Handelsbetingelser for design og programmering af EDB programmer og hjemmesider

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Handelsbetingelser for design og programmering af EDB programmer og hjemmesider"

Transkript

1 Handelsbetingelser for design og programmering af EDB programmer og hjemmesider Reklamebureauet SUM, Hovedgaden 10, 2970 Hørsholm Telefon: Mail: Generelt Al handel med Reklamebureauet SUM er betinget af, at kunden godkender og accepterer vores vilkår og betingelser.. Ejendomsforbehold Reklamebureauet SUM forbeholder sig ejendomsretten til enhver vare, indtil fuld betaling af købesum med tillæg af eventuelle renter og omkostninger har fundet sted. Brug af kundeoplysninger At være kunde hos Reklamebureauet SUM inkluderer automatisk registrering af kundens navn, adresse og i Reklamebureauet SUM's interne systemer såvel som mailinglister. Derudover er man som kunde hos Reklamebureauet SUM, medmindre andet er nævnt, indforstået med at Reklamebureauet SUM må bruge navn, logo samt kort beskrivelse af kundens løsning og forretning overfor andre kunder i Reklamebureauet SUM s marketings materiale. Kunder, der ikke ønsker en sådan registrering, skal selv gøre Reklamebureauet SUM opmærksom herpå Udviklingsopgaver Kravspecifikation Kunden leverer konkret projektbeskrivelse, evt. i samråd med Reklamebureauet SUM - forud for indgåelse af aftale. Projektbeskrivelsen skal afgrænse opgavens omfang og gøre det muligt for Reklamebureauet SUM at foretage en kvalificeret prisfastsættelse forud for igangsætning af opgaven. Evt. senere ændringer i projektbeskrivelsen kan medføre forøgede udgifter. Det er alene kundens ansvar, at projektbeskrivelsen lever op til det ønskede mål. Reklamebureauet SUM udarbejder forinden opstart af udviklingsarbejde, en konkret teknisk kravsspecifikation. Kravsspecifikationen definerer krav til systemer, moduler og tekniske definitioner for projektet. Det påhviler kunden at foretage fyldestgørende test af det leverede produkt/programmeringskode, således at evt. fejl og uhensigtsmæssigheder kan udbedres før ibrugtagning. Skyldes fejlen en ikke fyldestgørende kundetest eller en ukonkret kravspecifikation, der ikke er udarbejdet af Reklamebureauet SUM, eller har kunden selv været årsag til fejlen, vil den forbrugte tid til fejlretningen blive foretaget mod beregning.

2 Produktionsplan Der kan udfærdiges en produktionsplan, som indeholder vigtige datoer for både kunden og Reklamebureauet SUM. Det forventes, at kunden sætter sig ind i den pågældende produktionsplan, således at alle der indgår i produktionsteamet har en tidsplan, de kan have tillid til. Såfremt kunden ikke responderer indenfor de aftalte rammer, kan Reklamebureauet SUM opkræve bod for spildtid og reserverede ressourcer til respektive timepriser. Tilbud og aftale Tilbud er gældende i 14 dage fra tilbudsgivning, hvis ikke andet er oplyst. Alle mundtlige og skriftlige tilbud og/eller ordrebekræftelser fra Reklamebureauet SUM afgives med forbehold for fejl, mangler og andre uoverensstemmelser, herunder fejlskrift. Tilbuddet er betinget af: - Arbejdsprocesser kan bearbejdes som forudsat i tilbuddet. - Det af kunden eventuelle fremsendte materiale svarer overens med det afgivede tilbud fra Reklamebureauet SUM. Ændring af salgs- og leveringsbetingelser For igangværende arbejder kan indeværende salgs- og leveringsbetingelser ændres af Reklamebureauet SUM med 4 ugers skriftligt varsel. Underleverandører Reklamebureauet SUM er berettiget til helt eller delvist at lade arbejde udføres af en underleverandør. Leveringstidspunkt Ved normale opgaver aftales der ved aftaleindgåelse et cirka leveringstidspunkt for opgaven, hvilket begge parter skal arbejde målrettet imod. Ønskes det af kunden, kan der tilføjes en præcis leveringsdato dette skal drøftes før aftaleindgåelse og påføres aftalen. Reklamebureauet SUM kan dog ikke holdes til ansvar for forsinkelser, hvis kunden ikke overholder sin part fx levering af materiale i form aftekst, billeder, rettigheder til materiale, evt. design osv. til aftaltetidspunkter og sygdom af nøglepersonale. Dette gælder også foropgaver med præcis levering. Leveringstider angives i ordrebekræftelsen, men er ikke bindendefor Reklamebureauet SUM. Er ingen leveringstid oplyst finder levering sted, når Reklamebureauet SUM's arbejde er udført. Fortryder kunden en allerede godkendt ordre, er Reklamebureauet SUM berettiget til delvis fakturering for udført arbejde. Nægter kunden at modtage leverancen, eller har kunden ikkemulighed herfor, er Reklamebureauet SUM berettiget til at hæve aftalen og kræve erstatning for sit tab. Reklamebureauet SUM kan desuden for kundensregning opbevare leverancen indtil denne afhentes, dog maksimalt 30 dage. Hvorefter Reklamebureauet SUM frit kan disponere over leverancen uden, det fritager kunden for dennes betalingsforpligtelse. Der kan ikke udøves tilbageholdelsesret fra kundens side.

3 Betalingsbetingelser Betalingsfrist Betaling sker således: Ordrer mindre end DKK ,00: - 50 % af samlet ordre forfalder til betaling ved aftalen indgåelse - 50 % forfalder til betaling ved aflevering Ordrer større end DKK ,00: - 30 % af samlet ordre ved ordreafgivelse - 30 % ved aflevering til test/korrektur og gennemgang - 30 % ved aflevering - 10 % senest 14 dage efter aflevering Betalingsfrist er 14 dage netto med mindre andet er aftalt skriftlig med Reklamebureauet SUM. Ved for sen indbetaling udsendes der efter forfaldsdato en betalingspåmindelse. Reageres der ikke efter 3 dage på vores betalingspåmindelse, fremsendes rykker med gebyr på kr. 100,00 ex. moms samt tilskrivning af renter jf. gældende lovgivning om procesrenter. Hvis der stadig ikke foreligger betaling 10 dage efter vores 2. rykkerskrivelse, vil alle services blive suspenderet uden yderligere varsel. Engagementet vil blive pålagt et suspenderingsgebyr på kr. 500,00. Evt. genåbning pålægges et gebyr på kr. 500,00 efter betaling af indeværende debet. Efter suspendering af engagement overdrages sagen til retslig inkasso. Kunden betaler alle omkostninger herved. Af principielle årsager overdrages alle inkassosager til retsforfølgelse. Betales en faktura, efter der er opkrævet renter og gebyrer, er den første del af beløbet øremærket til betaling af disse. Ved overskridelse af betalingsfrist, vil indbetalinger inddække den ældste part af det samlede udestående. Reklamebureauet SUM kan ved aftaleindgåelsen eller på et senere tidspunkt foretage en kreditvurdering af kunden og kan til brug herfor indhente oplysninger fra uafhængige kreditoplysningsbureauer eller advarselsregistre. Hvis Reklamebureauet SUM ved aftaleindgåelsen eller på et senere tidspunkt finder begrundet anledning til at antage, at kundens betalingsforpligtelser ikke vil blive opfyldt rettidigt, er Reklamebureauet SUM berettiget til at forlange sikkerhedsstillelse i form af kontant depot eller uigenkaldelig anfordringsgaranti i et pengeinstitut eller kautionsforsikringsselskab, der er godkendt af Reklamebureauet SUM. Kunden afholder alle udgifter i forbindelse med sikkerhedsstillelse. Kontant depot forrentes ikke overfor kunden. Krav fra kundens side berettiger ikke kunden til at tilbageholde pligtige pengeydelser eller dele heraf eller foretage modregning. Betalingsmåde Alle ydelser fra Reklamebureauet SUM er oplyst i danske kroner og eksl. moms, hvor intet andet er opgivet. Alle services og ydelser som handles via Reklamebureauet SUM, betales ved bankoverførsel til Reklamebureauet SUM s på fakturaen angivne konto. Priser Alle priser er i danske kroner eksl. 25 % moms. Alle priser er forbeholdt prisændringer og trykfejl.

