Folkets Radio København Lokalradionævnet i København København NV Øvrighedskontoret, Rådhuset 1599 Kbh. V. København den 2.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Folkets Radio København Lokalradionævnet i København. 2400 København NV Øvrighedskontoret, Rådhuset 1599 Kbh. V. København den 2."

Transkript

1 RADIO- OG TV-NÆVNET Folkets Radio København Lokalradionævnet i København Thoravej 25 Sekretariatet 2400 København NV Øvrighedskontoret, Rådhuset 1599 Kbh. V. København den 2. december 2002 Undersøgelse af Folkets Radios årsregnskaber 2000 og 2001 m.v. Revisor Alfred Grinderslev har den 4. november 2002 afleveret sin rapport omhandlende en undersøgelse af Folkets Radios årsregnskaber for årene 2000 og Rapportens hovedkonklusion er, at Folkets Radio har basisudgifter, der i væsentligt omfang overstiger Medie- og Tilskudssekretariatets basistilskud og kommunale tilskud. Som eksempel herpå kan oplyses, at Folkets Radio har en årlig huslejeudgift, der udgør 85 % af basistilskuddet med tillæg af det kommunale tilskud. Herefter resterer der kun kr af tilskuddene til finansiering af basisdriften. Grinderslev anfører således, at Folkets Radio i væsentligt omfang i årene 2000 og 2001 har anvendt programtilskud til finansiering af radiostationens basisdrift. MEDIE- OG TILSKUDSSEKRETARIATET NYBROGADE KØBENHAVN K TELEFON FAX Ved en gennemgang af bilagene for 2001 er det imidlertid også konstateret, at der er dokumentation for afholdelse af udgifterne, og at alle de afholdte udgifter vedrører radiodrift. Det er ligeledes konstateret, at lønudgifter for såvel år 2000 som for 2001 er overført til en bankkonto tilhørende Revolutionært Oplysningsforbund, der så har videreudbetalt lønningerne via Multidata. For årene er der i regnskaberne for Folkets Radio udbetalt ca. kr mere til bankkontoen, end der er udbetalt i lønninger. Herudover påvises det, at der ikke i 2001 er udbetalt et større lønbeløb, der belaster radioen, end de kr i projektlederhonorar til Steen Pedersen, som stationen under hele forløbet har vedkendt sig, og som da også var medtaget i det hertil indsendte budget for Radio Hjemløs. (Det tilføjes, at Steen Pedersen herudover har modtaget et mindre honorar på omkring kr , men dette honorar har relation til den såkaldte Onsdagsklub, der finansieres af Københavns Kommune). Rapporten påpeger endvidere, at Folkets Radio i et vist omfang har bogført udgifter som værende programudgifter. Disse programudgifter var reelt uden indhold og har aldrig været afholdt. Bogføringsmæssigt er de samme beløb ført som et tilskud fra radioens støtteforening, hvilke tilskud aldrig er indbetalt til radioen. J.nr.:

2 - 2 - Ved hjælp af disse transaktioner er det blevet skjult regnskabsmæssigt, at programtilskud helt eller delvist er anvendt til radioens basisdrift. Endelig påpeger rapporten at Folkets Radios revisor ikke har opfyldt de forpligtelser, der er pålagt ham i henhold til Radio- og tv-nævnets revisionsinstruks af 17. maj I rapporten resumeres det regnskab, som Folkets Radio den 15. april 2002 indsendte hertil for året Regnskabet opererede med følgende hovedtal: Indtægter: kr Udgifter: Programudgifter kr Basisudgifter kr Udgifter i alt kr Hertil knyttede radioens revisor bl.a. den kommentar, at en del af basisudgifterne med rimelighed kunne overføres til programudgifterne. Rapporten påpeger heroverfor, at der kun med rimelighed kan overføres et beløb på kr kan fra basisudgifterne til programudgifterne. På dette grundlag og idet der tages udgangspunkt i, at radioen efter krav herom fra Nævnet tilbagebetalte kr , og efter at der bogføringsmæssigt sker en tilbageførsel til regnskabet af det fejlagtige udbetalte lederhonorar på kr til Steen Pedersen, vil et korrekt årsregnskab for 2001 have følgende indhold: Programudgifter i alt: kr Basisudgifter i alt kr Samlede udgifter kr Basis- og programtilskud kr Folkets Radio opfylder herefter betingelsen om, at det samlede basis- og programtilskud på årsbasis højest må udgøre stationens driftsudgifter for det pågældende år. Det tilføjes, at der for 2001 som nævnt er udbetalt kr mere i programtilskud end der formentlig er afholdt udgifter for.

