Almindelige betingelser for Vestforsyning Sinus: EL salg til private GENERELLE BETINGELSER

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Almindelige betingelser for Vestforsyning Sinus: EL salg til private GENERELLE BETINGELSER"

Transkript

1 salg til private 1. Generelt 1.1. Betingelserne i denne aftale gælder for salg til private, der indgår aftale med Vestforsyning :Sinus EL, dvs. når der hovedsageligt handles udenfor erhverv Betingelserne udgør sammen med kontrakten grundlaget for aftalen mellem dig og Vestforsyning :Sinus EL. Såfremt der er uoverensstemmelse mellem kontrakten og betingelserne, er det kontrakten, som er gældende Opsiges aftalen om leverance af strøm, ophører aftalen om eventuelle tilkøb også De leverede produkter og services fremgår af kontrakten Alle priser er i danske kroner inkl. moms. 2. Fortrydelsesret 2.1. Du har 14 dages fortrydelsesret, efter du har indgået aftalen. Inden for de 14 dage kan du opsige aftalen ved henvendelse til Vestforsyning :Sinus EL. 3. Information til dig 3.1. Al skriftlig kommunikation mellem dig og Vestforsyning :Sinus EL foregår som udgangspunkt elektronisk f.eks. via og sms. Vestforsyning :Sinus EL udsender information som bl.a. omfatter kontrakter, servicemeddelelser, betalingspåmindelser, rykkerbreve m.v. Vestforsyning :Sinus EL kan dog frit vælge, at fremsende meddelelser til dig med post Meddelelser m.v., som du modtager fra Vestforsyning :Sinus EL pr. og/eller sms på den aftalte adresse og/eller mobiltelefonnummer, har samme juridiske retsvirkning mht. bl.a. betalingsaccept og klagefrister, som hvis de var modtaget med almindelig post Vestforsyning :Sinus EL forbeholder sig ret til, at opkræve et gebyr, hvis du ønsker breve sendt med post Det er din pligt, straks at opdatere dine oplysninger hos Vestforsyning :Sinus EL, hvis du ændrer én af følgende oplysninger; adresse, mobilnummer eller folkeregisteradresse. 4. Betaling og betalingsbetingelser 4.1. Al opkrævning foregår via tilmelding til betalingsservice (PBS/Nets). Vestforsyning :Sinus EL forbeholder sig ret til at opkræve et gebyr, hvis du ønsker at betale dine regninger med indbetalingskort eller få dine regninger sendt med posten. Du finder en oversigt over gebyrer på vores hjemmeside Der afregnes aconto kvartalsvis forud, medmindre andet er anført i kontrakten Hvis du mangler at betale, forbeholder Vestforsyning :Sinus EL sig ret til at modregne mellem de forskellige produkter og services Betaler du for sent, får du en rykker, og Vestforsyning :Sinus EL opkræver et gebyr samt renter. Der løber flere omkostninger på, hvis det er nødvendigt at sende sagen til inkasso. 5. Kreditvurdering 5.1. Vestforsyning :Sinus EL forbeholder sig ret til, at indhente kreditoplysninger fra uafhængige kreditoplysningsbureauer og/eller advarselsregistre før leverancestart og i løbet af aftalens løbetid Vestforsyning :Sinus EL kan kræve depositum eller anden tilstrækkelig sikkerhed for din betalingsforpligtelse, hvis Vestforsyning :Sinus EL vurderer, at der foreligger, eller det forventes, at der opstår en begrundet risiko for tab. 6. Varighed og opsigelse 6.1. Med mindre andet er anført i kontrakten, er der en bindingsperiode på 6 måneder fra aftaleindgåelse. Herefter kan aftalen opsiges med en måneds varsel ved henvendelse til Vestforsyning :Sinus EL Opsiges aftalen uretmæssigt i løbet af de første 6 måneder, forbeholder Vestforsyning :Sinus EL sig ret til at opkræve et gebyr. Du finder en oversigt over gebyrer på vores hjemmeside. 7. Flytning og overdragelse af aftalen 7.1. Hvis du flytter fra én adresse til en anden, skal du kontakte Vestforsyning :Sinus EL senest 14 dage før fraflytning og oplyse din nye adresse og flytningsdato. Du kan give besked pr. telefon, eller post. Hvis du teknisk ikke kan flytte aftalen helt eller delvist, betragtes aftalen for opsagt af dig. Ved for sen anmeldelse af flytning opkræves der et gebyr. Der findes en oversigt over gebyrer på vores hjemmeside Du hæfter for forbruget, selvom du er fraflyttet, hvis flytning ikke er anmeldt Du må hverken helt eller delvist overdrage rettigheder eller forpligtelser i aftalen uden Vestforsyning :Sinus EL s forudgående samtykke. Vestforsyning :Sinus EL kan uden dit samtykke foretage en sådan overdragelse som led i en hel eller delvis overdragelse af sine aktiviteter og passiver til tredjemand, ligesom overdragelse kan ske til ethvert nuværende og kommende selskab inden for Vestforsyning koncernen Vestforsyning :Sinus EL kan opsige aftalen med et skriftligt varsel på mindst 3 måneder til udgangen af en måned. 8. Personoplysninger 8.1. Med aftalen accepterer du, at Vestforsyning :Sinus EL så længe kundeforholdet består via CPR-registret indsamler, behandler og opbevarer dine persondata i henhold til Persondataloven for korrekt opfyldelse af aftalen. Du accepterer endvidere, at Vestforsyning :Sinus EL kan videregive dine data til Vestforsyning Erhverv A/S med henblik på håndtering af administrative opgaver Du kan ved henvendelse til Vestforsyning :Sinus EL få indsigt i, hvilke oplysninger der er registreret. 9. Uoverensstemmelser 9.1. Ved klager kan du henvende dig til Vestforsyning :Sinus EL Opnås der ikke enighed om sagen, kan klagen indbringes for Ankenævnet på Energiområdet, eller Energitilsynet, Tvister mellem dig og Vestforsyning :Sinus EL afgøres efter dansk ret. Eventuel sag mod Vestforsyning :Sinus EL vedrørende aftalen kan anlægges ved retten i Holstebro.

