Referat fra generalforsamling 22.marts 2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat fra generalforsamling 22.marts 2013"

Transkript

1 Formand Torben Lapp bød velkommen, og foreslog Per Zeuthen som dirigent. 1. Valg af dirigent. Per Zeuthen blev valgt med akklamation. 2. Beretninger Formandens beretning (Torben Lapp) Bådene Vi har modtaget yderligere 2 optimistjoller samt købt en spritny Wayfarer i stedet for en af de gamle. Der er godt gang i brugen af bådene om tirsdagen. Specielt har der været rift om at komme ud at sejle yngling. Vi gik sidste år over til at undlade at forsikre vores ældre både, dvs. vi kun har forsikret de nye optimister, Zoom8 jollerne, den nye Wayfarer og Rubberduck. Til gengæld hensætter vi det sparede beløb til at dække eventuelle uheld. I år har vi ikke haft brug for at trække på hensættelserne. Huset og andre klubfaciliteter Der har ikke været de store ændringer på klubbens faciliteter. De senere års nyskabelser: træterrasse, walk-in skab, video-udstyr, gas-grill har alle været flittigt brugt. Der har været afholdt en årlig arbejdsdag hvor der er blevet lavet nogle mindre forbedring/ændringer. Aktiviteter Vi har haft en fin sejlsæson hvor vi igen i år ikke har haft de store vandpestproblemer. Dog var der i eftersommeren lidt generende bund-begroning man kunne blive bremset i, men ikke noget der alvorligt hindrede vores udfoldelsesmuligheder. Vi har fortsat traditionen med en standerhejsning hvor der holdes åbent hus med pølser og øl. Vi har afholdt det traditionelle klubmesterskab. Vi har afholdt et musikalsk arrangement: Musik på broen i august. Arrangementet ligger udenfor hvad sejlklubben normalt beskæftiger sig med, men da der har været interessere for at vise hvad vores smukke bro også kan bruges til har en flok engagerede sejlklubmedlemmer afholdt dette arrangement med succes. Vi planlægger et tilsvarende arrangement i år formentlig i samarbejde med roklubben Afslutningsfest i Roklubbens lokale i år i festtøj! Af vinteraktiviteter kan nævnes: Videoaftener, Duelighedsbevis studiekreds, planlagt inspirationsaften med Peter Wolsing. Generelt Medlemstallet er nogenlunde stabilt, og næsten alle bådpladser i vand og på land er afsat. Vi har længe haft et ønske om modernisering af klubbens administrative system. Vi valgte derfor at overgå til et økonomistyringssystem, Foreningspakken, som Dansk Sejlunion formidlede. Desværre stoppede aftalen med Foreningspakken, og et nyt system Klubmodul, blev lanceret. Det vil indebære nogle administrative fordele når det først er kørt ind. Vi sejler på Furesøen Hjemmeside: Side 1 af 5

