Ansættelseskontrakt for privatansat med vejledende bemærkninger

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ansættelseskontrakt for privatansat med vejledende bemærkninger"

Transkript

1 Ansættelseskontrakt for privatansat med vejledende bemærkninger DSL har under punkterne i ansættelseskontrakten tilføjet noter om, hvad der er lovpligtigt, sædvanlige vilkår for privatansatte eller hvorfor det er vigtigt, at punktet fremgår. Det er argumenter, du kan benytte som input i forhandlingen med din kommende arbejdsgiver. Noterne står i [parentes] med grønt under hver paragraf. Når du er privatansat på individuel kontrakt, er hovedreglen, at løn, pension, lønregulering, arbejdstid, overarbejde, løn under barsel og barns sygdom, ekstra fridage med løn osv. ikke er fastlagt på forhånd. Derfor er et godt udgangspunkt for en ansættelse en god kontrakt, der klart og tydeligt beskriver de vilkår, som er aftalt. Alt, hvad der fremgår af kontrakten, minimerer risikoen for tvister efterfølgende mellem dig og din arbejdsgiver. Mellem undertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer) (indsæt CVR-nummer) (herefter kaldet virksomheden) [Du skal være opmærksom på, at det er den rette arbejdsgiver, du indgår aftale med, især hvis du skal arbejde fra flere adresser og selskaber. CVR-nummeret sikrer, at der ikke er tvivl om arbejdsgiverens identitet] og medundertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer) (herefter kaldet medarbejderen) indgås følgende: ANSÆTTELSESKONTRAKT 1

2 Indhold 1. Tiltrædelsesdato Arbejdssted, opgaver og reference Løn og lønforhandling Bonus, provision mv Pension Arbejdstid Merarbejde Ferie og fridage Efteruddannelse/kompetenceudvikling Graviditet, barsel og adoption Barns sygdom, læge- og tandlægebesøg Rejseudgifter/ kørsel i egen bil/ benyttelse af egen telefon mv Distancearbejde Opsigelse Særlige vilkår Tavshedspligt og loyalitetsforpligtelse Parternes underskrifter Klausuler Henvisninger

3 1. Tiltrædelsesdato Medarbejderen tiltræder stillingen som (indsæt stillingsbetegnelse) med virkning fra (indsæt dato og år). [Dato for din første arbejdsdag skal fremgå af kontrakten, jf. ansættelsesbevisloven, og det har betydning for beregning af din anciennitet. Ligeledes skal det fremgå, hvorvidt stillingen er tidsbegrænset, og hvis det er tilfældet, skal din sidste arbejdsdag indføjes. Hvis stillingen er tidsbegrænset med mulighed for fastansættelse, så aftal et tidspunkt et par måneder før ansættelsesforholdets afslutning for at drøfte en eventuel fortsat ansættelse] 2. Arbejdssted, opgaver og reference Arbejdsstedet adresse er (indsæt adresse). [Arbejdsstedets beliggenhed skal fremgå af kontrakten, også hvis din adresse er arbejdsadressen, jf. ansættelsesbevisloven. Hvis du har mulighed for at arbejde hjemme, er det hensigtsmæssigt, at det fremgår af kontrakten eller ved henvisning til virksomhedens interne regler] Medarbejderen skal beskæftige sig med opgaver inden for (indsæt arbejdsområde), jf. vedlagte stillingsbeskrivelse. [Ifølge ansættelsesbevisloven skal kontrakten indeholde titel, stilling, jobkategori eller en stillingsbeskrivelse. Sidstnævnte kan med fordel udarbejdes som bilag til kontrakten, da en stillings indhold ændrer sig med årene. En stillingsbeskrivelse er hensigtsmæssig, især hvis du oplever usikkerhed om stillingens konkrete indhold og ansvar. Foreligger der en udførlig stillingsbeskrivelse, sikrer det også, at begge parter er afklarede og enige om stillingens indhold. Hvis stillingsbetegnelse og jobindhold ændres under ansættelsen, er det vigtigt at tilføje eller ændre beskrivelsen. Du kan både bruge det i en lønforhandling og ved karriereskift] Medarbejderen refererer til (indsæt fx chef, direktør e.l.) [Hvis du har flere chefer/direktører, er det vigtigt, at der er klarhed om, hvem du refererer til] 3. Løn og lønforhandling Lønnen udgør kr. (indsæt beløb) pr. måned og udbetales månedsvis bagud og er til rådighed senest den sidste hverdag i måneden. [Løn og udbetalingsterminer skal fremgå af kontrakten, jf. ansættelsesbevisloven. Når du aftaler løn med din kommende arbejdsgiver, skal du være opmærksom på, om pensionen er helt eller delvis inklusive i det aftalte beløb. Det kan betyde mange tusinde kroner til forskel, hvis pensionen skal fratrækkes lønnen. Lønnen bør afspejle din generelle markedsværdi, dvs. din uddannelse, erfaring, specialer osv. Det er nemlig vigtigt at opnå det rigtige lønniveau fra begyndelsen, da erfaringen viser, at en for lav begyndelsesløn ofte følger med i hele ansættelsesforløbet. Husk at benytte DSL s lønstatistik og kontakt gerne sekretariatet. 3

4 Hvis startlønnen er lavere, end du forventer, så prøv at få forhandlet enten en lønstigning eller en lønforhandling efter 3 eller 6 måneder ansættelse ind i kontrakten. En genforhandling, efter kort tids ansættelse, giver dig mulighed for at vise din arbejdsgiver, hvad du kan, og din arbejdsgiver får mulighed for at se dig an, inden det endelige lønniveau fastsættes] Lønnen forhandles minimum én gang årlig i (indsæt måned) måned med virkning fra (indsæt måned). Første gang den (indsæt dato). [Løn handler om andet end et månedligt beløb. I forskellige livsfaser varierer ens behov i et ansættelsesforhold. Og i perioder kan løn under barsel, videreuddannelse eller frihed betyde mere end en høj løn. Derfor er det godt at gøre sig klart inden en forhandling, hvilke vilkår, der har højeste prioritet for dig. Og ændrer dine prioriteringer sig senere i ansættelsen, så er den årlige lønforhandling også tidspunktet, hvor du enten kan forhandle vilkår ind i din kontrakt, eller konvertere dem du har til højere løn. Husk altid at forberede lønforhandlingen i god tid, noter nye kompetencer, gode resultater, gode samarbejdsrelationer eksternt og internt osv., også i løbet af året] Ved væsentlige ændringer i de i 2 nævnte arbejdsopgaver genforhandles lønnen. [Sker der væsentlige ændringer i din ansættelse (det kan dreje sig om en chefstilling med eller uden personaleledelse, de aftalte rejsedages antal er fordoblet, du udfører opgaver for 2 eller andet), vil der være basis for en ekstraordinær lønstigning og en ændring af eller tillæg til din ansættelseskontrakt]. 4. Bonus, provision mv. Medarbejderen aflønnes med bonus, provision mv. på de vilkår, der fremgår nedenfor (eller af bilag til ansættelseskontrakten). Medarbejderen er ved fratræden i optjeningsperioden berettiget til en forholdsmæssig andel af den bonus, provision mv., som medarbejderen ville have fået udbetalt som ansat i virksomheden ved optjeningsperiodens afslutning, jf. funktionærlovens 17a. Bonus, provision mv. indgår i beregningen af medarbejderens pension. Bonus, provision mv. indgår ved beregningen af løn under ferie og det årlige ferietillæg i henhold til ferielovens 23. Under afholdelse af ferie modtager medarbejderen i tillæg til lønnen i 3 et bonusbeløb. Bonusbeløbet beregnes som [indsæt procentsats] % af bonusbeløb optjent i det forudgående kalenderår og udbetales forholdsmæssigt i forhold til antallet af feriedage. Bonusbeløb indgår ved beregningen af feriegodtgørelse ved fratræden. Feriegodtgørelsen beregnes som et gennemsnit af bonusbeløb optjent i det forudgående kalenderår. [Aftaler om bonusordning, provisionsaftale mv. skal fremgå af kontrakten, jf. ansættelsesbevisloven. Der skal oplyses om, hvornår bonus udbetales, og hvor længe aftalen løber. Når du fratræder, er du sikret en forholdsmæssig andel af det beløb, du ville have modtaget, hvis du fortsat havde været ansat i virksomheden, jf. funktionærlovens 17a. 4

5 Når du indgår en aftale om provision, er det vigtigt, at aftalen indeholder præcise mål for, hvor meget du vil modtage i bonus. I en forhandling om bonusaftalen, kan du med fordel prøve at få nogle af følgende punkter ind. Delvis målopfyldning kunne udløse et mindre beløb Genforhandling, hvis forudsætningerne for aftalen ændres i årets løb enten pga. interne eller eksterne forhold Prøv at undgå bonusudbetaling baseret på din leders subjektive vurdering Målene bør være objektive og målbare samt realistiske for dig og relevante for din arbejdsgiver Aftalen bør nøje beskrive, på hvilket grundlag beregning og bedømmelse foretages Du skal have adgang til de relevante informationer både under ansættelsen og ikke mindst i en fratrædelsessituation] 5. Pension Det samlede pensionsbidrag udgør (indsæt procent) % af den i 3 og 4 nævnte løn. Medarbejderens andel udgør (indsæt procent) %, virksomhedens andel udgør (indsæt procent) %. Pensionsbidrag indbetales af virksomheden til (indsæt pensionskasse). [Hvis der indgår en pensionsordning i din aftale, skal den fremgå af kontrakten, jf. ansættelsesbevisloven, da det er en del af din løn. Derimod er pension ikke omfattet af lovgivning, så det er vigtigt, at der aftales enten et beløb eller en procentdel. I de offentlige overenskomster betales mellem 17 og 18 % af lønnen, hvoraf arbejdsgiver betaler to tredjedele og den ansatte en tredjedel. For at din livsvarige alderspension skal udgøre to tredjedele af din løn, skal der indbetales mere end 15 % af din løn. Nogle arbejdsgivere har selv oprettet en pensionsaftale, som er obligatorisk for alle virksomhedens medarbejdere. Anmod om at få en samtale med en pensionsrådgiver, således at du er helt afklaret med, hvordan ordningen er, og hvilke forsikringer, der indgår ved fx invaliditet og sygdom. Hvis din arbejdsgiver kun indbetaler et mindre beløb, anbefales det, at du selv bidrager med mere, men får din arbejdsgiver til at indbetale, så du ikke beskattes af beløbet] 6. Arbejdstid Den ugentlige arbejdstid udgør 37 timer inkl. ½ times daglig frokostpause. [Den ugentlige arbejdstid er ikke fastsat ved lov, men i de offentlige og langt størstedelen af de private overenskomster og ansættelseskontrakter er arbejdstiden fastsat til 37 timer om ugen inkl. eller ekskl. ½ times frokostpause. ½ times betalt daglig frokostpause har en værdi af 6,8 % af din årsløn, så kommer du fra en ansættelse med frokostpause inklusive, så husk den i din lønforhandling. 5

6 Ifølge ansættelsesbevisloven skal den daglige eller ugentlige arbejdstid fremgå af kontrakten. Grænsen for arbejdstid fremgår af arbejdstidsdirektivet, ifølge hvilket den øvre arbejdstid ikke må overstige 48 timer i gennemsnit pr. uge over en 4-måneders periode] Medarbejderen tilrettelægger selv sin arbejdstid inden for virksomhedens normale arbejdstid. [Flekstid er mulig på mange arbejdspladser, og det kan være en stor fordel at kunne enten møde senere eller gå tidligere. Er der mulighed for flekstid eller for at arbejde hjemme, så få det skrevet ind i kontrakten] Transporttid til møder, kurser og andre tjenstlige formål indregnes i opgørelsen over arbejdstid. [Transport til møder og kurser bør være aftalt til at indgå i arbejdstiden. Ikke mindst hvis du ofte har møder i den anden ende af Danmark eller i udlandet. Ellers kan mange af dine søndage afholdes i et tog eller fly, uden at du får frihed på et andet tidspunkt] Medarbejderen er berettiget til at påtage sig anden lønnet såvel som ulønnet beskæftigelse, hvis det er foreneligt med selskabets virke. Løn, honorar mv. for sådanne hverv tilkommer medarbejderen. [Hvis du har et bijob, er det vigtigt, at du oplyser din arbejdsgiver om det. Det bør indskrives i kontrakten, at din arbejdsgiver er oplyst om og har accepteret dit bijob samt en beskrivelse af det] 7. Merarbejde Arbejde ud over 37 timer pr. uge anses for merarbejde. Merarbejde opgøres ved månedens udgang og honoreres efter medarbejderens valg med afspadsering eller merarbejdsbetaling. Optjent afspadsering afvikles efter aftale med arbejdsgiver senest inden udgangen af det kalenderår, hvor det er optjent. Ved fratræden udbetales al tilgodehavende afspadsering med den sidste lønudbetaling. [En privatansat akademiker med en gennemsnitlig eller høj løn har som hovedregel fleksibel arbejdstid uden decideret ret til afspadsering. Får du en lavere løn end gennemsnitslønnen for en jordbrugsakademiker med tilsvarende anciennitet og opgaver, kan du få kompensation, ved at arbejdstimer ud over det aftalte antal enten afspadseres eller udbetales. Når du drøfter kontrakten, skal du også have gjort dig klart, hvordan du selv har det med lange dage og måske weekendarbejde. Hænger dit liv kun sammen med 37 timer om ugen, bør du melde klart ud, således at der ikke skabes forventninger, som du ikke har mulighed for at indfri og på længere sigt vil ødelægge samarbejdet og måske din ansættelse. Arbejdsgivere har ofte den indstilling, at en akademikerløn må dække rigtig mange overarbejdstimer, måske endda jobløn. Den højere løn, du får som akademiker, dækker dog ikke nødvendigvis et højt timetal, men derimod nogle kvalifikationer og kompetencer, som er specielle for dig. Der er jo en grund til, at arbejdsgiveren ønsker at ansætte dig, som har en 6

7 lang videregående uddannelse.. For at du er forpligtet til at arbejde over, skal det fremgå af din kontrakt. Hvis du har ret til at afspadsere eller modtage betaling for merarbejde, skal det også fremgå af din kontrakt] 8. Ferie og fridage Ferie Medarbejderen er berettiget til ferie med løn efter ferielovens regler. [5 ugers ferie med løn optjenes i kalenderåret og afholdes i ferieåret fra med mindre du aftaler med din arbejdsgiver, at du modtager løn under ferie fra ansættelsens start. Du skal oplyse arbejdsgiveren ved ferieårets start, om du vil have løn under ferie eller 12 % feriegodtgørelse. Sidstnævnte kan kun svare sig, hvis du har goder, som der beregnes feriegodtgørelse af. Ifølge ansættelsesbevisloven skal rettigheder om ferie fremgå af din kontrakt] Det særlige ferietillæg i henhold til ferieloven udbetales med (indsæt procent) % og medtages med samme procentsats ved beregningen af feriegodtgørelse ved fratræden. [Ferietillægget udbetales enten ved ferieårets start eller senest ved feriens afholdelse. Ifølge ferieloven udgør ferietillægget 1 %. I de offentlige overenskomster er ferietillægget 1½ %. I individuelle kontrakter er der ofte aftalt en højere procent end den lovpligtige. Aftales et højere tillæg end det lovpligtige, skal det fremgå af din kontrakt] Medarbejderen er berettiget til fuld løn under ferie fra tiltrædelsestidspunktet. [Hvis du ikke har feriegodtgørelse med fra en tidligere arbejdsgiver, går der lang tid, hvor du kun har ret til ferie uden løn. Prøv at få forhandlet fuld løn under ferie fra fratrædelsestidspunktet, enten alle 5 uger eller 3 ugers sommerferie] Bliver medarbejderen syg under ferie og dokumenterer det med lægeerklæring, har medarbejderen ret til erstatningsferiedage. [Ifølge ferieloven har du ret til erstatningsferie, hvis du bliver syg, inden din ferie begynder. Ligeledes har du ret til erstatningsferie, hvis du bliver syg under din ferie. Du skal straks melde dig syg hos din arbejdsgiver og få en lægeerklæring, uanset hvor du opholder dig. De første 5 dages sygdom kaldes karensperioden, som du ikke får erstatningsferie for, med mindre du har aftalt det i kontrakten] Der kan ikke varsles ferie til afholdelse i opsigelsesperioden, uanset medarbejderens eventuelle fritstilling. [Arbejdsgiveren kan varsle ferie afholdt med 1 måned for de 14 dages restferie og 3 måneder for de 3 ugers hovedferie. Især i en opsigelsesperiode kan det være uhensigtsmæssigt, at al optjent ferie skal afholdes, når tiden skal bruges på jobsøgning. Derfor kan det aftales i kontrakten, at arbejdsgiveren ikke kan varsle ferie afholdt i en opsigelsesperiode. Sådanne vilkår kan ofte være mulige at få forhandlet ind i kontrakten på et tidspunkt, hvor ingen af parterne tænker på ansættelsens ophør] 7

8 Fridage Der tilkommer medarbejderen 5 feriefridage pr. ferieår. Feriefridagene optjenes og afholdes som ferie. Optjente, ikke-afholdte feriefridage kan overføres til næste ferieår eller udbetales. Ved fratræden udbetales optjente ikke-afholdte fridage (beregnes ud fra løn på fratrædelsestidspunktet) med sidste lønudbetaling. Der er yderligere aftalt følgende fridage med fuld løn: Juleaftensdag, Nytårsaftensdag, fredag efter Kristi Himmelfartsdag og Grundlovsdag. [Fridage ud over 5 uger er ikke lovbestemte men aftalebaserede. Derfor skal det fremgå af din kontrakt, om du optjener feriefridage (5 dage årligt er normen) eller har frihed med løn ovennævnte dage. Fremgår det ikke af din kontrakt, at du har ret til at få ikke afholdte fridage udbetalt, fx når du fratræder, har du ikke krav på det]. 9. Efteruddannelse/kompetenceudvikling Medarbejderen er berettiget til at vedligeholde sine kompetencer ved deltagelse i efter- og videre-uddannelsesforløb. Medarbejderen har frihed med løn under forløbet, og arbejdsgiveren betaler alle omkostninger. Aftale om og planlægning af indhold og tidspunkt skal ske mindst én gang årligt i forbindelse med en årlig medarbejderudviklingssamtale, som skal sikre en målrettet og systematisk udvikling af medarbejderens faglige og personlige kompetencer. [Det er en væsentlig del af dine muligheder for at udvikle dig, få andre opgaver eller søge andet arbejde, at du vedligeholder og udvikler dine kompetencer. For din arbejdsgiver er det ligeledes essentielt, at du ikke alene dygtiggør dig, men også kan bidrage til udvikling af arbejdspladsen og dine kolleger. Det skaber dynamik, når der kommer input udefra. Aftales efteruddannelse eller kursus ved ansættelsen, så få det skrevet ind i kontrakten] 10. Graviditet, barsel og adoption Medarbejderen har ret til fravær i henhold til regler om barsel og adoption i overensstemmelse med barselslovens regler. For kvindelige medarbejdere betaler virksomheden fuld løn i følgende periode: 4 uger inden fødslen 26 uger efter fødslen For mandlige medarbejdere betaler virksomheden fuld løn i følgende periode: 2 uger inden for de første 14 uger efter fødslen 12 uger inden for de første 46 uger efter fødslen Virksomheden betaler fuld pensionsindbetaling i uger under orlov uden løn. 8

9 Ovennævnte finder endvidere fuldt ud anvendelse i tilfælde af adoption. [Fuld løn under graviditet, barsel eller adoption er ingen lovbestemt ret. Ifølge funktionærloven har moderen ret til ½ løn 4 uger før fødsel og 14 uger efter fødsel. Derfor skal det fremgå af din kontrakt, hvis der er aftalt fuld løn i en aftalt periode. En stor del af DSL s medlemmer har ret til fuld løn under barsel i op til ½ år. Din arbejdsgiver modtager kompensation fra dagpenge og barselsfond, se således at en stor del af omkostningerne ved din løn under barsel refunderes. DSL anbefaler ligeledes, at du modtager fuld pensionsindbetaling i uger under orlov uden løn, således at du ikke mister indbetalinger i din pensionsopsparing] 11. Barns sygdom, læge- og tandlægebesøg Medarbejderen har op til 2 dages frihed med løn under barns sygdom. Medarbejderen kan følge barn til læge- eller tandlægebesøg uden lønafkortning. Ligeledes kan medarbejderen gå til læge og tandlæge uden lønafkortning. [Ret til frihed med løn under barns sygdom er ikke lovreguleret, men aftalebaseret. I de offentlige og mange private overenskomster har medarbejderne ret til 2 dages frihed med løn under barns sygdom samt ret til at følge barn til læge- eller tandlægebesøg, når det ikke kan placeres uden for arbejdstiden. Fremgår det ikke af din kontrakt, har du ikke krav på det] 12. Rejseudgifter/ kørsel i egen bil/ benyttelse af egen telefon mv. Medarbejderens udgifter til transport, overnatninger, repræsentation, deltagelse i kurser og anden efteruddannelse godtgøres af virksomheden efter regning. Medarbejderen har dog ret til at få udbetalt rejseforskud. Kørsel i egen bil i virksomhedens tjeneste honoreres efter den til enhver tid gældende højeste takst, jf. statens regler herom. [Hvis du har store udgifter til transport og repræsentation, er det en fordel at have et kreditkort, som udstedes til medarbejdere i mange virksomheder, således at du ikke skal lægge store beløb ud for virksomheden. Rejser du til udlandet, skal du også sørge for at være dækket ind forsikringsmæssigt, ikke mindst med hensyn til lægehjælp og hospitalsophold eller hjemtransport. Sådanne forsikringer indgår ofte i en kreditkortaftale. Indføj det i kontrakten, så der ikke er tvivl om, at du har krav på, at det er virksomhedens ansvar. Ifølge funktionærloven har du ret til at få forskud til alle nødvendige udgifter. Du bør ikke give din arbejdsgiver kredit, idet dine udlæg ikke godtgøres af Lønmodtagernes Garantifond i tilfælde af virksomhedens konkurs. Har du fri telefon, skal du betale multimedieskat. Er din telefon kun til arbejdsbrug, skal du udfylde en tro og love erklæring om kun at benytte den arbejdsmæssigt og beskattes ikke] 9

10 13. Distancearbejde Distancearbejde i forhold til arbejdspladsen aftales skriftligt og skal forud for etableringen indeholde nærmere aftale om forsikringsdækning og udgifter til arbejdspladsens etablering. Arbejdspladsen skal indrettes i overensstemmelse med arbejdsmiljølovens regler om indretning, belysning osv. Reglerne gælder for medarbejdere, som arbejder hjemme mere end en dag ugentlig. Virksomheden afholder alle omkostninger til etablering og de løbende udgifter. [Arbejder du hjemme mere end 1 dag om ugen, skal din hjemmearbejdsplads opfylde de samme betingelser ifølge arbejdsmiljøloven som din arbejdsplads på virksomheden. Det er derfor vigtigt at aftale i kontrakten, at din arbejdsgiver afholder alle udgifter til arbejdspladsens indretning. Der er ingen lovgivning, som forpligter arbejdsgiveren til at betale. Er der ingen aftale, skal du eventuelt selv betale omkostningerne. Derfor skal spørgsmål om forsikringsforhold og udgifter forbundet med hjemmearbejdspladsen være afklaret; ligeledes retningslinjer om arbejdstid] 14. Opsigelse For virksomhedens opsigelse af ansættelsesforholdet gælder funktionærlovens regler efter anciennitet, dog således, at der fra ansættelsens start gælder 3 måneders opsigelsesvarsel fra virksomhedens side: Indtil 2 år og 9 måneders ansættelse udgør opsigelsesvarslet 3 måneder Indtil 5 år og 8 måneders ansættelse udgør opsigelsesvarslet 4 måneder Indtil 8 år og 7 måneders ansættelse udgør opsigelsesvarslet 5 måneder Herefter 6 måneders opsigelsesvarsel For medarbejderen er opsigelsesvarslet 1 måned. Der er ikke aftalt prøvetid for ansættelsesforholdet. [Opsigelsesvarsel skal fremgå af din kontrakt med henvisning til funktionærloven. DSL anbefaler, at du som minimum har krav på 3 måneders opsigelsesvarsel i stedet for funktionærlovens 1 måned de første 5 måneder. Kommer du fra en ansættelse, hvor du har optjent ret til 6 måneders opsigelse og måske endda fratrædelsesgodtgørelse, har du rigtig lang tid til at finde andet arbejde, hvis du opsiges. Accepterer du en ansættelse med kun 1 måneds varsel eller endda prøvetid med 14 dages varsel, og du opsiges, er varslet så kort, at det vil være næsten umuligt at finde andet arbejde i opsigelsesperioden] Medarbejderen bevarer i opsigelsesperioden uanset eventuel fritstilling betalt (indsæt aftalte vilkår jf. 15). [Uanset at du er fritstillet, kan det være hensigtsmæssigt at beholde fri bil, telefon, computer og lignende i opsigelsesperioden, således at du ikke skal ud og købe nyt, når du skal søge andet arbejde. Desuden er der stor sandsynlighed for, at du også får goderne på en ny arbejdsplads og ikke har brug for selv at investere i dem] 10

11 Ved arbejdsgivers opsigelse har medarbejderen ret til, efter eget ønske, at blive fritstillet og oppebære løn i opsigelsesperioden uanset medarbejderen i perioden måtte oppebære anden lønindkomst, indkomst eller pension. [Når du er opsagt, er du forpligtet til at fortsætte med at udføre dit arbejde som hidtil, så længe du modtager løn fra din arbejdsgiver. I opsigelsesperioden har du ret til at gå til jobsamtaler uden løntræk. Det er dog en fordel for dig, hvis du har mulighed for at vælge fritstilling i opsigelsesperioden. Dvs. at du i opsigelsesperioden fortsat modtager din løn, men uden at der ligger en arbejdsforpligtelse. Du kan søge og påtage dig andet arbejde i opsigelsesperioden, så længe det ikke er konkurrerende over for din arbejdsgiver ellers skal du have speciel, skriftlig tilladelse] 15. Særlige vilkår Ifølge lov om ansættelsesbeviser skal alle væsentlige vilkår for funktionæren stå i ansættelseskontrakten. Væsentlige vilkår kan fx være hvor mange rejsedøgn, der er aftalt og i den forbindelse diæter under rejser. Følgende vilkår er aftalt: Medarbejderen har betalt mobiltelefon, internetopkobling og pc, som kan benyttes både arbejdsmæssigt og privat Medarbejderen har fri bil til en værdi af kr. (indsæt beløb) Medarbejderen har betalt sundhedsforsikring (se aftale med Tryg) Medarbejderen har betalt abonnement på (indsæt navn på avis, tidsskrift e. a.) Andet [Når du forhandler vilkårene i din ansættelseskontrakt, skal du prioritere de vilkår, som har betydning for dig. I DSL s lønstatistik på kan du blive inspireret af statistikken over, hvilke goder DSL s medlemmer har aftalt. Ofte kan du i forhandlingssituationen, hvor lønniveauet ikke matcher dine forventninger, få aftalt andre goder, som din arbejdsgiver ikke umiddelbart ser som udgifter. Ud over frihed med løn og multimedier, er det fx vilkår vedrørende fratrædelse, som jo ikke koster din arbejdsgiver noget under ansættelsen] 16. Tavshedspligt og loyalitetsforpligtelse Medarbejderen har tavshedspligt såvel under ansættelsen som efter fratræden om virksomhedens forhold som betegnes forretningshemmeligheder. [Både under din ansættelse og efter fratræden må du ikke videregive viden om virksomhedens forretningshemmeligheder. Det kan fx være kundekartoteker, regnskaber, forretningsforbindelser eller it-programmer. En god regel er, at alt hvad der ikke er offentlig tilgængeligt kan betragtes som forretningshemmelighed] 11

12 17 Parternes underskrifter [Når både du og din arbejdsgiver har underskrevet kontrakten, skal du have et underskrevet eksemplar. MEN inden du underskriver, anbefaler JA, at du sender kontrakten ind i sekretariatet og får den gennemgået. Der kan være vilkår, som overtræder lovgivningen, og det er vigtigt, at du er opmærksom på det, da det kan betyde noget for din fremtidige karriere, men det kan også blot dreje sig om meget uhensigtsmæssige vilkår, som du så har mulighed for at få fjernet eller ændret. Derfor brug din fagforening] Nedenfor er nævnt nogle vilkår, som ikke fremgår af DSL s standardkontrakt, men som du skal være opmærksom på. 18 Klausuler Klausuler er generelt en forhindring for din videre karriere. Uanset om det drejer sig om konkurrence- og kundeklausuler eller job- og uddannelsesklausuler. For at være gældende skal klausulen være skriftlig, og både dine rettigheder og pligter skal fremgå. Fx hvor længe den varer, og hvad den omfatter samt din kompensation i perioden. Hvis du får pålagt en klausul midt i et ansættelsesforhold, er det en væsentlig stillingsændring, som din arbejdsgiver skal varsle med dit individuelle opsigelsesvarsel, og som først kan træde i kraft ved udløbet af opsigelsesvarslet. Du vil hermed også have muligheden for ikke at acceptere klausulen og vælge at se det som en opsigelse med de rettigheder, der følger deraf. Flere arbejdsgivere har sammenlagt konkurrence- og kundeklausulen til en klausul. Men klausulerne er reguleret i lov om ansættelsesklausuler (for klausuler aftalt efter 1. januar 2016) og i funktionærlovens 18 og 18a (for klausuler aftalt inden 1. januar 2016), og der gælder forskellige regler for de 2 klausuler, hvorfor det er vigtigt, at de fremstår som to klausuler, med mindre arbejdsgiveren giver dig de mest fordelagtige vilkår for den. En vigtig pointe er, at en konkurrenceklausul bortfalder, hvis du bliver opsagt uden at have givet anledning til opsigelsen. Kundeklausulen er gældende uanset om det er dig, der opsiger, eller din arbejdsgiver, med mindre du får aftalt andet. Under alle omstændigheder er en klausul medvirkende til at bremse dit videre karriereforløb både under din ansættelse, og i den tid den løber efter fratrædelsen. Hvis du gerne vil imødekomme arbejdsgiveren ved at tiltræde klausulen, anbefaler JA, at Få begrænset varigheden fx fra 1 år og til ½ år Få begrænset rækkevidden geografisk (og ikke i hele verden) Få begrænset til specielle arbejdsområder, som er væsentlige for din arbejdsgiver Få begrænset til kun at gælde enkelte store kunder og leverandører Kun at gælde de kunder og leverandører, som fremgår af en årlig liste Få kompensationen forhøjet til at dække 100 % af din løn 12

13 Få et væsentligt løntillæg som kompensation. Tillægget skal så fremgå af din lønseddel som kompensation for klausulen, således at det ikke påvirker din næste lønforhandling DSL anbefaler, at du kontakter sekretariatet, hvis du modtager en klausul. Læs mere om klausuler på DSL s hjemmeside 19 Henvisninger Hvis der i din ansættelseskontrakt er henvisninger til overenskomster, personalehåndbøger eller politikker, har du ret til at få disse udleveret, idet mange af dine ansættelsesvilkår samt regler om internet, mail, alkohol osv. ofte er reguleret heri. Hvis der i kontrakten står, at du bekræfter, at du har modtaget eller læst dem, skal du forlange at få dem til gennemlæsning, inden du underskriver kontrakten. 13

(herefter kaldet virksomheden) (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer) (herefter kaldet medarbejderen) ANSÆTTELSESKONTRAKT

(herefter kaldet virksomheden) (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer) (herefter kaldet medarbejderen) ANSÆTTELSESKONTRAKT Mellem undertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer (indsæt CVR-nummer) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer)

Læs mere

(herefter kaldet virksomheden) (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer) (herefter kaldet medarbejderen) ANSÆTTELSESKONTRAKT

(herefter kaldet virksomheden) (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer) (herefter kaldet medarbejderen) ANSÆTTELSESKONTRAKT Mellem undertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer (indsæt CVR-nummer) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer)

Læs mere

ANSÆTTELSESKONTRAKT - TIDSBEGRÆNSET ANSÆTTELSE

ANSÆTTELSESKONTRAKT - TIDSBEGRÆNSET ANSÆTTELSE Mellem undertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer (indsæt CVR-nummer) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer)

Læs mere

(indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer) (indsæt cvr-nummer) (herefter kaldet virksomheden)

(indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer) (indsæt cvr-nummer) (herefter kaldet virksomheden) Mellem undertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer) (indsæt cvr-nummer) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (Navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer) (herefter

Læs mere

Ansættelseskontrakt for privatansat med vejledende bemærkninger

Ansættelseskontrakt for privatansat med vejledende bemærkninger Ansættelseskontrakt for privatansat med vejledende bemærkninger ADO har under punkterne i ansættelseskontrakten tilføjet noter om, hvad der er lovpligtigt, sædvanlige vilkår for privatansatte eller hvorfor

Læs mere

Ansættelseskontrakt for privatansat med vejledende bemærkninger

Ansættelseskontrakt for privatansat med vejledende bemærkninger Ansættelseskontrakt for privatansat med vejledende bemærkninger ADO har under punkterne i ansættelseskontrakten tilføjet bemærkninger om, hvad der er lovpligtigt, sædvanlige vilkår for privatansatte eller

Læs mere

Ansættelseskontrakt. mellem. 1. Tiltrædelsesdato

Ansættelseskontrakt. mellem. 1. Tiltrædelsesdato Ansættelseskontrakt mellem Adresse: Telefon/E-mail: CVR-nummer: (herefter kaldet virksomheden) og Adresse: CPR-nummer: (herefter kaldet medarbejderen) indgås følgende ansættelsesaftale: 1. Tiltrædelsesdato

Læs mere

(indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer) (indsæt cvr-nummer) (herefter kaldet virksomheden)

(indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer) (indsæt cvr-nummer) (herefter kaldet virksomheden) Mellem undertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer) (indsæt cvr-nummer) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (Navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer) (herefter

Læs mere

Vejledning. til. ansættelseskontrakt

Vejledning. til. ansættelseskontrakt Vejledning til ansættelseskontrakt 1 Vejledning til ansættelseskontrakt Det fremgår af lov om arbejdsgiverens pligt til at underrette lønmodtageren om vilkårene for ansættelsesforholdet (ansættelsesbevisloven),

Læs mere

Vejledning til standardkontrakt

Vejledning til standardkontrakt Vejledning til standardkontrakt Generelt Hvis du er ansat på en fysioterapeutisk klinik eller hos en anden privat virksomhed, der ikke er dækket af en overenskomst, er du ansat på en individuel kontrakt.

Læs mere

(herefter kaldet virksomheden) (herefter kaldet medarbejderen) Ansættelseskontrakt

(herefter kaldet virksomheden) (herefter kaldet medarbejderen) Ansættelseskontrakt Mellem Virksomhedens navn Adresse Postnummer og by CVR-nummer Telefonnummer (herefter kaldet virksomheden) og Navn Adresse Postnummer og by CPR-nummer Telefonnummer (herefter kaldet medarbejderen) indgås

Læs mere

5. Opsigelse De i henhold til Funktionærlovens 2 nævnte varsler finder anvendelse.

5. Opsigelse De i henhold til Funktionærlovens 2 nævnte varsler finder anvendelse. Ansættelseskontrakt for privatansatte - med bemærkninger 1. Mellem undertegnede Virksomhedens navn og adresse: Medarbejderens navn og adresse: indgås ansættelseskontrakt på følgende vilkår: 2. Arbejdsstedets

Læs mere

Privatansattes standardkontrakt

Privatansattes standardkontrakt Privatansattes standardkontrakt Mellem undertegnede (virksomhedens navn, adresse og CVR-nummer) Herefter kaldet virksomheden Og medundertegnede Kommentarer Arbejdsgiverens navn, adresse og CVR-nummer skal

Læs mere

... ... ... ... ... Ved tidsbegrænset ansættelse ophører ansættelsen uden yderligere varsel den...

... ... ... ... ... Ved tidsbegrænset ansættelse ophører ansættelsen uden yderligere varsel den... ANSÆTTELSESBEVIS Efter Loven om ansættelsesbeviser skal der foreligge en skriftlig ansættelsesaftale for medarbejderen. Ansættelsesforholdet er ikke omfattet af nogen overenskomst. Funktionærloven, Barselsloven

Læs mere

Navn. Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr.

Navn. Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr. Ansættelseskontrakt 1 Parterne Imellem arbejdsgiver Navn Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: og medarbejder Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr. er indgået følgende ansættelseskontrakt med

Læs mere

Skabelon til et ansættelsesbevis

Skabelon til et ansættelsesbevis Skabelon til et ansættelsesbevis Dette er et kommenteret eksempel på et ansættelsesbevis. Du kan således godt få et ansættelsesbevis, der ikke nødvendigvis indeholder alle punkter, eller hvor indholdet

Læs mere

Navn: Adresse: Postnr. og by: Navn: Adresse: Postnr. og by: SE- eller CVR-nummer:

Navn: Adresse: Postnr. og by: Navn: Adresse: Postnr. og by: SE- eller CVR-nummer: Direktørkontrakt 1 Parterne Imellem Direktør (herefter kaldet Direktøren) Navn: Adresse: Postnr. og by: Og Selskabet (herefter kaldet Selskabet) Navn: Adresse: Postnr. og by: SE- eller CVR-nummer: er d.d.

Læs mere

Kort om løn- og ansættelsesforhold for privatansatte. Oktober 2011. Hvad gælder på det private område?

Kort om løn- og ansættelsesforhold for privatansatte. Oktober 2011. Hvad gælder på det private område? Kort om løn- og ansættelsesforhold for privatansatte Oktober 2011 Hvad gælder på det private område? Indhold Forord Generelt om det private 3 arbejdsmarked Overenskomst Individuel kontrakt Lønvilkår 4

Læs mere

AFTALE OM UDSTATIONERING

AFTALE OM UDSTATIONERING Standardkontrakt for udstationering Mellem undertegnede (Navn og adresse) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (Navn og adresse) (herefter kaldet medarbejderen) indgås følgende: AFTALE OM

Læs mere

Standardkontrakt. med kommentarer. Maskinmestrenes Forening

Standardkontrakt. med kommentarer. Maskinmestrenes Forening Standardkontrakt med kommentarer Maskinmestrenes Forening Denne ansættelseskontrakt, der er udarbejdet af Maskinmestrenes Forening, kan anvendes indenfor såvel det private, offentlige som maritime område,

Læs mere

Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden)

Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden) ANSÆTTELSESKONTRAKT 1. Parterne Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede [medarbejderens navn], boende [medarbejderens

Læs mere

BASISKONTRAKT PROVISION

BASISKONTRAKT PROVISION Indholdet af denne basiskontrakt er forhandlet af henholdsvis Sektionen for ansatte, lejere og selvstændige uden arbejdsgiveransvar og Sektionen for Arbejdsgivere med lejere og/eller ansatte. Basiskontrakten

Læs mere

ANSÆTTELSESKONTRAKT FOR FUNKTIONÆRER (uden overenskomstdækning)

ANSÆTTELSESKONTRAKT FOR FUNKTIONÆRER (uden overenskomstdækning) ANSÆTTELSESKONTRAKT FOR FUNKTIONÆRER (uden overenskomstdækning) Mellem [virksomhedens navn] [virksomhedens adresse] [virksomhedens cvr.nr.] [virksomhedens telefonnummer og mailadresse] (herefter kaldet

Læs mere

BASISKONTRAKT FAST LØN

BASISKONTRAKT FAST LØN Indholdet af denne basiskontrakt er forhandlet af henholdsvis Sektionen for ansatte, lejere og selvstændige uden arbejdsgiveransvar og Sektionen for Arbejdsgivere med lejere og/eller ansatte. Basiskontrakten

Læs mere

Ansættelsesbevis for funktionærer

Ansættelsesbevis for funktionærer Ansættelsesbevis for funktionærer 1. Undertegnede virksomhed SE eller CVR-nr: Ansætter herved Navn: Cpr. nr.: Adresse: Postnr. og by: 2. Som (titel/stilling/funktion): 3. Arbejdssted Adresse: Andet: Hjemmearbejdssted

Læs mere

[indsæt navn] [indsæt adresse] [indsæt by & postnummer] [indsæt CVR-nummer] (herefter kaldet selskabet)

[indsæt navn] [indsæt adresse] [indsæt by & postnummer] [indsæt CVR-nummer] (herefter kaldet selskabet) Mellem undertegnede [indsæt navn] [indsæt adresse] [indsæt by & postnummer] [indsæt CVR-nummer] (herefter kaldet selskabet) og medundertegnede [indsæt navn] [indsæt adresse] [indsæt by & postnummer] (herefter

Læs mere

OPSAGT OG HVAD SÅ? EN VEJLEDNING PÅ TEGNESTUEOMRÅDET

OPSAGT OG HVAD SÅ? EN VEJLEDNING PÅ TEGNESTUEOMRÅDET OPSAGT OG HVAD SÅ? EN VEJLEDNING PÅ TEGNESTUEOMRÅDET Indhold Indledning Opsigelsesvarsel Er opsigelsen saglig? Ferie Feriefridage Afspadsering Overarbejde Efteruddannelsesmidler Fratrædelsesgodtgørelse

Læs mere

Navn: Adresse: Postnr. og by: CPR-nummer: Navn: Adresse: Postnr. og by: SE- eller CVR-nummer:

Navn: Adresse: Postnr. og by: CPR-nummer: Navn: Adresse: Postnr. og by: SE- eller CVR-nummer: Direktørkontrakt 1 Parterne Imellem direktør (herefter kaldet direktøren) Navn: Adresse: Postnr. og by: CPR-nummer: Og selskabet (herefter kaldet selskabet) Navn: Adresse: Postnr. og by: SE- eller CVR-nummer:

Læs mere

Vejledning til ansættelseskontrakt for fysioterapeut funktionær på fast løn ved en arbejdstid på mere end 8 timer pr.

Vejledning til ansættelseskontrakt for fysioterapeut funktionær på fast løn ved en arbejdstid på mere end 8 timer pr. Vejledning til ansættelseskontrakt for fysioterapeut funktionær på fast løn ved en arbejdstid på mere end 8 timer pr. uge i gennemsnit Denne vejledning er udarbejdet af Danske Fysioterapeuters arbejdsgiverrådgivning

Læs mere

Ansættelseskontrakt for funktionær

Ansættelseskontrakt for funktionær Ansættelseskontrakt for funktionær 1 Parterne Mellem virksomheden [navn], beliggende [adresse] (herefter kaldet Virksomheden) og medundertegnede [navn], CPR-nr.: [XXXXXX XXXX], boende [adresse] (herefter

Læs mere

Ansættelsesbevis for funktionærer

Ansættelsesbevis for funktionærer Ansættelsesbevis for funktionærer Mellem og Arbejdsgiverforeningen KA Det bekræftes hermed, at Navn: Adresse: Postnr. og by: CPR-nr.: Mail-adr.: Tlf.: (herefter kaldet medarbejderen ) og Virksomhedens

Læs mere

KONTRAKT. Parterne Arbejdsgiver: CVRnr. Adresse: Adresse: CPR-nr:. Telefon : Arbejdssted / steder:

KONTRAKT. Parterne Arbejdsgiver: CVRnr. Adresse: Adresse: CPR-nr:. Telefon : Arbejdssted / steder: KONTRAKT Parterne Arbejdsgiver: CVRnr. Adresse: Ansætter hermed: som medarbejder Adresse: CPR-nr:. Telefon : Arbejdssted / steder: Ansættelsesforholdet indgås på følgende vilkår (alle paragraffer skal

Læs mere

Vejledning til ansættelseskontrakt for provisionslønnet fysioterapeut funktionær ved en arbejdstid på 8 timer eller derover pr.

Vejledning til ansættelseskontrakt for provisionslønnet fysioterapeut funktionær ved en arbejdstid på 8 timer eller derover pr. Vejledning til ansættelseskontrakt for provisionslønnet fysioterapeut funktionær ved en arbejdstid på 8 timer eller derover pr. uge i gennemsnit Denne vejledning er udarbejdet af Danske Fysioterapeuters

Læs mere

Eksempel på ansættelseskontrakt for funktionær

Eksempel på ansættelseskontrakt for funktionær Eksempel på ansættelseskontrakt for funktionær (Opfindelser & Kreativitet anbefaler at bruge professionel assistance i det konkrete tilfælde.) 1. Aftalens parter og arbejdssted (Navn og adresse på medarbejder)

Læs mere

[indsæt navn] [indsæt adresse] [indsæt by & postnummer] [indsæt CVR-nummer] (herefter kaldet virksomheden) [indsæt navn] [indsæt adresse]

[indsæt navn] [indsæt adresse] [indsæt by & postnummer] [indsæt CVR-nummer] (herefter kaldet virksomheden) [indsæt navn] [indsæt adresse] Mellem undertegnede [indsæt navn] [indsæt adresse] [indsæt by & postnummer] [indsæt CVR-nummer] (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede [indsæt navn] [indsæt adresse] [indsæt by & postnummer]

Læs mere

Ansættelseskontrakt for ansatte speciallæger i almen praksis

Ansættelseskontrakt for ansatte speciallæger i almen praksis Ansættelseskontrakt for ansatte speciallæger i almen praksis Mellem undertegnede læge/lægehus (i det følgende kaldet A) Navn: Klinikadresse: og speciallæge i almen medicin (i det følgende kaldet B) Navn:

Læs mere

DANSKE SLAGTERMESTRE og HK HANDEL

DANSKE SLAGTERMESTRE og HK HANDEL DANSKE SLAGTERMESTRE Ansættelseskontrakt for medarbejdere inden for HK/HANDEL s område For ansættelsesforholdet gælder overenskomsten mellem DANSKE SLAGTERMESTRE og HK HANDEL Undertegnede virksomhed Navn:

Læs mere

Vejledning til. Kontrakt om udførsel af freelancearbejde, hvor du er lønmodtager. Side 1 af 8

Vejledning til. Kontrakt om udførsel af freelancearbejde, hvor du er lønmodtager. Side 1 af 8 Vejledning til Kontrakt om udførsel af freelancearbejde, hvor du er lønmodtager Side 1 af 8 Indledende bemærkninger: Denne kontrakt kan kun anvendes, hvis du udfører freelancearbejdet som led i et ansættelsesforhold.

Læs mere

landsoverenskomsten for kontor og lager mellem DI overenskomst II og HK/Privat

landsoverenskomsten for kontor og lager mellem DI overenskomst II og HK/Privat landsoverenskomsten for kontor og lager mellem DI overenskomst II og HK/Privat Mini-udgave Overenskomsten gælder fra 1. marts 2012 til 28. februar 2014 Kære medlem! For at hjælpe både nye og gamle medlemmer

Læs mere

Ansættelsesbevis for funktionærer. Ansættelser under overenskomst mellem ITD Arbejdsgiver og Kristelig Fagforening. Si d e 1

Ansættelsesbevis for funktionærer. Ansættelser under overenskomst mellem ITD Arbejdsgiver og Kristelig Fagforening. Si d e 1 ANSÆTTELSESBEVIS FOR FUNKTIONÆRER Ansættelsesbevis for funktionærer Ansættelser under overenskomst mellem ITD Arbejdsgiver og Kristelig Fagforening Si d e 1 Ansættelsesbevis for funktionærer Ansættelser

Læs mere

Ansættelsesbevis for funktionærer

Ansættelsesbevis for funktionærer Ansættelsesbevis for funktionærer Mellem og Arbejdsgiverforeningen KA Det bekræftes hermed, at Navn: Adresse: Postnr. og by: CPR-nr.: Mail-adr.: Tlf.: (herefter kaldet medarbejderen ) og Virksomhedens

Læs mere

Ansættelsesbevis for ikke-funktionærer

Ansættelsesbevis for ikke-funktionærer Ansættelsesbevis for ikke-funktionærer Mellem og Arbejdsgiverforeningen KA Det bekræftes hermed, at Navn: Adresse: Postnr. og by: CPR-nr.: Mail-adr.: Tlf.: (herefter kaldet medarbejderen ) og Virksomhedens

Læs mere

Ansættelseskontrakt. for medarbejdere ansat med kost og logi eller kost alene. Dansk Landbrug

Ansættelseskontrakt. for medarbejdere ansat med kost og logi eller kost alene. Dansk Landbrug Ansættelseskontrakt for medarbejdere ansat med kost og logi eller kost alene Dansk Landbrug 1 Nærværende kontrakt er udarbejdet til brug ved ansættelse af medarbejdere ansat med kost og logi eller kost

Læs mere

DANSKE SLAGTERMESTRE og HK HANDEL

DANSKE SLAGTERMESTRE og HK HANDEL Ansættelseskontrakt for medarbejdere inden for HK/HANDEL s område DANSKE SLAGTERMESTRE For ansættelsesforholdet gælder overenskomsten mellem DANSKE SLAGTERMESTRE og HK HANDEL Undertegnede virksomhed Navn:

Læs mere

Ansættelseskontrakt. Funktionærer. Side 1 DKF

Ansættelseskontrakt. Funktionærer. Side 1 DKF Ansættelseskontrakt Funktionærer Side 1 Ansættelsesbevis for funktionærer Det bekræftes hermed, at Navn CPR-nr. Adresse Postnr Tlf. nr. By E-mail Er ansat som Stilling Med reference til Med følgende jobbeskrivelse:

Læs mere

Entreprise. Ansættelsesaftale for funktionærer

Entreprise. Ansættelsesaftale for funktionærer Ansættelsesaftale for funktionærer Denne ansættelsesaftale ( Ansættelsesaftalen ) er indgået mellem Mikael D. Lauridsen Frydelunds alle 8210 Aarhus V CPR-nummer 123456-7890 og Mikaellauridsen.dk - Entreprise

Læs mere

Hotel, restaurant. og turistområdet. overenskomst mellem Horesta og HK/Privat. Mini-udgave

Hotel, restaurant. og turistområdet. overenskomst mellem Horesta og HK/Privat. Mini-udgave Hotel, restaurant og turistområdet overenskomst mellem Horesta og HK/Privat Mini-udgave Overenskomsten gælder fra 1. marts 2012 til 28. februar 2014 Kære medlem! For at hjælpe både nye og gamle medlemmer

Læs mere

Ferieloven. Afholdelse af ferie Alle medarbejdere har som nævnt ret til at holde 5 ugers ferie pr. ferieår fra den 1. maj til den 30. april.

Ferieloven. Afholdelse af ferie Alle medarbejdere har som nævnt ret til at holde 5 ugers ferie pr. ferieår fra den 1. maj til den 30. april. Ferieloven Alle medarbejdere har ret til 5 ugers ferie pr. ferieår. Et ferieår løber fra den 1. maj til den 30. april året efter. Medarbejderen har dog ikke nødvendigvis ret til betalt ferie. Det skal

Læs mere

2008 GODE RÅD OM ANSÆTTELSESKONTRAKTER GODE RÅD OM. Ansættelseskontrakter. Udgivet af DANSK ERHVERV

2008 GODE RÅD OM ANSÆTTELSESKONTRAKTER GODE RÅD OM. Ansættelseskontrakter. Udgivet af DANSK ERHVERV GODE RÅD OM Ansættelseskontrakter 2008 GODE RÅD OM ANSÆTTELSESKONTRAKTER Udgivet af DANSK ERHVERV Indholdsfortegnelse Indledning 3 Hvorfor skal der udarbejdes en ansættelseskontrakt? 3 Hvem er omfattet

Læs mere

Til funktionærkontrakt Butiks- og kontoransatte omfattet af Butiksoverenskomsten med BKD-særaftale Medarbejdere ansat efter 1.

Til funktionærkontrakt Butiks- og kontoransatte omfattet af Butiksoverenskomsten med BKD-særaftale Medarbejdere ansat efter 1. Vejledning BKD Til funktionærkontrakt Butiks- og kontoransatte omfattet af Butiksoverenskomsten med BKD-særaftale Medarbejdere ansat efter 1. marts 2012 Vejledningen kan alene benyttes til virksomheder,

Læs mere

Vejledning til ansættelseskontrakt for privatansatte bibliotekarer

Vejledning til ansættelseskontrakt for privatansatte bibliotekarer Vejledning til ansættelseskontrakt for privatansatte bibliotekarer Generelle bemærkninger Medarbejder og arbejdsgiver vil normalt have en fælles interesse i at have afklaret, hvilke vilkår der er gældende

Læs mere

Ansættelseskontrakt. I dit første job som nyuddannet. Ved. Teit Bang Heerup

Ansættelseskontrakt. I dit første job som nyuddannet. Ved. Teit Bang Heerup Ansættelseskontrakt og løn I dit første job som nyuddannet Ved. Teit Bang Heerup 2 Ansættelseskontrakten Anæsttelseskontrakten er dit bevis på ansættelsen og på dine rettigheder herunder eks. løn og arbejdstid.

Læs mere

D.O. II \ KORT UDDRAG AF. L A N D S O V E R E N S K O M S T for butikker 1/ til 1/3-2017

D.O. II \ KORT UDDRAG AF. L A N D S O V E R E N S K O M S T for butikker 1/ til 1/3-2017 KORT UDDRAG AF L A N D S O V E R E N S K O M S T for butikker 1/3-2014 til 1/3-2017 mellem DANSK ERHVERV ARBEJDSGIVER og HK HANDEL BEMÆRK! Er kun gældende, hvis butikken har overenskomst med HK, eller

Læs mere

OVERENSKOMST mellem Forbundet af Offentligt Ansatte og Arriva Danmark A/S for driftsledere i Arriva Danmark A/S HT området

OVERENSKOMST mellem Forbundet af Offentligt Ansatte og Arriva Danmark A/S for driftsledere i Arriva Danmark A/S HT området 1 OVERENSKOMST mellem Forbundet af Offentligt Ansatte og Arriva Danmark A/S for driftsledere i Arriva Danmark A/S HT området 1. april 2001-29. februar 2004 2 Indholdsfortegnelse 1. Overenskomstens Område...

Læs mere

Medlemsvejledning til Ansættelseskontrakt for handicaphjælpere

Medlemsvejledning til Ansættelseskontrakt for handicaphjælpere Medlemsvejledning til Ansættelseskontrakt for handicaphjælpere FOA har sammen med KL udarbejdet en standardkontrakt som kan anvendes, hvis du skal ansættes som handicaphjælper. Kontrakten er udsendt sammen

Læs mere

Udvalgte punkter fra standardkontrakten vil ligeledes blive gennemgået, så kontrakten kan udfyldes

Udvalgte punkter fra standardkontrakten vil ligeledes blive gennemgået, så kontrakten kan udfyldes Vejledning BKD Til bager- og konditorer mv. Bagere- og konditorer mv. omfattet af Landsoverenskomsten for håndværksbagere og konditorer som indgået mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og Fødevareforbundet

Læs mere

Ansættelseskontrakt. for ansatte dyrlæger i klinisk praksis med et gennemsnitligt timetal på 8 timer eller derunder pr. uge

Ansættelseskontrakt. for ansatte dyrlæger i klinisk praksis med et gennemsnitligt timetal på 8 timer eller derunder pr. uge Ansættelseskontrakt for ansatte dyrlæger i klinisk praksis med et gennemsnitligt timetal på 8 timer eller derunder pr. uge Mellem Arbejdsgivers navn og adresse: og Medarbejders navn og adresse: Indgås

Læs mere

Ansættelseskontrakt. for deltidsansatte i landbruget. Dansk Landbrug

Ansættelseskontrakt. for deltidsansatte i landbruget. Dansk Landbrug Ansættelseskontrakt for deltidsansatte i landbruget Dansk Landbrug Nærværende kontrakt er udarbejdet til brug ved ansættelse af medarbejdere i landbruget, der ikke er ansat på fuld tid, eller ansatte der

Læs mere

Danske Slagtermestre og 3F Privat Service, Hotel og Restauration

Danske Slagtermestre og 3F Privat Service, Hotel og Restauration DANSKE SLAGTERMESTRE For ansættelsesforholdet gælder den indgåede overenskomst mellem Danske Slagtermestre og 3F Privat Service, Hotel og Restauration Undertegnede virksomhed Navn: CVR. nr. Adresse: Postnummer:

Læs mere

Lov om arbejdsgiverens pligt til at underrette medarbejderne om vilkårene for ansættelsesforholdet

Lov om arbejdsgiverens pligt til at underrette medarbejderne om vilkårene for ansættelsesforholdet VEJLEDNING TIL STANDARDANSÆTTEL-SESKONTRAKT Udarbejdet og anbefales af GLS-A og DSL ved ansættelse af skov- og landskabsingeniører, have- og parkingeniører samt professionsbachelorer i jordbrug Ansættelseskontrakten

Læs mere

EVT EMNEORD PRAKSIS OM ANSÆTTELSESAFTALER. Birthe Boisen, juridisk konsulent

EVT EMNEORD PRAKSIS OM ANSÆTTELSESAFTALER. Birthe Boisen, juridisk konsulent EVT EMNEORD PRAKSIS OM ANSÆTTELSESAFTALER Birthe Boisen, juridisk konsulent bfb@danskfjernvarme.dk Lov om Ansættelsesbeviser Ansættelsesaftalen LOV OM ANSÆTTELSESBEVISER Hvem er omfattet af loven Alle

Læs mere

Vejledning til ansættelseskontrakt

Vejledning til ansættelseskontrakt Vejledning til ansættelseskontrakt Når du tilbydes ansættelse hos en privat arbejdsgiver vil det som oftest være hos en arbejdsgiver, hvor Etf ikke har en overenskomst og derfor ansættes du på en individuel

Læs mere

Dig som medarbejder. Uddrag fra ATPs Medarbejderportal

Dig som medarbejder. Uddrag fra ATPs Medarbejderportal Dig som medarbejder Uddrag fra ATPs Medarbejderportal Feriefridage Fastansatte medarbejdere (inkl. elever) har hvert kalenderår ret til 5 feriefridage. Disse dage placeres under hensyntagen til arbejdets

Læs mere

Vejledning om forhold der skal eller bør fastsættes i ansættelseskontrakten og forhold som bør undgås

Vejledning om forhold der skal eller bør fastsættes i ansættelseskontrakten og forhold som bør undgås Vejledning om forhold der skal eller bør fastsættes i ansættelseskontrakten og forhold som bør undgås Denne vejledning beskriver de forhold, som skal fremgå af ansættelseskontrakten og de forhold, som

Læs mere

Medarbejdere, der er på barselsorlov, optjener anciennitet, mens de er på barsel. Det betyder, at de har tilsvarende krav på feriefridage.

Medarbejdere, der er på barselsorlov, optjener anciennitet, mens de er på barsel. Det betyder, at de har tilsvarende krav på feriefridage. Feriefridage 1. Feriefridage i overenskomsten mellem HORESTA Arbejdsgiver og 3F. I Hotel- og Restaurantoverenskomsterne er feriefridage reguleret i 5, stk. 12. I Konceptoverenskomsten er feriefridage reguleret

Læs mere

Obligatorisk ansættelseskontrakt for klinikassistenter

Obligatorisk ansættelseskontrakt for klinikassistenter Obligatorisk ansættelseskontrakt for klinikassistenter Juni 2017 Mellem Adresse Cpr-nr. og arbejdsgiver Arbejdsstedets adresse er indgået følgende aftale: 1. For ansættelsen gælder overenskomsten mellem

Læs mere

Ansættelseskontrakter

Ansættelseskontrakter Ansættelseskontrakter Teknisk Landsforbund Sidst redigeret den: 2. januar 2014 af Byrial Bjørst Forfatter: Sofie Plesner Tryk: Teknisk Landsforbund Denne pjece er at betragte som en vejledning, og kan

Læs mere

Ansættelseskontrakt. Ikke-funktionærer. Side 1 KE

Ansættelseskontrakt. Ikke-funktionærer. Side 1 KE Ansættelseskontrakt Ikke-funktionærer Side 1 Ansættelsesbevis for ikke-funktionærer Det bekræftes hermed, at Navn CPR-nr. Adresse Postnr Tlf. nr. By E-mail Er ansat som Stilling Med reference til Med følgende

Læs mere

FAQ Ferielov. A. Overgangsordningens betydning for afholdelse af ferie, når du er i løbende ansættelsesforhold

FAQ Ferielov. A. Overgangsordningens betydning for afholdelse af ferie, når du er i løbende ansættelsesforhold FAQ Ferielov 1. Overgangen til den nye ferielov A. Overgangsordningens betydning for afholdelse af ferie, når du er i løbende ansættelsesforhold 1.1 Kommer der nogen ændringer i ferieåret 2019 2020? Den

Læs mere

Alle tillæg ydes som bruttobeløb inkl. pension. Den ansatte vælger, hvor meget af tillægget der skal indbetales til pensionsordning.

Alle tillæg ydes som bruttobeløb inkl. pension. Den ansatte vælger, hvor meget af tillægget der skal indbetales til pensionsordning. Aftale om løn- og ansættelsesforhold for Jordbrugsakademikere 1. Parter Aftalen er indgået mellem Jordbrugsakademikerne og DLBR og er gældende for de rådgivningsvirksomheder, der tiltræder aftalen. 2.

Læs mere

Direktørkontrakt. med kommentarer. Maskinmestrenes Forening

Direktørkontrakt. med kommentarer. Maskinmestrenes Forening Direktørkontrakt med kommentarer Maskinmestrenes Forening Denne direktørkontrakt er udarbejdet af Maskinmestrenes Forening med udgangspunkt i lov nr. 392 af 22. juni 1993 om arbejdsgivernes pligt til at

Læs mere

Hensynet til organisationens drift kan betyde, at DFH beslutter at lægge ferie på bestemte tidspunkter for enkelte afdelinger/kontorer.

Hensynet til organisationens drift kan betyde, at DFH beslutter at lægge ferie på bestemte tidspunkter for enkelte afdelinger/kontorer. VEJLEDNING OM FERIE OG ANDRE FRIDAGE Her på siden kan du finde vejledninger til ferie og andre fridage gældende for Dansk Flygtningehjælp. Vejledningen er ikke udtømmende. Yderligere information kan du

Læs mere

Vejledning til ansættelseskontrakt for slagtersvende og delikatesseassistenter

Vejledning til ansættelseskontrakt for slagtersvende og delikatesseassistenter Vejledning til ansættelseskontrakt for slagtersvende og delikatesseassistenter Denne ansættelseskontrakt er til brug ved ansættelse af slagtersvende eller delikatesseassistenter, som ikke er funktionærer.

Læs mere

Overenskomst. mellem. Kost & Ernæringsforbundet. Askov Højskole

Overenskomst. mellem. Kost & Ernæringsforbundet. Askov Højskole kost ernæringsforbundet Overenskomst mellem Kost & Ernæringsforbundet og Askov Højskole 2016 Indholdsfortegnelse Ind hold i Overenskomstens område 3 2 Løn 3 3 Pension 3 4 Arbejdsbeklædning 3 5 Arbejdstid

Læs mere

Ansættelseskontrakt for vikarer i almen praksis

Ansættelseskontrakt for vikarer i almen praksis Ansættelseskontrakt for vikarer i almen praksis 1. Undertegnede læge/lægehus (navn og adresse, evt. stempel): Ansætter herved (navn og adresse): som vikar. 2. Vikaren vil være ansat som: funktionær ikke-funktionær

Læs mere

Dreist Advokater CVR: 17 00 32 75

Dreist Advokater CVR: 17 00 32 75 Side 2 af 5 2. ANSÆTTELSESFORHOLDETS BEGYNDELSESTIDSPUNKT OG VARIGHED 2.1. Ansættelsen sker til tiltrædelse den 2.2. Såfremt ansættelsesforholdet er midlertidigt, angives en slutdato: ARBEJDSSTED 3. 3.1.

Læs mere

Medarbejdere, der er på barselsorlov, optjener anciennitet, mens de er på barsel. Det betyder, at de har tilsvarende krav på feriefridage.

Medarbejdere, der er på barselsorlov, optjener anciennitet, mens de er på barsel. Det betyder, at de har tilsvarende krav på feriefridage. Feriefridage 1. Feriefridage i overenskomsten mellem HORESTA Arbejdsgiver og 3F. I Hotel- og Restaurantoverenskomsterne er feriefridage reguleret i 5, stk. 12. I Konceptoverenskomsten er feriefridage reguleret

Læs mere

Protokollat. Arbejdstid

Protokollat. Arbejdstid 3 Arbejdstid Parterne er enige om følgende formulering af 3 stk. 3. Der kan lokalt aftales flextidsordninger. Overenskomstens bestemmelser om planlægning af arbejdstiden kan ved enighed lokalt fraviges.

Læs mere

Ansættelsesbevis for funktionær

Ansættelsesbevis for funktionær Ansættelsesbevis for funktionær Ansættelsesbevis for funktionær Det bekræftes hermed at: Navn: CPR.nr.: Adresse: Postnr.: By: Telefon: E-mail: Er ansat som (stilling): Med følgende jobbeskrivelse Hos følgende

Læs mere

Arbejdskraft i landbruget dansk og udenlandsk. Svinekongres 2012 v/bodil Irene Jensen Specialkonsulent

Arbejdskraft i landbruget dansk og udenlandsk. Svinekongres 2012 v/bodil Irene Jensen Specialkonsulent Arbejdskraft i landbruget dansk og udenlandsk Svinekongres 2012 v/bodil Irene Jensen Specialkonsulent 2... 26. oktober 2012 Disposition Ansættelsesbevislov/kontrakter Arbejdstid Erstatningsferie under

Læs mere

Ansættelseskontrakt for funktionærer

Ansættelseskontrakt for funktionærer Ansættelseskontrakt for funktionærer 1. Undertegnede virksomhed (navn, adresse): Ansætter herved (navn, adresse): 2. Arbejdsstedets beliggenhed: Adresse: Se pkt. 1, første afsnit. 3. Som (stillingsbetegnelse/jobbeskrivelse):

Læs mere

AFTALE. Mellem. Silkeborg Forsyning A/S. koncernens ansatte indenfor akademikerområdet. 23. december 2011

AFTALE. Mellem. Silkeborg Forsyning A/S. koncernens ansatte indenfor akademikerområdet. 23. december 2011 AFTALE Mellem Silkeborg Forsyning A/S og koncernens ansatte indenfor akademikerområdet 23. december 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Gyldighedsområde 2 Løn 3 Pension 4 Arbejdstid 5 Ferie - fritid 6 Barsel og

Læs mere

Aftale om løn- og ansættelsesforhold for Jordbrugsakademikere og husholdningskonsulenter

Aftale om løn- og ansættelsesforhold for Jordbrugsakademikere og husholdningskonsulenter Aftale om løn- og ansættelsesforhold for Jordbrugsakademikere og husholdningskonsulenter 1. Parter Aftalen er indgået mellem Jordbrugsakademikerne og DLBR og er gældende for de landøkonomiske foreninger

Læs mere

Uddrag af resultatet af forhandlingerne mellem Finansministeren og AC 2013:

Uddrag af resultatet af forhandlingerne mellem Finansministeren og AC 2013: Uddrag af resultatet af forhandlingerne mellem Finansministeren og AC 2013: 16. Arbejdstid Lønnen efter denne overenskomst forudsætter fuldtidsbeskæftigelse svarende til gennemsnitlig 37 timer ugentlig.

Læs mere

Ansættelsesbevis for ansatte ved landbruget

Ansættelsesbevis for ansatte ved landbruget Ansættelsesbevis for ansatte ved landbruget Mellem og Arbejdsgiverforeningen KA Det bekræftes hermed, at Navn: Adresse: Postnr. og by: CPR-nr.: Mail-adr.: Tlf.: (herefter kaldet medarbejderen ) og Virksomhedens

Læs mere

Hermed ansætter (herefter benævnt klubben) (herefter benævnt træneren)

Hermed ansætter (herefter benævnt klubben) (herefter benævnt træneren) STANDARDKONTRAKT 1 ANSÆTTELSESKONTRAKT (lønnet træner) Hermed ansætter (herefter benævnt klubben) Adresse: Navn: (herefter benævnt træneren) Adresse: CPR-nr.: Ansættelsen sker på følgende vilkår: 1 Ansættelsesperiode

Læs mere

ANSÆTTELSESKONTRAKT. for. butiksansatte funktionærer uden overenskomst

ANSÆTTELSESKONTRAKT. for. butiksansatte funktionærer uden overenskomst ANSÆTTELSESKONTRAKT for butiksansatte funktionærer uden overenskomst mellem [virksomhedens navn] [Vejnavn og nr.] [Postnummer - By] [CVR.nr. xxxxxxxx] (herefter kaldet Virksomheden ) og [Medarbejderens

Læs mere

Vejledning til Design denmark Dansk Erhvervs Standardkontrakt for funktionærer

Vejledning til Design denmark Dansk Erhvervs Standardkontrakt for funktionærer Vejledning til Design denmark Dansk Erhvervs Standardkontrakt for funktionærer Ansættelseskontrakt for funktionærer er udarbejdet med henblik på opfyldelse af betingelserne i Lov om arbejdsgiverens pligt

Læs mere

B E M Æ R K N I N G E R T I L I D A S M O D E L K O N T R A K T E R F O R A N S A T T E I N G E N I Ø R E R U D E N L E D E L S E S A N S V A R

B E M Æ R K N I N G E R T I L I D A S M O D E L K O N T R A K T E R F O R A N S A T T E I N G E N I Ø R E R U D E N L E D E L S E S A N S V A R B E M Æ R K N I N G E R T I L I D A S M O D E L K O N T R A K T E R F O R A N S A T T E I N G E N I Ø R E R U D E N L E D E L S E S A N S V A R IDAs modelkontrakt kan betragtes som et oplæg til forhandling.

Læs mere

Ansættelsesbevis for ikke-funktionærer. Ansættelser under overenskomst mellem ITD Arbejdsgiver og Kristelig Fagforening

Ansættelsesbevis for ikke-funktionærer. Ansættelser under overenskomst mellem ITD Arbejdsgiver og Kristelig Fagforening Ansættelsesbevis for ikke-funktionærer Ansættelser under overenskomst mellem ITD Arbejdsgiver og Kristelig Fagforening Ansættelsesbevis for ikke-funktionærer Ansættelser under overenskomst mellem ITD Arbejdsgiver

Læs mere

Overenskomst. Studerende ansat i KL

Overenskomst. Studerende ansat i KL Overenskomst Studerende ansat i KL Mellem KL og DJØF pr. 1. april 2013 Indholdsfortegnelse Overenskomst for studerende ansat i KL Pr. 1. april 2013-1 - Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1. Gyldighedsområde...

Læs mere

VEJLEDNING OM OMSORGSDAGE

VEJLEDNING OM OMSORGSDAGE VEJLEDNING OM OMSORGSDAGE INDHOLD HVEM ER OMFATTET AF BESTEMMELSERNE... 3 A. Generelt... 3 B. Hvilke medarbejdere har ret til omsorgsdage... 3 ERHVERVELSE AF RET TIL OMSORGSDAGE... 4 A. Medarbejdere, der

Læs mere

ANSÆTTELSESKONTRAKT FOR LEDERE

ANSÆTTELSESKONTRAKT FOR LEDERE ANSÆTTELSESKONTRAKT FOR LEDERE Mellem [virksomhedens navn] [virksomhedens adresse] [virksomhedens cvr.nr.] [virksomhedens telefonnummer og mailadresse] (herefter kaldet Virksomheden ) og [lederens navn]

Læs mere

industriens funktionær overenskomst mellem Dansk Industri og CO-industri herunder HK/Privat

industriens funktionær overenskomst mellem Dansk Industri og CO-industri herunder HK/Privat Mini-udgave industriens funktionær overenskomst mellem Dansk Industri og CO-industri herunder HK/Privat Overenskomsten gælder fra 1. marts 2012 til 28. februar 2014 Kære medlem! For at hjælpe både nye

Læs mere

OVERENSKOMST. mellem Forbundet af Offentligt Ansatte og Arriva Danmark A/S. for driftsledere i Arriva Danmark A/S HT området

OVERENSKOMST. mellem Forbundet af Offentligt Ansatte og Arriva Danmark A/S. for driftsledere i Arriva Danmark A/S HT området OVERENSKOMST mellem Forbundet af Offentligt Ansatte og Arriva Danmark A/S for driftsledere i Arriva Danmark A/S HT området 1. marts 2004-28. februar 2007 Overenskomsten er forenklet, både for så vidt angår

Læs mere

Ansættelseskontrakt for vikarer i almen praksis

Ansættelseskontrakt for vikarer i almen praksis Ansættelseskontrakt for vikarer i almen praksis 1. Undertegnede læge/lægehus (navn og adresse, evt. stempel): Ansætter herved (navn og adresse): som vikar. 2. Vikaren vil være ansat som funktionær ikke-funktionær

Læs mere

Eksempel på ansættelseskontrakt for direktør

Eksempel på ansættelseskontrakt for direktør Eksempel på ansættelseskontrakt for direktør (Detanbefales at bruge professionel assistance i det konkrete tilfælde.) 1. Aftalens parter Mellem undertegnede Virksomhedsnavn Adresse Reg.nr. SE-nr. (kaldet

Læs mere

GODE RÅD OM... ferie SIDE 1

GODE RÅD OM... ferie SIDE 1 GODE RÅD OM... ferie SIDE 1 indhold 3 Reglerne for ferie 3 Optjening 4 Afholdelse af ferie 4 Ferie i en opsigelsesperiode 4 Betaling under ferien 5 Ferie med løn 5 Ferie med feriegodtgørelse 5 Fradrag

Læs mere

Overenskomst. for studerende. ansat i KL. Pr. 1. april 2008

Overenskomst. for studerende. ansat i KL. Pr. 1. april 2008 Indholdsfortegnelse Overenskomst for studerende ansat i KL Pr. 1. april 2008-1 - Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1. Gyldighedsområde... 3 2. Arbejdstid... 4 3. Løn... 4 4. Grundløn... 4 5. Lønudbetaling...

Læs mere