Det Grønne Hus - den uvildige partner, der udfordrer til bæredygtige løsninger.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Det Grønne Hus - den uvildige partner, der udfordrer til bæredygtige løsninger."

Transkript

1 Virksomhedsplan 2010

2 Visionen for Det Grønne Hus er: Det Grønne Hus - den uvildige partner, der udfordrer til bæredygtige løsninger. Dette søges opnået gennem følgende strategi: Kendemærket for et samarbejde med Det Grønne Hus skal være, at der udvikles løsninger, som er tænkt hele vejen rundt, er bæredygtige - og som er vedvarende både når det gælder udnyttelse af energi og ressourcer og ikke mindst når det gælder brugernes adfærd. Dette opnås gennem inddragelse af brugeren, som skaber udgangspunktet for løsningerne. Herved skabes ejerskab og engagement. Projekterne udføres altid i partnerskaber med alle berørte aktører og hvor det er påkrævet med relevante faglige samarbejdspartnere. Det Grønne Hus skal altid være på forkant med de nye tendenser og løsningsmuligheder. Derfor skal der skabes råderum til løbende udvikling af nye projekter og indsatsområder ved at sættes, fokus på indtjeningen. Samtidig skal der sættes fokus på at skabe nye strategiske samarbejder, som kan danne grobund for nye opgaver. Herved øges kontaktfladerne og kendskabet til Det Grønne Hus. Det Grønne Hus vil fortsat arbejde indenfor det brede Agenda 21 område, men med et særligt fokus på klima og transport. Målgruppen for arbejdet er borgeren, både den individuelle, familien og foreningen, samt butikker, mindre virksomheder og kommunale institutioner. Der arbejdes med en målgruppe, når Det Grønne Hus kan tilbyde noget særligt, som andre aktører ikke tilbyder. 2

3 Den korte version 2009 har været et spændende år. Klimaet har været det dominerende emne afsluttet med COP15. Det Grønne Hus har bidraget gennem rundvisninger i Fremtidens Parcelhuse, et stadig stigende antal henvendelser til Energitjenestens Spørg om Energi, en konstant voksende presseinteresse og deltagelse i 4 stande på udstillingen i Øksenhallen lige op til COP15. Desuden blev et par af Det Grønne Hus projekter udstillet på Borups Højskole, som en af de officielle folkelige begivenheder, og Det Grønne Hus leverede gæsteskribenter til Sjællandske Medier, så budskabet om de folkelige arrangementer og ikke mindst det folkelige engagement under COP15 også kom ud til en stor del af den Sjællandske befolkning. Den øgede opmærksomhed på især energibesparelser har igen i 2009 betydet en øget omsætning. Aftalen med SEAS-NVE har gjort det muligt at samarbejde med flere kommuner om energibesparelser i de kommunale bygninger. Herudover er brugerbetalte opgaver begyndt at give en væsentlig indtjening, det gælder opgaver som; husbesøg, foredrag, produktion af demonstrations-/udstillingsudstyr m.m. Forventningen er at omsætningen stiger yderligere i 2010, bl.a. på grund af et nyt projekt; Cykeltjenesten, hvor Energitjenesten udvides med rådgivning om bæredygtig transport. På de interne linjer gælder væksten også personalet. Huset er i dag fyldt til bristepunktet med kontorpladser, og der har været overvejelser om at etablere en filial. Personalet ønsker dog at sidde samlet, hvorfor løsningen er blevet at udnytte huset maximalt bl.a. gennem etablering af ventilation samt etablering af støjreducerende foranstaltninger i kontorrum med mange medarbejdere. Det mangelfulde resultat af COP15 tolkes i Det Grønne Hus således, at opgaven ikke bliver mindre fremover, tværtimod må vi, borgerne, kommunerne og erhvervslivet gå foran og vise at vi kan og vil. Vi skal nemlig tage de langsigtede beslutninger. Og det er ofte økonomisk rentabelt fra dag 1! Samtidig er det etisk korrekt. Vi kan ikke tillade os at træffe kortsigtede beslutninger, hvor vi pådutter dagens brugere af skoler og daginstitutioner børnene - at skulle bruge naturgas eller olie til institutionerne endda i for store mængder - de næste 50 år. Det er en risikabel beslutning både for økonomi, klima og natur. Vi bør både tænke etisk og økonomisk. En lille merpris kan godt forsvares, hvis etikken er i orden. Derfor vil Det Grønne Hus og Energitjenesten i 2010 fokusere endnu mere på, hvordan vi hjælper dem, der gerne vil og dermed viser, at det kan lade sig gøre. Vi vil gerne hjælpe parcelhusejeren, når der skal renoveres og spares energi. Vi vil gerne hjælpe bilisten, når nye transportløsninger skal vælges. Vi vil gerne hjælpe butikkerne til at spare energi til lys og varme. Vi vil gerne hjælpe mindre virksomheder og landbrug med energibesparelser. Vi vil gerne hjælpe kommuner, når de bygger nyt eller renoverer. Der er masser af muligheder. Hvis du er usikker på dine, så brug os, så vi alle sammen kan vise, at det er muligt! God læselyst. 3

4 Værdier er rammen for arbejdet Det Grønne Hus er en værdibaseret arbejdsplads, hvor fælles værdier er det overordnede styringsredskab i det daglige arbejde. Når det fælles værdisæt er kendt og accepteret af medarbejdergruppen, giver det mulighed for en høj grad af selvstændighed i udførelsen af opgaver og valg af nye opgaver. Det fælles værdigrundlag betyder, at medarbejderne har hjertet med i arbejdet, og derfor arbejder meget engageret. Dette personlige engagement er altafgørende, når den primære opgave er at påvirke andre menneskers adfærd i det daglige. De 8 værdier beskrives her, så den fælles forståelse af ordene sikres og så de praktiske konsekvenser af værdierne tydeliggøres. Værdi Vi mener at: Vi skal: Miljø i handling Tværfaglighed Målrettet formidling Social Rummelighed Procesorienteret arbejdsmetode Frihed i opgaveløsning Udvikling Uvildighed Miljø er grundlaget for alt arbejde i Det Grønne Hus og skal integreres på alle niveauer i drift og opgaver. Miljøvenlige løsninger skal opleves som et naturligt valg. Tværfaglighed er nødvendig i opgaveløsningen for at opnå bæredygtige resultater. Medarbejdergruppen skal have en bred faglighed. Arbejdet skal baseres på videnskabeligt anerkendt viden. Erfaring med og evne til at kommunikere til forskellige segmenter skaber god formidling. God konkret formidling skaber troværdig synlighed. Det Grønne Hus har et socialt ansvar overfor medarbejdere, praktikanter og jobtrænere. Ejerskab til løsninger sikrer engagement og resultater. Løsninger udvikles i respekt for og dialog med målgruppen. Målgruppen skal udfordres på sine forestillinger. Valg af metode eller nye udviklingsprojekter giver kreativitet, engagement og ansvarlighed hos medarbejderne. Konstant udvikling er nødvendig for at Det Grønne Hus fortsat har en rolle som relevant formidler/vejleder. Vejledning ikke må styres af kommercielle eller politiske interesser. Der kan samarbejdes med alle interesserede parter, så længe opgaven fremmer bæredygtig udvikling og ikke udelukker Integrere miljø i alt hvad Det Grønne Hus står for. Give miljøaspekter høj prioritet i husets daglige drift. Vælge medarbejdere der er personligt engagerede også i deres privatliv. Helhedstænke bæredygtighed i opgaverne, så der fokuseres på alle miljøaspekter. Dække hele det brede Agenda 21 område. Inddrage alle relevante parter i opgaveløsningen. Ansætte medarbejdere med forskellig faglig baggrund. Bruge hinandens kompetencer og samarbejde, så opgaver løses med et bredt sigte, og kollegerne opnår gode interne relationer. Supplere med ekstern viden fra konsulenter og netværk. Inddrage kommunikation og synliggørelse i alle opgaver. Evne at kommunikere med forskellige målgrupper. Evne at vurdere hvem vi er i dialog med. Se en sag fra flere synsvinkler. Fokusere på muligheder frem for mangler. Give plads til frivillige, praktikanter eller aktiverede, med det udgangspunkt at det giver overskud til arbejdspladsen og ikke kræver særlig social og psykologisk viden. Inddrage målgrupperne i udvikling og beslutning af løsninger gennem dialog. Have viden om sociale interaktioner, processer og faciliteringsmetoder, så inddragelse af målgrupperne giver konstruktive resultater. Ledelsen giver frie rammer, og fungerer som coach/sparringspartner. Medarbejderne løser opgaverne i dialog med ledelse og kolleger. Lederen værner om den ydre ramme og værdierne. Evaluere og lære af opgaverne. Forstå at fejl er OK, de giver mulighed for udvikling. Udvikle nye løsninger og forbedre gamle. Opsøge nye arbejdsområder, metoder og viden. Altid arbejde indenfor rammen af værdigrundlaget. Løse opgaver i samarbejde med andre, uden at samarbejdet begrænser vejledningen til fordel for en bestemt parts interesser. 4

