NOTAT. Kommenteret høringsnotat om udkast til bekendtgørelse vedrørende ikkekommercielt

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NOTAT. Kommenteret høringsnotat om udkast til bekendtgørelse vedrørende ikkekommercielt"

Transkript

1 NOTAT 7. november 2014 Kommenteret høringsnotat om udkast til bekendtgørelse vedrørende ikkekommercielt tv i MUX 1 Kulturstyrelsen sendte den 5. juli 2013 et udkast til bekendtgørelse om ikkekommerciel programvirksomhed i MUX 1 i høring med frist den 7. august 2013 (se vedlagte høringsliste, bilag 1). Hovedformålet med bekendtgørelsen er at udmønte beslutningerne i medieaftalen om, at der fremover kun udstedes tilladelser til samt gives støtte til programvirksomhed, som reelt har et publikum, og som handler om lokale forhold. Aftalen er konkretiseret i aftalepartiernes beslutning af 2. maj 2013 om, at lokal-tv fremover skal have et betydeligt kvalitativt løft og i langt højere grad målrettes lokalsamfundene. Denne beslutning om ændring af den eksisterende lokalordning har endvidere nødvendiggjort en ændring af radio- og fjernsynsloven, som blev fremsat i Folketinget den 6. november I alt har 31 organisationer m.v. afgivet høringssvar inden for høringsfristen, se bilag 2. Blandt disse har 10 høringsparter tilkendegivet, at de ingen bemærkninger har. I det følgende redegøres for hovedsynspunkterne i de modtagne høringssvar til bekendtgørelsesudkastet samt for ministeriets kommentarer. Der henvises herudover i det hele til de vedlagte høringssvar. Endelig vedlægges et revideret udkast til bekendtgørelse som bilag 3. Høringssvarene tegner overordnet et billede af generel tilslutning til omlægningen af ordningen. De mere konkrete temaer er beskrevet nedenfor. Endvidere er foretaget en række ændringer af rent teknisk/redaktionel karakter. 1) Særordningen for TV-Glad Sammenslutningen Af Medier i Lokalsamfundet (SAML), Danske Idébaserede Lokale Elektroniske Medier (DILEM), ANTV og Det Landsdækkende Sendesamvirke (DLS) finder ikke, at der bør ske forskelsbehandling af medieaktive handicapgrupper eller at navngivne stationer bør favoriseres i en bekendtgørelse. Det er efterfølgende besluttet, at foreninger, fonde m.v., hvis formål er at producere ikkekommercielt tv, som er produceret af og rettet mod personer med fysisk funktionsnedsættelse og psykisk eller intellektuel funktionsnedsættelse skal sikres adgang til at sende i MUX 1 via en særordning. De nærmere regler for særordningen er under udarbejdelse og vil blive indarbejdet i bekendtgørelsen på et senere tidspunkt. Bemærknin- Dok. nr

2 Side 2 gerne giver i øvrigt ikke Kulturministeriet anledning til at foretage ændringer i bekendtgørelsesudkastet. DR, TV2 Danmark og I/S DIGI-TV finder, at TV-Glads forpligtelser over for I/S DIGI TV vedrørende indgåelse af lignende aftale som sendesamvirkerne om bl.a. aflevering af signal til en TV2-region samt om betaling bør fremgå af bekendtgørelsen. Det tilsvarende gør sig gældende for så vidt angår koordinering mellem TV-Glad og sendesamvirkerne vedrørende TV-Glads mulighed for at samsende i alle eller flere af de 8 regionale områder, som fremgår af udkastets 4, stk. 3. Kulturministeriet finder, at det vil være korrekt at fastsætte udtrykkelige retningslinier for signalleverancer, betalingsforpligtelse og koordinering med sendesamvirkerne for foreninger m.v., hvis formål er at producere ikkekommercielt tv, som er produceret af og rettet mod personer med fysisk funktionsnedsættelse og psykisk eller intellektuel funktionsnedsættelse, hvorfor bekendtgørelsen foreslås ændret i overensstemmelse hermed, jf. det reviderede udkast 3, stk. 3. Der henvises i øvrigt til bemærkningerne ovenfor i punkt 1. Radio- og Tv-nævnet foreslår, at det præciseres, hvor meget sendetid TV-Glad skal have på hverdage, ligesom DR, TV2 Danmark og I/S DIGI-TV anbefaler, at TV-Glads hverdagssendetid fastsættes i bekendtgørelsen eller alternativt, at den nødvendige koordinering med sendesamvirkerne herom beskrives. Af hensyn til sendesamvirkernes mulighed for at tilrettelægge en sammenhængende programflade, foreslår Kulturministeriet, at det fastsættes specifikt i bekendtgørelsen, at stationerne ud over lørdage skal sende torsdage i det angivne tidsrum fra kl. 21:00 og 21:30, jf. 8, stk. 2. Der skabes således forudsigelighed for alle parter og eventuel fortolkningstvivl om senere mulighed for ændring af sendedagen elimineres hermed. Der henvises i øvrigt til bemærkningerne ovenfor i punkt 1. Bispebjerg lokal TV foreslår, at TV-Glad får mulighed for at udfylde tomrummene mellem tegnsprogs-tv. Se ministeriets svar ovenfor under punkt 1 og nedenfor under punkt 3 vedrørende tegnsprogstolkede programmer i sendetiden mellem kl. 17 og 21. 2) Antallet af programtilladelser ANTV, Bispebjerg lokal TV, Danske Idébaserede Lokale Elektroniske Medier (DILEM), Kanal Hovedstaden, Nationalpark Thy, Sammenslutningen Af Medier i Lokalsamfundet (SAML), Sendesamvirket FYN, Kanal MIDT/VEST, Samarbejdsforum for danske lytter- og seerorganisationer (SLS), Tv-Link, Tv Nisaa,og TV-Salam har alle anført, at antal tilladelser i den foreslåede ordning (32) er for lavt. Hovedparten foreslår, at antallet i egen region sættes op med 1-2 tilladelser. Dog foreslår høringsparterne vedrørende

3 Side 3 København typisk en fordobling af antal tilladelser fra 8 til 16 ud fra en begrundelse om befolknings-/seertal. Hertil kommer et forslag fra ANTV om, at såfremt det fulde antal tilladelser ikke udnyttes i en region, så flyttes antallet til en anden region. Endelig foreslår de etniske stationer (Tv-Link, Tv Nisaa,og TV-Salam), at disse tildeles en fjerdedel af tilladelserne i København. Endelig mener Nationalpark Thy og Kanal Hovedstaden, at antallet af tilladelseshavere skal fordobles, samtidig med at kravet til hver enkelt tilladelseshaver om antal førstegangsudsendelser og genudsendelser halveres. Kanal Hovedstaden anfører dog kun dette for deres egen region. Kulturministeriet har ved det foreslåede antal tilladelser på i alt 32 lagt vægt på både den befolkningsmæssige fordeling, på hensynet til at begrænse det samlede antal tilladelser ud fra ønsket om større tilskud pr. tilladelseshaver samt endelig hensynet til at sikre regional mangfoldighed. Der er således ikke alene tale om en nøjagtig opgørelse i forhold til befolknings-/seertal. Såfremt det ønskes i højere grad at prioritere hensynet til befolknings-/seertallet, finder ministeriet, at dette bør ske under fortsat hensyntagen til både befolkningen i hele landet samt til ikke at øge det samlede antal tilladelser i en grad, der udhuler det forøgede tilskud pr. tilladelseshaver. Ministeriet finder på denne baggrund en løsning med i alt 38 tilladelser passende. I det reviderede udkast til bekendtgørelse lægges på den baggrund op til at imødekomme høringsparterne således, at der i region Hovedstaden kan tildeles 11 i stedet for 8, og i hver af regionerne Fyn, Nord og Midt/Vest kan tildeles 4 i stedet for 3. Fordelingen pr. region vil i givet fald være således: 11 i region Hovedstaden, 5 i region Syd, 5 i region Østjylland, 4 i region Øst, 4 i region Midt-Vest, 4 i region Nord, 4 i region Fyn og 1 i region Bornholm. En sådan fordeling afspejler fortsat de ovennævnte hensyn, men tager bl.a. i højere grad hensyn til den befolkningsmæssige fordeling. I 2014 vil lokal-tv stationerne på grund af implementeringen af den nye ordning ikke kunne pågynde programvirksomheden før et stykke inde i året. Ved sendestart den 1. maj 2014 og en fordeling af puljens midler i forholdet 50 % til lokalradio og 50 % til lokal-tv giver dette følgende fordeling af midlerne: Samlet pulje i 2014 * Ved tv-puljeandel på 50 %: Fradrag: Foreninger m.v., hvis formål er at producere ikkekommercielt tv, som er produceret af og rettet mod personer med fysisk funktionsnedsættelse og psykisk eller intellektuel funktionsnedsættelse Seermåling (engangsudgift) Seermåling

4 Side 4 Tilskud til hver (fordelt på 38) Pr. nyprod.time (2*33 uger) *) Bemærk, at der desuden i 2014 skal fordeles 3,5 mio. kr. til dækning af distributionsomkostninger blandt de 38 tilladelseshavere, svarende til kr. til hver. Det bemærkes, at det i henhold til 31, stk. 1 i bekendtgørelse om ikkekommercielt tv i MUX 1 er Radio- og tv-nævnet, der fastsætter fordelingen af tilskudsmidlerne mellem radio- og tv-området på baggrund af rammen for den årlige bevilling til formålet. I henhold til 31, stk. 2 skal det af Radio- og tv-nævnet fastsatte beløb til tv-området dog mindst udgøre 50 pct. og maksimalt 70 pct. af den samlede bevilling. I 2015 vil den nye lokal-tv ordning være igangsat og stationerne må forventes at udøve gramvirksomhed hele året. Ved en fordeling af puljens midler i forholdet 40 % til lokalradio og 60 % til lokal-tv - hvilket er i overensstemmelse med Radio- og tv-nævnets hidtidige praksis - giver dette følgende fordeling af midlerne i 2015: Samlet lokalradio- og -tv-pulje i 2015 ** Ved tv-puljeandel på 60 %: Fradrag: Foreninger m.v., hvis formål er at producere ikkekommercielt tv, som er produceret af og rettet mod personer med fysisk funktionsnedsættelse og psykisk eller intellektuel funktionsnedsættelse Seermåling (engangsudgift) Seermåling Tilskud til hver (fordelt på 38) Pr. nyprod.time (2*50 uger) **) Udenfor medieaftaleperioden her lineært fremskrevet En fordobling af antal tilladelseshavere kombineret med en halvering af kravene til hver tilladelseshaver om produktions- og udsendelses-omfang er efter ministeriets opfattelse ikke hensigtsmæssig. En øgning af antallet af tilladelseshavere vil indebære en væsentlig reduktion af både mulighederne for et succesfuldt samarbejde mellem tilladelseshaverne om en sammenhængende programflade og mulighederne for et effektivt tilsyn med hver enkelt tilladelseshaver. De nuværende tilladelseshavere har mulighed for at slå sig sammen, og der er intet til hinder for, at der inden for samme tilladelse indgår bidrag fra forskellige redaktioner, som imidlertid fordi de kommer fra samme tilladelseshaver har et overordnet fælles præg på samme måde som de mange omnibus -kanaler, der i øvrigt præger tv-markedet. Heller ikke disse bemærkninger giver derfor ministeriet anledning til at foretage ændringer i nærværende bekendtgørelsesudkast. Med hensyn til de øvrige bemærkninger, skal ministeriet bemærke, at både ovenstående beregning samt hensynet til struktur og forudsigelighed i ordningen taler imod at flytte rundt på antal tilladelser mellem regionerne. Hensynet til alsidighed i ordnin-

5 Side 5 gen varetages allerede gennem Radio- og tv-nævnets prioritering ved fordelingen af tilladelserne, og ministeriet anser det ikke for hensigtsmæssigt, såfremt et vist antal tilladelser på forhånd allokeres til stationer med bestemt baggrund, såsom f.eks. etniske stationer. På baggrund af bemærkningerne vedrørende antal tilladelser foreslår Kulturministeriet derfor en ændring af antallet af tilladelser i overensstemmelse med ovenstående, jf. udkastets 4, stk. 1 og 2. De øvrige bemærkninger om hhv. varierende antal eller fordeling af et vist antal til etniske stationer giver ikke anledning til at foretage ændringer i nærværende bekendtgørelsesudkast. 3) Sendetid, timetal og genudsendelser Det Landsdækkende Sendesamvirke (DLS), Kanal Hovedstaden og Sammenslutningen Af Medier i Lokalsamfundet (SAML) foreslår, at lokal-tv tildeles bedre sendetider gennem anvendelsen af også sendetiden mellem kl. 17:00 og 21:00. ANTV, Bispebjerg lokal TV, HLTV, TV Sydsjælland, TV Møn og TV Vestsjælland bemærker i øvrigt, at tegnsprogs-tv-blokken væsentligt reducerer muligheden for at opnå højere seertal. LandTV mener, at kravet til antal førstegangsudsendelser og genudsendelser tvinger flere stationer til at gå sammen, og FolkekirkeTv Aalborg foreslår, at kravet om antal genudsendelser bør kunne justeres, hvis der sendes flere dog max 10 timers førstegangsudsendelser, og det kan godtgøres, at merproduktionen ikke går ud over kvaliteten. Sendetiden mellem kl. 17:00 og 21:00 på MUX 1 er allerede afsat til tegnsprogstolkede programmer. Ministeriet finder, at bemærkningerne ikke giver anledning til at foretage ændringer i bekendtgørelsesudkastet. Med hensyn til kommentarerne om at sætte det samlede krav til hver enkelt tilladelseshavers timetal ned, har det netop været hensigten med Kulturstyrelsens forslag til både de angivne indholdsmæssige og kvantitative krav at imødekomme det politiske ønske om at give lokal-tv et betydeligt kvalitativt løft gennem bl.a. at skabe incitament til en ordning, hvor flere stationer gik sammen, samlede kompetencerne og tillige får et højere tilskud pr. tilladelseshaver. Baggrunden for fastsættelsen af et krav om kun to timers egenproduktion er ønsket om, at der produceres kvalitet frem for kvantitet, og at tilskudsbeløbet derfor skulle gå hertil. Det står tilladelseshaverne frit for at producere programmer finansieret af andre midler og sende disse i den ledige sendetid. Ordningen skaber imidlertid intet incitament hertil, hvilket bl.a. er styrket gennem at sikre, at det minimumspublikum, der skal opnås, skal opnås til de programmer, tilladelseshaver er forpligtet til at producere og sende, ikke til evt. øvrige programmer, jf. afsnit 5 nedenfor. Ministeriet fastholder derfor kravet om to timers egenproduktion.

6 Side 6 4) Lokalkrav LandTV, Folkekirkeligt TV og FolkekirkeTv Aalborg finder, at kravet om, at programmerne skal produceres lokalt vil udelukke samarbejde og udveksling af programmer på tværs af regionerne. Tv-Link beklager, at kravet om lokalt indhold vil udelukke stationer med idébaseret indhold, og endelig gør Nationalpark Thy opmærksom på, at naturen ingen grænser kender, hvorfor definitionen af lokalt indhold er for snæver. Som beskrevet indledningsvist er det et politiske hovedformål med den nye ordning, at lokal-tv i langt højere grad handler om lokale forhold og målrettes lokalsamfundene. Kravene om at programmerne produceres fra, til og om/med lokalområdet er således i overensstemmelse med dette formål. Der er allerede indlagt fleksibilitet i kravet om lokalt indhold, eftersom der kun for 80 % af programmerne stilles krav om, at de skal handle om eller være med personer fra området bestående af både tilladelsesområdet og tilgrænsende områder (fx programmer, der produceres og sendes i region Midt/Vest, opfylder således kravet, hvis de handler om eller er med personer fra samme region og de tilgrænsende regioner Nord, Østjylland og Syd). Hertil kommer, at 20% af programmerne kan handle om andre forhold). Ministeriet finder derfor, at der allerede er givet den fleksibilitet, der kan tillades i forhold til fortsat opfyldelse af det politiske ønske til lokalt indhold mv. Bemærkningerne giver derfor ikke anledning til at foretage ændringer i nærværende bekendtgørelsesudkast. Der henvises i øvrigt til afsnit 10 vedr. organisatoriske krav (krav om hjemsted og bopæl). Radio- og tv-nævnet gør opmærksom på, at det ikke fremgår klart, hvorvidt lokalkravene i 11 tillige gælder for programvirksomheden i også øvrig sendetid. 11, stk. 1 lyder: Programvirksomheden skal udøves fra tilladelsesområdet. Programmerne skal således produceres af tilladelseshaveren i eller af personer hjemmehørende i tilladelsesområdet.. Dette gælder for alle stationens programmer og for hele programvirksomheden også for de programmer, der sendes i øvrig sendetid, jf. 8, stk. 3. Bemærkningen giver derfor ikke anledning til at foretage ændringer i nærværende bekendtgørelsesudkast. Sammenslutningen Af Medier i Lokalsamfundet (SAML) finder på den ene side ikke, at der bør være procentvis fordeling af programmerne (80 %) men bemærker på den anden side, at kravet om lokalt indhold vil afskære fra at lave programmer om bl.a. udenrigspolitik, etnicitet mv. Kulturministeriet finder, at udkastets bestemmelser udgør en rimelig afvejning mellem kravene om lokal tilknytning og en vis mulighed for redaktionelt udsyn. 5) Publikum ANTV, Det Landsdækkende Sendesamvirke, HLTV, TV Vestsjælland, TV Sydsjælland og TV Møn anfører, at kravet til minimumsseertal er sat højere end de seertal, DR2, DRK og TV 2 Zulu har. ANTV anfører derudover bl.a., at kravet er sat højere end de

7 Side 7 seertal, programserien Danskernes Akademi, sendt på DR2, havde i efteråret ANTV anfører endvidere, at det ikke er rimeligt, at stationerne skal bøde for de erfaringsmæssigt lave seertal i sommerperioden, og at stationerne kommer til at bøde for, at deres programmer ligger op ad programmer fra andre stationer på kanalen, som muligvis ikke er i stand til at tiltrække seere. Kanal Hovedstaden peger på, at tegnsprogsblokken og flytninger af kanalen i EPG en udgør en bremse på seertallene. FolkekirkeTv Aalborg og Sendesamvirket Fyn foreslår, at kravet gøres afhængigt af de stedlige regionale TV 2-virksomheders seertal. SAML foreslår, at kravet om seertal udgår, bl.a. på grund af omkostningerne til opgørelse. Omvendt tilslutter DILEM sig, at der opstilles krav om minimumspublikum. Endvidere peger Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen på, at det ikke kan udelukkes, at et krav om minimumspublikum vil kunne påvirke konkurrencen mellem konkurrerende lokal-tv-stationer, der har forskellig popularitet. Endelig finder ANTV af hensyn til bl.a. evt. ansatte, at Radio- og tv-nævnet skal give et varsel på f.eks. 6 måneder ved inddragelse af programtilladelsen på grund af manglende opfyldelse af publikumskravet. Kulturministeriets bemærkninger: Det skal være en forudsætning for bevarelse af tilladelse og tilskud, at den enkelte station reelt har et publikum. Den mulige øgede konkurrence, det måtte give mellem stationerne, er efter ministeriets opfattelse kun med til at understøtte kravet. Det beror på en misforståelse af den i udkastet til bekendtgørelse fastlagte opgørelsesmetode, når det anføres, at kravet er større end de seertal, DR2, DRK og TV 2 Zulu har. Af nedenstående skema fremgår, at tallene for den ugentlige dækning ( reach ) er langt under den akkumulerede dækning over et kvartal. Rent metodisk kan der ikke laves sammenligning mellem seertallene for en enkelt programserie som Danskernes Akademi og så de sammenlagte/akkumulerede seertal over et kvartal. Nedenfor er den akkumulerede dækning for de regionale TV 2-virksomheders 24-timers kanal ligeledes angivet, idet det bemærkes, at der ikke er nogen naturlig hverken positiv eller negativ sammenhæng mellem seertallene til denne ordnings tv og til de regionale TV 2-virksomheders programmer. Af den grund må det afvises at opstille en reguleringsmæssig sammenhæng mellem seertallene til de regionale TV 2-virksomheders kanal og kravene til programmerne efter nærværende ordning. Som det fremgår af tabellen nedenfor, har DR 2, DR K, TV 2 Zulu og de regionale TV 2-virksomheders 24-timers kanal langt større seertal (opgjort i 2. kvartal 2013) målt med den metode, der er lagt op til i bekendtgørelsen, og som ligeledes anvendes i forbindelse med public service-puljen, hvor det er den samlede dækning ( reach ) over et kvartal, der udregnes:

8 Side 8 DR 2, DR K og TV 2 Zulu reach opgjort på landsplan og i de enkelte regioner 1 Kanal DR2 DR K TV 2 Zulu Ugl. Ugl. Ugentlig Kumuleret reach Kum. reach Kum. reach% reach % % reach % % reach % Sendeområde: Hele landet 12,2 70 3,7 40,9 5,3 39 Region NORD 10,9 63,7 2,9 36,1 4,3 39,8 Region ØST 11,2 70 2,8 41,5 4,1 38,7 Region ØST- JYLLAND 11,3 66,8 3,4 37,9 5,7 33 Region FYN 13,4 74 4,4 47,2 4,7 30,9 Region SYD 9,4 61,5 2,9 39,2 6,5 33,2 Region Hovedstaden 14 74,5 4,3 41,9 6 44,3 Region MIDT- VEST 9,4 67,5 2,8 38,9 3 41,4 Foreslåede krav til ordningen: 2- halvår 2014: - 3,0 2015: - 5,0 2016: - 7,5 De regionale TV 2- virksomheders 24-timerskanal reach: Kumuleret reach % Region NORD 24,4 Region ØST 29,6 Region ØSTJYLLAND 17 Region FYN 17,6 Region SYD 19 Region Hovedstaden 11,2 Region MIDT-VEST 22,6 Det er korrekt, at lave seertal til de programmer, der i øvrigt sendes på kanalen, kan indvirke negativt på den enkelte stations programmer, men dette understreger blot behovet for, at tilladelseshaverne benytter sig af de forbedrede muligheder for at skabe en sammenhængende og attraktiv programflade, når der er færre, der skal samarbejde, og hver af dem får et større tilskud. Den foreslåede opgørelsesmetode har stor lighed med en metode, der i forvejen anvendes ved afgørelsen af, hvilke stationer, der kan oppebære programtilskud efter public service-puljen. Som tidligere oplyst udgør omkostningerne til de foreslåede målinger dels en engangsudgift på knap ½ mio. kr. til indkøb og installation af udstyr til TV- Meter-målinger, dels en årlig reservation på kr. til specifikke målinger på sta- 1 Det bemærkes, at de regionale TV 2-virksomheder, DR2, DR K og TV 2 Zulu også sender programmer i tidsrummet 17-21, hvilket ikke er tilfældet for lokal-tv stationerne, som ikke har adgang til at sende i dette tidsrum, da tiden er afsat til tegnsprogstolkning.

9 Side 9 tionsniveau for de tilfælde, hvor der er behov for øget statistisk pålidelighed. Det er fortsat vurderingen, at denne omkostning står i rimeligt forhold til det ønskede formål. Ministeriet finder det rimeligt, at kravet opgøres på en måde, så de erfaringsmæssigt lave seertal i sommerperioden ikke kommer stationerne til skade, hvilket foreslås imødekommet ved at ændre bekendtgørelsen, således at der kun kan blive tale om inddragelse af tilskud og tilladelse, hvis seertallene over en periode på mindst tre (i stedet for to) på hinanden følgende kvartaler har været under minimum. Med hensyn til ønsket om varsling af en inddragelse som følge af seertal under minimumskravet bemærkes for så vidt angår den almindelige sagsgang, at i en sag, hvor der kan blive tale om, at Radio- og tv-nævnet vil inddrage en programtilladelse, vil parten altid blive hørt forud for en eventuel afgørelse herom, jf. bestemmelserne herom i forvaltningsloven. Hertil kommer, at såfremt tilladelsen inddrages, vil der være tale om en sanktion fra nævnets side pga. manglende overholdelse at lovgivningens krav. Uanset, at der ikke på andre områder gives varsel på udstedelse af sanktioner, kan der dog peges på, at netop seertallene ikke er et forhold, som tilladelseshaveren umiddelbart er herre over, og at det derfor efter omstændighederne kan være rimeligt med et varsel som dog ikke som ANTV foreslår kan forventes fastsat helt op til 6 måneder. Med henblik på at sikre, at længden af varslet står i rimeligt forhold til den enkelte tilladelseshavers mulighed for konkret at forudse situationen, foreslås det indføjet, at Radio- og tv-nævnet skal give et passende varsel og at 17, stk. 4, således udformes således: Radio- og tv-nævnet kan med et passende varsel inddrage en tilladelse, såfremt tilladelseshavers programmer over en periode på mindst tre på hinanden følgende kvartaler har haft et seertal under det i stk. 3 angivne minimum. Det er dog tilladelseshavers ansvar, at eventuelle ansattes opsigelsesvarsler og lønninger m.v. håndteres. Ordningen evalueres 1½ år efter ikrafttræden. 6) Hjemmesidekrav HLTV støtter krav om fælles hjemmeside, mens TV Vestsjælland, TV Sydsjælland og TV Møn til gengæld finder, at en fælles hjemmeside vil kræve urimeligt store ressourcer. ANTV finder, at det er for meget at stille krav om 3 hjemmesider for hver station. Danske Idébaserede Lokale Elektroniske Medier (DILEM) gør opmærksom på, at det bør afklares, hvordan det forholder sig med link til sider med reklamer og HLTV, TV Vestsjælland, TV Sydsjælland, TV Møn foreslår følgende tilføjelse til, hvad stationens hjemmeside skal indeholde: En fortløbende programoversigt, som viser hvilket program der sendes hvornår med angivelse af, om det er en førstegangsudsendelse eller en genudsendelse. Kulturministeriet skal indledningsvist bemærke, at bekendtgørelsen kun stiller krav om én hjemmeside for stationen selv samt én fælles landsdækkende hjemmeside oprettet og drevet af sendesamvirkerne. Ministeriet finder endvidere, at de fleste stationer allerede i dag har en hjemmeside indeholdende de nødvendige oplysninger, samt at kravene til den fælles hjemmeside er så lempelige, at det ud fra ønsket om kvalitetsløft og øget professionalisme ikke bør være en særligt omfattende eller urimeligt krævende opgave for de i alt 8 sendesamvirker at oprette samt drive en fælles hjemmeside, hvilket

10 Side 10 ministeriet finder vil være en fordel for stationernes mulighed for udbredelse samt øget publikum. Med hensyn til reklamer på hjemmesiden følger det allerede af bekendtgørelsesudkastet, at der ikke må være reklamer på de hjemmesider, stationerne er forpligtede til at have, jf. 10, stk. 2. Det følger således også heraf, at billeder og tekst, herunder links, ikke må være udtryk for reklame. Der er intet forbud imod, at siderne linker videre til andre sider med kommercielle budskaber osv., så længe linkets tilstedeværelse eller udformning ikke i sig selv udgør en reklame. Ministeriet finder dog, at forslaget om en fortløbende programoversigt på stationernes hjemmeside vil øge brugervenlighed og tilgængelighed for publikum, hvorfor ministeriet finder, at kravene til hjemmesideindholdet i 15, stk. 1, nr. 5, bør suppleres hermed. 7) Europæiske programmer Sammenslutningen Af Medier i Lokalsamfundet (SAML) er uenig i kravet om, at der skal afsættes 10 % af programbudgettet til europæiske programmer fra producenter, der er uafhængige af tv-foretagendet. Radio og tv-nævnet finder, at der tilsyneladende er modstrid mellem dette krav og kravet i 11, stk. 1. TV Vestsjælland, TV Sydsjælland og TV Møn antager, at EU-kravet ikke har til hensigt at ændre udgangspunktet om, at en tilladelseshaver selv skal producere sine programmer. Bestemmelsen i 14 om europæiske programmer følger af det gældende Europa-Parlamentets- og Råds-direktiv 2010/13/EU af 10. marts 2010 om samordning af visse love og administrative bestemmelser i medlemsstaterne om udbud af audiovisuelle medietjenester (direktivet om audiovisuelle medietjenester). Det er således obligatorisk at medtage sådanne bestemmelser i bekendtgørelsen. Det er særligt kravet i 14, nr. 2, 1. pkt., der har givet anledning til kommentarer: 2) at 10 pct. af den sendetid, der ikke består af nyheder, sportsbegivenheder, konkurrencer og tekst-tv, eller 10 pct. af programbudgettet afsættes til europæiske programmer fra producenter, der er uafhængige af tv-foretagendet. For at skabe sammenhæng mellem dette krav og kravet om, at hver tilladelseshaver selv skal producere sine programmer, foreslår ministeriet, at der indføjes en dispensationsadgang for Radio- og tv-nævnet for kravet om, at tilladelseshaver selv skal producere sine programmer med følgende ordlyd: Radio- og tv-nævnet kan for programkategorier som ikke er nævnt i 14, nr. 2, se bort fra kravet i den nu besluttede lokal-tv ordning om, at programmerne skal produceres af tilladelseshaveren eller af personer hjemmehørende i tilladelsesområdet for op til 10 pct. af tilladelseshaverens sendetid eller programbudget. Kravet om, at tilladelsehaveren selv skal producere sine programmer, vil fortsat kunne stilles fuldt ud for programmer, der består af nyheder, sportsbegivenheder, konkurrencer og tekst-tv. 8) Krav til professionalisme og public access Bispebjerg lokal TV finder, at krav til public access skal være et skønhedskriterium og skal tænkes sammen med de puljemidler, der er afsat til uddannelsesaktiviteter. Stationen bemærker endvidere, at ansøgere bør kunne dokumentere fornøden professionalisme, ligesom DILEM finder, der bør lægges vægt på erfaring med tv-produktion. Her-

11 Side 11 imod anfører Sammenslutningen Af Medier i Lokalsamfundet (SAML), at et krav om ansøgers dokumenterede professionalisme mv. vil udelukke nogen og være i strid med lokalstationernes tradition for frivillighed. Kulturministeriet har allerede i bekendtgørelsesudkastet foreslået, at Radio- og tvnævnet ved sin vurdering af ansøgerne skal lægge vægt på bl.a. public access samt ansøgers dokumenterede faglighed, kompetencer, erfaring m.v. indenfor tv-drift eller lignende. Bestemmelsen udspringer af det i indledningen beskrevne politiske ønske om et betydeligt kvalitetsløft af lokal-tv, og bemærkningerne giver derfor ikke anledning til at foretage ændringer i bekendtgørelsesudkastet. 9) Sendesamvirket og I/S DIGI-TV DR på vegne af DR, TV2 Danmark og I/S DIGI-TV finder behov for øget klarhed med hensyn til bestemmelserne om betalingen til I/S DIGI-TV. Endvidere påpeger DR, at signalfremføringen ikke længere sker fra den enkelte region til TV 2/DANMARK A/S i Odense samt fra TV 2/DANMARK A/S i Odense og til sendemasterne, men fra den enkelte region til DR, DR Byen i København samt fra DR, DR Byen i København og til sendemasterne. Sendesamvirke Fyn foreslår, at det gældende politisk bestemte loft på betaling til DIGI-TV bevares, sådan at den del af tilskuddet, der er tiltænkt programvirksomhed, ikke udhules af høje sendeomkostninger. Sendesamvirket for Kanal Hovedstaden finder, at signalet bør kunne leveres direkte til DR frem for til TV 2/DANMARK A/S i Odense. TV Vestsjælland, TV Sydsjælland, TV Møn og HLTV foreslår, at standardvedtægten for sendesamvirkerne i bekendtgørelsens bilag 2, 5, ændres, således at sendesamvirkets bestyrelse kan bestå af op til fem medlemmer. Kulturministeriets bemærkninger: Det er tanken, at tilladelseshaverne som hidtil alene skal betale for den sendenetskapacitet, som de har behov for, idet sendesamvirket med passende varsel skal meddele DIGI-TV om eventuelle ændringer i behovet for kapacitet, jf. 18, stk. 9, 2. pkt. Dette omfatter også foreningers m.v., hvis formål er at producere ikkekommercielt tv, som er produceret af og rettet mod personer med fysisk funktionsnedsættelse og psykisk eller intellektuel funktionsnedsættelse eventuelle ønsker om samsending mellem flere eller alle regioner. Det er i øvrigt DIGI-TVs tilladelse og ikke denne bekendtgørelse, der regulerer DIGI-TVs evt. ret til udnyttelse af den kapacitet, tilladelseshaverne ikke har meddelt behov for. I konsekvens af DIGI-TVs ændrede procedure for signalfremføring bør 18, stk. 9, 3. pkt. ændres, så TV 2/DANMARK A/S i Odense erstattes med DR, DR Byen i København. Det er i medieaftalen for besluttet, at det til og med 2013 gældende loft for betalingen til DIGI-TV skulle bortfalde fra 2014, idet tilskudspuljen for 2014 samtidig forhøjedes med 3,5 mio. kr. til finansiering af distributionsomkostninger efter overgang til digitalt tv, dvs. netop omkostningen til DIGI-TV. Hensigten med denne forhøjelse var i videst muligt omfang at neutralisere virkningen af, at det gældende loft bortfalder. Ministeriet finder det rigtigst, at prisen for distribution bliver et anliggende alene mellem tilladelseshaverne og DIGI-TV.

12 Side 12 Endelig finder ministeriet det uproblematisk at imødekomme ønsket om at ændre 5 i standardvedtægten for sendesamvirkerne, således at et sendesamvirkes bestyrelse kan bestå af tre til fem medlemmer. 10) Organisatoriske krav Nationalpark Thy finder, at det er udtryk for unødigt bureaukrati at lægge op til krav om dannelse af foreninger og sendesamvirker. FolkekirkeTv Aalborg finder, at et krav om, at foreningens primære formål skal være at drive ikkekommerciel lokal fjernsynsvirksomhed vil udelukke organisationer med et bredere formål eller kræve at de etablerer en speciel forening, medens Sammenslutningen Af Medier i Lokalsamfundet (SAML) derimod finder, at det ikke blot skal være hovedformålet, men det eneste formål. Kulturministeriets erfaring med særligt tilsynssager, årsregnskaber og anden kontrol i forbindelse med tilskudsordningen viser et klart behov for dannelse af selvstændige foreninger med ansvar for tilladelse og tilskud, ligesom sendesamvirkernes tilstedeværelse i høj grad sikrer en større grad af selvbestemmelse og tilrettelæggelse, der i modsat fald skulle placeres hos myndigheden. Det anses tillige hensigtsmæssigt, at formålet for denne forening netop er ikkekommerciel lokal fjernsynsvirksomhed for ikke at blande anden virksomhed ind i foreningen og dennes regnskaber mv. Bemærkningerne giver imidlertid anledning til en overvejelse af risikoen for omgåelse, hvis der alene er krav om, at den tilladelseshavende forening skal have hjemsted i tilladelsesområdet. Derfor foreslås indføjet i 6, stk. 1, 2. pkt. at Et flertal af foreningens bestyrelsesmedlemmer skal have bopæl i tilladelsesområdet. Der henvises i øvrigt til afsnit 4, Lokalkrav. 11) Dummy-produktioner HLTV støtter det i bekendtgørelsen fremsatte forslag om stationernes indsendelse af 10 minutters dummy-produktion sammen med ansøgningen og programtilladelse, medens Sammenslutningen Af Medier i Lokalsamfundet (SAML) tvivler på, om det vil give et bedre billede af den påtænkte programvirksomhed. Endelig ønsker TV Vestsjælland, TV Sydsjælland og TV Møn kravet sat op til 3 x 30 min. Ministeriet finder, at indsendelsen af dummy-produktioner ikke blot tjener det formål at få et overordnet indtryk af den planlagte programvirksomhed, men tillige giver Radio- og tv-nævnet et sammenligningsgrundlag at holde programvirksomheden op imod ved senere kontrol heraf. Ministeriet finder, at 10 minutters dummy-produktion er tilstrækkelig til at opnå disse formål, og bemærkningerne giver derfor ikke anledning til at foretage ændringer i nærværende bekendtgørelsesudkast. 12) Øvrige bemærkninger ANTV finder, at der i bekendtgørelsen bør indføres et krav til HD som teknisk standard, og at placeringen af lokal-tv i sendenettet ikke er stabil, hvilket tillige bemærkes af Kanal Hovedstaden.

13 Side 13 Ministeriet finder ikke, at der i bekendtgørelsen bør indføres et specifikt format eller lignende i forbindelse med de tekniske krav. Det bør være valgfrit for stationerne, hvilken teknik, de ønsker at benytte, så længe den er tidssvarende og kan håndteres af DI- GI-TV i forbindelse med signaldistributionen. Det fremgår af sammenhængen, at der med bemærkningen om placeringen i sendenettet tænkes på placeringen i den såkaldte EPG (programguiden), hvor ikkekommercielt tv er blevet flyttet et par gange. EPGplaceringer aftales mellem I/S DIGI-TV og Boxer A/S, og Kulturministeriet har ikke hjemmel til at ændre disses beslutninger herom. Bemærkningerne giver derfor ikke ministeriet anledning til at foretage ændringer i nærværende bekendtgørelsesudkast. Kanal Hovedstaden finder, at tv bør få % af den samlede tilskudspulje, og at der kun bør gennemføres én samlet ansøgningsrunde for tilskud omfattende hele tilladelsesperioden, men dog med årlig rapportering og regnskab. Ministeriets erfaring viser, at den nuværende mulighed for fordeling af tilskudspuljen mellem radio og tv på mellem 50 og 70 % til tv, giver Radio- og tv-nævnet det nødvendige råderum til at fastsætte en rimelig fordeling. Samtidig sikrer den nye ordning i forvejen et væsentligt højere tilskud pr. tv-tilladelsesindehaver, hvorfor ministeriet ikke ser nogen grund til at forøge dette yderligere ved at give adgang til at tage en større del af den samlede pulje fra lokalradioerne. Med hensyn til forslaget om kun en ansøgningsrunde for tilskud, dvs. dækkende samtlige tilladelsesår, skal ministeriet bemærke, at tilskudsbevillingen afhænger af den årlige finanslovsbevilling, hvorfor tilsagn og flerårigt tilskud ikke anses for mulig. Selvom man måtte gøre en tildeling betinget af finanslovens vedtagelse, vil der fortsat ske så mange ændringer i løbet af et enkelt tilskudsår (i form af lukkede stationer og evt. nye tilladelseshavere efter genudbud), at der vil være uhensigtsmæssigt ikke at kunne regulere herfor gennem årlige ansøgningsrunder. Bemærkningerne giver derfor ikke anledning til at foretage ændringer i nærværende bekendtgørelsesudkast. Sammenslutningen Af Medier i Lokalsamfundet (SAML) finder ikke, at sendesamvirkerne skal give fortrinsret til indehavere af midlertidige tilladelser, da dette vil ødelægge muligheden for at planlægge en sammenhængende programflade. Det fremgår af bekendtgørelsen, at sendesamvirkerne ved fordeling af øvrig sendetid skal give fortrinsret til indehavere af midlertidige tilladelser, jf. udkastets 18, stk. 5. Det betyder ikke, at de midlertidige tilladelseshavere kan ændre på den sendetid, som de permanente tilladelseshaveres har fordelt til deres pligtige udsendelse af førstegangs- og genudsendelser, jf. udkastets 12. Bestemmelsen er en videreførsel af en gældende bestemmelse i den nuværende bekendtgørelse, hvilken ikke hidtil har givet problemer. Bemærkningen giver derfor ikke anledning til ændringer i bekendtgørelsesudkastet.

14 Side 14 Radio- og tv-nævnet finder, at forbuddet mod tilskyndelse til terror bør flyttes fra at være indeholdt i 13, stk. 3 til et selvstændigt stykke. Endvidere foreslår nævnet, at der indsættes en udtrykkelig hjemmel for nævnet til at tilbageholde efterfølgende års tilskud, indtil en station har opfyldt tilbagebetalingskrav vedr. tidligere år. Ministeriet har ingen indvendinger imod, at forbuddet om tilskyndelse til terror flyttes til et selvstændigt stykke og foreslår således, at der oprettes et 13, stk. 4, i overensstemmelse hermed. Ministeriet har ligeledes fulgt Radio- og tv-nævnets andet forslag og i det reviderede bekendtgørelsesudkast 35 indsat en udtrykkelig hjemmel for nævnet til at tilbageholde efterfølgende års tilskud, indtil en station har opfyldt tilbagebetalingskrav vedr. tidligere år. Endelig berører flere af høringssvarene emner, der ligger udenfor denne bekendtgørelse eller Kulturministeriets kompetence, så som ønsket om indførelse af must carry på lokal-tv, at Open Channels forsøg med terrestrisk tv på MUXKBH UHF kanal 35 gøres permanent, at nuværende tilladelser forlænges til udløbet af 2014, at der på længere sigt etableres et kanalfællesskab med de regionale TV 2-virksomheder, og at økonomien ikke hænger sammen, hvorfor tilskudsmidlerne derfor bør sættes op. Eftersom Open Channels forsøgsvirksomhed ligger udenfor denne høring og bekendtgørelse, og eftersom der allerede er taget politisk stilling til de øvrige nævnte emner, giver bemærkningerne ikke ministeriet anledning til at foreslå ændringer i nærværende bekendtgørelsesudkast.

15 Side 15 Bilag til høringsnotat: Grundlag for de opstillede krav til minimumspublikum til ikkekommercielt lokal- tv Baggrund I forbindelse med udstedelse af ny bekendtgørelse for ikkekommercielt lokal-tv skal der fastsættes et minimum for, hvornår en tv-station kan anses for reelt at have et publikum. På grundlag af eksisterende data for tv-seningen har Kulturstyrelsen opstillet nedenstående model for fastsættelse af dette minimumspublikum for ikkekommercielt lokal-tv og for måling heraf. Metodiske overvejelser Det vurderes, at et meningsfuldt udtryk for et minimumspublikum til denne type tv kan fastsættes ud fra, hvor mange (både absolut (antal) og relativt (pct. af)) personer over 12 år boende i tilladelsesområdet, som i et kvartal har set mindst fem minutter af de pågældende programmer. Man taler her om programmernes reach, herefter betegnet seertal/antal seere. Det er vigtigt at antal seere opgøres efter en statistisk pålidelig metode. Målinger i branchestandarden, TV-Meter-systemet, vil for en engangsudgift på knap ½ mio. kr. kunne genetableres. Det vurderes, at der derudover vil være behov for specifikke målinger for de tilfælde, hvor TV-Meter-målingerne på grund af de lave måleresultater ikke er statistisk pålidelige, f.eks. i mindre tæt befolkede regioner. På grund af befolkningstallet og det generelt lave antal seere til ikkekommercielt lokal-tv vil en TV-Metermåling ikke være statistisk pålidelig i region Bornholm, som derfor er udeladt i den følgende analyse af datagrundlag for Datagrundlag for det foreslåede niveau for minimumspublikum Hidtidige seertal findes kun fra tiden frem til 11. januar 2012, idet de regionale TV2- virksomheder indtil da havde sørget for det nødvendige udstyr til måling af seertallene for at kunne måle seertal i TV-Meter-systemet på deres ene time på kanalen. Da de regionale TV2-virksomheder fik hver deres egen kanal, flyttede de målingsudstyret over på disse kanaler. I 2011 havde hele kanalen med ikkekommercielt lokal-tv seere svarende til 15 pct. af befolkningen over 12 år. Til sammenligning havde de regionale TV2- virksomheders hele kanal (opgjort fra 7. juni 2012 til 7. juni 2013) seere svarende til 26 pct. af befolkningen over 12 år. En analyse af seertallet pr. kvartal på kanalen med ikkekommercielt lokal-tv taget som et gennemsnit for de fire kvartaler i 2011 i sendetidsrummene 9:00-17:00 og 21:00-01:00 hvor der er flest viser, at seertallet (som defineret ovenfor) for de enkelte regioner enten var over personer eller over 3 pct. af regionens befolkning på de nedenstående tidspunkter, der er markeret med grønt (Det bemærkes, at de regionale TV2- stationer i 2011 sendte på kanalen fra kl. 20:00 til kl. 21:00, og antageligt påvirkede seertallet umiddelbart derefter i opadgående retning):

16 Side 16 Tidspunkt Set af mere end / 3,0 % 09:00 - Midtvest 09:30 Hovedstad Fyn Syd 09:30 - Midtvest 10:00 Hovedstad Fyn Syd 10:00 - Midtvest 10:30 Hovedstad Fyn Syd 10:30 - Midtvest 11:00 Hovedstad Fyn Syd 11:00 - Midtvest 11:30 Hovedstad Fyn Syd 11:30 - Midtvest 12:00 Hovedstad Fyn Syd 12:00 - Midtvest 12:30 Hovedstad Fyn Syd 12:30 - Midtvest 13:00 Hovedstad Fyn Syd 13:00 - Midtvest 13:30 Hovedstad Fyn Syd 13:30 - Midtvest 14:00 Hovedstad Fyn Syd 14:00 - Midtvest 14:30 Hovedstad Fyn Syd 14:30 - Midtvest 15:00 Hovedstad Fyn Syd 15:00 - Midtvest 15:30 Hovedstad Fyn Syd 15:30 - Midtvest 16:00 Hovedstad Fyn Syd 16:00 - Midtvest 16:30 Hovedstad Fyn Syd 16:30 - Midtvest 16:59 Hovedstad Fyn Syd 21:00 - Midtvest 21:30 Hovedstad Fyn Syd 21:30 - Midtvest 22:00 Hovedstad Fyn Syd 22:00 - Midtvest 22:30 Hovedstad Fyn Syd 22:30 - Midtvest 23:00 Hovedstad Fyn Syd 23:00 - Midtvest 23:30 Hovedstad Fyn Syd 23:30 - Midtvest 24:00 Hovedstad Fyn Syd 24:00 - Midtvest 00:30 Hovedstad Fyn Syd 00:30 - Midtvest 01:00 Hovedstad Fyn Syd

17 Side 17 16:30-16:59 Hovedstad Fyn Syd 16:30-16:59 Hovedstad Fyn Syd Seertallet (som defineret ovenfor) for de enkelte regioner var enten over personer eller over 5 pct. af regionens befolkning på de nedenstående tidspunkter, der er markeret med gult: Tidspunkt Set af mere end / 5,0 % 15:00 - Midtvest 15:30 Hovedstad Fyn Syd 15:30 - Midtvest 16:00 Hovedstad Fyn Syd 16:00 - Midtvest Øst Nord 16:30 Hovedstad Fyn Syd Østjylland Midtvest 21:00 - Midtvest 21:30 Hovedstad Fyn Syd 21:30 - Midtvest 22:00 Hovedstad Fyn Syd 22:00 - Midtvest 22:30 Hovedstad Fyn Syd 22:30 - Midtvest 23:00 Hovedstad Fyn Syd 23:00 - Midtvest 23:30 Hovedstad Fyn Syd 23:30 - Midtvest 24:00 Hovedstad Fyn Syd 24:00 - Midtvest 00:30 Hovedstad Fyn Syd 00:30 - Midtvest 01:00 Hovedstad Fyn Syd Endelig var seertallet (som defineret ovenfor) for de enkelte regioner enten over personer eller over 7,5 pct. af regionens befolkning på de nedenstående tidspunkter, der er markeret med blåt: Tidspunkt Set af mere end / 7,5 % 16:00 - Midtvest Øst Nord 16:30 Hovedstad Fyn Syd Østjylland Midtvest 21:00 - Midtvest 21:30 Hovedstad Fyn Syd 21:30 - Midtvest 22:00 Hovedstad Fyn Syd 22:00 - Midtvest 22:30 Hovedstad Fyn Syd 22:30 - Midtvest 23:00 Hovedstad Fyn Syd 23:00 - Midtvest 23:30 Hovedstad Fyn Syd 23:30 - Midtvest 24:00 Hovedstad Fyn Syd

18 Side 18 Forslag til niveau for minimumspublikum I udkastet til bekendtgørelse er der på den baggrund lagt op til at fastsætte følgende niveau for minimumspublikum, forstået som hvor stort et antal personer eller andel af befolkningen (over 12 år) i regionen, som over et kvartal har set mindst fem minutter af tilskudsmodtagerens programmer: Minimumspublikum over 12 år pr. kvartal i regionen Antal personer Andel af befolkningen 3 pct. 5 pct. 7,5 pct. Konsekvenser af det foreslåede niveau for minimumspublikum Fordelingen af sendetid sker på ugebasis, og hver halve time repræsenterer således 3,5 timers udsendelse om ugen. Med den foreslåede ordning vil hver tilladelseshaver skulle sende 10 timer ugentligt, og tilladelseshaveren vil derfor have næsten tre gange så meget sendetid og dermed næsten tre gange så gode muligheder for at leve op til kravet om minimumspublikum. På den baggrund forekommer kravene ikke urimeligt høje. Det bemærkes, at minimumspublikumskravet skal opfyldes for den programvirksomhed, som tilladelseshaver er forpligtet til at udøve, og at tilladelseshaveren derfor ikke har noget incitament til at sende yderligere programmer alene med det formål at opnå det krævede minimumspublikum. Som det fremgår, er der i alle regioner flest seere mellem kl. 21:00 og kl. 23:00, svarende til 13 timer ugentligt fraregnet den ugentlige time til foreninger m.v., hvis formål er at producere ikkekommercielt tv, som er produceret af og rettet mod personer med fysisk funktionsnedsættelse og psykisk eller intellektuel funktionsnedsættelse. Det vurderes, at den konkrete fordeling af sendetiden ikke vil stille nogen tilladelseshavere væsentligt ringere i forhold til at kunne leve op til kravet om minimumspublikum. Det skyldes, at disse 13 mest sete timer vil kunne rumme førstegangsudsendelserne for alle tilladelseshaverne i de enkelte regioner på nær region Hovedstaden, hvor der imidlertid er en større mængde seere også uden for dette tidsrum. Det foreslås, at kravene til størrelsen af minimumspublikum øges over en årrække. Det skyldes dels, at hver station vil modtage en væsentlig større andel af puljens midler end hidtil, og derfor får øget mulighederne for at producere attraktivt indhold, dels at stationerne på denne måde får mulighed for gradvis at tilpasse sine aktiviteter til dette helt nye krav om reelt at have et publikum. Økonomiske konsekvenser Følgende omkostninger knytter sig til de nævnte seermålinger: En engangsudgift på knap ½ mio. kr. til indkøb og installation af udstyr til TV-Meter-målinger samt en årlig reservation på kr. til specifikke målinger på stationsniveau for de tilfælde, hvor der er behov for øget statistisk pålidelighed. Omkostningerne foreslås afholdt inden for puljen.

Forslag til lov om ændring af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed. (Ny ordning for udsendelse af ikkekommercielt tv)

Forslag til lov om ændring af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed. (Ny ordning for udsendelse af ikkekommercielt tv) Forslag til lov om ændring af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed (Ny ordning for udsendelse af ikkekommercielt tv) 1. I lov om radio- og fjernsynsvirksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 988 af 6. oktober

Læs mere

Kommenteret høringsnotat om udkast til ændring af radio- og fjernsynsloven (Ny ordning for udsendelse af ikkekommercielt tv i MUX 1)

Kommenteret høringsnotat om udkast til ændring af radio- og fjernsynsloven (Ny ordning for udsendelse af ikkekommercielt tv i MUX 1) Kulturudvalget 2013-14 L 50 Bilag 1 Offentligt NOTAT Kommenteret høringsnotat om udkast til ændring af radio- og fjernsynsloven (Ny ordning for udsendelse af ikkekommercielt tv i MUX 1) 6.november 2013

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed

Forslag. Lov om ændring af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed Lovforslag nr. L 50 Folketinget 2013-14 Fremsat den 6. november 2013 af kulturministeren (Marianne Jelved) Forslag til Lov om ændring af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed (Ny ordning for udsendelse

Læs mere

Bekendtgørelse om ikkekommercielt tv i MUX 1 1)

Bekendtgørelse om ikkekommercielt tv i MUX 1 1) Bekendtgørelse om ikkekommercielt tv i MUX 1 1) I medfør af 45, stk. 5 og 6, 47, stk. 2 og 4, 48 og 92 a i lov om radio- og fjernsynsvirksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 988 af 6. oktober 2011 som ændret

Læs mere

Bekendtgørelse om ikkekommercielt tv i MUX 1 1)

Bekendtgørelse om ikkekommercielt tv i MUX 1 1) BEK nr 145 af 18/02/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 28. december 2016 Ministerium: Kulturministeriet Journalnummer: Kulturmin., Kulturstyrelsen, j.nr. 2013-009476 Senere ændringer til forskriften BEK nr

Læs mere

Udkast til bekendtgørelse om ikkekommercielt tv i MUX 1 1)

Udkast til bekendtgørelse om ikkekommercielt tv i MUX 1 1) Udkast til bekendtgørelse om ikkekommercielt tv i MUX 1 1) I medfør af 45, stk. 5-7, 47, stk. 2 og 4, 48 og 92 a i lov om radio- og fjernsynsvirksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 1188 af 23. september

Læs mere

Ved høringsfristens udløb havde 24 organisationer m.v. afgivet høringssvar, se bilag

Ved høringsfristens udløb havde 24 organisationer m.v. afgivet høringssvar, se bilag NOTAT 8. december 2011 Kommenteret høringsnotat om udkast til revideret bekendtgørelse om fordeling af billedprogrammer i fællesantenneanlæg Styrelsen for Bibliotek og Medier sendte den 27. oktober 2011

Læs mere

I alt har 26 organisationer mv. afgivet høringssvar inden for høringsfristen, jf. bilag 1.

I alt har 26 organisationer mv. afgivet høringssvar inden for høringsfristen, jf. bilag 1. NOTAT Kommenteret høringsnotat vedr. lov om ændring af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed og lov om TV 2/DANMARK A/S (Ændrede must-carry -regler, DR s adgang til sponsorering, de regionale TV 2-virksomheders

Læs mere

Sendesamvirket Hovedstaden har bedt om foretræde, da Sendesamvirkets medlemmer er bekymret for udviklingen for det ikkekommercielle lokal-tv.

Sendesamvirket Hovedstaden har bedt om foretræde, da Sendesamvirkets medlemmer er bekymret for udviklingen for det ikkekommercielle lokal-tv. Kulturudvalget 2016-17 KUU Alm.del Bilag 39 Offentligt www.kanalhovedstaden.dk Sendesamvirket Hovedstaden, Helgolandsgade 10, 1653 København V CVR 35561951 - Telefon 21 69 39 46 tv@tvkobenhavn.dk Den 16.november

Læs mere

Afgørelse om tilsyn med Sønderborg Lokal TV

Afgørelse om tilsyn med Sønderborg Lokal TV 5. april 2017 Sønderborg Lokal TV Sendt til: operation@sltv.dk Radio- og tv-nævnet Grace Suhadi Fuldmægtig, cand.jur. gns@slks.dk www.slks.dk Afgørelse om tilsyn med Sønderborg Lokal TV Sammendrag Radio-

Læs mere

Tilladelse til ikkekommercielt tv i MUX 1

Tilladelse til ikkekommercielt tv i MUX 1 Tilladelse til ikkekommercielt tv i MUX 1 Felter markeret med * skal udfyldes. Vedhæftede bilag må højst fylde 15 MB i alt. CPR-nummer Fornavn (inkl. mellemnavn) Efternavn Vejnavn, nummer Evt. c/o adresse

Læs mere

Spørgsmål og svar til udbud af programtilladelse i MUX 1

Spørgsmål og svar til udbud af programtilladelse i MUX 1 Radio- og tv-nævnet 6. december 2013 Grace Nguyen Suhadi Fuldmægtig, cand.jur. gns@kulturstyrelsen.dk Direkte tlf.: 3374 5033 Spørgsmål og svar til udbud af programtilladelse i MUX 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Ansøgningsskema til regional programvirksomhed

Ansøgningsskema til regional programvirksomhed Ansøgningsskema til regional programvirksomhed Ansøgningsskemaet skal være modtaget i Styrelsen for Bibliotek og Medier, H.C. Andersens Boulevard 2, DK-1553 København V, senest fredag den 27. maj 2011

Læs mere

Notat. I det følgende redegøres for hovedsynspunkterne i de modtagne høringssvar. Der henvises herudover i det hele til de vedlagte høringssvar.

Notat. I det følgende redegøres for hovedsynspunkterne i de modtagne høringssvar. Der henvises herudover i det hele til de vedlagte høringssvar. Notat 24. november 2014 Kommenteret høringsnotat om udkast til bekendtgørelse om tilskud til produktion af dansk public service tv og bekendtgørelse om regnskab og revision af projekt- og aktivitetstilskud

Læs mere

Klage over afgørelse om tilsyn med TV København

Klage over afgørelse om tilsyn med TV København 8. marts 2016 TV København Sendt til: tv@tvkobenhavn.dk Radio- og tv-nævnet Tomas Kærup Fuldmægtig, cand.jur. tok@slks.dk www.slks.dk Klage over afgørelse om tilsyn med TV København Sammendrag Radio- og

Læs mere

<Ansøgers navn og adresse> (herefter tilladelseshaver) Tilladelse til programvirksomhed i den regionalt opdelte DAB-blok 3, område nr.

<Ansøgers navn og adresse> (herefter tilladelseshaver) Tilladelse til programvirksomhed i den regionalt opdelte DAB-blok 3, område nr. (herefter tilladelseshaver) Radio- og tv-nævnet 1. juli 2015 Sagsnr: 2014-022763 Lill-Jana Vandmose Larsen Specialkonsulent, cand.jur. lvl@kulturstyrelsen.dk Direkte tlf.: 33

Læs mere

Ansøgningsskema til landsdækkende programvirksomhed

Ansøgningsskema til landsdækkende programvirksomhed Ansøgningsskema til landsdækkende programvirksomhed Ansøgningsskemaet skal være modtaget i Styrelsen for Bibliotek og Medier, Mediesekretariatet, H.C. Andersens Boulevard 2, DK-1553 København V, senest

Læs mere

"Vil ministeren kommentere henvendelsen af 23/11-05 fra Forenede Danske Antenneanlæg, jf. L 38 -- bilag 13"

Vil ministeren kommentere henvendelsen af 23/11-05 fra Forenede Danske Antenneanlæg, jf. L 38 -- bilag 13 Kulturudvalget L 38 - Svar på Spørgsmål 20 Offentligt Folketingets Kulturudvalg Christiansborg 1240 København K Kulturministeren Kulturministeriet Nybrogade 2 1203 København K Tlf : 33 92 33 70 Fax : 33

Læs mere

Bilag 4: Udkast til programtilladelse til den femte radiokanal. Tilladelse til programvirksomhed på den femte jordbaserede FMradiokanal

Bilag 4: Udkast til programtilladelse til den femte radiokanal. Tilladelse til programvirksomhed på den femte jordbaserede FMradiokanal Bilag 4: Udkast til programtilladelse til den femte radiokanal Tilladelse til programvirksomhed på den femte jordbaserede FMradiokanal 1. Radio- og tv-nævnet giver hermed [tilladelseshaveren] tilladelse

Læs mere

Ansøgningsvejledning til støtte til uddannelsesaktiviteter i. i forbindelse med ikkekommerciel lokalradio- og -tvvirksomhed.

Ansøgningsvejledning til støtte til uddannelsesaktiviteter i. i forbindelse med ikkekommerciel lokalradio- og -tvvirksomhed. Radio- og tv-nævnet Efteråret 2015 rtv@kulturstyrelsen.dk Ansøgningsvejledning til støtte til uddannelsesaktiviteter i forbindelse med ikkekommerciel lokalradio- og tvvirksomhed (uddannelsespuljen) Baggrund

Læs mere

Det ikkekommercielle lokalradioudbud ved Slots- og Kulturstyrelsen

Det ikkekommercielle lokalradioudbud ved Slots- og Kulturstyrelsen Det ikkekommercielle lokalradioudbud ved Slots- og Kulturstyrelsen Hvad vil vi fortælle jer om i dag? Tidsplan for udbud af ikkekommercielle lokalradiotilladelser Hvem kan søge? Lokalt indhold Hvad kan

Læs mere

Radio24syv Att.: Jørgen Ramskov Vester Farimagsgade 41 1606 København V. Ansøgning fra Radio24syv om ændringer

Radio24syv Att.: Jørgen Ramskov Vester Farimagsgade 41 1606 København V. Ansøgning fra Radio24syv om ændringer Radio24syv Att.: Jørgen Ramskov Vester Farimagsgade 41 1606 København V Radio- og tv-nævnet 22. august 2013 Jette Fievé chefkonsulent, cand.jur. jfi@kulturstyrelsen.dk Direkte tlf.: 3373 3333 Ansøgning

Læs mere

Fordelingen af sendetid i region Hovedstaden i MUX 1

Fordelingen af sendetid i region Hovedstaden i MUX 1 19. december 2014 Sendesamvirket Hovedstaden Christiania TV Vesterbro Lokal TV Sendt til: reipuert@mail.dk andreasbennetzen@gmail.com johannes@uptv.dk Radio- og tv-nævnet Grace Nguyen Suhadi Fuldmægtig,

Læs mere

Bekendtgørelse om Radio- og tv-nævnets udbud af tilladelser til programvirksomhed i den regionalt opdelte DAB-blok 3

Bekendtgørelse om Radio- og tv-nævnets udbud af tilladelser til programvirksomhed i den regionalt opdelte DAB-blok 3 Bekendtgørelse om Radio- og tv-nævnets udbud af tilladelser til programvirksomhed i den regionalt opdelte DAB-blok 3 I medfør af 45, stk. 5, og 48 i lov om radio- og fjernsynsvirksomhed, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Resumé af Radio- og tv-nævnets udbud af tilladelser til DAB-blok 3

Resumé af Radio- og tv-nævnets udbud af tilladelser til DAB-blok 3 Radio- og tv-nævnet 11. maj 2015 Sagsnr. 2014-021630 Lill-Jana Vandmose Larsen Juridisk specialkonsulent lvl@kulturstyrelsen.dk Direkte tlf.: 33 73 33 35 Resumé af Radio- og tv-nævnets udbud af tilladelser

Læs mere

Bekendtgørelse om Radio- og tv-nævnets udbud af tilladelser til programvirksomhed i den regionalt opdelte DAB-blok 3

Bekendtgørelse om Radio- og tv-nævnets udbud af tilladelser til programvirksomhed i den regionalt opdelte DAB-blok 3 Bekendtgørelse om Radio- og tv-nævnets udbud af tilladelser til programvirksomhed i den regionalt opdelte DAB-blok 3 I medfør af 45, stk. 5, og 48 i lov om radio- og fjernsynsvirksomhed, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Ved høringsfristens udløb havde 18 organisationer m.v. afgivet høringssvar, se bilag

Ved høringsfristens udløb havde 18 organisationer m.v. afgivet høringssvar, se bilag NOTAT 11. april 2011 Kommenteret høringsnotat om udkast til revideret bekendtgørelse om fordeling af billedprogrammer i fællesantenneanlæg Styrelsen for Bibliotek og Medier sendte den 14. februar 2011

Læs mere

Høringssvar om ikke-kommercielt lokal-tv på MUX 1

Høringssvar om ikke-kommercielt lokal-tv på MUX 1 Styrelsen for Bibliotek og Medier Mediesekretariatet H. C. Andersens Boulevard 2 1553 København V 17. september 2008 Høringssvar om ikke-kommercielt lokal-tv på MUX 1 Hermed fremsendes høringssvar fra

Læs mere

Bemærkninger til forordningsforslaget. Almindelige bemærkninger

Bemærkninger til forordningsforslaget. Almindelige bemærkninger 17. marts 2006 FM 2006/21 Bemærkninger til forordningsforslaget 1. Baggrunden for forordningsforslaget Almindelige bemærkninger Landstingsforordning nr. 6 af 14. november 2004, der trådte i kraft den 1.

Læs mere

Bekræftelse på, at der sendes i henhold til programvilkårene i stationens tilladelse.

Bekræftelse på, at der sendes i henhold til programvilkårene i stationens tilladelse. 2. februar 2017 TV Bella Sendt til: dzenna7@msn.com Radio- og tv-nævnet Thyge Moos Fuldmægtig, cand.scient.pol. tmo@slks.dk www.slks.dk Tilsyn med TV Bella Sammendrag Radio- og tv-nævnet har ført tilsyn

Læs mere

Bilag 2. Vejledning til udbud af ledig sendetid på lokalradioområdet

Bilag 2. Vejledning til udbud af ledig sendetid på lokalradioområdet Bilag 2 Radio- og tv-nævnet 8. juni 2012 Rasmus Pleidrup Fuldmægtig, cand.jur. Vejledning til udbud af ledig sendetid på lokalradioområdet 2012 rpl@kulturstyrelsen.dk Direkte tlf.: 3373 3369 Radio- og

Læs mere

NOTAT. Baggrund. I det politiske beslutningspapir fra juni 2007 står der følgende: Kulturministeriet Nybrogade 2 1202 København K. Att.

NOTAT. Baggrund. I det politiske beslutningspapir fra juni 2007 står der følgende: Kulturministeriet Nybrogade 2 1202 København K. Att. Kulturministeriet Nybrogade 2 1202 København K I/S DIGI-TV Banestrøget 21 DK-2630 Taastrup Att. Lene Gelting Erik H. Kjeldsen D +45 3520 3194 F +45 3520 4380 E ekd@dr.dk 9. maj 2008 NOTAT Gennemgang af

Læs mere

Kapitel 1 Anvendelsesområde

Kapitel 1 Anvendelsesområde Notat Udkast til bekendtgørelse om programvirksomhed på grundlag af registrering samt on-demand audiovisuel programvirksomhed 10. marts 2016 I medfør af 46, 47, stk. 4 og 5, og 48 i lov nr. xx af xx om

Læs mere

I/S DIGI-TV. H.C. Andersens Boulevard 2 DK-1553 København V +45 3373 3373 www.kulturstyrelsen.dk rtv@kulturstyrelsen.dk. Radio- og tv-nævnet

I/S DIGI-TV. H.C. Andersens Boulevard 2 DK-1553 København V +45 3373 3373 www.kulturstyrelsen.dk rtv@kulturstyrelsen.dk. Radio- og tv-nævnet I/S DIGI-TV Radio- og tv-nævnet 1. oktober 2013 Jette Fievé chefkonsulent, cand.jur. jfi@kulturstyrelsen.dk Direkte tlf.: 3373 3333 Forlængelse af tilladelse til I/S DIGI-TV til distribution af lyd- og

Læs mere

Bekendtgørelse om Radio- og tv-nævnets udbud af tilladelser til programvirksomhed i den regionalt opdelte DAB-blok 3

Bekendtgørelse om Radio- og tv-nævnets udbud af tilladelser til programvirksomhed i den regionalt opdelte DAB-blok 3 BEK nr 600 af 04/05/2015 (Historisk) Udskriftsdato: 5. oktober 2016 Ministerium: Kulturministeriet Journalnummer: Kulturmin., j.nr. 2014-015748 Senere ændringer til forskriften BEK nr 720 af 27/05/2015

Læs mere

Sammenslutningen Af Medier i Lokalsamfundet, SAML, vil hermed ønske dig tillykke med udnævnelsen til kulturminister.

Sammenslutningen Af Medier i Lokalsamfundet, SAML, vil hermed ønske dig tillykke med udnævnelsen til kulturminister. Kulturminister Uffe Elbæk Kulturministeriet Nybrogade 2 1203 København K Sendt per mail til min@kum.dk Aalborg, den 21. oktober 2011 Kære Uffe Elbæk Sammenslutningen Af Medier i Lokalsamfundet, SAML, vil

Læs mere

Bruttolister med forslag fra rundbordssamtalerne Bilag C

Bruttolister med forslag fra rundbordssamtalerne Bilag C Bruttolister med forslag fra rundbordssamtalerne Bilag C Bruttoliste over stikord fra drøftelse af distribution af ikkekommerciel lokalradio og -tv via internettet den 29. januar 2014 1a) Hvilke muligheder

Læs mere

Ansøgningsskema til landsdækkende programvirksomhed

Ansøgningsskema til landsdækkende programvirksomhed Ansøgningsskema til landsdækkende programvirksomhed Ansøgningsskemaet skal være modtaget i Styrelsen for Bibliotek og Medier, Mediesekretariatet, H.C. Andersens Boulevard 2, DK-1553 København V, senest

Læs mere

Afgørelse om tilsyn med TV København

Afgørelse om tilsyn med TV København 12. september 2017 TV København Sendt til: tv@tvkobenhavn.dk Radio- og tv-nævnet Thyge Moos Fuldmægtig, cand.scient.pol. tmo@slks.dk www.slks.dk Afgørelse om tilsyn med TV København Sammendrag Radio- og

Læs mere

DKPK Den Kristne Producentkomité

DKPK Den Kristne Producentkomité Kulturudvalget (2. samling) KUU alm. del - Bilag 275 Offentligt DKPK København d. 13-09-08 Styrelsen for Bibliotekogmedier jni@bibliotekogmedier.dk att. Janni Nielsen Høringssvar vedr. Mediesekretariatets

Læs mere

Beslutningspapir tiltrådt af partierne bag medieaftale 2007-2010 d. 11. juni 2007 - Retningslinier for udbud af digitalt tv mv.

Beslutningspapir tiltrådt af partierne bag medieaftale 2007-2010 d. 11. juni 2007 - Retningslinier for udbud af digitalt tv mv. 11 juni 2007 Beslutningspapir tiltrådt af partierne bag medieaftale 2007-2010 d. 11. juni 2007 - Retningslinier for udbud af digitalt tv mv. A: Overordnet fordeling af digitale tv-sendemuligheder Der er

Læs mere

Tilladelse til ikkekommercielt tv i MUX 1

Tilladelse til ikkekommercielt tv i MUX 1 Tilladelse til ikkekommercielt tv i MUX 1 Felter markeret med * skal udfyldes. Vedhæftede bilage må højst fylde 1 MB i alt. CVR-nummer Link til CVR 20403381 Produktionsnummer 100428470 Foreningens navn

Læs mere

1.Foreningen for Lokal-TV 2. Lokalradio- og fjernsynsnævnet for Nordi Sønderborg og omegn borg, Augustenborg, Sydals, Gråsten,

1.Foreningen for Lokal-TV 2. Lokalradio- og fjernsynsnævnet for Nordi Sønderborg og omegn borg, Augustenborg, Sydals, Gråsten, RADIO- OG TV-NÆVNET 1.Foreningen for Lokal-TV 2. Lokalradio- og fjernsynsnævnet for Nordi Sønderborg og omegn borg, Augustenborg, Sydals, Gråsten, Kamillevænget 8 Sundeved, Broager og Sønderborg 5270 Odense

Læs mere

Resumé af Radio- og tv-nævnets udbud af tilladelse til DAB-blok 1

Resumé af Radio- og tv-nævnets udbud af tilladelse til DAB-blok 1 Radio- og tv-nævnet 1. juli 2016 Lill-Jana Vandmose Larsen Specialkonsulent, cand.jur. Telefon 33 73 33 35 lvl@slks.dk www.slks.dk Resumé af Radio- og tv-nævnets udbud af tilladelse til DAB-blok 1 Sendemulighederne

Læs mere

BILAG 1: Nærmere beskrivelse af scenarierne, jf. afsnit 14

BILAG 1: Nærmere beskrivelse af scenarierne, jf. afsnit 14 BILAG 1: Nærmere beskrivelse af scenarierne, jf. afsnit 14 Udvalget har bedt Rambøll regne på de forretningsmæssige muligheder for en DTTgatekeeper ved varierende antal MUX til rådighed. Som nævnt vil

Læs mere

Vejledning for tilladelseshavere om programvirksomhed i MUX 1

Vejledning for tilladelseshavere om programvirksomhed i MUX 1 Radio- og tv-nævnet Juni 2016 Vejledning for tilladelseshavere om programvirksomhed i MUX 1 Side 1 af 17 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Programtilladelsen og generelle krav... 3 2.1. Udstedelse

Læs mere

Vejledning om tilskud til ikkekommercielle tv-stationer 2017

Vejledning om tilskud til ikkekommercielle tv-stationer 2017 Vejledning om tilskud til ikkekommercielle tv-stationer 2017 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Indledning... 2 Ansøgning om tilskud... 2 NemID... 2 Vedtægter... 3 Budget... 3 CVR-nr. og P-nr....

Læs mere

VEJLEDNING OM IKKEKOMMERCIELT TV I MUX1

VEJLEDNING OM IKKEKOMMERCIELT TV I MUX1 Kulturudvalget 2015-16 KUU Alm.del Bilag 107 Offentligt VEJLEDNING OM IKKEKOMMERCIELT TV I MUX1 Sendesamvirket Hovedstaden Indhold 1. Indledning... 3 2. Tilladelse, timer og tilladelsesområde... 5 3. Udøves

Læs mere

Vejledning om tilskud til ikkekommercielle tv-stationer 2016

Vejledning om tilskud til ikkekommercielle tv-stationer 2016 Vejledning om tilskud til ikkekommercielle tv-stationer 2016 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Indledning... 2 Ansøgning om tilskud... 2 NemID... 2 Vedtægter... 3 Budget... 3 CVR-nr. og P-nr....

Læs mere

Lovforslaget sammenholdt med gældende lov a, stk. 2, ophæves.

Lovforslaget sammenholdt med gældende lov a, stk. 2, ophæves. Lovforslaget sammenholdt med gældende lov Gældende formulering Lovforslaget 1 I lov om radio- og fjernsynsvirksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 255 af 20. marts 2014, foretages følgende ændringer: 11 a.

Læs mere

Bekendtgørelse om programvirksomhed på grundlag af registrering samt ondemand audiovisuel programvirksomhed 1)

Bekendtgørelse om programvirksomhed på grundlag af registrering samt ondemand audiovisuel programvirksomhed 1) BEK nr 100 af 28/01/2010 (Historisk) Udskriftsdato: 8. februar 2017 Ministerium: Kulturministeriet Journalnummer: Kulturmin., j.nr. 2004-20399-229 Senere ændringer til forskriften BEK nr 894 af 23/08/2012

Læs mere

Public service-kontrakt mellem TV 2/FYN og kulturministeren for perioden 1. januar 2007 til 31. december 2010

Public service-kontrakt mellem TV 2/FYN og kulturministeren for perioden 1. januar 2007 til 31. december 2010 J. nr. 2004-18141 Public service-kontrakt mellem TV 2/FYN og kulturministeren for perioden 1. januar 2007 til 31. december 2010 Indledning Danske public service-medier udfylder en vigtig rolle som skaber

Læs mere

Bilag 4: Udkast til programtilladelse for sendemulighed med en kapacitet på 128 kbit/s

Bilag 4: Udkast til programtilladelse for sendemulighed med en kapacitet på 128 kbit/s Bilag 4: Udkast til programtilladelse for sendemulighed med en kapacitet på 128 kbit/s RADIO- OG TV-NÆVNET Tilladelse til programvirksomhed på sendemulighed Y med en kapacitet på 128 kbit/s (kaldet DAB

Læs mere

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 21 af 30. december 2004 om tilskud til lokale radio- og tv-stationer mv.

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 21 af 30. december 2004 om tilskud til lokale radio- og tv-stationer mv. Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 21 af 30. december 2004 om tilskud til lokale radio- og tv-stationer mv. I medfør af 39, stk. 2, og 42, stk. 1 og 2, og 59, stk. 2 og 3, i landstingsforordning nr. 6 af

Læs mere

Forslag. lov om ændring af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed

Forslag. lov om ændring af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed 2008/1 LSF 78 (Gældende) Udskriftsdato: 16. januar 2017 Ministerium: Kulturministeriet Journalnummer: Kulturministeriet, j.nr. 2004-22153-37 Fremsat den 19. november 2008 af kulturministeren (Carina Christensen)

Læs mere

Lov om ændring af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed og lov om ophavsret 1)

Lov om ændring af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed og lov om ophavsret 1) Bilag 6: Lov om ændring af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed og lov om ophavsret LOV nr 1269 af 16/12/2009 Gældende Offentliggørelsesdato: 17-12-2009 Kulturministeriet Senere ændringer til forskriften

Læs mere

9. september 2014. Danske Medier Pressens Hus Skindergade 7 1159 København K. Att.: Administrerende direktør Ebbe Dal ed@danskemedier.

9. september 2014. Danske Medier Pressens Hus Skindergade 7 1159 København K. Att.: Administrerende direktør Ebbe Dal ed@danskemedier. 9. september 2014 Danske Medier Pressens Hus Skindergade 7 1159 København K Radio- og tv-nævnet Jette Fievé chefkonsulent, cand.jur. xjfi@kulturstyrelsen.dk www.kulturstyrelsen.dk Att.: Administrerende

Læs mere

BIBLIOTEK OG MEDIER. ~ sryrelsln For~ lvgaderummet (Lorry) Bogtrykkervej 25, st. th. 2400 København NV. Tilsagn om tilskud i 2009 og 2010 i MUX l

BIBLIOTEK OG MEDIER. ~ sryrelsln For~ lvgaderummet (Lorry) Bogtrykkervej 25, st. th. 2400 København NV. Tilsagn om tilskud i 2009 og 2010 i MUX l ~ sryrelsln For~ BIBLIOTEK OG MEDIER lvgaderummet (Lorry) Bogtrykkervej 25, st. th. 2400 København NV Radio- og tv-nævnet 22. oktober 2009 Sagsnr: LDT20.2009-0241 ith@bibliotekogmedier.dk Direkte tlf.

Læs mere

Børne- og Undervisningsudvalget L 81 Bilag 1 Offentligt

Børne- og Undervisningsudvalget L 81 Bilag 1 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget 2015-16 L 81 Bilag 1 Offentligt Sagsnr.: 181.77M.351 Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling December 2015 Høringsnotat Forslag til lov om ændring af lov om Sydslesvigudvalget

Læs mere

Vejledning om tilskud til ikkekommercielle radiostationer 2015

Vejledning om tilskud til ikkekommercielle radiostationer 2015 Vejledning om tilskud til ikkekommercielle radiostationer 2015 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Indledning... 3 Ansøgning om tilskud... 3 NemID... 3 Vedtægter... 3 Budget... 5 CVR. nr. og P-nr....

Læs mere

Formand Christian Scherfig Radio- og tv-nævnet Styrelsen for Bibliotek og Medier H.C. Andersens Boulevard 2 1553 København V. Kære Christian Scherfig

Formand Christian Scherfig Radio- og tv-nævnet Styrelsen for Bibliotek og Medier H.C. Andersens Boulevard 2 1553 København V. Kære Christian Scherfig Formand Christian Scherfig Radio- og tv-nævnet Styrelsen for Bibliotek og Medier H.C. Andersens Boulevard 2 1553 København V BESTYRELSEN DR Byen Emil Holms Kanal 20 DK-0999 København C T +45 3520 3040

Læs mere

Høringsnotat. Bekendtgørelse om Trafik- og Byggestyrelsens gebyrer på postområdet. 1. Indledning

Høringsnotat. Bekendtgørelse om Trafik- og Byggestyrelsens gebyrer på postområdet. 1. Indledning Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon Fax 7262 6790 cabi@tbst.dk www.tbst.dk Notat Høringsnotat Bekendtgørelse om Trafik- og Byggestyrelsens gebyrer på postområdet 1. Indledning Trafik- og Byggestyrelsen

Læs mere

Forslag til ny medieaftale for Ikkekommerciel lokal-tv 2017

Forslag til ny medieaftale for Ikkekommerciel lokal-tv 2017 www.kanalhovedstaden.dk Ikkekommerciel lokal-tv skal kvalitetsudvikles og udgøre en større andel af det samlede danske mediebillede Forslag til ny medieaftale for Ikkekommerciel lokal-tv 2017 Dansk folkeoplysning

Læs mere

Tilladelse til ikkekommercielt tv i MUX 1

Tilladelse til ikkekommercielt tv i MUX 1 Tilladelse til ikkekommercielt tv i MUX 1 Felter markeret med * skal udfyldes. Vedhæftede bilage må højst fylde 1 MB i alt. CVR-nummer Link til CVR 344894 Produktionsnummer 10178447 Foreningens navn DanmarkC

Læs mere

Ansøgningsskema til landsdækkende programvirksomhed

Ansøgningsskema til landsdækkende programvirksomhed Ansøgningsskema til landsdækkende programvirksomhed Ansøgningsskemaet skal være modtaget i Styrelsen for Bibliotek og Medier, H.C. Andersens Boulevard 2, DK-1553 København V, senest fredag den 27. maj

Læs mere

Klage over reklame for www.århus.dk i nyhedsudsendelse på TV 2/Østjylland

Klage over reklame for www.århus.dk i nyhedsudsendelse på TV 2/Østjylland RADIO- OG TV-NÆVNET TV 2/Østjylland Skejbyparken 1 8200 Århus N København den 16. marts 2005 Klage over reklame for www.århus.dk i nyhedsudsendelse på TV 2/Østjylland Tom Flangel Nielsen har ved mail af

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af sundhedsloven (Justering af takster for somatiske færdigbehandlingsdage)

Forslag til Lov om ændring af sundhedsloven (Justering af takster for somatiske færdigbehandlingsdage) Sundheds- og Ældreministeriet NOTAT Enhed: Sundhedsøkonomi Sagsbeh.: DEPJABN Koordineret med: Sagsnr.: 1606002 Dok. nr.: 150303 Dato: 29. august 2016 Forslag til Lov om ændring af sundhedsloven (Justering

Læs mere

Notat 20. marts 2014. Kommenteret høringsnotat om udkast til bekendtgørelse om Radio- og tvnævnets genudbud af den femte jordbaserede FM-radiokanal

Notat 20. marts 2014. Kommenteret høringsnotat om udkast til bekendtgørelse om Radio- og tvnævnets genudbud af den femte jordbaserede FM-radiokanal Notat 20. marts 2014 Kommenteret høringsnotat om udkast til bekendtgørelse om Radio- og tvnævnets genudbud af den femte jordbaserede FM-radiokanal Kulturstyrelsen sendte den 27. januar 2014 et udkast til

Læs mere

v. Advokatfirmaet Dahl, Koch & Boll Billund, Brørup, Grindsted, Helle Klage fra Radio Holsted A/S over vilkår i tilladelse til lokal radiovirksomhed.

v. Advokatfirmaet Dahl, Koch & Boll Billund, Brørup, Grindsted, Helle Klage fra Radio Holsted A/S over vilkår i tilladelse til lokal radiovirksomhed. RADIO- OG TV-NÆVNET Radio Holsted A/S Lokalradionævnet for Bramming, v. Advokatfirmaet Dahl, Koch & Boll Billund, Brørup, Grindsted, Helle Kongensgade 70 Holsted, Vejen, Ribe og Ølgod Box 1094 Holsted

Læs mere

Tilladelse til ikkekommercielt tv i MUX 1

Tilladelse til ikkekommercielt tv i MUX 1 Tilladelse til ikkekommercielt tv i MUX 1 Felter markeret med * skal udfyldes. Vedhæftede bilage må højst fylde 1 MB i alt. CVR-nummer Link til CVR 37881 Produktionsnummer 10173003 Foreningens navn Foreningnen

Læs mere

DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: DR Jura Politik Strategi

DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: DR Jura Politik Strategi DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C Att.: DR Jura Politik Strategi Radio- og tv-nævnet 22. november 2013 Sagsnr: 2013-010561 Grace Nguyen Suhadi Fuldmægtig, cand.jur. gns@kulturstyrelsen.dk Direkte

Læs mere

Vejledning om tilskud til ikkekommercielle radiostationer 2014

Vejledning om tilskud til ikkekommercielle radiostationer 2014 Vejledning om tilskud til ikkekommercielle radiostationer 2014 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Indledning... 2 Ansøgning om tilskud... 2 NemID... 2 Vedtægter... 2 Budget... 4 CVR. nr. og P-nr....

Læs mere

Vejledning om tilskud til ikkekommercielle radiostationer 2016

Vejledning om tilskud til ikkekommercielle radiostationer 2016 Vejledning om tilskud til ikkekommercielle radiostationer 2016 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Indledning... 2 Ansøgning om driftstilskud... 2 NemID... 2 Vedtægter... 2 Budget... 4 CVR-nr.

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om tilskudsforvaltningen i landbrugets fonde

Rigsrevisionens notat om beretning om tilskudsforvaltningen i landbrugets fonde Rigsrevisionens notat om beretning om tilskudsforvaltningen i landbrugets fonde Oktober 2016 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 17/2015 om tilskudsforvaltningen

Læs mere

Høringsnotat - L48 vedr. Øfeldt Centret

Høringsnotat - L48 vedr. Øfeldt Centret Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2011-12 L 48 Bilag 1 Offentligt Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Enhed: Primær Sundhed Sagsbeh.: SUMBWI Sags nr.: 1113573 Dok. Nr.: 743286 Dato: 6. december 2011

Læs mere

Notat. Kommenteret høringsnotat om udkast til bekendtgørelse om ikkekommerciel lokalradiovirksomhed

Notat. Kommenteret høringsnotat om udkast til bekendtgørelse om ikkekommerciel lokalradiovirksomhed Notat 3. november 2016 Kommenteret høringsnotat om udkast til bekendtgørelse om ikkekommerciel lokalradiovirksomhed Alle programtilladelser til FM-lokalradio i Danmark udløber ved udgangen af 2017, og

Læs mere

Kommenteret høringsnotat om udkast til bekendtgørelse om mediestøtte

Kommenteret høringsnotat om udkast til bekendtgørelse om mediestøtte 28. november 2013 Kommenteret høringsnotat om udkast til bekendtgørelse om mediestøtte Kulturstyrelsen sendte den 24. oktober 2013 et udkast til bekendtgørelse om mediestøtte i høring med frist til den

Læs mere

6. februar 2015. DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: DR Jura, Politik og Strategi

6. februar 2015. DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: DR Jura, Politik og Strategi 6. februar 2015 DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C Radio- og tv-nævnet Louise Nygaard Andersen Fuldmægtig, cand.jur. lna@kulturstyrelsen.dk www.kulturstyrelsen.dk Att.: DR Jura, Politik og

Læs mere

Afgørelse om tilsyn med Radio Vest

Afgørelse om tilsyn med Radio Vest 15. december 2016 Radio Vest Sendt til: rvkontor@mail.dk Radio- og tv-nævnet Rasmus Barndorff Fuldmægtig rab@slks.dk www.slks.dk Afgørelse om tilsyn med Radio Vest Sammendrag Radio- og tv-nævnet har ført

Læs mere

København den 22. januar 2004

København den 22. januar 2004 RADIO- OG TV-NÆVNET 1.Lokalradioforeningen Max FM 2.Storradionævnet for v/ Stig Hartvig Nielsen Kronjylland/Djursland Hovedvejen 17, Kousted Kulturel Forvaltning 8900 Randers Laksetorvet 8900 Randers København

Læs mere

Ad. side 14, Figur 2: Beløbene vedr. recepturgebyr, variabel og fast avance fremgår af bekendtgørelse nr. 183 af 20. februar 2012.

Ad. side 14, Figur 2: Beløbene vedr. recepturgebyr, variabel og fast avance fremgår af bekendtgørelse nr. 183 af 20. februar 2012. Holbergsgade 6 DK-1057 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M sum@sum.dk W sum.dk Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen kfst@kfst.dk SHA@kfst.dk Dato: 22. maj 2012 Enhed: Sundhedsjura og lægemiddelpolitik

Læs mere

Den 14. december 2011 til den 11. januar 2012 sendte Energistyrelsen et udkast til en revideret

Den 14. december 2011 til den 11. januar 2012 sendte Energistyrelsen et udkast til en revideret HØR ING SN OT AT EK ST ERNE HØR INGSPART ER 25. Juni 2012 J.nr. 2110/1181-0208 Ref. spo Skriftlig høring om udkast til bekendtgørelse om teknisk godkendelsesordning for konstruktion, fremstilling, opstilling,

Læs mere

DR har modtaget Radio- og tv-nævnets udtalelse om DRs public service-redegørelse for 2010.

DR har modtaget Radio- og tv-nævnets udtalelse om DRs public service-redegørelse for 2010. Formand Christian Scherfig Radio- og tv-nævnet Styrelsen for Bibliotek og Medier H.C. Andersens Boulevard 2 1553 København V BESTYRELSESFORMANDEN DR Byen Emil Holms Kanal 20 DK-0999 København C T +45 3520

Læs mere

Notat om model for tildeling af tilskud fra bredbåndspuljen

Notat om model for tildeling af tilskud fra bredbåndspuljen Notat om model for tildeling af tilskud fra bredbåndspuljen Dato 14. marts 2016 Kontor i departementet KKT Udgangspunktet er, at bredbåndspuljen skal være efterspørgselsdrevet og teknologineutral. Tildelingen

Læs mere

TILLADELSE TIL BOXER TV A/S. København den 4. april 2008

TILLADELSE TIL BOXER TV A/S. København den 4. april 2008 RADIO- OG TV-NÆVNET TILLADELSE TIL BOXER TV A/S København den 4. april 2008 Tilladelse til Boxer TV A/S til distribution af lyd- og billedprogrammer ved hjælp af jordbaserede digitale tv-sendemuligheder

Læs mere

2009/1 LSF 61 (Gældende) Udskriftsdato: 15. marts Fremsat den 11. november 2009 af kulturministeren (Carina Christensen) Forslag.

2009/1 LSF 61 (Gældende) Udskriftsdato: 15. marts Fremsat den 11. november 2009 af kulturministeren (Carina Christensen) Forslag. 2009/1 LSF 61 (Gældende) Udskriftsdato: 15. marts 2017 Ministerium: Kulturministeriet Journalnummer: Kulturministeriet, j.nr. 2004-24647-22. Fremsat den 11. november 2009 af kulturministeren (Carina Christensen)

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed 2010/1 BTL 19 (Gældende) Udskriftsdato: 13. januar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Kulturudvalget den 24. november 2010 Betænkning over Forslag til lov om ændring af

Læs mere

Klage fra UTV over afslag på forøget sendetid.

Klage fra UTV over afslag på forøget sendetid. MEDIESEKRETARIATET 1. UTV Århus 2. Århus kommunes Fritids- og Aarhus Universitet Kulturforvaltning Willemoesgade 15 Vestergade 55, Postboks 619 8200 Århus N 8100 Århus C København den 24. februar 2005

Læs mere

Lovforslaget sammenholdt med gældende lov

Lovforslaget sammenholdt med gældende lov Lovforslaget sammenholdt med gældende lov Gældende formulering Lovforslaget 1 I lov om radio- og fjernsynsvirksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 988 af 6. oktober 2011, foretages følgende ændringer: 1.

Læs mere

TV 2 DANMARK A/S er i øvrigt underlagt dansk lovgivning, herunder telelovgivningen samt medieansvarsloven.

TV 2 DANMARK A/S er i øvrigt underlagt dansk lovgivning, herunder telelovgivningen samt medieansvarsloven. 15. december 2014 Tilladelse til TV 2 DANMARK A/S til at udøve public serviceprogramvirksomhed Kapitel 1. Generelle bestemmelser 1.1. Hjemmel I medfør af 38 a i lov om radio- og fjernsynsvirksomhed, jf.

Læs mere

Boxer TV A/S Langebrogade 6 E Postbox 118 1004 København K. Att.: adm. direktør Steen Ulf Jensen. Boxer TV A/S anmodning om ibrugtagning af MUX 6

Boxer TV A/S Langebrogade 6 E Postbox 118 1004 København K. Att.: adm. direktør Steen Ulf Jensen. Boxer TV A/S anmodning om ibrugtagning af MUX 6 Boxer TV A/S Langebrogade 6 E Postbox 118 1004 København K 27. august 2013 Søren F. Jensen Juridisk konsulent sfj@bibliotekogmedier.dk Direkte tlf.: 33 73 33 27 Att.: adm. direktør Steen Ulf Jensen Boxer

Læs mere

Lokalradioforening Birkerød Bispevej København NV. Att.: Stefan Honoré

Lokalradioforening Birkerød Bispevej København NV. Att.: Stefan Honoré Lokalradioforening Birkerød Bispevej 4 2400 København NV Att.: Stefan Honoré RADIO- OG TV-NÆVNET 26. marts 2010 Ulrike Clade Christensen Fuldmægtig, cand.jur. ucc@bibliotekogmedier.dk Direkte tlf.: 3373

Læs mere

Udkast til Bekendtgørelse om formidlingstilskud til nedbringelse af billetpriser

Udkast til Bekendtgørelse om formidlingstilskud til nedbringelse af billetpriser 10. oktober 2012 Udkast til Bekendtgørelse om formidlingstilskud til nedbringelse af billetpriser I medfør af 24, stk. 3, i lov om scenekunst, jf. lovbekendtgørelse nr. 529 af 4. juni 2012, fastsættes:

Læs mere

Ansøgningsskema til landsdækkende programvirksomhed

Ansøgningsskema til landsdækkende programvirksomhed Ansøgningsskema til landsdækkende programvirksomhed Ansøgningsskemaet skal være modtaget i Styrelsen for Bibliotek og Medier, H.C. Andersens Boulevard 2, DK-1553 København V, senest fredag den 27. maj

Læs mere

Vejledning om tilskud til lokale radio- og tv-stationer 1

Vejledning om tilskud til lokale radio- og tv-stationer 1 RADIO- OG TV-NÆVNET Januar 2006 Vejledning om tilskud til lokale radio- og tv-stationer 1 1. Indledning Denne vejledning beskriver mulighederne for at søge tilskud fra tilskudspuljen til lokal radio- og

Læs mere

Bemærkningen giver således ikke anledninger til ændringer af lovforslaget.

Bemærkningen giver således ikke anledninger til ændringer af lovforslaget. Børne- og Undervisningsudvalget 2011-12 L 74 Bilag 1 Offentligt Sagsnr.: 193.47H.271 Høringsnotat Forslag til Lov om ændring af lov om friskoler og private grundskoler m. v., lov om folkehøjskoler, efterskoler,

Læs mere

I/S DIGI-TV Att. Lars Esben Hansen TV 2 DTT A/S Rugaardsvej Odense C. København den 10. januar 2006

I/S DIGI-TV Att. Lars Esben Hansen TV 2 DTT A/S Rugaardsvej Odense C. København den 10. januar 2006 RADIO- OG TV-NÆVNET I/S DIGI-TV Att. Lars Esben Hansen TV 2 DTT A/S Rugaardsvej 25 5100 Odense C København den 10. januar 2006 Tilladelse til I/S DIGI-TV til distribution af lyd- og billedprogrammer ved

Læs mere

Kulturudvalget 2009-10 KUU alm. del Svar på Spørgsmål 132 Offentligt

Kulturudvalget 2009-10 KUU alm. del Svar på Spørgsmål 132 Offentligt Kulturudvalget 2009-10 KUU alm. del Svar på Spørgsmål 132 Offentligt Kulturministeren Folketingets Kulturudvalg Christiansborg 1240 København K Kulturministeriet Nybrogade 2 1203 København K Tlf : 33 92

Læs mere

Aftale om ikke-kommercielle lokalradioers brug af musik

Aftale om ikke-kommercielle lokalradioers brug af musik Aftale om ikke-kommercielle lokalradioers brug af musik 1. Parter: Denne aftale er indgået mellem på den ene side KODA og på den anden side SAML (Sammenslutningen Af Medier i Lokalsamfundet), som tilsammen

Læs mere

TV 2/DANMARK A/S er i øvrigt underlagt dansk lovgivning, herunder telelovgivningen samt medieansvarsloven.

TV 2/DANMARK A/S er i øvrigt underlagt dansk lovgivning, herunder telelovgivningen samt medieansvarsloven. 2. maj 2013 Tilladelse til TV 2/DANMARK A/S til at udøve public serviceprogramvirksomhed Kapitel 1. Generelle bestemmelser 1.1. Hjemmel I medfør af 38 a i lov om radio- og fjernsynsvirksomhed, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere