Handelsbetingelser for design og programmering af EDB programmer og hjemmesider

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Handelsbetingelser for design og programmering af EDB programmer og hjemmesider"

Transkript

1 Handelsbetingelser for design og programmering af EDB programmer og hjemmesider Reklamebureauet SUM, Hovedgaden 10, 2970 Hørsholm Telefon: Mail: Generelt Al handel med Reklamebureauet SUM er betinget af, at kunden godkender og accepterer vores vilkår og betingelser.. Ejendomsforbehold Reklamebureauet SUM forbeholder sig ejendomsretten til enhver vare, indtil fuld betaling af købesum med tillæg af eventuelle renter og omkostninger har fundet sted. Brug af kundeoplysninger At være kunde hos Reklamebureauet SUM inkluderer automatisk registrering af kundens navn, adresse og i Reklamebureauet SUM's interne systemer såvel som mailinglister. Derudover er man som kunde hos Reklamebureauet SUM, medmindre andet er nævnt, indforstået med at Reklamebureauet SUM må bruge navn, logo samt kort beskrivelse af kundens løsning og forretning overfor andre kunder i Reklamebureauet SUM s marketings materiale. Kunder, der ikke ønsker en sådan registrering, skal selv gøre Reklamebureauet SUM opmærksom herpå Udviklingsopgaver Kravspecifikation Kunden leverer konkret projektbeskrivelse, evt. i samråd med Reklamebureauet SUM - forud for indgåelse af aftale. Projektbeskrivelsen skal afgrænse opgavens omfang og gøre det muligt for Reklamebureauet SUM at foretage en kvalificeret prisfastsættelse forud for igangsætning af opgaven. Evt. senere ændringer i projektbeskrivelsen kan medføre forøgede udgifter. Det er alene kundens ansvar, at projektbeskrivelsen lever op til det ønskede mål. Reklamebureauet SUM udarbejder forinden opstart af udviklingsarbejde, en konkret teknisk kravsspecifikation. Kravsspecifikationen definerer krav til systemer, moduler og tekniske definitioner for projektet. Det påhviler kunden at foretage fyldestgørende test af det leverede produkt/programmeringskode, således at evt. fejl og uhensigtsmæssigheder kan udbedres før ibrugtagning. Skyldes fejlen en ikke fyldestgørende kundetest eller en ukonkret kravspecifikation, der ikke er udarbejdet af Reklamebureauet SUM, eller har kunden selv været årsag til fejlen, vil den forbrugte tid til fejlretningen blive foretaget mod beregning.

2 Produktionsplan Der kan udfærdiges en produktionsplan, som indeholder vigtige datoer for både kunden og Reklamebureauet SUM. Det forventes, at kunden sætter sig ind i den pågældende produktionsplan, således at alle der indgår i produktionsteamet har en tidsplan, de kan have tillid til. Såfremt kunden ikke responderer indenfor de aftalte rammer, kan Reklamebureauet SUM opkræve bod for spildtid og reserverede ressourcer til respektive timepriser. Tilbud og aftale Tilbud er gældende i 14 dage fra tilbudsgivning, hvis ikke andet er oplyst. Alle mundtlige og skriftlige tilbud og/eller ordrebekræftelser fra Reklamebureauet SUM afgives med forbehold for fejl, mangler og andre uoverensstemmelser, herunder fejlskrift. Tilbuddet er betinget af: - Arbejdsprocesser kan bearbejdes som forudsat i tilbuddet. - Det af kunden eventuelle fremsendte materiale svarer overens med det afgivede tilbud fra Reklamebureauet SUM. Ændring af salgs- og leveringsbetingelser For igangværende arbejder kan indeværende salgs- og leveringsbetingelser ændres af Reklamebureauet SUM med 4 ugers skriftligt varsel. Underleverandører Reklamebureauet SUM er berettiget til helt eller delvist at lade arbejde udføres af en underleverandør. Leveringstidspunkt Ved normale opgaver aftales der ved aftaleindgåelse et cirka leveringstidspunkt for opgaven, hvilket begge parter skal arbejde målrettet imod. Ønskes det af kunden, kan der tilføjes en præcis leveringsdato dette skal drøftes før aftaleindgåelse og påføres aftalen. Reklamebureauet SUM kan dog ikke holdes til ansvar for forsinkelser, hvis kunden ikke overholder sin part fx levering af materiale i form aftekst, billeder, rettigheder til materiale, evt. design osv. til aftaltetidspunkter og sygdom af nøglepersonale. Dette gælder også foropgaver med præcis levering. Leveringstider angives i ordrebekræftelsen, men er ikke bindendefor Reklamebureauet SUM. Er ingen leveringstid oplyst finder levering sted, når Reklamebureauet SUM's arbejde er udført. Fortryder kunden en allerede godkendt ordre, er Reklamebureauet SUM berettiget til delvis fakturering for udført arbejde. Nægter kunden at modtage leverancen, eller har kunden ikkemulighed herfor, er Reklamebureauet SUM berettiget til at hæve aftalen og kræve erstatning for sit tab. Reklamebureauet SUM kan desuden for kundensregning opbevare leverancen indtil denne afhentes, dog maksimalt 30 dage. Hvorefter Reklamebureauet SUM frit kan disponere over leverancen uden, det fritager kunden for dennes betalingsforpligtelse. Der kan ikke udøves tilbageholdelsesret fra kundens side.

3 Betalingsbetingelser Betalingsfrist Betaling sker således: Ordrer mindre end DKK ,00: - 50 % af samlet ordre forfalder til betaling ved aftalen indgåelse - 50 % forfalder til betaling ved aflevering Ordrer større end DKK ,00: - 30 % af samlet ordre ved ordreafgivelse - 30 % ved aflevering til test/korrektur og gennemgang - 30 % ved aflevering - 10 % senest 14 dage efter aflevering Betalingsfrist er 14 dage netto med mindre andet er aftalt skriftlig med Reklamebureauet SUM. Ved for sen indbetaling udsendes der efter forfaldsdato en betalingspåmindelse. Reageres der ikke efter 3 dage på vores betalingspåmindelse, fremsendes rykker med gebyr på kr. 100,00 ex. moms samt tilskrivning af renter jf. gældende lovgivning om procesrenter. Hvis der stadig ikke foreligger betaling 10 dage efter vores 2. rykkerskrivelse, vil alle services blive suspenderet uden yderligere varsel. Engagementet vil blive pålagt et suspenderingsgebyr på kr. 500,00. Evt. genåbning pålægges et gebyr på kr. 500,00 efter betaling af indeværende debet. Efter suspendering af engagement overdrages sagen til retslig inkasso. Kunden betaler alle omkostninger herved. Af principielle årsager overdrages alle inkassosager til retsforfølgelse. Betales en faktura, efter der er opkrævet renter og gebyrer, er den første del af beløbet øremærket til betaling af disse. Ved overskridelse af betalingsfrist, vil indbetalinger inddække den ældste part af det samlede udestående. Reklamebureauet SUM kan ved aftaleindgåelsen eller på et senere tidspunkt foretage en kreditvurdering af kunden og kan til brug herfor indhente oplysninger fra uafhængige kreditoplysningsbureauer eller advarselsregistre. Hvis Reklamebureauet SUM ved aftaleindgåelsen eller på et senere tidspunkt finder begrundet anledning til at antage, at kundens betalingsforpligtelser ikke vil blive opfyldt rettidigt, er Reklamebureauet SUM berettiget til at forlange sikkerhedsstillelse i form af kontant depot eller uigenkaldelig anfordringsgaranti i et pengeinstitut eller kautionsforsikringsselskab, der er godkendt af Reklamebureauet SUM. Kunden afholder alle udgifter i forbindelse med sikkerhedsstillelse. Kontant depot forrentes ikke overfor kunden. Krav fra kundens side berettiger ikke kunden til at tilbageholde pligtige pengeydelser eller dele heraf eller foretage modregning. Betalingsmåde Alle ydelser fra Reklamebureauet SUM er oplyst i danske kroner og eksl. moms, hvor intet andet er opgivet. Alle services og ydelser som handles via Reklamebureauet SUM, betales ved bankoverførsel til Reklamebureauet SUM s på fakturaen angivne konto. Priser Alle priser er i danske kroner eksl. 25 % moms. Alle priser er forbeholdt prisændringer og trykfejl.

4 Udover den tilbudte eller aftalte pris er Reklamebureauet SUM berettiget til at kræve betaling for: - Ekstra timeforbrug som følge af mangelfulde eller forkerte anvisninger fra kundens side. - Ekstra timeforbrug som følge af rekvirerede rettelser eller ændringer fra kundens side, der ligger uden for afgivede tilbud. - Bestilling/tilkøb af ydelser eller produkter/moduler, der ikke i forvejen indgår i afgivede tilbud. Prispolitik, licens, kompatibilitet, opdateringer og gebyrer Reklamebureauet SUM har ret til at ændre priser med en måneds varsel. Hvis prisforhøjelsen udgør mere end 10 % har kunden ret til ved skriftlig meddelelse uden opsigelsesvarsel at opsige ydelsen ved igangværende betalingsperiodes udløb. Modtager Reklamebureauet SUM ikke en sådan skriftlig meddelelse senest 8 dage efter modtagelse af prisforhøjelsen, fortsætter aftalen på de nye vilkår. Udtræk/konvertering af data sker for kundens regning, såfremt udtræk/konvertering ikke foregår på Reklamebureauet SUMs servere i forbindelse med genetablering. Kun i de tilfælde hvor webløsningen er baseret på Open Source software, kan kunden frit få kildekoden udleveret. Dataudtræk kan kun ske, såfremt løsningen ikke er en integreret del af en større løsning. Webløsninger/applikationer kan på etableringstidspunktet som minimum afvikles på den mest betydende Internet Explorer fra Microsoft vurderet ud fra udbredelse samt i seneste version af FireFox, Google Chrome samt Safari. Tilpasning til andre browsere/platforme faktureres efter aftale og omfang. For den opsatte webløsning/applikation betales et oprettelsesgebyr, der afhænger af det valgte produkt. Opdateres Open Source software, fralægger Reklamebureauet SUM sig ethvert ansvar for opståede fejl/mangler, som skyldes opdateringen eller fejl i denne. Fejl/mangler efter opdatering af Open Source software udføres efter skriftlig aftale med kunden med prisoverslag. For domæneafgifter, indløsningsaftale med PBS/Euroline og Epay, andre tredjepartaftaler, der kræver abonnement, opkræves betaling særskilt direkte til kunden fra leverandøren. Reklamebureauet SUM kan ikke stilles til ansvar for manglende funktionalitet som følge af misligholdelse af disse betalingsaftaler. Mangler Reklamebureauet SUM har intet ansvar for fejl og mangler, som konstateres, efter kunden har haft det pågældende materiale til korrektur/test og godkendelse. Mindre afvigelser fra godkendt prøve eller aftalt specifikation berettiger ikke kunden til prisafslag eller til at nægte at modtage leverancen. Reklamebureauet SUM forpligter sig til at afhjælpe mangelfulde ydelser, såfremt kunden har reklameret herover straks efter, at kunden er eller burde være blevet bekendt med, dog under alle omstændigheder senest 30 (tredive) dage efter, at ydelserne er endeligt leveret. Efter udløbet af førnævnte reklamationsfrist bortfalder ethvert ansvar, som måtte påhvile Reklamebureauet SUM. Kunden skal give Reklamebureauet SUM en rimelig mulighed for og frist til at afhjælpe enhver misligholdelse af Reklamebureauet SUMs forpligtelser i forhold til ydelserne. Reklamebureauet SUM er kun ansvarlig for sine egne ydelser. Reklamebureauet SUM hæfter ikke for fejl eller mangler i leverancen, hvis disse kan henføres til materiale eller

5 andet, som kunden selv eller via tredjepart har tilvejebragt til leverancen, herunder ydelser, standardsoftware, produkter, materialer, værktøjer og metoder, heller ikke selvom dette indgår i leverancen. Kunden kan kun nægte betaling med henvisning til, at en ydelse er mangelfuld, hvis Reklamebureauet SUM har anerkendt indsigelsen skriftligt. Ophævelse Reklamebureauet SUM kan ved væsentlig misligholdelse fra kundens side kræve aftalen ophævet og samtidig kræve evt. tab og udeståender betalt. Dette kan ske uden varsling. Ved væsentlig misligholdelse forstås fx. manglende betaling, misbrug af Reklamebureauet SUMs rettigheder, indgivelse af konkursbegæring eller betalingsstandsning af kunden, manglende respons på henvendelse fra Reklamebureauet SUM over længere tid. Opsigelse Skulle kunden i løbet af opgavens udførelse miste interessen eller på anden måde finde grund til at opsige aftalen, skal denne betale for det udførte arbejde samt godtgøre evt. udlæg gjort af Reklamebureauet SUM på vegne af kunden herunder evt. udgifter som ikke kan afværges, fx freelance arbejdskraft, lokaler eller lignende. Dette beløb vurderes af Reklamebureauet SUM. Kundens ansvar Det er til enhver tid kundens pligt at meddele Reklamebureauet SUM eventuelle ændringer vedrørende adresse, telefonnummer samt mailadresse. Da Reklamebureauet SUM sender faktura ud pr. mail, er det kundens pligt at informere Reklamebureauet SUM om eventuelle ændringer i mailadresse. m.m. Således skal den oplyste mailadresse altid være en adresse, som kunden kan modtage post på. Reklamebureauet SUM kan ikke holdes ansvarlig for, at en kunde suspenderes eller slettes som følge af manglende betaling, i tilfælde, hvor kunden ikke har modtaget oplysning herom pr. mail, fordi mailadressen har været ukorrekt. Enhver brug af de leverede opgaver sker på kundens eget ansvar. Reklamebureauet SUM frasiger sig ethvert ansvar, for hvilket materiale kunden skulle tilføje de udarbejde opgaver eller skulle modtage efterfølgende fra 3. part som opfølgning herpå. Skulle kunden benytte de af Reklamebureauet SUM udviklede opgaver til uregelmæssigheder, som efterfølgende tilvejebringer erstatningskrav overfor Reklamebureauet SUM, er kunden forpligtiget til at friholde Reklamebureauet SUM for disse. Ansvarsfraskrivelse Reklamebureauet SUM påtager sig intet ansvar eller erstatningspligt for tab af data eller deres reetablering, tabt arbejdsfortjeneste, herunder tab af forventet avance, tab af goodwill, tab i forbindelse med betalingsoverførsler, tab som følge af indirekte skade og følgeskader, eller anden form for direkte/indirekte tab. Dette gælder uanset om tabet skyldes manglende levering af bestilte serviceydelser/produkter eller lign, fejlagtig opsætning af website eller anden lignede følgeskade, i forbindelse med anvendelsen af systemet eller som følge af manglende funktioner i systemet, uanset om Reklamebureauet SUM har været underrettet om muligheden for et sådant tab, og uagtet at Reklamebureauet SUM kan bebrejdes tabet på baggrund af udvist agtsomhed eller lignende.

6 Dette gælder desuden uanset om tabet skyldes systemnedbrud /systemfejl, strømsvigt, uvedkommendes adgang, virusangreb, force majeure, herunder lovforskrifter, myndighedsforanstaltninger eller lignende, svigtende telekommunikation, brand, røgskade, eksplosion, vandskade, hærværk, indbrud, terror eller sabotage, strejke, lockout, boykot, eller blokade. Dette gælder, uanset om Reklamebureauet SUM selv er part i konflikten, og selv om konflikten kun rammer dele af Reklamebureauet SUM s funktioner. Reklamebureauet SUM er ikke ansvarlig for, at den leverede vare er en tilstrækkelig og / eller passende løsning for kunde, i det omfang kunde har givet utilstrækkelige eller upræcise oplysninger vedrørende sine krav og behov. Reklamebureauet SUM påtager sig ikke ansvar for mangler, der er opstået på grund af forkert eller mangelfuld betjening, dårlig vedligeholdelse, forkert elforsyning, hændelige begivenheder, almindelig slid og ælde, eller andre lignende forhold. Reklamebureauet SUM er ikke ansvarlig for tab af fortjeneste, tab af produktion, mistet omsætning, forventede besparelser, tab eller forurening af data samt indirekte tab eller følgeskader samt inkompatibilitet i forhold til software leveret af andre end Reklamebureauet SUM. Ligeledes fraskriver Reklamebureauet SUM sig ansvar for fejl ved software udviklet af tredjemand, solgt gennem Reklamebureauet SUM. Såfremt data tabes, beskadiges eller forurenes på grund af uagtsomhed fra Reklamebureauet SUM side, skal Reklamebureauet SUM dog vederlagsfrit bistå i rimeligt omfang ved gendannelse af sådanne data på grundlag af senest foreliggende backup. Reklamebureauet SUM s samlede totale ansvar overfor kunden uanset kravets grundlag er endvidere begrænset til et beløb svarende til kundens betalinger under kontrakten i de seneste 12 måneder forud for den begivenhed, der gav anledning til kravet. Tidligere foretagne betalinger fragår ved opgørelsen af begrænsningen ved senere skader. Ejendomsret Kunden køber retten til at anvende selve løsningen på Reklamebureauet SUM s webservere. Medmindre andet er aftalt, forbeholder Reklamebureauet SUM sig retten til genbrug af kode og lignende. Dog garanteres det at elementer udviklet specifikt til kunden ikke bruges til at genskabe en mht. udseende/formål lignende opgave. De leverede opgaver fra Reklamebureauet SUM må ikke kopieres, videresælges eller videregives til 3. mand uden skriftlig accept fra Reklamebureauet SUM. Skulle dette ske, vil det kunne medføre, at Reklamebureauet SUM vil pålægge ekstra omkostninger i henhold til Dansk lovgivning. Rettigheder m.v. Samtlige rettigheder til det producerede, der kan ses direkte i webløsningen, og som kan kopieres af enhver fra en internet-browser, tilhører kunden efter betaling af faktura fra Reklamebureauet SUM. Alt bagvedliggende kildekode og programmering tilhører Reklamebureauet SUM, og kan ikke udleveres. Klienten har ikke ret til at overdrage de erhvervede rettigheder helt eller delvist. Der skal ikke gælde nogen kvalitative, kvantitative, tidsmæssige eller geografiske begrænsninger i udnyttelsen af rettighederne.

7 Reklamebureauet SUM har ikke krav på noget yderligere vederlag som følge af udnyttelsen af rettighederne, medmindre andet specifikt er anført særskilt uanset hvilken type udnyttelse, der er tale om. Reklamebureauet SUM er forpligtet til at sikre, at alle der for Reklamebureauet SUM er involveret i en produktion relateret til klienten, afgiver alle deres rettigheder til Reklamebureauet SUM, medmindre andre forhold som licenser, royalties, m.v. overskrider Reklamebureauet SUM's beføjelser. Hvis muligt/naturligt har Reklamebureauet SUM ret til at anvende dele af de frembragte værker i andre produktioner, såfremt moduler, komponenter, m.v. tages ud af kontekst som leveret til klienten iht. specificerede påkrav. Hvis der i produktionen indgår rettighedsbelagt materiale f.eks. billede, lyd, tekst etc. som andre har rettighederne til, indestår Reklamebureauet SUM for, at alle rettigheder er clearet eller licensforhold er forlagt for klienten, så Reklamebureauet SUM for produktionen som sådan får de nævnte rettigheder. Hvis der i produktionen indgår tredjeparts software indestår Reklamebureauet SUM for, at klienten som minimum får de nødvendige brugsrettigheder til softwaren. Alle produktioner leveres færdige til brug for klienten i overensstemmelse med de fra klienten modtagne specifikationer. Hvis der er tale om en produktion, der skal indføjes i en større produktion, modtages produktionen som tidligere anført, men således at den uden videre lader sig indføje i den samlede produktion. Klienten skal løbende ved brug af de værktøjer Reklamebureauet SUM stiller til rådighed - følge produktion og stoppe eventuelle processer som ikke er efter specifikation, jvf. milestones og opgaver som tildeles klienten og dens repræsentanter, skal varetages således at overholdelse af forpligtigelser fra Reklamebureauet SUM ikke overskrides. Ansvarlighed ved afvigelselser i specifikation, manglende respons og tidsforskydelser efter projektopstart, påhviler klienten. Reklamebureauet SUM indestår for klienten for, at Reklamebureauet SUM ikke under produktionen af produktet har krænket eller krænker tredjemands rettigheder eller relevant lovgivning. Reklamebureauet SUM indestår overfor klienten, at udnyttelsen af produktionen ikke vil krænke tredjemands rettigheder eller relevant lovgivning. Ovenstående indeståelse gælder kun for de nordiske lande og lande, der er eller bliver medlem af Den Europæiske Union. Såfremt en krænkelse alligevel måtte vise sig at foreligge, er klienten forpligtet til at holde Reklamebureauet SUM skadesløs for ethvert krav og enhver omkostning, Reklamebureauet SUM måtte blive påført som følge heraf. Fortrolighed Alt hvad parterne udveksler af oplysninger etc. er med mindre andet udtrykkeligt er angivet eller fremgår af omstændighederne - fortroligt og er at betragte som forretningshemmeligheder, som ikke må anvendes til andre formål end de formål, oplysningerne er givet til. Parterne forpligter sig således til i hele aftalens løbetid og i 2 år herefter, at hemmeligholde alle oplysninger, som parterne modtager om den anden parts forretningsgrundlag, idégrundlag, markedsføringsstrategi, mv., samt ikke at anvende disse oplysninger på en mod den anden parts interesser stridende måde.

8 Overtrædes fortrolighedsbestemmelsen, skal den part, der overtræder bestemmelsen, betale en konventionalbod, stor DKK ,00, til den anden part samt tillige erstatte dennes dokumenterede tab, i det omfang tabet overstiger konventionalboden. Force majeure Reklamebureauet SUM er aldrig erstatningsansvarlig såfremt afbrydelser, driftsforstyrrelser, fejl, skader m.v. skyldes forhold uden for Reklamebureauet SUM s kontrol, herunder lynnedslag, oversvømmelse, ildebrand, strejke, krig, terror, arbejdsnedlæggelse eller lockout (herunder blandt Reklamebureauet SUM s egne medarbejdere), overbelastning af nettet, fejl i andres netværk, fejl hos tredjemand, systemnedbrud, andre force majeurehændelser mv. Lovvalg og værneting/voldgift Eventuelle tvister og uoverensstemmelser mellem Reklamebureauet SUM og kunde skal afgøres efter dansk ret. Tvister mellem parterne skal afgøres under anvendelse af dansk ret og ved voldgift eller de almindelige domstole efter Reklamebureauet SUM s valg. Vælger Reklamebureauet SUM de almindelige domstole, skal tvisten afgøres ved Reklamebureauet SUM s værneting. Vælges voldgift, skal tvisten afgøres efter Regler for behandling af sager ved Det Danske Voldgiftsinstitut. Alle medlemmer af voldgiftsretten udnævnes af instituttet i overensstemmelse med ovennævnte regler. Det er kundes ansvar at overholde dansk lovgivning i forbindelse med kørende services som placeres hos Reklamebureauet SUM. Reklamebureauet SUM Hovedgaden Hørsholm 1. januar 2010

TransSoft A/S Skelagervej 375L 9000 Aalborg Tlf. 98 11 35 66 info@transsoft.dk www.transsoft.dk

TransSoft A/S Skelagervej 375L 9000 Aalborg Tlf. 98 11 35 66 info@transsoft.dk www.transsoft.dk Hosting betingelser for Side 1 af 5 TransSoft A/S Skelagervej 375L 9000 Aalborg Cvr.nr. 17203584 Herefter omtalt som TransSoft Formål: Aftalen har til formål at sikre et afbalanceret aftaleforhold mellem

Læs mere

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser Forretningsbetingelser Indhold Betingelsernes anvendelsesområde... 2 Indgåelse... 2 Priser... 2 Betalingsbetingelser... 2 Betalingsplan... 3 Underleverandør... 3 Udførelsen og organisering... 3 Funktionalitet

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser for itai a/s

Almindelige forretningsbetingelser for itai a/s Almindelige forretningsbetingelser for itai a/s 1 Anvendelse 1.1 Nærværende betingelser er gældende for alle itai s leverancer, f.eks. levering af specialudviklet softwareløs- ninger, konsulentydelser,

Læs mere

Handelsbetingelser Gældende per 01/07-2014

Handelsbetingelser Gældende per 01/07-2014 1. Generelt Handelsbetingelser Gældende per 01/07-2014 1.1. Nærværende aftale er gældende for enhver aftale indgået med WEXO. Kunden accepterer ved aftalens indgåelse samtlige betingelser beskrevet i dette

Læs mere

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser Forretningsbetingelser 1. Generel kontaktinformation 2 2. Definitioner 3 3. Registrering 4 4. Abonnement og forbrug 4 5. Prøveperiode 5 6. Kundens forpligtelser 5 7. Om Ubivox og spam 6 8. Forbrug af datatrafik

Læs mere

Marts 2014. Salgs- og leveringsbetingelser

Marts 2014. Salgs- og leveringsbetingelser Salgs- og leveringsbetingelser Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser gælder for tilbud, salg og leverancer fra - også i de tilfælde, hvor køber har fremsendt egne betingelser. Der henvises samtidig

Læs mere

DIGITAL CAB ApS almindelige forretnings- og aftalebetingelser

DIGITAL CAB ApS almindelige forretnings- og aftalebetingelser DIGITAL CAB ApS almindelige forretnings- og aftalebetingelser 1. Definitioner... 2 2. Priser, tilbud, fakturerings- og betalingsvilkår... 3 3. Aftalens gyldighed, ikrafttræden, løbetid og opsigelse...

Læs mere

Garanti Returnering af varer Ansvarsbegrænsning

Garanti Returnering af varer Ansvarsbegrænsning Nærværende standardvilkår finder anvendelse på enhver levering af varer eller tjenesteydelser fra RackPeople Hosting ApS, Dynamovej 11 C 2.sal, 2730 Herlev, CVRnr. 30 52 08 82, til kunder, medmindre andet

Læs mere

Betingelser for hosting

Betingelser for hosting Betingelser for hosting Gældende fra 15. maj 2007 Indholdsfortegnelse Generelt... 3 1 Anvendelse af Powerbookings serviceydelser... 3 1.a Lovlige formål... 3 1.b Trafik... 4 1.c Uautoriseret brug... 5

Læs mere

Abonnementsvilkår for privatkunder. Indhold

Abonnementsvilkår for privatkunder. Indhold Abonnementsvilkår Abonnementsvilkår for privatkunder Indhold Disse abonnementsvilkår indgår som en del af den samlede abonnementsaftale, der er indgået mellem dig og dit lokale fibernetselskab. Heri fastsættes

Læs mere

Abonnementsvilkår for private

Abonnementsvilkår for private Abonnementsvilkår for private INTRODUKTION AURA Fibers Fibernet leverer internet, radio- og TV-kanaler samt telefoni (Tjenester) til kunder i Danmark. Denne Abonnementsaftale mellem AURA Fiber A/S og kunden

Læs mere

BMC DENMARK APS HANDELSBETINGELSER GÆLDENDE PR. 15.SEPTEMBER 2012 DEL I: GENERELLE BESTEMMELSER

BMC DENMARK APS HANDELSBETINGELSER GÆLDENDE PR. 15.SEPTEMBER 2012 DEL I: GENERELLE BESTEMMELSER BMC DENMARK APS HANDELSBETINGELSER GÆLDENDE PR. 15.SEPTEMBER 2012 DEL I: GENERELLE BESTEMMELSER 1. DISSE HANDELSBETINGELSER. Handelsbetingelserne pr. 15.september 2012, annullerer alle tidligere udsendte/udgivene

Læs mere

Abonnementsvilkår for privatkunder. Indhold

Abonnementsvilkår for privatkunder. Indhold Abonnementsvilkår for privatkunder Indhold Disse abonnementsvilkår indgår som en del af den samlede abonnementsaftale, der er indgået mellem dig og dit lokale fibernetselskab. Heri fastsættes de vilkår,

Læs mere

DOCOSPOT Abonnementsaftale

DOCOSPOT Abonnementsaftale DOCOSPOT Abonnementsaftale 1. Aftalens indgåelse 1.1. Parterne i denne aftale er DOCOSPOT DENMARK ApS (CVR-nr. 35473866) og Business Partneren(kunde). 1.2. Følgende Abonnementsbetingelser er gældende for

Læs mere

1.3 Disse betingelser accepteres af Kunden ved registrering eller bestilling af Produktet eller ved fornyelsen af et abonnement.

1.3 Disse betingelser accepteres af Kunden ved registrering eller bestilling af Produktet eller ved fornyelsen af et abonnement. WEBCRM STANDARD LEVERINGSBETINGELSER - Kun til kommercielt brug Dette dokument er en oversat version af de oprindeligt engelsk formulerede vilkår og betingelser. I tilfælde af eventuelle uoverensstemmelser,

Læs mere

Abonnementsvilkår Januar 2011

Abonnementsvilkår Januar 2011 Abonnementsvilkår Januar 2011 Kort præsentation af abonnementsvilkårene På de næste sider kan du læse de vilkår, som gælder for din abonnementsaftale med ANDELS.NET. Vilkårene er sammen med de relevante

Læs mere

Abonnementsvilkår for DanskNet Bredbånd: Privatabonnenter

Abonnementsvilkår for DanskNet Bredbånd: Privatabonnenter Abonnementsvilkår for DanskNet Bredbånd: Privatabonnenter 1. Parter Abonnementsvilkårene (herefter Vilkår) er gældende for personer (herefter benævnt Kunden), der opretter og/eller anvender et eller flere

Læs mere

Forretningsvilkår Business Terms and Conditions, Copyright Hostnordic A/S, April 2009

Forretningsvilkår Business Terms and Conditions, Copyright Hostnordic A/S, April 2009 Forretningsvilkår Business Terms and Conditions, Copyright Hostnordic A/S, April 2009 Introduktion, samt henvendelse Dokumentet beskriver de forretningsvilkår, som Hostnordic arbejder under samt tilbyder

Læs mere

Fastnet.nu - Generelle Vilkår Januar 2012

Fastnet.nu - Generelle Vilkår Januar 2012 Fastnet.nu - Generelle Vilkår Januar 2012 Efter du har foretaget din bestilling om flytning/oprettelse til Fastnet.nu har en fortrydelsesret i 14 dage. Pkt. 1.A. Du kan opsige aftalen med en måneds varsel.

Læs mere

Bunker43 s Almindelige Salgs- og Leveringsbetingelser

Bunker43 s Almindelige Salgs- og Leveringsbetingelser Bunker43 s Almindelige Salgs- og Leveringsbetingelser Gældende fra 1. november 2013 Nedennævnte salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse, såfremt andet ikke er skriftligt aftalt, i samhandlen mellem

Læs mere

TØNDER Skibbroen 4 6270 Tønder. KØBENHAVN Ny Vestergade 17, 4. 1471 København K. HOVEDKONTOR Munkehatten 28 5220 Odense SØ

TØNDER Skibbroen 4 6270 Tønder. KØBENHAVN Ny Vestergade 17, 4. 1471 København K. HOVEDKONTOR Munkehatten 28 5220 Odense SØ 1. Generelle forretningsbetingelser for PRAXIS Digital (v 13-03-15) 1 Anvendelse 1.1 Nærværende betingelser er gældende for alle PRAXIS Digitals leverancer, fx levering af specialudviklede softwareløsninger,

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1 Aftalen... 3. 2 Oprettelse og registrering... 4. 3 Nummerflytning... 5. 4 Adgangskoder og SIM-kort... 7. 5 Levering...

Indholdsfortegnelse. 1 Aftalen... 3. 2 Oprettelse og registrering... 4. 3 Nummerflytning... 5. 4 Adgangskoder og SIM-kort... 7. 5 Levering... Indholdsfortegnelse 1 Aftalen... 3 1.1 Aftalen mellem dig og Zenji Mobile... 3 1.2 Aftalens gyldighedsperiode... 3 2 Oprettelse og registrering... 4 2.1 Startpakke og mobilnummer... 4 2.2 Kundeoplysninger

Læs mere

Abonnementsbetingelser for slutkunder

Abonnementsbetingelser for slutkunder Abonnementsbetingelser for slutkunder 1.... Generelt... 1 2.... Elektronisk kommunikation... 1 3.... Aftale med ComX og fortrydelsesret... 1 4.... Tjenester... 2 5.... Betalingsforhold... 3 6.... Kreditmaksimum

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser for Stofa Erhverv Business Connect

Salgs- og leveringsbetingelser for Stofa Erhverv Business Connect Stofa Erhverv A/S Edison Park 1 6715 Esbjerg N stofaerhverv.dk Salgs- og leveringsbetingelser for Stofa Erhverv Business Connect 1. Aftalens parter Parterne i aftalen er Stofa Erhverv A/S (CVR nr. 36403527)

Læs mere

BOLIG:NET S GENERELLE HANDELSBETINGELSER FOR FORENINGER OG ERHVERV

BOLIG:NET S GENERELLE HANDELSBETINGELSER FOR FORENINGER OG ERHVERV BOLIG:NET S GENERELLE HANDELSBETINGELSER FOR FORENINGER OG ERHVERV 1 ANVENDELSE 1.1 Nedenstående handelsbetingelser gælder for enhver aftale mellem en forening eller erhvervsvirksomhed (herefter kaldet

Læs mere

Rammeaftale 0502. Delaftale 4 - skoleartikler

Rammeaftale 0502. Delaftale 4 - skoleartikler Rammeaftale 0502 Rammeaftale 0502 Delaftale 4 - skoleartikler Rammeaftale 0502 om Kontorvarer (Delaftale 4 - Skoleartikler) mellem Statens og Kommunernes Indkøbsservice A/S Zeppelinerhallen Islands Brygge

Læs mere

Aftale mellem SKI og Leverandøren. Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler

Aftale mellem SKI og Leverandøren. Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler Aftale mellem SKI og Leverandøren Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler Aftale om Leverandørens forpligtelser overfor SKI Mellem Staten- og Kommunernes Indkøbsservice Zeppeliner-hallen

Læs mere

Abonnementsvilkår. OiSTER Mobil

Abonnementsvilkår. OiSTER Mobil Abonnementsvilkår OiSTER Mobil Januar 2013 Version 1.11 1 1. Aftalen... 4 1.1. Aftalen mellem dig og OiSTER... 4 1.2. Aftalens gyldighedsperiode... 4 2. Oprettelse og registrering... 5 2.1. Startpakke

Læs mere

Forretningsbetingelser for One.com v06 Følgende vilkår er pr. 31. december 2009 gældende hos One.com. Erhvervskunder og andre. Danske privatkunder

Forretningsbetingelser for One.com v06 Følgende vilkår er pr. 31. december 2009 gældende hos One.com. Erhvervskunder og andre. Danske privatkunder Forretningsbetingelser for One.com v06 Følgende vilkår er pr. 31. december 2009 gældende hos One.com Erhvervskunder og andre 1. Abonnement: Et Webhotel-abonnement hos One.com giver adgang til at benytte

Læs mere

Øresundsvej 130G 2300 København S

Øresundsvej 130G 2300 København S Kundeinformation (faktureringsadresse): Grundejerforeningen Øresundsgården Øresundsvej 130G 2300 København S Att.: Kristian Næsted Tlf.: 24 29 74 95 Mail: knaested@hotmail.com E.ON Danmark A/S CVR-nr.

Læs mere