Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd"

Transkript

1 Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den fornødne kvalitet og samlet set fortsat opfylder betingelserne for godkendelse, jf. 6 og i Lov om socialtilsyn. En del af oplysningerne i tilsynsrapporten skal, jf. 22 i Lov om socialtilsyn, fremgå af Tilbudsportalen. Disse oplysninger er markeret med * Socialtilsynets bedømmelse af kvaliteten foretages med udgangspunkt i kvalitetsmodellens kriterier og indikatorer ved hjælp af en 5- trins skala jf. 6 i Lov om socialtilsyn. Kvalitetsbedømmelsen indgår i en kvalitetsvurdering, hvor socialtilsynet, afhængig af tilbudstype og målgruppen, har mulighed for at inddrage andre relevante forhold, der ligger inden for de 7 temaer, men som ikke er indeholdt i indikatorer og kriterier. Socialtilsynet indhenter og vurderer endvidere øvrige oplysninger, der har betydning for godkendelsen, herunder økonomiske og organisatoriske forhold jf i Lov om socialtilsyn. Oplysningerne indgår i vurderingen af, om tilbuddet samlet set fortsat opfylder betingelserne for godkendelse. Tilsynsrapporten og konklusionerne heri indgår i socialtilsynets feedback og opfølgning i forhold til tilbuddet. For tilbud med flere afdelinger udarbejdes der én samlet kvalitetsvurdering. Side 1 af 19

2 1. Stamoplysninger *Tilbuddets navn: *Adresse: *Kontaktoplysninger: *Tilbudstyper: *Målgrupper: Botilbud Løkken Løkken Nordborg Tlf.: Hjemmeside: ABL 105, stk. 2 (almen ældrebolig/handicapvenlig bolig) 25 til 39 år (udviklingshæmning) Pladser i alt: 9 Tilsynsrapporten er udarbejdet af: Dato for tilsynsrapport: Flemming Syrak Bøgebjerg Hansen (Socialtilsyn Syd) Samlet vurdering (jf. 6 og i Lov om socialtilsyn) *Samlet vurdering: Tilsynets indsamlede informationer om tilbuddet vil indgå i den lovbestemte re-godkendelsesvurdering, der skal have fundet sted inden udgangen af Side 2 af 19

3 *Afgørelse: Godkendelse afventer Påbud: Opmærksomhedspunkter: 3. Oplysninger om datakilder Dokumenter: Observation Interview Interviewkilder Tilbudsportalen, Botilbud Løkken Sønderborg kommunes hjemmeside ( Besigtigelse af samtlige de fysiske rammer Socialtilsyn Syd har interviewet følgende: - områdeleder og afdelingsleder - medarbejder (Pædagog) - borger, interview - borger, besøg i lejlighed Beboere Ledelse Medarbejdere Side 3 af 19

4 4. Oplysninger om tilsynsbesøg Dato Oversigt over tilsynsbesøg Tilsynskonsulenter Flemming Syrak Bøgebjerg Hansen Afdelinger Besøgstype Anmeldt Særligt fokus på udvalgte temaer, kriterier eller indikatorer Side 4 af 19

5 5. Bedømmelse og vurdering af kvalitet (jf. 6 i Lov om socialtilsyn) Nedennævnte figur illustrerer tre centrale elementer, der indgår i socialtilsynets vurdering af hvorvidt tilbuddet har fornøden kvalitet og samlet set fortsat opfylder betingelserne for godkendelse. Dette afsnit omhandler bedømmelse og vurdering af kvalitet. Samlet vurdering af om tilbuddet kan godkendes: For at kunne træffe en afgørelse indhenter og vurderer Socialtilsynet øvrige oplysninger, der har betydning for fortsat godkendelse, herunder oplysninger om økonomiske og organisatoriske forhold jf. Lov om socialtilsyn ( 12-18) samt relaterede lovgivninger fx Lov om social service, retssikkerhedsloven m.m. Kvalitetsvurdering: Socialtilsynet laver en samlet vurdering af kvaliteten ud fra kvalitetsmodellens syv temaer ( 6). I den samlede vurdering af om tilbuddet fortsat har den fornødne kvalitet, kan det være relevant at inddrage forhold, der falder inden for de 7 temaer, men som ikke er indeholdt i kvalitetsmodellens kriterier og indikatorer. Kvalitetsbedømmelse: Socialtilsynet bedømmer tilbuddet ud fra kvalitetsmodellens kriterier og indikatorer. Side 5 af 19

