GENTOFTE-PLAN Økonomioversigter

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "GENTOFTE-PLAN 2015. Økonomioversigter"

Transkript

1 GENTOFTE-PLAN 2015 Økonomioversigter 1

2 Gentofte-Plan 2015 Økonomioversigter INDHOLDSFORTEGNELSE RESULTATBUDGET 3 HOVEDOVERSIGT 5 BEVILLINGSOVERSIGT 8 Driftsbudget 10 Teknik og Miljø (Park og Vej) 10 Teknik og Miljø (Klima, Natur og Miljø) 10 Idræt og Fritid 11 Kultur og Bibliotek 11 Skole og Fritid 12 Dagtilbud for småbørn 13 Forebyggelse og sundhedsfremme for børn og unge 13 Sociale institutioner og familiepleje for børn og unge 14 Borgere med handicap, sindslidende og socialt udsatte 16 Forebyggelse, rehabilitering og pleje 17 Arbejdsmarked og overførselsindkomster 20 Politisk ledelse og administration 21 Beredskab Gentofte (Brand) 22 Forsyning 22 Anlægsbudget 23 Finansielle poster 25 TAKSTOVERSIGT 28 TVÆRGÅENDE ARTSOVERSIGT 37 I tabeller kan afrunding medføre, at tallene ikke summerer til totalen. 2

3 Resultatbudget 3

4 Resultatbudget Regnskab Forventet Budget Budgetoverslag netto, mio. kr. regnskab Det skattefinansierede område 30.6 Skatter indkomstskat grundskyld øvrige skatter Tilskud og udligning generelle tilskud / bloktilskud udligning momsudligning Renter (netto) Finansiering i alt Driftsrammer faste priser Teknik- og Miljøudvalget ekskl. GE Kultur og Fritidsudvalget ekskl. GE Børne og Skoleudvalget ekskl. GE Socialudvalget ekskl. GE Erhvervs- og Beskæftiglesesudvalget Økonomiudvalget ekskl. GE Beredskabskommission ekskl. GE Gentofte Ejendomme (GE) Pris og lønstigninger drift Driftsrammer løbende priser Afdrag på lån Driftsudgifter og afdrag på lån i alt Strukturelt driftsresultat Anlægsudgifter i faste priser Teknik- og Miljøudvalget Kultur og Fritidsudvalget Børne og Skoleudvalget Socialudvalget Økonomiudvalget Pris og lønstigninger anlæg Anlægsudgifter i løbende priser Resultat skattefinansieret område Resultat forsyningsvirksomheder Øvrige finansposter - Balanceforskydninger (netto) Låneoptagelse Hævet af investeringsbeholdningen Afkast Finansiering og tilbageførsel Deponeringsfrigivelse låneramme Øvrige finansposter i alt Budgetbalance Forbrug af kassebeholdningen Forøgelse af kassebeholdningen Likvid beholdning ultimo året Investeringsbeholdning ultimo året 1) = udgifter og - = indtægter Forventet regnskab 2014 er lig med skønnet foretaget i Økonomisk rapportering pr ) Der forventes ingen deponeringsforpligtelser ultimo

5 Hovedoversigt 5

6 Hovedoversigt Beløb i kr. Oprindeligt budget Budgetoverslag Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter A. DRIFTSVIRKSOMHED (inkl. refusion) 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Heraf refusion 1. Forsyningsvirksomheder m.v Transport og infrastruktur Undervisning og kultur Heraf refusion Sundhedsområdet Sociale opgaver og beskæftigelse Heraf refusion Fællesudgifter og administration Heraf refusion Driftsvirksomhed i alt Heraf refusion B. ANLÆGSVIRKSOMHED 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Forsyningsvirksomheder mv Transport og infrastruktur Undervisning og kultur Sundhedsområdet Sociale opgaver og beskæftigelse Fællesudgifter og administration Anlægsvirksomhed i alt PRIS-/LØN-STIGNINGER C. RENTER ( ) D. BALANCEFORSKYDNINGER Forøgelse i likvide aktiver ( ) Øvrige balanceforskydninger ( ) Balanceforskydninger i alt E. AFDRAG PÅ LÅN OG LEASING- FORPLIGTELSER ( ) SUM (A + B + C + D + E) og P/L F. FINANSIERING Forbrug af likvide aktiver ( ) Optagne lån ( ) Tilskud og udligning ( ) Refusion af købsmoms ( ) Skatter ( ) Finansiering i alt BALANCE

7 Hovedoversigt Beløb i kr. A. DRIFTSVIRKSOMHED (inkl. refusion) 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Heraf refusion 1. Forsyningsvirksomheder m.v. 2. Transport og infrastruktur 3. Undervisning og kultur Heraf refusion 4. Sundhedsområdet 5. Sociale opgaver og beskæftigelse Heraf refusion 6. Fællesudgifter og administration Heraf refusion Driftsvirksomhed i alt Heraf refusion B. ANLÆGSVIRKSOMHED 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 1. Forsyningsvirksomheder mv. 2. Transport og infrastruktur 3. Undervisning og kultur 4. Sundhedsområdet 5. Sociale opgaver og beskæftigelse 6. Fællesudgifter og administration Anlægsvirksomhed i alt PRIS-/LØN-STIGNINGER C. RENTER ( ) D. BALANCEFORSKYDNINGER Forøgelse i likvide aktiver ( ) Øvrige balanceforskydninger ( ) Balanceforskydninger i alt E. AFDRAG PÅ LÅN OG LEASING- FORPLIGTELSER ( ) SUM (A + B + C + D + E) og P/L F. FINANSIERING Forbrug af likvide aktiver ( ) Optagne lån ( ) Tilskud og udligning ( ) Refusion af købsmoms ( ) Skatter ( ) Finansiering i alt BALANCE Budgetoverslag Budgetoverslag Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter

8 Bevillingsoversigt På næste side er vist en oversigt over driftsbevillingerne bestående af nettobevillinger på udvalgsniveau. På de følgende sider er en specifikation af budgettet til drifts- og anlægsudgifter samt finansielle poster. Oversigten indeholder foruden driftsposter rådighedsbeløb til afholdelse af anlægsudgifter og kapitalposter. Oversigten har til formål at give oplysning om bevillingsbindingen og en specifikation af den enkelte bevilling. Den af Kommunalbestyrelsen godkendte bevillingsbinding er markeret ved, at der i teksten er tilføjet Bevilling. Anlægsudgifter er rådighedsbeløb, som ikke kan disponeres uden Kommunalbestyrelsens godkendelse af en anlægsbevilling. 8

9 Driftsbevillinger (nettobevilling i fed) med specifikation på budgetområder Beløb i kr. Oprindeligt årsbudget Budgetoverslag Budgetoverslag Budgetoverslag Driftsbevillinger i alt TEKNIK OG MILJØ, BRUGERFINANSIERET TEKNIK OG MILJØ, SKATTEFINANSIERET KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET Idræt og Fritid Kultur og Bibliotek BØRNE- OG SKOLEUDVALGET Skole og Fritid Dagtilbud for småbørn Forebyggelse og sundhedsfremme for børn og unge Sociale institutioner og familiepleje for børn og unge DET SOCIALE UDVALG Borgere med handicap, sindslidende og socialt udsatte Forebyggelse, rehabilitering og pleje ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVAGE Arbejdsmarked og overførselsindkomster ØKONOMIUDVALGET Politisk ledelse, administration og udlejningsejendomme BEREDSKABSKOMMISSIONEN Beredskab Gentofte Opfølgningen på driftsbevillinger vil blive foretaget ekskl. udgifter til Gentofte Ejendomme. Gentofte Ejendommes andel af budgettet for hvert udvag er vist neden for. Udgifter til Gentofte Ejendomme opdelt på udvalg Budget Budgetoverslag netto kr Teknik- og Miljøudvalget Beredskabskommission Kultur og Fritidsudvalget Børne og Skoleudvalget Socialudvalget Økonomiudvalget I alt

10 Drift Budget 2015 Driftsudgifter i alt Netto Udgifter Indtægter Teknik- og Miljøudvalget, skattefinansieret Bevilling Park og Vej Park og Vej excl Gentofte Ejendo Fritidsområder Grønne områder og naturpladser Kirkegårde Kirkegårde Fælles funktioner Fælles formål Arbejder for fremmed regning Driftsbygninger og -pladser Parkering Kommunale veje Vejvedligeholdelse m.v Belægninger m.v Vintertjeneste Kollektiv trafik Busdrift Havne Lystbådehavne m.v Hellerup Havn Skovshoved Havn Afværgeprojekt ved kystvejens tankstatio Renovering iflg. Vedtægter Park og Vej Gentofte Ejendomme Klima, Natur og Miljø Natur og Miljø excl Gentofte Ejendomme Miljøbeskyttelse m.v Miljøtilsyn - virksomheder Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v Diverse udgifter og indtægter Skadedyrsbekæmpelse Administrativ organisation Miljøbeskyttelse Natur og Miljø Gentofte Ejendomm

11 Drift Budget 2015 Netto Udgifter Indtægter Kultur- Driftsudgifter og Fritidsudvalget i alt Bevilling Idræt og Fritid Idræt og Fritid excl Gentofte Ej Fritidsfaciliteter Stadion og idrætsanlæg Fritid - centralt Kildeskovshallen Gentofte sportspark Andre kommunale idrætsanlæg Folkeskolen m.m Idrætsfaciliteter for børn og unge Folkeoplysning og fritidsaktiviteterm.v Fælles formål Folkeoplysende voksenundervisning Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Lokaletilskud Idræt og Fritid Gentofte Ejendomme Kultur og Bibliotek Kultur og Bibliotek excl. Gentofte Ej Folkebiblioteker Folkebiblioteker Kulturel virksomhed Museer Øregaard Museum Garderhøjfortet Biografer Teatre Musikarrangementer Andre kulturelle opgaver Folkeoplysning og fritidsaktiviteterm.v Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven Kulturskolerne Kultur og Biblioteket Gentofte Ej

12 Drift Budget 2015 Netto Udgifter Indtægter Børne- Driftsudgifter og Skoleudvalget i alt Bevilling Skole og Fritid Skole og Fritid excl Gentofte Ej Folkeskolen m.m Folkeskoler Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen Syge- og hjemmeundervisning Skolefritidsordninger Befordring af elever i grundskolen Specialundervisning i regionale tilbud Skoler Fællesudgifter Skoler Bakkegårdsskolen Dyssegårdsskolen Gentofte Skole Hellerup Skole Maglegårdsskolen Munkegårdsskolen Ordrup Skole Skovgårdsskolen Skovshoved Skole Tjørnegårdsskolen Tranegårdskolen Specialundervisning Kommunale specialskoler, jf. folkeskolelovens 20, stk. 2 o Specialundervisning i kommunale specialskoler Specialundervisning i kommunale tilbud Søgårdsskolen og GFO Efter- og videreuddannelse i folkeskolen Bidrag til statslige og private skoler Efterskoler og ungdomskostskoler Ungdommens Uddannelsesvejledning Ungdomsuddannelser Produktionsskoler Erhvervsgrunduddannelsers skoleophold Folkeoplysning og fritidsaktiviteterm.v Ungdomsskolevirksomhed Dagtilbud til børn og unge

13 Drift Budget 2015 Netto Udgifter Indtægter Driftsudgifter i alt Fælles formål Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud Særlige dagtilbud og særlige klubber Skole og Fritid Gentofte Ejendomme Dagtilbud for småbørn Dagtilbud for småbørn excl G E Dagtilbud til børn og unge Fælles formål Dagpleje Dagtilbud konsulenter Effektivitet og kvalitet Fællestillidsmand Tilskud til forældre der vælger privat pasning PAU Inkluderende tilbud 11 Sprogstimulering Støttepædagogkorpset DUS - Dagtilbud (kto 5) Daginstitutioner(institutioner kun for børn indtil skolestart) Vuggestuer Børnehaver Integreret kombineret Institutioner Særlige dagtilbud og særlige klubber Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, private fr Dagtilbud for småbørn Gentofte Ejendomme Forebyggelse og Sundhedsfremme for børn og unge Foreb & Sundhedsf børn & unge excl Gentofte Ejendomme Folkeskolen m.m Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v Sundhedsudgifter m.v Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning Kommunal tandpleje Kommunal tandpleje Kommunal tandpleje, 0-18 år

14 Drift Budget 2015 Netto Udgifter Indtægter Driftsudgifter i alt Kommunal tandpleje, Specialtandplejen omsorgstandplejen Kommunal sundhedstjeneste Central refusionsordning Indtægter fra den centrale refusionsordning Tilbud til børn og unge med særlige behov Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og unge Forebyggende foranstaltninger for børn og unge Døgninstitutioner for børn og unge Sikrede døgninstitutioner m.v for børn og unge Rådgivning Rådgivning og rådgivningsinstitutioner Tilbud til voksne med særlige behov Botilbud for personer med særlige sociale problemer (pgf Kontante ydelser Sociale formål Kontante ydelser Merudgiftsydelse Tabt arbejdsfortjeneste Hjemmetræning Statsrefusion, udenfor servicerammen Foreb & Sundhedsf børn/unge Gentofte Ejendomme Sociale institutioner og familiepleje for børn og unge Sociale Inst. & Familie excl Gentofte Ejendomme Dagtilbud til børn og unge Særlige dagtilbud og særlige klubber Tilbud til børn og unge med særlige behov Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og unge Forebyggende foranstaltninger for børn og unge Døgninstitutioner for børn og unge Handicapinstitutioner Broen Camillehusene Psykosociale institutioner

15 Drift Budget 2015 Netto Udgifter Indtægter Driftsudgifter i alt Dohns Minde Hjortholm Kostskole JSU-Josephine Schneiders Tilbud Ungdomsboliger til voksne med særlige behov Botilbud for personer med særlige sociale problemer (pgf Sociale Inst. & Familie Gentofte Ejendomme

16 Drift Budget 2015 Netto Udgifter Indtægter Socialudvalget Driftsudgifter i alt Bevilling Borgere med handicap, sindslidende og socialt udsatte Borgere m/handicap, sindsliden excl G E Faste ejendomme Driftssikring af boligbyggeri Folkeskolen m.m Specialpædagogisk bistand til voksne Ungdomsuddannelser Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov Central refusionsordning Indtægter fra den centrale refusionsordning Tilbud til ældre og handicappede Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede Forebyggende indsats for ældre og handicappede Social og Handicap Myndighed Social og Handicap Drift SHD Fælles Kommunale tilbud Skelvej/Callisensvej Hjemmevejlederteamet Selvejende tilbud Josephinehøj Rose Marie Hjemmet Østerled Gule/Hvide Hus Tilbud til voksne med særlige behov Botilbud for personer med særlige sociale problemer (pgf Social og Handicap Myndighed Social og Handicap Drift Overførstergården Alkoholbehandling og behandlingshjemfor alkoholskadede (sund Behandling af stofmisbruger (servicelovens pgf. 101 og sundh Botilbud til længerevarende ophold (pgf. 108) Social og Handicap Myndighed Social og Handicap Drift Kommunale tilbud

17 Drift Budget 2015 Netto Udgifter Indtægter Driftsudgifter i alt Bank-Mikkelsensvej Blindenetværket Blomsterhusene Pilekrogen Botilbud til midlertidigt ophold (pgf. 107) Kontaktperson- og ledsageordninger (pgf. 45, 97-99) Beskyttet beskæftigelse (pgf. 103) Social og Handicap Myndighed Social og Handicap Drift Gentofte Håndarbejdsværksted Aktivitets- og samværstilbud (pgf. 104) Stab og Udvikling Social og Handicap Social og Handicap Myndighed Social og Handicap Drift Kommunale tilbud Job- og Aktivitetscenter Nord Hjemmevejlederteamet Socialpsykiatrisk team Selvejende tilbud Birkegården Gule/Hvide Hus Tilbud til udlændinge Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammer Repatriering Kontante ydelser Sociale formål Boligydelse til pensionister - kommunal medfinansiering Boligsikring - kommunal medfinansiering Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige so Øvrige sociale formål Borgere m/handicap, sindslidende Gentofte Ejendomme Forebyggelse, rehabilitering og pleje Foreb. rehab. pleje excl Gentofte Ej Sundhedsudgifter m.v Aktivitetsbestemt medfinansiering afsundhedsvæsenet Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning Stab og Udvikling

18 Drift Budget 2015 Netto Udgifter Indtægter Driftsudgifter Tranehaven i alt - Kommunal genoptræning Vederlagsfri behandling hos fysioterapeut Sundhedsfremme og forebyggelse Andre sundhedsudgifter Central refusionsordning Indtægter fra den centrale refusionsordning Tilbud til ældre og handicappede Ældreboliger Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede Stab og Udvikling Pleje og Sundhed Pleje Sundhed Myndighed Centrale udgifter og indtægter Køb og salg af ydelser Pleje Sundhed Drift Pleje & Sundhed Drift Fælles Gentofte Hjemmepleje Gentofte Plejeboliger Fælles Brogårdshøj Egebjerg Kløckershave Nymosehave Ordruplund Rygårdcentret Søndersøhave Jægersborghave Selvejende Holmegårdsparken Adelaide Salem Lindely-Plejeboliger Brogårdshøj-Ældreklub Ejendomme under GE Forebyggende indsats for ældre og handicappede Stab og Udvikling Pleje og Sundhed Pleje Sundhed Myndighed Pleje Sundhed Drift Gentofte Plejeboliger Fælles Rygårdcentret Dagcentre Selvejende Lindely-Aflastningsboliger

19 Drift Budget 2015 Netto Udgifter Indtægter Driftsudgifter i alttranehaven - Kommunal genoptræning Plejehjem og beskyttede boliger Pleje Sundhed Myndighed Pleje Sundhed Drift Gentofte Plejeboliger Egebjerg Rygårdcentret Selvejende Holmegårdsparken Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pasning Rådgivning Rådgivning og rådgivningsinstitutioner Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige so Øvrige sociale formål Foreb. rehab. pleje Gentofte Ejendomme

20 Drift Budget 2015 Netto Udgifter Indtægter Erhvervs- Driftsudgifter og Beskæftigelsesudvalget i alt Bevilling Arbejdsmarkedet og overførselsindkomster Ungdomsuddannelser Produktionsskoler Tilbud til udlændinge Integrationsprogram og introduktionsforløb mv Førtidspensioner og personlige tillæg Personlige tillæg m.v Førtidspension med 50 pct. kommunal medfinansiering tilkendt Førtidspension med 65 pct. kommunal medfinansiering - tilken Førtidspension med 65 pct. kommunal medfinansiering - tilken Kontante ydelser Sygedagpenge Kontant- og uddannelseshjælp Kontanthjælp vedrørende visse grupper af flygtninge Aktiverede kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere Dagpenge til forsikrede ledige Særlig uddannelsesordning og midlertidig arbejdsmarkedsydels Revalidering Revalidering Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntil Ressourceforløb Arbejdsmarkedsforanstaltninger Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige Løn til forsikrede ledige og personer under den særlige udda Servicejob Seniorjob til personer over 55 år Beskæftigelsesordninger Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter Erhvervsservice og iværksætteri

21 Drift Budget 2015 Netto Udgifter Indtægter Økonomiudvalget Driftsudgifter i alt Bevilling Politisk ledelse og administration Politisk led. adm. excl Gentofte Ejendomme Faste ejendomme Byfornyelse Driftssikring af boligbyggeri Sundhedsudgifter m.v Andre sundhedsudgifter Politisk organisation Fælles formål Kommunalbestyrelsesmedlemmer Kommissioner, råd og nævn Valg m.v Administrativ organisation Sekretariat og forvaltninger Teknik og Miljø Børn, Unge og Fritid Social og Sundhed Vicekommunaldirektør Økonomidirektør Fælles IT og telefoni Jobcentre Byggesagsbehandling Voksen-, ældre- og handicapområdet Social og Sundhed Administrationsudgifter til hovedkonto Det specialiserede børneområde Børn, Unge og Fritid Administrationsudgifter til hovedkonto Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark Lønpuljer m.v Løn- og barselspuljer Tjenestemandspension Generelle reserver Politisk ledelse og administration Gentofte Ejendomme Faste ejendomme Fælles formål Beboelse Erhvervsejendomme Andre faste ejendomme Administrativ organisation Administrationsbygninger Sekretariat og forvaltninger

22 Drift Budget 2015 Netto Udgifter Indtægter Beredskabskommissionen Driftsudgifter i alt Bevilling Brand Brand excl Gentofte Ejendomme Diverse udgifter og indtægter Skorstensfejerarbejde Redningsberedskab Redningsberedskab Gentofte Beredskab Bus og Hjælpemiddeldepot Virksomhedscenter Brand Gentofte Ejendomme Teknik- og Miljøudvalget, Brugerfinansieret Bevilling Forsyning Forsyning excl Gentofte Ejendomme Forsyningsvirksomheder Varmeforsyning Affaldshåndtering Generel administration Ordninger for dagrenovation - restaffald Ordninger for storskrald og haveaffald Ordninger for glas, papir og pap Ordninger for farligt affald Genbrugsstationer

Budget 2014 Budgetbemærkninger Syddjurs Kommune

Budget 2014 Budgetbemærkninger Syddjurs Kommune Borgmesterens forord Med afslutningen af en 4-årig valgperiode er det naturligt at gøre status for kommunens økonomiske situation. Syddjurs Kommunes havde frem til og med 2011 en 3-årig aftale med Økonomi-

Læs mere

BALLERUP KOMMUNE - 1 - ÅRSREGNSKAB

BALLERUP KOMMUNE - 1 - ÅRSREGNSKAB Indholdsfortegnelse A. Indledning... 3 Ledelsespåtegning... 4 Revisionspåtegning... 5 B. Årsberetning og sammenfatning af årsregnskab... 7 Kommunens årsberetning... 8 Anvendt regnskabspraksis... 16 Regnskabsopgørelse...

Læs mere

Resultatopgørelse... 5 Bevillingsoversigt... 7 Bevillingsspecifikationer... 9. Drift og refusion... 9 Anlæg... 19 Renter afdrag og finasiering...

Resultatopgørelse... 5 Bevillingsoversigt... 7 Bevillingsspecifikationer... 9. Drift og refusion... 9 Anlæg... 19 Renter afdrag og finasiering... 1 2 Indholdsfortegnelse Resultatopgørelse... 5 Bevillingsoversigt... 7 Bevillingsspecifikationer... 9 Drift og refusion... 9 Anlæg... 19 Renter afdrag og finasiering... 25 soversigt... 27 Teknik og Miljøudvalget...

Læs mere

Esbjerg Kommune. Budgetforslag 2015. Budgetoverslag 2016-18

Esbjerg Kommune. Budgetforslag 2015. Budgetoverslag 2016-18 Esbjerg Kommune Budgetforslag 2015 Budgetoverslag 2016-18 Byrådets 1. behandling af Budgetforslag 2015, den 1. september 2014 Forord Økonomiudvalget har udarbejdet forslag til Budget 2015 og overslagsårene

Læs mere

Årsregnskab 2011. Økonomicentret. Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund. www.albertslund.dk albertslund@albertslund.

Årsregnskab 2011. Økonomicentret. Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund. www.albertslund.dk albertslund@albertslund. Økonomicentret Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund Årsregnskab 2011 www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 September 2012 Indholdsfortegnelse Side Indledning

Læs mere

Årsregnskab 2012. Økonomicentret. Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund. www.albertslund.dk albertslund@albertslund.

Årsregnskab 2012. Økonomicentret. Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund. www.albertslund.dk albertslund@albertslund. Økonomicentret Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund Årsregnskab 2012 www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 September 2013 Indholdsfortegnelse Side Indledning

Læs mere

Esbjerg Kommune. Budget 2014. Budgetoverslag 2015-17

Esbjerg Kommune. Budget 2014. Budgetoverslag 2015-17 Esbjerg Kommune Budget 2014 Budgetoverslag 2015-17. Forord Bred enighed om budget 2014 i Esbjerg Der er indgået et bredt budgetforlig i Esbjerg byråd. Det har været nødvendigt med en omfattende ommøblering

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Beretning 04 Økonomisk resultat

Indholdsfortegnelse. Beretning 04 Økonomisk resultat Indholdsfortegnelse Beretning 04 Økonomisk resultat Udgiftsregnskab 07 Regnskabspraksis 11 Regnskabsopgørelse 12 Finansieringsoversigt 13 Regnskabsoversigt 21 Afsluttede anlæg 26 Igangværende anlæg 34

Læs mere

Esbjerg Kommune. Budget 2013. Budgetoverslag 2014-16

Esbjerg Kommune. Budget 2013. Budgetoverslag 2014-16 Esbjerg Kommune Budget 213 Budgetoverslag 214-16. Forord Esbjerg Kommune bringer balance mellem udgifter og indtægter Alle partier i Esbjerg Byråd står bag den nye aftale, som igen vil skabe ligevægt i

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Odder Kommunes budget for 2009... 1 Politikker og mål... 2. Budgetaftalen for år 2009... 3-5

Indholdsfortegnelse. Odder Kommunes budget for 2009... 1 Politikker og mål... 2. Budgetaftalen for år 2009... 3-5 1 Indholdsfortegnelse Odder Kommunes budget for 2009... 1 Politikker og mål... 2 Budgetaftalen for år 2009... 3-5 Generelle bemærkninger til budget 2009 2012... 5-15 Tilskud og udligningsordninger... 16-18

Læs mere

ODDER KOMMUNE BUDGET 2008. Budgetaftalen

ODDER KOMMUNE BUDGET 2008. Budgetaftalen ODDER KOMMUNE BUDGET 2008. Budgetaftalen 3 Den kommunale styrelseslov foreskriver at Byrådet, senest den 15. oktober forud for det kommende regnskabsår, skal vedtage et årsbudget. Årsbudgettet skal være

Læs mere

Regnskab 2013. Vejen Kommune

Regnskab 2013. Vejen Kommune Regnskab 2013 Vejen Kommune Indholdsfortegnelse Kommuneoplysninger... 3 Borgmesterens forord... 4 Godkendelsespåtegning... 5 Generelle bemærkninger... 6 Regnskabsopgørelse og finansieringsoversigt... 13

Læs mere

Regnskab & årsberetning 2009

Regnskab & årsberetning 2009 Regnskab & årsberetning 2009 Side 1 INDHOLD Side Kommuneoplysninger 3 Borgmesterens forord 4 Påtegninger Ledelsens påtegning 5 Kommunens årsberetning 6 Status på Udviklingsstrategi 2009 9 Regnskab 2009

Læs mere

Hovedoversigt..3. Sammendrag af budget... 7. Budgetoplysninger 2013... 10

Hovedoversigt..3. Sammendrag af budget... 7. Budgetoplysninger 2013... 10 Budget 2013 Bilag 2 Indholdsfortegnelse Hovedoversigt..3 Sammendrag af budget... 7 Budgetoplysninger 2013... 10 Drift... 10 Udvalget for Teknik og Miljø... 10 Forsyningsområdet... 31 Beredskabskommissionen...

Læs mere

Herlev kommunalbestyrelse. Thomas Gyldal Petersen / Helle Søeberg

Herlev kommunalbestyrelse. Thomas Gyldal Petersen / Helle Søeberg I overensstemmelse med lov om kommunernes styrelse attesteres herved, at nærværende budget har været behandlet i kommunalbestyrelsens møde den 11. september 2013 og 9. oktober 2013. Herlev kommunalbestyrelse

Læs mere

Budgetopfølgningerne har givet anledning til følgende bemærkninger: Forventet regnskab. Korrigeret Budget 2007

Budgetopfølgningerne har givet anledning til følgende bemærkninger: Forventet regnskab. Korrigeret Budget 2007 Orientering om budgetopfølgningen pr. 31. marts Ifølge Styringsmodellen skal afdelingerne foretage budgetopfølgning pr. 31. marts. De respektive budgetopfølgninger har nu været forelagt de budgetansvarlige

Læs mere

Over Dråby. Gerlev Strandpark. Tørslev Hage Snostrup Store Rørbæk. Lyngerup. Østby

Over Dråby. Gerlev Strandpark. Tørslev Hage Snostrup Store Rørbæk. Lyngerup. Østby Skoven Sigerslevvester Kvinderup Græse Hørup Over Dråby Sundbylille Jørlunde Gerlev Strandpark Kyndby Huse Dalby Huse Lyngerup Tørslev Hage Snostrup Store Rørbæk Kyndby Venslev Dalby Krogstrup Lille Rørbæk

Læs mere

Rregnskab 2013 - taloversigt 2009-2020

Rregnskab 2013 - taloversigt 2009-2020 2009-2020 h e l h e d s p l a n Rregnskab 2013 - taloversigt Regnskab 2013 taloversigt Udgiftsbaseret regnskab Indholdsfortegnelse Miljø- og Planlægningsudvalget, skattefinansieret... 3 Miljø- og Planlægningsudvalget,

Læs mere

Beretning om revision af Jammerbugts Kommunes årsregnskab for 2007.

Beretning om revision af Jammerbugts Kommunes årsregnskab for 2007. Statsforvaltningen Tilsynsmyndigheden Slotspladsen 1 9000 Aalborg Tvær_ØK Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Nina Lundtoft Direkte 7257 7821

Læs mere

Bilag A: Orientering om budgetopfølgningen pr. 31. marts 2008. Afvigelse i forhold til budget ultimo marts 2008 Mer-/mindre i

Bilag A: Orientering om budgetopfølgningen pr. 31. marts 2008. Afvigelse i forhold til budget ultimo marts 2008 Mer-/mindre i Bilag A: Orientering om opfølgningen 2008 Afvigelse i forhold til ultimo 2008 Mer-/mindre i 2008 (1.000 kr.) Afvigelse i forhold til ultimo februar 2008 Mer-/mindre i 2008 (1.000 kr.) Finansielle bevillinger

Læs mere

Regnskab 2013 Regnskab 2013

Regnskab 2013 Regnskab 2013 2013 2013 2 Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse:... 3 Kommuneoplysninger... 4 Borgmesterens forord... 5 Anvendt regnskabspraksis... 6 soversigt... 11 sbemærkninger Væsentlige afvigelsesforklaringer...

Læs mere

Budget 2014-17. Bemærkninger og oversigter

Budget 2014-17. Bemærkninger og oversigter 2014-17 Bemærkninger og oversigter 2014-17 Indholdsfortegnelse side Forord 3 Generelle bemærkninger 4 Udvalgsbemærkninger 11 Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling 11 Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget

Læs mere

Økonomirapport: Kontoplan uden numrer

Økonomirapport: Kontoplan uden numrer Økonomirapport: Kontoplan uden numrer Afgrænsninger G4...:!454,!608,!717 F1...: 00..08 0 Initialværdi Rapportversion:...: cgkontogrp - Kontoplan uden numrer Præsentation...: polkontoplanomr - Kontoplanområder

Læs mere

Budget. Fredensborg Kommune. Læring, udvikling og trivsel i fokus. Flere plejeboliger. Fodboldbaner og atletikanlæg. Nye læringsmuligheder

Budget. Fredensborg Kommune. Læring, udvikling og trivsel i fokus. Flere plejeboliger. Fodboldbaner og atletikanlæg. Nye læringsmuligheder Læring, udvikling og trivsel i fokus Flere plejeboliger Fodboldbaner og atletikanlæg Fredensborg Kommune Budget 2014 2017 Nye læringsmuligheder Nyt idrætscenter i Humlebæk Indholdsfortegnelse Præsentation

Læs mere

Regnskab 2009 - taloversigt Udgiftsbaseret regnskab. Indholdsfortegnelse. Teknik- og Miljøudvalget, skattefinansieret 3

Regnskab 2009 - taloversigt Udgiftsbaseret regnskab. Indholdsfortegnelse. Teknik- og Miljøudvalget, skattefinansieret 3 Regnskab 2009 - taloversigt Udgiftsbaseret regnskab Indholdsfortegnelse Teknik- og Miljøudvalget, skattefinansieret 3 Teknik- og Miljøudvalget, brugerfinansieret 29 Børne- og Skoleudvalget 34 Social- og

Læs mere

Københavns Kommune. Københavns Kommunes. Regnskab 2007

Københavns Kommune. Københavns Kommunes. Regnskab 2007 Københavns Kommunes Regnskab 2007 Københavns kommune Økonomiforvaltningen April 2008 1 Indholdsfortegnelse Omkostningsbaseret regnskab 2007 Københavns Kommune...3 Revisionsdirektoratet...21 Borgerrådgiveren...25

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Hovedoversigt til regnskab... Regnskabssammendrag...

INDHOLDSFORTEGNELSE. Hovedoversigt til regnskab... Regnskabssammendrag... 0185 TÅRNBY INDHOLDSFORTEGNELSE Hovedoversigt til regnskab... Regnskabssammendrag... Regnskabsoversigt... Økonomiudvalg... Ejendomme og administrationsbygninger... Politisk organisation... Administrativ

Læs mere

e Ko Budget 2014-2017

e Ko Budget 2014-2017 Lejre Kommune Budget 2014-2017 Indhold Indledning... 3 Budgettet kort fortalt... 4 Økonomiudvalget...10 Udvalget for Kultur og Fritid...19 Udvalget for Børn og Ungdom...23 Udvalget for Teknik og Miljø...33

Læs mere

Ærø Kommune Ærø Kommune Årsregnskab 2012

Ærø Kommune Ærø Kommune Årsregnskab 2012 Ærø Kommune Årsregnskab 1 Årsregnskab Indholdsfortegnelse Side KOMMUNEOPLYSNINGER 3 PÅTEGNINGER 5 Ledelsens påtegning 5 Revisionspåtegning 6 KOMMUNENS ÅRSBERETNING 8 Ledelses årsberetning 8 Mål og evaluering

Læs mere

Budget 2015-18. Bemærkninger og oversigter

Budget 2015-18. Bemærkninger og oversigter Budget 2015-18 Bemærkninger og oversigter Budget 2015-18 Indholdsfortegnelse Side Forord 3 Generelle bemærkninger 4 Udvalgsbemærkninger 12 Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling 13 Erhvervsudvalg

Læs mere