Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd"

Transkript

1 Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den fornødne kvalitet og samlet set fortsat opfylder betingelserne for godkendelse, jf. 6 og i Lov om socialtilsyn. En del af oplysningerne i tilsynsrapporten skal, jf. 22 i Lov om socialtilsyn, fremgå af Tilbudsportalen. Disse oplysninger er markeret med * Socialtilsynets bedømmelse af kvaliteten foretages med udgangspunkt i kvalitetsmodellens kriterier og indikatorer ved hjælp af en 5- trins skala jf. 6 i Lov om socialtilsyn. Kvalitetsbedømmelsen indgår i en kvalitetsvurdering, hvor socialtilsynet, afhængig af tilbudstype og målgruppen, har mulighed for at inddrage andre relevante forhold, der ligger inden for de 7 temaer, men som ikke er indeholdt i indikatorer og kriterier. Socialtilsynet indhenter og vurderer endvidere øvrige oplysninger, der har betydning for godkendelsen, herunder økonomiske og organisatoriske forhold jf i Lov om socialtilsyn. Oplysningerne indgår i vurderingen af, om tilbuddet samlet set fortsat opfylder betingelserne for godkendelse. Tilsynsrapporten og konklusionerne heri indgår i socialtilsynets feedback og opfølgning i forhold til tilbuddet. For tilbud med flere afdelinger udarbejdes der én samlet kvalitetsvurdering. Side 1 af 20

2 1. Stamoplysninger *Tilbuddets navn: *Adresse: *Kontaktoplysninger: *Tilbudstyper: *Målgrupper: Botilbud Ellebo Ellestokken Nordborg Tlf.: Hjemmeside: ABL 105, stk. 2 (almen ældrebolig/handicapvenlig bolig) 20 til 49 år (udviklingshæmning) Pladser i alt: 12 Tilsynsrapporten er udarbejdet af: Dato for tilsynsrapport: Flemming Syrak Bøgebjerg Hansen (Socialtilsyn Syd) Samlet vurdering (jf. 6 og i Lov om socialtilsyn) *Samlet vurdering: Tilsynets indsamlede informationer om tilbuddet vil indgå i den lovbestemte re-godkendelsesvurdering, der skal have fundet sted inden udgangen af Socialtilsyn Syd vurderer, at Botilbuddet Ellebo i høj grad har en kompetent ledelse og en velfungerende organisation. Side 2 af 20

3 Socialtilsynet vurderer, at ledelsen har stærke faglige og personlige kompetencer, hvor medarbejderne er inddraget, bliver vist tillid og har indflydelse på deres hverdag. Socialtilsyn Syd vurderer, at Botilbuddet Ellebo og dets fysiske rammer understøtter borgernes behov, udvikling og trivsel. Socialtilsyn Syd vurderer, at medarbejderne er fagligt bevidst om målgruppens behov for struktur og overskuelighed og tilrettelæggelsen deraf, i både de inden - og udendørs rammer fysiske rammer. *Afgørelse: Godkendelse afventer Påbud: Opmærksomhedspunkter: Side 3 af 20

4 3. Oplysninger om datakilder Dokumenter: Observation Interview Interviewkilder Orientering i tilgængeligt materiale, hjemmeside og tilbudsportal. Besigtigelse af samtlige de fysiske rammer. Socialtilsyn Syd har interviewet følgende: - Ledelsen (områdeleder og afdelingsleder) - Medarbejder - Borger (interview i borgerens lejlighed) Beboere Ledelse Medarbejdere Side 4 af 20

5 4. Oplysninger om tilsynsbesøg Dato Oversigt over tilsynsbesøg Tilsynskonsulenter : Ukendt Adresse Flemming Syrak Bøgebjerg Hansen Afdelinger Besøgstype Anmeldt Særligt fokus på udvalgte temaer, kriterier eller indikatorer Side 5 af 20