2 salg til private 10. Misligholdelse Såfremt en af parterne væsentligt misligholder sine forpligtelser i henhold til aftalen, kan den anden part ophæve aftalen. En ophævelse medfører, at leverancen straks ophører, og du skal betale eventuelt skyldige beløb til Vestforsyning :Sinus EL Såfremt du misligholder betalingsforpligtelsen eller har afgivet fejlagtige oplysninger, kan Vestforsyning :Sinus EL ophæve aftalen Vestforsyning :Sinus EL kan endvidere ophæve aftalen, hvis du ikke har en aftale med det lokale netselskab, eller at aftalen med det lokale netselskab ophører Hvis det lokale netselskab eller energinet.dk afbryder eller begrænser levering af strøm til dig, uden at det er din skyld, betragtes dette ikke som misligholdelse af aftalen. 11. Erstatningsansvar Parterne er ansvarlige efter dansk rets almindelige regler, medmindre andet er fastsat i aftalen Vestforsyning :Sinus EL er ikke ansvarlig for skader eller tab som følge af fejl, planlagte eller utilsigtede afbrydelser i elnettet herunder også spændingsforhold, frekvens og støjforhold. 12. Force majeure Hverken du eller Vestforsyning :Sinus EL er ansvarlig for manglende opfyldelse af forpligtelserne i aftalen i tilfælde af force majeure Force majeure kan foreligge, når en manglende eller mangelfuld opfyldelse skyldes forhold, som indtræder efter aftalens indgåelse, og som er uden for den anden parts kontrol, f.eks. vejrlig og andre naturkatastrofer, terrorristhandlinger, krig, regerings- og myndighedshandlinger, arbejdsstridigheder, herunder strejke og lockout, hærværk, it-nedbrud, sammenbrud herunder ledningsbrud eller fejl på el-anlæg, eller umulighed mht. at opnå nødvendig arbejdskraft, maskiner, materialer m.v Såfremt Vestforsyning :Sinus EL ikke kan opfylde sin forpligtelse pga., at det lokale netselskab eller energinet.dk har påberåbt sig force majeure, er Vestforsyning :Sinus EL ligeledes berettiget til at påberåbe sig force majeure Såfremt en af parterne påberåber sig force majeure, skal den anden part straks have besked. 13. Ikrafttrædelse og ændringer De til enhver tid gældende betingelser findes på Vestforsyning :Sinus EL s hjemmeside Med minimum tre måneders forudgående varsel kan Vestforsyning :Sinus EL ændre i de almindelige leveringsbetingelser. Varsling om ændringer i de almindelige betingelser herunder priser, gebyrer etc. vil ske i form af f.eks. meddelelser på hjemmeside, ved regningsfremsendelse, eller anden kundespecifik information Ændringer i betingelser og priser, som alene er til din fordel, kan gennemføres uden varsel, men vil blive offentliggjort på vores hjemmeside. Sådanne ændringer berettiger ikke, at du opsiger aftalen Ændringer, der skyldes ændret lovgivning eller påbud fra offentlige myndigheder uden for Vestforsyning :Sinus EL s kontrol, træder i kraft uden forudgående information til dig, hvis det ikke er muligt at varsle Vestforsyning :Sinus EL afregner altid efter den sidst indgåede kontrakt med dig, såfremt der er indgået to eller flere kontrakter med Vestforsyning :Sinus EL for det samme leveringstidspunkt for de samme aftagenumre. PRODUKTSPECIFIKKE BETINGELSER : STRØM 14. Forholdet mellem dig og Vestforsyning :Sinus EL i forhold til levering af strøm Det er en forudsætning for leverancen af strøm, at du er tilsluttet det kollektive elforsyningsnet via en aftale med det lokale netselskab, og at du til enhver tid opfylder betingelserne herfor Vestforsyning :Sinus EL har ret til at stoppe leverancen af strøm, hvis det lokale netselskab afbryder forsyningen af strøm til dig Det lokale netselskab er ansvarlig for den fysiske distribution af strøm. Det lokale netselskab er endvidere ansvarlig for udbedring ved strømafbrydelse samt strømmens kvalitet Det lokale netselskab afregner nettariffer (transporten) og energiafgifter med dig Måling af leveret strøm sker iht. det lokale netselskabs regler, og deres målerudstyr danner grundlag for afregning af strøm. Der er endvidere det lokale netselskab, der har ansvaret for, at målingerne er korrekte Det er op til dig, at sikre de nødvendige måleraflæsninger gennem det lokale netselskab. Mangler der aflæsninger, eller er oplysningerne ikke rigtige, kan Vestforsyning :Sinus EL afregne efter et skønnet forbrug Du skal acceptere efterregulering af opkrævningerne som følge af forsinket modtagelse af forbrugsdata eller det lokale netselskabs korrektion af måledata eller målefejl Du giver Vestforsyning :Sinus EL fuldmagt til, at gennemføre leverandørskifte i DataHubén, herunder at Vestforsyning :Sinus EL kan få oplyst dine aftagenumre, stam- og måledata. 15. Pris på strøm Den aftalte pris er inklusiv volumenfleksibilitet, medmindre andet fremgår af kontrakten, men eksklusiv betaling til det lokal netselskab samt afgifter og gebyrer m.v. som pålægges Vestforsyning :Sinus EL. Gældende afgifter og gebyrer vil fremgå af fakturaen. 16. Eksterne udbuds-/efterspørgselsforhold vedrørende strøm I særlige tilfælde, hvor udbuds- og efterspørgselskurverne i enkelte timer ikke mødes, idet efterspørgslen overstiger udbuddet, og der således ikke dannes pris, må Vestforsyning :Sinus EL indkøbe regulerkraft. Du afregnes de faktiske anskaffelsesomkostninger i den eller de timer, uanset hvilken afregningsform, der er aftalt. Dette gælder uanset eventuel aftale om fast pris el. lign. Ved regulerkraft forstås den strøm, som indkøbes af den systemansvarlige i løbet af driftsdøgnet til afbalancering af el-nettet.

3 salg til private 17. Mængde af strøm Det forventede årsforbrug baseres på oplysninger fra det lokale netselskab. 18. A conto Acontoopkrævningen beregnes på baggrund af det lokale netselskabs oplysninger om dit forventede forbrug på aftagestedet Vestforsyning :Sinus EL modtager som minimum én gang årligt besked fra det lokale netselskab om det faktiske forbrug i en given periode. Hvis der er opkrævet for lidt, skal du betale forskellen sammen med en ny acontoregning. Hvis der er opkrævet for meget, modregnes det for den kommende periode Ved aftalens ophør eller flytning modtager du en slutafregning ca. 6 uger efter modtagelse af slutaflæsningen fra det lokale netselskab. Skal du have penge tilbage, bliver beløbet sat ind på din NemKonto.

4 salg til erhverv 1. Generelt 1.1. Betingelserne i denne aftale gælder for salg til erhvervsvirksomheder (herefter Kunden ), der indgår aftale med Vestforsyning :Sinus EL Betingelserne udgør sammen med kontrakten grundlaget for aftalen mellem Kunden og Vestforsyning :Sinus EL. Såfremt der er uoverensstemmelse mellem kontrakten og betingelserne, er det kontrakten, som er gældende Opsiges aftalen om leverance af strøm, ophører aftalen om eventuelle tilkøb også De leverede produkter og services fremgår af kontrakten Alle priser er i danske kroner ekskl. moms. 2. Reference 2.1. Vestforsyning :Sinus EL er berettiget til at optage Kunden på sin referenceliste. Kunden kan til enhver tid anmode Vestforsyning :Sinus EL om ikke at blive brugt som reference, hvorefter Kunden straks udgår af listen. 3. Information mellem Kunden og Vestforsyning Sinus :EL 3.1. Al skriftlig kommunikation mellem Kunden og Vestforsyning :Sinus EL foregår som udgangspunkt elektronisk f.eks. via og sms. Vestforsyning :Sinus EL udsender information som bl.a. omfatter kontrakter, servicemeddelelser, betalingspåmindelser, rykkerbreve m.v. Vestforsyning :Sinus EL kan dog frit vælge at fremsende meddelelser til Kunden med almindelig post Meddelelser m.v. som Kunden modtager fra Vestforsyning :Sinus EL, pr. og/eller sms, på den aftalte adresse og/eller mobiltelefonnummer, har samme juridiske retsvirkning mht. betalingsaccept og klagefrister, som hvis de var modtaget med almindelig post Vestforsyning :Sinus EL forbeholder sig ret til at opkræve et gebyr, hvis Kunden ønsker breve sendt med post Det er Kundens pligt, straks at opdatere oplysningerne hos Vestforsyning :Sinus EL, hvis Kunden ændrer én af følgende oplysninger; adresse, mobilnummer eller adresse for CVR nummeret. 4. Betaling og betalingsbetingelser 4.1. Al opkrævning foregår via tilmelding til betalingsservice (PBS/Nets). Vestforsyning :Sinus EL forbeholder sig ret til at opkræve et gebyr, hvis Kunden ønsker at betale regninger med indbetalingskort og/eller få regninger sendt med posten. Der findes en oversigt over gebyrer på hjemmesiden Der afregnes a conto kvartalsvis forud, medmindre andet er anført i kontrakten Den angivne forfaldsdag på fakturaen er sidste rettidige betalingsdag. Såfremt forfaldsdagen er en lørdag, søndag eller helligdag, bliver førstkommende bankdag herefter sidste rettidige betalingsdato Hvis Kunden mangler at betale, forbeholder Vestforsyning :Sinus EL sig ret til, at modregne mellem de forskellige produkter og services Ved forsinket betaling er Vestforsyning :Sinus EL berettiget til, at opkræve morarenter fra forfaldsdagen indtil betaling sker. Hvis det er nødvendigt, at sende rykkere samt indlede inkasso, løber der flere omkostninger på. 5. Kreditvurdering 5.1. Vestforsyning :Sinus EL forbeholder sig ret til, at indhente kreditoplysninger fra uafhængige kreditoplysningsbureauer og/eller advarselsregistre før leverancestart og i løbet af aftalens løbetid Vestforsyning :Sinus EL kan kræve depositum eller anden tilstrækkelig sikkerhed for Kundens betalingsforpligtelse, hvis Vestforsyning :Sinus EL vurderer, at der foreligger, eller det forventes, at der opstår en begrundet risiko for tab. 6. Varighed og opsigelse 6.1. Varighed af aftalen fremgår af kontrakten Ønsker kunden at bringe aftalen til ophør før det i aftalen fastsatte tidspunkt, kan det ske med 3 måneders varsel til ophør ved udgangen af en måned. Frigørelse fra Kundens side kan alene ske ved betaling af et gebyr, der skal dække Vestforsyning :Sinus EL s tab. Erstatningssummen for kunder med et årsforbrug indtil kwh andrager kr For kunder med et årsforbrug der overstiger kwh opgøres erstatningen af Vestforsyning :Sinus EL s tab ved at aftalen bringes til ophør efter positiv opfyldelsesinteresse. Skal Kunden have penge tilbage, bliver beløbet overført til Kundens NemKonto Vestforsyning :Sinus EL kan opsige aftalen med et skriftligt varsel på mindst 3 måneder til udgangen af en periode. 7. Flytning og overdragelse af aftalen 7.1. Hvis Kunden flytter fra én adresse til en anden, skal Kunden kontakte Vestforsyning :Sinus EL senest 14 dage før fraflytning og oplyse den nye adresse og flytningsdato. Kunden kan give besked pr. eller post. Hvis Kunden teknisk ikke kan flytte aftalen helt eller delvist, betragtes aftalen for opsagt af Kunden. Ved for sen anmeldelse af flytning opkræves der gebyr. Der findes en oversigt over gebyrer på hjemmesiden Kunden hæfter for forbruget, selvom Kunden er fraflyttet, hvis flytning ikke bliver anmeldt Kunden må hverken helt eller delvist overdrage rettigheder eller forpligtelser i aftalen uden Vestforsyning :Sinus EL s forudgående samtykke I tilfælde af omstrukturering (f.eks. fusion, spaltning eller virksomhedssalg), hvorved Kundens forbrug af elektricitet overføres fra en juridisk enhed til en anden, kan Vestforsyning :Sinus EL forlange, at aftalen skal fortsætte uændret. Erhververen af virksomheden hæfter i så fald på lige fod med Kunden for aftalens korrekte opfyldelse. Ved omstrukturering forstås også overdragelser indenfor samme koncern eller hvor kontrollen med virksomheden reelt er uændret. Nægter erhververen at fortsætte aftalen i den resterende del af aftalens løbetid, kan Vestforsyning :Sinus EL betragte dette som væsentlig misligholdelse, jf. pkt