5 Værdi Vi mener at: Vi skal: samarbejde med andre parter. 5

6 Status Nedenstående ses en opgørelse over brugen af Det Grønne Hus, udfra den række parametre, som kan gøres op. Målet er at følge husets udvikling, samt at dokumentere, at husets mange forskellige tilbud bruges. Det skal dog pointeres, at en række af husets aktiviteter ikke kan synliggøres via denne opgørelse. Hjemmesider Besøgende opgjort som unikke besøgende Besøgende opgjort som unikke besøgende Besøgende opgjort som unikke besøgende Presseomtaler Fremtidens Parcelhuse 17 6 Det Grønne Hus Energitjenesten og Grøn Butik i lokalområdet Nyhedsbreve i Køge Onsdag, 2 sider 4 3 Klummer i Køge Onsdag Henvendelser Energitjeneste Skoleelever undervist Andre emner Husets synlig har været nogenlunde konstant i Hjemmesiderne har forskellige udsving, men ligger samler på et svagt stigende niveau. Det er dog klart, at der bør gøres en indsats for at få fremgang på Det vil blive inddraget i den kommende kommunikationsstrategi. Pressekontakten er stærkt stigende. Både Det Grønne Hus og Energitjenesten har fået stor opmærksomhed i Det skyldes selvfølgelig det store fokus på klima, men også, at pressen er ved at få øjnene op for at vi er en seriøs partner, som giver konkrete og anvendelige svar. Målet for 2010 må være at fastholde det høje niveau. Henvendelserne til Energitjenesten er faldet en smule i 2009, hvilket kommer bag på medarbejderne, som mærker en stigning. Denne udvikling må følges yderligere i 2010, så vi kan få afklaret, om registreringen er for dårlig, eller om der bruges mere tid på den enkelte henvendelse, fordi der ofte er tale om meget seriøse henvendelser, som kræver længere behandlingstid. 6

7 Mål for de kommende år Den strategi, som Det Grønne Hus lagde i 2008, har i 2009 været udgangspunktet for arbejdet og vil fortsat være det i Strategien kan læses først i denne virksomhedsplan på side 2. Strategien har fungeret på to niveauer: - gennem igangsættelse af særlige aktiviteter, som skal sætte huset i stand til, på bedre vis, at gennemføre/opnå mål. - Gennem overvejelser i forbindelse med gennemførelse af de enkelte opgaver/projekter om i hvor høj grad de lever op til strategien Efterfølgende beskrives 9 udvalgte indsatsområder for For hvert indsatsområde er opstillet en kort overordnet målbeskrivelse for området. Herefter beskrives delmål, hvordan vi gør det; Ved at og status/handlinger; hvad vi gør. Virksomhedsplanen er ikke en komplet handlingsplan for året, men en overordnet ramme for arbejdet. Indsatsområder Mål Ved at.. Status/handling Adfærdsprojekter. Projekter skal tage udgangspunkt i de lokale behov; understøtte ændringer eller reguleringer af handling og opnå realiserbare resultater. Skabe fundamenter for bæredygtige projekter. Udvikle metoden Skabe viden hos relevante ambassadører, som kan indgå som partnere i projekter. Afprøve forskellige metoder og dele erfaringer i medarbejdergruppen. Sker gennem bred information om udvalgte emner. Samt målrettede påvirkning af og henvendelser til udvalgte aktører, f.eks. Køge Kommune, Køge Kyst eller landbrugserhvervet. Personalemøderne ændres så der kommer større fokus på evaluering. Der afholdes to workshopdage om adfærdsændrende metoder. Projekter der skaber bæredygtig udvikling. Sikre bedre projektstyring ved at vælge projekter ud fra en bæredygtighedsvurdering, konsekvent brug af en projektmodel og bedre evalueringer? Udvælge de rigtige projekter Evaluere projekter fra start Vurdere bæredygtigheden af alle projekter gennem en enkelt metode, hvor projektet måles på vores værdier, klimabelastning og en livscyklusbetragtning. Udvikle simpelt evalueringsværktøj i samarbejde med Energitjenesten, så evaluering og målbarhed tænkes ind fra et projekts start. Version 1 af et bæredygtighedevurderingsværktøj er udviklet. I 2010 videreudvikles og afprøves værktøjet. Værktøjet inddrages i projektmodellen (se næste punkt). Energitjenesten har afholdt et projektlederkursus med deltagelse af 4 medarbejdere fra DGH. Herfra udvikles en enkel projektmodel, 7

8 Mål Ved at.. Status/handling som kan bruges af hele Energitjenesten og DGH. Modellen indeholder både en grundig vurdering af projektets relevans ved opstart, samt evaluering. Bæredygtighedsprojekter. Skabe helhedsorienterede og forankrede projekter. Byggeri Udbygge og vedligeholde vores platform for bæredygtigt byggeri og renovering gennem deltagelse i frontløberprojekter. Bidrage til og påvirke udviklingen omkring lavenergi nybygger. Fremme energirigtig renovering i private boliger Øge den faglige viden hos branchen og kommuner Deltage i projekter, der afprøver nye muligheder. Påvirke relevante aktører, så der bygges ambitiøst lavenergibyggeri. Afprøve metoder der får private borgere til at renovere deres boliger. Afholde kurser for håndværkere, byggesagsbehandlere m.m. Deltager fra i projektet Gammelsø i Høje Taastrup under EU programmet ECO Life. Bidrage til Køge Kommunes politik og konkrete handling via faglig sparring, påvirkning af politikere m.m. Tilbyde Klimakommunerne et samarbejde. Fortsat vejledning via Energitjenestens Spørg om Energi. Indgå i Køge Kommunes klimaaktiviteter i forhold til borgerne. Udvikle nye projekter om synliggørelse af gode eksempler hos naboen, afholdelse af lavenergiforedrag m.m. Øget fokus på vores tilbud om husbesøg. Kursusprogram i gang i Energitjenesten. Afholde kursus for Køge Kommune om det nye bygningsreglement, og efterfølgende tilbyde det til andre. Tilbyde interesserede håndværkere temamøder. Transport Reducere transportens og mobilitetens CO2 belastning gennem ændrede transportvalg og demonstration af løsninger. Borgerrettet mobility vejledning Transport i Energitjenesten Tilbyde vejledning med udgangspunkt i brugerens daglige behov. Finde finansieringsmuligheder, så transport bliver en væsentlig aktivitet i Energitjenesten. EU projektet PRO.MOTION udvikler og afprøver metoden. Projektet afsluttes i Igangsætte Cykeltjenesten som en del af Energitjenesten. Cykeltjenesten er bevilliget af Transportministeriet for 2 år, og skal vejlede borgere og virksomheder samt afprøve konkrete projektidéer. Igangsat research omkring yderligere støttemuligheder. 8

9 Mål Ved at.. Status/handling Energibesparelser Vi vil gøre det let at handle for den enkelte Fremme anvendelse af eksisterende løsninger Skabe forståelse Gøre handlemuligheder overskuelige gennem vejledning og demonstration Oplyse om hvorfor og hvordan gennem presse, hjemmesider og arrangementer. Dagligt åbent for vejledning via telefon, mail og personligt fremmøde. Deltagelse på udvalgte messer, skoler m.m. Synliggøre praktiske eksempler bl.a. gode historier fra private borgere, butikker m.m. Fortsætte det gode arbejde i Energitjenesten. Udarbejde en kommunikationsstrategi, så bl.a. Energitjenestetimerne kan bruges optimalt. Grøn Diplom Skabe diplomordninger der sikrer miljømæssige fremskridt og tager udgangspunkt i målgruppernes realiteter. Sikre at driften i praksis bliver grønnere Sikre høj troværdighed Udvikle og implementere kriterier, der er rentable og væsentlige, i dialog med interessenterne for det enkelte diplom. Gennemføre kompetenceudvikling hos udbydere af Grønne Diplomer Synliggørelse af indsatsen hos den enkelte diplom-modtager, på hjemmesiden og i pressen. Etableret diplomer i samarbejde med relevante netværk til Butik, Salon (frisør), Bolig (-foreninger), Kirke, Institution, Kontor og Auto. Løbende dialog i netværkene om kriterier og kvalitet. Vi skal holde fast i ambitiøse men realistiske krav. Etablere samarbejde med Norges tilsvarende diplomordning; Miljøfyrtårnet, om metode og dataopsamling. Kurser afholdes jævnligt. Diplom med indsatsområder er opsat ved den enkelte diplommodtager. Der er etableret hjemmesider for de ordninger, som er sat i drift, så kriterier og deltagere er synlige for alle. Konsolidere ordningerne og gøre dem attraktive Udvikle ordningen til målgruppens forventninger og behov for værkstøjer, benchmarking og uvildig rådgivning. Skabe sund selvstændig økonomi. Udvikle dataindsamling og herved synliggøre resultaterne. Udvikle samarbejde med energiforsyningerne. Udbrede ordningerne til flere kommuner via et færdigproduceret salgsmateriale. Natur Gennemføre aktiviteter, der gennem brugerinddragelse fremmer natur og miljø, samtidig med at tilgængeligheden af naturen øges. Øge brugen af og forståelsen for naturen Synliggøre aktiviteter og muligheder gennem diverse medier. Arrangementskalender på skal videreudvikles. Klummer i Køge Onsdag. Naturvejleder lørdage i DGH. 9

