Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr årgang Dansk Varemærketidende, DK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 34. 131. årgang. 2010-08-25 Dansk Varemærketidende, DK"

Transkript

1 Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr årgang Dansk Varemærketidende, DK

2 Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger Klasse- og varefortegnelse efter begrænsning Fornyede registreringer Udslettede registreringer Ansøgningsregister Navneregister Mærkeregister Klasseregister Offentliggørelse af internationale registreringer Navneregister internationale registreringer Mærkeregister internationale registreringer Registreringsregister internationale registreringer Rettelser Dansk Varemærketidende kan rekvireres som papirkopi for kr. 150 stk. (sort/hvid) og kr. 220 stk. (farve) på tlf Ansvarlig for redaktion: Keld Nymann Jensen Udgives af Patent- og Varemærkestyrelsen, Helgeshøj Allé 81, 2630 Tåstrup, tlf ISSN

3 Offentliggørelse af registreringer Dansk Varemærketidende Varemærker og fællesmærker Offentliggørelse af registreringer Indsigelsesfristen udløber 2 måneder fra dato, jf. varemærkelovens 23 (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Sekretariatet for Ny Kompositionsmusik SNYK, Gråbrødretorv 16, St, 1154 København K, Danmark (511) Klasse 41: Uddannelsesvirksomhed, undervisningsvirksomhed, underholdningsvirksomhed, sportsarrangementer og kulturelle arrangementer. 1407

4 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: BRUG VERDEN (730) Indehaver: TELENOR A/S, Frederikskaj 8, 2450 København SV, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Chas. Hude A/S, H.C. Andersens Boulevard 33, 1780 København V, Danmark (511) Klasse 09: Videnskabelige, nautiske, elektriske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter for landmåling, videnskabelige undersøgelser, vejning, måling, signalering, kontrol (overvågning), og livredning; apparater til indspilning, optagelse, transmission og gengivelse af lyd og billeder; magnetiske databærere; salgsautomater og mekanismer til mønt-opererede apparater; kasseapparater, regnemaskiner, databehandlingsapparater og computere; apparater til transmission, modtagelse, lagring og konvertering af tale, lyd, billede, data og tekstsignaler i data og teleanlæg; apparater til transmission, modtagelse og trådløs overførsel af tale, tekst, lyd, billede og data; systemer bestående af udstyr til informationsbehandling og radio-, tele- og datakommunikation; elektroniske kommunikationsapparater og instrumenter til telekommunikation og datakommunikation; apparater til optagelse, transmission, modtagelse, behandling og/ eller gengivelse af lyd, billeder og/eller data; elektroniske apparater og instrumenter herunder computere med displayenheder, alle til behandling, registrering, lagring, transmission, modtagelse, fremvisning og/eller udskrift af data; apparater og instrumenter til transmission, fremvisning, modtagelse, lagring og søgning af elektronisk information; udstyr til genkendelse og syntetisering af tal; telefonsvarere; elektriske og/eller elektroniske apparater og instrumenter til sporing, identificering og lokalisering af befordringsmidler; elektriske og/eller elektroniske apparater og instrumenter til elektroniske forretningstransaktioner og elektronisk handel; debiteringsanordninger for opkald til centralbord og tele- og datanet; elektroniske apparater og instrumenter til fjernadgang til online information; billedfremvisningsapparater og instrumenter; elektroniske apparater og instrumenter til afspilning af telefonsvarere og/eller til adgang til telefontjenester; optagne computerprogrammer; software på magnetiske databærere, magnetbånd, disketter, kassetter, plader og lagerenheder; udstyr til kryptering/dekryptering af data, stemme og taleinformation samt til video og faxkryptering/dekryptering; apparater og lagerenheder til bearbejdning og behandling af digitale data; kodede kommunikationskort, modemkort, netværkskort, telefaxkort, telefonkort, kontokort samt smartkort; elektriske og/eller elektroniske telekommunikationsstationer, hovedledninger, sendere, modtagere, omformere, basestationer, terminaler, kabler til elektriske og optiske signaloverførsler; apparater og instrumenter til optagelse, reproduktion, lagring, behandling, modtagelse, transmission, modificering, kompression og radiosending af data, lyd og/eller billeder; stationære og mobile kommunikationsapparater og instrumenter, nemlig antenner, sendere og modtagere; instruktions- og undervisningsapparater og instrumenter; elektroniske telefonbøger (downloadable eller optaget). (511) Klasse 16: Papir, pap, karton samt varer fremstillet af disse produkter (ikke indholdt i andre klasser); tryksager og trykte publikationer; tryksager, nemlig manualer, instruktionsmateriale, undervisningshjælpemidler og brochurer, alle førnævnte varer rettet mod data- og telekommunikationsbrugere; kataloger; instruktions- og undervisningsmateriale (ikke apparater). (511) Klasse 35: Bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration; bistand ved varetagelse af kontoropgaver; bistand ved drift af forretningsvirksomhed; computerbaseret sekretariatsvirksomhed; administration af datastyrede arkiver, nemlig informationshåndtering i forbindelse med datalagrede oplysninger, computerbaseret datahåndtering, computerbaseret databasehåndtering, computerbaseret filhåndtering, computerbaseret registerhåndtering, computerbaseret lagring og fremskaffelse af forretningsinformation, forretnings- og virksomhedsrelaterede interaktive databaseinformationstjenester, computerbaseret lagring, fremskaffelse, registerhåndtering, sammenstilling, systematisering og videreformidling af online computerbaseret information, samt lagring af oplysninger i computere; analyse og genfinding af forretningsinformation; annonce- og reklamevirksomhed; digital produktion og publicering af annoncemateriale; telefonsvareservice (for abonnenter som er midlertidigt fraværende), telemarketing i form af bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration, detailhandel med varer med relation til telekommunikation, samt salgsfremmende foranstaltninger i form af samling af et udvalg af telekommunikationsprodukter og ydelser, så andre på en nem måde kan overskue og vælge en af disse. (511) Klasse 36: Forsikringsvirksomhed; finansiel virksomhed; valutarisk virksomhed; ejendomsmæglervirksomhed; computerbaserede finanstjenesteydelser; finansielle ydelser i form af betalingskort, kontokort, bankkort- og kreditkorttjenesteydelser; elektroniske pengeoverførsler, online informationstjenesteydelser vedrørende finansiel virksomhed, finansiel forvaltning via telekommunikations- og datakommunikationsudstyr; forvaltning af fast ejendom; udlejning af kontorer (lokaler); rådgivning vedrørende forsikringsforhold. (511) Klasse 37: Byggevirksomhed; montage, installation, vedligeholdelse, service og reparation af anlæg og udstyr (hardware) inden for data- og telekommunikation og kommunikationsnetværk; bygge-, installations- og reparationsvirksomhed; vedligeholdelse og reparation af teknisk kompliceret elektronisk udstyr samt målesystemsudstyr. (511) Klasse 38: Fjernsynsudsendelser, kabel-tv udsendelser og radioudsendelser; telekommunikationsvirksomhed, datakommunikationsvirksomhed og radiokommunikationsvirksomhed; informations og rådgivningstjenesteydelser i forbindelse med telekommunikation, datakommunikation og radiokommunikation; informations- og rådgivningstjenesteydelser i forbindelse med fjernsynsudsendelser, kabel-tv udsendelser og radioudsendelser; MMS-tjenesteydelser (telekommunikation); datastøttet transmission, herunder overførsel og modtagelse af tale, tekst, lyd, billede og data; transmission af beskeder via elektroniske medier; elektronisk post; transmission, overførsel og modtagelse af databaseinformation via telenetværk; udlejning af tele-, data- og radiokommunikationssystemer og udstyr; online kommunikation og kommunikation via internet; tilvejebringelse af brugeradgang til et computernetværk; data- og telekommunikationstjenesteydelser via fiberoptiske netværk; datapakketransmissionsnetværk (telekommunikation); satellittransmission; tilvejebringelse af brugeradgang til et datanetværk; udlejning af apparater til telekommunikation, herunder af telefoniapparatur; personsøgning pr. telefon, datatransmission; bredbåndskommunikation, IP-telefoni; udlejning af adgangstid til databaser. (511) Klasse 41: Uddannelses- og undervisningsvirksomhed; underholdningsvirksomhed; produktion af radio-, tv- og videoprogrammer; udlejning af lyd- og billedoptagelser; udlejning af radio-, tv- og videoprogrammer; online information vedrørende underholdning, elektroniske spil og konkurrencetjenesteydelser (undervisning eller underholdning) via internationale datanetværk; sportsog idrætsaktiviteter, kulturvirksomhed, kulturelle aktiviteter. (511) Klasse 42: videnskabelig og industriel forskning; computerprogrammering; konsulentvirksomhed og rådgivning i forbindelse med teknisk databehandling, tekniske beregninger og computerprogrammering; konsulentvirksomhed inden for informationsteknologi (IT); datastøttet konstruktions- og ingeniørvirksomhed; computersystemanalyser til konstruktion, drift og test af software og computerprogrammer; forskning vedrørende udvikling af telekommunikationsapparater, computer hardware og software; teknologiske tjenesteydelser i forbindelse med telekommunikation; udlejning af adgangstid til databaser; udlejning af computer software; teknisk forskning; forsknings- og udviklingstjenesteydelser i forbindelse med nye produkter; teknologiske tjenesteydelser i forbindelse med adgang til datanetværk. (511) Klasse 45: Juridiske tjenesteydelser. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Aalborg Bibliotekerne, Rendsburggade 2, 9000 Aalborg, Danmark (511) Klasse 16: Papir, pap, varer heraf og ikke indeholdt i andre klasser, tryksager, bogbinderiartikler, fotografier, papirhandlervarer, klæbemidler til papirvarer og til husholdningsbrug, artikler til brug for kunstnere, pensler, skrivemaskiner og kontorartikler (dog ikke møbler), instruktions- og undervisningsmateriale (dog ikke apparater), plasticmateriale til emballeringsbrug (ikke indeholdt i andre klasser), tryktyper, klichéer. (511) Klasse 35: Annonce og reklamevirksomhed, bistand ved forretningsledelse, bistand ved forretningsadministration, bistand ved varetagelse af kontoropgaver. (511) Klasse 41: Uddannelsesvirksomhed, undervisningsvirksomhed, underholdningsvirksomhed, sportsarrangementer og kulturelle arrangementer; biblioteker i form af udlån af bøger. (591) Farvetekst: Mærket er udført i blå og orange. 1408

5 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: CESA (730) Indehaver: INOVA Nordic ApS, c/o Spamfighter ApS, Nattergalevej 6 2, 2400 København NV, 2400 København NV, Danmark (511) Klasse 16: Certifikater (papirvarer). (511) Klasse 35: Forretningsmæssig bistand i forbindelse med udarbejdelse af klimastrategier samt klima- og CO2-regnskaber; bistand ved forretningsundersøgelser i forbindelse med miljø- og energioptimeringer; bistand ved forretningsledelse, nemlig udstedelse af forretningsmæssige certifikater. (511) Klasse 42: Rådgivning vedrørende energibesparelse og udnyttelse af energi; miljørådgivning; udstedelse af miljøcertifikater. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: CD Bolig (730) Indehaver: CD-BOLIG v/claus Dueholm, Frederiksbergvej 22, 4180 Sorø, Danmark (511) Klasse 36: Forsikringsvirksomhed, finansiel virksomhed, valutarisk virksomhed, ejendomsmæglervirksomhed (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Fryd dig (730) Indehaver: 2careby ApS, Fårupgårdvej 20, 7300 Jelling, Danmark (511) Klasse 03: Sæbe; parfumerivarer, æteriske olier, kosmetiske præparater, kropsolie (kosmetiske), badesalt og fodsalt (ikke til medicinske formål), massageolie (ikke til medicinske formål). (511) Klasse 05: Medicinske hygiejniske præparater til personlig pleje; kropsolie (medicinske), badesalt og fodsalt (til medicinske formål), massageolie (til medicinske formål). (511) Klasse 30: Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning; mel og næringsmidler af korn, brød; spi-seis; honning, sirup; gær, bagepluver; salt, sennep; eddike, saucer (krydrede); krydderier; råis. (511) Klasse 31: Friske frugter og grøntsager; frø og såsæd, naturlige planter og blomster. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Risteriet (730) Indehaver: RISTERIET ApS, Studiestræde 36, 1455 København K, Danmark (511) Klasse 30: Te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, mel og næringsmidler af korn, brød, konditori- og konfekturevarer, spiseis, honning, sirup, gær, bagepulver, salt, sennep, eddike, saucer (krydrede), krydderier, råis. (511) Klasse 43: Midlertidig indkvartering. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Living Energy (730) Indehaver: Stryhn's A/S, Vestre Kirkevej 13-19, 4000 Roskilde, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Zacco Denmark A/S, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup, Danmark (511) Klasse 29: Kød, fisk, fjerkræ og vildt; kødekstrakter; pølser; pålæg og pålægssalater, hovedsagligt bestående af kød, fisk, skaldyr, fjerkræ, grøntsager, frugter, rodfrugter, bær, nødder (behandlede) og æg, leverpostej og andre smørepostejer; salater hovedsagligt bestående af kød, fisk, skaldyr, fjerkræ, grøntsager, frugter, rodfrugter, bær, nødder (behandlede) og æg; konserverede, frosne, tørrede og kogte frugter og grøntsager; geléer, syltetøj, kompotter; toppings hovedsagligt bestående af kød, fisk, skaldyr, fjerkræ, grøntsager, frugter, rodfrugter, bær, nødder (behandlede) og æg; æg, mælk og mejeriprodukter; spiselige olier og fedtstoffer; færdigretter med foranstående varer. (511) Klasse 30: Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning; mel og næringsmidler af korn, brød, konditori- og konfekturevarer; spiseis; honning, sirup; gær, bagepulver; salt, sennep, ketchup, remoulade, mayonnaise; eddike, herunder vineddike; saucer (krydrede); krydderier; færdigretter med foranstående varer; råis. (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed; bistand ved forretningsledelse; bistand ved forretningsadministration; bistand ved varetagelse af kontoropgaver; engros- og detailhandel med fødevarer. (511) Klasse 43: Tilvejebringelse af mad og drikke; midlertidig indkvartering; catering, kantine, restaurant, diner transportable, café, cafeteria, bar og snackbar. (730) Indehaver: Living Energy I/S, Slotsgade 2. 2.th, 2200 København N, Danmark (511) Klasse 07: Maskiner, herunder anlæg (ikke indeholdt i andre klasser) til brug ved frembringelse og transport af elektrisk, solar og termisk energi, herunder vindmøller, biogasanlæg, kraftvarmeværker, vandkraftværker, geovarmeanlæg og bølgekraftværker, dele og tilbehør (ikke indeholdt i andre klas-ser) dertil. (511) Klasse 09: Apparater og instrumenter til solenergiproduktion, nemlig solceller og solbatterier; optaget computer software, dele og tilbehør til førnævnte varer (ikke indeholdt i andre klasser), solceller og solbatterier til generering af energi; apparater og instrumenter til ledning, omkobling, transformation, akkumule-ring, regulering eller kontrol af elektricitet, samt apparater og instrumenter til styring og måling af solvarme, til styring af kedler og til varmeanlæg; databehandlingsapparater og computersoftware, samt dele og tilbehør (ikke indeholdt i andre klasser) til alle foranstående varer; apparater til energistyring og energimåling. (511) Klasse 11: Installationer og apparater til dagslysbelysning, køling, opvarmning, ventilation, solfangning og solskærmning, installationer og apparater til kontrol af sollysets adgang til et miljø, dele og tilbehør til førnævnte varer (ikke indeholdt i andre klasser). Solvarmeanlæg til opvarmning, herunder dele dertil bestående af solfangere, solvarmelagertanke, solvarmeforbindelsesledninger, solvarmetømmetanke samt solafskærmning, installationer og apparater til dagslysbelysning, køling, opvarmning, ventilation; dele og tilbehør (ikke indeholdt i andre klasser) til førnævnte varer. Apparater til frembringelse af varme, herunder solfangere, dele og tilbehør (ikke indeholdt i andre klasser) dertil. (511) Klasse 35: Forretningsmæssig bistand og rådgivning ved køb og salg af energi af enhver art; detail- og engroshandel med solenergi. (511) Klasse 39: Transportvirksomhed, distribution og levering af energi af enhver art, distribution af fjernvarme og elektricitet; transport af olie, kul, gas og hertil relaterede produkter; rådgivning inden for distribution af kraft (elektricitet), transport, oplagring og distribution af elkraft, gas, olie, luft og varme samt brændstoffer; opbevaring af energiprodukter. (511) Klasse 40: Produktion af solenergi. 1409

6 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: OKEANOS VIRKSOMHEDSRÅDGIVNING ApS, Kilden 14, 5500 Middelfart, Danmark (511) Klasse 35: Annonce og reklamevirksomhed, bistand ved forretningsledelse, bistand ved forretningsadministration, bistand ved varetagelse af kontoropgaver. (511) Klasse 36: Forsikringsvirksomhed, finansiel virksomhed, valutarisk virksomhed, ejendomsmæglervirksomhed. (591) Farvetekst: Figur er udført i blåt med Okeanos i sort tekst. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: unnu (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: CENTICUBES (730) Indehaver: FORLAGET GONGE ApS, Gåseagervej 12C, 8250 Egå, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Chas. Hude A/S, Marselisborg Havnevej 36, 8000 Århus C, Danmark (511) Klasse 16: Papir, pap, varer heraf og ikke indeholdt i andre klasser; tryksager; bogbinderiartikler; fotografier; papirhandlervarer; klæbemidler til papirvarer og til husholdningsbrug; artikler til brug for kunstnere; pensler; skrivemaskiner og kontorartikler (dog ikke møbler); instruktions- og undervisningsmateriale (dog ikke apparater); plasticmateriale til emballeringsbrug (ikke indeholdt i andre klasser); tryktyper; klichéer; klodser i form af undervisningsmateriale. (511) Klasse 28: Spil og legetøj; gymnastik- og sportsartikler (ikke indeholdt i andre klasser); julepynt; byggeklodser; klodser til brug i undervisning (legetøj). (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Clic A/S, Arnbækvej 111, 8543 Hornslet, Danmark (511) Klasse 09: Videnskabelige, nautiske, geodætiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til vejning, måling, signalering, kontrol, livredning og undervisning, apparater og instrumenter til ledning, omkobling, transformation, akkumulering, regulering eller kontrol af elektricitet, apparater til optagelse, transmission og gengivelse af lyd eller billede, magnetiske databærere, lydplader, salgsautomater og mekanismer til mønt-opererede apparater, kasseapparater, regnemaskiner og databehandlingsudstyr, ildslukningsapparater. (511) Klasse 20: Møbler, spejle, billedrammer, varer (ikke indeholdt i andre klasser) af træ, kork, rør, spanskrør, kurvefletning, horn, ben, elfenben, fiskeben, skildpadde, rav, perlemor og merskum samt af erstatningsstoffer for disse materialer eller af plastic. (511) Klasse 37: Byggevirksomhed, reparationsvirksomhed, installationsvirksomhed. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: COPENHAGEN CARLSBERG (730) Indehaver: Carlsberg A/S, Ny Carlsberg Vej 100, 1760 København V, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Zacco Denmark A/S, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup, Danmark (511) Klasse 32: Øl, mineralvand og kulsyreholdige vande og andre ikkealkoholholdige drikke, frugtdrikke og frugtsaft, saft og andre præparater til fremstilling af drikke. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: ASIAN SENSATION (730) Indehaver: ASIAN SENSATION ApS, Østervold 15, 2 tv, 8900 Randers C, Danmark (511) Klasse 25: Beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning. (511) Klasse 28: Spil og legetøj, gymnastik- og sportsartikler (ikke indeholdt i andre klasser), julepynt. (511) Klasse 30: Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning, mel og næringsmidler af korn, brød, konditori- og konfekturevarer, spiseis, honning, sirup, gær, bagepulver, salt, sennep, eddike, saucer (krydrede), krydderier, råis. (511) Klasse 32: Øl, mineralvand og kulsyreholdige vande og andre ikkealkoholholdige drikke, frugtdrikke og frugtsaft, saft og andre præparater til fremstilling af drikke. (511) Klasse 39: Transportvirksomhed, pakning og opbevaring af varer, arrangering af rejser. (511) Klasse 41: Uddannelsesvirksomhed, undervisningsvirksomhed. (730) Indehaver: CITY CONTAINER A/S, Stensøvej 2, 3540 Lynge, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Zacco Denmark A/S, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup, Danmark (511) Klasse 39: Transportvirksomhed, herunder transport af affald; opbevaring af affald. (511) Klasse 40: Forarbejdning og behandling af affald og genbrugsmaterialer; sortering af affald og genbrugsmaterialer; destruktion og forbrænding af affald; omdannelse af genbrugsmaterialer (511) Klasse 42: Teknologisk rådgivning vedrørende opbevaring af affald, sortering af affald og genbrugsmaterialer, destruktion og forbrænding af affald og omdannelse af genbrugsmaterialer (591) Farvetekst: Mærket er udført i farver. 1410

7 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: FRAUDCOVER (730) Indehaver: Fraudcover Limited, 37 Friars Avenue, N20 0XG London, Storbritannien (740/750) Fuldmægtig: IVERSEN & CO. ApS, Bredgade 25H, 1260 København K, Danmark (511) Klasse 35: Systematisering og administration af information i computerdatabase, nemlig oplysninger om identitetstyveri, baggrundsefterforskning i strafferegistre, adresse, CPR-numre, lejeboliger, domme, fast ejendom, licenser, arbejdsforhold, uddannelse, beskæftigelse og andre tilgængelige oplysninger via offentlige registre. (511) Klasse 36: Overvågning af finansielle transaktioner, finansiel information om bortkomne eller stjålne kort, kreditkortservice; finansiel risikostyring, herunder kreditrisiko overvågningstjenester; finansielle kredit oplysningstjenester; finansielle kreditvurderingstjenester; information om alle de ovennævnte tjenesteydelser tilvejebragt online fra en computer database og via internettet; finansielle kreditbetalings- og hævekort sikkerhedstjenester; levering af finansielle oplysninger indenfor kredit, kreditrapporter og kreditvurdering; bankvirksomhed i form af betaling af udgifter efter en forekomst af personoplysninger, tyveri, som resulterer i åbningen af falske konti. (511) Klasse 38: Telekommunikationsvirksomhed herunder elektroniske kommunikationstjenester, elektronisk post, levering af kommunikationstjenester, online kommunikationstjenester, samt levering af kommunikationstjenester for adgang til oplysninger og data samt interaktive telefon- og informationstjenester. (511) Klasse 42: Videnskabelige og teknologiske tjenesteydelser samt forskning og design i forbindelse dermed, industriel analyse og forskning, design og udvikling af computer hardware og computer software. (511) Klasse 45: Juridisk bistand; sikkerhedsmæssige ydelser til beskyttelse af ejendom og mennesker, herunder online kortovervågning af kredit-, debetog bankkort (sikkerhedstjenester), personlige sikkerhedstjenester, registrering af anmeldelse af tab af kort, informationsrådgivning og bistand vedrørende beskyttelse af personlige oplysninger samt forebyggelse i tilfælde af identitetstyveri, overvågning og afsløring af svindel ved identifikation af sociale forbindelser mellem mennesker, af deres aktiviteter, og deres finansielle transaktioner med henblik på at undgå svindel og misbrug med betalingssystemer for at forebygge tab, konsulentbistand samt rådgivning om forebyggelse og bekæmpelse af svig, korruption og ulovlige aktiviteter samt afsløring af foranstående, samt tilvejebringelse af oplysninger om identitetstyveri, baggrundsefterforskning i strafferegistre, adresse, CPR-numre, lejeboliger, domme, fast ejendom, licenser, arbejdsforhold, uddannelse, beskæftigelse og andre tilgængelige oplysninger via offentlige registre. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Fraudcover Limited, 37 Friars Avenue, N20 0XG London, Storbritannien (740/750) Fuldmægtig: IVERSEN & CO. ApS, Bredgade 25H, 1260 København K, Danmark (511) Klasse 35: Systematisering og administration af information i computerdatabase, nemlig oplysninger om identitetstyveri, baggrundsefterforskning i strafferegistre, adresse, CPR-numre, lejeboliger, domme, fast ejendom, licenser, arbejdsforhold, uddannelse, beskæftigelse og andre tilgængelige oplysninger via offentlige registre. (511) Klasse 36: Overvågning af finansielle transaktioner, finansiel information om bortkomne eller stjålne kort, kreditkortservice; finansiel risikostyring, herunder kreditrisiko overvågningstjenester; finansielle kredit oplysningstjenester; finansielle kreditvurderingstjenester; information om alle de ovennævnte tjenesteydelser tilvejebragt online fra en computer database og via internettet; finansielle kreditbetalings- og hævekort sikkerhedstjenester; levering af finansielle oplysninger indenfor kredit, kreditrapporter og kreditvurdering; bankvirksomhed i form af betaling af udgifter efter en forekomst af personoplysninger, tyveri, som resulterer i åbningen af falske konti. (511) Klasse 38: Telekommunikationsvirksomhed herunder elektroniske kommunikationstjenester, elektronisk post, levering af kommunikationstjenester, online kommunikationstjenester, samt levering af kommunikationstjenester for adgang til oplysninger og data samt interaktive telefon- og informationstjenester. (511) Klasse 42: Videnskabelige og teknologiske tjenesteydelser samt forskning og design i forbindelse dermed, industriel analyse og forskning, design og udvikling af computer hardware og computer software. (511) Klasse 45: Juridisk bistand; sikkerhedsmæssige ydelser til beskyttelse af ejendom og mennesker, herunder online kortovervågning af kredit-, debetog bankkort (sikkerhedstjenester), personlige sikkerhedstjenester, registrering af anmeldelse af tab af kort, informationsrådgivning og bistand vedrørende beskyttelse af personlige oplysninger samt forebyggelse i tilfælde af identitetstyveri, overvågning og afsløring af svindel ved identifikation af sociale forbindelser mellem mennesker, af deres aktiviteter, og deres finansielle transaktioner med henblik på at undgå svindel og misbrug med betalingssystemer for at forebygge tab, konsulentbistand samt rådgivning om forebyggelse og bekæmpelse af svig, korruption og ulovlige aktiviteter samt afsløring af foranstående, samt tilvejebringelse af oplysninger om identitetstyveri, baggrundsefterforskning i strafferegistre, adresse, CPR-numre, lejeboliger, domme, fast ejendom, licenser, arbejdsforhold, uddannelse, beskæftigelse og andre tilgængelige oplysninger via offentlige registre. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Dansk Tørrecentrum (730) Indehaver: Teknologisk Institut, Gregersensvej 3, 2630 Taastrup, Danmark (511) Klasse 11: Apparater til belysning, opvarmning, dampdannelse, kogning, køling, tørring, ventilation og vandledning samt sanitetsinstallationer. (511) Klasse 41: Uddannelsesvirksomhed, undervisningsvirksomhed, underholdningsvirksomhed, sportsarrangementer og kulturelle arrangementer; undervisning i tørreprocesser, herunder med henblik på at øge virksomheders konkurrenceevne i form af nye og bedre tørrede produkter samt at reducere klimabelastningen fra tørreprocesser. (511) Klasse 42: Videnskabelige og teknologiske tjenesteydelser samt forskning og design i forbindelse dermed, industriel analyse og forskning, design og udvikling af computer hardware og computer software; udvikling af energieffektive tørreprocesser; teknologisk rådgivning. 1411

8 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: SPAR DANMARK A/S, Gammelager 13, 2605 Brøndby, Danmark (740/750) Fuldmægtig: OTELLO ADVOKATANPARTSSELSKAB, Engdahlsvej 12 A, 1., 7400 Herning, Danmark (511) Klasse 29: Kød, fisk, fjerkræ og vildt, kødekstrakter, konserverede, frosne, tørrede og kogte, frugter og grøntsager, geléer, syltetøj, kompotter, æg, mælk og mejeriprodukter, spiselige olier og fedtstoffer. (511) Klasse 30: Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning, mel og næringsmidler af korn, brød, konditori- og konfekturevarer, spiseis, honning, sirup, gær, bagepulver, salt, sennep, eddike, saucer (krydrede), krydderier, råis. (511) Klasse 31: Landbrugs-, havebrugs- og skovbrugsprodukter samt korn (ikke indeholdt i andre klasser), levende dyr, friske frugter og grøntsager, frø og såsæd, naturlige planter og blomster, næringsmidler til dyr, malt. (591) Farvetekst: Mærket er udført i grønt, hvidt og rødt. (730) Indehaver: Småøernes Fødevarenetværk, c/o Svend Aage Hansen, Aarø 250, 6100 Haderslev, Danmark (740/750) Fuldmægtig: ADVOKAT SVEND KINCH, Nygade 1 A, 4900 Nakskov, Danmark (511) Klasse 29: Kød, fisk, fjerkræ og vildt, kødekstrakter, konserverede, frosne, tørrede og kogte, frugter og grøntsager, geléer, syltetøj, kompotter, æg, mælk og mejeriprodukter, spiselige olier og fedtstoffer. (511) Klasse 30: Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning, mel og næringsmidler af korn, brød, konditori- og konfekturevarer, spiseis, honning, sirup, gær, bagepulver, salt, sennep, eddike, saucer (krydrede), krydderier, råis. (511) Klasse 31: Landbrugs-, havebrugs- og skovbrugsprodukter samt korn (ikke indeholdt i andre klasser), levende dyr, friske frugter og grøntsager, frø og såsæd, naturlige planter og blomster, næringsmidler til dyr, malt. (511) Klasse 32: Øl, mineralvand og kulsyreholdige vande og andre ikkealkoholholdige drikke, frugtdrikke og frugtsaft, saft og andre præparater til fremstilling af drikke. (511) Klasse 33: Alkoholholdige drikke (dog ikke øl). (591) Farvetekst: Mærket er udført i gult, hvidt, grønt og sort. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Sikrist (730) Indehaver: Frantz Bernhard Ludwig (740/750) Fuldmægtig: Nanna Bjargum, Egebjergvej 263, 4500 Nykøbing Sj, Danmark (511) Klasse 06: Riste af metal. (511) Klasse 11: Apparater til belysning, opvarmning, dampdannelse, kogning, køling, tørring, ventilation og vandledning, herunder afløb til veje, samt sanitetsinstallationer. 1412

9 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: SEELEN (730) Indehaver: Seelen A/S, Morsøgade 10, 6700 Esbjerg, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Zacco Denmark A/S, Åboulevarden 17, 8000 Århus C, Danmark (511) Klasse 07: Pakkemaskiner, palleteringsmaskiner, maskiner til stabling og komprimering af varer, emballeringsmaskiner, palleemballeringsmaskiner, transportører (maskiner), båndtransportører, rullebaneanlæg (maskiner), drivremme til maskiner, kontrolmekanismer til maskiner, dele og tilbehør til alle de førnævnte varer (ikke indeholdt i andre klasser). (511) Klasse 09: Apparater og instrumenter til måling, signalering og kontrol; elektriske overvågningsapparater; elektroniske styresystemer i form af software og hardware til styring af maskiners bevægelser, elektroniske styresystemer i form af software og hardware til fejlfinding ved maskiners bevægelser, computer software (downloadable) til overvågning af automatiserede produktions- og distributionsfaciliteter, computer software (downloadable) til indsamling af data. (511) Klasse 37: Installation, vedligeholdelse og reparation af maskiner; genopbygning af slidte eller delvist ødelagte maskiner; installation og reparation af elektriske apparater og instrumenter; information vedrørende installation, vedligeholdelse og reparation af maskiner og elektriske apparater og instrumenter. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Female Passion (730) Indehaver: SCAN WEAR ApS, Norgesvej 24, 6100 Haderslev, Danmark (511) Klasse 25: Beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: DuraPuds (730) Indehaver: Alfix A/S, H.C. Ørstedsvej 13, 6000 Kolding, Danmark (511) Klasse 01: Klæbemidler til vægfliser. (511) Klasse 19: Byggematerialer (ikke af metal) til bygningsbrug; cementmørtel til brug ved opsætning/lægning af keramiske fliser, klinker, mosaik, natursten, storformat- og granitkeramikfliser samt til opklæbning af isoleringsplader; byggemateriale (ikke af metal) herunder klæber, nemlig mørtel til bygningsbrug fliser, gulvspartelmasse/afjævningsmasse på cementbasis, puds til facader og vægge. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: DANLET ApS, Vallensbækvej 65, 2625 Vallensbæk, Danmark (511) Klasse 35: Detail og engroshandler Mobiltelefoner, spilkonsul, telekommunikation udstyr tilbehør, salg af software (511) Klasse 37: reparation virksomheder og installation virksomheder (511) Klasse 42: videnskabelig teknologiske tjeneste ydelser samt forskning og design i forbindelse dermed, industriel analyser og forskning, design og udvikling af computer hardware og computer software og vedligeholdelser og reparation af computer hardware og computer software (591) Farvetekst: Mærket er udført i farver. 1413

10 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Videnskabelige, nautiske, geodætiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til vejning, måling, signalering, kontrol, livredning og undervisning, apparater og instrumenter til ledning, omkobling, transformation, akkumulering, regulering eller kontrol af elektricitet, apparater til optagelse, transmission og gengivelse af lyd eller billede, magnetiske databærere, lydplader, salgsautomater og mekanismer til mønt-opererede apparater, kasseapparater, regnemaskiner og databehandlingsudstyr, ildslukningsapparater; floppy disk drevapparater; elektroniske sikkerhedsapparater og overvågningsapparater, nemlig computer hardware, computer-chips og mikroprocessorer optimeret til elektronisk sikkerhedsovervågning; algoritme softwareprogrammer til drift og kontrol af computere; computer driftsystemsoftware; computer driftssystem; computersoftware, nemlig computersystemsforlængere (extensions), - værktøj og utilities vedrørende applikationssoftware til tilslutning af personlige computere, netværk, telekommunikations apparater og globale computernetværksapplikationer; computeriseret telekommunikations- og netværksudstyr bestående af operativt systemsoftware, modems, kameraer, hovedtelefoner, mikrofoner, kabler og adaptere; computerspilprogrammer; computerracks; computerhardware og software til at forbedre og give reeltids-overførsel, transmission, modtagelse, behandling og digitalisering af lyd og videografik information; computer firmware, nemlig computer operativt systemsoftware, computer utilitysoftware og andet computersoftware, brugt til at vedligeholde og betjene computersystemer; computere; håndholdte computere; mikrocomputere; minicomputere; hukommelsesplader (centrale databehandlingsenheder); personlige digitale assistenter (PDA); mobiltelefoner; smarttelefoner; bærbare og håndholdte elektroniske personal organizers; computerhardware; integrerede kredsløb; integrerede kredsløb memories; integrerede kredsløbchips; computer chipsæt; halvlederprocessorer (centrale atabehandlingsenheder); halvlederprocessorchips; halvlederchips; mikroprocessorer; trykte kredsløbskort; elektroniske kredsløbskort; computerhukommelser; computerdriftssystemer; microcontrollers; dataprocessorer (centrale databehandlingsenheder); CPU er; halvlederhukommelse, nemlig halvlederhukommelser og halvlederhukommelsesenheder (databehandlingsapparater); software programmerbare processorer (centrale databehandlingsenheder); digitale og optiske mikroprocessorer; computer periferiudstyr; videokredsløbskort; audiokredsløbskort; audiovideo-kredsløbskort; videografiske acceleratorer; multimedia acceleratorer; video-processorer; video processorkort; dele og tilbehør til databehandlingsenheder, nemlig beskyttelseskapper og etuier til processor dies; blanke elektroniske chipkort, blanke smartcards, elektroniske kredsløbskort, flashhukommelseskort, grafikkort, magnetiske kort, mikrochipkort, PCMIA-kort, lydkort, video capture-kort, video displaykort, alle til optagelse og transmission af data; modems; computer hardware og software til behandling, opbevaring, søgning, transmission, display, input, output, komprimering, dekomprimering, ændring, transmission og udskrivning af data; computer input- og outputenheder, nemlig computermus, trackballs, computermus touchpads, tastaturer, scannere og web-kameraer; computerarbejdsstationer bestående af processorer, CPU er, computerskærme, computer periferiudstyr og computer printere; computerdatalagringskort; lagringsenheder, nemlig computerservere, jump-drev og tommelfinger-drev; sikkerhedssystemer til computerhardware og software, nemlig, firewalls og virtuelle private netværk (VPN) og sikkerhedssystemer til computerhardware, nemlig netværksadgangsserverhardware til oprettelse og vedligeholdelse af firewalls; computer hardware og computerserverdrivesoftware til oprettelse og vedligeholdelse af firewalls; software til at sørge for sikkerhed af computernetværk; software til adgangskontrol og sikkerhed, computer hardware og software til brug ved at beskytte computernetværk fra data tyveri eller beskadigelse ved uautoriserede brugere; komponenter til computere og trykte kredsløb, nemlig, integrerede kredsløbskort, trykte kredsløbskort og elektriske kredsløbskort; computer stemme accelerationskort; computer stemme-, data-, billede- og video-accelerationskort; flash memory kort og flash hukommelseskort; hukommelsessystemer til computere primært bestående af computerharddiske, backup-drev, DC- og DVD-drev, diskette drev, magnetiske bånddrev, optiske diskdrev, og hukommelseskort; computernetværkssoftware, nemlig behandlings- og operative systemer til telekommunikationsudstyr og computernetværker; headsets; computermus; mikrofoner; databehandlingskabler og -adaptere; computer teminaler og printere til brug dermed; video display enheder, nemlig, computerskærme, elektriske oplysningsdisplaypaneler, fladskærme, LCD-skærme og LEDdisplays; telekommunikationsapparater og instrumenter, nemlig computerroutere, -hubs, -servere og -omskiftere; kameraer; computerhardware og software til transmission og modtagelse af telefaxer; computerhardware og software til udvikling, vedligeholdelse og brug af lokale og langtrækkende computernetværk (WAN); computerhardware og software til udvikling, vedligeholdelse og brug af interaktive audio-videocomputerkonferencesystemer; computerhardware og software til modtagelse, visning og brug af udsendte video, lyd og digitale data-signaler; dekodere (set-top boxes), elektroniske kontrolanordninger til sammenkoblingen og kontrol af computere og globale computer- og telkommunikationsnet med TV og kabel udsendelser og udstyr; computer perifere hukommelsesapparater og anordninger, nemlig computer periferienheder; computer firmware, nemlig computer operativt systemsoftware; faste funktion computerservere; computernetværkshardware; halvlederanordninger; computerhardware og software til skabelse, muliggørelse og styring af fjernbetjent adgang til og kommunikation med lokale netværk (LAN), virtuelle private netværk (VPN), langtrækkende netværk (WANs) og globale computernetværk; computernetværksgrænsefladekort (NIC), routere, og adaptere; computersoftware og hardware til brug for tilvejebringelse af flerbrugeradgang til et globalt computer informationsnetværk til søgning, hentning, overføring, håndtering og formidling af et bredt spektrum af information; computer software til muliggørelse af tredjeparts software applikationer; computer hardware og software til trådløs netværkskommunikation; downloadbare elektroniske publikationer, nemlig, nyhedsbreve, bøger, blade, tidsskrifter, brochurer og hvidbøger inden for elektronik, halvledere og integrerede elektroniske apparater og anordninger, computere, telekommunikation, underholdning, telefoni, trådforbundne og trådløs telekommunikation; optagne magnetiske databærere, elektroniske floppy-disks og optiske disks visende brugsanvisninger vedrørende computere; computerhardware og software brugt til at indsamle, måle, optage, bearbejde, transmittere, modtage, reproducere, modificere, komprimere, dekomprimere, udsende, sammenbringe og / eller styrke data og oplysninger vedrørende velfærd og velvære af individuelle patienter; dele og tilbehør, herunder strukturelle komponenter til alle fornævnte varer (ikke indeholdt i andre klasser); elektroniske manualer solgt som en enhed sammen med computerhardware og - software; elektroniske publikationer i form af manualer til førnævnte varer downloadbare fra et globalt computernetværk. 730) Indehaver: Intel Corporation, 2200 Mission College Boulevard, Santa Clara, Californien, , USA (740/750) Fuldmægtig: Maqs Law Firm Advokataktieselskab, Pilestræde 58, 1112 København K, Danmark (511) Klasse 09: 3D animationsprocesteknologisksoftware til kreering, produktion, optagelse, transmission eller reproduktion af lyd, video, spillefilm, film, animeret indhold, grafik og billeder; computerhardware, computerplatforme og software til brug for digital animation og specielle effekter af billeder; computerspilsoftware; elektroniske spilsoftware. (591) Farvetekst: Mærket er udført i farver. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: SEPTEMBERNET (730) Indehaver: Lotte Fløe Marschall, Grünersvej 13, 2840 Holte, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Johan Schlüter Advokatfirma I/S, Højbro Plads 10, 1200 København K, Danmark (511) Klasse 35: Professionel forretningsmæssig bistand i form af facilitering af gruppekøbs- og grupperabatordninger for andre vedrørende varer og tjenesteydelser inden for forsikring, detailhandel, mad, vin, restauranter, caféer, hoteller, sport, helsecentre, telekommunikation, elektronik, biler, sundhed, kultur, forlystelser, rejser, hobby og økonomi; systematisering af informationer og indføring og kompilering af informationer i computerdatabaser. (511) Klasse 38: Telekommunikationsvirksomhed; stillen hjemmesider og webportaler til rådighed for andre; tilvejebringelse af brugeradgang til hjemmesider og webportaler; udlejning af adgangstid til globale computernetværk; computerstøttet transmission af meddelelser og billeder; elektronisk post; kommunikation via computerskærme; tilvejebringelse af elektroniske opslagstavler. (511) Klasse 41: Klubvirksomhed (underholdning eller undervisning); publikation af artikler. 1414

11 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: EFB ARENA ROCK (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: EfB Elite A/S, Gl Vardevej 82, 6700 Esbjerg, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Advokatfirmaet Arnen I/S, Kirkegade 49, 6700 Esbjerg, Danmark (511) Klasse 41: Underholdningsvirksomhed, sportsarrangementer og kulturelle arrangementer. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: CREATE AND PROTECT (730) Indehaver: Rockwool International A/S, Hovedgaden 584, 2640 Hedehusene, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Zacco Denmark A/S, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup, Danmark (511) Klasse 17: Isoleringsmaterialer. (511) Klasse 19: Byggematerialer (ikke af metal). (511) Klasse 37: Byggevirksomhed herunder bygningsisolering; reparationsvirksomhed; installationsvirksomhed, information vedrørende isolering. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Scandi Sleep A/S, Marsalle 25, 8700 Horsens, Danmark (511) Klasse 20: Senge, herunder sovesofaer og divaner, sengeudstyr (dog ikke linned), hovedpuder; madrasser. (511) Klasse 24: Sengetøj, lagener (vævede stoffer), pudevår, sengetæpper, vattæpper til senge, madrasbetræk, løse overtræk til senge, pyntestykker til hovedpuder, sengetæpper af papir. (591) Farvetekst: Mærket er udført i farver. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: KUDU (730) Indehaver: R82 A/S, Parallelvej 3, 8751 Gedved, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Zacco Denmark A/S, Åboulevarden 17, 8000 Århus C, Danmark (511) Klasse 10: Hjælpemidler til handicappede (ikke indeholdt i andre klasser), nemlig stole, støttestativer, toiletstole. (511) Klasse 12: Manuelle kørestole og dele og tilbehør hertil (ikke indeholdt i andre klasser). (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: KUDO (730) Indehaver: R82 A/S, Parallelvej 3, 8751 Gedved, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Zacco Denmark A/S, Åboulevarden 17, 8000 Århus C, Danmark (511) Klasse 10: Hjælpemidler til handicappede (ikke indeholdt i andre klasser), nemlig stole, støttestativer, toiletstole. (511) Klasse 12: Manuelle kørestole og dele og tilbehør hertil (ikke indeholdt i andre klasser). (730) Indehaver: House of Prince A/S, Tobaksvejen 4, 2860 Søborg, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Zacco Denmark A/S, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup, Danmark (511) Klasse 34: Cigaretter; tobak; tobaksprodukter; lightere; tændstikker; artikler for rygere. (591) Farvetekst: Mærket er udført i farver. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Klone (730) Indehaver: Klaus Hansen, Klarlunden 26, 9510 Arden, Danmark (511) Klasse 16: Papir, pap, varer heraf og ikke indeholdt i andre klasser, tryksager, bogbinderiartikler, fotografier, papirhandlervarer, klæbemidler til papirvarer og til husholdningsbrug, artikler til brug for kunstnere, pensler, skrivemaskiner og kontorartikler (dog ikke møbler), instruktions- og undervisningsmateriale (dog ikke apparater), plasticmateriale til emballeringsbrug (ikke indeholdt i andre klasser), tryktyper, klichéer. (511) Klasse 28: Spil og legetøj, gymnastik- og sportsartikler (ikke indeholdt i andre klasser), julepynt. (511) Klasse 41: Uddannelsesvirksomhed, undervisningsvirksomhed, formidlingvirksomhed, underholdningsvirksomhed, sportsarrangementer og kulturelle arrangementer. 1415

12 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: PLAINTEC (730) Indehaver: LOOOP ApS, Skjold Kirkevej 8, 8700 Horsens, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Gorrissen Federspiel, Silkeborgvej 2, 8000 Århus C, Danmark (511) Klasse 06: Byggematerialer af metal; transportable bygninger af metal; kabler og tråd af metal (dog ikke til elektriske formål); klejnsmedearbejder, isenkramvarer af metal; metalrør; andre varer af metal (ikke indeholdt i andre klasser). (511) Klasse 17: Tætnings-, paknings- og isoleringsmateriale; isoleringsmaterialer af mineraluld eller mineralfibre i form af uld i løs vægt, bånd, flor, filt, duge, paneler, plader, lister, skaller, rør, ruller og støbte dele til varmeisolering, lydisolering og tætning; overfladebehandlede isoleringsmaterialer. (511) Klasse 19: Byggematerialer (ikke af metal); bituminøse produkter til bygningsformål, skeletter, ikke af metal, til bygningsarbejder; overfladebehandlede eller ikke-overfladebehandlede paneler, plader og ruller til varmeisolering og lydisolering og til beskyttelse mod fugt og brand til anvendelse i mure, skillevægge, lofter, loftsunderlag, gulve, tage, tagunderlag, materiale til udvendig beklædning og tætte isoleringsblandinger; gulve (ikke af metal), gulvbrædder og trægulve; parketstave og parketgulve; fliser og klinker; lofter (ikke af metal); gulvbelægningsmaterialer (ikke til eksisterende gulve); cement og byggematerialer (ikke af metal) af cement eller indeholdende cement. (511) Klasse 37: Bygningskonstruktion-, reparations- og installationsvirksomhed; information vedrørende byggeri; opførelse af bygninger og konsulentbistand i forbindelse hermed; rådgivning vedrørende byggevirksomhed; isoleringsvirksomhed (tætning af bygninger). (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: ROCKGUARD (730) Indehaver: Rockwool International A/S, Hovedgaden 584, 2640 Hedehusene, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Zacco Denmark A/S, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup, Danmark (511) Klasse 17: Isoleringsmaterialer. (511) Klasse 19: Byggematerialer (ikke af metal). (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: ROCKTRACK (730) Indehaver: Rockwool International A/S, Hovedgaden 584, 2640 Hedehusene, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Zacco Denmark A/S, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup, Danmark (511) Klasse 17: Isoleringsmaterialer. (511) Klasse 19: Byggematerialer (ikke af metal). 1416

13 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Intel Corporation, 2200 Mission College Boulevard, Santa Clara, Californien, , USA (740/750) Fuldmægtig: Maqs Law Firm Advokataktieselskab, Pilestræde 58, 1112 København K, Danmark (511) Klasse 09: Videnskabelige, nautiske, geodætiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til vejning, måling, signalering, kontrol, livredning og undervisning, apparater og instrumenter til ledning, omkobling, transformation, akkumulering, regulering eller kontrol af elektricitet, apparater til optagelse, transmission og gengivelse af lyd eller billede, magnetiske databærere, lydplader, salgsautomater og mekanismer til mønt-opererede apparater, kasseapparater, regnemaskiner og databehandlingsudstyr, ildslukningsapparater; floppy disk drevapparater; elektroniske sikkerhedsapparater og overvågningsapparater, nemlig computer hardware, computer-chips og mikroprocessorer optimeret til elektronisk sikkerhedsovervågning; algoritme softwareprogrammer til drift og kontrol af computere; computer driftsystemsoftware; computer driftssystem; computersoftware, nemlig computersystemsforlængere (extensions), -værktøj og utilities vedrørende applikationssoftware til tilslutning af personlige computere, netværk, telekommunikations apparater og globale computernetværksapplikationer; computeriseret telekommunikations- og netværksudstyr bestående af operativt systemsoftware, modems, kameraer, hovedtelefoner, mikrofoner, kabler og adaptere; computerspilprogrammer; computerracks; computerhardware og software til at forbedre og give reeltids-overførsel, transmission, modtagelse, behandling og digitalisering af lyd og videografik information; computer firmware, nemlig computer operativt systemsoftware, computer utilitysoftware og andet computersoftware, brugt til at vedligeholde og betjene computersystemer; computere; håndholdte computere; mikrocomputere; minicomputere; hukommelsesplader (centrale databehandlingsenheder); personlige digitale assistenter (PDA); mobiltelefoner; smarttelefoner; bærbare og håndholdte elektroniske personal organizers; computerhardware; integrerede kredsløb; integrerede kredsløb memories; integrerede kredsløbchips; computer chipsæt; halvlederprocessorer (centrale atabehandlingsenheder); halvlederprocessorchips; halvlederchips; mikroprocessorer; trykte kredsløbskort; elektroniske kredsløbskort; computerhukommelser; computerdriftssystemer; microcontrollers; dataprocessorer (centrale databehandlingsenheder); CPU er; halvlederhukommelse, nemlig halvlederhukommelser og halvlederhukommelsesenheder (databehandlingsapparater); software programmerbare processorer (centrale databehandlingsenheder); digitale og optiske mikroprocessorer; computer periferiudstyr; videokredsløbskort; audiokredsløbskort; audio-video-kredsløbskort; videografiske acceleratorer; multimedia acceleratorer; video-processorer; video processorkort; dele og tilbehør til databehandlingsenheder, nemlig beskyttelseskapper og etuier til processor dies; blanke elektroniske chipkort, blanke smartcards, elektroniske kredsløbskort, flash-hukommelseskort, grafikkort, magnetiske kort, mikrochipkort, PCMIA-kort, lydkort, video capturekort, video displaykort, alle til optagelse og transmission af data; modems; computer hardware og software til behandling, opbevaring, søgning, transmission, display, input, output, komprimering, dekomprimering, ændring, transmission og udskrivning af data; computer input- og outputenheder, nemlig computermus, trackballs, computermus touchpads, tastaturer, scannere og webkameraer; computerarbejdsstationer bestående af processorer, CPU er, computerskærme, computer periferiudstyr og computer printere; computerdatalagringskort; lagringsenheder, nemlig computerservere, jump-drev og tommelfinger-drev; sikkerhedssystemer til computerhardware og software, nemlig, firewalls og virtuelle private netværk (VPN) og sikkerhedssystemer til computerhardware, nemlig netværksadgangsserverhardware til oprettelse og vedligeholdelse af firewalls; computer hardware og computerserverdrivesoftware til oprettelse og vedligeholdelse af firewalls; software til at sørge for sikkerhed af computernetværk; software til adgangskontrol og sikkerhed, computer hardware og software til brug ved at beskytte computernetværk fra data tyveri eller beskadigelse ved uautoriserede brugere; komponenter til computere og trykte kredsløb, nemlig, integrerede kredsløbskort, trykte kredsløbskort og elektriske kredsløbskort; computer stemme accelerationskort; computer stemme-, data-, billede- og video-accelerationskort; flash memory kort og flash hukommelseskort; hukommelsessystemer til computere primært bestående af computerharddiske, backup-drev, DC- og DVD-drev, diskette drev, magnetiske bånddrev, optiske diskdrev, og hukommelseskort; computernetværkssoftware, nemlig behandlings- og operative systemer til telekommunikationsudstyr og computernetværker; headsets; computermus; mikrofoner; databehandlingskabler og -adaptere; computer teminaler og printere til brug dermed; video display enheder, nemlig, computerskærme, elektriske oplysningsdisplaypaneler, fladskærme, LCD-skærme og LED-displays; telekommunikationsapparater og instrumenter, nemlig computerroutere, -hubs, -servere og -omskiftere; kameraer; computerhardware og software til transmission og modtagelse af telefaxer; computerhardware og software til udvikling, vedligeholdelse og brug af lokale og langtrækkende computernetværk (WAN); computerhardware og software til udvikling, vedligeholdelse og brug af interaktive audio-videocomputerkonferencesystemer; computerhardware og software til modtagelse, visning og brug af udsendte video, lyd og digitale data-signaler; dekodere (set-top boxes), elektroniske kontrolanordninger til sammenkoblingen og kontrol af computere og globale computer- og telkommunikationsnet med TV og kabel udsendelser og udstyr; computer perifere hukommelsesapparater og anordninger, nemlig computer periferienheder; computer firmware, nemlig computer operativt systemsoftware; faste funktion computerservere; computernetværkshardware; halvlederanordninger; computerhardware og software til skabelse, muliggørelse og styring af fjernbetjent adgang til og kommunikation med lokale netværk (LAN), virtuelle private netværk (VPN), langtrækkende netværk (WANs) og globale computernetværk; computernetværksgrænsefladekort (NIC), routere, og adaptere; computersoftware og hardware til brug for tilvejebringelse af flerbrugeradgang til et globalt computer informationsnetværk til søgning, hentning, overføring, håndtering og formidling af et bredt spektrum af information; computer software til muliggørelse af tredjeparts software applikationer; computer hardware og software til trådløs netværkskommunikation; downloadbare elektroniske publikationer, nemlig, nyhedsbreve, bøger, blade, tidsskrifter, brochurer og hvidbøger inden for elektronik, halvledere og integrerede elektroniske apparater og anordninger, computere, telekommunikation, underholdning, telefoni, trådforbundne og trådløs telekommunikation; optagne magnetiske databærere, elektroniske floppy-disks og optiske disks visende brugsanvisninger vedrørende computere; computerhardware og software brugt til at indsamle, måle, optage, bearbejde, transmittere, modtage, reproducere, modificere, komprimere, dekomprimere, udsende, sammenbringe og / eller styrke data og oplysninger vedrørende velfærd og velvære af individuelle patienter; dele og tilbehør, herunder strukturelle komponenter til alle fornævnte varer (ikke indeholdt i andre klasser); elektroniske manualer solgt som en enhed sammen med computerhardware og -software; elektroniske publikationer i form af manualer til førnævnte varer downloadbare fra et globalt computernetværk. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Karruselrådgivning (730) Indehaver: Logistik og ledelse v/susanne Pejstrup, Svendborgvej 258, 5600 Faaborg, Danmark (511) Klasse 35: Annonce og reklamevirksomhed, bistand ved forretningsledelse, bistand ved forretningsadministration, bistand ved varetagelse af kontoropgaver. (511) Klasse 41: Uddannelsesvirksomhed, undervisningsvirksomhed, underholdningsvirksomhed, sportsarrangementer og kulturelle arrangementer. (511) Klasse 42: Videnskabelige og teknologiske tjenesteydelser samt forskning og design i forbindelse dermed, industriel analyse og forskning, design og udvikling af computer hardware og computer software. 1417

14 Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger Dansk Varemærketidende Varemærker og fællesmærker Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger VA VA VA VA VA VA VA VA VA VA

15 Klasse- og varefortegnelse efter begrænsning Dansk Varemærketidende Varemærker og fællesmærker Tilførsler til registreringer Klasse- og varefortegnelse efter begrænsning, herunder begrænsning efter indsigelse eller efter deling (111) Reg.nr.: VR (511) Klasse 09: Telekommunikationsapparater og -instrumenter; cellulartelefoner; sendere, modtagere, mikroprocessorer, computere, computersoftware; tyverialarmindretninger; navigations- og pejlingssystemer til motorkøretøjer; apparater (ikke indeholdt i andre klasser) til alarmering ved airbagaktivering i køretøjer; mikrochips; controllers. (511) Klasse 37: Vedligeholdelse og reparation af motorkøretøjer og motorer; landevejsnødtjeneste for motorkøretøjer. (511) Klasse 38: Telekommunikationsvirksomhed, nemlig elektronisk transmission af lyd, meddelelser og data. (511) Klasse 45: Tjenesteydelser i form af overvågning af køretøjer med henblik på opdagelse af tyverier samt underretning af ejerne, opsporing af stjålne køretøjer. (111) Reg.nr.: VR (511) Klasse 44: Sundhedsinformatik på internettet. (111) Reg.nr.: VR (511) Klasse 16: Feriekataloger. (511) Klasse 36: Udlejning af fast ejendom i form af feriehuse, udlejning af lejligheder. (511) Klasse 39: Arrangering af rejser. (511) Klasse 41: Uddannelses- og undervisningsvirksomhed, underholdningsvirksomhed, kulturelle arrangementer. (511) Klasse 43: Restaurationsvirksomhed; udlejning af værelser. (111) Reg.nr.: VR (511) Klasse 05: Farmaceutiske og veterinærmedicinske præparater samt præparater til sundhedspleje, diætetiske præparater til medicinsk brug, plastre og forbindsstoffer. (511) Klasse 10: Medicinske apparater og instrumenter. (511) Klasse 44: Sundheds- og skønhedspleje. (511) Klasse 35. (511) Klasse 36. (511) Klasse 37. (511) Klasse 38. (511) Klasse 39. (511) Klasse 40. (511) Klasse 41. (511) Klasse 42: Videnskabelige og teknologiske tjenesteydelser samt forskning og design i forbindelse dermed, industriel analyse og forskning, design og udvikling af computer hardware og computer software. (511) Klasse 43: Tilvejebringelse af mad og drikke, midlertidig indkvartering. (511) Klasse 44: Lægevirksomhed, veterinærvirksomhed, sundheds- og skønhedspleje af mennesker og dyr, landbrugs-, havebrugs- og skovbrugsvirksomhed. (511) Klasse 45: Juridisk bistand; sikkerhedsmæssige ydelser til beskyttelse af ejendom og mennesker, personlige og sociale ydelser udøvet af andre for at efterkomme individuelle behov. (111) Reg.nr.: VR (511) Klasse 07: Dele og komponenter til anlægsmaskiner, læsse- og losseanordninger på hjul (maskiner), gravemaskiner, vejhøvle (maskiner) og dumpere (maskiner), herunder quick-koblinger, gaffelløftere, sneplove, mekaniske sneskovle og -skrabere, oprivere (maskindele), mekaniske skovle, herunder graveskovle, hydrauliske planérskovle, faste planérskovle, skovle til læsseog losseanordninger, smalle skovle samt lette skovle til materialer, sidetipskovle (maskindele), roterende containerlifte. (511) Klasse 37: Installation, reparation, vedligeholdelse og montering af dele, komponenter og udstyr til anlægsmaskiner, laste- og læsseanordninger på hjul (maskiner), gravemaskiner, vejhøvle (maskiner) og dumpere (maskiner). (511) Klasse 40: Forarbejdning og behandling af materialer og genstande i form af tilpasning af dele, komponenter og udstyr til anlægsmaskiner, laste- og læsseanordninger på hjul (maskiner), gravemaskiner, vejhøvle (maskiner) og dumpere (maskiner). (111) Reg.nr.: VR (511) Klasse 39: Transportvirksomhed, pakning og opbevaring af varer, arrangering af rejser. (511) Klasse 41: Uddannelses- og undervisningsvirksomhed, underholdningsvirksomhed, sportsarrangementer og kulturelle arrangementer. (511) Klasse 42: Videnskabelig og industriel forskning, programmering af computere. (511) Klasse 43: Restaurationsvirksomhed og udbringning af mad og drikke, værelsesudlejning. (511) Klasse 44: Lægevirksomhed, sundheds- og skønhedspleje, bistand ved landbrugsvirksomhed, veterinærvirksomhed (511) Klasse 45: Juridisk bistand. (111) Reg.nr.: VR (511) Klasse 01: Med undtagelse af fotografiske artikler og alle slags films). (511) Klasse 02. (511) Klasse 03. (511) Klasse 04. (511) Klasse 05. (511) Klasse 06. (511) Klasse 07. (511) Klasse 08. (511) Klasse 09: (Med undtagelse af fotografiske apparater og artikler og alle slags films). (511) Klasse 10. (511) Klasse 11. (511) Klasse 12. (511) Klasse 13. (511) Klasse 14. (511) Klasse 15. (511) Klasse 16: (Med undtagelse af fotografiske produkter). (511) Klasse 17. (511) Klasse 18. (511) Klasse 19. (511) Klasse 20. (511) Klasse 21. (511) Klasse 22. (511) Klasse 23. (511) Klasse 24. (511) Klasse 25. (511) Klasse 26. (511) Klasse 27. (511) Klasse 28. (511) Klasse 29. (511) Klasse 30. (511) Klasse 31. (511) Klasse 32. (511) Klasse 33. (511) Klasse 34. (111) Reg.nr.: VR (511) Klasse 04: Lys af paraffin og stearin. (511) Klasse 08: Negleklippere, neglefile, pincetter til hårfjerning og øjenvippebukker. (511) Klasse 16: Bord og dækkeservietter af papir. (511) Klasse 21: Kamme, svampe og børster. 1419

16 Fornyede registreringer Dansk Varemærketidende Varemærker og fællesmærker Fornyede registreringer FR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR

17 Udslettede registreringer Dansk Varemærketidende Varemærker og fællesmærker Udslettede registreringer VR VR VR VR

18 Ansøgningsregister Dansk Varemærketidende Varemærker og fællesmærker Ansøgningsregister Register over mærker i dette tidende angivet i ansøgningsnummerorden (210) Ans. nr. (111) Reg. nr. FA FR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VA VA VR VA VR VA VA VR VA VR VA VR VA VA VA VA VA VR VA VR VA VA VA VR VA VR VA VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR

19 Dansk Varemærketidende VA VR VA VR

20 Navneregister Dansk Varemærketidende Varemærker og fællesmærker Navneregister Register over mærker nævnt i dette tidende angivet i alfabetisk orden efter indehaver AALBORG BIBLIOTEKERNE VR ACHILLES CORPORATION VR ACO HUD AB VR ADOLF WURTH GMBH & CO. KG VR ADVANCE MAGAZINE PUBLISHERS INC. VR AGGERHOLM, TINA VR AISIN SEIKI KABUSHIKI KAISHA VR ALFIX A/S VR AMERICAN AIRLINES, INC. VR AMERICAN MEDIA OPERATIONS, INC. VR APP (TM) LTD VR ASIAN SENSATION APS VR BAYER AKTIENGESELLSCHAFT VR BECK & JØRGENSEN A/S VR BECK & JØRGENSEN A/S VR BECK & JØRGENSEN A/S VR BERLINGSKE MEDIA A/S VR BODY SELF DEVELOPMENT'S SYSTEM I/S VR BONGRAIN S.A. VR BRAUN GMBH VR BTACTICAL.DK VA CANDY HOOVER GROUP S.R.L. VR CARLSBERG A/S VR CARLSBERG BREWERIES A/S VR CASH BACK VAT RECLAIM DK APS VR CD-BOLIG VR CELANESE ACETATE LIMITED VR CITY CONTAINER A/S VR CLIC A/S VR CONSOL SOLCENTER DENMARK A/S VR CONZEPT INTERNATIONAL APS VA DANISH CROWN AMBA VR DANISH CROWN AMBA VR DANISH CROWN AMBA VR DANLET APS VR DANSK EJENDOMSMÆGLERFORENING VR DANSK FLYGTNINGEHJÆLP VA DANSK MEDIAINFO VR DANSK SELSKAB FOR KLASSISK HOMØOPATI VR DANSKE BANK A/S VR DANSKE KROER & HOTELLER VR DIAGEO BRANDS B.V. VR DOODLEPAF SIMAYO COPENHAGEN VA DSM IP ASSETS B.V. VR DURACELL BATTERIES BVBA VR ECCO SKO A/S VR EDINBURGH WOOLLEN MILL LIMITED, THE VR EDU DANMARK APS VR EF COLLEGES LTD. VR EFB ELITE A/S VR EKSPERTO A.M.B.A. VR EUROSKO DANMARK A.M.B.A VR FIBRECEM HOLDING AG VR FONDEN MØDREHJÆLPEN VR FONDMETAL S.P.A. VR FORLAGET GONGE APS VR FRANSI A/S VR FRAUDCOVER LIMITED VR FRAUDCOVER LIMITED VR FRESENIUS KABI AB VR G. FUNDERS REBSLAGERI & BØRSTEFABRIK A/S VR G INVEST AS VR GAGGIA S.P.A. VR GRU, BODIL VR GUTTASYN KUNSTSTOFF GMBH & C0. KG VR GYLDENDAL A/S VR HAIER GROUP CORPORATION VR HALTI TECHNOLOGIES OY VR HANSEN, KLAUS VR HANSGROHE AG VR HOUSE OF PRINCE A/S VR INDUSTRIA VETRARIA VALDARNESE I.V.V. SOCIETA CO VR INOVA NORDIC APS VR INTEL CORPORATION VR INTEL CORPORATION VR INTERNATIONALE KRISTNE AMBASSADE JERUSALEM DANS VR INTERNATIONALE KRISTNE AMBASSADE JERUSALEM DANS VR INVENSYS SYSTEMS, INC. VR KASTAINIE TRÆ - REOLIUS.DK VA KEY2KNOW A/S VR KM-KABELMETAL AKTIENGESELLSCHAFT VR KOWA COMPANY LTD. VR KRAFT FOODS SCHWEIZ HOLDING GMBH VR KRUGER AQUACARE A/S VR K-SALAT A/S VR LABOFA STOLE A/S VR LASERHUDPLEJE VA LIVING ENERGY I/S VR LOGISTIK OG LEDELSE VR LOOK CYCLE INTERNATIONAL SA VR LOOOP APS VR LOTTE FLØE MARSCHALL VR LUDWIG, FRANTZ BERNHARD VR LÆSØ ULD VR MADSEN, SØREN VR MEJERIFORENINGEN DANISH DAIRY BOARD FR MIDWESTERN PET FOODS, INC. VR MONCLER S.R.L. VR NEXANS FRANCE, SOCIETE ANONYME VR NORDANIA LEASING BANKAKTIESELSKAB VR NORDEA BANK DANMARK A/S VR NOVARTIS AG VR NOVO NORDISK A/S VA NOVO NORDISK A/S VA NYGAARD, TOM VR NØRGAARD, RASMUS VA OKEANOS VIRKSOMHEDSRÅDGIVNING APS VR OLYMPIA INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED VR OLYMPUS CORPORATION VR OLYMPUS CORPORATION VR ONSTAR CORPORATION VR OSRAM GESELLSCHAFT MIT BESCHRANKTER HAFTUNG VR P. KORTEGAARDS PLANTESKOLE A/S VR POULSEN, STIG VR PPG COATINGS NEDERLAND B.V. VR PPG INDUSTRIES OHIO, INC. VR PREZIOUS HOME A/S VR PRIMO PLAST A/S VR PRO-FORM A/S VR RISTERIET APS VR ROCKWOOL INTERNATIONAL A/S VR ROCKWOOL INTERNATIONAL A/S VR ROCKWOOL INTERNATIONAL A/S VR R82 A/S VR R82 A/S VR SCAN WEAR APS VR SCANDI SLEEP A/S VR SCHWARTAUER WERKE GMBH & CO. KGAA VR SCHWEPPES INTERNATIONAL LIMITED VR SEELEN A/S VR SEGWAY DANMARK APS VR SEKRETARIATET FOR NY KOMPOSITIONSMUSIK SNYK VR SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT VR SKALLERUP KLIT FERIECENTER A/S VR SMÅØERNES FØDEVARENETVÆRK VR SOCIETE ANONYME DES EAUX MINERALES D'EVIAN VR SPAR DANMARK A/S VR SPARBANK A/S VR SPX FLOW TECHNOLOGY DANMARK A/S VR STRANDGÅRDENS VINHANDEL A/S VR STRYHN'S A/S VR TALECRIS BIOTHERAPEUTICS, INC., A DELAWARE CORP VR TANDLÆGEPRAXIS HOLDING APS VA TEIJIN DUPONT FILMS JAPAN LIMITED VR TEKNOLOGISK INSTITUT VR TELENOR A/S VR UNILEVER N.V. VR UNITED DRIVA AB VR VAPO A/S VR VISA INTERNATIONAL SERVICE ASSOCIATION VR

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 41. 128. årgang. 2007-10-10 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 41. 128. årgang. 2007-10-10 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 41. 128. årgang. 2007-10-10 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1829 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 26. 129. årgang. 2008-06-25 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 26. 129. årgang. 2008-06-25 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 26. 129. årgang. 2008-06-25 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 439 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 33. 131. årgang. 2010-08-18 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 33. 131. årgang. 2010-08-18 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 33. 131. årgang. 2010-08-18 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1359 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 18. 128. årgang. 2007-05-02 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 18. 128. årgang. 2007-05-02 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 18. 128. årgang. 2007-05-02 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 653 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 39. 128. årgang. 2007-09-26 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 39. 128. årgang. 2007-09-26 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 39. 128. årgang. 2007-09-26 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1745 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 09. 129. årgang. 2008-02-27 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 09. 129. årgang. 2008-02-27 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 09. 129. årgang. 2008-02-27 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 447 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 18. 127. årgang. 2006-05-03 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 18. 127. årgang. 2006-05-03 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 18. 127. årgang. 2006-05-03 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 875 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 10. 131. årgang. 2010-03-10 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 10. 131. årgang. 2010-03-10 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 10. 131. årgang. 2010-03-10 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 265 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 04. 124. årgang. 2003-01-22 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 04. 124. årgang. 2003-01-22 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 04. 124. årgang. 2003-01-22 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 169 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 22. 130. årgang. 2009-06-03 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 22. 130. årgang. 2009-06-03 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 22. 130. årgang. 2009-06-03 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1481 Afslåede eller

Læs mere

Fællesmærke Ansøgning om registrering

Fællesmærke Ansøgning om registrering Fællesmærke Ansøgning om registrering Se vejledning til de enkelte punkter 1. Grundgebyr: Klassegebyr: 3. Mærkeindehaver: (navn, adresse og evt. CVR-nr.) 2. Ansøgers/fuldmægtigs referencenr.: Patent- og

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 26. 131. årgang. 2010-06-30 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 26. 131. årgang. 2010-06-30 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 26. 131. årgang. 2010-06-30 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1065 Afslåede eller

Læs mere

Varemærkeansøgning. Læs venligst vejledningen til de enkelte punkter. Forbeholdt Patent- og. Varemærkestyrelsen

Varemærkeansøgning. Læs venligst vejledningen til de enkelte punkter. Forbeholdt Patent- og. Varemærkestyrelsen Patent- og Varemærkestyrelsen Varemærkeansøgning Læs venligst vejledningen til de enkelte punkter 1. Grundgebyr: 2. Ansøgers/fuldmægtigs referencenr.: Klassegebyr: 3. Mærkeindehaver: (fulde navn, adresse,

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 36. 132. årgang. 2011-09-07 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 36. 132. årgang. 2011-09-07 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 36. 132. årgang. 2011-09-07 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1399 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 12. 131. årgang. 2012-03-21 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 12. 131. årgang. 2012-03-21 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 12. 131. årgang. 2012-03-21 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 513 Offentliggørelse

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 32. 130. årgang. 2010-08-11 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 32. 130. årgang. 2010-08-11 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 32. 130. årgang. 2010-08-11 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1333 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 32. 128. årgang. 2007-08-08 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 32. 128. årgang. 2007-08-08 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 32. 128. årgang. 2007-08-08 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1393 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 07. 125. årgang. 2004-02-18 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 07. 125. årgang. 2004-02-18 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 07. 125. årgang. 2004-02-18 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 399 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 01. 128. årgang. 2007-01-03 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 01. 128. årgang. 2007-01-03 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 01. 128. årgang. 2007-01-03 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 3 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 09. 130. årgang. 2011-03-02 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 09. 130. årgang. 2011-03-02 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 09. 130. årgang. 2011-03-02 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 359 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 03. 130. årgang. 2009-01-21 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 03. 130. årgang. 2009-01-21 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 03. 130. årgang. 2009-01-21 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 111 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 52. 125. årgang. 2004-12-29 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 52. 125. årgang. 2004-12-29 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 52. 125. årgang. 2004-12-29 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2887 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 11. 127. årgang. 2006-03-15 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 11. 127. årgang. 2006-03-15 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 11. 127. årgang. 2006-03-15 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 531 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 23. 131. årgang. 2010-06-09 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 23. 131. årgang. 2010-06-09 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 23. 131. årgang. 2010-06-09 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 809 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 11. 130. årgang. 2009-03-18 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 11. 130. årgang. 2009-03-18 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 11. 130. årgang. 2009-03-18 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 957 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 08. 127. årgang. 2006-02-22 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 08. 127. årgang. 2006-02-22 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 08. 127. årgang. 2006-02-22 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 373 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 15. 127. årgang. 2006-04-12 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 15. 127. årgang. 2006-04-12 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 15. 127. årgang. 2006-04-12 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 741 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 24. 131. årgang. 2010-06-16 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 24. 131. årgang. 2010-06-16 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 24. 131. årgang. 2010-06-16 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 969 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 18. 130. årgang. 2009-05-06 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 18. 130. årgang. 2009-05-06 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 18. 130. årgang. 2009-05-06 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1269 Afslåede eller

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 19. 123. årgang. 2002-05-08 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1967 Offentliggørelse af udskilte registreringer...

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 44. 129. årgang. 2008-10-29 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 44. 129. årgang. 2008-10-29 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 44. 129. årgang. 2008-10-29 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2379 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 06. 130. årgang. 2009-02-11 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 06. 130. årgang. 2009-02-11 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 06. 130. årgang. 2009-02-11 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 475 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 21. 129. årgang. 2008-05-21 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 21. 129. årgang. 2008-05-21 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 21. 129. årgang. 2008-05-21 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1125 Offentliggørelse

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 28. 130. årgang. 2009-07-15 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 28. 130. årgang. 2009-07-15 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 28. 130. årgang. 2009-07-15 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1733 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 31. 131. årgang. 2010-08-04 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 31. 131. årgang. 2010-08-04 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 31. 131. årgang. 2010-08-04 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1283 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 06. 130. årgang. 2009-02-11 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 06. 130. årgang. 2009-02-11 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 06. 130. årgang. 2009-02-11 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 475 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 36. 126. årgang. 2005-09-07 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 36. 126. årgang. 2005-09-07 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 36. 126. årgang. 2005-09-07 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2053 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 07. 124. årgang. 2003-02-12 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 07. 124. årgang. 2003-02-12 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 07. 124. årgang. 2003-02-12 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 397 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 10. 130. årgang. 2009-03-11 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 10. 130. årgang. 2009-03-11 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 10. 130. årgang. 2009-03-11 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 907 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 01. 130. årgang. 2009-01-07 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 01. 130. årgang. 2009-01-07 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 01. 130. årgang. 2009-01-07 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 3 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 20. 129. årgang. 2008-05-14 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 20. 129. årgang. 2008-05-14 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 20. 129. årgang. 2008-05-14 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1077 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 18. 129. årgang. 2008-04-30 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 18. 129. årgang. 2008-04-30 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 18. 129. årgang. 2008-04-30 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 909 Afslåede eller

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 33. 122. årgang. 2001-08-22 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2639 Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger...

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 23. 129. årgang. 2008-06-04 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 23. 129. årgang. 2008-06-04 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 23. 129. årgang. 2008-06-04 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1245 Offentliggørelse

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 31. 129. årgang. 2008-07-30 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 31. 129. årgang. 2008-07-30 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 31. 129. årgang. 2008-07-30 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 742 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 29. 126. årgang. 2005-07-20 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 29. 126. årgang. 2005-07-20 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 29. 126. årgang. 2005-07-20 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1675 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 13. 133. årgang. 2012-03-28 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 13. 133. årgang. 2012-03-28 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 13. 133. årgang. 2012-03-28 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 571 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 51. 125. årgang. 2004-12-22 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 51. 125. årgang. 2004-12-22 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 51. 125. årgang. 2004-12-22 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2851 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 48. 131. årgang. 2010-12-01 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 48. 131. årgang. 2010-12-01 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 48. 131. årgang. 2010-12-01 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1989 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 02. 132. årgang. 2011-01-12 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 02. 132. årgang. 2011-01-12 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 02. 132. årgang. 2011-01-12 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 43 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 08. 129. årgang. 2008-02-20 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 08. 129. årgang. 2008-02-20 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 08. 129. årgang. 2008-02-20 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 377 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 36. 130. årgang. 2009-09-09 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 36. 130. årgang. 2009-09-09 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 36. 130. årgang. 2009-09-09 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2075 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 26. 132. årgang. 2011-06-29 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 26. 132. årgang. 2011-06-29 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 26. 132. årgang. 2011-06-29 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1013 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 45. 132. årgang. 2011-11-09 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 45. 132. årgang. 2011-11-09 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 45. 132. årgang. 2011-11-09 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1753 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 08. 124. årgang. 2003-02-19 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 08. 124. årgang. 2003-02-19 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 08. 124. årgang. 2003-02-19 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 481 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 19. 131. årgang. 2010-05-12 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 19. 131. årgang. 2010-05-12 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 19. 131. årgang. 2010-05-12 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 667 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 01. 127. årgang. 2006-01-04 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 01. 127. årgang. 2006-01-04 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 01. 127. årgang. 2006-01-04 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 3 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 37. 131. årgang. 2010-09-15 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 37. 131. årgang. 2010-09-15 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 37. 131. årgang. 2010-09-15 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1541 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 52. 127. årgang. 2006-12-27 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 52. 127. årgang. 2006-12-27 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 52. 127. årgang. 2006-12-27 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2523 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 42. 128. årgang. 2007-10-17 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 42. 128. årgang. 2007-10-17 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 42. 128. årgang. 2007-10-17 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1885 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 15. 132. årgang. 2011-04-13 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 15. 132. årgang. 2011-04-13 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 15. 132. årgang. 2011-04-13 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 603 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 26. 124. årgang. 2003-06-25 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 26. 124. årgang. 2003-06-25 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 26. 124. årgang. 2003-06-25 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1695 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 14. 131. årgang. 2012-04-04 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 14. 131. årgang. 2012-04-04 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 14. 131. årgang. 2012-04-04 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 611 Offentliggørelse

Læs mere

Fællesmærkeansøgning. Læs venligst vejledningen til de enkelte punkter. Forbeholdt Patent- og. Varemærkestyrelsen

Fællesmærkeansøgning. Læs venligst vejledningen til de enkelte punkter. Forbeholdt Patent- og. Varemærkestyrelsen Patent- og Varemærkestyrelsen Fællesmærkeansøgning Læs venligst vejledningen til de enkelte punkter 1. Grundgebyr: 2. Ansøgers/fuldmægtigs referencenr.: Klassegebyr: 3. Mærkeindehaver: (fulde navn, adresse,

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 46. 125. årgang. 2004-11-17 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 46. 125. årgang. 2004-11-17 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 46. 125. årgang. 2004-11-17 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2573 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 44. 130. årgang. 2009-11-04 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 44. 130. årgang. 2009-11-04 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 44. 130. årgang. 2009-11-04 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2397 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 49. 129. årgang. 2008-12-03 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 49. 129. årgang. 2008-12-03 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 49. 129. årgang. 2008-12-03 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 3707 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 09. 125. årgang. 2004-03-03 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 09. 125. årgang. 2004-03-03 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 09. 125. årgang. 2004-03-03 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 531 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 48. 130. årgang. 2009-12-02 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 48. 130. årgang. 2009-12-02 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 48. 130. årgang. 2009-12-02 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2555 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 22. 132. årgang. 2011-06-01 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 22. 132. årgang. 2011-06-01 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 22. 132. årgang. 2011-06-01 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 865 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 17. 126. årgang. 2005-04-27 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 17. 126. årgang. 2005-04-27 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 17. 126. årgang. 2005-04-27 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 825 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 08. 130. årgang. 2009-02-25 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 08. 130. årgang. 2009-02-25 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 08. 130. årgang. 2009-02-25 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 713 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 14. 130. årgang. 2009-04-08 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 14. 130. årgang. 2009-04-08 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 14. 130. årgang. 2009-04-08 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1119 Offentliggørelse

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 4. 122. årgang. 2001-01-24 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 203 Omtryk af tidligere offentliggjorte

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 39. 125. årgang. 2004-09-29 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 39. 125. årgang. 2004-09-29 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 39. 125. årgang. 2004-09-29 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2157 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 34. 126. årgang. 2005-08-24 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 34. 126. årgang. 2005-08-24 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 34. 126. årgang. 2005-08-24 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1921 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 25. 126. årgang. 2005-06-22 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 25. 126. årgang. 2005-06-22 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 25. 126. årgang. 2005-06-22 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1345 Offentliggørelse

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 13. 127. årgang. 2006-03-29 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 13. 127. årgang. 2006-03-29 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 13. 127. årgang. 2006-03-29 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 619 Offentliggørelse

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 39. 121. årgang. 2000-09-27 Dansk Varemærketidende Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2923 Omtryk af tidligere offentliggjorte

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 13. 124. årgang. 2003-03-26 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 13. 124. årgang. 2003-03-26 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 13. 124. årgang. 2003-03-26 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 845 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 26. 130. årgang. 2009-07-01 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 26. 130. årgang. 2009-07-01 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 26. 130. årgang. 2009-07-01 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1637 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 47. 125. årgang. 2004-11-24 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 47. 125. årgang. 2004-11-24 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 47. 125. årgang. 2004-11-24 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2641 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 30. 126. årgang. 2005-07-27 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 30. 126. årgang. 2005-07-27 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 30. 126. årgang. 2005-07-27 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1719 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 28. 125. årgang. 2004-07-14 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 28. 125. årgang. 2004-07-14 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 28. 125. årgang. 2004-07-14 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1625 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 16. 129. årgang. 2008-04-16 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 16. 129. årgang. 2008-04-16 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 16. 129. årgang. 2008-04-16 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 795 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 47. 128. årgang. 2008-11-19 Dansk Varemærketidende

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 47. 128. årgang. 2008-11-19 Dansk Varemærketidende Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 47. 128. årgang. 2008-11-19 Dansk Varemærketidende Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 3593 Afslåede eller tilbagetagne

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 27. 130. årgang. 2009-07-08 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 27. 130. årgang. 2009-07-08 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 27. 130. årgang. 2009-07-08 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1697 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 09. 126. årgang. 2005-03-02 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 09. 126. årgang. 2005-03-02 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 09. 126. årgang. 2005-03-02 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 453 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 24. 127. årgang. 2008-06-11 Dansk Varemærketidende

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 24. 127. årgang. 2008-06-11 Dansk Varemærketidende Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 24. 127. årgang. 2008-06-11 Dansk Varemærketidende Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1341 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 48. 126. årgang. 2005-11-30 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 48. 126. årgang. 2005-11-30 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 48. 126. årgang. 2005-11-30 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2791 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 30. 124. årgang. 2003-07-23 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 30. 124. årgang. 2003-07-23 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 30. 124. årgang. 2003-07-23 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1981 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 43. 131. årgang. 2010-10-27 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 43. 131. årgang. 2010-10-27 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 43. 131. årgang. 2010-10-27 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1771 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 14. 127. årgang. 2006-04-05 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 14. 127. årgang. 2006-04-05 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 14. 127. årgang. 2006-04-05 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 671 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 19. 126. årgang. 2005-05-11 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 19. 126. årgang. 2005-05-11 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 19. 126. årgang. 2005-05-11 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 999 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 47. 132. årgang. 2011-11-23 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 47. 132. årgang. 2011-11-23 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 47. 132. årgang. 2011-11-23 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1817 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 35. 129. årgang. 2008-08-27 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 35. 129. årgang. 2008-08-27 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 35. 129. årgang. 2008-08-27 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 871 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 15. 126. årgang. 2005-04-13 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 15. 126. årgang. 2005-04-13 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 15. 126. årgang. 2005-04-13 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 755 Afslåede eller

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 15. 123. årgang. 2002-04-10 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1575 Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger...

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 11. 129. årgang. 2008-03-12 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 11. 129. årgang. 2008-03-12 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 11. 129. årgang. 2008-03-12 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 585 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 26. 133. årgang. 2012-06-27 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 26. 133. årgang. 2012-06-27 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 26. 133. årgang. 2012-06-27 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1111 Offentliggørelse

Læs mere