6 - 5.1 Kvalitetsmodellen I kvalitetsmodellen er både 'Gns. bedømmelse' på temaniveau og 'Bedømmelse' på indikatorniveau angivet på følgende skala: 5. i meget høj grad opfyldt. 4. i høj grad opfyldt. 3. i middel grad opfyldt. 2. i lav grad opfyldt. 1. i meget lav grad opfyldt. Vurderingen af temaerne bygger på kvalitetsbedømmelsen, og der kan, afhængigt af tilbudstype og målgruppe, inddrages andre relevante forhold, som ikke er indeholdt i kvalitetsmodellens indikatorer. Tema *Organisation og ledelse Gns. bedømmelse * Vurdering af tema Udviklingspunkter 4,1 Socialtilsyn Syd vurderer, at der er tale om en faglig kompetent ledelse med en stærk samlet erfarings- og uddannelsesbaggrund. Socialtilsynet vurderer, at organisationen, Sønderborg kommune har udarbejdet strategier der mæres helt ude i de enkelte tilbud herunder Botilbud Løkken. Socialtilsynet vurderer, at ledelsen har et velfungerende samarbejde og fremstår som et synligt lederteam. Socialtilsyn Syd vurderer, at arbejdsmiljøet indeholder udfordringer, som ledelsen erkender og bevidst håndterer og har håndteret, og at det så vidt muligt foregår i samarbejde med medarbejderne. Socialtilsyn Syd vurderer, at ledelsen i denne proces har fagligheden og målgruppen for øje. Socialtilsyn Syd vurderer, at samarbejdet mellem ledelsen og medarbejderne er velfungerende og præget af gensidig tillid. Socialtilsynet er opmærksomt på, at Side 6 af 19

7 medarbejderne, sidste år, er blevet underlagt en ny ledelse, og at dette har været en hård proces med mange ændringer og nye tiltag Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Organisation og ledelse Kriterium 08: Tilbuddet har en faglig kompetent ledelse Det fremgår at interview med ledelsen, at Botilbud Løkken er underlagt en ledelse med stor uddannelses- og erfaringsmæssig baggrund. Tilsynet konstaterer, at der er udarbejdet en tydelig funktionsbeskrivelse af ledelses- og arbejdsopgaver mellem områdeleder og afdelingsleder, og at samarbejdet i ledelsen er velfungerende. Det fremgår at interview med medarbejderen og ledelsen, at der har, og stadig er udfordringer i arbejdsmiljøet. Tilsynet er opmærksomt på, at der er indsat en ny leder, hvis fokus og omdrejningspunkt har været et opgør med medarbejdernes historik og interne forforståelse. Tilsynet vurderer, at der i samarbejdet mellem ledelsen og medarbejderne, og i samarbejdet mellem medarbejderne eksisterer udfordringer, som omhandler medarbejdernes forskellige faglige forudsætninger, og at der fortsat arbejdes med denne proces, og at der opleves en positiv udvikling omkring dette. Tilsynet er opmærksomt på, at der ved seneste trivselsmåling konstateres et forbedret positivt resultat. Det fremgår af interview med medarbejder og ledelsen, at samarbejdet mellem ledelsen og medarbejderen beskrives som velfungerende og præget af gensidig tillid. Tilsynet bemærker, at der fra medarbejderens side gives udtryk for, at afdelingslederen generelt har relevante kompetencer, er deltagende og opmærksomt på og omkring den pædagogiske udvikling samt tilgængelig for dialog. Samtidigt er tilsynet opmærksomt på, at medarbejderen giver udtryk for at være underlagt politiske beslutninger, i et sådant omfang, at medarbejderen ind i mellem, føler det nødvendigt, at påtage sig rollen som borgerens advokat. Der gives endvidere, af medarbejderen udtryk for, et ønske om en til tider mere struktureret ledelse, hvor vi tager en ting af gangen. Tilsynet er opmærksomt på, at der er mulighed for ekstern supervision og at dette har været anvendt i forhold til arbejdsmiljøet, og tilsynet er ligeledes opmærksomt på, at der af medarbejderen, på baggrund af gode resultater Side 7 af 19

