Vilkår for FDM Rejseforsikring

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vilkår for FDM Rejseforsikring"

Transkript

1 1

2 Vilkår for FDM Rejseforsikring INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Hvem og hvor dækkes 1.1 Hvem er sikrede 1.2 Hvem er pårørende 1.3 Hvem er rejseledsager 1.4 Hvor dækkes 1.5 Hvilke rejser dækkes 1.6 Hvor længe dækkes 1.7 Hvad dækkes 2 Sygdom og hjemtransport 2.1 Maksimal erstatning 2.2 Dækning ved sygdom eller tilskadekomst 2.3 Undtagelser ved sygdom eller tilskadekomst 2.4 Dækning ved hjemtransport 2.5 Undtagelser ved hjemtransport 3 Afbestillingsforsikringen 3.1 Maksimal erstatning 3.2 Hvordan beregnes erstatningen 3.3 Hvad dækker Afbestillingsforsikringen 3.4 Hvornår indtræder dækningen 3.5 Undtagelser til Afbestillingsforsikringen 3.6 Særlig dækning for bilrejsende (erstatningsbil) 3.7 Anmeldelse af skade 4 Ødelagte feriedage 4.1 Maksimal erstatning 4.2 Sygeledsagelse 4.3 Tilkaldelse 4.4 Hjemkaldelse 4.5 Hjemtransport af bil 4.6 Overfaldsdækning 4.7 Krisehjælp 4.8 Evakueringsdækning 2

3 4.9 Redning og eftersøgning 5 Andre dækninger 5.1 Forsinket fremmøde 5.2 Forsinket udrejse eller hjemrejse 5.3 Skade på feriebolig 5.4 Selvrisiko ved skade på lejet bil 5.5 Ansvarsdækning og sikkerhedsstillelse 6 Rejsegodsdækningen 6.1 Forsinket bagage 6.2 Forveksling eller beskadigelse af rejsegods 6.3 Anmeldelse af skade 7 Anmeldelse af skade ved akut sygdom, tilskadekomst m.m. 7.1 Kontakt Den offentlig Rejsesygesikring 7.2 Kontakt vores alarmcentral 7.3 Effektiv skadehjælp 8 Forhold ved kronisk sygdom/bestående lidelse 8.1 Medicinsk forhåndsvurdering 9 Generelle bestemmelser 9.1 Generel dokumentation 9.2 Dækning fra anden side 9.3 Indeksregulering 9.4 Opsigelse 9.5 Generelle undtagelser til dækningerne 9.6 Overdragelse af erstatningskrav 9.7 Regres 9.8 Klagemuligheder 9.9 Generel information 10 Ordforklaring Er markeret med fed-kursiv skrift 11 Hvor dækker Den offentlige Rejsesygesikring 12 Information om EU-sygesikringsbevis 3

4 Vær opmærksom på at FDM Rejseforsikring forudsætter, at du i forvejen er dækket af en familie-/indboforsikring i et forsikringsselskab. Grundlaget for forsikringsaftalen og regulering af forholdet mellem parterne er dansk lov, herunder Lov om forsikringsaftaler samt selskabets vedtægter. 1. Hvem og hvor dækkes 1.1 Hvem er sikrede Forsikringstager med husstand. Ved husstand forstås familiemedlemmer, herunder plejebørn, der bor hos forsikringstageren, samt personer, der er gift, henholdsvis lever i fast parforhold, med forsikringstageren, eller hjemmeboende børn, for så vidt de pågældende personer er tilmeldt Folkeregisteret på forsikringstagerens helårsadresse. Bofællesskab bestående af maksimalt 2 personer sidestilles med fast parforhold. Sikret er også ugifte børn af et medlem af husstanden, såfremt disse børn er under 21 år og bor udenfor hjemmet. Dog dækkes ikke, hvis barnet lever i fast parforhold eller har fastboende børn hos sig. Logerende er ikke dækket. 1.2 Hvem er pårørende Ved pårørende forstås ægtefælle, samlever, børn, børnebørn, svigerbørn, forældre, bedsteforældre, svigerforældre, søskende, svogre og svigerinder. Som pårørende anses endvidere papbørn, papbørnebørn, papforældre, papsøskende og papbedsteforældre under forudsætning af, at papforholdet udspringer af et aktuelt ægteskab/samlivsforhold på fælles adresse. 1.3 Hvem er rejseledsager Ved rejseledsager forstås en person, som har købt rejsen i den hensigt at rejse sammen med sikrede og normalt er påført samme deltagerbevis eller billet. 1.4 Hvor dækkes Forsikringen dækker uden for Danmark i hele verden og ved afrejse fra og hjemrejse til Danmark. Endvidere dækkes rejser i Danmark under afbestillingsforsikringen pkt og ødelagte feriedage punkt Undtaget fra dækningen er områder, hvortil det danske udenrigsministerium fraråder indrejse, eller hvor der er krig, krigslignende tilstande, neutralitetskrænkelser, oprør eller borgerlige uroligheder. Vi henviser til rejsevejledningen under borgerservice på Udenrigsministeriets hjemmeside - 4

5 Forsikringen dækker dog, hvis sådanne forhold indtræffer uden sikredes medvirken, mens sikrede opholder sig i området. Dækningen er betinget af, at sikrede forlader området ved første givne lejlighed og i øvrigt følger de danske myndigheders anvisninger, jf. pkt Hvilke rejser dækkes Forsikringen dækker ferie- og studierejser. Følgende rejser er ikke omfattet: Behandlingsrejser af enhver art Studieophold, hvor den studerende er tilmeldt en uddannelsesinstitution i udlandet. Rejser, hvor der på nogen måde indgår erhverv. For eksempel: Rejser, hvorunder der søges arbejde Kombinerede ferie- /erhvervsrejser Rejser i forbindelse med nødhjælpsarbejde Rejser som led i erhvervspraktik Rejser som led i guideskoleophold. 1.6 Hvor længe dækkes Dækningsperioden er hele året for ferie- og studierejser indtil 60 dages varighed. Se pkt. 12 vedrørende rejse af mere end 30 dages varighed i EU, Island, Liechtenstein, Norge eller Schweiz. 1.7 Hvad dækkes De nævnte beløb er pr. person pr. rejse, hvis ikke andet er angivet. Dækning Punkt Maksimal erstatning Sygdom og hjemtransport kr. Lægeordineret behandling hos kr. autoriseret fysioterapeut, akupunktør eller zoneterapeut Smertestillende tandbehandling inden for Europa Uden for Europa: kr. Behandling kr. Smertestillende behandling ved kr. tyggeskader Taxatransport til og fra kr. behandlingsstedet Telefonopkald, læsestof mv kr. Afbestilling kr. Erstatningsbil kr. Ødelagte feriedage kr. Sygeledsagelse af indtil 3 personer 4.2 Hotelophold pr. person kr. 5

6 Indhentning af fastlagt rejserute eller hjemrejse Ved forlængelse ud over feriens planlagte varighed dækkes udgifter til hotelophold og forplejning pr. person pr. døgn Tilkaldelse af indtil 3 personer Hotelophold og forplejning pr. døgn Dækning for tilkaldte personer ved sygdom, tilskadekomst og hjemtransport Rimelige og nødvendige ekstraudgifter kr kr kr. Hjemkaldelse 4.4 Rimelige og nødvendige ekstra rejseomkostninger Overfald kr. Evakuering Ekstra udgifter til ophold og indenrigstransport Ekstra udgifter til forplejning pr. døgn 4.8 Rimelige og nødvendige ekstraudgifter kr. 650 kr. Redning/eftersøgning kr. Forsinket fremmøde Ved udrejsen Ved hjemrejsen kr. Forsinket ud- eller hjemrejse mere end 5 timer Pr. døgn Maksimalt Skade på feriebolig Merudgifter til indlogering af samme standart pr. uge Maksimalt for alle sikrede Selvrisiko ved skade på lejet personbil (Sikrede betaler selv de første kr.) 5.1 Rimelige og nødvendige udgifter Indtil rejsens pris kr. pr. person pr. døgn, i alt kr. pr. person kr kr kr. Sikkerhedsstillelse pr. skade kr. Erstatningskøb pr. stk. forsinket bagage i mere end 5 timer. Pr. døgn Maksimalt pr. stk. forsinket bagage I alt pr. skade pr. rejse kr. Beskadigelse af rejsegods Cykler Rimelige og nødvendige udgifter 650 kr kr kr kr. 6

7 2 Sygdom og hjemtransport 2.1 Maksimal erstatning Forsikringen dækker udgifter i forbindelse med sygdom, tilskadekomst og hjemtransport med indtil 5 mio. kr. pr. person pr. rejse. 2.2 Dækning ved sygdom eller tilskadekomst I tilfælde af akut sygdom eller tilskadekomst, opstået på rejsen, dækker forsikringen sædvanlige, rimelige og nødvendige udgifter til: Behandling udført af autoriseret læge Lægeordineret ophold på egnet hospital efter sikredes ønske - maksimalt på økonomiklasse, herunder intensiv afdeling efter behov Lægeordineret medicin Lægeordineret behandling hos autoriseret fysioterapeut, kiropraktor, akupunktør eller zoneterapeut - med indtil kr. pr. person pr. rejse Smertestillende tandbehandling ved akut opstået tandproblemer under rejse i Europa. Behandlingen skal foretages af autoriseret tandlæge. Dækningen ydes med maksimalt kr. pr. person pr. rejse. Behandling hos autoriseret tandlæge ved akut opstået tandproblem uden for Europa med indtil kr. pr. person pr. rejse. Ved tyggeskader dækkes kun smertestillende behandling med indtil kr. pr. person pr. rejse Ambulancetransport til og fra nærmest egnede behandlingssted, såfremt denne er medicinsk begrundet Taxatransport for sikrede til og fra behandlingsstedet med indtil kr Telefonopkald, læsestof mv. med indtil 500 kr. i tilfælde, hvor sikrede er hospitalsindlagt mindst 24 timer Behandling af et ufødt eller for tidligt født barn indtil 4 uger før forventet fødselstidspunkt Hotelophold samt fortæring, indhentning af fastlagt rejserute eller hjemrejse som følge af, at den planlagte rejserute ikke kan gennemføres af lægelige årsager, og såfremt sikrede ikke er blevet hjemtransporteret Hotelophold samt fortæring efter godkendelse fra vores alarmcentral, dersom behandling, der ellers vil kræve hospitalsindlæggelse, herved kan foregå ambulant Hotelophold samt fortæring efter endt hospitalsindlæggelse og indtil hjemrejse eller hjemtransport kan finde sted, hvis planmæssigt tidspunkt for hjemrejse er overskredet. 7

8 En eventuel forlængelse af rejsedækningen i tilfælde, hvor sikredes hjemkomst forsinkes ud over forsikringsperioden, indtil hjemrejse ud fra en lægelig vurdering kan finde sted En eventuel forlængelse af dækning for behandlingsudgifter ud over forsikringsperioden i tilfælde, hvor sikredes planlagte rejserute ikke kan gennemføres af lægelige årsager. Desuden dækkes rimelige og nødvendige ekstra udgifter til indhentning af planlagt rejserute Kontakt til vores alarmcentral. 2.3 Undtagelser ved sygdom eller tilskadekomst Forsikringen dækker ikke udgifter til: Behandling af kronisk lidelse eller lidelse, der var til stede før afrejsen fra Danmark, såfremt det ved afrejsen kunne påregnes, at der kunne opstå behov for behandling for lidelsen under rejsen, se pkt Dækningen omfatter alene udgifter til nødvendig behandling af den akutte situation, og ikke en videregående behandling af den eksisterende lidelse Medicin, som ikke er lægeordineret Fødsel eller behandling af akut sygdom som følge af svangerskab inden for 4 uger fra forventet fødselstidspunkt Abortus provokatus Rekreation eller kurophold Behandling efter hjemkomst til Danmark Fortsat behandling eller ophold, såfremt sikrede ikke ønsker at lade sig hjemtransportere, når lægen fra vores alarmcentral eller Den offentlige Rejsesygesikring har besluttet, og den behandlende læge har godkendt hjemtransporten Behandling og ophold i udlandet, når lægen fra vores alarmcentral eller Den offentlige Rejsesygesikring har besluttet, og den behandlende læge har godkendt, at behandlingen kan afvente ankomst til Danmark Sygetransport som følge af sikredes frygt for smittefare Plastikkirurgiske eller kosmetiske operationer eller følger heraf, medmindre indgrebet er en følge af akut tilskadekomst, der kræver hospitalsbehandling på rejsen Udgifter som følge af sikredes udøvelse af, eller træning i forbindelse med, professionel sport. 8

9 2.4 Dækning ved hjemtransport I tilfælde af akut sygdom eller tilskadekomst omfattet af dækningen under pkt. 2 dækker forsikringen nødvendige ekstraudgifter til: Sikredes hjemtransport til Danmark eller overførsel til andet egnet behandlingssted. Det er en forudsætning for dækning, at den behandlende læge og vores læge er enige i, hvorvidt sikrede skal hjemtransporteres til Danmark eller overføres til andet egnet behandlingssted Hjemtransport af afdøde, inkl. udgifter til lovbefalede foranstaltninger, f.eks. balsamering og zinkkiste eller udgifter til kremering og/eller begravelse på stedet efter de pårørendes ønske. Vælges begravelse på stedet, erstattes maksimalt med et beløb svarende til, hvad en hjemtransport af afdøde ville koste Medrejsende sikrede under 18 år er berettiget til hjemtransport, dersom forældre eller alle rejseledsagere bliver hjemtransporteret på grund af sygdom, tilskadekomst eller død Indhentning af fastlagt rejserute efter endt behandling til det sted, hvor sikrede, i henhold til den planlagte rejserute, skulle befinde sig Hjemrejse i de tilfælde, hvor planmæssigt rejseforløber overskredet eller ikke kan genoptages af medicinske årsager En eventuel forlængelse af dækning for hjemtransportudgifter ud over forsikringsperioden i tilfælde, hvor sikredes planlagte rejserute ikke kan gennemføres af lægelige årsager Kontakt til vores alarmcentral. 2.5 Undtagelser ved hjemtransport Forsikringen dækker ikke udgifter til: Hjemtransport fra Færøerne eller Grønland ved sygdom eller tilskadekomst i det omfang, hjemtransporten er omfattet af Den offentlige Rejsesygesikring Hjemtransport af afdøde, rejseledsager og/eller medrejsende sikrede under 16 år i det omfang, hjemtransporten er omfattet af Den offentlige Rejsesygesikring Hjemtransport som følge af sikredes udøvelse af, eller træning i forbindelse med, professionel sport Hjemtransport som følge af sikredes frygt for smittefare. 3 Afbestilling Denne dækning omfatter også afbestilling af rejser i Danmark, hvis ferien foregår i lejet feriebolig og strækker sig over minimum tre overnatninger. Ophold på feriecentre, højskoler og på festivalpladser sidestilles med ferie i lejet feriebolig. Se øvrige vilkår for afbestilling under pkt. 3, dog undtaget pkt

10 3.1 Maksimal erstatning Erstatningen kan højst andrage kr. pr. person pr. rejse. 3.2 Hvordan beregnes erstatningen Forsikringen dækker den del af rejsens pris for de sikrede, som rejsearrangøren kan kræve betalt, når en af forsikringen omfattet begivenhed indtræder. Hvis rejsen er individuelt arrangeret (f.eks. bil rejse) dækkes forudbetalte, ikke refunderbare transport- og opholdsudgifter i relation til rejsen. 3.3 Hvad dækker Afbestillingsforsikringen Forsikringen dækker, når sikrede ikke kan påbegyndes rejse på grund af død eller alvorlig akut sygdom, som kræver hospitalsindlæggelse af sikrede, dennes pårørende (se pkt.1.2) eller en rejseledsager (se pkt.1.3). Forsikringen dækker endvidere, hvis sikrede eller en rejseledsager bliver skut syg eller kommer til skade, og der foreligger en lægelig vurdering af: at det er uforsvarligt at rejse, fordi det kan forværre sygdommen/tilskadekomsten væsentligt eller i øvrigt skade helbredet alvorligt eller at almentilstanden på grund af sygdommen/tilskadekomsten er sådan, at det er urimeligt at rejse Desuden dækker forsikringen ved: Brand, eksplosion, indbrud eller oversvømmelse i sikredes private bolig eller egen virksomhed umiddelbart før afrejsen, der gør det tvingende nødvendigt for sikrede at blive i Danmark. Ved brand, eksplosion eller indbrud skal der foreligge en politirapport. Bedrageri mod sikrede egen virksomhed umiddelbart før afrejsen, som gør det tvingende nødvendigt at blive i Danmark. Det er et krav, at der foreligger en politirapport. Overenskomststridig arbejdsnedlæggelse i sikredes virksomhed foretaget umiddelbart før afrejsen. Afbestilling af rejsen som følge af at sikrede, af medicinske grunde, ikke kan modtage en vaccination, som pludseligt og uforudseeligt indføres som krav for indrejse i det land, hvortil sikrede skal rejse. 3.4 Hvornår indtræder dækningen Forsikringen træder i kraft på den dato, der er angivet på policen. Det er en forudsætning for dækning af afbestilling, at forsikringen bestilles og betales senest ved bestilling af den første rejse, som afbestillingsforsikringen skal dække, dog senest ved betaling af depositum til rejsearrangøren. 3.5 Undtagelser til Afbestillingsforsikringen Forsikringen dækker ikke såfremt: Den afbestilte rejse er et delarrangement, idet forsikringen alene dækker afbestilling inden afrejse fra Danmark. 10

11 3.5.2 Årsagen til afbestillingen er en anden end de under pkt. 3.3 anførte dækningsberettigede årsager. Der ydes således ikke erstatning, hvis afbestillingen f.eks. skyldes fortrydelse eller ændrede rejseplaner Sygdommen/tilskadekomsten, der er årsag til afbestillingen, var til stede, da rejsen blev bestilt, og behandlingsbehovet med rimelighed kunne forventes inden afrejsen Sikrede var under udredning for en evt. sygdom/tilskadekomst, da rejsen blev bestilt, og sygdommen/tilskadekomsten er årsag til afbestillingen. 3.6 Særlig dækning for bilrejsende (erstatningsbil) Der kan stilles en erstatningsbil til rådighed, hvis en planlagt bilferie til udlandet ikke kan gennemføres som følge af, at sikredes bil i Danmark inden feriens planlagte starttidspunkt bliver ramt af en skade, som er omfattet af bilens kaskoforsikring. Hvis bilen ikke er kaskoforsikret, dækker vi, hvis skaden ville være dækket af en sædvanlig kaskoforsikring. Dækningen er betinget af, at skaden ikke kan udbedres inden feriens planlagte starttidspunkt. Ved totalskade eller tyveri af bilen før feriens startdækker forsikringen, såfremt erstatningen for bilen er betalt mindre end 14 dage før feriens planlagte starttidspunkt eller endnu ikke er betalt Hvordan beregnes erstatningen Såfremt den sikrede er berettiget til erstatning, dækkes udgifterne til leje af en erstatningsbil, der i størrelse og model svarer til sikredes egen bil. Vi er berettiget, men ikke forpligtet til at anvise et udlejningsfirma. Erstatningsbil stilles til rådighed i den periode, som rejsen var planlagt til at vare, dog udgør den maksimale erstatning kr. Dækningen er betinget af, at bilferien gennemføres, og at original lejekontrakt indsendes hertil. Det er en betingelse for at stille en erstatningsbil til rådighed, at sikrede har haft gyldigt førerbevis i mindst 6 måneder, og at sikrede ved lejemålets indgåelse kan fremvise gyldigt førerbevis Undtagelser Dækningen omfatter kun personbiler og ikke motor-cykler, camping- eller påhængsvogne, autocampere og lignende. Udgifter til brændstof, olie, sprinklervæske og lignende dækkes ikke. 3.7 Anmeldelse af skade Anmeldelse ved afbestilling af rejse Beskrivelse af årsagen til afbestillingen skal hurtigst muligt indsendes til os. Samtidig opgøres tabet, som skal dokumenteres ved rejsebevis, faktura frarejsebureau eller lignende. Ved afbestilling på grund af sygdom eller tilskadekomst skal der udfyldes en lægeattest ( afbestillingsattest ), som fås ved henvendelse til os. Vi betaler gebyret til lægen for udfyldelse af attesten. 11

12 3.7.2 Lægeerklæring ved afbestilling af rejse som følge af sygdom eller tilskadekomst Det er en betingelse for dækning, at der foreligger en nøje specifikation fra egen læge eller behandlende læge, og at denne specifikation kan tiltrædes af vores læge Refusion fra rejsearrangøren Eventuelle beløb, der kan kræves refunderet af rejsearrangøren, skal fratrækkes i erstatningsopgørelsen, og den sikrede er derfor forpligtet til at underrette rejsearrangøren, så snart det står klart, at rejsen må afbestilles. 4 Ødelagte feriedag Denne dækning omfatter også erstatning for ødelagte feriedage under rejser i Danmark, hvis ferien foregår i lejet feriebolig og strækker sig over minimum tre overnatninger. Ophold på feriecentre, højskoler og på festivalpladser sidestilles med ferie i lejet feriebolig. 4.1 Maksimal erstatning Den samlede erstatning kan maksimalt udgøre kr. pr. person pr. rejse Erstatning for ødelagte feriedage Der ydes erstatning for ødelagte feriedage: Hvis en af de sikrede på grund af tilskadekomst eller akut opstået sygdom hospitalsindlægges eller ordineres sengeleje/indendørs ophold af den behandlende læge på feriestedet Hvis en af de sikrede på grund af tilskadekomst eller akut opstået sygdom hjemtransporteres efter lægeordination Hvis en af de sikrede fungerer som sygeledsager efter reglerne i pkt Hvis en af de sikrede hjemkaldes efter reglerne i pkt. 4.4, forudsat at rejsen ikke genoptages, og den pårørende ikke var syg, før sikrede påbegyndte sin rejse Hvordan beregnes erstatningen Erstatningen udgør rejsens pris pr. dag for de feriedage, som bliver ødelagt som følge af et af ovennævnte forhold. Der ydes erstatning til alle sikrede, som deltager i rejsen. Dog ydes der maksimalt erstatning en gang pr. person pr. ødelagt feriedag. Ved lægebesøg, hvor der ordineres sengeleje/indendørs ophold, yder vi erstatning fra den dag, der søges læge, hvis sygdommen/tilskadekomsten er af mere end én dags varighed. Der ydes ikke erstatning for sengeleje/indendørsophold før første lægebesøg. Erstatning i henhold til pkt beregnes fra den dag, hjemtransporten blev lægeordineret til datoen for den planlagte hjemkomst Rejse via rejsearrangør Rejsens pris pr. dag udregnes på baggrund af det beløb, som de(n) sikrede har betalt rejsearrangøren for rejsen, divideret med det antal dage, som rejsen skulle vare. 12

13 4.1.8 Individuelt arrangeret rejse Individuelt arrangeret rejse Rejsens pris udregnes som summen af afholdte, ikke refunderbare transportudgifter og dokumenterede udgifter til ophold (eksklusiv fortæring). Prisen pr. dag udgør herefter denne sum divideret med det antal dage, som rejsen skulle vare Bilferie Ved bilferie beregnes rejsens pris på baggrund af kørselsudgifterne mellem hjem og feriens bestemmelsessted og retur ad korteste rute efter statens takster ved tjenestekørsel over km. med tillæg af dokumenterede opholdsudgifter (eksklusiv fortæring). Rejsens pris pr. dag udgør herefter ovennævnte beløb divideret med antallet af dage, som rejsen var planlagt at skulle vare. Hvis ikke alle i bilen er sikret efter denne police, ydes forholdsmæssig dækning Dokumentation Sikrede skal selv fremskaffe lægeerklæring om ordineret sengeleje/indendørs ophold fra den lokale, behandlende læge. Ved sygdom eller tilskadekomst skal lægeerklæringen fra den lokale, behandlende læge indsendes sammen med dokumentation for rejsens pris og planlagte varighed, f.eks. i form af rejsebevis eller anden dokumentation. Lægeerklæringen skal indeholde oplysninger om, i hvilket tidsrum der er ordineret sengeleje, indendørsophold eller hvornår lægen ordinerede hjemtransport. Hvis erklæringen ikke udtaler sig klart herom, foretager vores læge, på baggrund af den stillede diagnose, en vurdering af, om sikrede er berettiget til erstatning og for hvilken periode. 4.2 Sygeledsagelse Hvis en eller flere rejseledsagere jf. pkt. 1.3 på grund af en sikredes tilskadekomst, akut lægedokumenteret sygdom eller død afbryder sin rejserute eller får sin hjemrejse forsinket, dækkes maksimalt 3 rejseledsageres rimelige og nødvendige ekstraudgifter til: Hotelophold med indtil kr. pr. person pr. døgn eksklusiv forplejning Indhentning at fastlagt rejserute eller hjemrejse. Rimelige og nødvendige udgifter til hotelophold og forplejning dækkes ved en eventuel forlængelse udover feriens planlagte varighed. Erstatningen for hotelophold og forplejning kan maksimalt udgøre kr. pr. person pr. døgn. Ved samtidig anvendelse af dækningerne efter pkt. 4.2 og 4.3 ydes der maksimalt dækning for 3 personer i alt. Medrejsende sikrede under 18 år er berettiget til hjemrejse, dersom forældre eller alle rejseledsagere hjemsendes på grund af sygdom, tilskadekomst eller død. 4.3 Tilkaldelse Vi dækker udgifter til rejse og ophold til maksimalt 3 personer, der fra Danmark kaldes ud til sikrede på grund af dennes alvorlige, akutte sygdom, alvorlige tilskadekomst eller død. 13

14 Udgifter til hotel og forplejning erstattes med op til1.250 kr. pr. person pr. døgn. Dækningen er betinget af forudgående aftale med vores alarmcentral Dækning af tilkaldte personer Forsikringen omfatter de tilkaldte personer ved akutsygdom, tilskadekomst og hjemtransport, jf. afsnit 2, såfremt personerne ikke er dækket via Den offentlige Rejsesygesikring eller anden forsikring. 4.4 Hjemkaldelse Vi dækker rimelige og nødvendige ekstra rejseomkostninger, sikrede påføres som følge af, at en ferierejse må afbrydes før planlagt på grund af: Pårørende i Danmark dør eller bliver hospitalsindlagt som følge af alvorlig og akut sygdom eller alvorligt ulykkestilfælde. Se pkt. 1.2 vedrørende hvem, der er pårørende Væsentlige ændringer i sikredes private eller arbejdsmæssige forhold, der dokumenteret kræver sikredes øjeblikkelige tilstedeværelse af økonomiske årsager (f.eks. brand, eksplosion, indbrud eller oversvømmelse). Medrejsende sikrede under 18 år er berettiget til dækningen, når forældre eller alle rejseledsagere bliver hjemkaldt på grund af en dækningsberettiget skade. Forsikringen dækker endvidere rimelige omkostninger til returrejse til feriestedet (maksimalt fly på økonomiklasse), hvis der på tidspunktet for returrejsen resterer mindst 7 dage af feriens planlagte varighed. Hvis returrejse foretages, ydes ikke erstatning for ødelagte feriedage, jf. pkt Hjemtransport af bil - gælder kun ved rejser inden for Europa Udgifter til hjemtransport af bil dækkes i forbindelse med sygeledsagelse eller hjemkaldelse. Foregår rejsen i bil, kan andre transportmidler end bilen benyttes til hjemtransport, hvis der er tale om en dækningsberettiget skade, i henhold til pkt. 4.2 (sygeledsagelse) eller pkt. 4.4 (hjemkaldelse), og der træffes forudgående aftale herom med vores alarmcentral. I et sådant tilfælde dækker forsikringen også udgifter til hjemtransport af bilen, forudsat at ingen af de andre rejsedeltagere er i stand til at føre bilen hjem. 4.6 Overfaldsdækning Bliver en sikret overfaldet af en person, og der sker påviselig personskade af sikrede, dækkes det beløb, en skadevolder efter dansk retspraksis skulle betale i henhold til Erstatningsansvarsloven. Overfaldet skal uden unødigt ophold anmeldes til politiet. Lokal læge/hospital skal konsulteres umiddelbart efter overfaldet. Dækningen er begrænset til 1 mio. kr. pr. person. Opnår sikrede erstatning fra overfaldsmanden eller anden erstatningsansvarlig, eller i henhold til Lov om erstatning fra staten til ofre for 14

15 forbrydelse eller lignende lovgivning i det land, hvor overfaldet er sket, fratrækkes denne i erstatningen. 4.7 Krisehjælp Forsikringen giver ret til kriseterapi til de sikrede, som under rejse kommer ud for en af nedenstående hændelser, som har medført en akut psykisk krise: Røveri Overfald eller trusler Ulykke Brand, eksplosion eller indbrud Trafikulykke Terroraktion, krig eller en krigslignende tilstand Naturkatastrofer. Vores alarmcentral afgør, hvorvidt der skal iværksættes krisehjælp. Forsikringen omfatter kriseterapi på stedet og afsluttes senest ved ankomst til Danmark. Kriseterapien ydes af vores alarmcentral, som vurderer behovet og træffer endelig beslutning om udsendelse af et kriseteam. 4.8 Evakueringsdækning Hvis de danske myndigheder anbefaler evakuering eller hjemrejse fra et område, hvor der udbryder eller er overhængende fare for udbrud af krig, krigslignende tilstande, terroraktioner, naturkatastrofer, neutralitetskrænkelser, oprør eller borgerlige uroligheder, dækkes rimelige og nødvendige ekstraudgifter, sikrede påføres i denne anledning. Det er en betingelse, at sikrede hurtigst muligt følger de danske myndigheders anbefalinger. Der ydes dækning for tab eller beskadigelse af rejsegods som følge af evakuering eller hjemrejse, som omtalt i forrige afsnit. Erstatningen opgøres efter de regler, der gælder for rejsegods, afsnit 6. Bliver sikrede tilbageholdt af myndighederne i et land som følge af krig, krigslignende tilstande, terroraktioner, naturkatastrofer, neutralitetskrænkelser, oprør eller borgerlige uroligheder, dækker forsikringen i op til 3 måneder de dokumenterede og afkrævede ekstraudgifter til ophold og indenrigstransport med maksimalt kr. samt ekstraudgifter til forplejning med op til 650 kr. pr. person pr. døgn. Dækningen er betinget af, at sikrede har fulgt det danske udenrigsministeriums anbefalinger om evakuering mv. 4.9 Redning og eftersøgning Forsikringen dækker nødvendige udgifter til eftersøgning og redning af de(n) sikrede med indtil kr. pr. person pr. rejse. Dækningen er subsidiær i forhold til den assistance, lokale myndigheder normalt yder i forbindelse med redning og eftersøgning. Det er en betingelse for dækning, at: vores alarmcentral kontaktes omgående, når en eftersøgning/redning bliver nødvendig hændelsen er anmeldt til det lokale politi/myndighed, og at eftersøgningen/redningen er sat i gang af de danske myndigheder eller af det danske udenrigsministerium. 15

16 Vores alarmcentral står for at arrangere eftersøgningen, koordineringen og kontakten til myndigheder og organisationer Undtagelser til redning og eftersøgning Hvis flere personer efterlyses som en gruppe, fordeles eftersøgning/redningsudgifterne ligeligt på antallet af eftersøgte. Uanset antallet af tegnede forsikringer og sikrede kan den maksimale erstatning pr. skadetilfælde ikke overstige 1 mio. kr. Hvis sikrede har undladt at fortælle pårørende, hvor han/hun befinder sig eller rejser rundt, og familien ønsker kontakt, anses dette ikke som en dækningsberettiget grund til eftersøgning Forsikringen dækker ikke Eftersøgningsbehov forårsaget af, at sikrede har udvist grov uagtsomhed Eftersøgning af sikrede med eksisterende psykiske lidelser, der er årsag til bortkomsten Omkostninger til eftersøgning/redning i tilfælde af kidnapning eller kapring. 5 Andre dækninger 5.1 Forsinket fremmøde Hvis sikrede ved ud- eller hjemrejsen uforskyldt og uforudseeligt møder for sent til rejsearrangørens fly, bus, skib, tog eller et offentligt transportmiddel, erstatter vi rimelige og nødvendige merudgifter til indhentning af fastlagt rejserute. Desuden dækker forsikringen rimelige og nødvendige merudgifter, hvis sikrede forsinkes ved flyskift til og fra samme lufthavn, såfremt der er minimum 2 timer mellem flyenes planlagte ankomst og afgang. Erstatningen ved udrejse ydes med maksimalt det beløb, sikrede har betalt rejsearrangøren for sin ferierejse. Ved hjemrejsen ydes erstatning med maksimalt kr. pr. person. 5.2 Forsinket udrejse eller hjemrejse Er sikredes udrejse fra Danmark eller hjemrejse til Danmark med fly, tog, skib eller bus forsinket med mere end 5 timer, betaler vi en godtgørelse på 650 kr. pr. person pr. påbegyndt døgn, forsinkelsen varer, dog højst kr. i alt pr. person. Forsinkelsen beregnes i forhold til det på rejsebeviset anførte udrejse- henholdsvis hjemrejsetidspunkt og sted, og eventuelle ændringer hertil, der er meddelt inden rejsens begyndelse. Det er en betingelse for at opnå erstatning, at: forsinkelsen skyldes klimatiske forhold eller mekaniske årsager på transportmidlet og 16

17 der er tale om forsinkelse af det transportmiddel, som skal bringe sikrede direkte fra eller til Danmark ved ud-/eller hjemrejsen. Forsinkelse ved flyvning til og fra Færøerne eller Grønland samt inden for Grønland erstattes ikke. Ved en eventuel forlængelse af rejseperioden på grund af en dækningsberettiget forsinkelse af hjemrejsen forlænges forsikringens dækningsperiode tilsvarende. Dokumentation fra transportselskabet for forsinkelsen, varigheden og årsagen skal indsendes til os. 5.3 Skade på feriebolig Kan hotelværelse eller feriebolig (herunder telt, campingvogn, autocamper og camplet) ikke benyttes på grund af en skade herpå, betales eventuelle merudgifter til indlogering i tilsvarende feriebolig af samme standard. Erstatningen kan maksimalt andrage kr. pr. uge og kr. pr. rejse sammenlagt for alle sikrede. 5.4 Selvrisiko ved skade på lejet personbil, motorcykel eller knallert Maksimal erstatning Forsikringen dækker med indtil kr. Sikrede skal selv betale de første kr. af selvrisikobeløbet Hvem og hvad dækkes De sikrede, der står som lejere på lejekontakten, er dækket af forsikringen. Forsikringen dækker, når sikrede er opkrævet en selvrisiko af udlejeren ved skade på lejet personbil, motorcykel eller knallert. Det er en betingelse for erstatning, at køretøjet er ansvars-, tyveri- og kaskoforsikret, samt at køretøjet er lejet gennem et udlejningsfirma Dokumentation Dokumentation for betaling af selvrisiko, i form af udtog fra kreditkort eller lignende, original lejekontrakt og skaderapport skal indsendes sammen medskadeanmeldelsen Undtagelse Forsikringen dækker ikke, hvis føreren ikke havde ret til at føre køretøjet i henhold til lejekontrakten eller lovgivningen i det land, udlejningen sker. 5.5 Ansvarsdækning og sikkerhedsstillelse FDM Rejseforsikring dækker ansvar for skade på hotelværelse eller lejet feriebolig og indbo beroende heri. Der gælder en selvrisiko på 500 kr. pr. skadetilfælde. Hvis der opstår konflikter på rejsen, hvad angår erstatningskrav, der er omfattet af forsikringen, stiller vi sikkerhed med op til kr. pr. skade. 17

18 6 Rejsegodsdækningen 6.1 Forsinket bagage Rimelige og nødvendige udgifter til erstatningskøb dækkes, hvis sikredes indskrevne bagage forsinkes i mere end 5 timer i forhold til sikredes eget ankomst tidspunkt til bestemmelsesstedet uden for Danmark. Der erstattes indtil 650 kr. pr. stk. forsinket bagage pr. døgn, dog maksimalt kr. pr. stk. forsinket bagage. Den samlede erstatning kan maksimalt udgøre kr. pr. skade pr. rejse Dokumentation Sikrede skal indsende original kvittering for erstatningskøbet og dokumentation fra transportselskabet for forsinkelsen i form af P.I.R. rapport. Bagagemærker og kvittering for returnering af den forsinkede bagage samt flybilletter/rejseplan skal ligeledes indsendes til os. 6.2 Forveksling eller beskadigelse af rejsegods Forveksling eller beskadigelse af privat indbo og andre private ejendele, der medbringes eller sendes som rejsegods, dækkes med indtil kr. Dækningssummen ved beskadigelse af cykler er begrænset til kr. pr. cykel pr. forsikringsbegivenhed Undtagelser Forsikringen dækker ikke: Tyveri Bortkomst eller beskadigelse af indskrevet bagage Glemte, tabte og forlagte genstande Genstande, der helt eller delvist anvendes erhvervsmæssigt Skader som skyldes dårlig emballage eller udflyden af medbragte væsker Skader, der alene består i almindelig ramponering af kufferter og tasker Erstatningsopgørelse Erstatning for genstande, der er købt som nye inden for de sidste 2 år før skaden, erstattes med genanskaffelsesprisen på opgørelsestidspunktet for tilsvarende nye genstande uden fradrag (nyværdi) For andre genstande kan der foretages et rimeligt fradrag for værdiforringelse som følge af alder, brug, mode, nedsat anvendelighed eller andre omstændigheder Private optagelser på hukommelseskort, film, bånd, manuskripter og lignende erstattes kun med udgiften til genanskaffelse af anvendt råmateriale FDM Forsikring kan erstatte en skade ved at: sætte beskadigede genstande i væsentlig samme stand som før skaden godtgøre værdiforringelsen 18

19 overtage genstandene mod at levere genstande svarende til de skaderamte (ved nyværdi tilsvarende nye genstande) overtage genstandene mod at betale kontant erstatning Cykler erstattes med følgende procent af genanskaffelsesprisen for en tilsvarende cykel: Cyklens alder % Cyklens alder % 0-1 år 100 % år 35 % 1-2 år 90 % år 31 % 2-3 år 81 % år 28 % 3-4 år 73 % år 25 % 4-5 år 66 % år 22 % 5-6 år 59 % år 19 % 6-7 år 53 % år 16 % 7-8 år 48 % år 13 % 8-9 år 43 % 18 år - 10 % 9-10 år 39 % Erstatningen kan ikke overstige kr. pr. cykel pr. forsikringsbegivenhed. Dokumenteres cyklen købt som brugt, fuldstædig istandgjort, beregnes ovennævnte procenter fra købstidspunktet ud fra genanskaffelsesprisen for en tilsvarende brugt cykel. 6.3 Anmeldelse af skade Enhver skade skal anmeldes til os hurtigst muligt efter hjemkomsten. Hærværk og overfald skal desuden anmeldes til det lokale politi, og kvittering for anmeldelse fra politiet indsendes til os. Dokumentation for kravet skal indsendes sammen med skadeanmeldelsen. Ved beskadigelse af transporteret rejsegods skal kvittering fra luftfartsselskabet/busselskabet indsendes til os sammen med billetten/rejsebeviset. 7 Anmeldelse af skade ved akut sygdom, tilskadekomst m.m. 7.1 Kontakt Den offentlige Rejsesygesikring i forbindelse med: Alvorlig sygdom Tilskadekomst Hospitalsophold Dødsfald. Ved rejse indtil 30 dages varighed i Den offentligere Rejsesygesikrings dækningsområde, jf. pkt

20 Se sundhedskortet (sygesikringsbeviset) vedrørende kontaktoplysninger til Den offentlige Rejsesygesikring. Ved hjemtransport fra Færøerne eller Grønland kontaktes Den offentlige Rejsesygesikring. Ved hjemtransport i øvrigt kontaktes vores alarmcentral. Se venligst kontaktoplysninger på rejsekortet. 7.2 Kontakt vores alarmcentral i forbindelse med: Hjemtransport Akut sygdom Tilskadekomst Hospitalsophold Dødsfald. Ved rejse uden for Den offentlige Rejsesygesikrings dækningsområde, jf. pkt. 11, eller ved skade efter 30 dages rejse Hjemtransport Ved alvorlig sygdom eller tilskadekomst skal vores alarmcentral straks underrettes. Vores rådgivende læge vil i samråd med den behandlende læge (hospitalet) træffe afgørelse om eventuel hjemtransport, herunder hvornår og hvordan. Såfremt sikrede selv arrangerer hjemtransporten, dækkes maksimalt med et beløb svarende til, hvad hjemtransporten ville have kostet, hvis den var arrangeret af vores alarmcentral Akut sygdom eller tilskadekomst I tilfælde af akut sygdom eller tilskadekomst kan sikrede altid kontakte vores alarmcentral, som kan betale eller formidle betaling for dækningsberettiget lægebehandling, medicin etc. Sikrede har pligt til at give vores alarmcentral alle informationer, der kan belyse sagen, herunder oplysninger om eventuel forsikring i andet selskab Hospitalsophold eller dødsfald Ved hospitalsophold eller dødsfald skal anmeldelse ske til vores alarmcentral hurtigst muligt. Dokumenterede udgifter hertil refunderes over forsikringen. 7.3 Effektiv skadehjælp Vores alarmcentral yder assistance og skadeservice direkte på feriestedet. Dette indebærer, at sikrede i nødstilfælde helt eller delvist kan få afgjort en dækningsberettiget skade under rejsen. Udbetalingen vil være af begrænset omfang og betinget af det øjeblikkelige individuelle behov for økonomisk hjælp, idet den endelige skadebehandling vil ske, når sikrede kommer hjem fra ferierejsen. Dokumenterede telefonudgifter til vores alarmcentral og selskabet er dækket. 20

Årsrejseforsikring. Generelt. Forhold ved kronisk sygdom / bestående lidelse. Ved rejse i Den Offentlige Rejsesygesikrings dækningsområde

Årsrejseforsikring. Generelt. Forhold ved kronisk sygdom / bestående lidelse. Ved rejse i Den Offentlige Rejsesygesikrings dækningsområde Årsrejseforsikring Generelt IDL Forsikring Assurance Agentur A/S samarbejder med Falck TravelCare for at sikre dig en effektiv skadehjælp på din ferierejse. Hvis du har brug for akut hjælp på din ferierejse

Læs mere

Betingelser. Rejseforsikring. Rejseforsikring Nr. RP 1405

Betingelser. Rejseforsikring. Rejseforsikring Nr. RP 1405 Betingelser Rejseforsikring Rejseforsikring Nr RP 1405 Indholdsfortegnelse Side 2 Vejledning 3 1 Fællesbestemmelser 11 Hvem dækker forsikringen? 5 12 Hvor dækker forsikringen? 5 13 Rejseperiode 5 14 Ved

Læs mere

GLOBAL BUSINESS Betingelser nr. 872

GLOBAL BUSINESS Betingelser nr. 872 GLOBAL BUSINESS Betingelser nr. 872 INDHOLDSFORTEGNELSE A FÆLLESBETINGELSER... 3 B FORHOLD I SKADETILFÆLDE... 5 C DÆKNING... 8 2. SYGDOM... 8 3. SYGE- OG HJEMTRANSPORT... 9 4. LÆGELIG FEJLBEHANDLING...

Læs mere

Årsrejseforsikring BASE, PLUS OG TOTAL. Gouda Rejseforsikring

Årsrejseforsikring BASE, PLUS OG TOTAL. Gouda Rejseforsikring Årsrejseforsikring BASE, PLUS OG TOTAL Gouda Rejseforsikring Indhold BASE omfatter betingelsernes punkter: A. Hjælp på stedet B. Rejsedokumenter C. Selvrisikodækning D. Rejseafbrydelse E. Tilkaldelse/Sygeledsagelse

Læs mere

Kære Limpopo/Diana -kunde

Kære Limpopo/Diana -kunde Kære Limpopo/Diana -kunde Denne rejseforsikring er specielt udviklet til de forsikringsbehov, du har på din jagtrejse. Rejseforsikringen er et resultat af et samarbejde mellem Limpopo/Diana og Gouda. Rejseforsikringen

Læs mere

FULDSTÆNDIGE BETINGELSER

FULDSTÆNDIGE BETINGELSER Side 1 af 7 1. Hjælp på stedet 2. Rejsestartsforsikring ved udrejse 3. Forsikring af bagage og ejendele 4. Bagageforsinkelse 5. Rejsedokumenter 6. Selvrisikodækning 7. Rejseafbrydelse 8. Privatansvarsforsikring

Læs mere

I. VÆR OPMÆRKSOM PÅ SIDE 2 HVAD GØR JEG, HVIS NÅR DU FÅR BRUG FOR DIN REJSEFORSIKRING SIDE 2

I. VÆR OPMÆRKSOM PÅ SIDE 2 HVAD GØR JEG, HVIS NÅR DU FÅR BRUG FOR DIN REJSEFORSIKRING SIDE 2 ÅRSREJSEFORSIKRING HELE VERDEN BETINGELSER NR. 825 TILLÆG TIL INDBOFORSIKRING KÆRE GOUDA-KUNDE Betingelser består af to dele. Først en vejledning i, hvad du skal gøre, hvis du får brug for din rejseforsikring.

Læs mere

I. VÆR OPMÆRKSOM PÅ SIDE 2 HVAD GØR JEG, HVIS NÅR DU FÅR BRUG FOR DIT TILLÆG TIL REJSEFORSIKRING SIDE 2

I. VÆR OPMÆRKSOM PÅ SIDE 2 HVAD GØR JEG, HVIS NÅR DU FÅR BRUG FOR DIT TILLÆG TIL REJSEFORSIKRING SIDE 2 REJSEFORSIKRING TILLÆG BETINGELSER NR. 900 KÆRE KUNDE Disse forsikringsbetingelser består af to dele. Først en vejledning i, hvad du skal gøre, hvis du får brug for dit tillæg til rejseforsikring. Derefter

Læs mere

Betingelser nr. 203306 Police C Forsikringsbetingelser for Rejseforsikring

Betingelser nr. 203306 Police C Forsikringsbetingelser for Rejseforsikring Betingelser nr. 203306 Police C Forsikringsbetingelser for Rejseforsikring KommuneForsikring A/S Krumtappen 2 DK-2500 Valby info@kommuneforsikring.dk CVR-nr. 25 79 25 64 Tlf. +45 77 32 50 00 Fax +45 77

Læs mere

[1] AIG Europe Limited, Osvald Helmuths Vej 4, 2000 Frederiksberg, Danmark CVR nr. 34 61 76 94 Tel. : (+45) 9137 5300 Fax.

[1] AIG Europe Limited, Osvald Helmuths Vej 4, 2000 Frederiksberg, Danmark CVR nr. 34 61 76 94 Tel. : (+45) 9137 5300 Fax. [1] FORSIKRINGSBETINGELSER FOR Dansk Rejseforsikring FERIEREJSEFORSIKRING Verden hhv. 89.0.01.620-0005 360 og 89.0.01.620-0006 360+ Dækninger og summer(sum i DKK) Dækning Dækningssum 360 DKK Dækningssum

Læs mere

I - VÆR OPMÆRKSOM PÅ REJSEFORSIKRING

I - VÆR OPMÆRKSOM PÅ REJSEFORSIKRING REJSEFORSIKRING BETINGELSER NR. 814 KÆRE GOUDA-KUNDE Dette hæfte består af to dele. Først en vejledning i, hvad du skal gøre, hvis du får brug for din rejseforsikring. Derefter de betingelser, der gælder

Læs mere

Rejseforsikring Forsikringsvilkår 01-1

Rejseforsikring Forsikringsvilkår 01-1 Rejseforsikring Forsikringsvilkår 01-1 Forsikringsvilkår 1 Fortrydelsesret Gælder alene for private forbrugerforsikringer Fortrydelsesret ved nytegning af forsikring Vi skal oplyse følgende i henhold til

Læs mere

REJSEFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER. August 2014 Version 14:1

REJSEFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER. August 2014 Version 14:1 REJSEFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER August 2014 Version 14:1 Forsikringsgiver er If P&C Insurance Company Ltd.(WaterCircles Vahinkovakuutusyhtiö Oy) cvr.nr. 1614120-3 00025 IF, Finland og repræsenteres

Læs mere

Udvidet Rejse- og Afbestillingsforsikring, Verden

Udvidet Rejse- og Afbestillingsforsikring, Verden Udvidet Rejse- og Afbestillingsforsikring, Verden Forsikrings betingelser Nr. RF-07 Gældende fra 11. juli 2014 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 70 12 14 16 Forsikrings-Aktieselskabet

Læs mere

Årsrejseforsikring Europa eller Verden Ski og anden sport Afbestilling. Den valgte dækning fremgår af policen.

Årsrejseforsikring Europa eller Verden Ski og anden sport Afbestilling. Den valgte dækning fremgår af policen. Gældende fra den 01.08.2014 Storstrøms Forsikring G/S Disse forsikringsbetingelser er tillæg til forsikringsbetingelser for Familieforsikring 6101-1 og Indboforsikring 7101-2011 og gælder kun hvis der

Læs mere

Vilkår for Rejseforsikring

Vilkår for Rejseforsikring DF20110-2 December 2013 Vilkår for Rejseforsikring En forsikring for den enkelte rejse Danske Forsikring A/S Vilkår for Rejseforsikring - En forsikring for den enkelte rejse DF20110-2 Dcember 2013 2 Fortrydelsesret

Læs mere

Dette er de fuldstændige betingelser for den Europ Assistance Rejseforsikring. Betingelserne omfatter produktet Rejseforsikring Extra.

Dette er de fuldstændige betingelser for den Europ Assistance Rejseforsikring. Betingelserne omfatter produktet Rejseforsikring Extra. Dette er de fuldstændige betingelser for den Europ Assistance Rejseforsikring. Betingelserne omfatter produktet Rejseforsikring Extra. (185DK00200) På din billet/faktura vil det fremgå hvilket produkt

Læs mere

Forsikringsbetingelser nr. 0803

Forsikringsbetingelser nr. 0803 Forsikringsbetingelser nr. 0803 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med Tryg udgøres af policen, eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne. Bestående sygdom Hvis du har en bestående sygdom, dækker

Læs mere

6692-1 Juni 2014. Vilkår for Årsrejseforsikring

6692-1 Juni 2014. Vilkår for Årsrejseforsikring 6692-1 Juni 2014 Vilkår for Årsrejseforsikring Topdanmark Forsikring A/S Vilkår for Årsrejseforsikring 6692-1 Juni 2014 2 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens

Læs mere

Sydbank MasterCard. Forsikringsbetingelser. november 2009. Tlf. 70 10 78 79 info@sydbank.dk sydbank.dk

Sydbank MasterCard. Forsikringsbetingelser. november 2009. Tlf. 70 10 78 79 info@sydbank.dk sydbank.dk Sydbank MasterCard Forsikringsbetingelser november 2009 Tlf. 70 10 78 79 info@sydbank.dk sydbank.dk Forsikringsbetingelser Rejseforsikring Tilknyttet Sydbank MasterCard Classic, Gold & Platinum Forsikringsaftalen

Læs mere

Tillægsdækning til Lloyd s v/qbe Danmark motorcykelforsikring :

Tillægsdækning til Lloyd s v/qbe Danmark motorcykelforsikring : Tillægsdækning til Lloyd s v/qbe Danmark motorcykelforsikring : Police nr. 97.90.1.040. Tillægsdækningen træder i kraft den 1. januar 2012. Indhold: 1: Fører- og passagerulykkesforsikring side 2 2: Rejseforsikring

Læs mere

Forsikringsbetingelser

Forsikringsbetingelser Eurocard Forsikringsbetingelser Eurocard Gold og Eurocard Corporate Gold Forsikringsbetingelser Sektion A Fællesbetingelser Sektion B Rejseforsikringsdækninger Betingelser nr. 02 EG Sektion A Fælles betingelser

Læs mere

Årsrejseforsikring Forsikringsbetingelser nr. 0904

Årsrejseforsikring Forsikringsbetingelser nr. 0904 Årsrejseforsikring Forsikringsbetingelser nr. 0904 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med Tryg udgøres af policen, eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne. For forsikringen gælder endvidere

Læs mere

Rejseforsikring. Tilknyttet Spar Nord MasterCard og MasterCard Debit Trip, Travel & Travel+ tættere på. PERSONFORSIKRINGER Vilkår nr.

Rejseforsikring. Tilknyttet Spar Nord MasterCard og MasterCard Debit Trip, Travel & Travel+ tættere på. PERSONFORSIKRINGER Vilkår nr. tættere på Rejseforsikring Tilknyttet Spar Nord MasterCard og MasterCard Debit Trip, Travel & Travel+ PERSONFORSIKRINGER Vilkår nr. 69-12A-MC Almindelige vilkår gældende i tilknytning til lov om forsikringsaftaler

Læs mere

Erhvervsrejseforsikring kort tid Forsikringsbetingelser nr. 05901

Erhvervsrejseforsikring kort tid Forsikringsbetingelser nr. 05901 Erhvervsrejseforsikring kort tid Forsikringsbetingelser nr. 05901 Erhvervsrejseforsikring kort tid Forsikringsbetingelser nr. 05901 I henhold til dansk forsikringslovgivning Gyldig fra den 1. januar 2013

Læs mere

Rejseforsikring Betingelser nr. 13216301

Rejseforsikring Betingelser nr. 13216301 Europæiske Rejseforsikring A/S Frederiksberg Allé 3 1790 København V CVR nr 62940514 Rejseforsikring Betingelser nr. 13216301 Telefon 33 25 25 25 www.erv.dk Gyldig fra den 18. juni 2014 Indholdsfortegnelse

Læs mere

safeaway Rejseforsikringsbetingelser

safeaway Rejseforsikringsbetingelser safeaway Rejseforsikringsbetingelser INDHOLDSFORTEGNELSE KAPITEL 1 BETINGELSER FOR KØB AF FORSIKRING MV.... 3 1. Hvilken aldersgruppe kan tegne denne rejseforsikring?... 3 2. Krav om det gule sundhedskort...

Læs mere

ACE REJSEFORSIKRING - SANTANDER CONSUMER BANK

ACE REJSEFORSIKRING - SANTANDER CONSUMER BANK ACE REJSEFORSIKRING - SANTANDER CONSUMER BANK 1.0 Fællesbetingelser Fællesbetingelser Forsikringen består af: Forsikringspolice Forsikringsvilkår Lov om forsikringsaftaler Forsikringen gælder for den/de

Læs mere

Fordelspakke Ducati Finans

Fordelspakke Ducati Finans Fordelspakke Ducati Finans Fordele uden ekstra omkostninger Når du finansierer din motorcykel via Ducati Finans får du uden ekstra omkostninger en fordelspakke. Fordelspakken er gældende ligeså længe du

Læs mere

Rejseforsikring Tilknyttet Arbejdernes Landsbank MasterCard Standard, Gold og Platinum

Rejseforsikring Tilknyttet Arbejdernes Landsbank MasterCard Standard, Gold og Platinum Rejseforsikring Tilknyttet Arbejdernes Landsbank MasterCard Standard, Gold og Platinum PERSONFORSIKRINGER Vilkår nr. SP-15-MC-Private Almindelige vilkår gældende i tilknytning til lov om forsikringsaftaler

Læs mere