5 salg til erhverv 7.5. Vestforsyning :Sinus EL kan uden Kundens samtykke helt eller delvist overdrage rettigheder eller forpligtelser som led i en hel eller delvis overdragelse af sine aktiviteter eller aktiver og passiver til trediemand, ligesom overdragelse kan ske til ethvert nuværende og kommende selskab inden for Vestforsyning koncernen. 8. Aftaledata mellem parterne registrering og ændring 8.1. Kunden skal forsyne Vestforsyning :Sinus EL med nødvendig og korrekt information vedrørende Kundens virksomhed, som er af betydning for, at Vestforsyning :Sinus EL kan levere sine produkter og services Oplysninger der danner grundlag for de leverede produkter og services samt Vestforsyning :Sinus EL s registreringer heraf lægges til grund for leveranceforholdet, indtil der meddeles ændringer heraf Kunden accepterer, at Vestforsyning :Sinus EL kan videregive information til tilknyttede selskaber med henblik på administration og rådgivning Har Kunden købt et produkt eller en service, der helt eller delvist leveres af en ekstern samarbejdspartner, har Vestforsyning :Sinus EL ret til, at videregive oplysninger i det omfang, det er nødvendigt for leverancen Kunden kan ved henvendelse til Vestforsyning :Sinus EL få oplyst, hvilke oplysninger der er registreret. 9. Uoverensstemmelser 9.1. Ved klager kan Kunden henvende sig til Vestforsyning :Sinus EL Alle uoverensstemmelser med tilknytning til aftalen søges afgjort ved forhandling mellem parterne. Hvis parterne er enige herom, kan der inddrages en uvildig mediator til konfliktmægling. Udgiften til mediator afholdes i fællesskab Enhver tvist som måtte opstå i forbindelse med denne aftale, skal afgøres efter Regler for behandling af sager ved Det Danske Voldgiftsinstitut (Danish Abistration). Hver part udpeger en voldgiftsmand, medens voldgiftsrettens formand udnævnes af instituttet. Såfremt en part ikke inden 30 dage efter at have indgivet eller modtaget underretning om begæring om voldgift har udpeget en voldgiftsmand, udnævnes også denne af Instituttet i overensstemmelse med ovennævnte regler. Voldgiftsrettens formand skal være jurist Tvister mellem Kunden og Vestforsyning :Sinus EL afgøres efter dansk ret. Eventuel sag mod Vestforsyning :Sinus EL vedrørende aftalen kan anlægges ved retten i Herning. 10. Misligholdelse Såfremt en af parterne væsentligt misligholder sine forpligtelser i henhold til aftalen, kan den anden part ophæve aftalen. En ophævelse medfører, at leverancen straks ophører, og Kunden skal betale eventuelt skyldige beløb til Vestforsyning :Sinus EL. Ophæves aftalen på grund af Kundens misligholdelse, har Vestforsyning :Sinus EL ret til erstatning. Erstatningssummen for kunder med et årsforbrug indtil kwh andrager kr For kunder med et årsforbrug der overstiger kwh opgøres erstatningen af Vestforsyning :Sinus EL s tab ved at aftalen bringes til ophør efter positiv opfyldelsesinteresse. Skal Kunden have penge tilbage, bliver beløbet sat ind på Kundens konto med leverandørservice Såfremt kunden misligholder betalingsforpligtelsen eller har afgivet fejlagtige oplysninger, kan Vestforsyning :Sinus EL ophæve aftalen Vestforsyning :Sinus EL kan endvidere ophæve aftalen, hvis Kunden ikke har en aftale med det lokal netselskab, eller at aftalen ophører Hvis det lokale netselskab eller energinet.dk afbryder eller begrænser levering af strøm til Kunden, uden at det er Kundens skyld, betragtes dette ikke som misligholdelse af aftalen. 11. Erstatningsansvar Parterne er ansvarlige efter dansk rets almindelige regler, medmindre andet er fastsat i aftalen Vestforsyning :Sinus EL er ikke ansvarlig for skader eller tab som følge af fejl, planlagte eller utilsigtede afbrydelser i elnettet herunder også spændingsforhold, frekvens og støjforhold Vestforsyning :Sinus EL er i intet tilfælde ansvarlig for Kundens driftstab og indirekte tab Kunden er i intet tilfælde ansvarlig for Vestforsyning :Sinus EL s driftstab og indirekte tab. 12. Force majeure Hverken Kunden eller Vestforsyning :Sinus EL er ansvarlig for manglende opfyldelse af forpligtelserne i aftalen i tilfælde af force majeure Force majeure kan foreligge, når en manglende eller mangelfuld opfyldelse skyldes forhold, som indtræder efter aftalens indgåelse, og som er uden for dan anden parts kontrol f.eks. vejrlig og andre naturkatastrofer, terroristhandlinger, krig, regerings- og myndighedshandlinger, arbejdsstridigheder, herunder strejke og lockout, hærværk, it-nedbrud, sammenbrud herunder ledningsbrud eller fejl i eller på el-anlæg, eller umulighed mht. at opnå nødvendig arbejdskraft, maskiner, materialer m.v Såfremt Vestforsyning :Sinus EL ikke kan opfylde sin forpligtelse pga., at det lokale netselskab eller energinet.dk har påberåbt sig force majeure, er Vestforsyning :Sinus EL ligeledes berettiget til, at påberåbe sig force majeure, skal den anden part straks have besked. 13. Ikrafttrædelse og ændringer De til enhver tid gældende betingelser findes på hjemmesiden Med minimum 30 dages forudgående varsel kan Vestforsyning :Sinus EL ændre i de almindelige betingelser. Varsling om ændringer i de almindelige betingelser herunder priser, gebyrer ect. vil ske i form af f.eks. meddelelser på hjemmesiden, ved regningsfremsendelse, eller anden kundespecifik information Ændringer i betingelser og priser, som alene er til Kundens fordel, kan gennemføres uden varsel, men vil blive offentliggjort på hjemmesiden. Sådanne ændringer berettiger ikke Kunden til at opsige aftalen Ændringer, der skyldes ændret lovgivning eller påbud fra offentlige myndigheder uden for Vestforsyning :Sinus EL s kontrol, træder i kraft uden forudgående information til Kunden, hvis det ikke er muligt at varsle.

6 salg til erhverv Vestforsyning :Sinus EL afregner altid efter den sidst indgåede kontrakt med Kunden, såfremt der er indgået to eller flere kontrakter med Vestforsyning :Sinus EL for det samme leveringstidspunkt for de samme aftagenumre. PRODUKTSPECIFIKKE BETINGELSER: STRØM 14. Forholdet mellem Kunden og Vestforsyning :Sinus EL i forhold til levering af strøm Det er en forudsætning for leverancen af strøm, at Kunden er tilsluttet det kollektive elforsyningsnet via en aftale med det lokale netselskab, og at Kunden til enhver tid opfylder betingelserne herfor Vestforsyning :Sinus EL har ret til at stoppe leverancen af strøm, hvis det lokale netselskab afbryder forsyningen af strøm til Kunden Det lokale netselskab er ansvarlig for den fysiske distribution af strøm. Det lokale netselskab er endvidere ansvarlig for udbedring ved strømafbrydelse samt strømmens kvalitet Det lokal netselskab afregner nettariffer (transporten) og energiafgifter med Kunden Måling af leveret strøm sker iht. det lokale netselskabs regler, og deres målerudstyr danner udgangspunkt for afregning af strøm. Det er endvidere det lokale netselskab, der har ansvaret for, at målingerne er korrekte Det er op til Kunden, at sikre de nødvendige måleraflæsninger gennem det lokale netselskab. Mangler der aflæsninger, eller er oplysningerne ikke rigtige kan Vestforsyning :Sinus EL afregne efter skønnet forbrug Kunden skal acceptere efterregulering af opkrævningerne som følge af forsinket modtagelse af forbrugsdata eller det lokale netselskabs korrektion af målerdata eller målefejl Kunden giver Vestforsyning :Sinus EL fuldmagt til at gennemføre Kundens leverandørskifte i Datahubén, herunder at Vestforsyning :Sinus EL kan få oplyst aftagenumrene på leveringsadresserne, stam- og måledata. 17. Mængde af strøm Leveringen af strøm omfatter hele Kundens forbrug på aftagenumre oplyst på kontrakten ved aftaleindgåelse Har Kunden aftagenumre, der ikke er nævnt i kontrakten, er Kunden forpligtet til straks efter, at Kunden er blevet opmærksom herpå at give Vestforsyning :Sinus EL meddelelse herom. Tilsvarende gælder, hvis Kunden efterfølgende i aftalens løbetid for adgang til yderligere aftagenumre. Yderligere aftagenumre omfattes af aftalen, når leverandørskiftet er gennemført. Vestforsyning :Sinus EL har dog ret til inden 30 dage efter nævnte meddelelse er modtaget fra Kunden, at vælge at disse yderligere aftag ikke skal omfattes af aftalen. Skriftlig besked gives i så fald straks til Kunden Det forventede årsforbrug baseres på oplysninger fra det lokale netselskab. 18. A conto Acontoopkrævningen beregnes på baggrund af det lokale netselskabs oplysninger om det forventede forbrug på aftagestederne Vestforsyning :Sinus EL modtager som minimum én gang om året besked fra det lokale netselskab om det faktiske forbrug i en given periode. Hvis der er opkrævet for lidt, skal Kunden betale forskellen sammen med en ny acontoregning. Hvis der er opkrævet for meget, modregnes det for den kommende periode Ved aftalens ophør eller flytning modtager Kunden en slutafregning ca. 6-8 uger efter modtagelse af slutaflæsningen fra det lokale netselskab. Skal Kunden have penge tilbage, bliver beløbet sat ind på Kundens Nem- Konto. 15. Pris på strøm Den aftalte pris er inklusiv volumenfleksibilitet, medmindre andet fremgår af kontrakten, men eksklusiv betaling til det lokale netselskab samt eventuelle afgifter og gebyrer m.v., som pålægges Vestforsyning :Sinus EL. Gældende afgifter og gebyrer vil fremgå af fakturaen Aftaleperioden fremgår af kontrakten. 16. Ekstreme udbuds-/efterspørgselsforhold vedrørende strøm I særlige tilfælde, hvor udbuds- og efterspørgselskurverne i enkelte timer ikke mødes, idet efterspørgslen overstiger udbuddet, og der således ikke dannes pris, må Vestforsyning :Sinus EL indkøbe regulerkraft. Kunden afregnes efter de faktiske anskaffelsesomkostninger i den eller de timer, uanset hvilken afregningsform, der er aftalt. Dette gælder uanset eventuel aftale om fast pris el. lign. Ved regulerkraft forstås den strøm, som indkøbes af den systemansvarlige i løbet af driftsdøgnet til afbalancering af el-nettet.

Vindstød A/S generelle leveringsbetingelser

Vindstød A/S generelle leveringsbetingelser Vindstød A/S generelle leveringsbetingelser Gældende for private husstande. 1. Om Vindstød A/S Vindstød A/S er ejet af: - Vindenergi Danmark a.m.b.a., som er et andelsselskab, der er ejet af de danske

Læs mere

Handelsbetingelser - Privatkunder

Handelsbetingelser - Privatkunder Handelsbetingelser - Privatkunder Nærværende handelsbetingelser gælder for leverance af el fra energileverandøren MyPower ApS (CVR nr. 36 46 04 07) til kunder, hvor el-forbruget overvejende er bestemt

Læs mere

Handelsbetingelser for levering af naturgas fra DCC Energi A/S

Handelsbetingelser for levering af naturgas fra DCC Energi A/S Handelsbetingelser for levering af naturgas fra DCC Energi A/S Handelsbetingelserne er gældende pr. 10. januar 2014. Disse betingelser er gældende for levering af naturgas fra DCC Energi A/S, herefter

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR SWITCH.DK A/S SALG AF EL TIL FORBRUGERE OG ERHVERVSDRIVENDE

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR SWITCH.DK A/S SALG AF EL TIL FORBRUGERE OG ERHVERVSDRIVENDE Switch.dk A/S Cvr. nr. 3080 7804 Henvendelse til Ørbækvej 260, 5220 Odense SØ, Kundeservice tel 6311 5800, kundeservice@switch.dk www.switch.dk SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR SWITCH.DK A/S SALG AF

Læs mere

Køb FynskSupportEl - så støtter vi din klub

Køb FynskSupportEl - så støtter vi din klub Køb FynskSupportEl - så støtter vi din klub FynskSupportEl gør en forskel. Du kan støtte en fynsk klub eller forening gennem dit køb af el hos Energi Fyn. Støt din klub og lad os betale FynskSupportEl

Læs mere

Privataftale om levering af elektricitet fra Modstrøm

Privataftale om levering af elektricitet fra Modstrøm Privataftale om levering af elektricitet fra Modstrøm 1 Aftale om leverance af produktet ideel 1.1 AFTALENS PARTER Denne aftale om levering af elektricitet er indgået den mellem CPR-nr. DKog Modstrøm Danmark

Læs mere

Salgs- og Leveringsbetingelser Blue Energy

Salgs- og Leveringsbetingelser Blue Energy Ver. 8 11/07/2014 Salgs- og Leveringsbetingelser Blue Energy Disse leveringsbetingelser gælder for alle el-leverancer fra Blue Energy A/S som er til ikke-erhvervsmæssig anvendelse for kunden, medmindre

Læs mere

Aftale om Basis El Fastpris med omtanke

Aftale om Basis El Fastpris med omtanke Navn Navnesen [din adresse] Aftale om Basis El Fastpris med omtanke Tillykke med din nye elaftale, Basis El Fastpris med omtanke. Nedenfor ser du de væsentligste vilkår. Resten af vilkårene kan du læse

Læs mere

Kunden kan bevilges lån på mellem 500-6.000 kr. Samtlige tilgængelige lånebeløb, gebyrer og renter er opregnet i ydelsestabellen nedenfor.

Kunden kan bevilges lån på mellem 500-6.000 kr. Samtlige tilgængelige lånebeløb, gebyrer og renter er opregnet i ydelsestabellen nedenfor. Lånevilkår Ferratum Ferratum Denmark ApS (herefter Ferratum ) kan bevilge lån til en fysisk person (herefter Kunden ), som er mindst 23 år og myndig, er dansk statsborger med dansk CPR- nummer og folkeregisteradresse,

Læs mere

Abonnementsvilkår for Mobilaftale. 10. november 2014

Abonnementsvilkår for Mobilaftale. 10. november 2014 Abonnementsvilkår for Mobilaftale 10. november 2014 Abonnementsvilkår for Mobilaftale 10. november 2014 1. Aftalen 1.1 Disse vilkår gælder for aftaler om YouSee Mobilaftale 6, 12 og 24. YouSee Mobilaftale

Læs mere

Leveringsbetingelser for fyringsolie, træpiller, naturgas og el

Leveringsbetingelser for fyringsolie, træpiller, naturgas og el Leveringsbetingelser for fyringsolie, træpiller, naturgas og el LEVERINGS BETINGELSER FYRINGSOLIE Vi tilbyder Dem sikker forsyning af olie. Hvad enten De selv måtte ønske at kontrollere Deres oliebeholdning

Læs mere

Abonnementsvilkår for TDC Webtekst

Abonnementsvilkår for TDC Webtekst Abonnementsvilkår for TDC Webtekst Kort præsentation af abonnementsvilkårene Her kan du læse de vilkår, som gælder for din abonnementsaftale med TDC. Vilkårene er sammen med prislisten og den fremsendte

Læs mere

Ændringer til rammeaftale. Dato 11. april 2014

Ændringer til rammeaftale. Dato 11. april 2014 Ændringer til rammeaftale Dato 11. april 2014 Ændring Indkøb af teltduge til Virksomhedshjemmeværnet tilføjet til Rammeaftalens pkt. 2, samt justering i antal af teltduge til brug for Hærhjemmeværnet og

Læs mere

Kontrakt. Aftale om balanceansvar. Energinet.dk Tonne Kjærsvej 65 DK-7000 Fredericia. (i det følgende kaldet "Energinet.dk")

Kontrakt. Aftale om balanceansvar. Energinet.dk Tonne Kjærsvej 65 DK-7000 Fredericia. (i det følgende kaldet Energinet.dk) Kontrakt Energinet.dk Tonne Kjærsvej 65 DK-7000 Fredericia (i det følgende kaldet "Energinet.dk") og «Aftalefirma langt_navn» «Aktør_adresse_1» «Aktør_adresse_2» «Postnr» «By» (i det følgende kaldet "aktøren")

Læs mere

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER 323-182087 SLA/sla 16.03.2015 ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER Advokatfirma Indholdsfortegnelse 1. Generelt... 3 2. Indgåelse... 3 3. Opsigelse... 3 4. Priser... 4 5. Betalingsbetingelser...

