Klage over konkurrenceforvridende støtte til skolen for

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Klage over konkurrenceforvridende støtte til skolen for"

Transkript

1 Klage over konkurrenceforvridende støtte til skolen for luftfartsuddannelser Journal nr. 3/ /LHH/MJE/ISA Rådsmødet 26. november 2003 Resumé 1. Styrelsen undersøgte på baggrund af en klage af 17. august 2000 fra Brancheforeningen Private Kursus Virksomheder over offentlig støtte til Skolen for luftfartsuddannelser (SLU), hvorvidt en række tilskud til henholdsvis flymekanikeruddannelsen, efter- og videreuddannelser af flymekanikere samt pilotuddannelsen kunne gøres til genstand for påbud efter KL 11 a om konkurrenceforvridende offentlig støtte. Heri lå også spørgsmålet, om der var tale om krydssubsidiering fra flymekanikeruddannelsen til pilotuddannelsen. 2. Styrelsen fandt i afgørelse af 21. juni 2001, at støtte til de 3 uddannelser alle havde hjemmel i offentlig regulering, hvorefter påbud ikke kunne udstedes, jf. KL 11 a, stk. 2, nr For så vidt angik spørgsmålet om krydssubsidiering fandt styrelsen, at spørgsmålet faldt uden for Rådets kompetence, da der var tale om en uddannelsesaktivitet på et internationalt marked. Der kunne derfor være tale om, at støtten kunne påvirke samhandelen i det europæiske fællesskab. Styrelsen henviste derfor denne del af klagen til Kommissionen. 4. Spørgsmålet om krydssubsidiering blev indbragt for Konkurrenceankenævnet. Ankenævnet udtalte i kendelse af 13. august 2002, at der ikke i den påklagede afgørelse var fornødent faktuelt grundlag for at kunne fastslå, at der var tale om et internationalt marked. Ankenævnet bemærkede afslutningsvis, at det alene er relevant at definere det relevante marked, hvis der foreligger krydssubsidiering. Ankenævnet hjemviste herefter spørgsmålet om krydssubsidiering til fornyet behandling. 5. Klager har under behandlingen af den hjemviste sag udvidet klagen til at omfatte krydssubsidiering af midler fra TEC (Teknisk Erhvervsskolecenter, som SLU blev en del af med virkning fra 2001). Klager har generelt gjort gældende, at den stigende gældssætning har gjort det muligt for SLU/TEC at rekruttere elever til lav elevbetaling samt udbetale højere honorarer til instruktører samt at dette er med til at presse andre aktører ud af markedet. 6. Finansieringen af pilotuddannelsen har siden skolens etablering varieret fra fuldt indtægtsdækket over delvist indtægtsdækket til fuldt brugerfinansieret. Pilotuddannelsen blev indtil 1999 afviklet i regning for SAS Flight Academy. Fra 1999 og frem til 2000 var pilotuddannelsen i SLU indtægtsdækket (taxameterfinansieret). Fra 2000 var en del af pilotuddannelsen taxameterfinansieret og en del brugerfinansieret (delvist indtægtsdækket), og fra 2001 har pilotuddannelsen været fuldt brugerfinansieret. Skolen blev med virkning fra 2001 fusioneret med 3 tekniske skoler og var herefter en del af Teknisk Erhvervsskole Center (TEC). I forbindelse med fusionen fik skolen eftergivet en gæld på 8,7 mio. kr. til Undervisningsministeriet, da skolen reelt var uden midler. 7. Styrelsen har vurderet spørgsmålet om ulovlig krydssubsidiering på baggrund af regnskabsoplysninger for SLU for årene På styrelsens foranledning har TEC 1/13

2 opstillet nye interne regnskaber for pilot- og mekanikeruddannelsen for årene Det fremgår af de nye regnskaber, at skolen har haft væsentlige underskud på både flymekanikeruddannelsen og på pilotuddannelsen. Det er styrelsens vurdering, at underskuddet på pilotuddannelsen er finansieret ved gældssætning. I forbindelse med etableringen af TEC i 2001 blev pilotuddannelsens økonomi nærmest rekonstrueret, idet der skete en eftergivelse af gæld fra Undervisningsministeriet, jfr. pkt. 6 ovenfor. 8. Skolen har oprindeligt oplyst overfor Undervisningsministeriet, at der var overskud på den indtægtsdækkede virksomhed i årene Men i virkeligheden var der altså et ikke ubetydeligt underskud på pilotuddannelsen. Elevbetalingen har altså været prissat så lavt i forhold de reelle udgifter, at pilotuddannelsen har bidraget til, at SLU oparbejdede yderligere gæld. I forbindelse med fusionen bliver gælden i SLU eftergivet. Da gældseftergivelsen sker ved tilskud fra det staten, er der tale om konkurrenceforvridende offentlig støtte fsva. den del af eftergivelsen, der vedrører den af pilotuddannelsen oparbejdede gæld. Ifølge Undervisningsministeriet har eftergivelsen hjemmel i lov og støtten er derfor ikke ulovlig. 9. Konkurrencestyrelsen har heller ikke i det materiale styrelsen har gennemgået fundet grundlag for at statuere, at der overført midler fra TEC til pilotuddannelsen i strid med KL 11 a (dvs. i perioden efter 2001). 10. Det følger af lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse samt bekendtgørelse om tilskudsbetaling og regnskabsføring ved erhvervsskoler mv., at institutionens regnskabsføring skal være i overensstemmelse med Budgetvejledningen. 11. Det følger endvidere af Undervisningsministeriets regnskabsinstruks, at indtægter og udgifter skal periodiseres i overensstemmelse med de generelle regler for periodeafgrænsningsposter i årsregnskabsloven. Undervisningsministeriet skal varetage kontrollen med regnskabsaflæggelsen. 12. Konkurrencestyrelsen vurderer, at disse tiltag, der er gennemført for, at bl.a. Folketing og Rigsrevision kan overvåge, at tilskud til skolerne anvendes efter formålet, også har den virkning, at en korrekt efterlevelse af reglerne vil hindre krydssubsidiering. Det ligger uden for Konkurrencestyrelsens kompetence at vurdere, hvorvidt de regnskabsmæssige principper i henhold til Budgetvejledningen er overholdt. 13. Hertil kommer, at Rigsrevisionen i sin beretning, på baggrund af et endnu ikke færdigbehandlet paradigma om nødlidende institutioner, vurderer, at Undervisningsministeriet er godt på vej. Rigsrevisionen finder på dette grundlag ministeriets foreløbige tiltag tilfredsstillende. 14. Ved en gennemgang af regnskaberne har styrelsen konstateret, at Undervisningsministeriet i forbindelse med en fusion af SLU med 3 tekniske skoler (dvs. etableringen af TEC) har eftergivet en gæld på 8,7 mio. kr. 15. Undervisningsministeriet har i henhold til KL 11 a, stk. 3, udtalt, at den ydede støtte er lovlig i henhold til offentlig regulering. 16. Styrelsen har endvidere undersøgt spørgsmålet om Forsvarsministeriets afholdelse af udgifter til optagelsesprøver for pilotelever samt tilskud pr. godkendt elev. 17. Ved skrivelse af 19. februar 2003 har Forsvarsministeriet oplyst, at den af Forsvarsministeriets ydede støtte, såvel indirekte støtte i form af afprøvning og udvælgelse af pilotelever som direkte støtte i form af tilskud pr. godkendt elev, har hjemmel i aktstykke nr. 2/13

3 307 tiltrådt af Finansudvalget den 21. juni Styrelsen har endelig undersøgt, om SLU har modtaget støtte i form af rentefri eller lavtforrentede lån. Styrelsen har konstateret, at SLU har to statslige og et kommunalt renteog afdragsfrit lån på i alt 5,43 mio. kr. For så vidt angår de statslige lån har Undervisningsministeriet med hjemmel i KL 11 a, stk. 3, udtalt at den ydede støtte er lovlig i henhold til offentlig regulering. For så vidt angår det kommunale lån har Indenrigs- og sundhedsministeriet ved skrivelse af 28. oktober 2003 oplyst, at det er ministeriets opfattelse, at Københavns amtskommune, Københavns kommune og Frederiksberg kommune ved ydelsen af det omtalte lån ikke har tilsidesat den lovgivning, der påses af ministeriet. 19. For så vidt angår de ovennævnte ydede rente- og afdragsfrie lån, gældseftergivelsen samt den af Forsvarsministeriet ydede støtte, finder Konkurrencestyrelsen generelt, at der er tale om konkurrenceforvridende støtte, jf. KL 11 a, stk. 2, nr. 1. Støtten er kun ydet til SLU (TEC) og kan dermed forvride konkurrencen i forhold til virksomheder, der agerer på markedet for pilotuddannelsen, herunder klager. Da støtten har hjemmel i lov, jf. KL 11 a, stk. 2, nr. 2 kan Konkurrencestyrelsen imidlertid ikke foretage sig yderligere. Afgørelse 20. Det meddeles, at Rådet, på grundlag af de foreliggende oplysninger, ikke finder, at der kan statueres ulovlig krydssubsidiering mellem flymekanikeruddannelsen og pilotuddannelsen. 21. Det meddeles, at Rådet, på det foreliggende grundlag ikke finder, at der kan statueres ulovlig krydssubsidiering mellem TEC og pilotuddannelsen. 22. Det meddeles endvidere, at der for så vidt angår Undervisningsministeriets eftergivelse af gæld stor 8,7 mio. kr., og rente og afdragsfrie lån, samt Forsvarsministeriets tilskud til optagelsesprøver etc. foreligger konkurrenceforvridende støtte med offentlige midler til bestemte former for erhvervsvirksomhed. Men den 7. februar og den 1. juli 2003 har Undervisningsministeriet i jf. KL 11 a, stk. 3, truffet afgørelse om, at støtten er lovlig i henhold til Finansloven og bekg. nr. 269 af 26. oktober 1965 om byggelån m.v. til handelsskoler, tekniske skoler samt maskinmester og maskinistskoler, samt lbk nr. 689 af 20. juli , stk. 5 og 7. Den 19. februar 2003 har Forsvarsministeriet oplyst, at støtten er lovlig i henhold til aktstykke nr. 307 tiltrådt af Finansudvalget den 21. juni Den 28. oktober 2003 har Indenrigs- og Sundhedsministeriet oplyst, at Københavns amtskommune, Københavns kommune og Frederiksberg kommune ved det omtalte lån ikke hat tilsidesat den lovgivning, der påses af ministeriet. Indledning 23. Brancheforeningen Private Kursus Virksomheder indgav den 17. august 2000 en klage til Konkurrencestyrelsen vedrørende konkurrenceforvridende offentlig støtte til SLU. 24. Ifølge klagen blev der ydet et offentligt tilskud på 30 mio. kr. til flymekanikeruddannelsen. Klager anførte, at dette tilskud blev kanaliseret over i SLU s indtægtsdækkede virksomhed (pilotuddannelsen). 25. Styrelsen traf afgørelse i sagen den 21. juni Styrelsen vurderede, at de offentlige tilskud til SLU ikke ville kunne gøres til genstand for påbud i henhold til KL 11 a om konkurrenceforvridende offentlig støtte, idet støtten til såvel flymekanikeruddannelsen som arbejdsmarkedsuddannelser indenfor flymekanikerområdet havde hjemmel i offentlig regulering.