10 Mål Ved at.. Status/handling Deltage i Vandrefestival i Køge. Udvikle naturområder i partnerskab med interessenterne Etablere partnerskaber omkring naturfremmende projekter. Der er ikke mindst fokus på stier i det åbne land. Igangværende eksempler er Margrethestien og andre historiske stier, Møllebakkeskoven, gadekærsprojekterne, Kimmerslev sø m.m. Arbejde målrettet med interessentarbejdsgrupper indenfor affald og vand områderne. Udvikle nyt projekt omkring forbedret forståelse for og tilgængelighed til naturen bl.a. via skolehaver. Informere om naturbelastning samt synliggøre handlemuligheder Gennemføre borgeraktiverende kampagner og udvikle materialer om handlemuligheder og belastning af naturen pga. vandindvinding, spildevandsudledning, affaldshåndtering m.m. Kampagner i Køge Bymidte om renovering af regnvandssystem samarbejde med Energiforsyningen. Udvikle Biofaktor værktøjet til brug for kommunal planlægning med fokus på mere grønne byer. Bidrage til den årlige Vandrefestival. Agenda 21 aktiviteter Skabe samarbejdet på tværs af faglige og kommunale grænser samt synliggøre de mange aktiviteter og deres sammenhænge. Samarbejde med mange kommuner Sikre godt samarbejde med Køge Kommune og andre kommuner, og derved opnå og udbygge det gode kendskab til kommunale forhold. Synliggøre at Det Grønne Hus, som en selvejende institution, kan og vil samarbejd bredt. Etablere flere samarbejder til kommuner via Grøn Diplom, Biofaktorprojekt og konkrete byggeopgaver. Udnytte KommuneERFA projektet om energibesparelser i kommunale bygninger til at udvide samarbejdet med de 8 deltagende kommuner. Skabe en klar profil Opnå synlighed i pressen på flere niveauer Signalere klart hvad vi kan tilbyde med referencer for at synliggøre hvor vi kan noget særligt. Skrive den gode historie så den er interessant både regionalt/ nationalt/ internationalt! Vi har en enestående adgang til medierne. Redigere hjemmesiden, så produkter/cases bliver mere tydelige. Dette skal være en del at en ny kommunikationsplan. Pressesynligheden har været overvældende i Denne position skal bibeholdes og udvikles. Kommunikationsplanen skal fokusere på effektivt at nå ud til hele Sjælland. Attraktiv arbejdsplads. Skabe en innovativ, udviklende og ansvarlig arbejdsplads, som er attraktiv for kreative og engagerede medarbejdere. Ansættelser Ansætte medarbejdere der arbejder tværfagligt og i samarbejde med kolleger og eksterne partnere. Fokus på værdierne ved ansættelser. 10

11 Mål Ved at.. Status/handling Faglig udvikling Gode og aktuelle faglige kompetencer hos medarbejderne indenfor metode, projektledelse og faglighed er vigtig for husets profil og opgaveløsning. Fokusere på efteruddannelse. Kurser kan f.eks. udvikles i samarbejde med Energitjenesten og andre Agenda 21 centre. Lav det du er bedst til Udnytte medarbejderne til det de er bedst til gennem kompetenceafklaring. Årlige MUS samtaler. Fokus på medarbejdernes styrker i fordeling af opgaver. Teams Fleksibel arbejdstid Udvikling og løn Organisere medarbejdere i teams så der opnås tværfaglighed og indbyrdes inspiration. Skabe mulighed for hjemmearbejdsdage, arbejdstid under togrejser m.m. Øge fokus på indtjeningen, så der skabes tid til udvikling af nye projekter og rum for at følge de offentlige lønrammer. Teams etableres med udgangspunkt i konkrete opgaver. Ved bemanding af projekter vurderes hele medarbejderstaben, så nye samarbejdsrelationer kan etableres. 1 hjemmearbejdsdag pr uge er tilladt. Togture er en del af arbejdsdagen, hvis tiden udnyttes. Medarbejderen har pligt til at bidrage til det faglige miljø gennem deltagelse på arbejdspladsen i et rimeligt omfang. Den offentlige lønramme og lønstatistik følges. Der er i 2010 afsat ca. 1 årsværk til udvikling af nye projekter samt faglig fordybelse. 11

12 Økonomi Aktivitetsniveauet er stadig stigende i Det Grønne Hus. Derfor sættes der igen i 2009 omsætningsrekord med en omsætning på ca kr. Fremtidens Parcelhuse trækker ikke længere den store omsætning, da projektet er under afslutning. Til gengæld er der en stigende indtægt på andre byggeopgaver, trafikområdet og ikke mindst Andre energispareprojekter ; private husbesøg, energigennemgange af butikker og kontorer, produktion af udstillingsmaterialer m.m. Energispareprojekter relateret til kommuner er også steget væsentligt. Regnskabet er ikke færdiggjort ved deadline for denne virksomhedsplan, men forventes at komme ud med et overskud på ca kr. Regnskab 2007 Regnskab 2008 Budget 2009 Budget 2010 Udgifter Løn og personaleudgifter Bygninger Øvrige driftsudgifter Kampagneudgifter Café Udgifter i alt Indtægter Tilskud Køge Kom. Skattefinansieret Brugerfinansieret Byggeprojekt Energispareprojekter i kommuner Andre energispareprojekter Trafik Energitjenesten Natur Øvrige indtægter Grøn vicevært Café Indtægter i alt I alt

13 Organisationsforhold Bestyrelse Det Grønne Hus er en selvejende institution med egen bestyrelse bestående af 9 medlemmer. 4 medlemmer er valgt af netværksforsamlingen for to år, tre vælges af brugerforsamlingen, også valgt på skift for to år. Netværksforsamlingen består af aktive foreninger i Køge, som har berøring med miljøområdet. Brugerforsamlingen består af aktive brugere af Det Grønne Hus. Endelig er to medlemmer udpeget af Køge byråd for en 4 årig periode. Bestyrelsen og forretningsudvalg holder begge møde hver anden måned. Personale Medarbejderstaben er bredt sammensat, så en række fagemner dækkes ind, og der skabes et godt fundament for at arbejde tværfagligt. Med udgangspunkt i den værdibaserede ledelse, forventes medarbejderne at bidrage til huset med engagement, kreativitet og ansvarlighed. Til gengæld tilbydes de stor indflydelse på opgaveløsning og udvikling af nye arbejdsområder. Læring og udvikling er et vigtigt element i husets dagligdag. Det er derfor en selvfølge, at medarbejderne deltager aktivt i temamøder, kurser og netværk. Det Grønne Hus tilbyder løbende plads til personer i praktik, arbejdsprøvning og offentlige løntilskudsjob. Hermed tager huset sit sociale ansvar alvorligt, samtidig med at de faste medarbejdere hele tiden mødes med nye mennesketyper, og dermed rustes til at takle forskellige målgrupper. Mange arbejdsløse har med tiden haft et godt ophold i Det Grønne Hus. Målsætningen for pladserne er, at en ekstra tilknyttet medarbejder skal tilføre huset ekstra muligheder til kompensation for de ressourcer huset bruger på oplæringstid m.m. Medarbejderstaben dækker følgende uddannelser: en biolog, en skovingeniør, en kulturgeograf, 2 civilingeniører, 2 arkitekter, 2 miljøplanlæggere, en cand. Mag. I filosofi og virksomhedsetik, en bygningsingeniør, en agronom, en miljøteknikker, 2 kontoruddannede, en sygeplejerske og en kok. Personalegruppe/Funktion/Afdeling Årsværk 2009 Årsværk 2010 Leder 1 1,2 Regnskab-/service/hjemmeside 1,7 1,5 Miljø- og energivejledere 8,5 9 Informationsmedarbejder 1 1,5 Café medarbejder (2) 1 (2) Vicevært + rengøring 0,7 0,5 I alt 12,5 (2) 15 (2) 13

14 Samarbejdspartnere Et væsentligt grundlag for Det Grønne Hus s arbejde er mange samarbejdspartnere. Her opnås dels det økonomiske fundament, dels det faglige samarbejde, som gør at borgeren kan få en god service. Det sker gennem samarbejde i projekter og aktiviteter, og i forskellige samarbejdsfora, hvor idéer kan udveksles og sparring på gennemførte projekter kan gives. Samarbejdet med Køge Kommune og de brugerfinansierede områder lægger det økonomiske grundlag for huset, med et fast bidrag til udførelsen af informationsopgaver. Hertil kommer en række lokale og landsdækkende samarbejdspartnere, som alle er vigtige for samarbejdet. Nogle på det økonomiske område andre på det praktiske i dagligdagen. Et rigtig godt samarbejde med mange lokale foreninger, handlende og frivillige gør, at arbejdet kan nå meget længere ud, og at alle får mere ud af anstrengelserne. Samarbejdspartnere er f.eks.: Kommuner: Køge, Næstved, Egedal, Høje Taastrup, Solrød, Stevns, Roskilde, Albertslund og Ishøj. Lokale foreninger: Danmarks Naturfredningsforening, Dansk Cyklistforbund, Hjerteforeningen, spejderforeninger, Handelsstandsforeninger, jagt- og sportsfiskerforeninger, boligforeninger m.m. Der er et særligt samarbejde med 4 Miljø- og Energiforeninger, som udgør centerrådet for Det Grønne Hus varetagelse af Energitjenesten på Sjælland. Professionelle samarbejdspartnere: Energiforsyningen, Energitjenesten, Auto og Miljø, SBi, Teknologisk, Videncenter for Byggeri, Elsparefonden, SEAS-NVE, Cowi m.m. 14

15 Miljø Varmeforbruget er faldende fra år til år, hvilket må formodes at fortsætte, da huset i 2009 har fået efterisoleret loftet samt fået ny forsatsruder med energiglas. El og Vandforbruget er over en treårig periode ret konstant. Det må betragtes som et godt resultat, da huset konstant øger antallet af arbejdspladser, ligesom caféens omsætning i 2009 har været voksende. Fokus holdes dog stadig på at opnå besparelser bl.a. ved udskiftning til LED belysning. 15

16 Det kommende år Miljømål Resultatkrav Status/handling Indeklima Udluftning Varme Sænke varmeforbruget Indretning Udnytte lokalerne optimalt så personalet kan holdes samlet Café Miljølæring hos cafépersonalet Grøn Café Transport Begrænse medarbejdernes transport CO2 udslip Udluftningen i caféen og på kontorerne skal forbedres, så den lever op til kravene for en kontor arbejdsplads. Huset skal være et godt eksempel for besøgende, derfor skal varmeforbruget ned. Skabe flere arbejdspladser. Undgå at medarbejdere ikke kan få ro til arbejdet, fordi der er for meget støj i lokalerne. De skiftende medarbejdere i caféen skal undervises i miljøvenlig adfærd, så de kan være gode eksempler for caféens gæster, samtidig med at vand, affald og energi bruges med omtanke. Caféen certificeres efter Grøn Butiks konceptet Udvikle en transportpolitik, som fremmer CO2 minimerende transportformer i arbejdstiden og ved transport til og fra arbejde. Der opsættes ventilationsanlæg i første halvdel af Ny forsatsvindue løsning (Optoglas), opsat i 2009, gør det meget lettere at lufte ud. Huset er i 2009 renoveret med isolering af loft samt opsætning af optoglas løsning på samtlige vinduer. Opbygge et lokale, så der skabes en ny arbejdsplads. Etablere støjdæmpende foranstaltninger, så telefonsnak forstyrrer mindst muligt. Skabe samtalefaciliteter flere steder i huset, så samtaler/møder mellem flere ikke holdes hvor der arbejdes. Caféens egenkontrolprogram er udvidet med en miljødel. Der er ansat en kok til at lede caféen, så der skabes kontinuitet og vedvarende læring. Caféen og hele arbejdspladsen er fra 2010 både Grøn Kontor og Grøn Café. Transportpolitik under udarbejdelse. Transport tænkes sammen med arbejdstid. Medarbejdernes private miljøbelastning Engagerede medarbejdere kan bedre motivere andre Synliggøre medarbejdernes miljøbelastning for dem selv. Inddrage den enkeltes private løsninger i arbejdet. Medarbejderne har fået privat adgang til registreringssystemet Keepfocus. APV Revidering af APV Revidere den eksisterende APV og inddrage Psykisk arbejdsmiljø. Spørgeskemaundersøgelse er gennemført. Handlingsplan udarbejdes. 16

17 Kontakt Det Grønne Hus for yderligere viden eller gode samarbejdsprojekter: Det Grønne Hus Vestergade 3C 4600 Køge Kommune

Når borgere og virksomheder skal spare på energien. Energitjenestens tilbud til danske kommuner

Når borgere og virksomheder skal spare på energien. Energitjenestens tilbud til danske kommuner Når borgere og virksomheder skal spare på energien Energitjenestens tilbud til danske kommuner Energitjenesten en partner for kommuner Med Energitjenesten som samarbejdspartner kan kommunen sætte gang

Læs mere

Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE

Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE Den fælles vision Denne personalepolitik er gældende fra den 1. januar 2008. Og da en personalepolitik aldrig må blive statisk, vil den blive evalueret og revurderet

Læs mere

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CISUs STRATEGI 2014-2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26.

Læs mere

At vi lever op til gældende lov og har et bredt spekter af unge, som afspejler unge i Odense Kommune.

At vi lever op til gældende lov og har et bredt spekter af unge, som afspejler unge i Odense Kommune. Visioner for Elsesminde Odense Produktions-Højskole En god skole En god arbejdsplads Vi adskiller os positivt Visionen er: At vi med tiden, viden og ressourcer kan medvirke til at løfte unge personligt,

Læs mere

Herlev Hospital. Dansk Institut for Medicinsk Simulation (DIMS)

Herlev Hospital. Dansk Institut for Medicinsk Simulation (DIMS) Herlev Hospital Dansk Institut for Medicinsk Simulation (DIMS) Strategi og udviklingsplan 2009-2012 Mission Vision DIMS er en højt specialiseret forsknings-, udviklings- og uddannelsesenhed vedrørende

Læs mere

EVA s personalepolitik

EVA s personalepolitik EVA s personalepolitik DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT EVA s personalepolitik fra holdning til handling EVA er en attraktiv arbejdsplads med fokus på faglighed, arbejdsglæde og plads til forskellighed EVA

Læs mere

Implementeringsplanen skal beskrive, hvordan HR-strategien implementeres i praksis i forvaltninger, afdelinger og institutioner.

Implementeringsplanen skal beskrive, hvordan HR-strategien implementeres i praksis i forvaltninger, afdelinger og institutioner. Projekt: HR-strategi Projektet er en toledet størrelse: Første del handler om at udvikle en strategi for HR (Human Ressources) en HR-strategi - for Frederikshavn Kommune, herunder definere, hvad vi i Frederikshavn

Læs mere

Ishøjs DIALOG DIALOG ÅBENHED ÅBENHED ÅBENHED DIALOG. frivilligpolitik LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE

Ishøjs DIALOG DIALOG ÅBENHED ÅBENHED ÅBENHED DIALOG. frivilligpolitik LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE Ishøjs frivilligpolitik DIALOG Kultur og fritid LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE Miljøområdet DIALOG LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE ÅBENHED ÅBENHED OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE Det sociale område OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE

Læs mere

Energi og miljø CO2 og Miljøplan Borgere Mål Handlinger grøntidécenter CO2-reduktion fra etageboliger Dialog ved byggetilladelser Trafik Links

Energi og miljø CO2 og Miljøplan Borgere Mål Handlinger grøntidécenter CO2-reduktion fra etageboliger Dialog ved byggetilladelser Trafik Links Energi og miljø CO2 og Miljøplan Borgere Mål Handlinger grøntidécenter CO2-reduktion fra etageboliger Dialog ved byggetilladelser Trafik Links Erhverv Mål Handlinger KlimaKlar Virksomheder Dialog ved miljøtilsyn

Læs mere

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 Bilag til LA 21-strategi og handlingsplan sendes i høring Dato: 10. maj 2011 Brevid: 1372548 Forslag til Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 Administrationen Alléen 15 4180 Sorø Tlf.: 70 15 50 00 linnyb@regionsjaelland.dk

Læs mere

Mangfoldighedspolitik

Mangfoldighedspolitik Mangfoldighedspolitik Indledning Beredskabsstyrelsens personalepolitiske værdigrundlag bygger på et grundlæggende menneskesyn, som handler om mangfoldighed. Et menneskesyn, som er væsentlig for, at Beredskabsstyrelsen

Læs mere

RYGAARDS SKOLE STRATEGISK PLAN 2013-2017

RYGAARDS SKOLE STRATEGISK PLAN 2013-2017 RYGAARDS SKOLE STRATEGISK PLAN 2013-2017 VISION FOR RYGAARDS SKOLE At sikre vores langsigtede fremtid som en enestående skole med kristne værdier, et højt fagligt niveau og en vision om, at uddannelse

Læs mere

Koncern Personalepolitik

Koncern Personalepolitik Koncern Personalepolitik Personalepolitik med omtanke Et menneske er skabt ej for sig selv alene. Sådan lyder de allerførste ord i den første udgave af den avis, der 2. januar 1767 blev begyndelsen til

Læs mere

Udviklingsprojekt Nye fællesskaber. - oplysning, dannelse og tværgående samarbejde mellem højskole, foreninger og lokalsamfund. Projektbeskrivelse

Udviklingsprojekt Nye fællesskaber. - oplysning, dannelse og tværgående samarbejde mellem højskole, foreninger og lokalsamfund. Projektbeskrivelse Udviklingsprojekt Nye fællesskaber - oplysning, dannelse og tværgående samarbejde mellem højskole, foreninger og lokalsamfund Projektbeskrivelse 1 MOTIVATION OG SAMMENHÆNG Gymnastikhøjskolen i Ollerup

Læs mere

EJERSTRATEGI 2014-2017 FOR VIRKSOMHEDER INDEN FOR TEKNIK- OG MILJØOMRÅDET M.M.

EJERSTRATEGI 2014-2017 FOR VIRKSOMHEDER INDEN FOR TEKNIK- OG MILJØOMRÅDET M.M. EJERSTRATEGI 2014-2017 FOR VIRKSOMHEDER INDEN FOR TEKNIK- OG MILJØOMRÅDET M.M. Teknik- og Miljøforvaltningen Dato Sagsnummer Dokumentnummer 6-1-2014 2012-26903 2013-183605 Baggrund og afgrænsning Køge

Læs mere

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 14. oktober 2011

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 14. oktober 2011 Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 14. oktober 2011 Indledning Regionsrådet ønsker med Lokal Agenda 21-strategien for 2012 2015 at fokusere og skabe yderligere sammenhæng

Læs mere

Arkitekturpolitik skaber lokal identitet i en global verden

Arkitekturpolitik skaber lokal identitet i en global verden Arkitekturpolitik skaber lokal identitet i en global verden Oplæg ved ARKITEKTURPOLITISK KONFERENCE Dansk Arkitektur Center 5. december 2008 v/ Helle Juul Kristensen Planlægger, cand. mag. Cittaslow-koordinator

Læs mere

KLIKOVANDs kommunikationsstrategi. forberedt på skybrud

KLIKOVANDs kommunikationsstrategi. forberedt på skybrud s kommunikationsstrategi forberedt på skybrud Januar2014 Indhold Hvad går KLIKOVAND ud på?... 3 Målsætninger for kommunikationen... 3 Hvad vil vi sige?... 4 Hvem vil vi sige det til? (Målgrupperne)...

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2011-2014. UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune

Kommunikationsstrategi 2011-2014. UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune Kommunikationsstrategi 2011-2014 UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune Indledning UngSlagelse har længe haft et ønske om flere brugere. Èn af de udfordringer som UngSlagelses står overfor er, et

Læs mere

Madservice. Drifts- og udviklingsaftale 2015. Gyldigheden af aftalen bekræftes herved:

Madservice. Drifts- og udviklingsaftale 2015. Gyldigheden af aftalen bekræftes herved: Madservice Drifts- og Kirsten Dyrholm Hansen Afdelingschef Gitte Larsen Institutionsleder Gyldigheden af aftalen bekræftes herved: Egon Fræhr Borgmester Sonja Miltersen Direktør 1. Drifts- og udviklingsaftaler

Læs mere

Energitjenesten 3.0. - borgernær energirådgivning og information. Baggrundsbeskrivelse

Energitjenesten 3.0. - borgernær energirådgivning og information. Baggrundsbeskrivelse Energitjenesten 3.0 - borgernær energirådgivning og information Baggrundsbeskrivelse Energitjenesten har siden 2005 ydet uafhængig og uvildig energirådgivning og information til danske energiforbrugere.

Læs mere

Kommunikations- Politik i Egedal Kommune Revideret 2015

Kommunikations- Politik i Egedal Kommune Revideret 2015 Kommunikations- Politik i Egedal Kommune Revideret 2015 2 Indholdsfortegnelse 1. DEN KOMMUNIKERENDE ORGANISATION 3 2. VERDEN OMKRING OS 4 3. SYV FOKUSOMRÅDER FOR GOD KOMMUNIKATION FEJL! BOGMÆRKE ER IKKE

Læs mere

Herfølge-hallen. Virksomhedsplan 2009

Herfølge-hallen. Virksomhedsplan 2009 Herfølge-hallen Virksomhedsplan 2009 2 INDHOLD Forord 3 Sammenfatning 4 Opgaver og Organisationsforhold 5 Ydelser og arbejdsområde 5 Struktur og ledelse 5 Personale oversigt og ændringer siden sidst 6

Læs mere

- Lokal Agenda 21-strategi. Dit liv, din fremtid, dit job

- Lokal Agenda 21-strategi. Dit liv, din fremtid, dit job - Lokal Agenda 21-strategi Dit liv, din fremtid, dit job Den kommunale Agenda 21 opgave Ifølge planlovens kapitel 6a, 33 a skal byrådet forklare og udgive deres strategi for kommunens bidrag til en bæredygtig

Læs mere

Virksomhedsgrundlag for Koncern HR Fysisk Arbejdsmiljø

Virksomhedsgrundlag for Koncern HR Fysisk Arbejdsmiljø Bedre arbejdsmiljø Bedre kerneydelse Virksomhedsgrundlag for Koncern HR Fysisk Arbejdsmiljø 4. udgave, revideret den 1. september 2013 Koncern HR Fysisk Arbejdsmiljø 2 Virksomhedsgrundlag Virksomhedsgrundlaget

Læs mere

GUIDE TIL EN STRESSHÅNDTERINGSOG TRIVSELSPOLITIK

GUIDE TIL EN STRESSHÅNDTERINGSOG TRIVSELSPOLITIK GUIDE TIL EN STRESSHÅNDTERINGSOG TRIVSELSPOLITIK Guide til udarbejdelse og implementering af en stresshåndterings- og trivselspolitik Ejerskab Når en virksomhed skal udarbejde en stresshåndterings- og

Læs mere

Handleplan 2014 - Agenda Center Albertslund

Handleplan 2014 - Agenda Center Albertslund Handleplan 2014 - Agenda Center Albertslund Agenda Centeret skal med udgangspunkt i Det bæredygtige Albertslund : - Opmuntre, rådgive og praktisk støtte især borgere og boligområder, men også foreninger,

Læs mere

Energimærkning og energibesparelser i Københavns Kommunes bygninger

Energimærkning og energibesparelser i Københavns Kommunes bygninger Fremtidens byer 9. december 2009 Energimærkning og energibesparelser i Københavns Kommunes bygninger Chefkonsulent Niels-Arne Jensen, Københavns Ejendomme KØBENHAVNS1 Agenda Københavns Ejendomme Klimaplan

Læs mere

Dialogbaseret borgerkommunikation

Dialogbaseret borgerkommunikation Dialogbaseret borgerkommunikation SmartCityDK Projektprogram 2 Energirigtig byggeri Frederikshavn Kommune Landsbymodellen 1:1 SmartCityDK Projektprogram 2 Energirigtig byggeri vil via samarbejde, viden

Læs mere

Gladsaxe Kommunes SATS-projekt. Rummelige og kompetente skolemiljøer. Projektbeskrivelse. Skole: Egegård

Gladsaxe Kommunes SATS-projekt. Rummelige og kompetente skolemiljøer. Projektbeskrivelse. Skole: Egegård Gladsaxe Kommunes SATS-projekt Rummelige og kompetente skolemiljøer Projektbeskrivelse Skole: Egegård Indsendes til forvaltningen senest 1. april 2009 1 1. Skolens overordnede programteori (mål og sammenhænge)

Læs mere

Kommunen som facilitator for erhvervsudvikling

Kommunen som facilitator for erhvervsudvikling Kommunen som facilitator for erhvervsudvikling hvilken rolle og organisering kan give den bedste effekt? FINN DISSING Afdelingschef 1 Energibesparende foranstaltninger kommunale bygninger i 30 år 2 Udnævnelse

Læs mere

55+ fastholdelse og udvikling i Greve Kommune

55+ fastholdelse og udvikling i Greve Kommune 55+ fastholdelse og udvikling i Greve Kommune Greve Kommune ARBEJDSMARKED BAGGRUND EFTERLØN PENSION I Danmark har både offentlige og private virksomheder en stor udfordring med at fastholde og udvikle

Læs mere

Greve Kommune. Klima- og Energipolitik for Greve Kommune

Greve Kommune. Klima- og Energipolitik for Greve Kommune Greve Kommune Klima- og Energipolitik for Greve Kommune Klima- og Energipolitik for Greve Kommune er udgivet af: Greve Kommune Center for Teknik & Miljø Vedtaget af Greve Byråd 2009 For henvendelse vedrørende

Læs mere

Anbefalinger og afrapportering til byrådet.

Anbefalinger og afrapportering til byrådet. 17, stk. 4 udvalg Energirigtigt byggeri Haderslev Kommune CS Udviklingsafdelingen Gåskærgade 26-28 6100 Haderslev Tlf. 74 34 34 34 Fax 74 34 00 34 post@haderslev.dk www.haderslev.dk 11. december 2012 Sagsident:

Læs mere

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 9. september 2011

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 9. september 2011 Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 9. september 2011 Indledning Regionsrådet ønsker med LA21 strategien for 2012 2015 at fokusere og skabe yderligere sammenhæng i

Læs mere

Det samlede projekt forventes at blive evalueret af ekstern evaluator.

Det samlede projekt forventes at blive evalueret af ekstern evaluator. Lærlingeprojektet Øget sikkerhed for elever i bygge- og anlægsbranchen Alt for mange lærlinge 1 og unge nyansatte kommer til skade i bygge- og anlægsvirksomheder og på byggepladser. Forskning om lærlinge

Læs mere

Holmris CSR politik. Holmris A/S er et familieejet firma, som gennem tre generationer har leveret møbler til det danske bolig- og projektmarked.

Holmris CSR politik. Holmris A/S er et familieejet firma, som gennem tre generationer har leveret møbler til det danske bolig- og projektmarked. CSR politik Corporate Social Responsibility (CSR) står for virksomhedens sociale ansvar og er udtryk for de frivillige politikker, virksomheden har sat op for etisk og social ansvarlighed i forhold til

Læs mere

Indholdsfortegnelse: Indledning 2. Mål med politikken 2. Idégrundlag 2. Værdier 2. Etik 3. Ledelsesgrundlag 4. Kommunikation og information 4

Indholdsfortegnelse: Indledning 2. Mål med politikken 2. Idégrundlag 2. Værdier 2. Etik 3. Ledelsesgrundlag 4. Kommunikation og information 4 Indholdsfortegnelse: Indledning 2 Mål med politikken 2 Idégrundlag 2 Værdier 2 Etik 3 Ledelsesgrundlag 4 Kommunikation og information 4 Samarbejde 5 Coachting, supervision og psykolog 5 Konfliktløsning

Læs mere

VÆRDIGRUNDLAG FOR. Multimediehuset

VÆRDIGRUNDLAG FOR. Multimediehuset VÆRDIGRUNDLAG FOR Multimediehuset Århus Kommune Borgerservice og Biblioteker Værdigrundlag for Multimediehuset Århus Kommune Borgerservice og Biblioteker Udarbejdet i samarbejde med NIRAS Konsulenterne

Læs mere

Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Januar 2009

Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Januar 2009 Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Januar 2009 2 Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Kære leder i Aalborg Kommune Der skrives og tales meget om nutidige og fremtidige krav til god ledelse. Samfundsudviklingen

Læs mere

ENERGI- FORBEDRING AF DIN BOLIG

ENERGI- FORBEDRING AF DIN BOLIG ENERGI- FORBEDRING AF DIN BOLIG Spar energi og penge få hjælp fra energiselskaberne Denne folder henvender sig til alle boligejere ENERGISELSKABERNES SPAREINDSATS HVAD ER DET? I Danmark har vi stort fokus

Læs mere

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Udgivet af: Beredskabsstyrelsen Datavej 16 3460 Birkerød Telefon 45 90 60 00 Email: brs@brs.dk www.brs.dk 2 Beredskabsstyrelsens Personalepolitik 3 Forord Velkommen

Læs mere

Skolens politikker skal imødekomme skolens mission og vision, afspejle værdigrundlaget samt give mulighed for, at der kan sættes spor hver dag.

Skolens politikker skal imødekomme skolens mission og vision, afspejle værdigrundlaget samt give mulighed for, at der kan sættes spor hver dag. Skolens politikker Indhold Uddannelsespolitik o Pædagogisk og didaktisk fundament o Læringsmiljø Sundhedspolitik Personalepolitik o Politik for trivsel o Politik for kompetenceudvikling o Politik for ansættelse

Læs mere

Energioptimeringen = Klimaoptimeringen Betydning af at tænke energirigtigt Potentialet i energi effektivisering

Energioptimeringen = Klimaoptimeringen Betydning af at tænke energirigtigt Potentialet i energi effektivisering Energioptimeringen = Klimaoptimeringen Betydning af at tænke energirigtigt Potentialet i energi effektivisering Af Sigurd B. Lauritsen, Chefrådgiver, Grontmij Carl Bro Katuaq, Nuuk 29. oktober 2009 Formål

Læs mere

Virksomhedsplan 2009-2010

Virksomhedsplan 2009-2010 Virksomhedsplan 2009-2010 S A B R O E G A A R D E N Samarbejde Anerkendelse Børn Respekt Omsorg Efteruddannelse Glæde Ansvar Aktivitet Ressourcer Dynamik Engagement Nytænkning 2 Indledning: For at tilgodese

Læs mere

A. Beskrivelse af praktikstedet Skriv i de hvide felter:

A. Beskrivelse af praktikstedet Skriv i de hvide felter: PRAKTIKBESKRIVELSE A. Beskrivelse af praktikstedet Skriv i de hvide felter: Institutionens navn: Ahornparken Adresse: Skovgårdsvej 32, 3200 Helsinge Tlf.: 72499001 E-mailadresse ahornparken/gribskov@gribskov.dk

Læs mere

Strategiplan. for læring og udvikling Holmegaardskolen 2012-2014

Strategiplan. for læring og udvikling Holmegaardskolen 2012-2014 Strategiplan for læring og udvikling Holmegaardskolen 2012-2014 Holmegaardskolen er en skole, hvor der er store forventninger og krav til lærings- og udviklingsmål i undervisningen og i fritidsaktiviteterne.

Læs mere

Mission. Vision. Kommunikationsstrategi 2013-2015. Formål

Mission. Vision. Kommunikationsstrategi 2013-2015. Formål Tanken om et campus som et uddannelsesfællesskab har eksisteret i Køge i mange år og er udsprunget fra lokale uddannelsesinstitutioner. Tanken har vokset sig større og større, blandt andet med bred støtte

Læs mere

Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020. februar 2015

Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020. februar 2015 Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020 februar 2015 1 Indhold Kort resumé af strategien... 2 Formalia... 2 Strategiens vision og handlingsplan, mål,

Læs mere

Erfagruppe 2.0 - Matchen Oktober 2013 oktober 2014

Erfagruppe 2.0 - Matchen Oktober 2013 oktober 2014 Erfagruppe 2.0 - Matchen Oktober 2013 oktober 2014 Formål: Projektet Videnformidling og Dialog via nye kanaler Vi&Di, vil via konkurrencen Erfagruppe 2.0 Matchen skabe opmærksomhed på, at sociale medier

Læs mere

Ishøj Kommunes personalepolitik

Ishøj Kommunes personalepolitik Ishøj Kommunes personalepolitik Ishøj Kommune 1 Vi skal spille hinanden gode Der er mange forskellige arbejdspladser og medarbejdere i Ishøj Kommune. Derfor er det vigtigt med en fælles opfattelse af,

Læs mere

Informations- og kommunikationsstrategi for. Fødevareplatform Region Sjælland

Informations- og kommunikationsstrategi for. Fødevareplatform Region Sjælland Informations- og kommunikationsstrategi for Fødevareplatformens mål er at sikre en koordinering mellem relevante aktører og videninstitutioner samt at fungere som katalysator og inspirator indenfor fødevareområdet

Læs mere

ENERGIFORBEDRING AF MINDRE ERHVERVS- VIRKSOMHEDER. Spar energi og penge få hjælp fra energiselskaberne

ENERGIFORBEDRING AF MINDRE ERHVERVS- VIRKSOMHEDER. Spar energi og penge få hjælp fra energiselskaberne ENERGIFORBEDRING AF MINDRE ERHVERVS- VIRKSOMHEDER Spar energi og penge få hjælp fra energiselskaberne ENERGISELSKABERNES SPAREINDSATS HVAD ER DET? I Danmark har vi stort fokus på at reducere energiforbruget.

Læs mere

Tjen penge på energirenovering

Tjen penge på energirenovering Tjen penge på energirenovering Videncenter for energibesparelser i bygninger er til for dig Vil du gerne slå to fluer med ét smæk? Vil du gerne ha mere at lave og samtidig sænke CO 2 -udslippet? Hvis du

Læs mere

MARS Selvevaluering IT & Data Odense-Vejle September 2010 MARS. Selvevaluering IT & Data Odense Vejle. September 2010

MARS Selvevaluering IT & Data Odense-Vejle September 2010 MARS. Selvevaluering IT & Data Odense Vejle. September 2010 MARS Selvevaluering IT & Data Odense Vejle 1 INTRODUKTION I den følgende præsenteres resultaterne af afdelingens selvevaluering på baggrund af MARS modellen. Evalueringen er foretaget med udgangspunkt

Læs mere

Landsdækkende koncept og minimumskrav til Grøn Butik

Landsdækkende koncept og minimumskrav til Grøn Butik Landsdækkende koncept og minimumskrav til Grøn Butik (Revideret maj 2010) Formål Formålet med det landsdækkende koncept Grøn Butik er at motivere butikker til et større fokus på miljø og energiforbrug

Læs mere

Strategiplan 2010 2013

Strategiplan 2010 2013 Strategiplan 2010 1. Kunden i centrum Fredensborg Forsyning A/S har som primær opgave at forsyne kunderne inden for vores tre områder: Vandforsyning Spildevand Affald Det gør vi gennem en teknisk kvalificeret

Læs mere

Vilkår for projektstøtte i Nyborg kommune

Vilkår for projektstøtte i Nyborg kommune LAG Nyborg Vilkår for projektstøtte i Nyborg kommune LAG Nyborg - kort fortalt Denne folder informerer om LAG Nyborg og vilkårene for at søge projektstøtte herfra. (LAG står iøvrigt for: Lokal AktionsGruppe).

Læs mere

Medindflydelse på egne arbejdsopgaver

Medindflydelse på egne arbejdsopgaver Medindflydelse på egne arbejdsopgaver har I den gode idé? Få økonomisk støtte til projekter i kommunerne I kan søge om 30.000 til 70.000 kr. Hvad kan I søge støtte til? Alle typer af kommunale arbejdspladser

Læs mere

ENERGITJENESTEN. Gode og gratis råd om alt fra sparepærer til energirigtig renovering af din bolig

ENERGITJENESTEN. Gode og gratis råd om alt fra sparepærer til energirigtig renovering af din bolig ENERGITJENESTEN Gode og gratis råd om alt fra sparepærer til energirigtig renovering af din bolig 02 EKSPERTER MED Peter Larsen Energivejleder Energivejlederne i Energitjenesten kan hjælpe dig, når du

Læs mere

MINI GUIDE TIL ET BÆREDYGTIGT

MINI GUIDE TIL ET BÆREDYGTIGT MINI GUIDE TIL ET BÆREDYGTIGT LÆSEVEJLEDNING Lejerbos bæredygtige boliger er beskrevet i tre dokumenter, som samlet tegner Lejerbos koncept for almene bæredygtige boliger. Visionsdokumentet beskriver den

Læs mere

Projektbeskrivelse Projektgruppen(ISP)

Projektbeskrivelse Projektgruppen(ISP) Projektbeskrivelse Projektgruppen(ISP) Dato 12-10-2012 Rev. 7-12-2012 1. Baggrund Baggrund Styregruppen Der har fra politisk side været ønske om et større fokus på energibesparelser i Svendborg kommune.

Læs mere

De nye energibestemmelser giver mere spændende huse og mere dialog mellem arkitekt og ingeniør!

De nye energibestemmelser giver mere spændende huse og mere dialog mellem arkitekt og ingeniør! De nye energibestemmelser giver mere spændende huse og mere dialog mellem arkitekt og ingeniør! af Projektleder Ole Alm, Det Grønne Hus og EnergiTjenesten i Køge De fleste ved godt, at det er en god ide

Læs mere

Din klima- og miljøpartner Strategi 2014 2018

Din klima- og miljøpartner Strategi 2014 2018 Din klima- og miljøpartner 1 Service Design og produktion: Datagraf Communications April 2015 Fotos: Kristian Granquist Polfoto, Scanpix, Corbis, Shutterstock Robust grøn kurs for Glostrup Denne strategi

Læs mere

Når arbejdspladsen planlægger Nybyggeri og ombygninger

Når arbejdspladsen planlægger Nybyggeri og ombygninger BST KØBENHAVNS KOMMUNE Rådgivning om arbejdsmiljø og trivsel Når arbejdspladsen planlægger Nybyggeri og ombygninger NÅR ARBEJDSPLADSEN PLANLÆGGER NYBYGGERI OG OMBYGNINGER 2003 FORFATTERE Susanne Flagstad,

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC Kommunikationsstrategi 2008-2012 Professionshøjskolen UCC Indledning Kommunikationsstrategien beskriver, hvordan vi kommunikerer ud fra hvilke principper og med hvilke mål. Kommunikationsstrategien er

Læs mere

Kommunikationsværktøj

Kommunikationsværktøj Hjælp til selvhjælp Kommunikationsværktøj Gode overvejelser til projektlederen om interessenter og kommunikation o o Tænk over projektets interessenter og over kommunikationen af jeres projekt fra start

Læs mere

POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE. Vi sætter os i borgerens sted...

POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE. Vi sætter os i borgerens sted... POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE Vi sætter os i borgerens sted... Målsætninger for administration og service i Randers Kommune Helhed og Sammenhæng Mødet med borgeren

Læs mere

EVALUERING AF TREDJE RUNDE AF MANGFOLDIG- HEDSPROGRAMMET HOVEDKONKLUSIONER

EVALUERING AF TREDJE RUNDE AF MANGFOLDIG- HEDSPROGRAMMET HOVEDKONKLUSIONER Til Integrationsministeriet Dokumenttype Hovedkonklusioner Evaluering af tredje runde af Mangfoldighedsprogrammet (2009) Dato Marts, 2011 EVALUERING AF TREDJE RUNDE AF MANGFOLDIG- HEDSPROGRAMMET HOVEDKONKLUSIONER

Læs mere

Mere end 80 forskellige

Mere end 80 forskellige FREMTIDENS PARCELHUS Mere end 80 forskellige svanemærkede, sunde, lavenergihuse er på vej til danskerne. Fremtidens Parcelhuse er en udstilling af 86 parcelhuse, dobbelthuse og rækkehuse. Husene skal vise,

Læs mere

IF/MI HANDLINGSPLAN FOR LOKALE UDDANNELSESUDVALG. Mere samarbejde

IF/MI HANDLINGSPLAN FOR LOKALE UDDANNELSESUDVALG. Mere samarbejde IF/MI HANDLINGSPLAN FOR LOKALE UDDANNELSESUDVALG Mere samarbejde 2011-2013 IF/MI handlingsplan for lokale uddannelsesudvalg 2011-2013 Handlingsplanens formål og målsætninger Den fælles IF/MI LUU-handlingsplan

Læs mere

GOD LEDELSE. i Børne- og Ungdomsforvaltningen

GOD LEDELSE. i Børne- og Ungdomsforvaltningen GOD LEDELSE i Børne- og Ungdomsforvaltningen Forord Offentlig ledelse er på alles læber i disse år. På debatsiderne i enhver avis, på snart sagt alle konferencer om den offentlige sektor og sågar som et

Læs mere

Udviklings- og driftsmål

Udviklings- og driftsmål Udviklingsmål koblet til Byrådets Vision Indsatsområde/ Arbejdspladser Der skal skabes flere arbejdspladser. Bosætning Der skal tiltrækkes flere bosættere i Slagelse Kommune. Flere arbejdspladser i h.t.

Læs mere

KLIMAUDFORDRINGEN Fornyelse af byen og grønne løsninger

KLIMAUDFORDRINGEN Fornyelse af byen og grønne løsninger Næstved 26. maj 2010 KLIMAUDFORDRINGEN Fornyelse af byen og grønne løsninger Anne Marie Holt Christensen Arkitekt og projektleder på kommunens klimaplan Lidt om byen og klimaplanen Byens fornyelse Boligområder

Læs mere

Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet

Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet Formål med kvalitetsarbejdet Kvalitetspolitikken har til formål at etablere et fælles værdigrundlag for kvalitetsarbejdet på uddannelsesområdet

Læs mere

Vækstfabrikkerne. Projektets baggrund, indhold og status

Vækstfabrikkerne. Projektets baggrund, indhold og status Vækstfabrikkerne Projektets baggrund, indhold og status Agenda 1 Formål og baggrund Målsætninger, erhvervspolitisk rationale og finansiering Værdiskabelse for iværksættere og andre aktører Indhold Faglige

Læs mere

Skolepolitik. Silkeborg Kommunes skolepolitik

Skolepolitik. Silkeborg Kommunes skolepolitik Skolepolitik Silkeborg Kommunes skolepolitik 1 2 Indledning En skole i Silkeborg Kommune består af en undervisningsdel og en fritidsdel. Skolepolitikken angiver, hvad der skal være kendetegnende for Den

Læs mere

KOMMUNIKATIONS- STRATEGI 2015

KOMMUNIKATIONS- STRATEGI 2015 KOMMUNIKATIONS- STRATEGI 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 3 HVORFOR KOMMUNIKERER VI?... 3 DET STRATEGISKE FUNDAMENT... 3 Fremtidsdrøm... 3 DNA... 4 INDSATSOMRÅDER... 4 Strategi 2015... 4 Kommunikationssituation...

Læs mere

Energiledelse fra vision til virkelighed.

Energiledelse fra vision til virkelighed. Energiledelse fra vision til virkelighed. Hvordan konkretiseres ambitiøse mål i den kommunale hverdag? Dansk Byplanlaboratorium CO 2 -neutrale bydele 4. marts 2009 Energikoordinatoren Forberedelse til

Læs mere

Profilkatalog PROFIL KATALOG. Mads Brandsen; 4158 9483, mb@gorelation.dk WWW.GORELATION.DK. Mads Brandsen; 4158 9482; mb@gorelation.

Profilkatalog PROFIL KATALOG. Mads Brandsen; 4158 9483, mb@gorelation.dk WWW.GORELATION.DK. Mads Brandsen; 4158 9482; mb@gorelation. Profilkatalog PROFIL KATALOG Mads Brandsen; 4158 9483, mb@gorelation.dk Mads Brandsen; 4158 9482; mb@gorelation.dk; Randers KONSULENT-, KURSUS- OG SPARRINGSFIRMA VI TILBYDER Kursusvirksomhed. Hel og halvdagskurser.

Læs mere

Bedre energistyring gennem kompetenceudvikling

Bedre energistyring gennem kompetenceudvikling Bedre energistyring gennem kompetenceudvikling Om energistyring gennem kompetenceudvikling Hvorfor kompetenceudvikling Konceptet Afprøvning blandt Plan C-partnere Netværk Kontakter Plan C har arbejdet

Læs mere

Evaluering af LBR projekt

Evaluering af LBR projekt Projektstatus - Evalueringsskema Vejledning til årsevaluering - Års- og slutevalueringsskemaet er grundlaget for LBR s evaluering af projektet - Samtlige af skemaets punkter skal udfyldes. - Tag udgangspunkt

Læs mere

Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio. kr. bidraget til at alle ejerne har været involveret

Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio. kr. bidraget til at alle ejerne har været involveret Strategi 2015-18 1. Indledning... 3 2. Indsatsområder og mål... 4 3. Aktivitetsområder... 4 4. Organisering... 5 Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio.

Læs mere

DELTAG I NYE MÅL 2013 ET UDVIKLINGSPROJEKT OM KOMMUNIKATIONSMÅLINGER

DELTAG I NYE MÅL 2013 ET UDVIKLINGSPROJEKT OM KOMMUNIKATIONSMÅLINGER INVITATION TIL OFFENTLIGE VIRKSOMHEDER DELTAG I NYE MÅL 2013 ET UDVIKLINGSPROJEKT OM KOMMUNIKATIONSMÅLINGER HAVNEGADE 39 DK-1059 KØBENHAVN K T : +45 33 25 33 27 W: WWW.BJERGK.DK E : KONTAKT@BJERGK.DK 2

Læs mere

KOMPETENCE- UDVIKLING 2013-2014 SUBSTRATEGI

KOMPETENCE- UDVIKLING 2013-2014 SUBSTRATEGI KOMPETENCE- UDVIKLING 2013-2014 SUBSTRATEGI INTRO KOMPETENCEUDVIKLING TIL GAVN FOR BÅDE MEDARBEJDERE OG INSTITUT MISSION ˮ Institut for Menneskerettigheders kompetenceudvikling skal målrettet understøtte

Læs mere

Ledelse af frivillige

Ledelse af frivillige Bog: Ledelse af frivillige. Særpris i dag: 239 kr. Ledelse af frivillige V/ Sociolog Foredragsholder og konsulent Aktiv frivillig leder - grundlægger af RETRO Udfordringer og styrker Hvad er jeres styrker

Læs mere

Job- og kravprofil i forbindelse med rekruttering og udvælgelse af afdelingschef til Orbicon I Leif Hansen A/S. Århus

Job- og kravprofil i forbindelse med rekruttering og udvælgelse af afdelingschef til Orbicon I Leif Hansen A/S. Århus Job- og kravprofil i forbindelse med rekruttering og udvælgelse af afdelingschef til Orbicon I Leif Hansen A/S Århus Dato: November 2010 Konsulent: Direktør Evald Eriksen 1 Indhold 1. Formål med notatet...3

Læs mere

NOTAT. Indkøbspolitik i Lejre Kommune. Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk

NOTAT. Indkøbspolitik i Lejre Kommune. Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk NOTAT Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk Charlotte Aagreen Økonomi D 4646 4477 E Chaa@lejre.dk Indkøbspolitik i Lejre Kommune Dato: 4. november 2010 J.nr.:

Læs mere

ELENA-ordningen i korte træk ELENA er en forkortelse for European Local Energy Assistance. Den europæiske Investeringsbank administrerer ELENA.

ELENA-ordningen i korte træk ELENA er en forkortelse for European Local Energy Assistance. Den europæiske Investeringsbank administrerer ELENA. Dato: 9. maj 2011 Bilag til Fælles regional-kommunal ansøgning om ELENAstøtte til at forberede investeringer i energibesparelser Forkortet dansk version af ELENA-ansøgningen ELENA-ordningen i korte træk

Læs mere

Kommunens muligheder for at gå i spidsen

Kommunens muligheder for at gå i spidsen Kommunens muligheder for at gå i spidsen Søren Dyck-Madsen Indledning Kommunen har flere funktioner Myndighedsrolle, politisk aktør på borgernes vegne, egen driftsvirksomhed m.fl. Man er nødt til at betragte

Læs mere

Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a:

Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a: 1. MISSION Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a: Det enkelte branchearbejdsmiljøråd skal inden for rådets område bistå branchens virksomheder med

Læs mere

Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune

Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune Få mere ud af det, du har. Dette er kommunens pejlemærke for vores arbejde og de fælles initiativer, der søsættes i hvert center

Læs mere

Aktiviteter på klimaområdet i perioden efter 2010 til 1. marts 2011

Aktiviteter på klimaområdet i perioden efter 2010 til 1. marts 2011 Aktiviteter på klimaområdet i perioden efter 2010 til 1. marts 2011 Særlige indsatsområder jf. Klimapolitikken Indsats Mål Status el. Mål 3: Reduktion af borgeres og virksomheders CO 2 -udledning Mål 5:

Læs mere

ARBEJDSPLADSVURDERING 2010 SYDDANSK MUSIKKONSERVATORIUM OG SKUESPILLERSKOLE. Side 1 af 9

ARBEJDSPLADSVURDERING 2010 SYDDANSK MUSIKKONSERVATORIUM OG SKUESPILLERSKOLE. Side 1 af 9 ARBEJDSPLADSVURDERING 2010 SYDDANSK MUSIKKONSERVATORIUM OG SKUESPILLERSKOLE Side 1 af 9 Forord I november 2010 gennemførte vi på SMKS en arbejdspladsvurdering (APV) blandt alle institutionens medarbejdere.

Læs mere

Randers Bibliotek AFTALE 2015 2016 NOVEMBER 2014

Randers Bibliotek AFTALE 2015 2016 NOVEMBER 2014 Randers Bibliotek AFTALE 2015 2016 NOVEMBER 2014 1 1. Indledning Randers Byråd har besluttet, at der fra 1. januar 2007 skal indgås aftaler med alle arbejdspladser i Randers Kommune. De overordnede mål

Læs mere

GUIDE TIL LAND NETVÆRKET LAND - LÆRING OG NETVÆRK DEMONSTRATIONSPROJEKT. Udarbejdet af Cathrine Dolleris for. Permakultur Danmark.

GUIDE TIL LAND NETVÆRKET LAND - LÆRING OG NETVÆRK DEMONSTRATIONSPROJEKT. Udarbejdet af Cathrine Dolleris for. Permakultur Danmark. GUIDE TIL LAND NETVÆRKET LAND - LÆRING OG NETVÆRK DEMONSTRATIONSPROJEKT Udarbejdet af Cathrine Dolleris for Permakultur Danmark April 2014 Version 1.2 1 Indhold GUIDE til LAND netværket... 1 LAND - Læring

Læs mere

DI s strategi. Et stærkere Danmark frem mod

DI s strategi. Et stærkere Danmark frem mod DI s strategi Et stærkere Danmark frem mod 2020 Forord Siden dannelsen af DI i 1992 har vi skabt et fællesskab, hvor både de allerstørste og de mange tusinde mindre og mellemstore virksomheder i Danmark

Læs mere

Roskilde seminar 28 april 2011, Snekken.

Roskilde seminar 28 april 2011, Snekken. Der kom mange spændende forslag på banen men gennemgående er hovedlinjen en efterspørgsel på rammer for en videre udvikling. Med den videre udvikling gik 2 elementer igen: Netværksdannelse og Information

Læs mere

God ledelse i Haderslev Kommune

God ledelse i Haderslev Kommune God ledelse i Haderslev Kommune God ledelse i Haderslev Kommune God ledelse i Haderslev Kommune handler om at sikre en attraktiv arbejdsplads. En arbejdsplads, som nu og i fremtiden, giver den enkelte

Læs mere

Eksempler på andre kommuners klimainitiativer overfor borgere og virksomheder

Eksempler på andre kommuners klimainitiativer overfor borgere og virksomheder NOTAT Eksempler på andre kommuners klimainitiativer overfor borgere og virksomheder Hvidovre Teknisk Forvaltning Ejendomsafdelingen Sagsbehandler: Danna Borg Sagsnr.: 11/38537 Journalnr.: 24364/12 16-01-2012

Læs mere