Det Grønne Hus - den uvildige partner, der udfordrer til bæredygtige løsninger.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Det Grønne Hus - den uvildige partner, der udfordrer til bæredygtige løsninger."

Transkript

1 Virksomhedsplan 2010

2 Visionen for Det Grønne Hus er: Det Grønne Hus - den uvildige partner, der udfordrer til bæredygtige løsninger. Dette søges opnået gennem følgende strategi: Kendemærket for et samarbejde med Det Grønne Hus skal være, at der udvikles løsninger, som er tænkt hele vejen rundt, er bæredygtige - og som er vedvarende både når det gælder udnyttelse af energi og ressourcer og ikke mindst når det gælder brugernes adfærd. Dette opnås gennem inddragelse af brugeren, som skaber udgangspunktet for løsningerne. Herved skabes ejerskab og engagement. Projekterne udføres altid i partnerskaber med alle berørte aktører og hvor det er påkrævet med relevante faglige samarbejdspartnere. Det Grønne Hus skal altid være på forkant med de nye tendenser og løsningsmuligheder. Derfor skal der skabes råderum til løbende udvikling af nye projekter og indsatsområder ved at sættes, fokus på indtjeningen. Samtidig skal der sættes fokus på at skabe nye strategiske samarbejder, som kan danne grobund for nye opgaver. Herved øges kontaktfladerne og kendskabet til Det Grønne Hus. Det Grønne Hus vil fortsat arbejde indenfor det brede Agenda 21 område, men med et særligt fokus på klima og transport. Målgruppen for arbejdet er borgeren, både den individuelle, familien og foreningen, samt butikker, mindre virksomheder og kommunale institutioner. Der arbejdes med en målgruppe, når Det Grønne Hus kan tilbyde noget særligt, som andre aktører ikke tilbyder. 2

3 Den korte version 2009 har været et spændende år. Klimaet har været det dominerende emne afsluttet med COP15. Det Grønne Hus har bidraget gennem rundvisninger i Fremtidens Parcelhuse, et stadig stigende antal henvendelser til Energitjenestens Spørg om Energi, en konstant voksende presseinteresse og deltagelse i 4 stande på udstillingen i Øksenhallen lige op til COP15. Desuden blev et par af Det Grønne Hus projekter udstillet på Borups Højskole, som en af de officielle folkelige begivenheder, og Det Grønne Hus leverede gæsteskribenter til Sjællandske Medier, så budskabet om de folkelige arrangementer og ikke mindst det folkelige engagement under COP15 også kom ud til en stor del af den Sjællandske befolkning. Den øgede opmærksomhed på især energibesparelser har igen i 2009 betydet en øget omsætning. Aftalen med SEAS-NVE har gjort det muligt at samarbejde med flere kommuner om energibesparelser i de kommunale bygninger. Herudover er brugerbetalte opgaver begyndt at give en væsentlig indtjening, det gælder opgaver som; husbesøg, foredrag, produktion af demonstrations-/udstillingsudstyr m.m. Forventningen er at omsætningen stiger yderligere i 2010, bl.a. på grund af et nyt projekt; Cykeltjenesten, hvor Energitjenesten udvides med rådgivning om bæredygtig transport. På de interne linjer gælder væksten også personalet. Huset er i dag fyldt til bristepunktet med kontorpladser, og der har været overvejelser om at etablere en filial. Personalet ønsker dog at sidde samlet, hvorfor løsningen er blevet at udnytte huset maximalt bl.a. gennem etablering af ventilation samt etablering af støjreducerende foranstaltninger i kontorrum med mange medarbejdere. Det mangelfulde resultat af COP15 tolkes i Det Grønne Hus således, at opgaven ikke bliver mindre fremover, tværtimod må vi, borgerne, kommunerne og erhvervslivet gå foran og vise at vi kan og vil. Vi skal nemlig tage de langsigtede beslutninger. Og det er ofte økonomisk rentabelt fra dag 1! Samtidig er det etisk korrekt. Vi kan ikke tillade os at træffe kortsigtede beslutninger, hvor vi pådutter dagens brugere af skoler og daginstitutioner børnene - at skulle bruge naturgas eller olie til institutionerne endda i for store mængder - de næste 50 år. Det er en risikabel beslutning både for økonomi, klima og natur. Vi bør både tænke etisk og økonomisk. En lille merpris kan godt forsvares, hvis etikken er i orden. Derfor vil Det Grønne Hus og Energitjenesten i 2010 fokusere endnu mere på, hvordan vi hjælper dem, der gerne vil og dermed viser, at det kan lade sig gøre. Vi vil gerne hjælpe parcelhusejeren, når der skal renoveres og spares energi. Vi vil gerne hjælpe bilisten, når nye transportløsninger skal vælges. Vi vil gerne hjælpe butikkerne til at spare energi til lys og varme. Vi vil gerne hjælpe mindre virksomheder og landbrug med energibesparelser. Vi vil gerne hjælpe kommuner, når de bygger nyt eller renoverer. Der er masser af muligheder. Hvis du er usikker på dine, så brug os, så vi alle sammen kan vise, at det er muligt! God læselyst. 3