4 26. For så vidt angik Forsvarsministeriets støtte til pilotuddannelsen fandt styrelsen, at der kunne være tale om støtte til en uddannelsesaktivitet på et internationalt marked, hvorfor Konkurrencerådet ikke havde kompetence til at træffe afgørelse i sagen. Det samme gjorde sig gældende for så vidt angik spørgsmålet om krydssubsidiering. Klagen over støtte til pilotuddannelsen, herunder støtte i form af eventuel krydssubsidiering, blev herefter henvist til Europa-Kommissionen. 27. Konkurrencestyrelsens afgørelse blev indbragt for Konkurrenceankenævnet af Brancheforeningen Private Kursus Virksomheder for så vidt angik den del af styrelsens afgørelse, der vedrørte spørgsmålet om krydssubsidiering mellem erhvervsuddannelserne og pilotuddannelsen. 28. Konkurrenceankenævnet traf afgørelse i sagen den 13. august I afgørelsen udtalte ankenævnet, at der ikke i afgørelsen var det fornødne faktuelle grundlag for at træffe afgørelse om, hvorvidt det relevante marked kunne være internationalt. Ankenævnet bemærkede, at det alene var nødvendigt at foretage en nærmere undersøgelse af det relevante marked, såfremt der forelå krydssubsidiering mellem uddannelserne. 29. Forinden Konkurrenceankenævnet traf afgørelse i sagen indbragte klager et andet spørgsmål for styrelsen, nemlig spørgsmålet om Forsvarsministeriets afholdelse af SLU s udgifter i forbindelse med skolens optagelsesprøve for pilotelever. Denne klage behandles som en del af nærværende sag. 30. Endelig har klager ved skrivelse af 27. februar 2003 udvidet klagen til også at omfatte krydssubsidiering af midler fra TEC. Klager gør gældende, at TEC har finansieret det stadigt stigende underskud. Klager har endvidere gjort gældende, at den stigende gældssætning har gjort det muligt at rekruttere elever til lav elevbetaling samt udbetale højere honorarer til instruktører, og at dette er med til at presse andre aktører ud af markedet. 31. I samme skrivelse har klager anført, at SLU har modtaget et rente- og afdragsfrit lån på 4,215 mio. kr., samt modtaget et ekstraordinært tilskud fra Undervisningsministeriet på 8,7 mio. kr. Kilder 32. Styrelsen har i ved sin vurdering af sagen lagt følgende kilder til grund: Rigsrevisionens rapport af 5. oktober 2003, RB C501/03 Beretning til statsrevisorerne om Undervisningsministeriets tilsyn med Luftfartsskolen. Revisionsundersøgelse af 21. januar 2003, Deloitte & Touche, Luftfartsskolen Interne regnskaber for SLU for perioden 1997 til 2001 samt oplysninger fra TEC om fordeling af fællesomkostninger på aktiviteter. Virksomhederne 33. SLU var på tidspunktet for klagen til Konkurrencestyrelsen en selvejende, offentlig institution. Institutionen var godkendt af Undervisningsministeriet efter lov om erhvervsskoler til blandt andet at udbyde erhvervsuddannelser. SLU gennemførte og udbød som eneste uddannelsessted flymekanikeruddannelsen, arbejdsmarkedsuddannelser i form af efter- og videreuddannelser af flymekanikere, og pilotuddannelsen efter godkendelse fra Statens Luftfartsvæsen. 34. Finansieringen af pilotuddannelsen har siden skolens etablering varieret fra fuldt indtægtsdækket over delvist indtægtsdækket til fuldt brugerfinansieret. Pilotuddannelsen blev 4/13

5 indtil 1999 afviklet i regning for SAS Flight Academy, der dækkede et eventuelt underskud herved. Fra 1999 og frem til 2000 var pilotuddannelsen i SLU indtægtsdækket (taxameterfinansieret). Fra 2000 var en del af pilotuddannelsen taxameterfinansieret og en del brugerfinansieret (delvist indtægtsdækket), og fra 2001 har pilotuddannelsen været fuldt brugerfinansieret. 35. Finansieringen af pilotuddannelsen fremgår af nedenstående tabel: 36. Skolen blev med virkning fra 2001 fusioneret med 3 tekniske skoler og var herefter en del af Teknisk Erhvervsskole Center (TEC). I forbindelse med fusionen fik skolen eftergivet en gæld på 8,7 mio. kr. til Undervisningsministeriet, da skolen reelt var uden midler. 37. TEC indeholder udover SLU FagHøjskolen, Lyngby Tekniske Skole og Metalindustriens Fagskole. 38. Brancheforeningen Private Kursus Virksomheder er stiftet i Foreningens mål er bl.a. at opnå samme og lige markedsvilkår som offentlige kursusudbydere og forbedre konkurrencevilkår for private kursusudbydere. Lovgrundlag Konkurrenceloven 39. Det følger af KL 11 a, at Konkurrencerådet kan udstede påbud om, at støtte, der er ydet ved hjælp af offentlige midler til fordel for bestemte former for erhvervsvirksomhed, skal bringes til ophør eller skal tilbagebetales. Et sådant påbud kan gives, når støtten direkte eller indirekte har til formål eller til følge at forvride konkurrencen. Påbud kan ikke udstedes, når støtten er lovlig i henhold til offentlig regulering. Anden lovgivning 40. TEC er omfattet af lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse (lov nr. 418). Loven regulerer de institutionelle og økonomiske fællesrammer for institutioner for erhvervsrettet uddannelse og omhandler bl.a. tilskud til fællesudgifter, herunder grundtilskud og taxametertilskud til institutionernes erhvervelse og opretholdelse af lokaler. Loven indeholder endvidere bestemmelser om regnskab og revision, samt lån og tilskud til sammenlægning og spaltning af institutioner ud fra objektive kriterier og til institutioner, der er kommet i en særlig vanskelig situation. 41. Det følger af lovens 26, stk. 3, at institutionernes regnskabsføring skal være i overensstemmelse med regler, der fastsættes af Undervisningsministeren. 42. Undervisningsministeren har i henhold til denne bestemmelse udstedt bekendtgørelse om 5/13

6 tilskudsbetaling og regnskabsføring ved erhvervsskoler m.v. (bekg nr. 499). Bekendtgørelsens 13 fastsætter, at erhvervsskolerne er omfattet af reglerne i den til enhver tid gældende Budgetvejledning udstedt af Finansministeriet. Af 13, stk. 8 fremgår det, at skolerne på regnskabstidspunktet skal udarbejde en resultatopgørelse for den indtægtsdækkede virksomhed i overensstemmelse med Budgetvejledningens regler. 43. Af 12 fremgår det, at regnskabsføringen for erhvervsskoler skal følge reglerne i Undervisningsministeriets instruks for EASY-Ø, økonomistyringssystem for erhvervsskolerne. Instruksen fastlægger, at indtægter og udgifter skal periodiseres i overensstemmelse med de generelle regler for periodeafgrænsningsposter i årsregnskabsloven. Undervisningsministeriet varetager kontrollen med regnskabsaflæggelsen. 44. Endelig følger det af lov om institutioner for erhvervsrettet virksomhed 36, at institutionerne ved udbud af kurser og andre aktiviteter som indtægtsdækket virksomhed skal følge god markedsføringsskik og ikke må påføre andre ubillig konkurrence. Støtte Krydssubsidiering 45. Klager har anført, at de penge, der bliver givet i tilskud til den offentlig finansierede flymekanikeruddannelse bliver kanaliseret over i den indtægtsdækkede virksomhed (pilotuddannelsen). Klager har anført, at pilotuddannelsen derved kan tilbyde højere lønninger til lærerne, lavere elevbetaling, flyundervisning i bedre fly mv. Dette er konkurrenceforvridende overfor andre private pilotuddannelser. 46. Klager har efterfølgende udvidet klagen til også at omfatte spørgsmålet om TEC s finansiering af det stadigt stigende underskud. 47. Årsresultatet i regnskabet for SLU (der altså både omfatter pilot- og flymekanikeruddannelsen) har i årene udviklet sig fra et lille overskud i 1997 til et stadig større underskud, jf. tabel 1. Det samlede resultat for de 5 år er således et underskud på 27,4 mio. kr. Samtidig har flyskolens egenkapital ændret sig væsentligt, fra en positiv egenkapital på 4,1 mio. kr. ultimo 1997 til en negativ egenkapital på 15,0 mio. kr. Underskuddet på egenkapitalen ville have været endnu større, hvis ikke Undervisningsministeriet i 2001 havde eftergivet en gæld på 8,7 mio. kr. i forbindelse med fusionen af SLU med TEC. Tabel 1: Nøgletal for SLU År Resultat 0,5 mio.kr. -0,4 mio. kr. -3,7 mio. kr. -9,8 mio. kr. -14,0 mio. kr. Egenkapital 4,1 mio.kr. 3,8 mio.kr. 0,1 mio.kr. -9,7 mio.kr. -15,1 mio.kr. 48. Det er særligt årene 2000 og 2001, der er relevante i forbindelse med klagen, idet den indtægtsdækkede pilotuddannelse startede i år Hertil kommer, at Rigsrevisionen i sin rapport i pkt. 116 anfører, at den korrigerede beregning for skolens indtægtsdækkede virksomhed, som TEC har udarbejdet, er lavet for år 2000 og 2001, idet det ikke har været 6/13

