Morgenmøde hos Bech-Bruun 27. april Nyheder indenfor arbejds- og ansættelsesret

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Morgenmøde hos Bech-Bruun 27. april 2015. Nyheder indenfor arbejds- og ansættelsesret"

Transkript

1 Morgenmøde hos Bech-Bruun 27. april 2015 Nyheder indenfor arbejds- og ansættelsesret

2 2 Agenda Datadisciplin i HR Fortrydelse af opsigelse og redressering Retlig interesse ved Ligebehandlingsnævnet Ændringerne i funktionærlovens 2a Ophævelse af 70-årsgrænsen

3 Datadisciplin i HR (1) Hvilke krav stilles til opbevaring og håndtering af personaleoplysninger?

4 4 Personaleadministration omfattet af persondataloven Når en virksomhed indsamler og opbevarer oplysninger om personer, der er ansat i virksomheden, som har været ansat, eller som søger job i virksomheden, gælder persondataloven Det er ikke afgørende, om oplysningerne om de ansatte opbevares (registreres) i et edb-register Også opbevaring i personalesager, i ringbind eller på anden systematisk vis er omfattet

5 5 Hvilke personoplysninger må behandles? Udtrykket "behandling af oplysninger" dækker over forskellige måder at håndtere personoplysninger på, fx omfattes både indsamling, systematisering, registrering, brug og videregivelse af oplysninger Virksomheder opbevarer og behandler forskellige typer af oplysninger om de ansatte Almindelige oplysninger: fx identifikationsoplysninger så som medarbejderens navn, adresse, kontooplysninger, mv. Følsomme oplysninger: fx helbredsoplysninger, oplysninger om strafbare forhold samt andre oplysninger om rent private forhold (politisk overbevisning, seksuel orientering, mv.)

6 Eksempel - personalemappe Enhver form for information om en identificeret eller identificerbar fysisk person Peter Hansen Salgsdirektør Ansat siden 2001 Gift med Trine på 6. år, har 2 børn Gennem en skilsmisse for 8 år siden Entusiastisk personlighedstype ifølge Meyers Briggs Social Styles analyse Lider af kronisk hovedpine Medlem af DJØF Har stress-symptomer og et alvorligt alkoholmisbrug CPR. Nr Bor i Charlottenlund Har haft 10 sygedage i år Almindelige Semifølsomme Følsomme Personnummer

7 7 Oplysningskategorier Personnummer 11 Telefonnummer 13 Racemæssig el. etnisk baggrund, politisk, religiøs el. filosofisk overbevisning, fagforening, seksuelle og helbredsmæssige forhold, fx førtidspension 7 Strafbare forhold, væsentlige sociale problemer og andre rent private forhold, fx selvmordsforsøg, registreret partnerskab, personligheds- og færdighedstest samt straffeattest 8 Fx navn, adresse, fødselsdato, titel, telefonnummer, -adresse, købshistorik, IP-adresse, faktureringsoplysninger, familieforhold, bolig, bil og stilling 6

8 8 Hvilke personoplysninger må behandles? Almindelige personoplysninger vil normalt kunne registreres, i det omfang virksomheden skal bruge oplysningerne Som tommelfingerregel må virksomheden registrere de oplysninger om en ansøger, som personen selv afgiver i sin ansøgning Reglerne herom findes i persondatalovens 6 Følsomme personoplysninger må virksomheden som hovedregel kun registrere, hvis medarbejderen har givet udtrykkeligt samtykke hertil Følsomme oplysninger kan dog registreres, hvis det er nødvendigt for at opfylde bestemmelser i en lov eller bekendtgørelse udstedt i medfør af lov Behandling af oplysninger om fagforeningsmæssige tilhørsforhold kan ske, hvis behandlingen er nødvendig for overholdelsen af arbejdsgiverens arbejdsretlige forpligtelser eller specifikke rettigheder De øvrige regler herom findes i persondatalovens 7 og 8

9 9 Grundlæggende behandlingsbetingelser Proportionalitet Tidsbegrænsning Specificeret formål Relevans Ajourføring

10 10 Generelle krav Virksomheder har en anmeldelsespligt over for Datatilsynet, når den behandler følsomme oplysninger om medarbejdere Manglende anmeldelse, som bliver afsløret fx ved en klagesag, kan i yderste konsekvens medføre strafansvar I visse tilfælde skal der ikke ske anmeldelse, selv om der behandles fortrolige oplysninger: Fx fastsatte undtagelser i bekendtgørelse om undtagelser fra pligten til anmeldelse i den offentlige forvaltning Der kan uden anmeldelse behandles oplysninger om fx sygefravær og sygdomsperioder, pensionsforhold, kildeskatteoplysninger og oplysninger om fratrædelsesgrund Indhentelse af børneattester, jf. 4 i lov om indhentelse af børneattest i forbindelse med ansættelse af personale mv.

