PO-bladet ET FRISK PUST TIL BESTYRELSEN BAGGRUND: KONFLIKTHÅNDTERING SIDE 10 SIDE 7

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "PO-bladet ET FRISK PUST TIL BESTYRELSEN BAGGRUND: KONFLIKTHÅNDTERING SIDE 10 SIDE 7"

Transkript

1 NR. 6 JUNI ÅRGANG PO-bladet BAGGRUND: KONFLIKTHÅNDTERING SIDE 10 ET FRISK PUST TIL BESTYRELSEN SIDE 7

2 PRÆLUDIUM KRÆV MERE I LØN! Af Anders Thorup, formand for Organistforeningen De lokale lønforhandlinger for 2011 er ved at være tilendebragt. På flere måder har de været en succes: Mere end 70 % af dem, der søgte, fik et tillæg, og tillæggets størrelse i forhold til det ansøgte har gennemsnitligt været tre gange større end i På den anden side er det bestemt ikke tilfredsstillende, at kun 49 af foreningens medlemmer har søgt om et tillæg. Om det skyldes direkte eller indirekte pres fra menighedsrådene, en almindelig krisebevidsthed hos organisterne, manglende forhåbninger om at det nytter at søge eller manglende viden om muligheden, er vanskeligt at sige noget kvalificeret om. Men vigtigheden af at benytte sig af overenskomstens forudsætning om, at der skal ske en lokal lønudvikling, kan ikke understreges nok. Hvis overenskomstens muligheder ikke udnyttes fuldt ud, vil det få som konsekvens, at lønniveauet for Organistforeningens medlemmer vil komme til at ligge under, hvad det burde og kunne ligge på. I lønrammesystemet, der var gældende før overenskomsten blev indgået, fik man ud over de centralt fastsatte generelle lønstigninger, som man også får i det ny lønsystem en anciennitetsbestemt lønstigning hvert andet år på ca kr. pr. år, indtil man efter et antal år nåede slutløn. Hvis man sammenligner dette med overenskomstens nye lønsystem, hvor der ikke er en indbygget anciennitetsbestemt lønstigning, betyder det, at lønnen ikke stiger medmindre der med mellemrum tildeles et lokalt løntillæg. Til gengæld er der ikke længere noget, der hedder slutløn. Det er vigtigt, ikke blot for den enkelte organist, men for organistfaget som helhed, at man hver især bidrager til at sikre, at PO-organisternes lønniveau følger den almindelige løn og prisudvikling, ikke mindst i lyset af de stadig stigende krav til organisterne, vi ser i disse år, med f.eks. udvidelsen af antal tjenestesteder i forbindelse med gennemførsel af geografisk fleksibilitet. Dette gøres ved, hvert år, når der er en begrundet anledning til det, at søge menighedsrådet om et kvalifikations- eller funktionstillæg til lønnen. 2 PO-bladet

3 NYHEDER PORTRÆT INDHOLD OG KOLOFON BAGGRUND SIDE 5 SIDE 7 SIDE 10 FLEMMING IBSEN M.FL. Organistforeningen har taget initiativ til et stort to-dages seminar på Nyborg Strand til august for medlemmerne af fem kirkefunktionær-organisationer. INSPIRATION LASSE CHRISTENSEN Organistforeningens nye bestyrelsesmedlem er blot lige fyldt 25, men har mere end ti års erfaring som organist. Han vil gerne bidrage med et par friske øjne på det faglige arbejde. VEJLEDNING OPSUMMERING AF MR ETS BEHOV FOR ORGANISTBETJENING KONFLIKTHÅNDTERING Organist og konfliktmægler Morten Hinz skriver om, hvordan konflikter udvikler sig, og hvordan de håndteres på en god måde. STILLINGER Organist Ugedage Tidspunkter (formiddag - eftermiddag - aften) Mandag Tirsdag SIDE 14 Onsdag SIDE 19 SIDE 32 Torsdag TO SOGNE, ÉT KOR Karen Margrethe Madsen, Idom og Råsted Kirker i Vestjylland, skriver om, hvordan to sogne deles om børne/ungdomskor. RAMMETID Få hjælp til de nødvendige drøftelser med dit menighedsråd om placering af din arbejdstid som deltidsansat. Skemaerne på midtersiderne kan rykkes ud og bruges direkte. 7 ORGANISTER SØGES Jørlunde Kirke Lyngå og Haurum Kirker m.fl. Billund og Grene kirker Grindsted Kirke Øster Løgum og Genner Kirker, Moltrup og Bjerning Kirker PO-BLADET Udkommer 12 gange årligt og udgives af Organistforeningen Oplag: stk. ISSN: REDAKTION Ansvarshavende: Filip Graugaard Esmarch, journalist (DJ), Ordklang.dk, Frederiksberggade 102, 8600 Silkeborg, tlf , DEADLINE Redaktionelt stof og annoncer sendes til redaktøren (normalt) senest den 5. i måneden før. Stillingsannoncer sendes til sekretariatet på (normalt) senest den 5. klokken 13 måneden før. OBS: Sommer-deadline for materiale til PO-bladet nr. 8 er mandag d. 25. juni. TRYK WERKs Grafiske Hus a s, Aarhus, FORSIDEN Lasse Christensen, Organistforeningens nye bestyrelsesmedlem. Foto: Filip Graugaard Esmarch PO-bladet 3

4 DEN DANSKE MODEL PÅ HERRENS MARK Muligheder, begrænsninger og udfordringer ved at være en lille fagforening under folkekirken i en global krisetid Seminarets formål er at sætte fokus på det at være ansat som kirkefunktionær i en folkekirke, der teologisk, ideologisk, samfundsmæssigt, strukturelt, juridisk, organisatorisk, økonomisk og ledelsesmæssigt er i opbrud, samtidigt med, at det omgivende samfund er præget af en dybtgående økonomisk krise både nationalt og globalt. Todages-seminar på Hotel Nyborg Strand mandag den 20. august kl. 13:00 til tirsdag den 21. august kl. 16:30 for alle medlemmer af CO10-organisationerne under Ministeriet for Ligestilling og Kirke: Organistforeningen Danmarks Kordegneforening Dansk Kirkemusiker Forening Foreningen af Danske Kirkegårdsledere Foreningen af sognemedhjælpere i Danmark Seminaret er fi nansieret af CLOPU-midler via Ministeriet for Ligestilling og Kirke, og deltagelse i seminaret er derfor GRATIS. Debatten på seminaret fi nder sted på baggrund af følgende oplæg: Flemming Ibsen, arbejdsmarkedsforsker, professor ved Aalborg Universitet To verdener mødes Kirken og den danske model! Peter Christensen, tidligere Stiftamtmand, formand for Selskab for Kirkeret Folkekirken en administrativ og juridisk jungle Mariann Skovgaard, Sekretariatschef i CO10/SKAF De gratis glæder Program og yderligere oplysninger kan fi ndes på Organistforeningens hjemmeside: TILMELDING Sidste frist for tilmelding er den 6. august. Tilmelding kan kun ske pr. til Organistforeningens sekretariat: Skriv til angiv navn og hvilken af de fem foreninger, du tilhører, og skriv tilmelding i ens emnerubrik.

5 NYHEDER FAGFORENINGER SKAL KLÆDES PÅ TIL STRUKTURDEBAT OG FORHANDLINGER Til august kan man blive meget klogere på, hvordan folkekirken egentlig er skruet sammen, og hvilken betydning det har for kirken som arbejdsmarked. Af Filip Graugaard Esmarch Takket være en stor portion statslige fondsmidler til kompetenceudvikling kan medlemmer af Organistforeningen og fire andre organisationer deltage gratis i et seminar på Hotel Nyborg Strand den 20. til 21. august. Her vil trækplastret måske især være den kendte arbejdsmarkedsforsker Flemming Ibsen, og foruden ham medvirker Peter Christensen og Mariann Skovgaard. Det var Organistforeningens formand, Anders Thorup, der fik idéen til et saminar med Flemming Ibsen fra Aalborg Universitet. På vores centralorganisation CO10 s seneste repræsentantskabsmøde holdt han et fint foredrag om fagforeningernes status i det danske samfund og hvad folk forventer af deres medlemskab. Det gav mig lyst til at høre noget tilsvarende, blot målrettet de ganske små fagforeninger, vi jo er i folkekirkens sammenhæng, fortæller Anders Thorup. Han fik tilslutning til sin idé fra de andre formænd for CO10-organisationerne under Kirkeministeriet. De blev enige om at afsætte omkring kr. af deres andel af de såkaldte CLOPU-midler. EKSTERN OG INTERN SYNSVINKEL Flemming Ibsens debatoplæg på august-seminaret vil handle om kultursammenstød mellem folkekirken og det danske arbejdsmarkeds forhandlingsmodel. Kirkens traditionelle tjenestemandssystem er i bund og grund en rest fra enevældets måde at styre statens administration på. Det er vi så i gang med at afskaffe nu, uddyber Anders Thorup. Han har i samarbejde med sekretariatsleder John Poulsen videreudviklet idéen med seminaret. Ud over arbejdsmarkedsforske- CLOPU-MIDLERNE CLOPU er en forkortelse for CO10, LC og Personalestyrelsens udvalg CLOPU har til formål at understøtte kompetence- og jobudvikling for medarbejdere i staten omfattet af de to centralorganisationers aftale- og forhandlingskompetence. Midlerne forhandles på plads som en del af overenskomsten, og de fordeles ud i centralorganisationernes forgreninger. Den del af midlerne, som er tildelt organisationerne på Kirkeministeriets område, bruges i den aktuelle overenskomstperiode primært på - et seminar i januar 2011 om samarbejde i folkekirken (arrangeret af kordegnene) - et foredrag i januar 2012 om folkekirken som virksomhed (arrangeret af sognemedhjælperne) - seminaret i august 2012 omtalt her (arrangeret af Organistforeningen) - en opfølger i januar 2013 på seminaret om samarbejde (arrangeret af kordegnene). Læs mere om CLOPU på PO-bladet 5

6 NYHEDER rens eksterne synsvinkel vil der også være en intern vinkel. Peter Christensen er formand for Selskab for Kirkeret, og han kan se det fra kirkens side. Hans oplæg vil tage udgangspunkt i, hvordan folkekirken er opbygget, og hvorfor de forskellige led i dens struktur ofte har det svært sammen, siger Anders Thorup. Som det fremgår af seminarets program, består den folkekirkelige jungle blandt andet af præster, der er både medarbejdere og ledere, stifter, der er både rådgivere og myndighed, og frivillige (menighedsrådsmedlemmer), der forventes at lede professionelt mens deres Landsforening er i splid med sig selv om sin status som arbejdsgiverorganisation. KOMPETENCER PÅ FLERE PLANER På andendagen gælder det fagforeningernes egen synsvinkel.co10 s sekretariatschef, Mariann Skovgaard, vil fokusere på, hvilke typer krav man som part i de kommende overenskomstforhandlinger kan stille, når man aktuelt ikke kan forvente at få noget, der koster penge. Oplægget leder frem til, at de enkelte organisationer hver for sig kan diskutere forhandlingsmål. Mange aspekter af éns arbejdsbetingelser koster jo ikke penge. De koster indrømmelser på andre punkter. Og her kunne vi nok godt bruge nye idéer, forklarer Anders Thorup. På et lidt højere plan forventer han, at seminarets første dag kan klæde deltagerne på til at gå mere kompetent ind i den aktuelle debat om ledelsesstrukturer i folkekirken. Hvis ikke vi fra fagforeningerne banker på og siger, at vi gerne tages med på råd her, så kommer vi til at stå på sidelinjen. Vi ønsker os en indflydelse undervejs, understreger Anders Thorup. ARBEJDSMILJØRÅD ANSÆTTER KONSULENT Folkekirkens Arbejdsmiljøråd har hidtil ikke haft nogen ansatte, men har nu ansat den 44- årige Hans Hjerrild som arbejdsmiljøkonsulent. Han skal blandt andet fungere som sekretær for rådet. Med en omfattende erfaring inden for arbejde med både fysisk og psykisk arbejdsmiljø er det hans ambition at bidrage til en udvikling af arbejdsmiljøet i folkekirken. Det fremgår af Hans Hjerrilds skriftlige præsentation af sig selv i forbindelse med, at han er tiltrådt stillingen. Jeg ser det som en spændende opgave at være med at udvikle nye vejledninger og værktøjer til brug i folkekirken( ). Min rolle er også at være katalysator for udveksling af gode løsninger mellem arbejdspladserne, erklærer han. En anden væsentlig funktion er undervisning på den obligatoriske uddannelse for arbejdsmiljørepræsentanter. Ud over at give kursisterne den fornødne viden til deres arbejde forventer jeg også selv af få megen brugbar viden i form af gode historier og løsninger samt viden om udfordringer, til brug i mit arbejde i Folkekirkens Arbejdsmiljøråd, fortæller Hans Hjerrild. Arbejdsmiljøloven skal efter hans opfattelse kun bruges direkte, når det virkelig er nødvendigt. Det skyldes, at han går ind for en anerkendende tilgang, som efter hans erfaring skaber motivation, engagement og de bedste resultater. Filip 6 PO-bladet

7 PORTRÆT ET FRISK PUST TIL BESTYRELSEN Ved Organistforeningens generalforsamling d. 30. maj overlader Kenn Therkelsen sin plads i bestyrelsen til Lasse Christensen, Hellevad og Ørum Kirker i Aalborg Stift. Ham har PO-bladet mødt. Tekst og foto: Filip Graugaard Esmarch At 25-årige Lasse Christensen skulle sidde i bestyrelsen for sin fagforening havde han ikke ligefrem planlagt. Men da der i efteråret 2011 blev indkaldt til tillidsrepræsentantsvalg i Aalborg Stift, genkaldte han sig, hvor godt han selv i forbindelse med sin ansættelse ved Hellevad og Ørum Kirker nær Hjallerup var blevet hjulpet af sin tillidsrepræsentant. Og nu følte han sig tilskyndet til at bakke op. Da Helle Zederkof så ringede midt i januar og spurgte, om jeg kunne være interesseret i at stille op til bestyrelsen, blev jeg meget overrasket. Men at nogen har tænkt på en det synes jeg da, er smukt, smiler Lasse Christensen. Og når den slags sker, siger man vel ja. Det gjorde den korglade organist for øvrigt også, da han sidste år blev spurgt om at sidde i bestyrelsen for den nordjyske kreds af Folkekirkens Ungdomskor. I den forbindelse er han blevet redaktør af FUK Nord Bladet. De fleste aspekter af Organistforeningens bestyrelsesarbejde kommer dog til at være nye for Lasse Christensen, som da også erkender, at han ikke har noget præcist overblik over, hvad det indebærer. Jeg er helt bevidst om, at jeg i starten skal bruge en del tid på at lytte, forsikrer han. SAMARBEJDE ER VIGTIST Han mener, at noget af det, han kan bidrage med, ligger i det forhold, at han ikke har nogen lang historie med Organistforeningen. Jeg kommer forhåbentlig til at kunne se med nogle lidt andre øjne på tingene. Og jeg er ikke belastet af diverse forbehold fra tidligere ting, der er sket, påpeger Lasse Christensen. Et tættere samarbejde med de to andre kirkemusikforeninger ser han som en oplagt mulighed. Der er flere ting, vi sagtens kunne være PO-bladet 7

8 PORTRÆT fælles om. Og at der i det hele taget skal tre foreninger til at dække danske organisters fagforeningsbehov, synes jeg er lidt mærkeligt. Han vil derfor gerne være med til at diskutere, hvordan man kan arbejde sig hen imod en fusion. Vi arbejder for samme sag, selvom vi har forskellige uddannelser og ansættelsesforhold i sidste ende er vi alle organister. Jeg synes, at vi i den grad kan inspirere og berige hinanden med de forskellige tilgange, vi har til faget. Lasse Christensen Født 1987 og opvokset i Handbjerg nær Struer 1999: Begyndte at spille orgel Fra 2001: Organisthjælper i Sahl Kirke v. Vinderup. Fra 2003 ansat samme sted og som fast vikar i Vinderup Kirke Fra 2007: Foreløbigt ansat i delt stilling ved Hellevad og Ørum kirker nær Hjallerup i Vendsyssel Juni 2010: PO-eksamen fra Vestervig Kirkemusikskole Fra december 2010: Fastansat ved Hellevad og Ørum kirker Bor i Aalborg For Lasse Christensen er samarbejde på flere planer et vigtigt kodeord. Jeg ser faktisk det at kunne samarbejde som den vigtigste personlige egenskab en organist i folkekirken kan have. Og det bliver endnu mere aktuelt nu, hvor fremtiden handler om samarbejde på tværs af sogne, vurderer han. Her ser han det som en vigtig opgave at være med til at bevare gode arbejdsvilkår for organister, så ingen bliver udnyttet. ORGANIST PÅ 13 ÅR Når talen falder på den typiske PO er som en organist, der ikke er gået den slagne vej, må Lasse Christensen stort set siges at være undtagelsen fra den regel. Han spillede klaver fra 2. klasse, men der gik kun et par år, før han skiftede til kirkeorglet som instrument. Hans egen musiklærer i folkeskolen kunne undervise ham, for hun havde en PO. Efter det første år mente hun ikke, hun kunne lære mig mere, så derefter fik jeg en lærer i Struer Kirke, Hans Sørensen, som jeg havde i mange år også det første år på kirkemusikskolen, ind til jeg flyttede til Aalborg, fortæller Lasse Christensen. Selvom han havde spillet til gudstjenester allerede fra 13-års-alderen, tog han efter afsluttet folkeskole sit store sidespring fra dén løbebane: teknisk skoles gartnerlinje, som han dog kvittede efter det første år til fordel for et ungdomshøjskoleophold. Derefter var han klar til at begynde på PO-uddannelsen. Fra 2007 kom han til at dele stillingen ved Hellevad og Ørum Kirker med en medstuderende. Da vi så var færdige i Vestervig, kom han ind på konservatoriet, og jeg kunne få stillingen her for mig selv, griner Lasse Christensen, som lige skulle overstå sin værnepligt først. 8 PO-bladet

9 PORTRÆT Lasse Christensen ved Hellevad Kirkes orgel, et Frobenius fra 1968, udbygget i 2002 til 14 stemmer. Han har en svaghed for små orgler og er lige så glad for at spille i Ørum Kirke, hvor Frobenius-orglet kun har fem stemmer, fortæller han. BRUG ENDELIG PENGE Lasse Christensen er glad for sin 32-timersstilling her i pastoratet med de omkring 2100 sjæle. Jeg havde egentlig kun regnet med at blive her, til jeg var færdig på kirkemusikskolen. Men jeg har fået fortalt, at min forgænger havde sagt det samme, og han var her i 25 år. Jeg tager det, som det kommer, smiler han. Det gode match ligger ikke mindst i, at både menighedsråd og præst gerne vil prioritere arbejdet med børne- og ungdomskor. Jeg får nærmest at vide, at jeg endelig bare skal bruge penge på det. For Lasse Christensen er der noget ganske særligt ved at arbejde med børn, og han kan mærke, at de sætter pris på ham som korleder. Når man ser, hvor meget musikken påvirker børnene, er det lidt det samme som en skolelærer oplever, når han kan se børnene udvikle sig i det faglige. Det er også herligt at mærke, hvordan de er oppe at køre før en koncert, og så mærke deres glæde bagefter. LASSE CHRISTENSENS PRÆ- OG POST-TOP 5 Præludier (vilkårlig rækkefølge) 1. Til dig alene, Herre Krist af Jesper Madsen 2. Op, alle, som på jorden bor af Jesper Madsen 3. Morgenstemning af Edvard Grieg 4. Præludium i C-dur af Johann Christoph Kellner 5. Første søndag i advent af Rued Langgaard Postludier (vilkårlig rækkefølge) 1. Toccata, 4. sats fra Suite Gothique af Léon Boëllmann 2. Passacaglia i d-mol af Dietrich Buxtehude 3. Fuga, 4. sats fra Sonata no. 2 af Felix Mendelssohn Bartholdy 4. O Mensch bewein af Johann Sebastian Bach 5. Prelude in Classic Style af Gordon Young PO-bladet 9

10 BAGGRUND NÅR UENIGHEDEN GØR ONDT Konflikter har det med at få deres eget liv, hvor de trappes op efter bestemte mønstre. God håndtering af konflikter handler om selverkendelse og kommunikation. Af Morten Hinz Vi drømmer alle om det perfekte liv og de lykkelige menneskelige relationer. Det gælder både i privatlivet og i vores arbejdsliv. Ikke mindst når arbejdspladsen er Den danske Folkekirke, har man en forventning om, at det hele går rigtigt og smukt og menneskekærligt for sig. Men realiteten er jo, at vi er mennesker på godt og ondt, og at vi ind imellem møder uenighed og konflikter, som vi har svært ved at tackle, og som suger vores energi og tager vores nattesøvn. Konflikter opstår på alle arbejdspladser og alle andre steder, hvor mennesker mødes. I moderne konfliktforståelse taler man derfor ikke så meget om, at konflikter er noget ondt og dårligt, men om, hvordan man løser de konflikter, der opstår, og også om, at konflikter kan være med til at udvikle os som mennesker. SAGEN PÅVIRKER RELATIONEN Der er tale om en konflikt når 1. jeg oplever psykisk eller fysisk ubehag/smerte. 2. jeg placerer årsagen til denne smerte hos den anden part. 3. jeg ikke accepterer situationen. Det interessante er, at selv om det kun er den ene part, der oplever ubehag, er der alligevel tale om en konflikt. Morten Hinz er organist ved Dragør kirke, tillidsmand for DOKS-organisterne i Københavns Stift og uddannet konfliktmægler på Center for Konfliktløsning. Lad os antage, at en organist igen og igen må vente med at få søndagens salmer til lørdag middag. Den irritation, vedkommende opbygger, er præsten muligvis ganske uvidende om. Men der er alligevel tale om en konflikt, for sagen med de manglende salmenumre kommer til at påvirke deres forhold. Hvis præsten lørdag middag afleverer salmenumrene med den tilføjelse, om ikke organisten liiige kan spille det der morsomme, fuglekvidrende forspil til Nu vågne alle Guds fugle små, er det ikke helt usandsynligt, at organisten i stedet spiller et andet og knap så muntert forspil til salmen. For sagen påvirker relationen. 10 PO-bladet

11 BAGGRUND KONFLIKTTRAPPEN Der er ikke to konflikter, der er ens. Alligevel er der nogle fællestræk, en indre køreplan for konflikters eskalering, som er nedfældet i det, der kaldes konflikttrappen. Det begynder grundlæggende med, at to parter er uenige om en sag. Men allerede på trin 2 bevæger konflikten sig hen imod, at det er personen (modparten), der er problemet. På trin 3 vokser problemet: Der var faktisk også en anden gang. Pludselig husker vi på det ene eksempel efter det andet, hvor han trådte enten mig eller en kollega over tæerne. Fjendtligheden kan vokse så meget, at vi opgiver at tale sammen, eller at vi ligefrem forsøger at skade den anden. Og hvis konflikten når helt op på trappens syvende og sidste trin, vil det ende med fysisk adskillelse måske i form af en fyring. Somme tider er konflikten ikke til at få øje på, fordi vi er så konfliktsky. Lad os forestille os den klassiske konflikt mellem præst og organist: Præsten har gennemtrumfet sit melodiønske til en af søndagens salmer, selv om organisten har argumenteret sagligt og velovervejet for den anden mulighed. Nu begynder en indre dialog hos organisten: Præsten har selvfølgelig formelt ret til at bestemme melodien, det er jo rigtigt. Men det er nu alligevel for galt vi organister er nu en gang bedre uddannet til at træffe den slags beslutninger. Og så når vi til næste trin, hvor vi personificerer problemet: Den præst er også så egenrådig og egocentrisk. Men vi holder vores tanker for os selv. GÅ EFTER BOLDEN Næste morgen ringer præsten. Han har glemt at sige, at han forfærdelig gerne vil have organisten til at spille ved konfirmandundervisningen samme eftermiddag. Det kan desværre ikke lade sig gøre, siger organisten, jeg har en anden aftale, som jeg umuligt kan lave om på. Nu er det præstens tur til at holde dialog med sig selv: Organisten virkede så sur. Han plejer da ellers altid at finde tid, når det kniber. PO-bladet 11

12 BAGGRUND I tiden derefter er begge parter på vagt over for hinanden. Selv om intet er kommet åbent frem imellem dem, og selv om ingen af dem helt er klar over, hvad der foregår, så er konflikten hurtigt optrappet. De bruger masser af energi på at tænke på den, og nye idéer og aktiviteter får svært ved at se dagens lys, fordi den gensidige tillid er brudt. På et tidspunkt går det måske over i en åben konflikt, og så er vi på konflikttrappen hastigt på vej mod trin 7. Det interessante ved konflikttrappen og den tilsvarende konfliktskytrappe er, at hvis en konflikt når højere end til trin 2, kan man som regel ikke komme ned igen ved egen hjælp. Derfor er det vigtigt altid at gå efter bolden, men aldrig efter manden. Og selv om man kan have svært ved at tro det, så må man fastholde, at ingen ønsker at gøre sit arbejde dårligt, og ingen ønsker at være en dårlig kollega. Vi ser bare forskelligt på tingene. TRE SLAGS REAKTIONER Når vi møder konflikter, kan vi reagere på forskellige måder. Ofte reagerer vi per automatik uden at reflektere over, om det er hensigtsmæssigt at reagere på netop den måde. Der er groft sagt tre måder at møde konflikten på: Vi kan trække os fra konflikten, bagatellisere den, benægte den. Vi kan også gå til modangreb, give igen med samme mønt eller forsvare os. Endelig kan vi vælge at være åbne, erkende konflikten og spørge ind for at forstå modparten. De tre reaktionsmåder har hver deres fordele og ulemper. Kunsten er at bruge dem bevidst og med omtanke i stedet for ubevidst per automatik. Ofte har vi nemlig en måde at reagere på, som er typisk for os. Nogle trækker sig altid, andre slår altid igen. Er man i tvivl om, hvilken reaktion man skal vælge, er det en god idé at vælge at trække sig. Så kan man tænke sig om i fred og ro og evt. vende tilbage, f.eks. med en mere åben holdning. SÅDAN FÅR VI DET SAGT Når Marshall Rosenberg bruger giraffen som symbol på en kommunikationens mester, skyldes det nok ikke så meget dens overblik som det faktum, at den er det dyr, der har det største hjerte. Somme tider er det bare for meget. Nu må jeg sige fra, tænker man. Og så siger man måske: Det er også din skyld du er simpelt hen så..., eller: Du siger heller aldrig noget om.... Vi har travlt med at placere skylden, vi kommer til at generalisere, og vi gør os til dommere over den anden part. Det er et sprog, som næsten uundgåeligt vil få den anden til at gå i forsvarsposition. Ingen bryder sig om at blive talt til på den måde. Kunne det siges på en anden måde? Måske. Det gælder om at blive på sin egen banehalvdel: at turde fortælle, hvad man føler, og hvad man har behov for. Det fandt en amerikansk psykolog ved navn Marshall Rosenberg ud af og skabte det, der kaldes ikkevoldelig kommunikation eller girafsprog. Rosenbergs kommunikationsmetode består af fire elementer: fakta, følelser, behov og Foto: Hans Hillewaert/Wikimedia Commons 12 PO-bladet

13 BAGGRUND forslag. Fortæl hvad der skete, fortæl hvad det satte i gang i dig af følelser, fortæl hvad dit behov er, og stil så forslag til, hvad I skal gøre for at komme videre. På den måde får du fortalt, hvordan du har det, uden at dømme den anden. BEGYND MED DIG SELV Det kan være svært at komme over det, når man har følt sig dårligt behandlet. Vi har krav på at blive respekteret menneskeligt og fagligt. Men på et tidspunkt skal vi videre, og så kan det være nødvendigt at tilgive. Ellers vil der altid sidde et lille nag tilbage. Meget af det, der er nævnt ovenfor er ting, som du kan gøre. Det kan virke lidt urimeligt, når det nu er de andre, der træder mig over tæerne. Det ville være så dejligt, hvis vi alle sammen kunne blive enige om at opføre os ordentligt over for hinanden. Der ville nu nok ikke gå lang tid, før en eller anden overtrådte vores regler om god opførsel, og hvor var vi så henne? Tilbage ved start! Derfor er der ingen anden udvej: Hvis vi vil forandre verden, må vi begynde med os selv. Fortsat god fornøjelse. Artiklen rummer centrale pointer fra en artikelserie i ti dele, som Organistbladet bragte fra juli 2011 til april Morten Hinz har til PObladet lavet dette sammendrag. Artikelserien går naturligvis mere i dybden, og den giver flere konkrete eksempler fra organistlivet. Vi har fået lov til at bringe den på Organistforeningens hjemmeside, hvor den kan hentes i et udskriftvenligt pdf-format under Ansat som organist > Arbejdsmiljø > Konflikthåndtering. Efterårskoncert? tilbyder: Sprudlende Händelprogram med sopranen Signe Asmussen. Populære arier og ørehængere fra hans kantater og operaer. Spilles løbende - velegnet som nytårskoncert. Pris: ,- Alle Helgensprogram: Kor og orkesterkoncert med Faurés Requiem og Pachelbels berømte Canon 2 sangsolister og 9 musikere samt kammerkoret Vox Jutlandica Spilleperiode 29. oktober til 4. november Pris: ,- Julekoncert: Händels Messias, 1.del - for mange en uundværlig del af julen A. Corellis Julekoncert med stemningsfyldte billeder af hyrderne på marken og julens fryd og fred. Besætning: 4 sangsolister, kor og orkester Ledige datoer: og 15. december Pris: ,- Kontakt Hanne Tolbøll på eller tlf Signe Asmussen G. Fauré A. Corelli PO-bladet 13

14 INSPIRATION TO SOGNE, ÉT KOR I Idom og Råsted to små landsogne i Viborg stift har de ikke brug for en kirkesanger. Organisten fortæller her om, hvordan hun har fået en delekor-ordning til at fungere. Af Karen Margrethe Madsen I Idom og Råsted sogne er der alt i alt ca indbyggere. Idom er det største af sognene og har både skole, fritidsordning og idrætshal. Fra skolen er der ca. 25 m til præsteboligen med et konfirmandhus, hvor koret øver. De to kirker har samme præst, organist og graver. Indenfor de seneste år er de to menighedsråd også blevet til ét pastoratsråd, så alle de ydre betingelser for samarbejde mellem de to sogne er til stede. Jeg blev ansat som organist i foråret På det tidspunkt var der et børnekor ved Idom Kirke på otte medlemmer, startet af den tidligere organist i Det var synes jeg et fremsynet menighedsråd, der ønskede at prøve denne ordning i stedet for at ansætte en ny kirkesanger. I Råsted klarede præsten selv det hele. Da jeg søgte stillingen, var det ikke et krav, at koret skulle fortsætte, hvis jeg, som det blev udtrykt, helst ville være fri. Men det var netop én af grundene til, at jeg gerne ville ansættes i mit hjemsogn, så i stedet for at afvikle koret, udviklede jeg det. KORET SOM FØDEKÆDE Jeg fik i første omgang oprettet et kor ved Råsted Kirke på fire medlemmer ud over de otte fra Idom Kirke. Dengang var der gudstje- Karen Margrethe Madsen bor i Idom nær Holstebro, og hun har nu i 20 år været organist og korleder ved Idom og Råsted Kirker, hvor hun med succes har skabt et samarbejde omkring børne-/ ungdomskor. neste i begge kirker lige efter hinanden. Hvis der var afbud (f.eks. pga. håndbold), kunne korsangerne vikariere for hinanden, og det fungerede godt. Medlemstallet er vokset støt, og jeg har fået lov at udvide korene en overgang til 24, og lige nu er vi 18. Heldigvis ser pastoratsrådet koret som en fantastisk investering en slags fødekæde for menigheden. Af og til kommer der tidligere kormedlemmer i kirken, og de vender gerne tilbage for at blive gift og/eller få deres børn døbt. Kormedlemmerne er tilknyttet hver deres kirke alt efter bosted. Til korprøverne er der mødepligt hver gang, og til gudstjenesten sen- 14 PO-bladet

15 INSPIRATION der man afbud til den kirke, man hører til i, men man må meget gerne komme i den fremmede. På den måde ved jeg altid, hvor mange jeg minimum kan regne med. Kan jeg se, at det kniber, f.eks. med de store, sikrer jeg mig, at nogen fra den anden kirke kommer. Vi har stadig ingen kirkesanger. Derfor står de ældste for ind- og udgangsbøn, så jeg skal sikre mig, at der er én til det. RESPEKT OM ARBEJDET Det fungerer fint, og korsangerne holdes i stram snor: Jeg er meget opmærksom på at opdrage dem til den forpligtelse og det ansvar, der ligger i at være forsangere og i, at det er et lønnet arbejde Det skaber respekt om arbejdet, både hos dem, der er med i koret, og hos kammeraterne. Man kan ikke bare komme og gå, som man har lyst til. Jeg tror, det er vigtigt at stille krav på en kærlig måde til unge mennesker i dag. Det viser, at jeg regner med dem, at de gør en forskel og er svære at undvære. Hver enkelt bliver set og hørt. Jeg kræver også altid en begrundelse for at holde fri, men hvis man har brug for det en søndag, så er det helt i orden. Jeg er mere striks med korprøverne. Til specielle lejligheder, f.eks. hele påsken, til konfirmation, bryllup og selvfølgelig til koncerter, opfordrer/beordrer jeg alle mundtligt og via sedler til at komme, og så skal de sende afbud, ligegyldig hvilken kirke det så er i. For os i Idom-Råsted ser jeg kun fordele i at være to sogne om at dele kirkekor. PO-bladet 15

16 ANMELDELSE PÅSKEORATORIUM LIGHT Lemvig-organisten Erling Lindgren har sat toner til et såkaldt moderne påskeoratorium af teolog og salmedigter Lisbeth Smedegaard Andersen. Det byder på fine koraler, men værket mangler drama. Af Henriette Hoppe Vi har for længst lagt både påsken og pinsen bag os, men for os organister er der aldrig ret langt til næste højtid, og i den tidlige sommer er det tid at planlægge vinterens koraktiviteter. Jeg blev derfor rigtig velfornøjet, da jeg fik denne publikation til gennemsyn, et påskeoratorium begået af to kapaciteter inden for henholdsvis tekst og musik: Lisbeth Smedegaard Andersen og Erling Lindgren. Langenæskirken i Aarhus har flere gange været ramme om en musikalsk påskeoptakt, og på et tidspunkt opstod ideen om at få skrevet et værk til denne begivenhed. Forudsætningerne har været, at værket skulle kunne opføres ved hjælp af lokale kræfter. Besætningen er blandet kor, solister, orgel, fløjte og menighed, og værket består af en vekslen mellem korsatser, sang- og orgelsoli og menighedssang. Der er tale om et elastisk værk, hvor man frit kan vælge at opføre dele af det, og man kan supplere med tekstlæsning eller understrege med visuelle effekter. Med støtte fra Langenæs menighedsråd og en række fonde har der været råd til at udgive et gennemført og gedigent hæfte i hårdt bind med fyldige forord og plads til teksten både før noderne, ved noderne og samlet bagest i bogen. Nodetrykket er pænt og overskueligt. Hvis jeg skulle være lidt pedantisk, kunne jeg Lisbeth Smedegaard Andersen og Erling Lindgren På vinger af håb Oratorium over Jesu ord på korset Religionspædagogisk Forlag 148 kr. på RPC.dk ønske mig fordelingen mellem ottendedelene i flere satser lagt mere elegant. SAVNER OVERRASKELSER Tekstmæssigt er udgangspunktet Jesu syv korsord, men Lisbeth Smedegaard Andersen har valgt at se meget bredt på emnet, så det kommer til at rumme både Jesu livsgerning, indtoget i Jerusalem og Marias bange anelser. Der startes med en prolog, fulgt af disse blandede tekster, derefter kommer korsfæstelsesdelen, hvor korsordene findes mere eller mindre skjult samt til sidst en konklusion. Selve det musikalske udtryk er præget af ønsket om tilgængelighed. Der udspiller sig ikke noget stort drama, hverken gennem oratoriets satser eller inden for de enkelte satser. 16 PO-bladet

17 ANMELDELSE Og der er da heller ingen dynamiske anvisninger i korsatserne og kun få i orgelsatserne. Recitativerne er nærmest fragmentariske. Lisbeth Smedegaards tekster er mere poesi end drama, så måske passer musikken med dens lette, viseagtige karakter godt nok dertil. Der er gjort megen brug af trinvis bevægelse, gentagelser og sekvenser. Tonesproget er enkelt med kun få overraskelser, og netop overraskelser kunne man godt ønske sig, ligesom en form for udvikling gennem hele oratoriet ville have gjort det mere spændende at lytte til og opføre. DET BEDSTE TIL SIDST Fællessalmerne gør sig bedst: behagelige melodier med fine, gennemkomponerede forspil, hvor melodien bliver præsenteret i sin helhed, så menigheden kan være med fra starten. Den lille sats for sang og fløjte tror jeg vil være fornøjelig at høre på, mens de tre orgelintermezzi forekommer mig rent ud sagt kedelige! Korsatserne er præget at en vis berøringsangst for alt, der kunne være lidt svært. Mangel på bevægelse i understemmerne letter måske indlæringen, men gavner ikke intonationen. Værket sluttes af med en konkluderende fællessalme, hvor man vender sig fra det triste og ser frem. Melodien til denne sidste salme er en rigtig Erling Lindgren : Iørefaldende og næsten velbekendt allerede ved første gennemspilning, sangbar trods toneomfanget. Det giver imidlertid ikke megen mening at bruge den ude af sammenhængen, og spørgsmålet er så, om det giver mening at bruge kræfter på at indstudere og opføre hele værket. PO-bladet 17

18 NY MELODI D G/D Mor - gen - stund har guld i mund, Mel.: Filip Graugaard Esmarch 2011 Tekst: N.S.F. Grundtvig 1853 for D nat - ten Hm Gud vi 4 Em 7 lo - ve; D/F# han G lær - te A 7 os, i F#/A# Je - su navn Hm som A 7 /C# bar - net A 7 /E i sin 8 D mo - ders favn D/F# vi G al - le Hm 7 sødt kan Gm/Bb so - ve. A sus4 A Har du også lavet ny melodi til en salme, som kunne bruge et frisk pust? Send den til Vi modtager også gerne forspil, ledsagesatser mm. Lampeduza - koncerter og musikgudstjenester med rytmisk kirkemusik 18 PO-bladet

19 VEJLEDNING SAMTALE FREMMER FORSTÅELSEN Som overenskomstansat organist på deltid er det vigtigt at have en god dialog med menighedsrådet omkring placering af rammetid. Skemaerne på de følgende sider kan gøre det mere overskueligt. Af John Poulsen, sekretariatsleder Ved ansættelse i en PO-stilling på deltid, og når der ændres på timetallet i en deltidsstilling, skal organisten og menighedsrådet aftale, på hvilke dage og tidspunkter man har brug for organisten. Det siger overenskomsten. En sådan aftale skal indgås for at sikre, at menighedsrådets behov for organistbetjening matcher organistens behov for at kunne have andet arbejde. For det er jo de færreste, der uden supplerende indtægt kan leve af en deltidsstilling. For at bidrage til at denne aftale indgås til begge parters tilfredshed, har Organistforeningen udarbejdet tre skemaer, der i udfyldt stand kan danne grundlag for en konstruktiv dialog. I skemaet på side 20 kan menighedsrådet og/eller organisten påføre placeringen af planlagte og kendte tjenester. Når man har det samlede overblik, kan tidspunkterne sammenfattes og overføres til det mindre oversigtsskema på side 21. Organisten kan i det nederste skema på side 21 påføre, hvilke tidspunkter og ugedage hun er eller gerne vil være beskæftiget med andet arbejde, og derfor har brug for at være fritaget for tjenesteforpligtelser. Herefter kan en sammenligning mellem de to skemaer let afgøre, om der er et perfekt match, om det vil være muligt at tale sig til rette, eller om det ikke vil være muligt at få enderne til at mødes. Det kan jo være, at det kan blive nødvendigt at aftale med præsten, at placeringen af begravelser begrænses til 2-3 ugentlige dage, frem for at de i løbet af året ligger spredt over alle ugens dage. Det må ikke glemmes, at jo mindre organiststillingen er, jo større er behovet for, at organisten har en reel mulighed for at passe et andet arbejde. Ud over de fast placerede ugentlige eller månedlige tjenester vil der som regel være visse enkeltstående begivenheder hen over året. Det kunne være særlige højtidsarrangementer, sommerarrangementer, kulturnat, høstgudstjeneste og meget andet. Hvis placeringen af sådanne særlige aktiviteter drøftes og noteres ved ansættelsen, giver dette erfaringsmæssigt sjældent problemer, selv om de en enkelt eller få gange om året skulle falde på tidspunkter, hvor organisten normalt har andet arbejde. Skemaerne kan også hentes som regneark på Organistforeningens hjemmeside under Ansat som organist > Overenskomstansat > Rammetid. PO-bladet 19

20 VEJLEDNING VURDERING AF BEHOV FOR ORGANISTBETJENING Menighedsråd Dato Fridage man. tir. ons. tor. fre. lør. søn. Tidspunkter Fast fridag Normal løs fridag Organisttjenesten i kirken Højmesser, gudstjenester Vielser Bisættelser Dåb (særskilt tjeneste) Tjenester søgnehelligdage Tjenester andetsteds end i kirken Tjenester, plejehjem Tjenester, sygehus Tjenester, fængsel Koncerter m.v. Koncerter Andre aftenarrangementer Andre aktiviteter Konfirmandundervisning Andet med konfirmander Mini-konfirmandundervisning Andet med mini-konfirmander Menighedsmøder Babysalmesang Skole-kirkesamarbejde Kor Voksenkor Ungdomskor Børnekor Korskole Møder mv. Møder Rådighed ved andre kirker Rådighed ved akut sygdom Enkeltstående begivenheder (månedlige eller årlige) Skrive egen tekst på disse linjer. 20 PO-bladet

21 OPSUMMERING AF MR ETS BEHOV FOR ORGANISTBETJENING Organist Ugedage Tidspunkter (formiddag - eftermiddag - aften) Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag ORGANISTENS BEHOV FOR TJENESTEFRIHED Ugedage Tidspunkter (formiddag - eftermiddag - aften) Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag Hvis der ikke er plads nok i skemaerne, anbefales det at bruge det elektroniske på hjemmesiden. PO-bladet 21

22 Over 60 kirkekoncerter i hele Danmark! - hørt ved Organistforeningens årsstævne 2012 Orgel, klaver, sang og oplæsning fra Bibelen Honorar: ,- + transport Kontakt: Tore Bjørn Larsen, tlf

23 HELLIGAANDSKIRKENS INTERNATIONALE ORGELFESTIVAL sæson Fredage kl /6 31/8 29/6 Ørjan Horn Johansen, Danmark Reger, Dupré, Nystedt 6/7 Grethe Krogh, Danmark Couperin, de Grigny, Alain, Langlais, Fuzzy, Reubke 13/7 Kevin Duggan, Danmark Couperin, Bach, Reger, Duru é, Sawa, Duggan 20/7 Christopher Wrench, Australien Bach, Howells, Ireland, Elgar 27/7 Frédéric Blanc, Frankrig Berlioz, Fauré, Saint-Saëns, Guilmant, Widor 3/8 Esteban Elizondo, Spanien Gorriti, Garbizu, Torres, Guridi 10/8 Franz Hauk, Tyskland Bach, Rheinberger, Guilmant, Mailly 17/8 Jonathan Dimmock, USA Langlais, Alain, Widor, Vierne 24/8 Gillian Weir, England Pachelbel, Haydn, Ropek, Reger, Franck, Vierne 31/8 Hans Ole Thers, Danmark Bach, Hindemith, Widor GRATIS ADGANG Arrangør: Hans Ole Thers, Amagertorv, Strøget, 1153 København K

24 24 PO-bladet

25 Kirkekoncert med Flensborg / Venndt Duo Den konservatorieuddannede duo, der har sit afsæt i jazzens improvisatoriske legeplads, præsenterer et repertoire bestående af egne fortolkninger af danske salmer og højskolesange, nøje udvalgt med fokus på de stærkeste og mest stemningsfulde melodier. Lyduniverset skabes af instrumenterne: klaver, kontrabas, kromatisk mundharpe, klokkespil, sav, melodikaer m.m. og henter inspiration fra store melodifortolkere som f.eks. Niels-Henning Ørsted Pedersen. Alt sammen serveret med lige dele respekt, humor og alvor. En utraditionel kirkekoncert som også er for børn sammen med deres voksne. Pris 6000 kr. (ekskl. kørsel) MERE INFO OG KONTAKT PÅ ELLER

26 KIRKEORGEL ET KLANGLIGT SOLIDT FUNDAMENT Er god støtte for salmesang For at opnå tilstrækkelig støtte for salmesangen skal orglet som et minimum have en god, bred stemme af typen Principal 8. Det har Danhild 25 selvfølgeligt, og dertil kommer, at det har yderligere 24 danske stemmer. Alle stemmer er udvalgt med omhu, så der opnås en god balance. Danhild 25 A i lys eg -kan udbygges med hybrakustiske lydgivere Dispositionen er udarbejdet i dansk barok. Menigheden har dog mulighed for på et senere tidspunkt at tilføje endnu 25 stemmer, hvor dispositionen er udarbejdet i fransk romantik. En del menigheder har valgt at tilføje denne disposition, og derfor fremstiller vi nu registertrækkene med 2 registernavne som standard. MÅNEDENS ANTIDOGME: Jamen, vi har jo allerede et udmærket orgel! Er det nu helt sikkert? Mange landsbykirker har 4-6 stemmers orgler, uden et ordentligt fundament i form af en 8 principal, nogle har intet pedalspil og slet ingen 16 stemmer. Dertil kommer, at især 2 2 / / 5 og 1 piber ofte er intoneret meget kraftigt og orglet derfor skriger. Det betyder i praksis, at disse stemmer ikke er udpræget musikalsk anvendelige. Ribevej 38, Ødsted 7100 Vejle Skandinavisk Orgelcentrum intonerer det nye orgel tone for tone i samtlige registre, således at orglet bliver afstemt fuldstændigt efter kirkerummets akustiske karaktér. Skandinavisk Orgelcentrum Tlf.:

27 ORGLET I LEM SYDSOGNS KIRKE Orglet i Haslum kirke, Norge 2 manualer og pedal, 15 stemmer, heraf 5 vekselregistre. Gl. facade genanvendt med nye, klingende piber. MARCUSSEN & SØN ORGELBYGGERI A/S Storegade Aabenraa Tlf

28 Nyt fra Dansk Sang Katekis-musen... af Helle Krogsbøl, Jens Nielsen, og Doris Vest Steen Musikalsk Dåbsoplæring. Sang og musik i kirken i aldersgruppen fra 1-6 år. Bog med dvd. Gennemillustreret. B-DVD ISBN Kr. 256,- (320,-) Børnekor med poesi og bevægelse 3 Jul, påske flere salmer og sange... af Pia Boysen og Margrete Enevold En guldgrube af salmer og sange udsat for to og tre lige stemmer med og uden akkompagnement. Målgruppe: Spire-, børne- og juniorkor. Bog med spiralryg. Gennemillustreret. B-996. ISBN Kr. 244,- (305,-) Læs mere om titlern e på sksang.d k Salmer og sange i skole og kirke 2 Satsbog... af Birgitte Agerskov Buur og Willy Egmose Udskrevne orgel- og klaverarrangementer. Satserne er forsynet med becifringer for at opnå størst mulig fleksibilitet og mangfoldighed. Bog. B-985. ISBN Kr. 456,- (570,-) Tlf

29 Sigurds fire bibelmusicals... af Sigurd Barrett En konge i en krybbe Julemusical med 4 sange. Hæfte. Gennemillustreret. B ISBN Kr. 64,- (80,-) Superhelt på æsel Påskemusical med 5 sange. Hæfte. Gennemillustreret. B ISBN Kr. 64,- (80,-) Den store moses Musical om Moses med 5 sange. Hæfte. Gennemillustreret. B ISBN Kr. 64,- (80,-) Tre utrolige fortællinger Musical om Jesu lignelser med 5 sange. Hæfte. Gennemillustreret. B ISBN Kr. 64,- (80,-) Cd i boks. FM-CD ISBN Kr. 80,- (100,-) Sigurds fire bibelmusicals, Pakke Pakke med 1 stk. af ovenstående 6 dele, de 4 musicals, orkesterhæfter og singback-cd Pakke. B-CD ISBN Kr. 344,- (430,-) Sigurds fire bibelmusicals, Orkester Partitur og nemme orkesterstemmer til Sigurds fire bibelmusicals. 4 hæfter med partitur og stemmer i C, Bb og Eb. B ISBN Kr. 272,- (340,-) Snapper 40 cm høj hånddukke i slidbar kvalitet. Man kan bevæge hoved, mund og arme. Dukken indgår i de fire bibelmusicals. B ISBN Kr. 176,- (220,-) Sigurds fire bibelmusicals, Singback Cd beregnet til live-opførelse med et forhåndsindspillet akkompagnement til sangene i de 4 musicals. Velegnet både under indstudering og koncerter. Manuskript med replikker, Manuskript med replikker, tekster og noder En konge ical af Superhelt påbibelmus i en krybbebibelm æssigurd elbarrett usical Manuskript med mere L æ s n e på i tler.dk om t nsksang a.d www Bibelmusical af Sigurd Barrett replikker, tekster og noder af Sigurd Barrett Hver musical spiller min. Målgruppen:: klasse. tekster og noder Tre utrolige fortællinger Tlf Manuskript med replikker, tekster og noder Den store Mos es Bibelmusical af Sigurd Barrett

30 NYHEDER FRA FORLAGET MIXTUR LEIF MARTINUSSEN RÉFLEXIONS D UN RENDEZ-VOUS MUSICAL FMX Dette tresatsede orgelværk med titlen Reflektioner over et musikalsk møde er komponeret i Leif Martinussen blander elementer og klange fra den franske orgeltradition med sin egen stil og skaber et spændende og virtuost værk. Stykket indledes med en Introduktion der både rummer fanfare og refleksion. Anden sats Cantabile er smuk og meditativ - og sidste sats Festive Toccata danner, med tonekaskader og orgelbrus, en jublende og festlig afslutning. PRIS 149,00 LASSE TOFT ERIKSEN OUVERTURE-SUITE OVER MORGENSALMER SEKS ORGELKORALER FMX Seks orgelkoraler over seks morgensalmer udgør dette værk, der er komponeret i Stykkerne kan opføres samlet som en suite og hver sats har sin egen karakter: Nu rinder solen op er en ouverture i fransk stil med en afsluttende fuga. Se, nu stiger solen er en enkelt, smuk arioso. Nu gløder øst i morgenskær er en canzonetta der leder tankerne hen på Buxtehude. Morgenstund har guld i mund beskriver morgengryet som en nocturne. I østen stiger solen op er en etude med god fingergymnastik - og sidste sats Vågn op og slå på dine strenge er en dansende gigue. PRIS 149,00 NU OVER 2500 ORGELTITLER PÅ LAGER LYNHURTIG LEVERING BESTIL ONLINE - OPRET KONTO NU Lasse Toft Eriksen Messe for trompet og orgel SCAN QR-KODEN PÅ DIN SMARTPHONE OG TILMELD DIG VORES NYHEDSBREV TORVEGADE ESBJERG. TLF

REGULATIV. for. organiststillinger. aflønnet efter lønrammesystemet. Dette regulativ er gældende for stillingen som organist

REGULATIV. for. organiststillinger. aflønnet efter lønrammesystemet. Dette regulativ er gældende for stillingen som organist REGULATIV for organiststillinger aflønnet efter lønrammesystemet Dette regulativ er gældende for stillingen som organist ved Udfyld feltet og hop fra felt til felt med tabulatortasten. kirke(r) og indeholder

Læs mere

Ved kirken forstås, i det følgende, de tjenestesteder, der er nævnt i ansættelsesbrevet.

Ved kirken forstås, i det følgende, de tjenestesteder, der er nævnt i ansættelsesbrevet. Arbejdsbeskrivelse for organist ved Vedbæk kirke Ved kirken forstås, i det følgende, de tjenestesteder, der er nævnt i ansættelsesbrevet. Organistens ugentlige fridag er: Mandag. Fredag er løs fridag på

Læs mere

Det er blevet til mange spændende aktiviteter, ud over de kirkelige handlinger, som jeg holder meget af.

Det er blevet til mange spændende aktiviteter, ud over de kirkelige handlinger, som jeg holder meget af. Kirkeblad sommeren 2008 Afskedshilsen Tiden er nu inde til at skrive en lille afskedshilsen midt i alle flyttekasserne. Tiden er inde til at sige farvel og tak for den tid vi har været her i Fjellerup

Læs mere

Formål. På menighedsrådets vegne varetage ledelsen af de kirkefunktionærer, der er ansat i sognet.

Formål. På menighedsrådets vegne varetage ledelsen af de kirkefunktionærer, der er ansat i sognet. Kontaktpersonen Formål På menighedsrådets vegne varetage ledelsen af de kirkefunktionærer, der er ansat i sognet. Som kontaktperson sikre, at medarbejdernes ressourcer anvendes bedst muligt, til glæde

Læs mere

Nyhedsbrev. august september oktober

Nyhedsbrev. august september oktober Nyhedsbrev august september oktober Gudstjenester i Jerne og Skads Kirke J - JERNE KIRKE S - SKADS KIRKE Søndag den 2. august 9. søndag efter Trinitatis Søndag den 27. september 17. søndag efter Trinitatis

Læs mere

Tilbud: Kompetenceudviklingsforløb om ledelse i Bispebjerg-Brønshøj Provsti

Tilbud: Kompetenceudviklingsforløb om ledelse i Bispebjerg-Brønshøj Provsti Tilbud: Kompetenceudviklingsforløb om ledelse i Bispebjerg-Brønshøj Provsti 2 Kompetenceudviklingsforløb om ledelse i Bispebjerg-Brønshøj Provsti Baggrund Bispebjerg-Brønshøj Provsti ønsker med initiativet

Læs mere

Tro og ritualer i Folkekirken

Tro og ritualer i Folkekirken Tro og ritualer i Folkekirken 1) Kristendommen har været den største religion i Danmark i mere end tusind år. I løbet af de sidste 30 år er der sket en forandring med religion i det danske samfund, fordi

Læs mere

Embedsbeskrivelse. Struer Kirke

Embedsbeskrivelse. Struer Kirke Embedsbeskrivelse Sognepræst i Søndbjerg-Odby og Struer 1 / 5 Modtaget: TS: Udsendt: 2015-08-14 Embedsbeskrivelse Embedsbeskrivelse for sognepræst i Søndbjerg-Odby Pastorat (60%) samt Struer Pastorat (40%),

Læs mere

Vejledende lønblad for provstierne i Viborg Stift Gældende fra 1. oktober 2012 til næste lønregulering

Vejledende lønblad for provstierne i Viborg Stift Gældende fra 1. oktober 2012 til næste lønregulering Kirkemusiker og kirkesanger PO DOKS Vejledende lønblad for provstierne i Viborg Stift Gældende fra 1. oktober 2012 til næste lønregulering Ministeriet for Ligestilling og Kirke udgiver ikke længere vikarsatser,

Læs mere

Høringssvar vedr. betænkning 1491 om Folkekirkens lokale økonomi

Høringssvar vedr. betænkning 1491 om Folkekirkens lokale økonomi Kirkeministeriet Frederiksholms kanal 21 postboks 2123 1015 København K 22. november 2007 Høringssvar vedr. betænkning 1491 om Folkekirkens lokale økonomi Dansk Organist og Kantor Samfund (DOKS) har modtaget

Læs mere

Vejledning om tilrettelæggelse af arbejdstid for overenskomstansatte kirkefunktionærer. Udarbejdet af Ministeriet for Ligestilling og Kirke

Vejledning om tilrettelæggelse af arbejdstid for overenskomstansatte kirkefunktionærer. Udarbejdet af Ministeriet for Ligestilling og Kirke Vejledning om tilrettelæggelse af arbejdstid for overenskomstansatte kirkefunktionærer Udarbejdet af Ministeriet for Ligestilling og Kirke Indledning: I forbindelse med indgåelsen af overenskomster og

Læs mere

1 Præsentation af medarbejderne ved kirken samt præsentation af kirkeværgen

1 Præsentation af medarbejderne ved kirken samt præsentation af kirkeværgen Indkaldelse/ referat Mødeart Mødedato/ tidspkt. Deltagere Menighedsrådsmøde Sct. Hans Kirke Dagsorden Tirsdag d. 8.01.13 Kl. 19.30-22.00 Sven Madsen John Berwick Martin Ringsmose Claus Weber Birgitte Skovgaard

Læs mere

falder i ny overenskomst

falder i ny overenskomst Å R S S T Æ V N E Kravet om salmenumre 48 timer før en tjeneste falder i ny overenskomst FPO forventes i nær fremtid at underskrive den nye overenskomst med Kirkeministeriet. Det vil medføre en række ændringer

Læs mere

Hurtigt overblik. Søndag d. 7. september: Vendelbomål Vendsysselgildet. Søndag d. 5. oktober: Med lama og hest til Amazoneflodens

Hurtigt overblik. Søndag d. 7. september: Vendelbomål Vendsysselgildet. Søndag d. 5. oktober: Med lama og hest til Amazoneflodens SØNDAGSCAFÉ I SCT. OLAI SOGNEGÅRD PROGRAM 2014/2015 SØNDAGSCAFÉ KIRKEKONCERTER ANDRE ARRANGEMENTER SCT. OLAI SOGNEGÅRD SKAGENSVEJ 210, HØJENE Arrangør: Sct. Olai menighedsråd Hurtigt overblik Søndag d.

Læs mere

Introkursus for menighedsråd. 23. februar 2013 Menighedsråd i Skive og Salling provstier

Introkursus for menighedsråd. 23. februar 2013 Menighedsråd i Skive og Salling provstier Introkursus for menighedsråd 23. februar 2013 Menighedsråd i Skive og Salling provstier Menighedsrådets kommunikation, rollefordeling og kompetencer Rollefordeling i menighedsrådet Formandens overordnede

Læs mere

Konfirmand i Mølholm kirke

Konfirmand i Mølholm kirke Konfirmand i Mølholm kirke Udfordringer til unge på livets veje 2015-16 Indbydelse til konfirmandforberedelse Som 7. klasses elev vil jeg gerne indbyde dig til at deltage i konfirmandforberedelse og konfirmation

Læs mere

Hvilken hjælp kan menighedsrådet få fra Ribe Stift? Kirkens personale

Hvilken hjælp kan menighedsrådet få fra Ribe Stift? Kirkens personale Hvilken hjælp kan menighedsrådet få fra Ribe Stift? Kirkens personale Indledning Menighedsrådene ved kirkerne i Ribe Stift løser en stor og vigtig opgave, når de administrerer kirkens personale. Denne

Læs mere

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker SOGNEBLADET Karrebæk * Fodby Kirker August * September * Oktober * November 2014 NYT FRA PASTORATET Høstgudstjenesten i Karrebæk kirke. Søndag den 21. september kl. 10.30, er der høstgudstjeneste i Karrebæk

Læs mere

14.- 16. september 2015 på Emmaus Galleri og Kursuscenter i Haslev

14.- 16. september 2015 på Emmaus Galleri og Kursuscenter i Haslev Tidssvarende gudstjeneste på et luthersk grundlag? - kirkemusikalske udfordringer i 2015 14.- 16. september 2015 på Emmaus Galleri og Kursuscenter i Haslev Hermed indbyder vi til den årlige tværfaglige

Læs mere

Embedsbeskrivelse for fuldtids stillingen som overenskomst ansat sognepræst i Aulum og Hodsager sogne

Embedsbeskrivelse for fuldtids stillingen som overenskomst ansat sognepræst i Aulum og Hodsager sogne Embedsbeskrivelse for fuldtids stillingen som overenskomst ansat sognepræst i Aulum og Hodsager sogne Stift: Viborg Provsti: Herning Nordre Vi ønsker en præst, der: - kan og vil være præst for alle i sognet

Læs mere

8680 RY Torsdag den 7. maj 2015 klokken 19,30

8680 RY Torsdag den 7. maj 2015 klokken 19,30 Dagsorden Fraværende Referat Mette Obel og Tove Bendixen med anmeldt forfald. 69. Godkendelse af dagsorden Godkendt 70. Godkendelse af referat fra mødet den 9. april 2015 71 Meddelelser 1. Provstiet 2.

Læs mere

konfirmandord, som vi forsøgte at få på plads her i morges, og som gør at jeg om lidt er nødt til at Kære konfirmandforældre!

konfirmandord, som vi forsøgte at få på plads her i morges, og som gør at jeg om lidt er nødt til at Kære konfirmandforældre! Konfirmation 26.april 2015. Domkirken 10: 402 Den signede dag, 725 Det dufter, 331 Uberørt. Konfirmation, 29 Spænd over os, 754 Se, nu stiger Kære konfirmandforældre! konfirmandord, som vi forsøgte at

Læs mere

TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV

TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV Tagensbo kirke Landsdommervej 35 2400 NV telefon 3581 1977 mail: kest@km.dk Tak for det gamle år - vi glæder os til 2015 sammen med jer! Læs længere nede om årets første brunchandagt,

Læs mere

Referat af debatmøde i Københavns Stift 31. januar 2006

Referat af debatmøde i Københavns Stift 31. januar 2006 Bilag 179 Dato: 1. februar 2006 Referat af debatmøde i Københavns Stift 31. januar 2006 Ordstyrer: Michael Riis bød velkommen til de ca. 185 deltagere og arbejdsgruppens repræsentanter. Efter oplysninger

Læs mere

FOLKEKIRKENS OPGAVE- OG ROLLEFORDELING DEL 2

FOLKEKIRKENS OPGAVE- OG ROLLEFORDELING DEL 2 FOLKEKIRKENS OPGAVE- OG ROLLEFORDELING DEL 2 Både Finansministeriet og Ministeriet for Ligestilling og Kirke har vigtige opgaver og beføjelser i forhold til kirkefunktionærers løn- og ansættelsesforhold.

Læs mere

ÅRHUS STIFTSCENTRAL SKT.MARKUS KIRKEPLADS 1, 1. 8000 ÅRHUS C WWW.AARHUSSTIFT.DK

ÅRHUS STIFTSCENTRAL SKT.MARKUS KIRKEPLADS 1, 1. 8000 ÅRHUS C WWW.AARHUSSTIFT.DK ÅRHUS STIFTSCENTRAL SKT.MARKUS KIRKEPLADS 1, 1. 8000 ÅRHUS C WWW.AARHUSSTIFT.DK NYHEDSBREV FORÅR 2015 MEDARBEJDERE: Tina Brixtofte Andersen Skrydstrupvej 11 2.tv. 8200 Århus N tlf 25 30 23 73 e-mail TIBA@km.dk

Læs mere

Aftenens debatpunkt: Hvad vil vi med musikken i kirken? Oplæg ved Karsten. Fremlagt og vedtaget

Aftenens debatpunkt: Hvad vil vi med musikken i kirken? Oplæg ved Karsten. Fremlagt og vedtaget Åby Sogns Menighedsråd Åbyhøj, 15. april 2015 Protokol af offentligt menighedsrådsmøde Tirsdag d. 28. april 2015 kl. 17.15. Indledning: Karsten Oprydning: Jesper, Thorkild Afbud: Thorkild Det officielle

Læs mere

Trivsel og psykisk arbejdsmiljø i Folkekirken. Rapport over afsluttende evaluering

Trivsel og psykisk arbejdsmiljø i Folkekirken. Rapport over afsluttende evaluering Trivsel og psykisk arbejdsmiljø i Folkekirken Rapport over afsluttende evaluering 1 Indhold 1. Baggrund... 3 2. Spørgeskemaundersøgelsen... 3 3. Opmærksomhedspunkter og eventuelle fejlkilder... 3 4. Præsentation

Læs mere

Kære præster og menighedsråd i Ribe Stift

Kære præster og menighedsråd i Ribe Stift Ribe Stift, marts 2013 Kære præster og menighedsråd i Ribe Stift Hermed det halvårlige nyhedsbrev fra Det Religionspædagogiske Sekretariat, som holder til i Hundehuset ved Tårnborg i Ribe. Der er fortsat

Læs mere

Brændkjær sogns menighedsråd Menighedsrådsmøde tirsdag den 22. april 2014 kl. 19 00 i Sidehuset. Afbud: Ole Pihl. Ansvar Formand: PW Blad nr: 679

Brændkjær sogns menighedsråd Menighedsrådsmøde tirsdag den 22. april 2014 kl. 19 00 i Sidehuset. Afbud: Ole Pihl. Ansvar Formand: PW Blad nr: 679 Brændkjær sogns menighedsråd Menighedsrådsmøde tirsdag den 22. april 2014 kl. 19 00 i Sidehuset. Afbud: Ole Pihl Ansvar Formand: PW Blad nr: 679 Dagsorden: Sagsfremstilling: Beslutning: 1 Godkendelse af

Læs mere

Hurtigt overblik. Søndag d. 6. september: Mit liv som naver. Søndag d. 11 oktober: Sang og musik foredrag : Efterårsglød

Hurtigt overblik. Søndag d. 6. september: Mit liv som naver. Søndag d. 11 oktober: Sang og musik foredrag : Efterårsglød SØNDAGSCAFÉ I SCT. OLAI SOGNEGÅRD PROGRAM 2015/2016 SØNDAGSCAFÉ KIRKEKONCERTER ANDRE ARRANGEMENTER SCT. OLAI SOGNEGÅRD SKAGENSVEJ 210, HØJENE Arrangør: Sct. Olai menighedsråd Hurtigt overblik Søndag d.

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Orgelindvielse den 20. september. 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4

KIRKENYT PADESØ SOGN. Orgelindvielse den 20. september. 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4 KIRKENYT PADESØ SOGN 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4 Orgelindvielse den 20. september Projekt nyt orgel Høstgudstjeneste med orgelindvielse og frokost I juni kom det nye orgel så på plads i Padesø Kirke.

Læs mere

FreelanceGruppen bestyrelsesmøde Mandag d. 25. juni kl. 10-17 Store HB Gl. Strand 43 (blev flyttet til andet lokale)

FreelanceGruppen bestyrelsesmøde Mandag d. 25. juni kl. 10-17 Store HB Gl. Strand 43 (blev flyttet til andet lokale) FreelanceGruppen bestyrelsesmøde Mandag d. 25. juni kl. 10-17 Store HB Gl. Strand 43 (blev flyttet til andet lokale) Dagsorden Mødeleder og referent Referat fra sidste møde Godkendelse af dagsorden Velkommen

Læs mere

FAVRSKOV MUSIKSKOLE. Julemåneden er i gang og der er meget at glæde sig til - også i musikskolen.

FAVRSKOV MUSIKSKOLE. Julemåneden er i gang og der er meget at glæde sig til - også i musikskolen. Sæson 2014/15 Volume 2 Nyhedsbrev FAVRSKOV MUSIKSKOLE Indhold Julehilsen...1 Kirkekoncert i Røgen...2 Julegalop og Lucia...2 Bazartilbud...3 Fotos fra Bazaren...3 Nye rytmikhold...4 Kommende arrangementer...4

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. Juni, Juli, August 2011

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. Juni, Juli, August 2011 KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE Nr. 2 Juni, Juli, August 2011 48. årg. Det er et kirkeblad om årets konfirmation, indbydelse til udendørsgudstjeneste og med masser af nyt om navne Først

Læs mere

Når uenigheden gør ondt

Når uenigheden gør ondt Når uenigheden gør ondt Morten Hinz er DOKS-organist og desuden uddannet konfliktmægler på Center for Konfliktløsning. Her beskæftiger han sig med samarbejdets svære kunst og forskellige måder at tackle

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke Lørdag d. 25. april 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud DDS 260: Du satte dig

Læs mere

Kortype og regi. Diagram 4.14. for knap 98 % af de fastansatte er aflønning for forberedelse inkluderet i lønnen

Kortype og regi. Diagram 4.14. for knap 98 % af de fastansatte er aflønning for forberedelse inkluderet i lønnen Diagram 4.14 Aflønnes ikke for forberedelse 1,7% Aflønnes separat for forberedelse 0,3% Anden aflønningsform 0,3% for knap 98 % af de fastansatte er aflønning for forberedelse inkluderet i lønnen Forberedelse

Læs mere

Til Medlemmer af Klostersognets menighedsråd

Til Medlemmer af Klostersognets menighedsråd Til Medlemmer af Klostersognets menighedsråd Hermed fremsendes referat til menighedsrådsmødet den 10. juni 2015 kl. 19,15 i Klostergården. Afbud: René Høeg, Hanne Henriksen, Ilse Kyndesgaard, Hans Abrahamsen,

Læs mere

Koncertoplevelse - og fællessang i spil dansk ugen 27.okt.-31.okt.2014

Koncertoplevelse - og fællessang i spil dansk ugen 27.okt.-31.okt.2014 Vær med til at markere Jammerbugt Kommune som Spil Dansk kommune 2014 Koncertoplevelse - og fællessang i spil dansk ugen 27.okt.-31.okt.2014 Giv jeres omgivelser og personale en uventet og enestående musikoplevelse.

Læs mere

100 ÅRS FØDSELSDAG DEN 28. AUGUST 2011. for K9 - FDF FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00. er vi alle inviteret til I ANNA KIRKE

100 ÅRS FØDSELSDAG DEN 28. AUGUST 2011. for K9 - FDF FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00. er vi alle inviteret til I ANNA KIRKE MAJ - AUGUST 2011 ANNA SOGNS KIRKEBLAD 100 ÅRS FØDSELSDAG for K9 - FDF DEN 28. AUGUST 2011 er vi alle inviteret til FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00 I ANNA KIRKE Efter gudstjenesten tager vi sammen ud i hytten

Læs mere

Religionspædagogik. Konfirmandundervisning og minikonfirmandundervisning i dag

Religionspædagogik. Konfirmandundervisning og minikonfirmandundervisning i dag Religionspædagogik Konfirmandundervisning og minikonfirmandundervisning i dag at møde børnene og de unge, hvor de er d. 24. november 2013 d. 14. december 2013 v. sognepræst Lene Sander Baggrund Friedrich

Læs mere

Herning Valgmenighed. En Grundtvigsk valgmenighed. Et alternativ En del af den i den danske folkekirke

Herning Valgmenighed. En Grundtvigsk valgmenighed. Et alternativ En del af den i den danske folkekirke Herning Valgmenighed En Grundtvigsk valgmenighed Et alternativ En del af den i den danske folkekirke Hvem er vi? Herning Valgmenighed er en fri sammenslutning indenfor folkekirken i den grundtvigske tradition.

Læs mere

Sct. Knuds Sogns menighedsråd referat af menighedsrådsmøde

Sct. Knuds Sogns menighedsråd referat af menighedsrådsmøde Sct. Knuds Sogns menighedsråd referat af menighedsrådsmøde Dato: 17. februar 2015 kl. 16.30 i Konsistoriesalen Afbud fra: Christiane Hach, Jesper Hougaard Larsen, Henrik Wigh-Poulsen, Signe Toft, Kai Hermansen.

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE Nr. 3 51. årg. 2014 September Oktober November Høst Afskedsreception Syng sammen Koncert Musikgudstjenester Alle Helgen Velkommen til årets konfirmander

Læs mere

LØNPOLITIK FOR BRABRAND/SDR. AARSLEV KIRKER.

LØNPOLITIK FOR BRABRAND/SDR. AARSLEV KIRKER. LØNPOLITIK FOR BRABRAND/SDR. AARSLEV KIRKER. Formål Formålet med lønpolitikken er at beskrive, hvilke principper vi i Brabrand og Sdr. Aarslev lægger vægt på i udmøntningen af løn og beskrive processen

Læs mere

Forslag. til. (Udvidelse af kredsen af præster der kan modtage sognebåndsløsere)

Forslag. til. (Udvidelse af kredsen af præster der kan modtage sognebåndsløsere) Forslag til Lov om ændring af lov om medlemskab af folkekirken, kirkelig betjening og sognebåndsløsning (Udvidelse af kredsen af præster der kan modtage sognebåndsløsere) 1 I lov nr. 352 af 6. juni 1991

Læs mere

BESTYRELSENS BERETNING 2013

BESTYRELSENS BERETNING 2013 BESTYRELSENS BERETNING 2013 FORENINGSSTATUS Pr. 1. marts 2013 (2012) har Organistforeningen π 688 (702) medlemmer i alt π 557 (554) medlemmer i stilling, heraf 428 (419) overenskomstansatte 125 (129) tjenestemandsansatte

Læs mere

Velkommen i Skjern Kirke 2015

Velkommen i Skjern Kirke 2015 Velkommen i Skjern Kirke 2015 Folkekirken i Skjern Tirsdag d. 20. januar Orgelkoncert i Skjern Kirke kl. 19.30 ved kirkens organist Thomas Bach Madsen Gratis entré. Indsamling til menighedsplejen Tirsdag

Læs mere

Kirkebladet INDHOLD. Sept. - Okt. - Nov. 2015 36. årgang nr. 201. Sognekalenderen Nyttige adresser Gudstjenester

Kirkebladet INDHOLD. Sept. - Okt. - Nov. 2015 36. årgang nr. 201. Sognekalenderen Nyttige adresser Gudstjenester Kirkebladet FOR SKODBORG OG SKRAVE SOGNE Sept. - Okt. - Nov. 2015 36. årgang nr. 201 Nu falmer skoven trindt om land Mel.: Johan H. Nebelong 1889 Jeg ved et evigt Himmerig 1) Nu falmer skoven trindt om

Læs mere

Kontaktperson. Et spændende og udfordrende område. v/provstikonsulent, Steen Otterstrøm

Kontaktperson. Et spændende og udfordrende område. v/provstikonsulent, Steen Otterstrøm Kontaktperson Et spændende og udfordrende område. v/provstikonsulent, Steen Otterstrøm Hvad er formalia omkring kontaktpersonen? Lov om Menighedsråd. Lov om Menighedsråd nr. 146/24/02/2012 Vælges af menighedsrådets

Læs mere

Prædiken til rytmisk gudstjeneste, Matt 18,23-35. Tema: Guds nåde

Prædiken til rytmisk gudstjeneste, Matt 18,23-35. Tema: Guds nåde 1 Grindsted Kirke Søndag d. 29. september 2013 kl. 16.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til rytmisk gudstjeneste, Matt 18,23-35. Tema: Guds nåde 2 Liturgi Video Sl 23 PRÆLUDIUM: Amazing Grace på orgel Velkommen

Læs mere

Gode grunde til at være medlem af Dansk Sygeplejeråd

Gode grunde til at være medlem af Dansk Sygeplejeråd Gode grunde til at være medlem af Dansk Sygeplejeråd Layout: Dansk Sygeplejeråd 15-29 Illustrationer: Martin Schwartz Foto side 12: Søren Svendsen Copyright Dansk Sygeplejeråd juli 2015 Alle rettigheder

Læs mere

Kirkeministeriets lønoversigt for vikarer 1. oktober 2009

Kirkeministeriets lønoversigt for vikarer 1. oktober 2009 Kirkeministeriets lønoversigt for vikarer 1. oktober 2009 Kirkeministeriet har fastsat vejledende regler om beregning af vederlag til vikarer for kirketjenere, kordegne, organister og gravere gældende

Læs mere

Indledning. Arbejdsplanlægning organistoverenskomsten

Indledning. Arbejdsplanlægning organistoverenskomsten Arbejdsplanlægning organistoverenskomsten Indledning...1 1. Definitioner...2 2. Fastsættelse af ansættelsesbrøken...3 2.1. Fastsættelse af ansættelsesbrøken ved brug af vejledningen på it-skrivebordet...4

Læs mere

JEGERUP SOGNS MENIGHEDSRÅD

JEGERUP SOGNS MENIGHEDSRÅD JEGERUP SOGNS MENIGHEDSRÅD Menighedsrådsmøde tirsdag den 10. december 2013 kl.19.00 i Præstegården Tilstede: Birte Stark, Ragnhild Starb-Nielsen, Ejner Jensen, Anni Greis Andersen, Asta Iversen, Henny

Læs mere

Beretning - Fyens Stift Menighedsrådsforening for året 2006-07.

Beretning - Fyens Stift Menighedsrådsforening for året 2006-07. Beretning - Fyens Stift Menighedsrådsforening for året 2006-07. Velkommen til Fyens Stifts Menighedsrådsforenings forårsmøde. Det er altid med glæde, at bestyrelsen indkalder til forårsmøde. Vi glæder

Læs mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Oversigt over arrangementer i resten af 2015 mm. Torsdag den 25. juni 2015 tur til Vestkysten Den 13. 20 august 2015. Tur til Skotland Fredag den 2. oktober 2015.

Læs mere

Konflikttrappen. 'Konflikttrappen' er en bredt anerkendt model til forståelse af hvordan konflikter trappes op og ned.

Konflikttrappen. 'Konflikttrappen' er en bredt anerkendt model til forståelse af hvordan konflikter trappes op og ned. Konflikttrappen 'Konflikttrappen' er en bredt anerkendt model til forståelse af hvordan konflikter trappes op og ned. Beskrivelsen her er fra arbejdsmiljøweb.dk, en fællesinformation fra arbejdsgivere

Læs mere

Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække

Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Mandag d. 20. maj 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække Salmer DDS 291: Du, som går ud fra den levende Gud DDS 20: Jeg ser dit kunstværk,

Læs mere

Vejledning om sygdom for de ansatte ved kirker og på kirkegårde

Vejledning om sygdom for de ansatte ved kirker og på kirkegårde Vejledning om sygdom for de ansatte ved kirker og på kirkegårde (Sygdomsvejledningen) (til menighedsrådene) Indledning Med henblik på at gøre det lettere for menighedsrådene at finde de regler, der gælder

Læs mere

Vedtægt for samarbejde mellem Grene Provsti og Nørup Menighedsråd om rådgivning og sekretariatsbistand om kirkefunktionærer (kontaktpersonopgaven).

Vedtægt for samarbejde mellem Grene Provsti og Nørup Menighedsråd om rådgivning og sekretariatsbistand om kirkefunktionærer (kontaktpersonopgaven). Vedtægt for samarbejde mellem Grene Provsti og Nørup Menighedsråd om rådgivning og sekretariatsbistand om kirkefunktionærer (kontaktpersonopgaven). 1 Lovgrundlag: Samarbejdet etableres i henhold 43b og

Læs mere

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004 Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet Søndag 1 O skabelsens morgen, det helt nye liv nu vælder med kraft i os ind. Det styrker og nærer, beriger vor tro og virker helt ind i vort sind. 2

Læs mere

Konflikthåndtering. Konflikthåndtering 17-08-2015. Vi fokuserer på basal konflikt-forståelse og på dialogredskaber i jeres arbejde som vejledere:

Konflikthåndtering. Konflikthåndtering 17-08-2015. Vi fokuserer på basal konflikt-forståelse og på dialogredskaber i jeres arbejde som vejledere: 1 Skift farvedesign Gå til Design i Topmenuen Vælg dit farvedesign fra de seks SOPU-designs Vil du have flere farver, højreklik på farvedesignet og vælg Applicér på valgte slides Konflikthåndtering 2 Konflikthåndtering

Læs mere

Taget til efterretning Taget til efterretning. Taget til efterretning. Taget til efterretning. Taget til efterretning

Taget til efterretning Taget til efterretning. Taget til efterretning. Taget til efterretning. Taget til efterretning Indkaldelse til menighedsrådsmøde: Onsdag den 29. april 2015 Kl. 19.00 Mødet indledes med spisning kl. 18.15 i Pyramiden. Fraværende med afbud: Thomas Gylnæs Nielsen Evt. stedfortrædere indkaldt: Fraværende

Læs mere

Vejledning og Retningslinjer for tillidsrepræsentanter og sekretariat. omkring lokalløndannelse i. Kommuner, Regioner og Staten

Vejledning og Retningslinjer for tillidsrepræsentanter og sekretariat. omkring lokalløndannelse i. Kommuner, Regioner og Staten Vejledning og Retningslinjer for tillidsrepræsentanter og sekretariat omkring lokalløndannelse i Kommuner, Regioner og Staten 1/ Retningslinjer til Tillidsrepræsentant og konsulenter i sekretariat: 2/

Læs mere

VIBORG STIFTS MEDIEDAG

VIBORG STIFTS MEDIEDAG VIBORG STIFTS MEDIEDAG KIRKEN I TV... KIRKEN I TALE... KIRKEN I TEKST... KIRKEN PÅ TRYK... KIRKEN PÅ VIDEO... KIRKEN I BILLEDET... KIRKEN PÅ NETTET... KiRKEN PÅ TWITTER... KIRKEN PÅ PLAKATEN... KIRKEN

Læs mere

KURSUSPROGRAM EFTERÅRET 2015 OG FORÅRET 2016

KURSUSPROGRAM EFTERÅRET 2015 OG FORÅRET 2016 KURSUSPROGRAM EFTERÅRET 2015 OG FORÅRET 2016 Fjelsted kirke FYENS STIFTS MENIGHEDSRÅDSFORENING www.fsmfyn.dk KÆRE KURSIST I dette kursusprogram finder du brugbare, spændende og Inspirerende kursusforløb

Læs mere

Guide til lønforhandling for mejeriingeniører

Guide til lønforhandling for mejeriingeniører Side 1 af 6 Hovedpunkter Bemærkninger til de enkelte trin Forhandling én gang årligt? ger) De fleste privatansatte mejeriingeniører har anført i deres ansættelseskontrakt, at de forhandler løn én gang

Læs mere

kvinder kunne samtaler med en præst være en hjælp. Der findes i dag en række tilbud, hvis man er i risiko for at udvikle fødselsdepression

kvinder kunne samtaler med en præst være en hjælp. Der findes i dag en række tilbud, hvis man er i risiko for at udvikle fødselsdepression Tekst: Alex Kjær Foto: Michael Bo Rasmussen NÅR LYKKEN IKKE MELDER SIG Præst Therese Strand Nielsen efterlyser åndelig hjælp og støtte til gravide med ondt i livet Der er fokus på faldende dåbstal i folkekirken.

Læs mere

Sdr. Nærå. Juni Juli August September 2014. Valgmenighed

Sdr. Nærå. Juni Juli August September 2014. Valgmenighed Sdr. Nærå Juni Juli August September 2014 Valgmenighed Kære alle Tak for en god generalforsamling. Og tak for vores lille værksted, dejligt, at høre jeres stemme. Nu er det blot at trække de gode forslag

Læs mere

Kære alle, Med denne lille søde rapand med prikkede gummistøvler som jeg fik i fødselsdagsgave af en veninde vil jeg indlede denne måneds nyhedsbrev.

Kære alle, Med denne lille søde rapand med prikkede gummistøvler som jeg fik i fødselsdagsgave af en veninde vil jeg indlede denne måneds nyhedsbrev. TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV MARTS 2015 Kære alle, Med denne lille søde rapand med prikkede gummistøvler som jeg fik i fødselsdagsgave af en veninde vil jeg indlede denne måneds nyhedsbrev.

Læs mere

Nr. 19. Vor Frue Kirke Klosterkirken Kryptkirken Juni Juli August 2015 KLOSTERKIRKEN

Nr. 19. Vor Frue Kirke Klosterkirken Kryptkirken Juni Juli August 2015 KLOSTERKIRKEN 3 i én Nr. 19 Vor Frue Kirke Klosterkirken Kryptkirken Juni Juli August 2015 KLOSTERKIRKEN 2 VOR FRUE KIRKE INDHOLD Her inder du os....................... Side 2 Evangelister..........................

Læs mere

koret Side 2 Velkomstfolder

koret Side 2 Velkomstfolder Velkommen i koret Side 2 Velkomstfolder Roskilde Domkirkes Drengekor september 2008 Velkomstfolder Side 3 Lidt om koret Roskilde Domkirkes Drengekor blev oprettet i 1987. I den tid har koret bestået af

Læs mere

Vision og Strategi for Bellahøj Utterslev Sogn, 2. udgave, april 2013.

Vision og Strategi for Bellahøj Utterslev Sogn, 2. udgave, april 2013. Vision og Strategi for Bellahøj Utterslev Sogn, 2. udgave, april 2013. Menighedsrådet Bellahøj - Utterslev Sogn Frederikssundsvej 125A 2700 Brønshøj 27.05.2013 Bellahøj-Utterslev Sogns menighedsråds lovbestemte

Læs mere

Kirkenyt maj og juni 2015

Kirkenyt maj og juni 2015 Kirkenyt maj og juni 2015 Tag med på sommerudflugt Spændende seværdigheder og hyggelig middag - tag med kirken på sommerudflugt den 18. juni. Turen går til Nedre Dråby Kirke, Jægerspris Slot, J. F. Willumsens

Læs mere

Butterup-Tuse Kirkeblad. 80. årgang September-Oktober-November 2013 Nr. 3. Ja!

Butterup-Tuse Kirkeblad. 80. årgang September-Oktober-November 2013 Nr. 3. Ja! Butterup-Tuse Kirkeblad 80. årgang September-Oktober-November 2013 Nr. 3 Ja! Ja! Det JA, jeg denne gang har sat på kirkebladets forside både som tekst og billede og som overskrift for denne artikel, kunne

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Lønsamtalen et ledelsesværktøj. 1. Introduktion 2. 2. Generelt om lønsamtalen 2. 3. Løntilfredshed 2. 4. Samtalens 3 faser 3

Indholdsfortegnelse. Lønsamtalen et ledelsesværktøj. 1. Introduktion 2. 2. Generelt om lønsamtalen 2. 3. Løntilfredshed 2. 4. Samtalens 3 faser 3 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion 2 2. Generelt om lønsamtalen 2 3. Løntilfredshed 2 4. Samtalens 3 faser 3 4.1 Forberedelse 3 4.1.1 Medarbejdervurdering 4 4.2 Gennemførsel 4 4.2.1 Gennemførsel 5 4.3

Læs mere

LØNPOLITIK. Århus Vestre Provsti. Tema-aften i Herning 12. marts 2015. esan@km.dk

LØNPOLITIK. Århus Vestre Provsti. Tema-aften i Herning 12. marts 2015. esan@km.dk LØNPOLITIK Tema-aften i Herning 12. marts 2015 Hvorfor? Det akutte: Krav om lokalløn fra faglig org. inden 15/9 - hvad skal man svare? (AAVP: Fællesmøde for kontaktpersoner efter 15/9, hvor alle fremlægges

Læs mere

KORLEDERSTEMMEN Efteruddannelse for korledere i stemmebrug og vokalt arbejde i korprøven

KORLEDERSTEMMEN Efteruddannelse for korledere i stemmebrug og vokalt arbejde i korprøven KORLEDERSTEMMEN Efteruddannelse for korledere i stemmebrug og vokalt arbejde i korprøven FOLKEKIRKENS UNGDOMSKOR STEMMEN KORLEDERENS VIGTIGSTE INSTRUMENT De seneste årtiers fokus på stemmedannelsen i koret

Læs mere

Referat fra menighedsrådsmødet den 20. november 2014 kl. 18.15 i Ølby Sognegård.

Referat fra menighedsrådsmødet den 20. november 2014 kl. 18.15 i Ølby Sognegård. Referat fra menighedsrådsmødet den 20. november 2014 kl. 18.15 i Ølby Sognegård. Deltagere: Liselotte Nyboe, Johan Dyrløv, Arthur Holgerson, Arne Søndergard, Palle Sigaard, Birgit Bager, Marie Holst, Ruth

Læs mere

Det skal være sjovt at gå på arbejde Interview med bl.a. Birgitte Holst, personaleleder på Dorthe Mariehjemmet fra Kristligt Dagblad 21.

Det skal være sjovt at gå på arbejde Interview med bl.a. Birgitte Holst, personaleleder på Dorthe Mariehjemmet fra Kristligt Dagblad 21. 50 Det skal være sjovt at gå på arbejde Interview med bl.a. Birgitte Holst, personaleleder på Dorthe Mariehjemmet fra Kristligt Dagblad 21. januar 2009 De ansattes evner kommer i spil til glæde for såvel

Læs mere

NYHEDSBREV for resten af august 2015. En ny begyndelse

NYHEDSBREV for resten af august 2015. En ny begyndelse NYHEDSBREV for resten af august 2015 En ny begyndelse Sommeren går nu på hæld og en ny sæson i kirkens arbejde går i gang. Også i efteråret vil vi arbejde på at blive et udadrettet fællesskab med Jesus

Læs mere

Menighedsrådsmøde Torsdag, den 15. januar 2015 kl. 19:00 i Ebeltoft Sognegård

Menighedsrådsmøde Torsdag, den 15. januar 2015 kl. 19:00 i Ebeltoft Sognegård 387 Menighedsrådsmøde Torsdag, den 15. januar 2015 kl. 19:00 i Ebeltoft Sognegård Fraværende: Søren Fur, Kamma Povlsen, Ellen Marie Lassen, Heidi Bisgaard Dagsorden A Beslutninger: 1 P-pladsen i Dråby:

Læs mere

Musikundervisning i den nye skolereform.

Musikundervisning i den nye skolereform. Musikundervisning i den nye skolereform. Den nye skolereform vil give et kæmpe løft til samarbejdet mellem Musikskolen og folkeskolerne i Lemvig Kommune. Det er en enestående chance for at understøtte

Læs mere

Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111

Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111 1 Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111 Åbningshilsen Denne søndag, Julesøndag, søndag i julen, årets sidste søndagsgudstjeneste konfirmerer

Læs mere

Vejledning til arbejdsgivere og ansatte om ansøgning om midler fra Kompetencefonden

Vejledning til arbejdsgivere og ansatte om ansøgning om midler fra Kompetencefonden Vejledning til arbejdsgivere og ansatte om ansøgning om midler fra Kompetencefonden Indledning: Arbejdsgiveren (menighedsråd, provster og biskopper) og medarbejderen (kirkefunktionærer m.fl. og præster)

Læs mere

konstruktiv kommunikation

konstruktiv kommunikation En introduktion til konstruktiv kommunikation Grethe Lindbjerg Sørensen Konstruktiv kommunikation introduktion Indhold Indledning... 3 Følelsesmæssig intelligens... 4 De to stresshormonsystemer... 4 Amygdalakapringer

Læs mere

BESTYRELSENS BERETNING 2015

BESTYRELSENS BERETNING 2015 BESTYRELSENS BERETNING 2015 FORENINGSSTATUS Pr. 1. marts 2015 (2014) har Organistforeningen π 654 (662) medlemmer i alt π 549 (551) medlemmer i stilling, heraf π 432 (424) overenskomstansatte π 110 (119)

Læs mere

kirkebladet for hvidovre sogn

kirkebladet for hvidovre sogn kirkebladet for hvidovre sogn Maj - juli 2015 Gudstjeneste under åben himmel 2. pinsedag kl. 11.00 www.hvidovrekirke.dk HØJMESSER OG GUDSTJENESTER MAJ-JULI 2015 Kl. 10.00 hvor intet andet anføres MAJ 1.

Læs mere

Referat til ordinært menighedsrådsmøde i Sognehuset mandag den 7. jan 2013 kl. 19.30. 2. Godkendelse af referatet fra 14. nov.

Referat til ordinært menighedsrådsmøde i Sognehuset mandag den 7. jan 2013 kl. 19.30. 2. Godkendelse af referatet fra 14. nov. Referat til ordinært menighedsrådsmøde i Sognehuset mandag den 7. jan 2013 kl. 19.30 ordstyrer: Elsemarie referent: Alice Fraværende: Dorte DAGSORDEN: 1. Godkendelse af dagsorden Blev godkendt 2. Godkendelse

Læs mere

Gurre menighedsråds beretning 2011.

Gurre menighedsråds beretning 2011. Gurre menighedsråds beretning 2011. Menighedsrådets virksomhed i det forløbne år og planerne for det kommende års virksomhed. Udarbejdet af: Mette Bitsch Joanesarson Februar 2012 Godkendt på menighedsrådsmøde

Læs mere

Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne

Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne Navne og adresser: I ferie- og vakanceperioden kan man rette henvendelse til følgende: September og november måned: Asger

Læs mere

SCT. MARIÆ SOGNS MENIGHEDSRÅD

SCT. MARIÆ SOGNS MENIGHEDSRÅD DAGSORDEN for møde i menighedsrådet tirsdag den 3. december 2013 kl. 19.30 i foredragssalen. Fraværende: Forhåndsafbud fra Jørgen Ingberg Henriksen 03.12.2013 13/14, 01. Init.: REFERAT: 1. Godkendelse

Læs mere

Medarbejderskabsmappe for frivillige

Medarbejderskabsmappe for frivillige Frivilligt medarbejderskab i Abildgård Kirke Medarbejderskabsmappe for frivillige Abildgård Kirke en kirke med liv Indhold Abildgård Kirke o Abildgård kirke og frivillighed o Kommissorium for frivillighedsudvalget

Læs mere

Noter til Powerpoint-præsentation om konflikthåndtering og konflikter på nettet

Noter til Powerpoint-præsentation om konflikthåndtering og konflikter på nettet Noter til Powerpoint-præsentation om konflikthåndtering og konflikter på nettet Slide 1: forside Slide 2: Introduktion Vi vil gerne klæde jer forældre bedre på til at hjælpe jeres børn, når de havner i

Læs mere

Referat af åbent menighedsrådsmøde tirsdag den 3. november i Kirkehuset

Referat af åbent menighedsrådsmøde tirsdag den 3. november i Kirkehuset Referat af åbent menighedsrådsmøde tirsdag den 3. november i Kirkehuset Alle var mødt frem til menighedsrådsmødet. Henriette Oxbøll var mødt som medarbejderrepræsentant. Der var mødt 3 tilhørere. Orø,

Læs mere

orris kirkeblad December 2012

orris kirkeblad December 2012 orris kirkeblad December 2012 2 December 2012 1.søndag i advent 2.december kl. 10.30 Simon Møller Olesen 2.søndag i advent 9.december kl. 9.00 Simon Møller Olesen 3.søndag i advent 16.december kl. 10.30

Læs mere

Job- og kompetence- beskrivelse for organister og kirkesangere. - model for efteruddannelse

Job- og kompetence- beskrivelse for organister og kirkesangere. - model for efteruddannelse Job- og kompetence- beskrivelse for organister og kirkesangere - model for efteruddannelse Forord Uddannelse og efteruddannelse Ordet uddannelse peger på noget afsluttet en dannelse som er færdiggjort.

Læs mere