vestforsyning :Sinus EL Opnås der ikke enighed om sagen, kan klagen indbringes for Ankenævnet på Energiområdet, eller Energitilsynet, Tvister mellem dig og Vestforsyning :Sinus EL afgøres efter dansk ret. Eventuel sag mod Vestforsyning :Sinus EL vedrørende aftalen kan anlægges ved retten i Holstebro.

2 salg til private 10. Misligholdelse Såfremt en af parterne væsentligt misligholder sine forpligtelser i henhold til aftalen, kan den anden part ophæve aftalen. En ophævelse medfører, at leverancen straks ophører, og du skal betale eventuelt skyldige beløb til Vestforsyning :Sinus EL Såfremt du misligholder betalingsforpligtelsen eller har afgivet fejlagtige oplysninger, kan Vestforsyning :Sinus EL ophæve aftalen Vestforsyning :Sinus EL kan endvidere ophæve aftalen, hvis du ikke har en aftale med det lokale netselskab, eller at aftalen med det lokale netselskab ophører Hvis det lokale netselskab eller energinet.dk afbryder eller begrænser levering af strøm til dig, uden at det er din skyld, betragtes dette ikke som misligholdelse af aftalen. 11. Erstatningsansvar Parterne er ansvarlige efter dansk rets almindelige regler, medmindre andet er fastsat i aftalen Vestforsyning :Sinus EL er ikke ansvarlig for skader eller tab som følge af fejl, planlagte eller utilsigtede afbrydelser i elnettet herunder også spændingsforhold, frekvens og støjforhold. 12. Force majeure Hverken du eller Vestforsyning :Sinus EL er ansvarlig for manglende opfyldelse af forpligtelserne i aftalen i tilfælde af force majeure Force majeure kan foreligge, når en manglende eller mangelfuld opfyldelse skyldes forhold, som indtræder efter aftalens indgåelse, og som er uden for den anden parts kontrol, f.eks. vejrlig og andre naturkatastrofer, terrorristhandlinger, krig, regerings- og myndighedshandlinger, arbejdsstridigheder, herunder strejke og lockout, hærværk, it-nedbrud, sammenbrud herunder ledningsbrud eller fejl på el-anlæg, eller umulighed mht. at opnå nødvendig arbejdskraft, maskiner, materialer m.v Såfremt Vestforsyning :Sinus EL ikke kan opfylde sin forpligtelse pga., at det lokale netselskab eller energinet.dk har påberåbt sig force majeure, er Vestforsyning :Sinus EL ligeledes berettiget til at påberåbe sig force majeure Såfremt en af parterne påberåber sig force majeure, skal den anden part straks have besked. 13. Ikrafttrædelse og ændringer De til enhver tid gældende betingelser findes på Vestforsyning :Sinus EL s hjemmeside Med minimum tre måneders forudgående varsel kan Vestforsyning :Sinus EL ændre i de almindelige leveringsbetingelser. Varsling om ændringer i de almindelige betingelser herunder priser, gebyrer etc. vil ske i form af f.eks. meddelelser på hjemmeside, ved regningsfremsendelse, eller anden kundespecifik information Ændringer i betingelser og priser, som alene er til din fordel, kan gennemføres uden varsel, men vil blive offentliggjort på vores hjemmeside. Sådanne ændringer berettiger ikke, at du opsiger aftalen Ændringer, der skyldes ændret lovgivning eller påbud fra offentlige myndigheder uden for Vestforsyning :Sinus EL s kontrol, træder i kraft uden forudgående information til dig, hvis det ikke er muligt at varsle Vestforsyning :Sinus EL afregner altid efter den sidst indgåede kontrakt med dig, såfremt der er indgået to eller flere kontrakter med Vestforsyning :Sinus EL for det samme leveringstidspunkt for de samme aftagenumre. PRODUKTSPECIFIKKE BETINGELSER : STRØM 14. Forholdet mellem dig og Vestforsyning :Sinus EL i forhold til levering af strøm Det er en forudsætning for leverancen af strøm, at du er tilsluttet det kollektive elforsyningsnet via en aftale med det lokale netselskab, og at du til enhver tid opfylder betingelserne herfor Vestforsyning :Sinus EL har ret til at stoppe leverancen af strøm, hvis det lokale netselskab afbryder forsyningen af strøm til dig Det lokale netselskab er ansvarlig for den fysiske distribution af strøm. Det lokale netselskab er endvidere ansvarlig for udbedring ved strømafbrydelse samt strømmens kvalitet Det lokale netselskab afregner nettariffer (transporten) og energiafgifter med dig Måling af leveret strøm sker iht. det lokale netselskabs regler, og deres målerudstyr danner grundlag for afregning af strøm. Der er endvidere det lokale netselskab, der har ansvaret for, at målingerne er korrekte Det er op til dig, at sikre de nødvendige måleraflæsninger gennem det lokale netselskab. Mangler der aflæsninger, eller er oplysningerne ikke rigtige, kan Vestforsyning :Sinus EL afregne efter et skønnet forbrug Du skal acceptere efterregulering af opkrævningerne som følge af forsinket modtagelse af forbrugsdata eller det lokale netselskabs korrektion af måledata eller målefejl Du giver Vestforsyning :Sinus EL fuldmagt til, at gennemføre leverandørskifte i DataHubén, herunder at Vestforsyning :Sinus EL kan få oplyst dine aftagenumre, stam- og måledata. 15. Pris på strøm Den aftalte pris er inklusiv volumenfleksibilitet, medmindre andet fremgår af kontrakten, men eksklusiv betaling til det lokal netselskab samt afgifter og gebyrer m.v. som pålægges Vestforsyning :Sinus EL. Gældende afgifter og gebyrer vil fremgå af fakturaen. 16. Eksterne udbuds-/efterspørgselsforhold vedrørende strøm I særlige tilfælde, hvor udbuds- og efterspørgselskurverne i enkelte timer ikke mødes, idet efterspørgslen overstiger udbuddet, og der således ikke dannes pris, må Vestforsyning :Sinus EL indkøbe regulerkraft. Du afregnes de faktiske anskaffelsesomkostninger i den eller de timer, uanset hvilken afregningsform, der er aftalt. Dette gælder uanset eventuel aftale om fast pris el. lign. Ved regulerkraft forstås den strøm, som indkøbes af den systemansvarlige i løbet af driftsdøgnet til afbalancering af el-nettet.

3 salg til private 17. Mængde af strøm Det forventede årsforbrug baseres på oplysninger fra det lokale netselskab. 18. A conto Acontoopkrævningen beregnes på baggrund af det lokale netselskabs oplysninger om dit forventede forbrug på aftagestedet Vestforsyning :Sinus EL modtager som minimum én gang årligt besked fra det lokale netselskab om det faktiske forbrug i en given periode. Hvis der er opkrævet for lidt, skal du betale forskellen sammen med en ny acontoregning. Hvis der er opkrævet for meget, modregnes det for den kommende periode Ved aftalens ophør eller flytning modtager du en slutafregning ca. 6 uger efter modtagelse af slutaflæsningen fra det lokale netselskab. Skal du have penge tilbage, bliver beløbet sat ind på din NemKonto.

4 salg til erhverv 1. Generelt 1.1. Betingelserne i denne aftale gælder for salg til erhvervsvirksomheder (herefter Kunden ), der indgår aftale med Vestforsyning :Sinus EL Betingelserne udgør sammen med kontrakten grundlaget for aftalen mellem Kunden og Vestforsyning :Sinus EL. Såfremt der er uoverensstemmelse mellem kontrakten og betingelserne, er det kontrakten, som er gældende Opsiges aftalen om leverance af strøm, ophører aftalen om eventuelle tilkøb også De leverede produkter og services fremgår af kontrakten Alle priser er i danske kroner ekskl. moms. 2. Reference 2.1. Vestforsyning :Sinus EL er berettiget til at optage Kunden på sin referenceliste. Kunden kan til enhver tid anmode Vestforsyning :Sinus EL om ikke at blive brugt som reference, hvorefter Kunden straks udgår af listen. 3. Information mellem Kunden og Vestforsyning Sinus :EL 3.1. Al skriftlig kommunikation mellem Kunden og Vestforsyning :Sinus EL foregår som udgangspunkt elektronisk f.eks. via og sms. Vestforsyning :Sinus EL udsender information som bl.a. omfatter kontrakter, servicemeddelelser, betalingspåmindelser, rykkerbreve m.v. Vestforsyning :Sinus EL kan dog frit vælge at fremsende meddelelser til Kunden med almindelig post Meddelelser m.v. som Kunden modtager fra Vestforsyning :Sinus EL, pr. og/eller sms, på den aftalte adresse og/eller mobiltelefonnummer, har samme juridiske retsvirkning mht. betalingsaccept og klagefrister, som hvis de var modtaget med almindelig post Vestforsyning :Sinus EL forbeholder sig ret til at opkræve et gebyr, hvis Kunden ønsker breve sendt med post Det er Kundens pligt, straks at opdatere oplysningerne hos Vestforsyning :Sinus EL, hvis Kunden ændrer én af følgende oplysninger; adresse, mobilnummer eller adresse for CVR nummeret. 4. Betaling og betalingsbetingelser 4.1. Al opkrævning foregår via tilmelding til betalingsservice (PBS/Nets). Vestforsyning :Sinus EL forbeholder sig ret til at opkræve et gebyr, hvis Kunden ønsker at betale regninger med indbetalingskort og/eller få regninger sendt med posten. Der findes en oversigt over gebyrer på hjemmesiden Der afregnes a conto kvartalsvis forud, medmindre andet er anført i kontrakten Den angivne forfaldsdag på fakturaen er sidste rettidige betalingsdag. Såfremt forfaldsdagen er en lørdag, søndag eller helligdag, bliver førstkommende bankdag herefter sidste rettidige betalingsdato Hvis Kunden mangler at betale, forbeholder Vestforsyning :Sinus EL sig ret til, at modregne mellem de forskellige produkter og services Ved forsinket betaling er Vestforsyning :Sinus EL berettiget til, at opkræve morarenter fra forfaldsdagen indtil betaling sker. Hvis det er nødvendigt, at sende rykkere samt indlede inkasso, løber der flere omkostninger på. 5. Kreditvurdering 5.1. Vestforsyning :Sinus EL forbeholder sig ret til, at indhente kreditoplysninger fra uafhængige kreditoplysningsbureauer og/eller advarselsregistre før leverancestart og i løbet af aftalens løbetid Vestforsyning :Sinus EL kan kræve depositum eller anden tilstrækkelig sikkerhed for Kundens betalingsforpligtelse, hvis Vestforsyning :Sinus EL vurderer, at der foreligger, eller det forventes, at der opstår en begrundet risiko for tab. 6. Varighed og opsigelse 6.1. Varighed af aftalen fremgår af kontrakten Ønsker kunden at bringe aftalen til ophør før det i aftalen fastsatte tidspunkt, kan det ske med 3 måneders varsel til ophør ved udgangen af en måned. Frigørelse fra Kundens side kan alene ske ved betaling af et gebyr, der skal dække Vestforsyning :Sinus EL s tab. Erstatningssummen for kunder med et årsforbrug indtil kwh andrager kr For kunder med et årsforbrug der overstiger kwh opgøres erstatningen af Vestforsyning :Sinus EL s tab ved at aftalen bringes til ophør efter positiv opfyldelsesinteresse. Skal Kunden have penge tilbage, bliver beløbet overført til Kundens NemKonto Vestforsyning :Sinus EL kan opsige aftalen med et skriftligt varsel på mindst 3 måneder til udgangen af en periode. 7. Flytning og overdragelse af aftalen 7.1. Hvis Kunden flytter fra én adresse til en anden, skal Kunden kontakte Vestforsyning :Sinus EL senest 14 dage før fraflytning og oplyse den nye adresse og flytningsdato. Kunden kan give besked pr. eller post. Hvis Kunden teknisk ikke kan flytte aftalen helt eller delvist, betragtes aftalen for opsagt af Kunden. Ved for sen anmeldelse af flytning opkræves der gebyr. Der findes en oversigt over gebyrer på hjemmesiden Kunden hæfter for forbruget, selvom Kunden er fraflyttet, hvis flytning ikke bliver anmeldt Kunden må hverken helt eller delvist overdrage rettigheder eller forpligtelser i aftalen uden Vestforsyning :Sinus EL s forudgående samtykke I tilfælde af omstrukturering (f.eks. fusion, spaltning eller virksomhedssalg), hvorved Kundens forbrug af elektricitet overføres fra en juridisk enhed til en anden, kan Vestforsyning :Sinus EL forlange, at aftalen skal fortsætte uændret. Erhververen af virksomheden hæfter i så fald på lige fod med Kunden for aftalens korrekte opfyldelse. Ved omstrukturering forstås også overdragelser indenfor samme koncern eller hvor kontrollen med virksomheden reelt er uændret. Nægter erhververen at fortsætte aftalen i den resterende del af aftalens løbetid, kan Vestforsyning :Sinus EL betragte dette som væsentlig misligholdelse, jf. pkt

5 salg til erhverv 7.5. Vestforsyning :Sinus EL kan uden Kundens samtykke helt eller delvist overdrage rettigheder eller forpligtelser som led i en hel eller delvis overdragelse af sine aktiviteter eller aktiver og passiver til trediemand, ligesom overdragelse kan ske til ethvert nuværende og kommende selskab inden for Vestforsyning koncernen. 8. Aftaledata mellem parterne registrering og ændring 8.1. Kunden skal forsyne Vestforsyning :Sinus EL med nødvendig og korrekt information vedrørende Kundens virksomhed, som er af betydning for, at Vestforsyning :Sinus EL kan levere sine produkter og services Oplysninger der danner grundlag for de leverede produkter og services samt Vestforsyning :Sinus EL s registreringer heraf lægges til grund for leveranceforholdet, indtil der meddeles ændringer heraf Kunden accepterer, at Vestforsyning :Sinus EL kan videregive information til tilknyttede selskaber med henblik på administration og rådgivning Har Kunden købt et produkt eller en service, der helt eller delvist leveres af en ekstern samarbejdspartner, har Vestforsyning :Sinus EL ret til, at videregive oplysninger i det omfang, det er nødvendigt for leverancen Kunden kan ved henvendelse til Vestforsyning :Sinus EL få oplyst, hvilke oplysninger der er registreret. 9. Uoverensstemmelser 9.1. Ved klager kan Kunden henvende sig til Vestforsyning :Sinus EL Alle uoverensstemmelser med tilknytning til aftalen søges afgjort ved forhandling mellem parterne. Hvis parterne er enige herom, kan der inddrages en uvildig mediator til konfliktmægling. Udgiften til mediator afholdes i fællesskab Enhver tvist som måtte opstå i forbindelse med denne aftale, skal afgøres efter Regler for behandling af sager ved Det Danske Voldgiftsinstitut (Danish Abistration). Hver part udpeger en voldgiftsmand, medens voldgiftsrettens formand udnævnes af instituttet. Såfremt en part ikke inden 30 dage efter at have indgivet eller modtaget underretning om begæring om voldgift har udpeget en voldgiftsmand, udnævnes også denne af Instituttet i overensstemmelse med ovennævnte regler. Voldgiftsrettens formand skal være jurist Tvister mellem Kunden og Vestforsyning :Sinus EL afgøres efter dansk ret. Eventuel sag mod Vestforsyning :Sinus EL vedrørende aftalen kan anlægges ved retten i Herning. 10. Misligholdelse Såfremt en af parterne væsentligt misligholder sine forpligtelser i henhold til aftalen, kan den anden part ophæve aftalen. En ophævelse medfører, at leverancen straks ophører, og Kunden skal betale eventuelt skyldige beløb til Vestforsyning :Sinus EL. Ophæves aftalen på grund af Kundens misligholdelse, har Vestforsyning :Sinus EL ret til erstatning. Erstatningssummen for kunder med et årsforbrug indtil kwh andrager kr For kunder med et årsforbrug der overstiger kwh opgøres erstatningen af Vestforsyning :Sinus EL s tab ved at aftalen bringes til ophør efter positiv opfyldelsesinteresse. Skal Kunden have penge tilbage, bliver beløbet sat ind på Kundens konto med leverandørservice Såfremt kunden misligholder betalingsforpligtelsen eller har afgivet fejlagtige oplysninger, kan Vestforsyning :Sinus EL ophæve aftalen Vestforsyning :Sinus EL kan endvidere ophæve aftalen, hvis Kunden ikke har en aftale med det lokal netselskab, eller at aftalen ophører Hvis det lokale netselskab eller energinet.dk afbryder eller begrænser levering af strøm til Kunden, uden at det er Kundens skyld, betragtes dette ikke som misligholdelse af aftalen. 11. Erstatningsansvar Parterne er ansvarlige efter dansk rets almindelige regler, medmindre andet er fastsat i aftalen Vestforsyning :Sinus EL er ikke ansvarlig for skader eller tab som følge af fejl, planlagte eller utilsigtede afbrydelser i elnettet herunder også spændingsforhold, frekvens og støjforhold Vestforsyning :Sinus EL er i intet tilfælde ansvarlig for Kundens driftstab og indirekte tab Kunden er i intet tilfælde ansvarlig for Vestforsyning :Sinus EL s driftstab og indirekte tab. 12. Force majeure Hverken Kunden eller Vestforsyning :Sinus EL er ansvarlig for manglende opfyldelse af forpligtelserne i aftalen i tilfælde af force majeure Force majeure kan foreligge, når en manglende eller mangelfuld opfyldelse skyldes forhold, som indtræder efter aftalens indgåelse, og som er uden for dan anden parts kontrol f.eks. vejrlig og andre naturkatastrofer, terroristhandlinger, krig, regerings- og myndighedshandlinger, arbejdsstridigheder, herunder strejke og lockout, hærværk, it-nedbrud, sammenbrud herunder ledningsbrud eller fejl i eller på el-anlæg, eller umulighed mht. at opnå nødvendig arbejdskraft, maskiner, materialer m.v Såfremt Vestforsyning :Sinus EL ikke kan opfylde sin forpligtelse pga., at det lokale netselskab eller energinet.dk har påberåbt sig force majeure, er Vestforsyning :Sinus EL ligeledes berettiget til, at påberåbe sig force majeure, skal den anden part straks have besked. 13. Ikrafttrædelse og ændringer De til enhver tid gældende betingelser findes på hjemmesiden Med minimum 30 dages forudgående varsel kan Vestforsyning :Sinus EL ændre i de almindelige betingelser. Varsling om ændringer i de almindelige betingelser herunder priser, gebyrer ect. vil ske i form af f.eks. meddelelser på hjemmesiden, ved regningsfremsendelse, eller anden kundespecifik information Ændringer i betingelser og priser, som alene er til Kundens fordel, kan gennemføres uden varsel, men vil blive offentliggjort på hjemmesiden. Sådanne ændringer berettiger ikke Kunden til at opsige aftalen Ændringer, der skyldes ændret lovgivning eller påbud fra offentlige myndigheder uden for Vestforsyning :Sinus EL s kontrol, træder i kraft uden forudgående information til Kunden, hvis det ikke er muligt at varsle.

6 salg til erhverv Vestforsyning :Sinus EL afregner altid efter den sidst indgåede kontrakt med Kunden, såfremt der er indgået to eller flere kontrakter med Vestforsyning :Sinus EL for det samme leveringstidspunkt for de samme aftagenumre. PRODUKTSPECIFIKKE BETINGELSER: STRØM 14. Forholdet mellem Kunden og Vestforsyning :Sinus EL i forhold til levering af strøm Det er en forudsætning for leverancen af strøm, at Kunden er tilsluttet det kollektive elforsyningsnet via en aftale med det lokale netselskab, og at Kunden til enhver tid opfylder betingelserne herfor Vestforsyning :Sinus EL har ret til at stoppe leverancen af strøm, hvis det lokale netselskab afbryder forsyningen af strøm til Kunden Det lokale netselskab er ansvarlig for den fysiske distribution af strøm. Det lokale netselskab er endvidere ansvarlig for udbedring ved strømafbrydelse samt strømmens kvalitet Det lokal netselskab afregner nettariffer (transporten) og energiafgifter med Kunden Måling af leveret strøm sker iht. det lokale netselskabs regler, og deres målerudstyr danner udgangspunkt for afregning af strøm. Det er endvidere det lokale netselskab, der har ansvaret for, at målingerne er korrekte Det er op til Kunden, at sikre de nødvendige måleraflæsninger gennem det lokale netselskab. Mangler der aflæsninger, eller er oplysningerne ikke rigtige kan Vestforsyning :Sinus EL afregne efter skønnet forbrug Kunden skal acceptere efterregulering af opkrævningerne som følge af forsinket modtagelse af forbrugsdata eller det lokale netselskabs korrektion af målerdata eller målefejl Kunden giver Vestforsyning :Sinus EL fuldmagt til at gennemføre Kundens leverandørskifte i Datahubén, herunder at Vestforsyning :Sinus EL kan få oplyst aftagenumrene på leveringsadresserne, stam- og måledata. 17. Mængde af strøm Leveringen af strøm omfatter hele Kundens forbrug på aftagenumre oplyst på kontrakten ved aftaleindgåelse Har Kunden aftagenumre, der ikke er nævnt i kontrakten, er Kunden forpligtet til straks efter, at Kunden er blevet opmærksom herpå at give Vestforsyning :Sinus EL meddelelse herom. Tilsvarende gælder, hvis Kunden efterfølgende i aftalens løbetid for adgang til yderligere aftagenumre. Yderligere aftagenumre omfattes af aftalen, når leverandørskiftet er gennemført. Vestforsyning :Sinus EL har dog ret til inden 30 dage efter nævnte meddelelse er modtaget fra Kunden, at vælge at disse yderligere aftag ikke skal omfattes af aftalen. Skriftlig besked gives i så fald straks til Kunden Det forventede årsforbrug baseres på oplysninger fra det lokale netselskab. 18. A conto Acontoopkrævningen beregnes på baggrund af det lokale netselskabs oplysninger om det forventede forbrug på aftagestederne Vestforsyning :Sinus EL modtager som minimum én gang om året besked fra det lokale netselskab om det faktiske forbrug i en given periode. Hvis der er opkrævet for lidt, skal Kunden betale forskellen sammen med en ny acontoregning. Hvis der er opkrævet for meget, modregnes det for den kommende periode Ved aftalens ophør eller flytning modtager Kunden en slutafregning ca. 6-8 uger efter modtagelse af slutaflæsningen fra det lokale netselskab. Skal Kunden have penge tilbage, bliver beløbet sat ind på Kundens Nem- Konto. 15. Pris på strøm Den aftalte pris er inklusiv volumenfleksibilitet, medmindre andet fremgår af kontrakten, men eksklusiv betaling til det lokale netselskab samt eventuelle afgifter og gebyrer m.v., som pålægges Vestforsyning :Sinus EL. Gældende afgifter og gebyrer vil fremgå af fakturaen Aftaleperioden fremgår af kontrakten. 16. Ekstreme udbuds-/efterspørgselsforhold vedrørende strøm I særlige tilfælde, hvor udbuds- og efterspørgselskurverne i enkelte timer ikke mødes, idet efterspørgslen overstiger udbuddet, og der således ikke dannes pris, må Vestforsyning :Sinus EL indkøbe regulerkraft. Kunden afregnes efter de faktiske anskaffelsesomkostninger i den eller de timer, uanset hvilken afregningsform, der er aftalt. Dette gælder uanset eventuel aftale om fast pris el. lign. Ved regulerkraft forstås den strøm, som indkøbes af den systemansvarlige i løbet af driftsdøgnet til afbalancering af el-nettet.

leveringsbetingelser FOR SALG AF EL PRIVAT

leveringsbetingelser FOR SALG AF EL PRIVAT leveringsbetingelser leveringsbetingelser FOR SALG AF EL PRIVAT DONG Energy El & Gas A/S 13. juni 2014 1. Generelle bestemmelser Disse leveringsbetingelser gælder for alle elleverancer fra DONG Energy

Læs mere

Privataftale om levering af elektricitet fra Modstrøm GOD ENERGI

Privataftale om levering af elektricitet fra Modstrøm GOD ENERGI Privataftale om levering af elektricitet fra Modstrøm TM GOD ENERGI 1 Aftale om leverance af produktet enkel 1.1 AFTALENS PARTER Denne aftale om levering af elektricitet er indgået den mellem CPR-nr. DKog

Læs mere

Vindstød A/S generelle leveringsbetingelser

Vindstød A/S generelle leveringsbetingelser Vindstød A/S generelle leveringsbetingelser Gældende for private husstande. 1. Om Vindstød A/S Vindstød A/S er ejet af: - Vindenergi Danmark a.m.b.a., som er et andelsselskab, der er ejet af de danske

Læs mere

Privataftale om levering af strøm, produkter og services fra Modstrøm Danmark A/S

Privataftale om levering af strøm, produkter og services fra Modstrøm Danmark A/S Privataftale om levering af strøm, produkter og services fra 1. AFTALENS PARTER Denne aftale om levering af strøm, produkter og services er indgået og træder i kraft den: mellem CPR-nr.: og CVR nr. 33

