Personalehåndbog. For Stenløse private skovbørnehave

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Personalehåndbog. For Stenløse private skovbørnehave"

Transkript

1 Personalehåndbog For Stenløse private skovbørnehave Forord. Denne håndbog tænkes som et arbejdsredskab som skal tages op 1 gang om året, for at sikre at det er en løbende proces. Brug denne håndbog, men der vil stadig være situationer, hvor I må handle efter egen intuition, og det ved jeg også, at jeg trygt kan overlade til jer. Bedste hilsner Jeanette Køhl Larsen, leder af Stenløse private skovbørnehave August/ September 2014

2 Velkommen til Skovbørnehaven. Du er nu ansat i Stenløse private skovbørnehave. Vi har udarbejdet en intern personalehåndbog med aftaler og grundregler for skovbørnehaven. Personalehåndbogen er tænkt som et arbejdsredskab med praktiske oplysninger samt spilleregler, som er nødvendige, når medarbejdere skal arbejde sammen. Personalehåndbogen for skovbørnehaven er et sideløbende supplement til øvrige overenskomster med fagorganisationer. Kort om skovbørnehaven Skovbørnhaven er en busbørnehave der har fokus på udeliv og natur. Der er plads til 24 børn i alderen 2 år og 11måneder - 6år. Åbningstiden er mandag til fredag kl Vi er organiseret under De frie børnehaver og fritidshjem, og der er ansat en vikar, 2 medhjælpere, en pædagog og en leder. I skovbørnehaven tilbringer børnene og voksne næsten hele dagen udenfor. Enten er børnene ude på legepladsen ved bussen, vi kører til nærliggende naturområder, eller børn og voksne kører i egen bus til skov, strand, naturlegepladser, bustræf med andre busbørnehaver og meget andet. Børnene lærer om naturen, at passe på den. De følger årets gang, har god plads, får masser af luft og lys. Naturen er en skattekiste af kundskaber. I skov, på mark og strand kan børnene få oplevelser om dyr og planter. De kan bygge, skabe og konstruere m.m. og gennem vidende og engagerede voksne, kan børnene få vigtige erfaringer og viden om naturen og naturfænomener. Personalepolitik: Årsplan. En årsplan er en oversigt over aktiviteter, arrangementer og møder, der foregår i børnehaven. Årsplanen udfærdiges i oktober/ november måned, hvorefter den skal godkendes i forældrebestyrelsen og udsendes til forældrene efterfølgende. Vi arbejder på at udfærdige en pædagogisk årsplan, der udgør et redskab for vores dagligdag over året. Børnehavens interne aftaler. I vores samarbejde ligger vi vægt på: - at vi handler på kritik fra personale, forældre og børn samt samarbejdspartnere. - at vi går og møder til tiden - at vores møder starter og slutter til tiden. - at vi udfører beslutninger, som vi tager. - at vi er opmærksomme på oprydning ude og inde. - at vi fokuser på feedback. - at vi er opmærksomme på hinandens signaler. - vi handler hurtigt på kritik fra børn

3 Fysisk og psykisk arbejdsmiljø. Skovbørnehaven vægter et godt fysisk og psykisk arbejdsmiljø, hvor medarbejderen i sit daglige arbejde kan være tryg i ansættelsen og har indflydelse på sin arbejdssituation. Du er som medarbejder også selv ansvarlig for det arbejdsmiljø, som du er en del af. Uddannelsespolitik. Vi vægter høj faglighed, derfor vil der fremadrettet være mulighed (indenfor institutionens udmeldte økonomiske rammer) at få tildelt enkelte kurser, men samtidig forventes det, at alle via faglitteratur holder sig a jour med udviklingen indenfor området. Aftaler om supervision. Skovbørnehaven har tegnet en forsikring gennem de frie børnehaver og fritidshjem, og har derfor mulighed for at benytte den psykologordning til supervision, enten individuelt eller i gruppen. Medarbejdersamtaler. Du har krav på en medarbejdersamtale, men du er altid i din ret til udover denne at bede om en samtale med din leder. I medarbejdersamtalen deltager du og lederen. Formål med samtalerne: - at du får mulighed for at komme med ideer og ønsker - at du får indflydelse på din arbejdsplads og arbejdssituation. - at du får større mulighed for at udveksle synspunkter. Ved medarbejdersamtalen bliver der udfærdiget en gensidig aftale om mål og planer for det kommende år. Der vil foreligge forberedelsespapirer ca 14 dage før samtalerne. Formålet med samtalen er at diskutere trivsel og udviklingsområder, personligt og fagligt. Rygepolitik. Det må pointeres, at man som ansat i skovbørnehaven, ikke må ryge i nærheden af børnene, på legepladsen eller på ture. Man må gå væk, og ifald vi holder et arrangement med forældre eller andre gæster, må vi henholde til vores rygepolitik - at man går væk fra børnene for at ryge. Misbrugspolitik. Der må ikke nydes alkoholiske drikke eller andre nydelsesmidler i arbejdstiden. Ved særlige arrangementer såsom sommerfester, forældremøder kan der dispenseres for denne regel dog med stor respekt for, at medarbejderen er på arbejde. Forældrene må gerne nyde lidt alkohol til de sociale sammenkomster.

4 GENEREL INFORMATION VEDRØRENDE SKOVBØRNEHAVEN. For at dagligdagen skal fungere bedst muligt, er der forskellige ting, som vi gerne vil orientere dig om. Administrative informationer i forbindelse med din ansættelse: Ved ansættelsen får du udleveret forskellige formularer af lederen, som du skal udfylde og underskrive: - at Stenløse skovbørnehaves bestyrelse eller leder må indhente straffeattest. - at du er bekendt med tavshedspligten. - at du udfylder medarbejderoplysninger med kontonummer, adresse og telefonnummer. Arbejdstider. Du vil ved ansættelsens start få udleveret et arbejdsskema, hvor dine arbejdstider vil fremgå. Dette arbejdsskema kan blive ændret, hvis der er behov derfor. Pauser. Det kan være en udfordring at holde pause i skovbørnehaven. Ifald man har brug for at ringe til læge eller andet, kan man aftale med sine kolleger, at man tager tiden til en pause når det kan passe ind. Ved dit barns første sygedag. Du kan holde fri med løn på dit barns første sygedag, dog jvf. de enkelte overenskomster. Barns første sygedag er ikke en ret man har, men noget børnehaven kan tilbyde, ifald der ikke er andre muligheder. Se 10 stk 1 og 2 i henhold til skovbørnehavens overenskomst med Bupl og frie børnehaver. Sygemelding / raskmelding. Hvis du er syg, sygemelder du dig ved at ringe til børnehavens leder kl. 7. Når du raskmelder dig, ringer du til børnehaven inden kl dagen før, at du møder igen. Der skal udfyldes et tro/loveskema efter hvert fravær som afleveres til lederen. Der bliver udfærdiget et sygeskema, til udregning af sygestatistikken i skovbørnehaven. Er lederen

5 på ferie eller på anden måde fraværende vil der være en stedfortræder, der tager disse opkald. Når du lukker skovbørnehaven mellem kl : Når du lukker i skovbørnehaven, er der nogle praktiske ting, som du skal huske, inden du forlader børnehaven: - at chekke om døre og tagvinduer er lukkede/ låste i bussen Rumle. - at strømstikket er sat i bussen Rumle. - at rydde op på legepladsen. - at tømme skraldespande. - feje og vaske borde af. - sætte bustelefonen til opladning - tjekke al lys og gas er slukket Orientering om indkøb: Hvis du har brug for penge til indkøb eller har lagt penge ud selv ved indkøb, skal du henvende dig til ledelsen. Alle kvitteringer skal underskrives med navn og der vil blive udbetalt det beløb, der er lagt ud. Ifald der er tale om større indkøb, skal det inden drøftes på et personalemøde eller med lederen. Gavekasse: Ved rund fødselsdag giver børnehaven en gave til kr. Kalender i bussen: Hver morgen skal du læse kalender for at holde dig a jour med dagens aktiviteter, møder m.m. Så du er forberedt til spørgsmål for forældre samt er klar til dagens udflugt eller ajour om ændringer i løbet af ugen. Du er ligeledes forpligtet til at indskrive dine aftaler samt andre informationer, som har betydning for dagligdagen i kalenderen. Midtvejssamtale indenfor prøvetiden. Når du har været ansat i henholdsvis 1 måned og 3 måneder tages en uformel snak med lederen om, hvordan det går. På et personalemøde vil du sammen med det øvrige personale tale om, hvordan det går i skovbørnehaven. Ansvarsområder. Der er god mulighed for at påtage sig ansvaret for forskellige områder/opgaver i skovbørnehaven. Dette betyder, at du enten alene eller sammen med andre kollegaer har fået kompetence til at udføre en opgave, indenfor de rammer der er sat.(økonomi, indkøb o.lign) Efteruddannelse: Skovbørnehaven har et mindre kursusbudget og følgende er på nuværende tidspunkt prioriteret: 2 pædagogiske dage hvoraf den ene er med kursusleder eller foredragsholder. Årligt glatbanekursus i bus til dem med buskørekortet. De kursusmidler, der er tilbage, kan bruges til individuelle kurser og/eller fælles kurser i skovbørnehaven eller med andre børnehaver. Hvis du er interesseret i et kortvarig kursus/

6 temadag, og det har relevans for skovbørnehaven, forespørger du lederen. Vi er medlemmer af de grønne spirer hvor der kan tilmeldes to kurser pr år. De frie børnehaver og fritidshjem laver en del temadage man kan tilmelde sig efter aftale med lederen. Kurser af længere varighed vil lederen forelægge bestyrelsen. Det er op til den enkelte medarbejder, at finde de udviklingsmuligheder de individuelt kunne have brug for. Skovbørnehaven vil i det omfang, der er penge til det og det har relevans for skovbørnehavens pædagogiske dagligdag finde midler til det, ifald det er ude for budgettets rammer. Støttepædagog En støttepædagog er ansat til at varetage en opgave vedr. et enkelt barn. Ved støttepædagogens start udfærdiges i samarbejde med personale og lederen opgaverne i det pågældende støtteforhold. I denne aftales, hvilke opgaver, som støttepædagogen skal varetage, hvilke arbejdstider samt fastlæggelse af deltagelse i møder, arrangementer, temadage, kurser m.m. I øvrigt er støttepædagogen i støtteperioden omfattet af samme regler som det øvrige personale. Modtagelse af nye børn. Det er os selv der skal sørge for der kommer nye børn på ventelisten samt optagelsen af børn fra ventelisten. Vi får ikke visiteret børn fra det kommunale system. Vi modtager papirer fra forældre om indmeldelse, stamkort og tilladelse til privat befordring. Når barnet er indmeldt, udsender ventelistekordinatoren en velkomstskrivelse til forældrene med en orientering om kørsel og mulighed for besøg i børnehaven. Personalet sørger for der en fast plads i bussen med billede af barnet på samt en drikkemug til udlevering den første dag. Forældresamarbejde. Det er os alle der er ansat, som har den direkte kontakt til forældrene. Alle ansatte har en fælles opgave i arbejdet med det enkelte barn. Du kan derfor altid drøfte dit arbejde med dine kollegaer i det daglige samt få sparring af lederen. Det er vigtigt, at du har den gode daglige kontakt til forældrene. Derfor kan du i nogle tilfælde sende problematikker eller bekymringer videre til din leder. Eksterne samarbejdspartner. Vi arbejder med psykolog fra de frie børnehaver og vi har samarbejde med Egedal kommune, PPR, rådgivningsteamet, psykolog, tale-/høre pædagog, sprogskole, motorikkonsulent og sundhedsplejerske osv. Ulykker. Ved ulykker, skader, fald m.m. skal du altid: - vurdere om i skal kontakte lægevagten eller skadestuen eller ringe 112 til observation af barnet afhængig af ulykkestilfældet. -kontakte lederen, og sammen vurdere hvad der skal til. Lederen skal altid kontaktes i de særlige situationer og her drøfte om hvem der ringer og informerer forældrene. - kontakte forældrene omgående. - efterfølgende at drøfte og evaluere hændelsesforløbet med det formål at hindre yderligere episoder. Alle hændelser skal afleveres skriftligt til lederen indenfor 48 timer, og

7 de inplicerede ansatte skal godkende og underskrive forløbet. Det samme gælder for tilløb til en ulykke eller uhensigtsmæssig hændelse. -Lederen skal også informeres om samtlige skader på bussen. Det skal ske samme dag, de er lavet, for at sikre det ikke har et større omfang eller en skade, der har indflydelse på dagligdagens kørsel og sikkerhed. Møder der afholdes i skovbørnehaven. Personalemøde. Dagsorden kan være: - opfølgning fra sidste møde - aktuelle problemstillinger vedrørende børnene. - gennemgang af mål for børnene. Hvad vil vi opnå med følgende mål? - trivsel i skovbørnehaven. - forberedelse af eventuel relevant viden om børnene til formidling til det øvrige personale. - kalendergennemgang. - planlægning af kommende aktiviteter. - koordinering af ferie- og afspadseringsønsker. Forældremøde. Vi afholder forældremøde 1-2 gange om året. I foråret (maj måned) afholdes forældremøde i forbindelse med generalforsamling. På mødet vælges forældrerepræsentanter til forældre- bestyrelsen. I efteråret kan vi indkalde til et forældremøde mere ifald der er aktuelle temaer, som er valgt, eller generel information der skal formidles ud til alle. Bestyrelsesmøder. Forældrebestyrelsen afholder bestyrelsesmøde ca. 8 gange om året, og hvert møde varer ca. 2-2½ time. Forældrebestyrelsen består af 5 eller 7 forældrerepræsentanter valgt af forældrene i børnehaven. Forældrebestyrelsens kompetence er bl.a. at godkende årsplaner, budgetter, udarbejde pædagogiske principper og deltage i ansættelser af fast personale. På forældrebestyrelsesmøderne bliver medlemmerne informeret om dagligdagen og de generelle oplevelser i skovbørnehaven. Derved får de et godt og reelt overblik over hverdagen, hvilket gør dem bedre rustet at handle og beslutte i overensstemmelse med vores hverdag. Lederen deltager i bestyrelsesmøderne.

8 Møder vedr. børnene i børnehaven. 3 måneders samtaler. Alle forældre bliver tilbudt en 3 måneders samtale i skovbørnehaven. I samtalen er der fokus på hvordan barnet trives, hvordan indkøringen er gået og forventninger. Førskolesamtale. Er barnet skoleklar. Hvad skal der til den sidste tid? Hvad skal skovbørnehaven gøre og hvad skal forældrene gøre? Løbende trivsels/udviklings samtaler hvis vi vurderer der skal ekstra tiltag til i en periode, for et barn. Vi kan indkalde forældre til samtale, hvis vi vurderer, vi skal igangsætte pædagogiske tiltag for barnets trivsel eller udvikling. Her afsættes ca 1-2 timer for at afdække behovet og for at se hvad skovbørnehaven skal igangsætte og rådgive forældrene om problematikken, og give dem redskaber til at afhjælpe problematikken hjemme. Psykisk arbejdsmiljø. Det er vigtigt for et godt psykisk arbejdsmiljø, at du føler dig tilpas i personalegruppen. Vi skaber rammerne for et godt miljø, men du er også selv forpligtet til at deltage med positiv og negativ kritik. Enten ved personalemøderne, hvor du altid har muligheden for at sætte punkter på dagsordenen eller ved at bede om samtaler med din leder eller bestyrelsen. Åbenhed kræver tryghed, så det er alles ret at udtrykke holdninger og meninger. Orientering om APV. APV er en arbejdspladsvurdering, hvor personalet har besvaret et materiale fra arbejdsskadestyrelsen, om arbejdsmiljø og arbejdsforholdene. Herefter udarbejdes der en handleplan for de punkter der kunne udvikles. Det er vores mål at arbejdspladsvurderingen bliver revurderet og gennemgået hvert år, og udmeldingerne fra personalet bliver taget med i planlægning af løsningsmodeller på de udmeldte problematikker. Sygefraværssamtaler. Sygefraværsamtaler er samtaler mellem medarbejder og leder på baggrund af medarbejderens sygefravær i en given periode. Sygefraværssamtalen har til formål at få konstateret årsagen til sygefravær og herigennem få klarlagt, om der er behov for iværksættelse af specielle tiltag for at afhjælpe eventuelle arbejdsmæssige årsager til fraværet, eller om fraværet skyldes jobtrivsel eller slet og ret almindelig sygdom. Medarbejderen er ikke forpligtet til at orientere om årsagen til fraværet, men kan som udgangspunkt have en interesse i at gøre det. Uanset årsagen til en medarbejders forhøjede fravær kan alene det, at årsagen er konstateret være med til at nedsætte fraværet. Hvad gør vi for at nedbringe sygefraværet?: - lederen gennemgår den pågældendes arbejdsmiljø. - forsøger ændring af den pågældendes arbejdssituation. - ser på konkrete løsningsforslag i forhold til årsagen af sygefraværet.

9 - hjælper den pågældende medarbejder med professionel bistand med henblik på afhjælpning af fysiske og psykiske problemer. Omsorgssamtaler kan afholdes ved længerevarende fravær f.eks. 14 dage eller hyppige sygeperioder indenfor 3 måneder. ARBEJDSTIDSREGLER. Skovbørnehaven følger gældende overenskomstregler om arbejdstid: Afspadsering. Hvis du ønsker afspadsering, skal du planlægge det med lederen, og dine kolleger. Ved specielle arrangementer og møder er der aftalt følgende principper for timeafregning. -Koloni: 8 timer for aften og overnatning. 1½ time for de personaler, der kommer og spiser -Skovbørnehavens fødselsdag er der mødepligt for alle personaler, og der får man 2 timer. -Sommerfesten og juletræsfesten udløser 2 timer, og der er mødepligt. -Arbejdsdage indkaldes vi ved behov og der aftales med leder hvor mange timer udfra specifikke opgaver. -Efterårskomsammen i skoven udløser 2 timer og der er mindst 2 personaler repræsenteret. -Personalemøder afholdes kl 15 kl 19 og dermed er det afhængig af ugedag og personalets skema hvilke timer det udløser. - juleaften er frivilligt fremmøde i skoven af ansatte. - ved deltagelse i planlagte forældrebestyrelsesmøder udløser det ikke timer. - hvis et barn ikke er hentet kl. 17, får du afspadsering for hver påbegyndte halve time. Ferie/lukkedage Skovbørnehaven har lukket i ugerne 29,30 og 31 hvor personalets hovedferie afholdes. Derudover har vi følgende lukkedage: Dagen efter Kr. Himmelfartsdag, Grundlovsdag, Mellem jul og nytår samt 2 pædagogiske dage om året, hvor vi har lukket. En i foråret og en i efteråret. KURSER. Pædagogisk dag: Ved pædagogisk dag omlægges arbejdstiden og merarbejde afspadseres efter gældende regler. På pædagogiske dage deltager pædagoger, medhjælpere og leder. De grønne spirer. Vi er medlemmer af de grønne spirer, der har dagskurser over året. Vi har to i medlemsskabet vi kan deltage i.

10 Frie børnehaver og fritidshjem. Her er der indimellem halvdagskurser, foredrag eller kursusdage, som vi kan tilmelde os ifald det passer ind i planlægningen. BUPL: Har nogle temadage eller kurser som kan deltages i som uddannet personale. Udover det er der mange organisationer der udbyder nogle spændende kurser eller temadage som man kan vælge og drøfte med lederen om det kan lade sig gøre. Lederen kan drøfte dyrere kurser eller efteruddannelse med bestyrelsen og budgetmæssigt få det indregnet, ifald der er mulighed for dette. ADMINISTRATION OG PRAKTISKE FORHOLD. Kontantbilag skrives navn og kontonummer på, og afleveres til lederen inden månedens udgang og herefter bliver de afregnet og indsat på din konto. Indberetning af løn. Lederen indberetter vores løn direkte til frie børnehaver og fritidshjem, så du skal aflevere dit arbejdstidskema til lederen for måneden den sidste onsdag i måneden. Vikarer/timeansatte skal aflevere deres timeregnskab til lederen inden d. 3 i måneden. Udlevering af nøgler. Nøgler udleveres af lederen, hvor du underskriver for modtagelsen af nøglen. I tilfælde af tab af den udleverede nøgle skal lederen underrettes, da der omgående skal udskiftes låsesystem. Ved længere ansættelse får vikarer udleveret nøgler. Kørsel i egne biler med børn fra skovbørnehaven Kørsel i forbindelse med udflugter og lignende foregår med vores egen bus, Rumle, eller offentlige transportmidler. Der kan under yderst særlige omstændigheder samt efter aftale med forældre, aftales børn kommer med i private biler. Som chauffør i vores egen bus Rumle Skovbørnehavens ledelse har udarbejdet en chaufføretik som skal læses og underskrives inden kørsel i bussen vil forekomme. Alle skal vide hvad de kører med og altid køre efter de forhold der bydes. Vi skal køre så usynligt som muligt i landskabet, hvilket vil sige vi har en kørsel der ikke giver anledning til opmærksomhed. Lederen kan til hver en tid indkalde en fører til ekstra køretimer, ekstra uddannelse i kraft af kørsel uden omhu eller frakende retten til kørsel, ifald der udføres for mange skader på bussen. Se vedhæftede billag (chaufføretik). Lederen kan til hver en tid fratage medarbejdere retten til kørsel, samt indstille medarbejderen til køretimer iforhold til særlige overtrædelser. Lederen har til hver en tid retten til at påtale medarbejderens kørselform.

11 Ved tilfælde af brand. Alle skal være bekendt med, at vi har en beredskabsplan og en oversigt hængende i bussen over nødudgange, nødhammere, seleskærere og hvor vi står i forhold til bussen, når vi er kommet ud. Tænk roligt igennem, hvilke børn og medarbejdere, som er tilstede den pågældende dag. Kig på fremmødelisten og det samlede antal børn for den pågældende dag og tæl børnene når de er ude af bussen. Bevar roen. Ring til falck, og bestil en afhentning af alle, da vi har en ordning, hvor vi bliver transporteret tilbage. Ring til vores psykologordning i tilfælde af, der skulle være traumer. Beredskabsplan og relevante telefonnumre forefindes i bussen. SÆRLIGE INDGÅEDE AFTALER: Interne aftaler for skovbørnehaven: - at alle fastansatte med min. 15 timer om ugen og efter ½ års ansættelse har ret til en julefridag. - beværtning ved personaledag, pædagogiskdag og personalemøder. - julefrokost bidrages med 5-600,- kr pr. medarbejder. - julehilsen til alle medarbejdere som bestyrelsen står for. - et sommerarrangement til ca 300 kr pr medarbejder. Retningslinjer vedrørende private mærkedage. Der gives tjenestefri med løn på ansattes 50,60 og 70 års fødselsdag samt ved eget bryllup, sølvbryllup og guldbryllup. Ved 10, 25, 40 og 50 års jubilæum gives der tjenestefri med løn på jubilæumsdagen. Sygdom. Hvis du kommer til skade under dit arbejde, skal du hurtigst muligt kontakte din leder, hvor du får udleveret en arbejdsskadeanmeldelse til udfyldelse. Skovbørnehaven er forpligtet til at sørge for at videresende din skadesanmeldelse til Arbejdstilsynet. Kontakt også din egen læge. I øvrigt har du ret til den fornødne frihed med løn i forbindelse med - lægekonsultationer - tandlægekonsultationer - specialistkonsultationer - nødvendig ledsagelse af ægtefælle eller børn til læge, specialist eller tandlæge - ambulant hospitals- og fysioterapeutbehandling - kiropraktorbehandling. - fornødne svangerskabsundersøgelser. For at få denne frihed er det en forudsætning, at disse konsultationer eller behandlinger ikke kan klares udenfor normal arbejdstid, og at det skal aftales og planlægges med din leder. Ved dødsfald og begravelse. Du har ret til få fri ved dødsfald og begravelse til følgende: - du kan få den nødvendige frihed i forbindelse med ægtefælles, forældres, svigerforældres, egne børns død og begravelse. - du kan få den fornødne frihed, hvis du skal i skifteretten.

12 - du kan få fri til søskendes, børnebørns, bedsteforældres begravelsesdag. Kørselsgodtgørelse. Du får refunderet din kørsel efter statens takster, og du skal regne kørslen fra arbejdsstedet og til kursus- eller mødestedet. Fælleskørsel skal iøvrigt altid tilstræbes. Ved udbetaling af refusioner afleverer du kørselsregnskabet til lederen. Du kan få refunderet kørselsudgifter, billetter til offentlige transportmiddel, i forbindelse med: - kursus / temadag o.lignende. - møder i forbindelse med arbejdet - hvis du skal bruge din private bil i skoven eller andre arrangementer.

Personalepolitik for personale ansat i Skovbørnehaven Den Blå Anemone.

Personalepolitik for personale ansat i Skovbørnehaven Den Blå Anemone. Personalepolitik for personale ansat i Skovbørnehaven Den Blå Anemone. Mødetider: Personalet møder efter et fast uge skema, med rullende fredage over 4 uger. Skemaændringer varsles med 14 dage. Skema udleveres

Læs mere

Fraværspolitik i Børnehaven Solstrålen

Fraværspolitik i Børnehaven Solstrålen Fraværspolitik i Børnehaven Solstrålen Anmelde sygdom samt raskmelde sig: Anmelde: Så tidligt som muligt og inden kl. 7:00, så der er mulighed for at skaffe vikar, eller ringe til en kollega og ændre mødetid.

Læs mere

Personalepolitik for personalet i Børnehaven Kornvænget

Personalepolitik for personalet i Børnehaven Kornvænget Personalepolitik for personalet i Børnehaven Kornvænget En god personalepolitik fremmer interessen og lysten til at udvikle gode arbejdsforhold og fagligt gode rutiner. Det skaber selvstændige medarbejdere,

Læs mere

Børnehaven Neptun Neptunvej 77 8260 Viby J 87 13 81 01. lonsc@aarhus.dk www.bhneptun.dk

Børnehaven Neptun Neptunvej 77 8260 Viby J 87 13 81 01. lonsc@aarhus.dk www.bhneptun.dk Børnehaven Neptun Neptunvej 77 8260 Viby J 87 13 81 01 lonsc@aarhus.dk www.bhneptun.dk 1 Velkommen til Børnehaven Neptun Børnehaven Neptun er en almindelig børnehave som efter mange års erfaring også varetager

Læs mere

Personalestruktur og aftaler vedr. personalets ansættelse

Personalestruktur og aftaler vedr. personalets ansættelse Personalestruktur og aftaler vedr. personalets ansættelse Indhold Personalet... 2 Teams... 2 Arbejdstid... 2 Vikarer... 2 Bytte af vagter... 2 Jule- og nytårsvagten... 3 Personalemøder... 4 Ferieafholdelse...

Læs mere

PERSONALEPOLITIK FOR RUDOLF STEINERSKOLEN I AALBORG.

PERSONALEPOLITIK FOR RUDOLF STEINERSKOLEN I AALBORG. PERSONALEPOLITIK FOR RUDOLF STEINERSKOLEN I AALBORG. Ansættelse Ved ansættelsen modtager den nyansatte et ansættelsesbrev indeholdende lokalaftale og et bilag med en fortegnelse over arbejdsopgaver, der

Læs mere

2 Fakta om personalehåndbogen

2 Fakta om personalehåndbogen 2 Fakta om personalehåndbogen FORORD Denne lille guide om personalehåndbogen er en af fem foldere der tilsammen dækker en større del af HRområdet. Folderne er tænkt, dels som et værktøj og dels til inspiration

Læs mere

Velkomst til nye medarbejdere Dagcenter Regnbuen Møllegade 23 7430 Ikast Tlf. 99605230.

Velkomst til nye medarbejdere Dagcenter Regnbuen Møllegade 23 7430 Ikast Tlf. 99605230. Velkomst til nye medarbejdere Dagcenter Regnbuen Møllegade 23 7430 Ikast Tlf. 99605230. Med dette hæfte vil vi gerne byde dig velkommen hos os og orientere dig om hvilke aftaler/forhold der er gældende

Læs mere

Personaleguide. Kære medarbejder.

Personaleguide. Kære medarbejder. Kære medarbejder. Denne håndbog er til dig som medarbejder i Frederikssund Ungdomsskole. Indholdet kan hjælpe dig til at handle korrekt i alle opgaver og udfordringer du måtte møde, både administrative,

Læs mere

Bedsted Børnecenter. Personalepolitik. Fællesskab - Tryghed - Handlekraft

Bedsted Børnecenter. Personalepolitik. Fællesskab - Tryghed - Handlekraft Bedsted Børnecenter Personalepolitik Fællesskab - Tryghed - Handlekraft Den overordnede personalepolitik Tønder Kommune har udarbejdet en overordnet værdibaseret personalepolitik, hvor værdigrundlaget

Læs mere

PERSONALEHÅNDBOG. for medarbejdere i Børnehaven Bjerget. Bjerget Februar 2005

PERSONALEHÅNDBOG. for medarbejdere i Børnehaven Bjerget. Bjerget Februar 2005 PERSONALEHÅNDBOG for medarbejdere i Børnehaven Bjerget. 1 Bjerget Februar 2005 Forord. Denne håndbog tænkes som et arbejdsredskab som skal tages op 1 gang om året, for at sikre at det er en løbende proces.

Læs mere

Personalepolitik vedr. sygefravær

Personalepolitik vedr. sygefravær Personalepolitik vedr. sygefravær Personaleafdelingen ved Århus kommune har i 2007 fastsat og præciseret en række procedureforhold, herunder indført minimumsstandarder i forbindelse med opfølgning på medarbejderes

Læs mere

Sygefraværspolitik for Koncern HR

Sygefraværspolitik for Koncern HR Sygefraværspolitik for Forord Som led i at være en attraktiv arbejdsplads, er det i målet at håndtere sygefravær i dialog og med et afbalanceret fokus på den enkeltes, fællesskabets og arbejdspladsens

Læs mere

Samarbejdsaftaler Område 5

Samarbejdsaftaler Område 5 Samarbejdsaftaler Område 5 Hjemmeplejen Udarbejdet for område 5 Ringkøbing-Skjern Kommune Revideret jan. 2013 Skjern By Ældrecentret Enghaven Fremmødeprofil Det antal medarbejdertimer der må bruges hvert

Læs mere

Vedtægter for privatinstitutionen Nr. Herlev Børnehus

Vedtægter for privatinstitutionen Nr. Herlev Børnehus Vedtægter for privatinstitutionen Nr. Herlev Børnehus 1 Forankring "Foreningen Nr. Herlev Børnehus er driftsherre og arbejdsgiver for privatinstitutionen Nr. Herlev Børnehus som drives i henhold til Dagtilbudsloven.

Læs mere

Dagtilbud Velfærd Roskilde Kommune www.roskilde.dk/pau pau@roskilde.dk HÅNDBOG TIL PAU ELEVER

Dagtilbud Velfærd Roskilde Kommune www.roskilde.dk/pau pau@roskilde.dk HÅNDBOG TIL PAU ELEVER Dagtilbud Velfærd Roskilde Kommune www.roskilde.dk/pau pau@roskilde.dk HÅNDBOG TIL PAU ELEVER Kære PAU-elev Velkommen som elev i Roskilde Kommune. Dette hæfte indeholder en del praktiske oplysninger til

Læs mere

3 vigtige samtaler. - om forebyggelse og håndtering af sygefravær. Randers Kommune

3 vigtige samtaler. - om forebyggelse og håndtering af sygefravær. Randers Kommune 3 vigtige samtaler - om forebyggelse og håndtering af sygefravær Randers Kommune Omsorg for den enkelte er omsorg for fællesskabet God trivsel giver ikke alene mindre sygefravær. Det giver også mere effektive

Læs mere

Lagkagefaddet: Trivsel for børn, personale og forældre

Lagkagefaddet: Trivsel for børn, personale og forældre Lagkagefaddet: Trivsel for børn, personale og forældre 1. lag: Omsorg og tryghed 2. lag: nærværende voksne, nære relationer, fællesskaber respektere det enkelte barn skabe rum og tid til nærvær give barnet

Læs mere

ARBEJDSMILJØPOLITIK FOR GRØNDALSLUND KIRKE OG KIRKEGÅRD

ARBEJDSMILJØPOLITIK FOR GRØNDALSLUND KIRKE OG KIRKEGÅRD Bilag 3. ARBEJDSMILJØPOLITIK FOR GRØNDALSLUND KIRKE OG KIRKEGÅRD Ledelsen ved Grøndalslund kirke og kirkegård ønsker at fremme et godt arbejdsmiljø med såvel fysisk som psykisk trivsel for alle ansatte.

Læs mere

EN MINIGUIDE TIL ROSKILDE KOMMUNES PERSONALEPOLITIK

EN MINIGUIDE TIL ROSKILDE KOMMUNES PERSONALEPOLITIK EN MINIGUIDE TIL ROSKILDE KOMMUNES PERSONALEPOLITIK 1 ARBEJDSMILJØ OG TRIVSEL Den sunde arbejdsplads...4 Arbejdsmiljøet arbejder vi hele tiden med!...5 Stress i fokus...5 Du får hjælp, hvis det går galt...7

Læs mere

Administrations- og arbejdsgrundlag for lærere og børnehaveklasseledere

Administrations- og arbejdsgrundlag for lærere og børnehaveklasseledere Administrations- og arbejdsgrundlag for lærere og børnehaveklasseledere Skoleåret 2014/15. Indledning: Skoleafdelingen har med afsæt lov 409 og input og anbefalinger fra arbejdsgruppe 9 udarbejdet udkast

Læs mere

Vedtægter for privatinstitutionen Ringsted Private Skovbørnehave

Vedtægter for privatinstitutionen Ringsted Private Skovbørnehave Vedtægter for privatinstitutionen Ringsted Private Skovbørnehave 1 Forankring Institutionens navn er Ringsted Private Skovbørnehave hjemhørende i Ringsted Kommune, beliggende St. Bøgeskovvej 30 B, 4100

Læs mere

Personalehåndbog Per Pedersen A/S

Personalehåndbog Per Pedersen A/S Personalehåndbog Per Pedersen A/S Indledning Denne personalehåndbog er tænkt som en hjælp for alle medarbejdere. Personalehåndbogen kan bruges som et opslagsværk, hvor man kan søge oplysninger om virksomheden,

Læs mere

Virksomhedsplan for Troldehøjen

Virksomhedsplan for Troldehøjen Virksomhedsplan for Troldehøjen Forord Daginstitutionen Troldehøjen Praktiske oplysninger Børnenormeringen Åbningstider Kort overblik over Børne og ungepolitikken Kort målsætning for daginstitutionerne.

Læs mere

Vedtægt for. Tvingstrup Landsbybørnehave

Vedtægt for. Tvingstrup Landsbybørnehave Vedtægt for Tvingstrup Landsbybørnehave 1 Institutionens navn. Tvingstrup Landsbybørnehave, Serridslevvej 88 A 8700 Horsens. Institutionen har hjemsted i Horsens Kommune. Institutionen drives som en privat

Læs mere

Dagtilbud Velfærd Roskilde Kommune www.roskilde.dk/pau pau@roskilde.dk HÅNDBOG TIL PAU ELEVER

Dagtilbud Velfærd Roskilde Kommune www.roskilde.dk/pau pau@roskilde.dk HÅNDBOG TIL PAU ELEVER Dagtilbud Velfærd Roskilde Kommune www.roskilde.dk/pau pau@roskilde.dk HÅNDBOG TIL PAU ELEVER Kære PAU-elev Velkommen som elev i Roskilde Kommune. Dette hæfte indeholder en del praktiske oplysninger til

Læs mere

Værd at vide pr. 1/1-2014 Når du er ansat som fysio- og ergoterapeut i Rehabiliteringsafdelingen

Værd at vide pr. 1/1-2014 Når du er ansat som fysio- og ergoterapeut i Rehabiliteringsafdelingen Værd at vide pr. 1/1-2014 Når du er ansat som fysio- og ergoterapeut i Rehabiliteringsafdelingen 1. INDLEDNING...1 2. ARBEJDSTID...1 3. PAUSER...1 4. PÅLAGT OVERARBEJDE...1 5. PÅLAGT MERARBEJDE...1 6.

Læs mere

Dette ledelsesgrundlag er et fælles grundlag for forståelsen af lovregler, aftaler og beslutninger omkring arbejdstilrettelæggelsen.

Dette ledelsesgrundlag er et fælles grundlag for forståelsen af lovregler, aftaler og beslutninger omkring arbejdstilrettelæggelsen. Ledelsesgrundlag Version 1 27. Marts 2014. Indhold Ledelsesgrundlag... 1 Baggrund:... 1 Formål:... 1 Retning:... 2 Proces... 2 Årsnorm og planlægning af skoleåret for lærere og børnehaveklasseledere...

Læs mere

Håndtering af sygefravær Personalepolitisk retningslinje

Håndtering af sygefravær Personalepolitisk retningslinje Håndtering af sygefravær Personalepolitisk retningslinje Som et led i at arbejde med trivsel og sikre kvaliteten i opgaveløsningen skal der lokalt arbejdes med at forebygge og håndtere sygefravær. Retningslinjen

Læs mere

Her finder du en række råd, vink og retningslinjer i forbindelse med sygdom.

Her finder du en række råd, vink og retningslinjer i forbindelse med sygdom. Vejledninger omkring sygefravær fra kommunens infonet: Sygefravær Her finder du en række råd, vink og retningslinjer i forbindelse med sygdom. Har du brug for yderligere oplysninger, er du velkommen til

Læs mere

Teamledelse. Dagtilbud Broen

Teamledelse. Dagtilbud Broen Teamledelse Dagtilbud Broen Teamledelse Indbyrdes sparring, faglig udvikling, strategisk udvikling af dagtilbudet og en hensigtsmæssig udnyttelse af områdets økonomiske ressourcer. Ledelsesteamet har de

Læs mere

Ringsted Private Skovbørnehave St. Bøgeskovvej 30 B 4100 Ringsted Telefon: 3810 5040 Hjemmeside: www.ringstedskovborn.dk

Ringsted Private Skovbørnehave St. Bøgeskovvej 30 B 4100 Ringsted Telefon: 3810 5040 Hjemmeside: www.ringstedskovborn.dk Ringsted Private Skovbørnehave St. Bøgeskovvej 30 B 4100 Ringsted Telefon: 3810 5040 Hjemmeside: www.ringstedskovborn.dk Hvad er Skovbørnehaven i St. Bøgeskov? Verdens dejligste børnehave med højt til

Læs mere

Handlingsplan ved ulykke, alvorlig sygdom og død. Grævlingehulen Klintholm Filuren

Handlingsplan ved ulykke, alvorlig sygdom og død. Grævlingehulen Klintholm Filuren Handlingsplan ved ulykke, alvorlig sygdom og død Grævlingehulen Klintholm Filuren Introduktion I krise, ulykke og sorg er det godt at have en plan for, hvad vi bør og skal gøre. Følgende handlingsplan

Læs mere

Rusmiddelpolitik for Nordsjællands Hospital

Rusmiddelpolitik for Nordsjællands Hospital Rusmiddelpolitik for Nordsjællands Hospital Formålet Det er formålet at: - Sikre patienter og pårørende tryghed ved og tillid til patientplejen og behandlingen. - forebygge, at medarbejdere udvikler alkohol-,

Læs mere

August 2010. Pædagogisk Assistent Uddannelse. Praktikhåndbog. For elever og praktikvejledere. Børn og Unge

August 2010. Pædagogisk Assistent Uddannelse. Praktikhåndbog. For elever og praktikvejledere. Børn og Unge August 2010 Pædagogisk Assistent Uddannelse Praktikhåndbog For elever og praktikvejledere Børn og Unge Indholdsfortegnelse Generel information Indledning...............................................................

Læs mere

Referat fra uanmeldt tilsynsbesøg:

Referat fra uanmeldt tilsynsbesøg: RINGKØBING-SKJERN KOMMUNE Tilsyn med private opholdssteder og botilbud Møde med: Ganerbo Klostervej 108 6900 Skjern Mødedato: Torsdag den 18. december 2014 Mødedeltagere: Fra Ganerbo: Pædagog Karen ansat

Læs mere

VIA politik for arbejdsmiljø, sundhed og sygdom

VIA politik for arbejdsmiljø, sundhed og sygdom VIA politik for arbejdsmiljø, sundhed og sygdom Mål for politikken Målet for politikken er at VIA er en arbejdsplads med et fysisk og psykisk arbejdsmiljø, som udvikler og fremmer medarbejdernes trivsel,

Læs mere

STYRELSESVEDTÆGT FOR KOMMUNALE DAGINSTITUTIONER I IKAST-BRANDE KOMMUNE

STYRELSESVEDTÆGT FOR KOMMUNALE DAGINSTITUTIONER I IKAST-BRANDE KOMMUNE STYRELSESVEDTÆGT FOR KOMMUNALE DAGINSTITUTIONER I IKAST-BRANDE KOMMUNE Indholdsfortegnelse 1. Byrådets mål og opgaver for daginstitutionerne 2 2. Forældrebestyrelsen 3 3. Valgbarhed og valgret 3 4. Valg

Læs mere

Velkomstpjece Dagplejen Norddjurs Kommune Område Grenaa

Velkomstpjece Dagplejen Norddjurs Kommune Område Grenaa Velkomstpjece Dagplejen Norddjurs Kommune Område Grenaa Velkommen til den kommunale dagpleje i Område Grenaa Vores adresse er: Område Grenaa Østre skole, Skolebakken 20 8500 Grenaa Dagplejekontorets personale:

Læs mere

Ledsageordningen i Høje-Taastrup Kommune

Ledsageordningen i Høje-Taastrup Kommune Ledsageordningen i Høje-Taastrup Kommune Ansættelsesforhold for kommunens ledsagere Indledning Ledsageordningen varetager praktiske ledsageopgaver i henhold til Lov om Social Service 97 og 45. Målgruppen

Læs mere

Retningslinjer for arbejdstid, ferie og fravær i AU Viden

Retningslinjer for arbejdstid, ferie og fravær i AU Viden Retningslinjer for arbejdstid, ferie og fravær i AU Viden I AU Viden er der fokus på brugere og opgavevaretagelse. Det er lederens ansvar, at mængden af arbejdsopgaver matcher den tid, der er til rådighed.

Læs mere

Velkomstpjece Dagplejen Norddjurs Kommune

Velkomstpjece Dagplejen Norddjurs Kommune Velkomstpjece Dagplejen Norddjurs Kommune Velkommen til den kommunale dagpleje i Norddjurs kommune. Allingåbro Børneby Plantagevej 11 8961 Allingåbro Afdelingsleder Bente Laursen 89594240/23111541 Email

Læs mere

Nedbringelse af sygefravær

Nedbringelse af sygefravær GODE RÅD OM Nedbringelse af sygefravær 2008 GODE RÅD OM NEDBRINGELSE AF SYGEFRAVÆR Udgivet af DANSK ERHVERV Indholdsfortegnelse Indledning 3 Virksomhedens fokus på sygefravær 4 Analyse af virksomhedens

Læs mere

FRA FRAVÆR TIL NÆRVÆR

FRA FRAVÆR TIL NÆRVÆR REGION SJÆLLANDS PERSONALEPOLITISKE PRINCIPPER FOR AT NEDBRINGE SYGEFRAVÆR FRA FRAVÆR TIL NÆRVÆR PROFESSIONELLE ARBEJDSMILJØER VI TAGER ANSVAR Odsherred Kalundborg Holbæk Lejre Roskilde Greve GENSIDIG

Læs mere

Vedtægt for den selvejende private daginstitution Cathrine Asylets Børnehave

Vedtægt for den selvejende private daginstitution Cathrine Asylets Børnehave Vedtægt for den selvejende private daginstitution Cathrine Asylets Børnehave 1 Forankring. Den selvejende private institutions navn er Cathrine Asylets Børnehave, beliggende Allegade 6, 6100 Haderslev.

Læs mere

Omsorgsplan. Dagtilbud Broen

Omsorgsplan. Dagtilbud Broen Omsorgsplan Dagtilbud Broen Denne plan skal opfattes som et beredskab, der kan bruges når det, der ikke må ske, sker. Som udgangspunkt kan vi ikke tage sorgen fra et menneske, men vi kan dele sorgen med

Læs mere

Tilsynsnotat. Stenløse Skovbørnehave. Egedal kommune. Tilsynsnotat, Side!1. Tilsynet udført af dato 25. september 2014.

Tilsynsnotat. Stenløse Skovbørnehave. Egedal kommune. Tilsynsnotat, Side!1. Tilsynet udført af dato 25. september 2014. Egedal kommune Tilsynsnotat Stenløse Skovbørnehave Tilsynet udført af dato 25. september 2014 Connie Niemeier Leder: Jeanette Larsen Daglig leder: Pædagog: Pædagog Tilsynsnotat, Side!1 Ved tilsynet vil

Læs mere

Førstehjælps- og Omsorgsplan. Marts 2011 1

Førstehjælps- og Omsorgsplan. Marts 2011 1 Marts 2011 1 Indholdsfortegnelse 1. Hvem gælder planen for side 3 2. Førstehjælpskurser. side 4 3. Førstehjælpskasser. side 4 4. Handleplan ved ulykker side 4 5. Fysisk eller psykisk belastende hændelser

Læs mere

Information om Ledsageordning

Information om Ledsageordning Information om Ledsageordning Indholdsfortegnelse Hvad er en ledsageordning... 3 Hvordan søges ledsageordning... 3 Hvem er omfattet af ledsageordningen... 3 Hvem er ikke omfattet af ledsageordningen...

Læs mere

Velkommen i Børnegården Lemtorp Nissumvej 8 7620 Lemvig 96 63 18 30

Velkommen i Børnegården Lemtorp Nissumvej 8 7620 Lemvig 96 63 18 30 Velkommen i Børnegården Lemtorp Nissumvej 8 7620 Lemvig 96 63 18 30 Kære forældre! Jeres barn skal nu til at opleve livet i en børnehave. Barnet er måske vant til dagpleje eller vuggestue, og skal nu til

Læs mere

ARBEJDSTIDSPOLITIK DISTRIKT 4

ARBEJDSTIDSPOLITIK DISTRIKT 4 ARBEJDSTIDSPOLITIK DISTRIKT 4 Konstruktion af arbejdsplan. Gruppekoordinatoren udarbejder tjenesteplaner i samarbejde med lederen. Der udarbejdes 6 uger ad gangen. Alle afgiver ønsker om frihed senest

Læs mere

Herning. Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom. side 1

Herning. Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom. side 1 Herning Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom side 1 Forord Denne pjece giver borgere, der modtager sygedagpenge eller løn under sygdom et indblik i, hvordan Jobcenter Herning arbejder med en sygedagpengesag.

Læs mere

VELKOMMEN Med denne pjece vil vi byde nye børn og forældre velkommen til Oddense Børnehave, samt give nogle praktiske oplysninger.

VELKOMMEN Med denne pjece vil vi byde nye børn og forældre velkommen til Oddense Børnehave, samt give nogle praktiske oplysninger. Velkomstfolder VELKOMMEN Med denne pjece vil vi byde nye børn og forældre velkommen til Oddense Børnehave, samt give nogle praktiske oplysninger. ÅBNINGSTIDER Mandag torsdag kl. 6.15 16.45 Fredag lukker

Læs mere

PERSONALEHÅNDBOGEN. for ansatte i Boligselskabernes Hus

PERSONALEHÅNDBOGEN. for ansatte i Boligselskabernes Hus PERSONALEHÅNDBOGEN for ansatte i Boligselskabernes Hus 1 Velkommen! Kære medarbejder Velkommen til Boligselskabernes Hus. Dette er Boligselskabernes Hus personalehåndbog fra A - Å. I den kan du finde

Læs mere

Personalepolitikkens områder

Personalepolitikkens områder Personalepolitik 1 Personalepolitikkens områder 1 Ansættelse 2 Arbejdets tilrettelæggelse 3 Kompetenceudvikling 4 Lønpolitik 5 Junior og seniorpolitik 6 Stresspolitik 7 Sociale klausuler 8 Syge- og fraværspolitik

Læs mere

en god arbejdsplads fastholde gode hjælpere? nedsætte sygefraværet? skabe sammenhæng undgå arbejdsskader vigtige emner på dagsordenen?

en god arbejdsplads fastholde gode hjælpere? nedsætte sygefraværet? skabe sammenhæng undgå arbejdsskader vigtige emner på dagsordenen? Vil du gerne lave en god arbejdsplads for dine hjælpere? Vil du gerne nedsætte sygefraværet? Vil du gerne undgå arbejdsskader (med sygefravær, vikarer mm) Vil du gerne fastholde gode hjælpere? Vil du gerne

Læs mere

(http://www.samarbejdssekretariatet.dk/rammer_for_su/) og fastlægger de rammer, inden for

(http://www.samarbejdssekretariatet.dk/rammer_for_su/) og fastlægger de rammer, inden for Aftale om oprettelse af MIO-udvalg på Roskilde Katedralskole, 2012, Kap. 1: Rammer og struktur for MIO-udvalget ved Roskilde Katedralskole 1: Område Nedenstående aftale om MIO gælder for den samlede selvejende

Læs mere

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Forord I denne pjece kan du læse om dine muligheder, rettigheder og pligter, når du bliver syg og uarbejdsdygtig. Og hvordan du hos CEB kan finde støtte til at vende

Læs mere

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Forord At være aktivt sygemeldt I denne pjece kan du læse om dine muligheder, rettigheder og pligter, når du bliver syg og uarbejdsdygtig. Og hvordan du hos CEB kan

Læs mere

Indholdsfortegnelse - 1 -

Indholdsfortegnelse - 1 - Indholdsfortegnelse Fakta om kommunen... 2 Visioner og værdigrundlag... 2 Center for Skole og Dagtilbud... 2 Vigtige telefonnumre i Center for Skole og Dagtilbud... 2 Den gode praktik... 2 Optagelse...

Læs mere

GODE RÅD OM... sygefraværssamtalen SIDE 1

GODE RÅD OM... sygefraværssamtalen SIDE 1 GODE RÅD OM... sygefraværssamtalen SIDE 1 Indhold Det skal samtalen handle om 3 Indkaldelsen til samtalen 3 Opsagte medarbejdere 3 Afholdelse af samtalen 3 Forberedelse til sygefraværssamtalen 4 Indledning

Læs mere

Voldspolitik. Vi anser vold og trusler for at være et fælles problem og fælles ansvar.

Voldspolitik. Vi anser vold og trusler for at være et fælles problem og fælles ansvar. Voldspolitik Indledning En voldspolitik på arbejdspladsen kan være med til at skabe synlighed, ensartethed og kontinuitet i arbejdet med at forebygge vold og trusler om vold. Voldspolitikken, og den tilhørende

Læs mere

Velkommen - Forældre til forældre

Velkommen - Forældre til forældre Velkommen - Forældre til forældre Vi synes selv, at vi har verdens bedste børnehave... -Og I bydes hjerteligt velkommen! Børnehaven er et rigtigt godt valg for Jer, der ønsker en lille og hyggelig børnehave.

Læs mere

C. Privatinstitutionen skal årligt udarbejde en rapport om årets virksomhed og en plan for det kommende

C. Privatinstitutionen skal årligt udarbejde en rapport om årets virksomhed og en plan for det kommende Godkendelseskriterier for privatinstitutioner 1. Lovgivningen: Den private leverandør skal dokumentere, at privatinstitutionen lever op til: A. Dagtilbudslovens formålsbestemmelse, Kapitel 1, 1. Formålet

Læs mere

Vejledning om afholdelse af lukkedage

Vejledning om afholdelse af lukkedage Vejledning om afholdelse af lukkedage Børne- og Ungdomsudvalget vedtog den 17. december 2008 politikken for lukkedage i dagtilbud. Børne- og Ungdomsudvalget vedtog den 12. januar 2011 en revision af politikken,

Læs mere

Vedtægter for privat skovbørnehaven Mariehønen

Vedtægter for privat skovbørnehaven Mariehønen Vedtægter for privat skovbørnehaven Mariehønen 1 Forankring Privat skovbørnehavens navn er Mariehønen. Dens hjemsted er Lyngby- Taarbæk Kommune. Den selvejende privatinstitution Privat Skovbørnehaven Mariehønen,

Læs mere

Krogh Rasmussen Rengøring. Personalehåndbog

Krogh Rasmussen Rengøring. Personalehåndbog Krogh Rasmussen Rengøring Personalehåndbog Med denne personalehåndbog vil jeg godt byde dig velkommen i KROGH RASMUSSEN RENGØRING. For at sikre et godt arbejdsklima og gøre hverdagen lettere, er firmaets

Læs mere

Information om Privat børnepasning

Information om Privat børnepasning Information om Privat børnepasning Børneafdelingen December 2010 Forældre, som bor i Nyborg Kommune kan få tilskud til privat børnepasning af børn i aldersgruppen fra 24 uger til børnehavestart, som er

Læs mere

5. Opsigelse De i henhold til Funktionærlovens 2 nævnte varsler finder anvendelse.

5. Opsigelse De i henhold til Funktionærlovens 2 nævnte varsler finder anvendelse. Ansættelseskontrakt for privatansatte - med bemærkninger 1. Mellem undertegnede Virksomhedens navn og adresse: Medarbejderens navn og adresse: indgås ansættelseskontrakt på følgende vilkår: 2. Arbejdsstedets

Læs mere

Informationsfolder til forældre - Elliot - Struer kommunale Ungdomsskole BØRN OG UNGE

Informationsfolder til forældre - Elliot - Struer kommunale Ungdomsskole BØRN OG UNGE Informationsfolder til forældre - Elliot - Struer kommunale Ungdomsskole BØRN OG UNGE Kontaktoplysninger Struer kommunale Ungdomsskole Skolegade 5B 7600 Struer Telefon: 9684 8600 Hjemmeside: ungdomsskolen@struer.dk

Læs mere

Personalehåndbog. Vejlø Sogn. Vejlø Menighedsråd. Næstved Provsti

Personalehåndbog. Vejlø Sogn. Vejlø Menighedsråd. Næstved Provsti Personalehåndbog Vejlø Sogn Vejlø Menighedsråd Næstved Provsti 1 Emne Sidenummer Alkohol og stoffer 4 Arbejdsmiljø, fysisk og psykisk 4 Arbejdstid 5 Arbejdstøj 5 Bibeskæftigelse 6 Borgerligt ombud 6 Børneattest

Læs mere

Ungdomsskolen Kolding Oplevelser for livet. Info for klubmedarbejdere. OV1_Kvadrat_R D

Ungdomsskolen Kolding Oplevelser for livet. Info for klubmedarbejdere. OV1_Kvadrat_R D Ungdomsskolen Kolding Oplevelser for livet Info for klubmedarbejdere OV1_Kvadrat_R D Velkommen Du sidder nu med Ungdomsskolen Koldings personalefolder for klub- og ungmedarbejdere. I denne folder finder

Læs mere

Velkommen til Korsholm/Søften Børnehaven Engen, Korsholm Børnehave og Børnehuset Mælkevejen

Velkommen til Korsholm/Søften Børnehaven Engen, Korsholm Børnehave og Børnehuset Mælkevejen Velkommen til Korsholm/Søften Børnehaven Engen, Korsholm Børnehave og Børnehuset Mælkevejen Favrskov Kommune Velkommen til Korsholm/Søften. Vi er et dagtilbud som består af 3 daginstitutioner: Børnehaven

Læs mere

Manual i udarbejdelse af en trivselspolitik

Manual i udarbejdelse af en trivselspolitik Manual i udarbejdelse af en trivselspolitik Skabelon til en stress og trivselshåndteringspolitik Som et led i organisationens overordnede strategi med at fremme trivsel, er det vigtigt at have nogle gennemarbejdede

Læs mere

Vejledning om arbejdsgivers indhentelse af oplysninger i forbindelse med lønmodtagerens sygdom

Vejledning om arbejdsgivers indhentelse af oplysninger i forbindelse med lønmodtagerens sygdom Vejledning om arbejdsgivers indhentelse af oplysninger i forbindelse med lønmodtagerens sygdom Denne Vejledning Et vigtigt element i indsatsen for at nedbringe sygefraværet på det danske arbejdsmarked

Læs mere

Sygefravær og trivsel 2015

Sygefravær og trivsel 2015 Personaleinformation Sygefravær og trivsel 2015 - hvad taler lederen med den sygemeldte om? (1-5 - 15) Velkommen til Sygehus Lillebælt HR-afdelingen Sygefravær & Trivsel 2015 Sygefravær & trivsel 2015

Læs mere

Lederen afgør i hvert enkelt tilfælde, om der skal gives tilladelse til fotografering, video eller korte tv-optagelser med videre.

Lederen afgør i hvert enkelt tilfælde, om der skal gives tilladelse til fotografering, video eller korte tv-optagelser med videre. Retningslinjer vedr. foto Aarhus Kommune har vedtaget følgende retningslinjer omkring foto, video og TVoptagelser med børn og unge i kommunens institutioner. Børn og unge i skoler og institutioner må kun

Læs mere

Trivselstilbud og -aktiviteter på Pharmakon I T

Trivselstilbud og -aktiviteter på Pharmakon I T Trivselstilbud og -aktiviteter på Pharmakon 2010 PHARMAKON I TRIVSEL P I T Sundhedsambassadører Sundhedsambassadørerne er ikke eksperter, men kolleger, som er aktivt interesserede i at være med til at

Læs mere

VELKOMMEN TIL. Børnehuset. Venlig hilsen personalet i Børnehuset. Tlf.nr. 72 10 50 41

VELKOMMEN TIL. Børnehuset. Venlig hilsen personalet i Børnehuset. Tlf.nr. 72 10 50 41 BESTYRELSEN. Da børnehaven hører under skolen, har vi fået dispensation til at få to forældrevalgte repræsentanter fra børnehuset med i skolebestyrelsen, som er på valg hvert andet år. KOMMENDE SKOLEBØRN.

Læs mere

Løn - og arbejdsvilkår

Løn - og arbejdsvilkår Løn - og arbejdsvilkår Jubilæumsregler ved 25, 40 og 50 års ansættelse Jubilæumsregler gældende fra 1. januar 2007 Hillerød Kommune markerer medarbejdernes 25, 40 og 50 års ansættelsesjubilæum efter nedenstående

Læs mere

Hold fast i dine medarbejdere også dem, der er sygemeldt

Hold fast i dine medarbejdere også dem, der er sygemeldt Guide over lovgrundlag ved sygemeldinger Hold fast i dine medarbejdere også dem, der er sygemeldt Kend paragrafferne ved sygefravær Få overblik over myndighedskrav og formalia ved sygefravær Få overblik

Læs mere

hæfte om praktik for Pædagoguddannelsen, Campus Storstrøm Nykøbing F. og Vordingborg INDHOLDSFORTEGNELSE

hæfte om praktik for Pædagoguddannelsen, Campus Storstrøm Nykøbing F. og Vordingborg INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE hæfte om praktik for Pædagoguddannelsen, Campus Storstrøm Nykøbing F. og Vordingborg Praktikleder: Jørn-Erik Rasmussen mail: jsm@ucsj.dk, tlf. 7248 2822 Praktiksekretær: Lene Vedsted

Læs mere

IA Sprogs personalepoltik revid. marts 2012

IA Sprogs personalepoltik revid. marts 2012 IA Sprogs personalepoltik revid. marts 2012 1. Grundlæggende holdninger og synspunkter 2. Ansættelsesforhold 3. Medarbejderudvikling samt videre- og efteruddannelse 4. Orlov og ferier 5. Arbejdsmiljø 6.

Læs mere

Velkommen til Nøddeskallen

Velkommen til Nøddeskallen Velkommen til Nøddeskallen Vi håber at I og Jeres barn, bliver glade for at have Jeres daglige gang her i Nøddeskallen. Med denne folder vil vi fortælle, hvad der er vigtigt her i vores vuggestue, og dermed

Læs mere

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Fraværs- politik

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Fraværs- politik Særlige ansættelser Tillidsvalgtes roller og opgaver F O A F A G O G A R B E J D E Fraværs- politik Til dig som tillidsvalgt Formålet med denne pjece er at give dig et redskab til de opgaver, du har,

Læs mere

1. Arbejdsmiljøarbejdet ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

1. Arbejdsmiljøarbejdet :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 1. Arbejdsmiljøarbejdet :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: Denne mødegang indeholder følgende punkter: 1.1 Introduktion til procesforløbet 1.2 Arbejdsmiljøloven

Læs mere

JANUAR. Sundhed kost og motorik uge. 27 Personalemøde 28 29 30 31. Husk i denne måned

JANUAR. Sundhed kost og motorik uge. 27 Personalemøde 28 29 30 31. Husk i denne måned 1 1 1 1 JANUAR Sundhed kost og motorik uge Personalemøde 0 1 Bente S. fremlægger onsdag den januar hvad der skal ske i uge Tanja fremlægger onsdag den. januar hvad der skal ske i uge Jane og Jytte. Hvad

Læs mere

Arbejdspladsvurdering

Arbejdspladsvurdering Arbejdspladsvurdering Alle virksomheder skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering. En såkaldt APV. Det fremgår af arbejdsmiljøloven. Den skriftlige APV skal revideres senest hvert 3. år. APV skal

Læs mere

Langeland Dagpleje Virksomhedsbeskrivelse. Virksomhedsbeskrivelse af Langeland Dagpleje

Langeland Dagpleje Virksomhedsbeskrivelse. Virksomhedsbeskrivelse af Langeland Dagpleje af Langeland Dagpleje 1 Indholdsfortegnelse Personale:... 3 Historie:... 3 Geografi:... 3 Målgruppe:... 3 Åbningstider:... 3 Rådhusets åbningstider:... 3 Takst:... 3 Organisatorisk og politisk placering

Læs mere

Velkommen til Sabro Dagpleje

Velkommen til Sabro Dagpleje Velkommen til Sabro Dagpleje Et godt lære-værested Sabro Dagpleje. Sabro dagpleje består af 12 dagplejehjem alle beliggende i Sabro midtby. Et dagplejer har op til 4 fastindskrevne børn i alderen ½ år

Læs mere

Beredskabsplan. Hvad gør vi, når det, der ikke må ske, sker? 1) Skilsmisse, alvorlig sygdom, kaossituationer mm.

Beredskabsplan. Hvad gør vi, når det, der ikke må ske, sker? 1) Skilsmisse, alvorlig sygdom, kaossituationer mm. Beredskabsplan Hvad gør vi, når det, der ikke må ske, sker? 1) Skilsmisse, alvorlig sygdom, kaossituationer mm. 2) Når et barn mister et nært familiemedlem 3) Når institutionen mister et barn eller en

Læs mere

Koncern Personalepolitik

Koncern Personalepolitik Koncern Personalepolitik Personalepolitik med omtanke Et menneske er skabt ej for sig selv alene. Sådan lyder de allerførste ord i den første udgave af den avis, der 2. januar 1767 blev begyndelsen til

Læs mere

Præsentation af Institutionen

Præsentation af Institutionen Præsentation af Institutionen Indhold 1 Forord... 3 2 Præsentation af Institutionen... 3 3 Grundholdninger/Værdier og pædagogiske principper... 4 3.1 Pædagogiske mål og principper... 5 4 Skolerne... 5

Læs mere

Velkomstpjece Dagplejen Norddjurs Kommune - Distrikt Ørum

Velkomstpjece Dagplejen Norddjurs Kommune - Distrikt Ørum Velkomstpjece Dagplejen Norddjurs Kommune - Distrikt Ørum 1 Velkommen til den kommunale dagpleje i Norddjurs kommune Distrikt Ørum Distrikt Ørum Skolebakken 33 8586 Ørum Distriktsleder - Distrikt Ørum

Læs mere

Inspiration til dig som bruger

Inspiration til dig som bruger Personalehåndbog & retningslinjer Inspiration til dig som bruger 1 Olivia Danmark Inspiration til dig som bruger Personalehåndbog & retningslinjer En personalehåndbog kan være et godt sted at beskrive

Læs mere

Fakta om medarbejderudviklingssamtalen

Fakta om medarbejderudviklingssamtalen Fakta om medarbejderudviklingssamtalen 2 Fakta om MUS FORORD Denne lille guide om medarbejderudviklingssamtalen er en af fem foldere der tilsammen dækker en større del af HRområdet. Folderne er tænkt,

Læs mere

INSPIRATION OG IDEER TIL BEREDSKABSPLAN FOR HÅNDTERING AF EL-ULYKKER. helsikker. fokus på elsikkerhed

INSPIRATION OG IDEER TIL BEREDSKABSPLAN FOR HÅNDTERING AF EL-ULYKKER. helsikker. fokus på elsikkerhed INSPIRATION OG IDEER TIL BEREDSKABSPLAN FOR HÅNDTERING AF EL-ULYKKER Scan QR koden med din smartphone og sæt fokus på elsikkerhed. helsikker fokus på elsikkerhed INSPIRATION OG IDEER TIL BEREDSKABSPLAN

Læs mere

Bilag 2a for pædagoger, pædagogmedhjælpere, pædagogiske assistenter og andet pædagogisk personale.

Bilag 2a for pædagoger, pædagogmedhjælpere, pædagogiske assistenter og andet pædagogisk personale. Bilag 2a for pædagoger, pædagogmedhjælpere, pædagogiske assistenter og andet pædagogisk personale. 1. Indledning Aarhusaftalen er den fælles aftale, der sætter rammerne for samarbejdet mellem skolens ledelse

Læs mere

Personaleinformation. Rengøringsafsnittet

Personaleinformation. Rengøringsafsnittet Personaleinformation Rengøringsafsnittet Indholdsfortegnelse Velkommen i Rengøringsafsnittet.................. 4 Lidt om afsnittets baggrund og historie................ 4 Organisatorisk tilhørsforhold.....................

Læs mere

Indberetning af fravær

Indberetning af fravær Indberetning af fravær Sygefravær, graviditetsgener, barsel, seniordage mm. Personale og HR afdelingen Sygefravær... 2 Indberetning af sygefravær...2 Indberetning af delvis syg...3 Indberetning af nedsat

Læs mere