6 5. Bedømmelse og vurdering af kvalitet (jf. 6 i Lov om socialtilsyn) Nedennævnte figur illustrerer tre centrale elementer, der indgår i socialtilsynets vurdering af hvorvidt tilbuddet har fornøden kvalitet og samlet set fortsat opfylder betingelserne for godkendelse. Dette afsnit omhandler bedømmelse og vurdering af kvalitet. Samlet vurdering af om tilbuddet kan godkendes: For at kunne træffe en afgørelse indhenter og vurderer Socialtilsynet øvrige oplysninger, der har betydning for fortsat godkendelse, herunder oplysninger om økonomiske og organisatoriske forhold jf. Lov om socialtilsyn ( 12-18) samt relaterede lovgivninger fx Lov om social service, retssikkerhedsloven m.m. Kvalitetsvurdering: Socialtilsynet laver en samlet vurdering af kvaliteten ud fra kvalitetsmodellens syv temaer ( 6). I den samlede vurdering af om tilbuddet fortsat har den fornødne kvalitet, kan det være relevant at inddrage forhold, der falder inden for de 7 temaer, men som ikke er indeholdt i kvalitetsmodellens kriterier og indikatorer. Kvalitetsbedømmelse: Socialtilsynet bedømmer tilbuddet ud fra kvalitetsmodellens kriterier og indikatorer. Side 6 af 20

7 - 5.1 Kvalitetsmodellen I kvalitetsmodellen er både 'Gns. bedømmelse' på temaniveau og 'Bedømmelse' på indikatorniveau angivet på følgende skala: 5. i meget høj grad opfyldt. 4. i høj grad opfyldt. 3. i middel grad opfyldt. 2. i lav grad opfyldt. 1. i meget lav grad opfyldt. Vurderingen af temaerne bygger på kvalitetsbedømmelsen, og der kan, afhængigt af tilbudstype og målgruppe, inddrages andre relevante forhold, som ikke er indeholdt i kvalitetsmodellens indikatorer. Tema *Organisation og ledelse Gns. bedømmelse * Vurdering af tema Udviklingspunkter 4,5 Socialtilsyn Syd vurderer, at Botilbuddet Ellebo i høj grad har en kompetent ledelse og en velfungerende organisation. Socialtilsynet vurderer, at ledelsen har stærke faglige og personlige kompetencer, hvor medarbejderne er inddraget, bliver vist tillid og har indflydelse på deres hverdag. Socialtilsynet vurderer samtidigt, at der eksisterer en klar og tydelig balance mellem vilkår og rammer - ledelse og selvledelse Socialtilsynet vurderer, at der er stor overensstemmelse mellem medarbejderne og ledelsen, når værdier og strategier i forhold til målgruppen italesættes. Socialtilsyn vurderer, at ekstern supervision anvendes og prioriteres i forhold til en kompleks målgruppe. Det vurderes, at der er sammenhæng mellem ressourcer og opgaver, og det vurderes, at borgerne har adgang til fagligt kompetente og engagerede medarbejdere. Socialtilsyn Syd vurderer, at arbejdsmiljøet vægtes og Side 7 af 20

8 prioriteres behørigt i forhold til målgruppens adfærd og de episoder omkring vold og/eller trusler der har været. Socialtilsynet vurderer, at personalegennemstrømningen og sygefraværet er lavt, dog set i det perspektiv, at Botilbud Ellebo kun har eksisteret et års tid. Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Organisation og ledelse Kriterium 08: Tilbuddet har en faglig kompetent ledelse Det fremgår af interview med ledelsen, at Botilbud Ellebo er underlagt en velfunderet ledelse med en stor uddannelses- og erfaringsmæssig baggrund. Tilsynet bemærker, at der fra medarbejdernes side udtrykkes særdeles stor tilfredshed med ledelsens faglige-, ledelsesmæssige- og personlige kompetencer. Tilsynet kan ligeledes konstatere, at der er stor overensstemmelse mellem medarbejderne og ledelsen, når værdier, strategi og daglig ledelse sammenholdes og italesættes. Det fremgår af interview med en medarbejder, at medarbejderne generelt føler sig anerkendt og respekteret af ledelsen og at der eksisterer en god balance mellem på den ene side tydelig og klar ledelse og på den anden side mulighed for selv at tilrettelægge og præge sin arbejdsdag. Tilsynet er opmærksomt på, at Botilbud Ellebo er et forholdsvist nyetableret tilbud, der endnu ikke har fuld belægning, og at ledelsen derfor har prioriteret at have fokus på daglig ledelse og drift. Det fremgår at interview med en medarbejder og en borger, at afdelingslederens kompetencer i forhold til interaktion med borgerne er kendetegnet af et godt kendskab til borgerne og af faglig indsigt og forståelse. Tilsynet konstaterer, at der i opstartsfasen har været anvendt ekstern supervision, og at dette fortsat vil blive prioriteret i fremtidige rammer. Det fremgår af interview med daglig leder, at der sparres med områdelederen efter behov og at daglig leder har et stort netværk i kommunen at trække på i forhold til faglig sparring. Tilsynet konstaterer, at der er personalemøde hver 2. uge i 3 timer. Det fremgår af interview med ledelsen og medarbejderne, at der i forbindelse med udarbejdelsen af arbejdsplanen har været en uoverensstemmelse, som blev håndteret ud fra den ledelsesbetragtning, at der i videst muligt omfang prioriteres selvledelse med vilkår og rammer, der tilgodeser målgruppen, og at selvledelse kræver tydelige værdier Side 8 af 20