11 11 Generelle krav Virksomheder skal træffe fornødne sikkerhedsforanstaltninger for at beskytte personaleoplysninger Det indebærer følgende: Oplysninger må ikke hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes Oplysninger må ikke komme til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med loven

12 12 Hvor længe må oplysninger i personalesager gemmes, efter medarbejderen er fratrådt? Ingen fastsat tidsfrist! Betingelserne i persondatalovens 5 skal være overholdt Specifikt sagligt formål ikke længere tidsrum end nødvendigt Arbejdsgiveren bør overveje, hvilket behov der konkret er for at gemme oplysninger efter medarbejderens fratræden I Datatilsynets kladde til offentlige myndigheders anmeldelse af personaleadministration har tilsynet foreslået en sletningsfrist på maksimalt 20 år for personalesager

13 13 Nye specifikke minimumskrav Fra januar 2015 har Datatilsynet indført nye specifikke minimumskrav for datasikkerhed I forbindelse med personaleadministration 1. Beskrivelse af beskyttelse af personaleoplysninger og implementering af minimumskrav 2. Begrænset adgang sagligt behov 3. Instruktion og oplæring

14 14 Nye specifikke minimumskrav 4. Aflåst fysisk opbevaring 5. Adgangskoder 6. Registrering af forgæves adgangsforsøg

15 15 Nye specifikke minimumskrav 7. Beskyttelse af personaleoplysninger på USB-nøgler 8. Firewall og viruskontrol 9. Kryptering ved hjemmesideformularer

16 16 Nye specifikke minimumskrav 10. Kryptering af s 11. Foranstaltninger ved reparation, salg og kassation af dataudstyr/datamedier 12. Ekstern databehandler - databehandleraftaler

17 Datadisciplin i HR (2) Må arbejdsgiver læse den ansattes s?

18 18 Højesterets dom af 4. februar 2015 Fakta Forsker blev opsagt i november 2008 under sin barselsorlov I februar 2009 blev forskeren bortvist af sin arbejdsgiver for at have videregivet fortrolige oplysninger til sin samlever, der var beskæftiget indenfor samme felt Arbejdsgiveren havde gennemgået forskerens korrespondance for at fremskaffe dokumentation for, at hun havde videregivet de fortrolige oplysninger

19 19 Højesterets dom af 4. februar 2015 (fortsat) Præmisserne Der var ikke grundlag for at tilkende forskeren godtgørelse for tort efter erstatningsansvarsloven, da arbejdsgiveren ikke havde gennemlæst meddelelser af privat karakter i videre omfang end nødvendigt. Arbejdsgiver havde desuden mistanke om, at forskeren havde lækket fortrolige oplysninger. Arbejdsgiver havde derfor ikke foretaget en krænkelse af forskerens privatliv Arbejdsgiver havde løftet sin bevisbyrde for, at afskedigelsen ikke var i strid med ligebehandlingsloven Bortvisningen var uberettiget, da det ikke var godtgjort, at forskeren havde videregivet fortrolige oplysninger eller på anden måde optrådt illoyalt. Forskeren havde derfor krav på fratrædelsesgodtgørelse efter funktionærlovens 2b for uberettiget bortvisning, selvom hun allerede var i opsagt stilling

20 20 Højesterets dom af 4. februar 2015 (fortsat) Hvad kan vi lære af dommen? Hvis arbejdsgiver har en begrundet mistanke om, at den ansatte har forsøgt at skade virksomheden, kan det være berettiget at gennemgå den ansattes korrespondance Nedskrevne retningslinjer Vær fortsat opmærksom på reglerne i persondataloven, erstatningsansvarsloven (tortgodtgørelse) og straffeloven (brevhemmelighed) Undgå at læse den ansattes private oplysninger!!!

21 Spørgsmål? 21

22 Fortrydelse af opsigelse og redressering Kan man fortryde en opsigelse?

23 23 Tilfældegrupper Fortryde en ansættelse Fortryde en opsigelse Redressere Fortryde en adfærd, som er ulovlig eller overenskomststridig

24 24 Fortryde en ansættelse Tilregnelig eller utilregnelig udeblivelse, afvisning af tiltrædelse, hvornår? Funktionærlovens 4: erstatning og/eller ½ månedsløn Varsel Prøveperiode

25 25 Fortryde en opsigelse En opsigelse er et påbud Meddelelse, der medfører en retsvirkning for modtageren. Retsvirkning af et påbud indtræder, når påbuddet kommer frem til modtageren, uanset om modtageren læser det, idet modtageren ikke skal kunne undgå retsvirkningen ved at undlade at gøre sig bekendt med påbuddet. (Ny dom det kommer vi til!) Inden opsigelsen har virket bestemmende på arbejdsgiverens dispositioner Tilbagekaldelsen ikke af anden grund er til væsentlig ulempe for parten, f.eks. fordi tillidsforholdet mellem parterne må anses for ødelagt som følge af opsigelsen

26 26 Fortryde en opsigelse Domspraksis FV af 6. juli 1976 nej Gik, fortrød dagen efter Højesterets dom U H ja Tjenestemand, som fortrød, pensionselement Højesterets dom af 11. april 2013 ja Skriftlig opsigelse tilbagekaldt dagen efter Privat Voldgift af 3. februar 2015 ja Arbejdsgiver opsagde i strid med ejeraftale, og erklærede sig dagen efter enig i, at opsigelsen var en nullitet

27 27 Redressere Forkert opsigelsesvarsel, for stort, for lille Meddelelse om fritstilling Fritagelse for konkurrencebegrænsning Fejl i øvrigt Mandat

28 28 Fortryde en adfærd, som er ulovlig eller overenskomststridig Eksempler: Opsigelse uden kopi til fagforening For lille opsigelsesvarsel Manglende viden om særlig beskyttelse, fx graviditet eller tillidsmandsbeskyttelse

29 29 Ny dom Højesteretsdom af 31. marts 2015 Et påbud skal være kommet frem, før det har retsvirkning Anbefalet brev er ikke udleveret eller afhentet, og returneres til afsender Ikke kommet frem, hvorfor fogedretten ikke havde indkaldt en debitor lovligt til et fogedretsmøde Dommen rummer en overordnet tolkning af kravet at et påbud er kommet frem, og regulerer derfor også opsigelser eller andre ansættelsesretlige påbud Hvid afleveringsattest (bevis for aflevering), modtagelsesbevis (bevis for modtagelse), almindelig post, og mail, hvis dette er en normal kommunikationsform. SMS?

30 Spørgsmål? 30

31 Retlig interesse Ligebehandlingsnævnet Nye begrænsninger i adgang til at klage

32 32 Ligebehandlingsnævnet Ligebehandlingsnævnet er et uafhængigt og domstolslignende organ, der behandler klager over påstået ulovlig forskelsbehandling inden for og uden for arbejdsmarkedet Det er gratis at klage til nævnet Sager der forudsætter partsforklaringer (mundtlige) eller vidneforklaringer afvises. Den 1. juli 2015 træder en lovændring om Ligebehandlingsnævnet i kraft Ligebehandlingsnævnet vil fremover kun skulle behandle en klage, hvis den person, der klager, har en retlig interesse i sagen

33 33 Gældende regler: En person kan klage til Ligebehandlingsnævnet, hvis personen selv er direkte berørt af den mulige forskelsbehandling En person kan klage til Ligebehandlingsnævnet, hvis personen blot tilhører den gruppe, som bliver forskelsbehandlet Fx kan en mand få behandlet en klage over, at mænd skal betale en højere entrépris til en natklub end kvinder, selv om han ikke selv personligt har været udsat for en sådan forskelsbehandling, men blot har hørt eller læst om det Der kan ikke tilkendes en godtgørelse i sager, hvor klageren blot tilhører den gruppe, der bliver forskelsbehandlet Fx kvindeetager, frisørpriser, swingerklubber

34 34 Nye regler: En person kan fremover kun klage til Ligebehandlingsnævnet, hvis personen har en retlig interesse i, at sagen bliver behandlet Retlig interesse skal forstås som en individuel og aktuel interesse i den konkrete sag Formålet er blandt andet at skabe harmonisering mellem adgangen til at få behandlet en sag ved Ligebehandlingsnævnet og adgangen til at få behandlet en civil sag ved de almindelige domstole Hvis klager ikke har en retlig interesse i at få sagen prøvet ved Ligebehandlingsnævnet, skal Ligebehandlingsnævnet afvise sagen En person, der klager over brud på forskelsbehandlingsloven eller ligebehandlingsloven i forhold til personens eget ansættelsesforhold vil altid have fornøden retlig interesse