3 - 3 - Rapporten tegner det samme billede for årsregnskabet Det anføres således, at radioens Steen Pedersen på et møde den 11. oktober 2002 oplyste, at udgifterne i dette år også var forøget med interne bilag, og at disse bilag var modposteret som en indtægt fra radioens støtteforening. De på mødet fremlagte udgiftsbilag var uden reelt indhold og var fortrinsvis bogført på programstøtte og uddannelse. Den sidste postering på hvert enkelt konto er endvidere opgjort således, at man nøjagtigt nåede til, at forbruget til programprojekter og til uddannelse var af samme størrelse som de udbetalte tilskud. Disse interne udgiftsbilag androg i alt kr , der altså var uden reelt indhold og som modsvares af tilsvarende ikke reelle tilskud fra radioens støtteforening. Under gennemgangen af Folkets Radios regnskaber stødte revisoren endvidere på det forhold, at radioen indtil den 30. juni 2001 har været momsregistreret, hvorved radioen har modtaget momsrefusion på størstedelen af sine udgifter. Stationen har som følge heraf modtaget momsrefusion i størrelsesordenen kr årligt indtil denne dato. Der er således også modtaget momsrefusion af interne bilag uden reelt indhold. Begrundelsen for at stationen var momsregistreret var, at radioen i 1995 og 1996 havde momspligtige indtægter ved salg af radiospots. Efterfølgende havde radioen ikke momspligtige indtægter, men registreringen fortsatte altså indtil 30. juni Radio- og tv-nævnets udtalelse: På basis af de oplysninger, der nu foreligger om forbruget af tilskudsmidler i Folkets Radio, fremgår det, at Folkets Radio i den indledende fase af undersøgelsesprocessen, hvor sekretariatet stillede en række spørgsmål til regnskabet, forsøgte at skjule og bortforklare, at en del af forbruget af programtilskudsmidlerne ikke hvilede på reelle udgifter, men begrundede sig i interne posteringer, der var uden reelt indhold og at der altså var tale om udgifter, der aldrig blev afholdt. Det må imidlertid også konstateres, at der ikke har været tale om, således som dele af den afgående bestyrelse har hævdet, at nogle af tilskudsmidlerne er stukket i egen lomme, eller at der har været tale om, at nogle af midlerne er brugt til andet end egentlig radiodrift. Det fremgår endvidere af rapportens opstilling af et reelt regnskab, at der efter tilbagebetalingen på kr til Radio- og tv-nævnet, højst kan være tale om, at radioen har brugt kr af programtilskudsmidlerne til dækning af radioens basisdrift. Dette er en overtrædelse af Nævnets revisionsinstruks af 17. maj 2000, hvori det i 5 er fastsat, at resultatopgørelsens poster skal fordeles sådan, så de er umiddelbart sammenlignelige med det til Medie- og Tilskudssekretariatet indsendte budget. Kravet til sammenlignelighed gælder både for basis- og programtilskud.

4 - 4 - Overforbruget er endvidere i modstrid med Nævnets tilsagnsskrivelse til radioen, hvori det er fastsat, at programmerne skal gennemføres som beskrevet i ansøgningen. Ændringer skal godkendes af Radio- og tv-nævnet. Imidlertid påvises det i revisor Alfred Grinderslevs rapport, hvilket understøttes af sekretariatets undersøgelser af problemstillingen, at Folkets Radios manglende regnskabsmæssige klarhed gør sig gældende for mange andre stationers revisorattesterede regnskaber fra 2001, der heller ikke har overholdt kravet om sammenlignelighed mellem budget og regnskab, og hvor der muligvis kan være tale om, at også disse stationer har brugt programtilskudsmidler til dækning af basisudgifter. Medie- og Tilskudssekretariatet har ikke været bekendt med forholdet og har følgelig ikke reageret over for disse stationers regnskabsaflæggelse. Det skal også anføres, at der ikke hidtil fra Medie- og Tilskudssekretariatet har foreligget en præcis vejledning i, hvilke udgifter, der skal regnskabsaflægges som basisudgifter og hvilke, der skal afregnes som programudgifter. På grundlag af ovenstående har Radio- og tv-nævnet på sit møde af 26. november 2002 truffet følgende afgørelse: Ud fra oplysningen om, at alle udbetalte tilskudsmidler vedrørende år 2001 er anvendt til radioens drift, findes der ikke tilstrækkelig grundlag for at kræve yderligere tilbagebetaling af noget udbetalt beløb for dette år. Nævnet godkender derfor årsregnskabet 2001 i den form, der er gengivet ovenfor, med den konsekvens at det tilbageholdte basistilskud for 4. kvartal 2001 og det for året 2002 tilbageholdte basistilskud for årets første 3 kvartaler kommer til udbetaling under opfyldelse af følgende betingelser: 1) Radioen skal hertil indsende et foreløbigt regnskab for forbruget frem til d.d. af det for første halvår af 2002 udbetalte programtilskud på kr Dette regnskab skal opfylde de skærpede krav, som Medie- og Tilskudssekretariatet med virkning for 2002 stiller til regnskabsaflæggelsen, hvorefter der nu kræves et regnskab for hvert enkelt af de programmer, der er ydet tilskud til. Det tilføjes, at dersom radioen har brugt en del af det udbetalte programtilskud på kr til dækning af basisudgifter, vil Radio- og tv-nævnet stille krav om modregning af en tilsvarende del af det tilbageholdte basistilskud fra 4. kvartil 2001 og for ) Hvis radioen ønsker at realisere (dele af) sine programønsker for den resterende del af 2002 i overensstemmelse med Nævnets tilsagn herom, skal

5 - 5 - der fremsendes et realistisk budget herfor, hvorefter Nævnet skal tage stilling til, om dette kan ske ved udbetaling af en del af det tilbageholdte programtilskud for ) Afhængig af radioens redegørelse forbeholder Nævnet sig muligheden for i henhold til 35 i bekendtgørelsen om lokal radio- og fjernsynsvirksomhed, jf. radio- og fjernsynslovens 55, stk. 3, at træffe beslutning om en endelig inddragelse af programtilladelsen til Folkets Radio. H. H. Brydensholt Næstformand Henrik Birkvad Nævnssekretær

4-2. Ulovligt vilkår for anvisning af bolig. 123.4 Vilkår, procedurefordrejning mv.

4-2. Ulovligt vilkår for anvisning af bolig. 123.4 Vilkår, procedurefordrejning mv. 4-2. Ulovligt vilkår for anvisning af bolig 123.4 Vilkår, procedurefordrejning mv. En kvinde der nærmede sig myndighedsalderen, boede i en større lejlighed sammen med sin far. Datteren ønskede at flytte

Læs mere

Regnskabs- og revisionsbestemmelser. for det folkeoplysende foreningsarbejde & folkeoplysende voksenundervisning

Regnskabs- og revisionsbestemmelser. for det folkeoplysende foreningsarbejde & folkeoplysende voksenundervisning Regnskabs- og revisionsbestemmelser for det folkeoplysende foreningsarbejde & folkeoplysende voksenundervisning Indhold Regnskabs- og revisionsbestemmelser... 3 Bestemmelser gældende for alle tilskud...

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 11. januar 2013 (J.nr. 2012-0026414) Selskab påbudt

Læs mere

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 11. juni 2014

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 11. juni 2014 Lovtidende A 2014 Udgivet den 11. juni 2014 3. juni 2014. Nr. 586. Bekendtgørelse om støtteberettigelse, regnskab, revision og kontrol m.v. i forbindelse med udbetaling af tilskud fra Den Europæiske Regionalfond

Læs mere

Værgevejledning. - en orientering for værger

Værgevejledning. - en orientering for værger Værgevejledning - en orientering for værger Civilstyrelsen Februar 2009 VÆRGEVEJLEDNING - en orientering for værger Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning 3 2. Umyndige, værgemål, værger og værgemålstilsyn

Læs mere

B) En eller flere skoler lukker og overføre aktiviteten, herunder aktiver og passiver til en tilbageværende

B) En eller flere skoler lukker og overføre aktiviteten, herunder aktiver og passiver til en tilbageværende 8. februar 2009 Vejledning om sammenlægning af produktionsskoler Spørgsmålet om sammenlægning af produktionsskoler er ikke reguleret i produktionsskoleloven, hvorfor der kan være tvivl om, hvordan visse

Læs mere

) h. november 1999. Teleklagenævnet. Advokatfirmaet Jonas Bruun Bredgade 38 1260 København K

) h. november 1999. Teleklagenævnet. Advokatfirmaet Jonas Bruun Bredgade 38 1260 København K Teleklagenævnet Advokatfirmaet Jonas Bruun Bredgade 38 1260 København K Bredgade 43 DK-1260 København K Tlf 3392 9700 Fax 3392 9988 Teleklagenævnets afgørelse vedrørende klage fra Sonofon Holding A/S over

Læs mere

TILSKUDSregLer TILSKUDSbeKenDTgøreLSe bekendtgørelse nr. 810 af 29. juni 2011 revisionsbekendtgørelse bekendtgørelse nr. 1753 af 21.

TILSKUDSregLer TILSKUDSbeKenDTgøreLSe bekendtgørelse nr. 810 af 29. juni 2011 revisionsbekendtgørelse bekendtgørelse nr. 1753 af 21. // TILSKUDSregler tilskudsbekendtgørelse Bekendtgørelse nr. 810 af 29. juni 2011 om ydelse af tilskud til samfundsengagerende og foreningsengagerende ungdomsorganisationer samt retningslinjer for initiativstøtte

Læs mere

Skolestart kræver en hjælpende hånd!

Skolestart kræver en hjælpende hånd! Skolestart kræver en hjælpende hånd! INDHOLDSFORTEGNELSE 1. HVAD SKAL DER TIL FOR, AT ØKONOMIEN KAN BÆRE?....7 Hvor kommer indtægterne fra?...8 Hvor skal vi bo?....10 Bæredygtighedsmodel....10 Økonomien

Læs mere

Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 26. februar 2009 hedder det: Ændring af renten på Ks prioritetslån

Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 26. februar 2009 hedder det: Ændring af renten på Ks prioritetslån Kendelse af 19. marts 2010 (J.nr. 2009-0019011) Pengeinstitut påbudt at ændre principper for rentefastsættelse på visse lån samt at slette formulering i pengeinstituttets almindelige forretningsbetingelser.

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 24. juni 2013 (J.nr. 2011-0025578) Klagen afvist,

Læs mere

VEJLEDNING OM. revisors funktion og særlige rolle i erhvervsdrivende fonde

VEJLEDNING OM. revisors funktion og særlige rolle i erhvervsdrivende fonde VEJLEDNING OM revisors funktion og særlige rolle i erhvervsdrivende fonde UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen December 2014 Indhold 1. Indledning... 1 2. Revisors særlige rolle... 1 2.1 Offentlighedens tillidsrepræsentant...