4 Værdier er rammen for arbejdet Det Grønne Hus er en værdibaseret arbejdsplads, hvor fælles værdier er det overordnede styringsredskab i det daglige arbejde. Når det fælles værdisæt er kendt og accepteret af medarbejdergruppen, giver det mulighed for en høj grad af selvstændighed i udførelsen af opgaver og valg af nye opgaver. Det fælles værdigrundlag betyder, at medarbejderne har hjertet med i arbejdet, og derfor arbejder meget engageret. Dette personlige engagement er altafgørende, når den primære opgave er at påvirke andre menneskers adfærd i det daglige. De 8 værdier beskrives her, så den fælles forståelse af ordene sikres og så de praktiske konsekvenser af værdierne tydeliggøres. Værdi Vi mener at: Vi skal: Miljø i handling Tværfaglighed Målrettet formidling Social Rummelighed Procesorienteret arbejdsmetode Frihed i opgaveløsning Udvikling Uvildighed Miljø er grundlaget for alt arbejde i Det Grønne Hus og skal integreres på alle niveauer i drift og opgaver. Miljøvenlige løsninger skal opleves som et naturligt valg. Tværfaglighed er nødvendig i opgaveløsningen for at opnå bæredygtige resultater. Medarbejdergruppen skal have en bred faglighed. Arbejdet skal baseres på videnskabeligt anerkendt viden. Erfaring med og evne til at kommunikere til forskellige segmenter skaber god formidling. God konkret formidling skaber troværdig synlighed. Det Grønne Hus har et socialt ansvar overfor medarbejdere, praktikanter og jobtrænere. Ejerskab til løsninger sikrer engagement og resultater. Løsninger udvikles i respekt for og dialog med målgruppen. Målgruppen skal udfordres på sine forestillinger. Valg af metode eller nye udviklingsprojekter giver kreativitet, engagement og ansvarlighed hos medarbejderne. Konstant udvikling er nødvendig for at Det Grønne Hus fortsat har en rolle som relevant formidler/vejleder. Vejledning ikke må styres af kommercielle eller politiske interesser. Der kan samarbejdes med alle interesserede parter, så længe opgaven fremmer bæredygtig udvikling og ikke udelukker Integrere miljø i alt hvad Det Grønne Hus står for. Give miljøaspekter høj prioritet i husets daglige drift. Vælge medarbejdere der er personligt engagerede også i deres privatliv. Helhedstænke bæredygtighed i opgaverne, så der fokuseres på alle miljøaspekter. Dække hele det brede Agenda 21 område. Inddrage alle relevante parter i opgaveløsningen. Ansætte medarbejdere med forskellig faglig baggrund. Bruge hinandens kompetencer og samarbejde, så opgaver løses med et bredt sigte, og kollegerne opnår gode interne relationer. Supplere med ekstern viden fra konsulenter og netværk. Inddrage kommunikation og synliggørelse i alle opgaver. Evne at kommunikere med forskellige målgrupper. Evne at vurdere hvem vi er i dialog med. Se en sag fra flere synsvinkler. Fokusere på muligheder frem for mangler. Give plads til frivillige, praktikanter eller aktiverede, med det udgangspunkt at det giver overskud til arbejdspladsen og ikke kræver særlig social og psykologisk viden. Inddrage målgrupperne i udvikling og beslutning af løsninger gennem dialog. Have viden om sociale interaktioner, processer og faciliteringsmetoder, så inddragelse af målgrupperne giver konstruktive resultater. Ledelsen giver frie rammer, og fungerer som coach/sparringspartner. Medarbejderne løser opgaverne i dialog med ledelse og kolleger. Lederen værner om den ydre ramme og værdierne. Evaluere og lære af opgaverne. Forstå at fejl er OK, de giver mulighed for udvikling. Udvikle nye løsninger og forbedre gamle. Opsøge nye arbejdsområder, metoder og viden. Altid arbejde indenfor rammen af værdigrundlaget. Løse opgaver i samarbejde med andre, uden at samarbejdet begrænser vejledningen til fordel for en bestemt parts interesser. 4

5 Værdi Vi mener at: Vi skal: samarbejde med andre parter. 5

6 Status Nedenstående ses en opgørelse over brugen af Det Grønne Hus, udfra den række parametre, som kan gøres op. Målet er at følge husets udvikling, samt at dokumentere, at husets mange forskellige tilbud bruges. Det skal dog pointeres, at en række af husets aktiviteter ikke kan synliggøres via denne opgørelse. Hjemmesider Besøgende opgjort som unikke besøgende Besøgende opgjort som unikke besøgende Besøgende opgjort som unikke besøgende Presseomtaler Fremtidens Parcelhuse 17 6 Det Grønne Hus Energitjenesten og Grøn Butik i lokalområdet Nyhedsbreve i Køge Onsdag, 2 sider 4 3 Klummer i Køge Onsdag Henvendelser Energitjeneste Skoleelever undervist Andre emner Husets synlig har været nogenlunde konstant i Hjemmesiderne har forskellige udsving, men ligger samler på et svagt stigende niveau. Det er dog klart, at der bør gøres en indsats for at få fremgang på Det vil blive inddraget i den kommende kommunikationsstrategi. Pressekontakten er stærkt stigende. Både Det Grønne Hus og Energitjenesten har fået stor opmærksomhed i Det skyldes selvfølgelig det store fokus på klima, men også, at pressen er ved at få øjnene op for at vi er en seriøs partner, som giver konkrete og anvendelige svar. Målet for 2010 må være at fastholde det høje niveau. Henvendelserne til Energitjenesten er faldet en smule i 2009, hvilket kommer bag på medarbejderne, som mærker en stigning. Denne udvikling må følges yderligere i 2010, så vi kan få afklaret, om registreringen er for dårlig, eller om der bruges mere tid på den enkelte henvendelse, fordi der ofte er tale om meget seriøse henvendelser, som kræver længere behandlingstid. 6

7 Mål for de kommende år Den strategi, som Det Grønne Hus lagde i 2008, har i 2009 været udgangspunktet for arbejdet og vil fortsat være det i Strategien kan læses først i denne virksomhedsplan på side 2. Strategien har fungeret på to niveauer: - gennem igangsættelse af særlige aktiviteter, som skal sætte huset i stand til, på bedre vis, at gennemføre/opnå mål. - Gennem overvejelser i forbindelse med gennemførelse af de enkelte opgaver/projekter om i hvor høj grad de lever op til strategien Efterfølgende beskrives 9 udvalgte indsatsområder for For hvert indsatsområde er opstillet en kort overordnet målbeskrivelse for området. Herefter beskrives delmål, hvordan vi gør det; Ved at og status/handlinger; hvad vi gør. Virksomhedsplanen er ikke en komplet handlingsplan for året, men en overordnet ramme for arbejdet. Indsatsområder Mål Ved at.. Status/handling Adfærdsprojekter. Projekter skal tage udgangspunkt i de lokale behov; understøtte ændringer eller reguleringer af handling og opnå realiserbare resultater. Skabe fundamenter for bæredygtige projekter. Udvikle metoden Skabe viden hos relevante ambassadører, som kan indgå som partnere i projekter. Afprøve forskellige metoder og dele erfaringer i medarbejdergruppen. Sker gennem bred information om udvalgte emner. Samt målrettede påvirkning af og henvendelser til udvalgte aktører, f.eks. Køge Kommune, Køge Kyst eller landbrugserhvervet. Personalemøderne ændres så der kommer større fokus på evaluering. Der afholdes to workshopdage om adfærdsændrende metoder. Projekter der skaber bæredygtig udvikling. Sikre bedre projektstyring ved at vælge projekter ud fra en bæredygtighedsvurdering, konsekvent brug af en projektmodel og bedre evalueringer? Udvælge de rigtige projekter Evaluere projekter fra start Vurdere bæredygtigheden af alle projekter gennem en enkelt metode, hvor projektet måles på vores værdier, klimabelastning og en livscyklusbetragtning. Udvikle simpelt evalueringsværktøj i samarbejde med Energitjenesten, så evaluering og målbarhed tænkes ind fra et projekts start. Version 1 af et bæredygtighedevurderingsværktøj er udviklet. I 2010 videreudvikles og afprøves værktøjet. Værktøjet inddrages i projektmodellen (se næste punkt). Energitjenesten har afholdt et projektlederkursus med deltagelse af 4 medarbejdere fra DGH. Herfra udvikles en enkel projektmodel, 7

8 Mål Ved at.. Status/handling som kan bruges af hele Energitjenesten og DGH. Modellen indeholder både en grundig vurdering af projektets relevans ved opstart, samt evaluering. Bæredygtighedsprojekter. Skabe helhedsorienterede og forankrede projekter. Byggeri Udbygge og vedligeholde vores platform for bæredygtigt byggeri og renovering gennem deltagelse i frontløberprojekter. Bidrage til og påvirke udviklingen omkring lavenergi nybygger. Fremme energirigtig renovering i private boliger Øge den faglige viden hos branchen og kommuner Deltage i projekter, der afprøver nye muligheder. Påvirke relevante aktører, så der bygges ambitiøst lavenergibyggeri. Afprøve metoder der får private borgere til at renovere deres boliger. Afholde kurser for håndværkere, byggesagsbehandlere m.m. Deltager fra i projektet Gammelsø i Høje Taastrup under EU programmet ECO Life. Bidrage til Køge Kommunes politik og konkrete handling via faglig sparring, påvirkning af politikere m.m. Tilbyde Klimakommunerne et samarbejde. Fortsat vejledning via Energitjenestens Spørg om Energi. Indgå i Køge Kommunes klimaaktiviteter i forhold til borgerne. Udvikle nye projekter om synliggørelse af gode eksempler hos naboen, afholdelse af lavenergiforedrag m.m. Øget fokus på vores tilbud om husbesøg. Kursusprogram i gang i Energitjenesten. Afholde kursus for Køge Kommune om det nye bygningsreglement, og efterfølgende tilbyde det til andre. Tilbyde interesserede håndværkere temamøder. Transport Reducere transportens og mobilitetens CO2 belastning gennem ændrede transportvalg og demonstration af løsninger. Borgerrettet mobility vejledning Transport i Energitjenesten Tilbyde vejledning med udgangspunkt i brugerens daglige behov. Finde finansieringsmuligheder, så transport bliver en væsentlig aktivitet i Energitjenesten. EU projektet PRO.MOTION udvikler og afprøver metoden. Projektet afsluttes i Igangsætte Cykeltjenesten som en del af Energitjenesten. Cykeltjenesten er bevilliget af Transportministeriet for 2 år, og skal vejlede borgere og virksomheder samt afprøve konkrete projektidéer. Igangsat research omkring yderligere støttemuligheder. 8

9 Mål Ved at.. Status/handling Energibesparelser Vi vil gøre det let at handle for den enkelte Fremme anvendelse af eksisterende løsninger Skabe forståelse Gøre handlemuligheder overskuelige gennem vejledning og demonstration Oplyse om hvorfor og hvordan gennem presse, hjemmesider og arrangementer. Dagligt åbent for vejledning via telefon, mail og personligt fremmøde. Deltagelse på udvalgte messer, skoler m.m. Synliggøre praktiske eksempler bl.a. gode historier fra private borgere, butikker m.m. Fortsætte det gode arbejde i Energitjenesten. Udarbejde en kommunikationsstrategi, så bl.a. Energitjenestetimerne kan bruges optimalt. Grøn Diplom Skabe diplomordninger der sikrer miljømæssige fremskridt og tager udgangspunkt i målgruppernes realiteter. Sikre at driften i praksis bliver grønnere Sikre høj troværdighed Udvikle og implementere kriterier, der er rentable og væsentlige, i dialog med interessenterne for det enkelte diplom. Gennemføre kompetenceudvikling hos udbydere af Grønne Diplomer Synliggørelse af indsatsen hos den enkelte diplom-modtager, på hjemmesiden og i pressen. Etableret diplomer i samarbejde med relevante netværk til Butik, Salon (frisør), Bolig (-foreninger), Kirke, Institution, Kontor og Auto. Løbende dialog i netværkene om kriterier og kvalitet. Vi skal holde fast i ambitiøse men realistiske krav. Etablere samarbejde med Norges tilsvarende diplomordning; Miljøfyrtårnet, om metode og dataopsamling. Kurser afholdes jævnligt. Diplom med indsatsområder er opsat ved den enkelte diplommodtager. Der er etableret hjemmesider for de ordninger, som er sat i drift, så kriterier og deltagere er synlige for alle. Konsolidere ordningerne og gøre dem attraktive Udvikle ordningen til målgruppens forventninger og behov for værkstøjer, benchmarking og uvildig rådgivning. Skabe sund selvstændig økonomi. Udvikle dataindsamling og herved synliggøre resultaterne. Udvikle samarbejde med energiforsyningerne. Udbrede ordningerne til flere kommuner via et færdigproduceret salgsmateriale. Natur Gennemføre aktiviteter, der gennem brugerinddragelse fremmer natur og miljø, samtidig med at tilgængeligheden af naturen øges. Øge brugen af og forståelsen for naturen Synliggøre aktiviteter og muligheder gennem diverse medier. Arrangementskalender på skal videreudvikles. Klummer i Køge Onsdag. Naturvejleder lørdage i DGH. 9

10 Mål Ved at.. Status/handling Deltage i Vandrefestival i Køge. Udvikle naturområder i partnerskab med interessenterne Etablere partnerskaber omkring naturfremmende projekter. Der er ikke mindst fokus på stier i det åbne land. Igangværende eksempler er Margrethestien og andre historiske stier, Møllebakkeskoven, gadekærsprojekterne, Kimmerslev sø m.m. Arbejde målrettet med interessentarbejdsgrupper indenfor affald og vand områderne. Udvikle nyt projekt omkring forbedret forståelse for og tilgængelighed til naturen bl.a. via skolehaver. Informere om naturbelastning samt synliggøre handlemuligheder Gennemføre borgeraktiverende kampagner og udvikle materialer om handlemuligheder og belastning af naturen pga. vandindvinding, spildevandsudledning, affaldshåndtering m.m. Kampagner i Køge Bymidte om renovering af regnvandssystem samarbejde med Energiforsyningen. Udvikle Biofaktor værktøjet til brug for kommunal planlægning med fokus på mere grønne byer. Bidrage til den årlige Vandrefestival. Agenda 21 aktiviteter Skabe samarbejdet på tværs af faglige og kommunale grænser samt synliggøre de mange aktiviteter og deres sammenhænge. Samarbejde med mange kommuner Sikre godt samarbejde med Køge Kommune og andre kommuner, og derved opnå og udbygge det gode kendskab til kommunale forhold. Synliggøre at Det Grønne Hus, som en selvejende institution, kan og vil samarbejd bredt. Etablere flere samarbejder til kommuner via Grøn Diplom, Biofaktorprojekt og konkrete byggeopgaver. Udnytte KommuneERFA projektet om energibesparelser i kommunale bygninger til at udvide samarbejdet med de 8 deltagende kommuner. Skabe en klar profil Opnå synlighed i pressen på flere niveauer Signalere klart hvad vi kan tilbyde med referencer for at synliggøre hvor vi kan noget særligt. Skrive den gode historie så den er interessant både regionalt/ nationalt/ internationalt! Vi har en enestående adgang til medierne. Redigere hjemmesiden, så produkter/cases bliver mere tydelige. Dette skal være en del at en ny kommunikationsplan. Pressesynligheden har været overvældende i Denne position skal bibeholdes og udvikles. Kommunikationsplanen skal fokusere på effektivt at nå ud til hele Sjælland. Attraktiv arbejdsplads. Skabe en innovativ, udviklende og ansvarlig arbejdsplads, som er attraktiv for kreative og engagerede medarbejdere. Ansættelser Ansætte medarbejdere der arbejder tværfagligt og i samarbejde med kolleger og eksterne partnere. Fokus på værdierne ved ansættelser. 10

11 Mål Ved at.. Status/handling Faglig udvikling Gode og aktuelle faglige kompetencer hos medarbejderne indenfor metode, projektledelse og faglighed er vigtig for husets profil og opgaveløsning. Fokusere på efteruddannelse. Kurser kan f.eks. udvikles i samarbejde med Energitjenesten og andre Agenda 21 centre. Lav det du er bedst til Udnytte medarbejderne til det de er bedst til gennem kompetenceafklaring. Årlige MUS samtaler. Fokus på medarbejdernes styrker i fordeling af opgaver. Teams Fleksibel arbejdstid Udvikling og løn Organisere medarbejdere i teams så der opnås tværfaglighed og indbyrdes inspiration. Skabe mulighed for hjemmearbejdsdage, arbejdstid under togrejser m.m. Øge fokus på indtjeningen, så der skabes tid til udvikling af nye projekter og rum for at følge de offentlige lønrammer. Teams etableres med udgangspunkt i konkrete opgaver. Ved bemanding af projekter vurderes hele medarbejderstaben, så nye samarbejdsrelationer kan etableres. 1 hjemmearbejdsdag pr uge er tilladt. Togture er en del af arbejdsdagen, hvis tiden udnyttes. Medarbejderen har pligt til at bidrage til det faglige miljø gennem deltagelse på arbejdspladsen i et rimeligt omfang. Den offentlige lønramme og lønstatistik følges. Der er i 2010 afsat ca. 1 årsværk til udvikling af nye projekter samt faglig fordybelse. 11

12 Økonomi Aktivitetsniveauet er stadig stigende i Det Grønne Hus. Derfor sættes der igen i 2009 omsætningsrekord med en omsætning på ca kr. Fremtidens Parcelhuse trækker ikke længere den store omsætning, da projektet er under afslutning. Til gengæld er der en stigende indtægt på andre byggeopgaver, trafikområdet og ikke mindst Andre energispareprojekter ; private husbesøg, energigennemgange af butikker og kontorer, produktion af udstillingsmaterialer m.m. Energispareprojekter relateret til kommuner er også steget væsentligt. Regnskabet er ikke færdiggjort ved deadline for denne virksomhedsplan, men forventes at komme ud med et overskud på ca kr. Regnskab 2007 Regnskab 2008 Budget 2009 Budget 2010 Udgifter Løn og personaleudgifter Bygninger Øvrige driftsudgifter Kampagneudgifter Café Udgifter i alt Indtægter Tilskud Køge Kom. Skattefinansieret Brugerfinansieret Byggeprojekt Energispareprojekter i kommuner Andre energispareprojekter Trafik Energitjenesten Natur Øvrige indtægter Grøn vicevært Café Indtægter i alt I alt

13 Organisationsforhold Bestyrelse Det Grønne Hus er en selvejende institution med egen bestyrelse bestående af 9 medlemmer. 4 medlemmer er valgt af netværksforsamlingen for to år, tre vælges af brugerforsamlingen, også valgt på skift for to år. Netværksforsamlingen består af aktive foreninger i Køge, som har berøring med miljøområdet. Brugerforsamlingen består af aktive brugere af Det Grønne Hus. Endelig er to medlemmer udpeget af Køge byråd for en 4 årig periode. Bestyrelsen og forretningsudvalg holder begge møde hver anden måned. Personale Medarbejderstaben er bredt sammensat, så en række fagemner dækkes ind, og der skabes et godt fundament for at arbejde tværfagligt. Med udgangspunkt i den værdibaserede ledelse, forventes medarbejderne at bidrage til huset med engagement, kreativitet og ansvarlighed. Til gengæld tilbydes de stor indflydelse på opgaveløsning og udvikling af nye arbejdsområder. Læring og udvikling er et vigtigt element i husets dagligdag. Det er derfor en selvfølge, at medarbejderne deltager aktivt i temamøder, kurser og netværk. Det Grønne Hus tilbyder løbende plads til personer i praktik, arbejdsprøvning og offentlige løntilskudsjob. Hermed tager huset sit sociale ansvar alvorligt, samtidig med at de faste medarbejdere hele tiden mødes med nye mennesketyper, og dermed rustes til at takle forskellige målgrupper. Mange arbejdsløse har med tiden haft et godt ophold i Det Grønne Hus. Målsætningen for pladserne er, at en ekstra tilknyttet medarbejder skal tilføre huset ekstra muligheder til kompensation for de ressourcer huset bruger på oplæringstid m.m. Medarbejderstaben dækker følgende uddannelser: en biolog, en skovingeniør, en kulturgeograf, 2 civilingeniører, 2 arkitekter, 2 miljøplanlæggere, en cand. Mag. I filosofi og virksomhedsetik, en bygningsingeniør, en agronom, en miljøteknikker, 2 kontoruddannede, en sygeplejerske og en kok. Personalegruppe/Funktion/Afdeling Årsværk 2009 Årsværk 2010 Leder 1 1,2 Regnskab-/service/hjemmeside 1,7 1,5 Miljø- og energivejledere 8,5 9 Informationsmedarbejder 1 1,5 Café medarbejder (2) 1 (2) Vicevært + rengøring 0,7 0,5 I alt 12,5 (2) 15 (2) 13

14 Samarbejdspartnere Et væsentligt grundlag for Det Grønne Hus s arbejde er mange samarbejdspartnere. Her opnås dels det økonomiske fundament, dels det faglige samarbejde, som gør at borgeren kan få en god service. Det sker gennem samarbejde i projekter og aktiviteter, og i forskellige samarbejdsfora, hvor idéer kan udveksles og sparring på gennemførte projekter kan gives. Samarbejdet med Køge Kommune og de brugerfinansierede områder lægger det økonomiske grundlag for huset, med et fast bidrag til udførelsen af informationsopgaver. Hertil kommer en række lokale og landsdækkende samarbejdspartnere, som alle er vigtige for samarbejdet. Nogle på det økonomiske område andre på det praktiske i dagligdagen. Et rigtig godt samarbejde med mange lokale foreninger, handlende og frivillige gør, at arbejdet kan nå meget længere ud, og at alle får mere ud af anstrengelserne. Samarbejdspartnere er f.eks.: Kommuner: Køge, Næstved, Egedal, Høje Taastrup, Solrød, Stevns, Roskilde, Albertslund og Ishøj. Lokale foreninger: Danmarks Naturfredningsforening, Dansk Cyklistforbund, Hjerteforeningen, spejderforeninger, Handelsstandsforeninger, jagt- og sportsfiskerforeninger, boligforeninger m.m. Der er et særligt samarbejde med 4 Miljø- og Energiforeninger, som udgør centerrådet for Det Grønne Hus varetagelse af Energitjenesten på Sjælland. Professionelle samarbejdspartnere: Energiforsyningen, Energitjenesten, Auto og Miljø, SBi, Teknologisk, Videncenter for Byggeri, Elsparefonden, SEAS-NVE, Cowi m.m. 14

15 Miljø Varmeforbruget er faldende fra år til år, hvilket må formodes at fortsætte, da huset i 2009 har fået efterisoleret loftet samt fået ny forsatsruder med energiglas. El og Vandforbruget er over en treårig periode ret konstant. Det må betragtes som et godt resultat, da huset konstant øger antallet af arbejdspladser, ligesom caféens omsætning i 2009 har været voksende. Fokus holdes dog stadig på at opnå besparelser bl.a. ved udskiftning til LED belysning. 15

16 Det kommende år Miljømål Resultatkrav Status/handling Indeklima Udluftning Varme Sænke varmeforbruget Indretning Udnytte lokalerne optimalt så personalet kan holdes samlet Café Miljølæring hos cafépersonalet Grøn Café Transport Begrænse medarbejdernes transport CO2 udslip Udluftningen i caféen og på kontorerne skal forbedres, så den lever op til kravene for en kontor arbejdsplads. Huset skal være et godt eksempel for besøgende, derfor skal varmeforbruget ned. Skabe flere arbejdspladser. Undgå at medarbejdere ikke kan få ro til arbejdet, fordi der er for meget støj i lokalerne. De skiftende medarbejdere i caféen skal undervises i miljøvenlig adfærd, så de kan være gode eksempler for caféens gæster, samtidig med at vand, affald og energi bruges med omtanke. Caféen certificeres efter Grøn Butiks konceptet Udvikle en transportpolitik, som fremmer CO2 minimerende transportformer i arbejdstiden og ved transport til og fra arbejde. Der opsættes ventilationsanlæg i første halvdel af Ny forsatsvindue løsning (Optoglas), opsat i 2009, gør det meget lettere at lufte ud. Huset er i 2009 renoveret med isolering af loft samt opsætning af optoglas løsning på samtlige vinduer. Opbygge et lokale, så der skabes en ny arbejdsplads. Etablere støjdæmpende foranstaltninger, så telefonsnak forstyrrer mindst muligt. Skabe samtalefaciliteter flere steder i huset, så samtaler/møder mellem flere ikke holdes hvor der arbejdes. Caféens egenkontrolprogram er udvidet med en miljødel. Der er ansat en kok til at lede caféen, så der skabes kontinuitet og vedvarende læring. Caféen og hele arbejdspladsen er fra 2010 både Grøn Kontor og Grøn Café. Transportpolitik under udarbejdelse. Transport tænkes sammen med arbejdstid. Medarbejdernes private miljøbelastning Engagerede medarbejdere kan bedre motivere andre Synliggøre medarbejdernes miljøbelastning for dem selv. Inddrage den enkeltes private løsninger i arbejdet. Medarbejderne har fået privat adgang til registreringssystemet Keepfocus. APV Revidering af APV Revidere den eksisterende APV og inddrage Psykisk arbejdsmiljø. Spørgeskemaundersøgelse er gennemført. Handlingsplan udarbejdes. 16

17 Kontakt Det Grønne Hus for yderligere viden eller gode samarbejdsprojekter: Det Grønne Hus Vestergade 3C 4600 Køge Kommune

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere

Netværksudvikling og borgerinddragelse i Vollsmose

Netværksudvikling og borgerinddragelse i Vollsmose Netværksudvikling og borgerinddragelse i Vollsmose En erfaringsopsamling fra Odense Kommunes bydelsudvikleruddannelse Vollsmosesekretariatet for helhedsplan og kvarterløft Indhold Forord 3 Indledning 4

Læs mere

Guidelines for netværk mellem kommuner og virksomheder

Guidelines for netværk mellem kommuner og virksomheder Guidelines for netværk mellem kommuner og virksomheder Dette notat samler de erfaringer, kommunerne fra Carbon 20-projektet har gjort sig med at drive netværk for virksomheder. Baggrund Notatet afløser

Læs mere

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Header Styrk jeres indsats gennem samarbejde Rubrik Header (0) En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Rubrik Citat Reference Sideheader

Læs mere

E N E RG I T J E N E S T E N E N E RG I T J E N E S T E N

E N E RG I T J E N E S T E N E N E RG I T J E N E S T E N E N E RG ITJENESTEN Indhold 4 en succeshistorie 5 Spørg om energi 9 Skolernes EnergiForum 13 Håndværkernes EnergiForum 17 Grønne Diplomer 21 Hvor kommer pengene fra 22 Velkommen til i fremtiden 23 Den

Læs mere

KVALITET I OFFENTLIG SEKTOR EFQM EXCELLENCE MODELLEN 2003 I PRAKSIS

KVALITET I OFFENTLIG SEKTOR EFQM EXCELLENCE MODELLEN 2003 I PRAKSIS KVALITET I OFFENTLIG SEKTOR EFQM EXCELLENCE MODELLEN 2003 I PRAKSIS KVALITET I OFFENTLIG SEKTOR EFQM EXCELLENCE MODELLEN 2003 I PRAKSIS INDHOLD FORORD LÆSEVEJLEDNING 1. INTRODUKTION TIL EXCELLENCE I

Læs mere

Internationale projekter og partnerskaber

Internationale projekter og partnerskaber Internationale projekter og partnerskaber Retningslinjer for Projektpuljen og Mena puljen Internationale projekter og partnerskaber Retningslinjer for Projektpuljen og Mena puljen Om DUF Hvad er DUF? DUF

Læs mere

Kommunikation i Stevns Kommune. Kommunikationspolitik

Kommunikation i Stevns Kommune. Kommunikationspolitik i Stevns Kommune spolitik spolitik Forord Forventningerne til Stevns Kommunes kommunikation stiger hele tiden: Fra borgere, brugere, erhvervsliv, samarbejdspartnere, presse og ikke mindst i forhold til

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

Klimapakker til energirenovering af 60 er og 70 er boliger

Klimapakker til energirenovering af 60 er og 70 er boliger Klimapakker til energirenovering af 60 er og 70 er boliger Samt udarbejdelse af plan for etablering af et landsdækkende markedsføringsnetværk - med afsæt i 950 boliger i Fløng Nye vinduer og døre E erisolering

Læs mere

Strategi 2015 Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation Fortalerarbejde Fundraising

Strategi 2015 Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation Fortalerarbejde Fundraising Strategi 2015 Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation Fortalerarbejde Fundraising 1 2 Indhold Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation

Læs mere

Teknik & Miljø 2012/13. Teknik & Miljø Esbjerg Kommune

Teknik & Miljø 2012/13. Teknik & Miljø Esbjerg Kommune Teknik & Miljø strategipas 2012/13 Teknik & Miljø Esbjerg Kommune Teknik & Miljøs strategipas Velkommen til Teknik & Miljøs strategipas. I passet finder du de mål, vi i fællesskab skal nå for at indfri

Læs mere

Sammen ad nye veje En samlet udviklingsstrategi for Skive Kommune baseret på de nyeste prognoser og tendenser

Sammen ad nye veje En samlet udviklingsstrategi for Skive Kommune baseret på de nyeste prognoser og tendenser Sammen ad nye veje En samlet udviklingsstrategi for Skive Kommune baseret på de nyeste prognoser og tendenser www.skive.dk 2 Indhold Indledning... 4 En ny dagsorden... 6 1. Økonomi... 10 Mål... 12 2. Service

Læs mere

Udvikling af etniske minoritetsforeninger

Udvikling af etniske minoritetsforeninger Udvikling af etniske minoritetsforeninger - En guide til frivilligkonsulenter Er denne guide noget for dig? Arbejder du med at understøtte udvikling af etniske minoritetsforeninger? Vil du have inspiration

Læs mere

ÉN STOR FAMILIE TRIVSEL I DEN LILLE VIRKSOMHED

ÉN STOR FAMILIE TRIVSEL I DEN LILLE VIRKSOMHED ÉN STOR FAMILIE TRIVSEL I DEN LILLE VIRKSOMHED En håndbog om hvordan man kan gøre noget ved det psykiske arbejdsmiljø Kolofon Udarbejdelsen af denne håndbog er medfinansieret af Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur,

Læs mere

DELTAG I NYE MÅL 2015

DELTAG I NYE MÅL 2015 INVITATION TIL OFFENTLIGE VIRKSOMHEDER DELTAG I NYE MÅL 2015 ET UDVIKLINGSPROJEKT OM KOMMUNIKATIONSMÅLINGER 1 INDHOLD 1. PROJEKTET KORT...4 2. HVEM HAR DELTAGET FØR?...4 3. BJERG K...6 4. HVAD FÅR DU UD

Læs mere

STRATEGI FOR BÆREDYGTIG UDVIKLING 2012-2015

STRATEGI FOR BÆREDYGTIG UDVIKLING 2012-2015 STRATEGI FOR BÆREDYGTIG UDVIKLING 2012-2015 2 INDLEDNING...2 SAMMENHÆNG TIL ANDRE PLANER...4 Konkret eksempel...5 Opbygning af strategien...5 Offentlighedsfase...5 INDDRAGELSE AF BORGERE OG ERHVERVSLIVET...6

Læs mere

EVENTSAMARBEJDE I REBILD. Eventstrategi og praktisk guide til styrkelse af samarbejdet omkring events

EVENTSAMARBEJDE I REBILD. Eventstrategi og praktisk guide til styrkelse af samarbejdet omkring events EVENTSAMARBEJDE I REBILD Eventstrategi og praktisk guide til styrkelse af samarbejdet omkring events Projektet Destinations-, organisationsog eventudvikling i Rebild Kommune Formålet med projektet Destinations-,

Læs mere

Kom godt i gang. Inspiration til lokal forankring

Kom godt i gang. Inspiration til lokal forankring Kom godt i gang Inspiration til lokal forankring 0 BedreBolig BedreBolig 3 Indhold Enkel energirådgivning for boligejere...4 BedreBolig i din kommune...7 En landsdækkende indsats...8 Sekretariat og rejsehold

Læs mere

Strategi for uddannelse i entreprenørskab

Strategi for uddannelse i entreprenørskab Ministeriet for Videnskab, Udvikling og Teknologi Kulturministeriet Undervisningsministeriet Økonomi- og Erhvervsministeriet Strategi for uddannelse i entreprenørskab 1 1. Indledning Globaliseringen giver

Læs mere

Strategi for lokal Agenda 21

Strategi for lokal Agenda 21 LANDSPLANAFDELINGEN Strategi for lokal Agenda 21 en vejledning Strategi for lokal Agenda 21 en vejledning 1 Strategi for lokal Agenda 21 en vejledning Udarbejdet af Miljøministeriet Landsplanafdelingen

Læs mere

En effektiv beskæftigelsesindsats udsatte borgere

En effektiv beskæftigelsesindsats udsatte borgere En effektiv beskæftigelsesindsats for udsatte borgere New Insight A/S 1. udgave, 1. oplag 2013 Pjecen er udarbejdet af New Insight A/S Design: Kommuneforlaget A/S Fotos: Colourbox Sats: Kommuneforlaget

Læs mere

FORSLAG Ny kommune ny fremtid

FORSLAG Ny kommune ny fremtid FORSLAG Ny kommune ny fremtid Byrådets Kommuneplanstrategi 2008 2020 Indhold Indledning 3 1 Fremtidens Næstved er Nærhed 4 2 Agenda 21 6 3 Sundhed 8 4 Natur 10 5 Trafik 12 6 Kultur, fritid og oplevelse

Læs mere

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Anerkendende toner i arbejdsmiljøet Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Indhold 3 Slå tonen an 4 Værdsættende samtale giver bedre arbejdsmiljø

Læs mere

Tipskatalog TIPSKATALOG. Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret

Tipskatalog TIPSKATALOG. Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret TIPSKATALOG Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret 1 Indholdsfortegnelse Introduktion s. 3 Del I: Metoder til kompetenceudvikling på jobbet s. 4 Kursus eller læring på jobbet s. 4 På egen

Læs mere

Initiativer til at fremme energirenovering

Initiativer til at fremme energirenovering Rapport fra InnoBYG projektet Bæredygtig energirenovering Initiativer til at fremme energirenovering af enfamiliehuse - Et hurtigt overblik Lies Vanhoutteghem Carsten Rode Rapport Institut for Byggeri

Læs mere

Evalueringsrapport. Januar 2014. Udarbejdet af VIFIN

Evalueringsrapport. Januar 2014. Udarbejdet af VIFIN Evalueringsrapport Januar 2014 Udarbejdet af VIFIN Indhold 1. Indledning... 3 2. Baggrund... 4 3. Projektets forløb... 5 4. Metode og dataindsamling... 6 5. Projektets tilgang og metoder... 9 5.1 Værdier...

Læs mere

Arsenalet 2.0: RELOADED

Arsenalet 2.0: RELOADED Forslag til projektperiode 2015-2018 1 Arsenalet 2.0: RELOADED RESUME... 3 MÅLSÆTNINGER FOR ARSENALET 2015-2018... 3 FORVENTEDE EFFEKTER... 4 PROJEKTBESKRIVELSENS OPBYGNING... 5 ARSENALET, UDVIKLINGSSTRATEGIEN

Læs mere

Inkluderende værdier - inspiration til hvordan skolen bedst synliggør sine værdier i handlinger, og ikke kun i personalepolitikken.

Inkluderende værdier - inspiration til hvordan skolen bedst synliggør sine værdier i handlinger, og ikke kun i personalepolitikken. Samlet oversigt over anbefalingerne Indsatsområde: Værdier, kultur og politik Anbefalinger til mangfoldighedsprofil 1 Teasers Forandringsparathed - inspiration til at tage stilling til, hvilke ændringer

Læs mere

Region Hovedstaden. Grønt regnskab 2013. Grønt regnskab 2013. Region Hovedstaden. Regionens hospitaler, tværgående virksomheder og koncernstabe

Region Hovedstaden. Grønt regnskab 2013. Grønt regnskab 2013. Region Hovedstaden. Regionens hospitaler, tværgående virksomheder og koncernstabe Region Hovedstaden Grønt regnskab 2013 Grønt regnskab 2013 Region Hovedstaden Regionens hospitaler, tværgående virksomheder og koncernstabe 2 GRØNT REGNSKAB 2013 Indholdsfortegnelse Forord...4 1 Indledning...5

Læs mere