Morgenmøde hos Bech-Bruun 27. april Nyheder indenfor arbejds- og ansættelsesret

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Morgenmøde hos Bech-Bruun 27. april 2015. Nyheder indenfor arbejds- og ansættelsesret"

Transkript

1 Morgenmøde hos Bech-Bruun 27. april 2015 Nyheder indenfor arbejds- og ansættelsesret

2 2 Agenda Datadisciplin i HR Fortrydelse af opsigelse og redressering Retlig interesse ved Ligebehandlingsnævnet Ændringerne i funktionærlovens 2a Ophævelse af 70-årsgrænsen

3 Datadisciplin i HR (1) Hvilke krav stilles til opbevaring og håndtering af personaleoplysninger?

4 4 Personaleadministration omfattet af persondataloven Når en virksomhed indsamler og opbevarer oplysninger om personer, der er ansat i virksomheden, som har været ansat, eller som søger job i virksomheden, gælder persondataloven Det er ikke afgørende, om oplysningerne om de ansatte opbevares (registreres) i et edb-register Også opbevaring i personalesager, i ringbind eller på anden systematisk vis er omfattet

5 5 Hvilke personoplysninger må behandles? Udtrykket "behandling af oplysninger" dækker over forskellige måder at håndtere personoplysninger på, fx omfattes både indsamling, systematisering, registrering, brug og videregivelse af oplysninger Virksomheder opbevarer og behandler forskellige typer af oplysninger om de ansatte Almindelige oplysninger: fx identifikationsoplysninger så som medarbejderens navn, adresse, kontooplysninger, mv. Følsomme oplysninger: fx helbredsoplysninger, oplysninger om strafbare forhold samt andre oplysninger om rent private forhold (politisk overbevisning, seksuel orientering, mv.)

6 Eksempel - personalemappe Enhver form for information om en identificeret eller identificerbar fysisk person Peter Hansen Salgsdirektør Ansat siden 2001 Gift med Trine på 6. år, har 2 børn Gennem en skilsmisse for 8 år siden Entusiastisk personlighedstype ifølge Meyers Briggs Social Styles analyse Lider af kronisk hovedpine Medlem af DJØF Har stress-symptomer og et alvorligt alkoholmisbrug CPR. Nr Bor i Charlottenlund Har haft 10 sygedage i år Almindelige Semifølsomme Følsomme Personnummer

7 7 Oplysningskategorier Personnummer 11 Telefonnummer 13 Racemæssig el. etnisk baggrund, politisk, religiøs el. filosofisk overbevisning, fagforening, seksuelle og helbredsmæssige forhold, fx førtidspension 7 Strafbare forhold, væsentlige sociale problemer og andre rent private forhold, fx selvmordsforsøg, registreret partnerskab, personligheds- og færdighedstest samt straffeattest 8 Fx navn, adresse, fødselsdato, titel, telefonnummer, -adresse, købshistorik, IP-adresse, faktureringsoplysninger, familieforhold, bolig, bil og stilling 6

8 8 Hvilke personoplysninger må behandles? Almindelige personoplysninger vil normalt kunne registreres, i det omfang virksomheden skal bruge oplysningerne Som tommelfingerregel må virksomheden registrere de oplysninger om en ansøger, som personen selv afgiver i sin ansøgning Reglerne herom findes i persondatalovens 6 Følsomme personoplysninger må virksomheden som hovedregel kun registrere, hvis medarbejderen har givet udtrykkeligt samtykke hertil Følsomme oplysninger kan dog registreres, hvis det er nødvendigt for at opfylde bestemmelser i en lov eller bekendtgørelse udstedt i medfør af lov Behandling af oplysninger om fagforeningsmæssige tilhørsforhold kan ske, hvis behandlingen er nødvendig for overholdelsen af arbejdsgiverens arbejdsretlige forpligtelser eller specifikke rettigheder De øvrige regler herom findes i persondatalovens 7 og 8

9 9 Grundlæggende behandlingsbetingelser Proportionalitet Tidsbegrænsning Specificeret formål Relevans Ajourføring

10 10 Generelle krav Virksomheder har en anmeldelsespligt over for Datatilsynet, når den behandler følsomme oplysninger om medarbejdere Manglende anmeldelse, som bliver afsløret fx ved en klagesag, kan i yderste konsekvens medføre strafansvar I visse tilfælde skal der ikke ske anmeldelse, selv om der behandles fortrolige oplysninger: Fx fastsatte undtagelser i bekendtgørelse om undtagelser fra pligten til anmeldelse i den offentlige forvaltning Der kan uden anmeldelse behandles oplysninger om fx sygefravær og sygdomsperioder, pensionsforhold, kildeskatteoplysninger og oplysninger om fratrædelsesgrund Indhentelse af børneattester, jf. 4 i lov om indhentelse af børneattest i forbindelse med ansættelse af personale mv.

11 11 Generelle krav Virksomheder skal træffe fornødne sikkerhedsforanstaltninger for at beskytte personaleoplysninger Det indebærer følgende: Oplysninger må ikke hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes Oplysninger må ikke komme til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med loven

12 12 Hvor længe må oplysninger i personalesager gemmes, efter medarbejderen er fratrådt? Ingen fastsat tidsfrist! Betingelserne i persondatalovens 5 skal være overholdt Specifikt sagligt formål ikke længere tidsrum end nødvendigt Arbejdsgiveren bør overveje, hvilket behov der konkret er for at gemme oplysninger efter medarbejderens fratræden I Datatilsynets kladde til offentlige myndigheders anmeldelse af personaleadministration har tilsynet foreslået en sletningsfrist på maksimalt 20 år for personalesager

13 13 Nye specifikke minimumskrav Fra januar 2015 har Datatilsynet indført nye specifikke minimumskrav for datasikkerhed I forbindelse med personaleadministration 1. Beskrivelse af beskyttelse af personaleoplysninger og implementering af minimumskrav 2. Begrænset adgang sagligt behov 3. Instruktion og oplæring

14 14 Nye specifikke minimumskrav 4. Aflåst fysisk opbevaring 5. Adgangskoder 6. Registrering af forgæves adgangsforsøg

15 15 Nye specifikke minimumskrav 7. Beskyttelse af personaleoplysninger på USB-nøgler 8. Firewall og viruskontrol 9. Kryptering ved hjemmesideformularer

16 16 Nye specifikke minimumskrav 10. Kryptering af s 11. Foranstaltninger ved reparation, salg og kassation af dataudstyr/datamedier 12. Ekstern databehandler - databehandleraftaler

17 Datadisciplin i HR (2) Må arbejdsgiver læse den ansattes s?

18 18 Højesterets dom af 4. februar 2015 Fakta Forsker blev opsagt i november 2008 under sin barselsorlov I februar 2009 blev forskeren bortvist af sin arbejdsgiver for at have videregivet fortrolige oplysninger til sin samlever, der var beskæftiget indenfor samme felt Arbejdsgiveren havde gennemgået forskerens korrespondance for at fremskaffe dokumentation for, at hun havde videregivet de fortrolige oplysninger

19 19 Højesterets dom af 4. februar 2015 (fortsat) Præmisserne Der var ikke grundlag for at tilkende forskeren godtgørelse for tort efter erstatningsansvarsloven, da arbejdsgiveren ikke havde gennemlæst meddelelser af privat karakter i videre omfang end nødvendigt. Arbejdsgiver havde desuden mistanke om, at forskeren havde lækket fortrolige oplysninger. Arbejdsgiver havde derfor ikke foretaget en krænkelse af forskerens privatliv Arbejdsgiver havde løftet sin bevisbyrde for, at afskedigelsen ikke var i strid med ligebehandlingsloven Bortvisningen var uberettiget, da det ikke var godtgjort, at forskeren havde videregivet fortrolige oplysninger eller på anden måde optrådt illoyalt. Forskeren havde derfor krav på fratrædelsesgodtgørelse efter funktionærlovens 2b for uberettiget bortvisning, selvom hun allerede var i opsagt stilling

20 20 Højesterets dom af 4. februar 2015 (fortsat) Hvad kan vi lære af dommen? Hvis arbejdsgiver har en begrundet mistanke om, at den ansatte har forsøgt at skade virksomheden, kan det være berettiget at gennemgå den ansattes korrespondance Nedskrevne retningslinjer Vær fortsat opmærksom på reglerne i persondataloven, erstatningsansvarsloven (tortgodtgørelse) og straffeloven (brevhemmelighed) Undgå at læse den ansattes private oplysninger!!!