Læs mere

Vejledning om opfølgning på indtægtsrammen. Forsyningssekretariatet

Vejledning om opfølgning på indtægtsrammen. Forsyningssekretariatet Vejledning om opfølgning på indtægtsrammen Forsyningssekretariatet Marts 2015 Vejledning om opfølgning på indtægtsrammen Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf.: +45 41

Læs mere

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at Henrik Andersen har været beskikket som registreret revisor fra den 3. januar 2005.

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at Henrik Andersen har været beskikket som registreret revisor fra den 3. januar 2005. Den 21. december 2009 blev der i sag nr. 5/2009-R P J Service v/ Peter E. Jensen mod registreret revisor Henrik Andersen afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 2. februar 2009 har P J Service

Læs mere

Vejledning til ansøgning om tilskud fra Pulje til mere cykeltrafik 2014

Vejledning til ansøgning om tilskud fra Pulje til mere cykeltrafik 2014 23. januar 2014 Vejledning til ansøgning om tilskud fra Pulje til mere cykeltrafik 2014 Indhold: 1. Formålet med puljen til mere cykeltrafik... 2 2. Hvad kan der søges tilskud til?... 2 3. Hvem kan søge

Læs mere

Ad. 1. Dansk Tipstjeneste A/S overførsel af midler til Hestevæddeløbssportens Finansieringsfond.

Ad. 1. Dansk Tipstjeneste A/S overførsel af midler til Hestevæddeløbssportens Finansieringsfond. SKATTEMINISTERIET Statsrevisorernes beretning nr. 6 2002 om Dansk Tipstjeneste A/S Statsrevisorerne har ved brev af 17. februar fremsendt statsrevisorernes beretning nr. 6 2002 om Dansk Tipstjeneste A/S.

Læs mere

Ferie- og fritidscenter X.

Ferie- og fritidscenter X. Y 10. marts 2010 Ferie- og fritidscenter X. På baggrund af en beslutning fra Y Byråd anmodede administrationen i Y Kommune den 18. maj 2009 om et møde med Statsforvaltningen Nordjylland. Mødet var tænkt

Læs mere

Version 2 (den 4. oktober 2012)

Version 2 (den 4. oktober 2012) Regler for administration af bæredygtige energiprojekter der gennemføres med støtte fra Energifonden 2012 (Krav til de projektansvarlige virksomheder, organisationer eller institutioner vedrørende projektbeskrivelse,

Læs mere

K K/S blev stiftet den 29. juli 1992, B K/S den 10. marts 1993 og K/S C den 15. januar 1993. Stiftelsesdatoen for D K/S er ikke oplyst.

K K/S blev stiftet den 29. juli 1992, B K/S den 10. marts 1993 og K/S C den 15. januar 1993. Stiftelsesdatoen for D K/S er ikke oplyst. Kendelse af 12. maj 1998. 97-98.992. Kommanditselskab ikke anset for at være kommanditaktieselskab. Aktieselskabslovens 173, stk. 7. Lov om erhvervsdrivende virksomheder 2, stk. 2. (Merete Cordes, Suzanne

Læs mere

Vejledning for tilskud fra Danskernes Digitale Biblioteks pulje (DDB Puljen)

Vejledning for tilskud fra Danskernes Digitale Biblioteks pulje (DDB Puljen) Vejledning for tilskud fra Danskernes Digitale Biblioteks pulje (DDB Puljen) September 2014 1. Om vejledningen Denne vejledning gælder for tilskud fra Danskernes Digitale Biblioteks pulje (DDB Puljen)

Læs mere

Tilsyn med. elevbetaling. på frie kostskoler. 22. marts 2010 Sags nr.: 117.664.031. Institutionsstyrelsen

Tilsyn med. elevbetaling. på frie kostskoler. 22. marts 2010 Sags nr.: 117.664.031. Institutionsstyrelsen Institutionsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Tilsyn med 22. marts 2010 Sags nr.: 117.664.031 elevbetaling

Læs mere

udvalget om et udredningsarbejde

udvalget om et udredningsarbejde Rapport fra udvalget om et udredningsarbejde på 4-området 2. udgave Marts 2000 Rigsrevisionen Denne rapport afgives af et udvalg bestående af repræsentanter for Rigsrevisionen, Foreningen af Statsautoriserede

Læs mere

VEJLEDNING OM OFFENTLIGT UDBUD VED SALG AF KOMMUNENS FASTE EJENDOMME (Til samtlige kommunalbestyrelser, amtsråd og tilsynsførende statsamtmænd)

VEJLEDNING OM OFFENTLIGT UDBUD VED SALG AF KOMMUNENS FASTE EJENDOMME (Til samtlige kommunalbestyrelser, amtsråd og tilsynsførende statsamtmænd) Vejledning nr. 60 af 28. juni 2004 VEJLEDNING OM OFFENTLIGT UDBUD VED SALG AF KOMMUNENS FASTE EJENDOMME (Til samtlige kommunalbestyrelser, amtsråd og tilsynsførende statsamtmænd) Indenrigs- og Sundhedsmin.,

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. oktober 2013 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor Aksel Christensen.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. oktober 2013 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor Aksel Christensen. Den 20. juni 2014 blev der i sag nr. 123/2013 Revisortilsynet mod Statsautoriseret revisor Aksel Christensen afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. oktober 2013 har Revisortilsynet klaget

Læs mere

Kontanthjælp og formue

Kontanthjælp og formue Ankestyrelsens praksisundersøgelse om Kontanthjælp og formue Januar 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Resumé og anbefalinger 1 1.1 Undersøgelsens hovedresultater 1 1.2 Undersøgelsens afgrænsning 1 1.3 Materiel

Læs mere

Inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger

Inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger Ankestyrelsens praksisundersøgelser om Inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger April 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Resume og anbefalinger 3 1.1 Ankestyrelsens

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG K E N D E L S E

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG K E N D E L S E B347000D - SAN UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG K E N D E L S E Afsagt den 3. juli 2015 af Østre Landsrets 24. afdeling (landsdommerne Peter Thønnings, Gitte Rubæk Pedersen og Lone Dahl Frandsen). 24.

Læs mere

VEJLEDNING ANMELDELSE EUROPÆISKE SELSKABER (SE-SELSKABER) TIL ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN

VEJLEDNING ANMELDELSE EUROPÆISKE SELSKABER (SE-SELSKABER) TIL ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN VEJLEDNING OM ANMELDELSE AF EUROPÆISKE SELSKABER (SE-SELSKABER) TIL ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN UDGIVET AF Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Oktober 2005 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Vejledningens

Læs mere

I medfør af 4, stk. 6, 5, stk. 5, og 9, stk. 3, i lov om folkekirkens økonomi, jf. lovbekendtgørelse nr. 969 af 2. december 2003 fastsættes følgende:

I medfør af 4, stk. 6, 5, stk. 5, og 9, stk. 3, i lov om folkekirkens økonomi, jf. lovbekendtgørelse nr. 969 af 2. december 2003 fastsættes følgende: Sammenskrivning af Kirkeministeriets cirkulære nr. 133 af 22. juli 1992, cirkulære nr. 155 af 25. november 1997 og cirkulære af 18. december 2003. Cirkulære om kirke- og præstegårdskassernes budget, regnskab

Læs mere

Finder du en fejl, en mangel, eller har du bare spørgsmål eller ideer, så skriv til os på info@urk.dk.

Finder du en fejl, en mangel, eller har du bare spørgsmål eller ideer, så skriv til os på info@urk.dk. Introduktion Du sidder med Ungdommens Røde Kors økonomimanual foran dig. Formålet med den er at give dig svar på alle de gængse spørgsmål vedrørende økonomien i URK. Heri finder du ud af, hvem der bestemmer

Læs mere