SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER"

Transkript

1 Journalnr SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER Nærværende salgs- og leveringsbetingelser (herefter benævnt Aftalen ) fastlægger de vilkår, der gælder for Brugerens anvendelse af E.P. Grafisk online-services og online moduler, der udbydes af E.P. Grafisk (herefter benævnt Systemet ). 1 Oprettelse 1.1 Ved oprettelse af brugerprofil skal Brugeren indtaste et brugernavn og en , der fremadrettet vil blive anvendt som kontaktoplysning. Brugeren kan efterfølgende indtaste yderligere kontaktoplysninger i sin brugerprofil, herunder navn og adresse. Såfremt Brugeren har tilkøbt ydelser, er kontaktoplysninger som navn og adresse og eventuelt CVR-nummer obligatoriske oplysninger. 1.2 Det er Brugerens ansvar løbende at opdatere sine kontaktoplysninger, herunder sin -adresse, således at E.P. Grafisk altid kan kontakte Brugeren. 1.3 Manglende opdatering af Brugerens kontaktoplysninger anses for væsentlig misligholdelse af aftalen, jf. punkt Brugeren accepterer at modtage almindelige orienteringsbeskeder og juridisk bindende meddelelser fra E.P. Grafisk via den oplyste -adresse. Den adresse, der ligger i Systemet, er bindende kontaktoplysning i forbindelse med opsigelse af Brugeren, indtil den ændres til en anden -adresse af Brugeren, hvorefter den nye -adresse er gældende som bindende kontaktoplysning i forbindelse med opsigelse. 1.5 Brugerens kontaktoplysninger og andre personhenførbare oplysninger behandles og opbevares i overensstemmelse med Lov om behandling af personoplysninger, jf. punkt Ydelse og serviceniveau 2.1 Beskrivelse af ydelsen E.P. Grafisk sammensætter, designer og bygger Brugerens hjemmeside, efter aftale med Brugeren. Den for Brugeren konkrete ydelse, vil afhænge af hvilken aftale der herom indgås med E.P. Grafisk. Således vil specifikation af ydelsen ske, i forbindelse med den konkrete aftaleindgåelse.

2 2.2 Levering 2.3 Oppetid 2.4 Backup Brugeren kan efter eget valg tilkøbe flere sider, ekstra plads og yderligere funktioner og moduler, hvilket alt efter valg af førnævnte ydelser kan indebære abonnementsbetaling, jf. også punkt 9. Medmindre Brugeren har indgået særskilt aftale med E.P. Grafisk om andet, er E.P. Grafisk berettiget til på Brugerens hjemmesider, herunder enhver underside, at indsætte oplysninger om E.P. Grafisk, herunder navn, logo og link. Sådanne oplysninger må ikke fjernes eller forsøges fjernet af Brugeren. E.P. Grafisk stiller de aftalte ydelser til rådighed for Brugeren, når bestilling og/eller betaling heraf er registreret hos E.P. Grafisk. E.P. Grafisk tilstræber at Systemet og Brugerens hjemmeside har en oppetid på 100 %, ved hurtigst muligt at videregive oplysninger om systemfejl, jf. punkt 6.1, men påtager sig dog intet ansvar herfor over for Brugeren. Ansvar for backup af Brugerens data, herunder uploadet materiale, påhviler Brugeren selv, og E.P. Grafisk er under ingen omstændigheder ansvarlig for Brugerens tab af data. Det anbefales derfor, at Brugeren selv foretager backup af alt data. E.P. Grafisk foretager daglig backup af Systemet. 3 Rettigheder 3.1 Ved Brugerens oprettelse af log-in og godkendelse af Aftalen opnår Brugeren en tidsbegrænset og ikke-eksklusiv brugsret til de af Brugeren valgte online services og moduler. 3.2 Brugeren må alene anvende de af Aftalen omfattede online services og moduler, som disse udbydes online af E.P. Grafisk. Brugeren har ingen rettigheder til services og moduler i objekt- eller kodeform. Brugeren opnår ikke i medfør af Aftalen rettigheder til materiale, hvortil tredjemand har rettigheder, som måtte være indeholdt i de af E.P. Grafisk udbudte moduler, bortset fra den i nærværende Aftale udtrykkeligt anførte brugsret. 3.3 Brugeren har ingen ejendomsrettigheder og immaterielle rettigheder til Systemet. 2

