Forsikringsbetingelser for LANDBRUGS ANSVAR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forsikringsbetingelser for LANDBRUGS ANSVAR"

Transkript

1 Lokal Forsikring G/S CVR-nr Forsikringsbetingelser for LANDBRUGS ANSVAR i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v. Indholdsfortegnelse: 1 Hvem er dækket 5 Erstatningens opgørelse 2 Hvor dækker forsikringen 6.1 Præmiens betaling 3 Hvilket ansvar er dækket 6.2 Indeksregulering 4 Hvilke ansvarsskader kan dækkes 6.3 Forsikringens ophør 4.1 Ansvar bedrift 6.4 Risikoændringer 4.2 Heste/kreaturhandel 6.5 Vurdering af risikoforhold 4.3 Dyr overgivet til bedækning 6.6 Ændring af betingelser/tariffer 4.4 Husdyr klipning/klovbeskæring 6.7 Anmeldelse af skade 4.5 Landbrugsentreprenørarbejde for andre 6.8 Anden forsikring 4.6 Ammoniaknedfældning 6.9 Krig, jordskælv, atomskader m.v. 4.7 Træfældning/skovbrug 6.10 Klager 4.8 Hestepension m.v Tilsyn og garantifond 4.9 Hundepension 4.10 Kaperkørsel 4.11 Gylleomrøring for andre 4.12 Forureningsansvar 4.13 Påbudsdækning for jordforurening og miljøskade 4.14 Udvidet forureningsdækning 4.15 Lån og lejedækning 4.16 Ansvar for hunde 4.17 Figurantdækning, hunde 4.18 Ansvar for løsgående heste 4.19 Produktansvarsdækning for stalddørssalg 4.20 Udvidet produktansvarsdækning 4.21 Ingrediens- og komponentskadedækning Betingelsesnr

2 1 Hvem er dækket 1.1 Dækningen omfatter forsikringstageren, dennes husstand og de personer, der arbejder i forsikringstagerens tjeneste (de sikrede). 1.2 Sikrede på ansvarsdækningen for motordrevne køretøjer i landbruget er desuden enhver, der med forsikringstagerens billigelse bruger køretøjet, lader det bruge eller er fører af det. 1.3 Virksomheder, der har fået overladt køretøjet til reparation, service og lignende er dækket for kørselsskader, når kørslen sker i forsikredes interesse. 2 Hvor dækker forsikringen 2.1 Forsikringen dækker i Danmark. 2.2 For dækningen beskrevet i pkt gælder at, på tredjemands ejendom dækkes ansvar for forureningsskade, når skaden udgår fra de adresser, der er nævnt i policen. 2.3 For dækningen beskrevet i pkt gælder at, dækningen omfatter forurening på de forsikringssteder, der er nævnt i policen, (egen jord) samt forurening, der fra forsikringsstedet breder sig ind på tredjemands jorde. 3 Hvilket ansvar er dækket 3.1 Landbrugsansvarsforsikringens formål er at betale for sikrede (pkt. 1), hvis denne er erstatningsansvarlig ifølge dansk ret, samt at friholde sikrede for uberettigede erstatningskrav. Medmindre der gælder særlige regler om ansvaret, er man ifølge dansk ret ansvarlig, når man ved fejl eller forsømmelse er skyld i den skete skade. Er skadevolderen uden skyld i skaden, kaldes denne hændelig, og for hændelige skader er skadevolderen ikke ansvarlig. Det betyder, at ved sådanne skader må den, som skaden er gået ud over, selv bære tabet. Også selv om skadevolderen føler sig moralsk ansvarlig. Forsikringen dækker ikke ansvar som følge af et tilsagn fra sikrede om en anden erstatningsydelse eller om et videregående ansvar end det, der gælder af almindelige erstatningsregler. Det er Lokal Forsikring, der forestår sagens behandling overfor skadelidte. 3.2 Generelle undtagelser Ansvar for formuetab, medmindre dette er en følge af en person- eller tingskade, der er dækket af forsikringen Bøder eller tilsvarende, hvad enten de tilfalder det offentlige eller private. Betingelsesnr Side 2 af 21

3 3.2.3 Ansvar for skade, forvoldt med forsæt, medmindre skadevolderen er under 14 år, eller som følge af sin sindstilstand har manglet evnen til at handle fornuftsmæssigt Ansvar for skade forvoldt under påvirkning af alkohol, narkotika eller lignende Ansvar for skade forvoldt af sikrede som jæger i det omfang sådant ansvar dækkes af jagtforsikringen Ansvar for skade på ting, forårsaget af sikredes brug af sprængstoffer Ansvar for skade, hvis indtræden sikrede forsætligt eller groft uagtsomt har undladt at afværge Ansvar for skade på ting, når skaden skyldes sikredes grove tilsidesættelse af elementære sikkerhedsforanstaltninger Ansvar for skade, der udelukkende støtter sig på aftaler Ansvar for skade, som ikke er konstateret i forsikringstiden Ansvar for skade, der anmeldes mere end 2 år efter forsikringens ophør Ansvar for skade, forvoldt af produkter eller ydelser når de er omsat eller leveret, eller ansvar for skade på ting som følge af produkters eller ydelsers ikke rettidige levering Enhver form for forurening. Dog dækkes visse former for forurening hvis dækningerne nævnt under h.h.v. pkt. 4.12, 4.13 og 4.14 er valgt. 4 Hvilke ansvarsskader kan dækkes Det fremgår af policen, hvilke dækninger og udvidelser, der er valgt. 4.1 Ansvar bedrift Dækningen omfatter det erstatningsansvar: som sikrede pådrager sig for skade på person eller ting i forbindelse med landbrugsvirksomhed samt eventuelle udvidelser, der fremgår af policen, ansvar for skade på ting som følge af produkters eller ydelsers ikke-rettidige levering eller præstering, ansvar for skade på ting som sikrede ejer, er medejer af, bruger af i maskinfællesskab, har til lån, leje eller iøvrigt har i sin varetægt, ansvar for skade på ting, som er under behandling eller bearbejdning samt ansvar for skade på dyr og ting, som befinder sig i umiddelbar forbindelse med de dyr og ting, som behandles eller bearbejdes, når behandlingen eller bearbejdningen er årsag til skaden, Betingelsesnr Side 3 af 21

4 ansvar for skade ved brug af sø- eller luftfartøj samt motordrevne køretøjer, medmindre der er tale om motordrevne køretøjer som nævnt i punkt 4.1.5, ansvar for skade forvoldt i forbindelse med landbrugsarbejde for andre, når dette har et omfang af mere end 100 timer pr. år, medmindre det fremgår af policen, at forsikringen er ud videt til at omfatte arbejde for andre som sikrede pådrager sig for skade på person eller ting ved landbrugsarbejde for andre i indtil 100 timer pr. år, Dyr, der forvolder skade Selv om ansvar ikke foreligger, omfatter dækningen: skade på andres produktbeholdninger, forvoldt af sikredes besætning uden for det forsikringssted, der er anført i policen, tab som følge af uønsket bedækning af andres dyr. Dækningen omfatter dog kun udgifterne til afbrydelse af drægtigheden. Det er en betingelse, at drægtigheden afbrydes inden 3 måneder fra skadens indtræden Hus- og grundejeransvar Dækningen omfatter det erstatningsansvar som sikrede pådrager sig for skade på person eller ting som ejer eller bruger af den forsikrede ejendoms bygninger og jordarealer ansvar for skade i forbindelse med en virksomhed, der ikke er nævnt i policen, ansvar forvoldt af hunde, ansvar for skade på ting, som sikrede eller personer der bor sammen med forsikringstager: ejer, har til brug, lån, leje eller opbevaring, har til befordring, bearbejdelse, behandling eller har sat sig i besiddelse af, har i varetægt af anden grund, ansvar forvoldt af motordrevne køretøjer, ansvar for skade på ting, forårsaget ved nybygning, om- el ler tilbygning til den forsikrede ejendom, medmindre andet fremgår af policen Ansvar for motordrevne køretøjer Dækningen omfatter: erstatningsansvar for skade, forvoldt ved benyttelse af uindregistrerede: motordrevne haveredskaber, traktorer, ATV'ere, mejetærskere og andre motor redskaber, når køretøjerne benyttes i sikredes landbrugs virksomhed. Betingelsesnr Side 4 af 21

5 ansvar for skade, forvoldt af registreringspligtige motorkøretøjer eller traktorer, der skal godkendes ifølge færdselslovens 75, ansvar for skade på førerens person eller ting, ansvar for skade på tilkoblet køretøj eller redskab, ansvar for skade på ting, overladt til befordring, ansvar for motorkøretøjer, hvor der er tegnet særskilt motoransvarsforsikring, ansvar for skade der skyldes at køretøjet har været anvendt som arbejdsredskab, for eksempel løfte- og læssearbejde ved hjælp af påmonteret kran eller grab og gravearbejde ved hjælp af påmonteret graveredskab, ansvar for skade, hvor der er udvist fortsæt eller grov hensynsløshed. Lokal Forsikring har regres mod enhver, der efter færdselslovens 104 er ansvarlig for skaden, og har forvoldt denne med forsæt. Lokal Forsikring har også regres, når skaden er forvoldt med grov hensynsløshed efter Færdselslovens 108, 2. Desuden har Lokal Forsikring regres over for skadevolder, for et betalt erstatningsbeløb, når skaden ikke er omfattet af forsikringen. Regres er et forsikringsselskabs ret til fra skadevolder at få refunderet et beløb, som selskabet har betalt til skadelidte Ansvar for skade på kabler og ledninger Dækningen omfatter: erstatningsansvar for skade, på kabler og ledninger ved jordbehandling og gravearbejde. Det er en betingelse for dækning, at sikrede inden arbejdet sættes i gang undersørger, om der kræves tilladelse, og i givet fald indhenter skriftlig tilladelse fra ledningsejer (hvor det kræves), og undersøger hos myndigheder, hvor underjordiske kabler/ledninger er anbragt. Det er endvidere en betingelse for dækning at arbejdet finder sted på den forsikrede ejendoms jord. 4.2 Heste/kreaturerhandel Dækningen omfatter det ansvar som sikrede pådrager sig for skade på person eller ting i forbindelse med heste- og kreaturhandel, Ansvar for skade på heste og kreaturer, der er i varetægt Tab og beskadigelse af heste og kreaturer, der er i varetægt. Betingelsesnr Side 5 af 21

6 4.3 Heste/kreaturer overgivet til bedækning Dækningen omfatter det ansvar som sikrede pådrager sig for skade på kreaturer eller heste, der er overgivet til bedækning. Dækningen er begrænset til de første 3 måneder dyret er i sikredes varetægt ansvar for skade, hvis en defekt eller sygdom, dyret havde i forvejen, har medvirket til skaden. 4.4 Husdyr Klipning/klovbeskæring Dækningen omfatter det ansvar som sikrede pådrager sig for skade på dyr, tilføjet under behandling, i forbindelse med klipning eller klovbeskæring ansvar for skade, hvis en defekt eller sygdom, dyret havde i forvejen, har medvirket til skaden. 4.5 Landbrugsentreprenørarbejde for andre Dækningen omfatter det erstatningsansvar, som sikrede pådrager sig under landbrugsentreprenørarbejde for andre. Ved landbrugsentreprenørarbejde forstås; snerydning, dræningsarbejde, klipning af hegn, kloakrensning, grøfterensning, tømning af gyllebeholdere og septiktanke, slåning af grøftekanter og rabatter samt brøndboring. Det er en betingelse for dækning, at sikrede inden arbejdet sættes i gang: undersøger eventuelle ledningers, kablers og kloakkers placering hos myndighederne eller lednings ejere, indhenter nødvendig tilladelse til arbejdet fra myndighederne ansvar for skade ved udgravnings- eller opgravningsarbejder, der ikke sker i forbindelse med landbrugsentreprenørarbejde, ansvar for skade ved jordborings-, nedbrydnings- eller nedramningsarbejder, opfyldningsarbejder, afgravnings-, påfyld nings- og andre terrænreguleringsarbejder, grundvandssænkninger og andre grundvandsreguleringer. 4.6 Ammoniaknedfældning Dækningen omfatter det erstatningsansvar, som sikrede pådrager sig for tab i og giftskader på afgrøder som følge af fejlagtig nedfæld ning af vandfri flydende ammoniak, samt ansvar for skade i forbindelse med nedfældningsarbejdet. Betingelsesnr Side 6 af 21

7 Det er en betingelse for dækningen, at betjeningsmandskabet har gennemgået fornødent instruktionskursus tab i udlægsmarker, skader, der dækkes af den for traktoren tegnede lovpligtige ansvarsforsikring. 4.7 Træfældning/skovbrug Dækningen omfatter det erstatningsansvar, som sikrede pådrager sig for skade på person eller ting ved træfældning. Det er en betingelse for dækningen, at betjeningsmandskabet har gennemgået fornødent instruktionskursus Skade ved træfældning ved entreprenørlignende virksomhed, skade, ved fældning af træer over 15 meters højde, der står under 5 meter fra bygning eller anlæg, med mindre de nedtages i maksimalt 3 meters længde. 4.8 Hestepension/rideskole/hestestutteri Dækningen omfatter det erstatningsansvar, som sikrede pådrager sig for skade på person eller ting i forbindelse med drift af hestepension, rideskole og/eller hestestutteri Ansvar for skade på heste, der er under opstaldning eller i pension hos sikrede, tab eller beskadigelse af heste, der er under opstaldning eller i pension, tab eller beskadigelse af ejendele tilhørende gæster. 4.9 Hundepension Dækningen omfatter det erstatningsansvar, som sikrede pådrager sig for skade på person eller ting i forbindelse med drift af hundepension Ansvar for skade på hunde, der er under ophold eller i pension hos sikrede, tab eller beskadigelse af hunde, der er under ophold eller i pension hos sikrede, tab eller beskadigelse af ejendele tilhørende gæster Kaperkørsel Dækningen omfatter det erstatningsansvar som sikrede pådrager sig for skade på personer, ting eller dyr når skaden er opstået i forbindelse Betingelsesnr Side 7 af 21

8 med lejlighedsvis kørsel (omfang fremgår af policen) i Danmark med studenter, brudepar eller lignende. Det er en forudsætning for dækning, at kørslen er lovlig Tab eller beskadigelse af ejendele tilhørende gæster Gylleomrøring for andre Dækningen omfatter det erstatningsansvar, som sikrede pådrager sig for skade på person eller ting i forbindelse med gylleomrøring Forurening Betingelser for erstatning af forureningsskaden: Det er en betingelse for erstatning, at: gældende offentlige forskrifter og krav er overholdt, påbudte ændringer i anledning af eventuelle konstaterede serie fejl, er efterlevet inden for den givne tidsfrist, forureningsskaden er sket uventet og utilsigtet og ved et pludseligt uheld. Der er tale om en pludselig skade, når både skadens årsag og skadens virkning er øjeblikkelig og uventet. Årsag og virkning skal være samtidig og ikke ske over et tidsrum. Kravet om, at både skadens årsag og dens virkning skal være øjeblikkelig, fraviges dog ved forureningsskade, der er opstået ved: pludselig skade på driftsanlæg i forbindelse med driftsbygning, når virkningen viser sig over et kort tidsrum. Tidsrummet må højst udgøre den periode der går mellem normalt dagligt tilsyn, forurening fra beholdere, der er omfattet af husdyrbekendtgørelsen, udbringning af spildevand på landbrugsareal forudsat at bekendtgørelsen om anvendelse af slam, spildevand, kompost mv., til jordbrugsformål er overholdt, udbringning af husdyrgødning og ensilagesaft forudsat at krav til opbevaringskapaciteten er opfyldt i henhold til husdyrgødningsbekendtgørelsen, udslip fra fritstående olietanke, der er under 15 år regnet fra anskaffelsestidspunktet som fabriksny, og udslip fra nedgravede olietanke, forudsat at miljøreglerne for olietanke er overholdt Dækningen omfatter det erstatningsansvar, som sikrede pådrager sig for skade på personer eller ting under udøvelse af den virksomhed, der fremgår af policen, herunder sprøjteskade på tredjemands afgrøder, når skaden opstår i forbindelse med sprøjtning af egne afgrøder forurening, der er sket inden forsikringens ikrafttrædelse, Betingelsesnr Side 8 af 21

9 udgifter, der pålægges de sikrede til forebyggelse af forurening, der ikke er konstateret, skade, der er dækket af anden forsikring eller garantitilsagn, skade fra anlæg til opbevaring af gødning, ensilagesaft, olieprodukter og kemikalier, hvis skaden skyldes fejlkonstruktion, fabrikationsfejl, fejlmontering, fejl og mangler ved projektering og udførelse, manglende eller mangelfuld vedligeholdelse forurening fra beholdere, der er omfattet af husdyrbekendtgørelsen, som er mere end 25 år, regnet fra opførelsestidspunktet som fabriksny, forurening fra beholdere, der er omfattet af husdyrbekendtgørelsen, som ikke kontrolleres mindst hvert 10. år i henhold til offentlige regler, skade, der skyldes udslip af skadelige luftarter, røg, sod eller støj, ethvert sygdomstilfælde, der rammer dyr eller personer, skade ved genetisk forurening og forurening fra gensplejsede produkter, skade der anmeldes senere end 2 år efter dækningens ophør Tillige dækkes rimelige og nødvendige udgifter til, Opgravning samt bortkørsel og destruktion af jord, der er forurenet som følge af en dækningsberettiget forureningsskade, rimelige udgifter, der afholdes for at afværge en umiddelbar truende skade, der ville være omfattet af dækningen, reetablering af skade, som nævnt under pkt og Erstatningsregler for forureningsdækning. Erstatning for skade på egen jord, bygning, løsøre og driftstab kan højst samlet udgøre kr pr. skadebegivenhed. Det gælder endvidere, at erstatningen vedr. skade på egen jord ikke kan overstige kr pr. m3 jord/vand pr. skadebegivenhed. Beløbene er fastsat i 2008 og indeksreguleres Påbudsdækning for jordforurenings- og miljøskader Dækningen omfatter sikredes tab i anledning af forureningsskade på jord. Det forudsættes at skaden er forårsaget af den forsikrede landbrugsvirksomhed eller anden beslægtet virksomhed, der er nævnt i policen og bevirker at miljømyndigheden giver sikrede påbud om at fjerne jordforureningen og genoprette den hidtidige tilstand eller foretage tilsvarende afhjælpende foranstaltninger efter lov om forurenet jord. Følgende udgifter dækkes i anledning af forureningsskaden: udgifter til oprydning, oprensning, opgravning, deponering, fjernelse, destruktion og retablering af egen, eller 3. mands jord, Betingelsesnr Side 9 af 21

10 omkostninger til retablering af beplantning erstattes kun med et beløb, der svarer til prisen for nyplantning. Ved skade på buske og træer erstattes højest med prisen for nyplantning af 4 år gamle planter. Erstatning for retablering bortfalder, hvis denne ikke finder sted senest to år efter afslutning af oprensning af grunden, rimelige og nødvendige udgifter til opfyldelse af et undersøgelsespåbud på forsikringsstedet, samt på tredjemands ejendom, udgifterne dækkes dog kun efter forudgående aftale med Lokal Forsikring, tredjemands formuetab, når tabet er en følge af en dækket skade, og skaden har ramt den der lider formuetabet, værdiforringelse betragtes ikke som formuetab, driftstab som følge af nedgang i værdi af, eller indskrænkning af rådighed over fast ejendom eller løsøre, tredjemands driftstab dækkes maksimalt i 12 måneder fra det tidspunkt, hvor tabet indtræder andet formuetab end driftstab der rammer den sikrede, udgifter til udskiftning, ændring og reparation af rør, tanke, udstyr eller anden kilde, hvorfra forureningen stammer, bøder, hvad enten de tilfalder det offentlige eller private, forurening, der er forvoldt af de sikrede med forsæt eller grov uagtsomhed, samt videregående følger af forureningen som skyl des, at de sikrede med forsæt eller grov uagtsomhed har undladt at begrænse forureningen, forurening som følge af de sikredes handling eller undladelse, hvorved miljølovgivningen eller andre miljøretlige regler overtrædes, hvis handlingen eller undladelsen er sket efter ordre eller godkendelse fra de sikrede, og når overtrædelsen kan karakteriseres som forsætlig eller grov uagtsomhed, forurening som følge af uforsvarlig vedligeholdelse af eller tilsyn med installationer, hvis væsentligste formål er at forebygge, hindre eller begrænse forurening fra forsikringstagerens landbrugsdrift eller beslægtede erhverv, der er nævnt i policen, forurening som følge af den almindelige drift af landbrugsvirksomheden eller beslægtede erhverv, der er nævnt i policen, eller som er godkendt eller accepteret af myndighederne, forureningsskade som er sket inden denne dæknings ikrafttræden, krav, der er anmeldt til Lokal Forsikring senere end 3 måneder efter dækningens ophør, O skader, der er omfattet af den lovpligtige forsikring jf. lov om forurenet jord 49, Betingelsesnr Side 10 af 21

11 skade fra anlæg til opbevaring af olieprodukter og kemikalier, hvis skaden skyldes fejlkonstruktion, fabrikationsfejl, fejlmontering, fejl og mangler ved projektering og udførelse, mangelfuld eller manglende vedligeholdelse, skade som følge af synlig udsivning, skade fra gylletanke, der er over 25 år gamle, regnet fra opførelsestidspunktet som fabriksny, skade der skyldes at de til enhver tid gældende offentlige foreskrifter ikke er overholdt, skade ved genetisk forurening og forurening fra gensplejsede produkter, skade der er dækket af anden forsikring eller garantitilsagn, skade som følge af udslip fra beholder, der ikke er vedligeholdt, for eksempel umiddelbar udbedring af synlige skader af konstruktionsmæssig betydning Påbud vedrørende miljøskader Dækningen omfatter sikredes omkostninger i som følge af, at forsikrede har fået udstedt et påbud vedrørende miljøskader i henhold til Miljøbeskyttelsesloven og Miljøskadeloven. Det forudsættes at skaden er forårsaget af den forsikrede landbrugsvirksomhed eller anden beslægtet virksomhed, der er nævnt i policen. Følgende udgifter dækkes i anledning af det udstedte påbud: Rimelige og nødvendige omkostninger til opfyldelse af et undersøgelsespåbud med henblik på at konstatere, om en forurening kan karakteriseres som en miljøskade, uanset om der efterfølgende konstateres en miljøskade. Omkostninger, som følger af et påbud, der er udstedt efter Miljøbeskyttelsesloven eller Miljøskadeloven samt andre direkte omkostninger vedrørende miljøskader, der følger af Miljøbeskyttelsesloven og Miljøskadeloven driftstab og andre indirekte tab, bøder, hvad enten de tilfalder det offentlige eller private, forurening, der er forvoldt af de sikrede med forsæt eller grov uagtsomhed, samt videregående følger af forureningen som skyl des, at de sikrede med forsæt eller grov uagtsomhed har undladt at begrænse forureningen, forurening som følge af de sikredes handling eller undladelse, hvorved miljølovgivningen eller andre miljøretlige regler overtrædes, hvis handlingen eller undladelsen er sket efter ordre eller godkendelse fra de sikrede, og når overtrædelsen kan karakteriseres som forsætlig eller grov uagtsomhed, forurening som følge af uforsvarlig vedligeholdelse af eller tilsyn med installationer, hvis væsentligste formål er at Betingelsesnr Side 11 af 21

12 forebygge, hindre eller begrænse forurening fra forsikringstagerens landbrugsdrift eller beslægtede erhverv, forurening som følge af den almindelige drift af landbrugsvirksomheden eller beslægtede erhverv, eller som er godkendt eller accepteret af myndighederne, forureningsskade som er sket inden denne dæknings ikrafttræden, krav, der er anmeldt til RK Lokal Forsikring senere end 3 måneder efter dækningens ophør, skader, der er omfattet af den lovpligtige forsikring jf. lov om forurenet jord 49, skade fra anlæg til opbevaring af olieprodukter og kemikalier, hvis skaden skyldes fejlkonstruktion, fabrikationsfejl, fejlmontering, fejl og mangler ved projektering og udførelse, mangelfuld eller manglende vedligeholdelse, skade som følge af synlig udsivning, skade fra gylletanke, der er over 25 år gamle, regnet fra opførelsestidspunktet som fabriksny, skade der skyldes at de til enhver tid gældende offentlige foreskrifter ikke er overholdt, skade ved genetisk forurening og forurening fra gensplejsede produkter, skade der er dækket af anden forsikring eller garantitilsagn, skade som følge af udslip fra beholder, der ikke er vedligeholdt, for eksempel umiddelbar udbedring af synlige skader af konstruktionsmæssig betydning udviklingsskader, når forureningsskaden eller den overhændende fare herfor, er en følge af en aktivitet, der på forureningstidspunktet ikke blev anset for skadelig offentligretligt ansvar sikrede kan ifalde som bruger, producent eller importør af GMO er, pesticider og biocider skader eller fare for skade der er forvoldt ved de i Miljøskadelovens 4 nævnte omstændigheder eller ved terrorhandlinger Erstatningsregler for forureningsdækning. Erstatning for skade på egen jord, bygning, løsøre og driftstab kan højst samlet udgøre kr pr. skadebegivenhed. Det gælder endvidere at erstatningen vedr. skade på egen jord ikke kan overstige kr pr. m3 jord/vand pr. skadebegivenhed. Beløbene er fastsat i 2008 og indeksreguleres Udvidet forurening Betingelser for erstatning af forureningsskaden: Det er en betingelse for erstatning, at: Betingelsesnr Side 12 af 21

13 gældende offentlige forskrifter og krav er overholdt, påbudte ændringer i anledning af eventuelle konstaterede seriefejl, er efterlevet inden for den given tidsfrist, forureningsskaden er sket uventet og utilsigtet Dækningen omfatter det erstatningsansvar som sikrede pådrager sig for skade på personer eller ting i forbindelse med udslip(udstrømning eller udsivning) fra stationære beholdere, omfattet af husdyrgødnings bekendtgørelsen, forurening, der er sket inden denne dæknings ikrafttræden, udgifter, der pålægges de sikrede til forebyggelse af forurening, der ikke er konstateret, skade, der er dækket af anden forsikring eller garantitilsagn, hvis skaden skyldes fejlkonstruktion, fabrikationsfejl, fejlmontering, fejl og mangler ved projektering og udførelse, manglende eller mangelfuld vedligeholdelse forurening fra beholdere, der er omfattet af husdyrbekendtgørelsen, som er mere end 25 år, regnet fra opførelsestidspunktet som fabriksny, forurening fra beholdere, der er omfattet af husdyrbekendtgørelsen, som ikke kontrolleres mindst hvert 10. år i henhold til offentlige regler, skade, der skyldes skadelige luftarter i forbindelse med om røring, ethvert sygdomstilfælde, der rammer dyr eller personer, skade på den sikrede personkreds eller disses ting, skade der anmeldes senere end 3 måneder efter dækningens op hør forurening, der er forvoldt af de sikrede med forsæt eller grov uagtsomhed, samt videregående følger af forureningen som skyl des, at de sikrede med forsæt eller grov uagtsomhed har undladt at begrænse forureningen Endvidere dækkes rimelige og nødvendige udgifter til, omkostninger til konstatering af om der er indtrådt en dækningsberettiget skade, dog kun såfremt det herved konstateres, at en sådan skade er indtrådt. Er der ikke indtrådt en skade dækkes omkostninger kun efter forudgående aftale med selskabet, opgravning samt bortkørsel og destruktion af jord, der er forurenet som følge af en dækningsberettiget forureningsskade, rimelige udgifter, der afholdes for at afværge en umiddelbar truende skade, der ville være omfattet af dækningen, Betingelsesnr Side 13 af 21

14 reetablering af skade, som nævnt under pkt og Erstatningsregler for forureningsdækning. Erstatning for skade på egen jord, bygning, løsøre og driftstab kan højst samlet udgøre kr pr. skadebegivenhed. Det gælder endvidere at erstatningen vedr. skade på egen jord ikke kan overstige kr pr. m3 jord/vand pr. skadebegivenhed. Beløbene er fastsat i 2008 og indeksreguleres Lån og lejedækning Dækningen omfatter det erstatningsansvar, som sikrede pådrager sig for skade, forvoldt på lånte eller lejede maskiner eller redskaber til benyttelse i den forsikrede landbrugsvirksomhed, samt eventuelle udvidelser. Det er en betingelse, at den beskadigede genstand i skadeøjeblikket benyttes til eget landbrugsarbejde på egne eller forpagtede landbrugsarealer. Forsikringen dækker de første 30 dage af låne- eller lejeperioden ansvar for skade, der skyldes en forud bestående mangel, fejl eller slid, ansvar for skade på maskiner, der helt eller delvist er ejet af de sikrede, eller som indgår i maskin- eller driftsfællesskab, ansvar for skade på maskiner, når skaden opstår i forbindelse med nybyggeri, om- eller tilbygning, reparationer eller vedligeholdelse af bygninger, installationer, inventar eller maskiner, ansvar for skade på maskiner og/eller redskaber som de sikrede har på prøve, eller har fået stillet til rådighed indtil levering af en købt maskine kan finde sted, driftstab eller andre indirekte tab Lovpligtig ansvarsdækning for hunde Dækningen omfatter det erstatningsansvar som sikrede, i henhold til hundeloven, pådrager sig for skade på personer eller ting. Selv om ansvar ikke foreligger, dækker forsikringen alligevel udgifter til afbrydelse af drægtighed ved uønsket bedækning, foretaget af sikredes hund ansvar for skade på sikrede, ansvar for skade på sikredes ting eller ting, som sikrede har til lån, leje, opbevaring, bearbejdning, sat sig i besiddelse af eller på anden måde har i varetægt. Betingelsesnr Side 14 af 21

15 4.17 Figurantdækning (tilvalg til hundeansvarsdækningen) Dækningen omfatter person- og tingsskader påført figuranter, dommere eller andre personer, der kan sidestilles hermed, under deltagelse i konkurrence, udstilling eller dressur, også selv om skadelidte ikke måtte være sagesløs efter hundeloven Lovpligtig ansvarsdækning for løsgående heste Dækningen omfatter det erstatningsansvar som sikrede, i henhold til lov om hold af heste, pådrager sig for skade på personer eller ting. Selv om ansvar ikke foreligger, dækker forsikringen alligevel udgifter til afbrydelse af drægtighed ved uønsket bedækning, foretaget af sikredes hest ansvar for skade på sikrede, ansvar for skade på sikredes ting eller ting, som sikrede har til lån, leje, opbevaring, bearbejdning, sat sig i besiddelse af eller på anden måde har i varetægt Produktansvarsdækning for stalddørssalg Det fremgår af policen, hvis dækningen er valgt Dækningen omfatter sikredes ansvar for skade på person eller ting, forvoldt af landbrugsprodukter. Dækningen forudsætter at skadelidte udelukkende har erhvervet eller anvendt produktet eller ydelsen til privat brug, og skaden er en følge af mangler eller andre ikke-kontraktmæssige egenskaber ved produktet eller ydelsen ansvar for skade på selve produktet, ansvar for formuetab, medmindre dette er en følge af en af forsikringen dækket person- eller tingskade, udgifter til bøder eller lignende, hvad enten de tilfalder det offentlige eller private, ansvar for skade, forvoldt af sikrede med forsæt, ansvar for skade, som sikrede forsætligt eller ved grov uagtsomhed har undladt at afværge, ansvar for skade på ting, når skaden skyldes grov tilsidesættelse af elementære sikkerhedsforanstaltninger, skader, der anmeldes mere end 2 år efter forsikringens ophør, ansvar for skade på ting som sikredes produkt eller ydelse er gjort til en del af, er opblandet eller indarbejdet i, sammenføjet med, benyttet til emballering af eller på anden måde sammenføjet med, Betingelsesnr Side 15 af 21

16 ansvar for skade på ting som sikredes produkt eller ydelse benyttes til fremstilling, bearbejdning eller anden form for behandling af, tab, udgifter eller omkostninger forbundet med at hjemtage, genfremstille, omlevere eller på anden måde afhjælpe manglen eller andre ikke-kontraktmæssige egenskaber ved produktet eller ydelsen, ansvar for skade, forvoldt af produkter, der stammer fra anden virksomhed end landbrug Produktansvarsskade, sket udenfor Danmark. Produktansvars skade sket uden for Danmark dækkes dog, hvis skaden er forvoldt af et produkt, som er bragt uden for Danmark i ikkeerhvervsmæssigt, privat øjemed Udvidet produktansvarsdækning Det fremgår af policen hvis dækningen er valgt Dækning omfatter ansvar for skade, som er konstateret i forsikringstiden, uanset hvornår det ansvarspådragende forhold har fundet sted. Det er en forudsætning for dækning, at produkterne er bragt i omsætning, efter at den udvidede produktansvarsdækning er trådt i kraft. Skade der anmeldes mere end 2 år efter dækningens ophør, er ikke om fattet. Dækningen omfatter: landbrugsafgrøder, der anvendes som dyrefoder - uden tilsætningsstof fer - solgt direkte til aftager til brug i aftagers egen drift, for udsat skaden sker hos den direkte aftager, landbrugsafgrøder, der anvendes som dyrefoder - uden tilsætningsstoffer - solgt direkte til detailforretning med salg direkte til forbruger, levende dyr solgt direkte til aftager til brug i aftagers egen drift, forudsat skaden sker hos den direkte aftager, landbrugsprodukter til menneskeføde, der udelukkende er solgt til forbruger, restaurant eller detailforretning med videresalg direkte til forbruger, detailsalg af gaveartikler eller kæledyr, stalddørssalg som det er beskrevet i produktansvarsdækning for stalddørssalg. Dækningen er betinget af, at skaden er forvoldt af produkter, som er dyrket eller produceret i den direkte landbrugsproduktion ansvar for skade på selve produktet, ansvar for skade i forbindelse med videre forarbejdning og videreforhandling/salg til engrosvirksomheder, medmindre der Betingelsesnr Side 16 af 21

17 er tale om salg direkte til restauranter eller detailforretninger, ansvar for skade på person eller ting som ydelsen forvolder, Skade sket uden for Danmark. Dog dækkes, hvis skaden er forvoldt af et produkt, som er bragt uden for Danmark, enten i ikke-erhvervsmæssigt, privat øjemed, eller i erhvervsmæssigt øjemed, uden at sikrede havde eller burde have kendskab her til ansvar for skade på ting som sikrede: ejer, har til brug, lån, leje eller opbevaring, har til befordring, bearbejdning, behandling eller har sat sig i besiddelse af, har i varetægt af anden grund, ansvar for formuetab medmindre tabet skyldes en dækket person- eller tingskade, formuetab som følge af en dækket person- eller tingskade hvis der er tale om: tab, udgifter eller omkostninger forbundet med at hjemtage, genfremstille, omlevere, omgøre, reparere, tilintetgøre, bortfjerne eller træffe tilsvarende foranstaltninger med hensyn til defekte produkter eller ydelser, driftstab, tidstab, avancetab og lignende indirekte tab, manglende tilvækst, der ikke er en følge af en dækningsberettiget skade, bøder eller tilsvarende hvad enten de tilfalder det offentlige eller private, hjemkaldelses-, opsporings- eller undersøgelsesomkostninger, 4.21 Ingrediens- og komponentskade-/tabsdækning Det fremgår af policen hvis dækningen er valgt Forsikringen for udvidet produktansvar er udvidet til at omfatte levering af medicinerede og/eller forgiftede dyr til slagteri, som er produceret i sikredes bedrift. Det er en forudsætning for dækning, at dyrene er bragt i omsætning, efter at den udvidede ingrediens- og komponentskadedækning er trådt i kraft. Skade der anmeldes mere end 3 måneder efter dækningens ophør, er ikke omfattet Udvidelsen dækker jf. nedenfor sikredes erstatningsansvar for skade og tab på ting tilhørende slagteriet og dets egne forædlingsvirksomheder forvoldt af leverede dyr. Dækningen er begrænset til sikredes ansvar for skade på eller tab vedrørende ting, som sikredes produkt er gjort til en del af, er opblandet eller indarbej det i, sammenføjet med eller på anden måde forbundet med, som sikredes produkt er oparbejdet til eller benyttet af oparbejdelse af. Betingelsesnr Side 17 af 21

18 Dækningen er begrænset til sikredes ansvar for det direkte tab forbundet med, at en fremstillet eller bearbejdet ting - på grund af sikredes produkt - må kasseres, repareres, er blevet dyrere at fremstille eller bearbejde eller mindre værd. Dækning ydes kun for den fremstillede eller bearbejdede tings værdiforringelse, de yderligere fremstillings- eller bearbejdningsomkostninger eller selve reparationsudgiften. Alle omkostninger og tab, herunder som følge af udsendelse af personel, hjemkaldelse, opsporing, undersøgelse eller transport af den fremstillede eller bearbejdede ting eller udsendelse af meddelelser vedrørende denne, dækkes ikke. Dækningen sker i alle tilfælde med fradrag af værdien af sikredes produkt uden defekt Skade hvis indtræden sikredes forsætlige eller groft uagtsomt har undladt at afværge Skade på eller tab vedrørende selve produktet Ansvar som følge af et tilsagn fra sikrede om en anden erstat ningsydelse eller om et videregående ansvar end, hvad der følger af almindelige erstatningsregler. Har sikrede ved aftale fraskre vet sig ret til erstatning, dækker udvidelsen ikke i det omfang, selskabets regresret herved begrænses, med mindre fraskrivelsen findes i de af sikredes leverandør anvendte salgs- og leveringsbetingelser, og disses indhold og anvendelse er i overensstemmelse med, hvad der er sædvanligt i et forhold som det foreliggende Ansvar for skade eller tab, hvis Skaden eller tabet kan henføres til et groft uforsvarligt forhold i forbindelse med ledelsen af virksomheden Sikrede eller den, hvem det på dennes vegne påhviler at lede virksomhedens drift, var vidende om eller alene af grov uagtsomhed uvidende om, at vedkommende produkt var defekt eller har hidført en sådan ved forsæt Skaden eller tabet skyldes, at der forsætligt eller groft uagtsomt er givet urigtige oplysninger om anvendeligheden af vedkommende produkt, uanset formen for en sådan oplysning Ansvar for formuetab, som ikke er en følge af en dækningsberettiget tingskade Følgende formuetab, selv om de er en følge af en dækket tingskade, Tab, udgifter eller omkostninger forbundet med at hjemtage, genfremstille, omlevere, omgøre, reparere, tilintetgøre, bortfjerne eller træffe tilsvarende foranstaltninger med hensyn til defekte produkter Driftstab, tidstab, avancetab og lignende indirekte tab Bøder og tilsvarende, hvad enten de tilfalder offentlige eller privat, herunder punitive damages. Betingelsesnr Side 18 af 21

19 Der gælder for udvidelsen en dækningssum ved tingskade på indtil kr pr. begivenhed og maksimalt kr pr. forsikringsår. Forsikringssummen indeksreguleres ikke. 5 Erstatningens opgørelse 5.1 Forsikringen dækker med op til de maksimum forsikringssummer, der er nævnt i policen for de enkelte dækninger. Summerne for personskade og tingskade er pr. forsikringsbegivenhed. Rejses der flere krav mod sikrede i anledning af skade forårsaget af samme ansvars-pådragende begivenhed, betragtes det som værende en og samme forsikringsbegivenhed. For dækningen som er beskrevet i pkt. 4.12, 4.13 og 4.14 gælder at der maksimalt dækkes med indtil kr. Beløbet er fastsat i 2008 og indeksreguleres. 5.2 Ansvar efter færdselsloven for motordrevne køretøjer dækkes med færdselslovens summer. 5.3 Sagsomkostninger Lokal Forsikring betaler - ud over erstatning til skadelidte - omkostninger i forbindelse med forsikringssager, når disse er afholdt med Lokal Forsikrings accept, samt renter af erstatningsbeløbet, selvom forsikringssummen derved overskrides. 5.4 Moms og andre afgifter Moms og andre afgifter erstattes ikke i det omfang modtageren af erstatningen på skadetidspunktet kan modregne beløbene i sit regnskab. Finansiering af moms og andre afgifter erstattes ikke. 6 Forhold under forsikringens løbetid 6.1 Præmiens betaling Første præmie forfalder til betaling ved forsikringens ikrafttrædelse med angivelse af sidste rettidige betalingsdag, og senere præmier til anførte forfaldsdage Sammen med præmien opkræves eventuelle afgifter til staten, f.eks. stempelafgift og statsafgift samt gebyrer og andre omkostninger. Hvis præmien ikke betales senest den rettidige indbetalingsdag, sender selskabet en påmindelse med oplysning om, at forsikringens dækning ophører, hvis præmien ikke betales senest 21 dage efter, at påmindelsen er afsendt Selskabet er berettiget til at forhøje enhver påmindelse med et rykker/ekspeditionsgebyr. Betingelsesnr Side 19 af 21

20 6.2 Indeksregulering Præmie og selvrisiko beløb er indeksregulerede med mindre, at andet fremgår af betingelser. Regulering sker fra årets første forfald. 6.3 Forsikringens ophør Forsikringen er tegnet for en et-årig periode og løber, indtil den af en af parterne opsiges skriftligt med mindst 1 måneds varsel til udløbet af et forsikringsår. Er forsikringen tegnet for en flerårig periode, kan forsikringstageren dog tidligst opsige forsikringen til ophør ved tegningsperiodens udløb. Opsiges forsikringen ikke, fornyes den for en 1-årig periode, og rabatten for flerårig aftale bortfalder Efter anmeldelse af en skade og i indtil 14 dage efter erstatningens udbetaling eller skadens afvisning, kan både forsikringstageren og selskabet opsige forsikringen med 14 dages varsel Ændringer i risikoforholdene Lokal Forsikring skal straks underrettes, hvis der sker ændringer af risikoforholdene. Lokal Forsikring træffer herefter bestemmelse om - og til hvilken præmie og på hvilke betingelser - forsikringen kan fortsætte. Undladelse af at give meddelelse kan medføre, at retten til erstatning bortfalder helt eller delvist i medfør af Forsikringsaftalelovens regler herom. Se punkt Vurdering af risikoforhold Lokal Forsikring er til enhver tid berettiget til at foretage eftersyn af det forsikrede, med henblik på en vurdering af risikoforhold. 6.6 Ændring af forsikringsbetingelser og præmietarif Ud over den årlige indeksregulering kan selskabet foretage ekstraordinære præmie- og/eller betingelsesændringer med virkning fra ethvert forfald Ekstraordinære ændringer kræver mindst en måneds varsel, og forsikringstageren er berettiget til skriftligt at opsige forsikringen med 14 dages varsel til ændringsdagen, når ændringerne er til ugunst for forsikringstageren. 6.7 Anmeldelse af skade Hvis erstatningskrav rejses eller formodes at ville blive rejst, skal der straks indsendes anmeldelse til Lokal Forsikring. Erstatningspligt og erstatningskravets størrelse må ikke anerkendes uden Lokal Forsikrings samtykke, og Lokal Forsikring træffer bestemmelse om sagens behandling. Enhver skade skal straks anmeldes til Lokal Forsikring, således at Lokal Forsikring hurtigt kan bistå med råd og vejledning. Udbedring af skade eller fjernelse af det beskadigede må ikke finde sted, før selskabet har givet tilladelse. Betingelsesnr Side 20 af 21

TotalErhverv Erhvervs- og produktansvarsforsikring. Forsikringsvilkår TE-EPA-01

TotalErhverv Erhvervs- og produktansvarsforsikring. Forsikringsvilkår TE-EPA-01 TotalErhverv Erhvervs- og produktansvarsforsikring Forsikringsvilkår TE-EPA-01 Indholdsfortegnelse Hvem dækkes 1. Erhvervsansvar 2. Produktansvar 3. Afværgelse af skade 4. Aftaler om ansvar og erstatning

Læs mere

Forsikringsbetingelser for ERHVERVS- OG PRODUKTANSVARSFORSIKRING

Forsikringsbetingelser for ERHVERVS- OG PRODUKTANSVARSFORSIKRING Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for ERHVERVS- OG PRODUKTANSVARSFORSIKRING i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v. Indholdsfortegnelse:

Læs mere

1.0 De sikrede Forsikringen dækker forsikringstageren og de i forsikringstagerens tjeneste værende personer.

1.0 De sikrede Forsikringen dækker forsikringstageren og de i forsikringstagerens tjeneste værende personer. ERHVERVSANSVARSFORSIKRING Almindelige forsikringsbetingelser EA-05-01 i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler 1.0 De sikrede Forsikringen dækker forsikringstageren og de i forsikringstagerens

Læs mere

Forsikringsbetingelser for ERHVERVSANSVARSFORSIKRING

Forsikringsbetingelser for ERHVERVSANSVARSFORSIKRING Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for ERHVERVSANSVARSFORSIKRING i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v. Indholdsfortegnelse: 10 Hvem er

Læs mere

ERHVERVSANSVARSFORSIKRING

ERHVERVSANSVARSFORSIKRING ERHVERVSANSVARSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER 290-1 ALMINDELIGE FORSIKRINGSBETINGELSER i tilslutning til lov om forsikringsaftaler AFSNIT NR. HOVEDAFSNIT 1. De sikrede 2. Omfang 3. Skader forvoldt af

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser for erhvervsansvar

Almindelige forsikringsbetingelser for erhvervsansvar Almindelige forsikringsbetingelser for erhvervsansvar Indholdsfortegnelse 1.0 De sikrede... 2 2.0 Erhvervsansvar/dækningsomfand... 2 4.0 Afværgelse af skade... 3 5.0 Aftaler om ansvar og erstatning...

Læs mere

Kombineret Erhvervs- og Produktansvar nr. 061-17

Kombineret Erhvervs- og Produktansvar nr. 061-17 Afsnit Indhold Side 1 De sikrede... 1 2 Erhvervsansvar... 1 3 Produktansvar... 2 4 Afværgelse af skade... 3 5 Aftaler om ansvar og erstatning... 3 6 Geografisk dækningsområde... 4 7 Afgrænsning over for

Læs mere

Forsikringsbetingelser for LANDBRUGS ANSVAR

Forsikringsbetingelser for LANDBRUGS ANSVAR Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for LANDBRUGS ANSVAR i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v. Indholdsfortegnelse: 1 Hvem er dækket 5 Erstatningens

Læs mere

Forsikringsbetingelser. for. Ansvarsforsikring forurening - landbrug

Forsikringsbetingelser. for. Ansvarsforsikring forurening - landbrug Betingelser nr. 503002 Forsikringsbetingelser for Ansvarsforsikring forurening - landbrug KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, Postboks 823, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. 25 79 25 64 Forsikringsbetingelser

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER NR. 460-22 ERHVERVSANSVARSFORSIKRING

FORSIKRINGSBETINGELSER NR. 460-22 ERHVERVSANSVARSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER NR. 460-22 Almindelige forsikringsbetingelser i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler for ERHVERVSANSVARSFORSIKRING 100 DE SIKREDE Forsikringen dækker forsikringstageren

Læs mere

Kombineret erhvervs- og produktansvar

Kombineret erhvervs- og produktansvar Kombineret erhvervs- og produktansvar For forsikringen gælder Forsikringsaftaleloven, for så vidt denne ikke er fraveget ved de almindelige og særlige forsikringsbetingelser. Dækning efter de almindelige

Læs mere

Kombineret erhvervs- og produktansvarsforsikring

Kombineret erhvervs- og produktansvarsforsikring KommuneForsikring A/S Krumtappen 2 DK-2500 Valby CVR-nr. 25 79 25 64 Tlf. +45 77 32 50 00 Fax +45 77 32 51 00 info@kommuneforsikring.dk www.kommuneforsikring.dk Betingelser nr. 511007 Forsikringsbetingelser

Læs mere

Arbejdsgiveransvar nr

Arbejdsgiveransvar nr Indholdsfortegnelsen er ikke en del af de almindelige betingelser for Arbejdsgiveransvar Afsnit Indhold Side nr. 1 De sikrede... 1 2 Forsikringen omfatter... 1 3 Forsikringen omfatter ikke... 1 4 Undladelse

Læs mere

Kombineret Erhvervs- og Produktansvar Forsikringsbetingelser nr

Kombineret Erhvervs- og Produktansvar Forsikringsbetingelser nr Kombineret Erhvervs- og Produktansvar Forsikringsbetingelser nr. 061-17 Almindelige forsikringsbetingelser for Kombineret Erhvervs- og Produktansvar. Oktober 1999 For forsikringen gælder reglerne i lov

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler.

Almindelige forsikringsbetingelser i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler. Forsikringsbetingelser Erhvervsansvarsforsikring Forsikringsbetingelser nr. 6314 Almindelige forsikringsbetingelser i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler. 1.0 Hvem er sikret? Forsikringen

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Erhvervs- og produktansvar. (udgave per )

Forsikringsbetingelser for Erhvervs- og produktansvar. (udgave per ) Forsikringsbetingelser for Erhvervs- og produktansvar (udgave per. 1.12.2008) Indholdsfortegnelse for Erhvervs- og produktansvarsforsikring 1. De sikrede 2. Erhvervsansvar 3. Produktansvar 4. Afværgelse

Læs mere

Forsikringsbetingelser for

Forsikringsbetingelser for Gjensidige Forsikring Otto Mønsteds Plads 11 DK-1563 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 33 25 92 47 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring

Læs mere

Erhvervsansvarsforsikring nr

Erhvervsansvarsforsikring nr Love og vedtægter Almindelige forsikringsbetingelser i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler. Pkt. Indhold Side 1.0 De sikrede... 1 2.0 Dækket risiko... 1 3.0 Skader forvoldt af produkter

Læs mere

Kombineret erhvervs- og produktansvarsforsikring

Kombineret erhvervs- og produktansvarsforsikring Gjensidige Forsikring Otto Mønsteds Plads 11 DK-1563 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 33 25 92 47 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler.

Almindelige forsikringsbetingelser i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler. Forsikringsbetingelser Erhvervsansvarsforsikring Forsikringsbetingelser nr. 6314 Almindelige forsikringsbetingelser i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler. 1.0 Hvem er sikret? Forsikringen

Læs mere

Renter af forsikringsydelsen erstattes dog, selvom dækningssummen derved overskrides.

Renter af forsikringsydelsen erstattes dog, selvom dækningssummen derved overskrides. Side 1 af 6 PROFESSIONEL ANSVARSFORSIKRING Almindelige forsikringsbetingelser MI-95-02 i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler 1.0 Forsikringens omfang Forsikringen dækker det erstatningsansvar,

Læs mere

Forsikringsbetingelser - Ansvarsforsikring

Forsikringsbetingelser - Ansvarsforsikring Forsikringsbetingelser - Ansvarsforsikring Indholdsfortegnelse 1 De sikrede...side 1 2 Erhvervsansvar...side 1 3 Produktansvar...side 2 4 Afværgelse af skade...side 2 5 Aftaler om ansvar og erstatning...side

Læs mere

Erhvervs- og produktansvarsforsikring Forsikringsvilkår TE-EPA-01 HGF

Erhvervs- og produktansvarsforsikring Forsikringsvilkår TE-EPA-01 HGF Erhvervs- og produktansvarsforsikring Forsikringsvilkår TE-EPA-01 HGF 1 GENERELLE VILKÅR 1.1 Hvem dækkes? 1.1.1 Forsikringen dækker forsikringstageren og de i forsikringstagerens tjeneste værende personer.

Læs mere

120.10 Forsikringen omfatter skade indtruffet i Danmark (incl. Grønland og Færøerne).

120.10 Forsikringen omfatter skade indtruffet i Danmark (incl. Grønland og Færøerne). Erhvervsansvarsforsikring - betingelser Redigeret af Kis Boel 8. august 2005 Forsikringsbetingelser i tilslutning til gældende Lov om Forsikringsaftaler, hvilken lovs bestemmelser gælder for forsikringen,

Læs mere

Hus- og grundejeransvarsforsikring

Hus- og grundejeransvarsforsikring Betingelser nr. Forsikringsbetingelser for Hus- og grundejeransvarsforsikring KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. 25 79 25 64 Forsikringsbetingelser for hus- og grundejeransvarsforsikring

Læs mere

Vilkår for professionel ansvarsforsikring (06/05)

Vilkår for professionel ansvarsforsikring (06/05) Vilkår for professionel ansvarsforsikring (06/05) 1. HVEM ER SIKRET Forsikringen dækker forsikringstageren og de personer, der er i forsikringstagerens tjeneste. 2. DEFINITIONER 2.1. Forsikringssum Policens

Læs mere

Erhvervsansvarsforsikring Forsikringsbetingelser nr. 52-2, oktober 2012

Erhvervsansvarsforsikring Forsikringsbetingelser nr. 52-2, oktober 2012 Erhvervsansvarsforsikring Forsikringsbetingelser nr. 52-2, oktober 2012 RUNA FORSIKRING Tlf.: 33 32 22 00 www.runa.dk LB Forsikring Forsikringsaktieselskab CVR nr. 16 50 08 36 Farvergade 17 1463 København

Læs mere

Professionelt ansvar/rådgiveransvar nr

Professionelt ansvar/rådgiveransvar nr For forsikringen gælder reglerne i lov nr. 129 af 15. april 1930 med senere ændringer om forsikringsaftaler, for så vidt de ikke er fraveget ved de almindelige og særlige forsikringsbetingelser. 1 Forsikringens

Læs mere

Betingelser for professionel ansvarsforsikring. for bilsyn

Betingelser for professionel ansvarsforsikring. for bilsyn Betingelser for professionel ansvarsforsikring for bilsyn Indholdsfortegnelse 1 Hvem er sikret...2 2 Definitioner...2 2.1 Forsikringssum...2 2.2 Erstatningskrav rejst...2 3 Hvem er dækket...2 4 Hvad er

Læs mere

Erhvervsansvarsforsikring

Erhvervsansvarsforsikring Erhvervsansvarsforsikring Forsikrings betingelser Nr. 51-4 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 70 12 14 16 Forsikrings-Aktieselskabet Alka CVR-nr. 31 45 23 17 Forsikrings-Aktieselskabet

Læs mere

Vilkår for. Erhvervs- og produktansvars - forsikring

Vilkår for. Erhvervs- og produktansvars - forsikring Vilkår for Erhvervs- og produktansvars - forsikring 3359-7 Januar 1999 NemKonto Topdanmark benytter NemKonto-systemet til at udbetale penge til dig, hvis vi har registreret dit CPR-/SE-/CVR-nummer. Indhold

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER NR KOMBINERET ERHVERVS- OG PRODUKTANSVARSFORSIKRING

FORSIKRINGSBETINGELSER NR KOMBINERET ERHVERVS- OG PRODUKTANSVARSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER NR. 460-11 Almindelige forsikringsbetingelser i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler for KOMBINERET ERHVERVS- OG PRODUKTANSVARSFORSIKRING For forsikringen gælder reglerne

Læs mere

Hundeansvarsforsikring. Forsikringsbetingelser

Hundeansvarsforsikring. Forsikringsbetingelser Hundeansvarsforsikring Forsikringsbetingelser 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE AFSNIT 1 - FORSIKRINGENS OMFANG... 4 1.0 SIKREDE PERSONER...4 2.0 DÆKNINGSOMRÅDE...4 3.0 HVAD DÆKKER FORSIKRINGEN?...4 4.0 DÆKNINGSSUMMER...4

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Motoransvarsforsikring. Betingelser nr

Forsikringsbetingelser for. Motoransvarsforsikring. Betingelser nr Gjensidige Forsikring A.C. Meyers Vænge 9 DK-2450 København SV Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 33 25 92 47 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring ASA,

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Erhvervs- og produktansvar. (udgave per. 1.12.2008)

Forsikringsbetingelser for Erhvervs- og produktansvar. (udgave per. 1.12.2008) Forsikringsbetingelser for Erhvervs- og produktansvar (udgave per. 1.12.2008) Indholdsfortegnelse for Erhvervs- og produktansvarsforsikring 1. De sikrede 2. Erhvervsansvar 3. Produktansvar 4. Afværgelse

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Lystfartøjsansvarsforsikring. Betingelser nr. 950110

Forsikringsbetingelser for. Lystfartøjsansvarsforsikring. Betingelser nr. 950110 Gjensidige Forsikring Nyropsgade 45 DK-1602 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 32 45 02 02 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring BA, Norge

Læs mere

VILKÅR FOR REVISORANSVARSFORSIKRING (04/11)

VILKÅR FOR REVISORANSVARSFORSIKRING (04/11) INDHOLD 1. Hvem er sikret 2. Hvad er dækket 3. Forsikringstiden 4. Hvad er ikke dækket 5. Forsikringssummer 6. Udvidelser 7. Selvrisiko 8. Hvis skaden sker 9. Serieskader 10. Moms 11. Forsikringens ikrafttræden

Læs mere

Hus- og grundejeransvarsforsikring

Hus- og grundejeransvarsforsikring Betingelser nr. Forsikringsbetingelser for Hus- og grundejeransvarsforsikring KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, Postboks 823, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. 25 79 25 64 Forsikringsbetingelser for

Læs mere

Kapitel 1 - Definitioner 2. Kapitel 2 - Dækning som følge af påbud 3. Kapitel 3 - Sikredes erstatningsansvar for forurening 4

Kapitel 1 - Definitioner 2. Kapitel 2 - Dækning som følge af påbud 3. Kapitel 3 - Sikredes erstatningsansvar for forurening 4 FORSIKRINGSVILKÅR FOR MILJØFORSIKRING 6480-3 Side Kapitel 1 - Definitioner 2 1. Forsikringstager, forsikret virksomhed, de sikrede 2 2. Forurening og miljøskade 2 3. Forsikringsstedet 2 Kapitel 2 - Dækning

Læs mere

Erhvervsansvarsforsikring

Erhvervsansvarsforsikring Forsikringsvilkår nr. 550.5 Erhvervsansvarsforsikring Almindelige forsikringsvilkår i tilslutning til gældende Lov om forsikringsaftaler Dækningsomfang (jf. policen): Erhvervsansvar (punkt 1, 3-7) Forureningsansvar

Læs mere

Ansvarsforsikring for plejeanbragte

Ansvarsforsikring for plejeanbragte Gjensidige Forsikring Nyropsgade 45 DK-1602 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 32 45 02 02 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring BA, Norge

Læs mere

HUNDEANSVARSFORSIKRING

HUNDEANSVARSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER Yderligere oplysninger Yderligere oplysninger om dækningerne på denne forsikring kan fås på www.first.dk, www.forsikringsoplysningen.dk eller www.ankeforsikring.dk. Aftalegrundlag

Læs mere

Forsikringsbetingelser nr. 470-13-02 ADVOKATANSVARSFORSIKRING

Forsikringsbetingelser nr. 470-13-02 ADVOKATANSVARSFORSIKRING Forsikringsbetingelser nr. 470-13-02 Almindelige forsikringsbetingelser i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler. ADVOKATANSVARSFORSIKRING 1. Dækket risiko Forsikringen dækker sikrede for erstatningsansvar

Læs mere

Erhvervsansvarsforsikring nr. 063-86

Erhvervsansvarsforsikring nr. 063-86 Forsikringsbetingelser for Erhvervsansvarsforsikring nr. 063-86 Almindelige betingelser for Erhvervsansvarsforsikring Februar 2000 Love og vedtægter Almindelige forsikringsbetingelser i tilslutning til

Læs mere

Ledelsens Basis Forsikring Foreninger LBFF-I-09-01 - en HDI-Gerling on-line forsikring

Ledelsens Basis Forsikring Foreninger LBFF-I-09-01 - en HDI-Gerling on-line forsikring Almindelige forsikringsbetingelser i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler 1.0 Sikrede 1.1 Sikrede er alle nuværende, tidligere og fremtidige; - bestyrelsesmedlemmer, herunder suppleanter,

Læs mere

Ansvarsforsikring for Dansk Golf Unions medlemmer

Ansvarsforsikring for Dansk Golf Unions medlemmer Ansvarsforsikring for Dansk Golf Unions medlemmer FÆLLESBETINGELSER 1. Lovregler, værneting og lovvalg 1.1 For forsikringen gælder Lov om forsikringsaftaler. 1.2 Tvister vedrørende forsikringsaftalen afgøres

Læs mere

Forsikringsbetingelser for

Forsikringsbetingelser for Gjensidige Forsikring Nyropsgade 45 DK-1602 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 32 45 02 02 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring BA, Norge

Læs mere

Forsikringsbetingelser for RETSHJÆLP - LANDBRUG

Forsikringsbetingelser for RETSHJÆLP - LANDBRUG Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for RETSHJÆLP - LANDBRUG i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v. Indholdsfortegnelse: 1 Hvem er dækket

Læs mere

TDK_4569_3 28/04/03 15:57 Side 1

TDK_4569_3 28/04/03 15:57 Side 1 TDK_4569_3 28/04/03 15:57 Side 1 TDK_4569_3 28/04/03 15:57 Side 3 Indhold Vilkår for ingeniøransvarsforsikring 1. Forsikringens omfang 4 2. Geografisk dækningsområde 4 3. Undtagelser 5 4. Selvrisiko 6

Læs mere

Knallertforsikring. Forsikringsbetingelser

Knallertforsikring. Forsikringsbetingelser Knallertforsikring Forsikringsbetingelser 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE AFSNIT 1 FORSIKRINGENS OMFANG... 4 1.0 SIKREDE PERSONER...4 2.0 DÆKNINGSOMRÅDE...4 3.0 HVAD DÆKKER FORSIKRINGEN?...4 4.0 DÆKNINGSSUMMER...4

Læs mere

Kombineret landbrug Entreprise forsikring

Kombineret landbrug Entreprise forsikring Vilkår for Kombineret landbrug Entreprise forsikring 5888-2 April 1990 Topdanmark Forsikring A/S Vilkår for Kombineret landbrug Entrepriseforsikring 5888-2 April 1990 NemKonto Topdanmark benytter NemKonto-systemet

Læs mere

TotalErhverv Direktions- og bestyrelsesansvarsforsikring. Forsikringsvilkår TE-BYS-01

TotalErhverv Direktions- og bestyrelsesansvarsforsikring. Forsikringsvilkår TE-BYS-01 TotalErhverv Direktions- og bestyrelsesansvarsforsikring Forsikringsvilkår TE-BYS-01 Indholdsfortegnelse Hvem er forsikringstager og sikrede 1. Hvad dækkes 2. Hvad dækkes ikke 3. Hvor dækker forsikringen

Læs mere

FORSIKRINGS BETINGELSER

FORSIKRINGS BETINGELSER FORSIKRINGS BETINGELSER Rådhuspladsen 4-1550 København V (Hovedkontor) Web: www.icareforsikring.dk - Email: mail@icareforsikring.dk Tlf: 70 30 22 88 Cvr. Nr. 36028513 Bank: Handelsbanken: Reg nr 7636 Konto

Læs mere

Vilkår for Olieforureningsforsikring. i tilknytning til lovbekendtgørelse nr. 1427 af 4.12.2009, Lov om forurenet jord 48 og 49.

Vilkår for Olieforureningsforsikring. i tilknytning til lovbekendtgørelse nr. 1427 af 4.12.2009, Lov om forurenet jord 48 og 49. Vilkår for Olieforureningsforsikring i tilknytning til lovbekendtgørelse nr. 1427 af 4.12.2009, Lov om forurenet jord 48 og 49. Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning....3 2. Hvem er sikret....3 3. Hvad

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser Kriminalitetsforsikring, KR-05-01. 1.0 Sikrede

Almindelige forsikringsbetingelser Kriminalitetsforsikring, KR-05-01. 1.0 Sikrede Almindelige forsikringsbetingelser Kriminalitetsforsikring, KR-05-01 1.0 Sikrede Sikrede på denne police er forsikringstager og forsikringstagers datterselskaber, hvorved forstås de juridiske personer,

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Privatansvarsforsikring. Betingelser nr

Forsikringsbetingelser for. Privatansvarsforsikring. Betingelser nr Gjensidige Forsikring Otto Mønsteds Plads 11 DK-1563 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 33 25 92 47 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Lystfartøjsansvarsforsikring. Betingelser nr

Forsikringsbetingelser for. Lystfartøjsansvarsforsikring. Betingelser nr Gjensidige Forsikring Nyropsgade 45 DK-1602 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 32 45 02 02 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring BA, Norge

Læs mere

Professionel ansvarsforsikring for kommuner

Professionel ansvarsforsikring for kommuner Betingelser nr. 508506 Forsikringsbetingelser for Professionel ansvarsforsikring for kommuner KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. 25 79 25 64 Forsikringsbetingelser

Læs mere

Bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring

Bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring Bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring Foreninger, ikke-erhvervsdrivende fonde, selvejende institutioner, stiftelser mv. Almindelige betingelser DFO99-01 Indholdsfortegnelse Definitioner Pkt. Side hvem

Læs mere

Betingelser. Privat ansvarsforsikring. Nr. 8074. Privat ansvarsforsikring

Betingelser. Privat ansvarsforsikring. Nr. 8074. Privat ansvarsforsikring Betingelser Privat ansvarsforsikring Privat ansvarsforsikring Nr 8074 Indholdsfortegnelse Side 2 1 Almindelige bestemmelser 1 Sikrede 3 2 Geografisk område 3 3 Flytning 3 4 Anmeldelse af skade 3 5 Anden

Læs mere

Forsikringsbetingelser NETBANKFORSIKRING

Forsikringsbetingelser NETBANKFORSIKRING Forsikringsbetingelser NETBANKFORSIKRING VERSION 30-601 Thisted Forsikring A/S Thyparken 16 7700 Thisted Telefon: 96 19 45 00 E-mail: post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk Netbankforsikring

Læs mere

Forsikringsbetingelser for

Forsikringsbetingelser for Gjensidige Forsikring Otto Mønsteds Plads 11 DK-1563 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 33 25 92 47 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Hundeforsikring

Forsikringsbetingelser for Hundeforsikring Forsikringsbetingelser for Hundeforsikring Indholdsfortegnelse for Hundeforsikring 1. Fællesbestemmelser 1.1. Hvornår skal præmien m.m. betales? 1.2. Hvordan indeksreguleres forsikringssummer og præmie?

Læs mere

Forsikringsbetingelser NETBANKFORSIKRING

Forsikringsbetingelser NETBANKFORSIKRING Forsikringsbetingelser NETBANKFORSIKRING VERSION 30-601 Thisted Forsikring A/S Thyparken 16 7700 Thisted Telefon: 96 19 45 00 E-mail: post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk Netbankforsikring

Læs mere

hundeforsikring Version 2150002

hundeforsikring Version 2150002 hundeforsikring Version 2150002 Forsikringsvilkår af maj 2012 Indholdsfortegnelse Side 3 Fællesbetingelser for hundeforsikring Afsnit 1-16 Side 6 Lovpligtig hundeansvar Afsnit 17-19 2 Vilkår Nykredit Forsikring

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Erhvervs- og produktansvar. (udgave per )

Forsikringsbetingelser for Erhvervs- og produktansvar. (udgave per ) Forsikringsbetingelser for Erhvervs- og produktansvar (udgave per. 1.12.2008) Indholdsfortegnelse for Erhvervs- og produktansvarsforsikring 1. De sikrede 2. Erhvervsansvar 3. Produktansvar 4. Afværgelse

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser Kriminalitetsforsikring, KR-12-07

Almindelige forsikringsbetingelser Kriminalitetsforsikring, KR-12-07 Almindelige forsikringsbetingelser Kriminalitetsforsikring, KR-12-07 1.0 Sikrede Sikrede på denne police er forsikringstager og forsikringstagers datterselskaber, hvorved forstås de juridiske personer,

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Hundeansvarsforsikring

Forsikringsbetingelser for Hundeansvarsforsikring Forsikringsbetingelser for Hundeansvarsforsikring Forsikringsbetingelser nr. 7914 Gælder fra 01.10.1991 TJM 90357-8 (01.13) Ramsingsvej 28A 2500 Valby Tlf 70 33 28 28 Fax 44 20 66 28 tjm@tryg.dk www.tjm-forsikring.dk

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Erhvervs- og produktansvar. (udgave per. 1.12.2008)

Forsikringsbetingelser for Erhvervs- og produktansvar. (udgave per. 1.12.2008) Forsikringsbetingelser for Erhvervs- og produktansvar (udgave per. 1.12.2008) Indholdsfortegnelse for Erhvervs- og produktansvarsforsikring 1. De sikrede 2. Erhvervsansvar 3. Produktansvar 4. Afværgelse

Læs mere

Forsikringsbetingelser. for. Produktansvarsforsikring for (amts)kommunale risici

Forsikringsbetingelser. for. Produktansvarsforsikring for (amts)kommunale risici Betingelser nr. 510506 Forsikringsbetingelser for Produktansvarsforsikring for (amts)kommunale risici KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. 25 79 25 64 Forsikringsbetingelser

Læs mere

Ran og røveri fra ekspeditionslokale

Ran og røveri fra ekspeditionslokale Gjensidige Forsikring Otto Mønsteds Plads 11 DK-1563 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 33 25 92 47 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring

Læs mere

Hundeforsikring. Forsikringsbetingelser version 01-02. Administration ProSam Forsikring Agentur A/S Vestervænget 6, 8381 Tilst

Hundeforsikring. Forsikringsbetingelser version 01-02. Administration ProSam Forsikring Agentur A/S Vestervænget 6, 8381 Tilst Hundeforsikring Forsikringsbetingelser version 01-02 JULI 2012 Administration Vestervænget 6, 8381 Tilst Telefon: 70 228 448 Email: mail@prosam.dk Web: prosam.dk Cover underwritten 100% by Qudos Insurance

Læs mere

Privatansvarsforsikring. Privatansvarsforsikring i tilknytning til gældende lov om forsikringsaftaler.

Privatansvarsforsikring. Privatansvarsforsikring i tilknytning til gældende lov om forsikringsaftaler. Privatansvarsforsikring i tilknytning til gældende lov om forsikringsaftaler. Hvad dækker ansvarsforsikringen? Hvem er dækket? 1. Forsikringstageren med husstand og fastboende medhjælp i husholdingen Ved

Læs mere

FORSIKRINGS BETINGELSER

FORSIKRINGS BETINGELSER FORSIKRINGS BETINGELSER Rådhuspladsen 4-1550 København V (Hovedkontor) Web: www.icareforsikring.dk - Email: mail@icareforsikring.dk Tlf: 70 30 22 88 Cvr. Nr. 36028513 Bank: Handelsbanken: Reg nr 7636 Konto

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER NR. 470-50 for Arkitektforbundet

FORSIKRINGSBETINGELSER NR. 470-50 for Arkitektforbundet FORSIKRINGSBETINGELSER NR. 470-50 for Arkitektforbundet Almindelige forsikringsbetingelser i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler ARKITEKTANSVARSFORSIKRING 1.0 FORSIKRINGENS OMFANG 1.1 Forsikringen

Læs mere

Golfspilleres ansvarsforsikring

Golfspilleres ansvarsforsikring Forsikringstager Dansk Golf Union Idrættens Hus, Brøndby Stadion 20 2605 Brøndby Forsikret risiko Golfspil udøvet på eller ved golfbane/-anlæg drevet af foreningsejet klub eller privat ejet selskab. Det

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER DYREFORSIKRING

FORSIKRINGSBETINGELSER DYREFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER DYREFORSIKRING Fordi venskab betyder alt ETU Forsikring A/S Hærvejen 8 6230 Rødekro www.etuforsikring.dk Forsikringsbetingelser nr.: 01-2010-DYR 1 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen

Læs mere

Entreprise all-risksforsikring for bestående bygninger/løsøre tilhørende

Entreprise all-risksforsikring for bestående bygninger/løsøre tilhørende Betingelser nr. 800402 Forsikringsbetingelser for Entreprise all-risksforsikring for bestående bygninger/løsøre tilhørende bygherren KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, Postboks 823, 2500 Valby Tlf. 77

Læs mere

Forsikringsvilkår. for. Hundeforsikring

Forsikringsvilkår. for. Hundeforsikring Forsikringsvilkår for Hundeforsikring Selandia Forsikring Assurance Agentur A/S - et selskab I Nordisk Forsikrings Agentur A/S Automatikvej 1 2860 Søborg Tlf. 33 33 74 90 Cvr.nr. 33386079 info@selandiaforsikring.dk

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER RÅDGIVER-/ERHVERVSANSVARSFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. 66-2. Indhold. Indhold. Forsikringens omfang 1

FORSIKRINGSBETINGELSER RÅDGIVER-/ERHVERVSANSVARSFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. 66-2. Indhold. Indhold. Forsikringens omfang 1 FORSIKRINGSBETINGELSER RÅDGIVER-/ERHVERVSANSVARSFORSIKRING Forsikringsbetingelser nr. 66-2 Forsikring i henhold til samarbejdsaftale mellem Danske Arkitektvirksomheder (DANSKE ARK) og TrygVesta (Tryg).

Læs mere

Fællesbetingelser for ERHVERV. Indholdsfortegnelse: Betingelsesnr. 2200.00.01

Fællesbetingelser for ERHVERV. Indholdsfortegnelse: Betingelsesnr. 2200.00.01 Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Fællesbetingelser for ERHVERV Indholdsfortegnelse: 1 Lovgivning m.v. 2 Ved skadetilfælde 2.1 Anmeldelse af skade 2.2 Afværgelse af skade 2.3 Udbedring

Læs mere

Privatansvarsforsikring. Privatansvarsforsikring i tilknytning til gældende lov om forsikringsaftaler.

Privatansvarsforsikring. Privatansvarsforsikring i tilknytning til gældende lov om forsikringsaftaler. Privatansvarsforsikring i tilknytning til gældende lov om forsikringsaftaler. Hvad dækker ansvarsforsikringen? Hvem er dækket? 1. Forsikringstageren med husstand og fastboende medhjælp i husholdingen Ved

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Køleforsikring for dybfrostvarer. Betingelser nr

Forsikringsbetingelser for. Køleforsikring for dybfrostvarer. Betingelser nr Gjensidige Forsikring Nyropsgade 45 DK-1602 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 32 45 02 02 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring BA, Norge

Læs mere

Forsikringsbetingelser FÆLLESBETINGELSER ERHVERV

Forsikringsbetingelser FÆLLESBETINGELSER ERHVERV Forsikringsbetingelser FÆLLESBETINGELSER ERHVERV VERSION 30-501 Thisted Forsikring A/S Thyparken 16 7700 Thisted Telefon: 96 19 45 00 E-mail: post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk Fællesbetingelser

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Knallertforsikring

Forsikringsbetingelser for Knallertforsikring KommuneForsikring A/S Krumtappen 2 DK-2500 Valby CVR-nr. 25 79 25 64 Tlf. +45 77 32 55 00 Fax +45 77 32 51 00 privat@kommuneforsikring.dk www.kommuneforsikring.dk Forsikringsbetingelser for Knallertforsikring

Læs mere

Forsikringsbetingelser for LANDBRUGS MASKINER

Forsikringsbetingelser for LANDBRUGS MASKINER Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for LANDBRUGS MASKINER i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v. Indholdsfortegnelse: 1 Hvem er dækket 6.1

Læs mere

Kriminalitet forsikring

Kriminalitet forsikring Forsikringsbetingelser af juni 2012 Kriminalitet forsikring Forsikringsbetingelser R337 121 Indholdsfortegnelse Side 3 Fællesbetingelser afsnit 1-14 Side 6 Kriminalitet afsnit 15-16 Side 7 Erstatningsregler

Læs mere

Forsikringsbetingelser LANDBRUGSANSVAR 0103

Forsikringsbetingelser LANDBRUGSANSVAR 0103 LANDBRUGSANSVAR 0103 Side 1 Hvem er dækket af forsikringen.. 1 LANDBRUGSANSVAR 2 Som ejer eller bruger af den angivne landbrugsejendom.. 1 3 Som ejer eller fører af traktor eller motorredskab uden nummerplader.

Læs mere

Materieldriftstab 1. Forsikringens omfang 1.1. Tab som erstattes I overensstemmelse med nedennævnte vilkår dækker forsikringen for den i policen

Materieldriftstab 1. Forsikringens omfang 1.1. Tab som erstattes I overensstemmelse med nedennævnte vilkår dækker forsikringen for den i policen Materieldriftstab 1. Forsikringens omfang 1.1. Tab som erstattes I overensstemmelse med nedennævnte vilkår dækker forsikringen for den i policen anførte dækningsperiode jf. 1.3. forsikringstagerens tab

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser

Almindelige forsikringsbetingelser Nassau forsikring Almindelige forsikringsbetingelser Professionel ansvarsforsikring for teknisk rådgivning og bistand, TEK-01-01 1.0 Forsikringens omfang Denne forsikring dækker forsikringstageren og alle

Læs mere

August Vilkår for Droneforsikring

August Vilkår for Droneforsikring 9919-1 August 2016 Vilkår for Droneforsikring Topdanmark Forsikring A/S Vilkår for Droneforsikring 9919-1 August 2016 2 Generelle oplysninger Personoplysninger mv. Som kunde har du naturligvis mulighed

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Skovbrandforsikring. Betingelser nr

Forsikringsbetingelser for. Skovbrandforsikring. Betingelser nr Gjensidige Forsikring Nyropsgade 45 DK-1602 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 32 45 02 02 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring BA, Norge

Læs mere

Codan Care Forsikringsbetingelser

Codan Care Forsikringsbetingelser Fællesbetingelser for Codan Care - gruppeforsikringer i Codan Forsikring A/S (i det følgende kaldet Codan) i tilslutning til lovbekendtgørelse nr. 726 af 24. oktober 1986 om forsikringsaftaler med senere

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Entrepriseforsikring. (udgave per. 1.12.2008)

Forsikringsbetingelser for Entrepriseforsikring. (udgave per. 1.12.2008) Forsikringsbetingelser for Entrepriseforsikring (udgave per. 1.12.2008) Afsnit All risks forsikring af arbejdsobjektet 1.1 Forsikrede genstande 1.2 Skader der erstattes 1.3 Forsikringen dækker ikke 1.4

Læs mere

Miljøforsikring - udvidet dækning

Miljøforsikring - udvidet dækning Betingelser nr. 510801 Forsikringsbetingelser for Miljøforsikring - udvidet dækning KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, Postboks 823, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. 25 79 25 64 Forsikringsbetingelser

Læs mere

Vilkår for Hund 09-3 August 2009

Vilkår for Hund 09-3 August 2009 Vilkår for Hund 09-3 August 2009 Fortrydelsesret Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at du har købt forsikringen. Hvis du fortryder købet, er det ikke bindende for dig. Fortrydelsesretten

Læs mere

ALM. BRAND LANDBRUGSFORSIKRING

ALM. BRAND LANDBRUGSFORSIKRING ALM. BRAND LANDBRUGSFORSIKRING WWW.ALM BRAND.DK ALM. SUND FORNUFT Her kan du læse om de væsentligste forskelle på de nuværende betingelser 5103 - løsøre og ansvar - og de nye betingelser 5601 + viser forbedringer

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Motorbrandforsikring. Betingelser nr

Forsikringsbetingelser for. Motorbrandforsikring. Betingelser nr Gjensidige Forsikring Otto Mønsteds Plads 11 DK-1563 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 33 25 92 47 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring

Læs mere

Køle- og/eller dybfrostforsikring Forsikrings betingelser 1981 Nr. 63-1

Køle- og/eller dybfrostforsikring Forsikrings betingelser 1981 Nr. 63-1 Køle- og/eller dybfrostforsikring Forsikrings betingelser 1981 Nr. 63-1 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 43 58 55 73 Forsikrings-Aktieselskabet Alka CVR-nr. 31 45 23

Læs mere

6BForsikringens omfang Forsikringens dækningsomfang: 2.1 3 Forsikringens geografiske omfang: 2.2 4 Forsikringens tidsmæssige omfang: 2.

6BForsikringens omfang Forsikringens dækningsomfang: 2.1 3 Forsikringens geografiske omfang: 2.2 4 Forsikringens tidsmæssige omfang: 2. 0BKriminalitetsforsikring 4BAlmindelige betingelser KR-00-01 Indholdsfortegnelse 5BDefinitioner Pkt. Side Forsikringstager: 1.1. 1 Virksomheden: 1.2 1 Datterselskaber: 1.3 1 Sikrede: 1.4 1 Ansatte: 1.5

Læs mere