markedet om at udvikle bæredygtige løsninger Casestudie fra Kolding Kommune

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "markedet om at udvikle bæredygtige løsninger Casestudie fra Kolding Kommune www.smart-spp.eu"

Transkript

1 1 Casestudie fra

2 Et initiativ fra: Støttet af: En SMART SPP projektpublikation (www.smart-spp.eu) Forlægger: Smart SPP Konsortiet, c/o ICLEI Local Governments for Sustainability, 2011 Forfattere: Helena Estevan, mar Campanero i Sala, ana Paula Duarte, ana Cortiçada, Leonor Sota, Paula trindade, Bente møller Jessen, Henrik Jensen Kiel, Peter Joyce, Dave Starling, Kevan twohy, Kevin Willsher Copyright: Smart SPP Konsortiet, c/o ICLEI Local Governments for Sustainability, 2011 Design: rebekka Dold, Freiburg Indretning layout: Stephan Köhler, raimund tauss, Freiburg Fotos: sxc.hu (pages 1, 14), Smart SPP konsortiet Ansvarsfraskrivelse: Hele ansvaret for indholdet af denne publikation ligger hos forfatterne. Den afspejler ikke nødvendigvis De Europæiske Fællesskabers holdning. Europa-Kommissionen fralægger sig således ansvaret for enhver anvendelse af oplysninger angivet i denne publikation.

3 Casestudie fra Partner: associeret partner:

4 4 Index Introduktion til casestudiet... 5 resumé & Baggrund... 6 Oplevelser med 7-trins tilgangen til bæredygtig innovation... 6 Livscyklusomkostninger og CO 2 -emissioner... 8 Konklusioner og opsummering af erfaringer... 9 Perspektiver & Kontakt... 9 Bilagene...10

5 5 Introduktion til casestudiet I dette casestudie udveksler Kolding kommune (Danmark) erfaringer og konklusioner. Kolding har anvendt en særlig tilgang til indkøb (se fi gur) med henblik på at sikre tidlig og hensigtsmæssig involvering af markedet. Denne tilgang omfatter en vurdering af innovative produkters livscyklusomkostninger og relaterede CO 2 - emissioner og omfatter produkter såsom lysemitterende dioder (LED) til indendørsog gadebelysning, energieffektive salgsautomater og elektrisk mobilitet. tilgangen er anvendt før, under og/eller efter udbud. Smart SPP-vejledningen indeholder en guide til innovative energieffektive indkøb, og beskriver forskellige måder at involvere markedet på, samt et leverer et redskab til at beregne livscyklusomkostninger og CO 2 -emissioner for produkter. Vejledningen kan hentes på: Figur Aktiviteter til en fl eksibel tilgang til tilskyndelse til innovation gennem bæredygtig anskaff else. Pilene angiver, at aktiviteterne ikke nødvendigvis følger lineær implementering. A Forberedelse B A: Identifi cer relevante produkt-grupper B: Etabler en projektgruppe C Tidligt engagement D E C: Defi ner jeres behov D: Informer markedet E: Kontakt markedet F Udbud og ordregivelse G F: Udbug og ordregivelse G: Udbud for komplekse projekter

6 6 1. Resumé I fin sammenhæng med s vision og målsætninger på energiog klimaområdet arbejdes der med at gøre en stærk indsats gennem forskellige projekter. Et af projekterne omhandler samarbejde med producenter i førindkøbsfasen: Smart SPP). har i projektet valgt at fokusere på energieffektive LED erstatningslyskilder til erstatning for eksisterende glødepærer, halogenpærer og -spots. Der kan ved anvendelse af LED teknologien forventeligt fås lyskilder, der er væsentligt mere energieffektivt end det eksisterende. 2. Baggrund er med sine ansatte den største virksomhed i kommunen. ønsker at være en af landets førende kommuner inden for klimaog energiområdet inden år Energi Kolding er det overordnede tiltag, der skal opfange, udvikle, organisere og gennemføre innovative idéer og projekter på området. I Energi Kolding skal borgere, private og offentlige virksomheder, organisationer og forsknings- og uddannelsesinstitutioner samarbejde omkring reduktion af energiforbruget samt iværksætte initiativer, der har til formål at opfylde det overordnede mål: CO 2 - udledningen skal være reduceret med 75% i 2021 i forhold til 1990 målt pr. indbygger i. I 1997 blev Kommunens første energihandlingsplan vedtaget, med ambitiøse mål for perioden Men målene var ikke mere ambitiøse end de kunne nås: allerede to år før planens udløb var målene nået og CO 2 reduktionen oversteg i 2006 markant de ønskede mål. Kommunens Energihandlingsplan II blev vedtaget i 2007 og har som mål at reducere elforbruget med 8% i perioden Kolding Kommune har desuden indgået en såkaldt kurveknækkeraftale med Elsparefonden, hvor vi forpligter os til at reducere elforbruget med 2% om året frem til SMART SPP projektet med fremme af nye innovative, energieffektive produkter passer fint ind i kommunens overordnede mål. 3. Oplevelser med 7-trins tilgangen til bæredygtig innovation 3.1 Aktivitet A Identificer relevante produkt-grupper I udgør belysning en væsentlig del af det samlede energiforbrug. Det var derfor oplagt at se på, om belysningen kunne gøres mere energieffektiv. I første omgang fokuserede vi på energieffektive lyskilder til erstatning for de lysstofrør, der hænger i kommunens mange institutioner. LED lyskilder kunne være en oplagt mulighed som erstatning, da teknologien allerede findes. 3.2 Aktivitet B Etabler en projektgruppe En projektgruppe bestående af to medarbejdere, kommunens energikoordinator og en medarbejder med ansvar for grønne indkøb, blev nedsat. For projektmidlerne blev en projektmedarbejder ansat til at hjælpe projektgruppen. Det blev hurtigt klar, at den nedsatte projektgruppe ikke havde den fornødne tekniske viden om

7 7 LED lyskilder og deres formåen, hvorfor Dansk Center for Lys blev hyret til at bistå projekttemaet med lysteknisk kompetence. En følgegruppe bestående af relevante ledere i kommunens organisation blev derudover nedsat. 3.3 Aktivitet C Definer jeres behov Vi rådspurgte Dansk Center for Lys om valg af produktgruppe. De kunne oplyse, at udviklingen af effektive LED lysstofrør ikke var nært forestående. De anbefalede, at vi i stedet fokuserede på LED lyskilder til erstatning for traditionelle glødepærer, halogenpærer og spots, fordi der her allerede var en afprøvet teknologi, hvor udviklingen i retning af mere energieffektive lyskilder går hurtigt. Vi fandt frem til en række funktionelle krav til LED lyskilderne; Der skal være en betydelig reduktion i CO 2 udledninger og i energiomkostninger, dvs. de skal være væsentligt mere energieffektive end de nuværende. De skal direkte kunne erstatte de eksisterende lyskilder uden eks. udskiftning af installationer. De skal give det samme lys som de eksisterende lyskilder såsom lysfarve og lysstyrke samt spredning af lyset. I samarbejde med Dansk Center for Lys fandt vi frem til de tekniske specifikationer som de ønskede lyskilder skulle kunne leve op til såsom krav levetid, energieffektivitet, farvetemperatur og RA værdi. Derudover hjalp Dansk Center for Lys os med at finde frem til, hvilke producenter og leverandører der findes på markedet. 3.4 Aktivitet D Informer markedet For at skabe opmærksomhed om projektet og for at oplyse de potentielle leverandører om det kommende udbud på innovative, energieffektive LED erstatningslyskilder inviterede vi til et informationsmøde. Invitationen blev sendt til de markedsaktører vi havde fundet frem til gennem Dansk Center for lys. Derudover lagde vi information om projektet og mødet på kommunens hjemmeside. Det gav os kontakt til flere markedsaktører. 3.5 Aktivitet E Kontakt markedet Informationsmødet blev holdt 10 måneder før det egentlige udbud. På mødet orienterede vi om projektet og om det kommende udbud. Vi præsenterede de fremmødte udviklere, producenter og leverandører for vore opstillede tekniske specifikationer. Responsen fra mødedeltagerne var, at de opstillede specifikationer ikke var særlig innovative. De kunne allerede imødekommes af stort set alle på markedet. Så budskabet fra markedet var, at vi skulle skærpe de tekniske specifikationer, hvis vi ville være sikre på at fremme introduktion af energieffektive innovative teknologier på markedet. Nye og skærpede tekniske specifikationer blev udarbejdet. Disse er vist i Bilag, Tabel 1. Derefter inviterede vi til et nyt møde, hvor de nye specifikationer blev præsenteret. Derudover gik vi i nærmere dialog med markedet om muligheder og begrænsninger ved LED og det kommende udbud. Markedet gav os den tilbagemelding, at de nye specifikationer var innovative. Markedet gjorde os derudover opmærksom på, at der ikke eksisterer standarder for eks. beregning af levetid m.m. som vi kan henvise til, da vi har med nye teknologier at gøre. De opfordrede os til at være meget specifikke i udbudsmaterialet under beskrivelsen af de tekniske specifikationer og tildelingskriterier. 3.6 Aktivitet F Udbug og ordregivelse For at gøre os selv mere attraktive som samarbejdspartner for markedet, inviterede vi andre kommuner til at gå med i udbuddet. Dermed kunne vi gøre indkøbsvolumenet