Læs mere

SALG AF NATURGAS DONG ENERGY'S ALMINDELIGE BETINGELSER FOR LEVERING AF NATURGAS

SALG AF NATURGAS DONG ENERGY'S ALMINDELIGE BETINGELSER FOR LEVERING AF NATURGAS SALG AF NATURGAS DONG ENERGY'S ALMINDELIGE BETINGELSER FOR LEVERING AF NATURGAS 1. maj 2015 1. Generelle bestemmelser Disse leveringsbetingelser gælder for levering af naturgas fra DONG Energy Salg & Service

Læs mere

SALG AF EL DONG ENERGY S ALMINDELIGE BETINGELSER FOR SALG AF EL PRIVAT

SALG AF EL DONG ENERGY S ALMINDELIGE BETINGELSER FOR SALG AF EL PRIVAT SALG AF EL DONG ENERGY S ALMINDELIGE BETINGELSER FOR SALG AF EL PRIVAT 16. april 2015 1. Generelle bestemmelser Disse leveringsbetingelser gælder for alle elleverancer fra DONG Energy Salg & Service A/S,

Læs mere

Salgs- og Leveringsbetingelser Blue Energy

Salgs- og Leveringsbetingelser Blue Energy Ver. 8 11/07/2014 Salgs- og Leveringsbetingelser Blue Energy Disse leveringsbetingelser gælder for alle el-leverancer fra Blue Energy A/S som er til ikke-erhvervsmæssig anvendelse for kunden, medmindre

Læs mere

Privataftale om levering af elektricitet fra Modstrøm

Privataftale om levering af elektricitet fra Modstrøm Privataftale om levering af elektricitet fra Modstrøm 1 Aftale om leverance af produktet ideel 1.1 AFTALENS PARTER Denne aftale om levering af elektricitet er indgået den mellem CPR-nr. DKog Modstrøm Danmark

Læs mere

Handelsbetingelser - Privatkunder

Handelsbetingelser - Privatkunder Handelsbetingelser - Privatkunder Nærværende handelsbetingelser gælder for leverance af el fra energileverandøren MyPower ApS (CVR nr. 36 46 04 07) til kunder, hvor el-forbruget overvejende er bestemt

Læs mere

Handelsbetingelser for levering af naturgas fra DCC Energi A/S

Handelsbetingelser for levering af naturgas fra DCC Energi A/S Handelsbetingelser for levering af naturgas fra DCC Energi A/S Handelsbetingelserne er gældende pr. 10. januar 2014. Disse betingelser er gældende for levering af naturgas fra DCC Energi A/S, herefter

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR SWITCH.DK A/S SALG AF EL TIL FORBRUGERE OG ERHVERVSDRIVENDE

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR SWITCH.DK A/S SALG AF EL TIL FORBRUGERE OG ERHVERVSDRIVENDE Switch.dk A/S Cvr. nr. 3080 7804 Henvendelse til Ørbækvej 260, 5220 Odense SØ, Kundeservice tel 6311 5800, kundeservice@switch.dk www.switch.dk SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR SWITCH.DK A/S SALG AF

Læs mere

Køb FynskSupportEl - så støtter vi din klub

Køb FynskSupportEl - så støtter vi din klub Køb FynskSupportEl - så støtter vi din klub FynskSupportEl gør en forskel. Du kan støtte en fynsk klub eller forening gennem dit køb af el hos Energi Fyn. Støt din klub og lad os betale FynskSupportEl

Læs mere

SEF Energi A/S Fåborgvej 44 DK-5700 Svendborg Cvr nr. 25 11 92 07 Tlf. 62 20 11 20 salg@sef.dk sef.dk

SEF Energi A/S Fåborgvej 44 DK-5700 Svendborg Cvr nr. 25 11 92 07 Tlf. 62 20 11 20 salg@sef.dk sef.dk Disse Leveringsbestemmelser er gældende i forholdet mellem Kunden og Elleverandøren fra og med den 1. april 2016 1. Generelle bestemmelser SEF Energi A/S (CVR-nr.25 11 92 07) er et datterselskab i Sydfyns

Læs mere

Handelsbetingelser - Erhvervskunder

Handelsbetingelser - Erhvervskunder Handelsbetingelser - Erhvervskunder Nærværende handelsbetingelser gælder for leverance af el fra energileverandøren MyPower ApS (CVR nr. 36 46 04 07) til erhvervskunder med et årligt forbrug på under 150.000

Læs mere

leveringsbetingelser Leveringsbetingelser for SmartHjem Varmestyring

leveringsbetingelser Leveringsbetingelser for SmartHjem Varmestyring leveringsbetingelser Leveringsbetingelser for SmartHjem Varmestyring DONG Energy El & Gas A/S 13. juni 2014 1. Anvendelsesområde og generelle forhold Disse leveringsbetingelser ( Leveringsbetingelser )

Læs mere

AFTALE OM SALG AF ELEKTRICITET LEVERINGSBETINGELSER ERHVERVSKUNDER

AFTALE OM SALG AF ELEKTRICITET LEVERINGSBETINGELSER ERHVERVSKUNDER AFTALE OM SALG AF ELEKTRICITET LEVERINGSBETINGELSER ERHVERVSKUNDER 1. Generelle bestemmelser Vestforsyning Service A/S (CVR-nr. 35 85 78 42) er et datterselskab i Vestforsyning og benævnes i det følgende

Læs mere

Vilkår for Selvbetjening Erhverv

Vilkår for Selvbetjening Erhverv Vilkår for Selvbetjening Erhverv Juni 2016 1. Aftalen For aftaler om Selvbetjening Erhverv, der udbydes af TDC A/S (herefter TDC) gælder følgende vilkår for Selvbetjening Erhverv i supplement til Generelle

Læs mere

Abonnementsvilkår for Mobilaftale. 10. november 2014

Abonnementsvilkår for Mobilaftale. 10. november 2014 Abonnementsvilkår for Mobilaftale 10. november 2014 Abonnementsvilkår for Mobilaftale 10. november 2014 1. Aftalen 1.1 Disse vilkår gælder for aftaler om YouSee Mobilaftale 6, 12 og 24. YouSee Mobilaftale

Læs mere

Aftale om Basis El Fastpris med omtanke

Aftale om Basis El Fastpris med omtanke Navn Navnesen [din adresse] Aftale om Basis El Fastpris med omtanke Tillykke med din nye elaftale, Basis El Fastpris med omtanke. Nedenfor ser du de væsentligste vilkår. Resten af vilkårene kan du læse

Læs mere

FynskSupport. Energi Fyns sponsorordning støtter din klub og forening

FynskSupport. Energi Fyns sponsorordning støtter din klub og forening el FynskSupport Energi Fyns sponsorordning støtter din klub og forening + ga s Du kan støtte en klub eller forening gennem dit køb af el og gas hos Energi Fyn. Støt din klub og lad os betale FynskSupport

Læs mere

Juni

Juni Juni 2008 www.dongenergy.dk Almindelige leveringsbetingelser Salg af el fra DONG Energy s virksomhed med forsyningspligt Indholdsfortegnelse: 1. Generelle bestemmelser 2. Forholdet mellem kunden og netselskaberne.

Læs mere

Kontrakt. Aftale om balanceansvar. Energinet.dk Tonne Kjærsvej 65 DK-7000 Fredericia. (i det følgende kaldet "Energinet.dk")

Kontrakt. Aftale om balanceansvar. Energinet.dk Tonne Kjærsvej 65 DK-7000 Fredericia. (i det følgende kaldet Energinet.dk) Kontrakt Energinet.dk Tonne Kjærsvej 65 DK-7000 Fredericia (i det følgende kaldet "Energinet.dk") og «Aftalefirma langt_navn» «Aktør_adresse_1» «Aktør_adresse_2» «Postnr» «By» (i det følgende kaldet "aktøren")

Læs mere

AFTALE OM SALG AF ELEKTRICITET

AFTALE OM SALG AF ELEKTRICITET AFTALE OM SALG AF ELEKTRICITET AFTALE OM FJERNSALG AFTALE INDGÅET UDEN FOR FAST FORRETNINGSSTED 1. Aftalens Parter Mellem [hjemmeside: xyz.dk] (herefter kaldet Elleverandøren) og (herefter kaldet Kunden)

Læs mere

MobilePeople Solutions A/S

MobilePeople Solutions A/S MobilePeople Solutions A/S Generelle Vilkår og Betingelser. Januar 2015 1. Generelt Nedenstående generelle vilkår og betingelser regulerer MobilePeople s leverance af digitale tjenester bestilt af Kunden,

Læs mere

Leveringsbetingelser for fyringsolie, træpiller, naturgas og el

Leveringsbetingelser for fyringsolie, træpiller, naturgas og el Leveringsbetingelser for fyringsolie, træpiller, naturgas og el LEVERINGS BETINGELSER FYRINGSOLIE Vi tilbyder Dem sikker forsyning af olie. Hvad enten De selv måtte ønske at kontrollere Deres oliebeholdning

Læs mere

Aftale om El.dk mellem [dit navn] og DONG Energy Salg & Service A/S (cvr-nr. 27 21 05 38)

Aftale om El.dk mellem [dit navn] og DONG Energy Salg & Service A/S (cvr-nr. 27 21 05 38) Aftale om El.dk mellem [dit navn] og DONG Energy Salg & Service A/S (cvr-nr. 27 21 05 38) Kære [dit navn] Tillykke med din nye elaftale, El.dk. Nedenfor ser du de væsentligste vilkår samt leveringsbetingelserne.