Læs mere

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser Forretningsbetingelser Ehrhorn Hummerston Gråbrødretorv 6-8, 3.sal DK-1154 København K. Telefon:+45 70201972 info@ehrhorn-hummerston.dk www.ehrhorn-hummerston.dk Almindelig del De generelle forretningsbetingelser

Læs mere

Tilslutnings- og leveringsbetingelser for energi og vand fra. Københavns Lufthavne A/S (CPH), Kastrup

Tilslutnings- og leveringsbetingelser for energi og vand fra. Københavns Lufthavne A/S (CPH), Kastrup Tilslutnings- og leveringsbetingelser for energi og vand fra Københavns Lufthavne A/S (CPH), Kastrup Københavns Lufthavne A/S Energiadministrationen Tlf.: 32 31 32 31 E-mail: energi@cph.dk 20. maj 2015

Læs mere

Salg- og lejebetingelser

Salg- og lejebetingelser Salg- og lejebetingelser Dynateam 2014 Salgs- og lejebetingelser Gældende pr. 1. januar 2014 Fakturering Første gang vil du blive faktureret for løbende måned + 3 måneder. Herefter altid 3 måneder forud.

Læs mere

Generelt Disse leveringsbetingelser gælder for levering af OK Naturgas fra OK a.m.b.a. (CVR nr. 3917 0418, herefter kaldet OK) til Kunden.

Generelt Disse leveringsbetingelser gælder for levering af OK Naturgas fra OK a.m.b.a. (CVR nr. 3917 0418, herefter kaldet OK) til Kunden. Naturgas fra OK El betingelser kommer i forlængelse af Naturgas betingelserne 1. Produktspecifikke betingelser Generelt Disse leveringsbetingelser gælder for levering af OK Naturgas fra OK a.m.b.a. (CVR

Læs mere

Udbud af. brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold. Kontraktudkast

Udbud af. brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold. Kontraktudkast Udbud af brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold Kontraktudkast Center for Ejendomme og Intern Service Høje Taastrup Kommune Bygden 2 2630 Taastrup Dato. 16-03-2010 Dok nr. 257 0049 Journal

Læs mere

Kreditorregler for indbetalingskort

Kreditorregler for indbetalingskort Kreditorregler for indbetalingskort Gældende fra 1. december 2012 1. Hvad er indbetalingskort Et indbetalingskort er en fysisk eller elektronisk formular, som sendes til debitor på vegne af kreditor. Indbetalingskortet

Læs mere

Licensaftale. Overdragelse til brug (ikke-eksklusiv licens) Der er d.d mellem. Agrogruppen Danmark Nygade 6 4672 Klippinge.

Licensaftale. Overdragelse til brug (ikke-eksklusiv licens) Der er d.d mellem. Agrogruppen Danmark Nygade 6 4672 Klippinge. J. nr. 670-37406 CLJ/TL Licensaftale Overdragelse til brug (ikke-eksklusiv licens) Der er d.d mellem E-mail: Agrogruppen Danmark Nygade 6 4672 Klippinge agro@lokalrevision.dk Tlf: 5657 9400 CPR/CVR. nr.:

Læs mere

Samhandelsbetingelser

Samhandelsbetingelser Samhandelsbetingelser 1 Generelt 1.1 Nærværende aftale beskriver kundens og WebWordSystem ApS (herefter WWS ) rettigheder og forpligtelser i forbindelse med de ydelser, som WWS udbyder via denne hjemmeside.

Læs mere

B E T I N G E L S E R F O R M O D T A G E L S E A F K U N D E R S B E T A L I N- G E R V I A D A N S K E N E T B E T A L I N G

B E T I N G E L S E R F O R M O D T A G E L S E A F K U N D E R S B E T A L I N- G E R V I A D A N S K E N E T B E T A L I N G B E T I N G E L S E R F O R M O D T A G E L S E A F K U N D E R S B E T A L I N- G E R V I A D A N S K E N E T B E T A L I N G Her kan du læse om de forretningsbetingelser, der gælder, når din virksomhed

Læs mere

Kontrakt. mellem. Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) 26.

Kontrakt. mellem. Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) 26. J.nr.: 8915980 VFN/KRM Kontrakt om mellem Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) og [ ] (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) Vester Farimagsgade 23 DK-1606 København

Læs mere

Kunden er indforstået med, at indgåelse af handler med Risk Management Produkter kan være behæftet med risici for tab, omkostninger og gebyrer.

Kunden er indforstået med, at indgåelse af handler med Risk Management Produkter kan være behæftet med risici for tab, omkostninger og gebyrer. DLG s Generelle betingelser for Risk Management Produkter 1. Anendelse Nedenstående generelle betingelser for DLG a.m.b.a. ( DLG ) finder anvendelse for alle handler med produkterne Secure Max Opti, Performance

Læs mere

Bekendtgørelse om forbrugeraftaler om levering af naturgas 1)

Bekendtgørelse om forbrugeraftaler om levering af naturgas 1) (Gældende) Udskriftsdato: 5. januar 2015 Ministerium: Klima-, Energi- og Bygningsministeriet Journalnummer: Klima-, Energi- og Bygningsmin., Energistyrelsen, j.nr. 2008/2015-0020 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

KGH S ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER FOR TJENESTER

KGH S ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER FOR TJENESTER KGH S ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER FOR TJENESTER 1. Generelt 1.1 Disse almindelige forretningsbetingelser for tjenester ( Betingelserne ) er gældende for alle tjenester, der leveres af KGH til Kunden,

Læs mere

Udkast til kontrakt. Annoncering af rekrutteringsydelser ved etablering af Udbetaling Danmark. Dokument 5

Udkast til kontrakt. Annoncering af rekrutteringsydelser ved etablering af Udbetaling Danmark. Dokument 5 Udkast til kontrakt Annoncering af rekrutteringsydelser ved etablering af Udbetaling Danmark Dokument 5 1 [dette Aftaleudkast skal ikke udfyldes/underskrives af tilbudsgiverne. Aftaleudkastet udfyldes/underskrives

Læs mere

Stofa kabel-tv FAMILY AFTALEVILKÅR

Stofa kabel-tv FAMILY AFTALEVILKÅR Stofa kabel-tv FAMILY AFTALEVILKÅR Aftalevilkår for Stofa kabel-tv, version Family 1. GENERELT 1.1. Nærværende aftalevilkår er gældende for abonnentens tilslutning til kabel-tv via antenneforeningens,

Læs mere

FJERNVARMESERVICE DONG ENERGY S ALMINDELIGE BETINGELSER FOR LEVERING AF FJERNVARMESERVICE

FJERNVARMESERVICE DONG ENERGY S ALMINDELIGE BETINGELSER FOR LEVERING AF FJERNVARMESERVICE FJERNVARMESERVICE DONG ENERGY S ALMINDELIGE BETINGELSER FOR LEVERING AF FJERNVARMESERVICE 16. april 2015 Produktbeskrivelse for Fjernvarmeservice Serviceaftalens omfang Serviceaftalen gælder for installationer

Læs mere

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice Generelle regler for debitorer i Betalingsservice 1. Hvad er Betalingsservice? Betalingsservice er en betalingstjeneste, som du kan bruge til at betale regninger i danske kroner til de kreditorer, der

Læs mere

Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS

Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS 1. Generelt Disse abonnementsbetingelser gælder for datatjenesten "Internet via satellit" herefter kaldet tjenesten leveret af Astra / Eutelsat og distribueret

Læs mere

Generelle regler for OverførselsService

Generelle regler for OverførselsService Generelle regler for Gældende fra 1. november 2009 1. Hvad er er et produkt, som giver beløbsafsender mulighed for via Nets at iværksætte overførsel af beløb i danske kroner til beløbsmodtageres konti

Læs mere

Kontrakt indgået mellem. [Leverandøren] Københavns Kommune. Teknik- og Miljøforvaltningen. Center for Ressourcer Njalsgade 13 2300 København S

Kontrakt indgået mellem. [Leverandøren] Københavns Kommune. Teknik- og Miljøforvaltningen. Center for Ressourcer Njalsgade 13 2300 København S Teknik- og Miljøforvaltningen [dd.mm.åååå] Sagsnr. 2010-115960 Dokumentnr. xxxx Kontrakt indgået mellem [Leverandøren] og Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Ressourcer Njalsgade

Læs mere

1. Parterne UDKAST- RÅDGIVNINGSKONTRAKT. Spildevandsplanlægger/Klimaplanlægger til udarbejdelse af spildevandsstrategi Forsyning Ballerup.

1. Parterne UDKAST- RÅDGIVNINGSKONTRAKT. Spildevandsplanlægger/Klimaplanlægger til udarbejdelse af spildevandsstrategi Forsyning Ballerup. UDKAST- RÅDGIVNINGSKONTRAKT Spildevandsplanlægger/Klimaplanlægger til udarbejdelse af spildevandsstrategi Forsyning Ballerup 1. Parterne Mellem Forsyning Ballerup Service A/S på vegne af Vand Ballerup

Læs mere

1 of 10. Kontrakt til godkendelse af leverandør under Frit valg ordningen madservice

1 of 10. Kontrakt til godkendelse af leverandør under Frit valg ordningen madservice 1 of 10 Kontrakt til godkendelse af leverandør under Frit valg ordningen madservice Syddjurs Kommune Januar 2014 2 of 10 Indholdsfortegnelse 1. Grundlaget 3 2. Betingelser 3 3. Sikkerhedsstillelse 3 4.

Læs mere

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice Generelle regler for debitorer Gældende fra 1. august 2015 Generelle regler for debitorer 1. Hvad er Betalingsservice? Betalingsservice er en betalingstjeneste, som du kan til at betale regninger i danske

Læs mere

2.4 Betalingsdag Betalingsdagen er den dag, hvor beløbet hæves på din konto. Betalinger bliver kun gennemført på bankdage.

2.4 Betalingsdag Betalingsdagen er den dag, hvor beløbet hæves på din konto. Betalinger bliver kun gennemført på bankdage. Gældende indtil 31. juli 2015 Generelle regler for debitorer 1. Hvad er Betalingsservice? Betalingsservice er en betalingstjeneste, som du kan bruge til at betale regninger i danske kroner til de kreditorer,

Læs mere

Formålet med denne videregivelse er alene at skabe yderligere sikkerhed for, at Swipp-overførslen rammer den rigtige modtager.

Formålet med denne videregivelse er alene at skabe yderligere sikkerhed for, at Swipp-overførslen rammer den rigtige modtager. Brugerregler for Swipp Nedenfor finder du de regler, der gælder for Swipp. Reglerne gælder fra din accept af aftalen om Swipp. Swipp er en nem og sikker betalingsmåde, som gør det muligt at lave konto-til-konto-overførsler

Læs mere

[ ] s opgave er følgende [ ] skal løse opgaven Konsulentbistand i forbindelse med opfølgende proces på evaluering af Væksthusene.

[ ] s opgave er følgende [ ] skal løse opgaven Konsulentbistand i forbindelse med opfølgende proces på evaluering af Væksthusene. Kontrakt vedr. Konsulentbistand i forbindelse med opfølgende proces på evaluering af Væksthusene mellem Væksthus Midtjylland Åbogade 15 8200 Aarhus N CVR nr.: 30 08 94 56 (i det følgende benævnt Væksthus

Læs mere

Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks

Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks 1 Konsulent- og serviceydelser Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks Omfang Nærværende dokument fastlægger de almindelige betingelser for firmaet Solido Networks ( Leverandøren ) leverance til

Læs mere

Annoncering af jobsøgningsforløb. Skabelon for rammeaftale

Annoncering af jobsøgningsforløb. Skabelon for rammeaftale Annoncering af jobsøgningsforløb 2013 Skabelon for rammeaftale RAMMEAFTALE Mellem Jobcenter Aalborg og Navn: Adresse: (I det følgende benævnt leverandøren) 1 Indhold Grundlag for rammeaftalen... 3 1. Rammeaftalen...

Læs mere

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice Generelle regler for debitorer i Betalingsservice 1. Hvad er Betalingsservice? Betalingsservice er en betalingstjeneste, som kunden kan bruge til at betale regninger i danske kroner til de kreditorer,

Læs mere

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice Generelle regler for debitorer i Betalingsservice 1. Hvad er Betalingsservice? Betalingsservice er en betalingstjeneste, som du kan bruge til at betale regninger i danske kroner til de kreditorer, der

Læs mere

Handelsbetingelser Gældende per 01/07-2014

Handelsbetingelser Gældende per 01/07-2014 1. Generelt Handelsbetingelser Gældende per 01/07-2014 1.1. Nærværende aftale er gældende for enhver aftale indgået med WEXO. Kunden accepterer ved aftalens indgåelse samtlige betingelser beskrevet i dette

Læs mere

Kontraktudkast. vedrørende levering af tandtekniske ydelser. indgået mellem (XXXXX)

Kontraktudkast. vedrørende levering af tandtekniske ydelser. indgået mellem (XXXXX) Kontraktudkast vedrørende levering af tandtekniske ydelser indgået mellem (XXXXX) og Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Sjællandsgade 40 2200 København N Bilagsfortegnelse Kontraktbilag

Læs mere

1 Kontrakt...2 1.1 Aftaleperiode...2 1.2 Opsigelse...2 1.3 Overdragelse af aftalen...2 1.4 Anvendelse af underentreprenører...2 1.

1 Kontrakt...2 1.1 Aftaleperiode...2 1.2 Opsigelse...2 1.3 Overdragelse af aftalen...2 1.4 Anvendelse af underentreprenører...2 1. 1 Kontrakt...2 1.1 Aftaleperiode...2 1.2 Opsigelse...2 1.3 Overdragelse af aftalen...2 1.4 Anvendelse af underentreprenører...2 1.5 Kvalitetskontrol...2 1.6 Priser...2 1.7 Prisregulering...3 1.8 Betalingsbetingelser...3

Læs mere

Rammekontrakt (Indsæt måned) 2012

Rammekontrakt (Indsæt måned) 2012 Rammekontrakt (Indsæt måned) 2012 Vedrørende måtteservice Aftale (Indsæt aftale nr.) Mellem Skatteministeriet Østbanegade 123 2100 København Ø Danmark CVR nr. 19 55 21 00 (I det følgende benævnt Køberen

Læs mere

Retningslinjer for elektronisk spil på lotterier i Det Danske Klasselotteri A/S (Klasselotteriet)

Retningslinjer for elektronisk spil på lotterier i Det Danske Klasselotteri A/S (Klasselotteriet) Retningslinjer for elektronisk spil på lotterier i Det Danske Klasselotteri A/S (Klasselotteriet) Generelt om spillet herunder definitioner 1. Klasselotteriet er et spil, hvor en spiller spiller på et

Læs mere

Forretningsbetingelser - Trade conditions

Forretningsbetingelser - Trade conditions Forretningsbetingelser - Trade conditions Forretningsbetingelser Gældende pr. 13.06.2005 Firma oplysninger WB Electronics ApS Langelandsvej 1a 7400 Herning Danmark Telefon +45 96264520 Fax +45 96264409

Læs mere

Swipp - Regler for selvbetjening

Swipp - Regler for selvbetjening Swipp - Regler for selvbetjening Ret til at fortryde aftalen vedrørende Swipp Kontohaver/bruger har mulighed for at fortryde indgåelse af aftalen om Swipp inden for en frist på 14 dage, jf. forbrugeraftalelovens

Læs mere

Vilkår for professionel ansvarsforsikring (06/05)

Vilkår for professionel ansvarsforsikring (06/05) Vilkår for professionel ansvarsforsikring (06/05) 1. HVEM ER SIKRET Forsikringen dækker forsikringstageren og de personer, der er i forsikringstagerens tjeneste. 2. DEFINITIONER 2.1. Forsikringssum Policens

Læs mere

Østjysk Energi over Energitilsynet af 19. maj 2005 Østjysk Energi Nets ændring af betalingsbetingelser

Østjysk Energi over Energitilsynet af 19. maj 2005 Østjysk Energi Nets ændring af betalingsbetingelser (Elforsyning) Østjysk Energi over Energitilsynet af 19. maj 2005 Østjysk Energi Nets ændring af betalingsbetingelser Fungerende nævnsformand, Professor, dr.polit. Chr. Hjorth-Andersen Professor, cand.jur.

Læs mere

Vejledning til. Kontrakt om udførelse af freelancearbejde, hvor du er selvstændig erhvervsdrivende. Side 1 af 6

Vejledning til. Kontrakt om udførelse af freelancearbejde, hvor du er selvstændig erhvervsdrivende. Side 1 af 6 Vejledning til Kontrakt om udførelse af freelancearbejde, hvor du er selvstændig erhvervsdrivende Side 1 af 6 Indledende bemærkninger: Hvis du har selvstændig virksomhed og er momsregistret, skal du anføre

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Hundeforsikring

Forsikringsbetingelser for Hundeforsikring Forsikringsbetingelser for Hundeforsikring Indholdsfortegnelse for Hundeforsikring 1. Fællesbestemmelser 1.1. Hvornår skal præmien m.m. betales? 1.2. Hvordan indeksreguleres forsikringssummer og præmie?

Læs mere

om løbende levering af IT-tjenesteydelser i forbindelse med ITsystemer til vejforvaltning, trafikledelse og trafikinformation Delaftale: Nr. [...

om løbende levering af IT-tjenesteydelser i forbindelse med ITsystemer til vejforvaltning, trafikledelse og trafikinformation Delaftale: Nr. [... RAMMEAFTALE mellem Vejdirektoratet Guldalderen 12 DK-2640 Hedehusene (i det følgende kaldet Kunden) og [ ] [ ] [ ] (i det følgende kaldet Leverandøren) om løbende levering af IT-tjenesteydelser i forbindelse

Læs mere

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser Side 1 (Version 13.2014_290514)

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser Side 1 (Version 13.2014_290514) Almindelige salgs- og leveringsbetingelser Side 1 1. Generelt Med mindre andet skriftligt er aftalt, gælder disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser (herefter Betingelser) for leverancer fra 1264,

Læs mere

Brugerbetingelser for LE@N

Brugerbetingelser for LE@N Brugerbetingelser for LE@N 1. Definitioner 1.1 Ved GS1 forstås foreningen GS1 Denmark, Vesterbrogade 149, 1620 København V, CVR nr. 10629845. 1.2 Ved LE@N forstås det af GS1 ejede IT-system, som gør det

Læs mere

Leveranceaftale. Miniudbud iht. rammeaftale 02.18 om Borgerskab og Service. Juli 2008

Leveranceaftale. Miniudbud iht. rammeaftale 02.18 om Borgerskab og Service. Juli 2008 Leveranceaftale Miniudbud iht. rammeaftale 02.18 om Borgerskab og Service Juli 2008 Dato: 16-07-2008 Kontor: Sagsbeh.: Digitaliseringsafdelingen Niels Kleberg Versionsnr.: 1.0 Leveranceaftale for miniudbud

Læs mere

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER. f o r. Wolturnus A/S

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER. f o r. Wolturnus A/S 123-116064 MWI/JKJ 21.12.2007 ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER f o r Wolturnus A/S Indholdsfortegnelse 1. Anvendelse... 3 2. Indgåelse... 3 3. Fuldmagt... 3 4. Priser... 3 5. Leveringsbetingelser...

Læs mere

Nærværende udkast til kontrakt er en integreret del af det samlede udbudsmateriale.

Nærværende udkast til kontrakt er en integreret del af det samlede udbudsmateriale. Bilag 3 Udkast til kontrakt Nærværende udkast til kontrakt er en integreret del af det samlede udbudsmateriale. Kontraktudkastet skal ikke udfyldes af tilbudsgiver. Kontraktudkastet udfyldes af Aarhus

Læs mere

Forretningsbetingelser for oplagring og håndtering

Forretningsbetingelser for oplagring og håndtering Forretningsbetingelser for oplagring og håndtering 1. Opbevaring og håndtering K. Hansen Transport AS opbevarer og håndterer indleverede varer for kunden i henhold til almindelig god opbevaringsskik, samt

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser Salgs- og leveringsbetingelser 1. Generelt Medmindre andet skriftligt er aftalt, gælder nærværende almindelige salgs- og leveringsbetingelser (herefter Betingelser) for Responsfabrikken A/S, Vestergade

Læs mere

Betingelser for professionel ansvarsforsikring. for bilsyn

Betingelser for professionel ansvarsforsikring. for bilsyn Betingelser for professionel ansvarsforsikring for bilsyn Indholdsfortegnelse 1 Hvem er sikret...2 2 Definitioner...2 2.1 Forsikringssum...2 2.2 Erstatningskrav rejst...2 3 Hvem er dækket...2 4 Hvad er

Læs mere

Glashærderiet A/S Almindelige salgs- og leveringsbetingelser.

Glashærderiet A/S Almindelige salgs- og leveringsbetingelser. Glashærderiet A/S Almindelige salgs- og leveringsbetingelser. 1. Anvendelse Glashærderiet a/s salgs- og leveringsbetingelser er bindende indgået mellem parterne og tilsidesætter dermed alle aftaler og

Læs mere

Abonnementsbetingelser DLG TV Bredbånd gennem Mobilic Oktober 2013

Abonnementsbetingelser DLG TV Bredbånd gennem Mobilic Oktober 2013 Abonnementsbetingelser DLG TV Bredbånd gennem Mobilic Oktober 2013 Abonnementsbetingelser DLG TV Bredbånd gennem Mobilic Indholdsfortegnelse 1. DLG TV Bredbånd/Mobilic... 3 2. Digital modtager... 3 3.

Læs mere

1. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser

1. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser J. nr. 12-10198 1. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser Almindelige salgs- og leveringsbetingelser, version 1, af dato 18.06.2013. 1 Generelt Medmindre andet skriftlig er aftalt, gælder disse almindelige

Læs mere

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne.

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og leveringsbestemmelser for Compfitt A/S 1. Indledning. Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og

Læs mere

TILLÆG TIL TEKNISKE OG ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARME- LEVERING (REGULATIV).

TILLÆG TIL TEKNISKE OG ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARME- LEVERING (REGULATIV). TILLÆG TIL TEKNISKE OG ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARME- LEVERING (REGULATIV). 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. 1.1 Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering er gældende for leveringsforholdet

Læs mere

Kontrakt. Kontraktparadigme. Energinet.dk Tonne Kjærsvej 65 Erritsø 7000 Fredericia. CVR-nr. 28980671. (herefter benævnt Energinet.

Kontrakt. Kontraktparadigme. Energinet.dk Tonne Kjærsvej 65 Erritsø 7000 Fredericia. CVR-nr. 28980671. (herefter benævnt Energinet. Kontrakt Kontraktparadigme 2. oktober 2014 GEE/PBU Energinet.dk Tonne Kjærsvej 65 Erritsø 7000 Fredericia CVR-nr. 28980671 (herefter benævnt Energinet.dk ) og [ ] CVR-nr. [ ] (herefter benævnt Systemleverandøren

Læs mere

Almindelige købs- og salgsbetingelser

Almindelige købs- og salgsbetingelser Almindelige købs- og salgsbetingelser 1.0 Generelle bestemmelser 1.1 Nærværende aftale udgør aftalegrundlag for STISAGER, i det følgende benævnt sælger og den af STISAGER vedkommende køberkontrahent, i

Læs mere

Tillæg til Vedtægter for Grundejerforeningen Digterparken.

Tillæg til Vedtægter for Grundejerforeningen Digterparken. Tillæg til Vedtægter for Grundejerforeningen Digterparken. 1. Navn Foreningens navn er: Grundejerforeningen Digterparken. 2. Formål Udover de allerede beskrevne formål er foreningens formål er at eje og

Læs mere

Ejerforeningsaftale, 2013 Aftale om levering af tv, internet og telefoni

Ejerforeningsaftale, 2013 Aftale om levering af tv, internet og telefoni 1 Ejerforeningsaftale, 2013 Aftale om levering af tv, internet og telefoni Denne aftale om levering af tv, internet og telefoni er indgået mellem på den ene side: GE Erhverv A/S (GE Fibernet) CVR-nr. 21504300

Læs mere

BOXER kontrakt. Efterfølgende finder du en Abonnementsaftale, der er en PDF du kan skrive i. Her udfylder du følgende:

BOXER kontrakt. Efterfølgende finder du en Abonnementsaftale, der er en PDF du kan skrive i. Her udfylder du følgende: BOXER kontrakt. Efterfølgende finder du en Abonnementsaftale, der er en PDF du kan skrive i. Her udfylder du følgende: Personnummer. (Også de sidste 4 ciffer.) Telefonnummer. Navn og adresse. Sæt X i Boxer

Læs mere

Standard leveringsbetingelser

Standard leveringsbetingelser Standard leveringsbetingelser 1. Anvendelsesområde Disse almindelige betingelser finder anvendelse for enhver af kundens ordrer om levering af ydelser fra CompanYoung ApS (herefter CompanYoung), medmindre

Læs mere

Samarbejdsaftale. mellem. CNA Insurance Company Limited Hammerensgade 6, 1. sal, 1267 København K CVR nr. 24256375

Samarbejdsaftale. mellem. CNA Insurance Company Limited Hammerensgade 6, 1. sal, 1267 København K CVR nr. 24256375 Samarbejdsaftale mellem CNA Insurance Company Limited Hammerensgade 6, 1. sal, 1267 København K CVR nr. 24256375 og [Forsikringsmæglerens navn og adresse] (Herefter Forsikringsmægleren ) 1. Indledning

Læs mere

LEJEKONTRAKT FOR BÅDPLADS I SCANPORT HAVN

LEJEKONTRAKT FOR BÅDPLADS I SCANPORT HAVN Dato / 2015 LEJEKONTRAKT FOR BÅDPLADS I SCANPORT HAVN mellem undertegnede og Skanska Øresund A/S CVR-nr.: 18 05 23 85 Havneholmen 25 1561 København V (i det følgende kaldet Udlejer) Lejer Adresse Postnummer

Læs mere

Administrationsaftale for andelsboligforeningen

Administrationsaftale for andelsboligforeningen Sagstype: ADM Administrationsaftale for andelsboligforeningen Sag-vedr. (Herefter foreningen ) og ADLEX Ejendomsadministration ApS Cvr.nr. 31332036 (Herefter ADLEX ) Senest opdateret den 1. januar 2013

Læs mere

VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN

VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN 1. Generelt 1.1. Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse, i det omfang de ikke udtrykkeligt fraviges ved anden

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Knallert-forsikring

Forsikringsbetingelser for Knallert-forsikring Forsikringsbetingelser for Knallert-forsikring 14.09.2011 Indholdsfortegnelse for Knallert-forsikring 1. Fællesbestemmelser 1.1. Hvem er dækket? 1.2. Hvad skal du gøre, hvis du kommer ud for en skade?

Læs mere

KONTRAKT. mellem. SIKKERHEDSSTYRELSEN Nørregade 63 6700 Esbjerg. xx xx xx CVR.nr. xx (herefter benævnt tjenesteyder)

KONTRAKT. mellem. SIKKERHEDSSTYRELSEN Nørregade 63 6700 Esbjerg. xx xx xx CVR.nr. xx (herefter benævnt tjenesteyder) J.nr. 131-11-xxxxx KONTRAKT mellem SIKKERHEDSSTYRELSEN Nørregade 63 6700 Esbjerg og xx xx xx CVR.nr. xx (herefter benævnt tjenesteyder) om Information til elfagfolk i Danmark INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING

Læs mere

Vilkår for elleverandørers betaling af ydelser fra Energinet.dk og sikkerhedsstillelse

Vilkår for elleverandørers betaling af ydelser fra Energinet.dk og sikkerhedsstillelse Vilkår for elleverandørers betaling af ydelser fra Energinet.dk og sikkerhedsstillelse Maj 2015 Version 1.3 Træder i kraft den 1.4.2016 April 2015 April 2015 Maj 2015 DATE LJD HSF MHS NAME REV. DESCRIPTION

Læs mere

G E N E R E L L E R E G L E R F O R K R E D I T O R E R I L E V E R A N D Ø R S E R V I C E

G E N E R E L L E R E G L E R F O R K R E D I T O R E R I L E V E R A N D Ø R S E R V I C E G E N E R E L L E R E G L E R F O R K R E D I T O R E R I L E V E R A N D Ø R S E R V I C E I det følgende kan du læse de regler, der gælder for kreditorer i LeverandørService. 1 Hvad er LeverandørService

Læs mere

Almindelige betingelser for medlemskab af SATS

Almindelige betingelser for medlemskab af SATS Almindelige betingelser for medlemskab af SATS Disse almindelige betingelser gælder for medlemskaber af SATS, hvorom der er indgået aftale den 1. januar 2011 eller senere 1. GENERELT 1.1 Disse almindelige

Læs mere

Finansrådets og Børsmæglerforeningens standardvilkår for lån af aktier

Finansrådets og Børsmæglerforeningens standardvilkår for lån af aktier Finansrådets og s standardvilkår for lån af aktier 21. januar 2002 hst Pkt. 1,0. Standardvilkår Pkt. 1,1. Nærværende standardvilkår (herefter Vilkårene) skal gælde for aktielån mellem parterne i det omfang,

Læs mere

Leverance af Radio/TV kanaler

Leverance af Radio/TV kanaler Udkast til Kontrakt Side 1 af 11 Mellem som Ordregiver Statsbiblioteket Århus Universitetsparken 8000 Århus C CVR-nr 10100682 og LEVERANDØR som Leverandør er dags dato indgået følgende KONTRAKT om Udkast

Læs mere

2.3 Alle UnoTels oplysninger og registreringer lægges til grund for abonnementsforholdet indtil der meddeles ændringer heraf.

2.3 Alle UnoTels oplysninger og registreringer lægges til grund for abonnementsforholdet indtil der meddeles ændringer heraf. Betingelser for ADSL abonnement hos UnoTel Version 1.7 (1. august 2013) Indhold: 1. Aftalen 2. Registrering og ændring af adresseoplysninger 3. Tilslutning af udstyr samt definering af grænseflade 4. Teknikerfremmøde

Læs mere

Tillægsaftale om Betalingsservice

Tillægsaftale om Betalingsservice Side 1 af 6 Dokumentnummer 2009-12-15-11.24.24.942847 Tillægsaftale om Betalingsservice 1. Debitorer i Betalingsservice 1.1 Kunden og SALLING BANK A/S, Frederiksgade 6, 7800 Skive, sb@sallingbank.dk, har

Læs mere

Tillægsaftale om Betalingsservice

Tillægsaftale om Betalingsservice Side 1 af 7 Dokumentnummer 2013-06-06-13.28.34.798224 Tillægsaftale om Betalingsservice 1. Debitorer i Betalingsservice 1.1 Kunden og Lægernes Pensionsbank, Dirch Passers Allé 76, 2000 Frederiksberg, lpb@lpk.dk,

Læs mere

Generelle regler for debitorer i LeverandørService

Generelle regler for debitorer i LeverandørService Generelle regler for debitorer i LeverandørService Gældende fra 1. november 2009 1. Hvad er LeverandørService? LeverandørService er en betalingstjeneste, som virksomheder kan bruge til at iværksætte betalinger

Læs mere

Aquatic Marine Salgs- og leveringsbetingelser Engros- og Erhvervssalg

Aquatic Marine Salgs- og leveringsbetingelser Engros- og Erhvervssalg Aquatic Marine Salgs- og leveringsbetingelser Engros- og Erhvervssalg Salgs- og leveringsbetingelser Disse salgs- og leveringsbetingelser, inklusiv ordrebekræftelsen og andre eventuelle aftaledokumenter

Læs mere

R E G L E R F O R D A N S K E N E T B E T A L I N G - F O R B R U G E RE

R E G L E R F O R D A N S K E N E T B E T A L I N G - F O R B R U G E RE R E G L E R F O R D A N S K E N E T B E T A L I N G - F O R B R U G E RE Danske Netbetaling er et betalingsinstrument, hvor betalingen sker gennem Danske Netbank. 1 Anvendelsesmuligheder Danske Netbetaling

Læs mere

Abonnementsvilkår. Tilslutning til Foreningen Samsø Bredbånds internettjeneste

Abonnementsvilkår. Tilslutning til Foreningen Samsø Bredbånds internettjeneste Abonnementsvilkår Tilslutning til Foreningen Samsø Bredbånds internettjeneste 1. Abonnements- og tilslutningsaftale Medlemmer af Foreningen Samsø Bredbånd (FSB) kan tegne abonnement på tilslutning til

Læs mere

Betalingsbetingelser og sikkerhedsstillelse Engrosmodellen

Betalingsbetingelser og sikkerhedsstillelse Engrosmodellen Betalingsbetingelser og sikkerhedsstillelse Engrosmodellen Maj 2014 Høringsudgave Version 1.0 Træder i kraft den 1.10.2015 Jan. 2014 April 2014 April 2014 DATE MFA HSF SHR NAME REV. DESCRIPTION PREPARED

Læs mere

Firma Adresse Postnr. og By CVR-nr.: (i det følgende kaldet Gasforbrugeren)

Firma Adresse Postnr. og By CVR-nr.: (i det følgende kaldet Gasforbrugeren) Mellem Postnr. og By CVR-nr.: (i det følgende kaldet Gasforbrugeren) og Postnr. og By CVR-nr.: (i det følgende betegnet Gasleverandøren) er der dags dato indgået følgende KONTRAKT om levering af naturgas

Læs mere

Betalingsbetingelser m.v. for

Betalingsbetingelser m.v. for Betalingsbetingelser m.v. for Tønder Forsyning A/S og dennes datterselskaber Udarbejdet: juni2010 Revideret: nov. 2010 Version: 2. udgave INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 2. Hæftelse... 3 3. Fakturering

Læs mere

Har du spørgsmål til vilkårene for brugen af Berlingske Business Premium så kontakt Michael Friislund på micfr@berlingske.dk eller 22533351.

Har du spørgsmål til vilkårene for brugen af Berlingske Business Premium så kontakt Michael Friislund på micfr@berlingske.dk eller 22533351. ABONNEMENTS- OG MEDLEMSKABSBETINGELSER for Berlingske Business Premium For IP-adgang til biblioteker, uddannelsesinstitutioner og højere læreanstalter, 21-08-2013 (Version 1.2) Biblioteker på uddannelsesinstitutioner

Læs mere

Nedenfor finder du de regler, der gælder for privatpersoners brug af Swipp. Reglerne gælder fra din accept af aftalen om Swipp.

Nedenfor finder du de regler, der gælder for privatpersoners brug af Swipp. Reglerne gælder fra din accept af aftalen om Swipp. Brugerregler for Swipp Privat Nedenfor finder du de regler, der gælder for privatpersoners brug af Swipp. Reglerne gælder fra din accept af aftalen om Swipp. Swipp er en nem og sikker betalingsmåde, som

Læs mere

Betingelsesnummer: ABD Tryghedspakke 1.1

Betingelsesnummer: ABD Tryghedspakke 1.1 GLASFORSIKRING OG LÅNEBIL Betingelsesnummer: ABD Tryghedspakke 1.1 MONDUX ASSURANCE AGENTUR A/S 1 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde dit køb af private forsikringer, men vilkårene afhænger af hvordan

Læs mere