8 8 større og sikre en større omsætning for den valgte leverandør. Vi inviterede en række kommuner til et informationsmøde om projektet og til at deltage i udbuddet. Invitationen blev dels sendt til kommunerne i vores indkøbssamarbejde 12 By Gruppens Indkøbscentral samt øvrige kommuner med ambitiøse mål på energiog klimaområdet. Seks kommuner fra indkøbssamarbejdet valgte at deltage i udbuddet. Vi valgte at gå i åbent udbud på det økonomisk mest fordelagtige tilbud. Vi valgte den åbne udbudsform med udvælgelse og tildeling af kontrakten i en omgang, fordi det var den udbudsform, der passede bedst med tidsrammen for SMART SPP projektet. Ved at gå i udbud på det økonomisk mest fordelagtige tilbud kunne vi dels skabe konkurrence på markedet om at være bedre end vores opstillede tekniske specifikationer og skabe konkurrence om at levere det mest energieffektive tilbud. Tildelingskriterierne er vist i Bilag, Tabel 2. For at gøre det mere attraktivt for små og mellemstore virksomheder at give bud, blev udbuddet opdelt i tre delområder; Lavvoltpærer, 230 Volt halogenpærer og 230 Volt pærer. I udbuddet indarbejdede vi to pilotprojekter med fuld-skala udskiftning af eksisterende lyskilder. Dette blev gjort for at afprøve teknologien, for at anvende resultaterne herfra til beregning af energisparepotentialet og som lokkemad for interesserede leverandører. Med udbudsmaterialet fulgte et regneark med angivelse af samtlige lyskilder vi ønskede erstatningslyskilder for. På regnearket var omsætningstallet for de traditionelle lyskilder angivet. Dette ark fungerede som tilbudsliste. Regnearket med tilbudslisten var suppleret med et ark, hvor tilbudsgiverne skulle give oplysninger om deres tilbudte lyskilders levetid, lumen, watt og RA-værdi til brug ved evaluering og tildeling. Disse oplysninger skulle udelukkende gives for de lyskilder, der repræsenterede 60% af omsætningen. De resterende 40% udgøres af mange lyskilder med meget lille omsætning. Det blev vurderet, at det ville være for omkostningstungt for tilbudsgiverne at opgive de ønskede værdier for samtlige lyskilder. Midtvejs i udbudsperioden inviterede vi til et spørgemøde, hvor interesserede leverandører kunne stille uddybende spørgsmål til udbudsmaterialet. Der var også mulighed for at fremsende spørgsmål skriftligt. Alle spørgsmål og svar blev lagt på kommunens hjemmeside og derudover sendt til alle interesserede. 4. Livscyklusomkostninger og CO 2 -emissioner SMART SPP LCC-CO 2 værktøjet er udarbejdet til at sammenligne de enkelte tilbudsgivers produkt. I vores udbud indgik mere end 200 lyskilder, som vi ønskede tilbud på for erstatningslyskilder for. Værktøjet kan ikke håndtere værdier for 200 produkter pr. tilbud. For at kunne få de værdier vi skulle anvende i værktøjet, måtte vi derfor udarbejde en mellemregning, så vi fik værdier pr. tilbud. Ikke alle lyskilder har lige stor omsætning, så vi udarbejdede mellemregningerne på vægtede værdier. Et eksempel på beregning af vægtet levetid er vist i Tabel 3. I værktøjet skal anskaffelsesprisen angives pr. stk. Baseret på den enkelte leverandørs tilbudspriser blev en gennemsnitligt pris udregnet. Derudover blev diskontoraten og inflationsraten fundet på henholdsvis den Danske Nationalbanks hjemmeside og på Danmarks Statistiks hjemmeside. Priser på elforbrug fandt vi hos kommunens leverandør af el. SMART SPP Værktøjet blev anvendt til beregning af livscyklusomkostninger og til beregning af CO 2 udledninger. Ved tildeling af point anvendt vi vores egen matrice, som er vist som Tabel 4. Point herfra blev indtastet i værktøjet. Værktøjet viste os, hvilket tilbud der havde den laveste levetidsomkostning og viste rangordnet det økonomisk mest fordelagtige tilbud.

9 9 5. Konklusion og erfaringer Resultatet fra værktøjet viste, at det tilbud med den laveste levetidsomkostning ikke var det økonomisk mest fordelagtige tilbud, når vi tog de øvrige tildelingskriterier, energieffektivitet og lyskvalitet i betragtning. Det kunne også ses, at det er vigtigt på forhånd at have gjort sig klar, hvor lang planlægningshorisonten skal være. En for kort planlægningshorisont tager ikke i tilstrækkelig grad hensyn til forskellige i levetid og hermed hvor hyppigt en lyskilde skal udskiftes. Vores erfaringer viser os, at når der arbejdes med nye teknologier har man typisk fat i et marked, der ikke er vant til at give tilbud på offentlige udbud. Markedet er typisk mindre virksomheder. De indkomne spørgsmål til udbudsmaterialet viste os, at udbudsmaterialet var svært at forstå. Derudover stod det klart efter tildeling af kontrakten, at mange tilbudsgivere ikke forstod anvendelsen af tildelingskriterier og tildelingen af point. Det kan derfor anbefales, at det tydeligt fremgår af udbudsmaterialet, hvordan evaluering og tildeling af point vil ske, herunder hvilken tildelingsmatrice der vil blive anvendt. Derudover kan det anbefales, at holde et møde med interesserede tilbudsgivere, hvor udbudsmaterialet, anvendelse af tilbudsliste og tildelingskriterier bliver gennemgået. For nye teknologier eksisterer der hverken ISO eller EN standarder, der kan henvises til i kravspecifikationen eller for tildelingskriterierne. Det er derfor vigtigt, at det af udbudsmaterialet tydeligt fremgår, hvordan de ønskede værdier skal oplyses. Eks. at de givne oplysninger gælder for pæren og ikke den enkelte LED enhed, ved en omgivelsestemperatur på 25oC, samt at det med en levetid (L70) forstås den forventede levetid, hvor lysudsendelsen udgør 70% af pærens lumen. Dialogen med markedet kan give en indikation af, hvordan de enkelte værdier kan angives. Vi havde vægtet RA-værdien højt (20%) fordi vi ville sikre os, at vi ikke fik tilbud på lyskilder med en lav pris og dårlig kvalitet. Efter tilbudsgivningen stod det os klart, at der ikke er den store variation i RA-værdien på de enkelte lyskilder. De vægtede RA-værdier pr tilbud varierede mellem 80 og 86. Dette gav nogle uhensigtsmæssige pointspring. Det kan derfor anbefales ikke at vægte RA-værdien så højt. Vi havde før udarbejdelse af udbudsmaterialet ikke i tilstrækkelig grad sat os ind i værktøjet og dets anvendelsesmuligheder, herunder præcist hvilke værdier der skal indtastes i værktøjet. Dette gjorde, at det efterfølgende var nødvendigt med flere mellemregninger for at få de ønskede værdier til værktøjet. En mere grundig gennemgang af værktøjet ville have givet os mulighed for at opstille tildelingskriterierne på en måde, så de mere var målrettet anvendelsen af værktøjet. 6. Fremtidsudsigter deltager i et miljøsamarbejde; Green Cities. I dette samarbejde er vi for øjeblikket i gang med at udvikle idéer til nye projekter. Et af disse er et projekt, hvor SMART SPP fremgangsmåden beskrevet i Vejledningen Tilskyndelse til energieffektivt innovation gennem indkøb vil blive anvendt. I øjeblikket er vi i gang med at finde et egnet produktområde, men vil sandsynligvis være produkter hvor indholdet af kemiske produkter er problematisk for både arbejdsmiljø og det eksterne miljø. 7. Kontakt Bente Møller Jessen,,