35 35 Nye regler: Hidtil er alle klager blevet behandlet i ligebehandlingsnævnet med deltagelse af mindst 3 nævnsmedlemmer Fremover kan sager afgøres af et medlem af formandsskabet, hvis det vurderes, at sagen kan afgøres i overensstemmelse med fast retspraksis eller nævnspraksis Det kan fx være sager om godtgørelse for opsigelse under barsel, hvor godtgørelsesniveauet oftest ligger fast Formandsskabet består altid af dommere

36 Spørgsmål? 36

37 Ændringerne i funktionærlovens 2A

38 38 Ole-Andersen dommen Ændringerne kommer i kølvandet på Ole-Andersen dommen (sag C-499/0) EU-Domstolen: En funktionær, som fortsat forfølger en erhvervsmæssig karriere, har ret til en fratrædelsesgodtgørelse på lige fod med andre afskedigede funktionærer, selvom den pågældende funktionær har en alder, som giver vedkommende mulighed for at overgå til arbejdsgiverbetalt alderspension Højesteret: Det afgørende er, om medarbejderen må antages midlertidigt at have givet afkald på alderspension med henblik på at forfølge en erhvervsmæssig karriere Spørgsmålet er, om funktionæren har ret til en fratrædelsesgodtgørelse i denne situation Dette spørgsmål bør lovgivningsmagten tage stilling til

39 39 Nye anciennitetskrav Funktionæren skal have været ansat i: 12 år (1 måneds godtgørelse) 17 år (3 måneders godtgørelse) Tidligere gældende: 12 år (1 måneds godtgørelse) 15 år (2 måneders godtgørelse) 18 år (3 måneders godtgørelse)

40 40 Hvad med pension? Lovændringen indebærer, at det ikke længere vil have betydning for funktionærens ret til fratrædelsesgodtgørelse, om vedkommende går på pension, har mulighed for at gå på pension eller fortsat forfølger en erhvervsmæssig karriere efter fratrædelsen Det er en ubetinget og undtagelsesfri rettighed til fratrædelsesgodtgørelse Der er således tale om en form for belønning eller anerkendelse af lang og tro tjeneste Forskellen Tidligere: Sigtet var at mildne overgangen til andet arbejde Nu: Det er ikke længere en del af bestemmelsens rationale, at funktionæren fortsat skal forfølge en erhvervsmæssig karriere

41 41 Ingen ændringer i praksis Praksis i relation til, hvornår funktionæren opfylder anciennitetskravet på hhv. 12 eller 17 år, gælder stadig Det vil fortsat være på fratrædelsestidspunktet, at fratrædelsesgodtgørelsen skal betales Opsigelsestidspunktet er afgørende for, om den tidligere gældende eller nuværende bestemmelse om fratrædelsesgodtgørelse skal anvendes Opsigelse efter den 1. februar 2015: den nye bestemmelse finder anvendelse Opsigelse før den 1. februar 2015: den gamle bestemmelse finder anvendelse (OBS: Også selvom fratrædelsen sker efter den 1. februar 2015) Lovens bestemmelser kan ikke fraviges til ugunst for funktionæren, så overenskomstbestemmelser eller individuelle aftaler, der stiller funktionæren ringere med hensyn til fratrædelsesgodtgørelse end den nye bestemmelse, vil ikke kunne gøres gældende

42 42 Udgiftsneutral ændring Den tidligere ret til to måneders løn efter 15 års ansættelse er afskaffet, så der nu kun opereres med godtgørelser efter 12 og 17 års ansættelse på hhv. en og tre måneders løn Hensigten med lovændringen er ikke at ændre på de omkostninger, som bestemmelsen påfører arbejdsgiverne Dog vil der være funktionærer med 15 års anciennitet, der havde set frem til at modtage en godtgørelse på to måneders løn efter de tidligere regler, som nu alene vil være berettiget til en godtgørelse på en måneds løn Ændringerne vurderes at sikre, at arbejdsgivere hverken har nævneværdigt større eller mindre udgifter til fratrædelsesgodtgørelser i henhold til den nye bestemmelse i sammenligning med den tidligere bestemmelse

43 43 Konsekvenser Lovændringen vurderes ikke at have nævneværdige økonomiske eller administrative konsekvenser for det offentlige eller erhvervslivet Lovændringen forventes samlet at udgøre en lettelse af de administrative byrder, der er forbundet med funktionærers ret til fratrædelsesgodtgørelse Reglen gør det mere tydeligt for funktionæransatte, hvorvidt de har ret til fratrædelsesgodtgørelse eller ej

44 44 Konklusion Ændringen af funktionærloven sikrer, at de danske regler nu er i overensstemmelse med det EUretlige forbud mod forskelsbehandling på grund af alder Lovændringen forenkler reglerne væsentligt, da den hidtidige bestemmelse om to måneders godtgørelse efter 15 års anciennitet afskaffes Alle funktionærer, der opfylder anciennitetskravene per 1. februar 2015, er berettigede til en fratrædelsesgodtgørelse, hvis de bliver bortvist uberettiget eller afskediget

45 Spørgsmål? 45

46 Ophævelse af 70-årsgrænsen

47 47 Ligebehandling Ifølge forskelsbehandlingsloven, som implementerer dele af ligebehandlingsdirektivet, må en arbejdsgiver hverken direkte eller indirekte forskelsbehandle medarbejdere på grund af en nærmere række kriterier, herunder alder En arbejdsgiver må således ikke forskelsbehandle medarbejdere ved ansættelse, afskedigelse, forflyttelse, forfremmelse eller med hensyn til løn- og arbejdsvilkår Det har hidtil været lovligt at indgå individuelle aftaler og kollektive overenskomster om, at et ansættelsesforhold skulle ophøre, når medarbejderen fylder 70 år Eksempel på en tidligere gyldig bestemmelse: Ansættelsesforholdet ophører uden opsigelse ved udgangen af den måned, hvor Medarbejderen fylder 70 år

48 48 Lovændring Fra den 1. januar 2016 er det ikke længere gyldigt at aftale en pligtmæssig fratrædelsesalder, hverken ved individuel aftale eller kollektiv overenskomst Allerede indgåede individuelle aftaler om en pligtmæssig fratrædelsesalder vil være ugyldige efter den 1. februar 2016 Kollektive overenskomster indgået mellem den 1. januar 2008 og den 1. januar 2016: Gældende bestemmelser om pligtmæssig fratrædelsesalder vil fortsat være gyldige, når loven træder i kraft, men kun til det tidspunkt, hvor overenskomsten kan opsiges til ophør Kollektive overenskomster indgået før den 1. januar 2008: Bestemmelser om pligtmæssig fratrædelsesalder vil formentlig fortsat være gyldige, såfremt aldersgrænsen er objektivt og rimeligt begrundet i et legitimt formål inden for rammerne af dansk ret, og midlerne til at opfylde det pågældende formål er hensigtsmæssige og nødvendige Det er dog usikkert, om dette er udtryk for gældende ret

49 49 Reglernes omfang Reglerne i forskelsbehandlingsloven gælder for arbejdsgivers behandling af lønmodtagere Medarbejdere i almindelige tjenestestillinger, der er underlagt en arbejdsgivers instruktionsbeføjelser, er således omfattet Hvad med direktører? Administrerende direktører er efter en traditionel dansk fortolkning ikke lønmodtagere Lønmodtagerbegrebet i forskelsbehandlingsloven er hverken defineret i loven eller forarbejderne dertil, men det fremgår af ligebehandlingsdirektivet, at direktivet finder anvendelse både i den offentlige og den private sektor på alle personer "uanset branche og uanset niveau i erhvervshierarkiet Foretages en direktivkonform fortolkning, vil administrerende direktører således være omfattet af forskelsbehandlingsloven Beskæftigelsesministeriets opfattelse er, at administrerende direktører vil kunne påberåbe sig beskyttelsen i forskelsbehandlingsloven Et vilkår om pligtmæssig afgang ved en bestemt alder vil derfor ikke kunne gøres gældende for administrerende direktører efter den 1. januar 2016

50 50 Undtagelse Der findes fortsat en undtagelse til forbuddet mod forskelsbehandling på grund af alder Loven tillader, at der opsættes aldersgrænser for adgang eller ret til pensions- eller invaliditetsydelser, som er omfattede af erhvervstilknyttede sociale sikringsordninger Loven tillader endvidere alderskriteriet i aktuarberegninger inden for rammerne af disse ordninger

51 51 Konsekvenser Lovændringen har kun marginale økonomiske konsekvenser for det offentlige, da det forventes, at arbejdskraftudbuddet marginalt vil blive forøget som følge af ophævelsen af muligheden for at indføre pligtmæssig fratrædelse for lønmodtagere, når de fylder 70 år og derover Individuelle ansættelseskontrakter, der indeholder bestemmelser om ophør af ansættelsesforholdet ved det fyldte 70. år, vil skulle ændres, hvilket indebærer en vis administrativ byrde for virksomhederne

52 52 Konklusion Lovændringen indebærer, at der ikke længere gyldigt kan aftales en aldersmæssig grænse for, hvornår en medarbejder skal forlade sin arbejdsplads Allerede indgåede individuelle aftaler om fratræden ved en bestemt alder bliver ugyldige den 1. januar 2016, mens bestemmelser af samme art i kollektive aftaler er gyldige, indtil det tidspunkt, overenskomsten kan opsiges til ophør Arbejdsgivere bør være opmærksomme på, at ansættelseskontrakter med bestemmelser om pligtmæssig fratræden skal laves om, så dette vilkår slettes Alternativt kan der laves et tillæg til kontrakten, hvoraf det fremgår, at vilkåret ikke længere er gældende Dette er vigtigt for at sikre, at ansættelseskontrakten er i overensstemmelse med reglerne i ansættelsesbevisloven, da lønmodtageren ellers kan rejse krav om godtgørelse for mangelfuldt ansættelsesbevis

53 Spørgsmål? 53

54 54 Kontakt Mads Krarup Partner Aarhus Arbejdsret T M E

55 55 København Danmark Aarhus Danmark Shanghai Kina T

http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/gettext.pl?where=&lang=da&num=79898987c19...

http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/gettext.pl?where=&lang=da&num=79898987c19... Side 1 af 8 VIGTIG JURIDISK MEDDELELSE. Oplysningerne på dette netsted er omfattet af en erklæring om ansvarsfraskrivelse og en meddelelse om ophavsret. DOMSTOLENS DOM (Store Afdeling) 12. oktober 2010

Læs mere

Funktionærloven. - med kommentarer

Funktionærloven. - med kommentarer 2012 Funktionærloven - med kommentarer Denne pjece beskriver dine rettigheder og pligter som funktionær i de almindeligt forekommende situationer, men vi vil alligevel opfordre dig til at kontakte PROSA,

Læs mere

Afskedigelsesvejledning til universiteterne

Afskedigelsesvejledning til universiteterne Afskedigelsesvejledning til universiteterne < Afskedigelsesvejledning til universiteterne Udgivet af: Universitets- og Bygningsstyrelsen Bredgade 43 1260 København K Telefon: 3395 1200 Fax: 3395 1300 December

Læs mere

at undgå diskrimination

at undgå diskrimination GODE RÅD OM... at undgå diskrimination SIDE 1 indhold 3 Indledning 3 Begrebet forskelsbehandling 4 Chikane 4 Nationalitet 4 Handicap 5 Alder 6 Registrering 7 Godtgørelse for overtrædelse af loven 7 Ugyldige

Læs mere

Guide om Ansættelse og afsked af postarbejdere

Guide om Ansættelse og afsked af postarbejdere Aftaler & Vilkår Løn- & Personalevilkår September 2012 Guide om Ansættelse og afsked af postarbejdere Indholdsfortegnelse Forord... 5 1. Afgrænsning... 6 2. Ansættelse... 7 3. Generelt om ansættelse...

Læs mere

Vejledning om håndtering af Rigsadvokatens underretning

Vejledning om håndtering af Rigsadvokatens underretning Vejledning om håndtering af Rigsadvokatens underretning Denne vejledning forklarer, hvorfor Rigsadvokaten har kontaktet Dem, og hvordan De skal behandle de oplysninger, De har fået. Vejledning omtaler

Læs mere

Nyt om kollektiv arbejdsret Maj 2015

Nyt om kollektiv arbejdsret Maj 2015 Nyt om kollektiv arbejdsret Maj 2015 Udgivet af sekretariatet for Arbejdsretten, Tjenestemandsretten samt Den Kommunale og Regionale Tjenestemandsret, Sankt Annæ Plads 5, 1250 København K tlf. 33 95 67

Læs mere

Notat. Notat om love og regler der unødigt vanskeliggør anvendelsen af cloud computing

Notat. Notat om love og regler der unødigt vanskeliggør anvendelsen af cloud computing Notat Notat om love og regler der unødigt vanskeliggør anvendelsen af cloud computing Indholdsfortegnelse: 1. Indledning...2 2. Definition af cloud computing og eksempler herpå...3 3. Sikkerhed i cloud

Læs mere

Der er ikke tale om et generelt forbud mod afskedigelser i virksomhedsoverdragelsessituationer,

Der er ikke tale om et generelt forbud mod afskedigelser i virksomhedsoverdragelsessituationer, N O TAT Afskedigelse ved virksomhedsoverdragelse Dette notat behandler reglerne for opsigelse af medarbejdere i forbindelse med, at der sker en virksomhedsoverdragelse. Notatet er udarbejdet af KL s Juridiske

Læs mere

Oversigt (indholdsfortegnelse)

Oversigt (indholdsfortegnelse) Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 - Almindelige bestemmelser Kapitel 2 - Generelle sikkerhedsbestemmelser Kapitel 3 - Supplerende sikkerhedsforanstaltninger for anmeldelsespligtige behandlinger

Læs mere

HR Jura. September 2013. www.accura.dk

HR Jura. September 2013. www.accura.dk September 2013 HR Jura Efter sommerferien er HRJura nu tilbage, og vi tager denne gang fat på forskellige ansættelsesretlige emner, der har været behandlet i den seneste praksis, herunder aldersdiskrimination

Læs mere

1. FORORD ET NÆVN BLIVER TIL 2 2. FRA KLAGE TIL AFGØRELSE 4 3. LIGEBEHANDLINGSNÆVNETS MULIGHEDER OG BEGRÆNSNINGER 7

1. FORORD ET NÆVN BLIVER TIL 2 2. FRA KLAGE TIL AFGØRELSE 4 3. LIGEBEHANDLINGSNÆVNETS MULIGHEDER OG BEGRÆNSNINGER 7 Årsberetning 2009 ÅRSBERETNING 2009 For Ligebehandlingsnævnet 1. FORORD ET NÆVN BLIVER TIL 2 2. FRA KLAGE TIL AFGØRELSE 4 3. LIGEBEHANDLINGSNÆVNETS MULIGHEDER OG BEGRÆNSNINGER 7 4. KENDER DU LIGEBEHANDLINGSNÆVNET?

Læs mere

D O M. Afsagt den 10. oktober 2012 af Østre Landsrets 8. afdeling (landsdommerne M. Lerche, Arne Brandt og Birgitte Grønborg Juul).

D O M. Afsagt den 10. oktober 2012 af Østre Landsrets 8. afdeling (landsdommerne M. Lerche, Arne Brandt og Birgitte Grønborg Juul). D O M Afsagt den 10. oktober 2012 af Østre Landsrets 8. afdeling (landsdommerne M. Lerche, Arne Brandt og Birgitte Grønborg Juul). 8. afd. nr. B-3292-11: Ældre Sagen som mandatar for A (advokat Peter Breum)

Læs mere

I noterne er der blandt andet henvist til Ankestyrelsens praksis, der kan hentes på www.ast.dk.

I noterne er der blandt andet henvist til Ankestyrelsens praksis, der kan hentes på www.ast.dk. Orientering 21. april 2012 Vejledning om sygedagpenge og refusion Dansk Erhverv har udarbejdet denne vejledning, der giver et overblik over reglerne om sygedagpenge og arbejdsgivers ret til refusion, herunder

Læs mere

Håndbog om afskedigelse

Håndbog om afskedigelse Håndbog om afskedigelse December 2011 Håndbog om afskedigelse December 2011 Håndbog om afskedigelse Udgivet december 2011 Udgivet af Moderniseringsstyrelsen Publikationen er udelukkende udsendt elektronisk.

Læs mere

Vejledning om håndtering af stillingsændringer

Vejledning om håndtering af stillingsændringer Vejledning om håndtering af stillingsændringer Koncern HR november 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Ledelse og samarbejde 3. Rammerne for ændringer i den enkelte medarbejders ansættelsesvilkår

Læs mere

Personalestyrelsen. Vejledning om medarbejdernes indflydelse og vilkår ved udbud og udlicitering

Personalestyrelsen. Vejledning om medarbejdernes indflydelse og vilkår ved udbud og udlicitering Personalestyrelsen CFU Vejledning om medarbejdernes indflydelse og vilkår ved udbud og udlicitering November 2004 Vejledning om medarbejdernes indflydelse og vilkår ved udbud og udlicitering Vejledning

Læs mere

Vejledning om fleksjob m.v. af 7. nov. 2013

Vejledning om fleksjob m.v. af 7. nov. 2013 Vejledning om fleksjob m.v. af 7. nov. 2013 Vejledningen findes HER Indledning I vejledningen gøres der rede for regler og praksis vedrørende fleksjobordningen. Vejledningen retter sig især mod de ændringer

Læs mere

JERNBANE- OVERENSKOMSTEN

JERNBANE- OVERENSKOMSTEN VERENSKOMST JERNBANE- OVERENSKOMSTEN 2014 2017 For fremførelse af lokomotiver, selvkørende tog m.v. samt banevedligeholdelse på de tekniske områder, serviceydelse til fremførelse m.v. samt arbejdslederfunktioner

Læs mere

Temahæfte: Virksomhedsoverdragelse. Af Per Lehmann, Flemming H. Grønsund og Sanne Aakermann Østrup

Temahæfte: Virksomhedsoverdragelse. Af Per Lehmann, Flemming H. Grønsund og Sanne Aakermann Østrup Temahæfte: Virksomhedsoverdragelse Af Per Lehmann, Flemming H. Grønsund og Sanne Aakermann Østrup Temahæftets tekst bygger videre på teksten i bogen Arbejdsret for tillidsvalgte. I dette temahæfte er der

Læs mere

Jernbaneoverenskomsten

Jernbaneoverenskomsten Jernbaneoverenskomsten 2012 2014 For fremførelse af lokomotiver, selvkørende tog m.v. samt banevedligeholdelse på de tekniske områder, serviceydelse til fremførelse m.v. samt arbejdslederfunktioner Indgået

Læs mere

Usaglig afskedigelse 1

Usaglig afskedigelse 1 Usaglig afskedigelse 1 Usaglig afskedigelse Udgivet af CO-industri oktober 2009 Redaktion: Azad Cakmak Layout: Lise Trampedach Tryk: Hellbrandt Trykcenter Oplag: 5000 stk ISBN/EAN EAN 9788792141026 CO-Meddelelse

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om ferie

Forslag. Lov om ændring af lov om ferie Fremsat den {FREMSAT} af beskæftigelsesministeren Forslag til Lov om ændring af lov om ferie (Erstatningsferie for sygdom under ferien, samtidighedsferie for særlige grupper og indberetning til indkomstregisteret

Læs mere

Beskyttelse af goodwill konkurrencebegrænsende aftaler

Beskyttelse af goodwill konkurrencebegrænsende aftaler Beskyttelse af goodwill konkurrencebegrænsende aftaler Indledning Hvad er goodwill? Virksomhedsoverdragelse En formuerettighed den pris K er villig til at give for virksomheden. Hvordan beskyttes goodwill?

Læs mere

TAVSHEDSPLIGT OG VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER

TAVSHEDSPLIGT OG VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER TAVSHEDSPLIGT OG VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER Reglerne om tavshedspligt og videregivelse af fortrolige oplysninger har stor praktisk betydning, da vi som medarbejdere i kommunen behandler mange personfølsomme

Læs mere

Midlertidige ansættelser

Midlertidige ansættelser Midlertidige ansættelser Dansk Magisterforening Magistrenes Hus Lyngbyvej 32 F 2100 København Ø Telefon: 39 15 30 45 Telefax: 39 15 30 55 dm@magister.dk www.magister.dk Redaktion: Arkæolog Hanne Dahlerup

Læs mere

Forslag. 5. I 12, stk. 1,1. pkt., indsættes efter naturalisation : for ansøgere, der er fyldt 18 år,.

Forslag. 5. I 12, stk. 1,1. pkt., indsættes efter naturalisation : for ansøgere, der er fyldt 18 år,. Udlændingeafdelingen Kontor: Indfødsretskontoret Sagsbeh: Trine Priess Sørensen Sagsnr.: 2014-9300-0008 Dok.: 1224298 Forslag til Lov om ændring af lov om dansk indfødsret (Accept af dobbelt statsborgerskab

Læs mere

November 2009. 1 Multimedieskat. 2 Ansættelsesretlige aspekter. 3 Vederlagsaftalen. Administration af bruttolønsordning - outsourcing

November 2009. 1 Multimedieskat. 2 Ansættelsesretlige aspekter. 3 Vederlagsaftalen. Administration af bruttolønsordning - outsourcing 1 Multimedieskat 2 Ansættelsesretlige aspekter 3 Vederlagsaftalen 4 Administration af bruttolønsordning - outsourcing 1 Multimedieskat Af advokat Jakob Krogsøe Som en del af Forårspakken introduceredes

Læs mere

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret 1 Nyuddannet søges 2 Selvstændig konsulent var også lønmodtager 7 Offentligt ansattes ytringsfrihed 8 Arbejdsgiverorganisations forlig var bindende 3 Forlængelse af tidsbegrænset ansættelsesaftale 4 Tvunget

Læs mere

OVERENSKOMST. for Akademikere i CSC Scandihealth A/S. mellem. CSC Scandihealth A/S. Ingeniørforeningen i Danmark (IDA) Dansk Magisterforerning

OVERENSKOMST. for Akademikere i CSC Scandihealth A/S. mellem. CSC Scandihealth A/S. Ingeniørforeningen i Danmark (IDA) Dansk Magisterforerning OVERENSKOMST for Akademikere i CSC Scandihealth A/S mellem CSC Scandihealth A/S og Ingeniørforeningen i Danmark (IDA) Dansk Magisterforerning Danmarks Jurist og Økonomforbund (DJØF) og Arkitektforbundet

Læs mere