3 4 Brugerens fortrydelsesret 4.1 Brugeren accepterer, at levering af ydelsen påbegyndes umiddelbart efter oprettelse og/eller betaling af den bestilte ydelse, og at Brugeren efter dette tidspunkt ikke kan fortryde eller afbestille produktet, jf. Forbrugeraftalelovens 18, stk Er Brugeren erhvervsdrivende ydes ingen fortrydelsesret. 5 Vedligeholdelse 5.1 E.P. Grafisk er ikke ansvarlig for den løbende vedligeholdelse af Systemet, der gennemføres af hosteren. 5.2 Under hosterens vedligeholdelse kan Systemet og/eller Brugerens hjemmeside være helt eller delvist utilgængeligt for Brugeren. E.P. Grafisk har intet ansvar over for Brugeren i sådanne tilfælde. 6 Fejl og mangler 6.1 Systemfejl 6.2 Brugerfejl Ved systemfejl forstås fejl, som ikke hidrører fra Brugerens anvendelse af Systemet. Fejlmelding af systemfejl kan foretages ved at ringe eller sende en mail til E.P. Grafisk. Ved systemfejl vil E.P. Grafisk bestræbe sig på hurtigst muligt at videregive oplysningerne til hosteren, således at denne kan påbegynde afhjælpning. Ved brugerfejl forstås fejl, som hidrører fra Brugerens anvendelse af Systemet eller skyldes Brugerens manglende kendskab til tilgængelig dokumentation og vejledning. Brugeren kan kontakte E.P. Grafisk telefonisk eller pr. mail, såfremt denne måtte have spørgsmål til Systemets anvendelse. E.P. Grafisk support af Brugeren omfatter alene vejledning og konkret rådgivning i anvendelse af Systemet, og Brugeren skal navnlig være opmærksom på, at følgende forhold ikke er omfattet af E.P. Grafisk support: Fejl og problemer, som er forårsaget af udstyr og teleforbindelse eller tredjepartssoftware, og som ikke kan tilskrives Systemet; 3

4 Spørgsmål vedrørende Brugerens eller tredjeparts udstyr og/eller software; Spørgsmål som ikke vedrører brugen af Systemet eller på anden vis har forbindelse til E.P. Grafisk ydelser. E.P. Grafisk påtager sig ikke ansvar for afhjælpning af brugerfejl, eller for at Brugeren modtager besvarelse af henvendelser til support indenfor en bestemt frist. E.P. Grafisk forbeholder sig ret til at fakturere det tidsforbrug, E.P. Grafisk anvender til besvarelse af henvendelser, der vedrører brugerfejl, eller som ikke er omfattet af E.P. Grafisk support. E.P. Grafisk er alene berettiget til at fakturere, såfremt E.P. Grafisk forud for påbegyndelse af fejlretning har givet Brugeren meddelelse herom. 7 Lovlighed m.v. Brugeren har alene ret til at anvende Systemet til formål og ved hjælp af materiale, som ikke er i strid med Aftalen og lovgivningen i øvrigt. Brugeren indestår for til enhver tid at have alle rettigheder til alt indhold på hjemmesiden. E.P. Grafisk påtager sig intet ansvar for lovligheden af indholdet på Brugerens hjemmeside. Brugeren indestår for, at Brugeren har indhentet de fornødne samtykker, herunder samtykke efter Markedsføringsloven, såfremt der sker udsendelse af nyhedsbreve eller lignende markedsføring fra Brugerens hjemmeside. Det er i medfør af Aftalen ikke tilladt at uploade pornografisk materiale og lignende eller materiale som er alment stødende, herunder materiale, som opfordrer til vold eller anden skadelig adfærd. Det er ej heller tilladt at linke til sådant materiale fra Brugerens hjemmeside. Såfremt E.P. Grafisk skulle blive mødt med krav, herunder erstatningskrav, fra tredjemand som følge af indholdet på Brugerens hjemmeside, er Brugeren forpligtet til at skadesløsholde E.P. Grafisk for ethvert krav og omkostning i så henseende, herunder sags- og advokatomkostninger. Dette gælder også, selvom kravet fra tredjemand senere viser sig at være uberettiget. 8 Overdragelse 8.1 Brugerens overdragelse af brugsret Medmindre Brugeren skriftligt aftaler andet med E.P. Grafisk, er Brugeren ikke berettiget til at overdrage sin brugsret til tredjepart, uanset om dette måtte ske ved salg, udleje, udlån eller på anden måde. 4

5 Erhvervsmæssigt videresalg af E.P. Grafisk ydelser forudsætter, at der indgås en særskilt aftale med E.P. Grafisk. 8.2 E.P. Grafisk overdragelse E.P. Grafisk kan overdrage enhver ret og forpligtelse til tredjemand efter E.P. Grafisk eget valg og er til enhver tid berettiget til at anvende underleverandører efter E.P. Grafisk eget valg. 9 Priser og betalingsbetingelser 9.1 Betaling Brugeren betaler forud for tilkøbte ydelser ved bestilling heraf. Abonnementer løber i en periode på et år, hvorefter de automatisk fornyes for en ny etårs periode, medmindre Aftalen forinden da er ophørt, jf. punkt 11. Såfremt Aftalen ophører, jf. punkt 11, forinden abonnementsperiodens udløb, vil der ikke ske tilbagebetaling af den for abonnementsperioden betalte pris. Der skal ske betaling dansk valuta. Medmindre andet er angivet er priserne for danske Brugere excl. told og øvrige afgifter, herunder moms. Brugeren betaler den pris, som er gældende ved Brugerens bestilling af pågældende ydelse henholdsvis ved forlængelse af abonnementsperiode. 9.2 Justering af priser E.P. Grafisk kan uden varsel justere sine priser. E.P. Grafisk kan uden varsel for fremtiden opkræve betaling for en ydelse, som hidtil har været uden beregning. For eksisterende Brugere giver E.P. Grafisk dog Brugeren 1 måneds varsel i sådanne situationer. Fristen regnes fra det tidspunkt meddelelse om prisændring er afsendt fra E.P. Grafisk. 10 Ændring af Aftalen E.P. Grafisk kan til enhver tid ændre i Aftalen med et varsel på 3 måneder. Har E.P. Grafisk ikke inden udløbet af denne frist modtaget Brugerens opsigelse af Aftalen i medfør af punkt 11, anses ændringerne for accepteret af Brugeren og træder automatisk i kraft efter udløb af fristen i nærværende bestemmelse. Varsling af ændringer i Aftalen sker til den af Brugeren angivne -adresse, jf. ligeledes punkt

6 11 Ophør 11.1 Opsigelse E.P. Grafisk kan med 1 måneds varsel opsige Brugerens adgang til aftalte gratis ydelser. E.P. Grafisk vil efter varslets udløb stoppe levering af den pågældende ydelse, ligesom Brugerens hjemmeside fjernes fra Systemet. Brugeren har herefter ikke længere adgang til hjemmesiden og de uploadede data. Det anbefales derfor, at Brugeren tager en kopi af Brugerens egne data, idet ethvert ansvar for backup påhviler Brugeren, jf. punkt Ophævelse 11.3 Suspension Aftaler om løbende tilkøbte ydelser kan opsiges af begge parter med 30 dages varsel. Efter opsigelsesvarslets udløb stopper E.P. Grafisk levering af den pågældende ydelse. Brugerens hjemmeside fjernes fra Systemet, og Brugeren har ikke længere adgang til hjemmesiden og de uploadede data. Det anbefales derfor Brugeren i god tid inden udløb af opsigelsesvarslet, selv at tage kopi af Brugerens egne data, idet ethvert ansvar for backup påhviler Brugeren, jf. punkt 2.4. E.P. Grafisk er berettiget til at ophæve Aftalen helt eller delvist i tilfælde af Brugerens væsentlige misligholdelse. Som væsentlig misligholdelse betragtes enhver tilsidesættelse af de forpligtelser, der påhviler Brugeren i medfør af Aftalen. Meddelelse til Brugeren om væsentlig misligholdelsen sendes til den af Brugeren indtastede -adresse, jf. punkt 1.4., hvilket betragtes som opfyldelse af E.P. Grafisk orienteringsforpligtelse. E.P. Grafisk kan herefter uden varsel lukke Brugerens hjemmeside og/eller stoppe med at levere yderligere ydelser i henhold til Aftalen. I tilfælde af E.P. Grafisk væsentlige misligholdelse af sine forpligtelser i henhold til Aftalen kan Brugeren skriftligt ophæve Aftalen for fremtiden. En af E.P. Grafisk modtaget ophævelse får virkning 10 dage efter, den er kommet frem til E.P. Grafisk, såfremt E.P. Grafisk ikke forinden har afhjulpet misligholdelsen. E.P. Grafisk er til enhver tid berettiget til at suspendere adgangen til Brugerens hjemmeside eller Brugerens adgang til Systemet, såfremt E.P. Grafisk fra tredjemand eller af egen drift modtager oplysning om, at hjemmesiden eller Brugerens anvendelse af Systemet ikke overholder lovgivningen, eller hjemmesiden indeholder materiale, som er i strid med nærværende Aftale, eller som efter E.P. Grafisk vurdering forekommer at være stødende for almenheden. 6

7 Tilsvarende kan E.P. Grafisk suspendere adgang til Brugerens hjemmeside eller Brugerens adgang til Systemet såfremt E.P. Grafisk konstaterer, at Brugerens hjemmeside, eller Brugerens anvendelse af Systemet medfører datatrafik, som har et usædvanligt omfattende omfang, eller som har usædvanlig karakter i øvrigt. Såfremt E.P. Grafisk suspenderer adgangen til Brugerens hjemmeside eller Brugerens adgang til Systemet, sker dette uden ansvar over for Brugeren. E.P. Grafisk vil straks fremsende orienterende til Brugeren. På baggrund af Brugerens efterfølgende henvendelse til E.P. Grafisk afgør E.P. Grafisk, om Aftalen skal ophøre, eller suspensionen hæves. 12 Persondata 12.1 E.P. Grafisk registrering og opbevaring af persondata Ved Brugerens oprettelse af brugerprofil og hjemmeside registrerer og opbevarer E.P. Grafisk persondata, herunder Brugerens navn, CVR-nummer, adresse, telefonnummer og , såfremt Brugeren indtaster disse oplysninger. adresse er obligatorisk oplysning for at kunne oprette en brugerprofil og hjemmeside, ligesom navn og adresse og eventuelt CVR-nummer er obligatorisk, såfremt Brugeren har tilkøbt ydelser. Brugerens kontaktoplysninger opbevares udelukkende af E.P. Grafisk og benyttes for at opretholde en god og hensigtsmæssig håndtering af Brugerens tilknytning til E.P. Grafisk. Endvidere benyttes Brugerens personoplysninger til hjemmesideoptimering og statistiske formål. E.P. Grafisk opbevarer ikke Brugerens Dankort- og kreditkortoplysninger Behandling og videregivelse af persondata E.P. Grafisk handler alene efter instruks fra Brugeren. E.P. Grafisk skal træffe de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes samt mod, at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med Lov om behandling af personoplysninger. E.P. Grafisk skal mod betaling efter tidsforbrug i henhold til E.P. Grafisk almindelige timepris på Brugerens anmodning give Brugeren tilstrækkelige oplysninger til, at denne kan påse, at de nævnte tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger er truffet. E.P. Grafisk videregiver ikke personhenførbare oplysninger til tredjemand bortset fra de oplysninger, Brugeren selv gør tilgængelig på egen hjemmeside Tekniske oplysninger 7

8 E.P. Grafisk hjemmeside anvender kun i begrænset omfang cookies. En cookie er en lille fil, som lagres på Brugerens computer. Cookies indeholder ikke personoplysninger i sig selv, men anvendes til at identificere den af Brugeren anvendte computer over for E.P. Grafisk med henblik på at skabe en god brugeroplevelse for Brugeren. Når Brugeren besøger E.P. Grafisk hjemmeside anvender E.P. Grafisk cookies til at registrere Brugerens log-in oplysninger, såfremt Brugeren ønsker dette. Ønsker Brugeren ikke at acceptere disse cookies, kan browseren indstilles til automatisk at afvise cookies eller underrette Brugeren hver gang et websted anmoder om at gemme cookies. E.P. Grafisk anbefaler, at Brugeren benytter browserens hjælpefunktion for at få flere oplysninger. I forbindelse med hvert besøg på E.P. Grafisk hjemmeside registreres endvidere den af Brugeren anvendte IP-adresse. IP-adresse er adressen på den computer, som Brugeren anvender til at besøge E.P. Grafisk hjemmeside. IP-adressen registreres for at sikre, at E.P. Grafisk altid kan finde tilbage til den anvendte computer, såfremt der måtte ske misbrug, ulovligheder eller lignende i forbindelse med Brugerens besøg på E.P. Grafisk hjemmeside Brugerens gengivelse af persondata Brugeren indestår selv for, at indsamling og offentliggørelse af personhenførbare oplysninger gennem E.P. Grafisk system sker i overensstemmelse med lovgivningen, herunder Lov om behandling af personoplysninger. E.P. Grafisk påtager sig intet ansvar for Brugerens ulovlige gengivelse af personoplysninger på Brugerens hjemmeside. 13 Ansvarsbegrænsning 13.1 E.P. Grafisk kan på ingen måde gøres ansvarlig for forhold, som kan henføres til Brugerens manglende opfyldelse af sine forpligtelser i henhold til Aftalen E.P. Grafisk KAN ALDRIG GØRES ANSVARLIG FOR brugerens INDIREKTE TAB, HER- UNDER, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL TAB FOR FØLGESKADE, DRIFTSTAB, AVANCE- TAB, KRAV REJST AF TREDJEMAND ELLER TAB AF DATA E.P. Grafisk ER IKKE ANSVARLIG FOR TAB, SOM MÅTTE SKYLDES SYSTEMFEJL SKULLE E.P. Grafisk TIL TRODS FOR OVENSTÅENDE VÆRE ERSTATNINGSANSARLIG, ER E.P. Grafisk ANSVAR ALTID BEGRÆNSET TIL DET VEDERLAG, SOM BRUGEREN HAR BETALT 12 MÅNEDER FORUD FOR ERTATNINGSKRAVETS OPSTÅEN E.P. Grafisk SAMLEDE ERSTATNINGSANSVAR OVER FOR BRUGEREN KAN UANSET OVENSTÅENDE ALDRIG OVERSTIGE DKK ,00. 8

9 13.6 Ovenstående gælder også produktansvar i det omfang, præceptiv lovgivning ikke er til hinder herfor. 14 Force Majeure 14.1 Ingen af parterne kan gøres ansvarlige for skade, som den anden part måtte lide som direkte eller indirekte følge af, at parten er ramt af force majeure Som force majeure betegnes bl.a. krig, mobilisering, naturkatastrofer, strejke, lockout, brand, vandskade, handelsrestriktioner, virus- eller hackerangreb, nøglemedarbejderes sygdom eller dødsfald, IT- og systemnedbrud, nedbrud eller fejl i kommunikationssystemer samt andre uforudsete omstændigheder, som den pågældende part ikke ved udfoldelse af rimelige anstrengelser kunne forhindre Foreligger der force majeure hos en af parterne i mere end 40 dage kan hver af parterne hæve Aftalen helt eller delvist for fremtiden. Ved ophævelse på grund af force majeure kan ingen af parterne kan kræve erstatning. 15 Lovvalg og værneting 15.1 Aftalen mellem parterne er underlagt dansk ret i det omfang, Brugeren efter gældende lovgivning kan indgå i sådan aftale om lovvalg, dog med undtagelse af dansk rets regler om internationalt lovvalg Såfremt Brugeren er erhvervsdrivende, skal tvister mellem parterne, der udspringer af Aftalen, og som ikke kan løses i mindelighed, afgøres ved Retten i Odense. 16 Forrang 16.1 Såfremt der måtte opstå fortolkningstvivl i forhold til Aftalen, vil den danske udgave af Aftalen have forrang frem for oversatte udgaver. 9

Brugerbetingelser vedr. CATSJ App en

Brugerbetingelser vedr. CATSJ App en Brugerbetingelser vedr. CATSJ App en 1. Vedtagelse af betingelser 1.1. Disse betingelser (herefter benævnt "Betingelserne") for brug af CATSJs applikation (herefter benævnt "App en") regulerer forholdet

Læs mere

TransSoft A/S Skelagervej 375L 9000 Aalborg Tlf. 98 11 35 66 info@transsoft.dk www.transsoft.dk

TransSoft A/S Skelagervej 375L 9000 Aalborg Tlf. 98 11 35 66 info@transsoft.dk www.transsoft.dk Hosting betingelser for Side 1 af 5 TransSoft A/S Skelagervej 375L 9000 Aalborg Cvr.nr. 17203584 Herefter omtalt som TransSoft Formål: Aftalen har til formål at sikre et afbalanceret aftaleforhold mellem

Læs mere

I det følgende vil betegnelsen "Kunden" blive brugt i stedet for "du", "din" og "dig".

I det følgende vil betegnelsen Kunden blive brugt i stedet for du, din og dig. Forretningsbetingelser Cargomatch ApS Gældende pr. 10-06-2014 Nærværende forretningsbetingelser ("Forretningsbetingelserne") gælder din bestilling og brug af Cargomatch, som udbydes af Cargomatch ApS,

Læs mere

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser Forretningsbetingelser 1. Generel kontaktinformation 2 2. Definitioner 3 3. Registrering 4 4. Abonnement og forbrug 4 5. Prøveperiode 5 6. Kundens forpligtelser 5 7. Om Ubivox og spam 6 8. Forbrug af datatrafik

Læs mere

GENERELLE BETINGELSER FOR HOSTING

GENERELLE BETINGELSER FOR HOSTING GENERELLE BETINGELSER FOR HOSTING DEL I: INDLEDNING Aftalegrundlag I disse betingelser er beskrevet rammerne for, hvordan DFF-EDB leverer hosting til sine kunder. Disse betingelser udgør sammen med det

Læs mere

Forretnings- & leveringsbetingelser for CMS-system

Forretnings- & leveringsbetingelser for CMS-system [CMS//SMARTWEB//WEB] Forretnings- & leveringsbetingelser for CMS-system Disse almindelige leveringsbetingelser gælder for alle leverancer fra CMS udbyderen af SmartWeb, medmindre Kommunikationsbureauet

Læs mere

FORRETNINGSBETINGELSER

FORRETNINGSBETINGELSER FORRETNINGSBETINGELSER WP & MIG IVS Dronninggårdvej 10 9400 Nørresundby Danmark CVR 36064331 kontakt@wpogmig.dk http://www.wpogmig.dk 1. PRÆAMBEL Disse forretningsbetingelser er altid gældende i ethvert

Læs mere

Lead (kontakter) der skal betales for: En udfyldt kontaktformular indsendt af et menneskeligt individ.

Lead (kontakter) der skal betales for: En udfyldt kontaktformular indsendt af et menneskeligt individ. Forretningsvilkår Copyright Catillo ApS, September 2014 1 Vilkår Generelt 1.1. Erhvervelse Nærværende forretningsvilkår finder anvendelse for enhver aftale mellem kunden og Catillo ApS idet følgende Catillo.

Læs mere

DOCOSPOT Abonnementsaftale

DOCOSPOT Abonnementsaftale DOCOSPOT Abonnementsaftale 1. Aftalens indgåelse 1.1. Parterne i denne aftale er DOCOSPOT DENMARK ApS (CVR-nr. 35473866) og Business Partneren(kunde). 1.2. Følgende Abonnementsbetingelser er gældende for

Læs mere

Forretningsvilkår Business Terms and Conditions, Copyright Hostnordic A/S, April 2009

Forretningsvilkår Business Terms and Conditions, Copyright Hostnordic A/S, April 2009 Forretningsvilkår Business Terms and Conditions, Copyright Hostnordic A/S, April 2009 Introduktion, samt henvendelse Dokumentet beskriver de forretningsvilkår, som Hostnordic arbejder under samt tilbyder

Læs mere

1 Generelt. 2 Kundens oplysningspligt

1 Generelt. 2 Kundens oplysningspligt Welcoms handelsbetingelser regulerer aftaleforholdet mellem Kunden og Welcom i fællesskab benævnt Parterne. Betingelserne kan alene ved aftale fraviges i kontrakten med Kunden. Betingelserne accepteres

Læs mere

ErhvervsWebDesign s betingelser for udarbejdelse af hjemmeside og hosting+support.

ErhvervsWebDesign s betingelser for udarbejdelse af hjemmeside og hosting+support. ErhvervsWebDesign s betingelser for udarbejdelse af hjemmeside og hosting+support. Indledning. Nedestående almindelige betingelser for levering af hjemmesidesystem og/eller webshopsystem og hosting finder

Læs mere

Aftaleperioden eller perioden for webhotellet (start og udløb) fremgår af faktura.

Aftaleperioden eller perioden for webhotellet (start og udløb) fremgår af faktura. 1. Anvendelse Disse betingelser anvendes i alle forhold mellem Cybersys og kunden, med mindre andet er skriftligt aftalt. Cybersys leverer løsninger til erhvervsdrivende, herunder offentlige myndigheder,

Læs mere

Generelle betingelser for hosting. Resource it ApS. 1. oktober 2008

Generelle betingelser for hosting. Resource it ApS. 1. oktober 2008 Generelle betingelser for hosting Resource it ApS 1. oktober 2008 RESOURCE IT, ØSTER ALLÉ 6, 9530 STØVRING, TELEFON 69 80 80 69 1. ANVENDELSE... 1 2. LEVERANDØRENS HOSTINGYDELSER OG HOSTINGPRISER... 1

Læs mere

Abonnementsvilkår for private

Abonnementsvilkår for private Abonnementsvilkår for private INTRODUKTION AURA Fibers Fibernet leverer internet, radio- og TV-kanaler samt telefoni (Tjenester) til kunder i Danmark. Denne Abonnementsaftale mellem AURA Fiber A/S og kunden

Læs mere

Call me registrerer opkalds- og faktureringsdata med henblik på at kunne foretage korrekt opkrævning af betaling for forbrug af mobiltjenesten.

Call me registrerer opkalds- og faktureringsdata med henblik på at kunne foretage korrekt opkrævning af betaling for forbrug af mobiltjenesten. Abonnementsbetingelser for Call me Mobil (version 5.04) Disse abonnementsbetingelser gælder for alle kundeaftaler om oprettelse af mobiltelefoniabonnementer både på postpaid og prepaid (herefter Call me

Læs mere

Abonnementsbetingelser DLG Bredbånd (version 1.9/juni 2014)

Abonnementsbetingelser DLG Bredbånd (version 1.9/juni 2014) Abonnementsbetingelser DLG Bredbånd (version 1.9/juni 2014) 1. Aftalens omfang Følgende specifikke abonnementsbetingelser gælder for bredbåndsabonnementer og tilhørende tjenester hos DLG-debitel I/S (efterfølgende

Læs mere

Vilkår Teller Go. Part of the Nets Group

Vilkår Teller Go. Part of the Nets Group Vilkår Teller Go Part of the Nets Group Teller Services Kundeservice... +45 44 89 24 80 CVR-nr... 35054642 Lautrupbjerg 10, PO 500 Hovednummer... +45 44 68 44 68 www.teller.com DK-2750 Ballerup Telefax...

Læs mere

1.3 Disse betingelser accepteres af Kunden ved registrering eller bestilling af Produktet eller ved fornyelsen af et abonnement.

1.3 Disse betingelser accepteres af Kunden ved registrering eller bestilling af Produktet eller ved fornyelsen af et abonnement. WEBCRM STANDARD LEVERINGSBETINGELSER - Kun til kommercielt brug Dette dokument er en oversat version af de oprindeligt engelsk formulerede vilkår og betingelser. I tilfælde af eventuelle uoverensstemmelser,

Læs mere

BMC DENMARK APS HANDELSBETINGELSER GÆLDENDE PR. 15.SEPTEMBER 2012 DEL I: GENERELLE BESTEMMELSER

BMC DENMARK APS HANDELSBETINGELSER GÆLDENDE PR. 15.SEPTEMBER 2012 DEL I: GENERELLE BESTEMMELSER BMC DENMARK APS HANDELSBETINGELSER GÆLDENDE PR. 15.SEPTEMBER 2012 DEL I: GENERELLE BESTEMMELSER 1. DISSE HANDELSBETINGELSER. Handelsbetingelserne pr. 15.september 2012, annullerer alle tidligere udsendte/udgivene

Læs mere

Abonnementsbetingelser for slutkunder

Abonnementsbetingelser for slutkunder Abonnementsbetingelser for slutkunder 1.... Generelt... 1 2.... Elektronisk kommunikation... 1 3.... Aftale med ComX og fortrydelsesret... 1 4.... Tjenester... 2 5.... Betalingsforhold... 3 6.... Kreditmaksimum

Læs mere

BRUGERAFTALE VEDR. MAMUTS PRODUKTER OG YDELSER

BRUGERAFTALE VEDR. MAMUTS PRODUKTER OG YDELSER MAMUT BRUGERAFTALE Danmark BRUGERAFTALE VEDR. MAMUTS PRODUKTER OG YDELSER Ved at installere Mamuts produkter og/eller ved at benytte Mamuts ydelser bekræfter du at have læst og forstået og at være bundet

Læs mere

{symatic} Standard handelsbetingelser mellem Symatic og kunden. Indhold. Generelt... 2. Ordrebekræftelse / tilbud... 2

{symatic} Standard handelsbetingelser mellem Symatic og kunden. Indhold. Generelt... 2. Ordrebekræftelse / tilbud... 2 Standard handelsbetingelser mellem Symatic og kunden Indhold Generelt... 2 Ordrebekræftelse / tilbud... 2 Annullering af ordre/bestilling... 2 Priser, fakturering og betalingsbetingelser... 3 Tidsfrist...

Læs mere

Betingelser for Mobilt Bredbånd abonnement hos UnoTel. 1. Generelt. Version 1.1. Indhold:

Betingelser for Mobilt Bredbånd abonnement hos UnoTel. 1. Generelt. Version 1.1. Indhold: Betingelser for Mobilt Bredbånd abonnement hos UnoTel Version 1.1 Indhold: 1. Generelt 2. Aftalen 3. Support 4. Tjenester og funktioner 5. Sikkerhed, simkort og koder 6. Ændringer af abonnementsvilkår

Læs mere

GENERELLE FORRETNINGSBETINGELSER FOR Hosting

GENERELLE FORRETNINGSBETINGELSER FOR Hosting GENERELLE FORRETNINGSBETINGELSER FOR Hosting Nedenstående betingelser er de til enhver tid gældende forretningsbetingelser for nærværende aftale for Hosting, og er gældende i det omfang, en eller flere

Læs mere

Vilkår for OiSTER Mobilt Bredbånd

Vilkår for OiSTER Mobilt Bredbånd Vilkår for OiSTER Mobilt Bredbånd December 2013 Version 1.9 Indhold 1. Abonnementsaftalen... 3 1.1. Aftalen generelt... 3 2. Oprettelsesmuligheder... 3 2.1.1. OiSTER Mobilt Bredbånd uden binding... 3 2.1.2.

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1 Aftalen... 3. 2 Oprettelse og registrering... 4. 3 Nummerflytning... 5. 4 Adgangskoder og SIM-kort... 7. 5 Levering...

Indholdsfortegnelse. 1 Aftalen... 3. 2 Oprettelse og registrering... 4. 3 Nummerflytning... 5. 4 Adgangskoder og SIM-kort... 7. 5 Levering... Indholdsfortegnelse 1 Aftalen... 3 1.1 Aftalen mellem dig og Zenji Mobile... 3 1.2 Aftalens gyldighedsperiode... 3 2 Oprettelse og registrering... 4 2.1 Startpakke og mobilnummer... 4 2.2 Kundeoplysninger

Læs mere

Velkommen som kunde hos Dansk Bredbånd a/s

Velkommen som kunde hos Dansk Bredbånd a/s Velkommen som kunde hos Dansk Bredbånd a/s På de næste sider kan du læse de generelle vilkår, som gælder for alle tjenester udbudt af Dansk Bredbånd. Disse generelle vilkår hedder Almindelige Abonnementsbetingelser

Læs mere

AFTALEVILKÅR FOR BRUG AF TESTR.NU

AFTALEVILKÅR FOR BRUG AF TESTR.NU AFTALEVILKÅR FOR BRUG AF TESTR.NU Testr er en internetbaseret tjeneste ( Tjenesten ), hvor du kan købe abonnement, så du via Tjenesten kan få adgang til at ansøge om at deltage i tests af forskellige typer

Læs mere

Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS

Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS 1. Generelt Disse abonnementsbetingelser gælder for datatjenesten "Internet via satellit" herefter kaldet tjenesten leveret af Astra / Eutelsat og distribueret

Læs mere