Bekendtgørelse om kvalifikationskrav til søfarende og fiskere og om sønæringsbeviser

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bekendtgørelse om kvalifikationskrav til søfarende og fiskere og om sønæringsbeviser"

Transkript

1 Bekendtgørelse om kvalifikationskrav til søfarende og fiskere og om sønæringsbeviser 1) I medfør af 18, 19, 20, 25b og 27 i lov om skibes besætning, jf. lovbekendtgørelse nr. 168 af 27. februar 2012, som ændret ved 3 i lov nr. 493 af 12. maj 2010, 1 i lov nr. 478 af 30. maj 2012, 60 i lov nr af 18. december 2012 og 4 i lov nr af 23. december 2012, fastsættes: Definitioner og påtegninger 1. Følgende ord og udtryk skal forstås som angivet: 1) IMO henviser til De Forenede Nationers internationale maritime organisation. 2) STCW-konventionen International Convention on Standards of Training, Certification and Watchkeeping for Seafarers, med senere ændringer (STCW-konventionen), henviser til den internationale konvention om uddannelse af søfarende, om sønæring og om vagthold, i det omfang den gælder for de pågældende områder, under hensyntagen til overgangsbestemmelserne i artikel VII og reglement I/15 i konventionen og inklusive, hvor det er relevant, de gældende bestemmelser i STCW-koden, i den gældende affattelse. 3) Ved STCW-koden forstås den ved STCW 1995-partkonferencens resolution nr. 2 vedtagne kode om uddannelse af søfarende, om sønæring og om vagthold, i den gældende affattelse. 4) Længder: a) Længden (L) af fiskeskibe defineres som 96 pct. af den totale længde på en vandlinje ved 85 pct. af den mindste dybde (moulded) målt fra køllinjen eller som længden fra forenden af stævnen til rorstammens akse beregnet på nævnte vandlinje, hvis denne længde er den største. I skibe med styrlastighed skal den vandlinje, på hvilken længden måles, være parallel med konstruktionsvandlinjen eller i overensstemmelse med Meddelelser fra Søfartsstyrelsen E eller F. b) Længden af fritidsfartøjer defineres som længden overalt målt i henhold til fritidsbådsdirektivet efter den relevante harmoniserede standard. Skrog og fenderliste måles med, men eksterne ror, eksterne drev og påhængsmotorer, badeplatforme, bovspryd og lignende måles ikke med. 5) Ved dualtjeneste forstås kombineret dæks- og maskintjeneste. 6) Et sønæringsbevis defineres som et certifikat, der er udstedt og påtegnet til skibsførere og officerer og GMDSS-radiooperatører og giver sønæringsrettigheder i henhold til reglerne i STCWkonventionens kapitel II, III og IV. Endvidere omfattes certifikater udstedt til skibsførere, officerer og radiooperatører i fiskeskibe samt certifikater udstedt til skibsførere og styrmænd i fritidsfartøjer og beviser udstedt i medfør af 61, stk. 1. 7) Et kvalifikationsbevis defineres som et certifikat, bortset fra et sønæringsbevis, udstedt til en søfarende, som erklærer, at de relevante krav til træning, kompetencer eller fartstid i henhold til reglerne i STCW-konventionen er opfyldt, samt duelighedsbevis i motorpasning. 2. Sønæringsbeviser og kvalifikationsbeviser påtegnes med reglementer og begrænsninger, jævnfør STCW-konventionen, og/eller titler som anført i bilag 1. Beviser påtegnes endvidere med personnavn og cpr.-nummer. 1) Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/36/EF af 7. september 2005 om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer, EU-Tidende 2005, nr. L 255, side 22.

2 Kapitel 1 Handelsskibe Dæks-, maskin- og enhedsmandskab 3. Personer, der skal gøre tjeneste som dæks-, maskin- og enhedsmandskab, skal opfylde nedenstående betingelser: 1) En ubefaren matros, ubefaren motormand eller ubefaren skibsassistent skal have gennemført grundmodul for skibsassistenter eller gennemført erhvervsfiskeriets grundkursus, kursus i brandbekæmpelse i skibe og kursus i grundlæggende tankskibsoperationer for olie-, kemikalieog gastankskibe. 2) En befaren matros, befaren motormand eller befaren skibsassistent skal have a) udført tjeneste som henholdsvis ubefaren matros, ubefaren motormand eller ubefaren skibsassistent 18 måneder i søgående handelsskibe med en bruttotonnage på 20 eller derover og gennemført afslutningsmodul for skibsassistenter eller b) udført tjeneste som ubefaren skibsassistent i 12 måneder dokumenteret ved en godkendt uddannelsesbog i søgående handelsskibe med en bruttotonnage på 20 eller derover og have gennemført afslutningsmodul for skibsassistenter eller c) gennemført afslutningsmodul for skibsassistenter for personer med svendebrev. Stk. 2. Personer, der efter 31. december 2016 skal gøre tjeneste som befaren matros, befaren motormand eller befaren skibsassistent, skal være i besiddelse af et kvalifikationsbevis som befaren skibsassistent. Stk. 3. Personer, der har gennemført afslutningsmodul for skibsassistent for personer med svendebrev, skal efter den 31. december 2015 have udført tjeneste som ubefaren skibsassistent i 12 måneder for at udmønstre som befaren skibsassistent. Stk. 4. Søfarende, der inden 1. februar 2002 retmæssigt har erhvervet fartstid på danske skibe som befaren matros, befaren motormand eller befaren skibsassistent, anses at have gennemført den i stk. 1, pkt. 1, krævede grunduddannelse. 4. I skibe registreret i Dansk Internationalt Skibsregister kan Søfartsstyrelsen tillade, at personer, som dokumenterer at have gennemført en godkendt grunduddannelse, der opfylder kravene i STCW-konventionens reglement VI/1 og i STCW-kodens afsnit A-VI/1, paragraf 2, om "Basic Training", kan gøre tjeneste som dæks-, maskin- og enhedsmandskab, hvis de opfylder nedenstående betingelser: 1) En ubefaren matros, ubefaren motormand eller ubefaren skibsassistent skal have udført henholdsvis dækstjeneste, maskintjeneste eller dualtjeneste som medlem af en enhedsbesætning i søgående skibe i 12 måneder. 2) En befaren matros eller befaren motormand skal have udført dækstjeneste eller maskintjeneste i søgående skibe i 36 måneder. 3) En befaren skibsassistent skal have udført dualtjeneste som medlem af en enhedsbesætning i søgående skibe i 36 måneder. Stk. 2. Dokumentation som anført i stk. 1 vedrørende STCW-reglement VI/I og STCW-kodens afsnit A-VI/1, paragraf 2, skal være udstedt af en stat, som af Søfartsstyrelsen er anerkendt hertil. Stk. 3. Ved den i stk. 1 godkendte grunduddannelse forstås, at IMO's søsikkerhedskomité har meddelt, at det bevisudstedende land ved sit informationsmateriale til IMO har vist, at det fuldt og helt har implementeret STCW-konventionen. 5. Til erhvervelse af kvalifikationsbevis som ubefaren skibsassistent kræves, at vedkommende 1) har gennemført grundmodul for skibsassistenter eller

3 2) har gennemført erhvervsfiskeriets grundkursus, kursus i brandbekæmpelse i skibe og kursus i grundlæggende tankskibsoperationer for olie-, kemikalie- og gastankskibe, 3) er fyldt 18 år og 4) er i besiddelse af et sundhedsbevis for søfarende og fiskere, der er gyldigt for den tjeneste, som sønæringsbeviset giver ret til, herunder er skikket til udkig. 6. Til erhvervelse af kvalifikationsbevis som befaren skibsassistent kræves, at vedkommende opfylder bestemmelserne i 3, stk. 1, nr. 2 eller 3, stk. 3, til udmønstring som befaren skibsassistent, 1) har gyldigt vagtholdsbevis, 2) er fyldt 18 år, 3) er i besiddelse af et sundhedsbevis for søfarende og fiskere, der er gyldigt for den tjeneste, som beviset giver ret til, herunder er skikket til udkig, eller 4) opfylder betingelserne for udmønstring som befaren matros eller befaren motormand og derefter har erhvervet fartstid som henholdsvis befaren matros eller befaren motormand i mindst 12 måneder og har gennemført en godkendt uddannelse af befarne matroser eller befarne motormænd til befaren skibsassistent og herunder har erhvervet 3 måneders fartstid dokumenteret ved en godkendt uddannelsesbog som led i denne uddannelse af matroser/motormænd til skibsassistenter. Sønæringsbeviser mv. til navigatører 7. Der kræves foruden kravene for erhvervelse af sønæringsbeviser, som anført under de enkelte beviser, at vedkommende 1) er i besiddelse af et sundhedsbevis for søfarende og fiskere, der er gyldigt for den tjeneste, som sønæringsbeviset giver ret til, herunder er skikket til udkig, 2) har gyldigt certifikat som radiooperatør i GMDSS (GOC eller ROC), 3) er myndig og ikke under værgemål efter værgemålslovens 5 eller under samværgemål efter værgemålslovens 7 og 4) hvor intet andet er nævnt, har erhvervet den foreskrevne fartstid i søgående handelsskibe med en bruttotonnage på 20 eller derover. 8. Til erhvervelse af duelighedsbevis i sejlads gældende for handelsskibe kræves, at vedkommende 1) har gyldigt vagtholdsbevis, 2) har bestået duelighedsprøve i sejlads for handelsskibe, 3) har gennemført a) grundmodul for skibsassistenter eller b) erhvervsfiskeriets grundkursus, kursus i brandbekæmpelse i skibe og kursus i grundlæggende tankskibsoperationer for olie-, kemikalie- og gastankskibe eller c) skibsassistentkursus for personer med svendebrev og d) derefter erhvervet 3 måneders fartstid som skibsassistent eller 4) har erhvervet en samlet fartstid på 12 måneder ved dækstjeneste. 9. Til erhvervelse af sønæringsbevis som bedstemand kræves, at vedkommende 1) opfylder betingelserne for erhvervelse af duelighedsbevis i sejlads gældende for handelsskibe og 2) har erhvervet 18 måneders fartstid ved dækstjeneste.

4 10. Til erhvervelse af bevis som vagthavende styrmand, styrmand af 2. grad, 3. grad og 4. grad kræves, at vedkommende 1) som grunduddannelse a) har gennemført grundmodul for skibsassistenter og derefter erhvervet 12 måneders fartstid som styrmandsaspirant under en godkendt uddannelsesordning, b) har gennemført grundmodul for skibsassistenter, har erhvervet en fartstid på 18 måneder og har gyldigt vagtholdsbevis, c) har gennemført afslutningsmodul for skibsassistenter, har erhvervet en fartstid på 15 måneder og har gyldigt vagtholdsbevis, d) opfylder betingelserne for udmønstring som befaren skibsassistent, har 12 måneders fartstid som skibsassistent og har gyldigt vagtholdsbevis eller e) har gennemført praktikforløbet som studerende på en godkendt ordning for uddannelse til dual skibsofficer eller navigatør og 2) i relation til uddannelsesbog og fartstid a) enten ved en godkendt uddannelsesbog dokumenterer, at uddannelsen under den under nr. 1 omhandlede fartstid er gennemført med tilfredsstillende resultat eller b) har erhvervet en samlet fartstid på 36 måneder ved dækstjeneste og 3) har bestået a) kystskippereksamen ved udstedelse af bevis som styrmand af 4. grad, b) juniorofficerseksamen som dual skibsofficer ved udstedelse af bevis som vagthavende styrmand, c) sætteskippereksamen eller har gennemført uddannelsen til styrmand ved udstedelse af bevis som styrmand af 3. grad eller d) skibsførereksamen eller seniorofficerseksamen som skibschef eller skibsfører ved udstedelse af bevis som styrmand af 2. grad. Stk. 2. For erhvervelse af bevis som vagthavende styrmand og som styrmand af 2. og 3. grad skal 12 måneder af den i stk. 1 foreskrevne fartstid være erhvervet i skibe med en bruttotonnage på 500 eller derover, heraf 6 måneder i skibe uden for kystfart. Stk. 3. Personer, der opfylder kravene om eksamen i stk. 1, nr. 3 b og c, og som opfylder kravet i stk. 2 bortset fra kravet om fartstid uden for kystfart, kan erhverve henholdsvis bevis som vagthavende styrmand eller bevis som styrmand af 3. grad med påtegning om, at beviset kun giver ret til at gøre tjeneste i skibe i kystfart. Stk. 4. Personer, der opfylder kravene om eksamen i stk. 1, nr. 3 b og c, og som opfylder kravet i stk. 2 bortset fra kravet om fartstid i skibe med en bruttotonnage på 500 eller derover, kan erhverve henholdsvis bevis som vagthavende styrmand eller bevis som styrmand af 3. grad med påtegning om, at beviset kun giver ret til at gøre tjeneste i skibe i med en bruttotonnage under Til erhvervelse af sønæringsbevis som kystskipper kræves, at vedkommende 1) har bestået kystskippereksamen eller 2) har bestået styrmandseksamen efter 1. januar 2013 og 3) har gyldigt sønæringsbevis som styrmand af 4. grad, 4) har dansk indfødsret, 5) er fyldt 20 år og 6) har erhvervet 12 måneders fartstid under forhold, hvor sønæringsbevis som bedstemand eller styrmand af 4. grad er foreskrevet. 12. Til erhvervelse af sønæringsbevis som sætteskipper kræves, at vedkommende har 1) bestået sætteskippereksamen, 2) gyldigt sønæringsbevis som styrmand af 3. grad,

5 3) dansk indfødsret, 4) erhvervet fartstid under forhold, hvor sønæringsbevis som vagthavende styrmand eller højere er foreskrevet a) i 24 måneder, heraf 12 måneder som øverste eller eneste styrmand, eller b) i 36 måneder som styrmand. 13. Til erhvervelse af sønæringsbevis som styrmand af 1. grad kræves, at vedkommende har 1) bestået skibsførereksamen eller seniorofficerseksamen som skibschef eller skibsfører, 2) gyldigt sønæringsbevis som styrmand af 2. grad og 3) erhvervet 12 måneders fartstid under forhold, hvor sønæringsbevis som vagthavende styrmand, styrmand af 2. eller 3. grad er foreskrevet. 14. Til erhvervelse af sønæringsbevis som skibsfører kræves, at vedkommende har 1) bestået skibsførereksamen eller seniorofficerseksamen som skibschef eller skibsfører, 2) gyldigt sønæringsbevis som styrmand af 1., 2. eller 3. grad eller som vagthavende styrmand, 3) dansk indfødsret og 4) erhvervet fartstid i skibe med en bruttotonnage på 500 eller derover under forhold, hvor sønæringsbevis som vagthavende styrmand eller højere er foreskrevet a) i 24 måneder, heraf 12 måneder som øverste eller eneste styrmand, eller b) i 36 måneder som styrmand. 15. I den i 8, nr. 4 og 9 og 10 foreskrevne fartstid kan medregnes dækstjeneste i søgående fiskeskibe med en længde på 15 meter eller derover. Dog skal mindst 12 måneder af den i 9 og 10, stk. 1, nævnte fartstid være erhvervet i søgående handelsskibe, hvor intet andet fremgår af andre bestemmelser. Sønæringsbeviser mv. til maskinofficerer 16. Der kræves foruden kravene for erhvervelse af sønæringsbevis, som anført under de enkelte beviser, at vedkommende 1) er i besiddelse af et sundhedsbevis for søfarende og fiskere, der er gyldigt for den tjeneste, som sønæringsbeviset giver ret til, 2) er myndig og ikke under værgemål efter værgemålslovens 5 eller under samværgemål efter værgemålslovens 7 og 3) har erhvervet den foreskrevne fartstid og maskintjeneste i søgående handels- eller fiskeskibe med en fremdrivningseffekt på 750 kw eller derover, medmindre andet følger af Til erhvervelse af kvalifikationsbeviset duelighedsbevis i motorpasning kræves, at vedkommende har 1) bestået duelighedsprøve i motorpasning og 2) erhvervet fartstid ved dæks- og/eller maskintjeneste i søgående skibe med en fremdrivningseffekt på 100 kw eller derover i 6 måneder. 18. Til erhvervelse af sønæringsbevis som vagthavende maskinmester kræves, at vedkommende enten har bestået 1) skibsmaskinisteksamen eller maskinmestereksamen med maritime valgfag og har gennemført a) kombineret værkstedsskole og maskintjeneste i sammenlagt 12 måneder, heraf mindst 6 måneders maskintjeneste i skibe under direkte opsyn af en maskinofficer ved en godkendt ordning for uddannelse til skibsmaskinist eller maskinmester, og

6 b) uddannelse og træning dokumenteret ved en godkendt uddannelsesbog til skibsmaskinist eller maskinmester eller 2) juniorofficerseksamen som dual skibsofficer, herunder har gennemført uddannelse og træning dokumenteret ved en godkendt uddannelsesbog. 19. Til erhvervelse af sønæringsbevis som skibsmaskinist af 2. grad kræves, at vedkommende enten har bestået 1) skibsmaskinisteksamen eller maskinmestereksamen med maritime valgfag og har gjort maskintjeneste i 12 måneder og gennemført uddannelse og træning dokumenteret ved en godkendt uddannelsesbog, 2) seniorofficerseksamen som skibschef eller maskinchef og har gjort dualtjeneste i 12 måneder og gennemført uddannelse og træning dokumenteret ved en godkendt uddannelsesbog 20. Til erhvervelse af sønæringsbevis som skibsmaskinist af 1. grad kræves, at vedkommende har 1) skibsmaskinisteksamen, 2) gyldigt sønæringsbevis som skibsmaskinist af 2. grad og 3) gjort maskintjeneste i 24 måneder, heraf 12 måneder under forhold, hvor sønæringsbevis som skibsmaskinist af 2. grad er foreskrevet. 21. Til erhvervelse af sønæringsbevis som skibsmaskinmester af 1. grad kræves, at vedkommende enten har bestået 1) maskinmestereksamen med maritime valgfag, har et gyldigt sønæringsbevis som vagthavende maskinmester og erhvervet 12 måneders fartstid under forhold, hvor sønæringsbevis som vagthavende maskinmester er foreskrevet eller 2) seniorofficerseksamen som skibschef eller maskinchef, har et gyldigt sønæringsbevis som vagthavende maskinmester og har erhvervet 12 måneders fartstid under forhold, hvor sønæringsbevis som dual juniorofficer er foreskrevet. 22. Til erhvervelse af sønæringsbevis som skibsmaskinchef kræves, at vedkommende 1) har bestået maskinmestereksamen med maritime valgfag eller seniorofficerseksamen som skibschef eller maskinchef og har erhvervet fartstid a) i 24 måneder, såfremt mindst 12 måneder er optjent under forhold, hvor sønæringsbevis som skibsmaskinmester af 1. grad er foreskrevet, eller b) i 36 måneder under forhold, hvor sønæringsbevis som vagthavende maskinmester er foreskrevet. 23. De i omhandlede sønæringsbeviser giver ret til at gøre tjeneste i motorskibe. Beviser udstedt på grundlag af maskinmestereksamen med maritime valgfag eller seniorofficerseksamen som skibschef eller maskinchef kan påtegnes om, at de tillige giver ret til at gøre tjeneste i dampskibe, når vedkommende har gjort maskintjeneste i mindst 3 måneder i dampskibe. Sønæringsbeviser mv. til duale skibsofficerer 24. For personer, der opfylder betingelserne for erhvervelse af sønæringsbevis som navigatør, jævnfør 8-14, og som maskinofficer, jævnfør 17-23, udstedes et sønæringsbevis som dual skibsofficer. Bevis som dual skibsofficer udstedes i stedet for sønæringsbeviser som navigatør og maskinofficer og påtegnes med de sønæringsrettigheder, som vedkommende personer er i besiddelse af, jævnfør 8-14 og

7 Til erhvervelse af bevis som navigatør i handelsskibe for navigatører i fiskeskibe og anerkendelse af uddannelse og fartstid fra fiskeskibe til tjeneste i handelsskibe 25. Der kræves foruden kravene for erhvervelse af sønæringsbeviser, som anført under de enkelte beviser, at vedkommende 1) er i besiddelse af et sundhedsbevis for søfarende og fiskere, der er gyldigt for den tjeneste, som sønæringsbeviset giver ret til, herunder er skikket til udkig, 2) har gyldigt certifikat som radiooperatør i GMDSS (GOC eller ROC), 3) er myndig og ikke under værgemål efter værgemålslovens 5 eller under samværgemål efter værgemålslovens 7, 4) hvor intet andet er nævnt, har erhvervet den foreskrevne fartstid i søgående handelsskibe med en bruttotonnage på 20 eller derover, og 5) hvor intet andet er nævnt, har erhvervet den foreskrevne fartstid i søgående fiskeskibe med en længde på 15 meter eller derover. 26. Personer med gyldigt sønæringsbevis som bedstemand i fiskeskibe kan erhverve duelighedsbevis i sejlads gældende for handelsskibe, når vedkommende har 1) bestået duelighedsprøve i sejlads for handelsskibe eller fiskeskippereksamen af 3. grad eller højere, 2) gennemført kursus i brandbekæmpelse i skibe, 3) erhvervet 1 måneds fartstid som overtallig styrmand i søgående handelsskibe og 4) erhvervet en samlet fartstid i fiskeskibe og i søgående handelsskibe på minimum 12 måneder. 27. Personer med gyldigt sønæringsbevis som bedstemand i fiskeskibe kan erhverve sønæringsbevis som bedstemand i handelsskibe, når vedkommende har 1) bestået duelighedsprøve i sejlads for handelsskibe eller fiskeskippereksamen af 3. grad eller højere, 2) gennemført kursus i brandbekæmpelse i skibe, 3) erhvervet 1 måneds fartstid som overtallig styrmand i søgående handelsskibe og 4) erhvervet en samlet fartstid i fiskeskibe og i søgående handelsskibe på minimum 18 måneder. 28. Personer med gyldigt sønæringsbevis som styrmand af 3. grad i fiskeskibe eller højere kan erhverve sønæringsbevis som styrmand af 4. grad, når vedkommende har 1) bestået kystskippereksamen, 2) mindst 6 måneders fartstid som navigatør i fiskeskibe inden for de forudgående 5 år og har erhvervet a) 2 måneders fartstid som ubefaren skibsassistent i søgående handelsskibe eller b) 6 måneders fartstid som overtallig styrmand i søgående handelsskibe og gennemført uddannelse og træning dokumenteret ved en godkendt uddannelsesbog og som minimum erhvervet 12 måneders fartstid som navigatør i fiskeskibe inden for de forudgående 5 år eller c) 6 måneders fartstid som ubefaren skibsassistent i søgående handelsskibe og som minimum erhvervet 12 måneders fartstid som navigatør i fiskeskibe med en længde på 24 meter eller derover inden for de forudgående 5 år eller d) 3 måneders fartstid som overtallig styrmand i søgående handelsskibe og gennemført uddannelse og træning dokumenteret ved en godkendt uddannelsesbog og som minimum erhvervet 12 måneders fartstid som navigatør i fiskeskibe med en længde på 24 meter eller derover inden for de forudgående 5 år. 29. Personer med gyldigt sønæringsbevis som styrmand af 1. grad i fiskeskibe eller højere kan erhverve sønæringsbevis som styrmand af 3. grad, når vedkommende

8 1) opfylder kravet til eksamen i 10, stk. 1, nr. 3 c, 2) har erhvervet mindst 6 måneders fartstid som navigatør i fiskeskibe inden for de forudgående 5 år og har erhvervet a) 2 måneders fartstid som skibsassistent i søgående handelsskibe med en bruttotonnage på 500 eller derover, hvoraf de 6 måneder skal være erhvervet uden for kystfart, eller b) 6 måneders fartstid som overtallig styrmand i søgående handelsskibe med en bruttotonnage på 500 eller derover uden for kystfart og gennemført uddannelse og træning dokumenteret ved en godkendt uddannelsesbog og som minimum erhvervet 12 måneders fartstid som navigatør i fiskeskibe inden for de forudgående 5 år eller c) 6 måneders fartstid som skibsassistent i søgående handelsskibe med en bruttotonnage på 500 eller derover uden for kystfart og som minimum erhvervet 12 måneders fartstid som navigatør i fiskeskibe med en længde på 24 meter eller derover inden for de forudgående 5 år eller d) 3 måneders fartstid som overtallig styrmand i søgående handelsskibe med en bruttotonnage på 500 eller derover uden for kystfart og gennemført uddannelse og træning dokumenteret ved en godkendt uddannelsesbog og som minimum erhvervet 12 måneders fartstid som navigatør i fiskeskibe med en længde på 24 meter eller derover inden for de forudgående 5 år. Stk. 2. Personer, der opfylder kravene om eksamen i 10, stk. 1, nr. 3 c, og som opfylder kravet i stk. 1 bortset fra kravet om fartstid uden for kystfart, kan erhverve bevis som styrmand af 3. grad med påtegning om, at beviset kun giver ret til at gøre tjeneste i skibe i kystfart. Stk. 3. Personer, der opfylder kravene om eksamen i 10, stk. 1, nr. 3 c, og som opfylder kravet i stk. 1, bortset fra kravet om fartstid i skibe med en bruttotonnage på 500 eller derover, kan erhverve bevis som styrmand af 3. grad med påtegning om, at beviset kun giver ret til at gøre tjeneste i skibe med en bruttotonnage under 500. Til erhvervelse af bevis som navigatør i handelsskibe for personer med bevis som maskinofficer og om anerkendelse af uddannelse og fartstid for maskinofficerer til navigatører 30. Personer med gyldigt sønæringsbevis som skibsmaskinist af 2. grad eller højere kan erhverve bevis som vagthavende styrmand og bevis som styrmand af 2. grad eller 3. grad, når vedkommende 1) i relation til uddannelsesbog og fartstid a) har erhvervet 6 måneders fartstid som styrmandsaspirant eller skibsassistent i søgående handelsskibe med en bruttotonnage på 500 eller derover uden for kystfart, idet uddannelse og træning om bord til navigatør skal være dokumenteret i en godkendt uddannelsesbog, eller b) under tjeneste som maskinofficer har gennemført et godkendt praktikforløb for uddannelse til navigatør af mindst 12 måneders varighed i søgående handelsskibe med en bruttotonnage på 500 eller derover, hvoraf 6 måneder skal være erhvervet i skibe uden for kystfart, og 2) har bestået a) juniorofficerseksamen som dual skibsofficer eller navigatør ved udstedelse af bevis som vagthavende styrmand, b) sætteskippereksamen eller har gennemført uddannelsen til styrmand ved udstedelse af bevis som styrmand af 3. grad eller c) skibsførereksamen eller seniorofficerseksamen som skibschef eller skibsfører ved udstedelse af bevis som styrmand af 2. grad. Stk. 2. Personer med gyldigt sønæringsbevis som skibsmaskinist af 2. grad eller højere kan erhverve bevis som styrmand af 4. grad, når vedkommende

9 1) har erhvervet 6 måneders fartstid som styrmandsaspirant eller skibsassistent i søgående handelsskibe, idet uddannelse og træning om bord til navigatør skal være dokumenteret i en godkendt uddannelsesbog, eller 2) under tjeneste som maskinofficer har gennemført et godkendt praktikforløb for uddannelse til navigatør af mindst 12 måneders varighed i søgående handelsskibe og 3) har bestået kystskippereksamen. Til erhvervelse af bevis som maskinofficer for personer med bevis som navigatør i handelsskibe og om anerkendelse af uddannelse og fartstid for maskinofficer til navigatører 31. Personer med gyldigt sønæringsbevis som styrmand af 2. grad eller højere, som har erhvervet mindst 6 måneders fartstid ved maskintjeneste, kan erhverve sønæringsbevis som vagthavende maskinmester, når vedkommende 1) har bestået skibsmaskinisteksamen eller maskinmestereksamen og 2) har erhvervet 6 måneders fartstid som maskinmesteraspirant, idet uddannelse og træning om bord til maskinofficer skal være dokumenteret i en uddannelsesbog, eller 3) under tjeneste som navigatør har gennemført et godkendt praktikforløb for uddannelsen til maskinofficer af mindst 12 måneders varighed. Stk. 2. Personer med gyldigt sønæringsbevis som styrmand af 3. grad eller højere, som har erhvervet mindst 6 måneders fartstid ved maskintjeneste, kan erhverve sønæringsbevis som skibsmaskinist af 2. grad, når vedkommende 1) har bestået skibsmaskinisteksamen og 2) Om uddannelsesbog og fartstid a) har erhvervet 6 måneders fartstid som skibsassistent, idet uddannelsen om bord til maskinofficer skal være dokumenteret i en godkendt uddannelsesbog, eller b) under tjeneste som navigatør har gennemført et godkendt praktikforløb for uddannelse til maskinofficer af ikke under 12 måneders varighed. Anerkendelse af uddannelse og fartstid fra Søværnet til tjeneste i handelsskibe 32. Uddannelse og fartstid fra Søværnet kan lægges til grund for udstedelse af sønæringsbeviser til tjeneste i handelsskibe forudsat, at 1) uddannelse og træning om bord er dokumenteret i en godkendt uddannelsesbog, 2) uddannelse og træning alene er foregået i sådanne enheder, som anses for egnede til opfyldelse af de målsætninger, der fremgår af uddannelsesbogen, 3) den samlede fartstid erhvervet i Søværnets enheder og søgående handelsskibe skal mindst være 12 måneder, inklusiv den i 29 krævede fartstid, og 4) fartstiden erhvervet i søgående handelsskibe er dokumenteret ved en godkendt uddannelsesbog og gennemført med tilfredsstillende resultat. 33. Personer, som i Søværnet har gennemført en uddannelse og bestået en eksamen, der kan sidestilles med skibsførereksamen eller sætteskippereksamen, kan erhverve sønæringsbevis som henholdsvis styrmand af 2. eller 3. grad, når vedkommende har erhvervet fartstid i søgående handelsskibe med en bruttotonnage på 500 eller derover uden for kystfart i 1) 6 måneder ved dækstjeneste eller 2) 3 måneder som overtallig styrmand. Stk. 2. Personer, som i Søværnet har gennemført en uddannelse og bestået en eksamen, der kan sidestilles med kystskippereksamen, kan erhverve sønæringsbevis som styrmand af 4. grad, når vedkommende har erhvervet

10 1) 6 måneders fartstid ved dækstjeneste i søgående handelsskibe og 6 måneders fartstid i Søværnets skibe eller 2) 3 måneder som overtallig styrmand i søgående handelsskibe. Stk. 3. Personer, som i Søværnet har gennemført en uddannelse og bestået en eksamen, der kan sidestilles med skibsmaskinist- eller maskinmestereksamen, kan erhverve sønæringsbevis som vagthavende maskinmester, når vedkommende har gennemført kombineret værkstedsskole og maskintjeneste i sammenlagt 12 måneder, heraf mindst 6 måneders maskintjeneste i skibe under direkte opsyn af en maskinofficer ved en godkendt ordning for uddannelse til skibsmaskinist eller maskinmester. Stk. 4. Personer, som i Søværnet har gennemført en uddannelse og bestået en eksamen, der kan sidestilles med skibsmaskinisteksamen, kan erhverve sønæringsbevis som skibsmaskinist af 2. grad, når vedkommende har erhvervet 6 måneders fartstid i søgående handelsskibe i en stilling hvor sønæringsbevis som vagthavende maskinmester er foreskrevet. Stk. 5. I den i foreskrevne fartstid kan medregnes maskintjeneste i søgående skibe med en fremdrivningseffekt på 750 kw eller derover registreret som tilhørende Søværnet. Dog skal mindst 6 måneder af i den i nævnte fartstid være erhvervet i søgående handelsskibe eller fiskeskibe med en fremdrivningseffekt på 750 kw eller derover, hvor intet andet fremgår af andre bestemmelser. Stk. 6. I den i 8-10 foreskrevne fartstid kan medregnes dækstjeneste i søgående skibe med en bruttotonnage på 20 eller derover registreret som skibe tilhørende Søværnet. Dog skal mindst 6 måneder af den i 8-10 nævnte fartstid være erhvervet i søgående handelsskibe, hvor intet andet fremgår af andre bestemmelser. Vagtholdsbeviser 34. For erhvervelse af kvalifikationsbeviset vagtholdsbevis til assisterende brovagtstjeneste kræves, at vedkommende 1) er i besiddelse af et sundhedsbevis for søfarende og fiskere, der er gyldigt for den tjeneste, som vagtholdsbeviset giver ret til, og er skikket til udkig, 2) er fyldt 16 år, 3) har gennemført grundmodul for skibsassistenter, skibsassistentkursus for personer med svendebrev eller gennemført indledende søpraktik i juniorofficersuddannelsen og 4) har gennemført mindst to måneders brovagtstjeneste under opsyn af føreren eller den vagthavende navigatør, herunder er instrueret i samtlige opgaver vedrørende brovagtstjenesten. Stk. 2 For søfarende, som ikke opfylder stk. 1, punkt 4, om brovagtstjeneste, kan der udstedes bevis med påtegning om, at den pågældende kun kan indgå i brovagten under opsyn af føreren eller den vagthavende navigatør. Beviset kan ombyttes til et vagtholdsbevis, når kravet om brovagtstjeneste, jf. stk. 1, punkt 4, er opfyldt. Kvalifikationskrav til personel og beviser for tjeneste i tankskibe 35. Officerer, befarent skibsmandskab og enhver anden person, som i forbindelse med ladning og lastbehandlingsudstyr har særlige opgaver og særligt ansvar i tilknytning til disse, skal være i besiddelse af bevis for gennemført godkendt kursus om grundlæggende tankskibsoperationer for olie-, kemikalie- og gastankskibe, jf. STCW-konventionens reglement V/1-1, paragraf 2.2, og reglement V/1-2, paragraf 2.2. Stk. 2. Skibsførere, overstyrmænd, maskinchefer, 1. maskinmestre, duale seniorofficerer og enhver anden person, der under tjeneste har direkte ansvar for lastning, losning og kontrol med ladningen under rejsen eller for arbejde med ladningen, skal ud over opfyldelse af kravene i stk. 1 være

11 i besiddelse af et gyldigt kvalifikationsbevis for ledelse af operationer for den type tankskib, der gøres tjeneste på. Stk. 3. Til erhvervelse af det i stk. 2 omhandlede kvalifikationsbevis kræves, at vedkommende 1) har gyldigt sønæringsbevis, der giver ret til tjeneste som dual skibsofficer, navigatør eller maskinmester, 2) har forrettet tjeneste i 3 måneder som officer i den type tankskib, hvortil beviset er gyldigt, eller 3) har forrettet tjeneste i mindst 1 måned som overtallig officer i den type tankskib, hvortil beviset er gyldigt, og under tjenesten dokumenterer mindst 3 laste- og losseoperationer, 4) inden for de forudgående 5 år har gennemført et godkendt kursus for ledelse af operationer for henholdsvis olietankskib (STCW-reglement V/1-1, paragraf 3), kemikalietankskib (STCWreglement V/1-1, paragraf 5) eller gastankskib (STCW-reglement V/1-2, paragraf 3), hvortil beviset er gyldigt. Stk. 4. I stedet for det i stk. 1 omhandlede bevis kan Søfartsstyrelsen tillade, at befarent skibsmandskab i skibe registreret i Dansk Internationalt Skibsregister har erhvervet udenlandsk bevis udfærdiget i henhold til bestemmelserne i STCW-konventionens reglement V/1-1, paragraf 2.2, og reglement V/1-2, paragraf 2.2. Stk. 5. Sønæringsbeviser til duale skibsofficerer, navigations- og maskinofficerer indeholder det i stk. 1 omhandlede bevis. Sønæringsbevis som skibskok 36. Til erhvervelse af sønæringsbevis som skibskok kræves, at vedkommende 1) er i besiddelse af et sundhedsbevis for søfarende og fiskere, der er gyldigt for tjenesten som skibskok, 2) har svendebrev inden for kokkefaget og 3) har gennemført uddannelsen til skibskok eller 4) opfylder kravene for grundlæggende kursus i søsikkerhed m.m. om personlige redningsteknikker, grundlæggende førstehjælp og personlig sikkerhed og omsorg for menneskeliv og miljø og 5) har erhvervet 12 måneders fartstid ved kabystjeneste i søgående skibe. Duelighedsbeviser i betjening af redningsmidler 37. Til erhvervelse af kvalifikationsbeviset duelighedsbevis i betjening af redningsbåde, -flåder og mand-over-bord-både, bortset fra hurtiggående mand-over-bord-både kræves, at vedkommende 1) er i besiddelse af et sundhedsbevis for søfarende og fiskere, der er gyldigt for den tjeneste, duelighedsbeviset giver ret til, 2) er fyldt 18 år, 3) inden for de forudgående 5 år forud for udstedelse af beviset har gennemført et godkendt kursus i betjening af redningsbåde, -flåder og mand-over-bord-både, bortset fra hurtiggående mandover-bord både, jævnfør STCW-reglement VI/2, paragraf 1, og 4) har erhvervet 6 måneders fartstid i søgående handelsskibe med en bruttotonnage på 20 eller derover. Stk. 2. Til erhvervelse af kvalifikationsbeviset duelighedsbevis i betjening af hurtiggående mandover-bord-både (FRB-bevis) kræves, at vedkommende 1) er i besiddelse af et sundhedsbevis for søfarende og fiskere, der er gyldigt for den tjeneste, duelighedsbeviset giver ret til, 2) er i besiddelse af duelighedsbevis i betjening af redningsbåde, -flåder, og mand-over-bord-både og 3) inden for de forudgående 5 år forud for udstedelse af beviset har gennemført et godkendt kursus i betjening af hurtiggående mand-over-bord-både, jævnfør STCW-reglement VI/2, paragraf 2.

12 Kapitel 2 Fiskeskibe Generelle forhold 38. For tjeneste i fiskeskibe kræves, at vedkommende har gennemført 1) erhvervsfiskeriets sikkerhedskursus, 2) erhvervsfiskeriets grundkursus eller 3) grundmodul for skibsassistenter. Stk. 2. Personer kan gøre tjeneste i fiskeskibe, uanset at bestemmelsen i stk. 1 ikke er opfyldt, hvis vedkommende dokumenterer mindst 2 års beskæftigelse med fiskeri 1) inden for de seneste 5 år forud for 1. september 1996 eller 2) forud for 1. september 1991 og har gennemført et godkendt søsikkerhedskursus for erfarne fiskere og erhvervet bevis herfor. Stk. 3. Undtaget fra bestemmelsen i stk. 1 er personer, der alene udfører reparations- eller vedligeholdsarbejder om bord eller alene arbejder om bord, mens skibet er i havn. Sønæringsbeviser mv. til navigatører Sønæringsbeviser til førere af fiskeskibe med en længde under 15 meter og dimensionstal under Bestemmelserne i 40 og 41 finder anvendelse for fiskeskibe med en længde under 15 meter. Stk. 2. Søfartsstyrelsen fastsætter besætningen for fiskeskibe med en længde under 15 meter og dimensionstal under 100 uden for nærfart under iagttagelse af 5, stk. 2, i bekendtgørelse nr. 168 af 27. februar 2012 om lov om skibes besætning med tilhørende ændringer. 40. I fiskeskibe med en længde under 9 meter skal føreren 1) have gennemført erhvervsfiskeriets grundkursus eller 2) have erhvervet 12 måneders fartstid i søgående fiskeskibe og dokumentere at have gennemført et godkendt kursus for førere af fiskeskibe med en længde under 9 meter, 3) være i besiddelse af et gyldigt certifikat som radiooperatør i GMDSS til betjening af fiskeskibets radioudstyr og 4) være i besiddelse af et sundhedsbevis for søfarende og fiskere, der er gyldigt for tjenesten om bord, herunder være skikket til udkig. 41. I fiskeskibe med længde på 9 meter eller derover skal føreren 1) have gennemført erhvervsfiskeriets grundkursus og erhvervet bevis herfor (Blåt bevis) og 2) være i besiddelse af a) gyldigt bevis som bedstemand i fiskeskibe, b) duelighedsbevis i motorpasning, hvis fiskeskibet har en fremdrivningseffekt på 100 kw eller derover, men under 750, c) gyldigt certifikat som radiooperatør i GMDSS (GOC, LRC eller ROC) og d) sundhedsbevis for søfarende og fiskere, der er gyldigt for tjenesten om bord, herunder være skikket til udkig. 42. Personer kan forrette tjeneste som fører i fiskeskibe med en længde under 15 meter og dimensionstal under 100 i nærfart, uanset at bestemmelserne i 40 og 41 ikke er opfyldt, når vedkommende kan

13 1) dokumentere mindst 12 måneders beskæftigelse i fiskeskibe inden for perioden 1. februar 1995 til 1. februar 2000, 2) er i besiddelse af et sundhedsbevis for søfarende og fiskere, der er gyldigt for tjeneste som fører af fiskeskibe med en længde under 15 meter og dimensionstal under 100 og 3) er i besiddelse af et gyldigt certifikat som radiooperatør i GMDSS til betjening af fiskeskibets radioudstyr. Navigatører i fiskeskibe på 15 meter og derover i længde eller med et dimensionstal på 100 eller derover 43. Foruden de specielle krav for erhvervelse af sønæringsbevis anført under de enkelte beviser kræves, at vedkommende 1) har erhvervet den foreskrevne fartstid som fisker i søgående fiskeskibe a) med en længde på 9 meter eller derover for erhvervelse af bevis som bedstemand i fiskeskibe og b) med en længde på 12 meter eller derover for øvrige beviser, 2) er i besiddelse af et sundhedsbevis for søfarende og fiskere, der er gyldigt for den tjeneste, som sønæringsbeviset giver ret til, herunder er skikket til udkig, og 3) er myndig og ikke under værgemål efter værgemålslovens 5 eller under samværgemål efter værgemålslovens Til erhvervelse af sønæringsbevis som bedstemand i fiskeskibe kræves, at vedkommende 1) har bestået duelighedsprøve i sejlads for fiskeskibe og 2) har gennemført erhvervsfiskeriets grundkursus og derefter erhvervet 3 måneders fartstid i fiskeskibe eller 3) har erhvervet 12 måneders fartstid i fiskeskibe. 45. Til erhvervelse af sønæringsbevis som styrmand af 3. grad i fiskeskibe kræves, at vedkommende 1) har bestået fiskeskippereksamen af 3. grad eller har gennemført uddannelsen til styrmand [for voksne skibsassistenter og erhvervsfiskere], 2) er i besiddelse af gyldigt certifikat som radiooperatør i GMDSS (GOC, LRC eller ROC) og 3) har gennemført erhvervsfiskeriets grundkursus, herunder erhvervet 12 måneders fartstid, eller 4) har erhvervet 24 måneders fartstid i fiskeskibe. 46. Til erhvervelse af sønæringsbevis som styrmand af 1. grad i fiskeskibe kræves, at vedkommende 1) har bestået fiskeskippereksamen af 1. grad, 2) er i besiddelse af gyldigt certifikat som radiooperatør i GMDSS (GOC, LRC eller ROC) og 3) har gennemført erhvervsfiskeriets grundkursus, herunder erhvervet 12 måneders fartstid, eller 4) har erhvervet 24 måneders fartstid i fiskeskibe. 47. Til erhvervelse af sønæringsbevis som fiskeskipper af 3. grad kræves, at vedkommende 1) har bestået fiskeskippereksamen af 3. grad, 2) har gyldigt sønæringsbevis som styrmand af 3. grad i fiskeskibe, 3) er i besiddelse af gyldigt certifikat som radiooperatør i GMDSS (GOC, LRC eller ROC), 4) har dansk indfødsret og 5) har erhvervet 12 måneders fartstid i fiskeskibe med en længde på 15 meter eller derover i en stilling, hvor bevis som bedstemand eller styrmand af 3. grad i fiskeskibe er foreskrevet.

14 48. Til erhvervelse af sønæringsbevis som fiskeskipper af 1. grad kræves, at vedkommende 1) har bestået fiskeskippereksamen af 1. grad, 2) har gyldigt sønæringsbevis som styrmand af 1. grad i fiskeskibe, 3) er i besiddelse af gyldigt certifikat som radiooperatør i GMDSS (GOC, LRC eller ROC), 4) har dansk indfødsret og 5) har erhvervet 12 måneders fartstid i en stilling, hvor sønæringsbevis som styrmand af 3. grad i fiskeskibe eller højere er foreskrevet. 49. I den fartstid, som er foreskrevet i 44-46, kan medregnes dækstjeneste i søgående handelsskibe med en bruttotonnage på 20 eller derover eller i egnede skibe tilhørende Søværnet. Stk. 2. Til erhvervelse af bevis som bedstemand i fiskeskibe for personer, der ikke har gennemført erhvervsfiskeriets grundkursus, skal mindst 6 måneder af fartstiden være erhvervet i fiskeskibe. Stk. 3. Til erhvervelse af bevis som styrmænd af 1. eller 3. grad i fiskeskibe skal mindst 12 måneder af fartstiden være erhvervet i fiskeskibe. Sønæringsbeviser mv. til maskinofficerer 50. For sønæringsbeviser til maskinmestre i fiskeskibe gælder samme regler som fastsat for handelsskibe. Kapitel 3 Fritidsfartøjer Sønæringsbeviser mv. til fritidssejlere 51. Foruden de specielle krav for erhvervelse af sønæringsbeviser anført under de enkelte beviser kræves det, at vedkommende 1) er myndig og ikke under værgemål efter værgemålslovens 5 eller under samværgemål efter værgemålslovens 7 og 2) har bestået en af Søfartsstyrelsen fastsat syns- og høreprøve inden for de forudgående 3 år forud for udstedelsen af et sønæringsbevis. 52. Til erhvervelse af sønæringsbeviset duelighedsbevis i sejlads kræves det, at vedkommende har bestået duelighedsprøve i sejlads. 53. Til erhvervelse af sønæringsbevis som yachtskipper af 3. grad kræves det, at vedkommende 1) opfylder betingelserne for at erhverve duelighedsbevis i sejlads og 2) har bestået eksamen som yachtskipper af 3. grad. 54. Til erhvervelse af sønæringsbevis som yachtskipper af 1. grad kræves det, at vedkommende 1) er i besiddelse af gyldigt sønæringsbevis som yachtskipper af 3. grad, 2) har erhvervet en fartstid på 6 måneder under forhold, hvor bevis som yachtskipper af 3. grad er foreskrevet, og 3) har bestået eksamen som yachtskipper af 1. grad. 55. Til erhvervelse af duelighedsbevis i motorpasning kræves det, at vedkommende 1) har bestået duelighedsprøve i sejlads og 2) har bestået duelighedsprøve i motorpasning.

15 Kapitel 4 Sønæringsbeviser mv. til radiooperatører i skibe 56. Sønæringsbeviser til radiooperatører udstedes som radiocertifikater med STCW-påtegning efter bestået prøve i henhold til Søfartsstyrelsens bekendtgørelse om radioprøver og certifikater i GMDSS. Stk. 2. Sønæringsbevis til radiooperatører med et GOC- eller ROC-radiocertifikat udstedt før den 1. september 2011 kan udstedes til personer, der har 1) et gyldigt duelighedsbevis i sejlads, et gyldigt sønæringsbevis som styrmand af 4. grad eller styrmand af 3. grad i fiskeskibe eller højere bevis som navigatør i handels- eller fiskeskibe eller 2) gennemført en af Søfartsstyrelsen godkendt sikkerhedsuddannelse, der opfylder kravene i STCW-kodens tabel A-IV/2. Kapitel 5 Generelle bestemmelser Rederens og skibsførerens ansvar 57. Rederen og skibsføreren skal sikre, at søfarende, der gør tjeneste om bord, opfylder alle de for den pågældende stilling foreskrevne uddannelses-, kvalifikations- og beviskrav, og at foreskrevne originalbeviser findes om bord. Om fartstid for erhvervelse af sønæringsbevis 58. Hvor der i denne bekendtgørelse kræves fartstid erhvervet i en stilling, hvor et bestemt bevis er foreskrevet, kan der medregnes fartstid erhvervet i en tilsvarende stilling i udenlandske eller danske skibe, uanset betegnelsen af det foreskrevne bevis. Stk. 2. Hvor der er krav om uddannelse og træning under fartstid, skal uddannelse og træning om bord være dokumenteret i en godkendt uddannelsesbog. Dog er følgende, hvor intet andet er foreskrevet, undtaget herfra: 1) Uddannelser, der er påbegyndt før 1. august 1998, 2) fartstid erhvervet før 31. december 2012 til erhvervelse af sønæringsbevis som styrmand af 4. grad, 3) fartstid til fornyelse af sønæringsbeviser, medmindre det er krævet i medfør af 62, stk. 5, 4) fartstid til opnåelse af højere sønæringsrettigheder og 5) personer, som har erhvervet en samlet fartstid på 36 måneder, bortset fra maskinmestre. Udstedelse af beviser, disses gyldighed og gebyrer 59. Beviser efter denne bekendtgørelse udstedes af Søfartsstyrelsen, jævnfør dog stk. 3. Stk. 2. Når der for udstedelse af sønæringsbeviser og kvalifikationsbeviser kræves bestået eksamen, prøve eller gennemført kursus, skal denne/dette være bestået eller gennemført inden for de sidste 5 år forud for datoen for udstedelse af beviset. Stk. 3. Beviser, der udstedes i henhold til 5, 6, 17, 34, 35, stk. 1, til menigt mandskab, 37 og 38, kan endvidere udstedes i et godkendt format af personer eller institutioner, der af Søfartsstyrelsen bemyndiges dertil. Stk. 4. Sønæringsbeviser, der udstedes i henhold til 7-14, 17-22, 24, 35, stk. 3, og 56, kan udstedes med en gyldighed på op til 5 år fra udstedelsesdatoen. Anmodning om bevis indgives til Søfartsstyrelsens ved anvendelse af Søfartsstyrelsens system til digital ansøgning om udstedelse

16 af sønæringsbevis. Ansøgningen skal forsynes med ansøgerens digitale signatur (Nem ID). Disse beviser, bortset fra beviser efter 44-48, skal forsynes med STCW-konventionspåtegning. Beviser efter skal forsynes med STCW-F-konventionspåtegning. Stk. 5. Et bevis, der giver ret til tjeneste i handelsskibe, og som er udstedt før 1. februar 1997, kan kun fornyes, hvis den pågældende opfylder de særlige uddannelseskrav, der er fastsat i 62, stk. 6, og bevis som navigatør kun, hvis den pågældende er i besiddelse af certifikat som radiooperatør i GMDSS (GOC, LRC eller ROC). Stk. 6. Et bevis, der giver ret til tjeneste i handelsskibe efter 1. februar 2002, kan kun udstedes, hvis den pågældende opfylder de særlige uddannelseskrav, der er fastsat i bilag 2 til denne bekendtgørelse, og bevis som navigatør kun, hvis den pågældende er i besiddelse af begrænset certifikat som radiooperatør i GMDSS (GOC, LRC eller ROC). Stk. 7. Et bevis anses at ækvivalere øvrige beviser som anført i bekendtgørelsens bilag 1. Dispensationer 60. Når der for udstedelse af et sønæringsbevis kræves bestået eksamen eller prøve inden for de sidste 5 år forud for datoen for udstedelse af bevis, kan bevis udstedes, hvis eksamen eller prøve er bestået tidligere, under forudsætning af at den pågældende består prøver eller gennemfører kurser efter Søfartsstyrelsens bestemmelse under hensyntagen til den pågældendes eksamensår og senere beskæftigelse. 61. Søfartsstyrelsen kan under særlige omstændigheder tillade udstedelse af sønæringsbevis, eventuelt med begrænsede rettigheder, uanset at de krav, der er fastsat for erhvervelse af det pågældende bevis, ikke fuldt ud er opfyldt. Fritagelse for opfyldelse af eksamens- og fartstidskrav kan dog kun gives, for så vidt det ved en vurdering af den pågældendes reale kompetencer, herunder uddannelse og praktisk erfaring, dokumenteres og om nødvendigt demonstreres, at vedkommende på anden måde har erhvervet sig tilstrækkelig teoretisk og praktisk uddannelse. Fritagelse for opfyldelse af krav om dansk indfødsret kan dog kun gives efter forud indhentet erklæring fra de berørte organisationer. Stk. 2. Søfartsstyrelsen kan under særlige omstændigheder tillade en person at gøre vedvarende tjeneste i en stilling, hvortil der ikke kræves sønæringsbevis, uanset at den pågældende ikke fuldt ud opfylder de krav, der er fastsat for mønstring i stillingen. Sådan tilladelse kan dog kun gives, for så vidt den pågældende dokumenterer at have erhvervet de reale kompetencer, herunder uddannelse og praktisk erfaring, der er nødvendige for tjeneste i stillingen. Fornyelse af sønæringsbeviser og kvalifikationsbeviser 62. For fornyelse af et sønæringsbevis som dæks- eller maskinofficer eller for fornyelse af et tankskibsbevis for officerer kræves det, at vedkommende er i besiddelse af sundhedsbevis, der er gyldigt for den tjeneste, som beviset giver ret til, og dokumenterer at have gjort godkendt tjeneste i søgående skibe som henholdsvis navigatør, dual skibsofficer eller maskinmester i mindst 1) 1 år inden for de forudgående 5 år eller 2) 3 måneder inden for de sidste 6 måneder forinden fornyelse af beviset. Stk. 2. For fornyelse af et sønæringsbevis som dæks- eller maskinofficer med gyldighed efter 31. december 2016 skal vedkommende ud over de i stk. 1 nævnte krav dokumentere at have vedligeholdt kvalifikationer om grundlæggende søsikkerhed og om brandbekæmpelse i skibe for skibsofficerer. Stk. 3. For fornyelse af et tankskibsbevis på ledelsesniveau kræves det, at vedkommende er i besiddelse af sundhedsbevis, der er gyldigt for den tjeneste, som beviset giver ret til, og dokumenterer

17 at have gjort godkendt tjeneste i søgående tankskibe af den type, som beviset giver ret til, i mindst 3 måneder inden for de forudgående 5 år. Stk. 4. Anerkendelse af tjeneste som dual skibsofficer i henhold til stk. 1 forudsætter, at vedkommende har virket i en stilling som dual skibsofficer i henhold til en besætningsfastsættelse. Hvis personen har indgået i en sådan stilling, har vedkommende optjent fartstid som både navigatør og maskinmester. Stk. 5. Hvis et sønæringsbevis som dæks- eller maskinofficer eller et tankskibsbevis på ledelsesniveau er udløbet, kan fornyelse ske for personer, der har 1) gennemført et kursus i søsikkerhed og brandbekæmpelse for skibsofficerer og dokumenterer at have gjort tjeneste i søgående skibe i mindst 3 måneder umiddelbart forinden fornyelse af beviset a) som navigatør, maskinmester eller dual skibsofficer i overtallig stilling eller b) som maskinmester i lavere stilling end den, der svarer til pågældendes bevis eller 2) bestået en prøve, hvis indhold og omfang fastsættes af Søfartsstyrelsen under hensyn til den pågældendes eksamensår, fartstid, dokumenteret praktisk erfaring og sidste udmønstring, og med tilfredsstillende resultat har gennemgået et eller flere kurser efter Søfartsstyrelsens bestemmelser. Stk. 6. Ud over bestemmelserne i stk. 5 skal en person med et sønæringsbevis som navigatør udstedt før 1. februar 1997 opfylde de særlige uddannelseskrav, der er fastsat i bekendtgørelsens bilag 2. Stk. 7. Ud over bestemmelserne i stk. 1 skal en person med et gyldigt sønæringsbevis som navigatør eller maskinofficer udstedt før 31. december 2016 opfylde de særlige uddannelseskrav, der er fastsat i bekendtgørelsens bilag 3 for at kunne få udstedt et sønæringsbevis som dæks- eller maskinofficer med en gyldighed efter 31. december 2016 og med samme sønæringsrettigheder som det sønæringsbevis, som skal fornyes. Stk. 8. En person med et gyldigt sønæringsbevis som navigatør i fiskeskibe udstedt før 1. februar 1997 kan få udstedt et sønæringsbevis som navigatør i fiskeskibe påtegnet efter STCW-Fkonventionen med samme sønæringsrettigheder som det sønæringsbevis, som skal fornyes, når vedkommende 1) opfylder bestemmelserne i stk. 1 og 2) består prøver eller gennemfører kurser efter Søfartsstyrelsens bestemmelse under hensyntagen til den pågældendes eksamensår og senere beskæftigelse. Stk. 9. Søfartsstyrelsen udsteder fornødent sønæringsbevis som vagthavende maskinmester til personer, der udfører tjeneste som nævnt i stk. 5, nr. 1 b). Stk. 10. Fornyelsen af et sønærings- og kvalifikationsbevis kan tidligst ske 6 måneder inden udløb af et eksisterende sønærings- og kvalifikationsbevis. Straffebestemmelser 63. Rederen eller skibsførerens overtrædelse af bestemmelserne i 57 straffes med bøde. Kapitel 6 Om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer og lovregulerede erhverv 64. 3, stk. 1-2, 38, 40 og 41 finder ikke anvendelse for personer, som opfylder betingelserne i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/36/EF af 7. september 2005 om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer. Stk. 2. Oversigt over lovregulerede erhverv omfattet af denne bekendtgørelse findes i bilag 4.

18 Kapitel 7 Ikrafttræden og overgangsbestemmelser 65. Bekendtgørelsen træder i kraft 1. september Stk. 2. Bestemmelsen i 4, stk. 1, om godkendt grunduddannelse anses for opfyldt for søfarende, der før 1. august 1998 har erhvervet fartstid som ubefaren eller befaren matros eller motormand eller som medlem af en enhedsbesætning. Stk. 3. Bekendtgørelse nr. 473 af 29. maj 2006 om kvalifikationskrav til søfarende og fiskere og om sønæringsbeviser som ændret ved bekendtgørelse nr. 469 af 7. maj 2013, ophæves.

19 Bilag 1 Sønærings- og kvalifikationsbevisers påtegninger 1. Vagtholdsbeviser Titel (dansk/engelsk) STCW-påtegning Fastsat i: Vagtholdsbevis Certificate Navigational Watchkeeping Reglement II/ Bevis som skibskok Titel (dansk/engelsk) Fastsat i: Skibskok 36 Certificate of Competency as Ship s Cook 3. Duelighedsbeviser i betjening af redningsmidler Titel (dansk /engelsk) STCW-påtegning Fastsat i: Duelighedsbevis i betjening Reglement VI/2 37 af redningsbåde, -flåder og mand-over-bord-både Certificate of proficiency in survival craft and rescue boats Duelighedsbevis i betjening af hurtiggående mand-overbord-både (FRB-bevis) Certificate of proficiency in fast rescue boats Reglement VI/2 37

20 4. Sønæringsbeviser mv. til navigatører STCWpåtegning Titel (dansk/engelsk) Reglement Certificate of Competency II/3 in Sailing Merchant Vessels Capacity/Limitations Officer in charge of a navigational watch / Ships of less than 100 GT, near coastal voyages Ækvivalerer: Speedbådsbevis Fastsat i: 8 Bedstemand Certificate of Competency as Second Hand Reglement II/3 Officer in charge of a navigational watch / Ships of less than 200 GT, near coastal voyages Speedbådsbevis 9 Styrmand af 4. grad Certificate of Competency as Mate, 4th Class Vagthavende styrmand Reglement II/3 Reglement II/1 Officer in charge of a navigational watch / Near coastal voyages Officer in charge of a navigational watch / None Speedbådsbevis Bedstemand Yachtskipper af 3. grad Bevis som ubefaren skibsassistent Speedbådsbevis Bedstemand Yachtskipper af 3. grad Styrmand af 4. grad 10 10

Udkast til Bekendtgørelse om kvalifikationskrav til søfarende og fiskere og om sønærings- og kvalifikationsbeviser 1

Udkast til Bekendtgørelse om kvalifikationskrav til søfarende og fiskere og om sønærings- og kvalifikationsbeviser 1 Udkast til Bekendtgørelse om kvalifikationskrav til søfarende og fiskere og om sønærings- og kvalifikationsbeviser 1 I medfør af 18, 19, stk. 1, 20, 25 b, stk. 1 og 2, og 27, stk. 3, i lov om skibes besætning,

Læs mere

Bekendtgørelse om kvalifikationskrav til søfarende og fiskere og om sønærings- og kvalifikationsbeviser

Bekendtgørelse om kvalifikationskrav til søfarende og fiskere og om sønærings- og kvalifikationsbeviser BEK nr 1218 af 21/10/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 17. juli 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Søfartsstyrelsen, j.nr. 2012005327 Senere ændringer

Læs mere

Bekendtgørelse om kvalifikationskrav til søfarende og fiskere og om sønærings- og kvalifikationsbeviser 1)

Bekendtgørelse om kvalifikationskrav til søfarende og fiskere og om sønærings- og kvalifikationsbeviser 1) BEK nr 1145 af 29/09/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 17. juli 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Søfartsstyrelsen, j.nr. 2014024171 Senere ændringer til

Læs mere

Bekendtgørelse nr. 473 af 29. maj 2006; Bekendtgørelse om kvalifikationskrav til søfarende og fiskere og om sønæringsbeviser

Bekendtgørelse nr. 473 af 29. maj 2006; Bekendtgørelse om kvalifikationskrav til søfarende og fiskere og om sønæringsbeviser Kvalifikationskrav til søfarende og fiskere og om sønæringsbeviser Bekendtgørelse nr. 473 af 29. maj 2006; Bekendtgørelse om kvalifikationskrav til søfarende og fiskere og om sønæringsbeviser I medfør

Læs mere

VEJLEDNING OM KRAV TIL BESÆTNINGEN PÅ FISKESKIBE

VEJLEDNING OM KRAV TIL BESÆTNINGEN PÅ FISKESKIBE På alle fiskeskibe uanset længde gælder følgende: VEJLEDNING OM KRAV TIL BESÆTNINGEN PÅ FISKESKIBE Ingen må udføre arbejde om bord i et fiskeskib, uanset skibets længde, uden at have gyldigt sundhedsbevis

Læs mere

Skagen Skipperskole maritim viden. Maritim Uddannelse

Skagen Skipperskole maritim viden. Maritim Uddannelse Skagen Skipperskole maritim viden Maritim Uddannelse Velkommen til Skagen Skipperskole På Skagen Skipperskole uddanner vi, som de eneste i landet, både navigatører til fiskeri- samt handelsflåden. I dette

Læs mere

Vejledning om udstedelse af sønærings- og kvalifikationsbeviser m.m.

Vejledning om udstedelse af sønærings- og kvalifikationsbeviser m.m. Vejledning om udstedelse af sønærings- og kvalifikationsbeviser m.m. Vejledning om udstedelse af sønærings- og kvalifikationsbeviser m.m. Indhold Vejledning om udstedelse af sønærings- og kvalifikationsbeviser

Læs mere

VEJLEDENDE KRAV TIL BESÆTNINGEN I LAST- OG PASSAGERSKIBE

VEJLEDENDE KRAV TIL BESÆTNINGEN I LAST- OG PASSAGERSKIBE Skibsfører Seniorofficerer (overstyrmand) Seniorofficerer (maskinchef og 1. maskinmester) Juniorofficerer (styrmænd) Juniorofficerer (maskinmestre) matroser) motormænd) og matroser) og motormænd) Hovmester,

Læs mere

BEK nr 233 af 05/03/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 10. marts 2015

BEK nr 233 af 05/03/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 10. marts 2015 BEK nr 233 af 05/03/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 10. marts 2015 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Søfartsstyrelsen, j.nr. 2014024172 Senere ændringer til

Læs mere

VEJLEDENDE KRAV TIL BESÆTNINGEN I LAST- OG PASSAGERSKIBE

VEJLEDENDE KRAV TIL BESÆTNINGEN I LAST- OG PASSAGERSKIBE og Alle skibe Sundhedsbevis for søfarende Sønæringsbevis Anerkendelsesbevis Vagtholdsbevis (STCW II/4) Instruktion af nymønstrede søfarende Familiarization training Grundlæggende søsikkerhed (Basic safety

Læs mere

VEJLEDENDE KRAV TIL BESÆTNINGEN I LAST- OG PASSAGERSKIBE

VEJLEDENDE KRAV TIL BESÆTNINGEN I LAST- OG PASSAGERSKIBE VEJLEDENDE KRAV TIL BESÆTNINGEN I LAST- OG PASSAGERSKIBE Certifikat og Alle skibe Sundhedsbevis for søfarende STCW Reg. I/9, BEK 575 19.06.2008 Sønæringsbevis Anerkendelsesbevis Vagtholdsbevis (STCW II/4)

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om skibes besætning 1)

Bekendtgørelse af lov om skibes besætning 1) LBK nr 74 af 17/01/2014 Gældende (Skibsbesætningsloven) Offentliggørelsesdato: 25-01-2014 Erhvervs- og Vækstministeriet Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Kapitel 5

Læs mere

UDDANNELSESPLAN FOR DUELIGHEDSPRØVE I SEJLADS

UDDANNELSESPLAN FOR DUELIGHEDSPRØVE I SEJLADS UDDANNELSESPLAN FOR DUELIGHEDSPRØVE I SEJLADS Version 2 Dato: 1. oktober 2008 1. Formål Formålet med denne uddannelsesplan er at fastlægge Søfartsstyrelsens prøvekrav ved erhvervelse af Duelighedsbevis

Læs mere

Skagen Skipperskole maritim viden. Maritim Uddannelse

Skagen Skipperskole maritim viden. Maritim Uddannelse Skagen Skipperskole maritim viden Maritim Uddannelse Velkommen til Skagen Skipperskole På Skagen Skipperskole uddanner vi, som de eneste i landet, både navigatører til fiskeri- samt handelsflåden. I dette

Læs mere

BEK nr 290 af 20/03/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 20. december 2016

BEK nr 290 af 20/03/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 20. december 2016 BEK nr 290 af 20/03/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 20. december 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Søfartsstyrelsen, j.nr. 2013004888 Senere ændringer

Læs mere

UDDANNELSESPLAN FOR KURSUS I BETJENING AF HURTIGGÅENDE MAND-OVER-BORD BÅDE(FRB) Version 1.0. Dato: 9. oktober 2006

UDDANNELSESPLAN FOR KURSUS I BETJENING AF HURTIGGÅENDE MAND-OVER-BORD BÅDE(FRB) Version 1.0. Dato: 9. oktober 2006 UDDANNELSESPLAN FOR KURSUS I BETJENING AF HURTIGGÅENDE MAND-OVER-BORD BÅDE(FRB) Version 1.0 Dato: 9. oktober 2006 1. Formål Formålet med denne uddannelsesplan er at fastlægge Søfartsstyrelsens krav til

Læs mere

Bekendtgørelse om kursus i betjening af redningsbåde, -flåder og mand-over-bordbåde, bortset fra hurtiggående mand-over-bord både 1

Bekendtgørelse om kursus i betjening af redningsbåde, -flåder og mand-over-bordbåde, bortset fra hurtiggående mand-over-bord både 1 Bekendtgørelse om kursus i betjening af redningsbåde, -flåder og mand-over-bordbåde, bortset fra hurtiggående mand-over-bord både 1 I medfør af 18, stk. 1, nr. 1 og 3, 24 b, 25, stk. 4, 25 b, 27, stk.

Læs mere

Vejledning om prøver for fornyelse af sønæringsbeviser for navigatører og tankskibsbeviser på ledelsesniveau

Vejledning om prøver for fornyelse af sønæringsbeviser for navigatører og tankskibsbeviser på ledelsesniveau Vejledning om prøver for fornyelse af sønæringsbeviser for navigatører og tankskibsbeviser på ledelsesniveau 1. Formål Formålet med denne vejledning er at beskrive retningslinier for, hvorledes et sønæringsbevis

Læs mere

Bekendtgørelse om uddannelse af motormænd til skibsassistenter

Bekendtgørelse om uddannelse af motormænd til skibsassistenter BEK nr 398 af 16/04/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 12. januar 2017 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser,

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om kursus og genopfriskningskursus i brandledelse i skibe 1

Lovtidende A. Bekendtgørelse om kursus og genopfriskningskursus i brandledelse i skibe 1 Lovtidende A Bekendtgørelse om kursus og genopfriskningskursus i brandledelse i skibe 1 I medfør af 18 stk. 1, nr. 1 og 3, 24 b, 25, stk. 4, 25 b, 27, stk. 3 og 28, stk. 5 i lov om skibes besætning, jf.

Læs mere

Bekendtgørelse om prøver og beviser for fritidssejlere

Bekendtgørelse om prøver og beviser for fritidssejlere Lovtidende A Bekendtgørelse om prøver og beviser for fritidssejlere I medfør af 10, stk. 1, og 10 a i lov om skibes besætning, (jr. lovbekendtgørelse nr 74 af 17. januar 2014,) fastsættes følgende (efter

Læs mere

STUDIEORDNING. for. Skibsassistentuddannelsens afslutningskursus

STUDIEORDNING. for. Skibsassistentuddannelsens afslutningskursus STUDIEORDNING for Skibsassistentuddannelsens afslutningskursus Version 2 August 2013 Gældende for studerende med studiestart fra og med august 2013 Indhold Forord.... 3 Uddannelsens mål.... 3 Formål....

Læs mere

ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER

ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER 119 SØFARTSSTYRELSENS BEKENDTGØRELSE Bekendtgørelse om duelighedsprøver m.v. I medfør af 19, stk. 1, og 20, stk. 3, i lov nr. 15 af 13. januar 1997 om skibes besætning fastsættes: Formål 1. Bekendtgørelsens

Læs mere

Bekendtgørelse om HF-Søfart

Bekendtgørelse om HF-Søfart Bekendtgørelse om HF-Søfart I medfør af 12, stk. 1, 13, stk. 1, og 24 i lov om maritime uddannelser, jf. lovbekendtgørelse nr. 466 af 8. maj 2013 som ændret ved 4 i lov nr. 898 af 4. juli 2013, fastsættes:

Læs mere

Bekendtgørelse om kursus og genopfriskningskursus i betjening af hurtiggående mand-over-bord både 1)

Bekendtgørelse om kursus og genopfriskningskursus i betjening af hurtiggående mand-over-bord både 1) BEK nr 658 af 12/05/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 27. december 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Søfartsstyrelsen, j.nr. 2015002369 Senere ændringer

Læs mere

Bekendtgørelse om kursus i betjening af redningsbåde, -flåder og mand-overbord både bortset fra hurtiggående mand-over-bord både 1)

Bekendtgørelse om kursus i betjening af redningsbåde, -flåder og mand-overbord både bortset fra hurtiggående mand-over-bord både 1) BEK nr 1207 af 23/10/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 16. januar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Søfartsstyrelsen, j.nr. 2015003138 Senere ændringer

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om kursus i betjening af hurtiggående mand-over-bord både 1)

Lovtidende A. Bekendtgørelse om kursus i betjening af hurtiggående mand-over-bord både 1) Lovtidende A Bekendtgørelse om kursus i betjening af hurtiggående mand-over-bord både 1) I medfør af 18, stk. 1, nr. 1 og 3, 24 b, 25, stk. 4, 25b, 27, stk. 3, og 28, stk. 5, i lov om skibes besætning,

Læs mere

Færgefart. Kurser for ansatte inden for færgefart. Kompetencecenter for uddannelser til blå erhverv

Færgefart. Kurser for ansatte inden for færgefart. Kompetencecenter for uddannelser til blå erhverv Færgefart Kurser for ansatte inden for færgefart Kompetencecenter for uddannelser til blå erhverv fiskeriskolen.dk Søsikkerhedskursus grundlæggende STCW regulation A/VI/1-1, A-VI/1-3 og A-VI/1-4 Varighed:

Læs mere

BEK nr 963 af 28/09/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 9. juli 2016. Senere ændringer til forskriften BEK nr 233 af 05/03/2015

BEK nr 963 af 28/09/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 9. juli 2016. Senere ændringer til forskriften BEK nr 233 af 05/03/2015 BEK nr 963 af 28/09/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 9. juli 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Søfartsstyrelsen, j.nr. 2012000118 Senere ændringer til

Læs mere

STCW kurser. Kompetencecenter for uddannelser til blå erhverv

STCW kurser. Kompetencecenter for uddannelser til blå erhverv STCW kurser Kompetencecenter for uddannelser til blå erhverv fiskeriskolen.dk Søsikkerhedskursus STCW regulation A-V1/1-1 Varighed: 1 dag Kurset kan afvikles lokalt Formålet med dette 1 dags kursus er

Læs mere

Bekendtgørelse om prøver og beviser for fritidssejlere

Bekendtgørelse om prøver og beviser for fritidssejlere BEK nr 1641 af 12/12/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 2. januar 2017 Ministerium: Erhvervsministeriet Journalnummer: Erhvervsmin., Søfartsstyrelsen, j.nr. 2016026857 Senere ændringer til forskriften Ingen

Læs mere

Bekendtgørelse nr. 463 af 29. juli 1988 om syn og certifikater m.v.

Bekendtgørelse nr. 463 af 29. juli 1988 om syn og certifikater m.v. Bekendtgørelse nr. 463 af 29. juli 1988 om syn og certifikater m.v. Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Kapitel 5 Kapitel 6 I medfør af 11, stk. 2, 12, stk. 2, og 28 i lov nr. 98 af 12. marts 1980

Læs mere

PRØVEKRAV FOR NAVIGATØRER

PRØVEKRAV FOR NAVIGATØRER FOR NAVIGATØRER BEVIS 1.1 Du skal til prøven kunne demonstrere: Skibsfører Styrmand 1. grad Styrmand 2. grad Sætteskipper Styrmand af 3. grad Fiskeskipper af 1. grad Styrmand af 1. grad i fiskeskibe Kystskipper

Læs mere

Uddannelse og beskæftigelse

Uddannelse og beskæftigelse Kapitel 3 side 25 Uddannelse og beskæftigelse Siden 1996 har det været en betingelse, at man både opfylder et alderskrav og et uddannelseskrav for at blive fisker. Alderskravet er 16 år. Når man er fyldt

Læs mere

Bekendtgørelse om uddannelsen til kystskipper

Bekendtgørelse om uddannelsen til kystskipper BEK nr 1325 af 17/12/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 26. januar 2017 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser,

Læs mere

Offshore/ Erhvervsfartøjer

Offshore/ Erhvervsfartøjer Offshore/ Erhvervsfartøjer Kompetencecenter for uddannelser til blå erhverv fiskeriskolen.dk Søsikkerhedskursus STCW regulation A-V1/1-1 Varighed: 1 dag Kurset kan afvikles lokalt På kurset vil du, gennem

Læs mere

Bekendtgørelse om udstedelse af lodscertifikat og lodsfritagelsesbevis

Bekendtgørelse om udstedelse af lodscertifikat og lodsfritagelsesbevis Bekendtgørelse om udstedelse af lodscertifikat og lodsfritagelsesbevis Forsvarsministeriets bekendtgørelse nr. 1201 af 1. december 2006 om udstedelse af lodscertifikat og lodsfritagelsesbevis I medfør

Læs mere

Høring over nye bekendtgørelser om maritime uddannelser

Høring over nye bekendtgørelser om maritime uddannelser Se høringsliste samt Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling 28. september 2016 Høring over nye bekendtgørelser om maritime uddannelser Hermed fremsendes en række bekendtgørelser om maritime

Læs mere

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 8. december 2011 (09.12) (OR. en) 18147/11 Interinstitutionel sag: 2011/0239 (COD)

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 8. december 2011 (09.12) (OR. en) 18147/11 Interinstitutionel sag: 2011/0239 (COD) RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 8. december 2011 (09.12) (OR. en) 18147/11 Interinstitutionel sag: 2011/0239 (COD) TRANS 351 CODEC 2316 MAR 158 SOC 1078 RAPPORT fra: generalsekretariatet

Læs mere

Svendborg Søfartsskole

Svendborg Søfartsskole Svendborg Søfartsskole Fra skibsassistent til styrmand For dig, som havet trækker i, og som kan se muligheder i en karriere til søs Svendborg Søfartsskole Sæt kursen mod en fremtid til søs Trækker havet

Læs mere

maritim fleksibilitet Kursuskatalog

maritim fleksibilitet Kursuskatalog maritim fleksibilitet Kursuskatalog Velkommen til Skagen Skipperskole Hermed har vi fornøjelsen at præsentere Skagen Skipperskoles kursuskatalog. Kursusplanen opdateres løbende på skolens hjemmeside www.skipperskolen.dk,

Læs mere

Kurser og efteruddannelse for fiskere

Kurser og efteruddannelse for fiskere Kurser og efteruddannelse for fiskere Kompetencecenter for uddannelser til blå erhverv fiskeriskolen.dk Søsikkerhed for erhvervsfiskere AMU 44381 - Varighed: 15 dage Deltagerpris: 1.650 DKK - AMU: 26.935,5

Læs mere

STUDIEORDNING. for. Skibsassistentuddannelsen for personer med svendebrev

STUDIEORDNING. for. Skibsassistentuddannelsen for personer med svendebrev STUDIEORDNING for Skibsassistentuddannelsen for personer med svendebrev Version 1 Januar 2013 Gældende for studerende med studiestart fra og med januar 2013 Indhold Forord.... 2 Uddannelsens mål.... 2

Læs mere

Kurser og efteruddannelse for fiskere

Kurser og efteruddannelse for fiskere Kurser og efteruddannelse for fiskere Kompetencecenter for uddannelser til blå erhverv fiskeriskolen.dk Søsikkerhed for erhvervsfiskere AMU 44381 - Varighed: 15 dage På kurset Søsikkerhed for erhvervsfiskere

Læs mere

Prøvekrav for navigatører

Prøvekrav for navigatører Prøvekrav for navigatører Kvalifikationer Bevis Prøvekrav Prøveform 1.1 Sønæringsbevis som: Styrmand af 3. grad i fiskeskibe demonstrere, hvorledes man som navigatør skaffer sig kendskab til placering

Læs mere

Bekendtgørelse om kursus og genopfriskningskursus i brandledelse i skibe 1)

Bekendtgørelse om kursus og genopfriskningskursus i brandledelse i skibe 1) BEK nr 1466 af 08/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 4. februar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Søfartsstyrelsen, j.nr. 2015002604 Senere ændringer

Læs mere

Ansøgning om besætningsfastsættelse

Ansøgning om besætningsfastsættelse Ansøgning om besætningsfastsættelse Ansøgning til udstedelse af besætningsfastsættelse Denne blanket bruges til at ansøge om: Forhåndsfastsættelse Besætningsfastsættelse Ansøgning anvendes til brug for

Læs mere

UDDANNELSESPLAN FOR UDDANNELSE OG TRÆNING I RADAR OG ARPA

UDDANNELSESPLAN FOR UDDANNELSE OG TRÆNING I RADAR OG ARPA UDDANNELSESPLAN FOR UDDANNELSE OG TRÆNING I RADAR OG ARPA Version 1.0 Dato: 2. juli 2008 Bilag 1: Uddannelse og træning i radar, version 1, 25. juni 2001 Bilag 2: Uddannelse og træning i ARPA, version

Læs mere

Kontrakt om Professionspraktik

Kontrakt om Professionspraktik Kontrakt om Professionspraktik Denne kontrakt er indgået mellem Fredericia Maskinmesterskole, den studerende og virksomheden, hvor den studerende er i bachelorpraktik. Fredericia Maskinmesterskole Købmagergade

Læs mere

Studieordning for Nyborg Søfartsskole

Studieordning for Nyborg Søfartsskole Studieordning for Nyborg Søfartsskole Skibsassistentuddannelsens grundmodul 2016 Studieordningens indhold 1. uddannelsens mål 2. optagelse 3. uddannelsens struktur og opbygning, herunder moduler og ECTS-point,

Læs mere

Bekendtgørelse om genopfriskning af grundlæggende uddannelse i søsikkerhed og brandbekæmpelse i skibe 1)

Bekendtgørelse om genopfriskning af grundlæggende uddannelse i søsikkerhed og brandbekæmpelse i skibe 1) BEK nr 226 af 02/03/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 21. juni 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Søfartsstyrelsen, j.nr. 2014027772 Senere ændringer til

Læs mere

Lene Stampe Thomsen. 1999: Skibsofficersstuderende ved A.P. Møller Mærsk 2003: Juniorofficer 2006: Seniorofficer 2007: Studievejleder på SIMAC

Lene Stampe Thomsen. 1999: Skibsofficersstuderende ved A.P. Møller Mærsk 2003: Juniorofficer 2006: Seniorofficer 2007: Studievejleder på SIMAC Lene Stampe Thomsen 1999: Skibsofficersstuderende ved A.P. Møller Mærsk 2003: Juniorofficer 2006: Seniorofficer 2007: Studievejleder på SIMAC Uddannelser på SIMAC: Skibsofficersuddannelsen Maskinmesteruddannelsen

Læs mere

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0555 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0555 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0555 Bilag 1 Offentligt GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets

Læs mere

Bekendtgørelse om radioprøver og certifikater i GMDSS

Bekendtgørelse om radioprøver og certifikater i GMDSS BEK nr 939 af 29/08/2011 (Gældende) Udskriftsdato: 7. juni 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Søfartsstyrelsen, j.nr. 201107851 Senere ændringer til

Læs mere

Bekendtgørelse om lodsning m.v. ved Grønland

Bekendtgørelse om lodsning m.v. ved Grønland Bekendtgørelse om lodsning m.v. ved Grønland I medfør af 1, stk. 3, 3, 6 og 32 i lov om sikkerhed til søs, jf. lovbekendtgørelse nr. 654 af 15. juni 2010, som ændret ved lov nr. 1384 af 23. december 2012

Læs mere

Information om professionspraktikophold

Information om professionspraktikophold Information om professionspraktikophold Hvad får virksomheden ud af praktikopholdet? Ved at tilbyde et praktikophold i jeres virksomhed får I en studerende, der kan betragtes som næsten nyuddannet, med

Læs mere

Bekendtgørelse om uddannelse af erhvervsfiskere til skibsassistenter

Bekendtgørelse om uddannelse af erhvervsfiskere til skibsassistenter BEK nr 394 af 16/04/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 28. januar 2017 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser,

Læs mere

STCW kurser. Offshore. Færgefart. Erhvervsfartøjer. Kompetencecenter for uddannelser til blå erhverv

STCW kurser. Offshore. Færgefart. Erhvervsfartøjer. Kompetencecenter for uddannelser til blå erhverv STCW kurser Offshore Erhvervsfartøjer Færgefart Kompetencecenter for uddannelser til blå erhverv fiskeriskolen.dk Søsikkerhedskursus STCW regulation A-V1/1-1 Varighed: 1 dag Kurset kan afvikles lokalt

Læs mere

Bekendtgørelse om uddannelsen til skibskok

Bekendtgørelse om uddannelsen til skibskok BEK nr 400 af 16/04/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 7. januar 2017 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser, Styrelsen

Læs mere

START KARRIEREN SOM UBEFAREN SKIBSASSISTENT

START KARRIEREN SOM UBEFAREN SKIBSASSISTENT START KARRIEREN SOM UBEFAREN SKIBSASSISTENT PRAKTIKPLADS HOS ESVAGT Brænder du for sikkerhed og service på højt plan, og vil du gerne udfordres med mange forskelligartede opgaver? Så kan et lønnet praktikforløb

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om genopfriskning af grundlæggende uddannelse i søsikkerhed. og brandbekæmpelse.

Lovtidende A. Bekendtgørelse om genopfriskning af grundlæggende uddannelse i søsikkerhed. og brandbekæmpelse. Lovtidende A Bekendtgørelse om genopfriskning af grundlæggende uddannelse i søsikkerhed og brandbekæmpelse I medfør af 18, stk. 1, nr. 4, 24 b, 25, stk. 4, 27, stk. 3, og 28, stk. 5, i lov om skibes besætning,

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 23.10.2007 KOM(2007) 610 endelig/2 2007/0219 (COD) CORRIGENDUM Annule et remplace la page de couverture du document COM(2007)610 final du 16.10.2007

Læs mere

Bekendtgørelse om uddannelsen til fiskeskipper af 3. grad

Bekendtgørelse om uddannelsen til fiskeskipper af 3. grad Bekendtgørelse om uddannelsen til fiskeskipper af 3. grad I medfør af 12, 13, stk. 1, 23, stk. 1, og 24, i lov om maritime uddannelser, jf. lovbekendtgørelse nr. 660 af 16. maj 2015, som ændret ved 4 i

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om skibsmåling

Bekendtgørelse af lov om skibsmåling LBK nr 71 af 17/01/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 4. januar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Søfartsstyrelsen, j.nr. 2013017462 Senere ændringer til

Læs mere

Kapitel 1. Anvendelsesområde

Kapitel 1. Anvendelsesområde Bekendtgørelse om udøvelse af erhverv som fagligt ansvarlig inden for gas-, vandog afløbsområdet på baggrund af udenlandske erhvervsmæssige kvalifikationer 1 I medfør af 15, nr. 3, og 36, stk. 2, i lov

Læs mere

Bekendtgørelse om skibsassistentuddannelsens grundmodul m.v.

Bekendtgørelse om skibsassistentuddannelsens grundmodul m.v. BEK nr 787 af 20/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 28. maj 2016 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Uddannelses- og Forsksningsmin., Styrelsen for Videregående Uddannelser,

Læs mere

Bekendtgørelse om sikringsberedskab og særlige sikringsopgaver i skibe

Bekendtgørelse om sikringsberedskab og særlige sikringsopgaver i skibe Bekendtgørelse om sikringsberedskab og særlige sikringsopgaver i skibe I medfør af 18, 25 og 28 i lov om skibes besætning, jf. lovbekendtgørelse nr. 168 af 27. februar 2012, som ændret ved 3 i lov nr.

Læs mere

Bekendtgørelse om opnåelse af indsamlerbevis 1

Bekendtgørelse om opnåelse af indsamlerbevis 1 Bekendtgørelse om opnåelse af indsamlerbevis 1 I medfør af 7, stk. 3, nr. 4, og stk. 4, 80, stk. 1 og 2, 92 og 110, stk. 3, i lov om miljøbeskyttelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 879 af 26. juni 2010, som

Læs mere

Bekendtgørelse om skibsassistentuddannelsens afslutningsmodul

Bekendtgørelse om skibsassistentuddannelsens afslutningsmodul BEK nr 1328 af 17/12/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 6. juli 2016 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser, Styrelsen

Læs mere

Bekendtgørelse om udøvelse af erhverv inden for gas-, vand- og afløbsområdet på baggrund af udenlandske erhvervsmæssige kvalifikationer 1)

Bekendtgørelse om udøvelse af erhverv inden for gas-, vand- og afløbsområdet på baggrund af udenlandske erhvervsmæssige kvalifikationer 1) BEK nr 1201 af 17/10/2007 (Historisk) Udskriftsdato: 11. januar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Sikkerhedsstyrelsen, j.nr. 644-21-00004 Senere ændringer

Læs mere

UDDANNELSESPLAN FOR Uddannelse og træning i Electronic Chart Display and Information System (ECDIS)

UDDANNELSESPLAN FOR Uddannelse og træning i Electronic Chart Display and Information System (ECDIS) UDDANNELSESPLAN FOR Uddannelse og træning i Electronic Chart Display and Information System (ECDIS) Version 1.0 Dato: 18. oktober 2006 Bilag 1: Uddannelsesplan for kursus i Electronic Chart Display and

Læs mere

UDKAST. Kapitel 3 Anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer

UDKAST. Kapitel 3 Anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer Bekendtgørelse om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer erhvervet i udlandet vedrørende udøvelse af erhverv i forbindelse med offshore olie- og gasaktiviteter m.v. 1 I medfør af 4 a, 50, stk.

Læs mere

UDDANNELSESPLAN FOR KURSUS I BRANDBEKÆMPELSE FOR SKIBSOFFICERER

UDDANNELSESPLAN FOR KURSUS I BRANDBEKÆMPELSE FOR SKIBSOFFICERER UDDANNELSESPLAN FOR KURSUS I BRANDBEKÆMPELSE FOR SKIBSOFFICERER Version 3.0 Dato: 16. oktober 2008 1. Formål Formålet med denne uddannelsesplan er at fastlægge Søfartsstyrelsens krav til kursus i brandbekæmpelse

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM - KBN UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM Afsagt den 22. december 2014 F-2-13 Fagforeningen Danmark smf A (advokat Jens Brøbeck Gregersen) mod Dansk Bjergning og Bugsering A/S (advokat Anne Louise

Læs mere

Skibsassistentuddannelsens grundmodul

Skibsassistentuddannelsens grundmodul Studieordning for: Skibsassistentuddannelsens grundmodul Vedtaget af bestyrelsen 18. Marts 2015. Gældende fra 7. april 2015. Stiftelsen Georg Stages Minde A. H. Vedels Plads, Nyholm 1439 København K +45

Læs mere

Bekendtgørelse om uddannelsen til sætteskipper

Bekendtgørelse om uddannelsen til sætteskipper BEK nr 1326 af 17/12/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 23. november 2017 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser,

Læs mere

Skagen Skipperskole maritim viden. Kursuskatalog

Skagen Skipperskole maritim viden. Kursuskatalog Skagen Skipperskole maritim viden Kursuskatalog Velkommen til Skagen Skipperskole Hermed har vi fornøjelsen at præsentere Skagen Skipperskoles kursuskatalog. Kursusprogrammet opdateres løbende på skolens

Læs mere

Bekendtgørelse af teknisk forskrift om forholdsregler til forebyggelse af sørøveri og væbnede overfald på danske skibe

Bekendtgørelse af teknisk forskrift om forholdsregler til forebyggelse af sørøveri og væbnede overfald på danske skibe Bekendtgørelse af teknisk forskrift om forholdsregler til forebyggelse af sørøveri og væbnede overfald på danske skibe I medfør af 6 og 32, i lov om sikkerhed til søs, jf. lovbekendtgørelse nr. 903 af

Læs mere

Bekendtgørelse om registrering af ejendomsmæglere mv., der er etableret i et EU-land, i et EØS-land eller i Schweiz 1)

Bekendtgørelse om registrering af ejendomsmæglere mv., der er etableret i et EU-land, i et EØS-land eller i Schweiz 1) BEK nr 1307 af 23/11/2007 (Historisk) Udskriftsdato: 9. oktober 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Erhvervs- og Byggestyrelsen, j.nr. 07/08749 Senere

Læs mere

Udkast til bekendtgørelse om godkendelse og registrering af ejendomsmæglere og optagelse i Ejendomsmæglerregistret 1

Udkast til bekendtgørelse om godkendelse og registrering af ejendomsmæglere og optagelse i Ejendomsmæglerregistret 1 Udkast til bekendtgørelse om godkendelse og registrering af ejendomsmæglere og optagelse i Ejendomsmæglerregistret 1 I medfør af 5, stk. 3, 6, stk. 3 og 5, 13, stk. 5, 58, stk. 4, og 59, stk. 1, i lov

Læs mere

Bekendtgørelse om godkendelse af kørelærere 1)

Bekendtgørelse om godkendelse af kørelærere 1) BEK nr 1563 af 20/12/2007 (Historisk) Udskriftsdato: 7. juli 2015 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2006-802-0039 Senere ændringer til forskriften BEK nr 957 af 26/09/2012

Læs mere

BEK nr 838 af 18/08/2008 (Gældende) Udskriftsdato: 8. februar 2017

BEK nr 838 af 18/08/2008 (Gældende) Udskriftsdato: 8. februar 2017 BEK nr 838 af 18/08/2008 (Gældende) Udskriftsdato: 8. februar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Søfartsstyrelsen, j.nr. 200800221 Senere ændringer

Læs mere

Udkast til ny bekendtgørelse om minimumsbeskyttelse af visse personkategorier

Udkast til ny bekendtgørelse om minimumsbeskyttelse af visse personkategorier NOTAT 18. april 2016 Vores reference: Sag nr. 2015013335 Søfartspolitik, Jura og Søfartssociale forhold /Kristina Ravn Udkast til ny bekendtgørelse om minimumsbeskyttelse af visse personkategorier om bord

Læs mere

Vis hjælpelinjer som hjælper ved placering af objekter

Vis hjælpelinjer som hjælper ved placering af objekter IMO og OFFSHORE VIND OM AT FÅ ET HØJT SIKKERHEDSNIVEAU VIA TILPASNING AF EKSISTERENDE REGLER V/ OFFSHORECHEF MICHAEL WENGEL-NIELSEN, DANMARKS REDERIFORENING Regeringens vækstplan for Det blå Danmark DANSKE

Læs mere

Bekendtgørelse om kurser og beviser til sygdomsbehandlere i skibe (de maritime sygdomsbehandlerkurser) 1)

Bekendtgørelse om kurser og beviser til sygdomsbehandlere i skibe (de maritime sygdomsbehandlerkurser) 1) BEK nr 1116 af 10/10/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 12. januar 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Søfartsstyrelsen, j.nr. 2013026562 Senere ændringer

Læs mere

BEK nr 1488 af 20/11/2009 (Historisk) Udskriftsdato: 19. januar Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljømin.

BEK nr 1488 af 20/11/2009 (Historisk) Udskriftsdato: 19. januar Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljømin. BEK nr 1488 af 20/11/2009 (Historisk) Udskriftsdato: 19. januar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljømin., BLS-466-00122 Senere ændringer til forskriften BEK nr 953 af 27/06/2016

Læs mere

OPDATERING AF FOR- LØBSANALYSE FOR DANSKE SØFARENDE

OPDATERING AF FOR- LØBSANALYSE FOR DANSKE SØFARENDE Til Styrelsen for Videregående Uddannelser og Uddannelsesstøtte Dokumenttype Rapport Dato Juni 2012 OPDATERING AF FOR- LØBSANALYSE FOR DANSKE SØFARENDE OPDATERING AF FORLØBSANALYSE FOR DANSKE SØFARENDE

Læs mere

Bekendtgørelse om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer erhvervet i udlandet 1)

Bekendtgørelse om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer erhvervet i udlandet 1) BEK nr 151 af 25/02/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 7. oktober 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdstilsynet, j.nr. 20155000093 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om skibes besætning, lov om maritime uddannelser og lodslov

Forslag. Lov om ændring af lov om skibes besætning, lov om maritime uddannelser og lodslov 2011/1 LSF 124 (Gældende) Udskriftsdato: 5. juli 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og vækstmin., Søfartsstyrelsen, j.nr. 201200011 Fremsat den 28. marts 2012 af erhvervs

Læs mere

DIS-SÆROVERENSKOMST (Specialskibe) 2014-2017. mellem REDERIFORENINGEN AF 2010. DANSK METALS MARITIME AFDELING (Dæk & Maskine) (Maskinofficerer)

DIS-SÆROVERENSKOMST (Specialskibe) 2014-2017. mellem REDERIFORENINGEN AF 2010. DANSK METALS MARITIME AFDELING (Dæk & Maskine) (Maskinofficerer) DIS-SÆROVERENSKOMST (Specialskibe) 2014-2017 mellem REDERIFORENINGEN AF 2010 og DANSK METALS MARITIME AFDELING (Dæk & Maskine) (Maskinofficerer) For skibe registreret i Dansk Internationalt Skibsregister

Læs mere

Uddannelsesplan. for navigatører, skal til en særlig prøve for at erhverve et bevis, som bekræfter, at den søfarende må

Uddannelsesplan. for navigatører, skal til en særlig prøve for at erhverve et bevis, som bekræfter, at den søfarende må Uddannelsesplan for navigatører, som skal til en særlig prøve, for at erhverve et bevis, som bekræfter, at den søfarende må sejle på mindre lastskibe, der sejler med passagerer, som er anbragt i henhold

Læs mere

STUDIEORDNING FOR HF-SØFARTSUDDANNELSEN 2014 SVENDBORG SØFARTSSKOLE

STUDIEORDNING FOR HF-SØFARTSUDDANNELSEN 2014 SVENDBORG SØFARTSSKOLE STUDIEORDNING FOR HF-SØFARTSUDDANNELSEN 2014 SVENDBORG SØFARTSSKOLE Indhold: 1. Formål 2. Adgangskrav 3. Uddannelsens indhold 4. Undervisning og samarbejdsformer 5. Eksamens metoder og karakter 6. Merit

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsfiskeriets grundkursus

Bekendtgørelse om erhvervsfiskeriets grundkursus BEK nr 963 af 26/08/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 22. juni 2016 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Uddannelses- og Forskningsmin., Styrelsen for Videregående Uddannelser,

Læs mere

For tildeling af anerkendelse kræves, at mindst 2/3 af udvalget går ind for tildelingen.

For tildeling af anerkendelse kræves, at mindst 2/3 af udvalget går ind for tildelingen. Bilag 3 ANERKENDELSESORDNING FOR STATIKERE Ingeniørforeningen i Danmarks regler om anerkendelsesordning for statikere. 1 Anerkendelse Anerkendelse tildeles ved beslutning af det i 2 nævnte anerkendelsesudvalg.

Læs mere

DIS-OVERENSKOMST (BUGSERBÅDE) 2014-2017. mellem REDERIFORENINGEN AF 2010. DANSK METALS MARITIME AFDELING (Dæk og Maskine) (maskinofficerer)

DIS-OVERENSKOMST (BUGSERBÅDE) 2014-2017. mellem REDERIFORENINGEN AF 2010. DANSK METALS MARITIME AFDELING (Dæk og Maskine) (maskinofficerer) DIS-OVERENSKOMST (BUGSERBÅDE) 2014-2017 mellem REDERIFORENINGEN AF 2010 og DANSK METALS MARITIME AFDELING (Dæk og Maskine) (maskinofficerer) For skibe registreret i Dansk Internationalt Skibsregister INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Bekendtgørelse om Meddelelser fra Søfartsstyrelsen B, teknisk forskrift om skibes bygning og udstyr m.v. asfaf

Bekendtgørelse om Meddelelser fra Søfartsstyrelsen B, teknisk forskrift om skibes bygning og udstyr m.v. asfaf Bekendtgørelse om Meddelelser fra Søfartsstyrelsen B, teknisk forskrift om skibes bygning og udstyr m.v. asfaf Kapitel XIII Kapitel XIII Afsnit A Regel 1 Regel 2 Afsnit B Regel 3 Regel 3-1 Regel 4 Regel

Læs mere

Bekendtgørelse om godkendelse af kørelærere

Bekendtgørelse om godkendelse af kørelærere Civilafdelingen Bekendtgørelse om godkendelse af kørelærere Dato: 25. november 2014 Kontor: Færdselskontoret Sagsbeh: Marianne Møller Halkjær Sagsnr.: 2014-802-0067 Dok.: 1347437 I medfør af 56 a, 66,

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 14.9.2011 KOM(2011) 555 endelig 2011/0239 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/106/EF om

Læs mere

Bekendtgørelse om godkendelse og registrering af ejendomsmæglere og optagelse i Ejendomsmæglerregistret 1)

Bekendtgørelse om godkendelse og registrering af ejendomsmæglere og optagelse i Ejendomsmæglerregistret 1) BEK nr 6 af 06/01/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 9. oktober 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Erhvervsstyrelsen, j.nr. 2015-14028 Senere ændringer til

Læs mere

1) er myndig og ikke er under værgemål efter værgemålslovens 5 eller under samværgemål efter værgemålslovens

1) er myndig og ikke er under værgemål efter værgemålslovens 5 eller under samværgemål efter værgemålslovens BEK nr 63 af 18/01/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 7. juli 2016 Ministerium: Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet Journalnummer: Energi-, Forsynings- og Klimamin., Geodatastyrelsen, j.nr. KMS-301-00035

Læs mere