Skolebestyrelsesmøde Mandag den 24. juni på lærerværelset Tidspunkt:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Skolebestyrelsesmøde Mandag den 24. juni på lærerværelset Tidspunkt: 19.00 22.00"

Transkript

1 Skolebestyrelsesmøde Mandag den 24. juni på lærerværelset Tidspunkt: Glumsø den 24. juni 2013 REFERAT Mødeleder: Henrik Deltagere: Dorthe, Henrik, Helle, Rikke, Alex, Lasse, Anne, Lene, Pia, Nadia, Laura, Alexander og Jane Afbud: Nadia og Laura fraværende uden afbud 1. Fastlæggelse af dagsorden 2. Økonomi resultatopgørelse pr (10 min.) (Brian Lüthje deltager under dette punkt) Budgetkontrol i forhold til forventet forbrugsprocent samt aktuelle forventninger til årets resultat. - Resultatopgørelse pr Bilag gennemgået. Lærerløninger fremskrevet uden hensyn til lockout Nyindkøbt opvaskemaskine til Gul Cafe skal med på listen. Tilført beløb fra Spirerne. Autorapport skb.s forbrug - bilag uddelt på mødet. Tages op på næste møde. 3. Budget for det kommende skoleår ( ) (20 min.) (Brian Lüthje deltager under dette punkt) Ledelsen kommer med et oplæg til budget for det kommende skoleår. Beslutninger på mødet den : Bestyrelsen tiltræder de 4 summer fra aktiviteter på skoledelen i bilaget Forslag til budget for UnderVisningsMidler med mere for skoleåret , og overlader til fagudvalg at vurdere fordelingen af midler til de enkelte fag. Bestyrelsen tiltræder endvidere de 3 summer i bilaget Forslag til budget for SFO-aktiviteter i skoleåret Bevilling til undervisning for skoleåret (bilag til punkt 06 på mødet den )

2 - Samlet bevilling til SFO for skoleåret (bilag til punkt 06 på mødet den ) - Oversigt over bevillinger til servicemedarbejdere og bygningsdrift for skoleåret Udkast til Budget for skoleåret Normeringsberegning og forbrug af ledelsestid mv Punktet udgår. Tages op efter ferien. 4. Meddelelser (20 min.) 4.1. Formanden Høringssvar vedr. anvendelse af uforbrugte midler sparet under lock-out en af lærerne er afsendt og lagt på hjemmesiden Brev til Center for Uddannelse vedr. for stramme tidsfrister i skoleårets planlægning er afsendt og lagt på hjemmesiden Forsøgsordning vedr. holddannelse er skrevet ind i Princip for undervisningens organisering og lagt på hjemmesiden Skolebestyrelsesformændendes møde den 30. maj om Facility Management Børneudvalgets beslutning vedr. brug af (løn)midler sparet under lock-out af lærerne 50% plus midler til kompenserende undervisning tildeles skolen. Formandsmøde den 25. august. Henrik deltager Skoleledelsen Personalesituationen Ny pæd. medhjælper i vikariat for Helle Frandsen har fået andet arbejde. Der arbejdes på at finde en ny. Jobrotation vi har endnu ikke fået dækket perioderne Folkeskolereformen Skoleledergruppen deltog i orienteringsmøde i Ringsted Kongrescenter. Byggeri af nyt indskolingshus mm. To af områderne er gået til lokale håndværkere. Første spadestik tages i starten af august (evt. 13. august). Renovering generelt - Gul Café prioriteres som først i rækken fra skoleledelsens side. Møde i 1.b. den 13. juni - status på situationen i 1.b. Godt og positivt møde. Møde med kommende 0. klasser torsdag den?. Mødet var todelt, først fællesmøde i Gul Café, derefter klassevis Elevrepræsentanterne 4.4. Medarbejderrepræsentanterne Pia: Grøn uge hvor naturen inddrages meget. Arbejdsfordeling er færdig og skemaer udarbejdet. Gode skemaer ifl. Pia. Lene: Der har været afholdt ansættelsessamtaler til vikariat for Helle Frandsen. Kira, uddannet pædagog er blevet tilbudt vikariatet. SFO holdt sommerfest fredag den 21. med over 400 deltagende. God aften. Arbejdsplan for sommerferien er færdig. 2/6

3 4.5. Andre medlemmer Henrik: På bestyrelsesmødet den behandlede vi en henvendelse fra Heidi Ø. Petersen (mor til Phoebe 0.a og Joey 2.b) ang. deltagelse i en indsamling til Zimbabwe. Den ansvarlige for indsamlingen er blevet kontaktet gentagne gange af Henrik og Heidi, men vedkommende er aldrig vendt tilbage. Vi har derfor droppet aktiviteten. Henrik: Grundet misforståelser mellem Alexander og mig er brevet til Movia, Center for Trafik & Center for Uddannelse først blevet sendt nu. Fredag blev Henrik kontaktet af Movia, som lyttede til udfordringerne. De vil forsøge at tilgodese, om der kan komme forbedringer i køreplanen (kan dog først træde i kraft i december) Nyt fra siddende udvalg Ansættelsesudvalg: De af skolebestyrelsen udpegede medlemmer fik på mødet den uddelegeret skolebestyrelsens udtalepligt til kommunalbestyrelsen vedr. ansættelse af en viceskoleinspektør. Tilbagemelding fra medlemmerne udpeget af skolebestyrelsen. Sundhedsrådet: Kort orientering om, hvad det er der skal registreres i SundSkoleNet. samt status på arbejdet hidtil (herunder målingerne). BL: Alle klasser er i gang med div. målinger. Vi når ikke at få data på plads inden ferien. 5. Dimissionsafslutning (10 min.) Den 26. juni er der dimission. Alle fra bestyrelsen forventes at møde op til arrangementet. Bestyrelsen er blandt andet ansvarlig for en tale til afgangseleverne samt for afviklingen af baraktiviteterne. Anne, Rikke, Henrik og Alex deltager. Skal vi lave noget andet end en tale til afgangseleverne? Henrik holder tale for afgangseleverne. 6. Årsberetning indhold og form (15 min.) Skolebetyrelsen skal aflægge en beretning for årets virksomhed. Endvidere har skolebestyrelsen pligt til at indkalde til mindst et årligt møde med forældrene til drøftelse af skolens virksomhed. På et sådant møde behandles årsberetningen. Vi besluttede på sidste møde, at arrangere et debat-møde med forældrene, hvor skole-hjemsamarbejdet, Sundskole-nettet, valg af ny skolebestyrelse og folkeskolereform vil være fokuspunkter i beretningen. Vi skal beslutte tidspunkt, form og indhold for mødet med forældrene. Årsberetningen afholdes forud for skb. møde den 26. september. Hvert medlem forbereder et emne til mundtlig fremstilling ved årsberetningen. Til næste skb. møde er der udarbejdet en indbydelse (Dorthe) - Skole-hjem-samarbejde (udsendes af Rikke) - Sundskole-nettet (udsendes af Anne) - Valg af ny skolebestyrelse (udsendes af Alex) 3/6

4 - Folkeskolereform mm. (udsendes af Henrik) 7. Timefordelingsplan, holddannelsestimer mm. (10 min.) Udmøntning af timer til klasserne inklusive brug af holddannelsestimer på nuværende tidspunkt. - Endelig timefordelingsplan inklusive holddannelsestimer Gennemgang af bilag 8. Lærernes arbejdsfordeling (10 min.) Oversigt over skemaerne vil være hængt op på lærerværelset. Skolebestyrelsen kigger på skemaerne og herunder sammenholdes de med Princip for lærernes arbejdsfordeling på Susålandets Skole. Skemaer er færdige og ophængt på lærerværelset. 9. Skolestrategi (20 min.) I selvforvaltningsaftalen er nu opsamlet de forskellige mål, som Næstved kommune mener skolen skal arbejde med. Skolens ledelse er i gang med at få udarbejdet og udfyldt de centralt fastsatte mål samt skolens egne mål. Dele af dette arbejde er skrevet ind i den vedlagte selvforvaltningsaftale. Aftalen har endnu ikke været godkendt i Børneudvalget. Skolebestyrelsen har derfor mulighed for at drøfte mål og midler som input til ledelsens videre arbejde. - Selvforvaltningsaftale for 2013 mellem Susålandets Skole og Børneudvalget Input fra medlemmerne, som skoleledelsen vil tage med i frenadrettet arbejde med selvforvaltningsaftalen. 10. Næstved Kommunes Sundhedspolitik for børn og unge - høring (15 min.) Næstved Kommunes nye sundhedspolitik, gældende for , er netop blevet godkendt af Sundhedsudvalget, som samtidig har valgt at sende Sundhedspolitikken i offentlig høring. Sundhed på tværs er det bærende element i den nye sundhedspolitik. Det betyder, at sundhedspolitikken er retningsgivende for flere fagområder i Næstved Kommune. - Høringsbrev vedr. Sundhedspolitik Forslag til Sundhedspolitik for Næstved Kommune Skb. (Henrik) udarbejder et udkast til høringssvar og rundsender til medlemmerne inden ferien. 4/6

5 11. Forældrehenvendelser til skolebestyrelsen (20 min) Skolebestyrelsen får henvendelser fra såvel enkelte forældre som fra forældreråd, der handler om forhold vedr. lærere eller klassers/elevers fungeren. Endvidere får skolebestyrelsens medlemmer henvendelser af anden karakter; for eksempel med spørgsmål eller vedr. generelle forhold på skolen. Henvendelserne kommer både til den samlede skolebestyrelse, til bestyrelsesformanden og til kontaktpersonerne for de enkelte klasser. Der er derfor et behov for en fælles drøftelse af, hvordan skolebestyrelsesmedlemmer opfatter deres i rolle i sådanne situationer. Skal det eventuelt være formandens opgave, at sikre, at der svares på alle henvendelser? Fortsættelse af drøftelse fra sidste møde. Henvendelser til skb. skal til formanden, som så sikrer sig, at der sendes svar, enten fra formanden selv eller øvrige medlemmer. Alle medlemmer i skb. skal orienteres om henvendelser samt svar. 12. Henvendelser og rykkere til diverse instanser (10 min.) Den 22. januar sendte skolebestyrelsen en henvendelse til Center for Økonomi og Analyse & Center for Uddannelse (med kopi til formand for Børneudvalget Søren Dysted). Der blev rykket for svar den 15.marts, samt yderligere rykket for svar hos de to centre den 17. april (med kopi til Carsten Rasmussen (borgmester) og Søren Dysted (formand for Børneudvalget). Der er kommet svar på henvendelsen den 16. maj (svaret er dateret den 25. april). Brevet fra CUD ankom få timer før mødets start den På mødet den drøftede vi et udkast til svar og blev enige om, at svare på alle delelementerne i svaret fra CUD. - Skolebestyrelsens brev til Center for Uddannelse & Center for Økonomi og Analyse (bilag til punkt 02 på mødet den ) - Seneste rykker vedr. henvendelsen til COA og CUD (bilag til punkt 05 på mødet den ) - Center for Uddannelse Svar på henvendelse fra Susålandets Skoles bestyrelse (bilag til punkt 04 på mødet den ) - Udkast til henvendelser og rykkere til diverse instanser bestyrelse (bilag til punkt 04 på mødet den ) - Nyt udkast til svarbrev til Center for Uddannelse & Center for Økonomi og Analyse (udsendes af Henrik) 5/6

6 13. Skolebestyrelsens årsplan for skoleåret (10 min.) Er der ønsker til punkter, der skal tilføjes? Er punkterne placeret hensigtsmæssigt? Skb. møde i maj rykker en uge frem til den 22. maj grundet sidste skoledag for 9. årgang. Punkter til næste ordinære møde: Konstituering af bestyrelsen Elevernes skema i Elevplaner Ekskursioner Punkter til kommende møder: Værdiernes offentliggørelse de fem fingre Folkeskolereform herunder SFO s rolle i den kommende folkeskole Arbejdsfordeling Gennemgang af principper Skole/hjem samarbejde Skolegård, legeplads - Årsplan for skolebestyrelsen for skoleåret (ligger på skolens hjemmeside) - Årsplan for skolebestyrelsen for skoleåret (udsendes af Henrik) tages op på næste møde 14. Eventuelt Naturbase ved Ravnstrup kan bookes. Anne sender mail vedr. booking rundt. (10 min.) 15. Referat underskrives På gensyn den 29. august Dorthe og Henrik 6/6

Skolebestyrelsesmøde 14.5.14 kl. 18.00 21.00 på Vemmedrup Skole

Skolebestyrelsesmøde 14.5.14 kl. 18.00 21.00 på Vemmedrup Skole Afbud til Lisa: Deltagere: Jeanette, Lotte, Bo, elevråd, Henriette, Jonas, Torben, Louise, Carsten, Lauge, Lisa, 1) Godkendelse og underskrive referat fra sidste møde 2) Meddelelser: a) Formand Skolerådsmøde

Læs mere

Frederiksberg Ny Skole

Frederiksberg Ny Skole Referat af skolebestyrelsens møde onsdag den 27. august 2014 kl. 17 21 Første del af mødet er kursus med Per Carøe fra og forældre fra kl. 17 19. Tilstede: Lotte Trads Jensen, Anders Christian Hvid, Lea

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Børne- og Kulturudvalget Dagsorden Dato: Onsdag den 15. januar 2014 Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 405 mødelokale på Rådhuset Jytte Bendtsen, Kenneth Kristensen Berth, Erdal

Læs mere

2. Tilsyn 3. Budget 4. Samarbejde i bestyrelsen 5. Kontakt udadtil 6. Undervisningens indhold 7. Ansættelse og afskedigelse 8.

2. Tilsyn 3. Budget 4. Samarbejde i bestyrelsen 5. Kontakt udadtil 6. Undervisningens indhold 7. Ansættelse og afskedigelse 8. Publikation: Hvorfor og hvordan? - Skolebestyrelsen Hæfte 1 Skolebestyrelsen Hæfte 1 Hvorfor og hvordan? Første hæfte af otte i serien om skolebestyrelsen. De øvrige er: 2. Tilsyn 3. Budget 4. Samarbejde

Læs mere

Pjece til forældre. om at være i dagtilbudsbestyrelser

Pjece til forældre. om at være i dagtilbudsbestyrelser Pjece til forældre om at være i dagtilbudsbestyrelser Kære forælder Velkommen til arbejdet som bestyrelsesrepræsentant i dit barns dagtilbud. Det er min overbevisning, at ansvar og inddragelse giver de

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. juni 2011

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. juni 2011 Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. juni 2011 Kl. 17:00 i Mødelokale 2, Allerslev Skoleleder Lene Endahl fra Firkløverskolen deltager i punkt 10. Dialogmøde med skolebestyrelserne kl. 19:30-21:00

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde i Børnehusene Nivå Onsdag den 5. november kl. 17.30 20.00. I Lærkereden, Nivåhøj 80, 2990 Nivå

Referat fra bestyrelsesmøde i Børnehusene Nivå Onsdag den 5. november kl. 17.30 20.00. I Lærkereden, Nivåhøj 80, 2990 Nivå Referat fra bestyrelsesmøde i Børnehusene Nivå Onsdag den 5. november kl. 17.30 20.00 Børnehusene Nivå Jane Sys Toftesgaard Telefon 72 56 53 44 JSTO@fredensborg.dk I Lærkereden, Nivåhøj 80, 2990 Nivå 1.

Læs mere

Dagsorden. Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen

Dagsorden. Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Mødereferat: Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Dato: 12. 13. september 2012 Sted: Hornstrup Kursuscenter Start: 12.9.2012 kl. 10.30 Slut: 13.9.2012 kl. 11.45 URO/HWI/MWS Hovedbestyrelsen: Uffe

Læs mere

Egholmskolen. Erfaringer med kvalitetsarbejde DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Egholmskolen. Erfaringer med kvalitetsarbejde DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Egholmskolen Erfaringer med kvalitetsarbejde 2007 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Egholmskolen 2007 Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse er tilladt Bemærk: Danmarks Evalueringsinstitut sætter

Læs mere

STYRELSESVEDTÆGT FOR VEJLE KOMMUNES SKOLEVÆSEN

STYRELSESVEDTÆGT FOR VEJLE KOMMUNES SKOLEVÆSEN STYRELSESVEDTÆGT FOR VEJLE KOMMUNES SKOLEVÆSEN GÆLDENDE FRA 1. AUGUST 2007 Indholdsfortegnelse FORORD... 3 EN NY KOMMUNE ET NYT SKOLESYN...3 1. SKOLESYN FOR VEJLE KOMMUNE... 4 1.1. LÆRINGSSYN...5 1.2.

Læs mere

Ansøgning vedr. ny ledelsesstruktur 2010

Ansøgning vedr. ny ledelsesstruktur 2010 Ansøgning vedr. ny ledelsesstruktur 2010 Skødstrup Skole søger hermed om at få mulighed for at realisere en ny ledelsesstruktur. Indledning: Skødstrup skoles vilkår og opgaver har ændret sig væsentligt

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 18. marts 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Carsten

Læs mere

Årsberetning fra Skolebestyrelsen Skoleåret 2008-2009

Årsberetning fra Skolebestyrelsen Skoleåret 2008-2009 Årsberetning fra Skolebestyrelsen Skoleåret 2008-2009 Skal man sætte en overskrift på skoleåret 2008-2009 kunne det fint være SAMARBEJDE. Overskriften dækker både over det vigtige daglige samarbejde mellem

Læs mere

Principper på Vorgod-Barde Skole

Principper på Vorgod-Barde Skole VORGOD-BARDE SKOLE Principper på Vorgod-Barde Skole OLE 1. UNDERVISNINGENS ORGANISERING Vorgod-Barde Skole har 7 klassetrin fra 0. til 6. klasse. På årgange med over 28 elever tilstræbes tolærer-ordning

Læs mere

Der opbygges et system, hvor de forældrevalgte skolebestyrelsesmedlemmer får skabt kontakt til de enkelte klasser.

Der opbygges et system, hvor de forældrevalgte skolebestyrelsesmedlemmer får skabt kontakt til de enkelte klasser. Principper for Slagslunde Skole Kommunikation omkring skolen Handleplaner: Skoleledelsen og skolebestyrelsen udsender en folder til forældrene. Den beskriver skolens mål og giver praktiske oplysninger

Læs mere

Hvidovre Lærerforenings ordinære generalforsamling

Hvidovre Lærerforenings ordinære generalforsamling Hvidovre Lærerforenings ordinære generalforsamling torsdag den 26. marts 2015 kl. 16.30 på lærerværelset på Engstrandskolen, Hvidovrevej 440, 2650 Hvidovre Endelig dagsorden 1) Valg af dirigent Kredsstyrelsens

Læs mere

CHRISTIANSHAVNS LOKALUDVALG. For mødet den 29. september 2010 kl. 18.30 i Beboerhuset, Dronningensgade 34

CHRISTIANSHAVNS LOKALUDVALG. For mødet den 29. september 2010 kl. 18.30 i Beboerhuset, Dronningensgade 34 1. Åben spørgetid (2010-138456) 2. Godkendelse af dagsordenen (2010-138481) 3. Budgetaftalen for 2011 og Christianshavn (2010-139587) 4. Forslag til Kommuneplanstrategi - høringssvar (2010-138659) 5. Integrationspolitik

Læs mere

Egebækskolen. Den nye folkeskolereform

Egebækskolen. Den nye folkeskolereform Egebækskolen Den nye folkeskolereform 1 Kære Alle I juni 2013 blev der som bekendt indgået aftale om en ny skolereform. Reformen træder i kraft 1. august 2014. Formålet med reformen er blandt andet, at

Læs mere

SKOLEBESTYRELSESMØDE

SKOLEBESTYRELSESMØDE SIGERSLEVØSTER PRIVATSKOLE SKOLEBESTYRELSESMØDE 09-12-2014 klokken 17.00, på lærerværelset Til stede: Fraværende: Referent: Brian Farsinsen (BF), Julie Wilson (JW), Jens Peder Knudsen (JPK), Thomas Lyse

Læs mere

Referat af møde i Lokalt uddannelsesudvalg for social og sundhedsuddannelserne

Referat af møde i Lokalt uddannelsesudvalg for social og sundhedsuddannelserne Referat af møde i Lokalt uddannelsesudvalg for social og sundhedsuddannelserne Mandag den 2. februar 2009 kl. 13.00 15.00 på social og sundhedsskolen syd. Medlemmer: Alice Andersen FOA formand Tom Svendsen,

Læs mere

Åben. BØRNE- OG SKOLEUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Colosseum. Mødedato Onsdag den 14. august 2013. Mødetidspunkt Kl. 9.00.

Åben. BØRNE- OG SKOLEUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Colosseum. Mødedato Onsdag den 14. august 2013. Mødetidspunkt Kl. 9.00. Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Colosseum Mødedato Onsdag den 14. august 2013 Mødetidspunkt Kl. 9.00 Medlemmer Fra forvaltningen Daniel E. Hansen (V), Kristine Thrane (A), Randi Mondorf (V), Jens

Læs mere

Lektiehjælpernes Hvem, Hvad, Hvor

Lektiehjælpernes Hvem, Hvad, Hvor Lektiehjælpernes Hvem, Hvad, Hvor - En informationsmappe for lektiehjælpere ved Dansk Flygtningehjælp Lektiehjælpen er etableret i samarbejde med Brug for alle unge - en kampagne ved Ministeriet for Flygtninge,

Læs mere

FOLKESKOLEREFORM I ALBERTSLUND 2014

FOLKESKOLEREFORM I ALBERTSLUND 2014 FOLKESKOLEREFORM I ALBERTSLUND 2014 Kommunalbestyrelsen har vedtaget rammerne for, hvordan folkeskolereformen skal se ud i Albertslund. Dermed er grundlaget dannet for en ny og anderledes skoledag, der

Læs mere

DAGSORDEN For mødet d. 21. september, kl. 18.30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkes Vej 65

DAGSORDEN For mødet d. 21. september, kl. 18.30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkes Vej 65 DAGSORDEN For mødet d. 21. september, kl. 18.30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkes Vej 65 1. Godkendelse af dagsordenen 2. Beskæftigelses- og Integrationsborgmester Klaus Bondam introducerer den nye integrationspolitik.

Læs mere

ELEVRÅDSHÅNDBOGEN Danske Gymnasieelevers Sammenslutning 2013. Redaktion: DGS sekretariat 11/12 og 12/13 Tryk: Tryk 16

ELEVRÅDSHÅNDBOGEN Danske Gymnasieelevers Sammenslutning 2013. Redaktion: DGS sekretariat 11/12 og 12/13 Tryk: Tryk 16 ELEVRÅDSHÅNDBOGEN Danske Gymnasieelevers Sammenslutning 2013. Redaktion: DGS sekretariat 11/12 og 12/13 Tryk: Tryk 16 DGS, Vibevej 31, 2400 København NV, Tlf. 70 20 40 17 www.gymnasieelever.dk Tak til

Læs mere

Referat af møde den 7/11 2012

Referat af møde den 7/11 2012 Nøvling Skole den 14/1 2013 Møde Tid Sted Deltagere Mødeleder Referent Skolebestyrelsesmøde Den 07.11.2012, kl. 17.00 19.00 Nøvling Skole Christina Thorsted Jensen, Sanne Hvid, Marina Sørensen, Michael

Læs mere

August 2010. Handicapråd. Den gode praksis

August 2010. Handicapråd. Den gode praksis August 2010 Handicapråd Den gode praksis Handicapråd Den gode praksis Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Handicaprådets sammensætning og samarbejde... 4 Handicaprådets formål og opgaver... 4 Sektoransvar

Læs mere

Albertslund Boligselskab. 15. april 2015. Referat fra organisationsbestyrelsesmøde den 14. april 2015 kl. 17.00

Albertslund Boligselskab. 15. april 2015. Referat fra organisationsbestyrelsesmøde den 14. april 2015 kl. 17.00 Albertslund Boligselskab 15. april 2015 Referat fra organisationsbestyrelsesmøde den 14. april 2015 kl. 17.00 Deltagere: Karl Neumann, Per Mogensen, Hans Holm, Kirsten Mogensen, Majbritt Brander, Dorte

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Referat

Kommunalbestyrelsen. Referat Kommunalbestyrelsen Referat Dato 18. september 2014 Mødetidspunkt 18:00 Sluttidspunkt 20:40 Sted Medlemmer Fraværende Byrådssalen, Vordingborg Rådhus Knud Larsen, Bo Manderup, Eva Sommer-Madsen, Kim Petersen,

Læs mere

Rammer for implementering af ny skolereform

Rammer for implementering af ny skolereform Rammer for implementering af ny skolereform Sagsnummer: 13/29782 Sagsansvarlig: LSTE Beslutningstema: I forsommeren blev der indgået aftale om en ny skolereform, der træder i kraft pr. 1. august 2014.

Læs mere