8 og erfaringer, efterspørges mere ekstern supervision. Side 8 af 19

9 Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Organisation og ledelse Indikator 08.a: Ledelsen har relevante kompetencer i forhold til at lede tilbuddet 5 (i meget høj grad opfyldt) Afdelingsleder på Botilbuddet Løkken er uddannet pædagog, og har diplomuddannelse i ledelse. Ledelseserfaring på ca. 5 år indenfor det specialpædagogiske område med stort kendskab til målgruppen, har været afdelingsleder på Løkken siden april Der har været et velfungerende samarbejde med eksisterende områdeleder i 5 år. Der er udarbejdet funktionsbeskrivelser for både områdeleder og afdelingsleder. Afdelingsleder står primært for daglig ledelse, drift, pædagogisk ansvar og arbejdsplaner. Afdelingsleder varetager MUS-samtaler. Områdeleder står for økonomi og den mere strategiske ledelse. Er ligeledes leder for hele ØSTområdet i Sønderborg. I øvrigt er områdelederen opmærksom på daglig drift og er deltagende i det omfang det er muligt og har så vidt muligt hænderne på hele. Medarbejderen udtaler følgende om ledelsen og især afdelingslederen: - afdelingsleder har relevante kompetencer - er deltagende i den pædagogiske udvikling - er opmærksom omkring det pædagogiske arbejde - opleves tilgængelig, døren er åben for dialog og for at tømme posen Medarbejderen fortæller, at hun naturligt i dagligdagen primært har kontakt til afdelingslederen og kun ved mere overordnede emner kontakt til områdeleder. Medarbejderen udtaler, at man er underlagt politiske beslutninger ift. hvilken vej vi skal bevæge os. Medarbejderen udtaler, at man inddrages ift. hvad der forventes af os og ellers opleves ikke megen indflydelse på strategi og vejen dertil. Medarbejderen giver udtryk,at opleve sig selv og sin rolle som, at være advokat for borgerne ift. overordnede politiske beslutninger og sikre borgernes livskvalitet. Her nævnes bl.a. eksempel på forringelse af borgernes muligheder for at komme ud at rejse. Side 9 af 19

10 Indikator 08.b: Tilbuddet benytter sig af ekstern faglig supervision eller anden form for sparring for ledelse og medarbejdere 4 (i høj grad opfyldt) Ledelsen udtaler, at der har været foretaget en trivselsmåling, fra Sønderborg kommune med involvering af AMR, i personalegruppen omhandlende den daglige ledelse - med et positivt resultat til følge. Ledelsen informerer om, at medarbejderne får ekstern supervision hver 8. uge, og, at det er ledelsens opfattelse, at der har og er et behov for dette, når medarbejdergruppens historik og interne udfordringer tages i betragtning. Endvidere udtaler ledelsen, at de sidder med en fornemmelse af, at medarbejdergruppen kan og vil målgruppen og kan og vil udvikling. Ligeledes er den eksterne supervision med til at forberede og rumme kommende arbejdsopgaver, bl.a. i forhold til mere samarbejde med personalet i Botilbuddet Bohjørnet. Der er mulighed for faglig ekstern supervision i det omfang der er behov, udtaler ledelsen. Afdelingslederen udtaler, at vedkommende selv løbende får ekstern supervision, og afdelingslederen giver udtryk for at det er vigtigt at have et forum, hvor tingene kan skilles ad så det er muligt at være til stede i sin ledelsesrolle. Ligeledes anvender afdelingsleder områdelederen til sparring. Ledelsen beskriver samarbejdet mellem medarbejderne som udfordrende, blandt andet med den begrundelse at medarbejdernes faglige ståsteder er forskelligt, men samtidigt at mange medarbejdere er vokset med opgaverne. Samarbejdet mellem ledelsen og medarbejderne beskrives som velfungerende, præget af gensidig tillid og takles til dels individuelt. Der er personalemøde hver anden uge i timer. Første time har afdelingslederen sat sig på. Afdelingslederen udtaler, at der på personalemøderne, arbejdes bevidst og strategisk, med indføring af en faglig integritet i medarbejdergruppen. Medarbejderen udtaler, at vi har ekstern supervision 3-4 gange om året. Det har fungeret godt, men hyppigheden kunne være oftere. Medarbejderen fortæller, at vi lige nu beskæftiger os med det psykiske arbejdsmiljø. Medarbejderen udtaler, at der har været et dårligt arbejdsklima, man at den eksterne supervision har hjulpet til, at vi har fået et andet syn på hinanden og fået indsigt i hinandens tankegange. Medarbejderen oplever og udtaler, at det går den rigtige vej, men at vi ikke er helt i hus endnu. Medarbejderen udtaler, at vi som samlet personalegruppe er meget fagligt forskellige og har meget forskellige faglige ståsteder. Side 10 af 19

11 Medarbejderen udtaler endvidere, at vedkommende er meget optaget af og engageret i det pædagogiske arbejde i tilbuddet. Medarbejderen oplever, at afdelingslederen har været med i denne proces - iagttaget og lyttet med og været bekendt med, at samarbejdet ikke har fungeret særlig godt. Medarbejderen udtaler, at der i samarbejdet med ledelsen er plads til at sige sin mening, og at få "lorten på bordet". Medarbejderen fortæller videre, at tilbuddet tidligere var underlagt en svag ledelse. Medarbejderen giver udtryk for, at et ønske om mere struktureret ledelse og at tingene bliver fulgt mere til dørs, at vi tager en ting af gangen. Medarbejderen forklarer, at der er p-møde hver 14. dag af 3 timers varighed, hvor afdelingslederen har den første time til rådighed. Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Organisation og ledelse Kriterium 09: Tilbuddets daglige drift varetages kompetent Det fremgår af interview med ledelsen og medarbejderen, at der udelukkende er ansat pædagogisk uddannet medarbejdere samt en husassistent. Tilsynet konstaterer, at arbejdsplanen udarbejdes af afdelingslederen, og at medarbejderen giver udtryk for tilfredshed med arbejdsplanens tilrettelæggelse. Det fremgår af interview med ledelsen, at den faglige udvikling har været stillestående i tilbuddet. Det fremgår ligeledes af interview af medarbejderen, at det opleves, at vi som personale har et forskelligt engagement og et uensartet fagligt ståsted. Det fremgår ligeledes af interview med medarbejderen, at overordnede politiske beslutninger har medført mindre tid til samvær med borgerne. Ud fra interview med ledelsen og medarbejderen fremkommer der oplysninger, der indikerer, at ledelsen anskuer et tilfredsstillende forhold mellem ressourcer og arbejdsopgaver, hvor medarbejderen giver udtryk for, at det er er svært, at vurdere, hvorvidt forholdet er tilfredsstilende. Det fremgår af interview med medarbejderen og afdelingslederen, at der vedrørende to borgeres interne problemer/udfordringer eksisterer og verserer nogle faglige udfordringer som håndteres ved, at der er tilført ekstra ressourcer, og ved at tilbyde ekstern supervision. Der er overensstemmelse, når ledelsen og medarbejderne udtaler, at arbejdsmiljøet prioriteres og er i en proces, hvor der er sket fremskridt, men at vi endnu ikke er i mål. AMR er involveret i denne proces, ligesom en ny APV er Side 11 af 19

12 på trapperne. Det fremgår af interview med medarbejderen, at arbejdsmiljøet ikke er et fast punkt på dagsordenen, og at Kaizen-tavlen endnu ikke er fuldt implementeret i dagligdagen. Tilsynet bemærker, at medarbejderen giver udtryk for, at der omkring arbejdsmiljøet efterhånden er fundet et fornuftigt leje. Der er en lav sygefraværsprocent og en lav personalegennemstrømning. Side 12 af 19

13 Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Organisation og ledelse Indikator 09.a: Borgerne har i forhold til deres behov tilstrækkelig kontakt til personale med relevante kompetencer Indikator 09.b: Personalegennemstrømningen på tilbuddet er ikke på højere 2 (i lav grad opfyldt) 4 (i høj grad opfyldt) Der er udelukkende ansat pædagogisk uddannet medarbejdere samt en husassistent. Ledelsen udtaler, at den faglige udvikling i en årrække har stået stille i tilbuddet. Ledelsen fortæller, at der er et tilfredsstillende forhold mellem ressourcer og arbejdsopgaver, og ved behov foregår der en løbende korrigering. Afdelingsleder står for udarbejdelse af arbejdsplaner og medarbejdernes ønsker medtages i det omfang det er muligt. Borgerne har til daglig kontaktpersoner, men alle i huset har et ansvar for borgerne, udtaler afdelingslederen og fortæller videre, at afdelingslederen involveres eksempelvis, hvis pårørende har bemærkninger til den pædagogiske linje i tilbuddet. Medarbejderen giver udtryk for, at der har været flere, politisk betingede omlægninger af arbejdsopgaver, der har medført mindre tid sammen med borgerne. På denne baggrund udtaler medarbejderen, at det lige nu er svært, at vurdere forholdet mellem ressourcer og opgaver. Medarbejderen giver udtryk for, at arbejdsplanen fungerer fint, og det er muligt at komme med ønsker, men at driften skal passe først og fremmest. Borgeren (er efter eget ønske, ledsaget af områdeleder under interviewet) udtaler, at der ind i mellem er udskiftning af medarbejdere og af vikarer. Men at der er mange faste vikarer, som jeg kender. Borgeren udtaler, at hver torsdag er han med til maddag, hvor han får hjælp og vejledning i forhold til at tilberede aftensmaden til alle i tilbuddet. Derudover har han en fast hjemmedag(indsatstimer), hvor han eksempelvis handler ind eller gør rent. Ledelsen udtaler, at personalegennemstrømninger har været lav. En afdelingsleder er stoppet og en medarbejder. Ledelsen giver udtryk for, at der arbejdes for at fastholde medarbejderne, men at det faglige ståsted for medarbejderne skal afspejles i målgruppens behov. Ledelsen udtaler, at hun Side 13 af 19

14 niveau end sammenlignelige arbejdspladser Indikator 09.c: Sygefraværet blandt medarbejderne er ikke på højere niveau i forhold til sammenlignelige arbejdspladser 5 (i meget høj grad opfyldt) overordnet har et ønske om at Løkken skal indeholde social kapital og være et godt sted at være. Ledelsen beskriver, at der er tilknyttet faste vikarer, og at medarbejderne selv tilkalder vikarer efter behov. Medarbejderen giver udtryk for, at der opleves mange vikarer, og at det, efter medarbejderens synspunkt ville være bedre at ansætte en fast personale mere, da der bruges megen tid på oplæring af vikarer, og at det også går ud over kvaliteten af indsatsen i tilbuddet. Medarbejderen udtaler, at det er faste vikarer som anvendes mest muligt. Sygefraværsprocenten er 4,33. Ledelsen udtaler, at der har været en medarbejder, som har haft et længere sygefravær, som beskrives, ikke at være arbejdsrelateret. Ledelsen udtaler, at AMR er involveret i forhold til det psykiske arbejdsmiljø. Endvidere skal der udarbejdes en ny APV, hvor udkommet skal medtænkes og indarbejdes i daglig ledelse og udvikling deraf. Ledelsen udtaler endvidere, at APV bliver suppleret af en Kaizen-tavle, som et systematisk og dynamisk hjælperedskab for AMR og ledelsen i forhold til løbende, at sikre en indsats i forhold til det generelle arbejdsmiljø. Ledelsen udtaler, at arbejdsmiljøet er i en positiv proces. Medarbejderen giver udtryk for, at der ikke er meget sygefravær og at det ikke er arbejdsrelateret. Medarbejderen udtaler, at Kaizen-tavlen endnu ikke er i brug, men at der har været en introduktion til brug af den. Medarbejderen fortæller, at arbejdsmiljøet ikke er et fast punkt på dagsordenen ved personalemøder. Medarbejderens indtryk af det generelle arbejdsmiljø er, at vi som medarbejdere er engageret på hver vores måde, der er et forskelligt engagement. Medarbejderen udtaler, at det godt kan mærkes, at vi har været i gang omkring arbejdsmiljøet, der er nu mere åbenhed og færre konflikter. Vi har fundet er fornuftigt leje. Medarbejderen udtaler, at vedkommende er bekendt med håndtering af akut opståede Side 14 af 19

15 Tema Gns. bedømmelse problemstillinger og henviser til en konkret mappe i tilbuddet der understøtter håndtering af vold, krisesituation m.m.. Medarbejderen og afdelingslederen udtaler, at der vedrørende to borgeres interne problemer/udfordringer eksisterer og verserer nogle udfordringer som håndteres ved, at der er tilført ekstra ressourcer og medarbejderne får ekstern supervision deromkring. Der påtænkes ligeledes tilknytning af VISO ift. denne udfordring. I denne forbindelse er der registreret trusler om vold, i forhold til personalet og mellem borgerne. Det bliver indberettet og derudover ført ind CSCjournaliseringssystemet. * Vurdering af tema Udviklingspunkter *Fysiske rammer 3,3 Socialtilsyn Syd vurderer, at de fysiske rammer, overordnet, er velegnede og hensigtsmæssige målgruppen taget i betragtning, men at fællesarealerne ikke understøtter den pædagogiske indsats i tilbuddet, når/hvis det omhandler muligheden for, at håndtere konflikter eller skærme borgerne. De trange fællesrammer øger risikoen for magtanvendelser. Socialtilsynet vurderer, at borgernes lejligheder fremstår i god stand, med et personligt præg og med en individuel indretning. Tilsynet bemærker, at der af borgerne gives udtryk for stor tilfredshed med de fysiske forhold og trivsel dermed i dagligdagen. Socialtilsyn Syd anbefaler, at der fremadrettet arbejdes med følgende udviklingspunkter: - I forhold til arbejdet med en målgruppe, der indeholder mulighed for udadreagerende adfærd, vurderes det som væsentligt, at de samlede fysiske rammer understøtter en indsats, der giver mulighed for, at rumme de udfordringer, som målgruppen indebærer, og understøtter indsatsens formål og indhold, på en fleksibel, sikker og struktureret måde. Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Fysiske rammer Kriterium 14: Tilbuddets fysiske Tilsynet kan ved rundvisning i tilbuddet konstatere, at der i et begrænset omfang er overensstemmelse, når der Side 15 af 19

16 rammer understøtter borgernes udvikling og trivsel udtales, at de fysiske rammer understøtter borgernes udvikling og trivsel. Det fremgår af interview med ledelsen og medarbejderen, at tilbuddets fællesarealer er trange og mangler plads/faciliteter til ar rumme alle i tilbuddet. Det fremgår ligeledes, at de fysiske rammer ikke understøtter den pædagogiske indsats i tilbuddet, når det omhandler muligheden for, at håndtere konflikter eller skærme borgerne. Tilsynet er opmærksomt på, at ledelsen overvejer udvidelse af fællesarealer med inddragelse af et yderligere rum (eksisterende kontor-rum) i hovedhuset, hvor fællesarealer er beliggende. Det fremgår af interview med borgeren, at vedkommende er meget glad for at bo her og meget glad for fællesrummene. Tilsynet kan ved forevisning af to borgeres lejligheder konstatere, at de fremstår med et personligt præg og med en individuel indretning. Side 16 af 19

17 Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Fysiske rammer Indikator 14.a: Borgerne trives med de fysiske rammer 3 (i middel grad opfyldt) Der fremgår følgende på tilbudsportalen, der vedrører de fysiske forhold på tilbuddet: "Botilbud Løkken er et et-planshus, omgivet af grønne græsarealer. Der er 5 lejligheder og fællesarealet. Huset ligger tæt ved Nordborg centrum. Dertil er et anneks, som ligger bag hovedhuset. Her er der 4 lejligheder, som bliver udlejet af Danbo." Tilsynet observere på rundvisning, at ovenstående beskrivelse er dækkende i forhold til de faktuelle fysiske rammer. Ledelsen udtaler, at det er en udfordring, at Botilbud Løkken har to forskellige boligforeninger. Annekset, Storegade har ingen fællesarealer. Det betyder, at fællesrummet tilknyttet hovedhuset til tider har trange fysiske vilkår. Ledelsen understreger, at det er et vilkår lige nu, men at personalet arbejder efter bedste evne med denne problematik. Ledelsen beskriver, at Botilbud Løkken er fuldt integreret i nærmiljøet. Medarbejderen udtaler, at borgerne trives i de fysiske rammer. Vi startede med 5 borgere og er nu 9, det betyder at ikke alle kan være i fællesrummet eller få en sofa at sidde i. Medarbejderen giver udtryk for, at det ikke betyder så meget i dagligdagen, da borgerne enten på skift er ude af huset eller er hos dem selv. Derudover er der, af borgerne ved husmøder/beboermøder udarbejdet nogle velfungerende husregler. Medarbejderen oplever ikke problemer for borgerne ved at de er tilknyttet 2 boligforeninger. Indikator 14.b: De fysiske rammer og faciliteter imødekommer borgernes særlige 2 (i lav grad opfyldt) Borgeren (er efter eget ønske, ledsaget af områdeleder under interviewet) udtaler, at være meget glad for at bo i Storegade(anneks) og meget glad for fællesrummene, som jeg bruger meget. Ledelsen udtaler, at de fysiske rammer og faciliteter generelt imødekommer borgernes særlige behov. Der er grænser for hvilke fysiske handicaps der kan rummes i tilbuddet. Ledelsen udtaler, at de fysiske rammer ikke understøtter den pædagogiske indsats ved konflikter og Side 17 af 19

