Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd"

Transkript

1 Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den fornødne kvalitet og samlet set fortsat opfylder betingelserne for godkendelse, jf. 6 og i Lov om socialtilsyn. En del af oplysningerne i tilsynsrapporten skal, jf. 22 i Lov om socialtilsyn, fremgå af Tilbudsportalen. Disse oplysninger er markeret med * Socialtilsynets bedømmelse af kvaliteten foretages med udgangspunkt i kvalitetsmodellens kriterier og indikatorer ved hjælp af en 5- trins skala jf. 6 i Lov om socialtilsyn. Kvalitetsbedømmelsen indgår i en kvalitetsvurdering, hvor socialtilsynet, afhængig af tilbudstype og målgruppen, har mulighed for at inddrage andre relevante forhold, der ligger inden for de 7 temaer, men som ikke er indeholdt i indikatorer og kriterier. Socialtilsynet indhenter og vurderer endvidere øvrige oplysninger, der har betydning for godkendelsen, herunder økonomiske og organisatoriske forhold jf i Lov om socialtilsyn. Oplysningerne indgår i vurderingen af, om tilbuddet samlet set fortsat opfylder betingelserne for godkendelse. Tilsynsrapporten og konklusionerne heri indgår i socialtilsynets feedback og opfølgning i forhold til tilbuddet. For tilbud med flere afdelinger udarbejdes der én samlet kvalitetsvurdering. Side 1 af 19

2 1. Stamoplysninger *Tilbuddets navn: *Adresse: *Kontaktoplysninger: *Tilbudstyper: *Målgrupper: Grenen - Hjemmestøtte til personer med Aspergers Ndr ringvej kolding Tlf.: Hjemmeside: ABL 5, stk. 2 (almen plejebolig) 18 til 25 år (autismespektrum) Pladser i alt: 5 Tilsynsrapporten er udarbejdet af: Dato for tilsynsrapport: Kamilla Mercado (Socialtilsyn Syd) Samlet vurdering (jf. 6 og i Lov om socialtilsyn) *Samlet vurdering: Tilsynets indsamlede informationer vil indgå i den lovbestemte re-godkendelsesvurdering, der skal have fundet sted inden udgangen af Side 2 af 19

3 *Afgørelse: Godkendelse afventer Påbud: Opmærksomhedspunkter: 3. Oplysninger om datakilder Dokumenter: Observation Interview Interviewkilder Leder CV og uddannelsesbeviser Oversigt over sygefravær Oversigt over personale, kompetencer og personalegennemstrømning Interview af leder og afdelingsleder Interview af medarbejder Interview af borger Beboere Ledelse Medarbejdere Side 3 af 19

4 4. Oplysninger om tilsynsbesøg Dato Start: Slut: Oversigt over tilsynsbesøg Tilsynskonsulenter : Ndr ringvej 6, 6000 kolding Kamilla Mercado Afdelinger Besøgstype Anmeldt Særligt fokus på udvalgte temaer, kriterier eller indikatorer Side 4 af 19

5 5. Bedømmelse og vurdering af kvalitet (jf. 6 i Lov om socialtilsyn) Nedennævnte figur illustrerer tre centrale elementer, der indgår i socialtilsynets vurdering af hvorvidt tilbuddet har fornøden kvalitet og samlet set fortsat opfylder betingelserne for godkendelse. Dette afsnit omhandler bedømmelse og vurdering af kvalitet. Samlet vurdering af om tilbuddet kan godkendes: For at kunne træffe en afgørelse indhenter og vurderer Socialtilsynet øvrige oplysninger, der har betydning for fortsat godkendelse, herunder oplysninger om økonomiske og organisatoriske forhold jf. Lov om socialtilsyn ( 12-18) samt relaterede lovgivninger fx Lov om social service, retssikkerhedsloven m.m. Kvalitetsvurdering: Socialtilsynet laver en samlet vurdering af kvaliteten ud fra kvalitetsmodellens syv temaer ( 6). I den samlede vurdering af om tilbuddet fortsat har den fornødne kvalitet, kan det være relevant at inddrage forhold, der falder inden for de 7 temaer, men som ikke er indeholdt i kvalitetsmodellens kriterier og indikatorer. Kvalitetsbedømmelse: Socialtilsynet bedømmer tilbuddet ud fra kvalitetsmodellens kriterier og indikatorer. Side 5 af 19