9 og det er afdelingslederens opgave at korrigere, hvis vilkår ikke overholdes. Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Organisation og ledelse Indikator 08.a: Ledelsen har relevante kompetencer i forhold til at lede tilbuddet 5 (i meget høj grad opfyldt) Der er en klar arbejdsfordeling mellem afdelingsleder og områdeleder. Områdelederen er leder af syv andre tilbud. Områdeleder har primært opgaver af økonomisk art, strategi samt kontakten til og med det politiske niveau. Ligeledes deltager områdelederen i de fleste ansættelsesforhold ift. Ellebo Afdelingslederen er ligeledes afdelingsleder på Botilbuddet Højbo Botilbud Damgade. Den daglige leder har det faglige ansvar og har arbejdet med målgruppen i flere år. Daglig leder har en baggrund som uddannet pædagog, tillidsrepræsentant og har blandt andet gennemgået Sønderborg kommunes lederudviklings-kursus. Den daglige leder er startet op på en leder-uddannelse på diplom-niveau og er ved at færdiggøre sidste modul. Afdelingslederen varetager ved områdeleders fravær flere af dennes funktioner. Desuden er afdelingsleder med- og modspiller i forhold til områdelederen, når det vedrører det overordnede samarbejde, strategi m.v. Ledelsen beskriver sig samlet som anerkendende i deres ledelsesstil. Åbenhed over for nye udspil, stiller spørgsmål og skaber refleksionsrum. Opmærksomhed omkring hvilke mål arbejdes der med og hver 3. måned skal det evalueres. Ledelsesværktøj, at være lyttende og rummelig. Botilbuddet Ellebo er et forholdsvis nyt tilbud, med fokus på udviklingshæmmede borgere med autisme. Ledelsen beskriver, at personalesammensætningen er relativ ny og sammensat af personale fra bl.a. Botilbuddet Svenstrup, som havde lyst til, at være med til at starte noget nyt op. Ledelsen udtaler, at i og med medarbejderstaben er ny, er der behov for en anden type ledelse da personalet endnu ikke er fast funderet i forhold til målgruppen, hinanden, ledelsen og i forhold til Ellebo's værdier. Afdelingsleder udtaler, at der på denne baggrund er fokus på daglig ledelse og drift. Ledelsen udtaler, at medarbejdergruppen ændrede sig i januar på baggrund af en episode, hvor en borger var voldsomt udadreagerende. Dette fik indflydelse på personalesammensætningen, da en Side 9 af 20

10 Indikator 08.b: Tilbuddet benytter sig af ekstern faglig 5 (i meget høj grad medarbejder ikke længere kunne være på afdelingen. Der blev på denne baggrund etableret supervision ved konsulent i psykiatri, Jytte Bladt. Derudover fik medarbejderne kursus i frigørelsesteknikker. Medarbejderen som var udsat for episoden fik efterfølgende psykologhjælp. Arbejdstilsynet blev tilkoblet og gennemgik forløbet og godkendte eksisterende praksis og indsats. Medarbejderen beskriver daglig leder på følgende måde: - Hun er anerkende og engageret. Hun er med i samtaler omkring borgerne, og lytter anerkendende og respekterer vores faglighed. Hun kan skære igennem. God til at ligge det ud til medarbejderne ift,. pædagogisk indsats. Anerkendende ift. hvordan hun interagerer med borgerne. God fornemmelse for borgerne, samt god til at finde en balance i indsatsen og få tingene udført. - Jeg oplever hvordan, vi kommer til orde, har vores projekter og får lov til at passe dem, føler mig mødt. - Rammerne er således, at jeg ved, hvad jeg skal med borgerne, men også hvordan jeg kan udfylde rammer. - Muligheder for Freestyle og elastik. - Ansat siden marts, og forespurgt om der mangler eller efterspørges noget ved ledelsen, er svaret: "Ikke umiddbelbart". Medarbejderen oplever, at der er mulighed for at komme med ideer, at der er mulighed for at melde sig til opgaver der skal løftes. Medarbejderen fortæller videre, at der er en fornemmelse af at blive hørt og inddraget i pædagogiske overvejelser, og at det fungerer i praksis, at praksis bliver drøftet på personalemøder. Her opleves, at der er styr på strukturen, koordineringen og at der eksisterer en god ledelsesstil. Borger udtaler, at døren er altid åben for en snak, når afdelingslederen er til stede i huset. Ledelsen udtaler, at Autismecentret Vestsjælland anvendes i forhold til supervision af medarbejdere, og at dette har allerede påvirket udviklingen af praksis. Ledelsen fortæller, at udvikling af Side 10 af 20

11 supervision eller anden form for sparring for ledelse og medarbejdere opfyldt) medarbejdernes kompetencer står højt på dagsordenen, eksempelvis vedrørende psykiatri. Der søges midler igennem kompetenceudviklingsfonden. Ledelsen udtaler, at ekstern supervision af medarbejderne ikke er en fast del af dagligdagen. Der udtales, at rammen endnu ikke har været til det endnu, men at det overvejes i fremtidige rammer. Daglig leder anvender områdeleder til daglig sparring, og der trækkes på erfaring fra tidligere beskæftigelse. Ledelsen udtaler, at det prioriteres at der er plads til sparring med medarbejderne og at der er et behov for dette, målgruppen taget i betragtning. Afdelingsleder har sit kontor beliggende i Ellebo og døren er åben for sparring, samtale eller spørgsmål, endvidere udtaler daglig leder, at medarbejderne bruger hinanden i forhold til sparring og at det opleves velfungerende både i forhold til deres interne forståelse og faglighed. Daglig leder udtaler ligeledes, at medarbejderne byder ind med initiativer i forhold til udvikling af tilbuddets faglighed. Ledelsen beskriver, at håndtering af politikker og procedurer vedr. vold, magtanvendelser m.m. er på plads. Ledelsen beskriver, at der har været en proces omkring udarbejdelse af arbejdsplan, hvor medarbejdernes udspil ikke blev accepteret. Lederen udtaler, at arbejdsplanen er nerven og at der i videst muligt omfang prioriteres selvledelse med vilkår og rammer der tilgodeser målgruppen. Selvledelse kræver tydelige værdier og det er afdelingslederens opgave evt. at korrigere, hvis vilkår ikke overholdes. Der skal være ejerskab for beslutninger, udtaler ledelsen. Leder fortæller, at der er p-møder hver anden uge i 3 timer. Medarbejderen udtaler følgende omkring ekstern supervision og løbende sparring samt tilrettelæggelse af arbejdet i afdelingen: -afdelingsleder varetager udarbejdelse af arbejdsplan. Høj grad af frihed indenfor planlægning af arbejdsplan. Altid mulighed for at tilrettelægge sig ud af evt. problemer. Sætter stor pris på denne frihed. -mulighed for at få tid til projekter. "Der bliver flyttet rundt så jeg når mit projekt." Der er skal-ting, Side 11 af 20

