Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd"

Transkript

1 Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den fornødne kvalitet og samlet set fortsat opfylder betingelserne for godkendelse, jf. 6 og i Lov om socialtilsyn. En del af oplysningerne i tilsynsrapporten skal, jf. 22 i Lov om socialtilsyn, fremgå af Tilbudsportalen. Disse oplysninger er markeret med * Socialtilsynets bedømmelse af kvaliteten foretages med udgangspunkt i kvalitetsmodellens kriterier og indikatorer ved hjælp af en 5- trins skala jf. 6 i Lov om socialtilsyn. Kvalitetsbedømmelsen indgår i en kvalitetsvurdering, hvor socialtilsynet, afhængig af tilbudstype og målgruppen, har mulighed for at inddrage andre relevante forhold, der ligger inden for de 7 temaer, men som ikke er indeholdt i indikatorer og kriterier. Socialtilsynet indhenter og vurderer endvidere øvrige oplysninger, der har betydning for godkendelsen, herunder økonomiske og organisatoriske forhold jf i Lov om socialtilsyn. Oplysningerne indgår i vurderingen af, om tilbuddet samlet set fortsat opfylder betingelserne for godkendelse. Tilsynsrapporten og konklusionerne heri indgår i socialtilsynets feedback og opfølgning i forhold til tilbuddet. For tilbud med flere afdelinger udarbejdes der én samlet kvalitetsvurdering. Side 1 af 19

2 1. Stamoplysninger *Tilbuddets navn: *Adresse: *Kontaktoplysninger: *Tilbudstyper: *Målgrupper: Støttecenter Levison vej Kolding Levisonsvej 22, 1. sal 6000 Kolding Tlf.: Hjemmeside: wwwkolding.dk/data/ asp ABL 105, stk. 2 (almen ældrebolig/handicapvenlig bolig) 22 til 50 år (udviklingshæmning, angst, mobilitetsnedsættelse) Pladser i alt: 16 til år () Tilsynsrapporten er udarbejdet af: Dato for tilsynsrapport: Kamilla Mercado (Socialtilsyn Syd) Samlet vurdering (jf. 6 og i Lov om socialtilsyn) Tilsynets indsamlede informationer om tilbuddet tages til efterretning og vil indgå i den lovbestemte regodkendelsesvurdering, der skal have fundet sted inden udgangen af Side 2 af 19

3 *Samlet vurdering: *Afgørelse: Godkendelse afventer Påbud: Opmærksomhedspunkter: Side 3 af 19

4 3. Oplysninger om datakilder Dokumenter: Observation Interview Interviewkilder Oversigt over medarbejdere Leder CV Opgørelse over sygefravær Resultat af APV og trivselsmåling Vikaroversigt Interview af ledelse (overordnet leder og daglig leder) Interview af to medarbejdere Interview af to borgere Beboere Ledelse Medarbejdere Side 4 af 19

5 4. Oplysninger om tilsynsbesøg Dato Start: Slut: Oversigt over tilsynsbesøg Tilsynskonsulenter : Levisonsvej 22, 1. sal, 6000 Kolding Kamilla Mercado Afdelinger Besøgstype Anmeldt Særligt fokus på udvalgte temaer, kriterier eller indikatorer Side 5 af 19

6 5. Bedømmelse og vurdering af kvalitet (jf. 6 i Lov om socialtilsyn) Nedennævnte figur illustrerer tre centrale elementer, der indgår i socialtilsynets vurdering af hvorvidt tilbuddet har fornøden kvalitet og samlet set fortsat opfylder betingelserne for godkendelse. Dette afsnit omhandler bedømmelse og vurdering af kvalitet. Samlet vurdering af om tilbuddet kan godkendes: For at kunne træffe en afgørelse indhenter og vurderer Socialtilsynet øvrige oplysninger, der har betydning for fortsat godkendelse, herunder oplysninger om økonomiske og organisatoriske forhold jf. Lov om socialtilsyn ( 12-18) samt relaterede lovgivninger fx Lov om social service, retssikkerhedsloven m.m. Kvalitetsvurdering: Socialtilsynet laver en samlet vurdering af kvaliteten ud fra kvalitetsmodellens syv temaer ( 6). I den samlede vurdering af om tilbuddet fortsat har den fornødne kvalitet, kan det være relevant at inddrage forhold, der falder inden for de 7 temaer, men som ikke er indeholdt i kvalitetsmodellens kriterier og indikatorer. Kvalitetsbedømmelse: Socialtilsynet bedømmer tilbuddet ud fra kvalitetsmodellens kriterier og indikatorer. Side 6 af 19

7 - 5.1 Kvalitetsmodellen I kvalitetsmodellen er både 'Gns. bedømmelse' på temaniveau og 'Bedømmelse' på indikatorniveau angivet på følgende skala: 5. i meget høj grad opfyldt. 4. i høj grad opfyldt. 3. i middel grad opfyldt. 2. i lav grad opfyldt. 1. i meget lav grad opfyldt. Vurderingen af temaerne bygger på kvalitetsbedømmelsen, og der kan, afhængigt af tilbudstype og målgruppe, inddrages andre relevante forhold, som ikke er indeholdt i kvalitetsmodellens indikatorer. Tema *Organisation og ledelse Gns. bedømmelse * Vurdering af tema Udviklingspunkter 4,6 Tilsynet vurderer, at støttecentret er hensigtsmæssigt organiseret med en daglig leder, som har flere års leder erfaring og relevant faglig baggrund. Tilsynet vurderer ligeledes, at støttecentret har en hensigtsmæssig normering, hvor borgerne oplever, at medarbejderne både har tid og kompetencer til at varetage deres behov. Støttecentret har et lavt sygefravær og lav personalegennemstrømning, som ledelsen tilskriver, at medarbejderne har overblik og ressourcer til at håndtere deres arbejdsopgaver. Tilsynet vurderer, at støttecentret har stor fokus på faglighed og opkvalificering af medarbejdernes kompetencer. At støttecentret undersøger behov for, at anvende supervision og faglig sparring mere effektivt. At støttecentret fortsat har fokus på at skabe konsensus mellem medarbejdernes forventning til arbejdsopgaver og borgernes behov for støtte/støttecentrets serviceniveau. Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Organisation og ledelse Kriterium 08: Tilbuddet har en faglig kompetent ledelse Støttecenter Levisonsvej er organiseret med en daglig leder, som også er leder af et andet støttecenter og et dagscenter/kulturhus. Lederen har en baggrund som pædagog, og har deltaget i ledelseskurser samt fagrelevante kurser relateret til støttecentrets målgruppe. Støttecentrets medarbejdere oplever en tilgængelig og nærværende Side 7 af 19

8 leder, som prioriterer at deltage i personalemøder mv. Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Organisation og ledelse Indikator 08.a: Ledelsen har relevante kompetencer i forhold til at lede tilbuddet Indikator 08.b: Tilbuddet benytter sig af ekstern faglig supervision eller anden form for sparring for ledelse og medarbejdere 5 (i meget høj grad 4 (i høj grad Støttecenter Levisonsvej er organiseret med en overordnet leder, som er leder af "Organisationen hjemmestøtten", og en daglig leder, som leder 2 støttecentre med 85 støtte og et dagscenter/kulturhus. Støttecenter Levisonsvejs daglige leder har en baggrund som socialpædagog, hun har arbejdet som leder siden 1998, og har gennemført kursus i ledelse via Kolding Kommune, taget to moduler i diplomuddannelsen i ledelse og har ligeledes deltaget i de forskellige kurser, støttecentrets medarbejdere har deltaget i, fx KRAP og neuropædagogik. Støttecentrets daglige leder oplyser, at hun har kontor på Støttecenter Levisonsvej, hvor hun sidder de dage, hun ikke deltager i personalemøder i de andre støttecentre eller møder udenbys. Lederen oplyser, at hun fast deltager i støttecentrets ugentlige personalemøde, ligesom hun deltager i de øvrige støttecentres personalemøder. Lederen oplyser, at hun deler sin tid nogenlunde lige mellem de tre tilbud, hvor hun løbende vurderer, hvor meget og hvor lidt behov for hendes fysiske tilstedeværelse de enkelte steder har. Lederen oplyser, at tilbuddene til en hver tid kan kontakte hende på eller på telefon. Medarbejderne oplyser, at de har en nærværende daglig leder, hun er altid tilgængelig, når der er behov for det, og giver sig til personalet og borgerne. Medarbejderne oplyser, at de i det daglige ikke har kontakt til støttecentrets overordnet leder, og efterspørger en bedre kommunikationsstrøm fra organisationens øverste ledelse, da medarbejderne oplever, at de til tider går glip af relevant information. Støttecentrets ledelse oplyser, at medarbejderne modtager ekstern supervision fra en psykolog fire gange om året. Supervisionen kan både være en borgerrelateret problemstilling eller en problemstilling i personalegruppen. Foruden supervision benytter medarbejderne personalemøder, overlap og skriftlig dokumentation i støttecentrets it-system til faglig sparring. Støttecentrets leder oplyser, at hun sidder med i et leder netværk, hvor hun får faglig sparring, ligesom hun anvender organisationens leder til at spare med. Side 8 af 19

9 Medarbejderne oplyser, at de for tiden anvender supervisionen til at arbejde med "personlig udvikling", hvor de hver især har identificeret nogle udviklingspunkter, som de ønsker at arbejde med. Medarbejderne oplever, at det er svært, at få det fulde udbytte ud af supervisionen, da sessionerne ligger med for lang afstand. Ofte tager det tid til lige at huske, hvor de slap sidst, særligt fordi medarbejderne oplever, at de i en travl hverdag ikke får skabt rum for at arbejde med deres udviklingspunkter. Medarbejderne oplever dog, at supervisionen er givende, og at det er vigtigt, at de har muligheden for at gå mere i dybden med den faglige sparring. Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Organisation og ledelse Kriterium 09: Tilbuddets daglige drift varetages kompetent Støttecentrets borgere oplever, at medarbejderne er tilgængelige og har god tid til at være sammen med dem, både når det gælder personlig støtte og samtaler i boligen, og socialt samvær i støttecentrets fællesarealer. Ledelsen oplyser ligeledes at støttecentret har en passende normering, og at personalet har de rette kompetencer til at imødekomme borgernes behov. Medarbejderne oplever, at have en travl hverdag hvor de skal kører i et højt gear, for at komme omkring hver enkelt borger, men at de har de rette kvalifikationer til at imødekomme borgernes behov, ligesom de oplever, at alle borgere modtager den støtte, de har behov for. Side 9 af 19

10 Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Organisation og ledelse Indikator 09.a: Borgerne har i forhold til deres behov tilstrækkelig kontakt til personale med relevante kompetencer 5 (i meget høj grad Ledelsen oplyser, at der er personaledækning i støttecentret fra kl.7-22 på hverdage og fra kl i weekenden. Der er typisk to medarbejdere i aftenvagt, 3-4 medarbejdere om dagen, og 2 medarbejdere om morgen i hverdagene. I weekenderne er medarbejderne på vagt alene. Udgangspunktet er, at støttecentret ikke tilbyder døgndækning, dog forelægger muligheden for nogle borgere, at de kan anvende personalet på et nærliggende botilbud, da disse borgere har behov for dette. Ledelsen oplyser, at der er god overensstemmelse mellem støttecentrets normering, borgernes behov og medarbejdernes kompetencer. Ledelsen oplyser, at støttecentrets medarbejdere er meget engageret, hvorfor nogle medarbejdere måske oplever at have travlt, fordi de mener, de skal give mere støtte, end der egentlig er tiltænkt i støttecentret. Støttecentret har derfor stor fokus på løbende at italesætte, hvilken støtte der skal gives i tilbuddet, og hvilken støtte borgeren fx skal have i andet regi. Medarbejderne oplyser, at de arbejder i et højt tempo for at komme omkring alle borgere i tilbuddet. Medarbejderne har stort fokus på, at alle borgere trives og bliver mødt med anerkendelse og imødekommenhed. Medarbejderne oplyser, at der ikke altid er sammenhæng mellem borgernes VUM bestilling fra myndighedsafdelingen, og den støtte som medarbejderne giver, da borgerne ofte har behov for mere, end der er beskrevet i bestillingen. Medarbejderne oplever, at de fagligt er kompetente til at udføre deres arbejde. Borgerne oplyser, at medarbejderne altid er tilgængelige, ofte kan de finde en medarbejder på kontoret i selve støttecentret, ellers er der en mobiltelefon, de kan ringe til. Borgerne oplever, at medarbejderne både har god tid til de faste aftaler i boligen, men også til at lave hyggelige aktiviteter i fællesstuen i støttecentret. Borgerne er utilfredse med, at der ikke længere er mulighed for ferieture med medarbejderne, da reglen om at borgerne ikke må betale for medarbejderne udelukker denne mulighed. Side 10 af 19

11 Indikator 09.b: Personalegennemstrømningen på tilbuddet er ikke på højere niveau end sammenlignelige arbejdspladser Indikator 09.c: Sygefraværet blandt medarbejderne er ikke på højere niveau i forhold til sammenlignelige arbejdspladser 5 (i meget høj grad 4 (i høj grad Ledelsen oplyser, at personalegennemstrømningen i tilbuddet er lav, i indeværende år har der ikke været nogen opsigelser, men en enkelt medarbejder er gået på barsel, hvorfor der er ansat en barselsvikar. Ledelsen oplyser, at flere medarbejdere har været ansat mange år i organisationen, hvilket ledelsen tilskriver, at medarbejderne trives og at arbejdspladsen er fleksibel og blandt andet har fokus på kompetenceudvikling. Ledelsen oplyser, at medarbejdernes sygefravær er på et acceptabelt niveau. Støttecentret har generelt et lavt sygefravær, hvor der i indeværende år, ikke har været langtidssygemeldinger eller sygemeldinger, der bærer præg er mistrivsel blandt medarbejderne. Ledelsen oplever, at der er høj trivsel i medarbejdergruppen, og at tidligere APV og trivselsmåling afspejler dette. Ligeledes tilskriver ledelsen det lave sygefravær, at medarbejderne har et psykisk godt arbejdsmiljø, hvor de kan overskue arbejdsopgaverne, at medarbejderne er personligt engageret i det pædagogiske arbejde og at de har det godt indbyrdes. Af fremsendt materiale fremgår det, at tilbuddets samlet fravær i 2014 er på 13,71 %, heraf fremgår det, at sygefraværet er på 2,39 %. Medarbejderne oplever, at der ikke er højt sygefravær i personalegruppen. Medarbejderne oplyser, at der ved sygdom anvendes vikarer, som ofte er tidligere studerende, som har kendskab til støttecentrets borgere. Medarbejderne oplever, at deres fysiske arbejdsforhold kan være medvirkende til, at de på sigt kunne mistrives i deres arbejde. Medarbejderne påpeger, at toiletforhold og kontorforhold ikke er optimale i forhold til deres daglige arbejde i støttecentret. Medarbejderne oplever dog, at de trives godt i personalegruppen, hvor de har et godt samarbejde internt og brænder for deres arbejde med borgerne. Tilbuddets kommentarer til partshøring modtaget d : "Jeg har netop fået trukket en ny Fravær rapporten og den viser et sygefravær på Levisonsvej på 2,14 %". Side 11 af 19

12 Tema Gns. bedømmelse støttecentrets borgere. Medarbejderne oplever, at deres fysiske arbejdsforhold kan være medvirkende til, at de på sigt kunne mistrives i deres arbejde. Medarbejderne påpeger, at toiletforhold og kontorforhold ikke er optimale i forhold til deres daglige arbejde i støttecentret. Medarbejderne oplever dog, at de trives godt i personalegruppen, hvor de har et godt samarbejde internt og brænder for deres arbejde med borgerne. Tilbuddets kommentarer til partshøring modtaget d : "Jeg har netop fået trukket en ny Fravær rapporten og den viser et sygefravær på Levisonsvej på 2,14 %". * Vurdering af tema Udviklingspunkter *Kompetencer 5 Tilsynet vurderer, at støttecentret har en tydelig faglig profil, hvor der er stor fokus på, at medarbejderne besidder de rette kompetencer til at varetage borgernes behov. Støttecentret anvender udelukkende faguddannet personale, ligesom nytilkomne medarbejdere oplæres i tilbuddets valgte metoder og tilgange, blandt andet via kurser og intern oplæring. Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Kompetencer Kriterium 10: Tilbuddets medarbejdere besidder relevante kompetencer i forhold til målgruppens behov og tilbuddets metoder Støttecentret har en tydelig faglig profil, hvor de lægger vægt på, at medarbejderne har relevant faglig baggrund og bliver opdateret med kurser inde for KRAP, neuropædagogik og it. Såvel støttecentres borgere, ledelse og medarbejdere oplever at leve op til at imødekomme borgernes behov og lykkes med den faglige indsats. Side 12 af 19

13 Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Kompetencer Indikator 10.a: Medarbejdergruppen har samlet set relevant uddannelse, opdateret viden og erfaring med målgruppen og tilbuddets metoder 5 (i meget høj grad Af fremsendt materiale og data på tilbudportalen fremgår det, at støttecentrets medarbejdere alle er uddannet pædagoger. Ligeledes fremgår det, at størstedelen af medarbejderne har kursus i neuropædagogik, KRAP, medicin håndtering og førstehjælp. Ledelsen oplyser, at de har fokus på, at der udelukkende anvendes faglært personale, hvor det prioriteres at nyansatte får grundkursus i neuropædagogik og KRAP. Ligeledes har støttecentret (og de øvrige tilbud under "Organisationen Hjemmestøtten") udarbejdet et tjeklisteskema, som afdækker medarbejdernes kompetencer/færdigheder indenfor den IT, som er relevant for organisationens borgere. Ud fra dette skema skaber organisationen et overblik over behovet for kompetenceudviklingen af medarbejdere omkring IT, hvor organisationen har udpeget nogle medarbejdere, som underviser i de redskaber, som er nødvendige at kunne som medarbejder i organisationen. Ledelsen oplyser, at medarbejderne har forskelligt erfarings niveau, hvor nogle medarbejdere har været ansat i organisationen i op til 25 år, og andre er nyuddannede eller kommer fra stillinger i andre tilbud/støttecentre. Ledelsen oplever, at medarbejderne alle er opdateret med viden og erfaring med målgruppen, ligesom alle arbejder ud fra de samme metoder, som tager udgangspunkt i neuropædagogik og KRAP faktorerne. Medarbejderne oplyser, at de har en stor faglig stolthed, og oplever at alle i medarbejdergruppen er dygtige til deres arbejde. Medarbejderne oplever, at de har en fælles faglig profil, som blandt andet tager udgangspunkt i KRAP, som alle medarbejdere har været på kursus i. Medarbejderne oplever generelt, at være fagligt godt klædt på, men kunne godt ønske sig, at nogle i gruppen blev opkvalificeret med den niveauet over grundkurset i neuropædagogik. Indikator 10.b: Det er afspejlet i 5 (i meget Borgerne oplyser, at medarbejderne er gode til støtte med forskellige gøremål, fx har nogle borgere Side 13 af 19

14 medarbejdernes samspil med borgerne, at medarbejderne har relevante kompetencer høj grad behov for hjælp til at tage bussen eller gå til lægen. Andre borgere får fx hjælp til at håndtere nogle personlige ting som er svære, fx angst. Borgerne oplever, at de kan få den hjælp de har behov for. Særligt oplever de, at personlige samtaler 1-1, er gode, og er med til, at de udvikler sig. Medarbejder oplyser, at de løbende ser effekt af deres arbejde, nogle gange er det i det små, andre gange er det borgere, der fx flytter til mindre indgribende foranstaltninger eller får et mindre støttebehov. Tema Gns. bedømmelse Ledelsen oplyser, at medarbejderne lykkedes med indsatsen overfor borgerne, særligt er medarbejderne gode til at anvende og se hinandens ressourcer, ligesom de er gode til at anvende de faglig værktøjer, de har fået gennem kursus i KRAP. Ledelsen oplyser, at medarbejderne via afdækning af borgernes mestringsstrategier er gode til at se, hvilken indsats der skal sættes ind med. * Vurdering af tema Udviklingspunkter *Fysiske rammer 4,7 Støttecentrets fysiske rammer består af fællesarealer med sofagruppe, køkken, vaskerum samt medarbejderkontorer. Borgernes boliger er 2- værelseslejligheder med stue, soveværelse, badeværelse og te-køkken. Ved siden af støttecentret ligger kommunens aktivitetstilbud/ "Kulturhuset", som anvendes af kommunens borgere, hvor der blandt andet er mulighed for at spise aftensmad, deltage i forskellige sociale aktiviteter og arrangementer. Tilsynet vurderer, at støttecentrets fysiske rammer er medvirkende til at borgerne trives og oplever stor selvstændighed og ligestilling med samfundets øvrige borgere. Dog Side 14 af 19

15 bemærker tilsynet, at medarbejderne oplever, at støttecentrets fællesarealer ikke kan rumme, at antallet af borgere stiger, idet pladsen er trang, når alle borgere er til stede samtidig. Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Fysiske rammer Kriterium 14: Tilbuddets fysiske rammer understøtter borgernes udvikling og trivsel Støttecentrets borgere giver udtryk for, at de trives i de fysiske rammer, både i forhold til deres lejligheder, støttecentrets fællesarealer og nærmiljøet, hvor kommunens aktivitetstilbud "Kulturhuset" er beliggende. Borgerne oplever stor selvstændighed i at bo i egen bolig, som ikke ligger i direkte forbindelse med støttecentrets fællesarealer. Støttecentrets medarbejdere påpeger, at fællesarealerne har visse udfordringer, idet pladsen er trang, hvis samtlige borgere og et par medarbejdere skal sidde til bords sammen eller hvis en borger fx holder fødselsdag, hvor både familie, pårørende og borgere er inviteret. Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Fysiske rammer Indikator 14.a: Borgerne trives med de fysiske rammer Indikator 14.b: De fysiske rammer og faciliteter imødekommer borgernes særlige behov 5 (i meget høj grad 4 (i høj grad Borgerne oplyser, at de er glade for deres lejligheder og for støttecentrets fællesarealer. Borgerne har foruden støttecentrets fællesarealer mulighed for at komme i Kulturhuset, som er et aktivitetstilbud, der ligger ved siden af støttecentret. Kulturhuset udbyder forskellige aktiviteter og arrangementer, fx perlebroderi, musik og temafester. Borgerne påpeger at støttecentrets beliggenhed er særligt god, fordi det er placeret i et område, hvor der bor mange mennesker med lignende problematikker og fordi støttecentret er placeret nær Kulturhuset, Kolding bymidte og skov. Borgernes lejligheder består af to værelser med eget badeværelse og et lille the-køkken. Borgerne oplyser, at deres lejligheder ligner helt almindelige boliger, og at det er rart, at de ikke træder direkte ind i en fællesstue, når de går ud af hoveddøren, men i stedet ud i en almindelig opgang. Borgerne oplyser, at dette betyder meget, særligt når de har familie og venner på besøg, som slipper for at skulle igennem fællesarealer. Borgerne oplyser, at lejlighederne har en god størrelse, nogle lejligheder er lidt større og har et andet køkken med en stor ovn. Det eneste som borgerne synes, der mangler i lejlighederne, er en ovn, som borgerne selv skal købe til de lejligheder, der ligger på Side 15 af 19

16 Levisonsvej. Borgerne oplyser, at de er tilfredse med fællesarealerne i støttecentret, som består af et stort køkken alrum, og en større sofagruppe og tv. Borgerne oplyser, at de fleste borgere vælger at spise aftensmad i Kulturhuset i hverdagene og deltage i fællesspisning i støttecentret i weekenden, hvor borgerne på skift sammen med medarbejderne laver mad. Borgerne oplyser, at de anvender fællesarealerne i hverdagene, hvor de nogle dage spiser morgenmad og fx spiller spil eller ser fjernsyn om aftenen. Når medarbejderne går hjem kl "lukker" støttecentret", men borgerne har altid adgang til vaskerummet, selvom der er lukket for de øvrige fællesarealer. Borgerne er tilfredse med dette. Indikator 14.c: De fysiske rammer afspejler, at tilbuddet er borgernes hjem 5 (i meget høj grad Medarbejdere og ledelse oplyser, at borgerne ikke dækker udgifterne til fællesarealerne, hvorfor det hænger fint sammen med, at borgerne ikke har adgang til støttecentrets fælles køkken alrum efter kl Medarbejderne oplyser, at både borgernes lejligheder, fællesarealer og muligheden anvendelse af Kulturhuset imødekommer borgernes behov, og er medvirkende faktorer til, at borgerne trives i det daglige. Dog oplever medarbejderne at støttecentrets fællesarealer er for små, hvis alle borgere og fx fire personaler skal sidde samlet. Ved fødselsdage og andre arrangementer er der ikke rigtig plads til, at både borgere, medarbejdere og pårørende kan være tilstede, og det er ikke altid muligt, at anvende Kulturhuset til sådanne arrangementer.medarbejderne påpeger, at borgernes selvstændige boliger, som er sammenlignelige med de boliger samfundets øvrige borgere bor i, giver borgerne en følelse af selvstændighed og værdighed. Borgerne oplyser, at de selv har bestemt, hvordan de har indrettet deres boliger, fx kan de selv vælge, hvis de vil have en anden farve på væggene mv. Borgerne mener, at støttecentrets fællesarealer er dekoreret i samarbejde med borgere og personale, og at de fx til jul pynter op med gaver og julepynt i loftet. Borgerne oplever, at de kan påvirke fællesarealernes udtryk, og at de fx via brugerrådsmøde kan komme med forslag til forandringer til støttecentrets udsmykning. Side 16 af 19

17 Tilsynet observerer, at den fremviste lejlighed er indrettet personligt med billeder og nips, ligesom møbler mv. indikerer, at være borgers eget hjem. Tilbuddets bedømmelse Spindelvævet vises ikke, da vurderingen af ovenstående temaer ikke danner grundlag for en retvisende grafisk fremstilling. 6. Økonomiske og organisatoriske forhold (jf i Lov om socialtilsyn) *Bemærkninger til bestyrelsesvedtægter Beskrivelse af tilbuddets bestyrelse Side 17 af 19

18 *Budgetforudsætninger Årlig omsætning Soliditetsgrad Overskud Ejendomsudgifter Lønomkostninger Omkostninger, særlig ekspertise Omkostninger, leder Personaleomsætning Lønomkostninger, fast personale Omkostninger, kompetenceudvikling Omkostninger, bestyrelseshonorarer - Sygefravær 67,00 Revisionspåtegning Nej Dato for revisionspåtegning Takster Tilbudstype: ABL 105, stk. 2. Takstniveau Ydelse Pr. time Pr. stk. Pr. dag/døgn Pr. md. Niveau 1 765,00 I alt 0,00 0,00 765,00 0,00 Tilbudstype: ABL 3, stk. 2/ABL 5, stk. 3. Afdeling: Ny Saustrup Side 18 af 19

19 Takstniveau Ydelse Pr. time Pr. stk. Pr. dag/døgn Pr. md. Niveau ,00 I alt 0,00 0, ,00 0,00 Niveau ,00 I alt 0,00 0, ,00 0,00 Side 19 af 19

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport sociale tilbud

Tilsynsrapport sociale tilbud Tilsynsrapport sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den fornødne kvalitet og samlet set fortsat opfylder

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport sociale tilbud

Tilsynsrapport sociale tilbud Tilsynsrapport sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den fornødne kvalitet og samlet set fortsat opfylder

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport. Tilbud: Mariested

Tilsynsrapport. Tilbud: Mariested Tilsynsrapport Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den fornødne

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport sociale tilbud

Tilsynsrapport sociale tilbud Tilsynsrapport sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den fornødne kvalitet og samlet set fortsat opfylder

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Ny godkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport sociale tilbud

Tilsynsrapport sociale tilbud Tilsynsrapport sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den fornødne kvalitet og samlet set fortsat opfylder

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Godkendelsesrapport eksisterende sociale tilbud

Godkendelsesrapport eksisterende sociale tilbud Godkendelsesrapport eksisterende sociale tilbud Praktiske oplysninger Godkendelsesrapporten er en opsummering af socialtilsynets vurdering af, om tilbuddet samlet set opfylder betingelserne for godkendelse,

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Godkendelsesrapport nye sociale tilbud

Godkendelsesrapport nye sociale tilbud Godkendelsesrapport nye sociale tilbud Praktiske oplysninger Godkendelsesrapporten er en opsummering af socialtilsynets vurdering af, om tilbuddet samlet set opfylder betingelserne for godkendelse, jf.

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport sociale tilbud

Tilsynsrapport sociale tilbud Tilsynsrapport sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den fornødne kvalitet og samlet set fortsat opfylder

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Godkendelsesrapport nye plejefamilier

Godkendelsesrapport nye plejefamilier Godkendelsesrapport nye plejefamilier Praktiske oplysninger Godkendelsesrapporten er en opsummering af socialtilsynets vurdering af, om plejefamilien samlet set opfylder betingelserne for godkendelse,

Læs mere