Vilkår for FDM Rejseforsikring

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vilkår for FDM Rejseforsikring"

Transkript

1 1

2 Vilkår for FDM Rejseforsikring INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Hvem og hvor dækkes 1.1 Hvem er sikrede 1.2 Hvem er pårørende 1.3 Hvem er rejseledsager 1.4 Hvor dækkes 1.5 Hvilke rejser dækkes 1.6 Hvor længe dækkes 1.7 Hvad dækkes 2 Sygdom og hjemtransport 2.1 Maksimal erstatning 2.2 Dækning ved sygdom eller tilskadekomst 2.3 Undtagelser ved sygdom eller tilskadekomst 2.4 Dækning ved hjemtransport 2.5 Undtagelser ved hjemtransport 3 Afbestillingsforsikringen 3.1 Maksimal erstatning 3.2 Hvordan beregnes erstatningen 3.3 Hvad dækker Afbestillingsforsikringen 3.4 Hvornår indtræder dækningen 3.5 Undtagelser til Afbestillingsforsikringen 3.6 Særlig dækning for bilrejsende (erstatningsbil) 3.7 Anmeldelse af skade 4 Ødelagte feriedage 4.1 Maksimal erstatning 4.2 Sygeledsagelse 4.3 Tilkaldelse 4.4 Hjemkaldelse 4.5 Hjemtransport af bil 4.6 Overfaldsdækning 4.7 Krisehjælp 4.8 Evakueringsdækning 2

3 4.9 Redning og eftersøgning 5 Andre dækninger 5.1 Forsinket fremmøde 5.2 Forsinket udrejse eller hjemrejse 5.3 Skade på feriebolig 5.4 Selvrisiko ved skade på lejet bil 5.5 Ansvarsdækning og sikkerhedsstillelse 6 Rejsegodsdækningen 6.1 Forsinket bagage 6.2 Forveksling eller beskadigelse af rejsegods 6.3 Anmeldelse af skade 7 Anmeldelse af skade ved akut sygdom, tilskadekomst m.m. 7.1 Kontakt Den offentlig Rejsesygesikring 7.2 Kontakt vores alarmcentral 7.3 Effektiv skadehjælp 8 Forhold ved kronisk sygdom/bestående lidelse 8.1 Medicinsk forhåndsvurdering 9 Generelle bestemmelser 9.1 Generel dokumentation 9.2 Dækning fra anden side 9.3 Indeksregulering 9.4 Opsigelse 9.5 Generelle undtagelser til dækningerne 9.6 Overdragelse af erstatningskrav 9.7 Regres 9.8 Klagemuligheder 9.9 Generel information 10 Ordforklaring Er markeret med fed-kursiv skrift 11 Hvor dækker Den offentlige Rejsesygesikring 12 Information om EU-sygesikringsbevis 3

4 Vær opmærksom på at FDM Rejseforsikring forudsætter, at du i forvejen er dækket af en familie-/indboforsikring i et forsikringsselskab. Grundlaget for forsikringsaftalen og regulering af forholdet mellem parterne er dansk lov, herunder Lov om forsikringsaftaler samt selskabets vedtægter. 1. Hvem og hvor dækkes 1.1 Hvem er sikrede Forsikringstager med husstand. Ved husstand forstås familiemedlemmer, herunder plejebørn, der bor hos forsikringstageren, samt personer, der er gift, henholdsvis lever i fast parforhold, med forsikringstageren, eller hjemmeboende børn, for så vidt de pågældende personer er tilmeldt Folkeregisteret på forsikringstagerens helårsadresse. Bofællesskab bestående af maksimalt 2 personer sidestilles med fast parforhold. Sikret er også ugifte børn af et medlem af husstanden, såfremt disse børn er under 21 år og bor udenfor hjemmet. Dog dækkes ikke, hvis barnet lever i fast parforhold eller har fastboende børn hos sig. Logerende er ikke dækket. 1.2 Hvem er pårørende Ved pårørende forstås ægtefælle, samlever, børn, børnebørn, svigerbørn, forældre, bedsteforældre, svigerforældre, søskende, svogre og svigerinder. Som pårørende anses endvidere papbørn, papbørnebørn, papforældre, papsøskende og papbedsteforældre under forudsætning af, at papforholdet udspringer af et aktuelt ægteskab/samlivsforhold på fælles adresse. 1.3 Hvem er rejseledsager Ved rejseledsager forstås en person, som har købt rejsen i den hensigt at rejse sammen med sikrede og normalt er påført samme deltagerbevis eller billet. 1.4 Hvor dækkes Forsikringen dækker uden for Danmark i hele verden og ved afrejse fra og hjemrejse til Danmark. Endvidere dækkes rejser i Danmark under afbestillingsforsikringen pkt og ødelagte feriedage punkt Undtaget fra dækningen er områder, hvortil det danske udenrigsministerium fraråder indrejse, eller hvor der er krig, krigslignende tilstande, neutralitetskrænkelser, oprør eller borgerlige uroligheder. Vi henviser til rejsevejledningen under borgerservice på Udenrigsministeriets hjemmeside - 4

5 Forsikringen dækker dog, hvis sådanne forhold indtræffer uden sikredes medvirken, mens sikrede opholder sig i området. Dækningen er betinget af, at sikrede forlader området ved første givne lejlighed og i øvrigt følger de danske myndigheders anvisninger, jf. pkt Hvilke rejser dækkes Forsikringen dækker ferie- og studierejser. Følgende rejser er ikke omfattet: Behandlingsrejser af enhver art Studieophold, hvor den studerende er tilmeldt en uddannelsesinstitution i udlandet. Rejser, hvor der på nogen måde indgår erhverv. For eksempel: Rejser, hvorunder der søges arbejde Kombinerede ferie- /erhvervsrejser Rejser i forbindelse med nødhjælpsarbejde Rejser som led i erhvervspraktik Rejser som led i guideskoleophold. 1.6 Hvor længe dækkes Dækningsperioden er hele året for ferie- og studierejser indtil 60 dages varighed. Se pkt. 12 vedrørende rejse af mere end 30 dages varighed i EU, Island, Liechtenstein, Norge eller Schweiz. 1.7 Hvad dækkes De nævnte beløb er pr. person pr. rejse, hvis ikke andet er angivet. Dækning Punkt Maksimal erstatning Sygdom og hjemtransport kr. Lægeordineret behandling hos kr. autoriseret fysioterapeut, akupunktør eller zoneterapeut Smertestillende tandbehandling inden for Europa Uden for Europa: kr. Behandling kr. Smertestillende behandling ved kr. tyggeskader Taxatransport til og fra kr. behandlingsstedet Telefonopkald, læsestof mv kr. Afbestilling kr. Erstatningsbil kr. Ødelagte feriedage kr. Sygeledsagelse af indtil 3 personer 4.2 Hotelophold pr. person kr. 5

6 Indhentning af fastlagt rejserute eller hjemrejse Ved forlængelse ud over feriens planlagte varighed dækkes udgifter til hotelophold og forplejning pr. person pr. døgn Tilkaldelse af indtil 3 personer Hotelophold og forplejning pr. døgn Dækning for tilkaldte personer ved sygdom, tilskadekomst og hjemtransport Rimelige og nødvendige ekstraudgifter kr kr kr. Hjemkaldelse 4.4 Rimelige og nødvendige ekstra rejseomkostninger Overfald kr. Evakuering Ekstra udgifter til ophold og indenrigstransport Ekstra udgifter til forplejning pr. døgn 4.8 Rimelige og nødvendige ekstraudgifter kr. 650 kr. Redning/eftersøgning kr. Forsinket fremmøde Ved udrejsen Ved hjemrejsen kr. Forsinket ud- eller hjemrejse mere end 5 timer Pr. døgn Maksimalt Skade på feriebolig Merudgifter til indlogering af samme standart pr. uge Maksimalt for alle sikrede Selvrisiko ved skade på lejet personbil (Sikrede betaler selv de første kr.) 5.1 Rimelige og nødvendige udgifter Indtil rejsens pris kr. pr. person pr. døgn, i alt kr. pr. person kr kr kr. Sikkerhedsstillelse pr. skade kr. Erstatningskøb pr. stk. forsinket bagage i mere end 5 timer. Pr. døgn Maksimalt pr. stk. forsinket bagage I alt pr. skade pr. rejse kr. Beskadigelse af rejsegods Cykler Rimelige og nødvendige udgifter 650 kr kr kr kr. 6

7 2 Sygdom og hjemtransport 2.1 Maksimal erstatning Forsikringen dækker udgifter i forbindelse med sygdom, tilskadekomst og hjemtransport med indtil 5 mio. kr. pr. person pr. rejse. 2.2 Dækning ved sygdom eller tilskadekomst I tilfælde af akut sygdom eller tilskadekomst, opstået på rejsen, dækker forsikringen sædvanlige, rimelige og nødvendige udgifter til: Behandling udført af autoriseret læge Lægeordineret ophold på egnet hospital efter sikredes ønske - maksimalt på økonomiklasse, herunder intensiv afdeling efter behov Lægeordineret medicin Lægeordineret behandling hos autoriseret fysioterapeut, kiropraktor, akupunktør eller zoneterapeut - med indtil kr. pr. person pr. rejse Smertestillende tandbehandling ved akut opstået tandproblemer under rejse i Europa. Behandlingen skal foretages af autoriseret tandlæge. Dækningen ydes med maksimalt kr. pr. person pr. rejse. Behandling hos autoriseret tandlæge ved akut opstået tandproblem uden for Europa med indtil kr. pr. person pr. rejse. Ved tyggeskader dækkes kun smertestillende behandling med indtil kr. pr. person pr. rejse Ambulancetransport til og fra nærmest egnede behandlingssted, såfremt denne er medicinsk begrundet Taxatransport for sikrede til og fra behandlingsstedet med indtil kr Telefonopkald, læsestof mv. med indtil 500 kr. i tilfælde, hvor sikrede er hospitalsindlagt mindst 24 timer Behandling af et ufødt eller for tidligt født barn indtil 4 uger før forventet fødselstidspunkt Hotelophold samt fortæring, indhentning af fastlagt rejserute eller hjemrejse som følge af, at den planlagte rejserute ikke kan gennemføres af lægelige årsager, og såfremt sikrede ikke er blevet hjemtransporteret Hotelophold samt fortæring efter godkendelse fra vores alarmcentral, dersom behandling, der ellers vil kræve hospitalsindlæggelse, herved kan foregå ambulant Hotelophold samt fortæring efter endt hospitalsindlæggelse og indtil hjemrejse eller hjemtransport kan finde sted, hvis planmæssigt tidspunkt for hjemrejse er overskredet. 7

8 En eventuel forlængelse af rejsedækningen i tilfælde, hvor sikredes hjemkomst forsinkes ud over forsikringsperioden, indtil hjemrejse ud fra en lægelig vurdering kan finde sted En eventuel forlængelse af dækning for behandlingsudgifter ud over forsikringsperioden i tilfælde, hvor sikredes planlagte rejserute ikke kan gennemføres af lægelige årsager. Desuden dækkes rimelige og nødvendige ekstra udgifter til indhentning af planlagt rejserute Kontakt til vores alarmcentral. 2.3 Undtagelser ved sygdom eller tilskadekomst Forsikringen dækker ikke udgifter til: Behandling af kronisk lidelse eller lidelse, der var til stede før afrejsen fra Danmark, såfremt det ved afrejsen kunne påregnes, at der kunne opstå behov for behandling for lidelsen under rejsen, se pkt Dækningen omfatter alene udgifter til nødvendig behandling af den akutte situation, og ikke en videregående behandling af den eksisterende lidelse Medicin, som ikke er lægeordineret Fødsel eller behandling af akut sygdom som følge af svangerskab inden for 4 uger fra forventet fødselstidspunkt Abortus provokatus Rekreation eller kurophold Behandling efter hjemkomst til Danmark Fortsat behandling eller ophold, såfremt sikrede ikke ønsker at lade sig hjemtransportere, når lægen fra vores alarmcentral eller Den offentlige Rejsesygesikring har besluttet, og den behandlende læge har godkendt hjemtransporten Behandling og ophold i udlandet, når lægen fra vores alarmcentral eller Den offentlige Rejsesygesikring har besluttet, og den behandlende læge har godkendt, at behandlingen kan afvente ankomst til Danmark Sygetransport som følge af sikredes frygt for smittefare Plastikkirurgiske eller kosmetiske operationer eller følger heraf, medmindre indgrebet er en følge af akut tilskadekomst, der kræver hospitalsbehandling på rejsen Udgifter som følge af sikredes udøvelse af, eller træning i forbindelse med, professionel sport. 8

9 2.4 Dækning ved hjemtransport I tilfælde af akut sygdom eller tilskadekomst omfattet af dækningen under pkt. 2 dækker forsikringen nødvendige ekstraudgifter til: Sikredes hjemtransport til Danmark eller overførsel til andet egnet behandlingssted. Det er en forudsætning for dækning, at den behandlende læge og vores læge er enige i, hvorvidt sikrede skal hjemtransporteres til Danmark eller overføres til andet egnet behandlingssted Hjemtransport af afdøde, inkl. udgifter til lovbefalede foranstaltninger, f.eks. balsamering og zinkkiste eller udgifter til kremering og/eller begravelse på stedet efter de pårørendes ønske. Vælges begravelse på stedet, erstattes maksimalt med et beløb svarende til, hvad en hjemtransport af afdøde ville koste Medrejsende sikrede under 18 år er berettiget til hjemtransport, dersom forældre eller alle rejseledsagere bliver hjemtransporteret på grund af sygdom, tilskadekomst eller død Indhentning af fastlagt rejserute efter endt behandling til det sted, hvor sikrede, i henhold til den planlagte rejserute, skulle befinde sig Hjemrejse i de tilfælde, hvor planmæssigt rejseforløber overskredet eller ikke kan genoptages af medicinske årsager En eventuel forlængelse af dækning for hjemtransportudgifter ud over forsikringsperioden i tilfælde, hvor sikredes planlagte rejserute ikke kan gennemføres af lægelige årsager Kontakt til vores alarmcentral. 2.5 Undtagelser ved hjemtransport Forsikringen dækker ikke udgifter til: Hjemtransport fra Færøerne eller Grønland ved sygdom eller tilskadekomst i det omfang, hjemtransporten er omfattet af Den offentlige Rejsesygesikring Hjemtransport af afdøde, rejseledsager og/eller medrejsende sikrede under 16 år i det omfang, hjemtransporten er omfattet af Den offentlige Rejsesygesikring Hjemtransport som følge af sikredes udøvelse af, eller træning i forbindelse med, professionel sport Hjemtransport som følge af sikredes frygt for smittefare. 3 Afbestilling Denne dækning omfatter også afbestilling af rejser i Danmark, hvis ferien foregår i lejet feriebolig og strækker sig over minimum tre overnatninger. Ophold på feriecentre, højskoler og på festivalpladser sidestilles med ferie i lejet feriebolig. Se øvrige vilkår for afbestilling under pkt. 3, dog undtaget pkt

10 3.1 Maksimal erstatning Erstatningen kan højst andrage kr. pr. person pr. rejse. 3.2 Hvordan beregnes erstatningen Forsikringen dækker den del af rejsens pris for de sikrede, som rejsearrangøren kan kræve betalt, når en af forsikringen omfattet begivenhed indtræder. Hvis rejsen er individuelt arrangeret (f.eks. bil rejse) dækkes forudbetalte, ikke refunderbare transport- og opholdsudgifter i relation til rejsen. 3.3 Hvad dækker Afbestillingsforsikringen Forsikringen dækker, når sikrede ikke kan påbegyndes rejse på grund af død eller alvorlig akut sygdom, som kræver hospitalsindlæggelse af sikrede, dennes pårørende (se pkt.1.2) eller en rejseledsager (se pkt.1.3). Forsikringen dækker endvidere, hvis sikrede eller en rejseledsager bliver skut syg eller kommer til skade, og der foreligger en lægelig vurdering af: at det er uforsvarligt at rejse, fordi det kan forværre sygdommen/tilskadekomsten væsentligt eller i øvrigt skade helbredet alvorligt eller at almentilstanden på grund af sygdommen/tilskadekomsten er sådan, at det er urimeligt at rejse Desuden dækker forsikringen ved: Brand, eksplosion, indbrud eller oversvømmelse i sikredes private bolig eller egen virksomhed umiddelbart før afrejsen, der gør det tvingende nødvendigt for sikrede at blive i Danmark. Ved brand, eksplosion eller indbrud skal der foreligge en politirapport. Bedrageri mod sikrede egen virksomhed umiddelbart før afrejsen, som gør det tvingende nødvendigt at blive i Danmark. Det er et krav, at der foreligger en politirapport. Overenskomststridig arbejdsnedlæggelse i sikredes virksomhed foretaget umiddelbart før afrejsen. Afbestilling af rejsen som følge af at sikrede, af medicinske grunde, ikke kan modtage en vaccination, som pludseligt og uforudseeligt indføres som krav for indrejse i det land, hvortil sikrede skal rejse. 3.4 Hvornår indtræder dækningen Forsikringen træder i kraft på den dato, der er angivet på policen. Det er en forudsætning for dækning af afbestilling, at forsikringen bestilles og betales senest ved bestilling af den første rejse, som afbestillingsforsikringen skal dække, dog senest ved betaling af depositum til rejsearrangøren. 3.5 Undtagelser til Afbestillingsforsikringen Forsikringen dækker ikke såfremt: Den afbestilte rejse er et delarrangement, idet forsikringen alene dækker afbestilling inden afrejse fra Danmark. 10

11 3.5.2 Årsagen til afbestillingen er en anden end de under pkt. 3.3 anførte dækningsberettigede årsager. Der ydes således ikke erstatning, hvis afbestillingen f.eks. skyldes fortrydelse eller ændrede rejseplaner Sygdommen/tilskadekomsten, der er årsag til afbestillingen, var til stede, da rejsen blev bestilt, og behandlingsbehovet med rimelighed kunne forventes inden afrejsen Sikrede var under udredning for en evt. sygdom/tilskadekomst, da rejsen blev bestilt, og sygdommen/tilskadekomsten er årsag til afbestillingen. 3.6 Særlig dækning for bilrejsende (erstatningsbil) Der kan stilles en erstatningsbil til rådighed, hvis en planlagt bilferie til udlandet ikke kan gennemføres som følge af, at sikredes bil i Danmark inden feriens planlagte starttidspunkt bliver ramt af en skade, som er omfattet af bilens kaskoforsikring. Hvis bilen ikke er kaskoforsikret, dækker vi, hvis skaden ville være dækket af en sædvanlig kaskoforsikring. Dækningen er betinget af, at skaden ikke kan udbedres inden feriens planlagte starttidspunkt. Ved totalskade eller tyveri af bilen før feriens startdækker forsikringen, såfremt erstatningen for bilen er betalt mindre end 14 dage før feriens planlagte starttidspunkt eller endnu ikke er betalt Hvordan beregnes erstatningen Såfremt den sikrede er berettiget til erstatning, dækkes udgifterne til leje af en erstatningsbil, der i størrelse og model svarer til sikredes egen bil. Vi er berettiget, men ikke forpligtet til at anvise et udlejningsfirma. Erstatningsbil stilles til rådighed i den periode, som rejsen var planlagt til at vare, dog udgør den maksimale erstatning kr. Dækningen er betinget af, at bilferien gennemføres, og at original lejekontrakt indsendes hertil. Det er en betingelse for at stille en erstatningsbil til rådighed, at sikrede har haft gyldigt førerbevis i mindst 6 måneder, og at sikrede ved lejemålets indgåelse kan fremvise gyldigt førerbevis Undtagelser Dækningen omfatter kun personbiler og ikke motor-cykler, camping- eller påhængsvogne, autocampere og lignende. Udgifter til brændstof, olie, sprinklervæske og lignende dækkes ikke. 3.7 Anmeldelse af skade Anmeldelse ved afbestilling af rejse Beskrivelse af årsagen til afbestillingen skal hurtigst muligt indsendes til os. Samtidig opgøres tabet, som skal dokumenteres ved rejsebevis, faktura frarejsebureau eller lignende. Ved afbestilling på grund af sygdom eller tilskadekomst skal der udfyldes en lægeattest ( afbestillingsattest ), som fås ved henvendelse til os. Vi betaler gebyret til lægen for udfyldelse af attesten. 11

12 3.7.2 Lægeerklæring ved afbestilling af rejse som følge af sygdom eller tilskadekomst Det er en betingelse for dækning, at der foreligger en nøje specifikation fra egen læge eller behandlende læge, og at denne specifikation kan tiltrædes af vores læge Refusion fra rejsearrangøren Eventuelle beløb, der kan kræves refunderet af rejsearrangøren, skal fratrækkes i erstatningsopgørelsen, og den sikrede er derfor forpligtet til at underrette rejsearrangøren, så snart det står klart, at rejsen må afbestilles. 4 Ødelagte feriedag Denne dækning omfatter også erstatning for ødelagte feriedage under rejser i Danmark, hvis ferien foregår i lejet feriebolig og strækker sig over minimum tre overnatninger. Ophold på feriecentre, højskoler og på festivalpladser sidestilles med ferie i lejet feriebolig. 4.1 Maksimal erstatning Den samlede erstatning kan maksimalt udgøre kr. pr. person pr. rejse Erstatning for ødelagte feriedage Der ydes erstatning for ødelagte feriedage: Hvis en af de sikrede på grund af tilskadekomst eller akut opstået sygdom hospitalsindlægges eller ordineres sengeleje/indendørs ophold af den behandlende læge på feriestedet Hvis en af de sikrede på grund af tilskadekomst eller akut opstået sygdom hjemtransporteres efter lægeordination Hvis en af de sikrede fungerer som sygeledsager efter reglerne i pkt Hvis en af de sikrede hjemkaldes efter reglerne i pkt. 4.4, forudsat at rejsen ikke genoptages, og den pårørende ikke var syg, før sikrede påbegyndte sin rejse Hvordan beregnes erstatningen Erstatningen udgør rejsens pris pr. dag for de feriedage, som bliver ødelagt som følge af et af ovennævnte forhold. Der ydes erstatning til alle sikrede, som deltager i rejsen. Dog ydes der maksimalt erstatning en gang pr. person pr. ødelagt feriedag. Ved lægebesøg, hvor der ordineres sengeleje/indendørs ophold, yder vi erstatning fra den dag, der søges læge, hvis sygdommen/tilskadekomsten er af mere end én dags varighed. Der ydes ikke erstatning for sengeleje/indendørsophold før første lægebesøg. Erstatning i henhold til pkt beregnes fra den dag, hjemtransporten blev lægeordineret til datoen for den planlagte hjemkomst Rejse via rejsearrangør Rejsens pris pr. dag udregnes på baggrund af det beløb, som de(n) sikrede har betalt rejsearrangøren for rejsen, divideret med det antal dage, som rejsen skulle vare. 12

13 4.1.8 Individuelt arrangeret rejse Individuelt arrangeret rejse Rejsens pris udregnes som summen af afholdte, ikke refunderbare transportudgifter og dokumenterede udgifter til ophold (eksklusiv fortæring). Prisen pr. dag udgør herefter denne sum divideret med det antal dage, som rejsen skulle vare Bilferie Ved bilferie beregnes rejsens pris på baggrund af kørselsudgifterne mellem hjem og feriens bestemmelsessted og retur ad korteste rute efter statens takster ved tjenestekørsel over km. med tillæg af dokumenterede opholdsudgifter (eksklusiv fortæring). Rejsens pris pr. dag udgør herefter ovennævnte beløb divideret med antallet af dage, som rejsen var planlagt at skulle vare. Hvis ikke alle i bilen er sikret efter denne police, ydes forholdsmæssig dækning Dokumentation Sikrede skal selv fremskaffe lægeerklæring om ordineret sengeleje/indendørs ophold fra den lokale, behandlende læge. Ved sygdom eller tilskadekomst skal lægeerklæringen fra den lokale, behandlende læge indsendes sammen med dokumentation for rejsens pris og planlagte varighed, f.eks. i form af rejsebevis eller anden dokumentation. Lægeerklæringen skal indeholde oplysninger om, i hvilket tidsrum der er ordineret sengeleje, indendørsophold eller hvornår lægen ordinerede hjemtransport. Hvis erklæringen ikke udtaler sig klart herom, foretager vores læge, på baggrund af den stillede diagnose, en vurdering af, om sikrede er berettiget til erstatning og for hvilken periode. 4.2 Sygeledsagelse Hvis en eller flere rejseledsagere jf. pkt. 1.3 på grund af en sikredes tilskadekomst, akut lægedokumenteret sygdom eller død afbryder sin rejserute eller får sin hjemrejse forsinket, dækkes maksimalt 3 rejseledsageres rimelige og nødvendige ekstraudgifter til: Hotelophold med indtil kr. pr. person pr. døgn eksklusiv forplejning Indhentning at fastlagt rejserute eller hjemrejse. Rimelige og nødvendige udgifter til hotelophold og forplejning dækkes ved en eventuel forlængelse udover feriens planlagte varighed. Erstatningen for hotelophold og forplejning kan maksimalt udgøre kr. pr. person pr. døgn. Ved samtidig anvendelse af dækningerne efter pkt. 4.2 og 4.3 ydes der maksimalt dækning for 3 personer i alt. Medrejsende sikrede under 18 år er berettiget til hjemrejse, dersom forældre eller alle rejseledsagere hjemsendes på grund af sygdom, tilskadekomst eller død. 4.3 Tilkaldelse Vi dækker udgifter til rejse og ophold til maksimalt 3 personer, der fra Danmark kaldes ud til sikrede på grund af dennes alvorlige, akutte sygdom, alvorlige tilskadekomst eller død. 13

14 Udgifter til hotel og forplejning erstattes med op til1.250 kr. pr. person pr. døgn. Dækningen er betinget af forudgående aftale med vores alarmcentral Dækning af tilkaldte personer Forsikringen omfatter de tilkaldte personer ved akutsygdom, tilskadekomst og hjemtransport, jf. afsnit 2, såfremt personerne ikke er dækket via Den offentlige Rejsesygesikring eller anden forsikring. 4.4 Hjemkaldelse Vi dækker rimelige og nødvendige ekstra rejseomkostninger, sikrede påføres som følge af, at en ferierejse må afbrydes før planlagt på grund af: Pårørende i Danmark dør eller bliver hospitalsindlagt som følge af alvorlig og akut sygdom eller alvorligt ulykkestilfælde. Se pkt. 1.2 vedrørende hvem, der er pårørende Væsentlige ændringer i sikredes private eller arbejdsmæssige forhold, der dokumenteret kræver sikredes øjeblikkelige tilstedeværelse af økonomiske årsager (f.eks. brand, eksplosion, indbrud eller oversvømmelse). Medrejsende sikrede under 18 år er berettiget til dækningen, når forældre eller alle rejseledsagere bliver hjemkaldt på grund af en dækningsberettiget skade. Forsikringen dækker endvidere rimelige omkostninger til returrejse til feriestedet (maksimalt fly på økonomiklasse), hvis der på tidspunktet for returrejsen resterer mindst 7 dage af feriens planlagte varighed. Hvis returrejse foretages, ydes ikke erstatning for ødelagte feriedage, jf. pkt Hjemtransport af bil - gælder kun ved rejser inden for Europa Udgifter til hjemtransport af bil dækkes i forbindelse med sygeledsagelse eller hjemkaldelse. Foregår rejsen i bil, kan andre transportmidler end bilen benyttes til hjemtransport, hvis der er tale om en dækningsberettiget skade, i henhold til pkt. 4.2 (sygeledsagelse) eller pkt. 4.4 (hjemkaldelse), og der træffes forudgående aftale herom med vores alarmcentral. I et sådant tilfælde dækker forsikringen også udgifter til hjemtransport af bilen, forudsat at ingen af de andre rejsedeltagere er i stand til at føre bilen hjem. 4.6 Overfaldsdækning Bliver en sikret overfaldet af en person, og der sker påviselig personskade af sikrede, dækkes det beløb, en skadevolder efter dansk retspraksis skulle betale i henhold til Erstatningsansvarsloven. Overfaldet skal uden unødigt ophold anmeldes til politiet. Lokal læge/hospital skal konsulteres umiddelbart efter overfaldet. Dækningen er begrænset til 1 mio. kr. pr. person. Opnår sikrede erstatning fra overfaldsmanden eller anden erstatningsansvarlig, eller i henhold til Lov om erstatning fra staten til ofre for 14

15 forbrydelse eller lignende lovgivning i det land, hvor overfaldet er sket, fratrækkes denne i erstatningen. 4.7 Krisehjælp Forsikringen giver ret til kriseterapi til de sikrede, som under rejse kommer ud for en af nedenstående hændelser, som har medført en akut psykisk krise: Røveri Overfald eller trusler Ulykke Brand, eksplosion eller indbrud Trafikulykke Terroraktion, krig eller en krigslignende tilstand Naturkatastrofer. Vores alarmcentral afgør, hvorvidt der skal iværksættes krisehjælp. Forsikringen omfatter kriseterapi på stedet og afsluttes senest ved ankomst til Danmark. Kriseterapien ydes af vores alarmcentral, som vurderer behovet og træffer endelig beslutning om udsendelse af et kriseteam. 4.8 Evakueringsdækning Hvis de danske myndigheder anbefaler evakuering eller hjemrejse fra et område, hvor der udbryder eller er overhængende fare for udbrud af krig, krigslignende tilstande, terroraktioner, naturkatastrofer, neutralitetskrænkelser, oprør eller borgerlige uroligheder, dækkes rimelige og nødvendige ekstraudgifter, sikrede påføres i denne anledning. Det er en betingelse, at sikrede hurtigst muligt følger de danske myndigheders anbefalinger. Der ydes dækning for tab eller beskadigelse af rejsegods som følge af evakuering eller hjemrejse, som omtalt i forrige afsnit. Erstatningen opgøres efter de regler, der gælder for rejsegods, afsnit 6. Bliver sikrede tilbageholdt af myndighederne i et land som følge af krig, krigslignende tilstande, terroraktioner, naturkatastrofer, neutralitetskrænkelser, oprør eller borgerlige uroligheder, dækker forsikringen i op til 3 måneder de dokumenterede og afkrævede ekstraudgifter til ophold og indenrigstransport med maksimalt kr. samt ekstraudgifter til forplejning med op til 650 kr. pr. person pr. døgn. Dækningen er betinget af, at sikrede har fulgt det danske udenrigsministeriums anbefalinger om evakuering mv. 4.9 Redning og eftersøgning Forsikringen dækker nødvendige udgifter til eftersøgning og redning af de(n) sikrede med indtil kr. pr. person pr. rejse. Dækningen er subsidiær i forhold til den assistance, lokale myndigheder normalt yder i forbindelse med redning og eftersøgning. Det er en betingelse for dækning, at: vores alarmcentral kontaktes omgående, når en eftersøgning/redning bliver nødvendig hændelsen er anmeldt til det lokale politi/myndighed, og at eftersøgningen/redningen er sat i gang af de danske myndigheder eller af det danske udenrigsministerium. 15

16 Vores alarmcentral står for at arrangere eftersøgningen, koordineringen og kontakten til myndigheder og organisationer Undtagelser til redning og eftersøgning Hvis flere personer efterlyses som en gruppe, fordeles eftersøgning/redningsudgifterne ligeligt på antallet af eftersøgte. Uanset antallet af tegnede forsikringer og sikrede kan den maksimale erstatning pr. skadetilfælde ikke overstige 1 mio. kr. Hvis sikrede har undladt at fortælle pårørende, hvor han/hun befinder sig eller rejser rundt, og familien ønsker kontakt, anses dette ikke som en dækningsberettiget grund til eftersøgning Forsikringen dækker ikke Eftersøgningsbehov forårsaget af, at sikrede har udvist grov uagtsomhed Eftersøgning af sikrede med eksisterende psykiske lidelser, der er årsag til bortkomsten Omkostninger til eftersøgning/redning i tilfælde af kidnapning eller kapring. 5 Andre dækninger 5.1 Forsinket fremmøde Hvis sikrede ved ud- eller hjemrejsen uforskyldt og uforudseeligt møder for sent til rejsearrangørens fly, bus, skib, tog eller et offentligt transportmiddel, erstatter vi rimelige og nødvendige merudgifter til indhentning af fastlagt rejserute. Desuden dækker forsikringen rimelige og nødvendige merudgifter, hvis sikrede forsinkes ved flyskift til og fra samme lufthavn, såfremt der er minimum 2 timer mellem flyenes planlagte ankomst og afgang. Erstatningen ved udrejse ydes med maksimalt det beløb, sikrede har betalt rejsearrangøren for sin ferierejse. Ved hjemrejsen ydes erstatning med maksimalt kr. pr. person. 5.2 Forsinket udrejse eller hjemrejse Er sikredes udrejse fra Danmark eller hjemrejse til Danmark med fly, tog, skib eller bus forsinket med mere end 5 timer, betaler vi en godtgørelse på 650 kr. pr. person pr. påbegyndt døgn, forsinkelsen varer, dog højst kr. i alt pr. person. Forsinkelsen beregnes i forhold til det på rejsebeviset anførte udrejse- henholdsvis hjemrejsetidspunkt og sted, og eventuelle ændringer hertil, der er meddelt inden rejsens begyndelse. Det er en betingelse for at opnå erstatning, at: forsinkelsen skyldes klimatiske forhold eller mekaniske årsager på transportmidlet og 16

17 der er tale om forsinkelse af det transportmiddel, som skal bringe sikrede direkte fra eller til Danmark ved ud-/eller hjemrejsen. Forsinkelse ved flyvning til og fra Færøerne eller Grønland samt inden for Grønland erstattes ikke. Ved en eventuel forlængelse af rejseperioden på grund af en dækningsberettiget forsinkelse af hjemrejsen forlænges forsikringens dækningsperiode tilsvarende. Dokumentation fra transportselskabet for forsinkelsen, varigheden og årsagen skal indsendes til os. 5.3 Skade på feriebolig Kan hotelværelse eller feriebolig (herunder telt, campingvogn, autocamper og camplet) ikke benyttes på grund af en skade herpå, betales eventuelle merudgifter til indlogering i tilsvarende feriebolig af samme standard. Erstatningen kan maksimalt andrage kr. pr. uge og kr. pr. rejse sammenlagt for alle sikrede. 5.4 Selvrisiko ved skade på lejet personbil, motorcykel eller knallert Maksimal erstatning Forsikringen dækker med indtil kr. Sikrede skal selv betale de første kr. af selvrisikobeløbet Hvem og hvad dækkes De sikrede, der står som lejere på lejekontakten, er dækket af forsikringen. Forsikringen dækker, når sikrede er opkrævet en selvrisiko af udlejeren ved skade på lejet personbil, motorcykel eller knallert. Det er en betingelse for erstatning, at køretøjet er ansvars-, tyveri- og kaskoforsikret, samt at køretøjet er lejet gennem et udlejningsfirma Dokumentation Dokumentation for betaling af selvrisiko, i form af udtog fra kreditkort eller lignende, original lejekontrakt og skaderapport skal indsendes sammen medskadeanmeldelsen Undtagelse Forsikringen dækker ikke, hvis føreren ikke havde ret til at føre køretøjet i henhold til lejekontrakten eller lovgivningen i det land, udlejningen sker. 5.5 Ansvarsdækning og sikkerhedsstillelse FDM Rejseforsikring dækker ansvar for skade på hotelværelse eller lejet feriebolig og indbo beroende heri. Der gælder en selvrisiko på 500 kr. pr. skadetilfælde. Hvis der opstår konflikter på rejsen, hvad angår erstatningskrav, der er omfattet af forsikringen, stiller vi sikkerhed med op til kr. pr. skade. 17

18 6 Rejsegodsdækningen 6.1 Forsinket bagage Rimelige og nødvendige udgifter til erstatningskøb dækkes, hvis sikredes indskrevne bagage forsinkes i mere end 5 timer i forhold til sikredes eget ankomst tidspunkt til bestemmelsesstedet uden for Danmark. Der erstattes indtil 650 kr. pr. stk. forsinket bagage pr. døgn, dog maksimalt kr. pr. stk. forsinket bagage. Den samlede erstatning kan maksimalt udgøre kr. pr. skade pr. rejse Dokumentation Sikrede skal indsende original kvittering for erstatningskøbet og dokumentation fra transportselskabet for forsinkelsen i form af P.I.R. rapport. Bagagemærker og kvittering for returnering af den forsinkede bagage samt flybilletter/rejseplan skal ligeledes indsendes til os. 6.2 Forveksling eller beskadigelse af rejsegods Forveksling eller beskadigelse af privat indbo og andre private ejendele, der medbringes eller sendes som rejsegods, dækkes med indtil kr. Dækningssummen ved beskadigelse af cykler er begrænset til kr. pr. cykel pr. forsikringsbegivenhed Undtagelser Forsikringen dækker ikke: Tyveri Bortkomst eller beskadigelse af indskrevet bagage Glemte, tabte og forlagte genstande Genstande, der helt eller delvist anvendes erhvervsmæssigt Skader som skyldes dårlig emballage eller udflyden af medbragte væsker Skader, der alene består i almindelig ramponering af kufferter og tasker Erstatningsopgørelse Erstatning for genstande, der er købt som nye inden for de sidste 2 år før skaden, erstattes med genanskaffelsesprisen på opgørelsestidspunktet for tilsvarende nye genstande uden fradrag (nyværdi) For andre genstande kan der foretages et rimeligt fradrag for værdiforringelse som følge af alder, brug, mode, nedsat anvendelighed eller andre omstændigheder Private optagelser på hukommelseskort, film, bånd, manuskripter og lignende erstattes kun med udgiften til genanskaffelse af anvendt råmateriale FDM Forsikring kan erstatte en skade ved at: sætte beskadigede genstande i væsentlig samme stand som før skaden godtgøre værdiforringelsen 18

19 overtage genstandene mod at levere genstande svarende til de skaderamte (ved nyværdi tilsvarende nye genstande) overtage genstandene mod at betale kontant erstatning Cykler erstattes med følgende procent af genanskaffelsesprisen for en tilsvarende cykel: Cyklens alder % Cyklens alder % 0-1 år 100 % år 35 % 1-2 år 90 % år 31 % 2-3 år 81 % år 28 % 3-4 år 73 % år 25 % 4-5 år 66 % år 22 % 5-6 år 59 % år 19 % 6-7 år 53 % år 16 % 7-8 år 48 % år 13 % 8-9 år 43 % 18 år - 10 % 9-10 år 39 % Erstatningen kan ikke overstige kr. pr. cykel pr. forsikringsbegivenhed. Dokumenteres cyklen købt som brugt, fuldstædig istandgjort, beregnes ovennævnte procenter fra købstidspunktet ud fra genanskaffelsesprisen for en tilsvarende brugt cykel. 6.3 Anmeldelse af skade Enhver skade skal anmeldes til os hurtigst muligt efter hjemkomsten. Hærværk og overfald skal desuden anmeldes til det lokale politi, og kvittering for anmeldelse fra politiet indsendes til os. Dokumentation for kravet skal indsendes sammen med skadeanmeldelsen. Ved beskadigelse af transporteret rejsegods skal kvittering fra luftfartsselskabet/busselskabet indsendes til os sammen med billetten/rejsebeviset. 7 Anmeldelse af skade ved akut sygdom, tilskadekomst m.m. 7.1 Kontakt Den offentlige Rejsesygesikring i forbindelse med: Alvorlig sygdom Tilskadekomst Hospitalsophold Dødsfald. Ved rejse indtil 30 dages varighed i Den offentligere Rejsesygesikrings dækningsområde, jf. pkt

20 Se sundhedskortet (sygesikringsbeviset) vedrørende kontaktoplysninger til Den offentlige Rejsesygesikring. Ved hjemtransport fra Færøerne eller Grønland kontaktes Den offentlige Rejsesygesikring. Ved hjemtransport i øvrigt kontaktes vores alarmcentral. Se venligst kontaktoplysninger på rejsekortet. 7.2 Kontakt vores alarmcentral i forbindelse med: Hjemtransport Akut sygdom Tilskadekomst Hospitalsophold Dødsfald. Ved rejse uden for Den offentlige Rejsesygesikrings dækningsområde, jf. pkt. 11, eller ved skade efter 30 dages rejse Hjemtransport Ved alvorlig sygdom eller tilskadekomst skal vores alarmcentral straks underrettes. Vores rådgivende læge vil i samråd med den behandlende læge (hospitalet) træffe afgørelse om eventuel hjemtransport, herunder hvornår og hvordan. Såfremt sikrede selv arrangerer hjemtransporten, dækkes maksimalt med et beløb svarende til, hvad hjemtransporten ville have kostet, hvis den var arrangeret af vores alarmcentral Akut sygdom eller tilskadekomst I tilfælde af akut sygdom eller tilskadekomst kan sikrede altid kontakte vores alarmcentral, som kan betale eller formidle betaling for dækningsberettiget lægebehandling, medicin etc. Sikrede har pligt til at give vores alarmcentral alle informationer, der kan belyse sagen, herunder oplysninger om eventuel forsikring i andet selskab Hospitalsophold eller dødsfald Ved hospitalsophold eller dødsfald skal anmeldelse ske til vores alarmcentral hurtigst muligt. Dokumenterede udgifter hertil refunderes over forsikringen. 7.3 Effektiv skadehjælp Vores alarmcentral yder assistance og skadeservice direkte på feriestedet. Dette indebærer, at sikrede i nødstilfælde helt eller delvist kan få afgjort en dækningsberettiget skade under rejsen. Udbetalingen vil være af begrænset omfang og betinget af det øjeblikkelige individuelle behov for økonomisk hjælp, idet den endelige skadebehandling vil ske, når sikrede kommer hjem fra ferierejsen. Dokumenterede telefonudgifter til vores alarmcentral og selskabet er dækket. 20

Forsikringsbetingelser. Afbestillingsforsikring. 0107 Familieforsikring

Forsikringsbetingelser. Afbestillingsforsikring. 0107 Familieforsikring Afbestillingsforsikring 007 Familieforsikring Pkt. 4 5 6 7 8 9 0 Tekst Sikrede Hvilke typer rejser er dækket Geografisk område Forsikringssum Forsikringsperiode Dækningsomfang Undtagelser Særlige forhold

Læs mere

30. Ferierejsedækning EU/EØS/Schweiz. (Ikke forhandlet mellem Rådet for Dansk Forsikring og Pension og Forbrugerrådet).

30. Ferierejsedækning EU/EØS/Schweiz. (Ikke forhandlet mellem Rådet for Dansk Forsikring og Pension og Forbrugerrådet). 30. Ferierejsedækning EU/EØS/Schweiz. (Ikke forhandlet mellem Rådet for Dansk Forsikring og Pension og Forbrugerrådet). 30.1. Sikrede. (Gælder kun, hvis det fremgår af din police). For ferierejsedækningen

Læs mere

Årsrejseforsikring. Forsikringsbetingelser nr. 7-35. med afbestillingsforsikring

Årsrejseforsikring. Forsikringsbetingelser nr. 7-35. med afbestillingsforsikring Årsrejseforsikring Forsikringsbetingelser nr. 7-35 med afbestillingsforsikring Forsikringsbetingelser for Årsrejseforsikring Indholdsfortegnelse Årsrejseforsikring...3 1 Hvem er sikret...3 2 Hvilke typer

Læs mere

Nedenfor beskrives mere specifikt, hvad der er omfattet af rejsesygesikringen.

Nedenfor beskrives mere specifikt, hvad der er omfattet af rejsesygesikringen. N O T A T Dækningsområdet for rejsesygesikringen pr.1. januar 2008 Den 1. januar 2008 træder de nye regler om rejsesygesikringen i kraft. Der sker 2 ændringer: Dækningsområdet indskrænkes og dækning af

Læs mere

REJSEFORSIKRING. Forsinket fremmøde & Ændret afgangstid

REJSEFORSIKRING. Forsinket fremmøde & Ændret afgangstid REJSEFORSIKRING Forsinket fremmøde & Ændret afgangstid SÅDAN ER DU DÆKKET MED FORSINKET FREMMØDE & ÆNDRET AFGANGSTID Europæiske Rejseforsikring har en forsikring til dig, der gerne vil være dækket, hvis

Læs mere

AFBESTILLINGSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER

AFBESTILLINGSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER AFBESTILLINGSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER AFBESTILLINGSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER AFBESTILLINGSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER NR. 3109 i tilslutning til Forsikringsaftaleloven i Danmark

Læs mere

den offentlige rejsesygesikring. Bemærk, at den offentlige rejsesygesikring dækket af denne rejseforsikring og håndteret af Gouda.

den offentlige rejsesygesikring. Bemærk, at den offentlige rejsesygesikring dækket af denne rejseforsikring og håndteret af Gouda. 3 Gouda Rejseforsikring har egen alarmcentral, som har til huse i København. På Gouda Alarmcentral i Danmark sidder rutinerede, danske medarbejdere klar til at hjælpe dig 24 timer i døgnet. Alarmcentralen

Læs mere

Forsikringsvilkår. For. Selandia Afbestillingsforsikring

Forsikringsvilkår. For. Selandia Afbestillingsforsikring Forsikringsvilkår For Selandia Afbestillingsforsikring Selandia Rejseforsikring Forsikrings Agentur ApS Korskildeeng 5 2670 Greve CVR. Nr. 35813691 Info@selandiarejseforsikring.dk www.selandiarejseforsikring.dk

Læs mere

Info om forsikringsforhold for elever under skolerejser med Vojens Gymnastik- og Idrætsefterskole.

Info om forsikringsforhold for elever under skolerejser med Vojens Gymnastik- og Idrætsefterskole. - REJSEFORSIKRING Info om forsikringsforhold for elever under skolerejser med Vojens Gymnastik- og Idrætsefterskole. VGIE har tegnet en skolerejseforsikring for skolens elever. Rejseforsikringen er tegnet

Læs mere

GOUDA AFBESTILLINGSFORSIKRING

GOUDA AFBESTILLINGSFORSIKRING GOUDA AFBESTILLINGSFORSIKRING BETINGELSER NR. 722 1 Vær opmærksom på At en del af dækningen (7.1 l) bortfalder, hvis du ikke bestiller rejseforsikring hos Gouda til rejsen samtidig med denne afbestillingsforsikring.

Læs mere

Forskelsbilag - Rejseforsikring

Forskelsbilag - Rejseforsikring Forskelsbilag - Rejseforsikring Vilkår nr. RE-8 - juni 2017 Hvem dækker forsikringen Afsnit 1.B Dækning for delebørn og andre børn. Andre familiemedlemmer. Har dine og din nuværende ægtefælles/ samlevers

Læs mere

Gælder i 1 år på alle ferierejser Den enkelte rejse må maksimalt vare 1 måned SIKKERHED UD OVER ALLE GRÆNSER

Gælder i 1 år på alle ferierejser Den enkelte rejse må maksimalt vare 1 måned SIKKERHED UD OVER ALLE GRÆNSER årsrejseforsikring enkeltperson eller husstand Gælder i 1 år på alle ferierejser Den enkelte rejse må maksimalt vare 1 måned SIKKERHED UD OVER ALLE GRÆNSER GOUDA REJSEFORSIKRING SIKKERHED UD OVER ALLE

Læs mere

SENIOR Til rejser i hele verden for personer, der er fyldt 70 år Til rejser under 3 måneders varighed

SENIOR Til rejser i hele verden for personer, der er fyldt 70 år Til rejser under 3 måneders varighed seniorre jseforsikring SENIOR Til rejser i hele verden for personer, der er fyldt 70 år Til rejser under 3 måneders varighed SIKKERHED UD OVER ALLE GRÆNSER GOUDA REJSEFORSIKRING SIKKERHED UD OVER ALLE

Læs mere

Rejseforsikring Verden Vilkår nr. RE-7, januar 2015

Rejseforsikring Verden Vilkår nr. RE-7, januar 2015 Rejseforsikring Verden Vilkår nr. RE-7, januar 2015 Tlf.: 33 11 77 55 www.lb.dk Tlf.: 33 15 15 45 www.bauta.dk Tlf.: 33 32 22 00 www.runa.dk Tlf.: 33 91 66 88 www.fdmforsikring.dk LB Forsikring Forsikringsaktieselskab

Læs mere

Rejseforsikring. Du kan rejse op til 18 måneder. Bestil online på www.er.dk

Rejseforsikring. Du kan rejse op til 18 måneder. Bestil online på www.er.dk Rejseforsikring Du kan rejse op til 18 måneder Bestil online på www.er.dk Hvorfor en rejseforsikring? Det er altid en god ide at forsikre dig, inden du rejser både i Europa og resten af verden. I 2008

Læs mere

GOUDA AFBESTILLINGSFORSIKRING

GOUDA AFBESTILLINGSFORSIKRING GOUDA AFBESTILLINGSFORSIKRING BETINGELSER NR. 722 1 Vær opmærksom på At en del af dækningen (7.1 l) bortfalder, hvis du ikke bestiller rejseforsikring hos Gouda til rejsen samtidig med denne afbestillingsforsikring.

Læs mere

Afbestillingsforsikring

Afbestillingsforsikring Afbestillingsforsikring Afbestillingsforsikring Afbestillingsforsikring Forsikringsbetingelser nr. 04101 Gyldig fra den 1. januar 2013 1.1 Hvordan er du forsikret? Forsikringen dækker ved, 1) afbestilling

Læs mere

Sammenligning af Rejseforsikringsbetingelser 5041 v/ RP 1405

Sammenligning af Rejseforsikringsbetingelser 5041 v/ RP 1405 Sammenligning af Rejseforsikringsbetingelser 5041 v/ RP 1405 Nedenfor er angivet de vigtigste ændringer mellem forsikringsbetingelserne. Skemaet er opbygget som en kronologisk gennemgang af gamle betingelser

Læs mere

Specialvilkår for Årsafbestilling for Erhvervs-Rejse 1 Tillægsdækning til vilkår 6434-2

Specialvilkår for Årsafbestilling for Erhvervs-Rejse 1 Tillægsdækning til vilkår 6434-2 Specialvilkår for Årsafbestilling for Erhvervs-Rejse 1 Tillægsdækning til vilkår 6434-2 Indhold Hvor kan I henvende jer? Et par ord til indledning Værd at vide, før I læser vilkårene Generelt om vilkårene

Læs mere

Til rejser i hele verden for unge under 35 år Fra 2 dage til 18 måneder SIKKERHED UD OVER ALLE GRÆNSER

Til rejser i hele verden for unge under 35 år Fra 2 dage til 18 måneder SIKKERHED UD OVER ALLE GRÆNSER ungdomsrejseforsikring ungdom Til rejser i hele verden for unge under 35 år Fra 2 dage til 18 måneder SIKKERHED UD OVER ALLE GRÆNSER GOUDA REJSEFORSIKRING SIKKERHED UD OVER ALLE GRÆNSER ungdomsrejseforsikring

Læs mere

HJEMREJSEFORSIKRING Au Pair forsikring Danmark Indholdsfortegnelse

HJEMREJSEFORSIKRING Au Pair forsikring Danmark Indholdsfortegnelse HJEMREJSEFORSIKRING Au Pair forsikring Danmark Indholdsfortegnelse KAPITEL 1 - GENERELLE BESTEMMELSER... 2 1 Forsikringstager/forsikrede personer... 2 2 Ikrafttrædelse... 2 3 Geografisk område... 2 4 Forsikringens

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Hundeforsikring

Forsikringsbetingelser for Hundeforsikring Forsikringsbetingelser for Hundeforsikring Indholdsfortegnelse for Hundeforsikring 1. Fællesbestemmelser 1.1. Hvornår skal præmien m.m. betales? 1.2. Hvordan indeksreguleres forsikringssummer og præmie?

Læs mere

Årsrejseforsikring. Forsikringsbetingelser nr med afbestillingsforsikring

Årsrejseforsikring. Forsikringsbetingelser nr med afbestillingsforsikring Årsrejseforsikring Forsikringsbetingelser nr. 7-36 med afbestillingsforsikring Forsikringsbetingelser for Årsrejseforsikring Indholdsfortegnelse Årsrejseforsikring...3 1 Hvem er sikret...3 2 Hvilke typer

Læs mere

Afbestillingsforsikring

Afbestillingsforsikring Afbestillingsforsikring Afbestillingsforsikring Betingelser Nr. 04101 Afbestillingsforsikring Forsikringsbetingelser nr. 04101 Gyldig fra den 1. januar 2013 1.1 Hvordan er du forsikret? Forsikringen dækker

Læs mere

I. VÆR OPMÆRKSOM PÅ SIDE 2 HVAD GØR JEG, HVIS NÅR DU FÅR BRUG FOR DIN SPIES SUPPLEMENT SIDE 2

I. VÆR OPMÆRKSOM PÅ SIDE 2 HVAD GØR JEG, HVIS NÅR DU FÅR BRUG FOR DIN SPIES SUPPLEMENT SIDE 2 SPIES SUPPLEMENT BETINGELSER NR. 891 KÆRE KUNDE Disse forsikringsbetingelser består af to dele. Først en vejledning i, hvad du skal gøre, hvis du får brug for din SPIES SUPPLEMENT. Derefter de betingelser,

Læs mere

AFBESTILLINGSFORSIKRING Betingelser nr. 722

AFBESTILLINGSFORSIKRING Betingelser nr. 722 AFBESTILLINGSFORSIKRING Betingelser nr. 722 INDHOLDSFORTEGNELSE I VÆR OPMÆRKSOM PÅ... 2 II HVAD GØR JEG, HVIS NÅR DU FÅR BRUG FOR DIN FORSIKRING... 2 III FORSIKRINGSBETINGELSER... 3 1. HVORDAN ER DU FORSIKRET?...

Læs mere

Hundeforsikring. Forsikringsbetingelser version 01-02. Administration ProSam Forsikring Agentur A/S Vestervænget 6, 8381 Tilst

Hundeforsikring. Forsikringsbetingelser version 01-02. Administration ProSam Forsikring Agentur A/S Vestervænget 6, 8381 Tilst Hundeforsikring Forsikringsbetingelser version 01-02 JULI 2012 Administration Vestervænget 6, 8381 Tilst Telefon: 70 228 448 Email: mail@prosam.dk Web: prosam.dk Cover underwritten 100% by Qudos Insurance

Læs mere

Gartnernes Forsikring ... Dansk Jordbrug REJSEFORSIKRING VERDEN. Forsikringsbetingelser nr. 3006-01 Tillæg til Familiens Basisforsikring 2

Gartnernes Forsikring ... Dansk Jordbrug REJSEFORSIKRING VERDEN. Forsikringsbetingelser nr. 3006-01 Tillæg til Familiens Basisforsikring 2 ... Gartnernes Forsikring Dansk Jordbrug REJSEFORSIKRING VERDEN Forsikringsbetingelser nr. 3006-01 Tillæg til Familiens Basisforsikring 2 INDHOLDSFORTEGNELSE AFSNIT SIDE 1.0 Sikrede personer 1 1.1 Forsikringens

Læs mere

Erhvervsrejseforsikring Rejseforsikring til kortere erhvervsrejser

Erhvervsrejseforsikring Rejseforsikring til kortere erhvervsrejser Erhvervsrejseforsikring Rejseforsikring til kortere erhvervsrejser Bestil online på www.er.dk/erhverv Erhvervsrejseforsikring din sikkerhed, når du rejser i forbindelse med dit arbejde Hvorfor en erhvervsrejseforsikring?

Læs mere

AL-MasterCard Gold Basic AL-MasterCard AL-MasterCard Gold AL-MasterCard Platinum Nej Nej Nej Nej

AL-MasterCard Gold Basic AL-MasterCard AL-MasterCard Gold AL-MasterCard Platinum Nej Nej Nej Nej Skal rejsen købes på kortet? Hvad dækker forsikringen? Kombinerede ferie- og Erhvervsrejser kun for AL-MasterCard Gold Basic AL-MasterCard AL-MasterCard Gold AL-MasterCard Platinum Hvor dækker forsikringen?

Læs mere

FORHÅNDSTILSAGN ER EN FORUDSÆTNING FOR DÆKNING

FORHÅNDSTILSAGN ER EN FORUDSÆTNING FOR DÆKNING SENIORRE JSEFORSIKRING FORHÅNDSTILSAGN ER EN FORUDSÆTNING FOR DÆKNING Til rejser i hele verden for personer, der er fyldt 70 år Til rejser under 1 måneds varighed S I K K E R H E D U D O V E R A L L E

Læs mere

HUNDEANSVARSFORSIKRING

HUNDEANSVARSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER Yderligere oplysninger Yderligere oplysninger om dækningerne på denne forsikring kan fås på www.first.dk, www.forsikringsoplysningen.dk eller www.ankeforsikring.dk. Aftalegrundlag

Læs mere

ihi Bupa Rejseforsikring Gældende fra 2009 DKK

ihi Bupa Rejseforsikring Gældende fra 2009 DKK ihi Bupa Rejseforsikring Gældende fra 2009 DKK Vi er med dig overalt ihi Bupa Rejseforsikring er med dig overalt, hvis du bliver syg eller kommer til skade. Også hvis du pludselig skal opereres på et hospital

Læs mere

ÅRSAFBESTILLINGSFORSIKRING. Verden FORSIKRINGSBETINGELSER

ÅRSAFBESTILLINGSFORSIKRING. Verden FORSIKRINGSBETINGELSER ÅRSAFBESTILLINGSFORSIKRING Verden FORSIKRINGSBETINGELSER ÅRSAFBESTILLINGSFORSIKRING Verden FORSIKRINGSBETINGELSER FORSIKRINGSBETINGELSER NR. 5108 i tilslutning til Forsikringsaftaleloven i Danmark 1 INDLEDENDE

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Knallert-forsikring

Forsikringsbetingelser for Knallert-forsikring Forsikringsbetingelser for Knallert-forsikring 14.09.2011 Indholdsfortegnelse for Knallert-forsikring 1. Fællesbestemmelser 1.1. Hvem er dækket? 1.2. Hvad skal du gøre, hvis du kommer ud for en skade?

Læs mere

Afbestillingsforsikring

Afbestillingsforsikring Afbestillingsforsikring For personer der er fyldt 70 år kun gyldig med helbredserklæring/helbredsattest AFBESTILLINGSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER AFBESTILLINGSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER NR.

Læs mere

I - VÆR OPMÆRKSOM PÅ. Tlf.: (+45) 88 20 88 20 Fax: (+45) 88 20 88 21 E-mail: gouda@gouda.dk

I - VÆR OPMÆRKSOM PÅ. Tlf.: (+45) 88 20 88 20 Fax: (+45) 88 20 88 21 E-mail: gouda@gouda.dk REJSEFORSIKRING BETINGELSER NR. 814 KÆRE GOUDA-KUNDE Dette hæfte består af to dele. Først en vejledning i, hvad du skal gøre, hvis du får brug for din rejseforsikring. Derefter de betingelser, der gælder

Læs mere

LEV-Forsikring Forsikringsbetingelser RejsePlus For RejsePlus gælder nedenstående betingelser samt Fællesbestemmelser for Codan Boforsik- ring

LEV-Forsikring Forsikringsbetingelser RejsePlus For RejsePlus gælder nedenstående betingelser samt Fællesbestemmelser for Codan Boforsik- ring RejsePlus For RejsePlus gælder nedenstående betingelser samt Fællesbestemmelser for Codan Boforsikring Generelt 1. Hvemerdækket? Dækningen omfatter den samme persongruppe, som er anført i Codan Boforsikring

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Branche Rej. Betingelser 010116

Indholdsfortegnelse. Branche Rej. Betingelser 010116 FORSIKRINGSBETINGELSER FOR ÅRSREJSEFORSIKRING INCL. AFBESTILLINGSFORSIKRING I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed Branche Rej Betingelser 010116 Side Dækningsoversigt...

Læs mere

safeaway Rejseforsikringsbetingelser

safeaway Rejseforsikringsbetingelser safeaway Rejseforsikringsbetingelser INDHOLDSFORTEGNELSE KAPITEL 1 HVORDAN ER DU FORSIKRET?... 2 1. Hvem dækker forsikringen?... 2 2. Hvad dækkes?... 2 3. Hvordan kan forsikringen købes?... 2 4. Hvornår

Læs mere

Dette materiale indeholder de fuldstændige vilkår for NORD RESESKYDD Rejseforsikring Danmark 2008:1.

Dette materiale indeholder de fuldstændige vilkår for NORD RESESKYDD Rejseforsikring Danmark 2008:1. NORD RESESKYDD Rejseforsikring Danmark 2008:1 Dette materiale indeholder de fuldstændige vilkår for NORD RESESKYDD Rejseforsikring Danmark 2008:1. 1. Hjælp på stedet 2. Rejsedokumenter 3. Selvrisikodækning

Læs mere

Rejseforsikring Verden Inkl. afbestillingsforsikring for rejser indtil 60 dage Vilkår nr. RE-7, februar 2014

Rejseforsikring Verden Inkl. afbestillingsforsikring for rejser indtil 60 dage Vilkår nr. RE-7, februar 2014 Rejseforsikring Verden Inkl. afbestillingsforsikring for rejser indtil 60 dage Vilkår nr. RE-7, februar 2014 Tlf.: 33 11 77 55 www.lb.dk Tlf.: 33 15 15 45 www.bauta.dk Tlf.: 33 32 22 00 www.runa.dk Tlf.:

Læs mere

Vilkår for Årsrejse. Europa eller Verden. Januar 2011

Vilkår for Årsrejse. Europa eller Verden. Januar 2011 Vilkår for Årsrejse Europa eller Verden Januar 2011 Bornholms Brandforsikring A/S Tornegade 8 3700 Rønne www.bornholmsbrand.dk info@bornbrand.dk CVR: 15 46 59 72 2 Årsrejse Fortrydelsesret Ifølge forsikringsaftalelovens

Læs mere

Rejseforsikring Betingelser nr. 13216301

Rejseforsikring Betingelser nr. 13216301 Europæiske Rejseforsikring A/S Frederiksberg Allé 3 1790 København V CVR nr 62940514 Rejseforsikring Betingelser nr. 13216301 Telefon 33 25 25 25 www.erv.dk Gyldig fra den 18. juni 2014 Indholdsfortegnelse

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR Ferierejseforsikring

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR Ferierejseforsikring FORSIKRINGSBETINGELSER FOR Ferierejseforsikring Forsikringsbetingelser nr. 7-13 Ferierejseforsikringen er et tillæg til Trygds familieforsikring, og det fremgår af policen om ferierejseforsikring er tegnet.

Læs mere

Alka gør det nemt at vælge ny rejseforsikring

Alka gør det nemt at vælge ny rejseforsikring Alka gør det nemt at vælge ny rejseforsikring Alka Global Ekstra dækker dig og din familie i hele verden, inklusiv afbestillingsforsikring. Alka Global Ekstra giver dig mulighed for at rejse i hele verden

Læs mere

Vilkår for tophjælp fritidshus

Vilkår for tophjælp fritidshus DF20003-4 Oktober 2015 Vilkår for tophjælp fritidshus - en del af Topdanmark Danske Forsikring A/S Vilkår for Tophjælp fritidshus DF20003-4 Oktober 2015 2 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din

Læs mere

HJEMREJSEFORSIKRING Au Pair Danmark

HJEMREJSEFORSIKRING Au Pair Danmark HJEMREJSEFORSIKRING Au Pair Danmark KAPITEL 1 - GENERELLE BESTEMMELSER... 2 1 Forsikringstager/forsikrede personer... 2 2 Ikrafttrædelse og periode... 2 3 Geografisk område... 2 4 Forsikringens summer...

Læs mere

DF20106-2 December 2013. Vilkår for Årsrejse. Europa eller Verden

DF20106-2 December 2013. Vilkår for Årsrejse. Europa eller Verden DF20106-2 December 2013 Vilkår for Årsrejse Europa eller Verden Danske Forsikring A/S Vilkår for Årsrejse Europa eller Verden DF20106-2 December 2013 2 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling

Læs mere

Sydbank MasterCard. Kortservice. Kortservice. Sydbanks Kortservice tlf. +45 44 232 232 Åben 24 timer i døgnet

Sydbank MasterCard. Kortservice. Kortservice. Sydbanks Kortservice tlf. +45 44 232 232 Åben 24 timer i døgnet Sydbank MasterCard Sydbanks tlf. +45 44 232 232 Åben 24 timer i døgnet Ring til Sydbanks, når du har brug for din rejseforsikring enten til akut skadehjælp eller til skader efter hjemkomsten til Danmark

Læs mere

Årsrejseforsikring. Forsikringsbetingelser 825

Årsrejseforsikring. Forsikringsbetingelser 825 Årsrejseforsikring Forsikringsbetingelser 825 Gælder fra maj 2012 Indholdsfortegnelse Kære Gouda-kunde 3 I. Vær opmærksom på 4 II. Hvad gør jeg, hvis når du får brug for din forsikring 4 III. Forsikringsbetingelser

Læs mere

Forsikringsbetingelser for

Forsikringsbetingelser for Gjensidige Forsikring Otto Mønsteds Plads 11 DK-1563 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 33 25 92 47 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring

Læs mere

Vilkår for Afbestillingsforsikring Vilkår for Afbestillingsforsikring

Vilkår for Afbestillingsforsikring Vilkår for Afbestillingsforsikring Vilkår for Afbestillingsforsikring 1-2016 Vilkår for Afbestillingsforsikring 1-2016 1 Dette er en forsikring lavet i Topdanmark Forsikring A/S, Borupvang 4, 2750 Ballerup cvr.nr. 78416114 i tilknytning

Læs mere

Sygdom/Tilskadekomst Skadeanmeldelse - Tryg/Nordea

Sygdom/Tilskadekomst Skadeanmeldelse - Tryg/Nordea Sygdom/Tilskadekomst Skadeanmeldelse - Tryg/Nordea Forsikringstager Skadenr. (policenr. + skadedato) Forsikringstager Telefon privat/mobil Træffes bedst E-mail Rejseforsikring tilknyttet Nordea kreditkort

Læs mere

Betingelser. Rejseforsikring MasterCard Platinum. Nr. RPMP 1406. Alm Brand BANK. Midtermolen 7 2100 København Ø Telefon 35 47 47 47 almbrand.

Betingelser. Rejseforsikring MasterCard Platinum. Nr. RPMP 1406. Alm Brand BANK. Midtermolen 7 2100 København Ø Telefon 35 47 47 47 almbrand. Alm Brand BANK Midtermolen 7 2100 København Ø Telefon 35 47 47 47 almbrand.dk Side 1 af 13 Rejseforsikring MasterCard Platinum Betingelser Nr. RPMP 1406 Indholdsfortegnelse Side 2 af 13 1 Fællesbestemmelser

Læs mere

vi er med dig overalt

vi er med dig overalt ihi Bupa Rejseforsikring vi er med dig overalt Gældende fra 2011 DKK Vi er med dig overalt ihi Bupa Rejseforsikring er med dig overalt, hvis du bliver syg eller kommer til skade. Også hvis du pludselig

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER DYREFORSIKRING

FORSIKRINGSBETINGELSER DYREFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER DYREFORSIKRING Fordi venskab betyder alt ETU Forsikring A/S Hærvejen 8 6230 Rødekro www.etuforsikring.dk Forsikringsbetingelser nr.: 01-2010-DYR 1 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen

Læs mere

Hundeansvarsforsikring. Forsikringsbetingelser

Hundeansvarsforsikring. Forsikringsbetingelser Hundeansvarsforsikring Forsikringsbetingelser 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE AFSNIT 1 - FORSIKRINGENS OMFANG... 4 1.0 SIKREDE PERSONER...4 2.0 DÆKNINGSOMRÅDE...4 3.0 HVAD DÆKKER FORSIKRINGEN?...4 4.0 DÆKNINGSSUMMER...4

Læs mere

ENKELTPERSON/FAMILIE Til rejser i hele verden for personer under 70 år Fra 2 dage til 18 måneder S I K K E R H E D U D O V E R A L L E G R Æ N S E R

ENKELTPERSON/FAMILIE Til rejser i hele verden for personer under 70 år Fra 2 dage til 18 måneder S I K K E R H E D U D O V E R A L L E G R Æ N S E R RE JSEFORSIKRING ENKELTPERSON/FAMILIE Til rejser i hele verden for personer under 70 år Fra 2 dage til 18 er S I K K E R H E D U D O V E R A L L E G R Æ N S E R der omfatter USA. Vores rejseforsikringer

Læs mere

Vilkår for Afbestillingsforsikring

Vilkår for Afbestillingsforsikring Vilkår for Afbestillingsforsikring 6439-5 Maj 2012 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen. Fortrydelsesfristen

Læs mere

Betingelser nr. 31-1 Rejseforsikring ferie og fritid

Betingelser nr. 31-1 Rejseforsikring ferie og fritid Betingelser nr. 31-1 Rejseforsikring ferie og fritid Indhold Grundlaget for forsikringsaftalen er dansk lov, herunder lov om forsikringsaftaler og lov om finansiel virksomhed. Disse forsikringsbetingelser

Læs mere

Juni Vilkår for Afbestillingsforsikring Enkeltrejse Erhverv

Juni Vilkår for Afbestillingsforsikring Enkeltrejse Erhverv 6657-1 Juni 2016 Vilkår for Afbestillingsforsikring Enkeltrejse Erhverv Topdanmark Forsikring A/S Vilkår for Afbestillingsforsikring Enkeltrejse Erhverv 6657-1 Juni 2016 2 Indholdsfortegnelse Side Hvis

Læs mere

Sammenligning af Rejseforsikringsbetingelser 5040 v/ RP 1405

Sammenligning af Rejseforsikringsbetingelser 5040 v/ RP 1405 Sammenligning af Rejseforsikringsbetingelser 5040 v/ RP 1405 Nedenfor er angivet de vigtigste ændringer mellem forsikringsbetingelserne. Skemaet er opbygget som en kronologisk gennemgang af gamle betingelser

Læs mere

Vilkår for Årsrejse Europa eller Verden Juli 2010

Vilkår for Årsrejse Europa eller Verden Juli 2010 Vilkår for Årsrejse Europa eller Verden 6633-2 Juli 2010 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen.

Læs mere

Skadenummer (udfyldes af If) Tandlæge, fysioterapi, kiropraktik Sygeledsagelse/Tilkaldelse

Skadenummer (udfyldes af If) Tandlæge, fysioterapi, kiropraktik Sygeledsagelse/Tilkaldelse 1. Policenummer Skadenummer (udfyldes af If) For- og efternavn Adresse Postnr. og by E-mail Tlf. privat Tlf. arbejde Mobil 2. Skadelidte For- og efternavn Adresse Postnr. og by E-mail Tlf. privat Tlf.

Læs mere

Årsrejseforsikring Forsikringsbetingelser Nr. RF-08

Årsrejseforsikring Forsikringsbetingelser Nr. RF-08 Årsrejseforsikring Forsikringsbetingelser Nr. RF-08 Gældende fra oktober 2015 Alka Forsikring, Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 70 12 14 16 Forsikrings-Aktieselskabet Alka - CVR-nr.

Læs mere

SKADEANMELDELSE. Skadenummer (udfyldes af If, hvis det er en ny skade)

SKADEANMELDELSE. Skadenummer (udfyldes af If, hvis det er en ny skade) SKADEANMELDELSE IF REJSEFORSIKRING Policenummer: Skadenummer (udfyldes af If, hvis det er en ny skade) FORSIKRINGSTAGER Navn: CPR nr.: Adresse: Telefon nr.: Post nr. og by: E-mail: SKADELIDTE Navn: CPR

Læs mere

Vilkår for Rejseforsikring

Vilkår for Rejseforsikring Vilkår for Rejseforsikring En forsikring for den enkelte rejse 6604-4 September 2010 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at du

Læs mere

Reseförsäkring PLUS. Rejseforsikring

Reseförsäkring PLUS. Rejseforsikring Rejseforsikring Reseförsäkring PLUS En ferierejse er noget særligt. Man har mulighed for at slappe af, opdage nye steder og være sammen med familie og venner. Desværre kan der ske ting som forstyrrer roen

Læs mere

Årsrejseforsikring. Generelt. Forhold ved kronisk sygdom / bestående lidelse. Ved rejse i Den Offentlige Rejsesygesikrings dækningsområde

Årsrejseforsikring. Generelt. Forhold ved kronisk sygdom / bestående lidelse. Ved rejse i Den Offentlige Rejsesygesikrings dækningsområde Årsrejseforsikring Generelt IDL Forsikring Assurance Agentur A/S samarbejder med Falck TravelCare for at sikre dig en effektiv skadehjælp på din ferierejse. Hvis du har brug for akut hjælp på din ferierejse

Læs mere

ÅRSREJSEFORSIKRING. hjemtransport (EU/EØS) FORSIKRINGSBETINGELSER

ÅRSREJSEFORSIKRING. hjemtransport (EU/EØS) FORSIKRINGSBETINGELSER ÅRSREJSEFORSIKRING hjemtransport (EU/EØS) FORSIKRINGSBETINGELSER ÅRSREJSEFORSIKRING hjemtransport (EU/EØS) FORSIKRINGSBETINGELSER ÅRSREJSEFORSIKRING HJEMTRANSPORT (EU/EØS) FORSIKRINGSBETINGELSER 145 Gyldig

Læs mere

DFDS Seaways. Travel Guard Afbestillingsforsikring. Forsikringsbetingelser DFDS Seaways afbestillingsforsikring

DFDS Seaways. Travel Guard Afbestillingsforsikring. Forsikringsbetingelser DFDS Seaways afbestillingsforsikring DFDS Seaways Travel Guard Afbestillingsforsikring Forsikringsbetingelser DFDS Seaways afbestillingsforsikring TRAVEL GUARD Afbestillingsforsikring DFDS Seaways afbestillingsforsikring, gældende fra 1.

Læs mere

Betingelser. Rejseforsikring MasterCard Gold. Nr. RPMG 1502. Alm Brand BANK. Midtermolen 7 2100 København Ø Telefon 35 47 47 47 almbrand.

Betingelser. Rejseforsikring MasterCard Gold. Nr. RPMG 1502. Alm Brand BANK. Midtermolen 7 2100 København Ø Telefon 35 47 47 47 almbrand. Alm Brand BANK Midtermolen 7 2100 København Ø Telefon 35 47 47 47 almbrand.dk Side 1 af 16 Rejseforsikring MasterCard Gold Betingelser Nr. RPMG 1502 Indholdsfortegnelse Side 2 af 16 1 Fællesbestemmelser

Læs mere

01-2007-ÅRS Side 1 af 10

01-2007-ÅRS Side 1 af 10 Årsrejseforsikring Tilvalg til Familiens Basisforsikring 1. Hvem hører til gruppen af sikrede?...2 2. Hvad gælder dækningen?...2 2.1 Er der valgt Europadækning...2 2.2 Er der valgt Verdensdækning....2

Læs mere

UNGDOMSRE JSEFORSIKRING

UNGDOMSRE JSEFORSIKRING UNGDOMSRE JSEFORSIKRING UNGDOM Til rejser i hele verden for unge under 35 år Fra 2 dage til 18 måneder S I K K E R H E D U D O V E R A L L E G R Æ N S E R G O U D A R E J S E F O R S I K R I N G S I K

Læs mere

Forsikringsvilkår. for. Hundeforsikring

Forsikringsvilkår. for. Hundeforsikring Forsikringsvilkår for Hundeforsikring Selandia Forsikring Assurance Agentur A/S - et selskab I Nordisk Forsikrings Agentur A/S Automatikvej 1 2860 Søborg Tlf. 33 33 74 90 Cvr.nr. 33386079 info@selandiaforsikring.dk

Læs mere

Rejseforsikring Verden Vilkår nr. RE-8, juni 2017

Rejseforsikring Verden Vilkår nr. RE-8, juni 2017 Rejseforsikring Verden Vilkår nr. RE-8, juni 2017 LB Forsikring Forsikringsaktieselskab CVR nr. 16 50 08 36 Farvergade 17 1463 København K www.lbforsikring.dk Indholdsfortegnelse 1. Rejseforsikringens

Læs mere

I. VÆR OPMÆRKSOM PÅ SIDE 2 HVAD GØR JEG, HVIS NÅR DU FÅR BRUG FOR DIN REJSEFORSIKRING SIDE 2

I. VÆR OPMÆRKSOM PÅ SIDE 2 HVAD GØR JEG, HVIS NÅR DU FÅR BRUG FOR DIN REJSEFORSIKRING SIDE 2 ÅRSREJSEFORSIKRING HELE VERDEN BETINGELSER NR. 825 TILLÆG TIL INDBOFORSIKRING KÆRE GOUDA-KUNDE Betingelser består af to dele. Først en vejledning i, hvad du skal gøre, hvis du får brug for din rejseforsikring.

Læs mere

Rejseforsikring ferie og fritid

Rejseforsikring ferie og fritid Rejseforsikring ferie og fritid Betingelser nr. 31-1 maj 2016 GF Forsikring Jernbanevej 65 5210 Odense NV Tlf. 70 13 80 80 gf@gfforsikring.dk www.gfforsikring.dk CVR: 26 23 14 18 Aftalegrundlag Grundlaget

Læs mere

Skadeanmeldelse - Erhvervsrejse

Skadeanmeldelse - Erhvervsrejse Skadeanmeldelse - Erhvervsrejse Sygdom, tilskadekomst, ulykke, hjemtransport, personassistance Forsikringstager Skadenr. (policenr. + skadedato) Firmanavn CVR-nr. Firmaadresse Postnr. By Firma e-mail Firmatelefon

Læs mere

Vilkår for Årsrejse. Europa eller Verden. Februar 2009

Vilkår for Årsrejse. Europa eller Verden. Februar 2009 Vilkår for Årsrejse Europa eller Verden Februar 2009 Bornholms Brandforsikring A/S Tornegade 8 3700 Rønne www.bornholmsbrand.dk info@bornbrand.dk CVR: 15 46 59 72 2 Årsrejse Fortrydelsesret Du har ret

Læs mere

Betingelser. Alm. Brand Id-sikring. Nr. IDM 1504 (MasterCard Gold/Platinum) Alm Brand BANK

Betingelser. Alm. Brand Id-sikring. Nr. IDM 1504 (MasterCard Gold/Platinum) Alm Brand BANK Alm Brand BANK Midtermolen 7 2100 København Ø Telefon 35 47 47 47 almbrand.dk Side 1 af 7 3 Alm. Brand Id-sikring Betingelser Nr. IDM 1504 (MasterCard Gold/Platinum) Indholdsfortegnelse Side 2 af 7 1 Fællesbestemmelser

Læs mere

Rejseforsikring. MasterCard Gold. Nr. 5015

Rejseforsikring. MasterCard Gold. Nr. 5015 Rejseforsikring Betingelser Rejseforsikring MasterCard Gold Nr. 5015 Indholdsfortegnelse Side 2 1. Fællesbestemmelser 1.1. Hvem er dækket?... 3 1.2. Hvor dækker forsikringen?... 3 1.3. Rejseperiode...

Læs mere

Knallertforsikring. Forsikringsbetingelser

Knallertforsikring. Forsikringsbetingelser Knallertforsikring Forsikringsbetingelser 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE AFSNIT 1 FORSIKRINGENS OMFANG... 4 1.0 SIKREDE PERSONER...4 2.0 DÆKNINGSOMRÅDE...4 3.0 HVAD DÆKKER FORSIKRINGEN?...4 4.0 DÆKNINGSSUMMER...4

Læs mere

Sygehjælp på rejsen. om du kan få hjælp, hvis du bliver syg hvor du kan få hjælp og hvilken hjælp du kan få i det land, som du rejser til

Sygehjælp på rejsen. om du kan få hjælp, hvis du bliver syg hvor du kan få hjælp og hvilken hjælp du kan få i det land, som du rejser til Sygehjælp på rejsen Grønland har indgået aftaler med Danmark, Færøerne, Sverige, Norge, Finland, Island og en række europæiske lande om adgangen til sygehjælp ved midlertidige ophold i de pågældende lande.

Læs mere

Forsikringsbetingelser for

Forsikringsbetingelser for KommuneForsikring A/S Krumtappen 2 DK-2500 Valby CVR-nr. 25 79 25 64 Tlf. +45 77 32 50 00 Fax +45 77 32 51 00 info@kommuneforsikring.dk www.kommuneforsikring.dk Betingelser nr. F 203507 Forsikringsbetingelser

Læs mere

Jyske MasterCard FORSIKRINGSBETINGELSER

Jyske MasterCard FORSIKRINGSBETINGELSER FORSIKRINGSBETINGELSER Sektion A Fælles betingelser Sektion B Rejseforsikringsdækninger Nr. 03J Policenummer 5814260196 Gældende fra 1. juli 2013. SEKTION A FÆLLES BETINGELSER 1.0 Forsikringen 1.1 Hvem

Læs mere

Vilkår for Hund 09-3 August 2009

Vilkår for Hund 09-3 August 2009 Vilkår for Hund 09-3 August 2009 Fortrydelsesret Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at du har købt forsikringen. Hvis du fortryder købet, er det ikke bindende for dig. Fortrydelsesretten

Læs mere

Autohjælp. Betingelser

Autohjælp. Betingelser Autohjælp Betingelser Betingelser Auto-1 Gældende fra 01.09.2014 2 Betingelser for autohjælp GENERELT Det fremgår af din police, om din bilforsikring omfatter autohjælp. Betingelserne træder i kraft den

Læs mere

Udvidet Forsikring Radio/TV Forsikringsbetingelser nr gældende fra 1. oktober 2009

Udvidet Forsikring Radio/TV Forsikringsbetingelser nr gældende fra 1. oktober 2009 Udvidet Forsikring Radio/TV Forsikringsbetingelser nr. 646-10 gældende fra 1. oktober 2009 Fortrydelsesret Fortrydelsesretten gælder alene for private forbrugerforsikringer. Du har ret til at fortryde

Læs mere

ÅRSREJSEFORSIKRING. Årsrejseforsikring Afbestillingsforsikring

ÅRSREJSEFORSIKRING. Årsrejseforsikring Afbestillingsforsikring ÅRSREJSEFORSIKRING Årsrejseforsikring Afbestillingsforsikring FORSIKRINGSBETINGELSER FOR ÅRSREJSEFORSIKRING OG AFBESTILLINGSFORSIKRING INDHOLDSFORTEGNELSE Side FORSIKRINGENS OMFANG 1. Sikrede personer

Læs mere

I. VÆR OPMÆRKSOM PÅ SIDE 2 HVAD GØR JEG, HVIS NÅR DU FÅR BRUG FOR DIT TILLÆG TIL REJSEFORSIKRING SIDE 2

I. VÆR OPMÆRKSOM PÅ SIDE 2 HVAD GØR JEG, HVIS NÅR DU FÅR BRUG FOR DIT TILLÆG TIL REJSEFORSIKRING SIDE 2 REJSEFORSIKRING TILLÆG BETINGELSER NR. 900 KÆRE KUNDE Disse forsikringsbetingelser består af to dele. Først en vejledning i, hvad du skal gøre, hvis du får brug for dit tillæg til rejseforsikring. Derefter

Læs mere

Vilkår for Førerulykkesforsikring til biler og motorcykler

Vilkår for Førerulykkesforsikring til biler og motorcykler Vilkår for Førerulykkesforsikring til biler og motorcykler 6606-5 Oktober 2010 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at du har

Læs mere

En ferierejse er noget særligt. Man har mulighed for at slappe af, opdage nye steder. premier. Premie Day 1 Rest

En ferierejse er noget særligt. Man har mulighed for at slappe af, opdage nye steder. premier. Premie Day 1 Rest rejseforsikring En ferierejse er noget særligt. Man har mulighed for at slappe af, opdage nye steder og være sammen med familie og venner. En ferierejse er noget særligt. Man har mulighed for at slappe

Læs mere

Vilkår for Årsrejseforsikring

Vilkår for Årsrejseforsikring DF20108-2 December 2013 Vilkår for Årsrejseforsikring Uden indboforsikring hos Danske Forsikring Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde,

Læs mere

Rejseforsikring 2013

Rejseforsikring 2013 Rejseforsikring 2013 Information fra Sygeforsikringen "danmark" Tag trygheden med på ferie Vælg den rigtige dækning Som medlem af "danmark" har du mulighed for at tegne en rejsefor - sik ring, der dækker

Læs mere

UDSTATIONERINGSFORSIKRING

UDSTATIONERINGSFORSIKRING UDSTATIONERINGSFORSIKRING ÅRSAFTALE FOR VIRKSOMHEDER Europæiskes Udstationeringsforsikring er opbygget i moduler, så du kan sammensætte og tilpasse forsikringen præcis efter virksomhedens og den udstationeredes

Læs mere

Årsrejseforsikring Hjemtransport (EU/EØS) For personer der er fyldt 70 år kun gyldig med helbredserklæring/helbredsattest

Årsrejseforsikring Hjemtransport (EU/EØS) For personer der er fyldt 70 år kun gyldig med helbredserklæring/helbredsattest Årsrejseforsikring Hjemtransport (EU/EØS) For personer der er fyldt 70 år kun gyldig med helbredserklæring/helbredsattest ÅRSREJSEFORSIKRING hjemtransport (EU/EØS) FORSIKRINGSBETINGELSER 145 ÅRSREJSEFORSIKRING

Læs mere

SINGLE-ÅRSREJSEFORSIKRING

SINGLE-ÅRSREJSEFORSIKRING 010415.RF_Single_Årsrejse SINGLE-ÅRSREJSEFORSIKRING Årsrejseforsikring Afbestillingsforsikring FORSIKRINGSBETINGELSER FOR SINGLE-ÅRSREJSEFORSIKRING OG AFBESTILLINGSFORSIKRING INDHOLDSFORTEGNELSE Side FORSIKRINGENS

Læs mere

Vilkår for Rejseforsikring

Vilkår for Rejseforsikring DF20110-2 December 2013 Vilkår for Rejseforsikring En forsikring for den enkelte rejse Danske Forsikring A/S Vilkår for Rejseforsikring - En forsikring for den enkelte rejse DF20110-2 Dcember 2013 2 Fortrydelsesret

Læs mere