6 - 5.1 Kvalitetsmodellen I kvalitetsmodellen er både 'Gns. bedømmelse' på temaniveau og 'Bedømmelse' på indikatorniveau angivet på følgende skala: 5. i meget høj grad opfyldt. 4. i høj grad opfyldt. 3. i middel grad opfyldt. 2. i lav grad opfyldt. 1. i meget lav grad opfyldt. Vurderingen af temaerne bygger på kvalitetsbedømmelsen, og der kan, afhængigt af tilbudstype og målgruppe, inddrages andre relevante forhold, som ikke er indeholdt i kvalitetsmodellens indikatorer. Tema *Organisation og ledelse Gns. bedømmelse * Vurdering af tema Udviklingspunkter 4,7 Tilsynet vurderer, at tilbuddet er hensigtsmæssigt organiseret med en afdelingsleder, som har erfaring med tilbuddets målgruppe og stor forståelse for medarbejdernes arbejdsopgaver. Tilsynet vurderer, at tilbuddets team opdeling er medvirkende til, at borgerne får en kontaktperson og et team, som er samstemmende med deres behov, ligesom de får mulighed for, at møde andre borgere med samme interesser og behov. Dog bemærker tilsynet, at det kan være uhensigtsmæssigt, at de fem borgere som bor i tilbuddet, ikke nødvendigvis er i samme team, eller på anden vis skal forholde sig til hinanden, da tilbuddet ikke afholder beboermøde eller anden form for samvær for de fem borgere. At tilbuddet undersøger, om de fem borgere der bor i tilbuddet, har behov for samvær for at sikre borgernes fællesskab/naboskab, samt drage fordel af at bo i samme opgang Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Organisation og ledelse Kriterium 08: Tilbuddet har en faglig kompetent ledelse Tilbuddet er organiseret med en afdelingsleder, som har det daglige ansvar for tilbuddets ti medarbejdere. Afdelingslederen har stor erfaring med målgruppen, hvilket er til stor gælde for medarbejderne, som oplever at Side 6 af 19

7 have en god sparringspartner, der forstår borgernes behov, og faglige udfordringer medarbejderne står over for. Tilbuddet benytter endvidere en ekstern supervisor, som har kendskab til målgruppen, hvilket medarbejderne oplever at få meget ud af. Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Organisation og ledelse Indikator 08.a: Ledelsen har relevante kompetencer i forhold til at lede tilbuddet Indikator 08.b: Tilbuddet benytter sig af ekstern faglig 5 (i meget høj grad opfyldt) 5 (i meget høj grad Tilbuddet er organiseret med en afdelingsleder, som referer til "Organisationen Hjemmestøtten"s leder. Afdelingslederen oplyser, at hun er uddannet socialpædagog, og har været i tilbuddet siden det startede op for 5 år siden. Afdelingslederen oplyser, at hun er leder for 10 medarbejdere, som er ansat tilbuddet. Afdelingslederen oplyser, at hun har mange års erfaring med tilbuddets målgruppe. Af fremsendt materiale fremgår det, at afdelingslederen er uddannet socialpædagog i 1998 og bestået voksenvejlederuddannelsen i Af afdelingslederens CV fremgår det, at hun har været ansat i tilbuddet siden 2009 først som pædagog og senere i 2011 som afdelingsleder. Af CV'et fremgår det endvidere, at afdelingslederen er i gang med ledertræning for nye ledere i Kolding Kommune. Afdelingslederen har ligeledes deltaget i forskellige kurser og NLP coaching kursus. En medarbejder oplyser, at medarbejderne drager stor nytte af, at afdelingslederen har stor erfaring med målgruppen, og derfor er en god sparringspartner, som forstår de dilemmaer, som medarbejderne kan stå i. Endvidere oplever medarbejderen, at lederen er god til at matche borgerne med en relevant hjemmevejleder, som sikrer at medarbejderne har relevante kompetencer til at imødekomme borgerens behov. Medarbejderen oplever, at afdelingslederen er rummelig og medinddragende, hvor medarbejderne involveres i forskellige beslutninger. Medarbejderen oplever endvidere, at lederen er meget tilgængelig, hvor døren ind til lederens kontor ofte er åben. Afdelingslederen oplyser, at hun ikke modtager ekstern supervision, men at hun får faglig sparring af ledelsesnetværket i organisationen og hos sin øverste leder. Endvidere sidder hun i et Side 7 af 19