7 muligt at foretage en specifikation for de tidligere år. 49. Regnskabet viser, at skolen i 2000 havde et samlet underskud på 9,8, mio. kr. I 2001 var det samlede underskud for skolen 14,0 mio. kr. 50. Rigsrevisionen forklarer underskuddet i sin rapport pkt. 79 med stagnerende indtægter og kraftigt stigende udgifter i perioden. 51. For at kunne vurdere, om der har fundet krydssubsidiering sted mellem flymekanikeruddannelsen og pilotuddannelsen, er det nødvendigt at opdele udgifterne til de to forskellige aktiviteter. Styrelsen har (i samarbejde med TEC) opstillet adskilte regnskaber for den brugerfinansierede pilotuddannelsen og for flymekanikeruddannelsen på baggrund af SLU s interne regnskab samt yderligere oplysninger fra TEC om fordelingen af fællesudgifter og - indtægter på de forskellige uddannelser. 52. Det har været muligt at henføre følgende poster til en enkelt aktivitet (dvs. henføres til en specifik uddannelse): Ledelse og administration, Udvikling og markedsføring samt bygningsdrift. Disse udgifter er opgjort i rubrikken Direkte fællesomkostninger. 53. For en del af omkostningerne har det ikke været muligt direkte at henføre dem til en aktivitet. Det gælder for posterne, Direktør (denne post er således ikke en del af Ledelse og Administration, jf. pkt. 52 ovenfor), Sekretær og trykkeri, Administration og løn (denne post er således ikke en del af Ledelse og Administration, jf. pkt. 52 ovenfor), Marketing, Kvalitets sikring, EDB fælles, samt Trykkeri (kun for 2001). Disse omkostninger er blevet fordelt efter antallet af årselever som hver enkelt uddannelsesaktivitet har produceret i løbet af året. Styrelsen vurderer at en sådan fordelingsnøgle er rimelig, da den enkelte elev umiddelbart må forventes at belaste ovennævnte poster ligeligt. Omkostningerne er placeret i rubrikken fordelte fællesomkostninger. 54. Endelig får den taxameterfinansierede del af uddannelserne fællestilskud, bl.a. til bygninger. Disse tilskud er fordelt på de to taxameteruddannelser for Den brugerfinansierede pilotuddannelse får således ikke del i dette tilskud. 55. Når omkostningerne fordeles, viser det sig, at den brugerfinansierede pilotuddannelse har haft store underskud både i 2000 og I 2000 var underskuddet på næsten 1,9 mio. kr., mens det i 2001 var på 7,0 mio. kr. De brugerfinansierede pilotuddannelser på skolen havde dermed underskud på henholdsvis 8,8 % og 16,1 % i forhold til de samlede udgifter de to år. 56. For så vidt angår flymekanikeruddannelsen viser de fremsendte regnskaber store driftsmæssige underskud i begge år ( 7.2 mio. kr. i 2000 og 6.0 mio. kr. i 2001). 57. At der er underskud på de 2 uddannelser bekræftes tillige af Rigsrevisionens rapport, side 22, tabel 6. Underskuddenes forskellige størrelser i Rigsrevisionens tal og Konkurrencestyrelsens tal skyldes, at Rigsrevisionen alene har brugt den opdeling, der er i de interne regnskaber (der er på afdelingsniveau), mens Konkurrencestyrelsen har bedt om en opgørelse, hvor alle udgifter så vidt muligt er fordelt på den enkelte uddannelsesaktivitet. Konkurrencestyrelsen vurderer, at sidstnævnte opgørelse er mere præcis. 58. Det fundne resultater afhænger naturligvis af den fordelingsnøgle der vælges til uddeling af fællesomkostningerne. 59. Det følger af Rigsrevisionens rapport pkt. 116, at fordelingen af indirekte omkostninger, i den opgørelse Rigsrevisionen lægger til grund, også er foretaget i forhold til antal årselever. 7/13

8 60. Et alternativ er at bruge en fordelingsnøgle, hvor fællesudgifterne fordeles efter forholdet mellem aktiviteternes andre udgifter. Bruges dette princip bliver pilotuddannelsens underskud på henholdsvis 2,96 mio. kr. og 8,35 mio. kr. i 2000 og 2001, mens underskuddet for flymekaniker uddannelsen bliver på henholdsvis 6,22 mio. kr. og 4,70 mio. kr. 61. De indhentede regnskaber viser altså, at pilotuddannelsen i både 2000 og 2001 har haft et væsentligt underskud. Samtidig viser regnskaberne, at dette underskud er blevet dækket af øget gældsætning. 62. Styrelsen hæfter sig desuden ved revisionsundersøgelsen fra Deloitte og Touche (side 6), hvor det fremgår, at taxameterfinansiering til skolens EUD-uddannelser (erhvervsuddannelser) er underfinansieret, og at man har drøftet en taxameterforhøjelse med Undervisningsministeriet med virkning fra Det fremgår af Rigsrevisionens beretning (pkt. 65), at taxametertaksten fra 2002 for flymekanikeruddannelsen er blevet justeret, og at uddannelsen fra 2003 har fået tilført et årligt tilskud på 8 mio. kr. 63. Da finansieringen af flymekanikeruddannelsen sker via taxameterfinansiering, får SLU således kun midler for de flymekanikere, der bliver uddannet. Dette udelukker ikke, at der er sket krydssubsidiering, idet noget af pilotuddannelsens underskud kan være indeholdt i underskuddet for mekanikeruddannelsen. 64. Styrelsen kan ikke ud fra de indhentede oplysninger dokumentere, at der er overført midler fra flymekanikeruddannelsen til pilotuddannelsen. Skolen har dog oprindeligt oplyst overfor Undervisningsministeriet, at der var overskud på den indtægtsdækkede virksomhed i årene Men i virkeligheden var der altså et ikke ubetydeligt underskud på pilotuddannelsen. Elevbetalingen har altså været prissat så lavt i forhold de reelle udgifter, at pilotuddannelsen har bidraget til, at SLU oparbejdede yderligere gæld. I forbindelse med fusionen bliver gælden i SLU eftergivet. Da gældseftergivelsen sker ved tilskud fra det staten, er der tale om konkurrenceforvridende offentlig støtte fsva. den del af eftergivelsen, der vedrører den af pilotuddannelsen oparbejdede gæld. Ifølge Undervisningsministeriet har eftergivelsen hjemmel i lov og støtten er derfor ikke ulovlig, jf. pkt. 71 ff. 65. Det fremgår af bekg. om tilskudsbetaling og regnskabsføring ved erhvervsskoler m.v. 13, at erhvervsskoler er omfattet af reglerne i den til enhver tid gældende Budgetvejledning. 66. Budgetvejledningen fastsætter disponeringsregler samt regler for prisfastsættelse af varer og tjenesteydelser, herunder at prisen på den enkelte ydelse fastsættes således, at der ikke sker konkurrenceforvridning over for private eller offentlige konkurrenter. 67. Konkurrencestyrelsen vurderer, at disse regler, der er gennemført for, at bl.a. Folketing og Rigsrevision kan overvåge, at tilskud til skolerne anvendes efter formålet, også har den virkning, at en korrekt efterlevelse af reglerne vil hindre krydssubsidiering. Det ligger uden for Konkurrencestyrelsens kompetence at vurdere, hvorvidt de regnskabsmæssige principper i henhold til Budgetvejledningen er overholdt. 68. Det skal tilføjes, at Rigsrevisionen i pkt. 196 i rapporten anfører, at denne på baggrund af paradigmaet om nødlidende institutioner, der endnu ikke er færdigbehandlet i Undervisningsministeriet og dermed ikke fuldt implementeret, vurderer at Undervisningsministeriet er godt på vej. Rigsrevisionen finder Undervisningsministeriets foreløbige tiltag tilfredsstillende. Tilskud/eftergivelse af gæld 69. SLU har som følge af de store driftsunderskud været nød til at gældsætte sig yderligere, 8/13

9 jf. tabel 2. Tabel 2: SLU s gæld 2001 t. DKK 2000 t. DKK 1999 t. DKK 1 Prioritetsgæld Anden langfristet gæld Langfristet gæld i alt Bankgæld Prioritetsgæld, afdrag Leverandører af varer og tjenesteydelser Anden kortfristet gæld Gæld til Undervisningsministeriet Mellemregning Undervisningsministeriet Gæld til Faghøjskolen Periodeafgrænsningsposter Kortfristet gæld i alt Gæld i alt Ad 1. Det fremgår af regnskabet for SLU, at prioritetsgælden omfatter 2 lån (fra en privat bank og fra en privat kreditforening). Disse lån må vurderes at være optaget på almindelige markedsvilkår. Desuden har SLU 2 rente- og afdragsfrie lån fra staten og 1 rente- og afdragsfrit lån fra Københavns Amt, Københavns Kommune og Frederiksberg Kommune. 71. Undervisningsministeriet har for så vidt angår det rente- og afdragsfrie statslån på kr. ved skrivelse af 1. juli 2003 oplyst, at lånet har hjemmel i lov om godkendelse af handelsskoler, tekniske skoler samt maskinmester- og maskinistskoler og tilskud m.v. til disse, jf. lbk. nr. 187 af 9. april 1981, Bestemmelserne i giver adgang til at yde rente- og afdragsfrie lån til bygninger og udstyr. I 16 bemyndiges undervisningsministeren til at fastsætte nærmere regler for ydelse af lån. Denne bemyndigelse er udmøntet i bekg. nr. 9/13

10 269 af 26. oktober 1965 om byggelån m.v. til handelsskoler, tekniske skoler samt maskinmester og maskinistskoler. 72. For så vidt angår det rente- og afdragsfrie lån på kr. har Undervisningsministeriet ved skrivelse af 1. juli 2003 oplyst, at lånet har hjemmel i lov om erhvervsskoler, jf, lbk. Nr. 689 af 20. juli , stk. 5 og 7 samt lbk. nr. 529 af 17. juni , stk. 5 og For så vidt angår kommunalt/amtskommunale lån på kr. har Indenrigs- og Sundhedsministeriet ved skrivelse af 28. oktober oplyst, at Københavns amtskommune, Københavns kommune og Frederiksberg kommune ved det omtalte lån ikke har tilsidesat den lovgivning, der påses af ministeriet. 74. Konkurrencestyrelsen vurderer, at de rente- og afdragsfrie lån udgør konkurrenceforvridende støtte, jfr. KL 11 a, stk. 2, nr. 1, idet støtten kun er ydet til SLU (TEC) og dermed kan forvride konkurrencen i forhold til virksomheder, der agerer på markedet for pilotuddannelsen, herunder klager. 75. Da samtlige lån har hjemmel i offentlig regulering kan Konkurrencestyrelsen imidlertid ikke foretage sig yderligere jf. KL 11, stk. 2, nr Ad 7. Undervisningsministeriets har eftergivet en gæld på 8,7, mio. kr. Det fremgår af regnskabet, at de 8,7 mio. kr. ifølge Undervisningsministeriet skulle ses som et tilskud til fusionen med de to andre tekniske skoler. 77. For så vidt angår gældsstiftelsen (lånet på 8,7 mio. kr.) har Undervisningsministeriet ved skrivelse af 22. januar 2003 anført, at lånet der blev bevilget i februar 2001, blev ydet i henhold til Lov om Erhvervsskoler 12, stk. 6, hvorefter der kunne ydes lån eller tilskud til skoler, der efter Undervisningsministeriets skøn var kommet i en særlig vanskelig situation. 78. Undervisningsministeriet har endvidere oplyst, at man som led i planerne for sammenlægningen af SLU, Lyngby Tekniske Skole, Metalindustriens Fagskole og Faghøjskolen anmodede Undervisningsministeriet om et tilskud til dækning af omkostninger, der måtte påregnes som følge af fusionen. Herunder blev det bl.a. aftalt, at Undervisningsministeriet ved fusionens gennemførelse ville udbetale et tilskud, der kunne udligne lånet på 8,7 mio. kr., således at den nye institution ikke skulle overtage gældsforpligtelsen. Gældseftergivelsen blev medtaget i åbningsbalancen pr. 1. januar 2001 for den fusionerede skole (TEC). 79. Undervisningsministeriet har ved skrivelse af 7. februar 2003 oplyst, at fusionstilskuddet blev udbetalt med hjemmel i Finanslovskonto , Tilskud til erhvervsskolers institutionsudvikling. Bevillingen kan anvendes til finansiering af institutionsudvikling på erhvervsskoler og udgifter i forbindelse med fusioner af erhvervsskoler, herunder til selektive tilskud. Konkurrencestyrelsen vurderer, at der er tale om konkurrenceforvridende støtte, men da gældseftergivelsen har hjemmel i lov kan Konkurrencestyrelsen ikke foretage sig yderligere jf. 11, stk. 2, nr Ad. 8. Mellemregningen mellem SLU og Undervisningsministeriet dækker ifølge Undervisningsminsteriet over forudbetalt taxametertilskud til flymekanikeruddannelsen for januar måned i det efterfølgende regnskabsår. Beløbet periodiseres og optages i årsregnskabet som en kortfristet gældspost. Der er herefter ikke tale om støtte i henhold til KL 11, stk Ad 9. En del af SLU s gældsætning for 2001 er sket ved en gældssætning i forhold til Faghøjskolen (der er en del af TEC). TEC har oplyst, at mellemværendet er opstået, da 10/13

11 Faghøjskolen afregnede en del skyldige poster for SLU pga. manglende likviditet for skoleenheden, og at det er sket efter 1. januar 2001 hvor skoleenhederne blev fusioneret. 82. Undervisningsministeriet har udarbejdet vejledning om institutionelle forandringer for erhvervsskoler og AMU-centre ved sammenlægning, spaltning og virksomhedsoverdragelse. Undervisningsministeriet har endvidere udarbejdet regnskabsinstruks, hvoraf fremgår at institutioner som udgangspunkt er underlagt de statslige regnskabsregler, herunder Undervisningsministeriets bekendtgørelse om revision af erhvervsskoler. På grundlag af disse detaljerede regnskabsregler finder styrelsen ikke anledning til at foretage sig yderligere. 83. Ad 10. Periodeafgrænsningsposter dækker primært over deltagerbetalinger for pilotuddannelsen. Posten stiger væsentligt for 2001 i forhold til 2000 fordi antallet af elever på den brugerfinansierede uddannelse stiger væsentligt i forhold til året før (i 2000 er der kun 1. års elever mens der i 2001 er både 1. års og 2. års elever på den 2-årige uddannelse). 84. På baggrund af disse oplysninger vurderer styrelsen, at pilotuddannelsen ikke har modtaget offentlig støtte, der er ulovlig i forhold til Konkurrencelovens 11a. Anden støtte 85. Det fremgår endvidere af klagen, at Forsvarsministeriet afholder SLU s udgifter i forbindelse med skolens optagelsesprøve for pilotelever. Forsvarsministeriet yder endvidere et direkte tilskud pr. godkendt elev. 86. Forsvarsministeriet har ved skrivelse af 19. februar 2003 oplyst, at såvel den direkte støtte som den indirekte støtte har hjemmel i aktstykke nr. 307 tiltrådt af Finansudvalget den 21. juni Konkurrencestyrelsen finder, at Forsvarsministeriets afholdelse af SLU s udgifter i forbindelse med skolens optagelsesprøver samt det direkte tilskud pr. godkendt elev er konkurrenceforvridende støtte i henhold til KL 11 a, stk. 2, nr Da såvel støtten fra Undervisningsministeriet som støtten fra Forsvarsministeriet har hjemmel i lov, jf. Kl 11 a, kan Konkurrencestyrelsen ikke foretage sig yderligere. Parternes bemærkninger 89. Sagen har været sendt i høring hos TEC og hos PKV. PKV er fremkommet med følgende bemærkninger: 90. a) PKV mener ikke, at en fordeling af fællesudgifterne på baggrund af årselever er dækkende. Konkurrencestyrelsen burde i fordelingsnøglen have taget udgangspunkt i, at flymekanikeruddannelsen er en holduddannelse og at pilotuddannelsen er en individuel uddannelse, som kræver meget mere planlægning og tilrettelæggelse i forhold til den enkelte elev den grundlæggende forskel på pilotuddannelsen og flymekanikeruddannelsen. 91. b) PKV mener, at tiden før 2000 er vigtig, fordi det overskud, der blev oparbejdet i tiden før 2000, er brugt på at finansiere pilotuddannelsen. 92. c) Konkurrencestyrelsen burde have været ekstra omhyggelig med at undersøge de økonomiske transaktioner, da der i perioden 1997 til 2000 har været udarbejdet misvisende interne regnskaber. PKV undrer sig over, at Konkurrencestyrelsen er kommet til en anden konklusion en Rigsrevisionen. Herudover har Konkurrencestyrelsen ikke afdækket den budgetmæssige hjemmel. 11/13

12 93. d) Af styrelsens materiale fremgår ikke, at flymekanikeruddannelsen i 2003 fik et særtilskud på kr. 8 mio., og at man i 2001 bevilgede TEC et fusionstilskud på 30 mio. kr. 94. e) Konkurrencestyrelsen har ikke undersøgt, hvor gælden stammer fra og har heller ikke sikret sig, at der ikke sker en sammenblanding af gælden. PKV nævner endvidere, at SLU har foretaget en række dispositioner, der har medført omfattende økonomiske forpligtelser langt ud i fremtiden. 95. f) Da det af Rigsrevisionens rapport fremgår, at pilotuddannelsen ikke har eller har haft muligheden for at være selvfinansierende, er det et klart udtryk for, at pilotuddannelsen må have været finansieret på anden vis nemlig via krydssubsidiering. 96. g) Rigsrevisionen påpeger i pkt. 95 i beretningen en overtrædelse af Budgetvejledningen i forbindelse med aflønning af ansatte. Dette faktum undlader Konkurrencestyrelsen at forholde sig til, trods den nærliggende sammenhæng med spørgsmålet om krydssubsidiering. 97. Ad a. Konkurrencestyrelsen har i samarbejde med TEC uddelt fællesudgifterne på de forskellige uddannelsesaktiviteter, jf. ovenfor punkt Der er dog visse fællesudgifter, der ikke kan lade sig gøre at uddele, f.eks. omkostninger til direktør, løn og administration, marketing mv. Disse udgifter er derfor uddelt efter andelen af årselever på den enkelte aktivitet, som efter Konkurrencestyrelsens vurdering er en rimelig fordeling, da hver årselev må antages nogenlunde ligeligt at belaste disse poster. Samtidig er fordelingsnøglen baseret på et objektivt og målbart kriterium. Som alternativ har Konkurrencestyrelsen fordelt fællesudgifterne efter forholdet mellem uddannelsesaktiviteternes direkte udgifter. Dette har nogen betydning for det udregnede underskud, idet flymekanikeruddannelsen i det tilfælde vil have oparbejdet et underskud på henholdsvis 6,22 og 4,70 mio. kr. for 2000 og 2001, mens pilotuddannelsens underskud i den udregning vil udgøre henholdsvis 2,96 og 8,35 mio. kr. for 2000 og 2001, jf. pkt. 59. Brugen af denne fordelingsnøgle ændrer således ikke ved Konkurrencestyrelsens samlede konklusion. 98. Ad b. Det fremgår af tabel 1 ovenfor (og af Rigsrevisionens beretning tabel 2), at SLU havde underskud i både 1998 og 1999 samt et lille overskud i Der er derfor ikke tale om, at SLU har kunnet bruge et tidligere akkumuleret overskud til at finansiere IDV-aktiviteterne i 2000 og Derimod har der været et samlet underskud for disse 3 år, som er blevet finansieret ved at tære på SLU s egenkapital, jf. tabel Ad c. Konkurrencestyrelsen henviser i det hele til det under pkt. 97 og 98 ovenfor anførte om baggrunden for forskellen på underskuddenes størrelse i henholdsvis Rigsrevisionens og Konkurrencestyrelsens beregninger. Herudover skal det for så vidt angår afdækningen af den budgetmæssige hjemmel henvises til, at Konkurrencestyrelsen i relation til Undervisningsministeriets eftergivelse af gæld samt udbetaling af lån, i henhold til Konkurrencelovens 11 a, stk. 3 har forelagt spørgsmålet om lovhjemmel for den relevante minister og det relevante tilsynsråd, som herefter har truffet afgørelse om hjemmelsspørgsmålet Ad d. Konkurrencestyrelsens undersøgelse dækker ikke 2003, da der ikke foreligger regnskabstal for denne periode. Af samme årsag vedrører Konkurrencestyrelsens vurdering ikke et særtilskud til flymekanikeruddannelsen i 2003 på 8 mio. kr. For så vidt angår fusionstilskuddet til TEC i 2001 på 30 mio. kr. er der tale om et tilskud til hele TEC og ikke til SLU. Beløbet fremgår ikke af de regnskabsoplysninger Konkurrencestyrelsen har indhentet, og er derfor ikke taget med i Konkurrencestyrelsens analyse. Det bemærkes, at det af Rigsrevisionens beretning pkt. 73 fremgår, at Undervisningsministeriet kan yde fusionstilskud i forbindelse med fusioner, jf. også ovenfor pkt ovenfor. 12/13

13 101. Ad e. For så vidt angår PKV s henvisning til Rigsrevisionens beretning vedrørende SLU s dispositioner, der har medført omfattende økonomiske forpligtelser langt ud i fremtiden, kan Konkurrencestyrelsen bemærke, at denne konstatering i beretningen, efter Konkurrencestyrelsens vurdering, ikke er ensbetydende med, at SLU s finansiering ikke hænger sammen For så vidt angår Konkurrencestyrelsens manglende undersøgelse af, at der ikke er sket en sammenblanding af gælden, er det styrelsens vurdering, at en sammenblanding af gælden ikke har nogen betydning i det omfang gælden er blevet eftergivet med hjemmel i offentlig regulering Ad f. Det er korrekt, at pilotuddannelsen ikke har eller har haft mulighed for at være selvfinansierende. Underskuddet er efter Konkurrencestyrelsens vurdering finansieret ved hjælp af gældssætning, og en del af denne gæld er eftergivet med hjemmel i offentlig regulering Ad. g. Endelig skal det, for så vidt angår Rigsrevisionens påpegning af overtrædelse af Budgetvejledningen i forbindelse med aflønning af ansatte, anføres, at de merudgifter, der måtte optræde som følge af, at Budgetvejledningen ikke er overholdt, er en del af Konkurrencestyrelsens opgørelse. Det skal i tilknytning hertil bemærkes, at Rigsrevisionen i pkt. 196 i rapporten anfører, at denne på baggrund af paradigmaet om nødlidende institutioner, der endnu ikke er færdigbehandlet i Undervisningsministeriet og dermed ikke fuldt implementeret, vurderer at Undervisningsministeriet er godt på vej. Rigsrevisionen finder Undervisningsministeriets foreløbige tiltag tilfredsstillende. Samlet konklusion 105. På det foreliggende grundlag finder styrelsen ikke grundlag for at statuere krydssubsidiering mellem flymekanikeruddannelsen og pilotuddannelsen. Styrelsen finder heller ikke grundlag for at statuere krydssubsidiering mellem TEC og pilotuddannelsen Styrelsen finder for så vidt angår Undervisningsministeriets eftergivelse af gæld på 8,7 mio. kr., de rente og afdragsfrie lån, samt Forsvarsministeriets tilskud til optagelsesprøver etc., at der foreligger konkurrenceforvridende støtte med offentlige midler til bestemte former for erhvervsvirksomhed. Undervisningsministeriet har imidlertid udtalt, at gældseftergivelsen på 8,7 mio. kr. er lovlig i henhold til offentlig regulering, og at de statslige lån har hjemmel i lov. Forsvarsministeriet har ligeledes udtalt, at afholdelse af udgifter til optagelsesprøver for pilotelever samt direkte tilskud har hjemmel i et aktstykke. Endelig har Indenrigs- og Sundhedsministeriet udtalt, at Københavns amtskommune, Københavns kommune og Frederiksberg kommune ved ydelsen af et kommunalt rente- og afdragsfrit lån ikke har tilsidesat den lovgivning, der påses af ministeriet. 1 Rigsrevisionen anfører under bemærkningerne til pkt. 171 i rapporten, at skolen i realiteten optog et uhjemlet lån ved, at de udbetalte skolelønninger oversteg undervisningsministeriets tilskud til skolen. Uhjemlet må i denne henseende forstås som det faktum, at der ikke på tidspunktet for udbetalingerne var givet tilsagn om tilskud. Til dette har Undervisningsministeriet i skrivelse af 9. oktober 2003 svaret, at Mellemregningen var opstået ved, at de centrale lønudbetalinger til skolen i en periode havde oversteget skolens taxametertilskud. Erhvervsskolerne havde således tidligere en ordning, der indebar, at lønninger blev beregnet og udbetalt via SCL, hvorefter skolernes faktiske lønudgifter blev modregnet i de løbende tilskudsudbetalinger. Skolens taxametertilskud var i denne periode faldende, bl.a. fordi skolen i en periode på ca. ½ år ikke optog elever på uddannelsen til flymekaniker. Skolens SCL-gæld betød reelt, at skolen havde et uhjemlet likviditetstræk i UVM, som nødvendigvis måtte udlignes, og i dette tilfælde var et likviditetslån eneste mulighed. 13/13

Klage over konkurrenceforvridende støtte til skolen for luftfartsuddannelser

Klage over konkurrenceforvridende støtte til skolen for luftfartsuddannelser Klage over konkurrenceforvridende støtte til skolen for luftfartsuddannelser Journal nr. 3/1120-0100-0713/LHH/MJE/ISA Rådsmødet 26. november 2003 Resumé 1. Styrelsen undersøgte på baggrund af en klage

Læs mere

Det forudsættes, at den sammenlagte institution opretholder de oprindelige institutioners nuværende udbudsprofil.

Det forudsættes, at den sammenlagte institution opretholder de oprindelige institutioners nuværende udbudsprofil. AMU-Center Nordsjælland Erhvervsskolen Hamlet Institutionsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf 3392 5000 Fax 3392 5567 www.uvm.dk Forhåndsgodkendelse af sammenlægning af AMU-Center Nordsjælland

Læs mere

Anmeldelse af offentlig støtte Herning Kommune

Anmeldelse af offentlig støtte Herning Kommune 1 af 5 Anmeldelse af offentlig støtte Herning Kommune Journal nr. 3:1120-0304-4/csk/Udbud Rådsmødet den 28. november 2001 Resumé 1. Herning Centralbibliotek har med brev af 22. december 2000 (registreret

Læs mere

Ansøgningen er bl.a. bilagt følgende dokumenter: Sammenlægningsredegørelse, underskrevet af samtlige bestyrelsesmedlemmer

Ansøgningen er bl.a. bilagt følgende dokumenter: Sammenlægningsredegørelse, underskrevet af samtlige bestyrelsesmedlemmer AMU-Center Vest- og Sydsjælland Selandia - Center for Erhvervsuddannelse Institutionsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf 3392 5000 Fax 3392 5567 www.uvm.dk Godkendelse af sammenlægning

Læs mere

Aktstykke nr. 44 Folketinget Afgjort den 13. december Økonomi- og Indenrigsministeriet. København, den 4. december 2012.

Aktstykke nr. 44 Folketinget Afgjort den 13. december Økonomi- og Indenrigsministeriet. København, den 4. december 2012. Aktstykke nr. 44 Folketinget 2012-13 Afgjort den 13. december 2012 44 Økonomi- og Indenrigsministeriet. København, den 4. december 2012. a. Økonomi- og Indenrigsministeriet anmoder hermed om Finansudvalgets

Læs mere

Finansudvalget 2012-13 Aktstk. 106 Offentligt. Erhvervs- og Vækstministeriet. København, den 21. maj 2013. Aktstykke nr. 106 Folketinget 2012-13

Finansudvalget 2012-13 Aktstk. 106 Offentligt. Erhvervs- og Vækstministeriet. København, den 21. maj 2013. Aktstykke nr. 106 Folketinget 2012-13 Finansudvalget 2012-13 Aktstk. 106 Offentligt Aktstykke nr. 106 Folketinget 2012-13 106 Erhvervs- og Vækstministeriet. København, den 21. maj 2013. a. Erhvervs- og Vækstministeriet anmoder om Finansudvalgets

Læs mere

Tilbagebetaling af bistandshjælp

Tilbagebetaling af bistandshjælp Tilbagebetaling af bistandshjælp Den sociale ankestyrelse havde tiltrådt en socialforvaltnings afgørelse om (delvis) tilbagebetaling af kontanthjælp, der var udbetalt til den pågældende over en periode.

Læs mere

KENDELSE. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 13. januar 2012 i sag nr. 2011-0025026. Hellers Yachtværft ApS (advokat Ejner Bækgaard) mod

KENDELSE. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 13. januar 2012 i sag nr. 2011-0025026. Hellers Yachtværft ApS (advokat Ejner Bækgaard) mod l KENDELSE afsagt af Konkurrenceankenævnet den 13. januar 2012 i sag nr. 2011-0025026 Hellers Yachtværft ApS (advokat Ejner Bækgaard) mod Konkurrencerådet (Specialkonsulent Majken Bang Ditlevsen) Biintervenient

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 08-03-2013 02-04-2013 41-13 2200111-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 08-03-2013 02-04-2013 41-13 2200111-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 08-03-2013 02-04-2013 41-13 2200111-12 Status: Gældende Principafgørelse om: fleksjob - selvstændig virksomhed - tilskud Lov:

Læs mere

Styrelsen indskærper, at formalia i forbindelse med indberetningen for 2012 efterleves.

Styrelsen indskærper, at formalia i forbindelse med indberetningen for 2012 efterleves. Til bestyrelsen for: Institutioner for erhvervsrettet uddannelse, institutioner for almene gymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v. Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 1220

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Post Danmark A/S. Maj 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Post Danmark A/S. Maj 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Post Danmark A/S Maj 2014 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om Post Danmark A/S (beretning nr. 16/04) 9. maj 2014 RN 1406/14 1. Rigsrevisionen

Læs mere

----- Aabenraa Kommune Skelbækvej 2 6200 Aabenraa Att.: Anne Bjorholm Eckhoff. Vejledende udtalelse om opstilling af el-ladestationer

----- Aabenraa Kommune Skelbækvej 2 6200 Aabenraa Att.: Anne Bjorholm Eckhoff. Vejledende udtalelse om opstilling af el-ladestationer -------csrtj ' ----- KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN Aabenraa Kommune Skelbækvej 2 6200 Aabenraa Att.: Anne Bjorholm Eckhoff Dato: 13. februar 2013 Sag: ITE-12/06601-5 Vejledende udtalelse om opstilling

Læs mere

Københavns Tekniske Skole AMU-Center København. 30. september 2003 J.nr. 2002-3552-3

Københavns Tekniske Skole AMU-Center København. 30. september 2003 J.nr. 2002-3552-3 Københavns Tekniske Skole AMU-Center København Institutionsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf 3392 5000 Fax 3392 5567 www.uvm.dk Godkendelse af sammenlægning af Københavns Tekniske

Læs mere

Beretning TILSKUD TIL RETSHJÆLPSINSTITUTIONER

Beretning TILSKUD TIL RETSHJÆLPSINSTITUTIONER Beretning om TILSKUD TIL RETSHJÆLPSINSTITUTIONER 2016 Afgivet af Civilstyrelsen i maj 2016 Reglerne Som led i implementeringen af reformen vedrørende blandt andet fri proces og retshjælp, der er vedtaget

Læs mere

Ændringsforslag. til. Forslag til: Landstingslov nr. xx af xx 2007 om konkurrence. Til 12

Ændringsforslag. til. Forslag til: Landstingslov nr. xx af xx 2007 om konkurrence. Til 12 EM2007/49 Ændringsforslag til Forslag til: Landstingslov nr. xx af xx 2007 om konkurrence Fremsat af Landsstyret til 2. behandling. Til 12 1. Stk. 2 affattes således: "Stk. 2. Påbud kan udstedes, når støtten:

Læs mere

Beretning TILSKUD TIL RETSHJÆLPSINSTITUTIONER

Beretning TILSKUD TIL RETSHJÆLPSINSTITUTIONER Beretning om TILSKUD TIL RETSHJÆLPSINSTITUTIONER 2015 Afgivet af Civilstyrelsen i maj 2015 Reglerne Som led i implementeringen af reformen vedrørende blandt andet fri proces og retshjælp, der er vedtaget

Læs mere

22. maj 2006. Instruks om regnskab og revision for tilskud til drift administreret af. Kunststyrelsen

22. maj 2006. Instruks om regnskab og revision for tilskud til drift administreret af. Kunststyrelsen 22. maj 2006 Instruks om regnskab og revision for tilskud til drift administreret af Kunststyrelsen I medfør af Lov nr. 230 af 2. april 2003 om Kunstrådet samt Teaterloven, jf. LBK nr. 1003 af 29. november

Læs mere

KENDELSE. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 26/ i sag nr Andelsselskabet Vejgaard Vandværk. mod. Forsyningssekretariatet

KENDELSE. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 26/ i sag nr Andelsselskabet Vejgaard Vandværk. mod. Forsyningssekretariatet KENDELSE afsagt af Konkurrenceankenævnet den 26/6 2013 i sag nr. 2010-0023320 Andelsselskabet Vejgaard Vandværk mod Forsyningssekretariatet Resume af afgørelsen Andelsselskabet Vejgaard Vandværk har ved

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 18-07-2013 30-08-2013 99-13 5200893-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 18-07-2013 30-08-2013 99-13 5200893-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 18-07-2013 30-08-2013 99-13 5200893-12 Status: Gældende Principafgørelse om: merudgifter - enkeltstående - løbende udgifter

Læs mere

FONDEN DANSKE VETERANHJEM ÅRSREGNSKABER 2010, 2011, 2012 OG 2013

FONDEN DANSKE VETERANHJEM ÅRSREGNSKABER 2010, 2011, 2012 OG 2013 Bilag: 4 Sagsbeh.: CKY J. nr.: 2014/000102 Dok.nr.: 26597 21. oktober 2014 FONDEN DANSKE VETERANHJEM ÅRSREGNSKABER 2010, 2011, 2012 OG 2013 INDLEDNING/BAGGRUND 1. I mail af den 18. september 2014 anmodede

Læs mere

REGERINGEN SPARER PÅ UDDANNELSE

REGERINGEN SPARER PÅ UDDANNELSE 20. september 2004 Af Søren Jakobsen REGERINGEN SPARER PÅ UDDANNELSE Regeringen har ved flere lejligheder givet udtryk for, at uddannelse skal have høj prioritet. I forslaget til finansloven for 2005 gav

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om statens overførsler til kommuner og regioner i Marts 2011

Notat til Statsrevisorerne om beretning om statens overførsler til kommuner og regioner i Marts 2011 Notat til Statsrevisorerne om beretning om statens overførsler til kommuner og regioner i 2009 Marts 2011 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører:

Læs mere

Journal nr 3:1120-0401-5/cp/Energi

Journal nr 3:1120-0401-5/cp/Energi 1 af 6 03-07-2012 12:32 DONG s efterlevelse af tilsagn, afgivet i forbindelse med Konkurrencerådets godkendelse af fusionen mellem DONG og Naturgas Sjælland, og miljø- og energiministerens svar på rådets

Læs mere

Lov om Sydslesvigudvalget og tilskudsordninger på undervisningsministerens område for det danske mindretal i Sydslesvig

Lov om Sydslesvigudvalget og tilskudsordninger på undervisningsministerens område for det danske mindretal i Sydslesvig LOV nr 287 af 29/03/2010 (Historisk) Udskriftsdato: 3. juli 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 126.373.031 Senere ændringer til

Læs mere

Erklæringer om den udførte offentlige revision

Erklæringer om den udførte offentlige revision Standard for offentlig revision nr. 5 Erklæringer om den udførte offentlige revision SOR 5 SOR 5 Standarderne for offentlig SOR 5 SOR 5 STANDARD FOR OFFENTLIG REVISION NR. 5 (VERSION 2.0) 1 Erklæringer

Læs mere

Inatsisartutlov nr. 24 af 18. november 2010 om folkehøjskoler

Inatsisartutlov nr. 24 af 18. november 2010 om folkehøjskoler Inatsisartutlov nr. 24 af 18. november 2010 om folkehøjskoler Formål 1. Folkehøjskolerne tilbyder elever almendannende undervisning med sigte på folkelig oplysning af bred, almen og demokratisk karakter

Læs mere

Bilag 1. Ansøgningsskemaet skal indeholde oplysninger om: a. Hvilke formål branchearbejdsmiljørådet har med aktiviteten,

Bilag 1. Ansøgningsskemaet skal indeholde oplysninger om: a. Hvilke formål branchearbejdsmiljørådet har med aktiviteten, Bilag 1 1. Grundtilskud til branchearbejdsmiljørådets administration Grundtilskud til det enkelte branchearbejdsmiljøråds grundlæggende administration fastsættes hvert år af beskæftigelsesministeren efter

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om universiteternes stigende egenkapital

Rigsrevisionens notat om beretning om universiteternes stigende egenkapital Rigsrevisionens notat om beretning om universiteternes stigende egenkapital November 2016 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om universiteternes stigende egenkapital (beretning nr.

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om Sydslesvigudvalget og visse tilskudsordninger for det danske mindretal i Sydslesvig

Bekendtgørelse af lov om Sydslesvigudvalget og visse tilskudsordninger for det danske mindretal i Sydslesvig LBK nr 725 af 15/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 6. juli 2016 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling, j.nr.

Læs mere

Opkrævning af finansieringsbidrag til ATP fra produktionsskoler

Opkrævning af finansieringsbidrag til ATP fra produktionsskoler Opkrævning af finansieringsbidrag til ATP fra produktionsskoler Private arbejdsgivere, der er moms- eller lønsumsregistreret, skal betale de finansieringsbidrag, der følger af følgende love: Lov om Lønmodtagernes

Læs mere

Kapitel 2 Værdiansættelser. 2. Udbetaling Danmark værdiansætter tilgodehavender hos borgere til kostpris med fradrag af realiseret tab.

Kapitel 2 Værdiansættelser. 2. Udbetaling Danmark værdiansætter tilgodehavender hos borgere til kostpris med fradrag af realiseret tab. Bekendtgørelse om regnskaber m.v. for Udbetaling Danmark I medfør af 21, stk. 9, i lov nr. 324 af 11. april 2012 om Udbetaling Danmark fastsættes: Kapitel 1 Grundlæggende krav til årsrapporten 1. Udbetaling

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 5. maj 2003 RN B105/03

RIGSREVISIONEN København, den 5. maj 2003 RN B105/03 RIGSREVISIONEN København, den 5. maj 2003 RN B105/03 Notat til statsrevisorerne om den fortsatte udvikling i sagen om Undervisningsministeriets økonomiske og faglige styring på erhvervsskoleområdet (beretning

Læs mere

Sektorregnskab for erhvervsakademier 2009

Sektorregnskab for erhvervsakademier 2009 Sektorregnskab for erhvervsakademier 2009 Erhvervsakademierne omfatter institutioner, der er godkendt af undervisningsministeren til at udbyde og varetage uddannelse på et videregående niveau: erhvervsakademiuddannelser

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 16. november 2005 RN A106/05

RIGSREVISIONEN København, den 16. november 2005 RN A106/05 RIGSREVISIONEN København, den 16. november 2005 RN A106/05 Opfølgning på udvidet notat til statsrevisorerne om handelsskolernes afholdelse af virksomhedsrettede arbejdsmarkedsuddannelser (opfølgning på

Læs mere

Nedsættelse af bevilget ungdomsydelse

Nedsættelse af bevilget ungdomsydelse Nedsættelse af bevilget ungdomsydelse Henstillet til amtsankenævnet for Vejle amt at undergive to sager vedrørende spørgsmålet om nedsættelse af bevilgede ungdomsydelser en fornyet behandling. Sagerne

Læs mere

Sektorregnskab for voksenuddannelsescentre 2009

Sektorregnskab for voksenuddannelsescentre 2009 Sektorregnskab for voksenuddannelsescentre 2009 1. Indledning Voksenuddannelsescentrene omfatter institutioner, der er godkendt af undervisningsministeren til at udbyde og varetage undervisningen til studentereksamen,

Læs mere

Klage over terrænregulering i henhold til byggelovens 13

Klage over terrænregulering i henhold til byggelovens 13 Klage over terrænregulering i henhold til byggelovens 13 Byggestyrelsens og boligministeriets standpunkt, hvorefter en klage over, at X kommune ikke havde anset en terrænregulering for at være til ulempe

Læs mere

Beretning TILSKUD TIL RETSHJÆLPSINSTITUTIONER

Beretning TILSKUD TIL RETSHJÆLPSINSTITUTIONER Beretning om TILSKUD TIL RETSHJÆLPSINSTITUTIONER 2008 Afgivet af Civilstyrelsen i april 2008 - 2 - Reglerne Som led i implementeringen af reformen vedrørende blandt andet fri proces og retshjælp, der er

Læs mere

Information til kommunerne om familiesammenføring. Afdækning og styrket informationsudveksling til nye flygtninge i overgangsfasen.

Information til kommunerne om familiesammenføring. Afdækning og styrket informationsudveksling til nye flygtninge i overgangsfasen. Aktstykke nr. 82 Folketinget 2015-16 Afgjort den 4. maj 2016 82 Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet. Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet, den 12. april 2016. a. Udlændinge-, Integrations-

Læs mere

Folkets Radio København Lokalradionævnet i København. 2400 København NV Øvrighedskontoret, Rådhuset 1599 Kbh. V. København den 2.

Folkets Radio København Lokalradionævnet i København. 2400 København NV Øvrighedskontoret, Rådhuset 1599 Kbh. V. København den 2. RADIO- OG TV-NÆVNET Folkets Radio København Lokalradionævnet i København Thoravej 25 Sekretariatet 2400 København NV Øvrighedskontoret, Rådhuset 1599 Kbh. V. København den 2. december 2002 Undersøgelse

Læs mere

Kapitel 1 Definition og formål

Kapitel 1 Definition og formål Forslag til: Landstingslov nr. xx af xx om efterskoler Kapitel 1 Definition og formål 1. En efterskole er en selvejende institution, der tilbyder undervisning og samvær, hvis hovedsigte er folkelig oplysning

Læs mere

udbydelse ved salg af kommunale ejendomme til medlemmer af kommunalbestyrelsen

udbydelse ved salg af kommunale ejendomme til medlemmer af kommunalbestyrelsen Salg af kommunale ejendomme til medlemmer af kommunalbestyrelsen eller kommunalt ansatte Henstillet til indenrigsministeriet, at ministeriet gjorde samtlige kommunalbestyrelser og amtsråd samt hovedstadsrådet

Læs mere

Statsrevisorernes Sekretariat Christiansborg 1240 København K. Kopi sendt til Rigsrevisionen

Statsrevisorernes Sekretariat Christiansborg 1240 København K. Kopi sendt til Rigsrevisionen Statsrevisorernes Sekretariat Christiansborg 1240 København K Kopi sendt til Rigsrevisionen Undervisningsministeriet Ministeren Frederiksholms Kanal 21 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5547 E-mail

Læs mere

Rapport om løbende årsrevision ved Danmarks Tekniske Universitet December 2016

Rapport om løbende årsrevision ved Danmarks Tekniske Universitet December 2016 Rapport om løbende årsrevision ved Danmarks Tekniske Universitet 2016 December 2016 RAPPORT OM LØBENDE ÅRSREVISION VED DANMARKS TEKNISKE UNIVERSITET 2016 1 13. kontor J.nr.: 27159 I. Indledning 1. Som

Læs mere

Løbende revision på de sociale områder med statsrefusion

Løbende revision på de sociale områder med statsrefusion Tlf: 33 12 65 45 randers@bdo.dk www.bdo.dk BDO Kommunernes Revision Thors Bakke 3, 2. DK-8900 Randers SYDDJURS KOMMUNE Beretning nr. 20 (side 445 452) Delberetning for regnskabsår 2014 BDO Kommunernes

Læs mere

I en af Erhvervsankenævnet indhentet redegørelse for sagens faktiske omstændigheder har Erhvervs- og Selskabsstyrelsen den 22.

I en af Erhvervsankenævnet indhentet redegørelse for sagens faktiske omstændigheder har Erhvervs- og Selskabsstyrelsen den 22. Kendelse af 27. juni 2006 (J.nr. 2005-0002442). Fond pålagt at indsende ny revideret årsrapport da den offentliggjorte årsrapport ikke indeholdt revisionspåtegning underskrevet af en statsautoriseret eller

Læs mere

Afslag på dispensation fra ansøgningsfrist for fleksjobrefusion

Afslag på dispensation fra ansøgningsfrist for fleksjobrefusion 2-x. Forvaltningsret 1113.1 114.3 115.1 123.1. Afslag på dispensation fra ansøgningsfrist for fleksjobrefusion En friskole glemte at søge Økonomistyrelsen om fleksjobrefusion inden ansøgningsfristen udløb.

Læs mere

1. Formål Industriens Kompetenceudviklingsfond har til formål at sikre udvikling af medarbejdernes kompetencer

1. Formål Industriens Kompetenceudviklingsfond har til formål at sikre udvikling af medarbejdernes kompetencer Indhold Error! Style not defined. Fællesbestemmelser Organisationsaftale om Industriens Kompetenceudviklingsfond Industriens Organisationsaftaler tilføjes denne aftale: 1. Formål Industriens Kompetenceudviklingsfond

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om. og -regulering på AMU-området. December 2010

Notat til Statsrevisorerne om. og -regulering på AMU-området. December 2010 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Undervisningsministeriets takstfastsættelse og -regulering på AMU-området December 2010 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen

Læs mere

Aktindsigt i toldvæsenets materiale fra kontrolbesøg

Aktindsigt i toldvæsenets materiale fra kontrolbesøg Aktindsigt i toldvæsenets materiale fra kontrolbesøg Udtalt over for departementet for told- og forbrugsafgifter, at direktoratet for toldvæsenets faste praksis, hvorefter alle begæringer om aktindsigt

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 20. december 2011 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor R.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 20. december 2011 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor R. Den 24. april 2013 blev der i sag nr. 119/2011 Revisortilsynet mod Statsautoriseret revisor R afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 20. december 2011 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Undervisningsministeriets. tilskuddet til Sydslesvig. December 2010

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Undervisningsministeriets. tilskuddet til Sydslesvig. December 2010 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Undervisningsministeriets forvaltning af tilskuddet til Sydslesvig December 2010 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om Undervisningsministeriets

Læs mere

Eventuelle positive reguleringer vedrørende tidligere år (før 2007) anvendes primært til finansiering af afdrag på HUR-lånet

Eventuelle positive reguleringer vedrørende tidligere år (før 2007) anvendes primært til finansiering af afdrag på HUR-lånet Politisk dokument med resume Sagsnummer Bestyrelsen 9. oktober 2008 HVT 08 Byrdefordeling vedrørende renter og afdrag på HUR-lånet Indstilling: Direktionen indstiller, at Renteudgifter på HUR-lånet finansieres

Læs mere

Vestre Landsret Pressemeddelelse

Vestre Landsret Pressemeddelelse Vestre Landsret Pressemeddelelse PRESSEMEDDELELSE: Danica Pension frifundet i sager om gebyrer/omkostningsbidrag på pensioner Vestre Landsrets 10. afdeling har den 28. august 2008 afsagt dom i 3 sager,

Læs mere

Kommunernes Landsforening KL@KL.dk. Vedrørende spørgsmålet om kommunale selvstyrehavne er omfattet af 68 i den kommunale styrelseslov

Kommunernes Landsforening KL@KL.dk. Vedrørende spørgsmålet om kommunale selvstyrehavne er omfattet af 68 i den kommunale styrelseslov Slotsholmsgade 10-12 DK-1216 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M sum@sum.dk W www.sum.dk Kommunernes Landsforening KL@KL.dk Dato: 4. juni 2010 Enhed: Kommunaljura Sagsbeh.: HAE J.nr.: 2008-3908

Læs mere

Bilag 3. Krav til regnskaber mv.

Bilag 3. Krav til regnskaber mv. Bilag 3 Krav til regnskaber mv. Indholdsfortegnelse 1. PLIGT TIL AT UDARBEJDE SÆRSKILTE REGNSKABER... 3 2. UDVEKSLING AF YDELSER MELLEM AKTIVITETER... 3 3. OMKOSTNINGSFORDELING... 3 4. INDTÆGTSFORDELING...

Læs mere

Folkehøjskolerne aflægger regnskab i henhold til bestemmelserne i bekendtgørelse nr. 1234 af 04/12/2006.

Folkehøjskolerne aflægger regnskab i henhold til bestemmelserne i bekendtgørelse nr. 1234 af 04/12/2006. 1. Indledning Folkehøjskolerne tilbyder voksne elever undervisning og samvær på kurser, hvis hovedsigte er folkelig oplysning. Undervisningen gennemføres inden for rammerne af et kostskolemiljø jf LBK

Læs mere

Nyt paradigme for årsrapporter m.v.

Nyt paradigme for årsrapporter m.v. Nyt paradigme for årsrapporter m.v. v/jakob Vittendorff Indsæt note og kildehenvisning via Header and Footer Side 1 Agenda Det formelle grundlag Arbejdet med paradigme og vejledning Ændringer i årsrapporten

Læs mere

Folkehøjskolernes regnskab 2013

Folkehøjskolernes regnskab 2013 1. Indledning Folkehøjskolerne tilbyder voksne elever undervisning og samvær på kurser, hvis hovedsigte er folkelig oplysning. Undervisningen gennemføres inden for rammerne af et kostskolemiljø jf LBK

Læs mere

Bekendtgørelse om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet

Bekendtgørelse om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet BEK nr 1701 af 21/12/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 2. februar 2017 Ministerium: Kulturministeriet Journalnummer: Kulturmin., j.nr. 2010-028162 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om

Læs mere

Fremsat den {FREMSAT} af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag. til

Fremsat den {FREMSAT} af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag. til Fremsat den {FREMSAT} af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til Lov om ændring af lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v., lov om institutioner

Læs mere

Anvendelse af socialindkomst ved ændring af skattepligtig indkomst

Anvendelse af socialindkomst ved ændring af skattepligtig indkomst Anvendelse af socialindkomst ved ændring af skattepligtig indkomst Ikke fundet grundlag for at kritisere, at en socialindkomst (0 kr.) ikke blev lagt til grund ved beregningen af egenbetalingen for et

Læs mere

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer:

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer: [UDKAST] Forslag til Lov om ændring af lov om regionernes finansiering (Indførelse af betinget bloktilskud for regionerne og indførelse af sanktioner for regionerne ved overskridelse af budgetterne) 1

Læs mere

Beretning TILSKUD TIL RETSHJÆLPSINSTITUTIONER

Beretning TILSKUD TIL RETSHJÆLPSINSTITUTIONER Beretning om TILSKUD TIL RETSHJÆLPSINSTITUTIONER 2009 Afgivet af Civilstyrelsen i april 2009 - 2 - Reglerne Som led i implementeringen af reformen vedrørende blandt andet fri proces og retshjælp, der er

Læs mere

Den selvejende institution Handelsskolen Silkeborg 1

Den selvejende institution Handelsskolen Silkeborg 1 Den selvejende institution Handelsskolen Silkeborg 1 Den selvejende institution Handelsskolen Silkeborg 2 Den selvejende institution Handelsskolen Silkeborg 3 Den uafhængige revisors påtegning Til bestyrelsen

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger

Statsforvaltningens brev til en borger Statsforvaltningens brev til en borger Resumé: Statsforvaltningen finder ikke, at det er i strid med lighedsgrundsætningen, at Frederiksberg Kommune som et af kriterierne for tildeling af voksenelevløn

Læs mere

Selvfinansiering i selskaber

Selvfinansiering i selskaber Selvfinansiering i selskaber Med vedtagelsen af den nye selskabslov i 2009 blev der indført nye bestemmelser, der giver et selskab mulighed for at foretage selvfinansiering. Selvfinansiering har i den

Læs mere

Bekendtgørelse om regnskaber m.v. for Udbetaling Danmark

Bekendtgørelse om regnskaber m.v. for Udbetaling Danmark BEK nr 566 af 30/05/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 10. oktober 2016 Ministerium: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Journalnummer: Social og Integrationsmin., j.nr. 2012

Læs mere

Anmeldelse af Næstved Kommunes aftale med Maglemølle Erhvervspark A/S

Anmeldelse af Næstved Kommunes aftale med Maglemølle Erhvervspark A/S Anmeldelse af Næstved Kommunes aftale med Maglemølle Erhvervspark A/S Journal nr.3/1120-0304-0001/service/vis Rådsmødet den 25. september 2002 Resumé 1. Næstved Kommune har med brev af 27. december 2000

Læs mere

Aftenskoler Roskilde 1. Revision 2012. december 2013

Aftenskoler Roskilde 1. Revision 2012. december 2013 Aftenskoler Roskilde 1 Revision 2012 december 2013 Indholdsfortegnelse Indledning/Kommissorium 4 2. Sammenfatning 5 2.1 Generelle anbefalinger/forslag til ændringer til Roskilde Kommunes tilskudsregler

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommunalbestyrelse Rådhuset Lyngby Torv 2800 Lyngby. Vedr. regulering af erstatning for dækningsgrav kommunens j. nr.

Lyngby-Taarbæk Kommunalbestyrelse Rådhuset Lyngby Torv 2800 Lyngby. Vedr. regulering af erstatning for dækningsgrav kommunens j. nr. Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Lyngby-Taarbæk Kommune burde have indbragt spørgsmålet om en erstatnings størrelse for taksationskommissionen, men da sagen har bagatelagtig karakter, og ulovligheden

Læs mere

Dok. 32805/15 Årsrapport 2014 for Viborg Stifts stiftsmidler

Dok. 32805/15 Årsrapport 2014 for Viborg Stifts stiftsmidler Dok. 32805/15 Årsrapport 2014 for Viborg Stifts stiftsmidler Februar 2015 dok. nr. 32805/15 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 813 af 24. juni 2013 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) (SVU til fagspecifikke kurser)

Forslag. Lov om ændring af lov om statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) (SVU til fagspecifikke kurser) Uddannelsesudvalget (2. samling) UDU alm. del - Bilag 171 Offentligt Lovforslag nr. L 1 Folketinget 2007-08 (2. samling) Fremsat den 26. marts 2008 af undervisningsministeren (Bertel Haarder) Forslag til

Læs mere

Beretning TILSKUD TIL RETSHJÆLPSINSTITUTIONER

Beretning TILSKUD TIL RETSHJÆLPSINSTITUTIONER Beretning om TILSKUD TIL RETSHJÆLPSINSTITUTIONER 2011 Afgivet af Civilstyrelsen i maj 2011 - 2 - Reglerne Som led i implementeringen af reformen vedrørende blandt andet fri proces og retshjælp, der er

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 18-04-2013 30-08-2013 98-13 5200582-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 18-04-2013 30-08-2013 98-13 5200582-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 18-04-2013 30-08-2013 98-13 5200582-12 Status: Gældende Principafgørelse om: merudgiftsydelse - barnepige - aflastning - sandsynliggjorte

Læs mere

Forsyning Helsingør Varme Att.: Jacob Brønnum. I/S Nordforbrænding Att.: Tonny Juul Jensen. Vattenfall A/S Att.: Kjeld Oksbjerg

Forsyning Helsingør Varme Att.: Jacob Brønnum. I/S Nordforbrænding Att.: Tonny Juul Jensen. Vattenfall A/S Att.: Kjeld Oksbjerg Forsyning Helsingør Varme Att.: Jacob Brønnum I/S Nordforbrænding Att.: Tonny Juul Jensen 30. juni 2011 Sag 4/0920-8901-0690 /SB Deres ref. Vattenfall A/S Att.: Kjeld Oksbjerg Helsingør Kraftvarmeværk

Læs mere

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Retsudvalget L 65 - Svar på Spørgsmål 7 Offentligt Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Kontor: Civilkontoret Sagsnr.: 2006-156-0041 Dok.: HTR40329 Besvarelse af spørgsmål nr. 7 af 12. januar

Læs mere

Den 20. maj 1998 blev Fællesforeningen K stiftet. Af foreningens vedtægter fremgår blandt andet:

Den 20. maj 1998 blev Fællesforeningen K stiftet. Af foreningens vedtægter fremgår blandt andet: Kendelse af 16. marts 2000. J.nr. 98-176.802 Brancheforening, der bl.a. kunne yde økonomisk støtte til medlemmer i forbindelse med sanering af besætninger, omfattet af lov om erhvervsdrivende foreninger.

Læs mere

K E N D E L S E: Den 22. maj 2015 blev der i. sag nr. 073/2014. Revisortilsynet. mod. Registreret revisor H. afsagt sålydende

K E N D E L S E: Den 22. maj 2015 blev der i. sag nr. 073/2014. Revisortilsynet. mod. Registreret revisor H. afsagt sålydende Den 22. maj 2015 blev der i sag nr. 073/2014 Revisortilsynet mod Registreret revisor H afsagt sålydende K E N D E L S E: Ved skrivelse af 5. september 2014 har Revisortilsynet i medfør af revisorlovens

Læs mere

Nordfyns Kommunes fritvalgspriser i ældreplejen

Nordfyns Kommunes fritvalgspriser i ældreplejen Nordfyns Kommunes fritvalgspriser i ældreplejen 4/0120-0220-0004 /CF Nordfyns Kommune har i breve af 11. februar og 22. august 2008 til Konkurrencestyrelsen redegjort for kommunens beregning af priser

Læs mere

Frederiksborg Amtskommune Ny afvisning af henvendelse vedr. tidligere amtsborgmester Lars Løkke Rasmussen.

Frederiksborg Amtskommune Ny afvisning af henvendelse vedr. tidligere amtsborgmester Lars Løkke Rasmussen. Frederiksborg Amtskommune Ny afvisning af henvendelse vedr. tidligere amtsborgmester Lars Løkke Rasmussen. Statsforvaltningens afvisning af henvendelse fra 8 tidligere medlemmer af Frederiksborg Amtsråd

Læs mere

2007-09-13. Furesø Kommune. Vejledende udtalelse om tilskud til nedsættelse af forældrebetalingen på privatskole.

2007-09-13. Furesø Kommune. Vejledende udtalelse om tilskud til nedsættelse af forældrebetalingen på privatskole. 2007-09-13. Furesø Kommune. Vejledende udtalelse om tilskud til nedsættelse af forældrebetalingen på privatskole. Resumé: udtalt, at en kommune lovligt kan give tilskud til nedsættelse af forældrebetalingen

Læs mere

Folkehøjskolernes regnskab 2014

Folkehøjskolernes regnskab 2014 1. Indledning Folkehøjskolerne tilbyder voksne elever undervisning og samvær på kurser, hvis hovedsigte er folkelig oplysning. Undervisningen gennemføres inden for rammerne af et kostskolemiljø jf LBK

Læs mere

Årsrapport 2015 for Viborg Stifts stiftsmidler

Årsrapport 2015 for Viborg Stifts stiftsmidler Årsrapport 2015 for Viborg Stifts stiftsmidler Marts 2016 dok. nr. 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 813 af 24. juni 2013 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes der en

Læs mere

Efterreguleringsoversigt for Sønderjyllands Amt 18. maj 2007

Efterreguleringsoversigt for Sønderjyllands Amt 18. maj 2007 Efterreguleringsoversigt for Sønderjyllands Amt 18. maj 2007 Efterregulering af aftale om fordelingen af Sønderjyllands Amts aktiver og passiver, rettigheder og pligter som følge af opgaveflytninger 1.

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 21. februar 2006 RN C602/06 Omtryk

RIGSREVISIONEN København, den 21. februar 2006 RN C602/06 Omtryk RIGSREVISIONEN København, den 21. februar 2006 RN C602/06 Omtryk Notat til statsrevisorerne om den fortsatte udvikling i 5 sager i beretning om revisionen af statsregnskabet for 2003 (beretning nr. 15/03)

Læs mere

Begæring om opsættende virkning indgivet efter klagefristens

Begæring om opsættende virkning indgivet efter klagefristens Begæring om opsættende virkning indgivet efter klagefristens udløb Et amtsankenævn havde pålagt et socialudvalg at udbetale sygedagpenge til A. Det sociale udvalg klagede rettidigt til den sociale ankestyrelse

Læs mere

2002-06-17: Tandlæge Flemming Harder

2002-06-17: Tandlæge Flemming Harder 2002-06-17: Tandlæge Flemming Harder K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 17. juni 2002 i sag 01-172.007 Tandlæge Flemming Harder (advokat Knud Lundblad) mod Konkurrencerådet (fuldmægtig

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Trafikministeriets overdragelse af statshavnene til kommunerne. November 2007

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Trafikministeriets overdragelse af statshavnene til kommunerne. November 2007 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Trafikministeriets overdragelse af statshavnene til kommunerne November 2007 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om Trafikministeriets

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013 for Teknikimik Ilinniarfik

ÅRSREGNSKAB 2013 for Teknikimik Ilinniarfik 18. februar 2014 ÅRSREGNSKAB 2013 for Teknikimik Ilinniarfik Årsresultat (sammendrag) (alle beløb i tusind kr.) Budget Forbrug Forskel Indtægter 101.650 100.794 856 Udgifter 104.708 98.590 6.118 Årets

Læs mere

Introduktion Anvendelsen af standarderne for offentlig revision. Standarderne. for offentlig

Introduktion Anvendelsen af standarderne for offentlig revision. Standarderne. for offentlig Introduktion Anvendelsen af standarderne for offentlig revision Standarderne for offentlig STANDARDERNE FOR OFFENTLIG REVISION INTRODUKTION 1 Anvendelsen af standarderne for offentlig revision Standarderne

Læs mere

Om tilvejebringelsen af kapitalen i K A/S' understøttelsesfond, fremgår det af 8, stk. 1 i fondens vedtægter:

Om tilvejebringelsen af kapitalen i K A/S' understøttelsesfond, fremgår det af 8, stk. 1 i fondens vedtægter: Kendelse af 21. november 2001. 00-224.386. Ikke hjemmel til at undlade forsikringsmæssig afdækning af pensionstilsagn. Lov om tilsyn med firmapensionskasser 1, stk. 1. (Lise Høgh, Ellen Andersen og Jan

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget

Bemærkninger til lovforslaget Fremsat den xx. december 2015 af beskæftigelsesministeren (Jørn Neergaard Larsen) Forslag til Lov om ophævelse af lov om barselsudligning for selvstændigt erhvervsdrivende Lov nr. 596 af 12. juni 2013

Læs mere

K har endvidere ved skrivelse af 13. november 2000 anmodet om at indtræde i ankenævnssagen "A Danmark A/S mod Finanstilsynet".

K har endvidere ved skrivelse af 13. november 2000 anmodet om at indtræde i ankenævnssagen A Danmark A/S mod Finanstilsynet. Kendelse af 8. marts 2001. 00-177.318. Aktindsigt nægtet. Der var ikke grundlag for at lade klageren indtræde i en verserende sag, der vedrørte hans pensionsforhold. Lov om forsikringsvirksomhed 66 a og

Læs mere

Årsrapport 2014 for Roskilde Stift Stiftsmidler

Årsrapport 2014 for Roskilde Stift Stiftsmidler Årsrapport 2014 for Roskilde Stift Stiftsmidler marts 2015 Dok.nr. 32473/15 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 813 af 24. juni 2013 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Bygnings- og Boligregistret. Oktober 2008

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Bygnings- og Boligregistret. Oktober 2008 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Bygnings- og Boligregistret Oktober 2008 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om Bygnings- og Boligregistret (beretning nr.

Læs mere

Ad. 1. Dansk Tipstjeneste A/S overførsel af midler til Hestevæddeløbssportens Finansieringsfond.

Ad. 1. Dansk Tipstjeneste A/S overførsel af midler til Hestevæddeløbssportens Finansieringsfond. SKATTEMINISTERIET Statsrevisorernes beretning nr. 6 2002 om Dansk Tipstjeneste A/S Statsrevisorerne har ved brev af 17. februar fremsendt statsrevisorernes beretning nr. 6 2002 om Dansk Tipstjeneste A/S.

Læs mere

Æ n d r i n g s f o r s l a g. Til 2. [Præcisering af kommunalbestyrelsens tilbud om en ungdomsuddannelse til unge med særlige behov] Til 3.

Æ n d r i n g s f o r s l a g. Til 2. [Præcisering af kommunalbestyrelsens tilbud om en ungdomsuddannelse til unge med særlige behov] Til 3. Uddannelsesudvalget L 196 - Bilag 13 Offentligt Sagsnr.: 147.354.121 Til Lovforslag nr. L 196 Af undervisningsministeren, tiltrådt af Æ n d r i n g s f o r s l a g Til 2 1) I stk. 1, 1. pkt., udgår:»,

Læs mere

Tilbagebetaling af kontanthjælp efter bistandslovens 26, stk. 1. nr. 3 og 4

Tilbagebetaling af kontanthjælp efter bistandslovens 26, stk. 1. nr. 3 og 4 Tilbagebetaling af kontanthjælp efter bistandslovens 26, stk. 1. nr. 3 og 4 Udtalt, at der ikke samtidig med udbetaling af hjælp efter bistandsloven kan træffes en tilbagebetalingsafgørelse efter lovens

Læs mere

Årsrapport 2015 for Aalborg Stifts stiftsmidler

Årsrapport 2015 for Aalborg Stifts stiftsmidler Årsrapport for Aalborg Stifts stiftsmidler Februar 2016 dok. nr. 25134/16 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 813 af 24. juni 2013 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes

Læs mere