Personalehåndbog. For Stenløse private skovbørnehave

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Personalehåndbog. For Stenløse private skovbørnehave"

Transkript

1 Personalehåndbog For Stenløse private skovbørnehave Forord. Denne håndbog tænkes som et arbejdsredskab som skal tages op 1 gang om året, for at sikre at det er en løbende proces. Brug denne håndbog, men der vil stadig være situationer, hvor I må handle efter egen intuition, og det ved jeg også, at jeg trygt kan overlade til jer. Bedste hilsner Jeanette Køhl Larsen, leder af Stenløse private skovbørnehave August/ September 2014

2 Velkommen til Skovbørnehaven. Du er nu ansat i Stenløse private skovbørnehave. Vi har udarbejdet en intern personalehåndbog med aftaler og grundregler for skovbørnehaven. Personalehåndbogen er tænkt som et arbejdsredskab med praktiske oplysninger samt spilleregler, som er nødvendige, når medarbejdere skal arbejde sammen. Personalehåndbogen for skovbørnehaven er et sideløbende supplement til øvrige overenskomster med fagorganisationer. Kort om skovbørnehaven Skovbørnhaven er en busbørnehave der har fokus på udeliv og natur. Der er plads til 24 børn i alderen 2 år og 11måneder - 6år. Åbningstiden er mandag til fredag kl Vi er organiseret under De frie børnehaver og fritidshjem, og der er ansat en vikar, 2 medhjælpere, en pædagog og en leder. I skovbørnehaven tilbringer børnene og voksne næsten hele dagen udenfor. Enten er børnene ude på legepladsen ved bussen, vi kører til nærliggende naturområder, eller børn og voksne kører i egen bus til skov, strand, naturlegepladser, bustræf med andre busbørnehaver og meget andet. Børnene lærer om naturen, at passe på den. De følger årets gang, har god plads, får masser af luft og lys. Naturen er en skattekiste af kundskaber. I skov, på mark og strand kan børnene få oplevelser om dyr og planter. De kan bygge, skabe og konstruere m.m. og gennem vidende og engagerede voksne, kan børnene få vigtige erfaringer og viden om naturen og naturfænomener. Personalepolitik: Årsplan. En årsplan er en oversigt over aktiviteter, arrangementer og møder, der foregår i børnehaven. Årsplanen udfærdiges i oktober/ november måned, hvorefter den skal godkendes i forældrebestyrelsen og udsendes til forældrene efterfølgende. Vi arbejder på at udfærdige en pædagogisk årsplan, der udgør et redskab for vores dagligdag over året. Børnehavens interne aftaler. I vores samarbejde ligger vi vægt på: - at vi handler på kritik fra personale, forældre og børn samt samarbejdspartnere. - at vi går og møder til tiden - at vores møder starter og slutter til tiden. - at vi udfører beslutninger, som vi tager. - at vi er opmærksomme på oprydning ude og inde. - at vi fokuser på feedback. - at vi er opmærksomme på hinandens signaler. - vi handler hurtigt på kritik fra børn

3 Fysisk og psykisk arbejdsmiljø. Skovbørnehaven vægter et godt fysisk og psykisk arbejdsmiljø, hvor medarbejderen i sit daglige arbejde kan være tryg i ansættelsen og har indflydelse på sin arbejdssituation. Du er som medarbejder også selv ansvarlig for det arbejdsmiljø, som du er en del af. Uddannelsespolitik. Vi vægter høj faglighed, derfor vil der fremadrettet være mulighed (indenfor institutionens udmeldte økonomiske rammer) at få tildelt enkelte kurser, men samtidig forventes det, at alle via faglitteratur holder sig a jour med udviklingen indenfor området. Aftaler om supervision. Skovbørnehaven har tegnet en forsikring gennem de frie børnehaver og fritidshjem, og har derfor mulighed for at benytte den psykologordning til supervision, enten individuelt eller i gruppen. Medarbejdersamtaler. Du har krav på en medarbejdersamtale, men du er altid i din ret til udover denne at bede om en samtale med din leder. I medarbejdersamtalen deltager du og lederen. Formål med samtalerne: - at du får mulighed for at komme med ideer og ønsker - at du får indflydelse på din arbejdsplads og arbejdssituation. - at du får større mulighed for at udveksle synspunkter. Ved medarbejdersamtalen bliver der udfærdiget en gensidig aftale om mål og planer for det kommende år. Der vil foreligge forberedelsespapirer ca 14 dage før samtalerne. Formålet med samtalen er at diskutere trivsel og udviklingsområder, personligt og fagligt. Rygepolitik. Det må pointeres, at man som ansat i skovbørnehaven, ikke må ryge i nærheden af børnene, på legepladsen eller på ture. Man må gå væk, og ifald vi holder et arrangement med forældre eller andre gæster, må vi henholde til vores rygepolitik - at man går væk fra børnene for at ryge. Misbrugspolitik. Der må ikke nydes alkoholiske drikke eller andre nydelsesmidler i arbejdstiden. Ved særlige arrangementer såsom sommerfester, forældremøder kan der dispenseres for denne regel dog med stor respekt for, at medarbejderen er på arbejde. Forældrene må gerne nyde lidt alkohol til de sociale sammenkomster.

4 GENEREL INFORMATION VEDRØRENDE SKOVBØRNEHAVEN. For at dagligdagen skal fungere bedst muligt, er der forskellige ting, som vi gerne vil orientere dig om. Administrative informationer i forbindelse med din ansættelse: Ved ansættelsen får du udleveret forskellige formularer af lederen, som du skal udfylde og underskrive: - at Stenløse skovbørnehaves bestyrelse eller leder må indhente straffeattest. - at du er bekendt med tavshedspligten. - at du udfylder medarbejderoplysninger med kontonummer, adresse og telefonnummer. Arbejdstider. Du vil ved ansættelsens start få udleveret et arbejdsskema, hvor dine arbejdstider vil fremgå. Dette arbejdsskema kan blive ændret, hvis der er behov derfor. Pauser. Det kan være en udfordring at holde pause i skovbørnehaven. Ifald man har brug for at ringe til læge eller andet, kan man aftale med sine kolleger, at man tager tiden til en pause når det kan passe ind. Ved dit barns første sygedag. Du kan holde fri med løn på dit barns første sygedag, dog jvf. de enkelte overenskomster. Barns første sygedag er ikke en ret man har, men noget børnehaven kan tilbyde, ifald der ikke er andre muligheder. Se 10 stk 1 og 2 i henhold til skovbørnehavens overenskomst med Bupl og frie børnehaver. Sygemelding / raskmelding. Hvis du er syg, sygemelder du dig ved at ringe til børnehavens leder kl. 7. Når du raskmelder dig, ringer du til børnehaven inden kl dagen før, at du møder igen. Der skal udfyldes et tro/loveskema efter hvert fravær som afleveres til lederen. Der bliver udfærdiget et sygeskema, til udregning af sygestatistikken i skovbørnehaven. Er lederen

5 på ferie eller på anden måde fraværende vil der være en stedfortræder, der tager disse opkald. Når du lukker skovbørnehaven mellem kl : Når du lukker i skovbørnehaven, er der nogle praktiske ting, som du skal huske, inden du forlader børnehaven: - at chekke om døre og tagvinduer er lukkede/ låste i bussen Rumle. - at strømstikket er sat i bussen Rumle. - at rydde op på legepladsen. - at tømme skraldespande. - feje og vaske borde af. - sætte bustelefonen til opladning - tjekke al lys og gas er slukket Orientering om indkøb: Hvis du har brug for penge til indkøb eller har lagt penge ud selv ved indkøb, skal du henvende dig til ledelsen. Alle kvitteringer skal underskrives med navn og der vil blive udbetalt det beløb, der er lagt ud. Ifald der er tale om større indkøb, skal det inden drøftes på et personalemøde eller med lederen. Gavekasse: Ved rund fødselsdag giver børnehaven en gave til kr. Kalender i bussen: Hver morgen skal du læse kalender for at holde dig a jour med dagens aktiviteter, møder m.m. Så du er forberedt til spørgsmål for forældre samt er klar til dagens udflugt eller ajour om ændringer i løbet af ugen. Du er ligeledes forpligtet til at indskrive dine aftaler samt andre informationer, som har betydning for dagligdagen i kalenderen. Midtvejssamtale indenfor prøvetiden. Når du har været ansat i henholdsvis 1 måned og 3 måneder tages en uformel snak med lederen om, hvordan det går. På et personalemøde vil du sammen med det øvrige personale tale om, hvordan det går i skovbørnehaven. Ansvarsområder. Der er god mulighed for at påtage sig ansvaret for forskellige områder/opgaver i skovbørnehaven. Dette betyder, at du enten alene eller sammen med andre kollegaer har fået kompetence til at udføre en opgave, indenfor de rammer der er sat.(økonomi, indkøb o.lign) Efteruddannelse: Skovbørnehaven har et mindre kursusbudget og følgende er på nuværende tidspunkt prioriteret: 2 pædagogiske dage hvoraf den ene er med kursusleder eller foredragsholder. Årligt glatbanekursus i bus til dem med buskørekortet. De kursusmidler, der er tilbage, kan bruges til individuelle kurser og/eller fælles kurser i skovbørnehaven eller med andre børnehaver. Hvis du er interesseret i et kortvarig kursus/