8 supervision eller anden form for sparring for ledelse og medarbejdere opfyldt) ledelsesnetværk med ledere fra to organisationer i Kolding Kommune. Afdelingslederen oplyser, at medarbejderne modtager supervision fra ekstern supervisor fire gange om året. Afdelingslederen oplyser, at medarbejderne tidligere har haft supervision oftere, men valgte at have færre supervisionsgange mod at få en anden supervisor med bedre kompetencer. Afdelingslederen oplever, at medarbejderne er meget tilfredse supervisionen, som de får et godt udbytte af. En medarbejder oplyser, at de får supervision fire gange om året af en ekstern supervisor, som de er meget tilfredse med. Medarbejderen oplyser, at de tidligere har haft supervision oftere af en anden supervisor, men at de valgte, at de i stedet ville have færre gange med mere en erfaren og derfor også dyrere supervisor. Medarbejderen oplever, at de har stor glæde af supervisionen, og det har været en god beslutning at få en ny supervisor. Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Organisation og ledelse Kriterium 09: Tilbuddets daglige drift varetages kompetent Tilbuddets borgere har mulighed for at komme i kontakt med tilbuddets medarbejdere i åbningstiderne mellem kl enten ved at finde medarbejderne på personalekontoret, eller ved at kontakte dem på telefonen. Endvidere har borgerne en fast kontaktperson og et team, som borgerne henholdsvis har individuel tid sammen med og fællestid sammen med. Teamsene er dannet ud fra borgernes forskellige behov og interesser, hvor ét team arbejder meget med struktur, et andet team med udendørs aktiviteter og et tredje team med kreative aktiviteter. Borgerne der bor i tilbuddet, er nødvendigvis ikke i samme team, og har derfor nødvendigvis ikke noget med hinanden at gøre i det daglige. Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Organisation og ledelse Indikator 09.a: Borgerne har i forhold til deres behov tilstrækkelig kontakt til 4 (i høj grad opfyldt) Ledelsen oplyser, at tilbuddet både omfatter interne og eksterne borgere, hvor selve bodelen har fem pladser/boliger og så ca. 50 eksterne borgere, som bor i egen bolig i byen, og får hjemmevejlederstøtte og kan benytte tilbuddets fællesarealer og deltage i de aktiviteter, som Side 8 af 19

9 personale med relevante kompetencer borgerens "team" afholder. De fem borgere som bor i bodelen, er nødvendigvis ikke i samme team, da borgeren er tildelt team og kontaktperson ud fra borgerens behov og interesser. Ledelsen oplyser, at hver borger tilhører et bestemt team, som består af medarbejdere hvis kompetencer afspejler borgerens behov. Borgerne og medarbejderne er inddelt i tre teams, hvor hver borger har en fast kontaktperson i teamet, men også kan have kontakt til de øvrige medarbejdere i teamet. Det er afdelingslederen, der vurderer, hvilket team og kontaktperson der matcher borgerens behov. Ledelsen oplyser, at alle medarbejdere besidder relevante kompetencer, men at det er en udfordring at finde medarbejdere, som har erfaring med målgruppen, da den er så specifik og "ny". Ledelsen oplever, at medarbejderne har travlt, da området er i en stor udvikling, hvor der løbende kommer nye eksterne borgere til. Men ledelsen oplever samtidig, at medarbejderne synes deres arbejdsopgaver er spændende, og at de giver borgerne den nødvendige støtte, som er med til at borgerne udvikler sig. Ledelsen oplyser, at myndighedsafdelingen vurderer borgernes behov for støtte ud fra VUM metoden, hvor der differentieres mellem lav, moderat og omfattende støtte. Dette munder ud i, hvor meget hjemmevejlederstøtte den enkelte borger skal have. Ledelsen oplyser, at borgerne har telefonnumrene på alle medarbejdere, og derfor altid kan komme i kontakt med medarbejder inde for åbningstiden. Der er "åbent" mellem kl , hvor medarbejderne enten er på kontoret eller hos borgerne i huset eller hos en borger ude i byen. Endvidere bruger tilbuddet facebook til at orientere borgerne om, hvilke medarbejdere der er på arbejde hvornår samt om fælles aktiviteter, arrangementer mv. En medarbejder oplyser, at der er sket meget med normeringen siden tilbuddet startede, hvor de var fem medarbejdere til de fire borgere, der boede i tilbuddet. Siden er Grenen blevet udvidet til også at have eksterne borgere og fælles aktiviteter for eksterne og interne borgere i huset, hvilket betyder, at der arbejdes anderledes, og at der er blevet travlt på en anden måde. Medarbejderen oplever, at Side 9 af 19

10 medarbejderne er kompetente til deres arbejde, og at de kommer tilfredsstillende omkring alle borgere i forhold til det, der er beskrevet i myndighedsafdelingens VUM bestilling. Dog oplever medarbejderen, at der kan være uoverensstemmelser mellem det myndighedsafdelingen bestiller, og det som medarbejderne oplever, at borgeren (også) har behov for. Medarbejderen oplever, at matchingen mellem borgerens placering af team og kontaktperson er medvirkende til at imødekomme borgerens behov. En borger oplever, at medarbejderne har de rette kompetencer, og at de har tid og er tilgængelig i det daglige. Borgeren oplyser, at han har fast tid sammen med sin hjemmevejleder en gang om ugen, hvor de taler om ugen, der gået, ordner post, får gjort lidt rent mv. Borgeren oplyser, at han foruden den faste aftale med sin kontaktperson, typisk kan finde en medarbejder på personalekontoret, som er åbent indtil kl eller ringe til en. Borgeren oplyser, at han har telefonnumrene på alle medarbejdere. Borgeren oplyser, at han har en lille bekymring om, at tiden til borgerne på sigt bliver mindre og mindre, da han ser en tendens til, at der kommer flere borgere, men ikke nødvendigvis mere personale. Borgeren oplyser, at der ikke er fællesaktiviteter for de fem borgere, som bor i tilbuddet. Faktisk har de fem borgere ikke rigtig noget sammen, med mindre de vælger at deltage i de fælles aktiviteter, som alle teams inviteres til. Før i tiden havde borgerne beboermøde med en medarbejder, hvor de havde mulighed for at tale sammen omkring opgangen, men der er ikke længere beboermøder, eller andre møder for borgerne i huset. Tilbuddets kommentarer til partshøringen modtaget d : "Vi har på Grenen bevidst valgt, at borgerne ikke er i samme team og ligeså at de ikke på anden vis skal forholde sig til hinanden. De er placeret i teams ift funktionsniveau og interesser, hvilket efter vores vurdering giver det bedste udbytte og trivsel. De fem er ikke en homogen gruppe. Og de bor der kun midlertidigt, og skal skabe deres netværk udenfor huset". Side 10 af 19

11 Indikator 09.b: Personalegennemstrømningen på tilbuddet er ikke på højere niveau end sammenlignelige arbejdspladser 5 (i meget høj grad opfyldt) "De fem beboere deltager i Brugermøder med deres respektive teams." Ledelsen oplyser, at der er ingen af det faste personale, der er stoppet. Til gengæld er der kommet nye medarbejdere til i forbindelse med barselsvikariater og opnormering i forbindelse med tilgangen af borgere. Ledelsen tilskriver den lave personalegennemstrømning, at medarbejderne trives med deres arbejdsopgaver, og at det er en spændende arbejdsplads med skiftende arbejdsopgaver. En medarbejder oplyser, at der løbende er kommet nye medarbejdere til, men at ingen af de fastansatte er stoppet. Medarbejderen oplever, at medarbejderne brænder for deres arbejde, og at fleksibiliteten i arbejdet og medarbejdernes engagement er medvirkende til, at de bliver i deres stillinger. Indikator 09.c: Sygefraværet blandt medarbejderne er ikke på højere niveau i forhold til sammenlignelige arbejdspladser 4 (i høj grad opfyldt) Tilsynet har modtaget en oversigt over nyansatte og fratrådte medarbejdere, hvor det fremgår, at der ingen medarbejdere, der er stoppet, men at to er på barsel og at en tredje snart går fra på barsel. Af fremsendt materiale fremgår det, at medarbejderne i 2013 havde et samlet sygefravær på 3,97 % og i 2014 et sygefravær på 2,98 %. Ledelsen oplyser, at sygefraværet anses for at være i den lave ende, hvor de oplever, at medarbejderne er meget stabile og pligtopfyldende. Tilbuddet har haft en enkelt langtidssygemeldt, men har ellers ikke været ramt af sygdom ud over det sædvanelige. Ledelsen oplever, at medarbejderne som udgangspunkt trives, men at nogle få medarbejdere har haft en periode, hvor de ikke har været tilfredse. Derfor valgte afdelingslederen at afholde MUS samtaler før tid, samt at afholde en trivselsdag, hvor medarbejdere og ledelse har været på en fælles temadag med fokus på trivsel. På temadagen oplevede ledelsen, at medarbejderne selv vurderede sig til at trives over middel, hvilket ledelsen oplever er et udtryk for, at medarbejdertrivslen går den rette vej. En medarbejder oplyser, at sygefraværet ikke er særligt højt. Medarbejderen oplever ikke, at kolleger Side 11 af 19