21 Spørgsmål? 21

22 Fortrydelse af opsigelse og redressering Kan man fortryde en opsigelse?

23 23 Tilfældegrupper Fortryde en ansættelse Fortryde en opsigelse Redressere Fortryde en adfærd, som er ulovlig eller overenskomststridig

24 24 Fortryde en ansættelse Tilregnelig eller utilregnelig udeblivelse, afvisning af tiltrædelse, hvornår? Funktionærlovens 4: erstatning og/eller ½ månedsløn Varsel Prøveperiode

25 25 Fortryde en opsigelse En opsigelse er et påbud Meddelelse, der medfører en retsvirkning for modtageren. Retsvirkning af et påbud indtræder, når påbuddet kommer frem til modtageren, uanset om modtageren læser det, idet modtageren ikke skal kunne undgå retsvirkningen ved at undlade at gøre sig bekendt med påbuddet. (Ny dom det kommer vi til!) Inden opsigelsen har virket bestemmende på arbejdsgiverens dispositioner Tilbagekaldelsen ikke af anden grund er til væsentlig ulempe for parten, f.eks. fordi tillidsforholdet mellem parterne må anses for ødelagt som følge af opsigelsen

26 26 Fortryde en opsigelse Domspraksis FV af 6. juli 1976 nej Gik, fortrød dagen efter Højesterets dom U H ja Tjenestemand, som fortrød, pensionselement Højesterets dom af 11. april 2013 ja Skriftlig opsigelse tilbagekaldt dagen efter Privat Voldgift af 3. februar 2015 ja Arbejdsgiver opsagde i strid med ejeraftale, og erklærede sig dagen efter enig i, at opsigelsen var en nullitet

27 27 Redressere Forkert opsigelsesvarsel, for stort, for lille Meddelelse om fritstilling Fritagelse for konkurrencebegrænsning Fejl i øvrigt Mandat

28 28 Fortryde en adfærd, som er ulovlig eller overenskomststridig Eksempler: Opsigelse uden kopi til fagforening For lille opsigelsesvarsel Manglende viden om særlig beskyttelse, fx graviditet eller tillidsmandsbeskyttelse

29 29 Ny dom Højesteretsdom af 31. marts 2015 Et påbud skal være kommet frem, før det har retsvirkning Anbefalet brev er ikke udleveret eller afhentet, og returneres til afsender Ikke kommet frem, hvorfor fogedretten ikke havde indkaldt en debitor lovligt til et fogedretsmøde Dommen rummer en overordnet tolkning af kravet at et påbud er kommet frem, og regulerer derfor også opsigelser eller andre ansættelsesretlige påbud Hvid afleveringsattest (bevis for aflevering), modtagelsesbevis (bevis for modtagelse), almindelig post, og mail, hvis dette er en normal kommunikationsform. SMS?

30 Spørgsmål? 30

31 Retlig interesse Ligebehandlingsnævnet Nye begrænsninger i adgang til at klage

32 32 Ligebehandlingsnævnet Ligebehandlingsnævnet er et uafhængigt og domstolslignende organ, der behandler klager over påstået ulovlig forskelsbehandling inden for og uden for arbejdsmarkedet Det er gratis at klage til nævnet Sager der forudsætter partsforklaringer (mundtlige) eller vidneforklaringer afvises. Den 1. juli 2015 træder en lovændring om Ligebehandlingsnævnet i kraft Ligebehandlingsnævnet vil fremover kun skulle behandle en klage, hvis den person, der klager, har en retlig interesse i sagen

33 33 Gældende regler: En person kan klage til Ligebehandlingsnævnet, hvis personen selv er direkte berørt af den mulige forskelsbehandling En person kan klage til Ligebehandlingsnævnet, hvis personen blot tilhører den gruppe, som bliver forskelsbehandlet Fx kan en mand få behandlet en klage over, at mænd skal betale en højere entrépris til en natklub end kvinder, selv om han ikke selv personligt har været udsat for en sådan forskelsbehandling, men blot har hørt eller læst om det Der kan ikke tilkendes en godtgørelse i sager, hvor klageren blot tilhører den gruppe, der bliver forskelsbehandlet Fx kvindeetager, frisørpriser, swingerklubber

34 34 Nye regler: En person kan fremover kun klage til Ligebehandlingsnævnet, hvis personen har en retlig interesse i, at sagen bliver behandlet Retlig interesse skal forstås som en individuel og aktuel interesse i den konkrete sag Formålet er blandt andet at skabe harmonisering mellem adgangen til at få behandlet en sag ved Ligebehandlingsnævnet og adgangen til at få behandlet en civil sag ved de almindelige domstole Hvis klager ikke har en retlig interesse i at få sagen prøvet ved Ligebehandlingsnævnet, skal Ligebehandlingsnævnet afvise sagen En person, der klager over brud på forskelsbehandlingsloven eller ligebehandlingsloven i forhold til personens eget ansættelsesforhold vil altid have fornøden retlig interesse

35 35 Nye regler: Hidtil er alle klager blevet behandlet i ligebehandlingsnævnet med deltagelse af mindst 3 nævnsmedlemmer Fremover kan sager afgøres af et medlem af formandsskabet, hvis det vurderes, at sagen kan afgøres i overensstemmelse med fast retspraksis eller nævnspraksis Det kan fx være sager om godtgørelse for opsigelse under barsel, hvor godtgørelsesniveauet oftest ligger fast Formandsskabet består altid af dommere

36 Spørgsmål? 36

37 Ændringerne i funktionærlovens 2A

38 38 Ole-Andersen dommen Ændringerne kommer i kølvandet på Ole-Andersen dommen (sag C-499/0) EU-Domstolen: En funktionær, som fortsat forfølger en erhvervsmæssig karriere, har ret til en fratrædelsesgodtgørelse på lige fod med andre afskedigede funktionærer, selvom den pågældende funktionær har en alder, som giver vedkommende mulighed for at overgå til arbejdsgiverbetalt alderspension Højesteret: Det afgørende er, om medarbejderen må antages midlertidigt at have givet afkald på alderspension med henblik på at forfølge en erhvervsmæssig karriere Spørgsmålet er, om funktionæren har ret til en fratrædelsesgodtgørelse i denne situation Dette spørgsmål bør lovgivningsmagten tage stilling til

39 39 Nye anciennitetskrav Funktionæren skal have været ansat i: 12 år (1 måneds godtgørelse) 17 år (3 måneders godtgørelse) Tidligere gældende: 12 år (1 måneds godtgørelse) 15 år (2 måneders godtgørelse) 18 år (3 måneders godtgørelse)

40 40 Hvad med pension? Lovændringen indebærer, at det ikke længere vil have betydning for funktionærens ret til fratrædelsesgodtgørelse, om vedkommende går på pension, har mulighed for at gå på pension eller fortsat forfølger en erhvervsmæssig karriere efter fratrædelsen Det er en ubetinget og undtagelsesfri rettighed til fratrædelsesgodtgørelse Der er således tale om en form for belønning eller anerkendelse af lang og tro tjeneste Forskellen Tidligere: Sigtet var at mildne overgangen til andet arbejde Nu: Det er ikke længere en del af bestemmelsens rationale, at funktionæren fortsat skal forfølge en erhvervsmæssig karriere

41 41 Ingen ændringer i praksis Praksis i relation til, hvornår funktionæren opfylder anciennitetskravet på hhv. 12 eller 17 år, gælder stadig Det vil fortsat være på fratrædelsestidspunktet, at fratrædelsesgodtgørelsen skal betales Opsigelsestidspunktet er afgørende for, om den tidligere gældende eller nuværende bestemmelse om fratrædelsesgodtgørelse skal anvendes Opsigelse efter den 1. februar 2015: den nye bestemmelse finder anvendelse Opsigelse før den 1. februar 2015: den gamle bestemmelse finder anvendelse (OBS: Også selvom fratrædelsen sker efter den 1. februar 2015) Lovens bestemmelser kan ikke fraviges til ugunst for funktionæren, så overenskomstbestemmelser eller individuelle aftaler, der stiller funktionæren ringere med hensyn til fratrædelsesgodtgørelse end den nye bestemmelse, vil ikke kunne gøres gældende

