Nyhedsbrev. Proces. Fri proces. 1. Aktualitet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nyhedsbrev. Proces. Fri proces. 1. Aktualitet"

Transkript

1 Nyhedsbrev Proces Fri proces 1. Aktualitet I den senere tid har en række sager, der har fået stor mediebevågenhed, skabt debat om principperne for bevilling af fri proces. Adgangen til fri proces er reguleret i retsplejelovens kapitel 31. Fri proces kan bevilliges enten med henvisning til ansøgerens økonomiske forhold, eller hvor der er tale om principielle eller indgribende spørgsmål, der er en samfundsmæssig interesse i at få prøvet ved domstolene. Det er Civilstyrelsen, der med enkelte undtagelser behandler ansøgninger om fri proces, og Civilstyrelsens afgørelser kan påklages til Procesbevillingsnævnet. I dette nyhedsbrev beskrives kort reglerne om fri proces. 2. Fri proces til private I dansk ret er det udgangspunktet, at parterne hver især bærer udgifterne ved en retssag. Det kan være forbundet med en del omkostninger at anlægge en sag - herunder retsafgift og ikke mindst udgifter til advokatsalær - og det er ikke altid tilstrækkeligt at vide, at visse omkostninger vil blive godtgjort af modparten, hvis og når sagen vindes. Den traditionelle opfattelse af begrebet fri proces leder tankerne hen på hjælp til ubemidlede enkeltpersoner, og det er da også fortsat her, at reglerne primært anvendes. Fri proces meddeles efter disse bestemmelser enkeltpersoner der 1) har en årlig indtægt, der ligger under kr. for enlige og kr. for samlevende, og 2) har rimelig grund til at føre proces, hvilket i praksis vil sige, at Civilstyrelsen vurderer, at det er sandsynligt, at ansøgeren kan vinde sagen. I en række sagstyper lempes det andet kriterium til, at ansøgeren ikke åbenbart vil tabe sagen. Det gælder eksempelvis i sager om ægteskab eller forældremyndighed og sager hvor ansøgeren tidligere har fået medhold ved et klagenævn. I disse sagstyper bevilliges fri proces af den ret, som sagen er indbragt for. Reglerne er således indrettet ud fra en betragtning om, at fri proces bør gives til dem, der vurderes at have et rimelig sikkert retskrav, men ikke midlerne til at forfølge det. Det spiller principielt ingen rolle, om ansøgeren er sagsøgt eller sagsøger i den pågældende sag.

2 Side 2 3. Andre tilfælde Efter de almindelige regler om fri proces, kan der ikke gives fri proces til en juridisk person, herunder eksempelvis en forening eller et aktie- eller anpartsselskab. Der er imidlertid mulighed for, at både juridiske personer og enkeltpersoner, der ikke opfylder indtægtskravene, kan ansøge om og få tilkendt fri proces. Efter retsplejelovens 329 kan der meddeles fri proces til ansøgere, der ikke opfylder de almindelige kriterier, når særlige grunde taler for det. Der er tale om en konkret vurdering, men der lægges vægt på, om sagen er af almen karakter eller offentlig interesse. Det kan være sager, der rejser hidtil uafklarede lovfortolkningsspørgsmål, sager af mere indgribende betydning over for enkeltpersoner eller grupper samt sager, hvor afgørelsen kan tjene som præjudikat ved senere tilfælde. Som eksempel kan nævnes, at justitsministeren for nylig lovede fri proces i et antal principielle enkeltsager, der er egnede til at belyse spørgsmålet om et eventuelt erstatningsansvar i forbindelse med de forsinkelser, der opstod ved overgangen til digital tinglysning. Et andet eksempel på en sag af principiel karakter er en sag fra 2008, hvor der blev tilkendt fri proces i en sag mod en kommune med påstand om, at kommunen skulle anerkende, at det lokale ITforsyningsnet inden kommunens salg til TDC havde været ejet af de borgere, der på overdragelsestidspunktet var tilsluttet nettet, og at kommunen skulle anerkende, at provenuet fra salget tilkom borgerne. Et tredje eksempel er ankesagen mod tidligere statsminister Anders Fogh Rasmussen om lovligheden af Danmarks deltagelse i den militære koalition i Irak, hvor der blev bevilliget fri proces til appellanten med henvisning til den almene interesse i sagen. Indtægtskravene gælder ikke for bevillinger efter 329, men det er ifølge praksis en betingelse for at meddele en juridisk person fri proces, at den juridiske person ikke uden at lide væsentlige afsavn kan betale de med sagen forbundne omkostninger altså en relativ økonomisk grænse. Endelig kan det nævnes, at der kun undtagelsesvist meddeles fri proces til sager, der udspringer af ansøgerens erhvervsvirksomhed. I forbindelse med erstatningssagen mod bestyrelsen IT-Factory blev der ansøgt om fri proces. Civilstyrelsen afslog ansøgningen fra Asger Jensby og begrundede afslaget med henvisning til ansøgerens indkomst samt det faktum, at kravet var opstået som led i hans erhvervsvirksomhed. Asger Jensby havde imidlertid også påberåbt sig at sagen havde principiel karakter. Civilstyrelsen afviste, at det skulle være tilfældet, ligesom de ikke mente, at risikoen for at miste meget store værdier i sig selv skulle kunne begrunde fri proces efter undtagelsesreglen i 329. Det tredje medlem af bestyrelsen i IT-Factory, Henning Børgesen, fik til gengæld bevilget fri proces. Medlemmer af direktionen og bestyrelsen i Roskilde Bank har ligeledes ansøgt om fri proces i erstatningssagen i mod dem. Denne ansøgning er endnu ikke færdigbehandlet. 4. Gruppesøgsmål

3 Side 3 1. januar 2008 trådte retsplejelovens kapitel 23 a om gruppesøgsmål i kraft, jf. Procesgruppens Nyhedsbrev, Marts Gruppesøgsmål kan kun iværksættes hvis retten finder, at gruppesøgsmål er den bedste måde at behandle kravene på og hvis der udpeges en grupperepræsentant. Som grupperepræsentant kan udpeges et medlem af den gruppe sagen vedrører, en forening eller privat institution eller en offentlig myndighed - i praksis Forbrugerombudsmanden. Et gruppesøgsmål omfatter som udgangspunkt kun de, der udtrykkeligt tilmelder sig (de tilmeldte gruppemedlemmer). Forbrugerombudsmanden kan dog under særlige betingelser gennemføre gruppesøgsmål for en ubestemt kreds af interesserede uden tilmelding. Grupperepræsentanten udgør parten i gruppesøgsmålet (retssagen) men sagen vedrører alle de krav, som indtales for de gruppemedlemmer, der har tilmeldt sig. Da grupperepræsentanten er parten i sagen, er det også grupperepræsentanten, der som udgangspunkt hæfter for sagsomkostningerne i forhold til modparten. Et gruppemedlem i et tilmeldingsgruppesøgsmål kan dog også pålægges at betale omkostninger til modparten eller grupperepræsentanten. Denne hæftelse er dog maksimeret svarende til den eventuelle sikkerhed, der er krævet i forbindelse med tilmelding med tillæg af, hvad gruppemedlemmet måtte opnå dom for (pengebeløb) under sagen. Normalt kan man i Danmark ikke forlange, at den der sagsøger én skal stille sikkerhed for sagsomkostninger. For gruppesøgsmål gælder derimod, at retten som en betingelse for at udpege en grupperepræsentant, kan kræve at der stilles sikkerhed for de sagsomkostninger grupperepræsentanten kan blive pålagt at betale til modparten. Baggrunden herfor er, at det er en betingelse for at blive udpeget som grupperepræsentant, at man er i stand til at varetage gruppemedlemmernes interesser og dermed også at man råder over tilstrækkelige økonomiske midler. For tilmeldingssøgsmål kan der i øvrigt stilles krav om, at de enkelte gruppemedlemmer skal stille sikkerhed for deres andel af omkostningerne. Størrelsen af denne sikkerhed må forventes at blive beregnet i forhold til det specifikke krav, der vedrører det enkelte gruppemedlem. Disse regler om sikkerhedsstillelse udelukker dog ikke, at grupperepræsentanten vil kunne søge om fri proces på egne vegne (til at dækkes sine omkostninger) og på vegne gruppemedlemmerne. Det er efter reglerne kun grupperepræsentanten, der kan søge om fri proces på egne vegne og gruppemedlemmernes vegne. For at opnå fri proces forudsætter det således principielt, at retten har anerkendt en sag, som et gruppesøgsmål og udpeget en grupperepræsentant. I praksis vil grupperepræsentanten enten derfor skulle have anlagt sagen forinden der søges om fri proces eller foreløbigt søge om fri proces til egne omkostninger til at anlægge et søgsmål med anmodning om at det gennemføres som et gruppesøgsmål. For så vidt angår ansøgning om fri proces på gruppemedlemmernes vegne bør grupperepræsentanten derefter anmode fri proces myndighederne om konstatering af, at de materielle be-

4 Side 4 tingelser for fri proces er opfyldt inden der åbnes for, at gruppemedlemmerne tilmelder sig gruppesøgsmålet (eller inden fristen for tilmelding udløber). For at kunne opnå fri proces til et gruppesøgsmål skal de almindelige betingelser for fri proces være opfyldt. Sagens betydning, udsigten til medhold, sagsgenstandens størrelse, de forventede omkostninger og (den manglende) mulighed for at få sagen afgjort ved klagenævn mv. jf. retsplejelovens 328, skal således vurderes ligesom det må vurderes, om der er tale om en principiel sag eller om der foreligger andre særlige grunde, jf. retsplejelovens 329. For så vidt angår fri proces til fordel for gruppemedlemmerne skal følgende to forhold være opfyldt. (i) Grupperepræsentanten skal have ansøgt fri procesmyndighederne om konstatering af, at søgsmålet som sådan opfylder betingelserne for fri proces. (ii) Det enkelte gruppemedlem skal derudover opfylde de almindelige økonomiske betingelser for fri proces. Selv om gruppesøgsmålet opfylder de almindelige betingelser for fri proces, fordi søgsmålet er principielt, jf. 329, skal det enkelte gruppemedlem således alligevel opfylde de økonomiske betingelser for at få fri proces til sin del af omkostningerne. For det enkelte gruppemedlem, der opfylder de økonomiske betingelser for fri proces, jf. 325 og som ikke er dækket af en retshjælpsforsikring mv. er virkningen af fri proces, at gruppemedlemmet vil være fritaget for at stille sikkerhed ved tilmelding ligesom de sagsomkostninger, der ved afslutningen af sagen måtte blive pålagt et gruppemedlem, betales af statskassen. Fri procesmyndighederne har under nærmere betingelser meddelt hel eller delvis fri proces til gruppesøgsmål i verserende eller varslede gruppesøgsmål, herunder i sagen om mindretalsaktionærernes rettigheder vedrørende Bank Trelleborg og til et søgsmål vedrørende eventuelt udbyderansvar for udbud af en hedge-fond i relation til Jyske Bank og til et søgsmål af foreningen Garantløkken mod Løkken Sparekasse Sammenfatning Den seneste tids mediefokus på fri proces har rejst en del spørgsmål til, hvorvidt, og under hvilke kriterier, der kan meddeles fri proces. Forhåbentlig kan ovenstående gennemgang besvare nogle af disse spørgsmål. Til orientering traf Civilstyrelsen i 2009, 5447 afgørelser om fri proces. I 1687 sager blev der meddelt hel eller delvis fri proces. Gennemgangen af reglerne er ikke udtømmende. De er derfor velkommen til at kontakte partner Christian Alsøe eller partner Lotte Eskesen for yderligere oplysninger eller besvarelse af spørgsmål. 1 Foreningen fik imidlertid afslag på fri proces til den del af sagen, der vedrører bestyrelsesansvar.

5 Side 5 Christian Alsøe Proces Direct Mobile Lotte Eskesen Proces Direct Mobile Denne orientering er ikke og kan ikke erstatte juridisk rådgivning. Gorrissen Federspiel påtager sig intet ansvar for skader eller tab, der direkte eller indirekte kan henføres til brugen af orienteringen.

Vejledning om fri proces

Vejledning om fri proces Rigsombudsmanden på Færøerne Vejledning om fri proces Amtmansbrekkan 6, 100 Tórshavn, Telefon 20 12 00 Yderligere information kan findes på Rigsombuddets hjemmeside: www.rigsombudsmanden.fo Hvad er fri

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af retsplejeloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af retsplejeloven og forskellige andre love L 132 (som fremsat): Forslag til lov om ændring af retsplejeloven og forskellige andre love. (Sagsomkostninger, retshjælp og fri proces). Fremsat den 30. marts 2005 af justitsministeren (Lene Espersen)

Læs mere

Formålet med fri proces er at give personer med begrænset økonomisk formåen mulighed for at føre en retssag ved domstolene.

Formålet med fri proces er at give personer med begrænset økonomisk formåen mulighed for at føre en retssag ved domstolene. FRI PROCES Hvad er fri proces? Formålet med fri proces er at give personer med begrænset økonomisk formåen mulighed for at føre en retssag ved domstolene. Hos fører vi mange retssager, hvor klienten har

Læs mere

Salæret i fri proces sager

Salæret i fri proces sager Salæret i fri proces sager Advokatsalærer i sager hvor borgere har fri proces mod staten Advokatrådet April 2004 Resume Når en borger får fri proces til at føre retssag mod staten, er det staten, der betaler

Læs mere

Vejledning om udfyldning af stævningsblanketten til småsager

Vejledning om udfyldning af stævningsblanketten til småsager Side 1 af 6 Vejledning om udfyldning af stævningsblanketten til småsager Du kan bruge denne blanket, hvis du vil anlægge en sag ved byretten, og sagen er omfattet af reglerne om sager om mindre krav (småsager).

Læs mere

Reform af den civile retspleje IV

Reform af den civile retspleje IV Reform af den civile retspleje IV Gruppesøgsmål mv. Afgivet af Retsplejerådet. Betænkning nr. 1468 København 2005 Kronologisk fortegnelse over betænkninger 2004 1436 Betænkning om reform af den civile

Læs mere

De øvrige rubrikker kan du udfylde, hvis du mener, det har betydning for sagen.

De øvrige rubrikker kan du udfylde, hvis du mener, det har betydning for sagen. Side 1 af 5 Domstolsstyrelsen Vejledning om udfyldning af stævningsblanketten Denne blanket kan bruges, hvis du vil anlægge en sag ved byretten eller Sø- og Handelsretten. Rubrik 1-5, og 7 skal udfyldes

Læs mere

Betingelser. Husforsikring Fritidshusforsikring Bilforsikring Lystfartøjsforsikring Familieforsikring. Nr. 9021. Retshjælpsforsikring

Betingelser. Husforsikring Fritidshusforsikring Bilforsikring Lystfartøjsforsikring Familieforsikring. Nr. 9021. Retshjælpsforsikring Betingelser Retshjælpsforsikring Husforsikring Fritidshusforsikring Bilforsikring Lystfartøjsforsikring Familieforsikring Retshjælpsforsikring Nr. 9021 Indholdsfortegnelse Side 2 Retshjælpsforsikring Forsikringens

Læs mere

Retshjælpsforsikring. Forsikringsbetingelser nr. 13-05

Retshjælpsforsikring. Forsikringsbetingelser nr. 13-05 Retshjælpsforsikring Forsikringsbetingelser nr. 13-05 FORSIKRINGSBETINGELSER FOR RETSHJÆLPSFORSIKRING Indholdsfortegnelse 1 Hvem er dækket (sikret) af retshjælpsforsikringen....3 2 Hvilke tvister er dækket

Læs mere

1. Tvister i forbindelse med erhvervsudøvelse. Ved erhvervsudøvelse forstås:

1. Tvister i forbindelse med erhvervsudøvelse. Ved erhvervsudøvelse forstås: 3. Hvilke tvister er ikke dækket af retshjælpsforsikringen? 1. Tvister i forbindelse med erhvervsudøvelse. Ved erhvervsudøvelse forstås: a) Tvister vedrørende sikredes selvstændige virksomhed, hvad enten

Læs mere

Forsikringsbetingelser RETSHJÆLPSFORSIKRING ERHVERV (01.06.10) 0103

Forsikringsbetingelser RETSHJÆLPSFORSIKRING ERHVERV (01.06.10) 0103 RETSHJÆLPSFORSIKRING ERHVERV (0.06.0) 003 Side Sikrede............................................. Forsikringen dækker............................... 3 Forsikringen dækker ikke..........................

Læs mere

Forsikringsbetingelser. for retshjælpsforsikring

Forsikringsbetingelser. for retshjælpsforsikring Denne tekst indeholder forsikringsbetingelserne. Betingelserne er ens for alle forsikringsselskaber og er udarbejdet af Forsikring & Pension, der er forsikringsselskabernes erhvervsorganisation. Betingelserne

Læs mere

Retshjælpsforsikring Forsikringsbetingelser 2008

Retshjælpsforsikring Forsikringsbetingelser 2008 Retshjælpsforsikring Forsikringsbetingelser 2008 Forsikringens formål er at dække udgifter til sagsomkostninger ved private retstvister, der kan indbringes for domstole eller voldgiftsretter, og som ikke

Læs mere

Vilkår for Retshjælp 6306-5 Oktober 2010

Vilkår for Retshjælp 6306-5 Oktober 2010 Vilkår for Retshjælp 6306-5 Oktober 2010 2 Indholdsfortegnelse Side Et par ord om Retshjælp.............................................................4 Fælles vilkår 1. Hvem er dækket (sikret) af forsikringen?.........................................5

Læs mere

1. Hvad omfatter dækningen. 2. Dækningsperiode. 3. Hvordan beregnes erstatningen. 4. Anden forsikring. Side 31 af 39

1. Hvad omfatter dækningen. 2. Dækningsperiode. 3. Hvordan beregnes erstatningen. 4. Anden forsikring. Side 31 af 39 Side 31 af 39 1. Hvad omfatter dækningen Dækningen omfatter - i det omfang det fremgår af policen - udgifter til genhusning af lejere, der må fraflytte boligen på grund af en dækningsberettiget skade på

Læs mere

Vejledning om udfyldning af svarskriftsblanketten til småsager

Vejledning om udfyldning af svarskriftsblanketten til småsager Side 1 af 5 Vejledning om udfyldning af svarskriftsblanketten til småsager Du kan bruge denne blanket, hvis du er blevet sagsøgt, og sagen er omfattet af reglerne om mindre krav (småsager). Småsager er

Læs mere

Udlevering af navnene på to sygeplejersker

Udlevering af navnene på to sygeplejersker Udlevering af navnene på to sygeplejersker En tidligere patient klagede over at Indenrigsministeriet havde afvist at pålægge Københavns Amt at udlevere navnene på to sygeplejersker der arbejdede på en

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET ÅRSBERETNING

ERHVERVSANKENÆVNET ÅRSBERETNING ERHVERVSANKENÆVNET ÅRSBERETNING 2001 INDLEDNING Hermed aflægger Erhvervsankenævnet beretning for nævnets virksomhed i året 2001. Beretningen indeholder i kapitel 1 formandskabets redegørelse for nævnets

Læs mere

Fremsat den 9. februar 2011 af justitsministeren (Lars Barfoed) Forslag. til

Fremsat den 9. februar 2011 af justitsministeren (Lars Barfoed) Forslag. til Lovforslag nr. L 136 Folketinget 2010-11 Fremsat den 9. februar 2011 af justitsministeren (Lars Barfoed) Forslag til Lov om ændring af lov om erstatningsansvar og lov om arbejdsskadesikring (Tidspunktet

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 30. juni 2015

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 30. juni 2015 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 30. juni 2015 Sag 202/2014 (2. afdeling) Viggo Larsen (advokat Eduardo Vistisen) mod Skatteministeriet (Kammeradvokaten ved advokat Steffen Sværke) I tidligere instanser

Læs mere

Forslag. Lov om finansielle rådgivere

Forslag. Lov om finansielle rådgivere Fremsat den {FREMSAT} af erhvervs- og vækstministeren (Ole Sohn) Forslag til Lov om finansielle rådgivere Kapitel 1 Lovens anvendelsesområde og definitioner 1. Denne lov finder anvendelse på virksomheder,

Læs mere

ÅBNINGSUNDERRETNING I GRUPPESØGSMÅLET ANLAGT AF

ÅBNINGSUNDERRETNING I GRUPPESØGSMÅLET ANLAGT AF ÅBNINGSUNDERRETNING I GRUPPESØGSMÅLET ANLAGT AF Foreningen Gruppesøgsmål.nu H.C. Andersens Boulevard 45 1553 København V (sagsøger) repræsenteret af advokat Morten Samuelsson mod Domstolsstyrelsen St.

Læs mere

Voldgiftsinstituttets nye Regler for behandling af voldgiftssager

Voldgiftsinstituttets nye Regler for behandling af voldgiftssager Erhvervsjuridisk Tidsskrift 2013.303 Voldgiftsinstituttets nye Regler for behandling af voldgiftssager Af generalsekretær Steffen Pihlblad, Voldgiftsinstituttet udtrykkeligt har aftalt, at reglerne i bilag

Læs mere

Sådan klager du til Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol

Sådan klager du til Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol Sådan klager du til Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol Justitsministeriet 2007 Sådan klager du til Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol Justitsministeriet 2007 Sådan klager du til Den Europæiske

Læs mere

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 L 118 Bilag 1 Offentligt

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 L 118 Bilag 1 Offentligt Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 L 118 Bilag 1 Offentligt Dato: 28. januar 2015 Høringsnotat vedrørende forslag til lov om alternativ tvistløsning i forbindelse med forbrugerklager (forbrugerklageloven)

Læs mere

Børnebortførelser. Rapport fra en arbejdsgruppe under Justitsministeriet

Børnebortførelser. Rapport fra en arbejdsgruppe under Justitsministeriet Børnebortførelser Rapport fra en arbejdsgruppe under Justitsministeriet Januar 2003 Indholdsfortegnelse 1 Indledende bemærkninger...5 1.1 Arbejdsgruppens nedsættelse...5 1.2 Arbejdsgruppens hovedsynspunkter...5

Læs mere

Justitsministeriet REGELFORENKLING PÅ DET FAMILIERETLIGE OMRÅDE

Justitsministeriet REGELFORENKLING PÅ DET FAMILIERETLIGE OMRÅDE Justitsministeriet REGELFORENKLING PÅ DET FAMILIERETLIGE OMRÅDE Rapport afgivet af en arbejdsgruppe under Justitsministeriet, december 2003 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...7 2. Ægteskabsloven...8 2.1.

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 7. februar 2013

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 7. februar 2013 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 7. februar 2013 Sag 52/2011 (1. afdeling) Eyvind Rimstad og Michael Rossing (advokat Allan Ohms for begge, beskikket) mod Rudersdal Kommune (advokat Svend Paludan-Müller)

Læs mere

Nyhedsbrevet den 1ste

Nyhedsbrevet den 1ste Side 1 Nyhedsbrevet den 1ste Velkommen til Advokatfirmaet Drachmanns Nyhedsbrev Den 1 ste. Advokat Morten Ammentorp inviterer alle udlejere til Gå- Hjem-Møde om den nye lejelov på Nykøbing F. Teater, torsdag,

Læs mere

HYPPIGE SPØRGSMÅL VED TILMELDING

HYPPIGE SPØRGSMÅL VED TILMELDING HYPPIGE SPØRGSMÅL VED TILMELDING Hvem kan være medlem af foreningen? Kun investorer i Jyske Invest Hedge Markedsneutral - Obligationer (JIHMO) kan være medlem af foreningen. Kan man være medlem selv om

Læs mere