Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd"

Transkript

1 Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den fornødne kvalitet og samlet set fortsat opfylder betingelserne for godkendelse, jf. 6 og i Lov om socialtilsyn. En del af oplysningerne i tilsynsrapporten skal, jf. 22 i Lov om socialtilsyn, fremgå af Tilbudsportalen. Disse oplysninger er markeret med * Socialtilsynets bedømmelse af kvaliteten foretages med udgangspunkt i kvalitetsmodellens kriterier og indikatorer ved hjælp af en 5- trins skala jf. 6 i Lov om socialtilsyn. Kvalitetsbedømmelsen indgår i en kvalitetsvurdering, hvor socialtilsynet, afhængig af tilbudstype og målgruppen, har mulighed for at inddrage andre relevante forhold, der ligger inden for de 7 temaer, men som ikke er indeholdt i indikatorer og kriterier. Socialtilsynet indhenter og vurderer endvidere øvrige oplysninger, der har betydning for godkendelsen, herunder økonomiske og organisatoriske forhold jf i Lov om socialtilsyn. Oplysningerne indgår i vurderingen af, om tilbuddet samlet set fortsat opfylder betingelserne for godkendelse. Tilsynsrapporten og konklusionerne heri indgår i socialtilsynets feedback og opfølgning i forhold til tilbuddet. For tilbud med flere afdelinger udarbejdes der én samlet kvalitetsvurdering. Side 1 af 19

2 1. Stamoplysninger *Tilbuddets navn: *Adresse: *Kontaktoplysninger: *Tilbudstyper: *Målgrupper: Botilbud Højbo Højbo Augustenborg Tlf.: Hjemmeside: ABL 3, stk. 2/ABL 5, stk. 3 (bofællesskab) 50 til 68 år (udviklingshæmning) Pladser i alt: 6 Tilsynsrapporten er udarbejdet af: Dato for tilsynsrapport: Flemming Syrak Bøgebjerg Hansen (Socialtilsyn Syd) Samlet vurdering (jf. 6 og i Lov om socialtilsyn) *Samlet vurdering: Tilsynets indsamlede informationer om tilbuddet vil indgå i den lovbestemte re-godkendelsesvurdering, der skal have fundet sted inden udgangen af Socialtilsyn Syd vurderer, at Botilbuddet Højbo har en velfungerende organisation og ledelse. Tilsynet vurderer, at der er Side 2 af 19

3 en råd tråd mellem Sønderborg kommunes overordnede strategi til daglig praksis og udvikling deraf. Socialtilsyn Syd vurderer, at ledelsen har stærke faglige og personlige kompetencer, hvor medarbejderne bliver inddraget, vist tillid og har stor indflydelse på hverdagen. Socialtilsyn Syd vurderer, at ledelsen er deres ansvar bevidst, og er handlingsorienteret i forhold til at bibeholde og vedligeholde et godt arbejdsmiljø. Socialtilsynet vurderer, at personalegennemstrømningen og sygefraværsprocenten er lav. *Afgørelse: Godkendelse afventer Påbud: Opmærksomhedspunkter: Side 3 af 19

4 3. Oplysninger om datakilder Dokumenter: Observation Interview Interviewkilder Orientering i tilgængelige materialer forud for besøget, - hjemmeside og tilbudsportal. Besigtigelse af samtlige de fysiske rammer. Forevisning af en enkelt borgers lejlighed. (Borgeren tilstedeværende) Socialtilsyn Syd har interviewet følgende: - Ledelsen (afdelingsleder og områdeleder) - en medarbejder - en borger - Beboere Ledelse Medarbejdere Side 4 af 19

5 4. Oplysninger om tilsynsbesøg Dato Oversigt over tilsynsbesøg Tilsynskonsulenter : Højbo 026, 6440 Augustenborg Flemming Syrak Bøgebjerg Hansen Afdelinger Besøgstype Anmeldt Særligt fokus på udvalgte temaer, kriterier eller indikatorer Side 5 af 19

6 5. Bedømmelse og vurdering af kvalitet (jf. 6 i Lov om socialtilsyn) Nedennævnte figur illustrerer tre centrale elementer, der indgår i socialtilsynets vurdering af hvorvidt tilbuddet har fornøden kvalitet og samlet set fortsat opfylder betingelserne for godkendelse. Dette afsnit omhandler bedømmelse og vurdering af kvalitet. Samlet vurdering af om tilbuddet kan godkendes: For at kunne træffe en afgørelse indhenter og vurderer Socialtilsynet øvrige oplysninger, der har betydning for fortsat godkendelse, herunder oplysninger om økonomiske og organisatoriske forhold jf. Lov om socialtilsyn ( 12-18) samt relaterede lovgivninger fx Lov om social service, retssikkerhedsloven m.m. Kvalitetsvurdering: Socialtilsynet laver en samlet vurdering af kvaliteten ud fra kvalitetsmodellens syv temaer ( 6). I den samlede vurdering af om tilbuddet fortsat har den fornødne kvalitet, kan det være relevant at inddrage forhold, der falder inden for de 7 temaer, men som ikke er indeholdt i kvalitetsmodellens kriterier og indikatorer. Kvalitetsbedømmelse: Socialtilsynet bedømmer tilbuddet ud fra kvalitetsmodellens kriterier og indikatorer. Side 6 af 19

7 - 5.1 Kvalitetsmodellen I kvalitetsmodellen er både 'Gns. bedømmelse' på temaniveau og 'Bedømmelse' på indikatorniveau angivet på følgende skala: 5. i meget høj grad opfyldt. 4. i høj grad opfyldt. 3. i middel grad opfyldt. 2. i lav grad opfyldt. 1. i meget lav grad opfyldt. Vurderingen af temaerne bygger på kvalitetsbedømmelsen, og der kan, afhængigt af tilbudstype og målgruppe, inddrages andre relevante forhold, som ikke er indeholdt i kvalitetsmodellens indikatorer. Tema *Organisation og ledelse Gns. bedømmelse * Vurdering af tema Udviklingspunkter 4,9 Socialtilsyn Syd vurderer, at Botilbuddet Højbo har en særdeles velfungerende organisation og ledelse. Tilsynet vurderer, at der er en råd tråd mellem Sønderborg kommunes overordnede strategi til daglig praksis og udvikling deraf. Socialtilsyn Syd bemærker, at medarbejderne giver udtryk for, at opleve gode menneskelige værdier i afdelingslederens ledelsesstil/, og at der opleves en god forståelse og gensidig tillid mellem ledelse og medarbejdere i dagligdagen. Socialtilsynet vurderer, at ledelsen har stærke faglige og personlige kompetencer, hvor medarbejderne bliver inddraget, vist tillid og har stor indflydelse på hverdagen. Socialtilsyn Syd vurderer, på baggrund af, konkrete tiltag vedrørende et problematisk arbejdsmiljø, at ledelsen er deres ansvar bevidst, og er handlingsorienteret i forhold til at bibeholde og vedligeholde et godt arbejdsmiljø. Side 7 af 19

8 Socialtilsynet vurderer, at personalegennemstrømningen og sygefraværsprocenten er lav. Socialtilsyn Syd bemærker, at der er udarbejdet retningslinjer for håndtering af borgere, der kræver en ekstra indsats, og at der er etableret et beredskab, der understøtter medarbejdernes sikkerhed. Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Organisation og ledelse Kriterium 08: Tilbuddet har en faglig kompetent ledelse Botilbuddet Højbo, dets ledelse og medarbejdere giver et samlet indtryk af, at have en velfungerende ledelse, som medarbejderne stoler på og har tillid til. Der er en klar overensstemmelse mellem medarbejdere og ledelse, der peger på en organisatorisk stærk, handlingsorienteret og synlig ledelse. Tilsynet bemærker, at medarbejderne giver udtryk for at opleve gode menneskelige værdier i afdelingslederens ledelsesstil/funktion, og at der opleves en god forståelse og gensidig tillid mellem ledelse og medarbejdere. Afdelingslederen er ligeledes afdelingsleder på Botilbuddet Ellebo og Botilbud Damgade. Den daglige leder har det faglige ansvar og har arbejdet med målgruppen i flere år. Daglig leder har en baggrund som uddannet pædagog, tillidsrepræsentant og har blandt andet gennemgået Sønderborg kommunes lederudviklings-kursus. Den daglige leder er startet op på en lederuddannelse på diplom-niveau og er ved at færdiggøre sidste modul. Afdelingslederen varetager ved områdeleders fravær flere af dennes funktioner. Desuden er afdelingsleder med- og modspiller i forhold til områdelederen, når det vedrører det overordnede samarbejde, strategi m.v. Ledelsen beskriver sig samlet som anerkendende i deres ledelsesstil. Åbenhed over for nye udspil, stiller spørgsmål og skaber refleksionsrum. Opmærksomhed omkring hvilke mål arbejdes der med og hver 3. måned skal det evalueres. Ledelsesværktøj, at være lyttende og rummelig. Tilsynet konstaterer, at samarbejdet mellem medarbejderne har været præget af udfordringer. På den baggrund blev der etableret ekstern supervision med fokus på arbejdsmiljøet. Tilsynet bemærker, at det er situationsbestemt, hvorvidt der er mulighed for faglig ekstern supervision. Side 8 af 19

9 Tilsynet er opmærksomt på, at borgerne giver udtryk for, at de kan regne med personalet i dagligdagen. De føler sig lyttet på og forstået og udtaler, at det er et dejligt sted at være. Der gives af en borger udtryk for, at savne en nedlagt nattevagt i forbindelse med en borgers fraflytning. Der er personalemøde hver 14. dag i 3 timer. Årligt 2-3 temadage, hvoraf den sidste temadag omhandlede "Handleplaner og CSC-journaliseringssystem". Fysisk er afdelingslederen her ikke så ofte, omtrent 2 gange i ugen et par timer. Afdelingsleder beskrives meget tilstedeværende, når hun er på Højbo. Daglig leder er også mulig at træffe over telefon, sms eller mail. Medarbejderen fortæller om en episode, hvor afdelingslederen ikke var tilstede, men hvor områdelederen i stedet fulgte op på en hændelse og mødte personligt op for at tjekke om vedkommende var ok. Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Organisation og ledelse Indikator 08.a: Ledelsen har relevante kompetencer i forhold til at lede tilbuddet 5 (i meget høj grad opfyldt) Der er en klar arbejdsfordeling mellem afdelingsleder og områdeleder. Områdelederen er leder af syv andre tilbud. Områdeleder har primært opgaver af økonomisk art, strategi samt kontakten til og med det politiske niveau. Ligeledes deltager områdelederen i de fleste ansættelsesforhold ift. Højbo. Afdelingslederen er ligeledes afdelingsleder på Botilbuddet Ellebo og Botilbud Damgade. Den daglige leder har det faglige ansvar og har arbejdet med målgruppen i flere år. Daglig leder har en baggrund som uddannet pædagog, tillidsrepræsentant og har blandt andet gennemgået Sønderborg kommunes lederudviklings-kursus. Den daglige leder er startet op på en leder-uddannelse på diplom-niveau og er ved at færdiggøre sidste modul. Afdelingslederen varetager ved områdeleders fravær flere af dennes funktioner. Desuden er afdelingsleder med- og modspiller i forhold til områdelederen, når det vedrører det overordnede samarbejde, strategi m.v. Ledelsen beskriver sig samlet som anerkendende i deres ledelsesstil. Åbenhed over for nye udspil, stiller spørgsmål og skaber refleksionsrum. Opmærksomhed omkring hvilke mål arbejdes der med og hver 3. måned skal det evalueres. Ledelsesværktøj, at være lyttende og rummelig. Side 9 af 19

10 Indikator 08.b: Tilbuddet benytter sig af ekstern faglig supervision eller anden form for sparring for ledelse og medarbejdere 5 (i meget høj grad opfyldt) Medarbejderen udtaler, at ledelsen generelt har relevante kompetencer i forhold til at lede Botilbuddet Højbo. Afdelingslederen virker kompetent i dagligdagen og der er en god forståelse mellem afdelingsleder og medarbejdere. Der er en opfattelse af, at daglig leder er god til at holde os på sporet og til at organisere og fordele arbejdet. Afdelingslederen opleves tilgængelig, og at man som personale opleves at blive mødt, der hvor man er. Afdelingslederen tilskrives gode menneskelige værdier i hendes ledelsesfunktion, eksempelvis hendes evne til at lodde stemningen og til at varetage den individuelle tilgang til medarbejderne. Der er en opfattelse af, at afdelingsleder har mange opgaver og er ophængt. Her tilskrives blandt andet en stor arbejdsproces omkring den ny boliganalyse, som værende årsag til et hårdt arbejdspres. Borgerne (tilsynet har interviewet en borger og besøgt en borger i dennes lejlighed) udtaler, at Højbo er virkeligt et dejligt sted at være. Personalet overholder aftaler, så du kan regne med personalet. En borger giver udtryk for, at være ked af, at Højbo mistede en nattevagt sidste år pga. besparelser og en borgers fraflytning. Borgeren udtaler, at vedkommende ikke længere sover helt så godt, som hvis der havde været en nattevagt. Borgeren savner fortsat en nattevagt, men det er indtil nu gået godt nok. Jeg ved, hvem jeg skal ringe til, hvis jeg har brug for hjælp eller behov for nogen at snakke med om natten. Den ene borger udtaler, at vedkommende er glad for den måde de passer på mig i dagligdagen. De forstår mine problemstillinger og jeg er også tilknyttet ekstern hjælp. De er rigtig gode til at spørge ind når jeg har det skidt, og gode til, at vide når de skal skubbe lidt til mig. Jeg har også nogen gange "fyret" min kontaktperson, men vi er gode til at komme videre. Ledelsen udtaler, at der har været et forløb med ekstern supervision omhandlende Højbo's arbejdsmiljø. Derudover er det situationsbestemt hvorvidt der er mulighed for faglig ekstern supervision. Afdelingslederen er en del af et ledernetværk i kommunen, hvor der er mulighed for sparring. Der er ligeledes mulighed for sparring med områdelederen. Side 10 af 19

11 Medarbejdernes mulighed for sparring med ledelsen er, at de kan ringe eller maile, sms og booke mig i min kalender. Afdelingslederen oplever det som tilstrækkeligt. Samarbejdet mellem medarbejderne har været præget af udfordringer, da personalet indbefatter meget forskellige personligheder. Der har ligeledes været nogle meget hårde arbejdsopgaver/plejeopgaver som har påvirket det psykiske arbejdsmiljø. Her blev igangsat et supervisionsforløb, som har haft en positiv virkning for medarbejdernes interne forståelse og samarbejde. Ledelsen udtaler, at de oplever, at der eksisterer et rigtig godt og åbent samarbejde mellem områdeleder og daglig leder samt i forhold til medarbejderne. Der er personalemøde hver 14. dag i 3 timer. Årligt 2-3 temadage, hvoraf den sidste temadag omhandlede "Handleplaner og CSC-journaliseringssystem". Medarbejderen udtaler, at der i forbindelse med nogle hårde arbejdsopgaver har været et anstrengt arbejdsmiljø, hvortil der efterfølgende blev igangsat et eksternt supervisionsforløb. Vi fik supervision og er kommet videre. Arbejdsklimaet fungerede dårligt, og der blev handlet hurtigt fra afdelingslederen. Medarbejderen udtaler, at vedkommende ser et styrket personale komme ud af denne proces, hvor der blandt andet er kommet forståelse for vores forskellige ståsteder og reaktioner. Medarbejderen fortæller, at der er kollegial supervision og at der eksisterer vidensdeling fra og af dem, der har været på kursus. Derudover er eller har der været borgere, som er tilknyttet Oligofreniteamet eller VISO-forløb. Medarbejder udtaler, at der er personalemøde hver 14. dag, fra kl Medarbejderen udtaler, at der er MUS-samtaler årligt. Fysisk er afdelingslederen her ikke så ofte, omtrent 2 gange i ugen et par timer. Afdelingsleder beskrives meget tilstedeværende, når hun er på Højbo. Daglig leder er også mulig at træffe over telefon, sms eller mail. Medarbejderen fortæller om en episode, hvor afdelingslederen ikke var tilstede, men hvor områdelederen i stedet fulgte op på en hændelse og mødte personligt op for at Side 11 af 19

12 tjekke om vedkommende var ok. Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Organisation og ledelse Kriterium 09: Tilbuddets daglige drift varetages kompetent Der er overensstemmelse, når tilbuddets daglige drift beskrives af ledelsen og medarbejderne, som velfungerende. Tilsynet bemærker, at ledelsen bevidst arbejder med uddelegering af arbejdsopgaver og ansvar og at medarbejderne føler sig inddraget, hørt og vist tillid i dagligdagen. Ledelsen har efter tilsynets opfattelse et godt overblik over medarbejdernes kompetencer og faglige ståsted og dette opleves af medarbejderne i hverdagen i form af respekt og anerkendelse for deres arbejde. Tilsynet bemærker, at ledelsen påtager sig sit ansvar og handler, når der opstår behov for dette, her henvises til en periode, hvor arbejdsmiljøet var under pres. Tilsynet konstaterer, at der er et meget lavt sygefravær og en meget lille personalegennemstrømning, hvilket underbygges af en borgers udsagn. Tilsynet bemærker, at der er udarbejdet retningslinjer for håndtering af borgere, der kræver en ekstra indsats og at der er etableret et beredskab, der understøtter medarbejdernes sikkerhed og mulighed for altid at komme i kontakt med en af 3 afdelingsledere. Side 12 af 19

13 Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Organisation og ledelse Indikator 09.a: Borgerne har i forhold til deres behov tilstrækkelig kontakt til personale med relevante kompetencer 5 (i meget høj grad opfyldt) Ledelsen beskriver, at personalenormeringen i fuldtidsstillinger er 5,6. Alle medarbejdere er uddannede pædagoger. Der er vikarer tilknyttet, der ligeledes har en pædagogisk baggrund. Ledelsen udtaler, at der er ansat kompetente personaler. At der er sammenhæng og god overensstemmelse mellem ressourcer og opgaver. At i og med botilbuddet er base for støttekontaktordningen opleves dette samtidigt, at bidrage med et fagligt løft til huset. Der er for tiden 1 tom lejlighed, og der opleves et velfungerende samarbejde med myndighedsdelen omkring tilknytning af nye borgere til tilbuddet. Afdelingsleder udarbejder arbejdsplaner. Ledelsen udtaler, at der over en periode har været en opnormering af personalet med baggrund borgernes behov. Ledelsen udtaler, der med udgangspunkt i borgernes visitation efter 141 er tilrettelagt et støtte-niveau der, efter ledelsens udsagn, dækker borgernes behov og som løbende kan justeres ved eventuelt skift i borgerens behov. Ledelsen beskriver, at der er stor uddelegering af kompetencer til medarbejderne, og at der opleves goodwill begge veje. Ledelsen tilkendegiver, at der er stor respekt for, hvorledes medarbejderne sætter borgernes kompetencer og ressourcer i spil i dagligdagen, og at der eksisterer en stor grad af bevidsthed og tænkning omkring dette. Medarbejderen udtaler, at der er den tid der skal være til borgerne, der er ligeledes den nødvendige ATA-tid. Medarbejderen fortæller, at der både arbejdes alene og sammen, det afhænger af hvorvidt der samtidig er indsatstimer i huset. Der er ikke personale hele tiden i huset, og borgerne kan altid ringe til personale, når de er alene og har behov for hjælp. Der opleves generelt gode muligheder for selv at tilrettelægge og strukturere sit arbejde i dagligdagen. Der er vide beføjelser og medbestemmelse i forhold til at få tingene til at hænge sammen, og således bedst muligt tilgodese borgerens behov. Indikator 09.b: 5 (i meget Personalegennemstrømningen er lav og er ikke på et højere niveau end sammenlignelige Side 13 af 19

14 Personalegennemstrømningen på tilbuddet er ikke på højere niveau end sammenlignelige arbejdspladser Indikator 09.c: Sygefraværet blandt medarbejderne er ikke på højere niveau i forhold til sammenlignelige arbejdspladser høj grad opfyldt) 4 (i høj grad opfyldt) arbejdspladser. Der er for tiden 2 medarbejdere på barsel. Medarbejderen udtaler, at der opleves en meget lille personalegennemstrømning. En borger udtaler, at vedkommende ikke oplever, at der er stor udskiftning af medarbejdere. Ledelsen fortæller, at sygefraværet er på 1,38 og dermed meget lavt. Ledelsen udtaler, at vikarforbruget generelt er lavt, med et naturligt merforbrug i sommerperioden. Ledelsen udtaler, at der udarbejdes APV og at Kaizentavlen, i denne udarbejdelse, sikrer løbende dialog og handling ift. arbejdsmiljøet. Der har været fokus på, at anvende APV i forbindelse med medarbejdernes trivsel i en periode. Dette har, ifølge ledelsen, resulteret i at medarbejderne er blevet bedre til at lytte til hinanden og bedre til at hjælpe hinanden. Ledelsen udtaler, at de ser det som et punkt, der løbende skal arbejdes med, og at det fortsat er i en proces. Endvidere udtaler ledelsen, at trivselsrunden til hvert personalemøde har haft god effekt og giver afdelingslederen en god fornemmelse af, hvor medarbejderne er. Ledelsen beskriver, at der er fokus på medarbejdernes sikkerhed, da alene-arbejde er en del af hverdagen. Der er udarbejdet retningslinjer for håndtering af borgere, der kræver en ekstra indsats. Der er 3 afdelingsledere som deler beredskabet og som på skift altid er tilgængelige for medarbejderne. Medarbejderen udtaler, at der opleves et lavt sygefravær. Medarbejderen fortæller, at Kaizen-tavlen endnu ikke er rigtigt implementeret. Det som fylder meget for tiden er sygdomsramte borgere og måske ikke så meget APV lige nu. Her diskuteres muligheden for eventuelt at anvende ekstern supervision i forhold til at håndtere sygdomsramte borgere. En borger udtaler, at medarbejderne sjældent er syge, at der ind i mellem er vikarer, som er dygtige. Side 14 af 19

15 Tema Gns. bedømmelse * Vurdering af tema Udviklingspunkter *Fysiske rammer 4 Socialtilsyn Syd vurderer, at de fysiske rammer understøtter og tilgodeser borgernes mulighed for udvikling og generel trivsel. Socialtilsyn Syd bemærker, at beliggende i et naturskønt lokalområde med gode muligheder for at færdes sikkert og trygt, og at der ligeledes eksisterer et godt og gensidigt kendskab til hinanden. Socialtilsyn Syd vurderer, at de fysiske rammer og særligt dets store fællesrum indeholder vide muligheder, for borgerne, til at indgå i socialt samvær på egne præmisser og støtter og tilgodeser borgernes ønsker og behov. Socialtilsyn Syd vurderer, at de fysiske rammer fremstår i god og indbydende stand dog med begyndende tegn på slid. Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Fysiske rammer Kriterium 14: Tilbuddets fysiske rammer understøtter borgernes udvikling og trivsel Der er overensstemmelse mellem medarbejdere, borgere og ledelse i forhold til, at de fysiske rammer understøtter borgernes muligheder for udvikling og trivsel. Botilbuddet Højbo er beliggende tæt ved strand og naturområder og med gode muligheder for sikkert og trygt at bevæge sig rundt i lokalområdet. Der eksisterer ligeledes et godt og gensidigt kendskab til hinanden i nærområdet. Tilsynet bemærker, at de fysiske rammer og særligt dets store fællesrum indeholder vide muligheder, for borgerne, til at indgå i socialt samvær på egne præmisser. En borger udtaler, at vedkommende ind i mellem fravælger de fælles fysiske rammer pga. støj eller fordi borgeren ikke føler, at passe ind i målgruppen. Tilsynet bemærker, at fælleslejlighed, fællesrum og fælles aktivitetsrum generelt støtter og tilgodeser borgernes ønsker og behov. Side 15 af 19

16 De fysiske rammer fremstår pæne og velholdte. Den lejlighed som tilsynet får lejlighed til at besøge, fremstår med plads til borgerens individuelle særpræg. Tilsynet bemærker, at lejligheden fremstår med begyndende tegn på slid. Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Fysiske rammer Indikator 14.a: Borgerne trives med de fysiske rammer 4 (i høj grad opfyldt) Ledelsen udtaler, at borgerne trives med de fysiske rammer. Botilbuddet har god kontakt til nærområdet og naboer, der primært består af ældre borgere. Borgerne er kendt i lokalområdet, i Brugsen, den lokale grill m.m. Der har været små udfordringer med en tæt på beliggende efterskole, men dette er løst gennem dialog. Der opleves generelt en gensidig tolerance i hverdagen i forhold til naboer Medarbejderen fortæller, at der opleves rigtig gode rammer for borgerne, som ligeledes understøtter den enkeltes trivsel. Særligt beliggenheden er god, tæt på blandt andet stranden. Ikke alle borgere opleves dog, at være glade for at bevæge sig ret langt væk fra matriklen. Der beskrives gode muligheder for Indikator 14.b: De fysiske rammer og faciliteter imødekommer borgernes særlige behov 4 (i høj grad opfyldt) Borgeren udtaler, at; "jeg er tilfreds, med den måde jeg bor på, og med vores fælles lokaler". I perioder vælger borgeren, at være meget alene, men ind i mellem vælger borgeren også det sociale fællesskab i fælleslejligheden. Borgeren fortæller, at nogen gange laver jeg også selv mad, og nogen gange jeg får også besøg af min datter. Borgeren udtaler endvidere, at det er et dejligt område at bo i og nogen gange cykler jeg rundt i nærområdet. Ledelsen og medarbejderne udtaler, at de fysiske rammer og faciliteter som udgangspunkt imødekommer borgernes behov. En borger udtaler, at vedkommende af og til har det lidt svært med de andre borgere, da vedkommende selv synes, at fungerer bedre end de andre borgere i tilbuddet. Ligeså oplever borgeren, at torsdagsklubben kan være lidt støjende. Side 16 af 19

17 Indikator 14.c: De fysiske rammer afspejler, at tilbuddet er borgernes hjem 4 (i høj grad opfyldt) Tilsynet observerer ved rundvisning, at de fysiske rammer og faciliteter imødekommer borgernes behov. Tilsynet bliver forevist en lejlighed af en borger. Borgeren har et synshandicap. Borgeren er glad og tilfreds med lejligheden og viser gerne rundt. Lejligheden fremstår indrettet efter borgerens ønske. Borgeren er for tiden optaget af en tørretumbler, der skal skiftes. Lejlighedens indretning understøtter borgerens behov for struktur og overblik. Lejligheden fremstår med borgerens særpræg og personlighed. Borgeren har bl.a. sin egen tavle, hvor borgeren selv kan ophænge piktogrammer til eget overblik. Lejligheden fremstår i en relativ pæn stand, men bærer også præg af slid. Tilsynet observerer, at der, i tilbuddet, er et stort fællesrum, en fælles lejlighed og et fælles aktivitetsrum. Det store fællesrum er velegnet til sociale aktiviteter, det er meget stort og rummeligt. Fællesrummet præges af borgernes egne billeder, mulighed for indretning af små terrasser foran lejligheden m.m.. Fællesrummet bliver anvendt af naboer til gennemgang, hvilket opleves og beskrives positivt af både tilbuddets borgere og af naboerne og opfattes, som anledning til en god daglig social kontakt. Der er opmærksomhed omkring hvorvidt det opleves som indtrængende ift. borgernes privatliv. Der er fra det fælles aktivitetsrum en flot udsigt til vandet og til de omkringliggende boliger. Det fælles aktivitetsrum giver ligeledes mulighed for tilrettelæggelse af kreative og sociale aktiviteter for og sammen med borgerne. Side 17 af 19

18 Tilbuddets bedømmelse Spindelvævet vises ikke, da vurderingen af ovenstående temaer ikke danner grundlag for en retvisende grafisk fremstilling. 6. Økonomiske og organisatoriske forhold (jf i Lov om socialtilsyn) *Bemærkninger til bestyrelsesvedtægter Beskrivelse af tilbuddets bestyrelse Side 18 af 19

19 *Budgetforudsætninger Årlig omsætning Soliditetsgrad Overskud Ejendomsudgifter Lønomkostninger Omkostninger, særlig ekspertise Omkostninger, leder Personaleomsætning Lønomkostninger, fast personale Omkostninger, kompetenceudvikling Omkostninger, bestyrelseshonorarer - Sygefravær 2,10 Revisionspåtegning Nej Dato for revisionspåtegning Takster Side 19 af 19

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport sociale tilbud

Tilsynsrapport sociale tilbud Tilsynsrapport sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den fornødne kvalitet og samlet set fortsat opfylder

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport sociale tilbud

Tilsynsrapport sociale tilbud Tilsynsrapport sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den fornødne kvalitet og samlet set fortsat opfylder

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport. Tilbud: Mariested

Tilsynsrapport. Tilbud: Mariested Tilsynsrapport Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den fornødne

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport sociale tilbud

Tilsynsrapport sociale tilbud Tilsynsrapport sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den fornødne kvalitet og samlet set fortsat opfylder

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport sociale tilbud

Tilsynsrapport sociale tilbud Tilsynsrapport sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den fornødne kvalitet og samlet set fortsat opfylder

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Ny godkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Godkendelsesrapport eksisterende sociale tilbud

Godkendelsesrapport eksisterende sociale tilbud Godkendelsesrapport eksisterende sociale tilbud Praktiske oplysninger Godkendelsesrapporten er en opsummering af socialtilsynets vurdering af, om tilbuddet samlet set opfylder betingelserne for godkendelse,

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Godkendelsesrapport nye sociale tilbud

Godkendelsesrapport nye sociale tilbud Godkendelsesrapport nye sociale tilbud Praktiske oplysninger Godkendelsesrapporten er en opsummering af socialtilsynets vurdering af, om tilbuddet samlet set opfylder betingelserne for godkendelse, jf.

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport. Botilbud Højbo Godkendt. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Rapporten er udarbejdet af:

Tilsynsrapport. Botilbud Højbo Godkendt. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Rapporten er udarbejdet af: Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Rapporten er udarbejdet af: Botilbud Højbo 23-02-2016 Godkendt Socialtilsyn Syd Lindevej 5A 5750 Ringe Indholdsfortegnelse Læsevejledning

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport sociale tilbud

Tilsynsrapport sociale tilbud Tilsynsrapport sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den fornødne kvalitet og samlet set fortsat opfylder

Læs mere