42 42 Udgiftsneutral ændring Den tidligere ret til to måneders løn efter 15 års ansættelse er afskaffet, så der nu kun opereres med godtgørelser efter 12 og 17 års ansættelse på hhv. en og tre måneders løn Hensigten med lovændringen er ikke at ændre på de omkostninger, som bestemmelsen påfører arbejdsgiverne Dog vil der være funktionærer med 15 års anciennitet, der havde set frem til at modtage en godtgørelse på to måneders løn efter de tidligere regler, som nu alene vil være berettiget til en godtgørelse på en måneds løn Ændringerne vurderes at sikre, at arbejdsgivere hverken har nævneværdigt større eller mindre udgifter til fratrædelsesgodtgørelser i henhold til den nye bestemmelse i sammenligning med den tidligere bestemmelse

43 43 Konsekvenser Lovændringen vurderes ikke at have nævneværdige økonomiske eller administrative konsekvenser for det offentlige eller erhvervslivet Lovændringen forventes samlet at udgøre en lettelse af de administrative byrder, der er forbundet med funktionærers ret til fratrædelsesgodtgørelse Reglen gør det mere tydeligt for funktionæransatte, hvorvidt de har ret til fratrædelsesgodtgørelse eller ej

44 44 Konklusion Ændringen af funktionærloven sikrer, at de danske regler nu er i overensstemmelse med det EUretlige forbud mod forskelsbehandling på grund af alder Lovændringen forenkler reglerne væsentligt, da den hidtidige bestemmelse om to måneders godtgørelse efter 15 års anciennitet afskaffes Alle funktionærer, der opfylder anciennitetskravene per 1. februar 2015, er berettigede til en fratrædelsesgodtgørelse, hvis de bliver bortvist uberettiget eller afskediget

45 Spørgsmål? 45

46 Ophævelse af 70-årsgrænsen

47 47 Ligebehandling Ifølge forskelsbehandlingsloven, som implementerer dele af ligebehandlingsdirektivet, må en arbejdsgiver hverken direkte eller indirekte forskelsbehandle medarbejdere på grund af en nærmere række kriterier, herunder alder En arbejdsgiver må således ikke forskelsbehandle medarbejdere ved ansættelse, afskedigelse, forflyttelse, forfremmelse eller med hensyn til løn- og arbejdsvilkår Det har hidtil været lovligt at indgå individuelle aftaler og kollektive overenskomster om, at et ansættelsesforhold skulle ophøre, når medarbejderen fylder 70 år Eksempel på en tidligere gyldig bestemmelse: Ansættelsesforholdet ophører uden opsigelse ved udgangen af den måned, hvor Medarbejderen fylder 70 år

48 48 Lovændring Fra den 1. januar 2016 er det ikke længere gyldigt at aftale en pligtmæssig fratrædelsesalder, hverken ved individuel aftale eller kollektiv overenskomst Allerede indgåede individuelle aftaler om en pligtmæssig fratrædelsesalder vil være ugyldige efter den 1. februar 2016 Kollektive overenskomster indgået mellem den 1. januar 2008 og den 1. januar 2016: Gældende bestemmelser om pligtmæssig fratrædelsesalder vil fortsat være gyldige, når loven træder i kraft, men kun til det tidspunkt, hvor overenskomsten kan opsiges til ophør Kollektive overenskomster indgået før den 1. januar 2008: Bestemmelser om pligtmæssig fratrædelsesalder vil formentlig fortsat være gyldige, såfremt aldersgrænsen er objektivt og rimeligt begrundet i et legitimt formål inden for rammerne af dansk ret, og midlerne til at opfylde det pågældende formål er hensigtsmæssige og nødvendige Det er dog usikkert, om dette er udtryk for gældende ret

49 49 Reglernes omfang Reglerne i forskelsbehandlingsloven gælder for arbejdsgivers behandling af lønmodtagere Medarbejdere i almindelige tjenestestillinger, der er underlagt en arbejdsgivers instruktionsbeføjelser, er således omfattet Hvad med direktører? Administrerende direktører er efter en traditionel dansk fortolkning ikke lønmodtagere Lønmodtagerbegrebet i forskelsbehandlingsloven er hverken defineret i loven eller forarbejderne dertil, men det fremgår af ligebehandlingsdirektivet, at direktivet finder anvendelse både i den offentlige og den private sektor på alle personer "uanset branche og uanset niveau i erhvervshierarkiet Foretages en direktivkonform fortolkning, vil administrerende direktører således være omfattet af forskelsbehandlingsloven Beskæftigelsesministeriets opfattelse er, at administrerende direktører vil kunne påberåbe sig beskyttelsen i forskelsbehandlingsloven Et vilkår om pligtmæssig afgang ved en bestemt alder vil derfor ikke kunne gøres gældende for administrerende direktører efter den 1. januar 2016

50 50 Undtagelse Der findes fortsat en undtagelse til forbuddet mod forskelsbehandling på grund af alder Loven tillader, at der opsættes aldersgrænser for adgang eller ret til pensions- eller invaliditetsydelser, som er omfattede af erhvervstilknyttede sociale sikringsordninger Loven tillader endvidere alderskriteriet i aktuarberegninger inden for rammerne af disse ordninger

51 51 Konsekvenser Lovændringen har kun marginale økonomiske konsekvenser for det offentlige, da det forventes, at arbejdskraftudbuddet marginalt vil blive forøget som følge af ophævelsen af muligheden for at indføre pligtmæssig fratrædelse for lønmodtagere, når de fylder 70 år og derover Individuelle ansættelseskontrakter, der indeholder bestemmelser om ophør af ansættelsesforholdet ved det fyldte 70. år, vil skulle ændres, hvilket indebærer en vis administrativ byrde for virksomhederne

52 52 Konklusion Lovændringen indebærer, at der ikke længere gyldigt kan aftales en aldersmæssig grænse for, hvornår en medarbejder skal forlade sin arbejdsplads Allerede indgåede individuelle aftaler om fratræden ved en bestemt alder bliver ugyldige den 1. januar 2016, mens bestemmelser af samme art i kollektive aftaler er gyldige, indtil det tidspunkt, overenskomsten kan opsiges til ophør Arbejdsgivere bør være opmærksomme på, at ansættelseskontrakter med bestemmelser om pligtmæssig fratræden skal laves om, så dette vilkår slettes Alternativt kan der laves et tillæg til kontrakten, hvoraf det fremgår, at vilkåret ikke længere er gældende Dette er vigtigt for at sikre, at ansættelseskontrakten er i overensstemmelse med reglerne i ansættelsesbevisloven, da lønmodtageren ellers kan rejse krav om godtgørelse for mangelfuldt ansættelsesbevis

53 Spørgsmål? 53

54 54 Kontakt Mads Krarup Partner Aarhus Arbejdsret T M E

55 55 København Danmark Aarhus Danmark Shanghai Kina T

Bemærkninger til lovforslaget

Bemærkninger til lovforslaget Beskæftigelsesudvalget 2013-14 BEU Alm.del Bilag 313 Offentligt Udkast Forslag til Lov om ændring af lov om retsforholdet mellem arbejdsgivere og funktionærer (Forenkling vedrørende fratrædelsesgodtgørelse)

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om retsforholdet mellem arbejdsgivere og funktionærer. Lovforslag nr. L 84 Folketinget 2014-15

Forslag. Lov om ændring af lov om retsforholdet mellem arbejdsgivere og funktionærer. Lovforslag nr. L 84 Folketinget 2014-15 Lovforslag nr. L 84 Folketinget 2014-15 Fremsat den 26. november 2014 af beskæftigelsesministeren (Henrik Dam Kristensen) Forslag til Lov om ændring af lov om retsforholdet mellem arbejdsgivere og funktionærer

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet m.v. 1) Lovforslag nr. L 60 Folketinget

Forslag. Lov om ændring af lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet m.v. 1) Lovforslag nr. L 60 Folketinget Lovforslag nr. L 60 Folketinget 2014-15 Fremsat den 12. november 2014 af beskæftigelsesministeren (Henrik Dam Kristensen) Forslag til Lov om ændring af lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet

Læs mere

at undgå diskrimination

at undgå diskrimination GODE RÅD OM... at undgå diskrimination SIDE 1 indhold 3 Indledning 3 Begrebet forskelsbehandling 4 Chikane 4 Nationalitet 4 Handicap 5 Alder 6 Registrering 7 Godtgørelse for overtrædelse af loven 7 Ugyldige

Læs mere

Der er ikke tale om et generelt forbud mod afskedigelser i virksomhedsoverdragelsessituationer,

Der er ikke tale om et generelt forbud mod afskedigelser i virksomhedsoverdragelsessituationer, N O TAT Afskedigelse ved virksomhedsoverdragelse Dette notat behandler reglerne for opsigelse af medarbejdere i forbindelse med, at der sker en virksomhedsoverdragelse. Notatet er udarbejdet af KL s Juridiske

Læs mere

[Fremsendes af Rigspolitiet sammen med fremsendelse af børneattester.]

[Fremsendes af Rigspolitiet sammen med fremsendelse af børneattester.] !"#!"$! % &&&$!"$! [Fremsendes af Rigspolitiet sammen med fremsendelse af børneattester.] Du har fra Rigspolitiet modtaget en blank børneattest, dvs. en attest, hvoraf det fremgår, at den person, oplysningerne

Læs mere

Forsikring & Pension Philip Heymans Allé 1 2900 Hellerup

Forsikring & Pension Philip Heymans Allé 1 2900 Hellerup Forsikring & Pension Philip Heymans Allé 1 2900 Hellerup 14. maj 2012 Orientering om nye regler om private dataansvarliges anmeldelsespligt Datatilsynet Borgergade 28, 5. 1300 København K CVR-nr. 11-88-37-29

Læs mere

Forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet forskelsbehandlingsloven

Forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet forskelsbehandlingsloven Finn Schwarz & Jens Jakob Hartmann Forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet forskelsbehandlingsloven Kapitel 1 Beskrivelse af regelsystemerne 13 1. Indledning og oversigt 13 2. Internationale og

Læs mere

UDKAST. 1. I 5 a, stk. 4, ændres 65 år til 70 år. Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. juli 2007.

UDKAST. 1. I 5 a, stk. 4, ændres 65 år til 70 år. Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. juli 2007. UDKAST Forslag til lov om ændring af lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet m.v. (forhøjelse af aldersgrænsen for aftaler om fratræden) 1 I lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet

Læs mere

Ansættelse af medarbejdere

Ansættelse af medarbejdere Ansættelse af medarbejdere Copenhagen IT University, 1 November 2007 Jan Trzaskowski Copenhagen Business School 1 Overvejelser inden ansættelse? 2 Til næste gang Udarbejd ansættelsesaftale for funktionærer

Læs mere

2008 GODE RÅD OM ANSÆTTELSESKONTRAKTER GODE RÅD OM. Ansættelseskontrakter. Udgivet af DANSK ERHVERV

2008 GODE RÅD OM ANSÆTTELSESKONTRAKTER GODE RÅD OM. Ansættelseskontrakter. Udgivet af DANSK ERHVERV GODE RÅD OM Ansættelseskontrakter 2008 GODE RÅD OM ANSÆTTELSESKONTRAKTER Udgivet af DANSK ERHVERV Indholdsfortegnelse Indledning 3 Hvorfor skal der udarbejdes en ansættelseskontrakt? 3 Hvem er omfattet

Læs mere

TAVSHEDSPLIGT OG VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER

TAVSHEDSPLIGT OG VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER TAVSHEDSPLIGT OG VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER Reglerne om tavshedspligt og videregivelse af fortrolige oplysninger har stor praktisk betydning, da vi som medarbejdere i kommunen behandler mange personfølsomme

Læs mere

[Tilføj denne side i navigationsvisningen for at få vist et sidebanner] Tidsbegrænsede ansættelser

[Tilføj denne side i navigationsvisningen for at få vist et sidebanner] Tidsbegrænsede ansættelser [Tilføj denne side i navigationsvisningen for at få vist et sidebanner] Tidsbegrænsede ansættelser I ansættelsesforhold, hvor en arbejdsgiver ansætter en ergoterapeut, er det hovedreglen, at ergoterapeuten

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om ligebehandling af mænd og kvinder med hensyn til beskæftigelse m.v. 1)

Bekendtgørelse af lov om ligebehandling af mænd og kvinder med hensyn til beskæftigelse m.v. 1) Page 1 of 6 LBK nr 734 af 28/06/2006 Gældende (Ligebehandlingsloven) Offentliggørelsesdato: 07-07-2006 Beskæftigelsesministeriet Senere ændringer til forskriften LOV nr 182 af 08/03/2011 Oversigt (indholdsfortegnelse)

Læs mere

Landstingslov nr. 7 af 11. april 2003 om ligestilling af kvinder og mænd. Formål

Landstingslov nr. 7 af 11. april 2003 om ligestilling af kvinder og mænd. Formål Landstingslov nr. 7 af 11. april 2003 om ligestilling af kvinder og mænd Formål 1. Lovens formål er at fremme ligestilling mellem kvinder og mænd, såvel i privatlivet som i alle samfundets funktioner,

Læs mere

Nedenfor under punkt 1 er en kort gennemgang af reglerne om ordregiverens forpligtelse til at overdrage oplysninger til leverandøren.

Nedenfor under punkt 1 er en kort gennemgang af reglerne om ordregiverens forpligtelse til at overdrage oplysninger til leverandøren. N O TAT Udveksling af medarbejderoplysninger ime l- lem ordregiver og leverandøren April 2011 Side 1/9 Dette notat behandler spørgsmålet om udveksling af medarbejderoplysninger imellem ordregiver og leverandøren

Læs mere

Rammer og vilkår for brug af data. 25. oktober 2016 Afdelingschef Birgitte Drewes,

Rammer og vilkår for brug af data. 25. oktober 2016 Afdelingschef Birgitte Drewes, Rammer og vilkår for brug af data 25. oktober 2016 Afdelingschef Birgitte Drewes, bidr@sundhedsdata.dk Lovgivning - sundhedsdata Sundhedsloven Persondataloven I sundhedsloven fastlægges reglerne for indhentning/videregivelse

Læs mere

Nyt om ansættelses- og arbejdsret. Julie Gerdes Leder af ansættelses- og arbejdsret, EY

Nyt om ansættelses- og arbejdsret. Julie Gerdes Leder af ansættelses- og arbejdsret, EY Nyt om ansættelses- og arbejdsret Julie Gerdes Leder af ansættelses- og arbejdsret, EY Agenda Ny lovgivning Nye domme Hvad koster det at køre overfor rødt? Persondatalovgivningen - Det nye dyre sort! Page

Læs mere

Uddrag af Persondatalovens bestemmelser angående tv-overvågning (pr. 1. juli 2007)

Uddrag af Persondatalovens bestemmelser angående tv-overvågning (pr. 1. juli 2007) Side 1 af 8 Uddrag af Persondatalovens bestemmelser angående tv-overvågning (pr. 1. juli 2007) Kapitel 1 Lovens område 1. Stk. 7. Loven gælder for enhver form for behandling af personoplysninger i forbindelse

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 2. november 2010

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 2. november 2010 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 2. november 2010 Sag 119/2009 (2. afdeling) DI som mandatar for SAS Scandinavian Airlines Danmark A/S (advokat Morten Eisensee) mod FTF som mandatar for Cabin Attendants

Læs mere

Uddannelsesdagen 2015. Mette Klingsten, Bech-Bruun Den 28. maj 2015

Uddannelsesdagen 2015. Mette Klingsten, Bech-Bruun Den 28. maj 2015 Uddannelsesdagen 2015 Mette Klingsten, Bech-Bruun Den 28. maj 2015 Nye regler om konkurrencebegrænsende klausuler Forberedelse samt tilpasning til de nye regler ved fremtidige ansættelsesklausuler 3 Ny

Læs mere

Lovforslag om ansættelsesklausuler. Konkurrence-, kunde-, jobog kombinerede klausuler

Lovforslag om ansættelsesklausuler. Konkurrence-, kunde-, jobog kombinerede klausuler Lovforslag om ansættelsesklausuler Konkurrence-, kunde-, jobog kombinerede klausuler DISPOSITION 1. LOVFORSLAGETS BAGGRUND 2. DE GÆLDENDE REGLER 3. DE NYE REGLER 4. IKRAFTRÆDELSE Baggrund Forslag til lov

Læs mere

Nye regler om fratrædelsesgodtgørelse til funktionærer

Nye regler om fratrædelsesgodtgørelse til funktionærer - 1 Nye regler om fratrædelsesgodtgørelse til funktionærer Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Folketinget vedtog i sidste uge med et bredt flertal et lovforslag om funktionærs ret til fratrædelsesgodtgørelse

Læs mere

Persondataloven og sundhedsvidenskabelige forskningsprojekter

Persondataloven og sundhedsvidenskabelige forskningsprojekter Persondataloven og sundhedsvidenskabelige forskningsprojekter Fuldmægtig Signe Astrid Bruun Fuldmægtig Martin Nybye-Petersen Datatilsynet 9. januar 2014 Dagens Program Datatilsynets struktur og arbejdsopgaver

Læs mere

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret Nyhedsbrev Ansættelses- og arbejdsret 20.01.2016 STATISTISKE OPLYSNINGER KAN SKABE FORMODNING FOR FORSKELSBEHANDLING 20.1.2016 Statistiske oplysninger om alder kan skabe en formodning for forskelsbehandling

Læs mere

1 Praksis vedrørende funktionærlovens 2a måske i strid med EU-retten. 2 Godtgørelse på kr. 250.000 for overtrædelse af forskelsbehandlingsloven

1 Praksis vedrørende funktionærlovens 2a måske i strid med EU-retten. 2 Godtgørelse på kr. 250.000 for overtrædelse af forskelsbehandlingsloven Indhold 1 Praksis vedrørende funktionærlovens 2a måske i strid med EU-retten 2 Godtgørelse på kr. 250.000 for overtrædelse af forskelsbehandlingsloven 3 Epilepsi var ikke et handicap 4 Deltidssygemelding

Læs mere

KOLLEKTIV ARBEJDSRET - ARBEJDSRETLIGE FOR- HOLD

KOLLEKTIV ARBEJDSRET - ARBEJDSRETLIGE FOR- HOLD KOLLEKTIV ARBEJDSRET - ARBEJDSRETLIGE FOR- HOLD I. DEN KOLLEKTIVE ARBEJDSRET 1. Indledning Arbejdsgiver- og lønmodtagerorganisationerne har en afgørende rolle på det danske arbejdsmarked. Arbejdsmarkedets

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om Ligebehandlingsnævnet

Bekendtgørelse af lov om Ligebehandlingsnævnet LBK nr 1230 af 02/10/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 30. januar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., j-nr. 2016-5962 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Økonomikonference 2013 - Landmanden som virksomhedsleder med ansatte

Økonomikonference 2013 - Landmanden som virksomhedsleder med ansatte Økonomikonference 2013 - Landmanden som virksomhedsleder med ansatte Jacob Langvad Nielsen VFL, erhvervsjura Specialkonsulent Advokat (L) E-mail: jln@vfl.dk 3. oktober 2013 Dagsorden Ansættelsesretlig

Læs mere

ELEKTRONISK VINDUESKIGGERI HVOR ER

ELEKTRONISK VINDUESKIGGERI HVOR ER ELEKTRONISK VINDUESKIGGERI HVOR ER GRÆNSEN? Af advokat, LL.M., Benjamin Lundström og advokat, HD(O), Pernille Borup Vejlsgaard fra advokatfirmaet von Haller. Ifølge den nugældende lovgivning er der grænser

Læs mere

Databehandleraftale. Der er indgået denne Databehandlingsaftale ("Aftale") mellem

Databehandleraftale. Der er indgået denne Databehandlingsaftale (Aftale) mellem Oktober 2014 Sagsnr. 013928-0190 cen/dla Databehandleraftale Der er indgået denne Databehandlingsaftale ("Aftale") mellem Fredericia Kommune Gothersgade 20 7000 Frdericia CVR-nr.: 69116418 ("Kommunen")

Læs mere

DI s HR- og personalejuridiske kon- ference 2013

DI s HR- og personalejuridiske kon- ference 2013 29 maj. 13 DI s HR- og personalejuridiske kon- ference 2013 Juraspor: Personalejuridisk update Indlæg: 1. Arbejdsmangel fri afskedigelsesret af medarbejdere med under 25 års anciennitet? 2. 120 dages-reglen

Læs mere

Idrætsforeningen som arbejdsgiver 1 /7

Idrætsforeningen som arbejdsgiver 1 /7 Idrætsforeningen som arbejdsgiver 1 /7 Idrætsforeningen som arbejdsgiver Kan trænere ansættes på tidsbegrænsede aftaler sæson efter sæson? Har en medhjælper ret til barselsorlov? Har en træner funktionærstatus?

Læs mere

Brugen af personoplysninger

Brugen af personoplysninger Gode råd om Brugen af personoplysninger Kend reglerne for håndtering af personlige oplysninger om medarbejderne! Udgivet af Dansk Handel & Service Brugen af personoplysninger 2006 Gode råd om Brugen af

Læs mere

Vejledning om videregivelse. af personoplysninger til brug for forskning og statistik

Vejledning om videregivelse. af personoplysninger til brug for forskning og statistik Vejledning om videregivelse af personoplysninger til brug for forskning og statistik 1 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund 2. Definitioner 2.1. Personoplysning 2.2. Anonymiseret personoplysning (i persondatalovens

Læs mere

Godtgørelse ved fratræden fokus på alder og ligebehandling. Ved partner Mette Klingsten Uddannelsesdagen 2014

Godtgørelse ved fratræden fokus på alder og ligebehandling. Ved partner Mette Klingsten Uddannelsesdagen 2014 1 Godtgørelse ved fratræden fokus på alder og ligebehandling Ved partner Mette Klingsten Uddannelsesdagen 2014 2 Mette Klingsten Partner 3 Programpunkter Fratrædelsesgodtgørelse i henhold til funktionærlovens

Læs mere

Tilladelsen gives på følgende vilkår:

Tilladelsen gives på følgende vilkår: Amgros I/S Dampfærgevej 22 2100 København Ø Sendt til: amgros@amgros.dk og cch@amgros.dk 6. april 2016 Vedrørende anmeldelse af behandlingen "Behandling af ESPD dokumentation" Datatilsynet Borgergade 28,

Læs mere

Har I styr på reglerne? Forsyningsselskabers behandling af persondata

Har I styr på reglerne? Forsyningsselskabers behandling af persondata Har I styr på reglerne? Forsyningsselskabers behandling af persondata Langt de fleste virksomheder vil i forbindelse med deres virke få adgang til persondata af den ene eller anden slags. En forsyningsvirksomhed

Læs mere

Arbejdskraft i landbruget dansk og udenlandsk. Svinekongres 2012 v/bodil Irene Jensen Specialkonsulent

Arbejdskraft i landbruget dansk og udenlandsk. Svinekongres 2012 v/bodil Irene Jensen Specialkonsulent Arbejdskraft i landbruget dansk og udenlandsk Svinekongres 2012 v/bodil Irene Jensen Specialkonsulent 2... 26. oktober 2012 Disposition Ansættelsesbevislov/kontrakter Arbejdstid Erstatningsferie under

Læs mere

lov nr. 429 af 31/05/2000 med senere ændringer om behandling af personoplysninger (Persondataloven).

lov nr. 429 af 31/05/2000 med senere ændringer om behandling af personoplysninger (Persondataloven). Bilag 6 Databehandleraftale og databehandlerinstruks 1. Leverandøren overholder de til enhver tid gældende regler og forskrifter for behandling af personoplysninger under Kontrakten, herunder: lov nr.

Læs mere

Vurdering af Meerts-dommen i relation til retstilstanden i Danmark på forældreorlovsområdet

Vurdering af Meerts-dommen i relation til retstilstanden i Danmark på forældreorlovsområdet Arbejdsmarkedsudvalget 2009-10 AMU alm. del Bilag 164 Offentligt N O T A T Vurdering af Meerts-dommen i relation til retstilstanden i Danmark på forældreorlovsområdet April 2010 J.nr. 2009-0022620 JAIC/TLO

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 17. januar 2014

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 17. januar 2014 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 17. januar 2014 Sag 96/2013 og sag 124/2013 (2. afdeling) Slagelse Kommune FOA - Fag og Arbejde som mandatar for C Sag 97/2013 FOA - Fag og Arbejde som mandatar for D

Læs mere

Rammeaftalebilag 5 - Databehandleraftale

Rammeaftalebilag 5 - Databehandleraftale Rammeaftalebilag 5 - Databehandleraftale Denne databehandleraftale (Aftale) er indgået mellem Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa (Kommunen) Dataansvarlig og Leverandør Adresse Postnummer CVR nr.: (Leverandøren)

Læs mere

fremtiden starter her... Gode råd om... Rekruttering

fremtiden starter her... Gode råd om... Rekruttering fremtiden starter her... Gode råd om... Rekruttering INDHOLD Indledning 3 Stillingsannoncen 4 Ansættelsessamtalen og de forbudte spørgsmål 6 Rekruttering og persondata 7 Referencer, personlighedstest,

Læs mere

Beskæftigelsesministerens tale til brug for samråd den 14. april 2010 om beskyttelse af gravide og lønmodtagere på barsel spm.

Beskæftigelsesministerens tale til brug for samråd den 14. april 2010 om beskyttelse af gravide og lønmodtagere på barsel spm. Arbejdsmarkedsudvalget 2009-10 AMU alm. del Svar på Spørgsmål 361 Offentligt T A L E Beskæftigelsesministerens tale til brug for samråd den 14. april 2010 om beskyttelse af gravide og lønmodtagere på barsel

Læs mere

Vejledning for politianmeldelse af medarbejdere, der formodes at have begået et strafbart forhold.

Vejledning for politianmeldelse af medarbejdere, der formodes at have begået et strafbart forhold. Vejledning for politianmeldelse af medarbejdere, der formodes at have begået et strafbart forhold. Denne vejledning er et redskab til ledelsens vurdering af, om der foreligger en handling fra en medarbejder,

Læs mere

fremtiden starter her... Gode råd om... Opsigelse

fremtiden starter her... Gode råd om... Opsigelse fremtiden starter her... Gode råd om... Opsigelse INDHOLD Indledning 3 Opsigelsesvarsel 3 Skriftlige opsigelser 6 Opsigelsesperioden 6 Fratrædelsesgodtgørelse 9 Krav om saglighed 9 Godtgørelse for usaglig

Læs mere

Journalisering af samlede svar førte til behandling af personoplysninger i strid med persondataloven.

Journalisering af samlede svar førte til behandling af personoplysninger i strid med persondataloven. 2015-32 Journalisering af samlede svar førte til behandling af personoplysninger i strid med persondataloven. Kommune burde derfor have adskilt sine svar 15. juni 2015 En mand havde en omfattende korrespondance

Læs mere

Lovtidende A. 2011 Udgivet den 17. juni 2011. Bekendtgørelse af lov om ligebehandling af mænd og kvinder med hensyn til beskæftigelse m.v.

Lovtidende A. 2011 Udgivet den 17. juni 2011. Bekendtgørelse af lov om ligebehandling af mænd og kvinder med hensyn til beskæftigelse m.v. Lovtidende A 2011 Udgivet den 17. juni 2011 8. juni 2011. Nr. 645. Bekendtgørelse af lov om ligebehandling af mænd og kvinder med hensyn til beskæftigelse m.v. 1) Herved bekendtgøres lov om ligebehandling

Læs mere

personalepolitikker og forbuddet mod diskrimination ved advokat Yvonne Frederiksen

personalepolitikker og forbuddet mod diskrimination ved advokat Yvonne Frederiksen Nye udfordringer d for HR - personalepolitikker og forbuddet mod diskrimination ved advokat Yvonne Frederiksen I stigende grad fokus på, at personalepolitikker kan bruges som et led i at tiltrække og fastholde

Læs mere

hos statslige myndigheder

hos statslige myndigheder IT-Universitetet i København Rued Langgaards Vej 7 2300 København S Sendt til: itu@itu.dk 25. juni 2015 Udtalelse til anmeldelsen Videnskabelige og statistiske undersøgelser hos statslige myndigheder Datatilsynet

Læs mere

Østre Landsrets dom af 24. april 2013 Status i 2a sagerne. v/advokat Peter Breum og adv.fm Louise Gefke Nielsen

Østre Landsrets dom af 24. april 2013 Status i 2a sagerne. v/advokat Peter Breum og adv.fm Louise Gefke Nielsen Østre Landsrets dom af 24. april 2013 Status i 2a sagerne v/advokat Peter Breum og adv.fm Louise Gefke Nielsen Ole Andersen-dommen EU-domstolen afsagde dom den 12. oktober 2010 i sagen C-499/08 Ole Andersen.

Læs mere

Oplysningerne opbevares hos den dataansvarlige og/eller Oplysningerne opbevares hos databehandler

Oplysningerne opbevares hos den dataansvarlige og/eller Oplysningerne opbevares hos databehandler Blankettype: Privat virksomhed Datatilsynet Borgergade 28 1300 København K Anmeldelse af behandlinger af oplysninger om rent private forhold der foreta- ges for en privat dataansvarlig. Felter markeret

Læs mere

Ansættelsesretlige forhold. Arbejdsgiverrollen

Ansættelsesretlige forhold. Arbejdsgiverrollen Ansættelsesretlige forhold Arbejdsgiverrollen Program Indledning hvad er PLA Arbejdsretlige regler Ansættelsesforholdets indgåelse Annoncering og jobsamtale Ansættelseskontrakter Under ansættelsen Efteruddannelse

Læs mere

Under opfølgningssamtalen bør arbejdsgiveren og medarbejderen i fællesskab forsøge at klarlægge:

Under opfølgningssamtalen bør arbejdsgiveren og medarbejderen i fællesskab forsøge at klarlægge: NYT Nr. 12 årgang 3 AUGUST 2009 arbejdsret ændringer i syg e dag p e n g e lov e n Regeringen og arbejdsmarkedets parter indgik i efteråret 2008 en aftale med henblik på at nedbringe sygefraværet og fastholde

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 16. marts 2012

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 16. marts 2012 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 16. marts 2012 Sag 185/2010 HK Danmark som mandatar for A (advokat Peter Breum) mod Irma A/S (advokat Yvonne Frederiksen) og Beskæftigelsesministeriet (kammeradvokaten

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om ligebehandling af mænd og kvinder med hensyn til beskæftigelse m.v. 1)

Bekendtgørelse af lov om ligebehandling af mænd og kvinder med hensyn til beskæftigelse m.v. 1) LBK nr 645 af 08/06/2011 (Gældende) Udskriftsdato: 28. september 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., j.nr. 2011-0006834 Senere ændringer til forskriften LOV nr

Læs mere

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret Nyhedsbrev Ansættelses- og arbejdsret 26.02.2015 FORSKER PÅ BARSEL BLEV BORTVIST GRUNDET MAIL- KORRESPONDANCE MED SIN SAMLEVER 26.2.2015 En kvindelig forsker blev afskediget under sin barsel og senere

Læs mere

Retsudvalget 2013-14 REU Alm.del Bilag 364 Offentligt

Retsudvalget 2013-14 REU Alm.del Bilag 364 Offentligt Retsudvalget 2013-14 REU Alm.del Bilag 364 Offentligt Folketinget Udvalgssekretariatet Christiansborg 1240 København K Sendt til: Birgitte.Toft-Petersen@ft.dk 29. august 2014 Vedrørende høring over beretning

Læs mere

Ophævelse af et ansættelsesforhold

Ophævelse af et ansættelsesforhold Gode råd om Ophævelse af et ansættelsesforhold - bortvisning Kend reglerne, før du bortviser en medarbejder Udgivet af Dansk Handel & Service i samarbejde med Danmarks Fotohandler Forening Ophævelse af

Læs mere

AFTALE OM BEHANDLING AF PERSONOPLYSNINGER. Mellem. [X] [Adresse] [Postnr. + By] CVR. nr.: [xxxxxxxx] (herefter Leverandøren )

AFTALE OM BEHANDLING AF PERSONOPLYSNINGER. Mellem. [X] [Adresse] [Postnr. + By] CVR. nr.: [xxxxxxxx] (herefter Leverandøren ) AFTALE OM BEHANDLING AF PERSONOPLYSNINGER Mellem [X] [Adresse] [Postnr. + By] CVR. nr.: [xxxxxxxx] (herefter Leverandøren ) og Midttrafik Søren Nymarks Vej 3 8270 Højbjerg CVR-nr.: 29943176 (herefter Midttrafik

Læs mere

ANSÆTTELSESKONTRAKT. for. butiksansatte funktionærer uden overenskomst

ANSÆTTELSESKONTRAKT. for. butiksansatte funktionærer uden overenskomst ANSÆTTELSESKONTRAKT for butiksansatte funktionærer uden overenskomst mellem [virksomhedens navn] [Vejnavn og nr.] [Postnummer - By] [CVR.nr. xxxxxxxx] (herefter kaldet Virksomheden ) og [Medarbejderens

Læs mere

Kendelse af 15. april 2013 i faglig voldgift FV 2013.0003: HK Danmark som mandatar for A (advokat Peter Breum) mod. DSB (advokat Morten Ulrich)

Kendelse af 15. april 2013 i faglig voldgift FV 2013.0003: HK Danmark som mandatar for A (advokat Peter Breum) mod. DSB (advokat Morten Ulrich) Kendelse af 15. april 2013 i faglig voldgift FV 2013.0003: HK Danmark som mandatar for A (advokat Peter Breum) mod DSB (advokat Morten Ulrich) Uoverensstemmelsen i sagen drejer sig om, hvorvidt DSB har

Læs mere

VEJLEDNING OM MEDARBEJDERES BARSEL

VEJLEDNING OM MEDARBEJDERES BARSEL VEJLEDNING OM MEDARBEJDERES BARSEL INDHOLD Retten til fravær... 3 Hvor meget orlov kan forældre holde ved graviditet og fødsel?... 3 Kan en medarbejder forlænge sin orlov?... 3 Kan en medarbejder udskyde

Læs mere

Arbejds- og ansættelsesret

Arbejds- og ansættelsesret Arbejds- og ansættelsesret Den offentlige uddannelsesdag, 4. oktober 2013 Advokat Morten Ulrich 2 Handicap-begrebet - definition (1) De forenede sager C-335/11 og C-337/11 samt sag C-13/05 En begrænsning

Læs mere

http://www.bm.dk/love_og_regler/hovedlove/vejledning_om_ansaettelsesbevis.asp

http://www.bm.dk/love_og_regler/hovedlove/vejledning_om_ansaettelsesbevis.asp Love og regle Vejledning om ansættelsesbeviser Side 1 af 5 English Ministeriet Nyheder Temaer a-z Tal og love Publikationer Service Lovprogram Lovforslag Love og regler Kommende love og regler Gældende

Læs mere

Kort om opsigelse af medarbejdere

Kort om opsigelse af medarbejdere Kort om opsigelse af medarbejdere Medarbejderens opsigelsesvarsel Funktionærer skal opsige deres stilling med 1 måneds varsel til udgangen af en måned. Øvrige medarbejderes opsigelsesvarsler fremgår af

Læs mere

Konkurrence- og kundeklausuler for funktionærer

Konkurrence- og kundeklausuler for funktionærer Konkurrence- og kundeklausuler for funktionærer Dette vejledningsmateriale er et redskab til dig som arbejdsgiver til brug for dine overvejelser og eventuelle brug af en konkurrence- og/eller kundeklausul

Læs mere

Notat om brug og afgivelse af reference.

Notat om brug og afgivelse af reference. Notat om brug og afgivelse af reference. Indledning Notatet dækker over to situationer. I den ene situation er det dig som ansættelsesmyndighed, der bruger en reference, i den anden situation er det dig,

Læs mere

N O TAT. Hvilke medarbejdere er omfattet af en virksomhedsoverdragelse

N O TAT. Hvilke medarbejdere er omfattet af en virksomhedsoverdragelse N O TAT Hvilke medarbejdere er omfattet af en virksomhedsoverdragelse Dette notat behandler spørgsmålet om hvilke medarbejdere, der er beskyttet af virksomhedsoverdragelsesloven. Notatet er udarbejdet

Læs mere

PERSONDATALOVEN OG SUNDHEDSLOVEN

PERSONDATALOVEN OG SUNDHEDSLOVEN KIROPRAKTIK 2014 PERSONDATALOVEN OG SUNDHEDSLOVEN Kort om Persondataloven og Sundhedsloven Sundhedsloven 'Hovedloven' på området Relevant i ft. oplysninger er særligt:» Tavshedspligt, indhentelse og videregivelse

Læs mere

X. REGLERNE OM VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER TIL EN ANDEN FORVALTNINGSMYNDIGHED M.V. 174. Bestemmelserne i forvaltningslovens 28-32 indeholder nærmere

X. REGLERNE OM VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER TIL EN ANDEN FORVALTNINGSMYNDIGHED M.V. 174. Bestemmelserne i forvaltningslovens 28-32 indeholder nærmere X. REGLERNE OM VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER TIL EN ANDEN FORVALTNINGSMYNDIGHED M.V. 174. Bestemmelserne i forvaltningslovens 28-32 indeholder nærmere regler om, i hvilke tilfælde en forvaltningsmyndighed

Læs mere

Michael Teschl Etik Portalerne ApS Lotusvej 58 2300 København S. Sendt til: mt@etikportalen.dk

Michael Teschl Etik Portalerne ApS Lotusvej 58 2300 København S. Sendt til: mt@etikportalen.dk Michael Teschl Etik Portalerne ApS Lotusvej 58 2300 København S Sendt til: mt@etikportalen.dk 14. marts 2013 Vedrørende behandling af personoplysninger hos Etik Portalerne ApS Datatilsynet Borgergade 28,

Læs mere

7.6 Særligt om afskedigelse i forbindelse med graviditet, barsels- og forældreorlov

7.6 Særligt om afskedigelse i forbindelse med graviditet, barsels- og forældreorlov HR Jura Forlaget Andersen 7.6 Særligt om afskedigelse i forbindelse med graviditet, barsels- og forældreorlov Af advokat Miriam Michaelsen, MAQS Law Firm mim@dk.maqs.com Indhold Denne artikel angående

Læs mere

Persondataloven kort fortalt

Persondataloven kort fortalt Persondataloven kort fortalt Den 27. februar 2013 Indhold Indledning... 2 Lov om behandling af personoplysninger... 3 På hvilke områder gælder loven?... 3 Hvilke typer behandling?... 3 Undtagelser fra

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 1. oktober 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 1. oktober 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 1. oktober 2014 Sag 322/2012 (1. afdeling) Ligebehandlingsnævnets sekretariat som mandatar for A B C D E F (kammeradvokaten ved advokat Niels Banke) mod Scandinavian Airlines

Læs mere

Når en medarbejder bliver syg September 2014. DANSK HR Webinar

Når en medarbejder bliver syg September 2014. DANSK HR Webinar Når en medarbejder bliver syg September 2014 DANSK HR Webinar Hvad får du svar på Sygemelding Dokumentation af sygdom Krav til arbejdsgiver under en medarbejders sygdom Krav til medarbejderen under egen

Læs mere

Dampfærgevej 22 Postboks 2593 2100 København Ø Tlf.: 3529 8100 AFSKRIFT

Dampfærgevej 22 Postboks 2593 2100 København Ø Tlf.: 3529 8100 AFSKRIFT Side 1 Dampfærgevej 22 Postboks 2593 2100 København Ø Tlf.: 3529 8100 Juli 2002 J.nr. APV1109-137606 AFSKRIFT Sammenskrivning af Bekendtgørelse af lov om ligebehandling af mænd og kvinder med hensyn til

Læs mere

O P M A N D S K E N D E L S E

O P M A N D S K E N D E L S E O P M A N D S K E N D E L S E af 3. november 2011 i faglig voldgiftssag FV 2011.0120: Fødevareforbundet NNF (advokat Martin Juul Christensen) mod Jutland Meat A/S (advokat Anders Worsøe) - 2 - INDLEDNING

Læs mere

AFTALE OM DATASIKKERHED I FORBINDELSE MED GODKENDELSE AF PRIVATE LEVERANDØRER UNDER FRIT VALGS-ORDNINGEN

AFTALE OM DATASIKKERHED I FORBINDELSE MED GODKENDELSE AF PRIVATE LEVERANDØRER UNDER FRIT VALGS-ORDNINGEN AFTALE OM DATASIKKERHED I FORBINDELSE MED GODKENDELSE AF PRIVATE LEVERANDØRER UNDER FRIT VALGS-ORDNINGEN Mellem Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa (i det følgende benævnt Dataansvarlige ) og Leverandør

Læs mere

Gå-hjem møde om EU dom afsagt den 11. april 2013

Gå-hjem møde om EU dom afsagt den 11. april 2013 1 Gå-hjem møde om EU dom afsagt den 11. april 2013 Advokat Mette Østergård 2 Tilpasningsforanstaltninger FN Konventionen om rettigheder for personer med handicap artikel 2, fjerde led Rimelig tilpasning

Læs mere

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret Nyhedsbrev Ansættelses- og arbejdsret 28.01.2015 FOLKETINGET VEDTAGER REFORM AF REGLER OM INTERNATIONAL REKRUTTERING Fra den 1. januar 2015 er det blevet lettere for danske virksomheders at rekruttere

Læs mere

HR OG DATASIKKERHED DATATILSYNET HAR FORMULERET NYE MINIMUMSKRAV FOR SIKKERHED I FORBINDELSE MED PERSONALEADMINISTRATION

HR OG DATASIKKERHED DATATILSYNET HAR FORMULERET NYE MINIMUMSKRAV FOR SIKKERHED I FORBINDELSE MED PERSONALEADMINISTRATION INVITATION TIL GÅ HJEM-MØDE HR OG DATASIKKERHED DATATILSYNET HAR FORMULERET NYE MINIMUMSKRAV FOR SIKKERHED I FORBINDELSE MED PERSONALEADMINISTRATION HØR NÆRMERE OM, HVILKE VILKÅR VIRKSOMHEDER SKAL IAGTTAGE

Læs mere

( 1 ) Funktionærloven kort. Teknisk Landsforbund Senest redigeret den 25. februar 2015 Forfatter: Byrial Rastad Bjørst Tryk: Teknisk Landsforbund

( 1 ) Funktionærloven kort. Teknisk Landsforbund Senest redigeret den 25. februar 2015 Forfatter: Byrial Rastad Bjørst Tryk: Teknisk Landsforbund Funktionærloven kort Teknisk Landsforbund Senest redigeret den 25. februar 2015 Forfatter: Byrial Rastad Bjørst Tryk: Teknisk Landsforbund Denne pjece er at betragte som vejledning, og kan ikke træde i

Læs mere

Retten til fravær Hvor meget orlov kan forældre holde ved graviditet og fødsel? Kan en medarbejder forlænge sin orlov?...

Retten til fravær Hvor meget orlov kan forældre holde ved graviditet og fødsel? Kan en medarbejder forlænge sin orlov?... Indhold Retten til fravær... 2 Hvor meget orlov kan forældre holde ved graviditet og fødsel?... 2 Kan en medarbejder forlænge sin orlov?... 3 Kan en medarbejder udskyde en del af sin orlov?... 3 Kan en

Læs mere

5. juni 2012 EM 2012/xx. Forslag til: Inatsisartutlov nr. X af XX.XXXX om ligestilling af mænd og kvinder. Kapitel 1 Lovens formål

5. juni 2012 EM 2012/xx. Forslag til: Inatsisartutlov nr. X af XX.XXXX om ligestilling af mænd og kvinder. Kapitel 1 Lovens formål 5. juni 2012 EM 2012/xx Forslag til: Inatsisartutlov nr. X af XX.XXXX om ligestilling af mænd og kvinder Kapitel 1 Lovens formål Formål og anvendelsesområde 1. Loven har til formål at fremme ligestilling

Læs mere

Til funktionærkontrakt Butiks- og kontoransatte omfattet af Butiksoverenskomsten med BKD-særaftale Medarbejdere ansat efter 1.

Til funktionærkontrakt Butiks- og kontoransatte omfattet af Butiksoverenskomsten med BKD-særaftale Medarbejdere ansat efter 1. Vejledning BKD Til funktionærkontrakt Butiks- og kontoransatte omfattet af Butiksoverenskomsten med BKD-særaftale Medarbejdere ansat efter 1. marts 2012 Vejledningen kan alene benyttes til virksomheder,

Læs mere

Uddrag af lov om behandling af personoplysninger

Uddrag af lov om behandling af personoplysninger Myndighed: Justitsministeriet Udskriftsdato: 7. oktober 2016 (Gældende) Uddrag af lov om behandling af personoplysninger 1-4. (Udelades) Afsnit II Behandlingsregler Kapitel 4 Behandling af oplysninger

Læs mere

DISKRIMINATION SENESTE NYT

DISKRIMINATION SENESTE NYT INVITATION TIL MORGENMØDE DISKRIMINATION SENESTE NYT - HVORDAN NAVIGERER HR UDEN OM FALDGRUBERNE I LYSET AF DEN NYESTE PRAKSIS FRA EU-DOMSTOLEN OG DE DANSKE DOMSTOLE PÅ MORGENMØDET VIL VI BLANDT ANDET

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 11. december 2014

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 11. december 2014 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 11. december 2014 Sag 147/2013 (1. afdeling) Danmarks Lærerforening som mandatar for A (advokat Peter Breum) mod Viborg Kommune (advokat Jørgen Vinding) Biintervenient

Læs mere

5 Afskedigelse af gravid medarbejder efter anvendelse af SIFU-princippet

5 Afskedigelse af gravid medarbejder efter anvendelse af SIFU-princippet Indhold 1 Ændring af reglerne om europæiske samarbejdsudvalg 2 Misbrug af arbejdstelefon m.v. 3 Højesteretsdom om ændring af arbejdsvilkår 4 Opsagt efter etablering af konkurrerende virksomhed 5 Afskedigelse

Læs mere

Personalejura LUP. LUP, personalejura ved Henriette Kiersgaard, PLA

Personalejura LUP. LUP, personalejura ved Henriette Kiersgaard, PLA Personalejura LUP Program Ledelsesretten/pligten Ansættelseskontrakten Advarsler Opsigelser Usaglig opsigelse Vilkårsændringer Ledelsesretten Septemberforliget (september 1899) Arbejdsgiverne anerkendte

Læs mere

CIRKULÆRE: 003 Tænk jer om, før I afskediger medarbejdere

CIRKULÆRE: 003 Tænk jer om, før I afskediger medarbejdere Cirkulære: Cirkulære nr. 003 Udgivet første gang 12-11-1996 Kontrolleret 01-08-2014 Kontrolleret senest 01-08-2015 Evt. bilag el. henvisninger: Indsættes: I Servicemappen under 7.3 Indhold Man kan ikke

Læs mere

Fremsat den xx. april 2015 af beskæftigelsesministeren (Henrik Dam Kristensen) Forslag. til

Fremsat den xx. april 2015 af beskæftigelsesministeren (Henrik Dam Kristensen) Forslag. til Fremsat den xx. april 2015 af beskæftigelsesministeren (Henrik Dam Kristensen) Forslag til Lov om ændring af lov om Ligebehandlingsnævnet. (Indbringelse af sager for Ligebehandlingsnævnet samt formandsafgørelser

Læs mere

Konkurrence- og kundeklausuler for funktionærer

Konkurrence- og kundeklausuler for funktionærer Konkurrence- og kundeklausuler for funktionærer Dette vejledningsmateriale er et redskab til dig som arbejdsgiver til brug for dine overvejelser og eventuelle brug af en konkurrence- og/eller kundeklausul

Læs mere

Domme og vilkår for fleksjob og andre særlige medarbejdergrupper

Domme og vilkår for fleksjob og andre særlige medarbejdergrupper Domme og vilkår for fleksjob og andre særlige medarbejdergrupper 01 - Oversigt Fastholdelse af særlige medarbejdergrupper 13.30 Registrering og netværk 14.00 Velkomst v/ netværkskoordinator Signe Bloch

Læs mere

Når du er ansat med status som direktør eller funktionær hvad betyder det så for dine rettigheder?

Når du er ansat med status som direktør eller funktionær hvad betyder det så for dine rettigheder? [LOVGIVNING] Når du er ansat med status som direktør eller funktionær hvad betyder det så for dine rettigheder? TEKST: ANNE JAKOBSEN, FORHANDLINGSKONSULENT En ansat direktør, chef eller leder kan ikke

Læs mere

Vejledning til udfyldelse af anmeldelsesskema til Datatilsynet

Vejledning til udfyldelse af anmeldelsesskema til Datatilsynet Afdeling: Direktionssekretariatet Udarbejdet af: Dorte Riskjær Larsen Sagsnr.: 13/1121 E-mail: dorte.riskjaer.larsen @ouh.regionsyddanmark.dk Dato: 26. september 2013 Telefon: 2128 4616 Vejledning til

Læs mere

Behandling af personoplysninger i rekrutteringsprocessen

Behandling af personoplysninger i rekrutteringsprocessen Behandling af personoplysninger i rekrutteringsprocessen 2 B E H A N D L I N G A F P E R S O N O P L Y S N I N G E R I R E K R U T T E R I N G S P R O C E S S E N 1. Indledning 1.1 Når du søger en ledig

Læs mere

1 Udnyttelsesperioden for aktieoptioner kunne ikke forkortes. 3 Samarbejdsaftalen eller lov om information og høring af lønmodtagere?

1 Udnyttelsesperioden for aktieoptioner kunne ikke forkortes. 3 Samarbejdsaftalen eller lov om information og høring af lønmodtagere? Indhold 1 Udnyttelsesperioden for aktieoptioner kunne ikke forkortes 2 Ledelsesretten har vide grænser 3 Samarbejdsaftalen eller lov om information og høring af lønmodtagere? 4 Mere om ligebehandlingsloven

Læs mere