10 10 Bilagene Tabel 1: Kravspecifikation Varegruppe Energieffektivitet (Lumen/Watt) Levetid L70 (timer) Farvegengivelse (RA indeks) Farvetemperatur (grader Kelvin) Indendørs almenbelysning Indendørs effektbelysning Udendørs belysning Tabel 2: Tildelingskriterier Delkriterium Vægtning i % Levetidspris, herunder vil der blive foretaget en vurdering af Anskaffelsespris Levetid Driftsudgifter 55 % fordelt med 35% 35% 30% Energieffektivitet (Lumen/Watt) 25% Lyskvalitet (RA-værdi) 20%

11 11 Tabel 3: Eksempel på beregning af vægtet værdi til anvendelse i værktøjet Eksemplet er levetid for delområdet lavvoltpærer. Erstatningslyskilde for W Sokkel Vægtet antal Levetid Timer (L70) Vægtet levetid 10w 12v G4 klar ell. Mat 10 G w 12v GU5,3 Titan Ø50 20 GU w 12v Ø50 20 G w 12v G4 klar 20 GU5, w 12v GU5,3 Titan Ø50 35 GU SUM Vægtet værdi Kolonnen vægtet antal er beregnet på baggrund af omsætningen af den pågældende traditionelle lyskilde omsat til hundrededele. Levetiden er leverandørens oplyste levetid for dennes tilbudte erstatningslyskilder. Kolonnen vægtet levetid fås ved: Vægtet levetid = (vægtet antal * levetid). Nederste rækkes vægtet værdi, som er markeret med grønt fås ved; Vægtet værdi = (sum vægtet levetid/ sum vægtet antal) Denne vægtede værdi anvendes i LCC-CO 2 værktøjet. Tabel 4: Evaluering og tildeling Evaluering Lev-1 Lev-2 Lev-3 Lev-4 Lev-5 Lev-6 Lev-7 Lev-8 Anskaffelsespris Vægtet Levetid Vægtet Watt 4,000 4,204 3,700 3,604 4,510 3,428 2,850 3,735 Driftudgifter (25 år) Vægtet Lm/W Vægtet RA Forudsætninger til beregning af driftudgifter Antal pærer 5115 antal timer/år 1880 Elpris (ører) 39,65 Distribution (ører) 102,78 Elpris totalt (kr/kwh) 1,4243

12 12 Formel til beregning af driftudgifter Driftudgift = ((vægtet Watt *(antal pærer * timer/dag * dag/uge * uge/år)/1000)* elpris total) Tildeling af point Lev-1 Lev-2 Lev-3 Lev-4 Lev-5 Lev-6 Lev-7 Lev-8 Maks point Anskaff elsespris 11,50 8,97 9,02 12,99 10,29 14,96 13,44 19,25 19,25 Vægtet Levetid 5,96 8,44 11,64 8,44 2,65 18,81 15,72 19,25 19,25 Driftudgifter 11,76 11,19 12,71 13,05 10,43 13,72 16,50 12,59 16,50 Lm/W 6,94 18,06 25,00 4,86 0,00 18,06 8,33 13,89 25,00 RA 8,00 20,00 0,00 20,00 4,00 8,00 8,00 12,00 20,00 Totalt 44,16 66,65 58,37 59,34 27,37 73,54 61,99 76,98 100,00 Formler til beregning af point for levetid, Lm/W og RA Højeste værdi giver maxkspoint. Hvis værdi er lig minimumskrav, gives 0 point. Point tilldeles efter formlen for en liniær funktion y = ax+b hvor x angiver antal point, y angiver levetid, Lm/W eller RA, b = minimumskrav, og a = (bedste værdi minimumskrav)/(max point nul) Point = (y b)/a Sammenhæng mellem levetid og pointtildeling er vist i nedenstående fi gur Formler til beregning af point for Anskaffelse og drift Point = max point *( mindste værdi)/tilbudsgiver værdi) Sammenhæng mellem levetid og pointtildeling beregnet efter overstående formel

13 SMART SPP innovation gennem bæredygtige indkøb SMART SPP innovation gennem bæredygtige indkøb er et treårigt projekt, der løber fra september 2008 til august Projektet har til formål at fremme introduktionen af nye, innovative teknologier med lav CO 2 udledning på det europæiske marked. Dette gøres ved, at offentlige indkøbere forud for et egentlig udbud anvender før-indkøbsfasen til at tilskynde et tidligt engagement mellem offentlige indkøbere samt leverandører og udviklere af nye innovative produkter og serviceydelser. SMART SPP er et initiativ fra Procura +, kampagnen som ICLEI Local Government for Sustainability står bag. Projektet er udviklet til at understøtte og hjælpe offentlige myndigheder i Europa i implementeringen af bæredygtige indkøb og som hjælp til at fremme deres resultater. For flere oplysninger se Et initiativ fra: Støttet af: Partner: Associeret partner: Wien Win

markedet om at udvikle bæredygtige løsninger Casestudie fra Cascais Kommune www.smart-spp.eu

markedet om at udvikle bæredygtige løsninger Casestudie fra Cascais Kommune www.smart-spp.eu 1 Casestudie fra Cascais Kommune www.smart-spp.eu Et initiativ fra: Støttet af: En SMART SPP projektpublikation (www.smart-spp.eu) Forlægger: SMART SPP Konsortiet, c/o ICLEI Local Governments for Sustainability,

Læs mere

markedet om at udvikle bæredygtige løsninger Casestudie fra Bromley Kommune i London www.smart-spp.eu

markedet om at udvikle bæredygtige løsninger Casestudie fra Bromley Kommune i London www.smart-spp.eu 1 Casestudie fra www.smart-spp.eu Et initiativ fra: Støttet af: En SMART SPP projektpublikation (www.smart-spp.eu) Forlægger: SMART SPP Konsortiet, c/o ICLEI Local Governments for Sustainability, 2011

Læs mere

markedet om at udvikle bæredygtige løsninger Casestudie fra Eastern Shires Purchase Organisation (ESPO) www.smart-spp.eu

markedet om at udvikle bæredygtige løsninger Casestudie fra Eastern Shires Purchase Organisation (ESPO) www.smart-spp.eu 1 Casestudie fra Eastern Shires Purchase Organisation (ESPO) www.smart-spp.eu Et initiativ fra: Støttet af: en smart spp projektpublikation (www.smart-spp.eu) Forlægger: SMART SPP Konsortiet, c/o ICLEI

Læs mere

markedet om at udvikle bæredygtige løsninger Casestudie fra Barcelona Kommune www.smart-spp.eu

markedet om at udvikle bæredygtige løsninger Casestudie fra Barcelona Kommune www.smart-spp.eu 1 Casestudie fra www.smart-spp.eu Et initiativ fra: Støttet af: En SMART SPP projektpublikation (www.smart-spp.eu) Forlægger: SMART SPP Konsortiet, c/o ICLEI Local Governments for Sustainability, 2011

Læs mere

LYSKILDE GUIDE Sådan sparer du energi med LED

LYSKILDE GUIDE Sådan sparer du energi med LED LYSKILDE GUIDE Sådan sparer du energi med LED GUIDE LYSKILDE www.startrading.com DECORATION LED ILLUMINATION LED SPOTLIGHT LED fremtidens belysning LED fremtidens belysning LED Sparer energi LED pærer

Læs mere

Nyt lys på fremtiden GIV DINE KUNDER BESKED OM GOD OG ENERGIEFFEKTIV BELYSNING

Nyt lys på fremtiden GIV DINE KUNDER BESKED OM GOD OG ENERGIEFFEKTIV BELYSNING Nyt lys på fremtiden GIV DINE KUNDER BESKED OM GOD OG ENERGIEFFEKTIV BELYSNING Belysningskampagnen 2009 De gamle pærer har mistet gløden Elsparefonden vil gerne hjælpe med at gøre den kommende udfasning

Læs mere

Ny belysning i boligen. Omø, 30. oktober 2012 Ann Vikkelsø, energivejleder. Energitjenesten København.

Ny belysning i boligen. Omø, 30. oktober 2012 Ann Vikkelsø, energivejleder. Energitjenesten København. Ny belysning i boligen Omø, 30. oktober 2012 Ann Vikkelsø, energivejleder. Energitjenesten København. Ann Vikkelsø Energitjenesten København Energiingeniør Energivejleder Energitjek i boliger, mm. av@energitjenesten.dk

Læs mere

Læs mere på bagsiden. Hent appen Lysguiden NY PÆRE. - hvad skal jeg vide, før jeg køber?

Læs mere på bagsiden. Hent appen Lysguiden NY PÆRE. - hvad skal jeg vide, før jeg køber? Hent appen Lysguiden Læs mere på bagsiden NY PÆRE - hvad skal jeg vide, før jeg køber? Gode råd til dig, der skal skifte pære 1 Gå efter en -pære med energimærke A+, når du køber ny pære. -pærer bruger

Læs mere

NY PÆRE. - hvad skal jeg vide, før jeg køber?

NY PÆRE. - hvad skal jeg vide, før jeg køber? NY PÆRE - hvad skal jeg vide, før jeg køber? Gode råd til dig, der skal skifte pære 1 Vær sikker på, at lysstyrken (målt i lumen) passer til dit formål. Se oversigten Farvel til watt - Goddag til lumen

Læs mere

Referat. Spørgemøde - EU-udbud vedr. levering af friske frugt- og grøntkasser

Referat. Spørgemøde - EU-udbud vedr. levering af friske frugt- og grøntkasser Referat Spørgemøde - EU-udbud vedr. levering af friske frugt- og grøntkasser Sted: Skive Kommune Rådhuspladsen 2 7800 Skive Tid: Onsdag d. 1. juni kl. 10:15 Laila G. Jensen startede med en præsentation

Læs mere

Udbudsloven hvad er nyt? Bedre udbud Bedre udbud

Udbudsloven hvad er nyt? Bedre udbud Bedre udbud Bedre udbud Bedre udbud Udbudsloven hvad er nyt? Hvad skal du være opmærksom på, når du køber ind på vegne af en offentlig myndighed? Få her en kort oversigt over, hvad de nye regler betyder. Indhold 3

Læs mere

Odense Kommune Udbud af genbrugshjælpemidler

Odense Kommune Udbud af genbrugshjælpemidler Odense Kommune Udbud af genbrugshjælpemidler EU-Udbud på Lyskilder og el-artikler 201x/S xx-xxxxxx Hermed uploades til orientering spørgsmål med tilhørende svar. Svar på spørgsmål 1-3, der er modtaget

Læs mere

Udsendelsen DR Penge om De Dyre Sparepærer

Udsendelsen DR Penge om De Dyre Sparepærer Udsendelsen DR Penge om De Dyre Sparepærer Onsdag den 29.02.2012 viste DR Penge en udsendelse om De Dyre Sparepærer. Baggrunden for udsendelsen er den kommende udfasning af glødepæren, hvor det pr. 1/9-2012

Læs mere

Odense Kommune Udbud af genbrugshjælpemidler

Odense Kommune Udbud af genbrugshjælpemidler Odense Kommune Udbud af genbrugshjælpemidler EU-Udbud på Lyskilder og el-artikler 201x/S xx-xxxxxx Hermed uploades til orientering spørgsmål med tilhørende svar. Svar på spørgsmål 1-3, der er modtaget

Læs mere

Selskabet for udbudsret d. 14. januar 2015

Selskabet for udbudsret d. 14. januar 2015 Selskabet for udbudsret d. 14. januar 2015 Udbud med forhandling samt offentliggørelse af evalueringsmodeller ved Henrik Fausing Projektdirektør Dansk Byggeri Udbudsloven og evalueringskriterier 158. En

Læs mere

INDENDØRS OG UDENDØRS BE- LYSNING

INDENDØRS OG UDENDØRS BE- LYSNING INDKØBSMÅL Partnerskabet medlemmer har forpligtet sig til: 16. juni 2015 At følge de fælles konkrete indkøbsmål At have en indkøbspolitik, hvoraf det fremgår, at miljøhensyn er en væsentlig parameter i

Læs mere

Evaluering af tilbud. Udbudsdirektør Christian Lunding & Advokat Michael Lund Nørgaard

Evaluering af tilbud. Udbudsdirektør Christian Lunding & Advokat Michael Lund Nørgaard Evaluering af tilbud Udbudsdirektør Christian Lunding & Advokat Michael Lund Nørgaard Evalueringen afslutter en udbudsproces Evalueringen skal danne grundlag for tildeling og afslag og dermed kontraktindgåelse

Læs mere

KULTURELT UDBUD AF INDVENDIG DRIFT OG VEDLIGEHOLD AF CLUB DANMARK HALLEN

KULTURELT UDBUD AF INDVENDIG DRIFT OG VEDLIGEHOLD AF CLUB DANMARK HALLEN Københavns Kommune Kultur- og Fritidsforvaltningen EVALUERINGSRAPPORT KULTURELT UDBUD AF INDVENDIG DRIFT OG VEDLIGEHOLD AF CLUB DANMARK HALLEN DATO: 28.10.2016 Sags nr. 2016-0083970 Evalueringsrapport

Læs mere

Nyskabelser og fokuspunkter for bygherrer i udbudsloven. Bygherreforeningen 23. juni 2015 Tina Braad, partner

Nyskabelser og fokuspunkter for bygherrer i udbudsloven. Bygherreforeningen 23. juni 2015 Tina Braad, partner Nyskabelser og fokuspunkter for bygherrer i udbudsloven Bygherreforeningen 23. juni 2015 Tina Braad, partner tbr@bechbruun.com 2 Udbudspligten for varer og tjenesteydelser under tærskelværdien ændres Tilbudslovens

Læs mere

LYS, SUNDHED og ÆLDRE - OM LYSKVALITET OG MÅLINGER

LYS, SUNDHED og ÆLDRE - OM LYSKVALITET OG MÅLINGER LYS, SUNDHED og ÆLDRE - OM LYSKVALITET OG MÅLINGER Aikaterini Argyraki, Carsten Dam-Hansen, Jakob Munkgaard Andersen, Anders Thorseth, Dennis Corell, Søren S. Hansen, Peter Poulsen, Jesper Wollf og Paul

Læs mere

Vejledning til. indkøbere. Lyskilder og belysningssystemer. 1 Miljøministeriet

Vejledning til. indkøbere. Lyskilder og belysningssystemer. 1 Miljøministeriet Vejledning til Totalomkostningsværktøj for offentlige indkøbere Lyskilder og belysningssystemer 1 Miljøministeriet Totalomkostninger og offentlige indkøb Hvad er totalomkostninger? Ved totalomkostninger

Læs mere

Muligheder for at tage miljøhensyn og gøre brug af miljømærker i udbud

Muligheder for at tage miljøhensyn og gøre brug af miljømærker i udbud Muligheder for at tage miljøhensyn og gøre brug af miljømærker i udbud Maria Haugaard, Advokat Gå-hjem-møde om udbudsloven og miljømærker 4. Maj 2016 Introduktion til udbudsloven og de nye muligheder for

Læs mere

Tilbudsbetingelser. for. CSR i små og mellemstore virksomheder: Fra princip til praksis under team CSR v/erhvervsstyrelsen

Tilbudsbetingelser. for. CSR i små og mellemstore virksomheder: Fra princip til praksis under team CSR v/erhvervsstyrelsen Tilbudsbetingelser for CSR i små og mellemstore virksomheder: Fra princip til praksis under team CSR v/erhvervsstyrelsen 1 1. ORIENTERING 1.1 Udbuddet Erhvervsstyrelsen udbyder hermed opgaven CSR i små

Læs mere

Positivlisten. Ra værdi Farve Vurdering >= 80 Grøn God ifølge EU QC 80 65 Orange Acceptabel < 65 Rød Ikke god

Positivlisten. Ra værdi Farve Vurdering >= 80 Grøn God ifølge EU QC 80 65 Orange Acceptabel < 65 Rød Ikke god Positivlisten Resultatet af projektet er en demonstrationsversion af LED positivlisten og der er udviklet en hjemmeside til listen, hvortil der er adgang fra www.lednet.dk. Det er i princippet en sortérbar

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024620 (Michael Kistrup, Trine Heidemann Garde, Kaj Kjærsgaard) 23. april 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024620 (Michael Kistrup, Trine Heidemann Garde, Kaj Kjærsgaard) 23. april 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024620 (Michael Kistrup, Trine Heidemann Garde, Kaj Kjærsgaard) 23. april 2012 K E N D E L S E Forenede Service A/S (selv) mod Egedal Kommune (advokat Andreas Christensen,

Læs mere

Udbud af Pleje- og overvågningsopgaver. 41, 83, 84, 95 og 97 i Aalborg Kommune, Ældre- og Handicapforvaltningen

Udbud af Pleje- og overvågningsopgaver. 41, 83, 84, 95 og 97 i Aalborg Kommune, Ældre- og Handicapforvaltningen Evalueringsrapport Udbud af Pleje- og overvågningsopgaver m.v. omfattet af servicelovens 41, 83, 84, 95 og 97 i Aalborg Kommune, Ældre- og Handicapforvaltningen EU-udbud nr. 2016/S 074-128459 Den 3. juni

Læs mere

Bilag 3 til Dagsorden til møde i Klima- og Energipolitisk Udvalg torsdag den 4. juni 2009

Bilag 3 til Dagsorden til møde i Klima- og Energipolitisk Udvalg torsdag den 4. juni 2009 Bilag 3. Første udkast til handlingsplaner Handlingsplan 1.1 ESCO Indsatsområde 1 Energimæssige optimeringer i kommunale ejendomme Handlingsplan 1.1 ESCO I fastsættes en målsætning om, at Greve Kommune

Læs mere

27. MAJ Tildeling og livscyklusomkostninger

27. MAJ Tildeling og livscyklusomkostninger Tildeling og livscyklusomkostninger 1 Tildeling og livscyklusomkostninger Pris Tildeling til det økonomisk mest fordelagtige tilbud - 161 Omkostninger alle former for omkostninger, herunder priser og livscyklusomkostninger

Læs mere

Status for Program LED til belysning

Status for Program LED til belysning Status for Program LED til belysning Kenneth Munck, direktør er et videncenter, der indsamler og formidler viden om lys og belysning. Vi giver uvildige svar og gode råd samt afholder kurser, seminarer

Læs mere

Kontraktbilag 8 (præciseret) Retningslinjer vedr. tildeling

Kontraktbilag 8 (præciseret) Retningslinjer vedr. tildeling Kontraktbilag 8 (præciseret) Retningslinjer vedr. tildeling Rammeaftale 12.01 Nærværende bilag er gældende fra 14. september 2010. Bilaget erstatter tidligere Kontraktbilag 08 således at tildelinger foretaget

Læs mere

Bliv leverandør til det offentlige. Miniguide

Bliv leverandør til det offentlige. Miniguide Bliv leverandør til det offentlige Miniguide INDLEDNING Denne miniguide indeholder vejledning i, hvad du skal huske når du vil byde på opgaver i Gribskov Kommune. Miniguiden indeholder nogle generelle

Læs mere

Resume Simple udbudsmodeller for rådgiverydelser

Resume Simple udbudsmodeller for rådgiverydelser Foreningen af Rådgivende Ingeniører FRI Resume Simple udbudsmodeller for rådgiverydelser 2 Denne vejledning, der er udarbejdet af DANVA og FRI, indeholder gode råd om, hvordan vandselskaber kan indkøbe

Læs mere

Udbudsloven. - den foreløbige version.

Udbudsloven. - den foreløbige version. Udbudsloven - den foreløbige version. Udvalgets arbejde Opstart 10.sept. 2013 til 3. nov. 2014 Afholdt 20 møder Sidste(?) møde den 3. november 2014 1. december 2014 2 Udvalgets sammensætning KL Statens

Læs mere

Generelle udbudsbetingelser

Generelle udbudsbetingelser Generelle udbudsbetingelser Kapitel 1 i forbindelse med udbud af Flytteservice Side 1 af 7 Forord Herlev Kommune udbyder herved Flytteservice i henhold til de forvaltningsretlige principper. Kommunen har

Læs mere

Kommunal fremme af ressourceeffektivitet gennem udbud & indkøb. Case: Skolemadsemballage i KK

Kommunal fremme af ressourceeffektivitet gennem udbud & indkøb. Case: Skolemadsemballage i KK Kommunal fremme af ressourceeffektivitet gennem udbud & indkøb Case: Skolemadsemballage i KK Johannes Michelsen, Udbudsjurist (Cand.merc.jur) Sundhed og Indkøb, Børne- og Ungdomsforvaltningen 1 Skolemadsemballage

Læs mere

Udskiftning af 12 V 10 W stifthalogen belysning med 2,5 W A+ stift belysning

Udskiftning af 12 V 10 W stifthalogen belysning med 2,5 W A+ stift belysning Beslutning 7 ændrede værdier belysning Vedr. udskiftning til stifter, pærer eller spots ringere end A+ samles under 0-værdi. Der udarbejdes ikke dokumentationsark, men udelukkende en læs let tekst. se

Læs mere

Bilag E 89-13765/II. Maj 2012

Bilag E 89-13765/II. Maj 2012 1 Bilag E Maj 2012 89-13765/II Overordnet beskrivelse af evalueringsmodellen for modtagne tilbud på leje af prøvepladser for vindemølle proto-typer ved Prøvestationen ved Testcenter Østerild ---------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Generelle betingelser. I forbindelse med driftsaftale på ipads til skolerne.

Generelle betingelser. I forbindelse med driftsaftale på ipads til skolerne. Generelle betingelser I forbindelse med driftsaftale på ipads til skolerne. Tilbudsindhentningen sker iht. til Tilbudslovens afsnit II vedr. Annonceringspligt. Side 1 af 6 1. Indledning 1.1 Generel beskrivelse

Læs mere

Den nye klassiske glødepære

Den nye klassiske glødepære en nye klassiske glødepære EcoClassic P45 Philips EcoClassic glødepærer giver dig den klassiske form, du er vant til, men med større energieffektivitet. Med denne "nye klassiker" får du en fremragende

Læs mere

7 veje til en SMV-venlig udbudspolitik Håndværksrådets bud på en SMV-venlig kommunal udbuds- og indkøbspolitik

7 veje til en SMV-venlig udbudspolitik Håndværksrådets bud på en SMV-venlig kommunal udbuds- og indkøbspolitik 7 veje til en SMV-venlig udbudspolitik Håndværksrådets bud på en SMV-venlig kommunal udbuds- og indkøbspolitik Kommunerne er uden sammenligning Danmarks største indkøbere. Alligevel udbyder mange kommuner

Læs mere

Bilag 1: Vurdering af udbudspligt i henhold til det nye udbudsdirektiv og den kommende udbudslov

Bilag 1: Vurdering af udbudspligt i henhold til det nye udbudsdirektiv og den kommende udbudslov KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi NOTAT 13-05-2015 Sagsnr. 2015-0023209 Bilag 1: Vurdering af udbudspligt i henhold til det nye udbudsdirektiv og den kommende udbudslov Baggrund

Læs mere

Udbudsbetingelser. vedr. udbud af Ledsageordning for voksne med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne i henhold til Lov om Social Service 97.

Udbudsbetingelser. vedr. udbud af Ledsageordning for voksne med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne i henhold til Lov om Social Service 97. Udbudsbetingelser vedr. udbud af Ledsageordning for voksne med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne i henhold til Lov om Social Service 97. 1. Indhold 2. Indledning... 3 3. Udbudsmaterialet... 3 4.

Læs mere

Generelle bestemmelser REFER-CDR. Teknisk rådgivning og bistand.

Generelle bestemmelser REFER-CDR. Teknisk rådgivning og bistand. REFER-CDR. Teknisk rådgivning og bistand. Region Midtjylland 15. Maj 2017 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion... 3 2. Organisering... 5 3. Rammeaftalerne... 6 3.1. Generelt... 6 3.2. Miniudbud... 6 3.3.