6 temadag, og det har relevans for skovbørnehaven, forespørger du lederen. Vi er medlemmer af de grønne spirer hvor der kan tilmeldes to kurser pr år. De frie børnehaver og fritidshjem laver en del temadage man kan tilmelde sig efter aftale med lederen. Kurser af længere varighed vil lederen forelægge bestyrelsen. Det er op til den enkelte medarbejder, at finde de udviklingsmuligheder de individuelt kunne have brug for. Skovbørnehaven vil i det omfang, der er penge til det og det har relevans for skovbørnehavens pædagogiske dagligdag finde midler til det, ifald det er ude for budgettets rammer. Støttepædagog En støttepædagog er ansat til at varetage en opgave vedr. et enkelt barn. Ved støttepædagogens start udfærdiges i samarbejde med personale og lederen opgaverne i det pågældende støtteforhold. I denne aftales, hvilke opgaver, som støttepædagogen skal varetage, hvilke arbejdstider samt fastlæggelse af deltagelse i møder, arrangementer, temadage, kurser m.m. I øvrigt er støttepædagogen i støtteperioden omfattet af samme regler som det øvrige personale. Modtagelse af nye børn. Det er os selv der skal sørge for der kommer nye børn på ventelisten samt optagelsen af børn fra ventelisten. Vi får ikke visiteret børn fra det kommunale system. Vi modtager papirer fra forældre om indmeldelse, stamkort og tilladelse til privat befordring. Når barnet er indmeldt, udsender ventelistekordinatoren en velkomstskrivelse til forældrene med en orientering om kørsel og mulighed for besøg i børnehaven. Personalet sørger for der en fast plads i bussen med billede af barnet på samt en drikkemug til udlevering den første dag. Forældresamarbejde. Det er os alle der er ansat, som har den direkte kontakt til forældrene. Alle ansatte har en fælles opgave i arbejdet med det enkelte barn. Du kan derfor altid drøfte dit arbejde med dine kollegaer i det daglige samt få sparring af lederen. Det er vigtigt, at du har den gode daglige kontakt til forældrene. Derfor kan du i nogle tilfælde sende problematikker eller bekymringer videre til din leder. Eksterne samarbejdspartner. Vi arbejder med psykolog fra de frie børnehaver og vi har samarbejde med Egedal kommune, PPR, rådgivningsteamet, psykolog, tale-/høre pædagog, sprogskole, motorikkonsulent og sundhedsplejerske osv. Ulykker. Ved ulykker, skader, fald m.m. skal du altid: - vurdere om i skal kontakte lægevagten eller skadestuen eller ringe 112 til observation af barnet afhængig af ulykkestilfældet. -kontakte lederen, og sammen vurdere hvad der skal til. Lederen skal altid kontaktes i de særlige situationer og her drøfte om hvem der ringer og informerer forældrene. - kontakte forældrene omgående. - efterfølgende at drøfte og evaluere hændelsesforløbet med det formål at hindre yderligere episoder. Alle hændelser skal afleveres skriftligt til lederen indenfor 48 timer, og

7 de inplicerede ansatte skal godkende og underskrive forløbet. Det samme gælder for tilløb til en ulykke eller uhensigtsmæssig hændelse. -Lederen skal også informeres om samtlige skader på bussen. Det skal ske samme dag, de er lavet, for at sikre det ikke har et større omfang eller en skade, der har indflydelse på dagligdagens kørsel og sikkerhed. Møder der afholdes i skovbørnehaven. Personalemøde. Dagsorden kan være: - opfølgning fra sidste møde - aktuelle problemstillinger vedrørende børnene. - gennemgang af mål for børnene. Hvad vil vi opnå med følgende mål? - trivsel i skovbørnehaven. - forberedelse af eventuel relevant viden om børnene til formidling til det øvrige personale. - kalendergennemgang. - planlægning af kommende aktiviteter. - koordinering af ferie- og afspadseringsønsker. Forældremøde. Vi afholder forældremøde 1-2 gange om året. I foråret (maj måned) afholdes forældremøde i forbindelse med generalforsamling. På mødet vælges forældrerepræsentanter til forældre- bestyrelsen. I efteråret kan vi indkalde til et forældremøde mere ifald der er aktuelle temaer, som er valgt, eller generel information der skal formidles ud til alle. Bestyrelsesmøder. Forældrebestyrelsen afholder bestyrelsesmøde ca. 8 gange om året, og hvert møde varer ca. 2-2½ time. Forældrebestyrelsen består af 5 eller 7 forældrerepræsentanter valgt af forældrene i børnehaven. Forældrebestyrelsens kompetence er bl.a. at godkende årsplaner, budgetter, udarbejde pædagogiske principper og deltage i ansættelser af fast personale. På forældrebestyrelsesmøderne bliver medlemmerne informeret om dagligdagen og de generelle oplevelser i skovbørnehaven. Derved får de et godt og reelt overblik over hverdagen, hvilket gør dem bedre rustet at handle og beslutte i overensstemmelse med vores hverdag. Lederen deltager i bestyrelsesmøderne.

8 Møder vedr. børnene i børnehaven. 3 måneders samtaler. Alle forældre bliver tilbudt en 3 måneders samtale i skovbørnehaven. I samtalen er der fokus på hvordan barnet trives, hvordan indkøringen er gået og forventninger. Førskolesamtale. Er barnet skoleklar. Hvad skal der til den sidste tid? Hvad skal skovbørnehaven gøre og hvad skal forældrene gøre? Løbende trivsels/udviklings samtaler hvis vi vurderer der skal ekstra tiltag til i en periode, for et barn. Vi kan indkalde forældre til samtale, hvis vi vurderer, vi skal igangsætte pædagogiske tiltag for barnets trivsel eller udvikling. Her afsættes ca 1-2 timer for at afdække behovet og for at se hvad skovbørnehaven skal igangsætte og rådgive forældrene om problematikken, og give dem redskaber til at afhjælpe problematikken hjemme. Psykisk arbejdsmiljø. Det er vigtigt for et godt psykisk arbejdsmiljø, at du føler dig tilpas i personalegruppen. Vi skaber rammerne for et godt miljø, men du er også selv forpligtet til at deltage med positiv og negativ kritik. Enten ved personalemøderne, hvor du altid har muligheden for at sætte punkter på dagsordenen eller ved at bede om samtaler med din leder eller bestyrelsen. Åbenhed kræver tryghed, så det er alles ret at udtrykke holdninger og meninger. Orientering om APV. APV er en arbejdspladsvurdering, hvor personalet har besvaret et materiale fra arbejdsskadestyrelsen, om arbejdsmiljø og arbejdsforholdene. Herefter udarbejdes der en handleplan for de punkter der kunne udvikles. Det er vores mål at arbejdspladsvurderingen bliver revurderet og gennemgået hvert år, og udmeldingerne fra personalet bliver taget med i planlægning af løsningsmodeller på de udmeldte problematikker. Sygefraværssamtaler. Sygefraværsamtaler er samtaler mellem medarbejder og leder på baggrund af medarbejderens sygefravær i en given periode. Sygefraværssamtalen har til formål at få konstateret årsagen til sygefravær og herigennem få klarlagt, om der er behov for iværksættelse af specielle tiltag for at afhjælpe eventuelle arbejdsmæssige årsager til fraværet, eller om fraværet skyldes jobtrivsel eller slet og ret almindelig sygdom. Medarbejderen er ikke forpligtet til at orientere om årsagen til fraværet, men kan som udgangspunkt have en interesse i at gøre det. Uanset årsagen til en medarbejders forhøjede fravær kan alene det, at årsagen er konstateret være med til at nedsætte fraværet. Hvad gør vi for at nedbringe sygefraværet?: - lederen gennemgår den pågældendes arbejdsmiljø. - forsøger ændring af den pågældendes arbejdssituation. - ser på konkrete løsningsforslag i forhold til årsagen af sygefraværet.

9 - hjælper den pågældende medarbejder med professionel bistand med henblik på afhjælpning af fysiske og psykiske problemer. Omsorgssamtaler kan afholdes ved længerevarende fravær f.eks. 14 dage eller hyppige sygeperioder indenfor 3 måneder. ARBEJDSTIDSREGLER. Skovbørnehaven følger gældende overenskomstregler om arbejdstid: Afspadsering. Hvis du ønsker afspadsering, skal du planlægge det med lederen, og dine kolleger. Ved specielle arrangementer og møder er der aftalt følgende principper for timeafregning. -Koloni: 8 timer for aften og overnatning. 1½ time for de personaler, der kommer og spiser -Skovbørnehavens fødselsdag er der mødepligt for alle personaler, og der får man 2 timer. -Sommerfesten og juletræsfesten udløser 2 timer, og der er mødepligt. -Arbejdsdage indkaldes vi ved behov og der aftales med leder hvor mange timer udfra specifikke opgaver. -Efterårskomsammen i skoven udløser 2 timer og der er mindst 2 personaler repræsenteret. -Personalemøder afholdes kl 15 kl 19 og dermed er det afhængig af ugedag og personalets skema hvilke timer det udløser. - juleaften er frivilligt fremmøde i skoven af ansatte. - ved deltagelse i planlagte forældrebestyrelsesmøder udløser det ikke timer. - hvis et barn ikke er hentet kl. 17, får du afspadsering for hver påbegyndte halve time. Ferie/lukkedage Skovbørnehaven har lukket i ugerne 29,30 og 31 hvor personalets hovedferie afholdes. Derudover har vi følgende lukkedage: Dagen efter Kr. Himmelfartsdag, Grundlovsdag, Mellem jul og nytår samt 2 pædagogiske dage om året, hvor vi har lukket. En i foråret og en i efteråret. KURSER. Pædagogisk dag: Ved pædagogisk dag omlægges arbejdstiden og merarbejde afspadseres efter gældende regler. På pædagogiske dage deltager pædagoger, medhjælpere og leder. De grønne spirer. Vi er medlemmer af de grønne spirer, der har dagskurser over året. Vi har to i medlemsskabet vi kan deltage i.

10 Frie børnehaver og fritidshjem. Her er der indimellem halvdagskurser, foredrag eller kursusdage, som vi kan tilmelde os ifald det passer ind i planlægningen. BUPL: Har nogle temadage eller kurser som kan deltages i som uddannet personale. Udover det er der mange organisationer der udbyder nogle spændende kurser eller temadage som man kan vælge og drøfte med lederen om det kan lade sig gøre. Lederen kan drøfte dyrere kurser eller efteruddannelse med bestyrelsen og budgetmæssigt få det indregnet, ifald der er mulighed for dette. ADMINISTRATION OG PRAKTISKE FORHOLD. Kontantbilag skrives navn og kontonummer på, og afleveres til lederen inden månedens udgang og herefter bliver de afregnet og indsat på din konto. Indberetning af løn. Lederen indberetter vores løn direkte til frie børnehaver og fritidshjem, så du skal aflevere dit arbejdstidskema til lederen for måneden den sidste onsdag i måneden. Vikarer/timeansatte skal aflevere deres timeregnskab til lederen inden d. 3 i måneden. Udlevering af nøgler. Nøgler udleveres af lederen, hvor du underskriver for modtagelsen af nøglen. I tilfælde af tab af den udleverede nøgle skal lederen underrettes, da der omgående skal udskiftes låsesystem. Ved længere ansættelse får vikarer udleveret nøgler. Kørsel i egne biler med børn fra skovbørnehaven Kørsel i forbindelse med udflugter og lignende foregår med vores egen bus, Rumle, eller offentlige transportmidler. Der kan under yderst særlige omstændigheder samt efter aftale med forældre, aftales børn kommer med i private biler. Som chauffør i vores egen bus Rumle Skovbørnehavens ledelse har udarbejdet en chaufføretik som skal læses og underskrives inden kørsel i bussen vil forekomme. Alle skal vide hvad de kører med og altid køre efter de forhold der bydes. Vi skal køre så usynligt som muligt i landskabet, hvilket vil sige vi har en kørsel der ikke giver anledning til opmærksomhed. Lederen kan til hver en tid indkalde en fører til ekstra køretimer, ekstra uddannelse i kraft af kørsel uden omhu eller frakende retten til kørsel, ifald der udføres for mange skader på bussen. Se vedhæftede billag (chaufføretik). Lederen kan til hver en tid fratage medarbejdere retten til kørsel, samt indstille medarbejderen til køretimer iforhold til særlige overtrædelser. Lederen har til hver en tid retten til at påtale medarbejderens kørselform.

11 Ved tilfælde af brand. Alle skal være bekendt med, at vi har en beredskabsplan og en oversigt hængende i bussen over nødudgange, nødhammere, seleskærere og hvor vi står i forhold til bussen, når vi er kommet ud. Tænk roligt igennem, hvilke børn og medarbejdere, som er tilstede den pågældende dag. Kig på fremmødelisten og det samlede antal børn for den pågældende dag og tæl børnene når de er ude af bussen. Bevar roen. Ring til falck, og bestil en afhentning af alle, da vi har en ordning, hvor vi bliver transporteret tilbage. Ring til vores psykologordning i tilfælde af, der skulle være traumer. Beredskabsplan og relevante telefonnumre forefindes i bussen. SÆRLIGE INDGÅEDE AFTALER: Interne aftaler for skovbørnehaven: - at alle fastansatte med min. 15 timer om ugen og efter ½ års ansættelse har ret til en julefridag. - beværtning ved personaledag, pædagogiskdag og personalemøder. - julefrokost bidrages med 5-600,- kr pr. medarbejder. - julehilsen til alle medarbejdere som bestyrelsen står for. - et sommerarrangement til ca 300 kr pr medarbejder. Retningslinjer vedrørende private mærkedage. Der gives tjenestefri med løn på ansattes 50,60 og 70 års fødselsdag samt ved eget bryllup, sølvbryllup og guldbryllup. Ved 10, 25, 40 og 50 års jubilæum gives der tjenestefri med løn på jubilæumsdagen. Sygdom. Hvis du kommer til skade under dit arbejde, skal du hurtigst muligt kontakte din leder, hvor du får udleveret en arbejdsskadeanmeldelse til udfyldelse. Skovbørnehaven er forpligtet til at sørge for at videresende din skadesanmeldelse til Arbejdstilsynet. Kontakt også din egen læge. I øvrigt har du ret til den fornødne frihed med løn i forbindelse med - lægekonsultationer - tandlægekonsultationer - specialistkonsultationer - nødvendig ledsagelse af ægtefælle eller børn til læge, specialist eller tandlæge - ambulant hospitals- og fysioterapeutbehandling - kiropraktorbehandling. - fornødne svangerskabsundersøgelser. For at få denne frihed er det en forudsætning, at disse konsultationer eller behandlinger ikke kan klares udenfor normal arbejdstid, og at det skal aftales og planlægges med din leder. Ved dødsfald og begravelse. Du har ret til få fri ved dødsfald og begravelse til følgende: - du kan få den nødvendige frihed i forbindelse med ægtefælles, forældres, svigerforældres, egne børns død og begravelse. - du kan få den fornødne frihed, hvis du skal i skifteretten.

12 - du kan få fri til søskendes, børnebørns, bedsteforældres begravelsesdag. Kørselsgodtgørelse. Du får refunderet din kørsel efter statens takster, og du skal regne kørslen fra arbejdsstedet og til kursus- eller mødestedet. Fælleskørsel skal iøvrigt altid tilstræbes. Ved udbetaling af refusioner afleverer du kørselsregnskabet til lederen. Du kan få refunderet kørselsudgifter, billetter til offentlige transportmiddel, i forbindelse med: - kursus / temadag o.lignende. - møder i forbindelse med arbejdet - hvis du skal bruge din private bil i skoven eller andre arrangementer.

Personalepolitik For Herning Kommunale Tandpleje

Personalepolitik For Herning Kommunale Tandpleje Personalepolitik For Herning Kommunale Tandpleje Indholdsfortegnelse Afspadsering fleksmuligheder Briller og høreværn Decentral ledelse og uddelegering Det gode arbejdsliv, den attraktive arbejdsplads

Læs mere

MÅL OG VÆRDIER ORGANISATIONSOPBYGNING:

MÅL OG VÆRDIER ORGANISATIONSOPBYGNING: HÅNDBOG DAGPLEJERE 1 MÅL OG VÆRDIER ORGANISATIONSOPBYGNING: VELKOMMEN I DAGPLEJEN I HADERSLEV DAGPLEJENS ORGANISATIONSOPBYGNING MÅL OG VÆRDIER I HADERSLEV DAGPLEJE MÅLSÆTNING FOR ARBEJDET MED BØRNENE TAGER

Læs mere

Personalehåndbog. 2012-05 Personalehåndbog Side 1 af 69

Personalehåndbog. 2012-05 Personalehåndbog Side 1 af 69 Personalehåndbog 2012-05 Personalehåndbog Side 1 af 69 Håndbog for ansatte ved Dagplejen VORDINGBORG KOMMUNE INDLEDNING... 6 SYGEMELDING... 7 RASKMELDING... 7 LEDIGE PLADSER... 7 DAGPLEJEKONTORET... 8

Læs mere

HÅNDBOG FOR DAGPLEJERE

HÅNDBOG FOR DAGPLEJERE HÅNDBOG FOR DAGPLEJERE Indhold Velkommen i Dagplejen i Haderslev... 6 Dagplejens organisationsopbygning... 7 Organisationsplan for Dagplejen Nord... 8 Organisationsplan for Dagplejen Syd... 9 Organisationsplan

Læs mere

Personalehåndbog. Vejlø Sogn. Vejlø Menighedsråd. Næstved Provsti

Personalehåndbog. Vejlø Sogn. Vejlø Menighedsråd. Næstved Provsti Personalehåndbog Vejlø Sogn Vejlø Menighedsråd Næstved Provsti 1 Emne Sidenummer Alkohol og stoffer 4 Arbejdsmiljø, fysisk og psykisk 4 Arbejdstid 5 Arbejdstøj 5 Bibeskæftigelse 6 Borgerligt ombud 6 Børneattest

Læs mere

Borgerstyret Personlig Assistance i Skanderborg Kommune

Borgerstyret Personlig Assistance i Skanderborg Kommune Borgerstyret Personlig Assistance i Skanderborg Kommune Håndbog til brugere af ordningen Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 2. Lovgrundlaget... 4 3. Generelle betingelser... 6 4. Bevilling... 6 5.

Læs mere

Brugerhåndbog BPA. Borgerstyret Personlig Assistanceordning. i henhold til Lov om social service 96.

Brugerhåndbog BPA. Borgerstyret Personlig Assistanceordning. i henhold til Lov om social service 96. Brugerhåndbog BPA Borgerstyret Personlig Assistanceordning i henhold til Lov om social service 96. Indhold Forord...3 Formålet med BPA...5 Generelle forhold i en BPA...7 Arbejdsleder... 7 Arbejdsgiver...

Læs mere

SÅDAN GØR VI I FSB 2012 SÅDAN GØR VI I FSB PERSONALEHÅNDBOG

SÅDAN GØR VI I FSB 2012 SÅDAN GØR VI I FSB PERSONALEHÅNDBOG 2012 personalehåndbog sådan gør vi i fsb INDHOLD > fsb s vision > 05 fsb s kerneværdier > 05 Adresser i fsb > 06 Adresseforandring, navneændring og bankændring > 06 Alkohol og andre rusmidler > 06 Arbejdsfri

Læs mere

Denne personalehåndbogs bestemmelser og retningslinjer regulerer ansættelsesforhold og -vilkår for alle medarbejdere i Langeland Forsyning A/S.

Denne personalehåndbogs bestemmelser og retningslinjer regulerer ansættelsesforhold og -vilkår for alle medarbejdere i Langeland Forsyning A/S. PERSONALEHÅNDBOG 1 FORORD Langeland Forsyning A/S vil med denne personalehåndbog informere om forskellige forhold, som er relevante for alle medarbejdere i Langeland Forsyning A/S. Personalehåndbogen giver

Læs mere

TVÆRFAGLIGT SAMARBEJDE. - din nøgle til arbejdet med børn med særlige behov. Børne- og Ungeforvaltningen

TVÆRFAGLIGT SAMARBEJDE. - din nøgle til arbejdet med børn med særlige behov. Børne- og Ungeforvaltningen Børne- og Ungeforvaltningen Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund TVÆRFAGLIGT SAMARBEJDE www.albertslund.dk boerneforvaltningen@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 34 - din nøgle til

Læs mere

Virksomhedsplan for Børnehuset Ådalen

Virksomhedsplan for Børnehuset Ådalen Virksomhedsplan for Børnehuset Ådalen 1. Indledning og formål Virksomhedsplan, pædagogisk læreplan og udviklingsplan for den integrerede institution Børnehuset Ådalen Vores virksomhedsplan er en ramme

Læs mere

Sådan gør vi i fsb Personalehåndbog fsb 2015

Sådan gør vi i fsb Personalehåndbog fsb 2015 Sådan gør vi i fsb Personalehåndbog fsb 2015 Logo 1 Kære medarbejder i fsb! Dette er fsb s personalehåndbog. I den kan du finde nyttig viden i forhold til at være ansat i fsb. Så læs den igennem og brug

Læs mere

file:///s /lsc/web-sites/uvm/hhx-erhvervscase/aarstiderne_12493-1/web/case_materiale/personalehaandbog2.html [08-03-2002 12:59:46]

file:///s /lsc/web-sites/uvm/hhx-erhvervscase/aarstiderne_12493-1/web/case_materiale/personalehaandbog2.html [08-03-2002 12:59:46] Idegrundlag - Mission - Vision - Værdier Personalepolitik Anbefaling Ansættelse Arbejdsskade Arbejdstid Barns første sygedag Fagforening Ferie og fridage Fratrædelse Internt personaleblad Introduktion

Læs mere

Tilsynsrapport. Sekretariat og Udvikling - Tilsynsenheden. Fonden. Familiecentret Lille Nørremark. Nørremarksvej 18. 4572 Nr.

Tilsynsrapport. Sekretariat og Udvikling - Tilsynsenheden. Fonden. Familiecentret Lille Nørremark. Nørremarksvej 18. 4572 Nr. Tilsynsrapport 2013 Fonden Familiecentret Lille Nørremark Nørremarksvej 18 4572 Nr. Asmindrup Sekretariat og Udvikling - Tilsynsenheden Dato for tilsyn: Mandag den 8. april samt tirsdag den 16. april 2013

Læs mere

Lemvig Kommune. Kvalitetsrapport 2009/10. Dagtilbud

Lemvig Kommune. Kvalitetsrapport 2009/10. Dagtilbud Lemvig Kommune Kvalitetsrapport 2009/10 Dagtilbud Dagplejen Lemvig, Nørlem Børnehave, Børnegården, Sct. Georgsgården, Menighedsvuggestuen, Menighedsbørnehaven, Thyborøn Børnecenter, Børnehuset Harboøre,

Læs mere

Personalepolitik Januar 2014

Personalepolitik Januar 2014 Personalepolitik Januar 2014 1 Indledning... 2 2 Personalepolitikkens elementer... 2 2.1 Rekruttering før ansættelsen... 3 2.2 Skoleliv under ansættelsen... 3 2.2.1 Medarbejderprofil for lærere... 3 2.2.2

Læs mere

Årsplan 2001 Klubben Søborg. Klubben Søborg Årsplan 2001 side 1

Årsplan 2001 Klubben Søborg. Klubben Søborg Årsplan 2001 side 1 Årsplan 2001 Klubben Søborg Klubben Søborg Årsplan 2001 side 1 Indhold: Forord p. 3 Hvem har udarbejdet planen Hvem er målgruppen Formålet med planen Læsevejledning Fakta om klubben p. 4 Historie Normering,

Læs mere

Personalepolitik Del 1. - Generel personalepolitik til inspiration for de folkekirkelige

Personalepolitik Del 1. - Generel personalepolitik til inspiration for de folkekirkelige Personalepolitik Del 1 - Generel personalepolitik til inspiration for de folkekirkelige arbejdspladser Indholdsfortegnelse Hvorfor skal man have en personalepolitik?... 1 Hvordan kommer man i gang?...

Læs mere

PRÆSENTATION AF TIETGEN HANDELSGYMNASIUM 2015/16 VELKOMMEN TIL ET FAGLIGT OG MENNESKELIGT ERHVERVSGYMNASIUM

PRÆSENTATION AF TIETGEN HANDELSGYMNASIUM 2015/16 VELKOMMEN TIL ET FAGLIGT OG MENNESKELIGT ERHVERVSGYMNASIUM PRÆSENTATION AF TIETGEN HANDELSGYMNASIUM 2015/16 VELKOMMEN TIL ET FAGLIGT OG MENNESKELIGT ERHVERVSGYMNASIUM 1 Indholdsfortegnelse Vores historie... 3 Vores navn... 3 Vores mission... 4 Vores værdier...

Læs mere

PRÆSENTATION AF TIETGEN HANDELSGYMNASIUM 2015/16 VELKOMMEN TIL ET FAGLIGT OG MENNESKELIGT ERHVERVSGYMNASIUM

PRÆSENTATION AF TIETGEN HANDELSGYMNASIUM 2015/16 VELKOMMEN TIL ET FAGLIGT OG MENNESKELIGT ERHVERVSGYMNASIUM PRÆSENTATION AF TIETGEN HANDELSGYMNASIUM 2015/16 VELKOMMEN TIL ET FAGLIGT OG MENNESKELIGT ERHVERVSGYMNASIUM 1 Indholdsfortegnelse Vores historie... 3 Vores navn... 3 Vores mission... 4 Vores værdier...

Læs mere

Tøjhushavens Børnehus åbnede 1. august 1997 som en puljeordning under Randers kommune. 1. juli 2011 blev Tøjhushavens Børnehus privatinstitution.

Tøjhushavens Børnehus åbnede 1. august 1997 som en puljeordning under Randers kommune. 1. juli 2011 blev Tøjhushavens Børnehus privatinstitution. Indhold Velkommen... 2 Tøjhushavens Børnehus... 2 Ansatte i Tøjhushavens Børnehus... 2 Åbningstider... 2 Økonomi... 2 Barnets start... 3 Aflevering og afhentning... 3 Forældresamtaler... 3 Samarbejde:...

Læs mere

Flere farver på arbejdspladsen

Flere farver på arbejdspladsen Flere farver på arbejdspladsen - evaluering af projekt "Det gode arbejdsmiljø" i Lyngby-Taarbæk Kommunes dagtilbud Juli 2004 Jens Voxtrup Petersen CASA Flere farver på arbejdspladsen - evaluering af projekt

Læs mere

Personalehåndbog Arbejdsmiljøcertificeret

Personalehåndbog Arbejdsmiljøcertificeret Personalehåndbog Arbejdsmiljøcertificeret Side 1 af 16 Velkommen til Malerfirma Helge & Michael Jørgensen A/S Vi vil gerne byde dig velkommen som medarbejder i Malerfirma Helge & Michael Jørgensen A/S.

Læs mere

BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET

BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET INST. NR.: (indsættes af uddannelsesinstitutionen) PRAKTIKSTEDET PRAKTIKSTEDETS NAVN ADRESSE POSTNR. OG BY TLF. NR. MAIL ADRESSE HJEMMESIDE Georgs Æske Skansevej 20 a 3400

Læs mere

Håndbog (BPA) I Hedensted Kommune

Håndbog (BPA) I Hedensted Kommune Håndbog Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Servicelovens 96 I Hedensted Kommune Godkendt i Social- og Sundhedsudvalget den 7/12 2011 Social og Sundhed Visitation og Rådgivning - Psykiatri og Handicap

Læs mere

Særlige ansættelser F O A F A G O G A R B E J D E. Hold fast i jobbet

Særlige ansættelser F O A F A G O G A R B E J D E. Hold fast i jobbet Særlige ansættelser F O A F A G O G A R B E J D E Hold fast i jobbet Hold fast i jobbet er udgivet af FOA Fag og Arbejde. Pjecen er en opslagsguide til medlemmer, valgte og ansatte i afdelingerne og tillidsrepræsentanter.

Læs mere

Rosengade 1 1309 København K Tlf. 35 30 47 47 Fax 35 30 47 48 www.rosenborgcentret.dk PERSONALEHÅNDBOG

Rosengade 1 1309 København K Tlf. 35 30 47 47 Fax 35 30 47 48 www.rosenborgcentret.dk PERSONALEHÅNDBOG Rosengade 1 1309 København K Tlf. 35 30 47 47 Fax 35 30 47 48 www.rosenborgcentret.dk PERSONALEHÅNDBOG Rev. februar 2010 1 INDHOLDSFORTEGNELSE VELKOMMEN TIL ROSENBORGCENTRET...4 PRÆSENTATION...5 Kollegialt

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Indledning... 4 Det frie institutions valg... 4 Serviceloven... 5 8 Formålsbestemmelsen... 5 BUPL`s Pædagogiske profil... 5 Institutioner for børn og

Indledning... 4 Det frie institutions valg... 4 Serviceloven... 5 8 Formålsbestemmelsen... 5 BUPL`s Pædagogiske profil... 5 Institutioner for børn og Indledning... 4 Det frie institutions valg... 4 Serviceloven... 5 8 Formålsbestemmelsen... 5 BUPL`s Pædagogiske profil... 5 Institutioner for børn og unge... 6 Den pædagogiske opgave og pædagogernes ansvar...

Læs mere

Haderslev Kommune har valgt at lave denne håndbog, som beskriver de arbejdsgange og opgaver, som er forbundet med det at have en BPA-ordning.

Haderslev Kommune har valgt at lave denne håndbog, som beskriver de arbejdsgange og opgaver, som er forbundet med det at have en BPA-ordning. Håndbog Borgerstyret Personlig Assistance Rev. 16.1.2014 1. Forord Haderslev Kommune har valgt at lave denne håndbog, som beskriver de arbejdsgange og opgaver, som er forbundet med det at have en BPA-ordning.

Læs mere