DANSKE BANK / GENERALFORSAMLING 1. Ordinær generalforsamling i Danske Bank A/S Fondskode DK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DANSKE BANK / GENERALFORSAMLING 1. Ordinær generalforsamling i Danske Bank A/S 2015. Fondskode DK0010274414"

Transkript

1 DANSKE BANK / GENERALFORSAMLING 1 Ordinær generalforsamling i Danske Bank A/S 2015 Fondskode DK

2 2 DANSKE BANK / GENERALFORSAMLING Danske Bank A/S afholder ordinær generalforsamling onsdag den 18. marts 2015, kl , i Tivoli Congress Center, Arni Magnussons Gade 2-4, København. Dørene til generalforsamlingen i Tivoli Congress Center åbner kl , hvor der vil være mulighed for at få en kop kaffe eller te indtil kl Bestil adgangskort og stemmesedler For at kunne deltage i generalforsamlingen skal man have adgangskort, som kan bestilles på selskabets hjemmeside, via Investor- Portalen, eller hos VP Investor Services A/S på telefon eller fax Adgangskort kan også bestilles til en rådgiver. Sidste frist for bestilling af adgangskort er fredag den 13. marts 2015 ved midnat. Adgangskort bliver sendt med almindelig post. Danske Bank er ikke ansvarlig for eventuelle forsinkelser ved fremsendelsen. Dagsorden a) Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i 2014 b) Forelæggelse af årsrapport for 2014 til godkendelse c) Forslag til beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af underskud i henhold til den godkendte årsrapport d) Valg af medlemmer til bestyrelsen e) Valg af ekstern revision f) Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer Forslag om: 1. at reducere eksisterende bemyndigelse i vedtægternes 6, stk. 1, til at forhøje bankens selskabskapital 2. at slette vedtægternes 6, III, stk. 9, om hybrid kernekapital 3. at slette fire binavne i vedtægternes 23 g) Forslag om fornyelse og forlængelse af den eksisterende bemyndigelse til at erhverve egne aktier h) Bestyrelsens forslag til bestyrelseshonorarer for 2015 i) Forslag fra aktionær Leon Mathiasen Banken udarbejder en komplet årsrapport på dansk, som er den officielle årsrapport, evt. suppleret af forkortede oversættelser til andre sprog. Alternativt flager banken med Dannebrog på halv stang foran sine filialer indtil næste års generalforsamling. Bestyrelsen kan frit vælge, hvilket af de to alternativer der skal implementeres, men den er forpligtet til at implementere et af dem. j) Forslag fra aktionær Jens M. Jepsen Årsoversigten til Danske Banks kunder skal fremover have samme form og indhold som den havde i 2012 og tidligere. k) Forslag fra aktionær Wismann Property Consult A/S 1. Enhver forslagsstiller på Danske Banks generalforsamling uanset om det er bestyrel-

3 DANSKE BANK / GENERALFORSAMLING 3 sen eller en aktionær skal af dirigenten gives samme adgang til brug af de tekniske hjælpemidler der findes i salen herunder mikrofon, storskærm, projektor samt powerpoint præsentation til at fremføre og motivere sine forslag. Tekniske hjælpemidler fremmer begrundelsen og motiveringen til at kunne gøres så præcis og kort som muligt. 2. Danske Bank indfører en helt ny og mere informativ kønsopdelt rapportering af personalets aflønning staff cost for at tydeliggøre bankens corporate social responsibility (herefter benævnt CSR). Det gøres fremover i et informativt skema anført samme sted i årsregnskabet 2014 som operating expenses, hvor personalet eksempelvis kan inddeles i 10 løngrupper således, at det i hver løngruppe f.eks. staff cost mellem kr /ansat anføres, hvor mange kvinder der er, hvor mange mænd der er, den samlede aflønning til kvinder og den samlede aflønning til mænd samt gennemsnitslønnen for kvinder og gennemsnitslønnen til mænd i den enkelte gruppe. (Forslagsstillers udkast til skema er optrykt som bilag 2). 3. Alle personindkomstskattepligtige løngoder herunder bankens ca firmabiler til en samlet omkostning på ca. kr. 250 mio., der i dag er anført under administrative expenses (note årsregnskab) skal fremover rapporteres som staff cost og ikke som administrative expenses, idet firmabiler er et løngode og ikke en driftsomkostning. Den kønsmæssige fordeling af ansatte med firmabil eller andre tilsvarende løngoder, skal fremover oplyses for at dokumentere CSR. 4. Fremover skal den post der i 2014 årsregnskabet note 9 blev benævnt administrative expenses kr. 8,9 mia. specificeres for de f.eks. 10 mest vægtige hovedgrupper. l) Eventuelt Ad punkt b Forelæggelse af årsrapport for 2014 til godkendelse Bestyrelsen foreslår, at generalforsamlingen godkender selskabets årsrapport for 2014 (Annual Report 2014). Ad punkt c Forslag til beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af underskud i henhold til den godkendte årsrapport Årets resultat i Danske Bank A/S er på millioner kr. Bestyrelsen foreslår, at årets resultat anvendes således: Udbetaling af udbytte på 5,50 kr. pr. aktie á nominelt 10 kr. svarende til millioner kr. eller 43 % af årets resultat før nedskrivninger på goodwill i Danske Bank koncernen Overførsel af millioner kr. til Reserve efter indre værdis metode Overførsel af 259 millioner kr. til Hybrid kernekapitals andel af årets resultat Overførsel af millioner kr. fra Overført overskud Der henvises i øvrigt til årsrapporten (Annual Report 2014), side 159. Ad punkt d Valg af medlemmer til bestyrelsen Ole Andersen, Urban Bäckström, Lars Förberg, Jørn P. Jensen, Rolv Erik Ryssdal, Carol Sergeant, Jim Hagemann Snabe og Trond Ø. Westlie stiller op til genvalg og foreslås genvalgt. Information om kandidaternes kompetencer, uddannelse og øvrige ledelseshverv fremgår af bilag 1. Supplerende information om kandidaterne samt den af bestyrelsen opstillede kompetenceprofil for bestyrelsen som helhed findes på Danske Banks hjemmeside

4 4 DANSKE BANK / GENERALFORSAMLING Ad punkt e Valg af revisor Bestyrelsen foreslår valg af Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab som selskabets revisor. Der har været gennemført en udbudsrunde, hvor et antal revisionsselskaber har været indbudt til og har budt på opgaven. Ud fra en samlet vurdering indstiller bestyrelsen valg af Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab som revisor. Ad punkt f Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer 1. Reduktion af eksisterende bemyndigelse til bestyrelsen i vedtægternes 6, stk. 1, til at forhøje bankens selskabskapital med fortegningsret Bestyrelsen foreslår, at vedtægternes 6, stk. 1, ændres således, at bemyndigelsen til at forhøje bankens selskabskapital med fortegningsret for aktionærerne bliver reduceret fra 2,5 milliarder kr. til 2 milliarder kr.. Det foreslås som følge heraf, at vedtægternes 6, stk. 1, får følgende formulering: Stk. 1. Bestyrelsen er bemyndiget til indtil den 1. marts 2018 at forhøje bankens selskabskapital (aktiekapital) med indtil kr. Kapitaludvidelsen (aktieudvidelsen) kan gennemføres ved en eller flere forhøjelser mod kontant betaling. Bankens kapitalejere (aktionærer) har efter reglen i 5, første stykke, ret til forholdsmæssig tegning heraf. Bemyndigelserne i vedtægternes 6, stk. 1 og 5, er et led i Danske Banks kapitalberedskab. Under hensyntagen til bankens solide kapitalstyrke finder bestyrelsen det forsvarligt, at der foretages en reduktion af bemyndigelsen til bestyrelsen til at forhøje selskabskapitalen med fortegningsret for aktionærerne. 2. Sletning af vedtægternes 6, III, stk. 9, om hybrid kernekapital optaget maj 2009 Bestyrelsen foreslår, at vedtægternes 6, III, stk. 9, inklusiv bilag til vedtægternes 6.9 slettes, idet lånet optaget som hybrid kernekapital er tilbagebetalt i april Sletning af fire binavne i vedtægternes 23 Bestyrelsen foreslår, at følgende binavne bliver slettet fra vedtægternes 23: 1. BG Data A/S (Danske Bank A/S) 2. Danske Invest A/S (Danske Bank A/S) 3. Sampo Fund Management Ltd. A/S (Danske Bank A/S) 4. Sparekassen Fyn A/S (Danske Bank A/S) Forslaget er for så vidt angår de tre første binavne begrundet med, at der ikke i disse binavne indgår betegnelsen bank, sparekasse eller anden udenlandsk betegnelse herfor. Forslaget er for så vidt angår det fjerde binavn begrundet med, at Danske Bank har indgået aftale med et andet pengeinstitut om anvendelse heraf. Ad punkt g Forslag om fornyelse og forlængelse af den eksisterende bemyndigelse til at erhverve egne aktier Bestyrelsen foreslår, at generalforsamlingen bemyndiger bestyrelsen til i tiden indtil den 1. marts 2020 at lade banken og koncernen erhverve egne aktier til eje eller pant svarende til i alt 10 % af bankens aktiekapital, dog således at bankens beholdning af egne aktier ikke må overstige 10 % af bankens aktiekapital. I forbindelse med køb af egne aktier må prisen ikke afvige mere end 10 % fra den på Nasdaq Copenhagen noterede kurs på erhvervelsestidspunktet. Ad punkt h Bestyrelsens honorar for 2015 Bestyrelsen foreslår, at basishonoraret bliver forhøjet fra kr. til kr., at udvalgshonoraret bliver forhøjet fra kr. til kr. for kredit- og risikoudvalget og revisionsudvalget og samtidig reduceres fra kr. til

5 DANSKE BANK / GENERALFORSAMLING 5 kr. for aflønningsudvalget og nomineringsudvalget samt at udvalgsformandshonoraret, der betales i tillæg til det sædvanlige udvalgshonorar, bliver forhøjet fra kr. til kr. Honorarstrukturen vil herefter være følgende: Basishonorar Formandens honorar Næstformandens honorar Udvalgshonorarer Kredit- og risikoudvalget Revisionsudvalget Aflønningsudvalget Nomineringsudvalget Udvalgsformandshonorar kr. 3 x basishonorar 1,5 x basishonorar kr kr kr kr kr. Den foreslåede regulering indebærer en forhøjelse af bestyrelsens samlede vederlag på 3%. I tillæg til ovenstående kan banken betale sociale afgifter og lignende pligtige afgifter, der opkræves af udenlandske myndigheder i relation til bestyrelsesmedlemmernes honorar. Selskabet kan endvidere betale eventuelle udlæg og rejseomkostninger, der måtte være forbundet med bestyrelsesmedlemmernes arbejde i bestyrelsen. Ad punkt i Forslag fra aktionær Leon Mathiasen Banken udarbejder en komplet årsrapport på dansk, som er den officielle årsrapport, evt. suppleret af forkortede oversættelser til andre sprog. Alternativt flager banken med Dannebrog på halv stang foran sine filialer indtil næste års generalforsamling. Bestyrelsen kan frit vælge, hvilket af de to alternativer der skal implementeres, men den er forpligtet til at implementere et af dem. Bestyrelsen kan ikke støtte det indkomne forslag. Generalforsamlingen vedtog i 2014 en ændring af vedtægternes 3, stk. 3, således at årsrapporter udarbejdes og aflægges på engelsk. Arbejdssproget i bestyrelsen er engelsk. Med vedtægtsændringen er der skabt overensstemmelse mellem den udgave af årsrapporten, som bestyrelsen tager stilling til og indberetter til myndigheder samt offentliggør som den officielle årsrapport. For at tilgodese de aktionærer, der taler dansk, har vi udarbejdet en dansk udgave, som er en fuldstændig oversættelse af den engelske blot uden alle noterne, men dog med en række af de væsentligste. Bestyrelsen mener, at vi på den måde har tilgodeset alle vores aktionærer. Ad punkt j Forslag fra aktionær Jens M. Jepsen Årsoversigten til Danske Banks kunder skal fremover have samme form og indhold, som den havde i 2012 og tidligere. Forslagsstillers motivation: Årsoversigten i 2012 og tidligere indeholdt oplysninger om renter, der var påløbet konti, og gav en klar og tydelig dokumentation på kapitalindtægter og udgifter fra Danske Bank. Det er anderledes nu med en årsoversigt, der indeholder depotoversigt med specificerede indtægter fra værdipapirer i Danske Bank. Årsoversigten fra 2012 og tidligere var en dokumentation på det samlede engagement med Danske Bank, som kunne anvendes i udlandet, som den var. Bestyrelsen kan ikke støtte det indkomne forslag. Banken har valgt at reducere indholdet af årsoversigten fra årsskiftet 2013/2014, fordi oplysningerne er nemt tilgængelige på anden vis. Således kan den enkelte kunde på SKAT s hjemmeside finde specifikation af renteindtægter og -udgifter i Danske Bank og tilsvarende oplysninger fra andre pengeinstitutter og fra myndigheder. SKAT s hjemmeside giver således et samlet overblik. Derudover fremgår oplysningerne om renteindtægter og -udgifter i Danske Bank af de kvartalsvise kontoudskrifter, som findes i netbanken. Bestyrelsen er af den opfattelse, at de løsninger, der tilbydes dels via SKAT, dels via netbanken burde kunne opfylde langt de fleste kunders informationsbehov bedre end den tidligere årsoversigt.

6 6 DANSKE BANK / GENERALFORSAMLING Ad punkt k Forslag fra aktionær Wismann Property Consult A/S 1. Enhver forslagsstiller på Danske Banks generalforsamling uanset om det er bestyrelsen eller en aktionær skal af dirigenten gives samme adgang til brug af de tekniske hjælpemidler der findes i salen herunder mikrofon, storskærm, projektor samt powerpoint præsentation til at fremføre og motivere sine forslag. Tekniske hjælpemidler fremmer begrundelsen og motiveringen til at kunne gøres så præcis og kort som muligt. 2. Danske Bank indfører en helt ny og mere informativ kønsopdelt rapportering af personalets aflønning staff cost for at tydeliggøre bankens corporate social responsibility (herefter benævnt CSR). Det gøres fremover i et informativt skema anført samme sted i årsregnskabet 2014 som operating expenses, hvor personalet eksempelvis kan inddeles i 10 løngrupper således, at det i hver løngruppe f.eks. staff cost mellem kr /ansat anføres, hvor mange kvinder der er, hvor mange mænd der er, den samlede aflønning til kvinder og den samlede aflønning til mænd samt gennemsnitslønnen for kvinder og gennemsnitslønnen til mænd i den enkelte gruppe. (Forslagsstillers udkast til skema er optrykt som bilag 2). 3. Alle personindkomstskattepligtige løngoder herunder bankens ca firmabiler til en samlet omkostning på ca. kr. 250 mio., der i dag er anført under administrative expenses (note årsregnskab) skal fremover rapporteres som staff cost og ikke som administrative expenses, idet firmabiler er et løngode og ikke en driftsomkostning. Den kønsmæssige fordeling af ansatte med firmabil eller andre tilsvarende løngoder, skal fremover oplyses for at dokumentere CSR. 4. Fremover skal den post der i 2014 årsregnskabet note 9 blev benævnt administrative expenses kr. 8,9 mia. specificeres for de f.eks. 10 mest vægtige hovedgrupper. Forslagsstillers motivation: Det handler om, at Danske Bank skal blive foregangsbank for at tiltrække de bedst uddannede, kreative og mest resursestærke kvinder. Forslagene er fremsat for at sikre en synliggørelse af Danske Banks målsætning om lige muligheder for mænd og kvinder. Ved denne kønsmæssige redegørelse for bankens personaleudgifter benævnt staff cost, kan vi om et par år se i hvilken retning banken bevæger sig i målsætningen om lige karrieremuligheder for kvinder og for mænd i Danske Bank. Det er en rapporteringsform som enkelte globale virksomheder allerede har taget i anvendelse. Danske Banks image i dag er i manges bevidsthed, at de primære stillinger til de bedste lønninger er forbeholdt mænd, hvorimod kvinder er forudbestemte til de sekundære stillinger og ofte med tertiær aflønning. Bestyrelsen kan ikke støtte de indkomne forslag. Danske Bank anser diversitet og mangfoldighed som en styrke og har bl.a. opstillet konkrete målsætninger for antallet af kvindelige ledere i banken. Bestyrelsen kan tilslutte sig forslagsstillerens motivation for så vidt angår ønsket om at skabe transparens i forhold til målsætningerne og bankens fremskridt i forhold til disse. Banken har dog fundet det rigtigst at rapportere herom på bankens hjemmeside www. danskebank.com under Responsibility og i Corporate Responsibility Fact Book 2014, der findes på hjemmesiden. Bestyrelsen er bekendt med, at enkelte banker, herunder én nordisk bank, giver videregående oplysninger om bl.a. lønfordelingen mellem mænd og kvinder. I Danske Bank fremlægges ligelønsstatistikker for samarbejdsudvalget, som har konkluderet, at der overordnet set er en god balance mellem mænd og kvinders lønninger på alle jobniveauer i koncernen. En kønsmæssig fordeling af de samlede lønudgifter vil ikke give et dækkende billede af, om Danske Bank betaler lige løn for lige arbejde. En statistik til præsentation af ligeløn mellem mænd og kvinder vil kræve en betydelig større detaljeringsgrad, end hvad der fremgår af skemaet optrykt i bilag 2, da den skal tage højde for, hvilke funktioner henholdsvis mænd og

7 DANSKE BANK / GENERALFORSAMLING 7 kvinder udfylder. En sådan detaljeret statistik finder bestyrelsen egner sig bedst til en intern granskning i det etablerede samarbejde med de faglige organisationer. Årsrapporten for 2014 (Annual Report 2014) er aflagt i overensstemmelse med gældende regnskabsregler. Udgiften til firmabiler oplyses ikke særskilt, da denne udgør en ubetydelig omkostning set i forhold til de samlede personaleudgifter (staff costs). Bestyrelsen finder det nuværende detaljeringsniveau i årsrapporten passende.

8 8 DANSKE BANK / GENERALFORSAMLING Øvrige oplysninger Aktiekapital og stemmeret Danske Banks aktiekapital udgør nominelt kr. Hver aktie à 10 kr. giver én stemme. Oplysning om det samlede antal aktier og stemmerettigheder på datoen for indkaldelsen af generalforsamlingen kan findes på selskabets hjemmeside, På hjemmesiden kan man også finde dagsorden for generalforsamlingen og de fuldstændige forslag, årsrapporten (Annual Report 2014) samt de formularer, som kan anvendes til at afgive brevstemme eller fuldmagt. Brevstemme Brevstemme kan enten afgives elektronisk på InvestorPortalen, eller printes fra selskabets hjemmeside, Aktionaer, og sendes til VP Investor Services A/S, Weidekampsgade 14, 2300 København S. En afgivet brevstemme kan ikke tilbagekaldes. Såfremt man ønsker at afgive brevstemme, skal denne være modtaget af VP Investor Services A/S senest tirsdag den 17. marts 2015, kl Elektronisk afstemning Der vil blive anvendt elektronisk afstemning e- voter når der skal stemmes på generalforsamlingen. E-voter udleveres ved indgangen. Deltagerne på generalforsamlingen modtager fortsat stemmesedler og adgangskort fra VP Investor Services A/S, idet der kan være situationer, hvor stemmesedlerne skal bruges i stedet for e-voter. Husk derfor at medbringe både stemmesedler og adgangskort til generalforsamlingen. Fuldmagt Alle aktionærer har ret til at give fuldmagt og til at tage en rådgiver med. Fuldmagten skal være skriftlig og dateret. Fuldmagt kan enten afgives elektronisk på Investor- Portalen, eller printes fra selskabets hjemmeside, Aktionaer, og sendes til VP Investor Services A/S, Weidekampsgade 14, 2300 København S. Hvis man ønsker at give en fuldmagt til tredjemand, skal der bestilles adgangskort til vedkommende senest fredag den 13. marts Alternativt skal fuldmagten sendes i så god tid, at den er modtaget af VP Investor Services A/S, Weidekampsgade 14, 2300 København, senest fredag den 13. marts Danske Banks bestyrelse opfordrer aktionærerne til at brevstemme frem for at afgive fuldmagt til bestyrelsen eller bestyrelsens formand. Krav til vedtagelse af vedtægtsændringer Forslagene under dagsordenspunkterne f1 f3 vedrørende vedtægtsændringer skal godkendes af mindst to tredjedele af såvel de afgivne stemmer som af den på generalforsamlingen repræsenterede stemmeberettigede aktiekapital. De øvrige forslag kan vedtages med simpel majoritet. Registreringsdatoen er onsdag den 11. marts 2015 Registreringsdatoen er 1 uge før generalforsamlingens afholdelse. Registreringsdatoen er således onsdag den 11. marts 2015, på hvilken dato hver aktionærs ejerforhold og stemmeret opgøres på baggrund af, hvad VP Securities A/S har noteret i Danske Banks ejerbog samt meddelelser om ejerforhold, som banken og/eller VP Investor Services A/S har modtaget med henblik på indførsel i ejerbogen, men som endnu ikke er indført i denne. Det er kun aktionærer, der er registreret i ejerbogen på denne dato, eller som har meddelt og dokumenteret deres adkomst, som har ret til at deltage i og stemme på generalforsamlingen, herunder til at brevstemme eller meddele fuldmagt. For at kunne deltage i og udøve sine rettigheder på generalforsamlingen skal aktionæren endvidere sørge for at anmode om adgangskort senest fredag den 13. marts 2015.

9 DANSKE BANK / GENERALFORSAMLING 9 Spørgeret Aktionærerne kan forud for generalforsamlingen sende spørgsmål til bestyrelsen om årsrapporten (Annual Report 2014), selskabets stilling i øvrigt eller om dagsordenens punkter. Spørgsmål skal sendes til Danske Bank via til danskebank.dk eller med almindelig post til Danske Bank A/S, att. Bestyrelsessekretariatet, Holmens Kanal 2-12, 1092 København K. Transport til Tivoli Congress Center Bus 11A har stoppested ud for Tivoli Congress Center og ud for Hovedbanegårdens hovedindgang på Bernstorffsgade. Webcast Generalforsamlingen vil blive webcastet live på selskabets hjemmeside, Årsrapporten (Annual Report 2014) sammen med dagsordenen for generalforsamlingen og de fuldstændige forslag er fremlagt til eftersyn for aktionærerne på selskabets adresse, Holmens Kanal 2-12, København. Vi glæder os til at se dig til generalforsamlingen. Danske Bank A/S 20. februar 2015 Bestyrelsen Fra Dybbølsbro station er afstanden ca. 0,6 km. Det vil tage ca. 8 minutter at gå fra Dybbølsbro station til Tivoli Congress Center. Der er et begrænset antal parkeringspladser i parkeringskælderen under Tivoli Congress Center. Indkørslen til P-huset ligger i Kristian Erslevs Gade. Der skal betales en parkeringsafgift. Parkeringsbilletten kan ombyttes med en betalt billet ved udgangen fra generalforsamlingen. Der er ingen refusion af parkeringsafgift på andre parkeringspladser end i parkeringskælderen under Tivoli Congress Center. Udbetaling af udbytte Såfremt generalforsamlingen godkender bestyrelsens forslag om udbetaling af udbytte, forventes dette udbytte at være til disposition på aktionærernes afkastkonti mandag den 23. marts 2015.

10 10 DANSKE BANK / GENERALFORSAMLING Kandidater til bestyrelsen Bilag 1 OLE ANDERSEN Formand for bestyrelsen Født den Nationalitet: Dansk Indtrådt i bestyrelsen den Senest genvalgt i 2014 Uafhængig Formand for Aflønningsudvalget og Nomineringsudvalget. Medlem af Kredit- og risikoudvalget. Kompetencer: Professionel erfaring med ledelse og udvikling af større finansielle og ikke-finansielle internationale virksomheder Udarbejdelse af forretningsstrategier, budgetter og målsætninger Finansiel og økonomisk ekspertise Generel erfaring med risikostyring Uddannelse: Statsautoriseret revisor, 1989 Cand.merc.aud., 1988 HD, 1985 Øvrige ledelseshverv: Bang & Olufsen A/S (formand) Chr. Hansen Holding A/S (formand) Zebra A/S (formand) EQT Partners (Senior Adviser) NASDAQ OMX Nordic (medlem af Nomineringskomiteen) Komitéen for god Selskabsledelse URBAN BÄCKSTRÖM Bestyrelsesmedlem Født den Nationalitet: Svensk Indtrådt i bestyrelsen den Senest genvalgt i 2014 Uafhængig Medlem af Kredit- og risikoudvalget og Nomineringsudvalget. Kompetencer: Bred og dybtgående erfaring med økonomiske og finansielle forhold Ledelse af større finansielle virksomheder og almennyttige institutioner Indsigt i svensk erhvervsliv og den internationale indflydelse herpå Erfaring med og viden om avancerede risikomodeller Uddannelse: Civilekonom, Stockholms Universitet, 1979 Øvrige ledelseshverv: Rederiet AB Gotland og et datterselskab (formand) Stiftelsen Fritt Näringsliv/Timbro (medlem af bestyrelsen)

11 DANSKE BANK / GENERALFORSAMLING 11 LARS FÖRBERG Bestyrelsesmedlem Managing Partner, Cevian Capital Født Nationalitet: Svensk Indtrådt i bestyrelsen den Senest genvalgt i 2014 Uafhængig Medlem af Aflønningsudvalget Kompetencer: Bred erfaring med bestyrelsesarbejde og investeringer fra en lang række brancher (herunder den finansielle sektor) og geografiske områder, specielt fra virksomheder, der arbejder med styring af strategiske, operationelle og organisatoriske forandringer Uddannelse: Civilekonom, Handelshögskolan, Stockholm, år af MBA program, University of Michigan, USA, 1990 Øvrige ledelseshverv: Alent Plc (medlem af bestyrelsen) Cevian Capital AG (formand) Cevian Capital Ltd. (medlem af bestyrelsen) AB Volvo (medlem af nomineringskomiteen) JØRN P. JENSEN Bestyrelsesmedlem Deputy CEO og Chief Financial Officer i Carlsberg Breweries A/S og Carlsberg A/S Født den Nationalitet: Dansk Indtrådt i bestyrelsen den Senest genvalgt i 2014 Uafhængig Formand for Revisionsudvalget Kompetencer: Bred erfaring med international virksomhedsdrift og god forståelse for dansk og international regnskabspraksis Finansiering af internationale virksomheder med behov for betydelige investeringer via kapital- og aktiemarkeder Viden om kulturelle og økonomisk-politiske forhold på Danske Banks markeder Generel erfaring med risikostyring Uddannelse: Cand.merc., Copenhagen Business School, 1988 Øvrige ledelseshverv: Carlsberg Group (formand eller medlem af bestyrelsen for 16 dattervirksomheder og en pro rata konsolideret virksomhed) Carlsberg Byen P/S og seks datterselskaber (næstformand eller medlem af bestyrelsen) DONG Energy A/S (næstformand for bestyrelsen) Komitéen for god Selskabsledelse

12 12 DANSKE BANK / GENERALFORSAMLING ROLV ERIK RYSSDAL Bestyrelsesmedlem Konsernsjef, Schibsted ASA Født den Nationalitet: Norsk Indtrådt i bestyrelsen den Uafhængig CAROL SERGEANT Bestyrelsesmedlem Født Nationalitet: Britisk Indtrådt i bestyrelsen den Senest genvalgt i 2014 Uafhængig Kompetencer: Omfattende erfaring med virksomhed rettet mod forbrugere herunder erfaring med kommunikationsstrategier Dybtgående viden om digitale forretningsmodeller og forandringsprocesser. Uddannelse: MBA, INSEAD 1991 Siviløkonom, Handelshøyskolen BI, 1987 Sjøkrigsskolen, 1982 Øvrige ledelseshverv: Schibsted Media Group (formand for 6 dattervirksomheder) J.E. Pedersen & Co., (medlem af bestyrelsen) Formand for Kredit-og risikoudvalget, medlem af Revisionsudvalget Kompetencer: Ledelseserfaring på højt niveau fra den offentlige og private finansielle sektor i Storbritannien, Bredt og dybtgående kendskab til kredit- og risikostyring og tilsynsforhold på området i Storbritannien og det øvrige Europa, Omfattende erfaring med forandringsledelse Uddannelse: MBA, Cass Business School, England, 1979 Modern Languages, Newnham College, Cambridge University, England, 1974 Øvrige ledelseshverv: Bestyrelseshverv i den private sektor: Secure Trust Bank plc. (medlem af bestyrelsen) Offentlige hverv: Independent Project Board on audit of high cost and legacy defined contribution workplace pension schemes, UK Office of Fair Trading (formand) Almennyttige og akademiske hverv: Public Concern at Work (UK whistleblowing charity) (formand) Cass Business School (medlem af rådgivende udvalg) British Standards Institute Policy and Strategy Committee (formand) Lloyds Register Foundation (trustee) Governing Council of the Centre for the Study of Financial Innovation (medlem)

13 DANSKE BANK / GENERALFORSAMLING 13 JIM HAGEMANN SNABE Bestyrelsesmedlem Født Nationalitet: Dansk Indtrådt i bestyrelsen den Senest genvalgt i 2014 Uafhængig Medlem af Aflønningsudvalget Kompetencer: Dybtgående kendskab til it-systemer og -løsninger, Ledelseserfaring på højt niveau fra stor international organisation, Erfaring med strategiudvikling og -gennemførelse, Forståelse af bankvirksomhed og den finansielle sektor Uddannelse: PhD Introduction Study, Operational Research, Mathematical Optimisation, Aarhus School of Business, 1990 MA i Operational Research and Finance, Aarhus School of Business, 1989 Øvrige ledelseshverv: Allianz SE (medlem af bestyrelsen) Bang & Olufsen A/S (næstformand for bestyrelsen) SAP SE (medlem af bestyrelsen) Siemens AG (medlem af bestyrelsen) World Economic Forum (medlem af Foundation Board og formand for Centre for Global Industries) TROND Ø. WESTLIE Næstformand for bestyrelsen Group Chief Financial Officer og medlem af Executive Board i A.P. Møller - Mærsk A/S Født den Nationalitet: Norsk Indtrådt i bestyrelsen den Senest genvalgt i 2014 Uafhængig Trond Ø. Westlie er Group Chief Financial Officer og medlem af direktionen i A.P. Møller - Mærsk A/S. A.P. Møller - Mærsk A/S ejer 20,0 pct. af aktierne i Danske Bank A/S. Medlem af Nomineringsudvalget og Revisionsudvalget. Kompetencer: Lang ledelseserfaring med styring af generelle virksomhedsøkonomiske forhold Finansiering af internationale virksomheder med behov for betydelige investeringer via kapital- og aktiemarkeder Strategi- og forretningsudviklingsekspertise Erfaring med ledelse af betydelige internationale aktiviteter Generel erfaring med risikostyring Uddannelse: Statsautoriseret revisor, Norges Handelshøyskole, 1987 Øvrige ledelseshverv: A.P. Møller - Mærsk Gruppen (formand eller medlem af bestyrelsen for 12 dattervirksomheder) Danmarks Skibskredit A/S (medlem af bestyrelsen og revisionsudvalget) Shama A/S, Norge (direktør) VimpelCom Ltd. (medlem af bestyrelsen og formand for revisionsudvalget)

14 14 DANSKE BANK / GENERALFORSAMLING Forslag fra aktionær, Wismann Property Consult A/S Bilag 2 Udkast til matrix skema note 9 årsregnskab 2014 (Tallene i skemaet er indsat til illustration af forslagsstiller) Antal fuldtidsansatte Annual Report 2014 note 9 Fuldtidsansatte i kr. Heraf mænd Heraf kvinder Herunder tal i mio. kr. gns. Pr. ansat gns. Mænd gns. Kvinder Løn kr Aktiebaseret vederlag 123 kr Pensioner, bidragsbaserede kr Pensioner, ydelsesbaserede 174 kr Fratrædelsesgodtgørelser 640 kr Andre udgifter til social sikring kr Summa kr Aktieoptioner? #VÆRDI! *Staff cost groups DKK / employed fuldtidsansatte antal mænd antal kvinder samlet aflønnning Direktører kr kr > < Gennemsnit ansatte ekskl. Direktion kr kr Særlige risikotager ansatte kr kr Firmabiler - antaget antal kr kr *Staff cost - samlet aflønning er samtlige lønposter inkl. Pensioner, aktieoptioner, væsentlige risikotagere og firmabiler. Annual Report 2014 note 9 gennemsnit staff cost gns. for mænd gns. for kvinder samlet aflønnning *Staff cost groups DKK / employed kr kr Direktører > < Gennemsnit ansatte ekskl. Direktion kr kr Særlige risikotager ansatte kr kr Firmabiler - antaget antal kr kr

15 DANSKE BANK / GENERALFORSAMLING 15

16 16 DANSKE BANK / GENERALFORSAMLING Danske Bank A/S Holmens Kanal København K Tlf CVR-nr København danskebank.com

Dagsorden til ordinær generalforsamling

Dagsorden til ordinær generalforsamling Dagsorden til ordinær generalforsamling Vedlagt fremsendes indkaldelse og dagsorden for den ordinære generalforsamling i Jeudan A/S, der afholdes 16. april 2015, kl. 16.30. Yderligere oplysninger: Bestyrelsesformand

Læs mere

Royal Unibrew A/S CVR-nr Fuldstændige forslag til ordinær generalforsamling tirsdag 27. april 2010, kl

Royal Unibrew A/S CVR-nr Fuldstændige forslag til ordinær generalforsamling tirsdag 27. april 2010, kl Royal Unibrew A/S CVR-nr. 41956712 Fuldstændige forslag til ordinær generalforsamling tirsdag 27. april 2010, kl. 17.00 1. Beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år 2. Forelæggelse af den reviderede

Læs mere

I overensstemmelse med vedtægternes 8 indkaldes herved til. ordinær generalforsamling i SimCorp A/S

I overensstemmelse med vedtægternes 8 indkaldes herved til. ordinær generalforsamling i SimCorp A/S Til aktionærerne Weidekampsgade 16 2300 København S Danmark Telefon: +45 35 44 88 00 Telefax: +45 35 44 88 11 E-mail: info@simcorp.com www.simcorp.com CVR-nummer: 15 50 52 81 I overensstemmelse med vedtægternes

Læs mere

FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 164 27. marts 2013

FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 164 27. marts 2013 Hovedkvarter: Sydvestvej 21 DK-2600 Glostrup Telefon:+45 7025 2223 Telefax:+45 7025 0223 Bank: Danske Bank CVR.Nr: 2668 5621 www.comendo.com comendo@comendo.com FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 164 27. marts 2013

Læs mere

SELSKABSMEDDELELSE NR. 204 1. april 2015

SELSKABSMEDDELELSE NR. 204 1. april 2015 Copenhagen Network A/S Adresse: Copenhagen Network A/S c/o Beierholm A/S Gribskovvej 2 2100 København Ø SELSKABSMEDDELELSE NR. 204 1. april 2015 Indkaldelse til ordinær generalforsamling Aktionærerne i

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Santa Fe Group A/S. torsdag den 7. april 2016 kl. 16:00 på First Hotel Copenhagen, Molestien 11,

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Santa Fe Group A/S. torsdag den 7. april 2016 kl. 16:00 på First Hotel Copenhagen, Molestien 11, Santa Fe Group A/S East Asiatic House Indiakaj 20 2100 København Ø Tel.: 3525 4300 Fax: 3525 4313 E-mail: sfg@santaferelo.com Web: www.santaferelo.com CVR.nr.: 26 04 17 16 9. marts 2016 Indkaldelse til

Læs mere

3.1 Selskabets aktiekapital udgør nominelt DKK , Aktierne skal lyde på navn og skal være noteret i Selskabets ejerbog.

3.1 Selskabets aktiekapital udgør nominelt DKK , Aktierne skal lyde på navn og skal være noteret i Selskabets ejerbog. Bolagsordning Vedtægter Nordic Waterproofing Holding A/S, CVR No. 33 39 53 61 1. Navn 1.1 Selskabets navn er Nordic Waterproofing Holding A/S. 2. Formål 2.1 Selskabets formål er, direkte eller indirekte,

Læs mere

ORDINÆR GENERALFORSAMLING I GN STORE NORD A/S

ORDINÆR GENERALFORSAMLING I GN STORE NORD A/S ORDINÆR GENERALFORSAMLING I GN STORE NORD A/S ORDINÆR GENERALFORSAMLING I GN STORE NORD A/S Med henvisning til vedtægternes pkt. 11 indkalder GN Store Nord A/S til ordinær generalforsamling torsdag den

Læs mere

Korrektion: Selskabet har konstateret en meningsforstyrrende fejl i den danske udgave af generalforsamlingsindkaldelsens

Korrektion: Selskabet har konstateret en meningsforstyrrende fejl i den danske udgave af generalforsamlingsindkaldelsens Korrektion: Selskabet har konstateret en meningsforstyrrende fejl i den danske udgave af generalforsamlingsindkaldelsens pkt. VA1. I indkaldelsens forslag til nye 3C og 3D, er der fejlagtigt anført gældsbreve,

Læs mere

Til aktionærerne i Royal Unibrew A/S CVR-nr. 41956712. Bestyrelsen for Royal Unibrew A/S indkalder til selskabets ordinære generalforsamling 2012

Til aktionærerne i Royal Unibrew A/S CVR-nr. 41956712. Bestyrelsen for Royal Unibrew A/S indkalder til selskabets ordinære generalforsamling 2012 Til aktionærerne i Royal Unibrew A/S CVR-nr. 41956712 Bestyrelsen for Royal Unibrew A/S indkalder til selskabets ordinære generalforsamling 2012 mandag den 30. april 2012, kl. 16.00 på TOLDBODEN, Nordre

Læs mere

Indkaldelse til GN Store Nords generalforsamling 2009

Indkaldelse til GN Store Nords generalforsamling 2009 5. marts 2009 MEDDELELSE Nr. : 7 Indkaldelse til GN Store Nords generalforsamling 2009 Vedlagt er GN Store Nords indkaldelse til generalforsamling 2009 samt fuldstændige forslag. For yderligere information

Læs mere

BRØDRENE A & O JOHANSEN A/S INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING

BRØDRENE A & O JOHANSEN A/S INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING BRØDRENE A & O JOHANSEN A/S INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING Brødrene A & O Johansen A/S, CVR-nr. 58 21 06 17, indkalder herved til ordinær generalforsamling til afholdelse FREDAG DEN 21. MARTS 2014,

Læs mere

Danske Bank koncernen. ordinær GeneralForsamlInG I Danske Bank a/s 2013

Danske Bank koncernen. ordinær GeneralForsamlInG I Danske Bank a/s 2013 Danske Bank koncernen ordinær GeneralForsamlInG I Danske Bank a/s 2013 2 DANSKE BANK / GENERALFORSAMLING ORDINÆR GENERALFORSAMLING I DANSKE BANK A/S DANSKE BANK A/S AFHOLDER ORDINÆR GENERALFORSAMLING MANDAG

Læs mere

Fredag, den 11. marts 2016, kl hos NNIT A/S, Østmarken 3A, 2860 Søborg, med følgende DAGSORDEN

Fredag, den 11. marts 2016, kl hos NNIT A/S, Østmarken 3A, 2860 Søborg, med følgende DAGSORDEN NNIT A/S Østmarken 3A DK-2860 Søborg Denmark tel:+45 7024 4242 www.nnit.com CVR-nummer: 21 09 31 06 Indkaldelse til ordinær generalforsamling i NNIT A/S Bestyrelsen indkalder herved til den ordinære generalforsamling

Læs mere

BRØDRENE A & O JOHANSEN A/S INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING

BRØDRENE A & O JOHANSEN A/S INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING BRØDRENE A & O JOHANSEN A/S INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING Brødrene A & O Johansen A/S, CVR-nr. 58 21 06 17, indkalder herved til ordinær generalforsamling til afholdelse FREDAG DEN 20. MARTS 2015,

Læs mere

Ordinær generalforsamling i Bang & Olufsen a/s

Ordinær generalforsamling i Bang & Olufsen a/s 29. AUGUST 2012 Ordinær generalforsamling i Bang & Olufsen a/s Der afholdes ordinær generalforsamling i Bang & Olufsen a/s fredag den 21. september 2012 kl. 16.30 på Struer Statsgymnasium, Jyllandsgade

Læs mere

INDKALDELSE til ordinær generalforsamling i Investeringsselskabet af 1. september 2015 A/S CVR-nr. 21 44 14 06

INDKALDELSE til ordinær generalforsamling i Investeringsselskabet af 1. september 2015 A/S CVR-nr. 21 44 14 06 INDKALDELSE til ordinær generalforsamling i Investeringsselskabet af 1. september 2015 A/S CVR-nr. 21 44 14 06 I henhold til vedtægternes pkt. 8 indkaldes hermed til ordinær generalforsamling fredag, den

Læs mere

tirsdag den 23. april 2013 kl. 11:00 i Rederiforeningen, Amaliegade 33, 1256 København K

tirsdag den 23. april 2013 kl. 11:00 i Rederiforeningen, Amaliegade 33, 1256 København K INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Til aktionærerne i Nordic Shipholding A/S (CVR-nr.: 76 35 17 16) Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i Nordic Shipholding A/S tirsdag den 23. april

Læs mere

SELSKABSMEDDELELSE NR. 185

SELSKABSMEDDELELSE NR. 185 Hovedkvarter: Stationsparken 25 2600 Glostrup Danmark Telefon: (+45) 70 25 22 23 Bank: Danske Bank CVR nr: 2668 5621 www.comendo.com comendo@comendo.com SELSKABSMEDDELELSE NR. 185 7. april 2014 Indkaldelse

Læs mere

Bestyrelsen for InterMail A/S, CVR-nr. 42 57 81 18, ("Selskabet") indkalder herved til ordinær generalforsamling, der afholdes Dagsorden

Bestyrelsen for InterMail A/S, CVR-nr. 42 57 81 18, (Selskabet) indkalder herved til ordinær generalforsamling, der afholdes Dagsorden Bestyrelsen for InterMail A/S, CVR-nr. 42 57 81 18, ("Selskabet") indkalder herved til ordinær generalforsamling, der afholdes 24. januar 2013 kl. 17.00 Stamholmen 70, 2650 Hvidovre Dagsorden 1. Ledelsens

Læs mere

Herved indkalder bestyrelsen i Ambu A/S, CVR-nr , til ordinær generalforsamling i selskabet, der afholdes

Herved indkalder bestyrelsen i Ambu A/S, CVR-nr , til ordinær generalforsamling i selskabet, der afholdes INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I AMBU A/S Herved indkalder bestyrelsen i Ambu A/S, CVR-nr. 63 64 49 19, til ordinær generalforsamling i selskabet, der afholdes torsdag den 13. december 2012

Læs mere

Bestyrelsen har herved fornøjelsen af at indkalde til ordinær generalforsamling. tirsdag den 26. november 2013 kl

Bestyrelsen har herved fornøjelsen af at indkalde til ordinær generalforsamling. tirsdag den 26. november 2013 kl Til aktionærerne i Chr. Hansen Holding A/S Dagsorden: Bestyrelsen har herved fornøjelsen af at indkalde til ordinær generalforsamling tirsdag den 26. november 2013 kl. 16.00 på selskabets adresse, Bøge

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Blue Vision A/S fredag den 27. marts 2015, kl. 10.00 hos DANDERS & MORE, Frederiksgade 17, 1265 København.

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Blue Vision A/S fredag den 27. marts 2015, kl. 10.00 hos DANDERS & MORE, Frederiksgade 17, 1265 København. Dato: 5. marts 2015 Årets meddelelse nr.: 13 Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Blue Vision A/S fredag den 27. marts 2015, kl. 10.00 hos DANDERS & MORE, Frederiksgade 17, 1265 København. Dagordenen

Læs mere

Indkaldelse til Dampskibsselskabet NORDEN A/S ordinære generalforsamling mandag den 11. april 2011 kl

Indkaldelse til Dampskibsselskabet NORDEN A/S ordinære generalforsamling mandag den 11. april 2011 kl Indkaldelse til Dampskibsselskabet NORDEN A/S ordinære generalforsamling mandag den 11. april 2011 kl. 15.00 Herved indkaldes til ordinær generalforsamling i Dampskibsselskabet NORDEN A/S mandag den 11.

Læs mere

Ekstraordinær generalforsamling Skjern Bank A/S

Ekstraordinær generalforsamling Skjern Bank A/S Nasdaq OMX Copenhagen A/S Skjern, 29. oktober 2012 Nikolaj Plads 6 1007 København K Fondsbørsmeddelelse nr. 18/2012 Ekstraordinær generalforsamling Skjern Bank A/S Skjern Bank afholder ekstraordinær generalforsamling

Læs mere

Vedtægter for H+H International A/S (CVR.-nr )

Vedtægter for H+H International A/S (CVR.-nr ) Vedtægter for H+H International A/S (CVR.-nr. 49 61 98 12) Navn, hjemsted, formål 1. 1.1. Selskabets navn er H+H International A/S. 1.2. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: (a) (b) (c)

Læs mere

Vedtægter NNIT A/S. CVR no INTERNAL USE

Vedtægter NNIT A/S. CVR no INTERNAL USE NNIT A/S 2016-03-11 INTERNAL USE Indholdsfortegnelse 1 NAVN OG FORMÅL... 3 2 AKTIEKAPITAL OG AKTIER... 3 3 FORHØJELSE AF AKTIEKAPITAL... 3 4 GENERALFORSAMLINGEN, AFHOLDELSESSTED SAMT INDKALDELSE... 4 5

Læs mere

INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I overensstemmelse med vedtægternes 5 indkaldes herved til ordinær generalforsamling i TORM A/S (CVR nr. 22460218) Torsdag den 11. april 2013, kl. 10.00 på Radisson

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Indkaldelse til ordinær generalforsamling Dr. Tværgade 41, 1. - 2 DK-1302 København K Telefon: (+45) 33 30 66 00 www.smallcap.dk Indkaldelse til ordinær generalforsamling Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i SmallCap Danmark A/S (CVR

Læs mere

Vedtægter for H+H International A/S (CVR.-nr )

Vedtægter for H+H International A/S (CVR.-nr ) Vedtægter for H+H International A/S (CVR.-nr. 49 61 98 12) Navn, hjemsted, formål 1. 1.1. Selskabets navn er H+H International A/S. 1.2. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: (a) (b) (c)

Læs mere

Vedtægter Matas A/S, CVR-nr

Vedtægter Matas A/S, CVR-nr Vedtægter Matas A/S, CVR-nr. 27 52 84 06 Side 2 1 Navn og formål 1.1 Selskabets navn er Matas A/S. 1.2 Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene MHolding A/S og MHolding 1 A/S. 1.3 Selskabets

Læs mere

VEDTÆGTER. For. Fast Ejendom Danmark A/S

VEDTÆGTER. For. Fast Ejendom Danmark A/S VEDTÆGTER For Fast Ejendom Danmark A/S 1 VEDTÆGTER 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Fast Ejendom Danmark A/S. 1.2 Selskabet har følgende binavn: Fast Ejendom Holding A/S. 2. HJEMSTED Selskabets hjemsted

Læs mere

BERLIN IV A/S VEDTÆGTER

BERLIN IV A/S VEDTÆGTER BERLIN IV A/S VEDTÆGTER VEDTÆGTER 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Berlin IV A/S. 2. FORMÅL 2.1 Selskabets formål er at investere direkte eller indirekte i ejendomme, herunder ved ejerskab af aktier (kapitalandele)

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Tryg A/S. CVR-nr. 26460212

VEDTÆGTER. for. Tryg A/S. CVR-nr. 26460212 VEDTÆGTER for Tryg A/S CVR-nr. 26460212 1 Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er "Tryg A/S". Selskabet driver også virksomhed under binavnene TrygVesta A/S og Tryg Vesta Group A/S. 2 Selskabets

Læs mere

NYE GAMLE. Vedtægter FLSmidth & Co. A/S. Vedtægter FLSmidth & Co. A/S

NYE GAMLE. Vedtægter FLSmidth & Co. A/S. Vedtægter FLSmidth & Co. A/S GAMLE Vedtægter FLSmidth & Co. A/S NYE Vedtægter FLSmidth & Co. A/S Navn, hjemsted og formål Navn, hjemsted og formål 1 1 Selskabets navn er FLSmidth & Co. A/S. Selskabets binavne er F.L.Smidth & Co. A/S

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Indkaldelse til ordinær generalforsamling Selskabsmeddelelse 4 2014/15 Allerød den 4. juni 2014 Indkaldelse til ordinær generalforsamling Bestyrelsen for Matas A/S indkalder til selskabets ordinære generalforsamling mandag den 30. juni 2014 kl.

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Indkaldelse til ordinær generalforsamling Selskabsmeddelelse 08 2015/16 Allerød den 28. maj 2015 Indkaldelse til ordinær generalforsamling Bestyrelsen for Matas A/S indkalder til selskabets ordinære generalforsamling onsdag den 24. juni 2015 kl.

Læs mere

TIL AKTIONÆRERNE I GREEN WIND ENERGY A/S

TIL AKTIONÆRERNE I GREEN WIND ENERGY A/S TIL AKTIONÆRERNE I GREEN WIND ENERGY A/S Green Wind Energy A/S afholder ordinær generalforsamling fredag den 31. oktober 2008, kl. 14:00 på adressen Kalvebod Brygge 47, 1560 København V Bestyrelsen i Green

Læs mere

VEDTÆGTER. CVR-nr. 29 19 56 92 BERLIN HIGH END A/S 61.137/TWE 08.01.2013 1

VEDTÆGTER. CVR-nr. 29 19 56 92 BERLIN HIGH END A/S 61.137/TWE 08.01.2013 1 VEDTÆGTER BERLIN HIGH END A/S CVR-nr. 29 19 56 92 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Navn... 3 2. Formål... 3 3. Selskabets kapital... 3 4. Selskabets aktier... 4 5. Generalforsamling, kompetence, sted og indkaldelse...

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Jyske Bank A/S

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Jyske Bank A/S NASDAQ OMX Copenhagen A/S BESTYRELSEN Vestergade 8-16 8600 Silkeborg Telefon 89 89 89 89 Telefax 89 89 19 99 www. jyskebank.dk E-mail: jyskebank@jyskebank.dk CVR-nr. DK17616617 26.02.2013 - Indkaldelse

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen A/S Selskabsmeddelelse nr. 5-2010. København den 25. marts 2010. Kontaktperson: Direktør Bjørn Petersen, tlf.

NASDAQ OMX Copenhagen A/S Selskabsmeddelelse nr. 5-2010. København den 25. marts 2010. Kontaktperson: Direktør Bjørn Petersen, tlf. NASDAQ OMX Copenhagen A/S Selskabsmeddelelse nr. 5-2010 NTR Holding A/S Rådhuspladsen 16,1. 1550 København V Tel.: 88 96 86 66 Fax: 88 96 88 06 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk Kontaktperson: Direktør Bjørn

Læs mere

GAMLE NYE. Vedtægter FLSmidth & Co. A/S. Vedtægter FLSmidth & Co. A/S

GAMLE NYE. Vedtægter FLSmidth & Co. A/S. Vedtægter FLSmidth & Co. A/S til indkaldelsen til ordinær generalforsamling i FLSmidth & Co. A/S torsdag den 30. marts 2017 GAMLE Vedtægter FLSmidth & Co. A/S NYE Vedtægter FLSmidth & Co. A/S Navn, hjemsted og formål Navn, hjemsted

Læs mere

Vedtægter. FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06. 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S).

Vedtægter. FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06. 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S). Vedtægter FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06 Navn 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S). Hjemsted 2. Selskabet er hjemmehørende i Danmark. Formål 3.

Læs mere

1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år.

1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år. Bang & Olufsen a/s, Peter Bangs Vej 15, P.O. box 40, DK-7600 Struer Main phone no. [45] 96 84 11 22, Fax [45] 96 84 53 33, CVR-no. 41257911 www.bang-olufsen.dk Til aktionærerne i Bang & Olufsen a/s Struer,

Læs mere

Indbydelse til ekstraordinær generalforsamling. De indbydes herved til DSV A/S ekstraordinære generalforsamling, der afholdes

Indbydelse til ekstraordinær generalforsamling. De indbydes herved til DSV A/S ekstraordinære generalforsamling, der afholdes Indbydelse til ekstraordinær generalforsamling De indbydes herved til DSV A/S ekstraordinære generalforsamling, der afholdes tirsdag, 25. oktober 2011, kl. 16.30 på selskabets kontor Banemarksvej 58 2605

Læs mere

Vedtægter. Vestas Wind Systems A/S CVR-nr. 10 40 37 82

Vedtægter. Vestas Wind Systems A/S CVR-nr. 10 40 37 82 Vedtægter Vestas Wind Systems A/S CVR-nr. 10 40 37 82 Indholdsfortegnelse 1 Selskabets navn og formål 3 2 Selskabets kapital og aktier (kapitalandele) 3 3 Bemyndigelse til gennemførelse af kapitalforhøjelse

Læs mere

Vedtægter for. Royal UNIBREW A/S

Vedtægter for. Royal UNIBREW A/S Vedtægter for Royal UNIBREW A/S CVR-nr. 41 95 67 12 I. Selskabets navn, hjemsted og formål Selskabets navn er Royal UNIBREW A/S. 1. Selskabets hjemsted er Faxe Kommune. 2. 3. Selskabets formål er i eller

Læs mere

Vedtægter for. Bang & Olufsen a/s. CVR.nr

Vedtægter for. Bang & Olufsen a/s. CVR.nr Vedtægter for Bang & Olufsen a/s CVR.nr. 41 25 79 11 1. Selskabets navn er Bang & Olufsen a/s. 2. Selskabets hjemsted er i Struer kommune. 3. Selskabets formål er i første række at eje varemærket Bang

Læs mere

Fuldstændige forslag til vedtagelse på generalforsamlingen

Fuldstændige forslag til vedtagelse på generalforsamlingen Jeudan A/S, CVR nr. 14 24 60 45 Fuldstændige forslag til vedtagelse på generalforsamlingen den 16. april 2015 Dagsorden: 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år. 2. Fremlæggelse

Læs mere

Berlin III A/S. NASDAQ OMX Copenhagen A/S

Berlin III A/S. NASDAQ OMX Copenhagen A/S NASDAQ OMX Copenhagen A/S Selskabsmeddelelse nr. 79 / 2011 Hup, 22. september 2011 CVR. nr. 29 24 64 91 Indkaldelse til ordinær generalforsamling Berlin III A/S (CVR.nr. 29 24 64 91) Fredag den 14. oktober

Læs mere

VEDTÆGTER FOR MOLS-LINIEN A/S CVR NR

VEDTÆGTER FOR MOLS-LINIEN A/S CVR NR VEDTÆGTER FOR MOLS-LINIEN A/S CVR NR. 17 88 12 48 1. SELSKABETS NAVN OG FORMÅL 1.1 Selskabets navn er Mols-Linien A/S. 1.2 Selskabets formål er at drive færgefart og alle forretninger, der efter bestyrelsens

Læs mere

3.1 Selskabets aktiekapital er kr. 60.000.000,00. Aktiekapitalen består af:

3.1 Selskabets aktiekapital er kr. 60.000.000,00. Aktiekapitalen består af: Forslag til vedtægtsændringer på den ordinære generalforsamling den 28. august 2013 VEDTÆGTER for Harboes Bryggeri A/S CVR nr. 43 91 05 15 1. Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er Harboes Bryggeri A/S.

Læs mere

TIL AKTIONÆRERNE I VICTORIA PROPERTIES A/S

TIL AKTIONÆRERNE I VICTORIA PROPERTIES A/S FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 203 8. april 2015 1 af 6 TIL AKTIONÆRERNE I VICTORIA PROPERTIES A/S I henhold til vedtægternes pkt. 7.4 indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i Victoria Properties A/S

Læs mere

Vedtægter. a. Selskabets aktiekapital udgør kr. 219.749.230. Heraf er kr. 112.316.270 A-aktier og kr. 107.432.960 B-aktier.

Vedtægter. a. Selskabets aktiekapital udgør kr. 219.749.230. Heraf er kr. 112.316.270 A-aktier og kr. 107.432.960 B-aktier. Vedtægter Selskabets navn og formål Selskabets navn er ROCKWOOL INTERNATIONAL A/S. 1. 2. Selskabets formål er i ind- og udland, herunder ved investering i andre selskaber, at drive industri, handel og

Læs mere

Ordinær generalforsamling i Nordicom A/S

Ordinær generalforsamling i Nordicom A/S Ordinær generalforsamling i Nordicom A/S I henhold til vedtægternes punkt 6.2 indkaldes herved til ordinær generalforsamling i Nordicom A/S onsdag, den 29. april 2015, kl. 16.00 Generalforsamlingen afholdes

Læs mere

NETWORK CAPITAL GROUP HOLDING A/S

NETWORK CAPITAL GROUP HOLDING A/S NETWORK CAPITAL GROUP HOLDING A/S VEDTÆGTER for Network Capital Group Holding A/S CVR-nr. 26 68 56 21 1 Navn 1.1 Selskabets navn er Network Capital Group Holding A/S. 1.2 Selskabet driver tillige virksomhed

Læs mere

Fuldstændige forslag til vedtagelse på generalforsamlingen

Fuldstændige forslag til vedtagelse på generalforsamlingen Jeudan A/S, CVR nr. 14 24 60 45 Fuldstændige forslag til vedtagelse på generalforsamlingen den 20. april 2017 Dagsorden: 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år. 2. Fremlæggelse

Læs mere

VEDTÆGTER. for PANDORA A/S. CVR-nr. 28 50 51 16

VEDTÆGTER. for PANDORA A/S. CVR-nr. 28 50 51 16 VEDTÆGTER for PANDORA A/S CVR-nr. 28 50 51 16 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er PANDORA A/S. 2. FORMÅL 2.1 Selskabets formål er at drive virksomhed med anlægsinvestering, finansiering, industri, handel og

Læs mere

Vedtægter for. I&T Erhvervsobligationer I A/S CVR-nr I&T Erhvervsobligationer IA/S Dalgasgade 25, Herning

Vedtægter for. I&T Erhvervsobligationer I A/S CVR-nr I&T Erhvervsobligationer IA/S Dalgasgade 25, Herning Vedtægter for CVR-nr. 30 71 44 07 I&T Erhvervsobligationer IA/S 1. Navn 1.1 Selskabets navn er i likvidation. 1.2 Binavne 1.2.1 Selskabets binavn er Erhvervsopsparing A/S. 2. Hjemsted 2.1 Selskabets hjemstedskommune

Læs mere

Generalforsamling i Bang & Olufsen a/s. 1. Valg af dirigent. 5. Forslag fra bestyrelsen:

Generalforsamling i Bang & Olufsen a/s. 1. Valg af dirigent. 5. Forslag fra bestyrelsen: Til navnenoterede aktionærer i Bang & Olufsen a/s Struer, 18-09-2003 Generalforsamling i Bang & Olufsen a/s Bang & Olufsen a/s ordinære generalforsamling afholdes fredag, den 10. oktober 2003, kl. 16.30

Læs mere

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Onsdag den 4. december 2013 kl. 19.00 (dørene åbnes kl. 18.00) afholder Aktieselskabet Lollands Bank ekstraordinær generalforsamling i Nakskov Teatersal, Søvej 6, 4900 Nakskov.

Læs mere

Vedtægter for. Bang & Olufsen a/s. CVR.nr

Vedtægter for. Bang & Olufsen a/s. CVR.nr Vedtægter for Bang & Olufsen a/s CVR.nr. 41 25 79 11 1. Selskabets navn er Bang & Olufsen a/s. 2. Selskabets hjemsted er i Struer kommune. 3. Selskabets formål er i første række at eje varemærket Bang

Læs mere

Vedtægter for. Royal UNIBREW A/S. CVR nr

Vedtægter for. Royal UNIBREW A/S. CVR nr Vedtægter for Royal UNIBREW A/S CVR nr. 41 95 67 12 I. Selskabets navn, hjemsted og formål Selskabets navn er Royal UNIBREW A/S. Selskabets hjemsted er Faxe Kommune. 1. 2. 3. Selskabets formål er i eller

Læs mere

Vedtægter for. I&T Alpha A/S. CVR-nr Tlf Fax I&T Alpha A/S. Dalgasgade 25, Herning

Vedtægter for. I&T Alpha A/S. CVR-nr Tlf Fax I&T Alpha A/S. Dalgasgade 25, Herning Vedtægter for CVR-nr. 34 69 92 24 1. Navn 1.1 Selskabets navn er i likvidation. 2. Hjemsted 2.1 Selskabets hjemstedskommune er Herning. 3. FORMÅL 3.1 Selskabets formål er at besidde andele i afdeling I&T

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Tryg A/S. CVR-nr

VEDTÆGTER. for. Tryg A/S. CVR-nr VEDTÆGTER for Tryg A/S CVR-nr. 26460212 1 Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er "Tryg A/S". Selskabet driver også virksomhed under binavnene TrygVesta A/S og Tryg Vesta Group A/S. 2 Selskabets

Læs mere

Salling Bank A/S afholder ordinær generalforsamling onsdag d. 22. marts 2017 kl i Kulturcenter Limfjord

Salling Bank A/S afholder ordinær generalforsamling onsdag d. 22. marts 2017 kl i Kulturcenter Limfjord Generalforsamling Salling Bank A/S afholder ordinær generalforsamling onsdag d. 22. marts 2017 kl. 17.30 i Kulturcenter Limfjord Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning om bankens virksomhed

Læs mere

Vedtægter for. Bang & Olufsen a/s. CVR.nr. 41 25 79 11

Vedtægter for. Bang & Olufsen a/s. CVR.nr. 41 25 79 11 Vedtægter for Bang & Olufsen a/s CVR.nr. 41 25 79 11 1. Selskabets navn er Bang & Olufsen a/s. 2. Selskabets hjemsted er i Struer kommune. 3. Selskabets formål er at drive forretning, enten selv eller

Læs mere

INDKALDELSE OG DE FULDSTÆNDIGE FORSLAG For den ordinære generalforsamling i SSBV-Rovsing A/S

INDKALDELSE OG DE FULDSTÆNDIGE FORSLAG For den ordinære generalforsamling i SSBV-Rovsing A/S 5. oktober 2016 Meddelelse nr. 240 INDKALDELSE OG DE FULDSTÆNDIGE FORSLAG For den ordinære generalforsamling i SSBV-Rovsing A/S Bestyrelsen i SSBV-Rovsing A/S indkalder hermed til ordinær generalforsamling

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling. Til aktionærerne i Rovsing Management Group A/S, CVR-nr. 29 16 85 47 (Selskabet)

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling. Til aktionærerne i Rovsing Management Group A/S, CVR-nr. 29 16 85 47 (Selskabet) 28. april 2011 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling Til aktionærerne i Rovsing Management Group A/S, CVR-nr. 29 16 85 47 (Selskabet) Selskabets bestyrelse indkalder hermed til ekstraordinær

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Brøndbyernes I.F. Fodbold A/S

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Brøndbyernes I.F. Fodbold A/S Side 1 af 5 BRØNDBYERNES I.F. FODBOLD A/S CVR-nr. 83 93 34 10 Brøndby, den 7. marts 2017 SELSKABSMEDDELELSE NR. 06/2017 Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Brøndbyernes I.F. Fodbold A/S Der indkaldes

Læs mere

Bestyrelsen har herved fornøjelsen af at indkalde til ordinær generalforsamling. tirsdag den 29. november 2016 kl

Bestyrelsen har herved fornøjelsen af at indkalde til ordinær generalforsamling. tirsdag den 29. november 2016 kl Side 1 Til aktionærerne i Chr. Hansen Holding A/S Bestyrelsen har herved fornøjelsen af at indkalde til ordinær generalforsamling Dagsorden: tirsdag den 29. november 2016 kl. 16.00 på selskabets adresse,

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47

V E D T Æ G T E R. for. RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47 J. nr. 36900 V E D T Æ G T E R for RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47 30-05-2011 1. Navn 1.1. Selskabets navn er RTX Telecom A/S. 1.2. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: RTX Research

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i H+H International A/S

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i H+H International A/S Til aktionærerne i H+H International A/S H+H International A/S Dampfærgevej 3, 3. 2100 København Ø Danmark +45 35 27 02 00 Telefon info@hplush.com www.hplush.com CVR No. 49 61 98 12 Indkaldelse til ekstraordinær

Læs mere

VEDTÆGTER. For. EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S CVR-nr

VEDTÆGTER. For. EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S CVR-nr VEDTÆGTER For EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S CVR-nr. 30557751 VEDTÆGTER 1. NAVN Selskabets navn er EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S. 2. HJEMSTED Selskabets hjemsted er Horsens Kommune. 3. FORMÅL Selskabets

Læs mere

INDKALDELSE OG DE FULDSTÆNDIGE FORSLAG For den ordinære generalforsamling i SSBV-Rovsing A/S

INDKALDELSE OG DE FULDSTÆNDIGE FORSLAG For den ordinære generalforsamling i SSBV-Rovsing A/S 9. oktober 2014 Meddelelse nr. 216 INDKALDELSE OG DE FULDSTÆNDIGE FORSLAG For den ordinære generalforsamling i SSBV-Rovsing A/S Bestyrelsen i SSBV-Rovsing A/S indkalder hermed til ordinær generalforsamling

Læs mere

29. august. Raffinaderivej 10. Dagsorden. årsrapporten. nyt binavn 7.1 7.2 7.3 7.4. af egne aktier 7.5

29. august. Raffinaderivej 10. Dagsorden. årsrapporten. nyt binavn 7.1 7.2 7.3 7.4. af egne aktier 7.5 SELSKABSMEDDELELSE 29. august 2014 Ordinær generalforsamling - IC Companys A/S den 24. september 2014 kl. 10.30 IC Companys A/S Raffinaderivej 10 2300 København S Dagsorden 1. Bestyrelsens beretning om

Læs mere

VEDTÆGTER FOR MOLS-LINIEN A/S CVR NR

VEDTÆGTER FOR MOLS-LINIEN A/S CVR NR VEDTÆGTER FOR MOLS-LINIEN A/S CVR NR. 17 88 12 48 1. SELSKABETS NAVN OG FORMÅL 1.1 Selskabets navn er Mols-Linien A/S. 1.2 Selskabets formål er at drive færgefart og alle forretninger, der efter bestyrelsens

Læs mere

INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING I HARBOES BRYGGERI A/S

INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING I HARBOES BRYGGERI A/S INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING I HARBOES BRYGGERI A/S Mandag den 25. august 2014, kl. 10.00 i Harboes Gæstestue, Spegerborgvej 34, 4230 Skælskør Det glæder os at indbyde selskabets aktionærer til årets

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Jyske Bank A/S

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Jyske Bank A/S NASDAQ OMX Copenhagen A/S BESTYRELSEN Vestergade 8-16 8600 Silkeborg Telefon 89 89 89 89 Telefax 89 89 19 99 www. jyskebank.dk E-mail: jyskebank@jyskebank.dk CVR-nr. DK17616617 Indkaldelse til ekstraordinær

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Glunz & Jensen Holding A/S. (CVR-nr ) 1 Selskabets navn og formål

VEDTÆGTER. for. Glunz & Jensen Holding A/S. (CVR-nr ) 1 Selskabets navn og formål VEDTÆGTER for Glunz & Jensen Holding A/S (CVR-nr. 10 23 96 80) 1 Selskabets navn og formål 1.1 Navn Selskabets navn er Glunz & Jensen Holding A/S. 1.2 Formål Selskabets formål er at besidde kapitalandele

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr. 208, 2009

Selskabsmeddelelse nr. 208, 2009 Selskabsmeddelelse nr. 208, 2009 H+H International A/S Dampfærgevej 27-29, 4. 2100 København Ø Danmark +45 35 27 02 00 Telefon +45 35 27 02 01 Telefax info@hplush.com www.hplush.com Dato: 23. december

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Alm. Brand A/S CVR-nr

VEDTÆGTER. for. Alm. Brand A/S CVR-nr VEDTÆGTER for Alm. Brand A/S CVR-nr. 77333517 Udgave 2010 1. 1.1. Selskabets navn er Alm. Brand A/S. 2. 2.1. Selskabets formål er - direkte eller indirekte - at eje kapitalandele i forsikringsselskaber

Læs mere

Generalforsamling i Bang & Olufsen a/s

Generalforsamling i Bang & Olufsen a/s Til navnenoterede aktionærer i Bang & Olufsen a/s Struer, 07-09-2007 Generalforsamling i Bang & Olufsen a/s Bang & Olufsen a/s ordinære generalforsamling afholdes fredag den 28. september 2007 kl. 16.30

Læs mere

Dato: 6. april 2010 Tidspunkt: 16.00 Årets meddelelse nr.: 8. Side 1 af 5. Blue Vision A/S Indkaldelse til ordinær generalforsamling.

Dato: 6. april 2010 Tidspunkt: 16.00 Årets meddelelse nr.: 8. Side 1 af 5. Blue Vision A/S Indkaldelse til ordinær generalforsamling. Dato: 6. april 2010 Tidspunkt: 16.00 Årets meddelelse nr.: 8 Side 1 af 5 Blue Vision A/S Indkaldelse til ordinær generalforsamling. Nedenfor fremsendes Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Blue

Læs mere

Bestyrelsen for InterMail A/S, CVR-nr. 42 57 81 18, ("Selskabet") indkalder herved til ordinær generalforsamling, der afholdes

Bestyrelsen for InterMail A/S, CVR-nr. 42 57 81 18, (Selskabet) indkalder herved til ordinær generalforsamling, der afholdes InterMail A/S, Stamholmen 70, 2650 Hvidovre, Danmark Selskabsmeddelelse nr. 3-2014/15 5. januar 2015 Bestyrelsen for InterMail A/S, CVR-nr. 42 57 81 18, ("Selskabet") indkalder herved til ordinær generalforsamling,

Læs mere

Dato 25. marts 2015 SmallCap Danmark A/S Kontaktperson Christian Reinholdt, tlf. 33 30 66 16 Antal sider 5

Dato 25. marts 2015 SmallCap Danmark A/S Kontaktperson Christian Reinholdt, tlf. 33 30 66 16 Antal sider 5 NASDAQ OMX Nordic Nikolaj Plads 6, Postboks 1040 DK-1007 København K Dr. Tværgade 41, 1. - 2 DK-1302 København K Telefon: (+45) 33 30 66 00 www.smallcap.dk Dato 25. marts 2015 Udsteder SmallCap Danmark

Læs mere

ORDINÆR GENERALFORSAMLING SKAKO A/S CVR-NR

ORDINÆR GENERALFORSAMLING SKAKO A/S CVR-NR Advokatanpartsselskab J.nr. 19216 om/emn ORDINÆR GENERALFORSAMLING SKAKO A/S CVR-NR. 36440414 Bestyrelsen for SKAKO A/S, Bygmestervej 2, 5600 Faaborg, (CVR-nr.: 36 44 04 14) indkalder herved til selskabets

Læs mere

VEDTÆGTER. for AALBORG BOLDSPILKLUB A/S 1.0. NAVN

VEDTÆGTER. for AALBORG BOLDSPILKLUB A/S 1.0. NAVN VEDTÆGTER for AALBORG BOLDSPILKLUB A/S 1.0. NAVN 1.1. Selskabets navn er Aalborg Boldspilklub A/S med bifirmanavne AaB A/S (Aalborg Boldspilklub A/S); Aalborg BK A/S (Aalborg Boldspilklub A/S); AaB Håndbold

Læs mere

Vedtægter for. Royal UNIBREW A/S

Vedtægter for. Royal UNIBREW A/S Vedtægter for Royal UNIBREW A/S CVR-nr. 41 95 67 12 I. Selskabets navn, hjemsted og formål Selskabets navn er Royal UNIBREW A/S. 1. Selskabets hjemsted er Faxe Kommune. 2. 3. Selskabets formål er i eller

Læs mere

Vedtægter for SimCorp A/S

Vedtægter for SimCorp A/S SimCorp A/S Weidekampsgade 16 2300 København S Danmark Telefon: +45 35 44 88 00 Telefax: +45 35 44 88 11 E-mail: info@simcorp.com www.simcorp.com CVR-nummer: 15 50 52 81 Vedtægter for SimCorp A/S Selskabets

Læs mere

A.P. Møller - Mærsk A/S. Indkaldelse til ordinær generalforsamling

A.P. Møller - Mærsk A/S. Indkaldelse til ordinær generalforsamling A.P. Møller - Mærsk A/S Indkaldelse til ordinær generalforsamling Generalforsamlingen afholdes tirsdag den 27. april 2010, kl. 10.30 i Bella Center (indgang via Hovedindgang Vest), Center Boulevard 5,

Læs mere

K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S

K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S VEDTÆGTER For EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S CVR-nr. 30557751 K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S K R O M A N N R E U M E R T, A D V O K A T F I R M A SUNDKROGSGADE 5, D K - 2

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Blue Vision A/S fredag den 29. april 2016, kl hos DANDERS & MORE, Frederiksgade 17, 1265 København.

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Blue Vision A/S fredag den 29. april 2016, kl hos DANDERS & MORE, Frederiksgade 17, 1265 København. Dato: 05.04.2016 Årets meddelelse nr.: 12 Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Blue Vision A/S fredag den 29. april 2016, kl. 10.00 hos DANDERS & MORE, Frederiksgade 17, 1265 København. Dagordenen

Læs mere

30. juni Scandinavian Private Equity A/S CVR-nr VEDTÆGTER

30. juni Scandinavian Private Equity A/S CVR-nr VEDTÆGTER 30. juni 2016 Scandinavian Private Equity A/S CVR-nr. 29824088 VEDTÆGTER Side 2 1 Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er Scandinavian Private Equity A/S. Selskabet driver tillige virksomhed under navnet

Læs mere

Bestyrelsen har herved fornøjelsen af at indkalde til ordinær generalforsamling. torsdag den 26. november 2015 kl. 16.00

Bestyrelsen har herved fornøjelsen af at indkalde til ordinær generalforsamling. torsdag den 26. november 2015 kl. 16.00 Side 1 Til aktionærerne i Chr. Hansen Holding A/S Bestyrelsen har herved fornøjelsen af at indkalde til ordinær generalforsamling torsdag den 26. november 2015 kl. 16.00 på selskabets adresse, Bøge Allé

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i A/S Det Østasiatiske Kompagni. Selskabsmeddelelse nr. 5/2014.

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i A/S Det Østasiatiske Kompagni. Selskabsmeddelelse nr. 5/2014. Aktionærsekretariatet A/S Det Østasiatiske Kompagni East Asiatic House Indiakaj 20 2100 København Ø Telefon: 3525 4300 Fax: 3525 4313 e-mail: eac@eac.dk Internet: www.eac.dk CVR nr. : 26 04 17 16 Indkaldelse

Læs mere

V E D T Æ G T E R. Viborg Håndbold Klub A/S

V E D T Æ G T E R. Viborg Håndbold Klub A/S V E D T Æ G T E R FOR Viborg Håndbold Klub A/S CVR-nr. 21 44 14 06 1. SELSKABETS NAVN OG HJEMSTED 1.1. Selskabets navn er Viborg Håndbold Klub A/S. 1.2. Binavne skal være følgende: Viborg HK A/S (Viborg

Læs mere

Vedtægter. A/S Det Østasiatiske Kompagni. CVR-nr

Vedtægter. A/S Det Østasiatiske Kompagni. CVR-nr Vedtægter A/S Det Østasiatiske Kompagni CVR-nr. 26 04 17 16 Med ændringer som vedtaget på ØK s ordinære generalforsamling den 24. marts 2010 1. Navn og hjemsted 1.1. Selskabets navn er A/S Det Østasiatiske

Læs mere

VEDTÆGTER for DALHOFF LARSEN & HORNEMAN A/S NAVN

VEDTÆGTER for DALHOFF LARSEN & HORNEMAN A/S NAVN VEDTÆGTER for DALHOFF LARSEN & HORNEMAN A/S NAVN 1.1 Selskabets navn er Dalhoff Larsen & Horneman A/S. 1.2 Selskabet driver virksomhed under følgende binavne: a) Nordisk Træ-Holding A/S (Dalhoff Larsen

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling.

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling. NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Mariager, den 17. september 2015 Selskabsmeddelelse nr. 11/2015 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling. Vedlagte indkaldelse til ekstraordinær

Læs mere