2 Formandens beretning blev godkendt uden kommentarer. Optileders beretning (Helene Drud Madsen) Sæsonen startede i januar med teoriundervisning en gang om ugen frem til sæsonstart. Sejlerne var igennem mange vigtige emner, såsom sejlkurser, vigeregler, 1. hjælp, sikkerhed med mere og var velforberedte til den nye sæson startede. I marts måned havde vi besøg af en konsulent fra Dansk Sejlunion, som roste os for det stykke arbejde vi gør med sejlerne i klubben og samtidig kom han med nye ideer til hvordan vi kan gøre det endnu bedre i fremtiden. Han var blandt andet imponeret over, at kun 2 af i alt 15 nystartede sejlere fra 2011 havde valgt at stoppe, da vi gik i gang med den nye sæson i Sæsonen startede traditionen tro med standerhejsning. Her fik vi døbt de 2 sidste optimistjoller, der blev leveret i løbet af foråret. I løbet af sæsonen har det været en udfordring af få plads til nye sejlere på mandagsholdet, da det har været svært at flytte sejlerne fra mandagsholdet til tirsdagsholdet. Dels går mange sejlere til andre sportsgrene som det skal passe sammen med og dels er der det sociale aspekt med ikke at skille sejlere ad som ofte hænger sammen i små grupper. Det har betydet, at det har været nødvendigt, at lade nybegyndere starte på tirsdagsholdet; som egentlig er for de øvede sejlere, men jeg synes trænerne har klaret udfordringen flot. Den første uge af sommerferien var der traditionen tro sejlerlejr i Herslev. Som altid var det en lejr præget af godt vejr, gode kammeratskaber og masser af sejlads i forskellige former. Igen i år var lejren præget af en god opbakning fra forældrene i BS. I en uge af ferien havde vi sommerferieaktivitet arrangeret af Rudersdal Kommune. Her deltog igen 12 børn der havde en forrygende uge med sejlads, badning og hygge. Enkelte af børnene har efterfølgende valgt at melde sig ind i klubben og fortsætte med at sejle. Til klubmesterskaberne havde 12 sejlere valgt at tilmelde sig. Desværre for flere af dem blæste det lige i overkanten, men de fleste kom på vandet og fik sig en på opleveren. For nogle var det fantastisk at sejle i blæsevejr, mens det for andre var grænseoverskridende men meget lærerigt. I B-rækken vandt Julius, mens Sander blev klubmester for C-sejlerne. I løbet af sæsonen er der enkelte sejlere der har deltaget i udenbys stævner. De har udtrykt, at det var sjovt og der er potentiale for, at flere vil deltage i den kommende sæson. I efteråret tog vi i svømmehallen for at tjekke op på svømmefærdighederne og vedligeholde de sociale relationer. Udfordringen i den kommende sæson bliver, at få plads til alle de nye sejlere der allerede har meldt sig, men bare rolig, vi skal nok få det hele til at gå op i en højere enhed. I den kommende sæson har Henrik Hamann sagt ja til at stå få at holde flåden af joller flydende. Jeg ser frem til samarbejdet på dette punkt. Ingen kommentarer. Godkendt. Seniorleders beretning (Ken Mayer) Selvom der har været varierende antal fremmødte medlemmer, har der i gennemsnit været 12 medlemmer, som er mødt op til tirsdagstræning hver gang. Vi sejler på Furesøen Hjemmeside: Side 2 af 5

3 Som noget nyt blev der i træningsprogrammet indført kapsejlads, som blev afholdt med stor succes og også har medvirket til større interesse. Dog blev der så ikke lavet kæntringsøvelser (kun ufrivillige), da der ikke var så mange deltagende medlemmer om sommeren og forholdene ikke altid var til det på andre tidspunkter. 4 medlemmer bestod denne sæson Jolleprøven. Til Torsdagsmatch'ene deltog begge Ynglinge flittigt og sæsonen endte da også med en fin 2. plads til BISK i Ynglinge-klassen. Desuden deltog vi også i DM for Ynglinge på Furesøen, hvor vi endte på en 12. og 15. plads ud af 17 deltagere. Søndagssejladserne livede mere op, efter Ken indførte brug af den åbne Doodle-kalender, hvor folk kan se om nogen kom og hvem der så ville dukke op. I løbet af vinteren har der været to spændende sejlfilmaftener og her til foråret 2013 er en studiegruppe i Duelighedsteori startet op. Vi glæder os til at sejle i den nye Wayfarer. Sponsorudvalget (Peter Person, Peter Suhr) Sponsorudvalget har i 2012 koncentreret indsatsen om de to projekter Opti 2010 og Projekt Wayfarer. Projekt Opti 2010 Klubbens projekt til udskiftning af flåden af optimistjoller - Opti blev afsluttet i marts måned, ved levering af de sidste 2 af de i alt 10 nye joller der også var projektets målsætning. Projektet blev iværksat i begyndelsen af 2009, og der blev i perioden frem til projektets afslutning indsamlet i alt Kr fra følgende eksterne bidragsydere. - Tuborgfondet - Johannes Fogs Fond, 2 gange - Onside Sport Aid - Frimodt-Heineke Fonden, 2 gange - Nordea Fonden, 2 gange - Folkeoplysningsudvalget i Rudersdal Kommune - Bidrag indsamlede i forbindelse med standerhejsninger i klubben i 2009, 2010 og I tillæg var der i perioden indtægter fra salg af gamle joller på Kr således, at der blev i alt Kr til rådighed for projektet. Projektregnskabet udviste et mindre overskud, der kunne overføres til klubbens og sponsorudvalgets næste projekt - Projekt Wayfarer. Projekt Wayfarer Målsætningen for dette projekt er, i løbet af en årrække, at udskifte de 4, over 40 år gamle, Wayfarer joller klubben har. Denne bådtype er den til formålet mest velegnede, og mest benyttede, i den flåde af forskellige større joller og kølbåde, som klubbens sejlerskole råder over. Indtil udgangen af året blev der indsamlet i alt Kr fra følgende eksterne bidragsydere: - Folkeoplysningsudvalget i Rudersdal Kommune Vi sejler på Furesøen Hjemmeside: Side 3 af 5

4 - Johannes Fogs Fond - Nordea Fonden - Bidrag indsamlet i forbindelse med standerhejsning i klubben i Desuden blev et mindre beløb overført fra det tidligere projekt Opti Disse bidrag, sammen med indtægt fra salg af en af de gamle joller, har gjort det muligt, at anskaffe den første nye Wayfarer Mk IV jolle der blev leveret i efteråret. Denne nye jolle vil blive døbt, og taget i brug, i forbindelse med klubbens standerhejsning i april Forelæggelse og godkendelse af regnskab for 2012 Mads Ebdrup fremlagde det reviderede og udsendte regnskab, som blev godkendt. Regnskabet kan findes på hjemmesiden, 4. Fastlæggelse af budget, kontingenter og indskud for 2013 Det foreslåede budget, som antager uændrede satser for kontingenter og bådpladsleje blev godkendt. Beregningen af familierabatten ændres fra at give 20 % i rabat til alle familiemedlemmer til at give 40 % rabat til efterfølgende medlemmer. 5. Indkomne forslag A. Internetadgang i klublokalet (Forslag fra Peter Sejr). Baseret på en anslået pris på kr/år blev det besluttet at bede bestyrelsen etablere internetadgang. B. Etablering af pælefortøjning (Forslag fra Peter Sejr) Der er bred enighed om, at det vil være attraktivt at have pælefortøjning i stedet for bøjer. Bestyrelsen har tidligere indhentet tilbud på arbejdet, og fået priser på hhv. DKK og DKK , afhængig af pæletype. En pris på det niveau er for høj, men hvis der kan findes et billigere alternativ, eventuelt en gør-det-selv model, skal ideen forfølges. C. Offentliggørelse af bestyrelsesreferater (Forslag fra Peter Sejr) Bestyrelsen opfordres til aktivt at holde medlemmerne bedre orienteret om aktuelle emner og relevante oplysninger, både via den nye hjemmeside og via opslag, men referaterne opfattes fortsat som interne papirer, der ikke nødvendigvis gøres offentligt tilgængelige. 6. Valg af formand og bestyrelsesmedlemmer Formand Torben Lapp havde indvilget i at tage en tørn mere, og blev til forsamlingens store tilfredshed genvalgt som formand. Bestyrelsesmedlemmer Peter Person og Ken Mayer blev genvalgt / valgt som bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsessuppleanter Følgende blev foreslået og valgt som bestyrelsessuppleanter: Jørgen Munch-Andersen, Peter Koch Jensen, Lars Lyngeled, Jan Kjellerup, Henrik Hamann Udtrådte bestyrelsessuppleanter: Peter Brandt, Morten Bartholdy Tak for indsatsen! Vi sejler på Furesøen Hjemmeside: Side 4 af 5

5 Samlet bestyrelse Den samlede, nye bestyrelse inkl. suppleanter og særligt udpegede udgøres fremover af: Torben Lapp (formand) Peter Person (bestyrelsesmedlem, havnefoged) Ken Mayer (bestyrelsesmedlem, seniorleder, webmaster) Peter Suhr (bestyrelsesmedlem) Mads Ebdrup (bestyrelsesmedlem, kasserer) Helene Drud Madsen (optileder) Jørgen Munch Andersen (suppleant) Peter Koch Jensen (suppleant, kapsejladsleder) Lars Lyngeled (suppleant) Jan Kjellerup (suppleant) Henrik Hamann (suppleant, bådformand for optimisterne) 7. Valg af revisorer Arne H Jensen (genvalg), Per Zeuthen (nyvalg) Afgående revisor Børge Fuglsang takkes for indsatsen. 8. Eventuelt Intet til eventuelt. Dirigenten og Formanden afsluttede den ordinære generalforsamling med at takke hinanden og forsamlingen for god stemning og godt arbejde i det forgangne år. Årets tema Efter generalforsamlingen formelt var afsluttet gennemgik Ken Mayer det nye design af hjemmesiden herunder de nye tiltag som diskussionsforum, medlemsfordele, automatisk betaling af kontingent / bådpladsleje mv. Eksisterende medlemmer gøres opmærksom på, at det er vigtigt at få sig registreret og betalt i det nye system inden midten af april, idet vi derefter slår opkrævning af oprettelsesgebyr til. Vi sejler på Furesøen Hjemmeside: Side 5 af 5

Referat af Ordinær generalforsamling i Snekkersten Skotterup Sejlklub Tirsdag den 18. november 2014 kl. 19:00 i klubhuset

Referat af Ordinær generalforsamling i Snekkersten Skotterup Sejlklub Tirsdag den 18. november 2014 kl. 19:00 i klubhuset Referat af Ordinær generalforsamling i Snekkersten Skotterup Sejlklub Tirsdag den 18. november 2014 kl. 19:00 i klubhuset Formanden bød velkommen. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår Per Reinholdt

Læs mere

Referat af generalforsamling, onsdag, den 25. februar 2009, kl. 19.00 i Klubhuset

Referat af generalforsamling, onsdag, den 25. februar 2009, kl. 19.00 i Klubhuset Silkeborg Sejlklub Referat af generalforsamling, onsdag, den 25. februar 2009, kl. 19.00 i Klubhuset Frank Nielsen bød velkommen til æresmedlemmer og medlemmer til klubbens 122 sæson i nyere tid - stiftet

Læs mere

MEDLEMSBLAD FOR RØRVIG SEJLKLUB. Nr. 1 - Marts 2010-37. Årgang www.roervig-sejlklub.dk

MEDLEMSBLAD FOR RØRVIG SEJLKLUB. Nr. 1 - Marts 2010-37. Årgang www.roervig-sejlklub.dk MEDLEMSBLAD FOR RØRVIG SEJLKLUB Nr. 1 - Marts 2010-37. Årgang www.roervig-sejlklub.dk Rørvig Sejlklub Bestyrelse Toldbodvej 85, 4581 Rørvig giro 214-0810 www.roervig-sejlklub.dk Formand: Ole Brix Andersen,

Læs mere

Referat af generalforsamling i SSF

Referat af generalforsamling i SSF Referat af generalforsamling i SSF Søndag den 30. marts 2014 klokken 09 00 Formanden byder velkommen og som første punkt på dagsordenen skal der vælges en dirigent, formanden foreslår Søren Bødtger. Der

Læs mere

Aalborg Sejlklub ordinær generalforsamling 12. marts 2015

Aalborg Sejlklub ordinær generalforsamling 12. marts 2015 Aalborg Sejlklub ordinær generalforsamling 12. marts 2015 Dagsorden ifølge vedtægterne 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab for

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 1. Valg af dirigent og referent Niels Jensen blev valgt som dirigent. Ask Nørgaard blev valgt som referent. Dirigenten

Læs mere

Himmelev-Veddelev Boldklub.

Himmelev-Veddelev Boldklub. Himmelev-Veddelev Boldklub. Ordinær Generalforsamling : Himmelev den. 31.1.2012. Tid og sted : Tirsdag den 31. januar 2012 kl. 19,00 Herregårdsvej 46 i klubhuset. Dagsorden : 1. Generalforsamlingen åbnes.

Læs mere

VIKINGEN Medlemsblad for Sejlforeningen Vikingen, Nykøbing Falster November 2014

VIKINGEN Medlemsblad for Sejlforeningen Vikingen, Nykøbing Falster November 2014 VIKINGEN Medlemsblad for Sejlforeningen Vikingen, Nykøbing Falster November 2014 Vi har haft en god sommer og vi har haft et godt besøg af gæstesejlere! Billedet er fra en tirsdags sejlads, hvor gæsten

Læs mere

Årets Sejlklub i Danmark 2014

Årets Sejlklub i Danmark 2014 Medlemsblad for Sønderborg Yacht-Club Nr. 1 2015 50. årgang Årets Sejlklub i Danmark 2014 Læs bl.a. 2 pukkelhvaler på sightseeing i Vemmingbund På sommertogt med ex-juniorer i SYCs J80 er SYDBANK Johnny

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i BBK mandag den 24-02.2015

Referat af ordinær generalforsamling i BBK mandag den 24-02.2015 Referat af ordinær generalforsamling i BBK mandag den 24-02.2015 Generalforsamlingen startede kl. 19.00 og der var mødt 19 medlemmer op, heraf 7 bestyrelsesmedlemmer. Dagsorden: 1) Valg af mødedirigent

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

l. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning ved formanden. 3. Fremlæggelse af klubbens årsregnskab med balance og godkendelse.

l. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning ved formanden. 3. Fremlæggelse af klubbens årsregnskab med balance og godkendelse. GF-FYN Ref: nr. 4612010 PROTOKOLAT: Ordinær generalforsamling afholdt den 14. april20l0 kl. 18. 00-19.30. Sted : Scandic Odense, Hvidkærvej 25, 5250 Odense SV. Der var tilmeldt 79, næsten alle tilmeldte

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen 2013

Referat fra generalforsamlingen 2013 14. oktober 2013 Referat fra generalforsamlingen 2013 Tid: Fredag den 19. april 2013, kl. 15.15-17.00 Sted: Best Western Golfhotel Viborg, Randersvej 2, 8800 Viborg Ca.50 mennesker overværede generalforsamlingen

Læs mere

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP.

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP. HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP. Ordinær generalforsamling i foreningshuset, søndag den 10. april 2011. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af referat fra sidste generalforsamling

Læs mere

O M V E N D T A P R I L 2 0 1 3

O M V E N D T A P R I L 2 0 1 3 O M V E N D T A P R I L 2 0 1 3 April 2013 Til medlemmerne af Glostrup Grundejerforening Som tidligere sendes som orientering for foreningens medlemmer et referat fra generalforsamlingen den 13. marts

Læs mere

Referat af årsmøde i Zaxsez d. 29/3 2015 i Sjølunds hytte i Vordingborg

Referat af årsmøde i Zaxsez d. 29/3 2015 i Sjølunds hytte i Vordingborg Referat af årsmøde i Zaxsez d. 29/3 2015 i Sjølunds hytte i Vordingborg Velkomst af formanden Indkaldelsen udsendt rettidigt konstaterede dirigenten Dagsorden: 1. Valg af referent og dirigent (sidstnævnte

Læs mere

Generalforsamling 11/3 2010 i Akademisk Boldklub

Generalforsamling 11/3 2010 i Akademisk Boldklub Generalforsamling 11/3 2010 i Akademisk Boldklub 1. Valg af dirigent - Hovedbestyrelsen foreslog advokat Jens Hjortskov, (JH) som blev valgt uden modkandidater. - JH konstaterede at generalforsamling var

Læs mere

Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre.

Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre. 1 Samarbejdende Frimærke Klubber Korsør den 13-04-2014 Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre. Rødovre Frimærkeklub afholder

Læs mere

Referat af generalforsamling onsdag den 25. februar 2015 i Holbæk Roklub

Referat af generalforsamling onsdag den 25. februar 2015 i Holbæk Roklub Referat af generalforsamling onsdag den 25. februar 2015 i Holbæk Roklub 1. Valg af dirigent Michael Høgh blev enstemmigt valgt. Han gav ordet videre til Niels Chr., der startede med den første beretning.

Læs mere

Referat. Referat fra den ordinære generalforsamling onsdag den 20. marts 2013.

Referat. Referat fra den ordinære generalforsamling onsdag den 20. marts 2013. Side 1 af 10 Referat fra den ordinære generalforsamling onsdag den 20. marts 2013. Der var fremmødt 50 stemmeberettigede medlemmer. 1. Valg af dirigent. Efter at formanden havde budt velkommen blev Lars

Læs mere

NYHEDSBREV GREVE GANGSPORT MEDLEMMERNES HJØRNE BESTYRELSENS HJØRNE. Holdtilmelding ÅRGANG NUMMER 3. I denne udgave

NYHEDSBREV GREVE GANGSPORT MEDLEMMERNES HJØRNE BESTYRELSENS HJØRNE. Holdtilmelding ÅRGANG NUMMER 3. I denne udgave NYHEDSBREV DATO GREVE GANGSPORT ÅRGANG NUMMER 3 MARTS 2013 I denne udgave Bestyrelsens hjørne Medlemmernes hjørne Omtale af generalforsamlingen Kommende aktiviteter Tillæg med referat og vedtægter BESTYRELSENS

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Søllerød Golfklub torsdag den 29. marts 2007.

Referat fra den ordinære generalforsamling i Søllerød Golfklub torsdag den 29. marts 2007. Referat fra den ordinære generalforsamling i Søllerød Golfklub torsdag den 29. marts 2007. Peter Windfeld bød velkommen til generalforsamlingen. Der var mødt 209 stemmeberettigede medlemmer frem, der incl.

Læs mere

December 2013 Nr. 5 36. årgang

December 2013 Nr. 5 36. årgang December 2013 Nr. 5 36. årgang Indhold Rummer din økonomi skjulte muligheder, er vi eksperter i at afsløre dem Medlemsblad for Egå Sejlklub Udgivelser 5 gange årligt. Nr. 1 d. 7. februar. Nr. 2 d. 11.

Læs mere

Aalborg Kommunale Kunstforening. Referat af ordinær generalforsamling. mandag d. 8. april 2013 kl. 19:30

Aalborg Kommunale Kunstforening. Referat af ordinær generalforsamling. mandag d. 8. april 2013 kl. 19:30 Aalborg Kommunale Kunstforening Referat af ordinær generalforsamling mandag d. 8. april 2013 kl. 19:30 I Teknik- & Miljøforvaltningens & Forsyningsvirksomhedernes kantine på Stigsborg Brygge 5, Nørresundby.

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling i Københavns Døves Idrætsforening Døvania den 25. april 2013 kl. 19:00

Referat af den ordinære generalforsamling i Københavns Døves Idrætsforening Døvania den 25. april 2013 kl. 19:00 Referat af den ordinære generalforsamling i Københavns Døves Idrætsforening Døvania den 25. april 2013 kl. 19:00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Valg af 2 stemmetællere 4. Bestyrelsens

Læs mere

Klubben for sejl-, speed- og motorbådssejlere Stiftet 16 december 1932

Klubben for sejl-, speed- og motorbådssejlere Stiftet 16 december 1932 Vejle Motorbåd-Klub Klubben for sejl-, speed- og motorbådssejlere Stiftet 16 december 1932 Referat af: Generalforsamling i Vejle Motorbåd Klub Torsdag, den 10. april 2014 Generalforsamling den 10. april

Læs mere

Først en beretning om det forløbne år, og dernæst vil jeg gennemgå punkterne: FLID Kontrakt med kommunen. Lån. Kran. Ralleje Den gamle havn.

Først en beretning om det forløbne år, og dernæst vil jeg gennemgå punkterne: FLID Kontrakt med kommunen. Lån. Kran. Ralleje Den gamle havn. Beretning 2015 Jeg har i år valgt at dele beretningen op i flere hovedpunkter. Først en beretning om det forløbne år, og dernæst vil jeg gennemgå punkterne: FLID Kontrakt med kommunen. Lån. Kran. Ralleje

Læs mere

Generalforsamling, onsdag den 6. maj 2015, kl. 18.00 på Hotel Vojens

Generalforsamling, onsdag den 6. maj 2015, kl. 18.00 på Hotel Vojens 16-67 Generalforsamling, onsdag den 6. maj 2015, kl. 18.00 på Hotel Vojens Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Aflæggelse af bestyrelsens årsberetning 3. Endelig godkendelse af årsregnskab samt forelæggelse

Læs mere

Start af SKOLE CUP. Kurset "VORT HOLD" afholdes for miniputafdelingen.

Start af SKOLE CUP. Kurset VORT HOLD afholdes for miniputafdelingen. Nord-Als Boldklub-s generalforsamling den 25.1.1996 Formandens beretning for året 1995. Side l af Jeg vil starte min beretning, som jeg har gjort det de sidste år - nemlig med at fortælle i store træk

Læs mere

Grundejerforeningen December 2006 KOLLEKOLLEPARKEN. REFERAT af GENERALFORSAMLINGEN 23. OKTOBER 2006

Grundejerforeningen December 2006 KOLLEKOLLEPARKEN. REFERAT af GENERALFORSAMLINGEN 23. OKTOBER 2006 Grundejerforeningen December 2006 KOLLEKOLLEPARKEN REFERAT af GENERALFORSAMLINGEN 23. OKTOBER 2006 Generalforsamlingen fandt sted i kursuslokalet på Syvstjerneskolen, 18 medlemmer var repræsenteret alle

Læs mere