Læs mere

Green outdoor. Giv din lygtepæl fornyet liv

Green outdoor. Giv din lygtepæl fornyet liv Green outdoor Giv din lygtepæl fornyet liv Giv din lygtepæl fornyet liv Omkring to tredjedele af belysningen installeret rundt om i verden er baseret på gamle og ineffektive teknologier. Med tanke på klimaforandringerne

Læs mere

Spørgsmål og svar til udbud på psykologisk rådgivning og krisehjælp, TED-nr. 2017/S

Spørgsmål og svar til udbud på psykologisk rådgivning og krisehjælp, TED-nr. 2017/S Spørgsmål og svar til udbud på psykologisk rådgivning og krisehjælp, TED-nr. 2017/S 125-255498 Dato for offentliggørelse: 10.07.2017 Nummer Spørgsmål Svar 1 I materialet står der, at man godt må tilbyde

Læs mere

EU's kriterier for grønne offentlige indkøb af elektricitet

EU's kriterier for grønne offentlige indkøb af elektricitet EU's kriterier for grønne offentlige indkøb af elektricitet Grønne offentlige indkøb (Green Public Procurement GPP) er et frivilligt instrument. Dette dokument indeholder de kriterier for grønne offentlige

Læs mere

Om halogenglødelamper. Osram Otra Lighting Philips Lys GE Lighting Megaman Danmark Solar Danmark Lemvigh Müller

Om halogenglødelamper. Osram Otra Lighting Philips Lys GE Lighting Megaman Danmark Solar Danmark Lemvigh Müller Glødepærens udfasning Om halogenglødelamper Overalt. Halogen lamper anvendes som belysning overalt i og udenfor hjemmet Indendørs: d Baggrundsbelysning Arbejdspladsbelysning Køkken belysning Belysning

Læs mere

Kontraktbilag 08, (præciseret) Retningslinier vedr. tildeling

Kontraktbilag 08, (præciseret) Retningslinier vedr. tildeling Kontraktbilag 08, (præciseret) Retningslinier vedr. tildeling Rammekontrakt 06.05 Nærværende præciserede bilag er gældende fra d. 14. september 2010. Bilaget erstatter tidligere Kontraktbilag 08 således

Læs mere

Markedets mest energieffektive LED armaturer Professionel LED Belysning SPAR KR ÅRLIGT PR GAMMELT ARMATUR DU UDSKIFTER

Markedets mest energieffektive LED armaturer Professionel LED Belysning SPAR KR ÅRLIGT PR GAMMELT ARMATUR DU UDSKIFTER Markedets mest energieffektive LED armaturer Professionel LED Belysning SPAR 3-500 KR ÅRLIGT PR GAMMELT ARMATUR DU UDSKIFTER VI HAR DE RIGTIGE LAMPER TIL ALLE FORMÅL Arbejdspladsen Industri & Lager Sport

Læs mere

UDBUDSSTRATEGI SVENDBORG KOMMUNE

UDBUDSSTRATEGI SVENDBORG KOMMUNE UDBUDSSTRATEGI SVENDBORG KOMMUNE UDKAST December 2010 Sagsnr. 10/9903 2 Udbudsstrategi I henhold til Styrelsesloven skal Byrådet inden udgang af funktionsperiodens første år i en udbudsstrategi vurdere,

Læs mere

Betingelser for udbud af. Kabinetvasker til Hjælpemiddeldepotet

Betingelser for udbud af. Kabinetvasker til Hjælpemiddeldepotet Betingelser for udbud af Kabinetvasker til Hjælpemiddeldepotet Indholdsfortegnelse 1. Indledning 1 2. Ordregivende myndighed 1 3. Tildelingskriterier 1 4. Tidsplan 2 5. Spørgsmål 2 6. Afgivelse af tilbud

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Udfasning af kviksølvlamper i Assens Kommune. Assens Kommune

Indholdsfortegnelse. Udfasning af kviksølvlamper i Assens Kommune. Assens Kommune Assens Kommune Udfasning af kviksølvlamper i Assens Kommune COWI A/S Jens Chr Skous Vej 9 8000 Århus C Telefon 87 39 66 00 Telefax 87 39 66 60 wwwcowidk Indholdsfortegnelse 1 Indledning 2 2 Baggrund for

Læs mere

Odense Kommune Udbud af genbrugshjælpemidler

Odense Kommune Udbud af genbrugshjælpemidler Odense Kommune Udbud af genbrugshjælpemidler EU-Udbud på Lyskilder og el-artikler 201x/S xx-xxxxxx Hermed uploades til orientering spørgsmål med tilhørende svar. Svar på spørgsmål 1-3, der er modtaget

Læs mere

ENERGIPLAN På vej mod en energieffektiv og fossilfri koncern. Strategisk indsats Grøn drift og udvikling

ENERGIPLAN På vej mod en energieffektiv og fossilfri koncern. Strategisk indsats Grøn drift og udvikling ENERGIPLAN 2025 På vej mod en energieffektiv og fossilfri koncern Strategisk indsats Grøn drift og udvikling Oktober 2015 1 Grøn drift og udvikling Energiplan 2025 Region Hovedstadens målsætning er at

Læs mere

Udbud af materialer til sløjd og naturfag samt udførelse af lovpligtigt eftersyn af træbearbejdningsmaskiner

Udbud af materialer til sløjd og naturfag samt udførelse af lovpligtigt eftersyn af træbearbejdningsmaskiner Dato 02-10-2014 Sted Kolding Kommune Sagsbehandler Christina Meiner Telefon direkte 7979 2292 E-mail cmei@kolding.dk Referat fra informationsmøde med svar på spørgsmål Udbud af materialer til sløjd og

Læs mere

Retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsopgaver

Retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsopgaver Retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsopgaver Godkendt i kommunalbestyrelsen den 17. maj 2011 Formål Formålet med disse retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt

Læs mere

September 2014. Vejledning i implementering af cirkulær økonomi i offentlige indkøbsaftaler

September 2014. Vejledning i implementering af cirkulær økonomi i offentlige indkøbsaftaler September 2014 Vejledning i implementering af cirkulær økonomi i offentlige indkøbsaftaler Indhold: 1. Formål... 3 2. Udbud... 3 3. Den tekniske dialog... 4 5. Kravspecifikation... 5 6. Tildelingsfasen...

Læs mere

Generelle vilkår for tilbudsafgivelsen for den konkrete anskaffelse

Generelle vilkår for tilbudsafgivelsen for den konkrete anskaffelse Generelle vilkår for tilbudsafgivelsen for den konkrete anskaffelse J.nr.: 2015-41-134-00031 Version: 19-6-2015/ssn 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse... 2 2. Indledning/generelle forhold...

Læs mere

EU-Supply. Elektronisk udbudssystem Quick Guide. Leverandør

EU-Supply. Elektronisk udbudssystem Quick Guide. Leverandør EU-Supply Elektronisk udbudssystem Quick Guide Leverandør Indholdsfortegnelse 1. Introduktion... 3 1.1 Brugen af systemet:... 3 1.2 Proces ved deltagelse i udbud via en offentliggjort annonce... 4 2. Svar

Læs mere

Odense Kommune Udbud af genbrugshjælpemidler

Odense Kommune Udbud af genbrugshjælpemidler Odense Kommune Udbud af genbrugshjælpemidler EU-Udbud på Lyskilder og el-artikler 201x/S xx- Hermed uploades til orientering spørgsmål med tilhørende svar. Svar på spørgsmål 1-17, der er modtaget inden

Læs mere

Bedre adgang til udbud for små og mellemstore virksomheder

Bedre adgang til udbud for små og mellemstore virksomheder VELFUNGERENDE MARKEDER 05 2017 Bedre adgang til udbud for små og mellemstore virksomheder Offentlige ordregivere gennemfører årligt op imod 3.000 EU-udbud i Danmark. Konkurrencen om opgaverne bidrager

Læs mere

Informationsmøde: Torsdag d. 3. juli Udbud af små personbiler samt små og mellemstore stationcars og varevogne, inklusiv tilknyttede ydelser

Informationsmøde: Torsdag d. 3. juli Udbud af små personbiler samt små og mellemstore stationcars og varevogne, inklusiv tilknyttede ydelser Torsdag d. 3. juli 2014 Informationsmøde: Udbud af små personbiler samt små og mellemstore stationcars og varevogne, inklusiv tilknyttede ydelser Sagsnr. 13/39222 Agenda Velkomst og praktiske detaljer

Læs mere

Rehab konference den 9.9.14 DS/INF 174 Anbefalinger til offentlige udbud af medicinsk udstyr, herunder hjælpemidler