12 og hvis ikke faste opgaver mulighed og plads til individuelle tiltag. - vidensdeling, journalsystem CSC, døgnrapport, mail, p-møder, korridor-pædagogik. Ekstern supervision. Vi har konsulent tilknyttet ift. en borger. Vi har ikke kollegial supervision som sådan. Vi har ikke behov for det lige nu, og tror vi vil få det, hvis der bliver behov for det. - et ønske om ekstern supervision en gang i måneden. Men er samtidig opmærksom på, at vi ikke skal opfinde problemer. -når den nye arbejdsplan kommer, vil det være mere hensigtsmæssigt at få supervision. da det vil ændre grundlæggende i struktureren. -personalemøder hver 14. dag, 3 timer. Vi når det vi skal. Strukturen på møder, består af et fast skema. Møde bliver prioriteret, og der udarbejdes et referat. Medarbejderen udtaler, at ved faglige eller personlige spørgsmål går vedkommende først til kollegaer og derefter leder. Leder opleves tilgængelig og hvis ikke planlægges en samtale. Medarbejderen oplever, at afdelingsleder er rigtig god at sparre med, både når det omhandler faglige eller personlige spørgsmål. Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Organisation og ledelse Kriterium 09: Tilbuddets daglige drift varetages kompetent I tilbuddet er der ansat 6 medarbejdere(pædagogisk udd.), og en PAU-elev og der forventes opstart af en pædagogstuderende. Belægning er ved tilsynsbesøget 7 ud af 12. Tilsynet er opmærksomt på, at områdeleder udtaler på vegne af myndighedsafdelingen, at der i takt med visitation af flere borgere vil følge flere medarbejderressourcer, og at ledelsen, medarbejderne og borgeren udtaler og giver udtryk for, at der for nuværende er sammenhæng mellem ressourcer og opgaver, og at der ifølge områdelederen er mulighed for at skrue på ressourcerne efter behov. Det fremgår af interview med en borger, at borgeren har en kontaktperson og "jeg ved, hvem jeg skal gå til i huset, og at der bliver lyttet til mig, og der bliver handlet og fulgt op på mine henvendelser og udmeldinger". Borgeren fortæller, at der er husmøde hver onsdag, hvor aktiviteter, besøg, ferier, madplan m.m. gennemgås. Tilsynet er opmærksomt på, at der i indeværende år har været en særlig voldsom episode mellem en borger og en Side 12 af 20

13 medarbejder. Derudover har der været omkring 10 episoder med vold eller trusler om vold. Tilsynet kan konstatere, at episoden er håndteret efter forskrifterne, og at der har været en efterbearbejdning i forhold til den konkrete medarbejder og personalegruppen. Der er overensstemmelse mellem medarbejdere og ledelse, når arbejdsmiljøet beskrives som godt fungerende med energi på forskellige fokuspunkter. Til sikring og understøttelse af arbejdsmiljøet anvendes udover AMR også en kaizen-tavle, som et redskab til en systematisk og handlingsorienteret tilgang til sikring af et godt arbejdsmiljø. Tilsynet kan konstatere, at der i Ellebos relativt korte eksistenstid, har været en lav personalegennemstrømning. Det fremgår, at der er fokus på en fast stab af vikarer, at introduktion vægtes og at vikarer vælges med omhu. Tilsynet kan konstatere, at sygefraværsprocenten er lav/middel. Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Organisation og ledelse Side 13 af 20

14 Indikator 09.a: Borgerne har i forhold til deres behov tilstrækkelig kontakt til personale med relevante kompetencer 4 (i høj grad opfyldt) Lederen beskriver, at der fra og med november måned er ansat 6 medarbejdere. Der er ansat uddannede pædagoger, en PAU-elev og der forventes opstart af pædagog-studerende. Vagtplan er beskrevet som følger: 7-15, og Der er primært behov for to personaler om aftenen i tidsrummet ellers er det primært alene-arbejde. Borgerne har mulighed for telefonisk at kontakte en nattevagt på Botilbuddet Svenstrup mellem Derudover er der pædagogiske indsatstimer i forhold til borgerens 141 handleplan. Belægningen er i november måned 7 ud af 12. Områdeleder udtaler på vegne af myndighedsafdelingen, at der i takt med visitation af flere borgere vil følge flere medarbejderressourcer. Ledelsen udtaler, at der er sammenhæng mellem ressourcer og opgaver, og områdeleder udtaler yderligere, at der er mulighed for at skrue henholdsvis op og ned på ressourcerne efter behov. Borgerne har alle egen kontaktperson, primær og sekundær med udgangspunkt i behovet fra målgruppen. Medarbejderen udtaler, at vedkommende er optaget af, at udvikle sine kompetencer generelt i forhold til målgruppen og specifikt i forhold til en bestemt borger og denne borgeres særlige ståsted. Borgeren udtaler, at jeg har en kontaktperson og jeg ved, hvem jeg skal gå til i huset. Borgeren fortæller, at der bliver lyttet til mig, og der bliver handlet og fulgt op på mine henvendelser og udmeldinger. Borgeren fortæller, at der er husmøde hver onsdag, hvor aktiviteter, besøg, ferier, madplan m.m. gennemgås. Borgeren fortæller, at han har boet her siden september 2013 og at han ikke har lyst til at flytte herfra. Har tidligere boet flere steder, hvor borgeren ikke var glad for at bo. Borgeren udtaler, at han er tilfreds med det personale der er her og at rammerne er gode. Borgeren fortæller, at vi spiser sammen med de andre borgere i vores klynge/fællesrum. Hvis der er problemer med andre borgeres adfærd, går jeg til en medarbejder og orientere om det. Indikator 09.b: 3 (i middel Tilbuddet havde opstart i november måned 2013 og der har været en lav Side 14 af 20

15 Personalegennemstrømningen på tilbuddet er ikke på højere niveau end sammenlignelige arbejdspladser Indikator 09.c: Sygefraværet blandt medarbejderne er ikke på højere niveau i forhold til sammenlignelige arbejdspladser Tema Gns. bedømmelse grad opfyldt) personalegennemstrømning. Ledelsen udtaler, at der er tilknyttet en fast stab af vikarer, som er udvalgt med omhu. Der er udarbejdet en introduktion til vikarer, der bl.a. indebærer føl-ordning. 5 (i meget høj grad opfyldt) Medarbejderen beskriver, at der, indtil nu, er meget lidt skift og gennemstrømning af kollegaer. Forbrug af vikarer, vi bruger dem ved sygdom. Der er udarbejdet en vikarliste. Sygefraværsprocenten 5,6 pct. og den betegnes som lav af ledelsen. Der er vikardækning for alt fravær fra medarbejderne, prioriteres højt. Der har grundet en episode, hvor en borgers udadrettede adfærd medførte en medarbejders sygefravær. Ledelsen udtaler, at der altid sker erstatning af en vikar ved sygefravær. Ledelsen fortæller, at der i forbindelse med arbejdsmiljøet anvendes Kaizen-tavle til at understøtte håndteringen og sikringen af et godt arbejdsmiljø. Kaizentavlen sikrer en systematisk og dynamisk tilgang og er meget inddragende i forhold til medarbejderne. Ledelsen udtaler, at arbejdsmiljøet opleves at være velfungerende med energi på. Vi finder en god balance i arbejdsmiljøet. Ledelsen udtaler, at der er borgere med udadrettet adfærd i tilbuddet og der har været konkrete episoder med vold eller trusler om vold. Der arbejdes med en struktur og håndtering af denne borger. Vold mod personale håndteres af ledelse og AMR og drøftes i sikkerhedsgruppen samt på p- møder. Vurdering ud fra skala om leder skal intervenere i forhold til medarbejder som har været involveret. * Vurdering af tema Udviklingspunkter *Fysiske rammer 4,3 Socialtilsyn Syd vurderer, at Botilbuddet Ellebo og dets fysiske rammer understøtter borgernes behov, udvikling og trivsel. Socialtilsyn Syd vurderer, at medarbejderne er Side 15 af 20

16 fagligt bevidst om målgruppens behov for struktur og overskuelighed og tilrettelæggelsen deraf, i både de inden - og udendørs rammer fysiske rammer. Socialtilsyn Syd vurderer, at de fysiske rammer understøtter målgruppens behov for selv at kunne tilrettelægge og afpasse omfanget af den sociale interaktion. Socialtilsynet er opmærksomt på, at der grundet sikkerhedshensyn sker aflåsning af skarpe knive i fælleskøkkenet. I og med tilbuddet endnu ikke har fuld belægning, er tilsynet opmærksomt på, at der endnu ikke er erfaringer med daglig drift i de fysiske rammer med fuld belægning, i forhold til målgruppens perspektiv og trivsel. Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Fysiske rammer Kriterium 14: Tilbuddets fysiske rammer understøtter borgernes udvikling og trivsel Tilsynet bemærker, at der er overensstemmelse mellem ledelsen, medarbejderen og borgeren når der udtales, at de fysiske rammer understøtter borgernes behov, udvikling og trivsel. Tilsynet kan ved forevisning af en borgers lejlighed konstatere, at den fremstår med et personligt præg og med mulighed for individuel indretning. Det fremgår af interview med en borger, at denne er glad for at bo i Ellebo, at vedkommende er glad for de fysiske rammer og det område han bor i. Der er ligeledes overensstemmelse mellem borgeren, medarbejderen og ledelsen, når opdelingen i klynger med dertilhørende fællesarealer italesættes som understøttende og centralt i forhold til at målgruppen kan til- og fravælge det social fællesskab efter behov. Tilbuddet er endnu ikke fyldt op og der er ingen erfaringer med daglig drift i de fysiske rammer med fuldt hus set i forhold til borgernes perspektiv og trivsel. Tilsynet er opmærksomt på, at knive er fjernet og aflåst i fælleskøkkenet med baggrund i et sikkerhedshensyn til Side 16 af 20

17 medarbejderne. Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Fysiske rammer Indikator 14.a: Borgerne trives med de fysiske rammer 5 (i meget høj grad opfyldt) Tilsynet observerer ved rundvisning, at fysiske rammer er opdelt i 3 klynger med hver 4 lejligheder. Tilbuddets fysiske rammer fremgår moderniseret og istandsat. Fælleslokalerne fremstår indbydende og rengjorte. Beliggenheden i et stille og roligt kvarter understøtter målgruppens behov for tryghed, struktur og overblik. Tilbuddet er endnu ikke fyldt op og der er ingen erfaringer med daglig drift i de fysiske rammer med fuldt hus set i forhold til borgernes perspektiv og trivsel. Ledelsen udtaler, at de fysiske rammer med 3 klynger á 4 lejligheder understøtter den pædagogiske indsats og dermed borgernes trivsel. Indikator 14.b: De fysiske rammer og faciliteter imødekommer borgernes særlige behov 3 (i middel grad opfyldt) Medarbejderen udtaler, at de fysiske rammer er gode, at borgerne generelt trives i de fysiske rammer. Muligheden for at placere borgerne i små klynger med 4 borgere boende sammen beskrives som et godt udgangspunkt for at tilgodese målgruppens behov. Ledelsen udtaler, at muligheden for små grupper á 4 imødekommer borgernes/målgruppens særlige behov. Ligeledes beskrives beliggenheden, i et roligt villakvarter på en forholdsvis stor ugenert grund, at tilgodese målgruppens store behov for overskuelighed og tryghed. Ledelsen forklarer, at der er udarbejdet en struktur omkring madlavning i køkkenet, som betyder, at der kun må være en borger af gangen. Dette med baggrund i at køkkenerne er små. På baggrund af en episode med trusler om brug af kniv fra en borger, er alle knive fjernet i fællesarealerne og aflåst i køkkenerne. Dette er besluttet af områdelederen ud fra et sikkerhedshensyn for medarbejderne, og fordi det af områdelederen ikke anses som et indgreb i borgerens/borgernes selvbestemmelsesret. Ledelsen udtaler, at der for en borgers vedkommende er udarbejdet særlige fysiske foranstaltninger, der tilgodeser borgerens individuelle specifikke behov for total afsondrethed, total afskærmning og total lydisolering. Side 17 af 20

18 Indikator 14.c: De fysiske rammer afspejler, at tilbuddet er borgernes hjem 5 (i meget høj grad opfyldt) Medarbejderen udtaler følgende om, hvorvidt faciliteterne imødekommer borgernes særlige behov: - fysiske rammer understøtter den pædagogiske indsats og dets intentioner. - det er ofte medarbejderne der skal motivere og igangsætte initiativer i forhold til anvendelse af fællesarealer. Borgerne har svært ved at udnytte de fysiske rammer uden medarbejdernes motivation. - beliggenheden er god, men en anelse isoleret i forhold til dagligdags udfordringer, så som, at komme i banken, en tur ind i byen(sønderborg) m.m. - nærområdet giver fantastiske rammer som borgerne benytter sig af i dagligdagen. - opleves uhensigtsmæssigt at en lejlighed er placeret ud mod haven, set ud fra en borgers særlige specifikke behov sat op mod de andre borgeres behov. Borgeren udtaler, vedkommende er glad for at bo her og føler sig tryg. Ligeledes giver borgeren udtryk for, området der omkranser Ellebo er et dejligt, stille og behageligt område at færdes i. Borgeren går selv rundt i området og handler selv. Borgeren fortæller, at det er en sjov og god måde Ellebo er bygget op på. Borgeren sætter pris på, at kunne til- og fravælge det sociale fællesskab, og det giver huset og indretningen mulig for. Borgeren giver udtryk for, indtil videre, at have rigeligt socialt samvær i egen klynge og involverer sig ikke med de andre borgere i huset og deres klynger. Tilbuddets bedømmelse Spindelvævet vises ikke, da vurderingen af ovenstående temaer ikke danner grundlag for en retvisende grafisk fremstilling. 6. Økonomiske og organisatoriske forhold (jf i Lov om socialtilsyn) Side 18 af 20

19 *Bemærkninger til bestyrelsesvedtægter Beskrivelse af tilbuddets bestyrelse *Budgetforudsætninger Årlig omsætning Soliditetsgrad Overskud Ejendomsudgifter Lønomkostninger Omkostninger, særlig ekspertise Omkostninger, leder Personaleomsætning Lønomkostninger, fast personale Omkostninger, kompetenceudvikling Omkostninger, bestyrelseshonorarer - Sygefravær 5,61 Revisionspåtegning Nej Dato for revisionspåtegning Tilbudstype: ABL 105, stk. 2. Takster Tilbudstype: ABL 105, stk. 2. Side 19 af 20

20 Tilbudstype: ABL 105, stk. 2. Tilbudstype: ABL 105, stk. 2. Tilbudstype: ABL 105, stk. 2. Tilbudstype: ABL 105, stk. 2. Takstniveau Ydelse Pr. time Pr. stk. Pr. dag/døgn Pr. md. Niveau 1 socialpædagogisk støtte 1.784,00 Side 20 af 20

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport sociale tilbud

Tilsynsrapport sociale tilbud Tilsynsrapport sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den fornødne kvalitet og samlet set fortsat opfylder

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport sociale tilbud

Tilsynsrapport sociale tilbud Tilsynsrapport sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den fornødne kvalitet og samlet set fortsat opfylder

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport. Tilbud: Mariested

Tilsynsrapport. Tilbud: Mariested Tilsynsrapport Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den fornødne

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport sociale tilbud

Tilsynsrapport sociale tilbud Tilsynsrapport sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den fornødne kvalitet og samlet set fortsat opfylder

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport sociale tilbud

Tilsynsrapport sociale tilbud Tilsynsrapport sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den fornødne kvalitet og samlet set fortsat opfylder

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Ny godkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Intentionerne med socialtilsynets kvalitetsmodel - model for kvalitetsvurdering af sociale tilbud. Temaseminar i Partnerskabsnetværket 30.

Intentionerne med socialtilsynets kvalitetsmodel - model for kvalitetsvurdering af sociale tilbud. Temaseminar i Partnerskabsnetværket 30. Intentionerne med socialtilsynets kvalitetsmodel - model for kvalitetsvurdering af sociale tilbud Temaseminar i Partnerskabsnetværket 30. maj 2017 Dagsorden 1. Kort introduktion til tilsynsreformen, de

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Socialtilsyn Syds tilsynsrapporter for 2016 for tilbud i Handicap & Psykiatri

Socialtilsyn Syds tilsynsrapporter for 2016 for tilbud i Handicap & Psykiatri Social & Sundhed Handicap og Psykiatri Dato: 18. maj 2017 Sagsnr.: 16/21304 Sagsbehandler: Ellen Ross Rasmussen Direkte tlf.: 73766002 E-mail: er.chk@aabenraa.dk Socialtilsyn Syds tilsynsrapporter for

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Godkendelsesrapport eksisterende sociale tilbud

Godkendelsesrapport eksisterende sociale tilbud Godkendelsesrapport eksisterende sociale tilbud Praktiske oplysninger Godkendelsesrapporten er en opsummering af socialtilsynets vurdering af, om tilbuddet samlet set opfylder betingelserne for godkendelse,

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Ny godkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har

Læs mere

Oversigt over re-godkendelser af sociale tilbud 2014

Oversigt over re-godkendelser af sociale tilbud 2014 GLADSAXE KOMMUNE Social- og handicapafdelingen Oversigt over re-godkendelser af sociale tilbud 2014 NOTAT Dato: 27.februar 2015 Af: Malene Ravn Teksten nedenfor er kopieret fra den samlede konklusion af

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Ny godkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Godkendelsesrapport nye sociale tilbud

Godkendelsesrapport nye sociale tilbud Godkendelsesrapport nye sociale tilbud Praktiske oplysninger Godkendelsesrapporten er en opsummering af socialtilsynets vurdering af, om tilbuddet samlet set opfylder betingelserne for godkendelse, jf.

Læs mere

Tilsynsrapport sociale tilbud

Tilsynsrapport sociale tilbud Tilsynsrapport sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den fornødne kvalitet og samlet set fortsat opfylder

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere