Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret"

Transkript

1 Nyhedsbrev Ansættelses- og arbejdsret

2 STATISTISKE OPLYSNINGER KAN SKABE FORMODNING FOR FORSKELSBEHANDLING Statistiske oplysninger om alder kan skabe en formodning for forskelsbehandling med den virkning, at det påhviler arbejdsgiveren at føre bevis for, at ligebehandlingsprincippet ikke er krænket. Højesteret skulle tage stilling til, om to medarbejdere var blevet udsat for forskelsbehandling på grund af alder. I den forbindelse var der fremlagt statistiske oplysninger for at påvise, at der var faktiske omstændigheder, der gav anledning til at formode, at der var udøvet forskelsbehandling. I så fald ville bevisbyrden for at ligebehandlingsprincippet ikke var krænket, påhvile arbejdsgiveren. Selv om oplysningerne i den konkrete sag ikke udgjorde faktiske omstændigheder, der vendte bevisbyrden, udtalte Højesteret, at pålidelige og tilstrækkeligt signifikante, statistiske oplysninger i sig selv kan skabe en formodning for forskelsbehandling. Kontakt Helene Amsinck Partner Direkte: Mobil: Andreas Kirkegaard Dam Advokatfuldmægtig Direkte: Mobil: Højesterets dom af 14. december Sagen kort Arbejdsgiveren opsagde i 2011 fem medarbejdere. To medarbejdere mente, at opsigelserne var begrundet i alder og derfor udgjorde forskelsbehandling i strid med forskelsbehandlingslovens 2. Ligebehandlingsnævnet gav medarbejderne ret i, at der var udøvet forskelsbehandling. Ligebehandlingsnævnet henviste til, at andelen af ældre medarbejdere, der blev opsagt, udgjorde en uforholdsmæssig stor andel af den samlede medarbejderstab, hvorfor de to medarbejdere havde påvist faktiske omstændigheder, der gav anledning til at formode, at de ved afskedigelsen var blevet udsat for forskelsbehandling. Bevisbyrden for at ligebehandlingsprincippet ikke var krænket, påhvilede herefter arbejdsgiveren, og da denne ikke løftede sin bevisbyrde, blev medarbejderne tilkendt godtgørelse. Landsretten kom efterfølgende frem til, at der ikke var påvist faktiske omstændigheder, der gav anledning til formodningen om forskelsbehandling, og frifandt derfor arbejdsgiveren. Læs Kromann Reumerts omtale af landsretsdommen her. Sagen blev anket til Højesteret, hvor Ligebehandlingsnævnet som mandatar for de afskedigede medarbejder gjorde gældende, at de statistiske oplysninger vedrørende aldersfordeling typisk er det eneste bevis, der kan fremskaffes for at skabe en formodning for, at der er udøvet forskelsbehandling. Dette blev omdrejningspunktet for sagen. Højesterets afgørelse Højesteret udtalte, at statistiske oplysninger, f.eks. de opsagtes alder og aldersfordelingen i den samlede medarbejdergruppe, kan indgå ved bedømmelsen af, om der er skabt en formodning for forskelsbehandling med den virkning, at det herefter påhviler arbejdsgiveren at føre bevis for, at ligebehandlingsprincippet ikke er krænket. Endvidere udtalte Højesteret, at statistiske oplysninger, hvis de er pålidelige og tilstrækkeligt signifikante, i sig selv kan skabe en formodning om forskelsbehandling. 2/10

3 Selv om der var en overrepræsentation af ældre medarbejdere blandt de opsagte, og at ingen af dem var under 53 år, fandt Højesteret dog, at de fremlagte statistiske oplysninger ikke i det foreliggende tilfælde udgjorde faktiske omstændigheder, der gav anledning til at formode, at der var udøvet forskelsbehandling. Højesteret tillagde det betydning, at der var et betydeligt antal medarbejdere, der var ældre end de afskedigede medarbejdere, som ikke blev opsagt. Højesteret stadfæstede på denne baggrund landsrettens dom om frifindelse af arbejdsgiveren. Hvad viser dommen? Dommen viser, at statistiske oplysninger kan indgå i den bedømmelse, der skal foretages efter forskelsbehandlingslovens 7 a, og at statistiske oplysninger, såfremt de er pålidelige og tilstrækkeligt signifikante, kan begrunde en formodning for forskelsbehandling. I så fald vil bevisbyrden for, at ligebehandlingsprincippet ikke er krænket, påhvile arbejdsgiveren. 3/10

4 OPSIGELSE AF LOKALAFTALER EFTER SPALTNING VAR BERETTIGET En del af en virksomhed blev udskilt ved spaltning, hvorefter den udskilte virksomhed opsagde to lokalaftaler, som var indgået mellem hovedvirksomheden og HK privat. HK mente, at opsigelsen var uberettiget, da der var arbejdsretlig identitet mellem de to selskaber også efter spaltningen. Det udskilte selskab gjorde gældende, at det var indtrådt som selvstændig part i overenskomstgrundlaget og derfor var berettiget til at opsige lokalaftalerne. Arbejdsretten fandt, at spaltningen var driftsmæssigt begrundet, og at det udskilte selskab derfor var berettiget til at opsige lokalaftalerne. Kontakt Helene Amsinck Partner Direkte: Mobil: Andreas Kirkegaard Dam Advokatfuldmægtig Direkte: Mobil: Arbejdsrettens dom af 2. december Sagen kort Sagen omhandlede en udskillelse af et forretningsområde fra en virksomhed. Der blev foretaget en selskabsretlig spaltning, hvorfor der efterfølgende var tale om to koncernforbundne selskaber. Det udskilte selskab indtrådte i overenskomstgrundlaget, som var indgået mellem HK privat og det oprindelige selskab. Efterfølgende opsagde det nye selskab to lokalaftaler vedrørende henholdsvis betalt spisepause og valg af tillidsrepræsentant. HK privat mente, at der var arbejdsretlig identitet mellem selskaberne, hvorfor det udskilte selskab ikke selvstændigt kunne opsige lokalaftalerne. Det udskilte selskab mente derimod, at det efter reglerne i virksomhedsoverdragelsesloven var indtrådt i overenskomstgrundlaget som selvstændig part i forbindelse med spaltningen og derfor var berettiget til at opsige lokalaftalen. Opsigelse af lokalaftalen skete herefter i overensstemmelse med de vilkår, som var aftalt i lokalaftalerne. Arbejdsrettens dom Arbejdsretten fastslog indledningsvist, at der var tale om en selskabsretlig spaltning af to koncernforbundne selskaber. Arbejdsretten fandt, at spaltningen var driftsmæssigt begrundet, og at udskillelsen i to nye selskaber var sket i overensstemmelse med reglerne i virksomhedsoverdragelsesloven. Retten fandt ikke, at udskillelsen havde til formål at give det nye selskab selvstændig mulighed for at frasige sig det overenskomstgrundlag, der var gældende inden udskillelsen, da det nye selskab valgte at indtræde i de overenskomstmæssige forpligtelser. Opsigelsen af lokalaftalerne skete i overensstemmelse med lokalaftalernes opsigelsesvarsler, og arbejdsretten fandt derfor, at det nye selskab var berettiget til at opsige lokalaftalerne, da det var indtrådt som selvstædig part i overenskomstgrundlaget. Opsigelsen af lokalaftalerne var derfor berettiget uafhængigt af, om der skete en samtidig opsigelse af aftalerne i det oprindelige selskab. Hvad viser dommen? Dommen viser, at det er afgørende om en spaltning er driftsmæssigt begrundet, og om det udskilte selskab opnår selvstændig arbejdsretlig identitet. I bedømmelsen heraf vil det 4/10

5 blive tillagt betydning, om virksomhedsoverdragelsen er sket med henblik på at kunne frasige sig det overenskomstgrundlag, der var gældende inden overdragelsen. Såfremt der ikke er arbejdsretlig identitet, kan det nye selskab selvstændigt foretage overenskomstmæssige dispositioner uafhængigt af det oprindelige selskab. 5/10

6 MEDARBEJDER KUNNE OPSIGES TRODS TILLIDSMANDS- BESKYTTELSE En medarbejder blev afskediget fra sit fleksjob med skånehensyn. Medarbejderen var omfattet af tillidsmandsbeskyttelse, hvorfor det påhvilede virksomheden at godtgøre, at afskedigelsen var begrundet i tvingende årsager. Virksomheden havde forsøgt at finde et job med relevante skånehensyn til medarbejderen, og der var ikke realistisk udsigt til at finde egnet beskæftigelse til medarbejderen, hvorfor opsigelsen var tvingende nødvendig. Landsretten udtalte i den forbindelse, at tillidsmandsbeskyttelsen ikke indebar en pligt for virksomheden til at konvertere fuldtidsstillinger på ordinære vilkår til fleksjob med individuelle skånehensyn. Kontakt Helene Amsinck Partner Direkte: Mobil: Andreas Kirkegaard Dam Advokatfuldmægtig Direkte: Mobil: Østre Landsrets dom af 30. september Sagen kort En medarbejder havde været ansat i en virksomhed siden 1985 og havde været tillidsmand i Dansk Metal siden I 2008 fik virksomheden bevilget løntilskud til fleksjob af kommunen, og umiddelbart efter indgik virksomheden en aftale med Dansk Metal om frikøb af medarbejderen til fagligt arbejde. Efterfølgende mistede medarbejderen sine tillidsposter på en ekstraordinær generalforsamling. Efter overenskomsten varede tillidsmandsbeskyttelsen dog til og med 1 år efter, at medarbejderen stoppede som tillidsrepræsentant. Herefter opsagde Dansk Metal frikøbsaftalen, idet medarbejderen ikke længere var tillidsrepræsentant. Der blev gjort opmærksom på medarbejderes fleksjob, og virksomheden blev anmodet om at finde et passende job til medarbejderen. Det lykkedes ikke at finde anden beskæftigelse til medarbejderen, og virksomheden afskedigede herefter medarbejderen forinden udløbet af perioden for tillidsmandsbeskyttelsen. Landsrettens dom Der var mellem parterne enighed om, at medarbejderen var omfattet af overenskomstmæssig tillidsmandsbeskyttelse. Det påhvilede således virksomheden at godtgøre, at afskedigelsen var begrundet i tvingende årsager. Det var ubestridt, at virksomheden havde reduceret medarbejderstaben væsentligt, og landsretten lagde til grund, at medarbejderen var en af de sidste, der blev afskediget. Landsretten fandt, at virksomheden havde gjort tilstrækkelige og relevante forsøg på at finde et job med de relevante skånehensyn. På opsigelsestidspunktet var medarbejderen uden stilling, da det havde ikke været muligt at finde et arbejde med de nødvendige skånehensyn til medarbejderen efter Dansk Metals opsigelse af frikøbsaftalen. Der var ikke på opsigelsestidspunktet realistisk udsigt til at finde egnet beskæftigelse til 6/10

7 medarbejderen, hvorfor opsigelsen var tvingende nødvendig. Landsretten lagde vægt på, at tillidsmandsbeskyttelse ikke indebærer en pligt for virksomheder til at konvertere fuldtidsstillinger på ordinære vilkår til fleksjob med individuelle skånehensyn. Landsretten stadfæstede på denne baggrund byrettens dom om frifindelse af virksomheden. Hvad viser dommen? Afgørelsen illustrerer tillidsmandsbeskyttelsens rækkevidde. Tillidsmandsbeskyttelsen indebærer således ikke en pligt for virksomheder til at konvertere fuldtidsstillinger på ordinære vilkår til fleksjob med individuelle skånehensyn. 7/10

8 HENSIGT OM AT INDGÅ BONUSAFTALE IKKE TILSTRÆK- KELIGT TIL AT KONSTITUERE AFTALE En medarbejder blev afskediget og påstod, at hun havde krav på bonus, minimalerstatning og godtgørelse som følge af mangelfuldt ansættelsesbevis. Medarbejderen fik ved indgåelse af ansættelseskontrakten udleveret et udkast til bonusplan, men en endelig bonusaftale blev aldrig indgået. Kontakt Helene Amsinck Partner Direkte: Mobil: Andreas Kirkegaard Dam Advokatfuldmægtig Direkte: Mobil: Østre Landsrets dom af 30. november Sagen kort Medarbejderen blev ansat i august 2012 og fik sammen med sin ansættelseskontrakt udleveret en bonusplan. Det fremgik endvidere af ansættelseskontrakten, at en bonusordning skulle forhandles inden udgangen af prøvetiden. På grund af travlhed fik medarbejderen ikke fulgt op herpå, og der blev derfor ikke indgået en bonusaftale. Medarbejderen krævede minimalerstatning efter funktionærlovens 3, da opsigelsen af medarbejderen var sket med forkortet varsel efter 120-dages-reglen. Medarbejderens advokat protesterede mod det forkortede varsel, hvilket medførte, at opsigelsesvarslet blev forlænget til sædvanligt varsel inden medarbejderens fratræden. Lønnen blev i hele opsigelsesperioden udbetalt til tiden. Endvidere gjorde medarbejderen gældende, at ansættelseskontrakten ikke opfyldte kravene i ansættelsesbevisloven, da bestemmelsen om drøftelse af bonus ikke havde den fornødne klarhed. Landsrettens dom Landsretten fandt, at det var parternes hensigt at indgå en bonusordning, men at en sådan ordning aldrig blev indgået. Retten mente ikke, at der gjaldt en bonusaftale med det indhold, der blev drøftet i forbindelse med ansættelsen i mangel af konkret aftale mellem parterne. Det blev tillagt vægt, at medarbejderen ved fremsendelse af ansættelseskontrakten selv havde bekræftet, at en bonusordning ikke ville foreligge, før der var foretaget yderligere drøftelser. Landsretten fandt derfor, at medarbejderen ikke var berettiget til bonus, da der ikke var indgået aftale herom mellem parterne. Medarbejderen var uberettiget blevet opsagt med forkortet varsel efter 120-dages-reglen, men da arbejdsgiveren forlængede opsigelsesvarslet til sædvanligt varsel inden medarbejderens fratræden, og da arbejdsgiveren udbetalte lønnen til tiden i opsigelsesperioden, havde medarbejderen ikke krav på minimalerstatning efter FUL 3. Ansættelseskontrakten indeholdte alene en bestemmelse om, at en bonusordning skulle forhandles inden prøvetidens udløb. Da denne aftale ikke blev indgået, tilkendte landsretten ikke godtgørelse efter ansættelsesbevisloven, da ansættelseskontraktens bestemmelse om drøftelse af bonus havde en sådan klarhed, at den opfyldte betingelserne i ansættelsesbevisloven. 8/10

9 Hvad viser dommen? Dommen viser, at en bonusaftale alene er gyldig, når der er indgået en bindende aftale mellem parterne herom. Det er således ikke tilstrækkeligt, at parterne har haft til hensigt at indgå en sådan aftale. Dommen viser også, at en bestemmelse i ansættelseskontrakten om drøftelse af bonus kan opfylde kravene til klarhed i ansættelsesbevisloven, så længe en bonusaftale ikke er indgået. Det kan endvidere udledes af dommen, at arbejdsgiveren kan rette op på et uberettiget forkortet opsigelsesvarsel, så længe dette sker inden medarbejderens fratræden, og opsigelsen ikke har givet anledning til dispositioner fra medarbejderens side. 9/10

10 NYE NORSKE REGLER OM ANSÆTTELSESKLAUSULER Det norske Storting har vedtaget nye regler for konkurrencebegrænsende klausuler, som trådte i kraft den 1. januar Ændringerne indebærer betydelige indskrænkninger i forhold til de tidligere regler om ansættelsesklausuler i Norge. De nye regler medfører bl.a., at arbejdsgiveren skal godtgøre et særligt behov for beskyttelse mod konkurrence for at påberåbe sig en konkurrenceklausul, og at konkurrenceklausuler alene er gyldige, såfremt der ydes kompensation. Det er dermed ikke et krav, at kundeklausuler kompenseres. Kunde- og konkurrenceklausuler kan nu maksimalt have en varighed på 12 måneder, og for kundeklausuler er det yderligere et krav, at medarbejderen har haft kontakt med kunden inden for de seneste 12 måneder før opsigelsestidspunktet. Kontakt Helene Amsinck Partner Direkte: Mobil: Andreas Kirkegaard Dam Advokatfuldmægtig Direkte: Mobil: Skriftlig redegørelse Efter de nye regler kan medarbejderen til enhver tid bede arbejdsgiveren om en skriftlig redegørelse for baggrunden for konkurrence- eller kundeklausulen. Arbejdsgiveren skal redegøre for, hvorfor det er nødvendigt, at medarbejderen er omfattet af en ansættelsesklausul, om klausulen gøres gældende af arbejdsgiveren, og hvilke kunder der er omfattet af en eventuel kundeklausul. Arbejdsgiveren har endvidere pligt til at udlevere en sådan redegørelse ved medarbejderens egen opsigelse eller ved arbejdsgiverens afskedigelse af medarbejderen. En manglende redegørelse medfører, at klausulen bortfalder. Genforhandling af allerede gældende konkurrence- og kundeklausuler Ændringerne vil medføre, at der skal foretages en revision og genforhandling af allerede gældende konkurrence- og kundeklausuler. Såfremt de allerede gældende ansættelsesklausuler ikke er tilpasset de nye regler inden 1. januar 2017, vil ansættelsesklausulerne ikke kunne gøres gældende. Forbud imod jobklausuler mellem virksomheder Det er fremover forbudt at indgå jobklausuler mellem virksomheder, medmindre det sker som led i virksomhedsoverdragelse. Jobklausuler i forbindelse med virksomhedsoverdragelse kan maksimalt vare 6 måneder fra afslutningen af forhandlingerne eller overdragelse af virksomheden. Jobklausuler mellem en arbejdsgiver og en medarbejder er ikke omfattet af lovgivningen. Særligt for administrerende direktører Ansættelsesklausuler, der er indgået med administrerende direktører, kan undtages fra lovens bestemmelser, såfremt dette skriftligt er aftalt på forhånd, og direktøren har givet udtrykkeligt afkald på sine rettigheder efter loven mod kompensation i form af fratrædelsesgodtgørelse. Selv om en direktørs klausuler er undtaget, vil bestemmelserne i aftalelovens 36 og 38 fortsat finde anvendelse, hvilket betyder, at urimelige klausuler kan indskrænkes eller tilsidesættes. 10/10

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret Nyhedsbrev Ansættelses- og arbejdsret 26.03.2015 HØJESTERET NEDSÆTTER SAS-PILOTERS GODTGØRELSE TIL 6 MÅNEDERS LØN 26.3.2015 Højesteret var ikke enig i den godtgørelse, som landsretten havde fastsat for

Læs mere

Nye regler om klausuler

Nye regler om klausuler - Forslag til lov om ansættelsesklausuler (L 196) Christian K. Clasen og Arvid Andersen Dansk Forening for Arbejdsret Baggrund og status Regeringen varslede ændringer med Vækstpakke 2014 Udkastet til lovforslaget

Læs mere

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret Nyhedsbrev Ansættelses- og arbejdsret 08.04.2014 OPSIGELSE EFTER 120 DAGES- REGLEN PÅ DEN 120. SYGEDAG VAR USAGLIG 8.4.2014 Vestre Landsret har fastslået, at opsigelse med forkortet varsel efter 120 dages-reglen

Læs mere

Uddannelsesdagen 2015. Mette Klingsten, Bech-Bruun Den 28. maj 2015

Uddannelsesdagen 2015. Mette Klingsten, Bech-Bruun Den 28. maj 2015 Uddannelsesdagen 2015 Mette Klingsten, Bech-Bruun Den 28. maj 2015 Nye regler om konkurrencebegrænsende klausuler Forberedelse samt tilpasning til de nye regler ved fremtidige ansættelsesklausuler 3 Ny

Læs mere

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret Nyhedsbrev Ansættelses- og arbejdsret 12.05.2015 LOVFORSLAG OM ANSÆTTELSES- KLAUSULER ER NETOP FREMSAT I FOLKETINGET 12.5.2015 Kontakt Helene Amsinck Partner Direkte: +4538774310 Mobil: +4520197474 HAM@kromannreumert.com

Læs mere

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret Nyhedsbrev Ansættelses- og arbejdsret 29.08.2017 HØJESTERET: KONKRET ER FASTHOLDELSESBONUS OMFATTET AF FUNKTIONÆR LOVEN 29.8.2017 Højesteret har for nylig fastslået, at en fastholdelsesbonus som altovervejende

Læs mere

Der er ikke tale om et generelt forbud mod afskedigelser i virksomhedsoverdragelsessituationer,

Der er ikke tale om et generelt forbud mod afskedigelser i virksomhedsoverdragelsessituationer, N O TAT Afskedigelse ved virksomhedsoverdragelse Dette notat behandler reglerne for opsigelse af medarbejdere i forbindelse med, at der sker en virksomhedsoverdragelse. Notatet er udarbejdet af KL s Juridiske

Læs mere

Ny lov om ansættelsesklausuler

Ny lov om ansættelsesklausuler - 1 Ny lov om ansættelsesklausuler Af advokat (L) Jørgen Lykkegaard og advokat (H), cand. merc. (R) Folketinger har med et bredt flertal kort før jul vedtaget et lovforslag om ansættelsesklausuler. Loven,

Læs mere

Nyhedsbrev. Ansættelses og arbejdsret

Nyhedsbrev. Ansættelses og arbejdsret Nyhedsbrev Ansættelses og arbejdsret 15.05.2012 NY DOM OM RET TIL 2A-GODT GØRELSE FOR MEDARBEJDER DER HAVDE RET TIL AT FÅ UDBETALT ARBEJDSGIVERBETALT PENSION 15.5.2012 Østre Landsret tilsidesatte funktionærlovens

Læs mere

Lovforslag om ansættelsesklausuler. Konkurrence-, kunde-, jobog kombinerede klausuler

Lovforslag om ansættelsesklausuler. Konkurrence-, kunde-, jobog kombinerede klausuler Lovforslag om ansættelsesklausuler Konkurrence-, kunde-, jobog kombinerede klausuler DISPOSITION 1. LOVFORSLAGETS BAGGRUND 2. DE GÆLDENDE REGLER 3. DE NYE REGLER 4. IKRAFTRÆDELSE Baggrund Forslag til lov

Læs mere

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret Nyhedsbrev Ansættelses- og arbejdsret 20.04.2015 LIGEBEHANDLINGSNÆVNET SKAL FOKUSERE PÅ REEL DISKRIMINATION 20.4.2015 Der er enighed i Folketinget om, at det er nødvendigt at målrette Ligebehandlingsnævnets

Læs mere

KRAV PÅ FRATRÆDELSESGODTGØRELSE, MEN IKKE GODTGØRELSE FOR ULOVLIG ALDERSDISKRIMINATION

KRAV PÅ FRATRÆDELSESGODTGØRELSE, MEN IKKE GODTGØRELSE FOR ULOVLIG ALDERSDISKRIMINATION //30. maj 2013 Ansættelsesret og arbejdsret KRAV PÅ FRATRÆDELSESGODTGØRELSE, MEN IKKE GODTGØRELSE FOR ULOVLIG ALDERSDISKRIMINATION En medarbejder som var blevet opsagt, fratrådte sin stilling som 61-årig,

Læs mere

HR Jura. Maj 2013. www.accura.dk

HR Jura. Maj 2013. www.accura.dk Maj 2013 HR Jura Denne udgave af HRJura indeholder en række spændende artikler om nyere domme fra landsretterne og Højesteret samt Folketingets vedtagelse af den nye vikarlov 30. maj 2013. I dommene tages

Læs mere

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret Nyhedsbrev Ansættelses- og arbejdsret 23.12.2015 OPSIGELSE UDLØST AF VÆSENTLIGE VILKÅRSÆNDRINGER INDGÅR I OPTÆLLING EFTER DIREKTIVET OM KOLLEKTIVE AFSKEDIGELSER 23.12.2015 EU-Domstolen fastslog i lighed

Læs mere

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret Nyhedsbrev Ansættelses- og arbejdsret 16.03.2018 ELEV HAVDE IKKE KRAV PÅ DOBBELTGODTGØRELSE FOR UBERETTIGET OPHÆVELSE AF UDDANNELSESAFTALE 16.3.2018 Under et uddannelsesforløb ophævede en arbejdsgiver

Læs mere

1 Medarbejder kunne opsige sin stilling med mere end 1 måneds varsel. 2 Oplysninger om salg til kunder var en forretningshemmelighed

1 Medarbejder kunne opsige sin stilling med mere end 1 måneds varsel. 2 Oplysninger om salg til kunder var en forretningshemmelighed Indhold 1 Medarbejder kunne opsige sin stilling med mere end 1 måneds varsel 2 Oplysninger om salg til kunder var en forretningshemmelighed 3 Illoyalt at videresende kundeoplysninger til privat email-adresse

Læs mere

Konkurrencebegrænsende klausuler

Konkurrencebegrænsende klausuler Konkurrencebegrænsende klausuler 1. januar 2000 Indledning Med virkning fra den 15. juni 1999 er der indført nye regler for konkurrence- og kundeklausuler i Danmark. Tidligere var det snarere reglen end

Læs mere

ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET

ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET NYHEDER FRA PLESNER JUNI 2008 ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET Lov om arbejdsgivers brug af jobklausuler Af advokat Tina Reissmann og advokatfuldmægtig Jacob Falsner Som omtalt i Plesners nyhedsbrev i marts

Læs mere

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret 1 Deltidsansat ønskede ikke at arbejde fuldtid 2 Genoptagelse af driften 3 Gravid elev var bare ikke god nok 4 Lovligt konfliktvarsel 5 Fast aldersgrænse ikke i strid med beskæftigelsesdirektivet 6 Moderselskabs

Læs mere

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret Nyhedsbrev Ansættelses- og arbejdsret 19.01.2017 FAGFORENING IDØMT BOD FOR IKKE AT FORHINDRE ARBEJDS- NEDLÆGGELSE 19.1.2017 Arbejdsretten har idømt fagforeningen CAU (Cabin Attendants Union) bod på 1 mio.

Læs mere

4 Opsigelsesvarsel forkortet på grund af selskabs konkurs

4 Opsigelsesvarsel forkortet på grund af selskabs konkurs Indhold 1 Bortvisningsret var ikke fortabt ved passivitet 2 Sklerose kan være et handicap 3 EU-dom om gravides ret til løn ved omplacering grundet graviditet 4 Opsigelsesvarsel forkortet på grund af selskabs

Læs mere

1 Praksis vedrørende funktionærlovens 2a måske i strid med EU-retten. 2 Godtgørelse på kr. 250.000 for overtrædelse af forskelsbehandlingsloven

1 Praksis vedrørende funktionærlovens 2a måske i strid med EU-retten. 2 Godtgørelse på kr. 250.000 for overtrædelse af forskelsbehandlingsloven Indhold 1 Praksis vedrørende funktionærlovens 2a måske i strid med EU-retten 2 Godtgørelse på kr. 250.000 for overtrædelse af forskelsbehandlingsloven 3 Epilepsi var ikke et handicap 4 Deltidssygemelding

Læs mere

6 Højesteretsdomme om favør- og gratisaktier til fratrådte medarbejdere

6 Højesteretsdomme om favør- og gratisaktier til fratrådte medarbejdere Indhold 1 Løn i opsigelsesperiode og 2 b godtgørelse 2 Godtgørelse for manglende ansættelsesbevis 3 Ændret stilling under graviditet var forskelsbehandling 4 Overtrædelse af partshøringspligten og oplysningspligten

Læs mere

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret Nyhedsbrev Ansættelses- og arbejdsret 15.09.2014 ARBEJDSGIVER SKULLE BETALE PENSIONSBIDRAG TO GANGE Arbejdsgivere risikerer at skulle betale pensionsbidrag to gange, hvis pensionsbidrag udbetales direkte

Læs mere

Ansættelse af medarbejdere

Ansættelse af medarbejdere Ansættelse af medarbejdere Copenhagen IT University, 1 November 2007 Jan Trzaskowski Copenhagen Business School 1 Overvejelser inden ansættelse? 2 Til næste gang Udarbejd ansættelsesaftale for funktionærer

Læs mere

O P M A N D S K E N D E L S E

O P M A N D S K E N D E L S E O P M A N D S K E N D E L S E af 3. november 2011 i faglig voldgiftssag FV 2011.0120: Fødevareforbundet NNF (advokat Martin Juul Christensen) mod Jutland Meat A/S (advokat Anders Worsøe) - 2 - INDLEDNING

Læs mere

Notat om fleksjob Hvad er et fleksjob? Forskellige regler før og efter 1. januar 2013

Notat om fleksjob Hvad er et fleksjob? Forskellige regler før og efter 1. januar 2013 Notat om fleksjob Hvad er et fleksjob? Kommunen kan yde fleksjob til personer med varige begrænsninger i arbejdsevnen, som ikke er i stand til at opnå beskæftigelse på ordinære vilkår. Der er tale om en

Læs mere

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret Nyhedsbrev Ansættelses- og arbejdsret LØNMODTAGER HAVDE IKKE KRAV PÅ UDBETALING AF FEM IKKE-AFHOLDTE FERIEFRIDAGE FRA LØNMODTAGERNES GARANTIFOND En medarbejder kan ikke kræve ikke-afholdte feriefridage

Læs mere

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret Nyhedsbrev Ansættelses- og arbejdsret 15.07.2014 ERHVERVSEVNETABSPROCENTEN KAN FASTSÆTTES FORSKELLIGT EFTER ARBEJDSSKADE- SIKRINGSLOVEN OG ERSTATNINGS- ANSVARSLOVEN Kontakt Helene Amsinck Partner Direkte:

Læs mere

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret Nyhedsbrev Ansættelses- og arbejdsret 25.06.2018 LOVINDGREBET I LÆRER KONFLIKTEN VAR IKKE I STRID MED ARBEJDSTIDSDIREKTIVET 25.6.2018 Højesteret har netop fastslået, at indgrebsloven ved lærerkonflikten

Læs mere

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret 1 Dom vedrørende funktionærlovens 2a 2 Beregning af ferietillæg 3 Afskedigelse pga. besparelser var OK 4 Tabsbegrænsningspligt ikke opfyldt 5 Intet økonomisk incitament til afskedigelse 1 Dom vedrørende

Læs mere

Handicappet fik i godtgørelse

Handicappet fik i godtgørelse Handicappet fik 500.000 i godtgørelse FORSKELSBEHANDLING. Det var ikke i orden, at en virksomhed opsagde en medarbejder et år efter hendes hjerneoperation uden at tilbyde hende at tilpasse jobbet. Østre

Læs mere

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret Nyhedsbrev Ansættelses- og arbejdsret 16.04.2018 ØSTRE LANDSRET: AFSKEDIGELSE AF TJENESTE MAND SKYLDTES IKKE OVERVEJELSER OM AT REDUCERE PERSONALET 16.4.2018 Afskedigelsen af en tjenestemand skyldtes,

Læs mere

Kendelse af 15. april 2013 i faglig voldgift FV 2013.0003: HK Danmark som mandatar for A (advokat Peter Breum) mod. DSB (advokat Morten Ulrich)

Kendelse af 15. april 2013 i faglig voldgift FV 2013.0003: HK Danmark som mandatar for A (advokat Peter Breum) mod. DSB (advokat Morten Ulrich) Kendelse af 15. april 2013 i faglig voldgift FV 2013.0003: HK Danmark som mandatar for A (advokat Peter Breum) mod DSB (advokat Morten Ulrich) Uoverensstemmelsen i sagen drejer sig om, hvorvidt DSB har

Læs mere

C O P E N H A G E N L A W

C O P E N H A G E N L A W 28. marts 2016 Non-compete, customer and job clauses following the new regulation of January 2016. Summary in English: A bill concerning non-compete, customer and job clauses entered into force on 1 January

Læs mere

Konkurrence- og kundeklausuler for funktionærer

Konkurrence- og kundeklausuler for funktionærer Konkurrence- og kundeklausuler for funktionærer Dette vejledningsmateriale er et redskab til dig som arbejdsgiver til brug for dine overvejelser og eventuelle brug af en konkurrence- og/eller kundeklausul

Læs mere

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret Nyhedsbrev Ansættelses- og arbejdsret 23.03.2017 PH.D.-STIPENDIAT BLEV IKKE ANSET SOM FASTANSAT EFTER SEKS TIDSBEGRÆNSEDE STILLINGER 23.3.2017 Ifølge Vestre Landsret havde en gravid medarbejder, der havde

Læs mere

Konkurrence- og kundeklausuler for funktionærer

Konkurrence- og kundeklausuler for funktionærer Konkurrence- og kundeklausuler for funktionærer Dette vejledningsmateriale er et redskab til dig som arbejdsgiver til brug for dine overvejelser og eventuelle brug af en konkurrence- og/eller kundeklausul

Læs mere

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret Nyhedsbrev Ansættelses- og arbejdsret 28.01.2015 FOLKETINGET VEDTAGER REFORM AF REGLER OM INTERNATIONAL REKRUTTERING Fra den 1. januar 2015 er det blevet lettere for danske virksomheders at rekruttere

Læs mere

1 Passivitet blev afgørende i sag om betingede aktier og aktieoptioner. 3 Vikar havde ikke krav på ansættelsesbevis eller løn i opsigelsesperioden

1 Passivitet blev afgørende i sag om betingede aktier og aktieoptioner. 3 Vikar havde ikke krav på ansættelsesbevis eller løn i opsigelsesperioden Indhold 1 Passivitet blev afgørende i sag om betingede aktier og aktieoptioner 2 Opsigelse under barselsorlov 3 Vikar havde ikke krav på ansættelsesbevis eller løn i opsigelsesperioden 4 Afskedigelse af

Læs mere

ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET

ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET NYHEDER FRA PLESNER MARTS 2009 ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET Fravigelse af funktionærlovens opsigelsesvarsel... 1 Mænd i korte bukser på arbejdspladsen... 2 Dyrt for arbejdsgiver ikke at oplyse medarbejder

Læs mere

1 Gråt guld kan koste dyrt men behøver ikke at gøre det

1 Gråt guld kan koste dyrt men behøver ikke at gøre det Indhold 1 Gråt guld kan koste dyrt men behøver ikke at gøre det 2 Til Boston på chefens regning 3 Endelig fri 4 Ikke både i pose og sæk 5 Ingen regel uden undtagelse 6 Velkommen tilbage - og farvel igen

Læs mere

Konkurrence- og kundeklausuler for funktionærer

Konkurrence- og kundeklausuler for funktionærer Konkurrence- og kundeklausuler for funktionærer Dette vejledningsmateriale er et redskab til dig som arbejdsgiver til brug for dine overvejelser og eventuelle brug af en konkurrence- og/eller kundeklausul

Læs mere

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 21. juni 2011. faglig voldgift (FV2010.0088): Farmakonomforeningen for A (advokat Karen-Margrethe Schebye) mod

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 21. juni 2011. faglig voldgift (FV2010.0088): Farmakonomforeningen for A (advokat Karen-Margrethe Schebye) mod PROTOKOLLAT med tilkendegivelse af 21. juni 2011 i faglig voldgift (FV2010.0088): Farmakonomforeningen for A (advokat Karen-Margrethe Schebye) mod Danmarks Apotekerforening for Taastrup Apotek (advokat

Læs mere

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret Nyhedsbrev Ansættelses- og arbejdsret 12.03.2014 200.000 KR. I BOD FOR IKKE AT SENDE MEDARBEJDERE PÅ EFTERUDDANNELSE 12.3.2014 Kontakt Helene Amsinck Partner Direkte: +4538774310 Mobil: +4520197474 HAM@kromannreumert.com

Læs mere

Ansættelses- klausuler

Ansættelses- klausuler Ansættelsesklausuler Ansættelsesklausuler Konkurrenceklausuler Kundeklausuler Jobklausuler Teknisk Landsforbund Senest redigeret 23. februar 2016 af Byrial Rastad Bjørst Tryk: Teknisk Landsforbund Denne

Læs mere

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret Nyhedsbrev Ansættelses- og arbejdsret 26.02.2015 FORSKER PÅ BARSEL BLEV BORTVIST GRUNDET MAIL- KORRESPONDANCE MED SIN SAMLEVER 26.2.2015 En kvindelig forsker blev afskediget under sin barsel og senere

Læs mere

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret Nyhedsbrev Ansættelses- og arbejdsret 30.05.2016 FORSKELSBEHANDLINGSLOVEN VAR IKKE OVERTRÅDT VED OPSIGELSE AF MEDARBEJDER DER PASSEDE SIT HANDICAPPEDE BARN Kontakt Marianne Granhøj Partner Direkte: +4538774680

Læs mere

Deltidsansættelse. Ved advokat Signe Juulskov Poulsen. Deltidsansættelse

Deltidsansættelse. Ved advokat Signe Juulskov Poulsen. Deltidsansættelse Deltidsansættelse Ved advokat Signe Juulskov Poulsen 34 Deltidsansættelse 1 35 Deltidsloven og EU-rammeaftalen Direktiv 1997/81 bygger på en EU-rammeaftale vedrørende deltidsarbejde, som har til formål

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 1. oktober 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 1. oktober 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 1. oktober 2014 Sag 322/2012 (1. afdeling) Ligebehandlingsnævnets sekretariat som mandatar for A B C D E F (kammeradvokaten ved advokat Niels Banke) mod Scandinavian Airlines

Læs mere

Godtgørelse ved fratræden fokus på alder og ligebehandling. Ved partner Mette Klingsten Uddannelsesdagen 2014

Godtgørelse ved fratræden fokus på alder og ligebehandling. Ved partner Mette Klingsten Uddannelsesdagen 2014 1 Godtgørelse ved fratræden fokus på alder og ligebehandling Ved partner Mette Klingsten Uddannelsesdagen 2014 2 Mette Klingsten Partner 3 Programpunkter Fratrædelsesgodtgørelse i henhold til funktionærlovens

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M B1282008-SKJ UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M Afsagt den 21. december 2016 af Østre Landsrets 15. afdeling (landsdommerne Norman E. Cleaver, Kristian Korfits Nielsen og Marie Tullin (kst.)). 15.

Læs mere

Ophævelse af et ansættelsesforhold

Ophævelse af et ansættelsesforhold Gode råd om Ophævelse af et ansættelsesforhold - bortvisning Kend reglerne, før du bortviser en medarbejder Udgivet af Dansk Handel & Service i samarbejde med Danmarks Fotohandler Forening Ophævelse af

Læs mere

Nye regler ifølge lovforslaget Gældende regler Bemærkninger

Nye regler ifølge lovforslaget Gældende regler Bemærkninger Oversigt over forventede ændringer i reglerne om ansættelsesklausuler Nye regler ifølge lovforslaget Gældende regler Bemærkninger Konkurrenceklausuler Lovforslagets 5 En aftale om en konkurrenceklausul

Læs mere

Fertilitetsbehandling beskytter ikke som graviditet. DI mener. Medarbejderen var ikke i hormonbehandling. Beskyttede medarbejdere

Fertilitetsbehandling beskytter ikke som graviditet. DI mener. Medarbejderen var ikke i hormonbehandling. Beskyttede medarbejdere 43 beskyttede medarbejdere opsagt Oprettet: 02-09-2010 Opdateret: 03-09-2010 Det var sagligt, da en virksomhed opsagde 43 tillidsrepræsentanter, sikkerhedsrepræsentanter og medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer.

Læs mere

Nyt fra AutoBranchens ArbejdsgiverForening

Nyt fra AutoBranchens ArbejdsgiverForening Nr. 3 9. oktober 2014 Nyt fra AutoBranchens ArbejdsgiverForening Kære medlem af AutoBranchens ArbejdsgiverForening I denne udgave af nyhedsbrevet kan du læse mere om de nye regler om kønsopdelt lønstatistik,

Læs mere

1 Udnyttelsesperioden for aktieoptioner kunne ikke forkortes. 3 Samarbejdsaftalen eller lov om information og høring af lønmodtagere?

1 Udnyttelsesperioden for aktieoptioner kunne ikke forkortes. 3 Samarbejdsaftalen eller lov om information og høring af lønmodtagere? Indhold 1 Udnyttelsesperioden for aktieoptioner kunne ikke forkortes 2 Ledelsesretten har vide grænser 3 Samarbejdsaftalen eller lov om information og høring af lønmodtagere? 4 Mere om ligebehandlingsloven

Læs mere

ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET

ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET NYHEDER FRA PLESNER SEPTEMBER 2008 ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET Dom om fratrådte medarbejderes ret til favør- og gratisaktier... 1 Dom fra EF-Domstolen vedrørende diskrimination på grund af handicappet barn...

Læs mere

( 1 ) Funktionærloven kort. Teknisk Landsforbund Senest redigeret den 25. februar 2015 Forfatter: Byrial Rastad Bjørst Tryk: Teknisk Landsforbund

( 1 ) Funktionærloven kort. Teknisk Landsforbund Senest redigeret den 25. februar 2015 Forfatter: Byrial Rastad Bjørst Tryk: Teknisk Landsforbund Funktionærloven kort Teknisk Landsforbund Senest redigeret den 25. februar 2015 Forfatter: Byrial Rastad Bjørst Tryk: Teknisk Landsforbund Denne pjece er at betragte som vejledning, og kan ikke træde i

Læs mere

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret 1 Nye strengere regler om ansættelsesklausuler 2 En billig landing for aldersdiskriminerede SAS-piloter 3 Vikarlovens ligebehandlingsprincip 4 Krav om flere kvinder i bestyrelserne 5 Søn fandtes at være

Læs mere

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret Nyhedsbrev Ansættelses- og arbejdsret 22.02.2016 OVERTAGELSE AF RENGØRINGSOPGAVE VAR IKKE EN VIRKSOMHEDS- OVERDRAGELSE 22.2.2016 En rengøringsvirksomhed vandt udbuddet om en rengøringsopgave i en kommune.

Læs mere

ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET

ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET NYHEDER FRA PLESNER AUGUST 2009 ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET Ændring af adoptions- og barselsloven... 1 Barselsudligningsordningen - nye satser... 2 Krav til ansøgers danskkundskaber var ikke diskrimination...

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget

Bemærkninger til lovforslaget Beskæftigelsesudvalget 2013-14 BEU Alm.del Bilag 313 Offentligt Udkast Forslag til Lov om ændring af lov om retsforholdet mellem arbejdsgivere og funktionærer (Forenkling vedrørende fratrædelsesgodtgørelse)

Læs mere

Nyhedsbrev. Arbejds- & Ansættelsesret. Sygdom og handicap

Nyhedsbrev. Arbejds- & Ansættelsesret. Sygdom og handicap Nyhedsbrev Arbejds- & Ansættelsesret Sygdom og handicap Indledning Det seneste år er der gennemført en væsentlig lovændring vedrørende medarbejderes sygdom og ikke mindst afsagt en række centrale domme

Læs mere

CIRKULÆRE: 012 Krav til ansættelsesaftalen

CIRKULÆRE: 012 Krav til ansættelsesaftalen Cirkulære: Cirkulære nr. 012 Udgivet første gang 01-08-2014 Kontrolleret 01-08-2014 Kontrolleres senest 01-08-2015 Evt. bilag el. henvisninger: Indsættes: I Servicemappen under pkt. 7.1 Indhold Personkreds

Læs mere

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret Nyhedsbrev Ansættelses- og arbejdsret 09.03.2017 HØJESTERET: DEN DANSKE STAT VAR FOR LANGSOM TIL AT BRINGE FERIELOVEN I OVERENS- STEMMELSE MED EU'S ARBEJDSTIDSDIREKTIV 9.3.2017 Højesteret har netop afsagt

Læs mere

ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET

ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET NYHEDER FRA PLESNER SEPTEMBER 2009 ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET 15 ugers løn i godtgørelse for overtrædelse af ansættelsesbevisloven... 1 Ny dom om fastholdelsesbonus... 2 Dom fra EF-Domstolen betyder mulig

Læs mere

Opmandskendelse i Faglig Voldgift (FV ) HK/Privat for A (advokat Jesper Schäfer Munk) mod

Opmandskendelse i Faglig Voldgift (FV ) HK/Privat for A (advokat Jesper Schäfer Munk) mod Opmandskendelse i Faglig Voldgift (FV 2016.0197) HK/Privat for A (advokat Jesper Schäfer Munk) mod Grakom Arbejdsgivere for A/S Holbæk Eksprestrykkeri (binavn PrinfoHolbæk-Hedehusene-Køge a/s) (advokat

Læs mere

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret 1 Ændring af ligebehandlingsloven 2 Vejledning om flere kvinder i bestyrelsen 3 Sklerose ikke et handicap 4 Krav ikke frafaldet ved aftale 5 Overskridelse af kundeklausul 6 Degradering af militær tjenestemand

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om retsforholdet mellem arbejdsgivere og funktionærer. Lovforslag nr. L 84 Folketinget 2014-15

Forslag. Lov om ændring af lov om retsforholdet mellem arbejdsgivere og funktionærer. Lovforslag nr. L 84 Folketinget 2014-15 Lovforslag nr. L 84 Folketinget 2014-15 Fremsat den 26. november 2014 af beskæftigelsesministeren (Henrik Dam Kristensen) Forslag til Lov om ændring af lov om retsforholdet mellem arbejdsgivere og funktionærer

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. maj 2012

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. maj 2012 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. maj 2012 Sag 223/2010 (2. afdeling) HK Danmark som mandatar for A (advokat Peter Breum) mod Dansk Erhverv som mandatar for B (advokat Peter Vibe) I tidligere instans

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 20. juni 2011

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 20. juni 2011 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 20. juni 2011 Sag 53/2010 (2. afdeling) Henrichsen & Co. Statsautoriseret Revisionsaktieselskab (advokat Søren Narv Pedersen) mod A (advokat Søren Noringriis, beskikket)

Læs mere

1 Medarbejdere havde pligt til at tilbagesælge deres aktier til købskursen

1 Medarbejdere havde pligt til at tilbagesælge deres aktier til købskursen Indhold: 1 Medarbejdere havde pligt til at tilbagesælge deres aktier til købskursen 2 Forgæves afholdte udgifter kunne ikke kræves erstattet af ikke-tiltrådt funktionær 3 200.000 kr. i godtgørelse for

Læs mere

Østre Landsrets dom af 24. april 2013 Status i 2a sagerne. v/advokat Peter Breum og adv.fm Louise Gefke Nielsen

Østre Landsrets dom af 24. april 2013 Status i 2a sagerne. v/advokat Peter Breum og adv.fm Louise Gefke Nielsen Østre Landsrets dom af 24. april 2013 Status i 2a sagerne v/advokat Peter Breum og adv.fm Louise Gefke Nielsen Ole Andersen-dommen EU-domstolen afsagde dom den 12. oktober 2010 i sagen C-499/08 Ole Andersen.

Læs mere

Ansættelsesklausuler

Ansættelsesklausuler Ansættelsesklausuler Grundet efterspørgsel og flere henvendelser på ansættelsesklausuler, udsender vi hermed en beskrivelse af reglerne vedrørende ansættelsesklausuler. Nedenstående skal ses som et supplement

Læs mere

DI s HR- og personalejuridiske kon- ference 2013

DI s HR- og personalejuridiske kon- ference 2013 29 maj. 13 DI s HR- og personalejuridiske kon- ference 2013 Juraspor: Personalejuridisk update Indlæg: 1. Arbejdsmangel fri afskedigelsesret af medarbejdere med under 25 års anciennitet? 2. 120 dages-reglen

Læs mere

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret 1 Forskelsbehandling af unge under 18 år 2 Bortvisning 3 Illoyal opførsel i fritstillingsperioden 4 Usaglig afskedigelse af nationalistisk sælger 5 Skole skulle tilgodese handicappede lærere ved organisationsændring

Læs mere

Arbejdsrettens dom af 2. december 2015

Arbejdsrettens dom af 2. december 2015 Arbejdsrettens dom af 2. december 2015 I sag nr.: AR2012.0695 Landsorganisationen i Danmark for HK Privat (advokat Martin Juul Christensen) mod Dansk Arbejdsgiverforening for Dansk Erhverv Arbejdsgiver

Læs mere

at undgå diskrimination

at undgå diskrimination GODE RÅD OM... at undgå diskrimination SIDE 1 indhold 3 Indledning 3 Begrebet forskelsbehandling 4 Chikane 4 Nationalitet 4 Handicap 5 Alder 6 Registrering 7 Godtgørelse for overtrædelse af loven 7 Ugyldige

Læs mere

Ansættelseskontrakter

Ansættelseskontrakter Ansættelseskontrakter Teknisk Landsforbund Sidst redigeret den: 2. januar 2014 af Byrial Bjørst Forfatter: Sofie Plesner Tryk: Teknisk Landsforbund Denne pjece er at betragte som en vejledning, og kan

Læs mere

fremtiden starter her... Gode råd om... Opsigelse

fremtiden starter her... Gode råd om... Opsigelse fremtiden starter her... Gode råd om... Opsigelse INDHOLD Indledning 3 Opsigelsesvarsel 3 Skriftlige opsigelser 6 Opsigelsesperioden 6 Fratrædelsesgodtgørelse 9 Krav om saglighed 9 Godtgørelse for usaglig

Læs mere

Årsberetning 2014. (Uddrag)

Årsberetning 2014. (Uddrag) Årsberetning 2014 (Uddrag) 6.3 Kompetencespørgsmål Arbejdsrettens og de faglige voldgiftsretters kompetence er fastlagt i henholdsvis 9 11 og 21-22 i lov nr. 106 af 26. februar 2008, der som oven for nævnt

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014 Sag 311/2012 (1. afdeling) FOA Fag og Arbejde som mandatar for A (advokat Jacob Sand) mod Y Kommune (advokat Yvonne Frederiksen) I tidligere instans er

Læs mere

Indhold. 1 Illoyalitet medførte tilbagebetaling af løn og pension. 2 Nyt EU-direktiv om variabel aflønning inden for den finansielle sektor

Indhold. 1 Illoyalitet medførte tilbagebetaling af løn og pension. 2 Nyt EU-direktiv om variabel aflønning inden for den finansielle sektor Indhold 1 Illoyalitet medførte tilbagebetaling af løn og pension 2 Nyt EU-direktiv om variabel aflønning inden for den finansielle sektor 3 Forskelsbehandling på grund af handicap og alder 4 Forskelsbehandling

Læs mere

7.6 Særligt om afskedigelse i forbindelse med graviditet, barsels- og forældreorlov

7.6 Særligt om afskedigelse i forbindelse med graviditet, barsels- og forældreorlov HR Jura Forlaget Andersen 7.6 Særligt om afskedigelse i forbindelse med graviditet, barsels- og forældreorlov Af advokat Miriam Michaelsen, MAQS Law Firm mim@dk.maqs.com Indhold Denne artikel angående

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 11. december 2014

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 11. december 2014 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 11. december 2014 Sag 147/2013 (1. afdeling) Danmarks Lærerforening som mandatar for A (advokat Peter Breum) mod Viborg Kommune (advokat Jørgen Vinding) Biintervenient

Læs mere

ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET

ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET NYHEDER FRA PLESNER JUNI 2009 ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET Ryglidelse anerkendt som handicap... 1 Endnu en afgørelse om aldersdiskrimination... 2 Ændring af arbejdssted... 3 Hvornår er opsigelsen meddelt

Læs mere

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret 1 2a-sagerne 2 Sygdom opstået under ferien 3 Det var aldersdiskrimination at søge studenterhjælp 5 En salgskonsulent var ikke funktionær 6 Opsagt under barsel 7 Det var ok at afskedige en flexjobber 4

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 28. juni 2012

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 28. juni 2012 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 28. juni 2012 Sag 12/2011 (2. afdeling) HK Danmark som mandatar for A (advokat Peter Breum) mod Retten i X-købing (kammeradvokaten ved advokat Niels Banke) I tidligere

Læs mere

UNDERSØGELSE BRUGEN AF KONKURRENCE- OG KUNDEKLAUSULER I DIREKTØRKONTRAKTER

UNDERSØGELSE BRUGEN AF KONKURRENCE- OG KUNDEKLAUSULER I DIREKTØRKONTRAKTER UNDERSØGELSE BRUGEN AF KONKURRENCE- OG KUNDEKLAUSULER I DIREKTØRKONTRAKTER METODE OG DATAGRUNDLAG Kromann Reumert har i perioden december 2015 - januar 2016 gennemført en undersøgelse vedrørende den faktiske

Læs mere

KENDELSE. faglig voldgiftssag FV Akademikerne. for. Dansk Magisterforening. Forbundet Arkitekter og Designere. (advokat Peter Breum) mod

KENDELSE. faglig voldgiftssag FV Akademikerne. for. Dansk Magisterforening. Forbundet Arkitekter og Designere. (advokat Peter Breum) mod KENDELSE i faglig voldgiftssag FV 2017.0022 Akademikerne for Dansk Magisterforening og Forbundet Arkitekter og Designere (advokat Peter Breum) mod Moderniseringsstyrelsen for Styrelse F (advokat Lene Damkjær

Læs mere

Ansattes opstart af egen virksomhed når iværksætterdrømmen realiseres

Ansattes opstart af egen virksomhed når iværksætterdrømmen realiseres - 1 Ansattes opstart af egen virksomhed når iværksætterdrømmen realiseres Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Når iværksætterdrømmen føres ud i livet og lønmodtagertilværelsen udskiftes med

Læs mere

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret Nyhedsbrev Ansættelses- og arbejdsret 05.01.2017 MANGLENDE OMPLACERING AF GRAVID MEDARBEJDER UDGJORDE IKKE FORSKELS- BEHANDLING 5.1.2017 Det er opsigelsestidspunktet, der er afgørende for vurderingen af

Læs mere

Indhold. Nr. 10 November 2010. 1 Negative ytringer på Facebook var ikke nok til at begrunde bortvisning. 2 Afskedigelse af beskyttede medarbejdere

Indhold. Nr. 10 November 2010. 1 Negative ytringer på Facebook var ikke nok til at begrunde bortvisning. 2 Afskedigelse af beskyttede medarbejdere Indhold 1 Negative ytringer på Facebook var ikke nok til at begrunde bortvisning 2 Afskedigelse af beskyttede medarbejdere 3 Nye veje til et bedre arbejdsmiljø 4 Forlænget arbejdstid var i orden 5 EU-dom

Læs mere

ANSÆTTELSESRETLIGT NYHEDSBREV

ANSÆTTELSESRETLIGT NYHEDSBREV 6. MAJ 2015 ANSÆTTELSESRETLIGT NYHEDSBREV NR. 1/2015 Hermed udsendes Nielsen Nøragers nye ansættelsesretlige nyhedsbrev. I dette første nyhedsbrev sætter vi fokus på det fremsatte forslag til ansættelsesklausulloven,

Læs mere

2008 GODE RÅD OM OPSIGELSE GODE RÅD OM. Opsigelse. Udgivet af DANSK ERHVERV

2008 GODE RÅD OM OPSIGELSE GODE RÅD OM. Opsigelse. Udgivet af DANSK ERHVERV GODE RÅD OM Opsigelse 2008 GODE RÅD OM OPSIGELSE Udgivet af DANSK ERHVERV Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Selve opsigelsen 3 3. Opsigelsesvarsler 4 4. Forhold i opsigelsesperioden 5 5. Fratrædelsesgodtgørelser

Læs mere

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret Nyhedsbrev Ansættelses- og arbejdsret 27.08.2015 RYANAIR KUNNE IKKE UNDSLIPPE DEN DANSKE KONFLIKTRET 27.8.2015 Arbejdsretten har fastslået, at den danske arbejdsmarkedsmodel også gælder for udenlandske

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 26. oktober 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 26. oktober 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 26. oktober 2015 Sag 259/2014 Professionshøjskolen University College Nordjylland (advokat Lene Damkjær Christensen) mod Kristelig Fagforening som mandatar for A

Læs mere

Flytning af statslige arbejdspladser

Flytning af statslige arbejdspladser Flytning af statslige arbejdspladser Gå hjemmøde 20. oktober 2015 ved advokat Karen-Margrethe Schebye Ikke ressortomlægning, ikke virksomhedsoverdragelse Tjenestemænd Hvad har vi af erfaringer fra tidligere?

Læs mere