4 Udover den tilbudte eller aftalte pris er Reklamebureauet SUM berettiget til at kræve betaling for: - Ekstra timeforbrug som følge af mangelfulde eller forkerte anvisninger fra kundens side. - Ekstra timeforbrug som følge af rekvirerede rettelser eller ændringer fra kundens side, der ligger uden for afgivede tilbud. - Bestilling/tilkøb af ydelser eller produkter/moduler, der ikke i forvejen indgår i afgivede tilbud. Prispolitik, licens, kompatibilitet, opdateringer og gebyrer Reklamebureauet SUM har ret til at ændre priser med en måneds varsel. Hvis prisforhøjelsen udgør mere end 10 % har kunden ret til ved skriftlig meddelelse uden opsigelsesvarsel at opsige ydelsen ved igangværende betalingsperiodes udløb. Modtager Reklamebureauet SUM ikke en sådan skriftlig meddelelse senest 8 dage efter modtagelse af prisforhøjelsen, fortsætter aftalen på de nye vilkår. Udtræk/konvertering af data sker for kundens regning, såfremt udtræk/konvertering ikke foregår på Reklamebureauet SUMs servere i forbindelse med genetablering. Kun i de tilfælde hvor webløsningen er baseret på Open Source software, kan kunden frit få kildekoden udleveret. Dataudtræk kan kun ske, såfremt løsningen ikke er en integreret del af en større løsning. Webløsninger/applikationer kan på etableringstidspunktet som minimum afvikles på den mest betydende Internet Explorer fra Microsoft vurderet ud fra udbredelse samt i seneste version af FireFox, Google Chrome samt Safari. Tilpasning til andre browsere/platforme faktureres efter aftale og omfang. For den opsatte webløsning/applikation betales et oprettelsesgebyr, der afhænger af det valgte produkt. Opdateres Open Source software, fralægger Reklamebureauet SUM sig ethvert ansvar for opståede fejl/mangler, som skyldes opdateringen eller fejl i denne. Fejl/mangler efter opdatering af Open Source software udføres efter skriftlig aftale med kunden med prisoverslag. For domæneafgifter, indløsningsaftale med PBS/Euroline og Epay, andre tredjepartaftaler, der kræver abonnement, opkræves betaling særskilt direkte til kunden fra leverandøren. Reklamebureauet SUM kan ikke stilles til ansvar for manglende funktionalitet som følge af misligholdelse af disse betalingsaftaler. Mangler Reklamebureauet SUM har intet ansvar for fejl og mangler, som konstateres, efter kunden har haft det pågældende materiale til korrektur/test og godkendelse. Mindre afvigelser fra godkendt prøve eller aftalt specifikation berettiger ikke kunden til prisafslag eller til at nægte at modtage leverancen. Reklamebureauet SUM forpligter sig til at afhjælpe mangelfulde ydelser, såfremt kunden har reklameret herover straks efter, at kunden er eller burde være blevet bekendt med, dog under alle omstændigheder senest 30 (tredive) dage efter, at ydelserne er endeligt leveret. Efter udløbet af førnævnte reklamationsfrist bortfalder ethvert ansvar, som måtte påhvile Reklamebureauet SUM. Kunden skal give Reklamebureauet SUM en rimelig mulighed for og frist til at afhjælpe enhver misligholdelse af Reklamebureauet SUMs forpligtelser i forhold til ydelserne. Reklamebureauet SUM er kun ansvarlig for sine egne ydelser. Reklamebureauet SUM hæfter ikke for fejl eller mangler i leverancen, hvis disse kan henføres til materiale eller

5 andet, som kunden selv eller via tredjepart har tilvejebragt til leverancen, herunder ydelser, standardsoftware, produkter, materialer, værktøjer og metoder, heller ikke selvom dette indgår i leverancen. Kunden kan kun nægte betaling med henvisning til, at en ydelse er mangelfuld, hvis Reklamebureauet SUM har anerkendt indsigelsen skriftligt. Ophævelse Reklamebureauet SUM kan ved væsentlig misligholdelse fra kundens side kræve aftalen ophævet og samtidig kræve evt. tab og udeståender betalt. Dette kan ske uden varsling. Ved væsentlig misligholdelse forstås fx. manglende betaling, misbrug af Reklamebureauet SUMs rettigheder, indgivelse af konkursbegæring eller betalingsstandsning af kunden, manglende respons på henvendelse fra Reklamebureauet SUM over længere tid. Opsigelse Skulle kunden i løbet af opgavens udførelse miste interessen eller på anden måde finde grund til at opsige aftalen, skal denne betale for det udførte arbejde samt godtgøre evt. udlæg gjort af Reklamebureauet SUM på vegne af kunden herunder evt. udgifter som ikke kan afværges, fx freelance arbejdskraft, lokaler eller lignende. Dette beløb vurderes af Reklamebureauet SUM. Kundens ansvar Det er til enhver tid kundens pligt at meddele Reklamebureauet SUM eventuelle ændringer vedrørende adresse, telefonnummer samt mailadresse. Da Reklamebureauet SUM sender faktura ud pr. mail, er det kundens pligt at informere Reklamebureauet SUM om eventuelle ændringer i mailadresse. m.m. Således skal den oplyste mailadresse altid være en adresse, som kunden kan modtage post på. Reklamebureauet SUM kan ikke holdes ansvarlig for, at en kunde suspenderes eller slettes som følge af manglende betaling, i tilfælde, hvor kunden ikke har modtaget oplysning herom pr. mail, fordi mailadressen har været ukorrekt. Enhver brug af de leverede opgaver sker på kundens eget ansvar. Reklamebureauet SUM frasiger sig ethvert ansvar, for hvilket materiale kunden skulle tilføje de udarbejde opgaver eller skulle modtage efterfølgende fra 3. part som opfølgning herpå. Skulle kunden benytte de af Reklamebureauet SUM udviklede opgaver til uregelmæssigheder, som efterfølgende tilvejebringer erstatningskrav overfor Reklamebureauet SUM, er kunden forpligtiget til at friholde Reklamebureauet SUM for disse. Ansvarsfraskrivelse Reklamebureauet SUM påtager sig intet ansvar eller erstatningspligt for tab af data eller deres reetablering, tabt arbejdsfortjeneste, herunder tab af forventet avance, tab af goodwill, tab i forbindelse med betalingsoverførsler, tab som følge af indirekte skade og følgeskader, eller anden form for direkte/indirekte tab. Dette gælder uanset om tabet skyldes manglende levering af bestilte serviceydelser/produkter eller lign, fejlagtig opsætning af website eller anden lignede følgeskade, i forbindelse med anvendelsen af systemet eller som følge af manglende funktioner i systemet, uanset om Reklamebureauet SUM har været underrettet om muligheden for et sådant tab, og uagtet at Reklamebureauet SUM kan bebrejdes tabet på baggrund af udvist agtsomhed eller lignende.

6 Dette gælder desuden uanset om tabet skyldes systemnedbrud /systemfejl, strømsvigt, uvedkommendes adgang, virusangreb, force majeure, herunder lovforskrifter, myndighedsforanstaltninger eller lignende, svigtende telekommunikation, brand, røgskade, eksplosion, vandskade, hærværk, indbrud, terror eller sabotage, strejke, lockout, boykot, eller blokade. Dette gælder, uanset om Reklamebureauet SUM selv er part i konflikten, og selv om konflikten kun rammer dele af Reklamebureauet SUM s funktioner. Reklamebureauet SUM er ikke ansvarlig for, at den leverede vare er en tilstrækkelig og / eller passende løsning for kunde, i det omfang kunde har givet utilstrækkelige eller upræcise oplysninger vedrørende sine krav og behov. Reklamebureauet SUM påtager sig ikke ansvar for mangler, der er opstået på grund af forkert eller mangelfuld betjening, dårlig vedligeholdelse, forkert elforsyning, hændelige begivenheder, almindelig slid og ælde, eller andre lignende forhold. Reklamebureauet SUM er ikke ansvarlig for tab af fortjeneste, tab af produktion, mistet omsætning, forventede besparelser, tab eller forurening af data samt indirekte tab eller følgeskader samt inkompatibilitet i forhold til software leveret af andre end Reklamebureauet SUM. Ligeledes fraskriver Reklamebureauet SUM sig ansvar for fejl ved software udviklet af tredjemand, solgt gennem Reklamebureauet SUM. Såfremt data tabes, beskadiges eller forurenes på grund af uagtsomhed fra Reklamebureauet SUM side, skal Reklamebureauet SUM dog vederlagsfrit bistå i rimeligt omfang ved gendannelse af sådanne data på grundlag af senest foreliggende backup. Reklamebureauet SUM s samlede totale ansvar overfor kunden uanset kravets grundlag er endvidere begrænset til et beløb svarende til kundens betalinger under kontrakten i de seneste 12 måneder forud for den begivenhed, der gav anledning til kravet. Tidligere foretagne betalinger fragår ved opgørelsen af begrænsningen ved senere skader. Ejendomsret Kunden køber retten til at anvende selve løsningen på Reklamebureauet SUM s webservere. Medmindre andet er aftalt, forbeholder Reklamebureauet SUM sig retten til genbrug af kode og lignende. Dog garanteres det at elementer udviklet specifikt til kunden ikke bruges til at genskabe en mht. udseende/formål lignende opgave. De leverede opgaver fra Reklamebureauet SUM må ikke kopieres, videresælges eller videregives til 3. mand uden skriftlig accept fra Reklamebureauet SUM. Skulle dette ske, vil det kunne medføre, at Reklamebureauet SUM vil pålægge ekstra omkostninger i henhold til Dansk lovgivning. Rettigheder m.v. Samtlige rettigheder til det producerede, der kan ses direkte i webløsningen, og som kan kopieres af enhver fra en internet-browser, tilhører kunden efter betaling af faktura fra Reklamebureauet SUM. Alt bagvedliggende kildekode og programmering tilhører Reklamebureauet SUM, og kan ikke udleveres. Klienten har ikke ret til at overdrage de erhvervede rettigheder helt eller delvist. Der skal ikke gælde nogen kvalitative, kvantitative, tidsmæssige eller geografiske begrænsninger i udnyttelsen af rettighederne.

7 Reklamebureauet SUM har ikke krav på noget yderligere vederlag som følge af udnyttelsen af rettighederne, medmindre andet specifikt er anført særskilt uanset hvilken type udnyttelse, der er tale om. Reklamebureauet SUM er forpligtet til at sikre, at alle der for Reklamebureauet SUM er involveret i en produktion relateret til klienten, afgiver alle deres rettigheder til Reklamebureauet SUM, medmindre andre forhold som licenser, royalties, m.v. overskrider Reklamebureauet SUM's beføjelser. Hvis muligt/naturligt har Reklamebureauet SUM ret til at anvende dele af de frembragte værker i andre produktioner, såfremt moduler, komponenter, m.v. tages ud af kontekst som leveret til klienten iht. specificerede påkrav. Hvis der i produktionen indgår rettighedsbelagt materiale f.eks. billede, lyd, tekst etc. som andre har rettighederne til, indestår Reklamebureauet SUM for, at alle rettigheder er clearet eller licensforhold er forlagt for klienten, så Reklamebureauet SUM for produktionen som sådan får de nævnte rettigheder. Hvis der i produktionen indgår tredjeparts software indestår Reklamebureauet SUM for, at klienten som minimum får de nødvendige brugsrettigheder til softwaren. Alle produktioner leveres færdige til brug for klienten i overensstemmelse med de fra klienten modtagne specifikationer. Hvis der er tale om en produktion, der skal indføjes i en større produktion, modtages produktionen som tidligere anført, men således at den uden videre lader sig indføje i den samlede produktion. Klienten skal løbende ved brug af de værktøjer Reklamebureauet SUM stiller til rådighed - følge produktion og stoppe eventuelle processer som ikke er efter specifikation, jvf. milestones og opgaver som tildeles klienten og dens repræsentanter, skal varetages således at overholdelse af forpligtigelser fra Reklamebureauet SUM ikke overskrides. Ansvarlighed ved afvigelselser i specifikation, manglende respons og tidsforskydelser efter projektopstart, påhviler klienten. Reklamebureauet SUM indestår for klienten for, at Reklamebureauet SUM ikke under produktionen af produktet har krænket eller krænker tredjemands rettigheder eller relevant lovgivning. Reklamebureauet SUM indestår overfor klienten, at udnyttelsen af produktionen ikke vil krænke tredjemands rettigheder eller relevant lovgivning. Ovenstående indeståelse gælder kun for de nordiske lande og lande, der er eller bliver medlem af Den Europæiske Union. Såfremt en krænkelse alligevel måtte vise sig at foreligge, er klienten forpligtet til at holde Reklamebureauet SUM skadesløs for ethvert krav og enhver omkostning, Reklamebureauet SUM måtte blive påført som følge heraf. Fortrolighed Alt hvad parterne udveksler af oplysninger etc. er med mindre andet udtrykkeligt er angivet eller fremgår af omstændighederne - fortroligt og er at betragte som forretningshemmeligheder, som ikke må anvendes til andre formål end de formål, oplysningerne er givet til. Parterne forpligter sig således til i hele aftalens løbetid og i 2 år herefter, at hemmeligholde alle oplysninger, som parterne modtager om den anden parts forretningsgrundlag, idégrundlag, markedsføringsstrategi, mv., samt ikke at anvende disse oplysninger på en mod den anden parts interesser stridende måde.

8 Overtrædes fortrolighedsbestemmelsen, skal den part, der overtræder bestemmelsen, betale en konventionalbod, stor DKK ,00, til den anden part samt tillige erstatte dennes dokumenterede tab, i det omfang tabet overstiger konventionalboden. Force majeure Reklamebureauet SUM er aldrig erstatningsansvarlig såfremt afbrydelser, driftsforstyrrelser, fejl, skader m.v. skyldes forhold uden for Reklamebureauet SUM s kontrol, herunder lynnedslag, oversvømmelse, ildebrand, strejke, krig, terror, arbejdsnedlæggelse eller lockout (herunder blandt Reklamebureauet SUM s egne medarbejdere), overbelastning af nettet, fejl i andres netværk, fejl hos tredjemand, systemnedbrud, andre force majeurehændelser mv. Lovvalg og værneting/voldgift Eventuelle tvister og uoverensstemmelser mellem Reklamebureauet SUM og kunde skal afgøres efter dansk ret. Tvister mellem parterne skal afgøres under anvendelse af dansk ret og ved voldgift eller de almindelige domstole efter Reklamebureauet SUM s valg. Vælger Reklamebureauet SUM de almindelige domstole, skal tvisten afgøres ved Reklamebureauet SUM s værneting. Vælges voldgift, skal tvisten afgøres efter Regler for behandling af sager ved Det Danske Voldgiftsinstitut. Alle medlemmer af voldgiftsretten udnævnes af instituttet i overensstemmelse med ovennævnte regler. Det er kundes ansvar at overholde dansk lovgivning i forbindelse med kørende services som placeres hos Reklamebureauet SUM. Reklamebureauet SUM Hovedgaden Hørsholm 1. januar 2010

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser Forretningsbetingelser Generelt Når ServerEksperten.dk har modtaget bestilling på et produkt, udsendes der automatisk en ordrebekræftelse pr. mail til kunden. ServerEksperten.dk s bogholderi, sender en

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser Salgs- og leveringsbetingelser Hoeks ApS Betingelserne er gældende i alle samhandelsforhold mellem Hoeks ApS (i det følgende Hoeks) og kunden. Generelle betingelser: Følgende betingelser er gældende fra

Læs mere

VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN

VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN 1. Generelt 1.1. Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse, i det omfang de ikke udtrykkeligt fraviges ved anden

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER 1. 1.1. 1.2. Generelt Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse, i det omfang de ikke udtrykkeligt fraviges ved anden skriftlig aftale. Købers indkøbsbetingelser

Læs mere

Handelsbetingelser Gældende per 01/07-2014

Handelsbetingelser Gældende per 01/07-2014 1. Generelt Handelsbetingelser Gældende per 01/07-2014 1.1. Nærværende aftale er gældende for enhver aftale indgået med WEXO. Kunden accepterer ved aftalens indgåelse samtlige betingelser beskrevet i dette

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser Komunikado S.M.B.A.

Salgs- og leveringsbetingelser Komunikado S.M.B.A. Salgs- og leveringsbetingelser Komunikado S.M.B.A. Betingelserne er gældende i alle samhandelsforhold mellem Komunikado S.M.B.A. (i det følgende Komunikado) og kunden. Generelle betingelser: Følgende betingelser

Læs mere

Handelsbetingelser Gældende per 21/

Handelsbetingelser Gældende per 21/ Handelsbetingelser Gældende per 21/04-2016 1. Generelt 1.1. Nærværende aftale er gældende for enhver aftale indgået med WEXO. Kunden accepterer ved aftalens indgåelse samtlige betingelser beskrevet i dette

Læs mere

Forretningsbetingelser - Trade conditions

Forretningsbetingelser - Trade conditions Forretningsbetingelser - Trade conditions Forretningsbetingelser Gældende pr. 13.06.2005 Firma oplysninger WB Electronics ApS Langelandsvej 1a 7400 Herning Danmark Telefon +45 96264520 Fax +45 96264409

Læs mere

Samhandelsbetingelser

Samhandelsbetingelser Samhandelsbetingelser 1 Generelt 1.1 Nærværende aftale beskriver kundens og WebWordSystem ApS (herefter WWS ) rettigheder og forpligtelser i forbindelse med de ydelser, som WWS udbyder via denne hjemmeside.

Læs mere

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser Forretningsbetingelser 1.0 Anvendelsesområde 1.1 Disse generelle aftalevilkår finder anvendelse på enhver aftale mellem SiteLoom ApS og en kunde om levering af konsulentydelser, abonnementsydelser og andre

Læs mere

Bilag 2. Salgs- og Leveringsbetingelser

Bilag 2. Salgs- og Leveringsbetingelser Bilag 2 Salgs- og Leveringsbetingelser Indholdsfortegnelse 1 SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER... 3 1.1 Anvendelse og gyldighed... 3 1.2 Tilbud/ordre... 3 1.3 Priser... 3 1.4 Ejendomsforbehold... 3 1.5 Levering...

Læs mere

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne.

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og leveringsbestemmelser for Compfitt A/S 1. Indledning. Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og

Læs mere

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser Forretningsbetingelser 1. Forretningsbetingelserne, aftale og parterne 1.1. Forretningsbetingelserne gælder for alle opgaver, som Vistisen & Lunde udfører for kunden, medmindre kunden har indgået anden

Læs mere

Handelsbetingelser Gældende per 05/

Handelsbetingelser Gældende per 05/ Handelsbetingelser Gældende per 05/08-2016 1. Generelt 1.1. Nærværende aftale er gældende for enhver aftale indgået med WEXO. Kunden accepterer ved aftalens indgåelse samtlige betingelser beskrevet i dette

Læs mere

Brugsretten omfatter alene det antal brugere (Pc'er), som licenstageren har erhvervet brugsret til.

Brugsretten omfatter alene det antal brugere (Pc'er), som licenstageren har erhvervet brugsret til. LICENSAFTALE FOR AGROSOFT A/S' SOFTWARE 1. Licensens omfang AgroSoft A/S (herefter kaldet AgroSoft) giver hermed licenstager en ikke- overdragelig og ikke-eksklusiv brugsret til de(t) leverede program(mer)

Læs mere

Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks

Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks 1 Konsulent- og serviceydelser Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks Omfang Nærværende dokument fastlægger de almindelige betingelser for firmaet Solido Networks ( Leverandøren ) leverance til

Læs mere

Software udvikling & Web udvikling

Software udvikling & Web udvikling Software udvikling & Web udvikling Udarbejdet af: MS Elektronik & Data Rev. 1.1 2002 1. Systemets omfang 1.1 (i det efterfølgende "MSE") giver hermed brugeren en ikkeoverdragelig og ikke-eksklusiv brugsret

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER. For ydelser leveret af Adplus ApS Skt. Anna Gade Aarhus C

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER. For ydelser leveret af Adplus ApS Skt. Anna Gade Aarhus C SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER For ydelser leveret af Adplus ApS Skt. Anna Gade 5 8000 Aarhus C Indholdsfortegnelse 1. Anvendelse... 3 2. Indgåelse... 3 3. Fuldmagt... 3 4. Priser... 3 5. Kunsulentydelser...

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER INDHOLDSFORTEGNELSE

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER INDHOLDSFORTEGNELSE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Anvendelse... 2 2 Tilbud... 2 3 Ordrer.... 2 4 Levering og leveringstid... 2 5 Særligt vedrørende rådgiveransvar... 2 6 Ansvarsbegrænsning... 2 7 Mangler...

Læs mere

FORRETNINGSBETINGELSER

FORRETNINGSBETINGELSER BRAGESGADE 10B 2200 KØBENHAVN N T +45 3282 1021 E info@2plus1.dk W 2plus1.dk 11. november 2013 FORRETNINGSBETINGELSER ALMINDELIG DEL De generelle forretningsbetingelser er gældende for alle ydelser og

Læs mere

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser Forretningsbetingelser Ehrhorn Hummerston Gråbrødretorv 6-8, 3.sal DK-1154 København K. Telefon:+45 70201972 info@ehrhorn-hummerston.dk www.ehrhorn-hummerston.dk Almindelig del De generelle forretningsbetingelser

Læs mere

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER 323-182087 SLA/sla 16.03.2015 ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER Advokatfirma Indholdsfortegnelse 1. Generelt... 3 2. Indgåelse... 3 3. Opsigelse... 3 4. Priser... 4 5. Betalingsbetingelser...

Læs mere

Oxygen yder, efter Kundens godkendelse af produktets levering, én måneds vederlagsfrit service på løsningen, dog med de følgende begrænsninger:

Oxygen yder, efter Kundens godkendelse af produktets levering, én måneds vederlagsfrit service på løsningen, dog med de følgende begrænsninger: Nærværende forretningsbetingelser er gældende for alle produkter og ydelser leveret af Oxygen A/S (herefter kaldet "Oxygen") til Kunden, medmindre andet er skriftligt aftalt mellem parterne. Det accepterede

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR KK-METAL P/S

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR KK-METAL P/S SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR KK-METAL P/S 1. Anvendelse 1.1 Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler om KK-Metal P/S s, CVR-nummer 37841676, ( Virksomheden

Læs mere

ALMINDELIGE REGLER OG VILKÅR FOR LØNSERVICE

ALMINDELIGE REGLER OG VILKÅR FOR LØNSERVICE ALMINDELIGE REGLER OG VILKÅR FOR LØNSERVICE PI formidler Gældende pr. august 2009 Indholdsfortegnelse I Generelle regler... 3 1. Definitioner... 3 2 Aftalens omfang... 3 3 Formidlers ydelser... 3 6 Ansvar

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser Salgs- og leveringsbetingelser høks aps Betingelserne er gældende i alle samhandelsforhold mellem høks aps (i det følgende høks) og kunden. Generelle betingelser: Følgende betingelser er gældende fra november

Læs mere

MobilePeople Solutions A/S

MobilePeople Solutions A/S MobilePeople Solutions A/S Generelle Vilkår og Betingelser. Januar 2015 1. Generelt Nedenstående generelle vilkår og betingelser regulerer MobilePeople s leverance af digitale tjenester bestilt af Kunden,

Læs mere

3. Købers udskydelse eller annullering af ordren 4. Priser 5. Betaling

3. Købers udskydelse eller annullering af ordren 4. Priser 5. Betaling Standardbetingelser for Skysolution ApS vedrørende levering af IT drift, softwareudvikling, brug af software, konsulentbistand, rådgivning, øvrige tjenesteydelser og materiale. Nedenstående betingelser

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser for Lyngholm, herunder

Salgs- og leveringsbetingelser for Lyngholm, herunder Salgs- og leveringsbetingelser for Lyngholm, herunder LYNGHOLM KLOAK-SERVICE LYNGHOLM KLOAK-RENOVERING A/S LYNGHOLM TV INSPEKTION ApS 1. Anvendelsesområde 1.1. Nærværende salgs- og leveringsbetingelser

Læs mere

Glashærderiet A/S Almindelige salgs- og leveringsbetingelser.

Glashærderiet A/S Almindelige salgs- og leveringsbetingelser. Glashærderiet A/S Almindelige salgs- og leveringsbetingelser. 1. Anvendelse Glashærderiet a/s salgs- og leveringsbetingelser er bindende indgået mellem parterne og tilsidesætter dermed alle aftaler og

Læs mere

GENERELLE BETINGELSER FOR SUPPORT OG PROGRAMMELOPDATERING

GENERELLE BETINGELSER FOR SUPPORT OG PROGRAMMELOPDATERING GENERELLE BETINGELSER FOR SUPPORT OG PROGRAMMELOPDATERING DEL I: INDLEDNING Aftalegrundlag I disse betingelser er beskrevet rammerne for, hvordan DFF-EDB leverer support og programmelopdatering til sine

Læs mere

GENERELLE BETINGELSER FOR LEVERING AF KONSULENTYDELSER

GENERELLE BETINGELSER FOR LEVERING AF KONSULENTYDELSER GENERELLE BETINGELSER FOR LEVERING AF KONSULENTYDELSER Aftalegrundlag Enhver levering af konsulentassistance fra DFF-EDB vil ske i henhold til nærværende betingelser for levering af konsulentassistance.

Læs mere

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder. 1. Anvendelse

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder. 1. Anvendelse Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler med EPEA

Læs mere

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER. f o r. Wolturnus A/S

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER. f o r. Wolturnus A/S 123-116064 MWI/JKJ 21.12.2007 ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER f o r Wolturnus A/S Indholdsfortegnelse 1. Anvendelse... 3 2. Indgåelse... 3 3. Fuldmagt... 3 4. Priser... 3 5. Leveringsbetingelser...

Læs mere

leveringsbetingelser Leveringsbetingelser for SmartHjem Varmestyring

leveringsbetingelser Leveringsbetingelser for SmartHjem Varmestyring leveringsbetingelser Leveringsbetingelser for SmartHjem Varmestyring DONG Energy El & Gas A/S 13. juni 2014 1. Anvendelsesområde og generelle forhold Disse leveringsbetingelser ( Leveringsbetingelser )

Læs mere

FORRETNINGSBETINGELSER FOR LEVERING AF YDELSER PR

FORRETNINGSBETINGELSER FOR LEVERING AF YDELSER PR INDLEDNING Nærværende forretningsbetingelser, eventuelt aftalebrev samt eventuelle skriftlige ændringer hertil udgør den samlede aftale (Aftalen) mellem kunden (Kunden) og Beierholm Statsautoriseret Revisionspartnerselskab,

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser Salgs- og leveringsbetingelser 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle aftaler indgået med Cascoo Scandinavia, CVR-nummer: 35210660, (herefter Virksomheden

Læs mere

Generelt... 3 Kundens forpligtelser... 3 SkabelonDesigns forpligtelser... 3 Priser... 3 Betalingsvilkår... 4 Betaling udenfor normal arbejdstid og

Generelt... 3 Kundens forpligtelser... 3 SkabelonDesigns forpligtelser... 3 Priser... 3 Betalingsvilkår... 4 Betaling udenfor normal arbejdstid og Generelt... 3 Kundens forpligtelser... 3 SkabelonDesigns forpligtelser... 3 Priser... 3 Betalingsvilkår... 4 Betaling udenfor normal arbejdstid og hastetillæg... 4 Hastetillæg... 4 Ændring af aftalen...

Læs mere

2.4 Alle estimater angivet i forbindelse med tilbud eller aftale, er med mindre andet specifikt er anført afgivet uden forbindtlighed.

2.4 Alle estimater angivet i forbindelse med tilbud eller aftale, er med mindre andet specifikt er anført afgivet uden forbindtlighed. 1. Indledning 1.1 Med mindre andet er skriftligt aftalt, er nærværende generelle vilkår gældende for alle tilbud, salg og leverancer fra Capto A/S (herefter Leverandøren ). Såfremt der i forbindelse med

Læs mere

GENERELLE FORRETNINGSBETINGELSER FOR Hosting

GENERELLE FORRETNINGSBETINGELSER FOR Hosting GENERELLE FORRETNINGSBETINGELSER FOR Hosting Nedenstående betingelser er de til enhver tid gældende forretningsbetingelser for nærværende aftale for Hosting, og er gældende i det omfang, en eller flere

Læs mere

Bilag 1. Semler IT A/S GENERELLE VILKÅR OG BETINGELSER

Bilag 1. Semler IT A/S GENERELLE VILKÅR OG BETINGELSER Semler IT A/S GENERELLE VILKÅR OG BETINGELSER Version 1.0 Den 17. maj 2006 GENERELLE VILKÅR OG BETINGELSER 1 ANVENDELSESOMRÅDE 1.1 Disse Generelle Vilkår og Betingelser gælder for alle Semler IT A/S' leverancer,

Læs mere

Salg- og lejebetingelser

Salg- og lejebetingelser Salg- og lejebetingelser Dynateam 2014 Salgs- og lejebetingelser Gældende pr. 1. januar 2014 Fakturering Første gang vil du blive faktureret for løbende måned + 3 måneder. Herefter altid 3 måneder forud.

Læs mere

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler om DALTEK

Læs mere

DANSK INDUSTRI KOMPENSERING ApS. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for produkter og serviceydelser til erhvervskunder

DANSK INDUSTRI KOMPENSERING ApS. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for produkter og serviceydelser til erhvervskunder DANSK INDUSTRI KOMPENSERING ApS Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for produkter og serviceydelser til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser (

Læs mere

MIDGAARD EVENT ApS INDLEDENDE BESTEMMELSER

MIDGAARD EVENT ApS INDLEDENDE BESTEMMELSER MIDGAARD EVENT ApS Almindelige betingelser - gældende fra 1. april 2012 INDLEDENDE BESTEMMELSER 1.1 Nærværende betingelser er gældende for samtlige kontrakter om levering af ydelser fra MIDGAARD EVENT

Læs mere

2.3. Er der ikke i tilbuddet oplyst en fast tilbudssum, udføres arbejdet i regning.

2.3. Er der ikke i tilbuddet oplyst en fast tilbudssum, udføres arbejdet i regning. FD Sikring A/S (FD Alarmer) cvr. nr. 11 77 76 00 SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER (Erhverv) 1. Almindelige bestemmelser 1.1. Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse på alle aftaler

Læs mere

HAMLET PROTEIN A/S GENERELLE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

HAMLET PROTEIN A/S GENERELLE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER HAMLET PROTEIN A/S GENERELLE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER 1 Anvendelse og gyldighed 1.1 Disse generelle betingelser finder anvendelse for alle varer og ydelser leveret af HAMLET PROTEIN A/S (i det følgende

Læs mere

Licensaftale. Overdragelse til brug (ikke-eksklusiv licens) Der er d.d mellem. Agrogruppen Danmark Nygade 6 4672 Klippinge.

Licensaftale. Overdragelse til brug (ikke-eksklusiv licens) Der er d.d mellem. Agrogruppen Danmark Nygade 6 4672 Klippinge. J. nr. 670-37406 CLJ/TL Licensaftale Overdragelse til brug (ikke-eksklusiv licens) Der er d.d mellem E-mail: Agrogruppen Danmark Nygade 6 4672 Klippinge agro@lokalrevision.dk Tlf: 5657 9400 CPR/CVR. nr.:

Læs mere

Side 1. Salgs- og leveringsbetingelser ALPHA-elektronik A/S. 1. Anvendelse

Side 1. Salgs- og leveringsbetingelser ALPHA-elektronik A/S. 1. Anvendelse Salgs- og leveringsbetingelser ALPHA-elektronik A/S 1. Anvendelse Disse salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse for samtlige tilbud, salg og leveringer foretaget af ALPHA-elektronik A/S (AE) til

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser for produkter til erhvervskunder

Salgs- og leveringsbetingelser for produkter til erhvervskunder Salgs- og leveringsbetingelser for produkter til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler om ROOM67s, CVR-nummer

Læs mere

ALMINDELIGE BETINGELSER FOR ARBEJDER OG LEVERANCER. Udgave af 4. december - 2014

ALMINDELIGE BETINGELSER FOR ARBEJDER OG LEVERANCER. Udgave af 4. december - 2014 Bilag 1 ALMINDELIGE BETINGELSER FOR ARBEJDER OG LEVERANCER Udgave af 4. december - 2014 1. OPTIMON`s hemmeligholdelsespligt OPTIMON træffer alle rimelige og nødvendige foranstaltninger til hemmeligholdelse

Læs mere

2.3. Er der ikke i tilbuddet oplyst en fast tilbudssum, udføres arbejdet i regning.

2.3. Er der ikke i tilbuddet oplyst en fast tilbudssum, udføres arbejdet i regning. TROLDHEDE INSTALLATIONSFORRETNING A/S CVR. NR. 35 52 64 47 SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER (Erhverv) 1. Almindelige bestemmelser 1.1. Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse på alle

Læs mere

Abonnementsvilkår. 1 Anvendelse. 2 Aftalegrundlag. 3 Abonnementets varighed og fakturering. 4 Abonnementets omfang og anvendelse

Abonnementsvilkår. 1 Anvendelse. 2 Aftalegrundlag. 3 Abonnementets varighed og fakturering. 4 Abonnementets omfang og anvendelse Abonnementsvilkår 1 Anvendelse 1.1 Nærværende abonnementsvilkår (herefter Vilkår ) finder anvendelse for samtlige tilbud, salg, supportaftaler og aftaler i øvrigt mellem HotelBoss (herefter HB ) og kunden

Læs mere

RINGKØBING-SKJERN INSTALLATIONSFORRETNING A/S, CVR nr , Herunder TI-AUTOMATION A/S SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

RINGKØBING-SKJERN INSTALLATIONSFORRETNING A/S, CVR nr , Herunder TI-AUTOMATION A/S SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER RINGKØBING-SKJERN INSTALLATIONSFORRETNING A/S, CVR nr. 26 10 37 97, Herunder TI-AUTOMATION A/S SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER (Erhverv) 1. Almindelige bestemmelser 1.1. Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser

Læs mere

LønAdministration Sverige

LønAdministration Sverige LønAdministration Sverige Regler Gældende fra 1. august 2015 1. Hvad er LønAdministration Sverige? LønAdministration Sverige er en ydelse, hvor Bluegarden på grundlag af oplysninger fra kunden foretager

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETALINGER

SALGS- OG LEVERINGSBETALINGER SALGS- OG LEVERINGSBETALINGER 1. BAGGRUND 1.1 Klienten ønsker at modtage økonomisk rådgivning og er derfor blevet enig med Konsulenten om, at denne mod betaling af vederlag skal varetage Klientens økonomi.

Læs mere

S A L G S - OG L E V E R I N G S B E T I N G E L S E R FOR

S A L G S - OG L E V E R I N G S B E T I N G E L S E R FOR S A L G S - OG L E V E R I N G S B E T I N G E L S E R FOR H T B E N D I X A / S 1. ANVENDELSE 1.1. Disse salgs- og leveringsbetingelser er gældende for alle aftaler, som indgås mellem HT Bendix A/S og

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser Salgs- og leveringsbetingelser Medmindre der foreligger anden skriftlig aftale, leverer ICS A/S, (herefter kaldet ICS) leverancer på følgende vilkår uanset eventuelle modstående eller afvigende bestemmelser

Læs mere

Handels- og forretningsbetingelser

Handels- og forretningsbetingelser Handels- og forretningsbetingelser for køb hos master care A/S Sofienlystvej 3 DK - 8340 Malling CVR-nr. 36941022 gældende fra den 15. oktober 2016 1. Generelt 1.1. De almindelige handels- og forretningsbetingelser

Læs mere

KGH S ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER FOR TJENESTER

KGH S ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER FOR TJENESTER KGH S ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER FOR TJENESTER 1. Generelt 1.1 Disse almindelige forretningsbetingelser for tjenester ( Betingelserne ) er gældende for alle tjenester, der leveres af KGH til Kunden,

Læs mere

Vilkår for Selvbetjening Erhverv

Vilkår for Selvbetjening Erhverv Vilkår for Selvbetjening Erhverv Juni 2016 1. Aftalen For aftaler om Selvbetjening Erhverv, der udbydes af TDC A/S (herefter TDC) gælder følgende vilkår for Selvbetjening Erhverv i supplement til Generelle

Læs mere

Generelt Handelsbetingelser og vilkår bør læses grundigt igennem, inden godkendelse af en eventuel ordre.

Generelt Handelsbetingelser og vilkår bør læses grundigt igennem, inden godkendelse af en eventuel ordre. Skovsgaard grafisk Telefon: 60 79 60 74 js@skovsgaardgrafisk.dk www.skovsgaardgrafisk.dk CVR: 36588799 Handelsbetingelser og vilkår. Senest opdateret: 6. november 2016. Generelt Handelsbetingelser og vilkår

Læs mere

Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS

Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS 1. Generelt Disse abonnementsbetingelser gælder for datatjenesten "Internet via satellit" herefter kaldet tjenesten leveret af Astra / Eutelsat og distribueret

Læs mere

Almindelige indkøbsbetingelser

Almindelige indkøbsbetingelser Almindelige indkøbsbetingelser 1. Generelle bestemmelser Disse almindelige indkøbsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle indkøbsordrer afgivet af AH Industries A/S ( AH ), CVR-nr. 33 85 93 41, til

Læs mere

B E T I N G E L S E R F O R M O D T A G E L S E A F K U N D E R S B E T A L I N- G E R V I A D A N S K E N E T B E T A L I N G

B E T I N G E L S E R F O R M O D T A G E L S E A F K U N D E R S B E T A L I N- G E R V I A D A N S K E N E T B E T A L I N G B E T I N G E L S E R F O R M O D T A G E L S E A F K U N D E R S B E T A L I N- G E R V I A D A N S K E N E T B E T A L I N G Her kan du læse om de forretningsbetingelser, der gælder, når din virksomhed

Læs mere

STANDARD SAMARBEJDSAFTALE

STANDARD SAMARBEJDSAFTALE STANDARD SAMARBEJDSAFTALE MELLEM (herefter benævnt Designvirksomheden ) OG (herefter benævnt Kunden ) (i det følgende samlet benævnt "Parterne" og hver for sig en "Part") Standard samarbejdsaftalen ( Aftalen

Læs mere

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER Indholdsfortegnelse 1. Definitioner... 3 2. Gyldighed... 3 3. Indgåelse... 4 4. Priser og fakturering... 4 5. Betaling... 5 6. Levering og risikoens overgang...

Læs mere

Følgende forretningsbetingelser er gældende for køb hos Nordjysk Webdesign ApS

Følgende forretningsbetingelser er gældende for køb hos Nordjysk Webdesign ApS Følgende forretningsbetingelser er gældende for køb hos Nordjysk Webdesign ApS 1. Generelle betingelser 1.1. For at kunne købe produkter hos Nordjysk Webdesign ApS forudsættes det, at kunden er myndig.

Læs mere

KONTRAKT. Mellem. [indsæt navn] [indsæt adresse] [indsæt by & postnummer] (herefter kaldet Leverandøren)

KONTRAKT. Mellem. [indsæt navn] [indsæt adresse] [indsæt by & postnummer] (herefter kaldet Leverandøren) KONTRAKT Mellem [indsæt navn] [indsæt adresse] [indsæt by & postnummer] [indsæt CVR-nummer] (herefter kaldet Leverandøren) og [indsæt navn] [indsæt adresse] [indsæt by & postnummer] [indsæt CVR-nummer]

Læs mere

Leveranceaftale. Miniudbud iht. rammeaftale 02.18 om Borgerskab og Service. Juli 2008

Leveranceaftale. Miniudbud iht. rammeaftale 02.18 om Borgerskab og Service. Juli 2008 Leveranceaftale Miniudbud iht. rammeaftale 02.18 om Borgerskab og Service Juli 2008 Dato: 16-07-2008 Kontor: Sagsbeh.: Digitaliseringsafdelingen Niels Kleberg Versionsnr.: 1.0 Leveranceaftale for miniudbud

Læs mere

Samhandelsbetingelser InfraHouse P/S Vers. 1.2 8. Januar 2014

Samhandelsbetingelser InfraHouse P/S Vers. 1.2 8. Januar 2014 Samhandelsbetingelser InfraHouse P/S Vers. 1.2 8. Januar 2014 Indholdsfortegnelse 1. Aftaleindgåelse... 3 2. Ydelsernes omfang... 3 3. Parternes forpligtelser... 4 4. Pris og betalingsbetingelser... 5

Læs mere

Abonnementsvilkår for Workpilot

Abonnementsvilkår for Workpilot Abonnementsvilkår for Workpilot 1. ACCEPT AF ABONNEMENT OG VILKÅR 1.1 Nærværende abonnementsvilkår (herefter Vilkår ) tiltrædes ved at afkrydse Jeg har læst og accepterer abonnementsvilkår på bestillingsformularen,

Læs mere

Samarbejdsaftale. mellem. [Navn] [Adresse] [Adresse] CVR-nr.: [Indsæt] (herefter betegnet A ) [Navn] [Adresse] [Adresse]

Samarbejdsaftale. mellem. [Navn] [Adresse] [Adresse] CVR-nr.: [Indsæt] (herefter betegnet A ) [Navn] [Adresse] [Adresse] Samarbejdsaftale mellem CVR-nr.: [Indsæt] (herefter betegnet A ) og CVR-nr.: [Indsæt] (herefter betegnet Erhververen ) (herefter samlet B ) 1 Formål og projektbeskrivelse Formålet med denne samarbejdsaftale

Læs mere

Nyit.dk ApS Generelle salgs og leveringsbetingelser.

Nyit.dk ApS Generelle salgs og leveringsbetingelser. Nyit.dk ApS Generelle salgs og leveringsbetingelser. Sidst revideret 10-02-2011 Indhold Handelsbetingelser... 3 Bestilling... 3 Priser, levering og forsendelse... 3 Fakturering ved hosted services... 3

Læs mere

ALMINDELIGE BETINGELSER FOR ARBEJDER OG LEVERANCER. Udgave af 23. november

ALMINDELIGE BETINGELSER FOR ARBEJDER OG LEVERANCER. Udgave af 23. november Bilag 1 ALMINDELIGE BETINGELSER FOR ARBEJDER OG LEVERANCER Udgave af 23. november - 2016 Side 1 af 5 1 OPTIMON`s hemmeligholdelsespligt OPTIMON træffer alle rimelige og nødvendige foranstaltninger til

Læs mere

JOKA PLASTIC-EMBALLAGE A/S

JOKA PLASTIC-EMBALLAGE A/S JOKA PLASTIC-EMBALLAGE A/S Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for produkter til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leverings-betingelser, herefter betingelserne,

Læs mere

Aftale om salgs- og leveringsbetingelser Aarhus d

Aftale om salgs- og leveringsbetingelser Aarhus d Aftale om salgs- og leveringsbetingelser Aarhus d. 04.10.2017 1. Gyldighedsområde Med mindre andet er skriftligt aftalt, gælder disse vilkår for alle Corduras leverancer og ydelser. De generelle salgs-

Læs mere

ODSIFs generelle salgs- og leveringsbetingelser for privatkunder

ODSIFs generelle salgs- og leveringsbetingelser for privatkunder ODSIFs generelle salgs- og leveringsbetingelser for privatkunder 1. Aftalegrundlag 1.1 I almindelighed gælder nedenstående betingelser for alle ODSIFs tilbud, salg, leveringer og ydelser, også i tilfælde,

Læs mere

Levering af velfærdsteknologi til arbejde med reminiscens

Levering af velfærdsteknologi til arbejde med reminiscens Kontrakt Levering af velfærdsteknologi til arbejde med reminiscens SOSU Nord mellem SOSU Nord På Sporet 8 A 9000 Aalborg (Herefter SOSU ) og ( ) (Herefter Leverandør ) Hver for sig benævnt Part og tilsammen

Læs mere

1.2 Betingelserne gælder fra den 1. januar 2015 og erstatter alle tidligere betingelser for anvendelse af Services.

1.2 Betingelserne gælder fra den 1. januar 2015 og erstatter alle tidligere betingelser for anvendelse af Services. Abonnementsbetingelser for brug af Toolpack -Online Services 1. Anvendelse og gyldighed 1.1 Disse betingelser ( Betingelserne ) for anvendelse af Toolpack Online Services ( Services ) gælder for enhver

Læs mere

Gensidig hemmeligholdelsesaftale

Gensidig hemmeligholdelsesaftale Gensidig hemmeligholdelsesaftale mellem CVR-nr.: [Indsæt] og CVR-nr.: [Indsæt] (herefter samlet betegnet Parterne ) 1 Baggrund for hemmeligholdelsesaftalen I forbindelse med [beskriv her i hvilken anledning/hvorfor

Læs mere

Abonnementsaftale for INNOMATE HR

Abonnementsaftale for INNOMATE HR Abonnementsaftale for INNOMATE HR Dette er en aftale vedrørende abonnement på et eller flere INNOMATE HR-moduler leveret som SaaS (Software-as-a-Service), samt de hermed forbundne ydelser fra INNOMATE

Læs mere

36083611, ( Virksomhedens ) salg og 4. Pris og

36083611, ( Virksomhedens ) salg og 4. Pris og Salgs og leveringsbetingelser 1. Anvendelse uden for Danmark og Færøerne. Kunden skal skadesløsholde Virksomheden, i det omfang 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne

Læs mere

1. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser

1. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser J. nr. 12-10198 1. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser Almindelige salgs- og leveringsbetingelser, version 1, af dato 18.06.2013. 1 Generelt Medmindre andet skriftlig er aftalt, gælder disse almindelige

Læs mere

Standardkontrakt for indkøb af konsulentydelser

Standardkontrakt for indkøb af konsulentydelser Direktoratet for Kriminalforsorgen Standardkontrakt for indkøb af konsulentydelser indgået mellem [Konsulentnavn/virksomhed] [Adresse] [Postnr.] CVR-nr. [xx xx xx xx] (Herefter leverandøren ) og Kriminalforsorgen

Læs mere

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler med Routes,

Læs mere

1.1. Kaldenavn I forbindelse med oprettelse af en Swipp-aftale, skal du angive et Kaldenavn, som du vil optræde under.

1.1. Kaldenavn I forbindelse med oprettelse af en Swipp-aftale, skal du angive et Kaldenavn, som du vil optræde under. Brugerregler for Swipp - Erhverv Nedenfor finder du de regler, der gælder for erhvervsdrivendes brug af Swipp. Som erhvervsdrivende kan du alene modtage beløb via Swipp i forbindelse med salg af varer

Læs mere

ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR IC ELECTRONIC A/S (IC)

ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR IC ELECTRONIC A/S (IC) ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR IC ELECTRONIC A/S (IC) 1. Anvendelse 1.1 Disse Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle produkter ( Produkterne ), der

Læs mere

Kontrakt. mellem. Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) 26.

Kontrakt. mellem. Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) 26. J.nr.: 8915980 VFN/KRM Kontrakt om mellem Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) og [ ] (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) Vester Farimagsgade 23 DK-1606 København

Læs mere

Almindelige handels- og leveringsbetingelser for DB-it ApS ApS.

Almindelige handels- og leveringsbetingelser for DB-it ApS ApS. Almindelige handels- og leveringsbetingelser for DB-it ApS ApS. 1. Almindelige vilkår. Medmindre andet er skriftligt aftalt mellem parterne, er nedenstående vilkår gældende for enhver arbejdsopgave udført

Læs mere

Vilkår for PSAM integratorer og LA/KA

Vilkår for PSAM integratorer og LA/KA Vilkår for PSAM integratorer og LA/KA Vilkår for PSAM er, marts 2017 S. 1-8 Indholdsfortegnelse 1 Formål med vilkår for PSAM... 3 2 Accept af vilkår... 3 3 Nets' forpligtelser... 3 4 PSAM-køberens forpligtelser...

Læs mere

Standard leveringsbetingelser

Standard leveringsbetingelser Standard leveringsbetingelser 1. Anvendelsesområde Disse almindelige betingelser finder anvendelse for enhver af kundens ordrer om levering af ydelser fra CompanYoung ApS (herefter CompanYoung), medmindre

Læs mere

ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR LEVERANCER AF TRÆ OG BYGGEMATERIALER.

ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR LEVERANCER AF TRÆ OG BYGGEMATERIALER. ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR LEVERANCER AF TRÆ OG BYGGEMATERIALER. 1. GENERELT 1.1 Disse salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle tilbud, ordrebekræftelser og leverancer, med mindre

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser. Gældende pr. 4. maj 2016

Salgs- og leveringsbetingelser. Gældende pr. 4. maj 2016 Salgs- og leveringsbetingelser Gældende pr. 4. maj 2016 Salgs- og leveringsbetingelser Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse mellem bestilleren og leverandøren i det omfang, de

Læs mere

(I det følgende samlet benævnt Parterne og hver for sig en Part )

(I det følgende samlet benævnt Parterne og hver for sig en Part ) København den XX SAMARBEJDSAFTALE MELLEM Re-public ApS Dronningens Tværgade 30, 1 1302 København K CVR. 27224679 (herefter benævnt Designvirksomheden ) OG XXXX (herefter benævnt Kunden ) (I det følgende

Læs mere

Salg og Forretningsbetingelser

Salg og Forretningsbetingelser Tørring den 1. januar 2008 Salg og Forretningsbetingelser for Dansk Maskinmontage Aps 1. Regelgrundlaget 2. Tilbud 3. Adgangsveje 4. Kundens øvrige pligter 5. Betaling og sikkerhed for betaling 6. Tilbageholdsretten

Læs mere

1.3 Ved eventuel uoverensstemmelse med købers generelle handelsvilkår går PANDA PRINT s almindelige salgs- og leveringsbetingelser forud.

1.3 Ved eventuel uoverensstemmelse med købers generelle handelsvilkår går PANDA PRINT s almindelige salgs- og leveringsbetingelser forud. Panda Print ApS 1. Indledning: 1.1 PANDA PRINT s almindelige salgs- og leveringsbetingelser er gældende for alle tilbud, salg og leverancer, medmindre andet er aftalt skriftligt mellem kunden og PANDA

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER Journalnr. 21480 SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER Nærværende salgs- og leveringsbetingelser (herefter benævnt Aftalen ) fastlægger de vilkår, der gælder for Brugerens anvendelse af E.P. Grafisk online-services

Læs mere

Ændringer til rammeaftale. Dato 11. april 2014

Ændringer til rammeaftale. Dato 11. april 2014 Ændringer til rammeaftale Dato 11. april 2014 Ændring Indkøb af teltduge til Virksomhedshjemmeværnet tilføjet til Rammeaftalens pkt. 2, samt justering i antal af teltduge til brug for Hærhjemmeværnet og

Læs mere