Det Grønne Hus - den uvildige partner, der udfordrer til bæredygtige løsninger.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Det Grønne Hus - den uvildige partner, der udfordrer til bæredygtige løsninger."

Transkript

1 Virksomhedsplan 2010

2 Visionen for Det Grønne Hus er: Det Grønne Hus - den uvildige partner, der udfordrer til bæredygtige løsninger. Dette søges opnået gennem følgende strategi: Kendemærket for et samarbejde med Det Grønne Hus skal være, at der udvikles løsninger, som er tænkt hele vejen rundt, er bæredygtige - og som er vedvarende både når det gælder udnyttelse af energi og ressourcer og ikke mindst når det gælder brugernes adfærd. Dette opnås gennem inddragelse af brugeren, som skaber udgangspunktet for løsningerne. Herved skabes ejerskab og engagement. Projekterne udføres altid i partnerskaber med alle berørte aktører og hvor det er påkrævet med relevante faglige samarbejdspartnere. Det Grønne Hus skal altid være på forkant med de nye tendenser og løsningsmuligheder. Derfor skal der skabes råderum til løbende udvikling af nye projekter og indsatsområder ved at sættes, fokus på indtjeningen. Samtidig skal der sættes fokus på at skabe nye strategiske samarbejder, som kan danne grobund for nye opgaver. Herved øges kontaktfladerne og kendskabet til Det Grønne Hus. Det Grønne Hus vil fortsat arbejde indenfor det brede Agenda 21 område, men med et særligt fokus på klima og transport. Målgruppen for arbejdet er borgeren, både den individuelle, familien og foreningen, samt butikker, mindre virksomheder og kommunale institutioner. Der arbejdes med en målgruppe, når Det Grønne Hus kan tilbyde noget særligt, som andre aktører ikke tilbyder. 2

3 Den korte version 2009 har været et spændende år. Klimaet har været det dominerende emne afsluttet med COP15. Det Grønne Hus har bidraget gennem rundvisninger i Fremtidens Parcelhuse, et stadig stigende antal henvendelser til Energitjenestens Spørg om Energi, en konstant voksende presseinteresse og deltagelse i 4 stande på udstillingen i Øksenhallen lige op til COP15. Desuden blev et par af Det Grønne Hus projekter udstillet på Borups Højskole, som en af de officielle folkelige begivenheder, og Det Grønne Hus leverede gæsteskribenter til Sjællandske Medier, så budskabet om de folkelige arrangementer og ikke mindst det folkelige engagement under COP15 også kom ud til en stor del af den Sjællandske befolkning. Den øgede opmærksomhed på især energibesparelser har igen i 2009 betydet en øget omsætning. Aftalen med SEAS-NVE har gjort det muligt at samarbejde med flere kommuner om energibesparelser i de kommunale bygninger. Herudover er brugerbetalte opgaver begyndt at give en væsentlig indtjening, det gælder opgaver som; husbesøg, foredrag, produktion af demonstrations-/udstillingsudstyr m.m. Forventningen er at omsætningen stiger yderligere i 2010, bl.a. på grund af et nyt projekt; Cykeltjenesten, hvor Energitjenesten udvides med rådgivning om bæredygtig transport. På de interne linjer gælder væksten også personalet. Huset er i dag fyldt til bristepunktet med kontorpladser, og der har været overvejelser om at etablere en filial. Personalet ønsker dog at sidde samlet, hvorfor løsningen er blevet at udnytte huset maximalt bl.a. gennem etablering af ventilation samt etablering af støjreducerende foranstaltninger i kontorrum med mange medarbejdere. Det mangelfulde resultat af COP15 tolkes i Det Grønne Hus således, at opgaven ikke bliver mindre fremover, tværtimod må vi, borgerne, kommunerne og erhvervslivet gå foran og vise at vi kan og vil. Vi skal nemlig tage de langsigtede beslutninger. Og det er ofte økonomisk rentabelt fra dag 1! Samtidig er det etisk korrekt. Vi kan ikke tillade os at træffe kortsigtede beslutninger, hvor vi pådutter dagens brugere af skoler og daginstitutioner børnene - at skulle bruge naturgas eller olie til institutionerne endda i for store mængder - de næste 50 år. Det er en risikabel beslutning både for økonomi, klima og natur. Vi bør både tænke etisk og økonomisk. En lille merpris kan godt forsvares, hvis etikken er i orden. Derfor vil Det Grønne Hus og Energitjenesten i 2010 fokusere endnu mere på, hvordan vi hjælper dem, der gerne vil og dermed viser, at det kan lade sig gøre. Vi vil gerne hjælpe parcelhusejeren, når der skal renoveres og spares energi. Vi vil gerne hjælpe bilisten, når nye transportløsninger skal vælges. Vi vil gerne hjælpe butikkerne til at spare energi til lys og varme. Vi vil gerne hjælpe mindre virksomheder og landbrug med energibesparelser. Vi vil gerne hjælpe kommuner, når de bygger nyt eller renoverer. Der er masser af muligheder. Hvis du er usikker på dine, så brug os, så vi alle sammen kan vise, at det er muligt! God læselyst. 3

4 Værdier er rammen for arbejdet Det Grønne Hus er en værdibaseret arbejdsplads, hvor fælles værdier er det overordnede styringsredskab i det daglige arbejde. Når det fælles værdisæt er kendt og accepteret af medarbejdergruppen, giver det mulighed for en høj grad af selvstændighed i udførelsen af opgaver og valg af nye opgaver. Det fælles værdigrundlag betyder, at medarbejderne har hjertet med i arbejdet, og derfor arbejder meget engageret. Dette personlige engagement er altafgørende, når den primære opgave er at påvirke andre menneskers adfærd i det daglige. De 8 værdier beskrives her, så den fælles forståelse af ordene sikres og så de praktiske konsekvenser af værdierne tydeliggøres. Værdi Vi mener at: Vi skal: Miljø i handling Tværfaglighed Målrettet formidling Social Rummelighed Procesorienteret arbejdsmetode Frihed i opgaveløsning Udvikling Uvildighed Miljø er grundlaget for alt arbejde i Det Grønne Hus og skal integreres på alle niveauer i drift og opgaver. Miljøvenlige løsninger skal opleves som et naturligt valg. Tværfaglighed er nødvendig i opgaveløsningen for at opnå bæredygtige resultater. Medarbejdergruppen skal have en bred faglighed. Arbejdet skal baseres på videnskabeligt anerkendt viden. Erfaring med og evne til at kommunikere til forskellige segmenter skaber god formidling. God konkret formidling skaber troværdig synlighed. Det Grønne Hus har et socialt ansvar overfor medarbejdere, praktikanter og jobtrænere. Ejerskab til løsninger sikrer engagement og resultater. Løsninger udvikles i respekt for og dialog med målgruppen. Målgruppen skal udfordres på sine forestillinger. Valg af metode eller nye udviklingsprojekter giver kreativitet, engagement og ansvarlighed hos medarbejderne. Konstant udvikling er nødvendig for at Det Grønne Hus fortsat har en rolle som relevant formidler/vejleder. Vejledning ikke må styres af kommercielle eller politiske interesser. Der kan samarbejdes med alle interesserede parter, så længe opgaven fremmer bæredygtig udvikling og ikke udelukker Integrere miljø i alt hvad Det Grønne Hus står for. Give miljøaspekter høj prioritet i husets daglige drift. Vælge medarbejdere der er personligt engagerede også i deres privatliv. Helhedstænke bæredygtighed i opgaverne, så der fokuseres på alle miljøaspekter. Dække hele det brede Agenda 21 område. Inddrage alle relevante parter i opgaveløsningen. Ansætte medarbejdere med forskellig faglig baggrund. Bruge hinandens kompetencer og samarbejde, så opgaver løses med et bredt sigte, og kollegerne opnår gode interne relationer. Supplere med ekstern viden fra konsulenter og netværk. Inddrage kommunikation og synliggørelse i alle opgaver. Evne at kommunikere med forskellige målgrupper. Evne at vurdere hvem vi er i dialog med. Se en sag fra flere synsvinkler. Fokusere på muligheder frem for mangler. Give plads til frivillige, praktikanter eller aktiverede, med det udgangspunkt at det giver overskud til arbejdspladsen og ikke kræver særlig social og psykologisk viden. Inddrage målgrupperne i udvikling og beslutning af løsninger gennem dialog. Have viden om sociale interaktioner, processer og faciliteringsmetoder, så inddragelse af målgrupperne giver konstruktive resultater. Ledelsen giver frie rammer, og fungerer som coach/sparringspartner. Medarbejderne løser opgaverne i dialog med ledelse og kolleger. Lederen værner om den ydre ramme og værdierne. Evaluere og lære af opgaverne. Forstå at fejl er OK, de giver mulighed for udvikling. Udvikle nye løsninger og forbedre gamle. Opsøge nye arbejdsområder, metoder og viden. Altid arbejde indenfor rammen af værdigrundlaget. Løse opgaver i samarbejde med andre, uden at samarbejdet begrænser vejledningen til fordel for en bestemt parts interesser. 4

5 Værdi Vi mener at: Vi skal: samarbejde med andre parter. 5

6 Status Nedenstående ses en opgørelse over brugen af Det Grønne Hus, udfra den række parametre, som kan gøres op. Målet er at følge husets udvikling, samt at dokumentere, at husets mange forskellige tilbud bruges. Det skal dog pointeres, at en række af husets aktiviteter ikke kan synliggøres via denne opgørelse. Hjemmesider Besøgende opgjort som unikke besøgende Besøgende opgjort som unikke besøgende Besøgende opgjort som unikke besøgende Presseomtaler Fremtidens Parcelhuse 17 6 Det Grønne Hus Energitjenesten og Grøn Butik i lokalområdet Nyhedsbreve i Køge Onsdag, 2 sider 4 3 Klummer i Køge Onsdag Henvendelser Energitjeneste Skoleelever undervist Andre emner Husets synlig har været nogenlunde konstant i Hjemmesiderne har forskellige udsving, men ligger samler på et svagt stigende niveau. Det er dog klart, at der bør gøres en indsats for at få fremgang på Det vil blive inddraget i den kommende kommunikationsstrategi. Pressekontakten er stærkt stigende. Både Det Grønne Hus og Energitjenesten har fået stor opmærksomhed i Det skyldes selvfølgelig det store fokus på klima, men også, at pressen er ved at få øjnene op for at vi er en seriøs partner, som giver konkrete og anvendelige svar. Målet for 2010 må være at fastholde det høje niveau. Henvendelserne til Energitjenesten er faldet en smule i 2009, hvilket kommer bag på medarbejderne, som mærker en stigning. Denne udvikling må følges yderligere i 2010, så vi kan få afklaret, om registreringen er for dårlig, eller om der bruges mere tid på den enkelte henvendelse, fordi der ofte er tale om meget seriøse henvendelser, som kræver længere behandlingstid. 6

7 Mål for de kommende år Den strategi, som Det Grønne Hus lagde i 2008, har i 2009 været udgangspunktet for arbejdet og vil fortsat være det i Strategien kan læses først i denne virksomhedsplan på side 2. Strategien har fungeret på to niveauer: - gennem igangsættelse af særlige aktiviteter, som skal sætte huset i stand til, på bedre vis, at gennemføre/opnå mål. - Gennem overvejelser i forbindelse med gennemførelse af de enkelte opgaver/projekter om i hvor høj grad de lever op til strategien Efterfølgende beskrives 9 udvalgte indsatsområder for For hvert indsatsområde er opstillet en kort overordnet målbeskrivelse for området. Herefter beskrives delmål, hvordan vi gør det; Ved at og status/handlinger; hvad vi gør. Virksomhedsplanen er ikke en komplet handlingsplan for året, men en overordnet ramme for arbejdet. Indsatsområder Mål Ved at.. Status/handling Adfærdsprojekter. Projekter skal tage udgangspunkt i de lokale behov; understøtte ændringer eller reguleringer af handling og opnå realiserbare resultater. Skabe fundamenter for bæredygtige projekter. Udvikle metoden Skabe viden hos relevante ambassadører, som kan indgå som partnere i projekter. Afprøve forskellige metoder og dele erfaringer i medarbejdergruppen. Sker gennem bred information om udvalgte emner. Samt målrettede påvirkning af og henvendelser til udvalgte aktører, f.eks. Køge Kommune, Køge Kyst eller landbrugserhvervet. Personalemøderne ændres så der kommer større fokus på evaluering. Der afholdes to workshopdage om adfærdsændrende metoder. Projekter der skaber bæredygtig udvikling. Sikre bedre projektstyring ved at vælge projekter ud fra en bæredygtighedsvurdering, konsekvent brug af en projektmodel og bedre evalueringer? Udvælge de rigtige projekter Evaluere projekter fra start Vurdere bæredygtigheden af alle projekter gennem en enkelt metode, hvor projektet måles på vores værdier, klimabelastning og en livscyklusbetragtning. Udvikle simpelt evalueringsværktøj i samarbejde med Energitjenesten, så evaluering og målbarhed tænkes ind fra et projekts start. Version 1 af et bæredygtighedevurderingsværktøj er udviklet. I 2010 videreudvikles og afprøves værktøjet. Værktøjet inddrages i projektmodellen (se næste punkt). Energitjenesten har afholdt et projektlederkursus med deltagelse af 4 medarbejdere fra DGH. Herfra udvikles en enkel projektmodel, 7

8 Mål Ved at.. Status/handling som kan bruges af hele Energitjenesten og DGH. Modellen indeholder både en grundig vurdering af projektets relevans ved opstart, samt evaluering. Bæredygtighedsprojekter. Skabe helhedsorienterede og forankrede projekter. Byggeri Udbygge og vedligeholde vores platform for bæredygtigt byggeri og renovering gennem deltagelse i frontløberprojekter. Bidrage til og påvirke udviklingen omkring lavenergi nybygger. Fremme energirigtig renovering i private boliger Øge den faglige viden hos branchen og kommuner Deltage i projekter, der afprøver nye muligheder. Påvirke relevante aktører, så der bygges ambitiøst lavenergibyggeri. Afprøve metoder der får private borgere til at renovere deres boliger. Afholde kurser for håndværkere, byggesagsbehandlere m.m. Deltager fra i projektet Gammelsø i Høje Taastrup under EU programmet ECO Life. Bidrage til Køge Kommunes politik og konkrete handling via faglig sparring, påvirkning af politikere m.m. Tilbyde Klimakommunerne et samarbejde. Fortsat vejledning via Energitjenestens Spørg om Energi. Indgå i Køge Kommunes klimaaktiviteter i forhold til borgerne. Udvikle nye projekter om synliggørelse af gode eksempler hos naboen, afholdelse af lavenergiforedrag m.m. Øget fokus på vores tilbud om husbesøg. Kursusprogram i gang i Energitjenesten. Afholde kursus for Køge Kommune om det nye bygningsreglement, og efterfølgende tilbyde det til andre. Tilbyde interesserede håndværkere temamøder. Transport Reducere transportens og mobilitetens CO2 belastning gennem ændrede transportvalg og demonstration af løsninger. Borgerrettet mobility vejledning Transport i Energitjenesten Tilbyde vejledning med udgangspunkt i brugerens daglige behov. Finde finansieringsmuligheder, så transport bliver en væsentlig aktivitet i Energitjenesten. EU projektet PRO.MOTION udvikler og afprøver metoden. Projektet afsluttes i Igangsætte Cykeltjenesten som en del af Energitjenesten. Cykeltjenesten er bevilliget af Transportministeriet for 2 år, og skal vejlede borgere og virksomheder samt afprøve konkrete projektidéer. Igangsat research omkring yderligere støttemuligheder. 8

9 Mål Ved at.. Status/handling Energibesparelser Vi vil gøre det let at handle for den enkelte Fremme anvendelse af eksisterende løsninger Skabe forståelse Gøre handlemuligheder overskuelige gennem vejledning og demonstration Oplyse om hvorfor og hvordan gennem presse, hjemmesider og arrangementer. Dagligt åbent for vejledning via telefon, mail og personligt fremmøde. Deltagelse på udvalgte messer, skoler m.m. Synliggøre praktiske eksempler bl.a. gode historier fra private borgere, butikker m.m. Fortsætte det gode arbejde i Energitjenesten. Udarbejde en kommunikationsstrategi, så bl.a. Energitjenestetimerne kan bruges optimalt. Grøn Diplom Skabe diplomordninger der sikrer miljømæssige fremskridt og tager udgangspunkt i målgruppernes realiteter. Sikre at driften i praksis bliver grønnere Sikre høj troværdighed Udvikle og implementere kriterier, der er rentable og væsentlige, i dialog med interessenterne for det enkelte diplom. Gennemføre kompetenceudvikling hos udbydere af Grønne Diplomer Synliggørelse af indsatsen hos den enkelte diplom-modtager, på hjemmesiden og i pressen. Etableret diplomer i samarbejde med relevante netværk til Butik, Salon (frisør), Bolig (-foreninger), Kirke, Institution, Kontor og Auto. Løbende dialog i netværkene om kriterier og kvalitet. Vi skal holde fast i ambitiøse men realistiske krav. Etablere samarbejde med Norges tilsvarende diplomordning; Miljøfyrtårnet, om metode og dataopsamling. Kurser afholdes jævnligt. Diplom med indsatsområder er opsat ved den enkelte diplommodtager. Der er etableret hjemmesider for de ordninger, som er sat i drift, så kriterier og deltagere er synlige for alle. Konsolidere ordningerne og gøre dem attraktive Udvikle ordningen til målgruppens forventninger og behov for værkstøjer, benchmarking og uvildig rådgivning. Skabe sund selvstændig økonomi. Udvikle dataindsamling og herved synliggøre resultaterne. Udvikle samarbejde med energiforsyningerne. Udbrede ordningerne til flere kommuner via et færdigproduceret salgsmateriale. Natur Gennemføre aktiviteter, der gennem brugerinddragelse fremmer natur og miljø, samtidig med at tilgængeligheden af naturen øges. Øge brugen af og forståelsen for naturen Synliggøre aktiviteter og muligheder gennem diverse medier. Arrangementskalender på skal videreudvikles. Klummer i Køge Onsdag. Naturvejleder lørdage i DGH. 9

10 Mål Ved at.. Status/handling Deltage i Vandrefestival i Køge. Udvikle naturområder i partnerskab med interessenterne Etablere partnerskaber omkring naturfremmende projekter. Der er ikke mindst fokus på stier i det åbne land. Igangværende eksempler er Margrethestien og andre historiske stier, Møllebakkeskoven, gadekærsprojekterne, Kimmerslev sø m.m. Arbejde målrettet med interessentarbejdsgrupper indenfor affald og vand områderne. Udvikle nyt projekt omkring forbedret forståelse for og tilgængelighed til naturen bl.a. via skolehaver. Informere om naturbelastning samt synliggøre handlemuligheder Gennemføre borgeraktiverende kampagner og udvikle materialer om handlemuligheder og belastning af naturen pga. vandindvinding, spildevandsudledning, affaldshåndtering m.m. Kampagner i Køge Bymidte om renovering af regnvandssystem samarbejde med Energiforsyningen. Udvikle Biofaktor værktøjet til brug for kommunal planlægning med fokus på mere grønne byer. Bidrage til den årlige Vandrefestival. Agenda 21 aktiviteter Skabe samarbejdet på tværs af faglige og kommunale grænser samt synliggøre de mange aktiviteter og deres sammenhænge. Samarbejde med mange kommuner Sikre godt samarbejde med Køge Kommune og andre kommuner, og derved opnå og udbygge det gode kendskab til kommunale forhold. Synliggøre at Det Grønne Hus, som en selvejende institution, kan og vil samarbejd bredt. Etablere flere samarbejder til kommuner via Grøn Diplom, Biofaktorprojekt og konkrete byggeopgaver. Udnytte KommuneERFA projektet om energibesparelser i kommunale bygninger til at udvide samarbejdet med de 8 deltagende kommuner. Skabe en klar profil Opnå synlighed i pressen på flere niveauer Signalere klart hvad vi kan tilbyde med referencer for at synliggøre hvor vi kan noget særligt. Skrive den gode historie så den er interessant både regionalt/ nationalt/ internationalt! Vi har en enestående adgang til medierne. Redigere hjemmesiden, så produkter/cases bliver mere tydelige. Dette skal være en del at en ny kommunikationsplan. Pressesynligheden har været overvældende i Denne position skal bibeholdes og udvikles. Kommunikationsplanen skal fokusere på effektivt at nå ud til hele Sjælland. Attraktiv arbejdsplads. Skabe en innovativ, udviklende og ansvarlig arbejdsplads, som er attraktiv for kreative og engagerede medarbejdere. Ansættelser Ansætte medarbejdere der arbejder tværfagligt og i samarbejde med kolleger og eksterne partnere. Fokus på værdierne ved ansættelser. 10

11 Mål Ved at.. Status/handling Faglig udvikling Gode og aktuelle faglige kompetencer hos medarbejderne indenfor metode, projektledelse og faglighed er vigtig for husets profil og opgaveløsning. Fokusere på efteruddannelse. Kurser kan f.eks. udvikles i samarbejde med Energitjenesten og andre Agenda 21 centre. Lav det du er bedst til Udnytte medarbejderne til det de er bedst til gennem kompetenceafklaring. Årlige MUS samtaler. Fokus på medarbejdernes styrker i fordeling af opgaver. Teams Fleksibel arbejdstid Udvikling og løn Organisere medarbejdere i teams så der opnås tværfaglighed og indbyrdes inspiration. Skabe mulighed for hjemmearbejdsdage, arbejdstid under togrejser m.m. Øge fokus på indtjeningen, så der skabes tid til udvikling af nye projekter og rum for at følge de offentlige lønrammer. Teams etableres med udgangspunkt i konkrete opgaver. Ved bemanding af projekter vurderes hele medarbejderstaben, så nye samarbejdsrelationer kan etableres. 1 hjemmearbejdsdag pr uge er tilladt. Togture er en del af arbejdsdagen, hvis tiden udnyttes. Medarbejderen har pligt til at bidrage til det faglige miljø gennem deltagelse på arbejdspladsen i et rimeligt omfang. Den offentlige lønramme og lønstatistik følges. Der er i 2010 afsat ca. 1 årsværk til udvikling af nye projekter samt faglig fordybelse. 11

12 Økonomi Aktivitetsniveauet er stadig stigende i Det Grønne Hus. Derfor sættes der igen i 2009 omsætningsrekord med en omsætning på ca kr. Fremtidens Parcelhuse trækker ikke længere den store omsætning, da projektet er under afslutning. Til gengæld er der en stigende indtægt på andre byggeopgaver, trafikområdet og ikke mindst Andre energispareprojekter ; private husbesøg, energigennemgange af butikker og kontorer, produktion af udstillingsmaterialer m.m. Energispareprojekter relateret til kommuner er også steget væsentligt. Regnskabet er ikke færdiggjort ved deadline for denne virksomhedsplan, men forventes at komme ud med et overskud på ca kr. Regnskab 2007 Regnskab 2008 Budget 2009 Budget 2010 Udgifter Løn og personaleudgifter Bygninger Øvrige driftsudgifter Kampagneudgifter Café Udgifter i alt Indtægter Tilskud Køge Kom. Skattefinansieret Brugerfinansieret Byggeprojekt Energispareprojekter i kommuner Andre energispareprojekter Trafik Energitjenesten Natur Øvrige indtægter Grøn vicevært Café Indtægter i alt I alt

13 Organisationsforhold Bestyrelse Det Grønne Hus er en selvejende institution med egen bestyrelse bestående af 9 medlemmer. 4 medlemmer er valgt af netværksforsamlingen for to år, tre vælges af brugerforsamlingen, også valgt på skift for to år. Netværksforsamlingen består af aktive foreninger i Køge, som har berøring med miljøområdet. Brugerforsamlingen består af aktive brugere af Det Grønne Hus. Endelig er to medlemmer udpeget af Køge byråd for en 4 årig periode. Bestyrelsen og forretningsudvalg holder begge møde hver anden måned. Personale Medarbejderstaben er bredt sammensat, så en række fagemner dækkes ind, og der skabes et godt fundament for at arbejde tværfagligt. Med udgangspunkt i den værdibaserede ledelse, forventes medarbejderne at bidrage til huset med engagement, kreativitet og ansvarlighed. Til gengæld tilbydes de stor indflydelse på opgaveløsning og udvikling af nye arbejdsområder. Læring og udvikling er et vigtigt element i husets dagligdag. Det er derfor en selvfølge, at medarbejderne deltager aktivt i temamøder, kurser og netværk. Det Grønne Hus tilbyder løbende plads til personer i praktik, arbejdsprøvning og offentlige løntilskudsjob. Hermed tager huset sit sociale ansvar alvorligt, samtidig med at de faste medarbejdere hele tiden mødes med nye mennesketyper, og dermed rustes til at takle forskellige målgrupper. Mange arbejdsløse har med tiden haft et godt ophold i Det Grønne Hus. Målsætningen for pladserne er, at en ekstra tilknyttet medarbejder skal tilføre huset ekstra muligheder til kompensation for de ressourcer huset bruger på oplæringstid m.m. Medarbejderstaben dækker følgende uddannelser: en biolog, en skovingeniør, en kulturgeograf, 2 civilingeniører, 2 arkitekter, 2 miljøplanlæggere, en cand. Mag. I filosofi og virksomhedsetik, en bygningsingeniør, en agronom, en miljøteknikker, 2 kontoruddannede, en sygeplejerske og en kok. Personalegruppe/Funktion/Afdeling Årsværk 2009 Årsværk 2010 Leder 1 1,2 Regnskab-/service/hjemmeside 1,7 1,5 Miljø- og energivejledere 8,5 9 Informationsmedarbejder 1 1,5 Café medarbejder (2) 1 (2) Vicevært + rengøring 0,7 0,5 I alt 12,5 (2) 15 (2) 13

14 Samarbejdspartnere Et væsentligt grundlag for Det Grønne Hus s arbejde er mange samarbejdspartnere. Her opnås dels det økonomiske fundament, dels det faglige samarbejde, som gør at borgeren kan få en god service. Det sker gennem samarbejde i projekter og aktiviteter, og i forskellige samarbejdsfora, hvor idéer kan udveksles og sparring på gennemførte projekter kan gives. Samarbejdet med Køge Kommune og de brugerfinansierede områder lægger det økonomiske grundlag for huset, med et fast bidrag til udførelsen af informationsopgaver. Hertil kommer en række lokale og landsdækkende samarbejdspartnere, som alle er vigtige for samarbejdet. Nogle på det økonomiske område andre på det praktiske i dagligdagen. Et rigtig godt samarbejde med mange lokale foreninger, handlende og frivillige gør, at arbejdet kan nå meget længere ud, og at alle får mere ud af anstrengelserne. Samarbejdspartnere er f.eks.: Kommuner: Køge, Næstved, Egedal, Høje Taastrup, Solrød, Stevns, Roskilde, Albertslund og Ishøj. Lokale foreninger: Danmarks Naturfredningsforening, Dansk Cyklistforbund, Hjerteforeningen, spejderforeninger, Handelsstandsforeninger, jagt- og sportsfiskerforeninger, boligforeninger m.m. Der er et særligt samarbejde med 4 Miljø- og Energiforeninger, som udgør centerrådet for Det Grønne Hus varetagelse af Energitjenesten på Sjælland. Professionelle samarbejdspartnere: Energiforsyningen, Energitjenesten, Auto og Miljø, SBi, Teknologisk, Videncenter for Byggeri, Elsparefonden, SEAS-NVE, Cowi m.m. 14

15 Miljø Varmeforbruget er faldende fra år til år, hvilket må formodes at fortsætte, da huset i 2009 har fået efterisoleret loftet samt fået ny forsatsruder med energiglas. El og Vandforbruget er over en treårig periode ret konstant. Det må betragtes som et godt resultat, da huset konstant øger antallet af arbejdspladser, ligesom caféens omsætning i 2009 har været voksende. Fokus holdes dog stadig på at opnå besparelser bl.a. ved udskiftning til LED belysning. 15

16 Det kommende år Miljømål Resultatkrav Status/handling Indeklima Udluftning Varme Sænke varmeforbruget Indretning Udnytte lokalerne optimalt så personalet kan holdes samlet Café Miljølæring hos cafépersonalet Grøn Café Transport Begrænse medarbejdernes transport CO2 udslip Udluftningen i caféen og på kontorerne skal forbedres, så den lever op til kravene for en kontor arbejdsplads. Huset skal være et godt eksempel for besøgende, derfor skal varmeforbruget ned. Skabe flere arbejdspladser. Undgå at medarbejdere ikke kan få ro til arbejdet, fordi der er for meget støj i lokalerne. De skiftende medarbejdere i caféen skal undervises i miljøvenlig adfærd, så de kan være gode eksempler for caféens gæster, samtidig med at vand, affald og energi bruges med omtanke. Caféen certificeres efter Grøn Butiks konceptet Udvikle en transportpolitik, som fremmer CO2 minimerende transportformer i arbejdstiden og ved transport til og fra arbejde. Der opsættes ventilationsanlæg i første halvdel af Ny forsatsvindue løsning (Optoglas), opsat i 2009, gør det meget lettere at lufte ud. Huset er i 2009 renoveret med isolering af loft samt opsætning af optoglas løsning på samtlige vinduer. Opbygge et lokale, så der skabes en ny arbejdsplads. Etablere støjdæmpende foranstaltninger, så telefonsnak forstyrrer mindst muligt. Skabe samtalefaciliteter flere steder i huset, så samtaler/møder mellem flere ikke holdes hvor der arbejdes. Caféens egenkontrolprogram er udvidet med en miljødel. Der er ansat en kok til at lede caféen, så der skabes kontinuitet og vedvarende læring. Caféen og hele arbejdspladsen er fra 2010 både Grøn Kontor og Grøn Café. Transportpolitik under udarbejdelse. Transport tænkes sammen med arbejdstid. Medarbejdernes private miljøbelastning Engagerede medarbejdere kan bedre motivere andre Synliggøre medarbejdernes miljøbelastning for dem selv. Inddrage den enkeltes private løsninger i arbejdet. Medarbejderne har fået privat adgang til registreringssystemet Keepfocus. APV Revidering af APV Revidere den eksisterende APV og inddrage Psykisk arbejdsmiljø. Spørgeskemaundersøgelse er gennemført. Handlingsplan udarbejdes. 16

17 Kontakt Det Grønne Hus for yderligere viden eller gode samarbejdsprojekter: Det Grønne Hus Vestergade 3C 4600 Køge Kommune

Det Grønne Hus Virksomhedsplan 2009

Det Grønne Hus Virksomhedsplan 2009 Virksomhedsplan 2009 1 Visionen for Det Grønne Hus er: Det Grønne Hus - den uvildige partner, der udfordrer til bæredygtige løsninger. Dette søges opnået gennem følgende strategi: Kendemærket for et samarbejde

Læs mere

Vand og Affald. Virksomhedsstrategi

Vand og Affald. Virksomhedsstrategi Vand og Affald 2012 2016 Virksomhedsstrategi forord Vand og Affalds virksomhedsstrategi 2012 2016 er blevet til i samarbejde med virksomhedens medarbejdere, ledelse og bestyrelse. I løbet af 2011 er der

Læs mere

Varde Kommune. CO2 opgørelse Klimakommune

Varde Kommune. CO2 opgørelse Klimakommune Varde Kommune CO2 opgørelse 2015 Klimakommune CO2 opgørelse 2015 År 2015 CO2 Udledning [Ton] Besparelse Elforbrug 1.506 9 % Varmeforbrug 6.577 26 % Transport 1.832-1,2 % Andet* 708 2,9 % I alt 10.623 18,8

Læs mere

Vores fælles styrke giver os indflydelse til at påvirke myndigheder og virksomheder, så vi kan bekæmpe kemi i dagligdagsprodukter,

Vores fælles styrke giver os indflydelse til at påvirke myndigheder og virksomheder, så vi kan bekæmpe kemi i dagligdagsprodukter, Strategi 2014-2016 Det er sin sag at være forbruger i dag. Der er flere varer på hylderne, og med flere varer følger flere valg. Skal man vælge den lave pris eller den høje kvalitet og udelukker det ene

Læs mere

Når borgere og virksomheder skal spare på energien. Energitjenestens tilbud til danske kommuner

Når borgere og virksomheder skal spare på energien. Energitjenestens tilbud til danske kommuner Når borgere og virksomheder skal spare på energien Energitjenestens tilbud til danske kommuner Energitjenesten en partner for kommuner Med Energitjenesten som samarbejdspartner kan kommunen sætte gang

Læs mere

Grøn Generation strategi. Børn og unge som fundament for bæredygtig udvikling

Grøn Generation strategi. Børn og unge som fundament for bæredygtig udvikling Grøn Generation strategi Børn og unge som fundament for bæredygtig udvikling 1 Da jeg selv var knægt, var klimaforandringer og bæredygtighed ikke noget, mine kammerater og jeg gik og tænkte over. Men i

Læs mere

GG strategi 27. juli Forord

GG strategi 27. juli Forord GG strategi 27. juli 2016 Forord Da jeg selv var knægt, var klimaforandringer og bæredygtighed ikke noget, mine kammerater og jeg gik og tænkte over. Men i dag er billedet et andet. Nutidens børn og unge

Læs mere

NOTAT. Fra genopretning til udvikling Esnords strategi 2015 2020

NOTAT. Fra genopretning til udvikling Esnords strategi 2015 2020 NOTAT Fra genopretning til udvikling Esnords strategi 2015 2020 (version 4 2.1.2015) Dette er Esnords nye vision, mission og værdier, godkendt af bestyrelsen den 3. december 2014. Kapitlet vil indgå i

Læs mere

WONDERFUL COPENHAGENS MILJØPOLITIK

WONDERFUL COPENHAGENS MILJØPOLITIK WONDERFUL COPENHAGENS MILJØPOLITIK INDLEDNING Turisme skaber arbejdspladser og vækst i hovedstadsregionen og er med til at gøre vores hovedstad og hele Greater Copehagen mere levende og mangfoldig. De

Læs mere

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 Bilag til LA 21-strategi og handlingsplan sendes i høring Dato: 10. maj 2011 Brevid: 1372548 Forslag til Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 Administrationen Alléen 15 4180 Sorø Tlf.: 70 15 50 00 linnyb@regionsjaelland.dk

Læs mere

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CISUs STRATEGI 2014-2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26.

Læs mere

Notat vedrørende 2 stillinger som konsulenter i INSERO EDUCATION

Notat vedrørende 2 stillinger som konsulenter i INSERO EDUCATION Notat vedrørende 2 stillinger som konsulenter i INSERO EDUCATION Vores formål og hovedopgaver Vores team udvikler læringskoncepter inden for innovation og entreprenørskab, praktisk problemløsning og samspil

Læs mere

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 14. oktober 2011

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 14. oktober 2011 Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 14. oktober 2011 Indledning Regionsrådet ønsker med Lokal Agenda 21-strategien for 2012 2015 at fokusere og skabe yderligere sammenhæng

Læs mere

Herlev Hospital. Dansk Institut for Medicinsk Simulation (DIMS)

Herlev Hospital. Dansk Institut for Medicinsk Simulation (DIMS) Herlev Hospital Dansk Institut for Medicinsk Simulation (DIMS) Strategi og udviklingsplan 2009-2012 Mission Vision DIMS er en højt specialiseret forsknings-, udviklings- og uddannelsesenhed vedrørende

Læs mere

Værdi / Vision / Mission Strategiske mål og indikatorer

Værdi / Vision / Mission Strategiske mål og indikatorer Værdi / Vision / Mission Strategiske mål og indikatorer Døesvej 70-76 7500 Holstebro Telefon 99 122 222 Værdigrundlag for UCH Uddannelsescenter Holstebro indgår med sine uddannelser i en værdikæde og ønsker

Læs mere

Energi og miljø CO2 og Miljøplan Borgere Mål Handlinger grøntidécenter CO2-reduktion fra etageboliger Dialog ved byggetilladelser Trafik Links

Energi og miljø CO2 og Miljøplan Borgere Mål Handlinger grøntidécenter CO2-reduktion fra etageboliger Dialog ved byggetilladelser Trafik Links Energi og miljø CO2 og Miljøplan Borgere Mål Handlinger grøntidécenter CO2-reduktion fra etageboliger Dialog ved byggetilladelser Trafik Links Erhverv Mål Handlinger KlimaKlar Virksomheder Dialog ved miljøtilsyn

Læs mere

Middelfart Kommune Medarbejder- og ledelsesgrundlag

Middelfart Kommune Medarbejder- og ledelsesgrundlag Middelfart Kommune Medarbejder- og ledelsesgrundlag Effektivitet Udvikling Kommunikation Strategi Middelfart Kommune 2015 Oplag: 4.000 stk. Layout og produktion: vielendank.dk MIDDELFART KOMMUNE 2-3 Indhold

Læs mere

55+ fastholdelse og udvikling i Greve Kommune

55+ fastholdelse og udvikling i Greve Kommune 55+ fastholdelse og udvikling i Greve Kommune Greve Kommune ARBEJDSMARKED BAGGRUND EFTERLØN PENSION I Danmark har både offentlige og private virksomheder en stor udfordring med at fastholde og udvikle

Læs mere

Varde Kommune. CO2 opgørelse Klimakommune

Varde Kommune. CO2 opgørelse Klimakommune Varde Kommune CO2 opgørelse 2014 Klimakommune CO2 opgørelse 2014 År 2014 CO 2 Udledning [Ton] Besparelse Elforbrug 1.655 16 % Varmeforbrug 8.895 9 % Transport - Andet* 729 20 % I alt 11.279,00 11 % *Vejbelysning

Læs mere

Hvad indeholder personalepolitikken? Personalepolitikken er en ramme, som udgøres af et enkelt fundament og en række delpolitikker.

Hvad indeholder personalepolitikken? Personalepolitikken er en ramme, som udgøres af et enkelt fundament og en række delpolitikker. Forord Hvad skal vi bruge en personalepolitik til? Personalepolitikken i Frederikshavn Kommune er et fælles ansvar, som vi skal forpligte hinanden på. På samme måde som vi forpligter hinanden på, at vi

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE TEKNIK OG MILJØ. Klimakommune. Statusrapport for forbrugsåret 2014/2015

SOLRØD KOMMUNE TEKNIK OG MILJØ. Klimakommune. Statusrapport for forbrugsåret 2014/2015 SOLRØD KOMMUNE TEKNIK OG MILJØ Klimakommune Statusrapport for forbrugsåret 214/215 Statusrapport for forbrugsåret 214 Solrød Kommune tilsluttede sig Danmarksnaturfredningsforenings klimakommune aftale

Læs mere

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 9. september 2011

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 9. september 2011 Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 9. september 2011 Indledning Regionsrådet ønsker med LA21 strategien for 2012 2015 at fokusere og skabe yderligere sammenhæng i

Læs mere

Ledelses- og medarbejdergrundlag

Ledelses- og medarbejdergrundlag Ledelses- og medarbejdergrundlag Redigeret den 27. november 2015 1 of 9 Grundlæggende resultatansvar Kommunikere tydeligt 7 nøglekompetencer: Være rollemodel Være faglig stærk Kommunikere tydeligt Være

Læs mere

Masterplan Horisont 2018

Masterplan Horisont 2018 Service Kvalitet Styring Trivsel Masterplan Horisont 2018 Vores fælles grundlag på Arbejdsmarkedsområdet i Haderslev Kommune Arbejdsmarked betjener borgerne, så de får mulighed for et aktivt liv på arbejdsmarkedet

Læs mere

Ledelses- og værdigrundlag

Ledelses- og værdigrundlag Ledelses- og værdigrundlag Sundhed & Omsorg Esbjerg Kommune Forord I Sundhed & Omsorg arbejder vi bevidst med aktiv, værdibaseret ledelse for at skabe en effektiv organisation, som leverer serviceydelser

Læs mere

ECO-Life Projektet Vision Gammelsø

ECO-Life Projektet Vision Gammelsø ECO-Life Projektet Vision Gammelsø COWI Projektleder ECO-Life rmh@cowi.dk # 1 EU's CONCERTO program EU's Concerto program støtter ambitiøse bæredygtige byudviklings projekter, der med forankring i en klimaplan

Læs mere

Holstebro Byråd ønsker med Dagtilbudspolitik at skabe rammen for den fortsatte udvikling af dagtilbuddene i Holstebro Kommune.

Holstebro Byråd ønsker med Dagtilbudspolitik at skabe rammen for den fortsatte udvikling af dagtilbuddene i Holstebro Kommune. HOLSTEBRO KOMMUNES DAGTILBUDSPOLITIK 2015-2018 Indledning Holstebro Byråd ønsker med Dagtilbudspolitik 2015-2018 at skabe rammen for den fortsatte udvikling af dagtilbuddene i Holstebro Kommune. Byrådet

Læs mere

Mission. Vision. Kommunikationsstrategi 2013-2015. Formål

Mission. Vision. Kommunikationsstrategi 2013-2015. Formål Tanken om et campus som et uddannelsesfællesskab har eksisteret i Køge i mange år og er udsprunget fra lokale uddannelsesinstitutioner. Tanken har vokset sig større og større, blandt andet med bred støtte

Læs mere

KOMMUNER KOM GODT I GANG MED EU-PROJEKTER

KOMMUNER KOM GODT I GANG MED EU-PROJEKTER 20 17 KOMMUNER KOM GODT I GANG MED EU-PROJEKTER INTRODUKTION ALLE KOMMUNER I SYDDANMARK KAN INDGÅ I INTERNATIONALT SAMARBEJDE OGSÅ DIN Hensigten med denne vejledning er at gøre de europæiske muligheder

Læs mere

VIBORGEGNENS ERHVERVSRÅD

VIBORGEGNENS ERHVERVSRÅD VIBORGEGNENS ERHVERVSRÅD VÆKST VIBORG! er navnet på VIBORGegnens Erhvervsråds strategi for 2014-2018. Men det er ikke kun et navn. Det er en klar opfordring til erhvervslivet om at hoppe med på vognen

Læs mere

Implementeringsplanen skal beskrive, hvordan HR-strategien implementeres i praksis i forvaltninger, afdelinger og institutioner.

Implementeringsplanen skal beskrive, hvordan HR-strategien implementeres i praksis i forvaltninger, afdelinger og institutioner. Projekt: HR-strategi Projektet er en toledet størrelse: Første del handler om at udvikle en strategi for HR (Human Ressources) en HR-strategi - for Frederikshavn Kommune, herunder definere, hvad vi i Frederikshavn

Læs mere

International strategi for Hotel- og Restaurantskolen

International strategi for Hotel- og Restaurantskolen International strategi for Hotel- og Restaurantskolen November 2017 Hvorfor internationalisering på Hotel- og Restaurantskolen? Hotel- og Restaurantskolen skal være en erhvervsskole med et internationalt

Læs mere

GG strategi 17. august Forord

GG strategi 17. august Forord GG strategi 17. august 2016 Forord Da jeg selv var knægt, var klimaforandringer og bæredygtighed ikke noget, mine kammerater og jeg gik og tænkte over. Men i dag er billedet et andet. Nutidens børn og

Læs mere

REVIDERET EFTER NEDSAT BEVILLING ENDNU IKKE GODKENDT AF UVM Projektbeskrivelse: Åben skole lokale samarbejder og national videndeling Ansøger:

REVIDERET EFTER NEDSAT BEVILLING ENDNU IKKE GODKENDT AF UVM Projektbeskrivelse: Åben skole lokale samarbejder og national videndeling Ansøger: REVIDERET EFTER NEDSAT BEVILLING ENDNU IKKE GODKENDT AF UVM Projektbeskrivelse: Åben skole lokale samarbejder og national videndeling Ansøger: Næstved Kommune Kultur og Borgerservice Projekttitel: Åben

Læs mere

Kursus i etablering af lokale partnerskaber. Kursussted Dato, år

Kursus i etablering af lokale partnerskaber. Kursussted Dato, år Kursus i etablering af lokale partnerskaber Kursussted Dato, år 1 Kursus i etablering af lokale partnerskaber Kursusprogram Work-shops! Om Energitjenesten Introduktion til kursus og drejebogen Formålet

Læs mere

Året 2010 - Indledning

Året 2010 - Indledning EVU 2010 (1) Året 2010 - Indledning - Resultat (Stigning i omsætning stigning i omkostninger) - Revision af diplom - Akkreditering (pilotprojekt) - Evalueringer - Administration - Større projekter EVU

Læs mere

Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio. kr. bidraget til at alle ejerne har været involveret

Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio. kr. bidraget til at alle ejerne har været involveret Strategi 2015-18 1. Indledning... 3 2. Indsatsområder og mål... 4 3. Aktivitetsområder... 4 4. Organisering... 5 Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio.

Læs mere

Arkitekturpolitik skaber lokal identitet i en global verden

Arkitekturpolitik skaber lokal identitet i en global verden Arkitekturpolitik skaber lokal identitet i en global verden Oplæg ved ARKITEKTURPOLITISK KONFERENCE Dansk Arkitektur Center 5. december 2008 v/ Helle Juul Kristensen Planlægger, cand. mag. Cittaslow-koordinator

Læs mere

Mission Værdier Visioner

Mission Værdier Visioner Mission Værdier Visioner 2 MISSION VÆRDIER VISIONER Udgivet af: Psykiatrien i Region Nordjylland, juni 2009 Illustrationer: Marianne Lipschitz Jørgensen Layout/Tryk: PrinfoAalborg/Vester Kopi 3 INDHOLD

Læs mere

Løsninger til fremtidens landbrug

Løsninger til fremtidens landbrug STRATEGI SEGES Løsninger til fremtidens landbrug SEGES SEGES er en del af. Derfor er strategien for også det øverste niveau i SEGES strategi. For at understøtte den fælles strategi er der udarbejdet en

Læs mere

EVA s personalepolitik

EVA s personalepolitik EVA s personalepolitik DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT EVA s personalepolitik fra holdning til handling EVA er en attraktiv arbejdsplads med fokus på faglighed, arbejdsglæde og plads til forskellighed EVA

Læs mere

Bæredygtighedspolitik. Denne politik er vedtaget af Castellum AB s (publ) bestyrelse den 20. januar 2016.

Bæredygtighedspolitik. Denne politik er vedtaget af Castellum AB s (publ) bestyrelse den 20. januar 2016. Bæredygtighedspolitik Denne politik er vedtaget af Castellum AB s (publ) bestyrelse den 20. januar 2016. Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Omfang... 2 3. Formål... 2 4. Definition af bæredygtighed...

Læs mere

Erfagruppe 2.0 - Matchen Oktober 2013 oktober 2014

Erfagruppe 2.0 - Matchen Oktober 2013 oktober 2014 Erfagruppe 2.0 - Matchen Oktober 2013 oktober 2014 Formål: Projektet Videnformidling og Dialog via nye kanaler Vi&Di, vil via konkurrencen Erfagruppe 2.0 Matchen skabe opmærksomhed på, at sociale medier

Læs mere

CISUs STRATEGI 2014 2017

CISUs STRATEGI 2014 2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26. april 2014. Vores strategi for 2014-17 beskriver, hvordan CISU sammen med medlemsorganisationerne

Læs mere

Ledelsesgrundlag. Baggrund. Allerød Kommune

Ledelsesgrundlag. Baggrund. Allerød Kommune Ledelsesgrundlag Allerød Kommune Forvaltningen Byrådssekretariatet Bjarkesvej 2 3450 Allerød Tlf: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk Baggrund Allerød Kommune gennemførte 1. januar 2011 en

Læs mere

Bæredygtigt byggeri. Holbæk Regionens Erhvervsråd, 3/2-09. Pernille Hedehus

Bæredygtigt byggeri. Holbæk Regionens Erhvervsråd, 3/2-09. Pernille Hedehus Bæredygtigt byggeri Holbæk Regionens Erhvervsråd, 3/2-09 Pernille Hedehus Dagens tekst Hvad taler vi om, når vi taler bæredygtighed? Hvorfor skal vi beskæftige os med det? Hvordan ser det ud for byggeprojekter?

Læs mere

STRESS. Stresspolitik for Børne- og Ungdomsforvaltningen

STRESS. Stresspolitik for Børne- og Ungdomsforvaltningen STRESS Stresspolitik for Børne- og Ungdomsforvaltningen Streespolitik for Børne- og Ungdomsforvaltningen Der blev ved overenskomstforhandlingerne i 2005 indgået en aftale mellem KL og KTO vedrørende arbejdsbetinges

Læs mere

Udviklingsstrategi 2015

Udviklingsstrategi 2015 Udviklingsstrategi 2015 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Innovation i praksis... 4 Fokusområder 2015... 4 Fokusområde 1: Involvering af brugere, borgere og erhverv i velfærdsudviklingen... 6 Fokusområde

Læs mere

Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE

Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE Den fælles vision Denne personalepolitik er gældende fra den 1. januar 2008. Og da en personalepolitik aldrig må blive statisk, vil den blive evalueret og revurderet

Læs mere

Virksomhedsgrundlag for Koncern HR Fysisk Arbejdsmiljø

Virksomhedsgrundlag for Koncern HR Fysisk Arbejdsmiljø Bedre arbejdsmiljø Bedre kerneydelse Virksomhedsgrundlag for Koncern HR Fysisk Arbejdsmiljø 4. udgave, revideret den 1. september 2013 Koncern HR Fysisk Arbejdsmiljø 2 Virksomhedsgrundlag Virksomhedsgrundlaget

Læs mere

Teknologisk Institut. Personalepolitik

Teknologisk Institut. Personalepolitik Teknologisk Institut Personalepolitik Indholdsfortegnelse Indledning 3 Værdisæt det vi er 4 Brand Promise det vi lover vores kunder 5 Viden- og relationsopbygning 6 Læring og samarbejde 7 Rekruttering

Læs mere

Anbefalinger og afrapportering til byrådet.

Anbefalinger og afrapportering til byrådet. 17, stk. 4 udvalg Energirigtigt byggeri Haderslev Kommune CS Udviklingsafdelingen Gåskærgade 26-28 6100 Haderslev Tlf. 74 34 34 34 Fax 74 34 00 34 post@haderslev.dk www.haderslev.dk 11. december 2012 Sagsident:

Læs mere

Agenda 21 - fra proces til resultater

Agenda 21 - fra proces til resultater Agenda 21 - fra proces til resultater Nyt samarbejde Danske kommuner er i gang med at omsætte lokal Agenda 21 i handling, det er en stor udfordring for mange. Vi er tre rådgivende organisationer, som har

Læs mere

Ishøjs DIALOG DIALOG ÅBENHED ÅBENHED ÅBENHED DIALOG. frivilligpolitik LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE

Ishøjs DIALOG DIALOG ÅBENHED ÅBENHED ÅBENHED DIALOG. frivilligpolitik LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE Ishøjs frivilligpolitik DIALOG Kultur og fritid LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE Miljøområdet DIALOG LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE ÅBENHED ÅBENHED OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE Det sociale område OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2011-2014. UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune

Kommunikationsstrategi 2011-2014. UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune Kommunikationsstrategi 2011-2014 UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune Indledning UngSlagelse har længe haft et ønske om flere brugere. Èn af de udfordringer som UngSlagelses står overfor er, et

Læs mere

MARS Selvevaluering IT & Data Odense-Vejle September 2010 MARS. Selvevaluering IT & Data Odense Vejle. September 2010

MARS Selvevaluering IT & Data Odense-Vejle September 2010 MARS. Selvevaluering IT & Data Odense Vejle. September 2010 MARS Selvevaluering IT & Data Odense Vejle 1 INTRODUKTION I den følgende præsenteres resultaterne af afdelingens selvevaluering på baggrund af MARS modellen. Evalueringen er foretaget med udgangspunkt

Læs mere

Klimahandlingsplan. Vision. Mål. Indsatsområder. Handlingsplan

Klimahandlingsplan. Vision. Mål. Indsatsområder. Handlingsplan Klimahandlingsplan Vision Assens Kommune vil være en bæredygtig foregangskommune for klimaet gå foran med det gode eksempel og reducere kommunens egen klimapåvirkning inddrage borgere, foreninger og erhvervslivet

Læs mere

RYGAARDS SKOLE STRATEGISK PLAN 2013-2017

RYGAARDS SKOLE STRATEGISK PLAN 2013-2017 RYGAARDS SKOLE STRATEGISK PLAN 2013-2017 VISION FOR RYGAARDS SKOLE At sikre vores langsigtede fremtid som en enestående skole med kristne værdier, et højt fagligt niveau og en vision om, at uddannelse

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Møllehuset 2015

Aftale mellem Varde Byråd og Møllehuset 2015 Aftale mellem Varde Byråd og Møllehuset 2015 Varde Kommunes vision 2030 Varde Kommune i ét med naturen Vi lever aktivt i det fri og er i ét med naturen hver dag. Friluftslivet giver sundhed, læring og

Læs mere

Virksomhedsplan 2009-2010

Virksomhedsplan 2009-2010 Virksomhedsplan 2009-2010 S A B R O E G A A R D E N Samarbejde Anerkendelse Børn Respekt Omsorg Efteruddannelse Glæde Ansvar Aktivitet Ressourcer Dynamik Engagement Nytænkning 2 Indledning: For at tilgodese

Læs mere

opgavernes udførelse Sideløbende med det daglige uformelle samarbejde skal samarbejdet i den etablerede samarbejdsudvalgsorganisation prioriteres

opgavernes udførelse Sideløbende med det daglige uformelle samarbejde skal samarbejdet i den etablerede samarbejdsudvalgsorganisation prioriteres Personalepolitik Al Quds Skole skal være en arbejdsplads, hvor det er godt at være medarbejder. Derfor ønsker Skolebestyrelsen at skabe et arbejdsmiljø, som fremmer trivsel, og som er både udviklende og

Læs mere

Go Relation PROFIL KATALOG. Mads Brandsen; 4158 9482; mb@gorelation.dk; Randers WWW.GORELATION.DK

Go Relation PROFIL KATALOG. Mads Brandsen; 4158 9482; mb@gorelation.dk; Randers WWW.GORELATION.DK Go Relation PROFIL KATALOG KONSULENT-, KURSUS- OG SPARRINGSFIRMA Vi tilbyder. Kursusvirksomhed. Hel og halvdagskurser. Specielt tilpassede kurser. Åben tilmelding. Kurser for enkelte medarbejdere, grupper

Læs mere

10 principper for forældresamarbejde. - et dialogværktøj til at styrke forældresamarbejdet i daginstitutioner, skoler, SFO er og klubber

10 principper for forældresamarbejde. - et dialogværktøj til at styrke forældresamarbejdet i daginstitutioner, skoler, SFO er og klubber 10 principper for forældresamarbejde - et dialogværktøj til at styrke forældresamarbejdet i daginstitutioner, skoler, SFO er og klubber 2 Fælles om et stærkere forældresamarbejde 10 principper for forældresamarbejdet

Læs mere

EJERSTRATEGI 2014-2017 FOR VIRKSOMHEDER INDEN FOR TEKNIK- OG MILJØOMRÅDET M.M.

EJERSTRATEGI 2014-2017 FOR VIRKSOMHEDER INDEN FOR TEKNIK- OG MILJØOMRÅDET M.M. EJERSTRATEGI 2014-2017 FOR VIRKSOMHEDER INDEN FOR TEKNIK- OG MILJØOMRÅDET M.M. Teknik- og Miljøforvaltningen Dato Sagsnummer Dokumentnummer 6-1-2014 2012-26903 2013-183605 Baggrund og afgrænsning Køge

Læs mere

Guide til en god trivselsundersøgelse

Guide til en god trivselsundersøgelse Guide til en god trivselsundersøgelse - Guiden er bygget op over faserne: Før: Forberedelse af undersøgelsen (fase 1) Under: Gennemførelse af undersøgelsen (fase 2) Efter: Opfølgning (fase 3) Udarbejdet

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE TEKNIK OG MILJØ. Klimakommune. Statusrapport for forbrugsåret 2015/2016

SOLRØD KOMMUNE TEKNIK OG MILJØ. Klimakommune. Statusrapport for forbrugsåret 2015/2016 SOLRØD KOMMUNE TEKNIK OG MILJØ Klimakommune Statusrapport for forbrugsåret 2015/2016 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Status for forbrugsåret 2015... 3 Forudsætninger... 4 Opgørelse... 5 Elforbrug...

Læs mere

Stillings- og personprofil. Specialist til støttet byggeri Haderslev Kommune

Stillings- og personprofil. Specialist til støttet byggeri Haderslev Kommune Stillings- og personprofil Specialist til støttet byggeri Haderslev Kommune September 2017 Opdragsgiver Haderslev Kommune Adresse Haderslev Kommune Gåskærgade 26-28 6100 Haderslev 74 34 34 34 www.haderslev.dk

Læs mere

ENERGITJENESTEN. Gode og gratis råd om alt fra sparepærer til energirigtig renovering af din bolig

ENERGITJENESTEN. Gode og gratis råd om alt fra sparepærer til energirigtig renovering af din bolig ENERGITJENESTEN Gode og gratis råd om alt fra sparepærer til energirigtig renovering af din bolig 02 EKSPERTER MED Peter Larsen Energivejleder Energivejlederne i Energitjenesten kan hjælpe dig, når du

Læs mere

Guide til en god trivselsundersøgelse

Guide til en god trivselsundersøgelse Guide til en god trivselsundersøgelse Udarbejdet af Arbejdsmiljø København November 2016 Indhold Indledning... 2 Trivselsundersøgelsen... 3 Før: Forberedelse af undersøgelsen (fase 1)... 5 Sørg for at

Læs mere

Koncern Personalepolitik

Koncern Personalepolitik Koncern Personalepolitik Personalepolitik med omtanke Et menneske er skabt ej for sig selv alene. Sådan lyder de allerførste ord i den første udgave af den avis, der 2. januar 1767 blev begyndelsen til

Læs mere

Københavns Kommune gennemfører hvert andet år en fælles trivselsundersøgelse på alle arbejdspladser i kommunen.

Københavns Kommune gennemfører hvert andet år en fælles trivselsundersøgelse på alle arbejdspladser i kommunen. TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2015 Indhold Indledning 3 Fase 1: Før Forberedelse af undersøgelsen 5 Fase 2: Under Gennemførelse af undersøgelsen 8 Fase 3: Efter Analyse og dialog om undersøgelsen 11 Indledning

Læs mere

Vejen til mere kvalitet og effektivitet

Vejen til mere kvalitet og effektivitet INNOVATIONSPLAN 2013-2015 Innovation i Helsingør Kommune Vejen til mere kvalitet og effektivitet Indholdsfortegnelse 1. En innovationskultur - hvorfor?... 2 2. Hvad er innovation?... 3 3. Hvad er grundlaget

Læs mere

Udviklingsprojekt Nye fællesskaber. - oplysning, dannelse og tværgående samarbejde mellem højskole, foreninger og lokalsamfund. Projektbeskrivelse

Udviklingsprojekt Nye fællesskaber. - oplysning, dannelse og tværgående samarbejde mellem højskole, foreninger og lokalsamfund. Projektbeskrivelse Udviklingsprojekt Nye fællesskaber - oplysning, dannelse og tværgående samarbejde mellem højskole, foreninger og lokalsamfund Projektbeskrivelse 1 MOTIVATION OG SAMMENHÆNG Gymnastikhøjskolen i Ollerup

Læs mere

STRATEGI FOR REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE

STRATEGI FOR REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE STRATEGI FOR REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE 2017 2020 INDLEDNING Esbjerg Kommune vil være Danmarks nye vækstcenter i 2020 og er med sine ca. 10.000 ansatte den største og mest mangfoldige arbejdsplads i

Læs mere

Skolepolitik. Silkeborg Kommunes skolepolitik

Skolepolitik. Silkeborg Kommunes skolepolitik Skolepolitik Silkeborg Kommunes skolepolitik 1 2 Indledning En skole i Silkeborg Kommune består af en undervisningsdel og en fritidsdel. Skolepolitikken angiver, hvad der skal være kendetegnende for Den

Læs mere

Strategiplan. for læring og udvikling Holmegaardskolen 2012-2014

Strategiplan. for læring og udvikling Holmegaardskolen 2012-2014 Strategiplan for læring og udvikling Holmegaardskolen 2012-2014 Holmegaardskolen er en skole, hvor der er store forventninger og krav til lærings- og udviklingsmål i undervisningen og i fritidsaktiviteterne.

Læs mere

PÅ VEJEN MOD FOSSILFRIHED KLIMASTRATEGI FOR AARHUS

PÅ VEJEN MOD FOSSILFRIHED KLIMASTRATEGI FOR AARHUS PÅ VEJEN MOD FOSSILFRIHED KLIMASTRATEGI FOR AARHUS INDLEDNING Klimaforandringerne er en af de største udfordringer, som verden står over for i dag. Derfor har Danmark et nationalt mål om at være uafhængig

Læs mere

CO 2 -regnskab 2009 og klimahandlingsplan 2010 for Ringsted Kommune

CO 2 -regnskab 2009 og klimahandlingsplan 2010 for Ringsted Kommune CO 2 -regnskab 2009 og klimahandlingsplan 2010 for Ringsted Kommune Indledning Ringsted Kommune underskrev aftale med Danmarks Naturfredningsforening om at blive klimakommune den 16. marts 2009. Målet

Læs mere

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Udgivet af: Beredskabsstyrelsen Datavej 16 3460 Birkerød Telefon 45 90 60 00 Email: brs@brs.dk www.brs.dk 2 Beredskabsstyrelsens Personalepolitik 3 Forord Velkommen

Læs mere

M U S. Medarbejderudviklingssamtale - en miniguide

M U S. Medarbejderudviklingssamtale - en miniguide Medarbejderudviklingssamtale - en miniguide Indhold HVORFOR MUS?....................... 4 STRATEGISK KOMPETENCEUDVIKLING............... 4 HVAD ER MUS?....................... 5 RAMMER FOR SAMTALEN 5 LØN

Læs mere

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale:

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: KULTURAFTALE Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: 1. Indledning Aftalen tager udgangspunkt i Festugens formål jf. vedtægterne samt Kulturaftalen mellem Kulturministeriet

Læs mere

Punkt 5 - bilag 4. Status på arbejdsmiljøet det seneste år

Punkt 5 - bilag 4. Status på arbejdsmiljøet det seneste år Oplæg til MED-Hovedudvalgets årlige arbejdsmiljødrøftelse 2012 Status på arbejdsmiljøet det seneste år Tendenser fra tal Tallene for 2011 er medtaget for at vise udviklingen. Tallene for begge perioder

Læs mere

Projektlederskab II. - Fra planlægning til gennemførelse og læring. Projektlederskab II

Projektlederskab II. - Fra planlægning til gennemførelse og læring. Projektlederskab II Projektlederskab II - Fra planlægning til gennemførelse og læring Projektlederskab handler både om mennesker og metoder. På Projektlederskab I var fokus i høj grad på, hvordan man får den optimale start

Læs mere

FDF Handlingsplan 2009-2010

FDF Handlingsplan 2009-2010 FDF Handlingsplan 2009-2010 Baggrund for handlingsplanen FDFs Vision 2015: FDF er synligt, folkekirkeligt børne- og ungdomsarbejde med livsvigtige fællesskaber og meningsfyldte aktiviteter. Frivilligt

Læs mere

Service og kvalitet. Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune

Service og kvalitet. Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune Service og kvalitet Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune Indledning Service og kvalitet er nøgleordene i Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune.

Læs mere

ENERGIFORBEDRING AF MINDRE ERHVERVS- VIRKSOMHEDER. Spar energi og penge få hjælp fra energiselskaberne

ENERGIFORBEDRING AF MINDRE ERHVERVS- VIRKSOMHEDER. Spar energi og penge få hjælp fra energiselskaberne ENERGIFORBEDRING AF MINDRE ERHVERVS- VIRKSOMHEDER Spar energi og penge få hjælp fra energiselskaberne ENERGISELSKABERNES SPAREINDSATS HVAD ER DET? I Danmark har vi stort fokus på at reducere energiforbruget.

Læs mere

LEDELSESGRUNDLAG UDVALGTE ROLLER, OPGAVER OG ANSVAR PÅ 4 LEDELSESNIVEAUER OG 6 TEMAER - DEL 2

LEDELSESGRUNDLAG UDVALGTE ROLLER, OPGAVER OG ANSVAR PÅ 4 LEDELSESNIVEAUER OG 6 TEMAER - DEL 2 LEDELSESGRUNDLAG UDVALGTE ROLLER, OPGAVER OG ANSVAR PÅ 4 LEDELSESNIVEAUER OG 6 TEMAER - DEL 2 Ledelsesgrundlaget er lavet med udgangspunkt i Leadership-Pipeline modellen. 2 Politisk betjening - Lede opad

Læs mere

Aalborg Handelsskole den stærke merkantile skole i regionen.

Aalborg Handelsskole den stærke merkantile skole i regionen. Aalborg Handelsskole Mål og strategier 2012-2017 Indhold 4 Vision og værdier 6 Fokusområde 1 - erhvervslivets skole 7 Fokusområde 2 - den internationalt orienterede skole 8 Fokusområde 3 - den digitale

Læs mere

Strategisk udviklingskonsulent 1. Job- og kravprofilen

Strategisk udviklingskonsulent 1. Job- og kravprofilen Strategisk udviklingskonsulent 1. Job- og kravprofilen Job- og kravprofilen er en uddybning af stillingen og skal være med til at sikre en fælles forståelsesramme mellem ansøger og Helsingør Kommune i

Læs mere

At vi lever op til gældende lov og har et bredt spekter af unge, som afspejler unge i Odense Kommune.

At vi lever op til gældende lov og har et bredt spekter af unge, som afspejler unge i Odense Kommune. Visioner for Elsesminde Odense Produktions-Højskole En god skole En god arbejdsplads Vi adskiller os positivt Visionen er: At vi med tiden, viden og ressourcer kan medvirke til at løfte unge personligt,

Læs mere

VÆRDIGRUNDLAG FOR. Multimediehuset

VÆRDIGRUNDLAG FOR. Multimediehuset VÆRDIGRUNDLAG FOR Multimediehuset Århus Kommune Borgerservice og Biblioteker Værdigrundlag for Multimediehuset Århus Kommune Borgerservice og Biblioteker Udarbejdet i samarbejde med NIRAS Konsulenterne

Læs mere

Trafikpolitiske målsætninger

Trafikpolitiske målsætninger Thisted Kommune Trafikpolitiske målsætninger 2013-2020 Marts 2013 Thisted Kommune Asylgade 30 7700 Thisted Telefon 9917 1717 E-mail: teknisk@thisted.dk Udarbejdet i samarbejde med Grontmij A/S Forsidefoto:

Læs mere

EVALUERING AF TREDJE RUNDE AF MANGFOLDIG- HEDSPROGRAMMET HOVEDKONKLUSIONER

EVALUERING AF TREDJE RUNDE AF MANGFOLDIG- HEDSPROGRAMMET HOVEDKONKLUSIONER Til Integrationsministeriet Dokumenttype Hovedkonklusioner Evaluering af tredje runde af Mangfoldighedsprogrammet (2009) Dato Marts, 2011 EVALUERING AF TREDJE RUNDE AF MANGFOLDIG- HEDSPROGRAMMET HOVEDKONKLUSIONER

Læs mere

Herfølge-hallen. Virksomhedsplan 2009

Herfølge-hallen. Virksomhedsplan 2009 Herfølge-hallen Virksomhedsplan 2009 2 INDHOLD Forord 3 Sammenfatning 4 Opgaver og Organisationsforhold 5 Ydelser og arbejdsområde 5 Struktur og ledelse 5 Personale oversigt og ændringer siden sidst 6

Læs mere

Klimahandlingsplan. Vision. Mål. Indsatsområder. Handlingsplan

Klimahandlingsplan. Vision. Mål. Indsatsområder. Handlingsplan Klimahandlingsplan Vision Assens Kommune vil være en bæredygtig foregangskommune for klimaet gå foran med det gode eksempel og reducere kommunens egen klimapåvirkning inddrage borgere, foreninger og erhvervslivet

Læs mere

Velkommen i brugsforeningsbestyrelsen

Velkommen i brugsforeningsbestyrelsen Velkommen i brugsforeningsbestyrelsen Det er stort at være medlem af FDB Gør hverdagen bedre Brugsforeningsbestyrelsens arbejde Bestyrelsen for en brugsforening har ansvar for brugsforeningens drift og

Læs mere

gladsaxe.dk/kultur Kultur fritid idræt

gladsaxe.dk/kultur Kultur fritid idræt gladsaxe.dk/kultur Kultur fritid idræt Kultur-, fritids- og idrætspolitik 2013-2016 Kultur-, Fritids- og Idrætspolitik 2013-2016 Indledning Kultur-, fritids- og idrætslivet er med til at gøre Gladsaxe

Læs mere

KLIKOVANDs kommunikationsstrategi. forberedt på skybrud

KLIKOVANDs kommunikationsstrategi. forberedt på skybrud s kommunikationsstrategi forberedt på skybrud Januar2014 Indhold Hvad går KLIKOVAND ud på?... 3 Målsætninger for kommunikationen... 3 Hvad vil vi sige?... 4 Hvem vil vi sige det til? (Målgrupperne)...

Læs mere

Corporate Social Responsibility

Corporate Social Responsibility Corporate Social Responsibility Vores tilgang til socialt ansvar Vores tilgang til social ansvarlighed er baseret på de principper, politikker og processer, der gør, at vi opfylder vores grundlæggers mål,

Læs mere

Afdelingschef i Vesthimmerlands Kommune

Afdelingschef i Vesthimmerlands Kommune Generelt Afdelingschef i Vesthimmerlands Kommune Om Vesthimmerlands Kommune Vesthimmerlands Kommune i Region Nordjylland blev etableret ved Kommunalreformen i 2007. Kommunen har ca. 37.500 indbyggere og

Læs mere