DANSKE BANK / GENERALFORSAMLING 1. Ordinær generalforsamling i Danske Bank A/S Fondskode DK

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DANSKE BANK / GENERALFORSAMLING 1. Ordinær generalforsamling i Danske Bank A/S 2015. Fondskode DK0010274414"

Transkript

1 DANSKE BANK / GENERALFORSAMLING 1 Ordinær generalforsamling i Danske Bank A/S 2015 Fondskode DK

2 2 DANSKE BANK / GENERALFORSAMLING Danske Bank A/S afholder ordinær generalforsamling onsdag den 18. marts 2015, kl , i Tivoli Congress Center, Arni Magnussons Gade 2-4, København. Dørene til generalforsamlingen i Tivoli Congress Center åbner kl , hvor der vil være mulighed for at få en kop kaffe eller te indtil kl Bestil adgangskort og stemmesedler For at kunne deltage i generalforsamlingen skal man have adgangskort, som kan bestilles på selskabets hjemmeside, via Investor- Portalen, eller hos VP Investor Services A/S på telefon eller fax Adgangskort kan også bestilles til en rådgiver. Sidste frist for bestilling af adgangskort er fredag den 13. marts 2015 ved midnat. Adgangskort bliver sendt med almindelig post. Danske Bank er ikke ansvarlig for eventuelle forsinkelser ved fremsendelsen. Dagsorden a) Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i 2014 b) Forelæggelse af årsrapport for 2014 til godkendelse c) Forslag til beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af underskud i henhold til den godkendte årsrapport d) Valg af medlemmer til bestyrelsen e) Valg af ekstern revision f) Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer Forslag om: 1. at reducere eksisterende bemyndigelse i vedtægternes 6, stk. 1, til at forhøje bankens selskabskapital 2. at slette vedtægternes 6, III, stk. 9, om hybrid kernekapital 3. at slette fire binavne i vedtægternes 23 g) Forslag om fornyelse og forlængelse af den eksisterende bemyndigelse til at erhverve egne aktier h) Bestyrelsens forslag til bestyrelseshonorarer for 2015 i) Forslag fra aktionær Leon Mathiasen Banken udarbejder en komplet årsrapport på dansk, som er den officielle årsrapport, evt. suppleret af forkortede oversættelser til andre sprog. Alternativt flager banken med Dannebrog på halv stang foran sine filialer indtil næste års generalforsamling. Bestyrelsen kan frit vælge, hvilket af de to alternativer der skal implementeres, men den er forpligtet til at implementere et af dem. j) Forslag fra aktionær Jens M. Jepsen Årsoversigten til Danske Banks kunder skal fremover have samme form og indhold som den havde i 2012 og tidligere. k) Forslag fra aktionær Wismann Property Consult A/S 1. Enhver forslagsstiller på Danske Banks generalforsamling uanset om det er bestyrel-

3 DANSKE BANK / GENERALFORSAMLING 3 sen eller en aktionær skal af dirigenten gives samme adgang til brug af de tekniske hjælpemidler der findes i salen herunder mikrofon, storskærm, projektor samt powerpoint præsentation til at fremføre og motivere sine forslag. Tekniske hjælpemidler fremmer begrundelsen og motiveringen til at kunne gøres så præcis og kort som muligt. 2. Danske Bank indfører en helt ny og mere informativ kønsopdelt rapportering af personalets aflønning staff cost for at tydeliggøre bankens corporate social responsibility (herefter benævnt CSR). Det gøres fremover i et informativt skema anført samme sted i årsregnskabet 2014 som operating expenses, hvor personalet eksempelvis kan inddeles i 10 løngrupper således, at det i hver løngruppe f.eks. staff cost mellem kr /ansat anføres, hvor mange kvinder der er, hvor mange mænd der er, den samlede aflønning til kvinder og den samlede aflønning til mænd samt gennemsnitslønnen for kvinder og gennemsnitslønnen til mænd i den enkelte gruppe. (Forslagsstillers udkast til skema er optrykt som bilag 2). 3. Alle personindkomstskattepligtige løngoder herunder bankens ca firmabiler til en samlet omkostning på ca. kr. 250 mio., der i dag er anført under administrative expenses (note årsregnskab) skal fremover rapporteres som staff cost og ikke som administrative expenses, idet firmabiler er et løngode og ikke en driftsomkostning. Den kønsmæssige fordeling af ansatte med firmabil eller andre tilsvarende løngoder, skal fremover oplyses for at dokumentere CSR. 4. Fremover skal den post der i 2014 årsregnskabet note 9 blev benævnt administrative expenses kr. 8,9 mia. specificeres for de f.eks. 10 mest vægtige hovedgrupper. l) Eventuelt Ad punkt b Forelæggelse af årsrapport for 2014 til godkendelse Bestyrelsen foreslår, at generalforsamlingen godkender selskabets årsrapport for 2014 (Annual Report 2014). Ad punkt c Forslag til beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af underskud i henhold til den godkendte årsrapport Årets resultat i Danske Bank A/S er på millioner kr. Bestyrelsen foreslår, at årets resultat anvendes således: Udbetaling af udbytte på 5,50 kr. pr. aktie á nominelt 10 kr. svarende til millioner kr. eller 43 % af årets resultat før nedskrivninger på goodwill i Danske Bank koncernen Overførsel af millioner kr. til Reserve efter indre værdis metode Overførsel af 259 millioner kr. til Hybrid kernekapitals andel af årets resultat Overførsel af millioner kr. fra Overført overskud Der henvises i øvrigt til årsrapporten (Annual Report 2014), side 159. Ad punkt d Valg af medlemmer til bestyrelsen Ole Andersen, Urban Bäckström, Lars Förberg, Jørn P. Jensen, Rolv Erik Ryssdal, Carol Sergeant, Jim Hagemann Snabe og Trond Ø. Westlie stiller op til genvalg og foreslås genvalgt. Information om kandidaternes kompetencer, uddannelse og øvrige ledelseshverv fremgår af bilag 1. Supplerende information om kandidaterne samt den af bestyrelsen opstillede kompetenceprofil for bestyrelsen som helhed findes på Danske Banks hjemmeside

4 4 DANSKE BANK / GENERALFORSAMLING Ad punkt e Valg af revisor Bestyrelsen foreslår valg af Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab som selskabets revisor. Der har været gennemført en udbudsrunde, hvor et antal revisionsselskaber har været indbudt til og har budt på opgaven. Ud fra en samlet vurdering indstiller bestyrelsen valg af Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab som revisor. Ad punkt f Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer 1. Reduktion af eksisterende bemyndigelse til bestyrelsen i vedtægternes 6, stk. 1, til at forhøje bankens selskabskapital med fortegningsret Bestyrelsen foreslår, at vedtægternes 6, stk. 1, ændres således, at bemyndigelsen til at forhøje bankens selskabskapital med fortegningsret for aktionærerne bliver reduceret fra 2,5 milliarder kr. til 2 milliarder kr.. Det foreslås som følge heraf, at vedtægternes 6, stk. 1, får følgende formulering: Stk. 1. Bestyrelsen er bemyndiget til indtil den 1. marts 2018 at forhøje bankens selskabskapital (aktiekapital) med indtil kr. Kapitaludvidelsen (aktieudvidelsen) kan gennemføres ved en eller flere forhøjelser mod kontant betaling. Bankens kapitalejere (aktionærer) har efter reglen i 5, første stykke, ret til forholdsmæssig tegning heraf. Bemyndigelserne i vedtægternes 6, stk. 1 og 5, er et led i Danske Banks kapitalberedskab. Under hensyntagen til bankens solide kapitalstyrke finder bestyrelsen det forsvarligt, at der foretages en reduktion af bemyndigelsen til bestyrelsen til at forhøje selskabskapitalen med fortegningsret for aktionærerne. 2. Sletning af vedtægternes 6, III, stk. 9, om hybrid kernekapital optaget maj 2009 Bestyrelsen foreslår, at vedtægternes 6, III, stk. 9, inklusiv bilag til vedtægternes 6.9 slettes, idet lånet optaget som hybrid kernekapital er tilbagebetalt i april Sletning af fire binavne i vedtægternes 23 Bestyrelsen foreslår, at følgende binavne bliver slettet fra vedtægternes 23: 1. BG Data A/S (Danske Bank A/S) 2. Danske Invest A/S (Danske Bank A/S) 3. Sampo Fund Management Ltd. A/S (Danske Bank A/S) 4. Sparekassen Fyn A/S (Danske Bank A/S) Forslaget er for så vidt angår de tre første binavne begrundet med, at der ikke i disse binavne indgår betegnelsen bank, sparekasse eller anden udenlandsk betegnelse herfor. Forslaget er for så vidt angår det fjerde binavn begrundet med, at Danske Bank har indgået aftale med et andet pengeinstitut om anvendelse heraf. Ad punkt g Forslag om fornyelse og forlængelse af den eksisterende bemyndigelse til at erhverve egne aktier Bestyrelsen foreslår, at generalforsamlingen bemyndiger bestyrelsen til i tiden indtil den 1. marts 2020 at lade banken og koncernen erhverve egne aktier til eje eller pant svarende til i alt 10 % af bankens aktiekapital, dog således at bankens beholdning af egne aktier ikke må overstige 10 % af bankens aktiekapital. I forbindelse med køb af egne aktier må prisen ikke afvige mere end 10 % fra den på Nasdaq Copenhagen noterede kurs på erhvervelsestidspunktet. Ad punkt h Bestyrelsens honorar for 2015 Bestyrelsen foreslår, at basishonoraret bliver forhøjet fra kr. til kr., at udvalgshonoraret bliver forhøjet fra kr. til kr. for kredit- og risikoudvalget og revisionsudvalget og samtidig reduceres fra kr. til

5 DANSKE BANK / GENERALFORSAMLING 5 kr. for aflønningsudvalget og nomineringsudvalget samt at udvalgsformandshonoraret, der betales i tillæg til det sædvanlige udvalgshonorar, bliver forhøjet fra kr. til kr. Honorarstrukturen vil herefter være følgende: Basishonorar Formandens honorar Næstformandens honorar Udvalgshonorarer Kredit- og risikoudvalget Revisionsudvalget Aflønningsudvalget Nomineringsudvalget Udvalgsformandshonorar kr. 3 x basishonorar 1,5 x basishonorar kr kr kr kr kr. Den foreslåede regulering indebærer en forhøjelse af bestyrelsens samlede vederlag på 3%. I tillæg til ovenstående kan banken betale sociale afgifter og lignende pligtige afgifter, der opkræves af udenlandske myndigheder i relation til bestyrelsesmedlemmernes honorar. Selskabet kan endvidere betale eventuelle udlæg og rejseomkostninger, der måtte være forbundet med bestyrelsesmedlemmernes arbejde i bestyrelsen. Ad punkt i Forslag fra aktionær Leon Mathiasen Banken udarbejder en komplet årsrapport på dansk, som er den officielle årsrapport, evt. suppleret af forkortede oversættelser til andre sprog. Alternativt flager banken med Dannebrog på halv stang foran sine filialer indtil næste års generalforsamling. Bestyrelsen kan frit vælge, hvilket af de to alternativer der skal implementeres, men den er forpligtet til at implementere et af dem. Bestyrelsen kan ikke støtte det indkomne forslag. Generalforsamlingen vedtog i 2014 en ændring af vedtægternes 3, stk. 3, således at årsrapporter udarbejdes og aflægges på engelsk. Arbejdssproget i bestyrelsen er engelsk. Med vedtægtsændringen er der skabt overensstemmelse mellem den udgave af årsrapporten, som bestyrelsen tager stilling til og indberetter til myndigheder samt offentliggør som den officielle årsrapport. For at tilgodese de aktionærer, der taler dansk, har vi udarbejdet en dansk udgave, som er en fuldstændig oversættelse af den engelske blot uden alle noterne, men dog med en række af de væsentligste. Bestyrelsen mener, at vi på den måde har tilgodeset alle vores aktionærer. Ad punkt j Forslag fra aktionær Jens M. Jepsen Årsoversigten til Danske Banks kunder skal fremover have samme form og indhold, som den havde i 2012 og tidligere. Forslagsstillers motivation: Årsoversigten i 2012 og tidligere indeholdt oplysninger om renter, der var påløbet konti, og gav en klar og tydelig dokumentation på kapitalindtægter og udgifter fra Danske Bank. Det er anderledes nu med en årsoversigt, der indeholder depotoversigt med specificerede indtægter fra værdipapirer i Danske Bank. Årsoversigten fra 2012 og tidligere var en dokumentation på det samlede engagement med Danske Bank, som kunne anvendes i udlandet, som den var. Bestyrelsen kan ikke støtte det indkomne forslag. Banken har valgt at reducere indholdet af årsoversigten fra årsskiftet 2013/2014, fordi oplysningerne er nemt tilgængelige på anden vis. Således kan den enkelte kunde på SKAT s hjemmeside finde specifikation af renteindtægter og -udgifter i Danske Bank og tilsvarende oplysninger fra andre pengeinstitutter og fra myndigheder. SKAT s hjemmeside giver således et samlet overblik. Derudover fremgår oplysningerne om renteindtægter og -udgifter i Danske Bank af de kvartalsvise kontoudskrifter, som findes i netbanken. Bestyrelsen er af den opfattelse, at de løsninger, der tilbydes dels via SKAT, dels via netbanken burde kunne opfylde langt de fleste kunders informationsbehov bedre end den tidligere årsoversigt.

6 6 DANSKE BANK / GENERALFORSAMLING Ad punkt k Forslag fra aktionær Wismann Property Consult A/S 1. Enhver forslagsstiller på Danske Banks generalforsamling uanset om det er bestyrelsen eller en aktionær skal af dirigenten gives samme adgang til brug af de tekniske hjælpemidler der findes i salen herunder mikrofon, storskærm, projektor samt powerpoint præsentation til at fremføre og motivere sine forslag. Tekniske hjælpemidler fremmer begrundelsen og motiveringen til at kunne gøres så præcis og kort som muligt. 2. Danske Bank indfører en helt ny og mere informativ kønsopdelt rapportering af personalets aflønning staff cost for at tydeliggøre bankens corporate social responsibility (herefter benævnt CSR). Det gøres fremover i et informativt skema anført samme sted i årsregnskabet 2014 som operating expenses, hvor personalet eksempelvis kan inddeles i 10 løngrupper således, at det i hver løngruppe f.eks. staff cost mellem kr /ansat anføres, hvor mange kvinder der er, hvor mange mænd der er, den samlede aflønning til kvinder og den samlede aflønning til mænd samt gennemsnitslønnen for kvinder og gennemsnitslønnen til mænd i den enkelte gruppe. (Forslagsstillers udkast til skema er optrykt som bilag 2). 3. Alle personindkomstskattepligtige løngoder herunder bankens ca firmabiler til en samlet omkostning på ca. kr. 250 mio., der i dag er anført under administrative expenses (note årsregnskab) skal fremover rapporteres som staff cost og ikke som administrative expenses, idet firmabiler er et løngode og ikke en driftsomkostning. Den kønsmæssige fordeling af ansatte med firmabil eller andre tilsvarende løngoder, skal fremover oplyses for at dokumentere CSR. 4. Fremover skal den post der i 2014 årsregnskabet note 9 blev benævnt administrative expenses kr. 8,9 mia. specificeres for de f.eks. 10 mest vægtige hovedgrupper. Forslagsstillers motivation: Det handler om, at Danske Bank skal blive foregangsbank for at tiltrække de bedst uddannede, kreative og mest resursestærke kvinder. Forslagene er fremsat for at sikre en synliggørelse af Danske Banks målsætning om lige muligheder for mænd og kvinder. Ved denne kønsmæssige redegørelse for bankens personaleudgifter benævnt staff cost, kan vi om et par år se i hvilken retning banken bevæger sig i målsætningen om lige karrieremuligheder for kvinder og for mænd i Danske Bank. Det er en rapporteringsform som enkelte globale virksomheder allerede har taget i anvendelse. Danske Banks image i dag er i manges bevidsthed, at de primære stillinger til de bedste lønninger er forbeholdt mænd, hvorimod kvinder er forudbestemte til de sekundære stillinger og ofte med tertiær aflønning. Bestyrelsen kan ikke støtte de indkomne forslag. Danske Bank anser diversitet og mangfoldighed som en styrke og har bl.a. opstillet konkrete målsætninger for antallet af kvindelige ledere i banken. Bestyrelsen kan tilslutte sig forslagsstillerens motivation for så vidt angår ønsket om at skabe transparens i forhold til målsætningerne og bankens fremskridt i forhold til disse. Banken har dog fundet det rigtigst at rapportere herom på bankens hjemmeside www. danskebank.com under Responsibility og i Corporate Responsibility Fact Book 2014, der findes på hjemmesiden. Bestyrelsen er bekendt med, at enkelte banker, herunder én nordisk bank, giver videregående oplysninger om bl.a. lønfordelingen mellem mænd og kvinder. I Danske Bank fremlægges ligelønsstatistikker for samarbejdsudvalget, som har konkluderet, at der overordnet set er en god balance mellem mænd og kvinders lønninger på alle jobniveauer i koncernen. En kønsmæssig fordeling af de samlede lønudgifter vil ikke give et dækkende billede af, om Danske Bank betaler lige løn for lige arbejde. En statistik til præsentation af ligeløn mellem mænd og kvinder vil kræve en betydelig større detaljeringsgrad, end hvad der fremgår af skemaet optrykt i bilag 2, da den skal tage højde for, hvilke funktioner henholdsvis mænd og

7 DANSKE BANK / GENERALFORSAMLING 7 kvinder udfylder. En sådan detaljeret statistik finder bestyrelsen egner sig bedst til en intern granskning i det etablerede samarbejde med de faglige organisationer. Årsrapporten for 2014 (Annual Report 2014) er aflagt i overensstemmelse med gældende regnskabsregler. Udgiften til firmabiler oplyses ikke særskilt, da denne udgør en ubetydelig omkostning set i forhold til de samlede personaleudgifter (staff costs). Bestyrelsen finder det nuværende detaljeringsniveau i årsrapporten passende.

8 8 DANSKE BANK / GENERALFORSAMLING Øvrige oplysninger Aktiekapital og stemmeret Danske Banks aktiekapital udgør nominelt kr. Hver aktie à 10 kr. giver én stemme. Oplysning om det samlede antal aktier og stemmerettigheder på datoen for indkaldelsen af generalforsamlingen kan findes på selskabets hjemmeside, På hjemmesiden kan man også finde dagsorden for generalforsamlingen og de fuldstændige forslag, årsrapporten (Annual Report 2014) samt de formularer, som kan anvendes til at afgive brevstemme eller fuldmagt. Brevstemme Brevstemme kan enten afgives elektronisk på InvestorPortalen, eller printes fra selskabets hjemmeside, Aktionaer, og sendes til VP Investor Services A/S, Weidekampsgade 14, 2300 København S. En afgivet brevstemme kan ikke tilbagekaldes. Såfremt man ønsker at afgive brevstemme, skal denne være modtaget af VP Investor Services A/S senest tirsdag den 17. marts 2015, kl Elektronisk afstemning Der vil blive anvendt elektronisk afstemning e- voter når der skal stemmes på generalforsamlingen. E-voter udleveres ved indgangen. Deltagerne på generalforsamlingen modtager fortsat stemmesedler og adgangskort fra VP Investor Services A/S, idet der kan være situationer, hvor stemmesedlerne skal bruges i stedet for e-voter. Husk derfor at medbringe både stemmesedler og adgangskort til generalforsamlingen. Fuldmagt Alle aktionærer har ret til at give fuldmagt og til at tage en rådgiver med. Fuldmagten skal være skriftlig og dateret. Fuldmagt kan enten afgives elektronisk på Investor- Portalen, eller printes fra selskabets hjemmeside, Aktionaer, og sendes til VP Investor Services A/S, Weidekampsgade 14, 2300 København S. Hvis man ønsker at give en fuldmagt til tredjemand, skal der bestilles adgangskort til vedkommende senest fredag den 13. marts Alternativt skal fuldmagten sendes i så god tid, at den er modtaget af VP Investor Services A/S, Weidekampsgade 14, 2300 København, senest fredag den 13. marts Danske Banks bestyrelse opfordrer aktionærerne til at brevstemme frem for at afgive fuldmagt til bestyrelsen eller bestyrelsens formand. Krav til vedtagelse af vedtægtsændringer Forslagene under dagsordenspunkterne f1 f3 vedrørende vedtægtsændringer skal godkendes af mindst to tredjedele af såvel de afgivne stemmer som af den på generalforsamlingen repræsenterede stemmeberettigede aktiekapital. De øvrige forslag kan vedtages med simpel majoritet. Registreringsdatoen er onsdag den 11. marts 2015 Registreringsdatoen er 1 uge før generalforsamlingens afholdelse. Registreringsdatoen er således onsdag den 11. marts 2015, på hvilken dato hver aktionærs ejerforhold og stemmeret opgøres på baggrund af, hvad VP Securities A/S har noteret i Danske Banks ejerbog samt meddelelser om ejerforhold, som banken og/eller VP Investor Services A/S har modtaget med henblik på indførsel i ejerbogen, men som endnu ikke er indført i denne. Det er kun aktionærer, der er registreret i ejerbogen på denne dato, eller som har meddelt og dokumenteret deres adkomst, som har ret til at deltage i og stemme på generalforsamlingen, herunder til at brevstemme eller meddele fuldmagt. For at kunne deltage i og udøve sine rettigheder på generalforsamlingen skal aktionæren endvidere sørge for at anmode om adgangskort senest fredag den 13. marts 2015.

9 DANSKE BANK / GENERALFORSAMLING 9 Spørgeret Aktionærerne kan forud for generalforsamlingen sende spørgsmål til bestyrelsen om årsrapporten (Annual Report 2014), selskabets stilling i øvrigt eller om dagsordenens punkter. Spørgsmål skal sendes til Danske Bank via til danskebank.dk eller med almindelig post til Danske Bank A/S, att. Bestyrelsessekretariatet, Holmens Kanal 2-12, 1092 København K. Transport til Tivoli Congress Center Bus 11A har stoppested ud for Tivoli Congress Center og ud for Hovedbanegårdens hovedindgang på Bernstorffsgade. Webcast Generalforsamlingen vil blive webcastet live på selskabets hjemmeside, Årsrapporten (Annual Report 2014) sammen med dagsordenen for generalforsamlingen og de fuldstændige forslag er fremlagt til eftersyn for aktionærerne på selskabets adresse, Holmens Kanal 2-12, København. Vi glæder os til at se dig til generalforsamlingen. Danske Bank A/S 20. februar 2015 Bestyrelsen Fra Dybbølsbro station er afstanden ca. 0,6 km. Det vil tage ca. 8 minutter at gå fra Dybbølsbro station til Tivoli Congress Center. Der er et begrænset antal parkeringspladser i parkeringskælderen under Tivoli Congress Center. Indkørslen til P-huset ligger i Kristian Erslevs Gade. Der skal betales en parkeringsafgift. Parkeringsbilletten kan ombyttes med en betalt billet ved udgangen fra generalforsamlingen. Der er ingen refusion af parkeringsafgift på andre parkeringspladser end i parkeringskælderen under Tivoli Congress Center. Udbetaling af udbytte Såfremt generalforsamlingen godkender bestyrelsens forslag om udbetaling af udbytte, forventes dette udbytte at være til disposition på aktionærernes afkastkonti mandag den 23. marts 2015.

10 10 DANSKE BANK / GENERALFORSAMLING Kandidater til bestyrelsen Bilag 1 OLE ANDERSEN Formand for bestyrelsen Født den Nationalitet: Dansk Indtrådt i bestyrelsen den Senest genvalgt i 2014 Uafhængig Formand for Aflønningsudvalget og Nomineringsudvalget. Medlem af Kredit- og risikoudvalget. Kompetencer: Professionel erfaring med ledelse og udvikling af større finansielle og ikke-finansielle internationale virksomheder Udarbejdelse af forretningsstrategier, budgetter og målsætninger Finansiel og økonomisk ekspertise Generel erfaring med risikostyring Uddannelse: Statsautoriseret revisor, 1989 Cand.merc.aud., 1988 HD, 1985 Øvrige ledelseshverv: Bang & Olufsen A/S (formand) Chr. Hansen Holding A/S (formand) Zebra A/S (formand) EQT Partners (Senior Adviser) NASDAQ OMX Nordic (medlem af Nomineringskomiteen) Komitéen for god Selskabsledelse URBAN BÄCKSTRÖM Bestyrelsesmedlem Født den Nationalitet: Svensk Indtrådt i bestyrelsen den Senest genvalgt i 2014 Uafhængig Medlem af Kredit- og risikoudvalget og Nomineringsudvalget. Kompetencer: Bred og dybtgående erfaring med økonomiske og finansielle forhold Ledelse af større finansielle virksomheder og almennyttige institutioner Indsigt i svensk erhvervsliv og den internationale indflydelse herpå Erfaring med og viden om avancerede risikomodeller Uddannelse: Civilekonom, Stockholms Universitet, 1979 Øvrige ledelseshverv: Rederiet AB Gotland og et datterselskab (formand) Stiftelsen Fritt Näringsliv/Timbro (medlem af bestyrelsen)

11 DANSKE BANK / GENERALFORSAMLING 11 LARS FÖRBERG Bestyrelsesmedlem Managing Partner, Cevian Capital Født Nationalitet: Svensk Indtrådt i bestyrelsen den Senest genvalgt i 2014 Uafhængig Medlem af Aflønningsudvalget Kompetencer: Bred erfaring med bestyrelsesarbejde og investeringer fra en lang række brancher (herunder den finansielle sektor) og geografiske områder, specielt fra virksomheder, der arbejder med styring af strategiske, operationelle og organisatoriske forandringer Uddannelse: Civilekonom, Handelshögskolan, Stockholm, år af MBA program, University of Michigan, USA, 1990 Øvrige ledelseshverv: Alent Plc (medlem af bestyrelsen) Cevian Capital AG (formand) Cevian Capital Ltd. (medlem af bestyrelsen) AB Volvo (medlem af nomineringskomiteen) JØRN P. JENSEN Bestyrelsesmedlem Deputy CEO og Chief Financial Officer i Carlsberg Breweries A/S og Carlsberg A/S Født den Nationalitet: Dansk Indtrådt i bestyrelsen den Senest genvalgt i 2014 Uafhængig Formand for Revisionsudvalget Kompetencer: Bred erfaring med international virksomhedsdrift og god forståelse for dansk og international regnskabspraksis Finansiering af internationale virksomheder med behov for betydelige investeringer via kapital- og aktiemarkeder Viden om kulturelle og økonomisk-politiske forhold på Danske Banks markeder Generel erfaring med risikostyring Uddannelse: Cand.merc., Copenhagen Business School, 1988 Øvrige ledelseshverv: Carlsberg Group (formand eller medlem af bestyrelsen for 16 dattervirksomheder og en pro rata konsolideret virksomhed) Carlsberg Byen P/S og seks datterselskaber (næstformand eller medlem af bestyrelsen) DONG Energy A/S (næstformand for bestyrelsen) Komitéen for god Selskabsledelse

12 12 DANSKE BANK / GENERALFORSAMLING ROLV ERIK RYSSDAL Bestyrelsesmedlem Konsernsjef, Schibsted ASA Født den Nationalitet: Norsk Indtrådt i bestyrelsen den Uafhængig CAROL SERGEANT Bestyrelsesmedlem Født Nationalitet: Britisk Indtrådt i bestyrelsen den Senest genvalgt i 2014 Uafhængig Kompetencer: Omfattende erfaring med virksomhed rettet mod forbrugere herunder erfaring med kommunikationsstrategier Dybtgående viden om digitale forretningsmodeller og forandringsprocesser. Uddannelse: MBA, INSEAD 1991 Siviløkonom, Handelshøyskolen BI, 1987 Sjøkrigsskolen, 1982 Øvrige ledelseshverv: Schibsted Media Group (formand for 6 dattervirksomheder) J.E. Pedersen & Co., (medlem af bestyrelsen) Formand for Kredit-og risikoudvalget, medlem af Revisionsudvalget Kompetencer: Ledelseserfaring på højt niveau fra den offentlige og private finansielle sektor i Storbritannien, Bredt og dybtgående kendskab til kredit- og risikostyring og tilsynsforhold på området i Storbritannien og det øvrige Europa, Omfattende erfaring med forandringsledelse Uddannelse: MBA, Cass Business School, England, 1979 Modern Languages, Newnham College, Cambridge University, England, 1974 Øvrige ledelseshverv: Bestyrelseshverv i den private sektor: Secure Trust Bank plc. (medlem af bestyrelsen) Offentlige hverv: Independent Project Board on audit of high cost and legacy defined contribution workplace pension schemes, UK Office of Fair Trading (formand) Almennyttige og akademiske hverv: Public Concern at Work (UK whistleblowing charity) (formand) Cass Business School (medlem af rådgivende udvalg) British Standards Institute Policy and Strategy Committee (formand) Lloyds Register Foundation (trustee) Governing Council of the Centre for the Study of Financial Innovation (medlem)

13 DANSKE BANK / GENERALFORSAMLING 13 JIM HAGEMANN SNABE Bestyrelsesmedlem Født Nationalitet: Dansk Indtrådt i bestyrelsen den Senest genvalgt i 2014 Uafhængig Medlem af Aflønningsudvalget Kompetencer: Dybtgående kendskab til it-systemer og -løsninger, Ledelseserfaring på højt niveau fra stor international organisation, Erfaring med strategiudvikling og -gennemførelse, Forståelse af bankvirksomhed og den finansielle sektor Uddannelse: PhD Introduction Study, Operational Research, Mathematical Optimisation, Aarhus School of Business, 1990 MA i Operational Research and Finance, Aarhus School of Business, 1989 Øvrige ledelseshverv: Allianz SE (medlem af bestyrelsen) Bang & Olufsen A/S (næstformand for bestyrelsen) SAP SE (medlem af bestyrelsen) Siemens AG (medlem af bestyrelsen) World Economic Forum (medlem af Foundation Board og formand for Centre for Global Industries) TROND Ø. WESTLIE Næstformand for bestyrelsen Group Chief Financial Officer og medlem af Executive Board i A.P. Møller - Mærsk A/S Født den Nationalitet: Norsk Indtrådt i bestyrelsen den Senest genvalgt i 2014 Uafhængig Trond Ø. Westlie er Group Chief Financial Officer og medlem af direktionen i A.P. Møller - Mærsk A/S. A.P. Møller - Mærsk A/S ejer 20,0 pct. af aktierne i Danske Bank A/S. Medlem af Nomineringsudvalget og Revisionsudvalget. Kompetencer: Lang ledelseserfaring med styring af generelle virksomhedsøkonomiske forhold Finansiering af internationale virksomheder med behov for betydelige investeringer via kapital- og aktiemarkeder Strategi- og forretningsudviklingsekspertise Erfaring med ledelse af betydelige internationale aktiviteter Generel erfaring med risikostyring Uddannelse: Statsautoriseret revisor, Norges Handelshøyskole, 1987 Øvrige ledelseshverv: A.P. Møller - Mærsk Gruppen (formand eller medlem af bestyrelsen for 12 dattervirksomheder) Danmarks Skibskredit A/S (medlem af bestyrelsen og revisionsudvalget) Shama A/S, Norge (direktør) VimpelCom Ltd. (medlem af bestyrelsen og formand for revisionsudvalget)

14 14 DANSKE BANK / GENERALFORSAMLING Forslag fra aktionær, Wismann Property Consult A/S Bilag 2 Udkast til matrix skema note 9 årsregnskab 2014 (Tallene i skemaet er indsat til illustration af forslagsstiller) Antal fuldtidsansatte Annual Report 2014 note 9 Fuldtidsansatte i kr. Heraf mænd Heraf kvinder Herunder tal i mio. kr. gns. Pr. ansat gns. Mænd gns. Kvinder Løn kr Aktiebaseret vederlag 123 kr Pensioner, bidragsbaserede kr Pensioner, ydelsesbaserede 174 kr Fratrædelsesgodtgørelser 640 kr Andre udgifter til social sikring kr Summa kr Aktieoptioner? #VÆRDI! *Staff cost groups DKK / employed fuldtidsansatte antal mænd antal kvinder samlet aflønnning Direktører kr kr > < Gennemsnit ansatte ekskl. Direktion kr kr Særlige risikotager ansatte kr kr Firmabiler - antaget antal kr kr *Staff cost - samlet aflønning er samtlige lønposter inkl. Pensioner, aktieoptioner, væsentlige risikotagere og firmabiler. Annual Report 2014 note 9 gennemsnit staff cost gns. for mænd gns. for kvinder samlet aflønnning *Staff cost groups DKK / employed kr kr Direktører > < Gennemsnit ansatte ekskl. Direktion kr kr Særlige risikotager ansatte kr kr Firmabiler - antaget antal kr kr

15 DANSKE BANK / GENERALFORSAMLING 15

16 16 DANSKE BANK / GENERALFORSAMLING Danske Bank A/S Holmens Kanal København K Tlf CVR-nr København danskebank.com

Ordinær generalforsamling

Ordinær generalforsamling Ordinær generalforsamling i Danske Bank A/S Danske Bank A/S afholder ordinær generalforsamling tirsdag den 27. marts 2012, kl. 14.00, i Tivoli Congress Center, Arni Magnussons Gade 2-4, København. Adgangen

Læs mere

Indkaldelse til Vestas Wind Systems A/S ordinære generalforsamling

Indkaldelse til Vestas Wind Systems A/S ordinære generalforsamling Indkaldelse til Vestas Wind Systems A/S ordinære generalforsamling Til aktionærerne i Vestas Wind Systems A/S I overensstemmelse med vedtægternes 4 indkaldes herved til ordinær generalforsamling i Vestas

Læs mere

Indkaldelse til Vestas Wind Systems A/S ordinære generalforsamling

Indkaldelse til Vestas Wind Systems A/S ordinære generalforsamling Indkaldelse til Vestas Wind Systems A/S ordinære generalforsamling Til aktionærerne i Vestas Wind Systems A/S I overensstemmelse med vedtægternes 4 indkaldes herved til ordinær generalforsamling i Vestas

Læs mere

Bestyrelsen foreslår, at Vagn Ove Sørensen, Torkil Bentzen, Martin Ivert, Sten Jakobsson, Tom Knutzen og Caroline Grégoire Sainte Marie genvælges.

Bestyrelsen foreslår, at Vagn Ove Sørensen, Torkil Bentzen, Martin Ivert, Sten Jakobsson, Tom Knutzen og Caroline Grégoire Sainte Marie genvælges. INDKALDELSE til ordinær generalforsamling i Bestyrelsen indkalder herved til ordinær generalforsamling torsdag 26. marts 2015, kl. 16.00 i Tivoli Congress Center, Arni Magnussons Gade 2-4, 1577 København

Læs mere

Indkaldelse til Ordinær Generalforsamling

Indkaldelse til Ordinær Generalforsamling Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S Meddelelse nr. 11-10 / København, 7. april 2010 Topo Target A/S Symbion Fruebjergvej 3 DK 2100 København Ø Danmark Tlf: +45 39 17 83 92 Fax: +45 39 17 94 92 CVR-nr: 25695771

Læs mere

TORM A/S Indkaldelse og fuldstændige forslag til ordinær generalforsamling 2015

TORM A/S Indkaldelse og fuldstændige forslag til ordinær generalforsamling 2015 TORM A/S Vedlagt følger indkaldelse samt de fuldstændige forslag til TORM A/S ordinære generalforsamling den 26. marts 2015. Kontakt TORM A/S Flemming Ipsen, Formand, tlf. +45 3971 9200 Jacob Meldgaard,

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Jyske Bank A/S

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Jyske Bank A/S Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Jyske Bank A/S Jyske Bank A/S afholder ordinær generalforsamling onsdag den 19. marts 2014, kl. 15.00 på Gl. Skovridergaard, Marienlundsvej 36, 8600 Silkeborg,

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2014. Copenhagen Network A/S Cvr.nr. 26 68 56 21. (Tidligere Comendo A/S) C/O Beierholm Gribskovvej 2 DK-2100 København Ø

ÅRSRAPPORT 2014. Copenhagen Network A/S Cvr.nr. 26 68 56 21. (Tidligere Comendo A/S) C/O Beierholm Gribskovvej 2 DK-2100 København Ø ÅRSRAPPORT 2014 Copenhagen Network A/S Cvr.nr. 26 68 56 21 (Tidligere Comendo A/S) C/O Beierholm Gribskovvej 2 DK-2100 København Ø COPENHAGEN NETWORK A/S - ÅRSRAPPORT 2014 Indhold Ledelsesberetning Hoved-

Læs mere

PRAKTISKE INFORMATIONER

PRAKTISKE INFORMATIONER GENERAL- FORSAMLING PRAKTISKE INFORMATIONER AKTIEKAPITAL Selskabets nuværende aktiekapital udgør nominelt DKK 1.505.515 fordelt i aktier á DKK 0,1. Hver aktie på DKK 0,1 giver én stemme (samlet antal stemmer

Læs mere

Jyske Banks kommentarer: Anbefalinger om god selskabsledelse Følger ja/nej

Jyske Banks kommentarer: Anbefalinger om god selskabsledelse Følger ja/nej 1. Aktionærernes rolle og samspil med selskabets ledelse Selskabets aktionærer, medarbejdere og øvrige interessenter har en fælles interesse i, at selskabet til enhver tid er i stand til at tilpasse sig

Læs mere

ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE. KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 Opdateret maj 2014

ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE. KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 Opdateret maj 2014 ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 Opdateret maj 2014 CORPORATE GOVERNANCE 1 INDHOLD Forord... 3 Indledning...4 1. Komitéens arbejde...4 2. Målgruppe... 5 3.

Læs mere

Anbefalinger om god selskabsledelse ja/nej. Jyske Banks kommentarer:

Anbefalinger om god selskabsledelse ja/nej. Jyske Banks kommentarer: Nærværende lovpligtige redegørelse for virksomhedsledelse er en del af Jyske Banks årsrapport 2011 Redegørelsen er ikke omfattet af revisionspåtegningen af årsrapporten Anbefalinger om god selskabsledelse

Læs mere

ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013

ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 CORPORATE GOVERNANCE 1 INDHOLD Forord... 3 Indledning...4 1. Komitéens arbejde...4 2. Målgruppe... 5 3. Soft law og dens betydning...

Læs mere

Redegørelse for selskabsledelse

Redegørelse for selskabsledelse Redegørelse for selskabsledelse Lovpligtig redegørelse for selskabsledelse, jf. årsregnskabslovens 107 b Denne årlige redegørelse for selskabsledelse for Chr. Hansen Holding A/S er en del af ledelsesberetningen

Læs mere

PANDORA A/S INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

PANDORA A/S INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Nr. 70 SELSKABSMEDDELELSE 26. februar 2013 PANDORA A/S INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I henhold til punkt 6.3 i vedtægterne for Pandora A/S ("Selskabet") indkaldes hermed til ordinær generalforsamling

Læs mere

FRIVILLIGT, BETINGET KØBSTILBUD

FRIVILLIGT, BETINGET KØBSTILBUD FRIVILLIGT, BETINGET KØBSTILBUD TIL AKTIONÆRERNE I A/S NØRRESUNDBY BANK (CVR-NR. 34790515) FREMSAT AF SPAR NORD BANK A/S (CVR-NR. 13737584) FINANSIEL RÅDGIVER CARNEGIE INVESTMENT BANK JURIDISK RÅDGIVER

Læs mere

God selskabsledelse 2013/14 November 2014

God selskabsledelse 2013/14 November 2014 God selskabsledelse 2013/14 November 2014 Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse for regnskabsåret 2013/14, jf. årsregnskabslovens 107 b. Denne redegørelse er et supplement til ledelsesberetningen

Læs mere

CARLSBERG. Vedtægter. med ændringer senest af 24. marts 2011

CARLSBERG. Vedtægter. med ændringer senest af 24. marts 2011 CARLSBERG Vedtægter med ændringer senest af 24. marts 2011 Carlsberg A/S CVR. NO. 61056416 100, Ny Carlsberg Vej DK-1799 København V VEDTÆGTER Med ændringer senest af 24. marts 2011 Indhold Side 1. afsnit

Læs mere

Anbefalinger for god Selskabsledelse

Anbefalinger for god Selskabsledelse Anbefalinger for god Selskabsledelse Komitéen for god Selskabsledelse August 2011 1 Indholdsfortegnelse Forord... 3 1. Komitéens arbejde... 3 2. Målgruppe... 3 3. Soft law og dens betydning... 3 4. Aktivt

Læs mere

Indledning. Bestyrelsens arbejde

Indledning. Bestyrelsens arbejde Corporate Governance i Dragsholm Sparekasse Redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse Gældende for regnskabsåret 2014 1 Indledning Det fremgår nedenfor, hvorledes Dragsholm Sparekasse

Læs mere

FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 164 27. marts 2013

FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 164 27. marts 2013 Hovedkvarter: Sydvestvej 21 DK-2600 Glostrup Telefon:+45 7025 2223 Telefax:+45 7025 0223 Bank: Danske Bank CVR.Nr: 2668 5621 www.comendo.com comendo@comendo.com FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 164 27. marts 2013

Læs mere

TDC s redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse, 6. maj 2013

TDC s redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse, 6. maj 2013 TDC s redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse, 6. maj 2013 1 Følg eller forklar Det fremgår af årsregnskabslovens 107 b, stk.1, nr. 3, at selskabet skal angive årsagerne til, hvis

Læs mere

Lokal forankring gør en forskel... Å r s r a p p o r t 2 010

Lokal forankring gør en forskel... Å r s r a p p o r t 2 010 Lokal forankring gør en forskel... Å r s r a p p o r t 2 010 Indholdsfortegnelse Bankens ledelse........................... 4 Ledelsespåtegning.......................... 6 Intern revisions påtegning......................

Læs mere

Global Transport and Logistics. Vedtægter for DSV A/S

Global Transport and Logistics. Vedtægter for DSV A/S Global Transport and Logistics U D KA ST Navn 1 Formål 2 Kapital 3 Selskabets navn er DSV A/S. Selskabet fører binavnet De Sammensluttede Vognmænd af 13-7 1976 A/S (DSV A/S). Selskabets formål er at drive

Læs mere

Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse, jf. årsregnskabslovens 107 b.

Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse, jf. årsregnskabslovens 107 b. Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse, jf. årsregnskabslovens 107 b. Corporate Governance Ledelsen for Berlin III A/S følger udviklingen inden for Corporate Governance og bestræber sig på at forbedre

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGEN TEMA KAPITAL FULDSTÆNDIGT TEGNINGSPROSPEKT FOR AFDELING STOCKRATE

INVESTERINGSFORENINGEN TEMA KAPITAL FULDSTÆNDIGT TEGNINGSPROSPEKT FOR AFDELING STOCKRATE INVESTERINGSFORENINGEN TEMA KAPITAL FULDSTÆNDIGT TEGNINGSPROSPEKT FOR AFDELING STOCKRATE FEBRUAR 2008 Forenklet tegningsprospekt for Investeringsforeningen TEMA Kapital ANSVAR FOR PROSPEKTET Vi erklærer

Læs mere

BAVARIAN NORDIC A/S. Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse jf. årsregnskabslovens 107 b

BAVARIAN NORDIC A/S. Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse jf. årsregnskabslovens 107 b BAVARIAN NORDIC A/S Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse jf. årsregnskabslovens 107 b 2013 1 Nærværende redegørelse udgør en del af ledelsesberetningen i Bavarian Nordics årsrapport 2013, der

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING 2015

REFERAT AF GENERALFORSAMLING 2015 12. marts 2015 REFERAT AF GENERALFORSAMLING 2015 Selskabsmeddelelse nr. 587 Den 12. marts 2015 afholdt DSV ordinær generalforsamling. Dirigentens referat i form af udskrift af forhandlingsprotokollen er

Læs mere

Indkaldelse til generalforsamling

Indkaldelse til generalforsamling Indkaldelse til generalforsamling ALK-Abelló A/S torsdag den 12. marts 2015 2 Indkaldelse til generalforsamling 2015 Til ALK-Abelló A/S' aktionærer Bestyrelsen har herved fornøjelsen at indkalde til ordinær

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Blue Vision A/S fredag den 27. marts 2015, kl. 10.00 hos DANDERS & MORE, Frederiksgade 17, 1265 København.

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Blue Vision A/S fredag den 27. marts 2015, kl. 10.00 hos DANDERS & MORE, Frederiksgade 17, 1265 København. Dato: 5. marts 2015 Årets meddelelse nr.: 13 Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Blue Vision A/S fredag den 27. marts 2015, kl. 10.00 hos DANDERS & MORE, Frederiksgade 17, 1265 København. Dagordenen

Læs mere