Salgs- og leveringsbetingelser

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Salgs- og leveringsbetingelser"

Transkript

1 Salgs- og leveringsbetingelser Hoeks ApS Betingelserne er gældende i alle samhandelsforhold mellem Hoeks ApS (i det følgende Hoeks) og kunden. Generelle betingelser: Følgende betingelser er gældende fra maj Ved en eventuel uoverensstemmelse med kundens generelle handelsvilkår eller forhold i kundens accept, går Salgs- og Leveringsbetingelserne forud. Indholdsfortegnelse Salgs og leveringsbetingelser Hoeks ApS Generelle betingelser: 1. Tilbud og aftale 2. Ændring af salgs og leveringsbetingelser 3. Priser og betaling 4. Levering 5. Ophavsret mv. 6. Mangler 7. Ansvar 8. Force Majeure 9. Misligholdelse 10. Tvister Særligt for grafiske leverancer og multimedie 11. Ophavsret og brugsret Særligt for hjemmesider, applikationer mv. 12. Lov og ansvar 13. Backup og sikkerhed 14. Trafik og serverdrift 15. Betalingsbetingelser og opsigelse 16. Prispolitik, licens, kompatibilitet, opdateringer og eksterne gebyrer Særligt for programmerings og designopgaver 17. Programmering og design 1. Tilbud og aftale 1.1. Tilbud er gældende i 14 dage fra tilbuddets datering Alle mundtlige og skriftlige tilbud og/eller ordrebekræftelser fra Hoeks afgives med forbehold for fejl, mangler og andre uoverensstemmelser, herunder fejlskrift I tilbud angives de funktioner og egenskaber der er indeholdt. Opstår der uforudset ekstraarbejde eller materialeforbrug i forbindelse med gennemførelse af en ordre, vil det udfærdigede tilbud blive revurderet Tilbuddet er betinget af at materialer og processer kan bearbejdes som forudsat i tilbuddet. kunden kan ikke forlange arbejdet udført i del-leverancer. Standardpakker leveres med de funktioner, der er gældende for pakken på leveringstidspunktet.

2 1.5. I tilfælde hvor Hoeks udsteder ordrebekræftelse opfordres kunden til at kontrollere ordrebekræftelsen. Eventuelle indsigelser mod ordrebekræftelsen skal fremsættes skriftligt straks efter kundens modtagelse heraf. 2. Ændring af salgs- og leveringsbetingelser 2.1. For igangværende arbejder kan indeværende salgs- og leveringsbetingelser ændres af Hoeks med 4 ugers skriftligt varsel. 3. Priser og betaling 3.1. Alle priser er i danske kroner eksklusiv moms Den vejledende timepris er kr. 875,- ex moms Alle priser er afgivet på grundlag af det på datoen for afgivelse af tilbud eller ordrebekræftelse gældende niveau for lønninger, materialepriser og øvrige omkostninger Ud over den tilbudte eller aftalte pris er Hoeks berettiget til at kræve betaling for: Overarbejde eller andre foranstaltninger som aftales med kunden efter aftalens indgåelse. 4. Levering 4.1. Leveringstider angives i ordrebekræftelsen, men er ikke bindende for Hoeks. Er ingen leveringstid oplyst finder levering sted, når Hoeks arbejde er udført Skulle en af ovennævnte begivenheder medføre, at opfyldelse af Hoeks leveringsforpligtelser fordyres for leverandøren, er Hoeks dog forpligtet til at gennemføre disse, såfremt kunden erklærer at ville skadesløsholde Hoeks ved at betale den af Hoeks beregnede merpris Betaling sker således: Ordrer mindre end kr ,-: 50 % af samlet ordre forfalder til betaling ved aftalen indgåelse. 40 % faktureres til betaling ved aflevering. 10% faktureres senest 14 dage efter levering. Ordrer større end kr ,-: 30 % af samlet ordre ved ordreafgivelse. 30 % ved godkendelse af design. 30 % ved aflevering. 10 % senest 14 dage efter aflevering Bortfalder en ordre er Hoeks berettiget til delvis fakturering for udført arbejde Nægter kunden at modtage leverancen eller har kunden ikke mulighed herfor, er Hoeks berettiget til at hæve aftalen og kræve erstatning for sit tab. Hoeks kan desuden for kundens regning opbevare leverancen indtil denne afhentes, dog maksimalt 30 dage, hvorefter Hoeks frit kan disponere over leverancen, uden at det fritager kunden for dennes betalingsforpligtelse Der kan ikke udøves tilbageholdelsesret fra kundens side Betaler kunden ikke rettidigt påløber der rente fra forfalds datoen med Hoeks' til enhver tid gældende rente p.t. 2 % pr. påbegyndt måned.

3 Udebliver en betaling i mere end 7 dage fremsendes 1. rykkerskrivelse med påkrav mod debitering af rykkerkrav kr. 100, Efter en evt. 2. rykkerskrivelse overgår tilgodehavende direkte til retslig Inkasso efter 8 dage Hoeks forbeholder sig ejendomsretten til det leverede indtil hele vederlaget med tillæg af påløbne omkostninger er betalt til Hoeks kunden kan kun nægte betaling med henvisning til, at en ydelse er mangelfuld, hvis Hoeks har anerkendt indsigelsen skriftligt. 5. Ophavsret mv Ved kundens fulde betaling erhverver kunden en ikke-overdragelig, ikke eksklusiv brugsret til ydelserne Bortset fra denne brugsret tilhører alle immaterielle rettigheder til ydelserne (herunder patent-, varemærke-, design- og brugsmodelrettigheder samt rettigheder efter markedsføringsloven) Hoeks Hoeks har ret til at benytte alle opgaver som referencer Hoeks' skitser, layout, webdesign, rentegning, tekstforfatning, software, kildekode o. lign. uanset med hvilken teknik disse er fremstillet og uanset på hvilken måde de opbevares tilhører Hoeks og må ikke uden Hoeks godkendelse overdrages til tredjemand Hvad Hoeks har tilvejebragt eller ladet tilvejebringe til brug for leverancen, herunder forarbejder eller mellemprodukter, såsom reproduktions- og tryk media, uanset med hvilken teknik disse er fremstillet, og uanset på hvilken måde de opbevares er Hoeks' ejendom og kan ikke efter arbejdets udførelse kræves udleveret. Dette gælder uanset om det tilvejebragte måtte være særskilt faktureret kunden må ikke kopiere ydelserne, bortset fra nødvendig sikkerhedskopiering, og ydelserne må ikke overdrages til tredjepart uden Hoeks skriftlige godkendelse Såfremt der i ydelserne gøres brug af Open Source software, kan dette indebære særlige licensvilkår, og at den tilrettede version af kildekoden kan udleveres til tredjepart Hoeks har for så vidt angår immaterielle rettigheder ret til at bruge leverede ydelser i andre sammenhænge, herunder i forhold til andre kunder. Dette gælder også generel viden, færdigheder, erfaringsgrundlag, ideer, koncepter, knowhow, og teknikker som Hoeks opnår i forbindelse med udarbejdelse og levering af ydelserne. 6. Mangler 6.1. Hoeks har intet ansvar for fejl og mangler, som konstateres efter at kunden har haft det pågældende materiale til korrektur og godkendelse, herunder print, digitale informationer, prøvetryk og lign. Det samme gøres gældende efter den 14 dages periode ved levering Mindre afvigelser fra godkendt prøve eller aftalt specifikation berettiger ikke kunden til prisafslag eller til at nægte at modtage leverancen Hoeks forpligter sig til at afhjælpe mangelfulde ydelser, såfremt kunden har reklameret herover straks efter, at kunden er eller burde være blevet bekendt med, dog under alle omstændigheder senest 14 (fjorten) dage efter, at ydelserne er endeligt leverede. Efter udløbet af førnævnte reklamationsfrist bortfalder ethvert ansvar, som måtte påhvile Hoeks.

4 6.4. kunden skal give Hoeks en rimelig mulighed for og frist til at afhjælpe enhver misligholdelse af Hoeks forpligtelser i forhold til ydelserne Hoeks er kun ansvarlig for sine egne ydelser. Hoeks hæfter ikke for fejl eller mangler i leverancen, hvis disse kan henføres til materiale eller andet, som kunden selv eller via tredjepart har tilvejebragt til leverancen, herunder ydelser, standardsoftware, produkter, materialer, værktøjer og metoder, heller ikke selvom dette indgår i leverancen. 7. Ansvar 7.1. Hoeks påtager sig intet ansvar for indirekte eller afledte tab, herunder tab af avance, driftstab, tab af goodwill, tab af kundekreds, løbende omkostninger og andre konsekvenstab Hoeks samlede erstatningsansvar er begrænset til det af Hoeks fakturerede (ekskl. moms) og faktisk modtagne beløb for den ydelse erstatningskravet er opstået på grundlag af Hvis der er tale om erstatningsansvar vedrørende med en løbende (evt. med en abonnementsbaseret) ydelse er erstatningsansvaret maksimeret til et beløb svarende til de faktiske ydelser, der er erlagt de seneste tre måneder før kravet fremsættes Hoeks hæfter kun for skader forvoldt af defekte produkter, såfremt det fremgår af ufravigelige lovbestemmelser Hoeks har intet ansvar for tab eller beskadigelse af ejendom, som f.eks. originaler, materialer o. lign., som ikke er i Hoeks varetægt, men som er overladt denne af kunden med henblik på løsning af en aftalt opgave eller med henblik på opbevaring, herunder på opbevaring af arbejder, leverandøren har udført. 8. Force Majeure Hoeks hæfter ikke for hel eller delvis forsinkelse eller manglende opfyldelse som følge af force majeure, herunder krig, oprør, strejke, lockout, blokade, eksport- og importforbud, beslaglæggelse, valutarestriktioner, almindelig vareknaphed, brand, tyveri, naturkatastrofe eller lign. omstændigheder, hverken ved sig selv eller hos Hoeks. Hoeks skal uden ugrundet ophold underrette kunden om sådanne omstændigheder. 9. Misligholdelse 9.1. I tilfælde af væsentlig misligholdelse kan den ikke-misligholdende part med øjeblikkelig virkning ophæve aftalen Inden ophævelse finder sted skal den misligholdende part dog have en skriftlig meddelelse om de omstændigheder, der betragtes som hævegrundende misligholdelse og samtidig have en frist på 30 (tredive) dage til at søge at afhjælpe misligholdelsen, i det omfang der foreligger misligholdelse, der efter sin natur kan berigtiges. 10. Tvister Enhver tvist i anledning af denne aftale skal afgøres efter dansk ret ved Retten i Aarhus. Særligt for grafiske leverancer og multimedie 11. Ophavsret og brugsret Hoeks har den fulde ophavsret til leverancer, der er unikt fremstillet til kunden, og ved genfremstilling skal dette fremstå med mindst samme tydelighed, som det oprindeligt er indsat.

5 11.2. Når kunden har bestilt unikt fremstillede leverancer og betalt det fulde vederlag opnår kunden brugsret til disse, og kan frit anvende dem i den form og til de formål, de er bestilt Udvidet brug af leverancerne skal aftales med Hoeks og evt. nødvendig korrektion kan foretages mod beregning Ved brug af skabelonbaserede løsninger er brugsret ofte tildelt flere kunder. For leverancer baseret på skabeloner, er der til hver kunde foretaget en eller flere tilpasninger, således at det færdige layout vil have sit særlige præg. Særligt for hjemmesider, applikationer mv. 12. Lov og ansvar Det påhviler kunden at sikre overensstemmelse mellem de på webløsningen eller applikationen givne vejledninger og informationer og den til enhver tid gældende lovgivning. 13. Backup og sikkerhed Det påhviler kunden at foretage tilstrækkelige test af den opsatte webløsning eller applikation, således at evt. fejl og uhensigtsmæssigheder kan udbedres forud for den endelige ibrugtagning Det påhviler kunden at sikre fornuftig omgang med det udleverede login Hoeks foretager løbende sikkerhedskontrol af sine servere med specialiserede programmer Såfremt det ved sikkerhedskontrol konstateres at en kundes webløsning/applikation er blevet kompromitteret, hacket eller inficeret kan Hoeks stille krav om rensning og evt. sikkerhedsopdatering af løsningen for kundens regning Der tages daglig backup af webløsningen/applikationen. Evt. genetablering af data sker efter nærmere aftale og mod beregning. 14. Trafik og serverdrift Ved drift overflyttes domænenavn og webhotel til webserver valgt og ejet af Hoeks Hoeks er berettiget til at afbryde driften, når vedligeholdelse eller andre tekniske forhold gør det nødvendigt. 15. Betalingsbetingelser og opsigelse Abonnement for webløsninger, applikationer, opdateringer og hosting opkræves 12 måneder forud Abonnementet forlænges automatisk til en ny periode med mindre der modtages skriftlig opsigelse med mindst 14 dages varsel til udløbet af en betalingsperiode Hoeks refunderer ikke abonnementsbaserede ydelser, såfremt kunden ønsker at opsige og nedlægge sin leverance midt i en periode Fejlbestilte perioder tilbagebetales ikke Ved manglende betaling nedlægges løsningen ved førstkommende månedsskifte efter manglende betaling.

6 15.4. Hoeks har ret til uden varsel at lukke en løsning, hvis kunden har overtrådt gældende betingelser eller fremvist anstødeligt materiale Hoeks er i enhver henseende suveræne i definitionen af misbrug. 16. Prispolitik, licens, kompatibilitet, opdateringer og eksterne gebyrer Hoeks har ret til at ændre priser med tre måneders varsel Hvis prisforhøjelsen udgør mere end 10 % har kunden ret til ved skriftlig meddelelse uden opsigelsesvarsel at opsige ydelsen ved igangværende betalingsperiodens udløb Modtager Hoeks ikke en sådan skriftlig meddelelse senest 14 dage efter modtagelse af prisforhøjelsen fortsætter aftalen på de nye vilkår Udtræk/konvertering af data sker for kundens regning, såfremt udtræk/konvertering ikke foregår på Hoeks servere i forbindelse med genetablering Er webløsningen baseret på Open Source software kan kunden frit få kildekoden udleveret Dataudtræk kan kun ske såfremt løsningen ikke er en integreret del af en større løsning Webløsninger/applikationer kan på etableringstidspunktet som minimum afvikles på den mest betydende Internet Explorer fra Microsoft vurderet ud fra udbredelse samt i senesteversion af FireFox, Google Chrome samt Safari Tilpasning til andre browsere faktureres efter aftale og omfang Opdaterer kunden Open Source software fralægger Hoeks sig ethvert ansvar for Opståede fejl/mangler som skyldes opdateringen eller fejl i denne Fejl/mangler efter opdatering af Open Source software udføres efter skriftlig aftale med kunden med prisoverslag For domæneafgifter, indløsningsaftale med PBS/Euroline og Epay, andre tredjepartaftaler samt tilkøbte funktioner, der kræver abonnement, opkræves betaling særskilt. Særligt for programmerings og designopgaver 17. Programmering og design kunden leverer passende kravspecifikation evt. i samråd med Hoeks forud for indgåelse af aftale Kravspecifikationen skal afgrænse opgavens omfang og gøre det muligt for Hoeks at foretage en kvalificeret prisfastsættelse forud for igangsætning af opgaven Evt. senere ændringer i kravspecifikationen kan medføre forøgede udgifter Det er alene kundens ansvar at kravspecifikationen lever op til det ønskede mål Det påhviler kunden at foretage tilstrækkelige betatest, midtvejstest og sluttest af det leverede produkt/design/programmeringskode, således at evt. fejl og uhensigtsmæssigheder kan udbedres før ibrugtagning.

7 Skyldes fejlen utilstrækkelig kundetest eller en utilstrækkelig eller fejlbehæftet kravspecifikation, der ikke er udarbejdet af Hoeks, eller har kunden selv været årsag til fejlen, vil den forbrugte tid til fejlretningen blive Foretaget mod beregning.

Handelsbetingelser for design og programmering af EDB programmer og hjemmesider

Handelsbetingelser for design og programmering af EDB programmer og hjemmesider Handelsbetingelser for design og programmering af EDB programmer og hjemmesider Reklamebureauet SUM, Hovedgaden 10, 2970 Hørsholm Telefon: 45 86 03 10 Mail: sum@sumnet.dk Generelt Al handel med Reklamebureauet

Læs mere

Herunder kan du finde Damgaard-Jensen A/S salgs- og leveringsbetingelser.

Herunder kan du finde Damgaard-Jensen A/S salgs- og leveringsbetingelser. Handelsbetingelser Herunder kan du finde Damgaard-Jensen A/S salgs- og leveringsbetingelser. Dette er de bindende og gældende betingelser. Aftalen kan ikke ændres, medmindre der indgås en skriftlig aftale

Læs mere

ErhvervsWebDesign s betingelser for udarbejdelse af hjemmeside og hosting+support.

ErhvervsWebDesign s betingelser for udarbejdelse af hjemmeside og hosting+support. ErhvervsWebDesign s betingelser for udarbejdelse af hjemmeside og hosting+support. Indledning. Nedestående almindelige betingelser for levering af hjemmesidesystem og/eller webshopsystem og hosting finder

Læs mere

ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER

ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER NL92 for leverancer af maskiner og andet mekanisk, elektrisk og elektronisk udstyr mellem Danmark, Finland, Norge og Sverige samt inden for disse lande. Udgivet 1992 af

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser for itai a/s

Almindelige forretningsbetingelser for itai a/s Almindelige forretningsbetingelser for itai a/s 1 Anvendelse 1.1 Nærværende betingelser er gældende for alle itai s leverancer, f.eks. levering af specialudviklet softwareløs- ninger, konsulentydelser,

Læs mere

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser Forretningsbetingelser Indhold Betingelsernes anvendelsesområde... 2 Indgåelse... 2 Priser... 2 Betalingsbetingelser... 2 Betalingsplan... 3 Underleverandør... 3 Udførelsen og organisering... 3 Funktionalitet

Læs mere

TransSoft A/S Skelagervej 375L 9000 Aalborg Tlf. 98 11 35 66 info@transsoft.dk www.transsoft.dk

TransSoft A/S Skelagervej 375L 9000 Aalborg Tlf. 98 11 35 66 info@transsoft.dk www.transsoft.dk Hosting betingelser for Side 1 af 5 TransSoft A/S Skelagervej 375L 9000 Aalborg Cvr.nr. 17203584 Herefter omtalt som TransSoft Formål: Aftalen har til formål at sikre et afbalanceret aftaleforhold mellem

Læs mere

Bunker43 s Almindelige Salgs- og Leveringsbetingelser

Bunker43 s Almindelige Salgs- og Leveringsbetingelser Bunker43 s Almindelige Salgs- og Leveringsbetingelser Gældende fra 1. november 2013 Nedennævnte salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse, såfremt andet ikke er skriftligt aftalt, i samhandlen mellem

Læs mere

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser Forretningsbetingelser 1. Generel kontaktinformation 2 2. Definitioner 3 3. Registrering 4 4. Abonnement og forbrug 4 5. Prøveperiode 5 6. Kundens forpligtelser 5 7. Om Ubivox og spam 6 8. Forbrug af datatrafik

Læs mere

Marts 2014. Salgs- og leveringsbetingelser

Marts 2014. Salgs- og leveringsbetingelser Salgs- og leveringsbetingelser Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser gælder for tilbud, salg og leverancer fra - også i de tilfælde, hvor køber har fremsendt egne betingelser. Der henvises samtidig

Læs mere

Garanti Returnering af varer Ansvarsbegrænsning

Garanti Returnering af varer Ansvarsbegrænsning Nærværende standardvilkår finder anvendelse på enhver levering af varer eller tjenesteydelser fra RackPeople Hosting ApS, Dynamovej 11 C 2.sal, 2730 Herlev, CVRnr. 30 52 08 82, til kunder, medmindre andet

Læs mere

BMC DENMARK APS HANDELSBETINGELSER GÆLDENDE PR. 15.SEPTEMBER 2012 DEL I: GENERELLE BESTEMMELSER

BMC DENMARK APS HANDELSBETINGELSER GÆLDENDE PR. 15.SEPTEMBER 2012 DEL I: GENERELLE BESTEMMELSER BMC DENMARK APS HANDELSBETINGELSER GÆLDENDE PR. 15.SEPTEMBER 2012 DEL I: GENERELLE BESTEMMELSER 1. DISSE HANDELSBETINGELSER. Handelsbetingelserne pr. 15.september 2012, annullerer alle tidligere udsendte/udgivene

Læs mere

Handelsbetingelser Gældende per 01/07-2014

Handelsbetingelser Gældende per 01/07-2014 1. Generelt Handelsbetingelser Gældende per 01/07-2014 1.1. Nærværende aftale er gældende for enhver aftale indgået med WEXO. Kunden accepterer ved aftalens indgåelse samtlige betingelser beskrevet i dette

Læs mere

Rammeaftale 0502. Delaftale 4 - skoleartikler

Rammeaftale 0502. Delaftale 4 - skoleartikler Rammeaftale 0502 Rammeaftale 0502 Delaftale 4 - skoleartikler Rammeaftale 0502 om Kontorvarer (Delaftale 4 - Skoleartikler) mellem Statens og Kommunernes Indkøbsservice A/S Zeppelinerhallen Islands Brygge

Læs mere

DIGITAL CAB ApS almindelige forretnings- og aftalebetingelser

DIGITAL CAB ApS almindelige forretnings- og aftalebetingelser DIGITAL CAB ApS almindelige forretnings- og aftalebetingelser 1. Definitioner... 2 2. Priser, tilbud, fakturerings- og betalingsvilkår... 3 3. Aftalens gyldighed, ikrafttræden, løbetid og opsigelse...

Læs mere

TØNDER Skibbroen 4 6270 Tønder. KØBENHAVN Ny Vestergade 17, 4. 1471 København K. HOVEDKONTOR Munkehatten 28 5220 Odense SØ

TØNDER Skibbroen 4 6270 Tønder. KØBENHAVN Ny Vestergade 17, 4. 1471 København K. HOVEDKONTOR Munkehatten 28 5220 Odense SØ 1. Generelle forretningsbetingelser for PRAXIS Digital (v 13-03-15) 1 Anvendelse 1.1 Nærværende betingelser er gældende for alle PRAXIS Digitals leverancer, fx levering af specialudviklede softwareløsninger,

Læs mere

ALMINDELIGE BETINGELSER FOR ARBEJDER OG LEVERANCER. Udgave af 4. december - 2014

ALMINDELIGE BETINGELSER FOR ARBEJDER OG LEVERANCER. Udgave af 4. december - 2014 Bilag 1 ALMINDELIGE BETINGELSER FOR ARBEJDER OG LEVERANCER Udgave af 4. december - 2014 1. OPTIMON`s hemmeligholdelsespligt OPTIMON træffer alle rimelige og nødvendige foranstaltninger til hemmeligholdelse

Læs mere

Aftale mellem SKI og Leverandøren. Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler

Aftale mellem SKI og Leverandøren. Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler Aftale mellem SKI og Leverandøren Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler Aftale om Leverandørens forpligtelser overfor SKI Mellem Staten- og Kommunernes Indkøbsservice Zeppeliner-hallen

Læs mere

1. GENERELLE PRINCIPPER

1. GENERELLE PRINCIPPER UNIVAR (Levering til de nordiske lande) SALGSBETINGELSER I nærværende betingelser henviser Sælger til UNIVAR BV og Køber henviser til det individuelle firma eller selskab, til hvem et tilbud er stilet,

Læs mere

Rammeaftale (revideret den 20. marts 2015) Vedrørende. Kaffe og te og relaterede produkter. Mellem

Rammeaftale (revideret den 20. marts 2015) Vedrørende. Kaffe og te og relaterede produkter. Mellem Rammeaftale (revideret den 20. marts 2015) Vedrørende Kaffe og te og relaterede produkter Mellem Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Slotholmsgade 12 1216 København K med underliggende institutioner

Læs mere

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER 323-182087 SLA/sla 16.03.2015 ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER Advokatfirma Indholdsfortegnelse 1. Generelt... 3 2. Indgåelse... 3 3. Opsigelse... 3 4. Priser... 4 5. Betalingsbetingelser...

Læs mere

Almindelige indkøbsbetingelser

Almindelige indkøbsbetingelser Almindelige indkøbsbetingelser 1. Generelle bestemmelser Disse almindelige indkøbsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle indkøbsordrer afgivet af AH Industries A/S ( AH ), CVR-nr. 33 85 93 41, til

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser for Stofa Erhverv Business Connect

Salgs- og leveringsbetingelser for Stofa Erhverv Business Connect Stofa Erhverv A/S Edison Park 1 6715 Esbjerg N stofaerhverv.dk Salgs- og leveringsbetingelser for Stofa Erhverv Business Connect 1. Aftalens parter Parterne i aftalen er Stofa Erhverv A/S (CVR nr. 36403527)

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser Responsor IT Aps Naverland 2, 12 2600 Glostrup CVR: DK-26 18 99 69 Salgs- og leveringsbetingelser 1. Generelt 1. En fremsendt aftale er at betragte som et tilbud, indtil denne er skriftligt accepteret

Læs mere

SIGNAFON ALMINDELIGE BETINGELSER FOR LEVERING AF MOBILT BREDBÅND - FLATRATE 1 Generelt Nærværende abonnementsvilkår finder anvendelse på aftalen

SIGNAFON ALMINDELIGE BETINGELSER FOR LEVERING AF MOBILT BREDBÅND - FLATRATE 1 Generelt Nærværende abonnementsvilkår finder anvendelse på aftalen SIGNAFON ALMINDELIGE BETINGELSER FOR LEVERING AF MOBILT BREDBÅND - FLATRATE 1 Generelt Nærværende abonnementsvilkår finder anvendelse på aftalen mellem den ene side Kunden og på den anden side udbyderen

Læs mere

BOLIG:NET S GENERELLE HANDELSBETINGELSER FOR FORENINGER OG ERHVERV

BOLIG:NET S GENERELLE HANDELSBETINGELSER FOR FORENINGER OG ERHVERV BOLIG:NET S GENERELLE HANDELSBETINGELSER FOR FORENINGER OG ERHVERV 1 ANVENDELSE 1.1 Nedenstående handelsbetingelser gælder for enhver aftale mellem en forening eller erhvervsvirksomhed (herefter kaldet

Læs mere

Forretningsvilkår Business Terms and Conditions, Copyright Hostnordic A/S, April 2009

Forretningsvilkår Business Terms and Conditions, Copyright Hostnordic A/S, April 2009 Forretningsvilkår Business Terms and Conditions, Copyright Hostnordic A/S, April 2009 Introduktion, samt henvendelse Dokumentet beskriver de forretningsvilkår, som Hostnordic arbejder under samt tilbyder

Læs mere

Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren. 50.31 Kontormøbler - Øst

Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren. 50.31 Kontormøbler - Øst Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren 50.31 Kontormøbler - Øst Rammeaftale om køb af kontormøbler mellem [ ] [ ] [ ] (herefter benævnt Kunden) og [ ] [ ] [ ] (herefter benævnt Leverandøren) (Kunden

Læs mere

Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS

Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS 1. Generelt Disse abonnementsbetingelser gælder for datatjenesten "Internet via satellit" herefter kaldet tjenesten leveret af Astra / Eutelsat og distribueret

Læs mere

1.3 Disse betingelser accepteres af Kunden ved registrering eller bestilling af Produktet eller ved fornyelsen af et abonnement.

1.3 Disse betingelser accepteres af Kunden ved registrering eller bestilling af Produktet eller ved fornyelsen af et abonnement. WEBCRM STANDARD LEVERINGSBETINGELSER - Kun til kommercielt brug Dette dokument er en oversat version af de oprindeligt engelsk formulerede vilkår og betingelser. I tilfælde af eventuelle uoverensstemmelser,

Læs mere