18 behov Indikator 14.c: De fysiske rammer afspejler, at tilbuddet er borgernes hjem 5 (i meget høj grad opfyldt) at der mangler muligheder for at skærme borgerne i fællesarealer. Ledelsen udtaler, at der påtænkes at udvide fællesrummene med inddragelse af et eksisterende kontor. Ledelsen beskriver, at køkkenet anvendes på skift til træning i madtilberedning. Medarbejderen udtaler, at det er problematisk at borgerne fra Storegade/anneks ikke har mulighed for at komme på toilet, når de er i hovedhuset, men at de så fald skal gå over til dem selv. Tilsynet besøger og ser to lejligheder under tilsynsbesøget. Disse to lejligheder fremstår med et individuelt og personligt præg og indrettet efter borgernes ønsker og behov. Fællesrammerne fremstår ligeledes hjemligt indrettet. Tilbuddets bedømmelse Spindelvævet vises ikke, da vurderingen af ovenstående temaer ikke danner grundlag for en retvisende grafisk fremstilling. 6. Økonomiske og organisatoriske forhold (jf i Lov om socialtilsyn) *Bemærkninger til bestyrelsesvedtægter Beskrivelse af tilbuddets bestyrelse Side 18 af 19

19 *Budgetforudsætninger Årlig omsætning Soliditetsgrad Overskud Ejendomsudgifter Lønomkostninger Omkostninger, særlig ekspertise Omkostninger, leder Personaleomsætning Lønomkostninger, fast personale Omkostninger, kompetenceudvikling Omkostninger, bestyrelseshonorarer - Sygefravær 3,70 Revisionspåtegning Nej Dato for revisionspåtegning Takster Tilbudstype: ABL 105, stk. 2. Takstniveau Ydelse Pr. time Pr. stk. Pr. dag/døgn Pr. md. Niveau 1 socialpædagogisk støtte 2.433,00 Side 19 af 19

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport sociale tilbud

Tilsynsrapport sociale tilbud Tilsynsrapport sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den fornødne kvalitet og samlet set fortsat opfylder

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport sociale tilbud

Tilsynsrapport sociale tilbud Tilsynsrapport sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den fornødne kvalitet og samlet set fortsat opfylder

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport. Tilbud: Mariested

Tilsynsrapport. Tilbud: Mariested Tilsynsrapport Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den fornødne

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport sociale tilbud

Tilsynsrapport sociale tilbud Tilsynsrapport sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den fornødne kvalitet og samlet set fortsat opfylder

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport sociale tilbud

Tilsynsrapport sociale tilbud Tilsynsrapport sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den fornødne kvalitet og samlet set fortsat opfylder

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Godkendelsesrapport nye sociale tilbud

Godkendelsesrapport nye sociale tilbud Godkendelsesrapport nye sociale tilbud Praktiske oplysninger Godkendelsesrapporten er en opsummering af socialtilsynets vurdering af, om tilbuddet samlet set opfylder betingelserne for godkendelse, jf.

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Ny godkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Godkendelsesrapport eksisterende sociale tilbud

Godkendelsesrapport eksisterende sociale tilbud Godkendelsesrapport eksisterende sociale tilbud Praktiske oplysninger Godkendelsesrapporten er en opsummering af socialtilsynets vurdering af, om tilbuddet samlet set opfylder betingelserne for godkendelse,

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Godkendelsesrapport nye plejefamilier

Godkendelsesrapport nye plejefamilier Godkendelsesrapport nye plejefamilier Praktiske oplysninger Godkendelsesrapporten er en opsummering af socialtilsynets vurdering af, om plejefamilien samlet set opfylder betingelserne for godkendelse,

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport sociale tilbud

Tilsynsrapport sociale tilbud Tilsynsrapport sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den fornødne kvalitet og samlet set fortsat opfylder

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere