SKAGEN LOSSE- KOMPAGNI ApS

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SKAGEN LOSSE- KOMPAGNI ApS"

Transkript

1 VERENSKOMST SKAGEN LOSSE- KOMPAGNI ApS OVERENSKOMST Indgået mellem DI Overenskomst ll (HTS-A Vendsyssel) og 3F Frederikshavn DI nr

2 OVERENSKOMST mellem DI Overenskomst II (HTS-A Vendsyssel) og 3F Frederikshavn gældende for arbejdere beskæftiget hos Skagen Lossekompagni ApS DI nr

3 - 2 - Overenskomsten er gældende fra den 1. marts 2014 og gælder for optagning af industrifisk til kran og pumper, påfyldning og optagning af kassefisk fra last, containere fra last, optagning af løs konsumfisk med pumpe, optagning af rejer og hummer i kasser m.m. samt sortering af sild, makrel og industrifisk (foderfisk). 1. Optagning af industrifisk til kran og pumpe For optagning af industrifisk til kran og pumpe gælder følgende pris og tonnagetabel: Ved start For hver Ekstra for optagning ton af dækslast 0-75 t kr. 138,67 kr. 32,11 kr. 163, t kr. 309,00 kr. 36,71 kr. 322, t kr. 456,51 kr. 41,95 kr. 322, t kr. 593,48 kr. 43,69 kr. 322, t kr. 593,48 kr. 43,69 kr. 801,22 For oplosning af industrifisk med pumper betales ved start efter tonnagestørrelse og kr. 27,63 pr. tons med virkning fra den 1. marts Tonstaksten forhøjes med virkning fra den 1. marts 2015 til kr. 27,83 pr. tons og med virkning fra den 1. marts 2016 til kr pr. tons. Ved oplosning af mere end 150 tons pr. time er taksten med virkning fra den 1. marts 2014 kr. 22,05 pr. ton. Tonstaksten forhøjes med virkning fra den 1. marts 2015 til kr. 22,25 pr. tons og med virkning fra den 1. marts 2016 til kr. 22,42 pr. tons. For optagning af dækslast ved pumpelosninger betales ekstra efter tonnagestørrelse. Ved oplosning med pumpe, hvor der er over to rækker "brædder", forhøjes ovennævnte priser med 5,5 %. Der har den 18. marts 1987 været afholdt møde mellem firmaet "Fiskernes Fiskeindustri A.m.b.A." og 3F, Frederikshavn angående fremmed skibes landinger ved firmaets fabrik i Skagen. Parterne enedes om følgende: Ved alle fremmed skibes landinger (notlandinger) hos fabrikken "Fiskernes Fiskeindustri A.m.b.A." skal der ved hver last bruges lastfolk fra Skagen Losseklub. Der skal bruges lastfolk ved både laster af lodde såvel som blåhvilling. Ved en forhandling den 9. april 1987 tiltrådte Skagen Lossekompagni ApS forannævnte, idet det stadfæstedes, at parterne er enige om, at der skal bruges lastoptagere til alle skibe i henhold til forannævnte. Ovennævnte forhandlinger er under henvisning til protokollater af samme datoer en del af overenskomsten, jf. protokollat af den 1. februar 1989 indgået i København mellem overenskomstparterne.

4 - 3 - Protokollat Parterne er enige om, at startpenge dækker betaling for arbejde med rengøring i skibene efter losning. Som følge deraf er parterne enige om, at oplosning af blandede laster, eksempelvis kassefisk og industrifisk, alene giver anledning til 1 x startpenge. 1a. Særlig opsparing Medarbejdere omfattet af overenskomsten opsparer 1,0 % af den ferieberettigende løn som særlig opsparing. Med virkning fra henholdsvis den 1. marts 2014 forhøjes bidraget med 0,3 % til i alt 1,3 %, den 1. marts 2015 med 0,4 % til i alt 1,7 % og den 1. marts 2016 med 0,3 % til i alt 2,0 %. I beløbet er indeholdt feriegodtgørelse, ferietillæg og evt. feriefridagsopsparing. Ved udgangen af juni måned og ved kalenderårets udløb samt ved fratræden opgøres saldoen, og beløbet udbetales. 2. Påfyldning af løse fisk i kasser Ved påfyldning af løse fisk i kasser betales ekstra 116,00 øre pr. kasse. 3. Optagning af konsumfisk For optagning af konsumfisk i kasser, containere og løs fisk med pumpe, betales startpenge som anført for tonnage. Derudover betales: Konsumfisk i kasser Konsumfisk i containere Løse konsumfisk med pumpe á 40 kg pr. kasse kr. 2,01 pr. kasse kr. 36,32 pr. container kr. 0,97 pr. kasse. Ovennævnte priser er under forudsætning af, at lastoptagerne oplosser hele lasten, idet prisfastsættelsen er baseret herpå. Hvis lastoptagerne kun tager en del af lasten, hæves kasseprisen til kr. 4,15 pr. kasse og kr. 74,78 pr. container. 4. Maskinsortering m.v. Hvis skipperen forlanger lastoptagernes hjælp til maskinsortering og påfyldning af sild i last, betales der pr. time pr. mand kr. 178,45 ud over det, der betales for losning.

5 - 4 - Samme betaling udløses, hvis skipperen forlanger ventetid i forbindelse hermed. Hvis skibet forlader kajen, og mandskabet selv sorterer, og lastoptagerne overgår til andet arbejde, udløses ovennævnte betaling ikke. 5. Delt arbejde Foregår lastoptagningen over to dage, betales startpenge for næste dag, der skal dog være en rimelig tid mellem disse arbejdsudførelser - evt. aftale mellem skipperen og lastoptagerne. (Døgn til døgn aftale). 6. Aftagning af dækslastpresenning Hvis skipperen forlanger, at lastoptagerne skal aftage presenning, ydes der for dette arbejde et vederlag på kr. 508,30 (presenning skal være fjernet før arbejdets påbegyndelse). 7. Skibet stiller pumpemand Skibet stiller altid en pumpemand til rådighed under hele arbejdsforholdet. Såfremt der ikke er pumpemand til rådighed, ydes et vederlag på kr. 508, Arbejdstiden Den normale arbejdstid i ugens fem første hverdage bliver at ansætte fra kl kl Arbejde mellem kl betales med et tillæg på 30 %. Arbejde mellem kl betales med et tillæg på 50 %. Procenterne tages af den fuldt gældende betaling, som denne er anført. For så vidt et arbejde foregår f.eks. i tidsintervallet fra fredag kl over i lørdagsdøgnet (fra kl ), betales for hele arbejdsforholdet et tillæg på 50 % af den fuldt gældende betaling. Arbejde ud over dette forhold, f.eks. på lørdage og søndage og helligdage, betales med et tillæg af 100 % af den fuldt gældende betaling. I den særlige varme tid ca. 1. juni til 1. september kan der mellem Lossekompagniet og Losseklubben aftales en ændret arbejdstid.

6 Ventetid For ventetid betales følgende satser pr. time pr. mand: hverdage ml. kl kr. 93,10 hverdage ml. kl kr. 121,03 hverdage ml. kl kr. 139,65 lørdag samt søn- og helligdage kr. 186, "Dyrtidstillæg" Pr. 1. juli 1996 forhøjes tillægget til kr. 18,15 pr. time pr. mand. 11. Sortering af sild, makrel og industrifisk De aktuelle priser for dette arbejde ajourføres, når aktiviteten skønnes at være til stede. Hver part kan rejse spørgsmålet om akkordpriser på nævnte arbejder, og man er enige om, at sådanne skal danne grundlag for arbejdsudførelsen. 12. De lovmæssige sociale foranstaltninger De i tidligere aftale nævnte spørgsmål foranstaltes i fremtiden efter herom gældende love og/eller aftale mellem organisationerne (baseret på DA og LO m.m.) 13. Barsel Medarbejdere, der på fødselstidspunktet har 9 måneders anciennitet i virksomheden, er berettiget til i indtil 14 uger at få fuld løn, dog maks. kr. 125,00. Beløbet indeholder den ved lovgivningen fastsatte maksimale dagpengesats. I indtil 2 uger gælder samme bestemmelse ved fædreorlov. Alle eventuelt gældende ordninger med arbejdsgiverbetaling ved barsel kan opsiges til bortfald. 14. Børns første sygedag Til arbejdere og til ansatte under uddannelse indrømmes der frihed, når dette er nødvendigt af hensyn til pasning af medarbejdernes syge, hjemmeboende barn/børn under 14 år. Denne frihed omfatter kun den ene af barnets forældre og alene barnets første sygedag. Der ydes betaling med medarbejderens sygedagpengebetaling, dog maks. kr. 120,00 for denne dag, under forudsætning af at den af virksomheden krævede dokumentation foreligger.

7 Søgnehelligdagsbetaling Søgnehelligdagsbetaling udgør 3,5 % af den ferieberettigede løn. 16. Pension Ansatte, der er fyldt 20 år og i forvejen er optaget i PensionDanmark eller anden tilsvarende arbejdsmarkedspensionsordning fra et tidligere ansættelsesforhold, eller i mindst 2 måneder inden for de sidste 2 år har arbejdet under en overenskomst mellem på den ene side 3F og på den anden side DIO II eller DIO I (ATL Arbejdsgiverforeningen for Transport og Logistik, AKT Arbejdsgiverforeningen for Kollektiv Trafik, ATV Arbejdsgiverforeningen f. Turistvognmænd, JA Jernbanernes Arbejdsgiverforening) er omfattet af en arbejdsmarkedspensionsordning i PensionDanmark. Bidraget udgør i alt 12,0 pct. af lønnen. Lønmodtageren betaler 4,0 pct. af bidraget, arbejdsgiveren 8,0 pct. Arbejdsgiveren tilbageholder lønmodtagerbidraget og indbetaler dette sammen med eget arbejdsgiverbidrag. 17. Nye arbejdsmetoder Ved ændrede arbejdsmetoder eller nye arbejder skal der afholdes møde til drøftelse af de opståede forhold. 18. Tilmelding af last Parterne er enige om at søge etableret et eller flere steder for tilmelding af fiskelaster (12 timers tilmeldingstid, når kutteren kommer vestfra, (Nordsøen) eller kommer fra Østersøen). Tilmelding skal foregå som følger: Konsumsildeskibe skal tilmelde lasten om morgenen senest mellem kl for landing samme dag. Tilmelding for større industrifartøjer skal foretages senest om aftenen mellem kl , når landing skal foretages samme aften, nat eller formiddag. Tilmelding for hjemmekuttere skal ske med mindst 2 timers varsel. For fiskefartøjer, der skal lande i weekenden eller fredag aften, skal tilmelding tilgå senest fredag aften kl Parterne er endvidere enige om, at de kuttere, der ikke overholder tilmeldingsfristerne, må vente, til der er disponibelt mandskab.

8 Kollektivt samarbejde Parterne er enige om, at der skal foregå et kollektivt samarbejde ved optagning af fisk, idet det anføres, at såfremt et hidtil anvendt lossesjak på grund af særligt presserende arbejde ikke er i stand til at udføre nyt arbejde på anden fiskekutter, er andre sjak, der ikke har været i direkte arbejde, foranlediget til efter opfordring fra fiskeskipperen eller fra Losseklubben (afdelingen) at overtage. Dette medfører ikke fortsat kontakt mellem pågældende sjak og kutteren ud over den enkelte arbejdsfunktion. 20. Brug af lastfolk Skagen Lossekompagni ApS og 3F, Frederikshavn er enige om, at man fuldt ud vil tilstræbe, at alle fiskekuttere, der lander i Skagen Havn, anvender mandskab blandt de personer, som normalt udfører lastoptagningsarbejde. 21. Arbejdsforhold Er arbejdskraften ikke til rådighed for fiskeskipperen, kan denne antage det fornødne mandskab af hensyn til varens umiddelbare behandling, men ved senere landinger og sorteringer har afdelingens (Losseklubbens) medlemmer fortrinsret. Aftaler om betaling uden om overenskomsten, der aftales mellem skipper og arbejdstagere, skal være skriftlige. Skibets vagtmand er behjælpelig med kontakt til skipper og med at indhente behørig underskrift. 22. Uoverensstemmelser og fortolkninger Sådanne skal altid afgøres af et udvalg bestående af 3 repræsentanter for hver af de underskrivende parter, herunder også Losseklubben. I mangel af enighed forholdes efter den sidst vedtagne norm for behandling af faglig strid, som denne er gældende mellem arbejdsmarkedets hovedorganisationer. Overenskomsten er underkastet Hovedaftalen af 31. oktober 1973 med senere ændringer. 23. Redskaber Firmaet udleverer en greb eller en skovl pr. mand om året, samt kroge efter behov. Nyansatte får udleveret en skovl, greb og krog ved ansættelsen. Ved fratrædelse er arbejdsredskaberne Lossekompagniets ejendom.

9 Afviste laster Satsen for afviste laster udgør kr. 211, Andre bestemmelser Følgende bestemmelser fra Fællesoverenskomsten mellem DI og 3F Transport er gældende: 29. Adgang til lønoplysninger. 30. Underleverandører og vikarer 31. Oplysning ved brug af vikarer fra overenskomstdækkede virksomheder. Særlig aftale Parterne er enige om at etablere en særlig udviklings- og samarbejdsfond på samme vilkår som er anvendt ved etableringen af HTUS i Fællesoverenskomsten. Fonden dækker de DIO II overenskomster i Skagen, der ikke er en del af HTUS. Parterne vil snarest drøfte de nærmere retningslinjer, der skal gælde for fonden. Administration af fonden placeres hos 3F Frederikshavn. 26. Opsigelse af overenskomsten Overenskomsten er gældende fra den 1. marts 2014 og kan af begge parter opsiges med 3 måneders varsel, dog tidligst den 1. marts Skagen, den 12. marts F Frederikshavn Sign. Finn Jenne DI Overenskomst II v/di (HTS-A Vendsyssel) Sign. Hans Henrik Mortensen

OVERENSKOMST. urmagerfaget 2014-2017

OVERENSKOMST. urmagerfaget 2014-2017 OVERENSKOMST om løn- og arbejdsforhold i urmagerfaget 2014-2017 mellem Urmagernes Arbejdsgiverforening og Serviceforbundet Urmagerne og Optikerne 2 Indhold 1 Ansættelsesforhold...5 2 Arbejdstid...5 3 Nedsat

Læs mere

FAGLÆRTE- OVERENSKOMSTEN

FAGLÆRTE- OVERENSKOMSTEN VERENSKOMST FAGLÆRTE- OVERENSKOMSTEN 2014 2017 Indgået mellem DI Overenskomst ll og Dansk Metal Dansk El-Forbund Overenskomsten er tiltrådt af 3F Industri (TIB) og Malerforbundet i Danmark. DI nr. 794525

Læs mere

OVERENSKOMST FOR TIDLIGERE SID-FAGOMRÅDER. for hotel-, restaurant- og turisterhvervet

OVERENSKOMST FOR TIDLIGERE SID-FAGOMRÅDER. for hotel-, restaurant- og turisterhvervet 2010 2012 OVERENSKOMST FOR TIDLIGERE SID-FAGOMRÅDER for hotel-, restaurant- og turisterhvervet O V E R E N S K O M S T 2010 2012 mellem Hotel-, Restaurant- og Turisterhvervets Arbejdsgiverforening (HORESTA

Læs mere

BRANCHEOVERENSKOMST FOR VAGTASSISTENTER

BRANCHEOVERENSKOMST FOR VAGTASSISTENTER BRANCHEOVERENSKOMST FOR VAGTASSISTENTER 2010 2012 Indgået mellem DI Overenskomst II og Serviceforbundet for Vagt- og Sikkerhedsfunktionærernes Landssammenslutning 2010 2012 Brancheoverenskomst for vagtassistenter

Læs mere

BRANCHE- OVERENSKOMST FOR VAGTSELSKABER

BRANCHE- OVERENSKOMST FOR VAGTSELSKABER BRANCHE- OVERENSKOMST FOR VAGTSELSKABER 2012 2014 Indgået mellem DI Overenskomst II og Serviceforbundet for Vagt- og Sikkerhedsfunktionærernes Landssammenslutning DI nr. 794652 VERENSKOMST 2012 2014 Brancheoverenskomst

Læs mere

INDLEDNING. Overenskomsten omfatter al vagt- og sikkerhedsarbejde, som det kendes ved overenskomstens underskrivelse.

INDLEDNING. Overenskomsten omfatter al vagt- og sikkerhedsarbejde, som det kendes ved overenskomstens underskrivelse. B R A N C H E O V E R E N S K O M S T. for Vagtselskaber mellem Dansk Funktionærforbund for Vagt- og Sikkerhedsfunktionærernes Landssammenslutning og Vagt- og Alarmbranchens Arbejdsgiverforening 2007 2010.

Læs mere

Anlægsgartnerarbejde 2010-2012. Danske Anlægsgartnere. 1. marts 2010. Overenskomst mellem Danske Anlægsgartnere og Fagligt Fælles Forbund.

Anlægsgartnerarbejde 2010-2012. Danske Anlægsgartnere. 1. marts 2010. Overenskomst mellem Danske Anlægsgartnere og Fagligt Fælles Forbund. Anlægsgartnerarbejde 2010-2012 Overenskomst mellem Danske Anlægsgartnere og Fagligt Fælles Forbund. 1. marts 2010 Danske Anlægsgartnere 2 2010 2012 Anlægsgartnerarbejde Overenskomst mellem Danske Anlægsgartnere

Læs mere

Opsigelse skal altid afgives skriftligt, og ansættelsesforholdet kan først ophøre ved udløbet af en påbegyndt arbejdsperiode på platformen.

Opsigelse skal altid afgives skriftligt, og ansættelsesforholdet kan først ophøre ved udløbet af en påbegyndt arbejdsperiode på platformen. OVERENSKOMST mellem Danbor A/S og Dansk Metal VEDRØRENDE ANSÆTTELSESFORHOLD PÅ OFFSHOREPLATFORME PÅ DANSK KONTINENTALSOKKELOMRÅDE (excl. Færøerne og Grønland) De i denne overenskomst anførte vilkår gælder

Læs mere

Branche- overenskomst for vagtassistenter 2012 2014 2012 2014

Branche- overenskomst for vagtassistenter 2012 2014 2012 2014 Brancheoverenskomst for vagtassistenter 2012 2014 Indgået mellem DI Overenskomst II og Serviceforbundet for Vagt- og Sikkerhedsfunktionærernes Landssammenslutning DI nr. 794654 verenskomst 2012 2014 Brancheoverenskomst

Læs mere

Overenskomst. mellem. Danske Anlægsgartnere. Fagligt Fælles Forbund (3F)

Overenskomst. mellem. Danske Anlægsgartnere. Fagligt Fælles Forbund (3F) 2012 2014 Anlægsgartnerarbejde Overenskomst mellem Danske Anlægsgartnere og Fagligt Fælles Forbund (3F) Organisationernes navn og adresse: Danske Anlægsgartnere Sankt Knuds Vej 25 1903 Frederiksberg C

Læs mere

JERNBANE- OVERENSKOMSTEN

JERNBANE- OVERENSKOMSTEN VERENSKOMST JERNBANE- OVERENSKOMSTEN 2014 2017 For fremførelse af lokomotiver, selvkørende tog m.v. samt banevedligeholdelse på de tekniske områder, serviceydelse til fremførelse m.v. samt arbejdslederfunktioner

Læs mere

mellem Fagligt Fælles Forbund (3F) og Gartneri-, Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere (GLS-A)

mellem Fagligt Fælles Forbund (3F) og Gartneri-, Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere (GLS-A) 2013-2015 GASA Overenskomst mellem Fagligt Fælles Forbund (3F) og Gartneri-, Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere (GLS-A) - angående løn- og arbejdsforhold for beskæftigede på gartnernes salgsforeninger,

Læs mere

OVERENSKOMSTER. mellem. Arbejdsgiverforeningen for Transport og Logistik. Specialarbejderforbundet i Danmark 1.3.2000-1.3.2004

OVERENSKOMSTER. mellem. Arbejdsgiverforeningen for Transport og Logistik. Specialarbejderforbundet i Danmark 1.3.2000-1.3.2004 OVERENSKOMSTER mellem Arbejdsgiverforeningen for Transport og Logistik og Specialarbejderforbundet i Danmark 1.3.2000-1.3.2004 AHTS, Arbejdsgiverforeningen for Handel, Transport og Service 2 Forord I forbindelse

Læs mere

Landsoverenskomst for Rutebilkørsel

Landsoverenskomst for Rutebilkørsel Landsoverenskomst for Rutebilkørsel mellem Arbejdsgiverforeningen Arbejdsgiverforeningen for Kollektiv Trafik og Jernbanernes Arbejdsgiverforening og Fagligt Fælles Forbund 2007 2010 Arbejdsgiverforeningen

Læs mere

Overenskomst. mellem. Dansk Erhverv Arbejdsgiver. 3F Fagligt Fælles Forbund, Transportgruppen

Overenskomst. mellem. Dansk Erhverv Arbejdsgiver. 3F Fagligt Fælles Forbund, Transportgruppen Overenskomst mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og 3F Fagligt Fælles Forbund, Transportgruppen gældende for ambulancekørsel og liggende sygetransport og arbejde af lignende karakter hos BIOS Ambulance Services

Læs mere

Jernbaneoverenskomsten

Jernbaneoverenskomsten Jernbaneoverenskomsten 2012 2014 For fremførelse af lokomotiver, selvkørende tog m.v. samt banevedligeholdelse på de tekniske områder, serviceydelse til fremførelse m.v. samt arbejdslederfunktioner Indgået

Læs mere

HANDICAPHJÆLPERE OVERENSKOMST. DI Overenskomst II (SBA) FOA Fag Og Arbejde. 3F Privat Service, Hotel og Restauration.

HANDICAPHJÆLPERE OVERENSKOMST. DI Overenskomst II (SBA) FOA Fag Og Arbejde. 3F Privat Service, Hotel og Restauration. HANDICAPHJÆLPERE OVERENSKOMST 2010 2012 Indgået mellem DI Overenskomst II (SBA) og FOA Fag Og Arbejde og 3F Privat Service, Hotel og Restauration 2010 2012 2011-2012 Handicaphjælpere Overenskomst mellem

Læs mere

OVERENSKOMST 2007 2010

OVERENSKOMST 2007 2010 OVERENSKOMST 2007 2010 for personale beskæftiget med pædagogisk arbejde ved opholdssteder, private botilbud samt private dagbehandlingstilbud, m.v. indgået mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og Socialpædagogernes

Læs mere

VERENSKOMST ALARM- OG ELEKTRIKER- OVERENSKOMST. DI Overenskomst ll. Dansk El-Forbund. Indgået mellem. DI nr. 794656

VERENSKOMST ALARM- OG ELEKTRIKER- OVERENSKOMST. DI Overenskomst ll. Dansk El-Forbund. Indgået mellem. DI nr. 794656 VERENSKOMST ALARM- OG ELEKTRIKER- OVERENSKOMST 2014 2017 Indgået mellem DI Overenskomst ll og Dansk El-Forbund DI nr. 794656 2014 2017 Alarm- og elektrikeroverenskomst 2014-2017 samt G4S Security Services

Læs mere

Chaufførernes Fagforening

Chaufførernes Fagforening DA Chaufførernes Fagforening 2014-2017 Standardoverenskomst mellem Dansk Arbejdsgiverforening og Chaufførernes Fagforening for Københavnske Chauffører Denne overenskomst gælder for det geografiske område

Læs mere

Golfbaner 2010-2012. Danske Anlægsgartnere. Overenskomst mellem Danske Anlægsgartnere og Fagligt Fælles Forbund. 1. marts 2010

Golfbaner 2010-2012. Danske Anlægsgartnere. Overenskomst mellem Danske Anlægsgartnere og Fagligt Fælles Forbund. 1. marts 2010 Golfbaner 2010-2012 Overenskomst mellem Danske Anlægsgartnere og Fagligt Fælles Forbund 1. marts 2010 Danske Anlægsgartnere 2 2010 2012 GOLFBANER Overenskomst mellem Danske Anlægsgartnere og Fagligt Fælles

Læs mere

2014/2017. Landsoverenskomst. Fritvalg

2014/2017. Landsoverenskomst. Fritvalg 2014/2017 Landsoverenskomst Fritvalg 2014/2017 Landsoverenskomst Udførelse af driftsmæssige serviceopgaver inden for pleje- og omsorg for danske kommuner og regioner mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og

Læs mere

Falck-reddere i København

Falck-reddere i København Overenskomst 2014-2017 Falck-reddere i København Overenskomst mellem DI Overenskomst II (DSA) for Falck Danmark A/S og Chaufførernes Fagforening i København OVERENSKOMST MELLEM CF OG DI OVERENSKOMST II

Læs mere

TransporTgruppen Overenskomst 2010-2012 for rutebilchauffører og garagearbejdere i Provinsen

TransporTgruppen Overenskomst 2010-2012 for rutebilchauffører og garagearbejdere i Provinsen TransporTgruppen Overenskomst 2010-2012 for rutebilchauffører og garagearbejdere i Provinsen Landsoverenskomst for Rutebilkørsel mellem DI Overenskomst I (AKT) og 3F Fagligt Fælles Forbund Landsoverenskomst

Læs mere

Overenskomst 2014-2017 for trosseførere

Overenskomst 2014-2017 for trosseførere TransporTgruppen Overenskomst 2014-2017 for trosseførere Overenskomst mellem Bilfærgernes Rederiforening og 3F Fagligt Fælles Forbund, Transportgruppen Overenskomst for trosseførere mellem Bilfærgernes

Læs mere

Overenskomst 2006 2010 for underdistributører

Overenskomst 2006 2010 for underdistributører Overenskomst 2006 2010 for underdistributører der distribuerer aviser i postnumrene under 3000 samt 3460, 3500 og 3520 Denne overenskomst er indgået med AMC Arte Borrekrattet 10, 2800 Lyngby, 31 15 14

Læs mere

TEKNIKEROVERENSKOMSTEN 2014 MELLEM: DANSK BYGGERI OG TEKNISK LANDSFORBUND

TEKNIKEROVERENSKOMSTEN 2014 MELLEM: DANSK BYGGERI OG TEKNISK LANDSFORBUND TEKNIKEROVERENSKOMSTEN 2014 MELLEM: DANSK BYGGERI OG TEKNISK LANDSFORBUND 2014 2014 4 2014 Teknikeroverenskomsten 2014 mellem Dansk Byggeri og Teknisk Landsforbund 2 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1 Overenskomstens

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE... 1

INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 Samarbejde, klubber og elektroniske dokumenter... 3 1 Valg af tillidsrepræsentant... 4 2 Tillidsrepræsentantens virksomhed... 6 3 Afskedigelse af tillidsrepræsentant

Læs mere

TILLÆGSOVERENSKOMST FOR RUTEBILKØRSEL I HT-OMRÅDET

TILLÆGSOVERENSKOMST FOR RUTEBILKØRSEL I HT-OMRÅDET TILLÆGSOVERENSKOMST FOR RUTEBILKØRSEL I HT-OMRÅDET 2014 2017 Vedrørende de tidligere København, Frederiksborg og Roskilde amter, samt Københavns Kommune og Frederiksberg Kommune For rutebilchauffører og

Læs mere

Landsoverenskomst Håndværksbageroverenskomsten. En del af

Landsoverenskomst Håndværksbageroverenskomsten. En del af En del af Fødevareforbundet NNF C.F. Richs Vej 103 2000 Frederiksberg Telefon 3818 7272 Fax 3818 7200 E-mail okse@nnf.dk www.nnf.dk Børsen 1217 København K Telefon 3374 6000 Fax 3374 6080 E-mail info@danskerhverv.dk

Læs mere