POLICE. Ny forsikring. Ejendomsforsikring Helårlig præmie i kr. (2014) A/B Hedebygade 11 ved/willis Rundforbivej Nærum

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "POLICE. Ny forsikring. Ejendomsforsikring Helårlig præmie i kr. (2014) A/B Hedebygade 11 ved/willis Rundforbivej 303 2850 Nærum"

Transkript

1 POLICE Ny forsikring A/B Hedebygade 11 ved/willis Rundforbivej Nærum Policenummer Kundenummer Aftaleperiode 3-årig Gælder fra 1. oktober 2014 Udløb 1. oktober 2017 Hovedforfald 1. oktober Betalingstermin Helårlig Forsikringsbetingelser Udstedt 7. november 2014 Kundeansvarlig Willis I/S Kundeansvarlig i Gjensidige Johnny B. Hansen Forsikringstager: A/B Hedebygade 11 Hedebygade København V Danmark Ejendomsforsikring Helårlig præmie i kr. (2014) Beboelsesbygning - Hedebygade 11, 1754 København V 8.061,00 Bygningsbrand 2.709,00 Elskade/kortslutning 90,00 Husejer ekskl. storm 1.987,00 Stormskade 632,00 Anden pludselig skade 90,00 Svampeskade 361,00 Insektskade 90,00 Stiklednings- og rørskade 858,00 Glas 903,00 Sanitet 181,00 Bestyrelsesansvar Udvidet huslejetab 160,00 Præmie ekskl. gebyrer, afgifter og bidrag 8.061,00 Skadeforsikringsafgift til staten 88,67 Årlig stormflods- og stormfaldsafgift 60,00 Præmie i alt 8.209,67 Forsikringsbetingelserne findes på gjensidige.dk Specielt for denne police gælder aftale: Gjensidigeaftale 1.09 Side 1

2

3 Beboelsesbygning Forsikringsbetingelser R Ny forsikring gælder fra 1. oktober 2014 Hvad er forsikret Bygninger på forsikringsstedet: Hedebygade 11, 1754 København V - med følgende oplysninger: Private andelsboligforeninger Matrikelnr. 539, Udenbys Specifikation - bygninger Bygn. Anvendelse Bygningstype Tag Opført Moms Etageareal m 2 Antal etager Forsikringsform / - sum i kr. 1 Beboelse Beboelse Hårdt tag 1885 Nej Nyværdi Forsikringen dækker Omfatter bygning nr. Forsikringssum i kr. Selvrisiko i kr. Bygningsbrand Alle Se betingelser Nej Elskade/kortslutning Alle Nej Husejer ekskl. storm Alle Se betingelser Nej Stormskade Alle Se betingelser Nej Anden pludselig skade Alle Se betingelser Nej Svampeskade Alle Se betingelser Nej Insektskade Alle Se betingelser Nej Stiklednings- og rørskade Alle Se betingelser Se betingelser Glas Alle Se betingelser Nej Sanitet Alle Se betingelser Nej Bestyrelsesansvar Alle Se betingelser Se betingelser Udvidet huslejetab Alle Nej Forsikringssum og selvrisiko gælder pr. udstedelsesdato. Kontakt os, hvis forsikringen skal justeres. Policen viser de dækninger, som er aftalt. Betingelserne indeholder også øvrige dækninger, som kan tilvælges. Kontakt os venligst, hvis forsikringen skal udvides eller ændres. Supplerende oplysninger Storkøkken- og cafeteriadrift Det er noteret, at der kan forekomme Storkøkken- og cafeteriadrift. Klubaktiviteter Det er noteret, at der kan være klub- og foreningsaktiviteter. Disse er bl.a. genbrug, tøjcafe, billard-, frokost-, foto-, akvarie- og keramikklub, cykel-, snedker- og metalværksted, solarier, motionscenter m.v. Fortegnelsen er ikke komplet, men skal illustrere bredden i aktiviteterne. Kosmetiske forskelle Side 2

4 Kosmetiske forskelle dækkes på gulv eller vægge i rum, hvori der er lagt eller opsat fliser eller klinker. Efter en dækningsberettiget rør- og stikledningsskade, dækker forsikringen udskiftning af ikke skaderamte fliser/klinker og sanitet. - der ydes kun erstatning, hvis det ikke er muligt, at anskaffe fliser/klinker eller sanitet som er identisk med de beskadigede. Der ydes kun erstatning for det rum der er skaderamt. Forsikringen dækker ikke ubeskadiget indmuret badekar/bidet. Udvidet vandskadedækning Forsikringen udvides til, at omfatte skade som følge af - nedbør herunder fygesne, der trænger ind i bygningen. - indtrængning og opstigning af regn-, grund- og kloakvand, der oversvømmer bygningen. - udsivning fra synlige rørinstallationer samt beholder og akvarier med et rumindhold på mere ind 20 liter. Det er en forudsætning for erstatning, at årsagen til skaden repareres umiddelbart efter skaden. Denne udgift er ikke omfattet af forsikringen Forsikringen dækker ikke - udbedring af årsagen til at vand eller fygesne er trængt ind i bygningen, f.eks. reparation af revner i fundament eller etablering af manglende omfangsdræn - skader der skyldes kondens og grundfugt - lugtgener - skader på bygninger under ombygning, tilbygning eller opførelse - skader der skyldes frost i lokaler der ikke er tilstrækkeligt Varmeforsyningen - skader som skyldes oversvømmelse fra hav, fjord, sø eller Vandløb. Dyr Forsikringen dækker skade på bygninger og bygningsdele i disse som følge af skade forvoldt af dyr, forsikringen dækker med max kr ,- pr. skade. Forsikringen dækker ikke udgifter til bekæmpelse af skadedyr, f.eks. rottebekæmpelse skader der består af lugtgener, ridser, skrammer eller andre kosmetiske ska der. skader forvoldt af husdyr og insekter, eller som er forvoldt af dyr som beboeren ejer, passer eller har i sin varetægt. Heller ikke skader forårsaget af dyr som besøgende medbringer. Det er en forudsætning for dækningen, at bekæmpelse og forebyggelse sker in den bygningsdelene repareres/erstattes. Denne udgift er ikke omfattet af forsikringen. Haglskade - nedstyrtende genstande Uanset definitionen på krav til fundamenter i pkt. 2, gælder at Skade som følge af haglskade og nedstyrnedstyrtende, er omfattet af forsikringsdækningen uanset fundamenternes karakter. Side 3

5 AB 92/ABT 93 8 stk. 1 - Afdækning af igangværende entrepriser Ved overgang til nyt forsikringsselskab har boligselskabet en række igangværende eller nyligt afsluttede entrepriser entrepriser, som skal omfattes for den resterende byggeperiode samt indtil fejl og mangler er udbedret jf. AB92/ABT 93 8 stk. 1 for brand- og stormskade, ligesom entreprenør skal medtages som sikret på policen. Forsikringen er udvidet til, at dække i den aftalte afhjælpningsperiode hvor der efter byggesagens afslutning pågår udbedring af fejl og mangler. Lovliggørelse Opgørelse af forøgede byggeudgifter. Erstatning, der ydes efter reglerne i punkt for forøgede byggeudgifter, er for enhver bygning begrænset til 20% af deres nyværdi/forsikringssum, dog maksimalt ,- kr. (2014). LAR-forbedringer Forsikringen er udvidet til at omfatte disse LAR-forbedringer uden sumbegrænsning. LAR kan omfatte "Grønne tage", regnvandsbassiner (overjordiske som underjordiske). Regnvandskanaler o.lign.. Regresfrafald mod lejer Hvis forsikringsselskabet har udredt en forsikringsydelse for bygningsskade inklusive huslejetab som følge af brand, frafalder selskabets regres i de tilfælde, hvor skaden på den lejede bygning eller dele af den lejede bygning er forvoldt af erhvervslejer ved simpel uagtsomhed, og i de tilfælde hvor skaden på den lejede bygning er forvoldt af erhvervslejer ved simpel uagtsomhed og i de tilfælde hvor skaden på den del af bygningen, som lejer ikke har i sin varetægt, er forvoldt af lejer ved simpel uagtsomhed. Frafald af regres omfatter også tilfælde, hvor enhvervslejer efter lovgivningen vil være objektivt ansvarlig for skader, dog stadig kun for så vidt angår skader forvoldt ved simpel uagtsomhed. Nærværende klausul følger Forsikring & Pensions Regresfrafaldsaftalemed Bygningsbrandforsikringsområdet 2011, Hvor klausulen skal fortolkes i overenstemmelse med Regresfrafaldsaftalen. Særlige betingelser pr. dækning Bygningsbrand Vejrforhold 24 timer - pr. kunde (13) Gældende for hele forsikringen Skade på de forsikrede genstande forårsaget af vejrforhold, som f.eks. storm, lyn og skybrud inden for en periode på 24 timer i træk, betragtes i denne forbindelse som en skade pr. kundeforhold, der er sket ved en enkelt forsikringsbegivenhed. Hvis der sker flere former for skader under 1 og samme begivenhed ex. skybrud, lynnedslag, kortslutning - betragtes dette som 1 og samme begivenhed pr. kundeforhold. Ubenyttede bygninger (15) For ubenyttede bygninger gælder, at følgende skal være opfyldt for forsikringsdækning: Jævnligt tilsyn med bygningerne I fyringssæson skal lokalerne min. være opvarmet, så de holdes frostfri. Side 4

6 Mæglerbetjent (200) Risikooplysninger afgivet af forsikringsmægleren til selskabet ifm. vurdering og indtegning af risikoen, er at sidestille med oplysninger afgivet af forsikringstageren, jf. Forsikringsaftalelovens bestemmelser. Tilsvarende gælder det, at oplysninger til forsikringsmægleren afgivet af forsikringsgiveren sidestilles med, at oplysninger er givet til fuldmagtsgiver og/eller medsikrede direkte. Forsikringsaftalen er etableret under forudsætning af, at forsikringen er indtegnet gennem forsikringsmægler, og at forsikringstager har givet fuldmagt til denne. Såfremt der ikke længere foreligger gyldig fuldmagt, mellem forsikringstageren og forsikringsmægleren, er forsikringsgiver berettiget til uden varsel og med virkning fra datoen for ophør af forudsætningen at ændre præmien som følge heraf. Forsikringspræmien for denne police inkluderer ikke provision eller andre ydelser til forsikringsmægleren. bevaringsværdige bygn. (10) Gældende for hele forsikringen I skadetilfælde ydes erstatning til opfyldelse af de særlige krav til byggemåde og -materialer, som måtte blive stillet af Kulturarvsstyrelsen eller anden fredningsmyndighed. Såfremt kravet ikke er stillet af myndighederne, kan der ikke ydes erstatning til ekstraudgifter. Bevaringsværdige bygninger: Forsikringsformen er på nyværdi basis. Husejer ekskl. storm Ubenyttede bygninger (15) For ubenyttede bygninger gælder, at følgende skal være opfyldt for forsikringsdækning: Jævnligt tilsyn med bygningerne I fyringssæson skal lokalerne min. være opvarmet, så de holdes frostfri. Ansvar (999) Efteranmeldelse 3 og 10 år. Punkt i forsikringsbetingelserne udgår og erstattes med: Erstatningskrav, som er rejst mod sikrede i forsikringstiden, men som anmeldes til selskabet mere end 3 år efter forsikrings ophør, dækkes ikke. Selv om et erstatningskrav, som i henhold til punkt 33.2.b i Fællesbetingelserne er rejst mod sikrede i forsikringstiden, er anmeldt til selskabets senest 3 år efter forsikrringens ophør, dækkes det ikke, hvis sikrede ikke i anledning af de anmeldte omstændigheder modtaget en skriftlig henvendelse med krav om erstaning, som anført i punkt 33.2.a i forsikringsbetingelserne, og anmelder dette til selskabet senest 10 år efter forsikringensophør. Differencekrav. Differencekrav på samtlige arbejdskader, der er sket i perioden før policens ikrafttræden i selskabet, og som er anmeldt til sikrede/arbejdsskadeselskabet inden selskabsskift, er uden merpræmie meddækket på policen, såfremt idligere police ikke dækker p.g.a. 2 års fristen. Enhver arbejdsskade anses på tidspunktet for skadens anmeldelse til forsikringsselskabet tillige for anmeldt under virksomhendens erhvervsansvarsforsikring under den forudsætning, at de to dækninger er placeret i samme forsikringsselskab. Stiklednings- og rørskade Rørskadedækning (999) Rørskadedækningen omfatter ikke skader og følgerne deraf på skjulte rør i skure, lysthuse, garager og lignende Side 5

POLICE. Ændring. Ejendomsforsikring Helårlig præmie i kr. (2015) A/B Elverparken ved/willis I/S Rundforbivej 303 2850 Nærum

POLICE. Ændring. Ejendomsforsikring Helårlig præmie i kr. (2015) A/B Elverparken ved/willis I/S Rundforbivej 303 2850 Nærum POLICE Ændring A/B Elverparken ved/willis I/S Rundforbivej 303 2850 Nærum Policenummer 3354042 Kundenummer 3302759457 Aftaleperiode 3-årig Gælder fra 1. januar 2015 Udløb 1. januar 2017 Hovedforfald 1.

Læs mere

Alka Husforsikring. Forsikrings betingelser Nr. AH-03. Gældende fra September 2010

Alka Husforsikring. Forsikrings betingelser Nr. AH-03. Gældende fra September 2010 Alka Husforsikring Forsikrings betingelser Nr. AH-03 Gældende fra September 2010 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 70 12 14 16 Forsikrings-Aktieselskabet Alka CVR-nr.

Læs mere

010113.PAR_Parcelhusforsikring PARCELHUSFORSIKRING

010113.PAR_Parcelhusforsikring PARCELHUSFORSIKRING PARCELHUSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER FOR PARCELHUSFORSIKRING (DÆKNINGSOMFANG FREMGÅR AF POLICEN) 1.0 SIKREDE 1.1 Sikret er forsikringstageren i egenskab af ejer (eller bruger) af den forsikrede ejendom.

Læs mere

Husforsikring. Version 2131009

Husforsikring. Version 2131009 Husforsikring Version 2131009 Forsikringsbetingelser af februar 2014 Indholdsfortegnelse Side 3 Fællesbetingelser Punkt 1-16 Side 6 Hvor og hvad dækkes Punkt 17-20 Side 7 Brand Punkt 21-24 Side 8 Anden

Læs mere

Bygningsforsikring. Købstædernes Forsikring, Forsikringsvilkår nr. 201.6. Gensidigt forsikringsselskab CVR.nr.51 1488 19

Bygningsforsikring. Købstædernes Forsikring, Forsikringsvilkår nr. 201.6. Gensidigt forsikringsselskab CVR.nr.51 1488 19 Forsikringsvilkår nr. 201.6 Købstædernes Forsikring Bygningsforsikring Købstædernes Forsikring, Gensidig Grønningen l 1270 København K Telefon 33 143748 Telefax 33 32 06 66 Hjemmeside: www.kab.dk Gensidigt

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER NEDLAGTE LANDBRUG

FORSIKRINGSBETINGELSER NEDLAGTE LANDBRUG FORSIKRINGSBETINGELSER NEDLAGTE LANDBRUG Det bedste til din bolig ETU Forsikring A/S Hærvejen 8 6230 Rødekro www.etuforsikring.dk Forsikringsbetingelser nr. 01-2012-NLB 1 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen

Læs mere

LANDBRUGFORSIKRING VERSION 4481005

LANDBRUGFORSIKRING VERSION 4481005 LANDBRUGFORSIKRING VERSION 4481005 Forsikringsbetingelser af juli 2015 Indholdsfortegnelse Side 3 Fællesbetingelser Afsnit 1-20 Side 8 Risikobetingelser for bygning Afsnit 21-41 Side 20 Risikobetingelser

Læs mere

15.01.2014. Forsikringsbetingelser for Husforsikring

15.01.2014. Forsikringsbetingelser for Husforsikring 15.01.2014 Forsikringsbetingelser for Husforsikring Indholdsfortegnelse for Husforsikring 1. Fællesbestemmelser 1.1 Hvilke bygninger og bygningsgenstande er dækket? 1.2 Hvilke bygninger og bygningsgenstande

Læs mere

Betingelser. Husforsikring. Nr. HU 1403. Husforsikring

Betingelser. Husforsikring. Nr. HU 1403. Husforsikring Betingelser Husforsikring Husforsikring Nr. HU 1403 Indholdsfortegnelse Side 2 Vejledning... 3 1. Fællesbestemmelser 1.1. Hvem dækker forsikringen?... 5 1.2. Hvor dækker forsikringen?... 5 1.3. Hvad skal

Læs mere

Husforsikring. forsikringsvilkår 41-05 gælder fra oktober 2010. Ring til os på 70 12 12 12. eller besøg www.if.dk

Husforsikring. forsikringsvilkår 41-05 gælder fra oktober 2010. Ring til os på 70 12 12 12. eller besøg www.if.dk Husforsikring forsikringsvilkår 41-05 gælder fra oktober 2010 Ring til os på 70 12 12 12 eller besøg www.if.dk Vigtig information fortrydelsesret ved nytegning I henhold til Forsikringsaftalelovens kapitel

Læs mere

Kobstædemes Forsikring Oktober 2011 A/B Lyøvej I m.fl c/o Jonna Eltong Lyøvej 3, st. th 2000 Frederiksberg Torben Lyder Grønningen i 1270 København K

Kobstædemes Forsikring Oktober 2011 A/B Lyøvej I m.fl c/o Jonna Eltong Lyøvej 3, st. th 2000 Frederiksberg Torben Lyder Grønningen i 1270 København K Kobstædemes Forsikring Oktober 2011 A/B Lyøvej I m.fl c/o Jonna Eltong Lyøvej 3, st. th 2000 Frederiksberg Torben Lyder Grønningen i 1270 København K Tlf: 70211437 Policenr. 01 12B 0175882 Din forsikring

Læs mere

A/B Henrikshøj Att.: Administration Danmark A Gammelsø 4 5000 Odense C

A/B Henrikshøj Att.: Administration Danmark A Gammelsø 4 5000 Odense C A/B Henrikshøj Att.: Administration Danmark A Gammelsø 4 5000 Odense C KUNDENR: 87227306 POLICENR: 900 152 8278 ERHVERVSFORSIKRING 30.06.2015 Vi sender hermed jeres nye Erhvervsforsikring. Policen er ændret

Læs mere

HUSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER. Marts 2012 Version 12:1

HUSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER. Marts 2012 Version 12:1 HUSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER Marts 2012 Version 12:1 Forsikringsgiver er If P&C Insurance Company Ltd.(If Vahinkovakuutusyhtiö Oy) cvr.nr. 1614120-3 00025 IF, Finland og repræsenteres i Danmark

Læs mere

Betingelser nr. 41-3. Husforsikring. Husforsikring 1

Betingelser nr. 41-3. Husforsikring. Husforsikring 1 Betingelser nr. 41-3 Husforsikring Husforsikring 1 2 Husforsikring Fortrydelsesret Du kan fortryde den indgåede aftale efter forsikringsaftalelovens 34i. Fortrydelsesfristen Fortrydelsesfristen er 14 dage.

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Fritidshusforsikring

Forsikringsbetingelser for Fritidshusforsikring KommuneForsikring A/S Krumtappen 2 DK-2500 Valby CVR-nr. 25 79 25 64 Tlf. +45 77 32 55 00 Fax +45 77 32 51 00 privat@kommuneforsikring.dk www.kommuneforsikring.dk Forsikringsbetingelser for Fritidshusforsikring

Læs mere

Husforsikring Forsikringsvilkår 01-1

Husforsikring Forsikringsvilkår 01-1 Husforsikring Forsikringsvilkår 01-1 Forsikringsvilkår 1 Fortrydelsesret Gælder alene for private forbrugerforsikringer Fortrydelsesret ved nytegning af forsikring Vi skal oplyse følgende i henhold til

Læs mere

Husforsikring. Bygningskaskodækning (Gælder kun, hvis det fremgår af Deres police.) 1 Hvad omfatter Bygningskaskodækningen? Forsikringsbetingelser

Husforsikring. Bygningskaskodækning (Gælder kun, hvis det fremgår af Deres police.) 1 Hvad omfatter Bygningskaskodækningen? Forsikringsbetingelser Husforsikring Forsikringsbetingelser Bygningskaskodækning 1 Hvad omfatter Bygningskaskodækningen? 1.1 Tyveri og hærværk 1.1.1 Forsikringen dækker skader ved tyveri eller tyveriforsøg samt hærværk. Hærværk

Læs mere

Beboelsesbygning. Forsikringsbetingelser R345131

Beboelsesbygning. Forsikringsbetingelser R345131 Beboelsesbygning Forsikringsbetingelser R345131 Gælder fra maj 2013 Indholdsfortegnelse 1. Fællesbetingelser afsnit 1-16 Side 3 2. Bygningsbrand afsnit 17-19 Side 8 3. Elskade/kortslutning afsnit 20-23

Læs mere

Forsikringsvilkår for Virksomhedsforsikring

Forsikringsvilkår for Virksomhedsforsikring Købstædernes Forsikring - TotalErhverv Forsikringsvilkår nr. 2000.1 Forsikringsvilkår for Virksomhedsforsikring TotalErhverv hovedkontor Grønningen 1 1270 København K Telefon 3314 3748 E-mail: kab@kab.dk

Læs mere

Beboelsesbygning forsikring

Beboelsesbygning forsikring Forsikringsbetingelser af juni 2012 Beboelsesbygning forsikring Forsikringsbetingelser R345 121 Indholdsfortegnelse Side 3 Fællesbetingelser Afsnit 1-16 Side 7 Bygningsbrand Afsnit 17-19 Side 9 Elskade/kortslutning

Læs mere

husforsikring Ring til os på 70 12 12 54 eller besøg junoforsikring.dk

husforsikring Ring til os på 70 12 12 54 eller besøg junoforsikring.dk husforsikring Ring til os på 70 12 12 54 eller besøg junoforsikring.dk Forsikringsvilkår nr 41-04 Gælder fra februar 2009 Vigtig information fortrydelsesret ved nytegning I henhold til forsikringsaftalelovens

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Hus

Forsikringsbetingelser for Hus Forsikringsbetingelser for Hus Forsikringsbetingelser nr. 14T9 Gælder fra 01.03.2015 TJM 518-2 (05.15) Ramsingsvej 28A 2500 Valby Tlf 70 33 28 28 Fax 44 20 66 28 1/17 Tjenestemændenes Forsikring Hus Forsikringsbetingelser

Læs mere

Husforsikring. Forsikringsbetingelser HUS-3 Gældende fra 01.08.2014. Forsikringsbetingelser

Husforsikring. Forsikringsbetingelser HUS-3 Gældende fra 01.08.2014. Forsikringsbetingelser Husforsikring Forsikringsbetingelser HUS-3 Gældende fra 01.08.2014 Forsikringsbetingelser 1 INDHOLDSFORTEGNELSE AFSNIT 1 FORSIKRINGENS OMFANG... 3 1.0 SIKREDE PERSONER... 3 2.0 DÆKNINGSOMRÅDE... 3 3.0

Læs mere

6610-4 Juni 2013. vilkår for husforsikring

6610-4 Juni 2013. vilkår for husforsikring 6610-4 Juni 2013 vilkår for husforsikring Topdanmark Forsikring /S Vilkår for Husforsikring 6610-4 Juni 2013 2 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34

Læs mere

38.240 kr. Korttidsforsikring

38.240 kr. Korttidsforsikring Telefon A. Enggaard A/S, Entreprenør- Og Byggefirma Marathonvej 5 9230 Svenstrup J Side 1 af 7 Jeres forsikringstilbud Her er et tilbud på jeres forsikringer. Det er vigtigt, at I læser tilbuddet igennem

Læs mere

Forsikringsbetingelser. for. All-risks bygningsforsikring

Forsikringsbetingelser. for. All-risks bygningsforsikring Betingelser nr. 307502 Forsikringsbetingelser for All-risks bygningsforsikring KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, Postboks 823, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. 25 79 25 64 Forsikringsbetingelser

Læs mere

Forsikringen er tegnet i Alpha Insurance A/S. CVR nr. 21064440

Forsikringen er tegnet i Alpha Insurance A/S. CVR nr. 21064440 HUSFORSIKRING INDHOLDSFORTEGNELSE Indledende bemærkninger...3 Hvilke personer dækker forsikringen?...3 Hvor dækker forsikringen?...3 Hvilke bygninger og genstande omfatter forsikringen?...3 Dækninger....3

Læs mere

Andels-Ejerbolig Plus

Andels-Ejerbolig Plus Andels-Ejerbolig Plus Forsikringsbetingelser Nr. 38-8 Gældende fra 1. marts 1998 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 70 12 14 16 Forsikrings-Aktieselskabet Alka CVR-nr.

Læs mere

Forsikringen er tegnet i Alpha Insurance A/S. CVR nr. 21064440

Forsikringen er tegnet i Alpha Insurance A/S. CVR nr. 21064440 HUSFORSIKRING VIA MONDUX ASSURANCE AGENTUR A/S INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 Hvilke personer dækker forsikringen... 3 Hvor dækker forsikringen... 3 Hvilke bygninger og genstande omfatter forsikringen...

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR ANDELS-, EJER- OG LEJEBOLIGFORSIKRING INDHOLDSFORTEGNELSE

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR ANDELS-, EJER- OG LEJEBOLIGFORSIKRING INDHOLDSFORTEGNELSE 1. FORSIKRINGSBETINGELSER FOR ANDELS-, EJER- OG LEJEBOLIGFORSIKRING INDHOLDSFORTEGNELSE Afsnit 1 Hvem, hvor og hvad dækker forsikringen 2. Afsnit 2 Bygningsbrandforsikring 3. Afsnit 3 Forsikring for anden

Læs mere