Rehab konference den 9.9.14 DS/INF 174 Anbefalinger til offentlige udbud af medicinsk udstyr, herunder hjælpemidler Rehab konference den 9.9.14 DS/INF 174 Anbefalinger til offentlige udbud af medicinsk udstyr, herunder hjælpemidler v/kirsten Jensen, chefkonsulent, Region Hovedstaden Baggrund Udbudsprocessen: - et samspil

Læs mere

Senest opdateret: JUBOLIGHT.DK - SPOLEN 1, 9000 AALBORG - CVR:

Senest opdateret: JUBOLIGHT.DK - SPOLEN 1, 9000 AALBORG - CVR: E14 LED PÆRER Doled K2 ENVILAR 1W ENVILAR G45 3W Det flotte klassiske design gør, at pæren kan sidde fremme hvor den er synlig. Doled K2 er en meget alsidig LED pære der passer ind rigtig mange steder,

Læs mere

Udskillelse af leverandører ved overgang til fase 2

Udskillelse af leverandører ved overgang til fase 2 Bilag 5 Dato November 2015 Bilag 5 er i sin helhed et mindstekrav. Udskillelse af leverandører ved overgang til fase 2 Til Udvikling af nye, innovative løsninger til optimal anvendelse af ressourcer i

Læs mere

Sociale hensyn ved indkøb

Sociale hensyn ved indkøb Studiestræde 50, 1554 København V, Telefon 3376 2000, Fax 3376 2001, www.bl.dk, email bl@bl.dk 18. marts 2014 Sociale hensyn ved indkøb Udbud I forbindelse med boligorganisationernes indkøb af bygge- og

Læs mere

Udbud med forhandling samt offentliggørelse af evalueringsmodeller

Udbud med forhandling samt offentliggørelse af evalueringsmodeller Udbud med forhandling samt offentliggørelse af evalueringsmodeller Dansk Forening For Udbudsret 15. januar 2015 Tina Braad, Partner Bech-Bruun 2 Anvendelsesområdet for udbud med forhandling ( 60) 1. Ved

Læs mere

Informationsmøde den 18. december 2015 vedr. udbud af rammeaftaler om levering af håndværkerydelser

Informationsmøde den 18. december 2015 vedr. udbud af rammeaftaler om levering af håndværkerydelser Informationsmøde den 18. december 2015 vedr. udbud af rammeaftaler om levering af håndværkerydelser 1 Informationsmøde vedr. udbud af rammeaftaler om levering af håndværkerydelser 18. december 2015 Dagsorden

Læs mere

Betingelser for annoncering Indkøb af møbler til Landstingssalen

Betingelser for annoncering Indkøb af møbler til Landstingssalen Indkøb af møbler til Landstingssalen 1. DEN ORDREGIVENDE MYNDIGHED Folketinget, Byggesekretariatet Christiansborg 1240 København K Kontaktperson: Kasper Jacoby kasper.jacoby@ft.dk Bemærk at tilbud ikke

Læs mere

Først og fremmest tak for et godt og inspirerende møde lørdag 19. september 2015!

Først og fremmest tak for et godt og inspirerende møde lørdag 19. september 2015! Kære beboere på Lyø! Først og fremmest tak for et godt og inspirerende møde lørdag 19. september 2015! Teknik - Klimasekretariatet Mellemgade 15, 5600 Faaborg Tlf. 72 53 21 40 Fax 72 530 531 teknik@fmk.dk

Læs mere

Ansvarligt og intelligent indkøb

Ansvarligt og intelligent indkøb 7. marts 2014 1 Ansvarligt og intelligent indkøb Udbudsjurist Vibeke Jessen & Chefkonsulent Rikke Dreyer, SKI 7. marts 2014 2 Program Hvorfor er emnet aktuelt og vigtigt? Hvad er TCO og LCC? Hvad siger

Læs mere

Hvorfor spare på energien? Hvad kan der spares ved de forskellige alternative typer lyskilder? Hvornår udfases de forskellige typer glødelamper?

Hvorfor spare på energien? Hvad kan der spares ved de forskellige alternative typer lyskilder? Hvornår udfases de forskellige typer glødelamper? Hvorfor spare på energien? Hvad kan der spares ved de forskellige alternative typer lyskilder? Hvornår udfases de forskellige typer glødelamper? v/poul Erik Pedersen, Elsparefonden Indhold Formål med udfasning

Læs mere

VEJLEDNING. Vejledning til konsortiedannelse

VEJLEDNING. Vejledning til konsortiedannelse VEJLEDNING Vejledning til konsortiedannelse 17082016 Vejledning til konsortiedannelse Indledning SKI udbyder rammeaftaler på vegne af det offentlige Danmark. Vores hovedopgave er at tilvejebringe rammeaftaler

Læs mere

Udbud af tolkeydelser Spørgsmål, svar og ændringer

Udbud af tolkeydelser Spørgsmål, svar og ændringer Udbud af tolkeydelser Spørgsmål, svar og ændringer (spørgsmål og svar pr. 21. november 2012 findes nederst i dokumentet) Spørgsmål Svar Ændringer til udbudsmateriale Besvarelse af spørgsmål modtaget indtil

Læs mere

Design og indkøb af transportydelser Hvordan indgår miljøhensyn? Projektmedarbejder, Jesper Kronborg Jensen Kohberg Bakery Group A/S jkj@kohberg.

Design og indkøb af transportydelser Hvordan indgår miljøhensyn? Projektmedarbejder, Jesper Kronborg Jensen Kohberg Bakery Group A/S jkj@kohberg. Design og indkøb af transportydelser Hvordan indgår miljøhensyn? Projektmedarbejder, Jesper Kronborg Jensen Kohberg Bakery Group A/S jkj@kohberg.com Kort om Kohberg Bakery Group A/S Producent og leverandør

Læs mere

EN NY DAGSORDEN FOR GENNEMFØRELSE AF UDBUD I DANMARK

EN NY DAGSORDEN FOR GENNEMFØRELSE AF UDBUD I DANMARK UDBUDSLOVEN EN NY DAGSORDEN FOR GENNEMFØRELSE AF UDBUD I DANMARK DELACOURs mini-guide om udbudsloven for ordregivere Side 2 HAR DU STYR PÅ UDBUDSLOVEN? Udbudsloven sætter en ny dagsorden for gennemførelse

Læs mere

Spørgsmål og svar til EU-udbud vedr. kaffe, te og maskiner

Spørgsmål og svar til EU-udbud vedr. kaffe, te og maskiner Skemaet indeholder alle, til dato, spørgsmål og svar. Spørgsmål og svar til EU-udbud vedr. kaffe, te og maskiner 16. juni 2017 Nr Spørgsmål Svar 1 Bilag 2 tilbudslisten Fanen kaffe: - I kolonne L udregnes

Læs mere

Lysets effekt på arkitektur og funktioner

Lysets effekt på arkitektur og funktioner Lysets effekt på arkitektur og funktioner 35 og Lys projektering på hospitaler helhedsorienteret belysningsrådgivning og projektering Merete Madsen, Belysningsarkitekt maa., Ph.D. Lighting, Grontmij, Denmark.

Læs mere

Elektronisk udbudssystem Quick Guide. Tilbudsgiver

Elektronisk udbudssystem Quick Guide. Tilbudsgiver Elektronisk udbudssystem Quick Guide Tilbudsgiver Indholdsfortegnelse 1. Introduktion... 3 1.1 Brugen af systemet:... 3 1.2 Proces ved deltagelse i udbud via en invitation... 3 2. Afgiv tilbud... 5 2.1

Læs mere

ØENS BÆREDYGTIGE ENERGIHANDLINGSPLAN (ISEAP) SAMSØ UDEN FOSSILE BRÆNDSLER

ØENS BÆREDYGTIGE ENERGIHANDLINGSPLAN (ISEAP) SAMSØ UDEN FOSSILE BRÆNDSLER ØENS BÆREDYGTIGE ENERGIHANDLINGSPLAN (ISEAP) SAMSØ UDEN FOSSILE BRÆNDSLER D. 12. juni 2012 ØENS BÆREDYGTIGE ENERGIHANDLINGSPLAN Samsø Forord Samsø har lavet en energihandlingsplan, der skal gøre øen uafhængig

Læs mere

Kviksølvlampens udfasning

Kviksølvlampens udfasning Kviksølvlampens udfasning Michael Raunkjær Dansk Center for Lys Hvad er udgangspunktet? HQL (Osram), HPL (Philips), MFB (Thorn), HME (ZVEI) Fordeling 300.000 højtrykskviksølvlamper Fordelt på 50W 80W 125W

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0033163 (Poul Holm, Erik Bøgward Christiansen) 10. juni 2013

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0033163 (Poul Holm, Erik Bøgward Christiansen) 10. juni 2013 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0033163 (Poul Holm, Erik Bøgward Christiansen) 10. juni 2013 K E N D E L S E Berotech A/S (advokat Tina Braad, Aarhus) mod Provas Haderslev Spildevand A/S (advokat Lars

Læs mere

Vejledning til. indkøbere. Skylletoiletsæder Brusere og lufttørrere til toiletter. 1 Miljøministeriet

Vejledning til. indkøbere. Skylletoiletsæder Brusere og lufttørrere til toiletter. 1 Miljøministeriet Vejledning til Totalomkostningsværktøj for offentlige indkøbere Skylletoiletsæder Brusere og lufttørrere til toiletter 1 Miljøministeriet Totalomkostninger og offentlige indkøb Hvad er totalomkostninger?

Læs mere

FORHANDLING MED ELLER UDEN FORUDGÅENDE BEKENDTGØRELSE

FORHANDLING MED ELLER UDEN FORUDGÅENDE BEKENDTGØRELSE FORHANDLING MED ELLER UDEN FORUDGÅENDE BEKENDTGØRELSE Andreas Christensen, advokat og partner 22. juni 2016 UDBUD MED FORHANDLING EFTER FORUDGÅENDE UDBUDSBEKENDTGØRELSE side 2 UDBUD MED FORHANDLING EFTER

Læs mere

UDBUD -keep it simple. Spar transaktionsomkostninger og undgå klagesager og aktindsigtsbegæringer, når du køber rådgiverydelser.

UDBUD -keep it simple. Spar transaktionsomkostninger og undgå klagesager og aktindsigtsbegæringer, når du køber rådgiverydelser. UDBUD -keep it simple Spar transaktionsomkostninger og undgå klagesager og aktindsigtsbegæringer, når du køber rådgiverydelser. Februar 2015 2015 Side 2 af 7 Gør indkøb af rådgivning simpelt - og undgå

Læs mere

Vejledning til indkøb på aftalen for basis apparatur og instrumenter

Vejledning til indkøb på aftalen for basis apparatur og instrumenter Vejledning til indkøb på aftalen for basis apparatur og instrumenter Indkøb af basis apparatur og instrumenter til brug på AU s laboratorier, foretages på nærværende aftale. Aftalen indeholder 11 delaftaler

Læs mere

Den udbudsretlige udfordring ved partnering - og OPP. Marianne K. Larsen Konkurrencestyrelsen

Den udbudsretlige udfordring ved partnering - og OPP. Marianne K. Larsen Konkurrencestyrelsen Den udbudsretlige udfordring ved partnering - og OPP Marianne K. Larsen Konkurrencestyrelsen Oversigt Regelgrundlag Partnering som samarbejdsform Grænsefladen til OPP Typer af partneringsamarbejde Udfordringer

Læs mere

Kravspecifikation. Mobilitetsplaner for kommuner i hovedstadsregionen

Kravspecifikation. Mobilitetsplaner for kommuner i hovedstadsregionen Region Hovedstaden Kontraktbilag 1 Kravspecifikation Mobilitetsplaner for kommuner i hovedstadsregionen Region Hovedstaden udbud af mobilitetsplaner i hovedstadsregionen kravspecifikation version 1 - juli

Læs mere

ENERGIBESPARELSER I BUTIKSBELYSNING I ROSKILDE

ENERGIBESPARELSER I BUTIKSBELYSNING I ROSKILDE ENERGIBESPARELSER I BUTIKSBELYSNING I ROSKILDE Slutrapport Roskilde)Universitet) ENSPAC'TEKSAM Aske%Palsberg% Tyge%Kjær Thomas'Budde'Christensen' Energibesparelser#i#butiksbelysning#i#Roskilde Forord%

Læs mere

Evalueringsmodeller Vejledning

Evalueringsmodeller Vejledning Evalueringsmodeller Vejledning SIDE 2 KAPITEL 1 INDLEDNING Evalueringsmodeller Vejledning Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf. +45 4171 5000 E-mail kfst@kfst.dk On-line

Læs mere

Rødekro Andelsboligforening

Rødekro Andelsboligforening Rødekro Andelsboligforening H v a d s k a l j e g k i k k e p å, f o r a t s p a r e p e n g e p å e l f o r b r u g e t t i l l y s Få mere at vide om de nye sparepærer og LED Belysning 2 Sådan vælger

Læs mere

Klimakommunehandlingsplan. Plan til implementering af Klimakommune-aftalen med Danmarks Naturfredningsforening Udgave 1, maj 2010

Klimakommunehandlingsplan. Plan til implementering af Klimakommune-aftalen med Danmarks Naturfredningsforening Udgave 1, maj 2010 Klimakommunehandlingsplan 2009-2012 Udgave 1, maj 2010 Indhold Indledning... 3 Projekter og tiltag til realisering af reduktionsmål... 4 EPC på skoler... 4 Tiltag... 4 Reduktionspotentiale... 5 Tidspunkt

Læs mere

Spørgsmål og svar til udbudsmaterialet

Spørgsmål og svar til udbudsmaterialet Spørgsmål og svar til udbudsmaterialet (Bilaget vil blive udfyldt med de eventuelle spørgsmål, der vil blive stillet under udbudsperioden) Spørgsmål modtaget under informationsmøde d. 27.09.2013 Spørgsmål

Læs mere

Fremtidens drivmidler, Dansk Affaldsforening, 16. april 2013 Jesper Fabricius Advokat, partner

Fremtidens drivmidler, Dansk Affaldsforening, 16. april 2013 Jesper Fabricius Advokat, partner Hvad siger udbudsreglerne? Fremtidens drivmidler, Dansk Affaldsforening, 16. april 2013 Jesper Fabricius Advokat, partner Miljøhensyn ved udbud Det er anerkendt, at miljøhensyn kan inddrages i EU-udbud

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0033160 (Mette Langborg, Erik B. Christiansen) 6. juni 2013

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0033160 (Mette Langborg, Erik B. Christiansen) 6. juni 2013 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0033160 (Mette Langborg, Erik B. Christiansen) 6. juni 2013 K E N D E L S E OSK Konsortiet: OSK-SHIPTECH A/S, BK Engineering A/S og Logimatic Engineering A/S (advokat

Læs mere

Udbudsplan og betingelser

Udbudsplan og betingelser Projektnavn ESDH Sidst redigeret af Tina Malene Ørsted Sidst redigeret den 6. april 2010 Udbudsplan og betingelser SKI miniudbud i tre trin ESDH- system I dette materiale præsenteres de konkrete tildelingskriterier

Læs mere

UDBUDSMATERIALE ORDBLINDEUNDERVISNING FOR VOKSNE

UDBUDSMATERIALE ORDBLINDEUNDERVISNING FOR VOKSNE UDBUDSMATERIALE VEDRØRENDE ORDBLINDEUNDERVISNING FOR VOKSNE VUC Aarhus Januar 2013 Indholdsfortegnelse Bilag:... 2 1. Udbyder... 3 2. Tilbuddets form... 3 2.1 Tilbuddets udformning... 3 2.3 Dokumentation...

Læs mere

Tilbudsindhentning. Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på:

Tilbudsindhentning. Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på: Tilbudsindhentning Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på: Hovedentreprise vedr. etablering af et underjordisk dige om søerne i Sybergland, Kerteminde Kommune Miljø- og Kulturforvaltningen

Læs mere

ES EJENDOMME OG SERVICE/DRIFT Februar 2011

ES EJENDOMME OG SERVICE/DRIFT Februar 2011 ES EJENDOMME OG SERVICE/DRIFT Februar 2011 GRØNT REGNSKAB UDENRIGSMINISTERIET ES EJENDOMME OG SERVICE/DRIFT Februar 2011 GRØNT REGNSKAB 1 Indholdsfortegnelse: 1. Grønt regnskab side 1 2. Samlet forbrug

Læs mere