Læs mere

Kunden kan bevilges lån på mellem 500-6.000 kr. Samtlige tilgængelige lånebeløb, gebyrer og renter er opregnet i ydelsestabellen nedenfor.

Kunden kan bevilges lån på mellem 500-6.000 kr. Samtlige tilgængelige lånebeløb, gebyrer og renter er opregnet i ydelsestabellen nedenfor. Lånevilkår Ferratum Ferratum Denmark ApS (herefter Ferratum ) kan bevilge lån til en fysisk person (herefter Kunden ), som er mindst 23 år og myndig, er dansk statsborger med dansk CPR- nummer og folkeregisteradresse,

Læs mere

Fælles leveringsbetingelser for Forsyning Helsingør A/S

Fælles leveringsbetingelser for Forsyning Helsingør A/S Fælles leveringsbetingelser for Forsyning Helsingør A/S Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Indledende betingelser... 4 2.1. Oversigt... 4 2.2. Kundens indtræden i aftalen... 4 2.3. Til- og fraflytning...

Læs mere

YouSee Rate forudsætter CPR-nummer.

YouSee Rate forudsætter CPR-nummer. Vilkår for YouSee Rate Juni 2016 1. Aftalen Disse vilkår gælder for aftaler om YouSee Rate. YouSee Rate er afdragsordninger, der tilbydes ved køb af visse mobilterminaler hos YouSee. Der er således tale

Læs mere

Gasleverandøraftale. mellem. Distributionsselskabet. Gasleverandøren

Gasleverandøraftale. mellem. Distributionsselskabet. Gasleverandøren Gasleverandøraftale mellem Distributionsselskabet og Gasleverandøren (Version 3.0) Gældende fra 1. september 2014 Indholdsfortegnelse 1. AFTALEPARTER... 3 2. FORMÅL... 3 3. DEFINITIONER... 4 4. AFTALEPERIODE...

Læs mere

Vilkår for deltagelse i DataHub'en MÆGLER

Vilkår for deltagelse i DataHub'en MÆGLER Vilkår for deltagelse i DataHub'en MÆGLER mellem 18. september 2012 LRO/HSF Energinet.dk Tonne Kjærsvej 65 7000 Fredericia Som systemansvarlig operatør i Danmark med pligt til etablering og drift af en

Læs mere

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER 323-182087 SLA/sla 16.03.2015 ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER Advokatfirma Indholdsfortegnelse 1. Generelt... 3 2. Indgåelse... 3 3. Opsigelse... 3 4. Priser... 4 5. Betalingsbetingelser...

Læs mere

Bilag 3 N Forbrugerbeskyttelsesbekendtgørelsen

Bilag 3 N Forbrugerbeskyttelsesbekendtgørelsen 15. januar 2013 J.nr. 2201/1182-0006 Ref. BAK Bilag 3 N Forbrugerbeskyttelsesbekendtgørelsen HØRINGSUDGAVE Bekendtgørelse om forbrugerbeskyttelse i medfør af lov om naturgasforsyning 1) I medfør af 7 a

Læs mere

Tillægsaftale om Elektronisk indbetalingskort

Tillægsaftale om Elektronisk indbetalingskort Gældende pr. 20. november 2017 Tillægsaftale om Elektronisk 1. Elektronisk 1.1 Kunden og Nykredit Bank, Kalvebod Brygge 1-3, 1780 København V, kundeservice@nykredit.dk,har dags dato i henhold til Aftale

Læs mere

Abonnementsvilkår for TDC Webtekst

Abonnementsvilkår for TDC Webtekst Abonnementsvilkår for TDC Webtekst Kort præsentation af abonnementsvilkårene Her kan du læse de vilkår, som gælder for din abonnementsaftale med TDC. Vilkårene er sammen med prislisten og den fremsendte

Læs mere

Udbud - Indkøb af gummihjulslæsser. Kontrakt

Udbud - Indkøb af gummihjulslæsser. Kontrakt Udbud - Indkøb af gummihjulslæsser Kontrakt Dato: 24. august 2015 Dokument id: 26655 Version: 1.0 Udarbejdet af: Rasmus Olsen Kontrol: KontrolAf Godkendt af: GodkendtAf side 2 af 6 Odense Renovation A/S

Læs mere

Samhandelsbetingelser

Samhandelsbetingelser Samhandelsbetingelser 1 Generelt 1.1 Nærværende aftale beskriver kundens og WebWordSystem ApS (herefter WWS ) rettigheder og forpligtelser i forbindelse med de ydelser, som WWS udbyder via denne hjemmeside.

Læs mere

Ændringer til rammeaftale. Dato 11. april 2014

Ændringer til rammeaftale. Dato 11. april 2014 Ændringer til rammeaftale Dato 11. april 2014 Ændring Indkøb af teltduge til Virksomhedshjemmeværnet tilføjet til Rammeaftalens pkt. 2, samt justering i antal af teltduge til brug for Hærhjemmeværnet og

Læs mere

Bekendtgørelse om forbrugeraftaler om levering af elektricitet 1)

Bekendtgørelse om forbrugeraftaler om levering af elektricitet 1) BEK nr 1353 af 12/12/2014 (Historisk) Udskriftsdato: 2. februar 2017 Ministerium: Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet Journalnummer: Klima-, Energi- og Bygningsmin., Energistyrelsen, j.nr. 2008/2015-0020

Læs mere

Indkøb af gummihjulslæsser tons. Kontrakt

Indkøb af gummihjulslæsser tons. Kontrakt Indkøb af gummihjulslæsser 18-19 tons Kontrakt Dato: 27-09-2016 Dokument id: 51101 Version: 1.0 Udarbejdet af: RAO Kontrol: KAJ, PP, FA side 2 af 6 Odense Renovation A/S Snapindvej 21 5200 Odense V info@odenserenovation.dk

Læs mere

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser Forretningsbetingelser Ehrhorn Hummerston Gråbrødretorv 6-8, 3.sal DK-1154 København K. Telefon:+45 70201972 info@ehrhorn-hummerston.dk www.ehrhorn-hummerston.dk Almindelig del De generelle forretningsbetingelser

Læs mere

Bilag 1. Semler IT A/S GENERELLE VILKÅR OG BETINGELSER

Bilag 1. Semler IT A/S GENERELLE VILKÅR OG BETINGELSER Semler IT A/S GENERELLE VILKÅR OG BETINGELSER Version 1.0 Den 17. maj 2006 GENERELLE VILKÅR OG BETINGELSER 1 ANVENDELSESOMRÅDE 1.1 Disse Generelle Vilkår og Betingelser gælder for alle Semler IT A/S' leverancer,

Læs mere

B E T I N G E L S E R F O R M O D T A G E L S E A F K U N D E R S B E T A L I N- G E R V I A D A N S K E N E T B E T A L I N G

B E T I N G E L S E R F O R M O D T A G E L S E A F K U N D E R S B E T A L I N- G E R V I A D A N S K E N E T B E T A L I N G B E T I N G E L S E R F O R M O D T A G E L S E A F K U N D E R S B E T A L I N- G E R V I A D A N S K E N E T B E T A L I N G Her kan du læse om de forretningsbetingelser, der gælder, når din virksomhed

Læs mere

Bekendtgørelse om forbrugerbeskyttelse i medfør af lov om naturgasforsyning 1)

Bekendtgørelse om forbrugerbeskyttelse i medfør af lov om naturgasforsyning 1) BEK nr 311 af 20/03/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 28. december 2016 Ministerium: Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet Journalnummer: Klima-, Energi- og Bygmingsmin., Energistyrelsen, j.nr. 2203/1190-0134

Læs mere

Udbud af. brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold. Kontraktudkast

Udbud af. brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold. Kontraktudkast Udbud af brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold Kontraktudkast Center for Ejendomme og Intern Service Høje Taastrup Kommune Bygden 2 2630 Taastrup Dato. 16-03-2010 Dok nr. 257 0049 Journal

Læs mere

region midtjyllands standardbetingelser

region midtjyllands standardbetingelser region midtjyllands standardbetingelser - for køb og levering af forbrugsvarer - for køb og levering af teknisk udstyr herunder medicoteknisk udstyr - for køb og udførelse af tjenesteydelser Disse standardbetingelser

Læs mere

FORRETNINGSBETINGELSER

FORRETNINGSBETINGELSER BRAGESGADE 10B 2200 KØBENHAVN N T +45 3282 1021 E info@2plus1.dk W 2plus1.dk 11. november 2013 FORRETNINGSBETINGELSER ALMINDELIG DEL De generelle forretningsbetingelser er gældende for alle ydelser og

Læs mere

6. februar 2008. Reguleringsreserver. Tilbudsgivning for marts måned 2008. Dokument nr. 4555-08 Gert Elze 1/7

6. februar 2008. Reguleringsreserver. Tilbudsgivning for marts måned 2008. Dokument nr. 4555-08 Gert Elze 1/7 6. februar 2008 Reguleringsreserver Tilbudsgivning for marts måned 2008 Dokument nr. 4555-08 Gert Elze 1/7 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning 3 2. Aftalegrundlag 3 3. Tilbudsgivning 4 3.1 Generelt 4 3.2

Læs mere

RESTANCEVEJLEDNING 2016 EWII ENERGI A/S RESTANCEPROCEDURE & LEVERINGSPLIGT. (Gældende fra 1. april 2016)

RESTANCEVEJLEDNING 2016 EWII ENERGI A/S RESTANCEPROCEDURE & LEVERINGSPLIGT. (Gældende fra 1. april 2016) RESTANCEVEJLEDNING 2016 RESTANCEPROCEDURE & LEVERINGSPLIGT EWII ENERGI A/S (Gældende fra 1. april 2016) Side 2 INDHOLD 1. FORBRUGERAFTALER OM LEVERING AF ELEKTRICITET 2. NÆRMERE REGLER OM SIKKERHEDSSTILLELSE,

Læs mere

Abonnementsvilkår for Uni-tel s IP-telefonitjeneste

Abonnementsvilkår for Uni-tel s IP-telefonitjeneste - Abonnementsvilkår for Uni-tel s IP-telefonitjeneste Marts 2008 1. Generelt Disse abonnementsvilkår er gældende for aftaler om abonnement på Uni-tel A/S s IP-telefonitjeneste, indgået mellem kunden og

Læs mere

Vilkårene gælder for tredjeparter, som ønsker at indhente stam- og måledata via den kundestyrede adgang til data i DataHub.

Vilkårene gælder for tredjeparter, som ønsker at indhente stam- og måledata via den kundestyrede adgang til data i DataHub. 15. marts 2016 USS/ACH Vilkår for adgang til og brug af DataHub Tredjepart Vilkårene gælder for tredjeparter, som ønsker at indhente stam- og måledata via den kundestyrede adgang til data i DataHub. 1.

Læs mere

Salg- og lejebetingelser

Salg- og lejebetingelser Salg- og lejebetingelser Dynateam 2014 Salgs- og lejebetingelser Gældende pr. 1. januar 2014 Fakturering Første gang vil du blive faktureret for løbende måned + 3 måneder. Herefter altid 3 måneder forud.

Læs mere

Generelt Disse leveringsbetingelser gælder for levering af OK Naturgas fra OK a.m.b.a. (CVR nr. 3917 0418, herefter kaldet OK) til Kunden.

Generelt Disse leveringsbetingelser gælder for levering af OK Naturgas fra OK a.m.b.a. (CVR nr. 3917 0418, herefter kaldet OK) til Kunden. Naturgas fra OK El betingelser kommer i forlængelse af Naturgas betingelserne 1. Produktspecifikke betingelser Generelt Disse leveringsbetingelser gælder for levering af OK Naturgas fra OK a.m.b.a. (CVR

Læs mere

Bekendtgørelse om forbrugeraftaler om levering af naturgas 1)

Bekendtgørelse om forbrugeraftaler om levering af naturgas 1) (Gældende) Udskriftsdato: 5. januar 2015 Ministerium: Klima-, Energi- og Bygningsministeriet Journalnummer: Klima-, Energi- og Bygningsmin., Energistyrelsen, j.nr. 2008/2015-0020 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Licensaftale. Overdragelse til brug (ikke-eksklusiv licens) Der er d.d mellem. Agrogruppen Danmark Nygade 6 4672 Klippinge.

Licensaftale. Overdragelse til brug (ikke-eksklusiv licens) Der er d.d mellem. Agrogruppen Danmark Nygade 6 4672 Klippinge. J. nr. 670-37406 CLJ/TL Licensaftale Overdragelse til brug (ikke-eksklusiv licens) Der er d.d mellem E-mail: Agrogruppen Danmark Nygade 6 4672 Klippinge agro@lokalrevision.dk Tlf: 5657 9400 CPR/CVR. nr.:

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER. For ydelser leveret af Adplus ApS Skt. Anna Gade Aarhus C

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER. For ydelser leveret af Adplus ApS Skt. Anna Gade Aarhus C SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER For ydelser leveret af Adplus ApS Skt. Anna Gade 5 8000 Aarhus C Indholdsfortegnelse 1. Anvendelse... 3 2. Indgåelse... 3 3. Fuldmagt... 3 4. Priser... 3 5. Kunsulentydelser...

Læs mere

Vilkår for deltagelse i DataHub'en NETVIRKSOMHED

Vilkår for deltagelse i DataHub'en NETVIRKSOMHED Vilkår for deltagelse i DataHub'en NETVIRKSOMHED mellem 18. september 2012 LRO/HSF Energinet.dk Tonne Kjærsvej 65 7000 Fredericia Som systemansvarlig operatør i Danmark med pligt til etablering og drift

Læs mere

Kontrakt. mellem. Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) 26.

Kontrakt. mellem. Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) 26. J.nr.: 8915980 VFN/KRM Kontrakt om mellem Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) og [ ] (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) Vester Farimagsgade 23 DK-1606 København

Læs mere

Kontrakthaver forpligter sig ved nærværende kontrakt til at levere de i kontrakten nævnte ydelser på de beskrevne vilkår og til de anførte priser.

Kontrakthaver forpligter sig ved nærværende kontrakt til at levere de i kontrakten nævnte ydelser på de beskrevne vilkår og til de anførte priser. AFTALE VEDRØRENDE TØMNING AF PUMPESTATIONER, SANDFANGSBRØNDE, OLIEUDSKILLER OG FEDTFANGSBRØNDE. 1. Parterne Nærværende kontrakt er indgået mellem Faxe Spildevand A/S CVR-nr. 31 49 83 41 Jens Chr. Skous

Læs mere

Aftale om Betalingsservice og Nykredit Kuvertbetaling

Aftale om Betalingsservice og Nykredit Kuvertbetaling Aftale om Betalingsservice og Nykredit Kuvertbetaling Aftale om Betalingsservice og Nykredit Kuvertbetaling Kontohaver(e): CPR.nr.: Reg. nr. Kontonr. Reg. type indgår aftale med Nykredit Bank om tilmelding

Læs mere

BESTEMMELSER FOR LEVERING AF EL FRA FREDERIKSHAVN ELHANDEL A/S

BESTEMMELSER FOR LEVERING AF EL FRA FREDERIKSHAVN ELHANDEL A/S BESTEMMELSER FOR LEVERING AF EL FRA FREDERIKSHAVN ELHANDEL A/S Gældende pr. 1. april 2016 Bestemmelser for levering af el fra Frederikshavn Elhandel A/S Gældende pr. 1. april 2016 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Tilslutnings- og leveringsbetingelser for energi og vand fra. Københavns Lufthavne A/S (CPH), Kastrup

Tilslutnings- og leveringsbetingelser for energi og vand fra. Københavns Lufthavne A/S (CPH), Kastrup Tilslutnings- og leveringsbetingelser for energi og vand fra Københavns Lufthavne A/S (CPH), Kastrup Københavns Lufthavne A/S Energiadministrationen Tlf.: 32 31 32 31 E-mail: energi@cph.dk 20. maj 2015

Læs mere

Kreditorregler for indbetalingskort

Kreditorregler for indbetalingskort Kreditorregler for indbetalingskort Gældende fra 1. december 2012 1. Hvad er indbetalingskort Et indbetalingskort er en fysisk eller elektronisk formular, som sendes til debitor på vegne af kreditor. Indbetalingskortet

Læs mere

Restancevejledning 2016

Restancevejledning 2016 Restancevejledning 2016 Restanceprocedure & Leveringspligt [1] Indhold I. Forbrugeraftaler om levering af elektricitet II. III. IV. Nærmere regler om sikkerhedsstillelse, forrentning og tilbagebetaling

Læs mere

LEVERINGSBETINGELSER KRONBORG EL PRIVATKUNDER & MINDRE ERHVERV

LEVERINGSBETINGELSER KRONBORG EL PRIVATKUNDER & MINDRE ERHVERV LEVERINGSBETINGELSER KRONBORG EL PRIVATKUNDER & MINDRE ERHVERV Forsyning Helsingør Elhandel A/S Haderslevvej 25 3000 Helsingør Telefon 4840 5050 www.fh.dk Side 1 af 6 1. Generelle bestemmelser Forsyning

Læs mere

Kreditorregler for indbetalingskort

Kreditorregler for indbetalingskort Kreditorregler for indbetalingskort Gældende fra 1. maj 2011 1. Hvad er indbetalingskort? Et indbetalingskort er en fysisk eller elektronisk formular, som sendes til debitor på vegne af kreditor. Indbetalingskortet

Læs mere

Hiper aftalevilkår version 1.0. 14. december 2015

Hiper aftalevilkår version 1.0. 14. december 2015 Hiper aftalevilkår version 1.0 14. december 2015 1. Aftalens indgåelse a. Disse betingelser er gældende for aftaler mellem Hiper A/S [Hiper] og en privatperson over 18 år [Kunden] om et abonnement på bredbånd

Læs mere

Bilag 3 Udkast til rammeaftale

Bilag 3 Udkast til rammeaftale Bilag 3 Udkast til rammeaftale 1. Parterne Nærværende rammeaftale er indgået mellem Vesthimmerlands Kommune Indkøbsenheden Himmerlandsgade 27 9600 Aars i det følgende kaldet VHK og Leverandør Virksomhed

Læs mere

TDC ERHVERV RABATAFTALE

TDC ERHVERV RABATAFTALE TDC ERHVERV RABATAFTALE Marts 2017 1. Aftalens omfang TDC Erhverv Rabataftale ( Aftalen ) gælder i tillæg til den mellem TDC Erhverv og Kunden indgåede kontrakt for levering af de denne aftale omfattede

Læs mere

STANDARD SAMARBEJDSAFTALE

STANDARD SAMARBEJDSAFTALE STANDARD SAMARBEJDSAFTALE MELLEM (herefter benævnt Designvirksomheden ) OG (herefter benævnt Kunden ) (i det følgende samlet benævnt "Parterne" og hver for sig en "Part") Standard samarbejdsaftalen ( Aftalen

Læs mere

Generelt... 3 Kundens forpligtelser... 3 SkabelonDesigns forpligtelser... 3 Priser... 3 Betalingsvilkår... 4 Betaling udenfor normal arbejdstid og

Generelt... 3 Kundens forpligtelser... 3 SkabelonDesigns forpligtelser... 3 Priser... 3 Betalingsvilkår... 4 Betaling udenfor normal arbejdstid og Generelt... 3 Kundens forpligtelser... 3 SkabelonDesigns forpligtelser... 3 Priser... 3 Betalingsvilkår... 4 Betaling udenfor normal arbejdstid og hastetillæg... 4 Hastetillæg... 4 Ændring af aftalen...

Læs mere

Aftale om Betalingsservice (Gælder fra den 1. november 2009 for både eksisterende og nye kunder)

Aftale om Betalingsservice (Gælder fra den 1. november 2009 for både eksisterende og nye kunder) Aftale om Betalingsservice (Gælder fra den 1. november 2009 for både eksisterende og nye kunder) Betingelser 1. SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN må, om ønsket, gennemføre betalinger via PBS (Pengeinstitutternes

Læs mere

1.1. Kaldenavn I forbindelse med oprettelse af en Swipp-aftale, skal du angive et Kaldenavn, som du vil optræde under.

1.1. Kaldenavn I forbindelse med oprettelse af en Swipp-aftale, skal du angive et Kaldenavn, som du vil optræde under. Brugerregler for Swipp - Erhverv Nedenfor finder du de regler, der gælder for erhvervsdrivendes brug af Swipp. Som erhvervsdrivende kan du alene modtage beløb via Swipp i forbindelse med salg af varer

Læs mere

Udkast til kontrakt. Annoncering af rekrutteringsydelser ved etablering af Udbetaling Danmark. Dokument 5

Udkast til kontrakt. Annoncering af rekrutteringsydelser ved etablering af Udbetaling Danmark. Dokument 5 Udkast til kontrakt Annoncering af rekrutteringsydelser ved etablering af Udbetaling Danmark Dokument 5 1 [dette Aftaleudkast skal ikke udfyldes/underskrives af tilbudsgiverne. Aftaleudkastet udfyldes/underskrives

Læs mere

Rammekontrakt vedr. levering af motion og fysioterapi

Rammekontrakt vedr. levering af motion og fysioterapi Rammekontrakt vedr. levering af motion og fysioterapi 1. Parterne Imellem Lemvig Kommune Jobcenter Lemvig Rådhusgade 2 7620 Lemvig (i det følgende kaldet ordregiver) og Firma Adresse Postnr. By. (i det

Læs mere

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser Forretningsbetingelser 1. Forretningsbetingelserne, aftale og parterne 1.1. Forretningsbetingelserne gælder for alle opgaver, som Vistisen & Lunde udfører for kunden, medmindre kunden har indgået anden

Læs mere

FJERNVARMESERVICE DONG ENERGY S ALMINDELIGE BETINGELSER FOR LEVERING AF FJERNVARMESERVICE

FJERNVARMESERVICE DONG ENERGY S ALMINDELIGE BETINGELSER FOR LEVERING AF FJERNVARMESERVICE FJERNVARMESERVICE DONG ENERGY S ALMINDELIGE BETINGELSER FOR LEVERING AF FJERNVARMESERVICE 16. april 2015 Produktbeskrivelse for Fjernvarmeservice Serviceaftalens omfang Serviceaftalen gælder for installationer

Læs mere

[ ] s opgave er følgende [ ] skal løse opgaven Konsulentbistand i forbindelse med opfølgende proces på evaluering af Væksthusene.

[ ] s opgave er følgende [ ] skal løse opgaven Konsulentbistand i forbindelse med opfølgende proces på evaluering af Væksthusene. Kontrakt vedr. Konsulentbistand i forbindelse med opfølgende proces på evaluering af Væksthusene mellem Væksthus Midtjylland Åbogade 15 8200 Aarhus N CVR nr.: 30 08 94 56 (i det følgende benævnt Væksthus

Læs mere

Kontrakt. mellem. vedr. Konsulentydelser til Væksthusene - delaftale [ ]

Kontrakt. mellem. vedr. Konsulentydelser til Væksthusene - delaftale [ ] Kontrakt vedr. Konsulentydelser til Væksthusene - delaftale [ ] mellem Væksthus Midtjylland Åbogade 15 8200 Aarhus N CVR nr.: 30 08 94 56 (i det følgende benævnt Væksthus Midtjylland) og [ ] [ ] [ ] CVR

Læs mere

1 Kontrakt vedr. levering af vaskemaskiner og tørretumblere til Næstved Kommunes boligadministration

1 Kontrakt vedr. levering af vaskemaskiner og tørretumblere til Næstved Kommunes boligadministration 1 Kontrakt vedr. levering af vaskemaskiner og tørretumblere til Næstved Kommunes boligadministration 1.1 Parterne Nærværende kontrakt er indgået mellem: Næstved Kommune Rådmandshaven 20 4700 Næstved CVR.

Læs mere

Bilag 2. Salgs- og Leveringsbetingelser

Bilag 2. Salgs- og Leveringsbetingelser Bilag 2 Salgs- og Leveringsbetingelser Indholdsfortegnelse 1 SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER... 3 1.1 Anvendelse og gyldighed... 3 1.2 Tilbud/ordre... 3 1.3 Priser... 3 1.4 Ejendomsforbehold... 3 1.5 Levering...

Læs mere

Erhvervsaftale om levering af elektricitet Modstrøm

Erhvervsaftale om levering af elektricitet Modstrøm faktuel uden prisloft Erhvervsaftale om levering af elektricitet Modstrøm TM GOD ENERGI 1 Aftale om leverance af produktet faktuel uden prisloft 1.1 AFTALENS PARTER Denne aftale om levering af elektricitet

Læs mere

Rammeaftale for Gasleverandører mellem Energinet.dk Gastransmission og Gasleverandøren

Rammeaftale for Gasleverandører mellem Energinet.dk Gastransmission og Gasleverandøren BILAG 3 Rammeaftale for Gasleverandører mellem Energinet.dk Gastransmission og Gasleverandøren Aftale-id: Bilag 3: Rammeaftale for Gasleverandører 2 KONTRAKTSKLAUSUL Denne aftale er underlagt de til enhver

Læs mere

Tillægsaftale om Betalingsservice

Tillægsaftale om Betalingsservice Tillægsaftale om Betalingsservice 1. Debitorer i Betalingsservice 1.1 Kunden og GrønlandsBANKEN, Postboks 1033, 3900 Nuuk, banken@banken.gl har dags dato i henhold til Aftale om Netbank indgået følgende

Læs mere

Kontrakt indgået mellem. [Leverandøren] Københavns Kommune. Teknik- og Miljøforvaltningen. Center for Ressourcer Njalsgade 13 2300 København S

Kontrakt indgået mellem. [Leverandøren] Københavns Kommune. Teknik- og Miljøforvaltningen. Center for Ressourcer Njalsgade 13 2300 København S Teknik- og Miljøforvaltningen [dd.mm.åååå] Sagsnr. 2010-115960 Dokumentnr. xxxx Kontrakt indgået mellem [Leverandøren] og Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Ressourcer Njalsgade

Læs mere

Generelle regler for OverførselsService

Generelle regler for OverførselsService Generelle regler for Gældende fra 1. november 2009 1. Hvad er er et produkt, som giver beløbsafsender mulighed for via Nets at iværksætte overførsel af beløb i danske kroner til beløbsmodtageres konti

Læs mere

KONTRAKT (EU) mellem. AMGROS I/S Dampfærgevej 22 2100 København Ø (herefter Amgros) ... CVR-nr... (herefter leverandøren)

KONTRAKT (EU) mellem. AMGROS I/S Dampfærgevej 22 2100 København Ø (herefter Amgros) ... CVR-nr... (herefter leverandøren) Kontrakt for følgende fastmængde udbudsgruppe udbud 2009 1.28.a KONTRAKT (EU) mellem AMGROS I/S Dampfærgevej 22 2100 København Ø (herefter Amgros) og......... CVR-nr.... (herefter leverandøren) om levering

Læs mere

Forretningsbetingelser for oplagring og håndtering

Forretningsbetingelser for oplagring og håndtering Forretningsbetingelser for oplagring og håndtering 1. Opbevaring og håndtering K. Hansen Transport AS opbevarer og håndterer indleverede varer for kunden i henhold til almindelig god opbevaringsskik, samt

Læs mere

Falck Køreklar Privat

Falck Køreklar Privat Abonnementsbetingelser Falck Køreklar Privat Nedenstående abonnementsbetingelser gælder i tillæg til de generelle abonnementsbetingelser, hvorfor der også henvises til disse. Dækningskode: 1261 Falck Køreklar

Læs mere

KGH S ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER FOR TJENESTER

KGH S ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER FOR TJENESTER KGH S ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER FOR TJENESTER 1. Generelt 1.1 Disse almindelige forretningsbetingelser for tjenester ( Betingelserne ) er gældende for alle tjenester, der leveres af KGH til Kunden,

Læs mere

Bekendtgørelse om elhandelsvirksomhedernes opgaver og forpligtelser i forbindelse med levering af elektricitet til elkunder 1)

Bekendtgørelse om elhandelsvirksomhedernes opgaver og forpligtelser i forbindelse med levering af elektricitet til elkunder 1) BEK nr 1233 af 06/11/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 11. januar 2017 Ministerium: Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet Journalnummer: Energi-, Forsynings- og Klimamin., Energistyrelsen, j.nr. 2015-1458

Læs mere

2.3. Er der ikke i tilbuddet oplyst en fast tilbudssum, udføres arbejdet i regning.

2.3. Er der ikke i tilbuddet oplyst en fast tilbudssum, udføres arbejdet i regning. FD Sikring A/S (FD Alarmer) cvr. nr. 11 77 76 00 SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER (Erhverv) 1. Almindelige bestemmelser 1.1. Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse på alle aftaler

Læs mere

Stofa kabel-tv FAMILY AFTALEVILKÅR

Stofa kabel-tv FAMILY AFTALEVILKÅR Stofa kabel-tv FAMILY AFTALEVILKÅR Aftalevilkår for Stofa kabel-tv, version Family 1. GENERELT 1.1. Nærværende aftalevilkår er gældende for abonnentens tilslutning til kabel-tv via antenneforeningens,

Læs mere

K O N T R A K T. vedrørende. Gennemførelse af Energispareaktiviteter Fast mængde energibesparelser

K O N T R A K T. vedrørende. Gennemførelse af Energispareaktiviteter Fast mængde energibesparelser K O N T R A K T vedrørende Gennemførelse af Energispareaktiviteter Fast mængde energibesparelser 1. Parterne Imellem undertegnede, Net- eller Distributionsselskab: Virksomhed xx Adresse CVR-nr.: xx Kontaktperson:

Læs mere

2.3. Er der ikke i tilbuddet oplyst en fast tilbudssum, udføres arbejdet i regning.

2.3. Er der ikke i tilbuddet oplyst en fast tilbudssum, udføres arbejdet i regning. TROLDHEDE INSTALLATIONSFORRETNING A/S CVR. NR. 35 52 64 47 SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER (Erhverv) 1. Almindelige bestemmelser 1.1. Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse på alle

Læs mere

RINGKØBING-SKJERN INSTALLATIONSFORRETNING A/S, CVR nr , Herunder TI-AUTOMATION A/S SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

RINGKØBING-SKJERN INSTALLATIONSFORRETNING A/S, CVR nr , Herunder TI-AUTOMATION A/S SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER RINGKØBING-SKJERN INSTALLATIONSFORRETNING A/S, CVR nr. 26 10 37 97, Herunder TI-AUTOMATION A/S SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER (Erhverv) 1. Almindelige bestemmelser 1.1. Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser

Læs mere

Vilkår for adgang til og brug af DataHub ELLEVERANDØR

Vilkår for adgang til og brug af DataHub ELLEVERANDØR Vilkår for adgang til og brug af DataHub ELLEVERANDØR November 2015 HBK/HLJ Energinet.dk Tonne Kjærsvej 65 7000 Fredericia - herefter Energinet.dk - systemansvarlig operatør i Danmark der ejer og driver

Læs mere

Kunden er indforstået med, at indgåelse af handler med Risk Management Produkter kan være behæftet med risici for tab, omkostninger og gebyrer.

Kunden er indforstået med, at indgåelse af handler med Risk Management Produkter kan være behæftet med risici for tab, omkostninger og gebyrer. DLG s Generelle betingelser for Risk Management Produkter 1. Anendelse Nedenstående generelle betingelser for DLG a.m.b.a. ( DLG ) finder anvendelse for alle handler med produkterne Secure Max Opti, Performance

Læs mere

1.3 Ved eventuel uoverensstemmelse med købers generelle handelsvilkår går PANDA PRINT s almindelige salgs- og leveringsbetingelser forud.

1.3 Ved eventuel uoverensstemmelse med købers generelle handelsvilkår går PANDA PRINT s almindelige salgs- og leveringsbetingelser forud. Panda Print ApS 1. Indledning: 1.1 PANDA PRINT s almindelige salgs- og leveringsbetingelser er gældende for alle tilbud, salg og leverancer, medmindre andet er aftalt skriftligt mellem kunden og PANDA

Læs mere

(I det følgende samlet benævnt Parterne og hver for sig en Part )

(I det følgende samlet benævnt Parterne og hver for sig en Part ) København den XX SAMARBEJDSAFTALE MELLEM Re-public ApS Dronningens Tværgade 30, 1 1302 København K CVR. 27224679 (herefter benævnt Designvirksomheden ) OG XXXX (herefter benævnt Kunden ) (I det følgende

Læs mere