Min meritlæreruddannelse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Min meritlæreruddannelse"

Transkript

1 Min meritlæreruddannelse Læreruddannelsen i Aarhus

2 2

3 Hvad er en meritlæreruddannelse? Meritlæreruddannelsen blev oprettet i 2002 og sigter primært mod et arbejde som lærer i grundskolen. Den har til formål at give andre grupper end ordinært læreruddannede mulighed for at tilegne sig kompetence til at undervise. Uddannelsen retter sig mod dig, der har en forudgående uddannelse og som på denne baggrund får en særlig tilrettelagt uddannelse. Sammensætningen af uddannelsesforløbet afhænger af de kvalifikationer, du allerede har. Du bliver ikke uddannet lærerprofessionsbachelor, men du er efter gennemført meritlæreruddannelse fuldgyldig lærer, som er berettiget til ansættelse i skolen og optagelse i Danmarks Lærerforening på samme vilkår som alle andre lærere. Meritlæreruddannelsen er en egenfinansieret uddannelse, der udbydes som en særlig tilrettelagt deltidsuddannelse under Lov om Åben Uddannelse. Indholdet i denne pjece tager afsæt i Bekendtgørelse om uddannelse som lærer i folkeskolen 2013, kapitel 8, Meritlæreruddannelsen, Adgang til meritlæreruddannelsen Du kan optages på meritlæreruddannelsen, hvis du har: en kandidat-, bachelor- eller professionsbacheloruddannelse eller er fyldt 25 år, har gennemført en erhvervsrettet uddannelse på mindst erhvervsuddannelsesniveau og har mindst to års erhvervserfaring Meritlæreruddannelsens indholdsområder Meritlæreruddannelsen er på 150 ECTS point og består af 3 hovedområder: Praktik finder sted på skoler og det er her, du får mulighed for at afprøve, øve og udfordre nogle af de kompetencer, du har tilegnet dig i arbejdet med læreruddannelsens fag. Der er 1 praktikforløb i meritlæreruddannelsen, forløbet er fordelt over 2 perioder. Praktikken har et omfang på 10 ECTS. Pædagogik og lærerfaglighed består af en række moduler, hvor lærerens almene kompetencer til at varetage undervisning og til at tage vare på elevens læring, udvikling, trivsel samt dannelse er i fokus. Pædagogik og lærerfaglighed har et omfang på 50 ECTS. De fem moduler er; lærer i skolen, elevens læring og udvikling, undervisningskendskab, inklusion, undervisning af tosprogede. Hvert modul er på 10 ECTS. Undervisningsfag, du vælger 2-3 undervisningsfag, - antallet afhænger af de forskellige valgmuligheder og fagsammensætninger. Læreruddannelsen i Aarhus udbyder alle undervisningsfag. Meritstuderendes deltagelse på hold, forudsætter enten, at der er ledige pladser på eksisterende hold på den fireårige læreruddannelse, eller, at der er tilstrækkeligt antal studerende til at oprette et hold. Undervisningsfag er på minimum 30 ECTS. Fagene kan suppleres med fagfaglige, tværfaglige eller mere almene moduler á 10 ECTS. 3

4 ECTS står for European Credit Transfer System. Betegnelsen bruges til meritoverførsel indenfor videregående uddannelser I Danmark og i udlandet. Adgang til undervisningsfag For at kunne bliver optaget på undervisningsfag kræves, at du har bestået prøven i det tilsvarende fag eller beslægtede fag i en gymnasial uddannelse se denne oversigt over de fag, der giver adgang til de enkelte undervisningsfag: 4 Billedkunst Undervisningsfag Adgangsgivende gymnasiale fag og niveauer Kulturforståelse B, mediefag B, billedkunst C, design C Biologi Teknikfag A proces, levnedsmiddel og sundhed, biologi B, fysik B, kemi B, naturgeografi B Dansk Engelsk Fransk Dansk A Engelsk B Fransk begyndersprog B, fransk fortsættersprog B Fysik/kemi Teknikfag A, bioteknologi A, biologi B, fysik B, kemi B, naturgeografi B, teknologi B Geografi Historie Biologi B, fysik B, international økonomi B, kemi B, naturgeografi B Historie B, idéhistorie B, samfundsfag B, samtidshistorie B Madkundskab Teknikfag A proces, levnedsmiddel og sundhed, bioteknologi A, biologi C, kemi C Idræt Dans B, idræt B Kristendomskundskab/religion Filosofi B, historie B, idéhistorie B, kulturforståelse B, psykologi B, religion B, samfundsfag B, samtidshistorie B Matematik Håndværk og design Musik Matematik B Teknikfag A design og produktion, teknikfag A byggeri og energi, mediefag B, kulturforståelse B, billedkunst C, design C Musik B Natur/teknik Teknikfag A, bioteknologi A, biologi B, fysik B, kemi B, naturgeografi B, teknologi B Samfundsfag Afsætning B, historie B, international økonomi B, samfundsfag B, samtidshistorie B, virksomhedsøkonomi B Tysk Tysk begyndersprog B, tysk fortsættersprog B Der kræves endvidere en minimumskarakter i disse adgangsgivende fag således skal karakteren være opnået enten ved prøve eller som afsluttende standpunktskarakter eller årskarakter. Du har bestået et fag, hvis du har opnået karakter på mindst 02 ved prøve i faget. Hvis du både har fået en mundtlig og skriftlig prøvekarakter i faget, skal gennemsnittet af karakterne være mindst 02. Læreruddannelsen i Aarhus kan i særlige tilfælde dispensere fra adgangsbetingelserne til uddannelsen og til undervisningsfagene, hvis en konkret og individuel vurdering begrunder det. Du kan i forbindelse med din ansøgning anmode om en sådan dispensation. Hvis du søger om dispensation for adgangsbetingelser til uddannelsen og/eller undervisningsfagene, skal du vedlægge en begrundet redegørelse for de kompetencer, som du mener, du har samt relevant dokumentation.

5 Praktisk-musisk Naturfag Humanistisk Hvilken slags lærer vil du være? Du har mulighed for at skabe din egen lærerprofil gennem sammensætning af de undervisningsfag og moduler, du vælger i løbet af uddannelsen. Hér er det vigtigt, at du overvejer følgende: dine egne interesser og kompetencer i fag fagenes status, muligheder og behov i skolen sammensætning af din lærerprofil ud fra undervisningsfag og moduler Du skal altså både have blik for skolens behov og de fag, som du selv har lyst til at undervise i. Det kan også være fornuftigt at medtænke den organisation, de fleste skoler har indført: at lærerne placeres i team på enten indskolings-, mellemtrins- eller udskolingsniveau, hvilket betyder, at det vil være hensigtsmæssigt, at dine undervisningsfag hører hjemme på samme trin. Skolens fag optræder med forskellig vægt og på forskellige tidspunkter i løbet af elevernes skoletid. Her er en oversigt, der viser, hvornår fagene optræder og med hvor stort et timetal. Nedenfor kan du se Folkeskolens timetal, som det ser ud lige nu. Timetallet ændres i forbindelse med den nye skolereform, men er endnu ikke endeligt fastlagt: Klassetrin Fag Indskoling Mellemtrin Udskoling Vejl. timetal i alt Dansk x x x x x x x x x 1980 Engelsk x x x x x x x x 570 Tysk/fransk x x x x x 330 Historie x x x x x x x 330 Kristendomskundsk. x x x x x x x x 300 Samfundsfag x x 120 Matematik x x x x x x x x x 1170 Natur-teknik x x x x x x 300 Geografi x x x 120 Biologi x x x 150 Fysik-kemi x x x 210 Idræt x x x x x x x x x 600 Musik x x x x x x 270 Billedkunst x x x x x 240 Håndarbejde Sløjd x x x x 390 Hjemkundskab 5

6 Merit for fag Du kan få merit for fag på grundlag af allerede opnåede kvalifikationer fra andre uddannelser, hvis din tidligere uddannelse står mål med de fag, du søger merit for. Fx vil en uddannet pædagog kunne få merit for moduler af Pædagogik og lærerfaglighed, og en cand. mag i historie for undervisningsfaget historie. På vores hjemmeside: finder du en oversigt over uddannelser, der automatisk giver merit. I ansøgningsskemaet til meritlæreruddannelsen kan du søge om merit for fag, og du skal vedlægge dokumentation i kopi. Din egen meritlæreruddannelsesplan Som studerende på meritlæreruddannelsen følger du din egen uddannelsesplan. I det meste af dit studieforløb vil du deltage i undervisning på hold sammen med studerende på den fireårige læreruddannelse. Der vil blive oprettet merithold, hvis der er et tilstrækkeligt antal meritstuderende, som ønsker et fag. I det kommende studieår forventer vi at kunne oprette merithold i dansk (på mellemtrin- og udskoling), matematik (på mellemtrin- og udskoling) samt Pædagogik og Lærerfaglighed. Meritlæreruddannelsen tilrettelægges individuelt afhængig af, hvor meget merit, du som studerende får, og hvor meget tid, du har. Selvom uddannelsen er et individuelt anliggende, må det understreges, at uddannelsen også er et studium med vægt på fælles læreprocesser. På læreruddannelsen og meritlæreruddannelsen arbejder vi med forskellige undervisnings- og studieforløb, hvilket betyder, at studiet bevæger sig mellem en varierende række af undervisningsformer og studie- og læringsaktiviteter, f.eks. holdundervisning, studiegruppearbejde, vejledning, fremlæggelser af studiegruppearbejde samt selvstændige studier. Samarbejde står centralt, og vi forventer, at du som studerende deltager aktivt i at skabe gode læringsmiljøer. Der er mange måder at tilrettelægge en meritlæreruddannelse på. I nedenstående model er skitseret et eksempel på, hvordan en studietilrettelæggelse kan se ud. Du kan også dele dit studium op, således at du følger færre fag, og dermed strækker uddannelsen over længere tid. Det er vigtigt, at du er opmærksom på, at et fuldtidsstudium svarer til 30 ECTS point pr semester og meritlæreruddannelsen udgør i alt 150 ECTS point. I eksemplet læser man enten dansk eller matematik: Merit 1 1. SEMESTER 2. SEMESTER 3. SEMESTER 4. SEMESTER 5. SEMESTER DA/MA basis 1 DA/MA spec. DA/MA basis 4 UV-FAG 1 DA/MA basis 2 DA/MA basis 3 UV-FAG 2 UV-fag 2 basis 1 UV-fag 2 basis 2 UV-fag 2 basis 3 Specialisering PÆD. OG LÆ.FAGL. 6 Lærer i Skolen Læring og udvikling Uv-kendskab Uv. af tosprogede Inklusion PRAKTIK PR Praktik 32 ECTS 30 ECTS 30 ECTS 30 ECTS 28 ECTS De fleste vælger en meritlæreruddannelse, hvor de har enten dansk eller matematik (store fag) og derudover et mindre fag. Der er også mulighed for at vælge 3 mindre fag, det vil sige alle fag på nær dansk og matematik.

7 Undervisnings-, studie- og arbejdsformer Læreruddannelsen i Aarhus: tilbyder dig undervisning på et højt fagligt niveau udfordrer din personlighed som lærer uddanner dig til at varetage opgaver som lærer i en demokratisk skole i et samvirke med mange parter tilbyder undervisning præget af alsidige erkendelses- og udtryksformer forventer, at du kan studere selv og i samarbejde med andre give dig mulighed for at kvalificere dig til både at kunne undervise og forestå andet lærerarbejde i skolen har et uddannelsestilbud, der spænder fra faglig undervisning, over praktik og projektarbejde til selvstændigt studium På Læreruddannelsen i Aarhus arbejder vi ud fra den landsdækkende studieaktivitetsmodel, hvilket betyder, at der veksles mellem underviser initierede aktiviteter som; vejledning, forskellige typer af undervisning, gruppedrøftelser og projektarbejder mv. og studenterinitierede aktiviteter som; selvstændige studieaktiviteter, gensidig undervisning, debatarrangementer mv. Deltagerbetaling Prisen på en samlet meritlæreruddannelse (som fylder 150 ECTS-points) er ca. kr afhængigt af valg af undervisningsfag. Der opkræves i rater forud for hvert semester. Priserne reguleres hvert år pr. 1. januar, og du kan finde de aktuelt gældende priser på hjemmesiden for meritlæreruddannelsen i Aarhus under fanen Økonomi. Undervisning i undervisningsfaget musik omfatter kun holdundervisning. Der må derfor påregnes ekstraudgifter til undervisning i hovedinstrument, solosang og brugsklaver. Muligheder for støtte til deltagelse og deltagerbetalingen Der er ikke mulighed for at få SU til meritlærerstudiet, men man kan søge om Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU). For at kunne få SVU gælder en række betingelser. Disse fremgår af hvor du kan hente et ansøgningsskema til SVU. Hvis du har brug for yderligere hjælp, kan du henvende dig til: VIAs SVU-administrator, Administration Holstebro, Gl. Struervej 1, 7500 Holstebro, Inge Steenberg /Nelly Sylvestersen For ledige kan der blive tale om at få dagpenge under uddannelsen. Henvendelse herom må ske til egen A-kasse. Kommunerne samt Jobcentre kan i visse tilfælde tænkes at ville dække deltagerbetalingen. Henvendelse herom må ske til egen kommune/jobcenter. 7

8 Åbent Hus Hvert år omkring 1. marts afholder vi et stort Åbent Hus aftenarrangement for kommende studerende, både merit- og fireårige lærerstuderende. Her vil du kunne møde studieledere, undervisere, vejledere og studerende fra alle undervisningsfag og fra Pædagogik og lærerfaglighed, og du vil kunne få et førstehåndsindtryk af kulturen på Læreruddannelsen i Aarhus. Hold øje med hjemmesiden, hvor det præcise tidspunkt for Åbent Hus annonceres. Ansøgning Du kan downloade et ansøgningsskema fra hjemmesiden for meritlæreruddannelsen i Aarhus under fanen Optagelse. Ansøgningen vedlægges et CV, samt dokumentation i kopi af adgangsgivende gymnasial eksamen, tidligere uddannelse og erhvervserfaring. Kontakt Koordinator for meritlæreruddannelsen/studievejleder: Bitten Blaabjerg Træffes onsdage kl Mail: Sekretær: Camilla Juul Jørgensen Træffes mandag kl og Træffes tirsdag til torsdag kl og Træffes fredag kl Tlf Mail: Meritlæreruddannelsen Trøjborgvej Aarhus N Tlf Hjemmeside: 8

Meritlæreruddannelsens indholdsområder Meritlæreruddannelsen er på 150 ECTS point og består af 3 hovedområder:

Meritlæreruddannelsens indholdsområder Meritlæreruddannelsen er på 150 ECTS point og består af 3 hovedområder: Meritlæreruddannelsen 2014 Læreruddannelsen i Skive Hvad er en meritlæreruddannelse? Meritlæreruddannelsen blev oprettet i 2002 og sigter primært mod et arbejde som lærer i grundskolen. Den har til formål

Læs mere

VoksenUddannelsescenter Frederiksberg. stribevis af muligheder. HF-fag og stx-fag HF-eksamen HF-pakker og fagpakker

VoksenUddannelsescenter Frederiksberg. stribevis af muligheder. HF-fag og stx-fag HF-eksamen HF-pakker og fagpakker VoksenUddannelsescenter Frederiksberg stribevis af muligheder HF-fag og stx-fag HF-eksamen HF-pakker og fagpakker Uddannelsesprogram 2013-2014 På sporet af din fremtid Studentereksamen HF- og STX-enkeltfag

Læs mere

3. Undervisningskompetence til de gymnasiale uddannelser Faglig kompetence Pædagogisk kompetence (pædagogikum)

3. Undervisningskompetence til de gymnasiale uddannelser Faglig kompetence Pædagogisk kompetence (pædagogikum) Rapport om videreuddannelse af folkeskolelæ rere til gym nasielæ rere Marts 2010 2 Indholdsfortegnelse Forord Resumé 1. Indledning Projektbeskrivelse Gruppens bemærkninger til kommissoriet 2. Folkeskolelæreruddannelsen

Læs mere

Tæt på skolens hverdag!

Tæt på skolens hverdag! Læreruddannelsen i skive Tæt på skolens hverdag! enkeltfag Åben Uddannelse Giver dig et fremtidigt fundament Og åbner op for nye muligheder... viauc.dk/laereriskive ENKELTFAG OG OPTAGELSESBETINGELSER undervisningsfag

Læs mere

Vejledning i samarbejde mellem uddannelsesinstitutioner og folkehøjskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler

Vejledning i samarbejde mellem uddannelsesinstitutioner og folkehøjskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler Vejledning i samarbejde mellem uddannelsesinstitutioner og folkehøjskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler Undervisningsministeriet 2008 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Tilrettelæggelse

Læs mere

Uddannelser. på Bornholm. Uden vand intet liv Uden viden intet samfund

Uddannelser. på Bornholm. Uden vand intet liv Uden viden intet samfund Uddannelser på Bornholm Uden vand intet liv Uden viden intet samfund 2 0 1 3 Indhold Uddannelse og vejledning på Bornholm Uddannelsessystemet 4 Om optagelse og økonomi 5 Gode links 6 Vejledning hos Ungdommens

Læs mere

Studiekatalog. administrationsbachelor. bioanalytiker ergoterapeut. fysioterapeut. lærer. pædagog radiograf. socialrådgiver.

Studiekatalog. administrationsbachelor. bioanalytiker ergoterapeut. fysioterapeut. lærer. pædagog radiograf. socialrådgiver. UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT Studiekatalog administrationsbachelor. bioanalytiker ergoterapeut. fysioterapeut. lærer. pædagog radiograf. socialrådgiver. sygeplejerske Udgivet af University College Lillebælt,

Læs mere

STUDIEORDNING FOR MERITUDDANNELSEN. Almen del

STUDIEORDNING FOR MERITUDDANNELSEN. Almen del Studieordningen er udarbejdet i henhold til Bekendtgørelse om uddannelsen til meritlærer nr. 651 af 290609 Almen del Uddannelsens formål At give den studerende de faglige, pædagogiske og praktiske forudsætninger,

Læs mere

Gymnasier til fremtiden. Parat til at læse videre

Gymnasier til fremtiden. Parat til at læse videre Gymnasier til fremtiden Parat til at læse videre December 2014 Gymnasier til fremtiden Parat til at læse videre December 2014 Gymnasier til fremtiden 5 Indhold Gymnasier til fremtiden... 7 Regeringens

Læs mere

Læreruddannelse før og nu. med et særligt blik på teknologi

Læreruddannelse før og nu. med et særligt blik på teknologi Working Paper Læreruddannelse før og nu med et særligt blik på teknologi UDARBEJDET AF ANN-THÉRÈSE ARSTORP FOR TECHNUCATION PROJEKTET Side 1 af 43 INDHOLD Indledning... 4 Danmarks læreruddannelse i et

Læs mere

HF Enkeltfag. Fagpakker En hel HF

HF Enkeltfag. Fagpakker En hel HF HF Enkeltfag Fagpakker En hel HF Uddannelsesprogram 2015-2016 HF-enkeltfag, pakker eller en hel HF-eksamen på Voksenuddannelsescenter Frederiksberg Kursusstart er i uge 34 (17. -21. august 2015) eller

Læs mere

https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=132647

https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=132647 Page 1 of 152 Oversigt (indholdsfortegnelse) BEK nr 692 af 23/06/2010 Gældende Offentliggørelsesdato: 25-06-2010 Undervisningsministeriet Vis mere... Kapitel 1 Uddannelsens formål Kapitel 2 Uddannelsens

Læs mere

Student på kun 2 år! 2-årig STX på Studenterkursus 2015 2017

Student på kun 2 år! 2-årig STX på Studenterkursus 2015 2017 Student på kun 2 år! 2-årig STX på Studenterkursus 2015 2017 2-årig STX på Voksenuddannelsescenter Frederiksberg (VUF) Vil du have en gymnasial uddannelse? Er du seriøs, engageret og målrettet? Så er 2-årig

Læs mere

efter-& videre EFTER- OG VIDEREUDDANNELSE 2011/2012 Den sundhedsfaglige suppleringsuddannelse 2011154/2012150

efter-& videre EFTER- OG VIDEREUDDANNELSE 2011/2012 Den sundhedsfaglige suppleringsuddannelse 2011154/2012150 uddannelse efter-& videre EFTER- OG VIDEREUDDANNELSE 2011/2012 2011154/2012150 Den sundhedsfaglige suppleringsuddannelse September 2011/Februar 2012 Aarhus Universitet, februar 2011 Udgivet af Efter- og

Læs mere

Forslag. Lov om uddannelsen til pædagog. (professionsbachelor)

Forslag. Lov om uddannelsen til pædagog. (professionsbachelor) Uddannelsesudvalget UDU alm. del - Bilag 64 Offentligt Udkast af 2. november 2005 Fremsat den {FREMSAT} af Bertel Haarder Forslag til Lov om uddannelsen til pædagog (professionsbachelor) Kapitel 1 Formål

Læs mere

Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen

Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen December 2012 Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen 5 Indhold En endnu bedre

Læs mere

Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 9. klasse, der skal i 10. klasse

Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 9. klasse, der skal i 10. klasse Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 9. klasse, der skal i 10. klasse Om uddannelsesplanen Uddannelsesplanen er din plan for fremtiden. Du skal bruge den til at finde ud af, hvad du vil efter skolen:

Læs mere

Danmark har en god folkeskole, men den skal udvikles, så den bliver endnu bedre.

Danmark har en god folkeskole, men den skal udvikles, så den bliver endnu bedre. Aftale mellem regeringen (Socialdemokraterne, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti), Venstre og Dansk Folkeparti om et fagligt løft af folkeskolen 7. juni 2013 1. Indledning Danmark har en god folkeskole,

Læs mere

Informationsaftener: Torsdag d. 8. januar Mandag d. 19. januar Begge aftener kl. 19.00

Informationsaftener: Torsdag d. 8. januar Mandag d. 19. januar Begge aftener kl. 19.00 Ølstykke 10. klasse Center Ølstykke 10. klasse Center blev indrettet i 2001 i den gamle Jørlunde Sogneskole. Her har der siden været en skole udelukkende for elever på 10. årgang. Den ligger ved hovedvejen

Læs mere

FOLKESKOLEREFORM I ALBERTSLUND 2014

FOLKESKOLEREFORM I ALBERTSLUND 2014 FOLKESKOLEREFORM I ALBERTSLUND 2014 Kommunalbestyrelsen har vedtaget rammerne for, hvordan folkeskolereformen skal se ud i Albertslund. Dermed er grundlaget dannet for en ny og anderledes skoledag, der

Læs mere

10. klasser. Ringkøbing-Skjern kommunes. 10. klasse er starten på din Ungdomsuddannelse!

10. klasser. Ringkøbing-Skjern kommunes. 10. klasse er starten på din Ungdomsuddannelse! 10. klasse er starten på din Ungdomsuddannelse! Undervisningen i 10. klasse er et uddannelsestilbud til unge, som efter grundskolens 9. klasse, har behov for yderligere faglig og personlig kvalificering

Læs mere

10. KLASSE. Sct. Jørgens Skole HOLSTEBRO KOMMUNALE SKOLEVÆSEN

10. KLASSE. Sct. Jørgens Skole HOLSTEBRO KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 10. KLASSE 2013 2014 I Sct. Jørgens Skole HOLSTEBRO KOMMUNALE SKOLEVÆSEN Til dig og dine forældre Om kort tid afslutter du 9. klasse. I hæftet Ungdomsuddannelser 2013 kan du læse om de mange muligheder,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om folkeskolen og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af lov om folkeskolen og forskellige andre love Lovforslag nr. L 150 Folketinget 2013-14 Fremsat den 27. februar 2014 af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til Lov om ændring af lov om folkeskolen og forskellige andre love (Forenkling

Læs mere

Omsorgsmedhjælper. Dine. efteruddannelsesmuligheder

Omsorgsmedhjælper. Dine. efteruddannelsesmuligheder Omsorgsmedhjælper Dine efteruddannelsesmuligheder Din overenskomst giver dig mulighed for at få efteruddannelse I overenskomsten er det aftalt, at du skal have en skriftlig udviklingsplan, og den kan fint

Læs mere

PKU - Proceskonsulentuddannelsen

PKU - Proceskonsulentuddannelsen PKU - Proceskonsulentuddannelsen Valgmodulspakke med systemisk toning på diplomniveau Proceskonsulentuddannelsen fra Go Proces - i daglig tale PKU udbydes i samarbejde med UCC i København (Kbh hold) og

Læs mere

Studieordning for meritlæreruddannelsen 07, Blaagaard/KDAS

Studieordning for meritlæreruddannelsen 07, Blaagaard/KDAS Studieordning for meritlæreruddannelsen 07, Blaagaard/KDAS INDHOLD Lovgrundlag, formål og formalia... 2 Tilrettelæggelse... 2 Meritlæreruddannelsen, tilrettelæggelse... 3 Praktik... 3 Merit for fag i meritlæreruddannelsen...

Læs mere

Lokal undervisningsplan

Lokal undervisningsplan Lokal undervisningsplan Det merkantile grundforløb HG Ringsted Næstved Vordingborg Haslev ZBC Zealand Business College Handelsskolevej 3 4700 Næstved Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Uddannelsen...

Læs mere

Teknisk Diplomuddannelse i Vedligehold

Teknisk Diplomuddannelse i Vedligehold Teknisk Diplomuddannelse i Vedligehold Fredericia Maskinmesterskole Center for Drift og Vedligehold På Teknisk Diplomuddannelse i Vedligehold erhverver den studerende de nødvendige værktøjer og kompetencer

Læs mere

VPC-ERHVERV. VPC-Erhverv 2015

VPC-ERHVERV. VPC-Erhverv 2015 V o k s e n p æ d a g o g i k 2015 VPC-ERHVERV VPC-Erhverv 2015 1 Indhold Voksenpædagogisk uddannelse 3 Voksenpædagogisk grundkursus 12 Lær at holde et foredrag 13 Konfliktløsning 14 Feed-back en rød tråd

Læs mere

ALT OM SKOLEPERIODEN 2014/15 LÆRERUDDANNELSEN I AARHUS

ALT OM SKOLEPERIODEN 2014/15 LÆRERUDDANNELSEN I AARHUS PRAKTIKSKOLENS PRAKTIKHÅNDBOG OM 4. STUDIEÅR ALT OM SKOLEPERIODEN 2014/15 (LU07-lovgivningen) LÆRERUDDANNELSEN I AARHUS Indhold Indledning... 3 Fakta om skoleperioden... 4 Det særlige ved skoleperioden...

Læs mere