Morgenmøde hos Bech-Bruun 27. april Nyheder indenfor arbejds- og ansættelsesret

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Morgenmøde hos Bech-Bruun 27. april 2015. Nyheder indenfor arbejds- og ansættelsesret"

Transkript

1 Morgenmøde hos Bech-Bruun 27. april 2015 Nyheder indenfor arbejds- og ansættelsesret

2 2 Agenda Datadisciplin i HR Fortrydelse af opsigelse og redressering Retlig interesse ved Ligebehandlingsnævnet Ændringerne i funktionærlovens 2a Ophævelse af 70-årsgrænsen

3 Datadisciplin i HR (1) Hvilke krav stilles til opbevaring og håndtering af personaleoplysninger?

4 4 Personaleadministration omfattet af persondataloven Når en virksomhed indsamler og opbevarer oplysninger om personer, der er ansat i virksomheden, som har været ansat, eller som søger job i virksomheden, gælder persondataloven Det er ikke afgørende, om oplysningerne om de ansatte opbevares (registreres) i et edb-register Også opbevaring i personalesager, i ringbind eller på anden systematisk vis er omfattet

5 5 Hvilke personoplysninger må behandles? Udtrykket "behandling af oplysninger" dækker over forskellige måder at håndtere personoplysninger på, fx omfattes både indsamling, systematisering, registrering, brug og videregivelse af oplysninger Virksomheder opbevarer og behandler forskellige typer af oplysninger om de ansatte Almindelige oplysninger: fx identifikationsoplysninger så som medarbejderens navn, adresse, kontooplysninger, mv. Følsomme oplysninger: fx helbredsoplysninger, oplysninger om strafbare forhold samt andre oplysninger om rent private forhold (politisk overbevisning, seksuel orientering, mv.)

6 Eksempel - personalemappe Enhver form for information om en identificeret eller identificerbar fysisk person Peter Hansen Salgsdirektør Ansat siden 2001 Gift med Trine på 6. år, har 2 børn Gennem en skilsmisse for 8 år siden Entusiastisk personlighedstype ifølge Meyers Briggs Social Styles analyse Lider af kronisk hovedpine Medlem af DJØF Har stress-symptomer og et alvorligt alkoholmisbrug CPR. Nr Bor i Charlottenlund Har haft 10 sygedage i år Almindelige Semifølsomme Følsomme Personnummer

7 7 Oplysningskategorier Personnummer 11 Telefonnummer 13 Racemæssig el. etnisk baggrund, politisk, religiøs el. filosofisk overbevisning, fagforening, seksuelle og helbredsmæssige forhold, fx førtidspension 7 Strafbare forhold, væsentlige sociale problemer og andre rent private forhold, fx selvmordsforsøg, registreret partnerskab, personligheds- og færdighedstest samt straffeattest 8 Fx navn, adresse, fødselsdato, titel, telefonnummer, -adresse, købshistorik, IP-adresse, faktureringsoplysninger, familieforhold, bolig, bil og stilling 6

8 8 Hvilke personoplysninger må behandles? Almindelige personoplysninger vil normalt kunne registreres, i det omfang virksomheden skal bruge oplysningerne Som tommelfingerregel må virksomheden registrere de oplysninger om en ansøger, som personen selv afgiver i sin ansøgning Reglerne herom findes i persondatalovens 6 Følsomme personoplysninger må virksomheden som hovedregel kun registrere, hvis medarbejderen har givet udtrykkeligt samtykke hertil Følsomme oplysninger kan dog registreres, hvis det er nødvendigt for at opfylde bestemmelser i en lov eller bekendtgørelse udstedt i medfør af lov Behandling af oplysninger om fagforeningsmæssige tilhørsforhold kan ske, hvis behandlingen er nødvendig for overholdelsen af arbejdsgiverens arbejdsretlige forpligtelser eller specifikke rettigheder De øvrige regler herom findes i persondatalovens 7 og 8

9 9 Grundlæggende behandlingsbetingelser Proportionalitet Tidsbegrænsning Specificeret formål Relevans Ajourføring

10 10 Generelle krav Virksomheder har en anmeldelsespligt over for Datatilsynet, når den behandler følsomme oplysninger om medarbejdere Manglende anmeldelse, som bliver afsløret fx ved en klagesag, kan i yderste konsekvens medføre strafansvar I visse tilfælde skal der ikke ske anmeldelse, selv om der behandles fortrolige oplysninger: Fx fastsatte undtagelser i bekendtgørelse om undtagelser fra pligten til anmeldelse i den offentlige forvaltning Der kan uden anmeldelse behandles oplysninger om fx sygefravær og sygdomsperioder, pensionsforhold, kildeskatteoplysninger og oplysninger om fratrædelsesgrund Indhentelse af børneattester, jf. 4 i lov om indhentelse af børneattest i forbindelse med ansættelse af personale mv.

11 11 Generelle krav Virksomheder skal træffe fornødne sikkerhedsforanstaltninger for at beskytte personaleoplysninger Det indebærer følgende: Oplysninger må ikke hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes Oplysninger må ikke komme til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med loven

12 12 Hvor længe må oplysninger i personalesager gemmes, efter medarbejderen er fratrådt? Ingen fastsat tidsfrist! Betingelserne i persondatalovens 5 skal være overholdt Specifikt sagligt formål ikke længere tidsrum end nødvendigt Arbejdsgiveren bør overveje, hvilket behov der konkret er for at gemme oplysninger efter medarbejderens fratræden I Datatilsynets kladde til offentlige myndigheders anmeldelse af personaleadministration har tilsynet foreslået en sletningsfrist på maksimalt 20 år for personalesager

13 13 Nye specifikke minimumskrav Fra januar 2015 har Datatilsynet indført nye specifikke minimumskrav for datasikkerhed I forbindelse med personaleadministration 1. Beskrivelse af beskyttelse af personaleoplysninger og implementering af minimumskrav 2. Begrænset adgang sagligt behov 3. Instruktion og oplæring

14 14 Nye specifikke minimumskrav 4. Aflåst fysisk opbevaring 5. Adgangskoder 6. Registrering af forgæves adgangsforsøg

15 15 Nye specifikke minimumskrav 7. Beskyttelse af personaleoplysninger på USB-nøgler 8. Firewall og viruskontrol 9. Kryptering ved hjemmesideformularer

16 16 Nye specifikke minimumskrav 10. Kryptering af s 11. Foranstaltninger ved reparation, salg og kassation af dataudstyr/datamedier 12. Ekstern databehandler - databehandleraftaler

17 Datadisciplin i HR (2) Må arbejdsgiver læse den ansattes s?

18 18 Højesterets dom af 4. februar 2015 Fakta Forsker blev opsagt i november 2008 under sin barselsorlov I februar 2009 blev forskeren bortvist af sin arbejdsgiver for at have videregivet fortrolige oplysninger til sin samlever, der var beskæftiget indenfor samme felt Arbejdsgiveren havde gennemgået forskerens korrespondance for at fremskaffe dokumentation for, at hun havde videregivet de fortrolige oplysninger

19 19 Højesterets dom af 4. februar 2015 (fortsat) Præmisserne Der var ikke grundlag for at tilkende forskeren godtgørelse for tort efter erstatningsansvarsloven, da arbejdsgiveren ikke havde gennemlæst meddelelser af privat karakter i videre omfang end nødvendigt. Arbejdsgiver havde desuden mistanke om, at forskeren havde lækket fortrolige oplysninger. Arbejdsgiver havde derfor ikke foretaget en krænkelse af forskerens privatliv Arbejdsgiver havde løftet sin bevisbyrde for, at afskedigelsen ikke var i strid med ligebehandlingsloven Bortvisningen var uberettiget, da det ikke var godtgjort, at forskeren havde videregivet fortrolige oplysninger eller på anden måde optrådt illoyalt. Forskeren havde derfor krav på fratrædelsesgodtgørelse efter funktionærlovens 2b for uberettiget bortvisning, selvom hun allerede var i opsagt stilling

20 20 Højesterets dom af 4. februar 2015 (fortsat) Hvad kan vi lære af dommen? Hvis arbejdsgiver har en begrundet mistanke om, at den ansatte har forsøgt at skade virksomheden, kan det være berettiget at gennemgå den ansattes korrespondance Nedskrevne retningslinjer Vær fortsat opmærksom på reglerne i persondataloven, erstatningsansvarsloven (tortgodtgørelse) og straffeloven (brevhemmelighed) Undgå at læse den ansattes private oplysninger!!!

21 Spørgsmål? 21

22 Fortrydelse af opsigelse og redressering Kan man fortryde en opsigelse?

23 23 Tilfældegrupper Fortryde en ansættelse Fortryde en opsigelse Redressere Fortryde en adfærd, som er ulovlig eller overenskomststridig

24 24 Fortryde en ansættelse Tilregnelig eller utilregnelig udeblivelse, afvisning af tiltrædelse, hvornår? Funktionærlovens 4: erstatning og/eller ½ månedsløn Varsel Prøveperiode

25 25 Fortryde en opsigelse En opsigelse er et påbud Meddelelse, der medfører en retsvirkning for modtageren. Retsvirkning af et påbud indtræder, når påbuddet kommer frem til modtageren, uanset om modtageren læser det, idet modtageren ikke skal kunne undgå retsvirkningen ved at undlade at gøre sig bekendt med påbuddet. (Ny dom det kommer vi til!) Inden opsigelsen har virket bestemmende på arbejdsgiverens dispositioner Tilbagekaldelsen ikke af anden grund er til væsentlig ulempe for parten, f.eks. fordi tillidsforholdet mellem parterne må anses for ødelagt som følge af opsigelsen

26 26 Fortryde en opsigelse Domspraksis FV af 6. juli 1976 nej Gik, fortrød dagen efter Højesterets dom U H ja Tjenestemand, som fortrød, pensionselement Højesterets dom af 11. april 2013 ja Skriftlig opsigelse tilbagekaldt dagen efter Privat Voldgift af 3. februar 2015 ja Arbejdsgiver opsagde i strid med ejeraftale, og erklærede sig dagen efter enig i, at opsigelsen var en nullitet

27 27 Redressere Forkert opsigelsesvarsel, for stort, for lille Meddelelse om fritstilling Fritagelse for konkurrencebegrænsning Fejl i øvrigt Mandat

28 28 Fortryde en adfærd, som er ulovlig eller overenskomststridig Eksempler: Opsigelse uden kopi til fagforening For lille opsigelsesvarsel Manglende viden om særlig beskyttelse, fx graviditet eller tillidsmandsbeskyttelse

29 29 Ny dom Højesteretsdom af 31. marts 2015 Et påbud skal være kommet frem, før det har retsvirkning Anbefalet brev er ikke udleveret eller afhentet, og returneres til afsender Ikke kommet frem, hvorfor fogedretten ikke havde indkaldt en debitor lovligt til et fogedretsmøde Dommen rummer en overordnet tolkning af kravet at et påbud er kommet frem, og regulerer derfor også opsigelser eller andre ansættelsesretlige påbud Hvid afleveringsattest (bevis for aflevering), modtagelsesbevis (bevis for modtagelse), almindelig post, og mail, hvis dette er en normal kommunikationsform. SMS?

30 Spørgsmål? 30

31 Retlig interesse Ligebehandlingsnævnet Nye begrænsninger i adgang til at klage

32 32 Ligebehandlingsnævnet Ligebehandlingsnævnet er et uafhængigt og domstolslignende organ, der behandler klager over påstået ulovlig forskelsbehandling inden for og uden for arbejdsmarkedet Det er gratis at klage til nævnet Sager der forudsætter partsforklaringer (mundtlige) eller vidneforklaringer afvises. Den 1. juli 2015 træder en lovændring om Ligebehandlingsnævnet i kraft Ligebehandlingsnævnet vil fremover kun skulle behandle en klage, hvis den person, der klager, har en retlig interesse i sagen

33 33 Gældende regler: En person kan klage til Ligebehandlingsnævnet, hvis personen selv er direkte berørt af den mulige forskelsbehandling En person kan klage til Ligebehandlingsnævnet, hvis personen blot tilhører den gruppe, som bliver forskelsbehandlet Fx kan en mand få behandlet en klage over, at mænd skal betale en højere entrépris til en natklub end kvinder, selv om han ikke selv personligt har været udsat for en sådan forskelsbehandling, men blot har hørt eller læst om det Der kan ikke tilkendes en godtgørelse i sager, hvor klageren blot tilhører den gruppe, der bliver forskelsbehandlet Fx kvindeetager, frisørpriser, swingerklubber

34 34 Nye regler: En person kan fremover kun klage til Ligebehandlingsnævnet, hvis personen har en retlig interesse i, at sagen bliver behandlet Retlig interesse skal forstås som en individuel og aktuel interesse i den konkrete sag Formålet er blandt andet at skabe harmonisering mellem adgangen til at få behandlet en sag ved Ligebehandlingsnævnet og adgangen til at få behandlet en civil sag ved de almindelige domstole Hvis klager ikke har en retlig interesse i at få sagen prøvet ved Ligebehandlingsnævnet, skal Ligebehandlingsnævnet afvise sagen En person, der klager over brud på forskelsbehandlingsloven eller ligebehandlingsloven i forhold til personens eget ansættelsesforhold vil altid have fornøden retlig interesse

35 35 Nye regler: Hidtil er alle klager blevet behandlet i ligebehandlingsnævnet med deltagelse af mindst 3 nævnsmedlemmer Fremover kan sager afgøres af et medlem af formandsskabet, hvis det vurderes, at sagen kan afgøres i overensstemmelse med fast retspraksis eller nævnspraksis Det kan fx være sager om godtgørelse for opsigelse under barsel, hvor godtgørelsesniveauet oftest ligger fast Formandsskabet består altid af dommere

36 Spørgsmål? 36

37 Ændringerne i funktionærlovens 2A

38 38 Ole-Andersen dommen Ændringerne kommer i kølvandet på Ole-Andersen dommen (sag C-499/0) EU-Domstolen: En funktionær, som fortsat forfølger en erhvervsmæssig karriere, har ret til en fratrædelsesgodtgørelse på lige fod med andre afskedigede funktionærer, selvom den pågældende funktionær har en alder, som giver vedkommende mulighed for at overgå til arbejdsgiverbetalt alderspension Højesteret: Det afgørende er, om medarbejderen må antages midlertidigt at have givet afkald på alderspension med henblik på at forfølge en erhvervsmæssig karriere Spørgsmålet er, om funktionæren har ret til en fratrædelsesgodtgørelse i denne situation Dette spørgsmål bør lovgivningsmagten tage stilling til

39 39 Nye anciennitetskrav Funktionæren skal have været ansat i: 12 år (1 måneds godtgørelse) 17 år (3 måneders godtgørelse) Tidligere gældende: 12 år (1 måneds godtgørelse) 15 år (2 måneders godtgørelse) 18 år (3 måneders godtgørelse)

40 40 Hvad med pension? Lovændringen indebærer, at det ikke længere vil have betydning for funktionærens ret til fratrædelsesgodtgørelse, om vedkommende går på pension, har mulighed for at gå på pension eller fortsat forfølger en erhvervsmæssig karriere efter fratrædelsen Det er en ubetinget og undtagelsesfri rettighed til fratrædelsesgodtgørelse Der er således tale om en form for belønning eller anerkendelse af lang og tro tjeneste Forskellen Tidligere: Sigtet var at mildne overgangen til andet arbejde Nu: Det er ikke længere en del af bestemmelsens rationale, at funktionæren fortsat skal forfølge en erhvervsmæssig karriere

41 41 Ingen ændringer i praksis Praksis i relation til, hvornår funktionæren opfylder anciennitetskravet på hhv. 12 eller 17 år, gælder stadig Det vil fortsat være på fratrædelsestidspunktet, at fratrædelsesgodtgørelsen skal betales Opsigelsestidspunktet er afgørende for, om den tidligere gældende eller nuværende bestemmelse om fratrædelsesgodtgørelse skal anvendes Opsigelse efter den 1. februar 2015: den nye bestemmelse finder anvendelse Opsigelse før den 1. februar 2015: den gamle bestemmelse finder anvendelse (OBS: Også selvom fratrædelsen sker efter den 1. februar 2015) Lovens bestemmelser kan ikke fraviges til ugunst for funktionæren, så overenskomstbestemmelser eller individuelle aftaler, der stiller funktionæren ringere med hensyn til fratrædelsesgodtgørelse end den nye bestemmelse, vil ikke kunne gøres gældende

42 42 Udgiftsneutral ændring Den tidligere ret til to måneders løn efter 15 års ansættelse er afskaffet, så der nu kun opereres med godtgørelser efter 12 og 17 års ansættelse på hhv. en og tre måneders løn Hensigten med lovændringen er ikke at ændre på de omkostninger, som bestemmelsen påfører arbejdsgiverne Dog vil der være funktionærer med 15 års anciennitet, der havde set frem til at modtage en godtgørelse på to måneders løn efter de tidligere regler, som nu alene vil være berettiget til en godtgørelse på en måneds løn Ændringerne vurderes at sikre, at arbejdsgivere hverken har nævneværdigt større eller mindre udgifter til fratrædelsesgodtgørelser i henhold til den nye bestemmelse i sammenligning med den tidligere bestemmelse

43 43 Konsekvenser Lovændringen vurderes ikke at have nævneværdige økonomiske eller administrative konsekvenser for det offentlige eller erhvervslivet Lovændringen forventes samlet at udgøre en lettelse af de administrative byrder, der er forbundet med funktionærers ret til fratrædelsesgodtgørelse Reglen gør det mere tydeligt for funktionæransatte, hvorvidt de har ret til fratrædelsesgodtgørelse eller ej

44 44 Konklusion Ændringen af funktionærloven sikrer, at de danske regler nu er i overensstemmelse med det EUretlige forbud mod forskelsbehandling på grund af alder Lovændringen forenkler reglerne væsentligt, da den hidtidige bestemmelse om to måneders godtgørelse efter 15 års anciennitet afskaffes Alle funktionærer, der opfylder anciennitetskravene per 1. februar 2015, er berettigede til en fratrædelsesgodtgørelse, hvis de bliver bortvist uberettiget eller afskediget

45 Spørgsmål? 45

46 Ophævelse af 70-årsgrænsen

47 47 Ligebehandling Ifølge forskelsbehandlingsloven, som implementerer dele af ligebehandlingsdirektivet, må en arbejdsgiver hverken direkte eller indirekte forskelsbehandle medarbejdere på grund af en nærmere række kriterier, herunder alder En arbejdsgiver må således ikke forskelsbehandle medarbejdere ved ansættelse, afskedigelse, forflyttelse, forfremmelse eller med hensyn til løn- og arbejdsvilkår Det har hidtil været lovligt at indgå individuelle aftaler og kollektive overenskomster om, at et ansættelsesforhold skulle ophøre, når medarbejderen fylder 70 år Eksempel på en tidligere gyldig bestemmelse: Ansættelsesforholdet ophører uden opsigelse ved udgangen af den måned, hvor Medarbejderen fylder 70 år

48 48 Lovændring Fra den 1. januar 2016 er det ikke længere gyldigt at aftale en pligtmæssig fratrædelsesalder, hverken ved individuel aftale eller kollektiv overenskomst Allerede indgåede individuelle aftaler om en pligtmæssig fratrædelsesalder vil være ugyldige efter den 1. februar 2016 Kollektive overenskomster indgået mellem den 1. januar 2008 og den 1. januar 2016: Gældende bestemmelser om pligtmæssig fratrædelsesalder vil fortsat være gyldige, når loven træder i kraft, men kun til det tidspunkt, hvor overenskomsten kan opsiges til ophør Kollektive overenskomster indgået før den 1. januar 2008: Bestemmelser om pligtmæssig fratrædelsesalder vil formentlig fortsat være gyldige, såfremt aldersgrænsen er objektivt og rimeligt begrundet i et legitimt formål inden for rammerne af dansk ret, og midlerne til at opfylde det pågældende formål er hensigtsmæssige og nødvendige Det er dog usikkert, om dette er udtryk for gældende ret

49 49 Reglernes omfang Reglerne i forskelsbehandlingsloven gælder for arbejdsgivers behandling af lønmodtagere Medarbejdere i almindelige tjenestestillinger, der er underlagt en arbejdsgivers instruktionsbeføjelser, er således omfattet Hvad med direktører? Administrerende direktører er efter en traditionel dansk fortolkning ikke lønmodtagere Lønmodtagerbegrebet i forskelsbehandlingsloven er hverken defineret i loven eller forarbejderne dertil, men det fremgår af ligebehandlingsdirektivet, at direktivet finder anvendelse både i den offentlige og den private sektor på alle personer "uanset branche og uanset niveau i erhvervshierarkiet Foretages en direktivkonform fortolkning, vil administrerende direktører således være omfattet af forskelsbehandlingsloven Beskæftigelsesministeriets opfattelse er, at administrerende direktører vil kunne påberåbe sig beskyttelsen i forskelsbehandlingsloven Et vilkår om pligtmæssig afgang ved en bestemt alder vil derfor ikke kunne gøres gældende for administrerende direktører efter den 1. januar 2016

50 50 Undtagelse Der findes fortsat en undtagelse til forbuddet mod forskelsbehandling på grund af alder Loven tillader, at der opsættes aldersgrænser for adgang eller ret til pensions- eller invaliditetsydelser, som er omfattede af erhvervstilknyttede sociale sikringsordninger Loven tillader endvidere alderskriteriet i aktuarberegninger inden for rammerne af disse ordninger

51 51 Konsekvenser Lovændringen har kun marginale økonomiske konsekvenser for det offentlige, da det forventes, at arbejdskraftudbuddet marginalt vil blive forøget som følge af ophævelsen af muligheden for at indføre pligtmæssig fratrædelse for lønmodtagere, når de fylder 70 år og derover Individuelle ansættelseskontrakter, der indeholder bestemmelser om ophør af ansættelsesforholdet ved det fyldte 70. år, vil skulle ændres, hvilket indebærer en vis administrativ byrde for virksomhederne

52 52 Konklusion Lovændringen indebærer, at der ikke længere gyldigt kan aftales en aldersmæssig grænse for, hvornår en medarbejder skal forlade sin arbejdsplads Allerede indgåede individuelle aftaler om fratræden ved en bestemt alder bliver ugyldige den 1. januar 2016, mens bestemmelser af samme art i kollektive aftaler er gyldige, indtil det tidspunkt, overenskomsten kan opsiges til ophør Arbejdsgivere bør være opmærksomme på, at ansættelseskontrakter med bestemmelser om pligtmæssig fratræden skal laves om, så dette vilkår slettes Alternativt kan der laves et tillæg til kontrakten, hvoraf det fremgår, at vilkåret ikke længere er gældende Dette er vigtigt for at sikre, at ansættelseskontrakten er i overensstemmelse med reglerne i ansættelsesbevisloven, da lønmodtageren ellers kan rejse krav om godtgørelse for mangelfuldt ansættelsesbevis

53 Spørgsmål? 53

54 54 Kontakt Mads Krarup Partner Aarhus Arbejdsret T M E

55 55 København Danmark Aarhus Danmark Shanghai Kina T

Bemærkninger til lovforslaget

Bemærkninger til lovforslaget Beskæftigelsesudvalget 2013-14 BEU Alm.del Bilag 313 Offentligt Udkast Forslag til Lov om ændring af lov om retsforholdet mellem arbejdsgivere og funktionærer (Forenkling vedrørende fratrædelsesgodtgørelse)

Læs mere

at undgå diskrimination

at undgå diskrimination GODE RÅD OM... at undgå diskrimination SIDE 1 indhold 3 Indledning 3 Begrebet forskelsbehandling 4 Chikane 4 Nationalitet 4 Handicap 5 Alder 6 Registrering 7 Godtgørelse for overtrædelse af loven 7 Ugyldige

Læs mere

Der er ikke tale om et generelt forbud mod afskedigelser i virksomhedsoverdragelsessituationer,

Der er ikke tale om et generelt forbud mod afskedigelser i virksomhedsoverdragelsessituationer, N O TAT Afskedigelse ved virksomhedsoverdragelse Dette notat behandler reglerne for opsigelse af medarbejdere i forbindelse med, at der sker en virksomhedsoverdragelse. Notatet er udarbejdet af KL s Juridiske

Læs mere

Forsikring & Pension Philip Heymans Allé 1 2900 Hellerup

Forsikring & Pension Philip Heymans Allé 1 2900 Hellerup Forsikring & Pension Philip Heymans Allé 1 2900 Hellerup 14. maj 2012 Orientering om nye regler om private dataansvarliges anmeldelsespligt Datatilsynet Borgergade 28, 5. 1300 København K CVR-nr. 11-88-37-29

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om ligebehandling af mænd og kvinder med hensyn til beskæftigelse m.v. 1)

Bekendtgørelse af lov om ligebehandling af mænd og kvinder med hensyn til beskæftigelse m.v. 1) Page 1 of 6 LBK nr 734 af 28/06/2006 Gældende (Ligebehandlingsloven) Offentliggørelsesdato: 07-07-2006 Beskæftigelsesministeriet Senere ændringer til forskriften LOV nr 182 af 08/03/2011 Oversigt (indholdsfortegnelse)

Læs mere

Persondataloven og sundhedsvidenskabelige forskningsprojekter

Persondataloven og sundhedsvidenskabelige forskningsprojekter Persondataloven og sundhedsvidenskabelige forskningsprojekter Fuldmægtig Signe Astrid Bruun Fuldmægtig Martin Nybye-Petersen Datatilsynet 9. januar 2014 Dagens Program Datatilsynets struktur og arbejdsopgaver

Læs mere

Landstingslov nr. 7 af 11. april 2003 om ligestilling af kvinder og mænd. Formål

Landstingslov nr. 7 af 11. april 2003 om ligestilling af kvinder og mænd. Formål Landstingslov nr. 7 af 11. april 2003 om ligestilling af kvinder og mænd Formål 1. Lovens formål er at fremme ligestilling mellem kvinder og mænd, såvel i privatlivet som i alle samfundets funktioner,

Læs mere

Lovtidende A. 2011 Udgivet den 17. juni 2011. Bekendtgørelse af lov om ligebehandling af mænd og kvinder med hensyn til beskæftigelse m.v.

Lovtidende A. 2011 Udgivet den 17. juni 2011. Bekendtgørelse af lov om ligebehandling af mænd og kvinder med hensyn til beskæftigelse m.v. Lovtidende A 2011 Udgivet den 17. juni 2011 8. juni 2011. Nr. 645. Bekendtgørelse af lov om ligebehandling af mænd og kvinder med hensyn til beskæftigelse m.v. 1) Herved bekendtgøres lov om ligebehandling

Læs mere

2008 GODE RÅD OM ANSÆTTELSESKONTRAKTER GODE RÅD OM. Ansættelseskontrakter. Udgivet af DANSK ERHVERV

2008 GODE RÅD OM ANSÆTTELSESKONTRAKTER GODE RÅD OM. Ansættelseskontrakter. Udgivet af DANSK ERHVERV GODE RÅD OM Ansættelseskontrakter 2008 GODE RÅD OM ANSÆTTELSESKONTRAKTER Udgivet af DANSK ERHVERV Indholdsfortegnelse Indledning 3 Hvorfor skal der udarbejdes en ansættelseskontrakt? 3 Hvem er omfattet

Læs mere

TAVSHEDSPLIGT OG VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER

TAVSHEDSPLIGT OG VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER TAVSHEDSPLIGT OG VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER Reglerne om tavshedspligt og videregivelse af fortrolige oplysninger har stor praktisk betydning, da vi som medarbejdere i kommunen behandler mange personfølsomme

Læs mere

Har I styr på reglerne? Forsyningsselskabers behandling af persondata

Har I styr på reglerne? Forsyningsselskabers behandling af persondata Har I styr på reglerne? Forsyningsselskabers behandling af persondata Langt de fleste virksomheder vil i forbindelse med deres virke få adgang til persondata af den ene eller anden slags. En forsyningsvirksomhed

Læs mere

KOLLEKTIV ARBEJDSRET - ARBEJDSRETLIGE FOR- HOLD

KOLLEKTIV ARBEJDSRET - ARBEJDSRETLIGE FOR- HOLD KOLLEKTIV ARBEJDSRET - ARBEJDSRETLIGE FOR- HOLD I. DEN KOLLEKTIVE ARBEJDSRET 1. Indledning Arbejdsgiver- og lønmodtagerorganisationerne har en afgørende rolle på det danske arbejdsmarked. Arbejdsmarkedets

Læs mere

[Tilføj denne side i navigationsvisningen for at få vist et sidebanner] Tidsbegrænsede ansættelser

[Tilføj denne side i navigationsvisningen for at få vist et sidebanner] Tidsbegrænsede ansættelser [Tilføj denne side i navigationsvisningen for at få vist et sidebanner] Tidsbegrænsede ansættelser I ansættelsesforhold, hvor en arbejdsgiver ansætter en ergoterapeut, er det hovedreglen, at ergoterapeuten

Læs mere

Økonomikonference 2013 - Landmanden som virksomhedsleder med ansatte

Økonomikonference 2013 - Landmanden som virksomhedsleder med ansatte Økonomikonference 2013 - Landmanden som virksomhedsleder med ansatte Jacob Langvad Nielsen VFL, erhvervsjura Specialkonsulent Advokat (L) E-mail: jln@vfl.dk 3. oktober 2013 Dagsorden Ansættelsesretlig

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 17. januar 2014

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 17. januar 2014 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 17. januar 2014 Sag 96/2013 og sag 124/2013 (2. afdeling) Slagelse Kommune FOA - Fag og Arbejde som mandatar for C Sag 97/2013 FOA - Fag og Arbejde som mandatar for D

Læs mere

Idrætsforeningen som arbejdsgiver 1 /7

Idrætsforeningen som arbejdsgiver 1 /7 Idrætsforeningen som arbejdsgiver 1 /7 Idrætsforeningen som arbejdsgiver Kan trænere ansættes på tidsbegrænsede aftaler sæson efter sæson? Har en medhjælper ret til barselsorlov? Har en træner funktionærstatus?

Læs mere

Østre Landsrets dom af 24. april 2013 Status i 2a sagerne. v/advokat Peter Breum og adv.fm Louise Gefke Nielsen

Østre Landsrets dom af 24. april 2013 Status i 2a sagerne. v/advokat Peter Breum og adv.fm Louise Gefke Nielsen Østre Landsrets dom af 24. april 2013 Status i 2a sagerne v/advokat Peter Breum og adv.fm Louise Gefke Nielsen Ole Andersen-dommen EU-domstolen afsagde dom den 12. oktober 2010 i sagen C-499/08 Ole Andersen.

Læs mere

Databehandleraftale. Der er indgået denne Databehandlingsaftale ("Aftale") mellem

Databehandleraftale. Der er indgået denne Databehandlingsaftale (Aftale) mellem Oktober 2014 Sagsnr. 013928-0190 cen/dla Databehandleraftale Der er indgået denne Databehandlingsaftale ("Aftale") mellem Fredericia Kommune Gothersgade 20 7000 Frdericia CVR-nr.: 69116418 ("Kommunen")

Læs mere

Godtgørelse ved fratræden fokus på alder og ligebehandling. Ved partner Mette Klingsten Uddannelsesdagen 2014

Godtgørelse ved fratræden fokus på alder og ligebehandling. Ved partner Mette Klingsten Uddannelsesdagen 2014 1 Godtgørelse ved fratræden fokus på alder og ligebehandling Ved partner Mette Klingsten Uddannelsesdagen 2014 2 Mette Klingsten Partner 3 Programpunkter Fratrædelsesgodtgørelse i henhold til funktionærlovens

Læs mere

Persondataloven kort fortalt

Persondataloven kort fortalt Persondataloven kort fortalt Den 27. februar 2013 Indhold Indledning... 2 Lov om behandling af personoplysninger... 3 På hvilke områder gælder loven?... 3 Hvilke typer behandling?... 3 Undtagelser fra

Læs mere

Brugen af personoplysninger

Brugen af personoplysninger Gode råd om Brugen af personoplysninger Kend reglerne for håndtering af personlige oplysninger om medarbejderne! Udgivet af Dansk Handel & Service Brugen af personoplysninger 2006 Gode råd om Brugen af

Læs mere

Til funktionærkontrakt Butiks- og kontoransatte omfattet af Butiksoverenskomsten med BKD-særaftale Medarbejdere ansat efter 1.

Til funktionærkontrakt Butiks- og kontoransatte omfattet af Butiksoverenskomsten med BKD-særaftale Medarbejdere ansat efter 1. Vejledning BKD Til funktionærkontrakt Butiks- og kontoransatte omfattet af Butiksoverenskomsten med BKD-særaftale Medarbejdere ansat efter 1. marts 2012 Vejledningen kan alene benyttes til virksomheder,

Læs mere

Ophævelse af et ansættelsesforhold

Ophævelse af et ansættelsesforhold Gode råd om Ophævelse af et ansættelsesforhold - bortvisning Kend reglerne, før du bortviser en medarbejder Udgivet af Dansk Handel & Service i samarbejde med Danmarks Fotohandler Forening Ophævelse af

Læs mere

lov nr. 429 af 31/05/2000 med senere ændringer om behandling af personoplysninger (Persondataloven).

lov nr. 429 af 31/05/2000 med senere ændringer om behandling af personoplysninger (Persondataloven). Bilag 6 Databehandleraftale og databehandlerinstruks 1. Leverandøren overholder de til enhver tid gældende regler og forskrifter for behandling af personoplysninger under Kontrakten, herunder: lov nr.

Læs mere

X. REGLERNE OM VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER TIL EN ANDEN FORVALTNINGSMYNDIGHED M.V. 174. Bestemmelserne i forvaltningslovens 28-32 indeholder nærmere

X. REGLERNE OM VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER TIL EN ANDEN FORVALTNINGSMYNDIGHED M.V. 174. Bestemmelserne i forvaltningslovens 28-32 indeholder nærmere X. REGLERNE OM VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER TIL EN ANDEN FORVALTNINGSMYNDIGHED M.V. 174. Bestemmelserne i forvaltningslovens 28-32 indeholder nærmere regler om, i hvilke tilfælde en forvaltningsmyndighed

Læs mere

5 Afskedigelse af gravid medarbejder efter anvendelse af SIFU-princippet

5 Afskedigelse af gravid medarbejder efter anvendelse af SIFU-princippet Indhold 1 Ændring af reglerne om europæiske samarbejdsudvalg 2 Misbrug af arbejdstelefon m.v. 3 Højesteretsdom om ændring af arbejdsvilkår 4 Opsagt efter etablering af konkurrerende virksomhed 5 Afskedigelse

Læs mere

Domme og vilkår for fleksjob og andre særlige medarbejdergrupper

Domme og vilkår for fleksjob og andre særlige medarbejdergrupper Domme og vilkår for fleksjob og andre særlige medarbejdergrupper 01 - Oversigt Fastholdelse af særlige medarbejdergrupper 13.30 Registrering og netværk 14.00 Velkomst v/ netværkskoordinator Signe Bloch

Læs mere

Konkurrence- og kundeklausuler for funktionærer

Konkurrence- og kundeklausuler for funktionærer Konkurrence- og kundeklausuler for funktionærer Dette vejledningsmateriale er et redskab til dig som arbejdsgiver til brug for dine overvejelser og eventuelle brug af en konkurrence- og/eller kundeklausul

Læs mere

Arbejds- og ansættelsesret

Arbejds- og ansættelsesret Arbejds- og ansættelsesret Den offentlige uddannelsesdag, 4. oktober 2013 Advokat Morten Ulrich 2 Handicap-begrebet - definition (1) De forenede sager C-335/11 og C-337/11 samt sag C-13/05 En begrænsning

Læs mere

VEJLEDNING OM MEDARBEJDERES BARSEL

VEJLEDNING OM MEDARBEJDERES BARSEL VEJLEDNING OM MEDARBEJDERES BARSEL INDHOLD Retten til fravær... 3 Hvor meget orlov kan forældre holde ved graviditet og fødsel?... 3 Kan en medarbejder forlænge sin orlov?... 3 Kan en medarbejder udskyde

Læs mere

Michael Teschl Etik Portalerne ApS Lotusvej 58 2300 København S. Sendt til: mt@etikportalen.dk

Michael Teschl Etik Portalerne ApS Lotusvej 58 2300 København S. Sendt til: mt@etikportalen.dk Michael Teschl Etik Portalerne ApS Lotusvej 58 2300 København S Sendt til: mt@etikportalen.dk 14. marts 2013 Vedrørende behandling af personoplysninger hos Etik Portalerne ApS Datatilsynet Borgergade 28,

Læs mere

2008 GODE RÅD OM OPSIGELSE GODE RÅD OM. Opsigelse. Udgivet af DANSK ERHVERV

2008 GODE RÅD OM OPSIGELSE GODE RÅD OM. Opsigelse. Udgivet af DANSK ERHVERV GODE RÅD OM Opsigelse 2008 GODE RÅD OM OPSIGELSE Udgivet af DANSK ERHVERV Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Selve opsigelsen 3 3. Opsigelsesvarsler 4 4. Forhold i opsigelsesperioden 5 5. Fratrædelsesgodtgørelser

Læs mere

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret 1 Berettiget at afskedige medarbejder under barsel 2 Gravid elev havde ret til forlængelse af uddannelsesaftale 3 Ny kantine og ny menu, men hvad med kokken? 4 120-dages reglen var ikke opfyldt 5 Togtur

Læs mere

FOKUS PERSONOPLYSNINGER I ANSÆTTELSESFORHOLD. En praktisk gennemgang af typiske faldgruber for private arbejdsgivere

FOKUS PERSONOPLYSNINGER I ANSÆTTELSESFORHOLD. En praktisk gennemgang af typiske faldgruber for private arbejdsgivere FOKUS PERSONOPLYSNINGER I ANSÆTTELSESFORHOLD En praktisk gennemgang af typiske faldgruber for private arbejdsgivere MAJ 2008 INDHOLD HR-området er reguleret af persondataloven 1 Persondatalovens begreber

Læs mere

Ansættelsesret. FFD/twn-2013 1

Ansættelsesret. FFD/twn-2013 1 Ansættelsesret FFD/twn-2013 1 Ansættelsesret 1. Arbejdsret 2. Generelle spilleregler 3. Ansættelsesaftalens indhold 4. Funktionærret 5. Ansættelse og ophør 6. Lovligt forfald: - 6.1 Sygdom - 6.2 Barsel

Læs mere

CIRKULÆRE: 003 Tænk jer om, før I afskediger medarbejdere

CIRKULÆRE: 003 Tænk jer om, før I afskediger medarbejdere Cirkulære: Cirkulære nr. 003 Udgivet første gang 12-11-1996 Kontrolleret 01-08-2014 Kontrolleret senest 01-08-2015 Evt. bilag el. henvisninger: Indsættes: I Servicemappen under 7.3 Indhold Man kan ikke

Læs mere

Arbejdsgiverens ledelsesret

Arbejdsgiverens ledelsesret Du kan komme i den situation, at din arbejdsgiver ikke er tilfreds med dig. Måske er du selv skyld i det. Men det kan også skyldes forhold, du ikke er herre over. Det gælder f.eks. når du har et stort

Læs mere

Bank & Finans IP & Technology

Bank & Finans IP & Technology Den 7. november 2013 Nyhedsbrev Bank & Finans IP & Technology Forslag til obligatoriske interne whistleblowerordninger i finansielle virksomheder Finanstilsynet sendte den 15. august 2013 forslag til lov

Læs mere

Fertilitetsbehandling beskytter ikke som graviditet. DI mener. Medarbejderen var ikke i hormonbehandling. Beskyttede medarbejdere

Fertilitetsbehandling beskytter ikke som graviditet. DI mener. Medarbejderen var ikke i hormonbehandling. Beskyttede medarbejdere 43 beskyttede medarbejdere opsagt Oprettet: 02-09-2010 Opdateret: 03-09-2010 Det var sagligt, da en virksomhed opsagde 43 tillidsrepræsentanter, sikkerhedsrepræsentanter og medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer.

Læs mere

6 Højesteretsdomme om favør- og gratisaktier til fratrådte medarbejdere

6 Højesteretsdomme om favør- og gratisaktier til fratrådte medarbejdere Indhold 1 Løn i opsigelsesperiode og 2 b godtgørelse 2 Godtgørelse for manglende ansættelsesbevis 3 Ændret stilling under graviditet var forskelsbehandling 4 Overtrædelse af partshøringspligten og oplysningspligten

Læs mere

Forsvarets videregivelse af personaleoplysninger til brug for markedsføring

Forsvarets videregivelse af personaleoplysninger til brug for markedsføring Forsvarets videregivelse af personaleoplysninger til brug for markedsføring Brevdato: 19.08.08 Journalnummer: 2008-632-0034 Datatilsynet vender hermed tilbage til sagen, hvor Forsvarets Personeltjeneste

Læs mere

Fremsat den xx. april 2015 af beskæftigelsesministeren (Henrik Dam Kristensen) Forslag. til

Fremsat den xx. april 2015 af beskæftigelsesministeren (Henrik Dam Kristensen) Forslag. til Fremsat den xx. april 2015 af beskæftigelsesministeren (Henrik Dam Kristensen) Forslag til Lov om ændring af lov om Ligebehandlingsnævnet. (Indbringelse af sager for Ligebehandlingsnævnet samt formandsafgørelser

Læs mere

Human ressource en disciplin i konstant bevægelse

Human ressource en disciplin i konstant bevægelse Rekruttering og rådgivning NB! Se fakta-ark om ansættelsesbeviser Human ressource en disciplin i konstant bevægelse Ansættelsessamtalen Når en virksomhed holder ansættelsessamtaler, hersker der af og til

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om ligestilling af kvinder og mænd

Bekendtgørelse af lov om ligestilling af kvinder og mænd Lovbekendtgørelse nr. 1527 af 19. december 2004 Bekendtgørelse af lov om ligestilling af kvinder og mænd Herved bekendtgøres lov om ligestilling af kvinder og mænd, jf. lovbekendtgørelse nr. 553 af 2.

Læs mere

ANSÆTTELSESRET. Udvalgte ansættelsesretlige nyheder (på 45 minutter) Ved partner Mette Klingsten og partner Morten Ulrich

ANSÆTTELSESRET. Udvalgte ansættelsesretlige nyheder (på 45 minutter) Ved partner Mette Klingsten og partner Morten Ulrich Indsæt billede: et billede skal du skifte til placeringen: L:, hvor alle Bech- Bruun billederne er gemt Skift billede: Du skifter til et andet billede, ved at slette det eksisterende og indsætte igen ANSÆTTELSESRET

Læs mere

Ny dom fra EU-domstolen fastlægger en række centrale begreber af væsentlig betydning for dansk ansættelsesret.

Ny dom fra EU-domstolen fastlægger en række centrale begreber af væsentlig betydning for dansk ansættelsesret. Nyhedsbrev Ansættelsesret, maj 2013 Ny dom fra EU-domstolen fastlægger en række centrale begreber af væsentlig betydning for dansk ansættelsesret. Begrebet handicap er udvidet, idet det nu er slået fast,

Læs mere

Gå-hjem møde om EU dom afsagt den 11. april 2013

Gå-hjem møde om EU dom afsagt den 11. april 2013 1 Gå-hjem møde om EU dom afsagt den 11. april 2013 Advokat Mette Østergård 2 Tilpasningsforanstaltninger FN Konventionen om rettigheder for personer med handicap artikel 2, fjerde led Rimelig tilpasning

Læs mere

Når du er ansat med status som direktør eller funktionær hvad betyder det så for dine rettigheder?

Når du er ansat med status som direktør eller funktionær hvad betyder det så for dine rettigheder? [LOVGIVNING] Når du er ansat med status som direktør eller funktionær hvad betyder det så for dine rettigheder? TEKST: ANNE JAKOBSEN, FORHANDLINGSKONSULENT En ansat direktør, chef eller leder kan ikke

Læs mere

2013 Udgivet den 11. januar 2014. 19. december 2013. Nr. 1678. Bekendtgørelse af lov om ligestilling af kvinder og mænd 1)

2013 Udgivet den 11. januar 2014. 19. december 2013. Nr. 1678. Bekendtgørelse af lov om ligestilling af kvinder og mænd 1) Lovtidende A 2013 Udgivet den 11. januar 2014 19. december 2013. Nr. 1678. Bekendtgørelse af lov om ligestilling af kvinder og mænd 1) Herved bekendtgøres lov om ligestilling af kvinder og mænd, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014 Sag 311/2012 (1. afdeling) FOA Fag og Arbejde som mandatar for A (advokat Jacob Sand) mod Y Kommune (advokat Yvonne Frederiksen) I tidligere instans er

Læs mere

Når en medarbejder bliver syg September 2014. DANSK HR Webinar

Når en medarbejder bliver syg September 2014. DANSK HR Webinar Når en medarbejder bliver syg September 2014 DANSK HR Webinar Hvad får du svar på Sygemelding Dokumentation af sygdom Krav til arbejdsgiver under en medarbejders sygdom Krav til medarbejderen under egen

Læs mere

HR OG DATASIKKERHED DATATILSYNET HAR FORMULERET NYE MINIMUMSKRAV FOR SIKKERHED I FORBINDELSE MED PERSONALEADMINISTRATION

HR OG DATASIKKERHED DATATILSYNET HAR FORMULERET NYE MINIMUMSKRAV FOR SIKKERHED I FORBINDELSE MED PERSONALEADMINISTRATION INVITATION TIL GÅ HJEM-MØDE HR OG DATASIKKERHED DATATILSYNET HAR FORMULERET NYE MINIMUMSKRAV FOR SIKKERHED I FORBINDELSE MED PERSONALEADMINISTRATION HØR NÆRMERE OM, HVILKE VILKÅR VIRKSOMHEDER SKAL IAGTTAGE

Læs mere

1 Passivitet blev afgørende i sag om betingede aktier og aktieoptioner. 3 Vikar havde ikke krav på ansættelsesbevis eller løn i opsigelsesperioden

1 Passivitet blev afgørende i sag om betingede aktier og aktieoptioner. 3 Vikar havde ikke krav på ansættelsesbevis eller løn i opsigelsesperioden Indhold 1 Passivitet blev afgørende i sag om betingede aktier og aktieoptioner 2 Opsigelse under barselsorlov 3 Vikar havde ikke krav på ansættelsesbevis eller løn i opsigelsesperioden 4 Afskedigelse af

Læs mere

Ligebehandlingsnævnet skal fortsat behandle bagatelsager

Ligebehandlingsnævnet skal fortsat behandle bagatelsager 1. Indledning Ligebehandlingsnævnets ( Nævnet ) praksis har igennem de seneste år rejst debat i offentligheden. Ikke alene er antallet af sager steget markant, men også typen af sager, som Nævnet ofte

Læs mere

Udgivet af DANSK ERHVERV

Udgivet af DANSK ERHVERV GODE RÅD OM Internet og e-mail 2008 gode råd om INTERNET OG E-MAIL Udgivet af DANSK ERHVERV Læs i denne pjece om: Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Retningslinjer 3 3. Privat brug af Internet og e-mail

Læs mere

Human ressource en disciplin i konstant bevægelse

Human ressource en disciplin i konstant bevægelse Rekruttering og rådgivning NB! Se fakta-ark om ansættelsesbeviser Human ressource en disciplin i konstant bevægelse Rekrutterings vanskeligheder Stor personaleomsætningshastighed kan være et problem. Der

Læs mere

KENDELSE. Sagen blev mundtligt forhandlet den 24. februar 2011 med højesteretsdommer Lene Pagter Kristensen som nævnsformand og opmand.

KENDELSE. Sagen blev mundtligt forhandlet den 24. februar 2011 med højesteretsdommer Lene Pagter Kristensen som nævnsformand og opmand. i Afskedigelsesnævnets sag nr.:20100925 3F for A mod Køge Bugt Ejendomsservice A/S Uoverensstemmelsen KENDELSE Sagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede Køge Bugt Ejendomsservice A/S s afskedigelse

Læs mere

Vejledning om arbejdsgivers pligt til at underrette den ansatte om vilkårene for ansættelsesforholdet. 1. Indledning

Vejledning om arbejdsgivers pligt til at underrette den ansatte om vilkårene for ansættelsesforholdet. 1. Indledning Doc Id nr.: 115416 Vejledning om arbejdsgivers pligt til at underrette den ansatte om vilkårene for ansættelsesforholdet. 1. Indledning Denne vejledning omhandler de pligter et menighedsråd har som arbejdsgiver

Læs mere

1 Medarbejder kunne opsige sin stilling med mere end 1 måneds varsel. 2 Oplysninger om salg til kunder var en forretningshemmelighed

1 Medarbejder kunne opsige sin stilling med mere end 1 måneds varsel. 2 Oplysninger om salg til kunder var en forretningshemmelighed Indhold 1 Medarbejder kunne opsige sin stilling med mere end 1 måneds varsel 2 Oplysninger om salg til kunder var en forretningshemmelighed 3 Illoyalt at videresende kundeoplysninger til privat email-adresse

Læs mere

DANSKE SLAGTERMESTRE og HK HANDEL

DANSKE SLAGTERMESTRE og HK HANDEL DANSKE SLAGTERMESTRE Ansættelseskontrakt for medarbejdere inden for HK/HANDEL s område For ansættelsesforholdet gælder overenskomsten mellem DANSKE SLAGTERMESTRE og HK HANDEL Undertegnede virksomhed Navn:

Læs mere

10 ANSÆTTELSESRETLIGE FALDGRUBER...

10 ANSÆTTELSESRETLIGE FALDGRUBER... INVITATION TIL MORGENMØDE 10 ANSÆTTELSESRETLIGE FALDGRUBER VI GENNEMFØRTE MED STOR SUCCES ET TILSVARENDE MORGENMØDE FOR ET PAR ÅR SIDEN, OG VI SÆTTER IGEN FOKUS PÅ 10 NYE PROBLEMSTILLINGER, SOM DET ER

Læs mere

Computershare Aktionær e-mails

Computershare Aktionær e-mails Computershare Aktionær e-mails Introduktion Agenda De praktiske muligheder Hvilke regler er i spil? Hvor går grænsen? 1. De praktiske muligheder De praktiske muligheder Oplysningerne -Navn/ virksomhed

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Store Afdeling) 12. oktober 2010 *

DOMSTOLENS DOM (Store Afdeling) 12. oktober 2010 * INGENIØRFORENINGEN I DANMARK DOMSTOLENS DOM (Store Afdeling) 12. oktober 2010 * I sag C-499/08, angående en anmodning om præjudiciel afgørelse i henhold til artikel 234 EF, indgivet af Vestre Landsret

Læs mere

KRAV PÅ FRATRÆDELSESGODTGØRELSE, MEN IKKE GODTGØRELSE FOR ULOVLIG ALDERSDISKRIMINATION

KRAV PÅ FRATRÆDELSESGODTGØRELSE, MEN IKKE GODTGØRELSE FOR ULOVLIG ALDERSDISKRIMINATION //30. maj 2013 Ansættelsesret og arbejdsret KRAV PÅ FRATRÆDELSESGODTGØRELSE, MEN IKKE GODTGØRELSE FOR ULOVLIG ALDERSDISKRIMINATION En medarbejder som var blevet opsagt, fratrådte sin stilling som 61-årig,

Læs mere

http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/gettext.pl?where=&lang=da&num=79898987c19...

http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/gettext.pl?where=&lang=da&num=79898987c19... Side 1 af 8 VIGTIG JURIDISK MEDDELELSE. Oplysningerne på dette netsted er omfattet af en erklæring om ansvarsfraskrivelse og en meddelelse om ophavsret. DOMSTOLENS DOM (Store Afdeling) 12. oktober 2010

Læs mere

N O TAT. Overblik over reglerne for virksomhedsoverdragelse

N O TAT. Overblik over reglerne for virksomhedsoverdragelse N O TAT Overblik over reglerne for virksomhedsoverdragelse af medarbejdere Dette notat redegør i overbliksform for de aftale- og lovgivningsmæssige regler, der er ved overdragelse af medarbejdere i forbindelse

Læs mere

Energi & Miljø A d v o k a t f i r m a

Energi & Miljø A d v o k a t f i r m a J.nr.: 07-10243 ID nr. 15 Bilag 5 Ansættelsesretlige problemstillinger 23. oktober 2008 Skolebakken 7, 1. tv. 8000 Århus C Telefon: 86 18 00 60 Fax: 36 92 83 19 www.energiogmiljo.dk CVR: 31135427 1. Sammenfatning

Læs mere

Nye domme om sygdom og handicapbegrebet

Nye domme om sygdom og handicapbegrebet Nye domme om sygdom og handicapbegrebet Ved partner Morten Ulrich Uddannelsesdagen 2014 2 Handicap-begrebet - definition (1) De forenede sager C-335/11 og C-337/11 samt sag C-13/05 En begrænsning som følge

Læs mere

FRATRÆDER DU? - SÅ HJÆLPER FINANSFORBUNDET DIG VIDERE

FRATRÆDER DU? - SÅ HJÆLPER FINANSFORBUNDET DIG VIDERE FRATRÆDER DU? - SÅ HJÆLPER FINANSFORBUNDET DIG VIDERE Denne pjece giver dig overblik over den rådgivning og støtte til at komme videre i dit arbejdsliv, som Finansforbundet tilbyder. FRATRÆDER DU? ER DU

Læs mere

Sygeplejeoverenskomst 2010 2012. - Ledere. Indgået mellem DI Overenskomst II (SBA) og Dansk Sygeplejeråd

Sygeplejeoverenskomst 2010 2012. - Ledere. Indgået mellem DI Overenskomst II (SBA) og Dansk Sygeplejeråd Sygeplejeoverenskomst 2010 2012 - Ledere Indgået mellem DI Overenskomst II (SBA) og Dansk Sygeplejeråd 794650 1 Indhold 1. Overenskomstens område 4 2. Grundløn 4 3. Funktions- og kvalifikationsløn 5 4.

Læs mere

Navn. Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr.

Navn. Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr. Ansættelseskontrakt 1 Parterne Imellem arbejdsgiver Navn Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: og medarbejder Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr. er indgået følgende ansættelseskontrakt med

Læs mere

Bilag: Kontraktbilag om arbejdsklausul

Bilag: Kontraktbilag om arbejdsklausul Bilag: Kontraktbilag om arbejdsklausul Indhold Parterne... 2 Arbejdsklausul... 2 Fortolkning af kontraktbilagets indhold og udformning... 5 Lovvalg og værneting... 5 Underskrifter... 5 Parterne Dette kontraktbilag

Læs mere

HR Jura. Maj 2013. www.accura.dk

HR Jura. Maj 2013. www.accura.dk Maj 2013 HR Jura Denne udgave af HRJura indeholder en række spændende artikler om nyere domme fra landsretterne og Højesteret samt Folketingets vedtagelse af den nye vikarlov 30. maj 2013. I dommene tages

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE OM ADMINISTRATIVE OG TEKNISKE STØTTEFUNKTIONER MELLEM DE 12 GYMNASIER I GYMNASIEFÆLLESSKABET

SAMARBEJDSAFTALE OM ADMINISTRATIVE OG TEKNISKE STØTTEFUNKTIONER MELLEM DE 12 GYMNASIER I GYMNASIEFÆLLESSKABET SAMARBEJDSAFTALE SAMARBEJDSAFTALE OM ADMINISTRATIVE OG TEKNISKE STØTTEFUNKTIONER MELLEM DE 12 GYMNASIER I GYMNASIEFÆLLESSKABET GYMNASIEFÆLLESSKABET Skolegade 3 4000 Roskilde Telefon 4633 2040 www.gymnasiefaellesskabet.dk

Læs mere

Kommunerne i region Sjælland Vejledning og Kvalitets Indikator. Retssikkerhed og magtanvendelse det generelle tilsyn

Kommunerne i region Sjælland Vejledning og Kvalitets Indikator. Retssikkerhed og magtanvendelse det generelle tilsyn Kommunerne i region Sjælland Vejledning og Kvalitets Indikator August 2012 Retssikkerhed og magtanvendelse det generelle tilsyn Retssikkerhed Tavshedspligt Tilsynet skal påse at tilbuddet 1 er bekendt

Læs mere

Persondataloven. Foto: Ulrik Janzten - Layout: Katrine Dahlerup, FFD - Tryk: Dystan - Oplag: 500

Persondataloven. Foto: Ulrik Janzten - Layout: Katrine Dahlerup, FFD - Tryk: Dystan - Oplag: 500 Persondataloven 1 Persondataloven - er den centrale lov for, hvornår og hvordan persondata må behandles. Loven gælder både for offentlige myndigheder, private virksomheder, foreninger m.v. Frie skoler

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. maj 2012

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. maj 2012 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. maj 2012 Sag 223/2010 (2. afdeling) HK Danmark som mandatar for A (advokat Peter Breum) mod Dansk Erhverv som mandatar for B (advokat Peter Vibe) I tidligere instans

Læs mere

Nyt fra AutoBranchens ArbejdsgiverForening

Nyt fra AutoBranchens ArbejdsgiverForening Nr. 3 9. oktober 2014 Nyt fra AutoBranchens ArbejdsgiverForening Kære medlem af AutoBranchens ArbejdsgiverForening I denne udgave af nyhedsbrevet kan du læse mere om de nye regler om kønsopdelt lønstatistik,

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 20. august 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 20. august 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 20. august 2014 Sag 337/2012 (2. afdeling) HK som mandatar for A (advokat Jacob Goldschmidt) mod DI som mandatar for Clear Channel Danmark A/S (advokat Morten Eisensee)

Læs mere

Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden)

Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden) ANSÆTTELSESKONTRAKT 1. Parterne Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede [medarbejderens navn], boende [medarbejderens

Læs mere

FRATRÆDER DU? - SÅ HJÆLPER FINANSFORBUNDET DIG VIDERE

FRATRÆDER DU? - SÅ HJÆLPER FINANSFORBUNDET DIG VIDERE FRATRÆDER DU? - SÅ HJÆLPER FINANSFORBUNDET DIG VIDERE Denne pjece giver dig overblik over den rådgivning og støtte til at komme videre i dit arbejdsliv, som Finansforbundet tilbyder. OPSAGT? ER DU BLEVET

Læs mere

Fremsat den xx. december 2012 af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag til

Fremsat den xx. december 2012 af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag til Fremsat den xx. december 2012 af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om ligebehandling af mænd og kvinder med hensyn til beskæftigelse mv. 1 (ret til at anmode

Læs mere

Ansattes opstart af egen virksomhed når iværksætterdrømmen realiseres

Ansattes opstart af egen virksomhed når iværksætterdrømmen realiseres - 1 Ansattes opstart af egen virksomhed når iværksætterdrømmen realiseres Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Når iværksætterdrømmen føres ud i livet og lønmodtagertilværelsen udskiftes med

Læs mere

ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET

ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET NYHEDER FRA PLESNER JUNI 2009 ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET Ryglidelse anerkendt som handicap... 1 Endnu en afgørelse om aldersdiskrimination... 2 Ændring af arbejdssted... 3 Hvornår er opsigelsen meddelt

Læs mere

Direkte markedsføring. Uanmodede henvendelser. Uanmodede henvendelser

Direkte markedsføring. Uanmodede henvendelser. Uanmodede henvendelser Direkte markedsføring Jan Trzaskowski Associate Professor, Ph.D. Copenhagen Business School This presentation is made in OpenOffice.org 1 Uanmodede henvendelser Anmodede henvendelser (samtykke) HNG-sagen

Læs mere

Vejledning. til. ansættelseskontrakt

Vejledning. til. ansættelseskontrakt Vejledning til ansættelseskontrakt 1 Vejledning til ansættelseskontrakt Det fremgår af lov om arbejdsgiverens pligt til at underrette lønmodtageren om vilkårene for ansættelsesforholdet (ansættelsesbevisloven),

Læs mere

Datatilsynets udtalelse af 15. oktober 2009 vedhæftes.

Datatilsynets udtalelse af 15. oktober 2009 vedhæftes. Region Syddanmark Damhaven 12 7100 Vejle Sendt til kontakt@regionsyddanmark.dk 4. februar 2013 Vedrørende sikkerhedsbrist i Region Syddanmark Datatilsynet Borgergade 28, 5. 1300 København K CVR-nr. 11-88-37-29

Læs mere

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 1. april 2014. faglig voldgiftssag (FV2013-0161): CO-industri. for. (juridisk konsulent Jesper Kragh-Stetting) mod

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 1. april 2014. faglig voldgiftssag (FV2013-0161): CO-industri. for. (juridisk konsulent Jesper Kragh-Stetting) mod PROTOKOLLAT med tilkendegivelse af 1. april 2014 i faglig voldgiftssag (FV2013-0161): CO-industri for A (juridisk konsulent Jesper Kragh-Stetting) mod DI Overenskomst I for Nordisk Wavin A/S (advokat Morten

Læs mere

Outsourcing og medarbejdere. v/ partner Mads Krarup Den offentlige uddannelsesdag 2014

Outsourcing og medarbejdere. v/ partner Mads Krarup Den offentlige uddannelsesdag 2014 Outsourcing og medarbejdere v/ partner Mads Krarup Den offentlige uddannelsesdag 2014 2 Dagens program Hvornår finder virksomhedsoverdragelsesloven anvendelse i forbindelse med offentlig udbud, og hvad

Læs mere

N O TAT. Frasigelse af kollektive overenskomster

N O TAT. Frasigelse af kollektive overenskomster N O TAT Frasigelse af kollektive overenskomster Dette notat handler om frasigelse af de kollektive rettigheder og pligter i forhold til overdragerens kollektive overenskomster i forbindelse med en virksomhedsoverdragelse.

Læs mere

Vejledning til skabelonen Databehandleraftale_feb2015

Vejledning til skabelonen Databehandleraftale_feb2015 Regionshuset Viborg Regionssekretariatet Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Vejledning til skabelonen Databehandleraftale_feb2015 Skabelonen Databehandleraftale_feb2015

Læs mere

Til tilknytningsaftalen for vikarbureau-vikarer

Til tilknytningsaftalen for vikarbureau-vikarer Til tilknytningsaftalen for vikarbureau-vikarer Dansk Erhvervs tilknytningsaftale for vikarbureau-vikarer og tilhørende jobbekræftelse er udarbejdet med henblik på at opfylde betingelserne i Lov om arbejdsgiverens

Læs mere

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret 1 Usagligt at opsige stressramt 2 OK at diskutere efterløn 3 OK at fastsætte prøvetid for lærer 8 Høringssvar som grundlag for afskedigelse 9 Enkeltstående udtalelse om klients samlever ikke saglig fyringsgrund

Læs mere

PERSONDATAPOLITIK. Som hovedregel kan du tilgå vores hjemmeside uden at fortælle os, hvem du er eller give personlige oplysninger om dig selv.

PERSONDATAPOLITIK. Som hovedregel kan du tilgå vores hjemmeside uden at fortælle os, hvem du er eller give personlige oplysninger om dig selv. PERSONDATAPOLITIK Ved at benytte dig af Forælder Fondens hjemmeside, www.foraelderfonden.dk, og funktionerne derpå samt ansøge Forælder Fonden om hjælp og rådgivning accepterer du, at vi behandler dine

Læs mere

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret 1 Hensynet bag aldersdiskriminerende opsigelser medførte mindre godtgørelser 2 Klage over en afgørelse fra Arbejdstilsynet - kan det betale sig? 3 Ingen virksomhedsoverdragelse, da de væsentligste aktiver

Læs mere

O V E R E N S K O M S T. mellem DI-O2 v/dansk Industri/Mejeribrugets Arbejdsgiverforening og Foreningen af mejeriledere og funktionærer

O V E R E N S K O M S T. mellem DI-O2 v/dansk Industri/Mejeribrugets Arbejdsgiverforening og Foreningen af mejeriledere og funktionærer O V E R E N S K O M S T mellem DI-O2 v/dansk Industri/Mejeribrugets Arbejdsgiverforening og Foreningen af mejeriledere og funktionærer Indholdsfortegnelse 1 Dækningsområde... 3 2 Anciennitet, aldersgrænse...

Læs mere

Indhold. 1 Illoyalitet medførte tilbagebetaling af løn og pension. 2 Nyt EU-direktiv om variabel aflønning inden for den finansielle sektor

Indhold. 1 Illoyalitet medførte tilbagebetaling af løn og pension. 2 Nyt EU-direktiv om variabel aflønning inden for den finansielle sektor Indhold 1 Illoyalitet medførte tilbagebetaling af løn og pension 2 Nyt EU-direktiv om variabel aflønning inden for den finansielle sektor 3 Forskelsbehandling på grund af handicap og alder 4 Forskelsbehandling

Læs mere

ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET

ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET NYHEDER FRA PLESNER MARTS 2009 ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET Fravigelse af funktionærlovens opsigelsesvarsel... 1 Mænd i korte bukser på arbejdspladsen... 2 Dyrt for arbejdsgiver ikke at oplyse medarbejder

Læs mere

HR Jura. Juli 2013. www.accura.dk

HR Jura. Juli 2013. www.accura.dk Juli 2013 HR Jura I HRJura ser vi denne gang nærmere på Højesterets nye dom vedrørende ADHD, handicapbegrebet samt fastsættelsen af godtgørelsesniveauet i sådanne sager. Endvidere indeholder nyhedsbrevet

Læs mere