12 Tema Gns. bedømmelse sygemelder sig som følge af dårlig arbejdsmiljø eller lignende, men oplever derimod, at medarbejderne er meget pligtopfyldende, da flere borgere har svært ved at håndtere, hvis en aftale aflyses eller rykkes på grund af sygdom. I den forbindelse oplever medarbejderen, at dette kan skabe lidt et pres, da borgerne har behov for deres ugentlig samtaler med kontaktpersonen til at udarbejde ugeskemaer. Ofte finder medarbejderne dog en god løsning, som imødekommer alles behov. * Vurdering af tema Udviklingspunkter *Kompetencer 4 Tilsynet vurderer, at medarbejdernes kompetencer er samstemmende med borgernes behov, hvor tilbuddet har fokus på, at medarbejderne løbende opkvalificeres i tilbuddets metoder og tilgange, ligesom tilbuddet forsøger, at ansætte medarbejdere med relevant uddannelse og erfaring med målgruppen. Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Kompetencer Kriterium 10: Tilbuddets medarbejdere besidder relevante kompetencer i forhold til målgruppens behov og tilbuddets metoder Tilbuddet har fokus på at anvende medarbejdere med en faglig relevant uddannelse som pædagog eller lignende, som løbende opkvalificeres med kurser og viden omkring målgruppen og tilbuddets metoder.tilbuddet er lidt udfordret af, at have en målgruppe med en lidelse som er forholdsvis ny, hvorfor der ikke findes kurser og uddannelser, som tager direkte afsæt i relevante metoder og det pædagogiske arbejde. Ligeledes er tilbuddet udfordret af at finde nye medarbejdere med erfaring i målgruppen, da der findes meget få tilbud, der arbejder specifik med borgere med Asperger syndrom. Tilbuddets medarbejdere har dog stor erfaring med målgruppen, ligesom medarbejderne løbende deltager i kurser, konferencer og samarbejder med eksterne samarbejdspartnere for at sikre at imødekomme borgernes behov. Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Kompetencer Indikator 10.a: Medarbejdergruppen har samlet 4 (i høj grad opfyldt) Afdelingslederen oplyser, at det kan være en udfordring at finde nye medarbejdere med erfaring inden for målgruppen, da målgruppen er meget "ny", hvorfor der ikke findes mange tilbud, der Side 12 af 19

13 set relevant uddannelse, opdateret viden og erfaring med målgruppen og tilbuddets metoder specialiserer sig i målgruppen. Ligeledes findes der heller ikke kurser og/eller uddannelser, der relaterer sig 100 % til målgruppen, som har særlige behov. I tilbuddet er der dog ansat en del medarbejdere, som har været i tilbuddet siden tilbuddet startede, og den vej igennem fået stor erfaring med målgruppen, som de giver videre til nye ansatte. Ledelsen oplyser, at medarbejderne primært er pædagoger, og at alle medarbejdere har været på kursus i KRAP-faktorerne og coaching, som anvendes som tilbuddets primære metoder. Tilbuddet har ligeledes ved at undersøge muligheden for, at oprette et kursus/uddannelse i samarbejde med andre kommuner om Asperger syndrom og det pædagogiske arbejde i relation til målgruppen. Ledelsen oplyser, at det for tiden er en udfordring, at flere af de erfarne medarbejdere, er/skal på barsel, da det er svært at finde nye medarbejdere med erfaring med målgruppen. En medarbejder oplyser, at medarbejderne samlet set har relevante uddannelser og erfaring med målgruppen, ligesom de løbende har været på kurser i tilbuddets metoder. Senest har alle medarbejdere været på kursus i SMART-metoden, hvor de har lært at opstille mål, som er mere målbare og specifikke, og gerne skulle give et løft i forbindelse med samarbejdet med sagsbehandlerne. Ligeledes har medarbejderne været på kursus i KRAP-faktorerne og coaching, ligesom der er fokus på kommunens selvværdsstrategi omkring selvstændiggørelse af borgerne. Endvidere deltager tilbuddet i et årligt "Aspergers træf", som giver den nyeste viden, ligesom medarbejderne også har mulighed for at deltage i PsykInfos forskellige tema aftener. Medarbejderen oplyser, at afdelingslederen har fokus på at medarbejderne er kompetente, og får øje på, hvilke kurser der er relevante for medarbejderne. En Medarbejder oplyser, at der kan være udfordringer omkring medarbejdernes kompetencer, når det kommer til borgere med dobbeltdiagnoser, hvor det ikke er Asperger syndromet, der er fremtrædende med i stedet psykisk sygdom, fx depression og selvskade. I sådanne situationer forsøger tilbuddet, at have et godt samarbejde med hospitals- og distriktspsykiatrien og inddrage andres viden, for at sikre en helhedsorienteret indsats. Side 13 af 19

14 Indikator 10.b: Det er afspejlet i medarbejdernes samspil med borgerne, at medarbejderne har relevante kompetencer 4 (i høj grad opfyldt) En borger oplyser, at medarbejderne er gode til at være nærværende og engageret i borgerne. Han tænker ikke så meget over medarbejdernes uddannelsesniveau og kurser, men mere over om det de siger, kan bruges til noget, hvilket borgeren oplever er tilfældet. Tilsynet har ikke haft mulighed for at observere samspil mellem borgere og medarbejdere. En medarbejder oplyser, at medarbejderne kan se, at borgerne udvikler sig i små ryk. Fx er en borger gået fra ikke selv at kunne håndtere praktiske opgaver til at bo relativt selvstændigt med få timers støtte om ugen. Ligeledes er flere borgere blevet mere stabile rent psykisk, hvor selvskadende adfærd er mindsket eller helt ophørt, ligesom flere borgere klare sig mere og mere selvstændigt. Tema Gns. bedømmelse En borger oplyser, at han efter indflytning i tilbuddet har udviklet sig meget. Han mener, det er en kombination af, at "blive kastet ud i at flytte hjemmefra" og støtten fra medarbejderne, at han nu kan bo alene. Borgeren oplever, at medarbejderne er lyttende, og er gode til at hjælpe med det praktiske, så hverdagen bliver mere overskuelig. Ligeledes oplever borgeren, at medarbejdernes nærvær skaber tryghed. * Vurdering af tema Udviklingspunkter *Fysiske rammer 3,7 Tilsynet vurderer, at tilbuddets borgere skal kunne håndtere at bo i et hus, som skal rumme mange mennesker, da tilbuddet foruden at være bofællesskab også er mødested for kommunens øvrige borgere med Asperger. Borgernes boliger ligger i samme bygning som tilbuddets fælleshus, hvor der i løbet af ugen afholdes forskellige aktiviteter og arrangementer, som borgerne i huset nødvendigvis ikke skal deltage i. At tilbuddet undersøger, hvordan det påvirker borgerne at bo i forbindelse med tilbuddets mødested for eksterne borgere Side 14 af 19

15 Tilsynet vurderer, at borgernes lejligheder er samstemmende med borgerens behov, ligesom borgerne har glæde af at bo tæt på personalekontoret, som skaber tryghed og dermed udvikling for borgerne. Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Fysiske rammer Kriterium 14: Tilbuddets fysiske rammer understøtter borgernes udvikling og trivsel Tilbuddets borgere, medarbejdere og ledelse oplever, at borgernes lejligheder er samstemmende med borgernes behov, idet borgernes lejligheder er gode begynder lejligheder, ligesom borgerne har stor gavn af at bo tæt på personalekontoret, da det skaber tryghed for dem. Tilbuddets fysiske rammer består af et hus, som rummer fem lejligheder, hvor borgerne har hver sin, samt et fælleshus/lejlighed som anvendes til fællesaktiviteter, for alle tilbuddets borgere, i fælleshuset har medarbejderne og afdelingslederen også kontor. Tilbuddets fælles rammer er som sådan ikke borgernes, idet borgerne kun anvender/har adgang til fælleshuset i forbindelse med, at deres team har huset, hvilket betyder, at fælleshuset ikke er en del af borgernes hjem. Tilbuddets fælleshus anvendes af ca. 55 borger, som kommer på forskellige dage i forbindelse med teamenes aktiviteter. En borger bor på samme etage, som tilbuddets fælleshus ligger, hvilket betyder, at tilbuddets eksterne borgere kommer igennem den fælles entré, når de skal ind i fælleshuset. Side 15 af 19

16 Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Fysiske rammer Indikator 14.a: Borgerne trives med de fysiske rammer 5 (i meget høj grad opfyldt) En borger oplyser, at han er glad for sin lejlighed, den har en god størrelse, hverken for lille eller for stor, og indeholder det, han har behov for. Borgeren oplyser, at det er trygt for ham at bo i tilbuddet, da han har mulighed for at komme i kontakt med medarbejderne. Dette har betydet, at det har været mindre voldsomt for ham, at skulle flytte hjemmefra. Borgeren oplyser, at han ikke bruger fællesarealerne ret meget, da han ikke rigtig deltager i de fælles aktiviteter, som afholdes i hans team. Han synes fællesarealerne er fine nok, men han kan ikke rigtig sige, at han trives i dem, når han ikke rigtig anvender dem. Han mener dog, at de indeholder det nødvendige. En medarbejder oplyser, at borgerne trives med at bo i tilbuddet, da lejlighederne er overskuelige og gode "begynder lejligheder", idet størstedelen af borgerne ikke tidligere har prøvet at bo selv. Medarbejderen oplever, at borgerne efter indflytning i tilbuddet, får øjne op for, at de kan bo selv, og oplever en stor tryghed i, at have egen lejlighed, men alligevel mulighed for at komme i kontakt med medarbejderne, bo sammen med ligesindede og deltage i forskellige sociale aktiviteter. Indikator 14.b: De fysiske rammer og faciliteter imødekommer borgernes særlige behov 3 (i middel grad opfyldt) Tilsynet observerer, at tilbuddets fællesarealer er lyse og imødekommende, hvor der er mulighed for at sidde i forskellige kroge eller trække sig til et mindre lokale. Tilsynet observerer, at tilbuddets fysiske rammer består af et stort hus (gammel stationsbygning), hvor der er opsat dørtelefon til de enkelte lejligheder og fælleshuset. I stueplanet ligger der en lejlighed og fælleshuset. Dette betyder, at de eksterne borgere skal igennem den fælles opgang for lejligheden og fælleshuset for at komme ind til fælleshuset. I husets entré er der opsat vaskemaskiner, som tilbuddets borgere benytter. Fælleshuset består af et åbent køkken al-rum, hvor der er et stort spise bord og sofagruppe. Endvidere er der personalekontor og afdelingslederens kontor samt et mindre rum med bord og fire stole, som bruges til samtaler eller samvær i mindre grupper. Tilbuddets øvrige fire boliger er Side 16 af 19

17 placeret på 1.salen og 2.salen. Tilsynet får fremvist en lejlighed som består af en lille fordelingsgang med the-køkken, et mindre badeværelse og en større stue med plads til mindre klædeskab, spisebord og sovesofa. En borger oplyser, at det er vigtigt for ham, at medarbejderne kommer fast hos ham hver aften, inden de går hjem. Dette er en fast aftale, som han sætter stor pris på, da det giver ham en tryghed, at han kan få en snak med en medarbejder, hvis han har behov for det. Dette kan lade sig gøre, fordi personalet har kontor i samme bygning, som han bor i. Borgeren oplyser, at han synes hans lejlighed har en passende størrelse, da den er overkommelig at holde. Borgeren oplyser, at han vasker tøj i opgangen i stueplanet, hvilket fungerer fint. Borgeren oplever, at tilbuddets faciliteter er samstemmende med sit behov, men undrer sig over, at der ikke længere afholdes beboermøde for de fem borgere, der bor i tilbuddet. Borgeren oplever, at beboerne ikke rigtigt har noget at gøre med hinanden, og at han ikke rigtigt har noget forhold til fælleshuset, og de borgere der er i hans team, da han sjældent deltager eller er interesseret i de arrangementer og aktiviteter, der foregår i fælleshuset. Ledelsen oplyser, at de fem borgere, som bor i tilbuddet, har behov for ekstra støtte, og drager stor gavn af, at der løbende er medarbejdere i huset, som skaber tryghed. Ledelsen oplever, at de borgere som starter med at bo i tilbuddet, over tid bliver mere trygge og selvstændige, hvilket de blandt andet tilskriver, at borgerne bor fysisk tæt på personalekontoret. Ledelsen oplyser, at borgerne ikke kan forvente, at der altid er medarbejdere på kontoret, da medarbejderne ofte er enten hos en af borgerne i huset eller hos en borger ude i byen. Ledelsen beskriver, at medarbejderne ofte suser ind og ud af kontoret, og derfor er fælleshuset ikke som sådan eget til, at borgerne skal anvende det i dagtimerne. Ledelsen oplyser, at borgerne der bor i tilbuddet, ikke kan/skal anvende fælleshuset andet end, når deres team "har" fælleshuset. Tanken er, at fælleshuset ikke er en forlængelse af borgernes boliger, Side 17 af 19

18 Indikator 14.c: De fysiske rammer afspejler, at tilbuddet er borgernes hjem 3 (i middel grad opfyldt) men i stedet et fælles samlingssted, for de 55 borgere som er tilknyttet. Ledelsen oplyser, at fælleshuset er indrettet, så der er mulighed for, at borgerne kan spise sammen ved spisebordet, sidde sammen i sofagruppen, eller være en mindre gruppe i det lille samtalerum. Endvidere har tilbuddet en stor terrasse, som de bruger meget om sommeren. Tilsynet observerer, at der i fælleshuset hænger billeder på væggene, står potteplanter mv. i vindueskammene, som giver en hjemlig atmosfære. Ledelsen oplyser, at fotografierne på væggene er af borgerne, som borgerne selv har valgt. Ledelsen oplyser, at det er kommunen, der afholder udgifterne til fælleshuset, hvorfor det som sådan ikke er borgernes hjem, ligesom borgerne kun anvender fælleshuset, når deres team er der. Borgerne er dog inddraget i indretningen, ligesom tilbuddet har fokus på, at borgerne føler et ejerskab over fælleshuset og faciliteterne. En borger oplyser, at han selv har indrettet sin bolig. Tilsynet observerer, at borgerens bolig er indrettet personligt, og bærer præg af at være borgerens hjem. Tilsynet observerer, at der står en sofa midt i opgangen på 1.salen uden anden form for møblement. En borger oplyser, at sofaen ikke står der, fordi borgerne anvender den, men at den blot er flyttet derop, fordi der ikke længere var plads til den i fælleshuset. Tilbuddets bedømmelse Spindelvævet vises ikke, da vurderingen af ovenstående temaer ikke danner grundlag for en retvisende grafisk fremstilling. 6. Økonomiske og organisatoriske forhold (jf i Lov om socialtilsyn) Side 18 af 19

19 *Bemærkninger til bestyrelsesvedtægter Beskrivelse af tilbuddets bestyrelse *Budgetforudsætninger Årlig omsætning Soliditetsgrad Overskud Ejendomsudgifter Lønomkostninger Omkostninger, særlig ekspertise Omkostninger, leder Personaleomsætning Lønomkostninger, fast personale Omkostninger, kompetenceudvikling Omkostninger, bestyrelseshonorarer - Sygefravær 10,00 Revisionspåtegning Nej Dato for revisionspåtegning Takster Tilbudstype: ABL 5, stk. 2. Takstniveau Ydelse Pr. time Pr. stk. Pr. dag/døgn Pr. md. Niveau 1 socialpædagogisk støtte 419,00 Side 19 af 19

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport sociale tilbud

Tilsynsrapport sociale tilbud Tilsynsrapport sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den fornødne kvalitet og samlet set fortsat opfylder

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport sociale tilbud

Tilsynsrapport sociale tilbud Tilsynsrapport sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den fornødne kvalitet og samlet set fortsat opfylder

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport sociale tilbud

Tilsynsrapport sociale tilbud Tilsynsrapport sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den fornødne kvalitet og samlet set fortsat opfylder

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Ny godkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport. Tilbud: Mariested

Tilsynsrapport. Tilbud: Mariested Tilsynsrapport Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den fornødne

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport. Grenen - Hjemmestøtte til personer med Aspergers Syndrom. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse:

Tilsynsrapport. Grenen - Hjemmestøtte til personer med Aspergers Syndrom. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Grenen - Hjemmestøtte til personer med Aspergers Syndrom Rapporten er udarbejdet af: Socialtilsyn Syd Lindevej 5A 5750 Ringe Indholdsfortegnelse

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport. Grenen - Hjemmestøtte til personer med Aspergers Syndrom. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse:

Tilsynsrapport. Grenen - Hjemmestøtte til personer med Aspergers Syndrom. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Grenen - Hjemmestøtte til personer med Aspergers Syndrom Rapporten er udarbejdet af: Socialtilsyn Syd Lindevej 5A 5750 Ringe Indholdsfortegnelse

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport sociale tilbud

Tilsynsrapport sociale tilbud Tilsynsrapport sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den fornødne kvalitet og samlet set fortsat opfylder

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport sociale tilbud

Tilsynsrapport sociale tilbud Tilsynsrapport sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den fornødne kvalitet og samlet set fortsat opfylder

Læs mere

Godkendelsesrapport eksisterende sociale tilbud

Godkendelsesrapport eksisterende sociale tilbud Godkendelsesrapport eksisterende sociale tilbud Praktiske oplysninger Godkendelsesrapporten er en opsummering af socialtilsynets vurdering af, om tilbuddet samlet set opfylder betingelserne for godkendelse,

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Ny godkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Godkendelsesrapport nye sociale tilbud

Godkendelsesrapport nye sociale tilbud Godkendelsesrapport nye sociale tilbud Praktiske oplysninger Godkendelsesrapporten er en opsummering af socialtilsynets vurdering af, om tilbuddet samlet set opfylder betingelserne for godkendelse, jf.

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere