Byrådet. Beslutningsprotokol

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Byrådet. Beslutningsprotokol"

Transkript

1 Byrådet Beslutningsprotokol Dato: 26. november 2009 Lokale: Byrådssalen, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 19:00-21:00

2 Mikael Klitgaard, Formand (V) Jens Arne Hedegaard (V) Hans Christian Holst (V) Jens Fjendbo Jensen (V) Gitte Krogh (V) Martin Rishøj Jensen (V) Birgitte Josefsen (V) Carsten Jespersgaard (V) Kim Toft (V) Karsten Frederiksen (C) Johannes Trudslev Pedersen (A) Ole Bruun (A) Peer Thisted (A) Jette Ramskov (A) Adnan Jedon (A) Asta Skaksen (V) Søren Erik Nielsen (V) Runa Christensen (V) Poul Pedersen (V) Karl Emil Nielsen (O) Bendt Danielsen (J) Johnny Sort Jensen (J) Uffe Sørensen (J) Henning Jørgensen (F) Steen Christensen (A) Arne M. Jensen (A) Eskild Sloth Andersen (A) Marianne Jensen (A) Ole Jespersgaard (A)

3 Bemærkninger/ændringer til dagsordenen: Pkt. 7 udgår

4 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01 Spørgetid for byrådsmedlemmer Åbning af Algade for kørende trafik (stille) Midtvejsregulering positive og negative tillægsbevillinger Ansøgning om samlet frigivelse af rådighedsbeløb til bygningsvedligehold Kommunegaranti - Hjallerup Fjernvarme Ansøgning om kommunegaranti - Brønderslev Forsyning Lokalplanforslag nr for boliger og butikker i centerområdet, Dronninglund by Lokalplanforslag nr for "Sikret ungdomsinstitution, Brønderslev" og kommuneplantillæg 24 (B) Tinglysning af forblivelsespligt til Dronninglund Fjernvarme Tilslutningspligt til antenneforeninger Tillæg til spildevandsplanen for den tidligere Dronninglund Kommune - Mejeriparken, Hjallerup Tillæg til spildevandsplan for den tidligere Dronninglund Kommune - afskæring af spildevand fra Try, Rørholt og Østerled til Asaa Renseanlæg Projektorganisering i forbindelse med etablering af aktiveringstilbud Aktiveringspolitik og aktiveringsstrategi Indgåelse af udfyldningsaftaler Orientering Lukket sag - Areal til træningshal ved Brønderslev Hallen 18 Lukket sag - Orientering

5 Byrådet, den 26. november 2009 Side 1 01 Spørgetid for byrådsmedlemmer J.nr.: /dwsvldf Åben sag BY Beslutning i Byrådet den 26. november 2009: Status for genoptræning for kræftpatienter (Johnny Sort Jensen). Uffe Sørensen, Steen Christensen og Kim Toft var fraværende.

6 Byrådet, den 26. november 2009 Side 2 02 Åbning af Algade for kørende trafik (stille) J.nr.: G01/dwfsmbj 09/30448 Åben sag BY Sagsfremstilling: Byrådsmedlemmerne Jens Arne Hedegaard og Gitte Krogh har anmodet om, at følgende punkt optages på dagsordenen til Byrådets møde den 26. november 2009: Forslag: At Algade ændres fra at være gågade til "stillegade" med kørende trafik hurtigst muligt. Begrundelse: Byrådets beslutning om at gøre Algade til gågade var på tidspunktet for beslutningen en rigtig beslutning. Udviklingen har desværre vist, at dette ikke længere er tilfældet. Med Føtex åbning ved Østergade er byens centrum flyttet. For at sikre at der fortsat er basis for at drive forretning i Algade, Nygade m.m. er det nødvendigt igen at åbne Algade. Af tilkendegivelser fra de handlende i Algade + mange tilkendegivelser fra borgerne er det et udbredt ønske, at gaden igen åbnes. Beslutning i Byrådet den 26. november 2009: Oversendes til behandling i Teknik- og Miljøudvalget efter følgende afstemning: For 19 Imod 6 (Karl Emil Nielsen, Birgitte Josefsen, Gitte Krogh, Hans Chr. Holst, Jens Arne Hedegaard, Søren Erik Nielsen). Hverken for eller imod: 1 (Jens Fjendbo Jensen). Uffe Sørensen, Steen Christensen og Kim Toft var fraværende.

7 Byrådet, den 26. november 2009 Side 3 03 Midtvejsregulering positive og negative tillægsbevillinger J.nr.: S03/dwokhoc 09/27892 Åben sag ØK/BY Indstilling: Beslutning i Økonomiudvalget den 19. november 2009: Indstilles godkendt. Steen Christensen var fraværende. Sagsfremstilling: Brønderslev Kommune modtager ultimo 2009 et beløb på kr. i midtvejsregulering fra staten til dækning af DUT-kompensation som følge af lovændringer. Heraf skønnes Brønderslev Kommune at skulle anvende kr. De væsentligste er: Bortfald af momsrefusion vedrørende kollektiv trafik, kr. Lempelse af kravene vedrørende kollektiv trafik, kr. Kontinuitet i anbringelsessager vedrørende børn og unge, kr. Udmåling af tilskud til ansættelse af hjælpere, kr. Initiativer for at forhindre udsættelse af lejere, kr. Refusionsomlægning sygedagpenge, kr. Sygedagpenge, udvidelse af arbejdsgiverperioden, kr. Omlægning af betaling af grundvandsafgift, kr. Ændring af almenboliglovgivningen grundkapitaludgifter, ( kr.) 0 kr. Loft over egenbetaling for madservice i plejeboliger, ( kr.) 0 kr. Øvrige, kr. Fra 2010 er merudgifterne til disse lovændringer medtaget og indregnet i det vedtagne budget. Merudgifterne fordeler sig på lov- og politikområder jfr. vedlagte oversigt. Stabsenheden for Økonomi og IT foreslår: at der godkendes en positiv tillægsbevilling på kr. til dækning af merudgifter i 2009 som følge af lovændringer. at der godkendes en negativ tillægsbevilling på kr. som modtages i midtvejsregulering i 2009 til dækning af merudgifter som følge af lovændringer (DUTkompensation).

8 Byrådet, den 26. november 2009 Side 4 Bilag: Lov- og Cirkulæreprogram 2009 til bevilling Beslutning i Byrådet den 26. november 2009: Godkendt. Uffe Sørensen, Steen Christensen og Kim Toft var fraværende.

9 Byrådet, den 26. november 2009 Side 5 05 Ansøgning om samlet frigivelse af rådighedsbeløb til bygningsvedligehold 2009 J.nr.: S05/dwbbom 09/29225 Åben sag TM/ØK/BY Indstilling: Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 9. november 2009: Restbeløbet søges frigivet. Punkterne 1-2 søges finansieret delvis som energiprojekter. Punkt 3 afventer nærmere stillingtagen. Punkt 4-6 godkendt. Med henvisning til budgetaftale 2009 afsættes kr. til igangsætning af renovering af skolegård på Toftegårdsskolen. Udvalget imødeser fremsendelse af projekt vedrørende omklædningsfaciliteter på Margrethelund. Beslutning i Økonomiudvalget den 19. november 2009: Indstilles godkendt. Steen Christensen var fraværende. Sagsfremstilling: 1. Rådighedsbeløb til udbedring af udvendig belysning ved Brønderslev Bibliotek (09/27734) Fagenheden for Teknik og Miljø har ved flere lejligheder drøftet muligheden for at forbedre den udvendige belysning ved Brønderslev Bibliotek - primært ved indgangspartiet. Der er nu udarbejdet et projekt, som kan gennemføres for kr. Fagenheden bemærker, at de frigivne midler til projekter under kr. er anvendt, hvilket fremgår af medsendt oversigt over forbrug i Fagenheden for Teknik og Miljø foreslår, at Byrådet meddeler en anlægsbevilling på kr. til gennemførelse af projektet. 2. Rådighedsbeløb til udskiftning af vinduer på Dronninglund Rådhus (Miljø, vand og naturafd.) (09/27735) Gennem efterhånden en del år - såvel i Dronninglund Kommune og nu i Brønderslev Kommune er der ofte klaget over indeklimaet i Miljø-, vand- og naturafdelingen på Dronninglund Rådhus.

10 Byrådet, den 26. november 2009 Side 6 Der er tale om at udskifte utætte og ikke tidssvarende vinduer i hele sydfacaden (stueetagen). Dels for at fjerne generende træk, og dels på grund af store indeklimaproblemer med meget varme kontorer i sommerperioderne. Arbejdstilsynet har tidligere nævnt problemstillingen, ligesom personalet jævnligt har klaget over indeklimaet - senest ved udarbejdelse af APV. Fagenheden for Teknik og Miljø foreslår, at Byrådet meddeler en anlægsbevilling på kr. til gennemførelse af projektet. 3. Rådighedsbeløb til udskiftning af fejlstrømsrelæer (09/26745) Sikkerhedsstyrelsen stiller fortsat krav om HPFI-relæer (fejlstrømsafbryder) i alle eksisterende offentlige bygninger som fx. skoler børnehaver m.v. Kravet var oprindeligt med en tidsfrist, der hed senest den 1. august Der stilles dog fortsat krav om installation i alle nye installationer. Tidskravet i eksisterende bygninger blev udskudt til den 1. august På den baggrund planlægger Fagenheden for Teknik og Miljø at udskifte fejlstrømsrelæerne på Dronninglund Skole samt en række andre kommunale bygninger i Dronninglund. Der er indhentet overslagspris på kr. Fagenheden for Teknik og Miljø foreslår, at Byrådet meddeler en anlægsbevilling på kr. til gennemførelse af udskiftningen af fejlstrømsrelæer i kommunale bygninger i Dronninglund by, hovedvægten lagt på Dronninglund Skole. 4. Rådighedsbeløb til udskiftning af fejlstrømsrelæer og opfyldelse af en række mindre påbud fra Sikkerhedsstyrelsen på Hjallerup Skole (09/26744) Den 7. september 2009 har Sikkerhedsstyrelsen - AKE - foretaget eftersyn af de elektriske installationer på Hjallerup Skole. Eftersynet er foretaget i kontor, kantine/køkken, sløjd, edb, hjemkundskab, fysik, 4 klasselokaler, samt visuelt tjek af tavler og test af HPFI-afbrydere i de tavler, hvor de fandtes. AKE vurderer, at el-installationen på Hjallerup Skole generelt er meget pænt vedligeholdt. På trods heraf påpeger AKE en række forhold som jf. stærkstrømsloven skal bringes i orden. Ikke overholdelse af stærkstrømsloven kan straffes med bøde. Fagenheden for Teknik og Miljø har herefter prisfastsat de enkelte forhold, herunder udskiftning af HFI-relæer til HPFI-relæer m.v., og de samlede omkostninger ved opfyldelsen af kravet er beregnet til kr. Fagenheden for Teknik og Miljø foreslår, at Byrådet frigiver kr. til gennemførelse af udbedringen og udskiftningen af fejlstrømsrelæer på Hjallerup skole. 5. Yderligere frigivelse af rådighedsbeløb til efterkommelse af AT-påbud på Brønderslev Musikskole (09/11196)

11 Byrådet, den 26. november 2009 Side 7 Byrådet meddelte den 25. juni 2009 en anlægsbevilling på kr. til efterkommelse af AT-påbud vedr. akustik, toilet og fugt på Brønderslev Musikskole, Torvegade 5 i Brønderslev. Påbuddet drejede sig om A. personaletoiletforhold B. akustik C. fugtskader D. brug af autoriseret arbejdsmiljørådgiver De frigivne midler har vist sig ikke at være tilstrækkelige - begrundelse kan findes i efterfølgende opsamling på de enkelte påbud: A. Påbuddene omkring toiletforhold er løst ved etablering af et ekstra toilet + bås samt isætning af nøglecylindere. B. Akustikpåbuddet bestod i en registrering af efterklangstider i alle undervisningsrum. Disse blev udført og påbuddet dermed efterkommet, men de indsendte målinger har efterfølgende resulteret i et nyt påbud fra Arbejdstilsynet. Det nye påbud består i at "nedbringe den unødige støjpåvirkning af de ansatte, der underviser i musik, herunder sikre, at de akustiske forhold i lokalerne er tilfredsstillende." Påbuddet skal være efterkommet inden den 1. januar Når man sammenholder de foretagne målinger af efterklangstider med de krav, der er til de enkelte lokaler, samt kommentarerne i medarbejdernes APV er, viser der sig et behov for at udføre akustikregulering i større eller mindre grad i 6 lokaler. Akustikreguleringen udføres som en fleksibel og flytbar ophængning af "lydflåder", der reducerer efterklangstiden i lokalerne, og som kan flyttes rundt efter behov, hvis brugen af lokalerne skulle ændre sig i fremtiden. Den samlede udgift til dette vurderes at blive ca kr. C. Fugtskaderne er opdelt i 2 årsager: 1. Utæthed i tagkonstruktionen: Man har nu endelig fået stoppet de utætheder, der har været gennem længere tid. Man fandt bl.a. ud af, at en del af utætheden skyldtes en konstruktionsfejl, da husets kviste fik nyt tag tilbage i Konstruktionsfejlen resulterer i en al for hurtig nedbrydning af zinkbeklædningen på kvistenes tage. Det var således nødvendigt med nyt tag på kvisten, hvor utætheden var lokaliseret, men da konstruktionsfejlen gik igen på husets øvrige kviste, blev disse også skiftet. Samlet pris: kr. Den udførende entreprenør har siden udførelsen lukket sit firma, så det har ikke været muligt at reklamere. Der er blevet brugt en del midler på at lokalisere fugtskadens omfang og blotlægge de skadede konstruktionsdele og derefter afrense disse. Der er nu igangsat en reetablering, der indebærer arbejder fra både tømrer, elektriker og maler, hvilket skønnes at koste omkring kr. Der er for nyligt konstateret en gammel skade (en "død" skimmelsvamp, der ikke er i vækst) i et af de øvrige lokaler - denne kræver også en udbedring, men omfanget er endnu ikke fastlagt. Der bør afsættes ca kr. til disse arbejder.

12 Byrådet, den 26. november 2009 Side 8 2. Fugtindtrængning i kælderlokale: Der er konstateret en meget høj fugtighed i både vægge og gulv i et af kælderens undervisningslokaler (det lavest liggende). Det kan derfor blive nødvendigt at hugge gulvet op og etablere et nyt terrændæk, der kan stoppe fugtindtrængningen. Derefter skal lokalets overflader reetableres med el- og varmeinstallationer, og der skal etableres en form for ventilation af lokalet for at sikre tilstrækkelig luftudskiftning. Disse arbejder skønnes at koste omkring kr. D. Arbejdstilsynet har påbudt os at bruge en autoriseret arbejdsmiljørådgiver til at kontrollere vores tiltag på sagen, således at Arbejdstilsynet har en sikring for at arbejderne vedr. fugt og skimmel udføres korrekt. Rådgiveren har desuden udført en kvalitetskontrol af den udførte afrensning ved hjælp af indsendelse af prøver til et laboratorium. Der er indtil videre brugt ca kr. i honorar til den autoriserede arbejdsmiljørådgiver, og der skal nok bruges kr. yderligere. For at færdiggøre arbejderne på Musikskolen, er der således brug for en frigivelse af yderligere kr. Fagenheden for Teknisk og Miljø foreslår, at Byrådet meddeler en anlægsbevilling på kr. til arbejder på Brønderslev Musikskole. 6. Frigivelse af rådighedsbeløb til indkøb af trappelift på Brønderslev bibliotek (09/28061) På Brønderslev Bibliotek opbevares en del bøger og øvrige materialer i kælderen, hvilket indebærer en hel del tunge løft for medarbejderne. I medarbejdernes APV er der udtrykt ønske om montering af en trappelift til aflastning. En sådan trappelift vurderes at ville koste omkring kr. Fagenheden for Teknik og Miljø foreslår, at Byrådet meddeler anlægsbevilling på kr. til etablering af trappelift på Brønderslev Bibliotek. Fagenheden for Teknik og Miljø foreslår, at Byrådet meddeler anlægsbevilling til ovenstående 6 projekter. Det samlede beløb foreslås finansieret af rådighedsbeløb for Påtegning fra Center for Økonomi: Center for Økonomi oplyser, at der pt. er kr. på anlægspuljen til bygningsvedligehold i Hvis der anvendes i alt kr. til Brønderslev Bibliotek - Trappeelevator ( kr), Musikskolen Brønderslev - Udbedring af fugtproblemer/akutstik ( kr.), Dronninglund Rådhus - Udskiftning af vinduer ( kr.), Brønderslev bibliotek - Udbedring af udvendig belysning ( kr.), Hjallerup Skole - Udskiftning af fejlstrømsrelæer ( kr.) og Dronninglund Skole - Udskiftning af fejlstrømsrelæer ( kr.), er der kr. tilbage på anlægspuljen til bygningsvedligehold i Bilag: Bygningsvedligeholdelse 2009 Beslutning i Byrådet den 26. november 2009: Godkendt. Uffe Sørensen, Steen Christensen og Kim Toft var fraværende

13 Byrådet, den 26. november 2009 Side 9 05 Kommunegaranti - Hjallerup Fjernvarme J.nr.: Ø60/dwokso 09/27752 Åben sag ØK/BY Indstilling: Beslutning i Økonomiudvalget den 5. november 2009: Anbefales. Sagsfremstilling: Hjallerup Fjernvarme anmoder om kommunens tilsagn om garantistillelse ved optagelse af lån i KommuneKredit på euro med kursværdi kr. Lånet har en løbetid på 10 år. Lånet skal bruges til finansiering af akkumuleringstank i alt 3,0 mio. kr. og renovering af ledningsnet i alt 3,0 mio. kr. Kommunen har i forvejen ydet Hjallerup Fjernvarme garantistillelse for lån i KommuneKredit på 2,221 mio. euro med kursværdi 16,495 mio. kr. Dette lån er pr. 30. september 2009 nedbragt til 0,666 mio. euro med kursværdi 4,964 mio. kr. Center for Økonomi foreslår, at der meddeles kommunegaranti for lån på ca. 0,806 mio. euro svarende til 6,0 mio. kr. til Hjallerup Fjernvarme, og at løbetiden på lånet fastsættes til max. 10 år. Bilag: Ansøgning om kommunegaranti - lån stort Euro - kursværdi kr. KommuneKredits tilbud til Hjallerup Fjernvarme Beslutning i Byrådet den 26. november 2009: Godkendt. Uffe Sørensen, Steen Christensen og Kim Toft var fraværende

14 Byrådet, den 26. november 2009 Side Ansøgning om kommunegaranti - Brønderslev Forsyning J.nr.: Ø60/dwokso 09/28149 Åben sag ØK/BY Indstilling: Beslutning i Økonomiudvalget den 5. november 2009: Anbefales. Sagsfremstilling: Brønderslev Forsyning ansøger om kommunegaranti for optagelse af lån ved KommuneKredit til finansiering af afsluttede nye anlægsprojekter i Anlægsprojekterne som ønskes lånefinansieret fordeler sig med 2,488 mio. kr. til Brønderslev Varme A/S vedr. renovering af ledningsnet. 1,443 mio. kr. til Brønderslev Vand A/S vedr. renovering af ledningsnet samt renovering på vandværk. 6,863 mio. kr. til Brønderslev Spildevand A/S vedr. renovering af ledningsnet, afskærende ledninger, renovering af pumpestationer/overfaldsbygværker samt renovering af renseanlæg m.v. Beløbene for de enkelte projekter fremgår af ansøgning fra Brønderslev Forsyning, der vedlægges som bilag. Løbetid for lånene er 20 år. Center for Økonomi foreslår, at der meddeles kommunegaranti for lån på 10,794 mio. kr. til Brønderslev Forsyning, og at løbetiden på lånene fastsættes til max. 20 år. Bilag: Ansøgning fra Brønderslev Forsyning vedr. kommunegaranti Beslutning i Byrådet den 26. november 2009: Godkendt. Uffe Sørensen, Steen Christensen og Kim Toft var fraværende

15 Byrådet, den 26. november 2009 Side Lokalplanforslag nr for boliger og butikker i centerområdet, Dronninglund by J.nr.: G01/dwtfchh 09/16669 Åben sag UP/ØK/BY Indstilling: Beslutning i Udviklings- og Planlægningsudvalget den 26. november 2009: Udsættes til næste møde. Kim Toft var fraværende. Sagsfremstilling: Der er udarbejdet forslag til lokalplan nr for Boliger og butikker i centerområde Dronninglund by. Forslaget bygger på kommuneplantillæg til de to eksisterende kommuneplaner i form af Detailhandelsplan 2009 (DP09), der forventes endeligt vedtaget den 17. december DP09 udlægger m² til nyetablering af butikker i Dronninglund by. Lokalplanen giver mulighed for opførelse af en dagligvarebutik på maksimum m² eller udvalgsvarebutikker på maksimum m². Det samlede nye butiksareal må udgøre m². Lokalplanen overholder retningslinjerne i DP09. Der kan opføres bygninger i 3 etager langs Slotsgade og i et byggefelt ved Smedegade. Der er placeret et byggefelt inde i karreèn mellem Smedegade og Slotsgade. Her kan opføres boliger i op til samlet 4 etager ovenpå dagligvarebutikken. Der udlægges et samlet fælles opholdsareal på ca. 5% af bruttoetagearealet indenfor lokalplanområdet. Arealet vurderes at være tilstrækkeligt, når områdets placering i den mest centrale del af byen tages i betragtning. Opholdsarealet er placeret, så det kan få sol i store dele af dagen og forudsættes indrettet, så det er brugbart til ophold. Der kan desuden indrettes tagterrasser på den 4-etages bygning. Lokalplanforslaget indeholder en miljøvurdering efter lov om miljøvurdering af planer og programmer. Miljøvurderingen omhandler støj fra varelevering, trafikstøj, kulturmiljø, skyggegener og indblik. Miljøvurdering Støjberegninger har vist, at støjniveauet ved boliger nord for dagligvarebutikken ikke kan overholdes med den viste støjafskærmning. Der stilles derfor krav om, at støjdæmpningen dokumenteres ved ansøgning om byggetilladelse. Det er ikke sikkert, at støjgrænserne kan overholdes, selv om alle vareleverancer forudsættes at ske i dagtimerne på hverdage ( ). Lokalplanen indeholder ikke mulighed for flytning af vareleveringen. Store dele af Dronninglund er udpeget som bevaringsværdigt kulturmiljø i regionplan 2005, der er ophøjet til landsplandirektiv indtil vedtagelsen af kommuneplan Opførelsen af den 4-etages bygning med dagligvarebutik og boliger ovenpå opføres meget tæt på den nyopførte bygning med adressen Slotsgade 29. En bygning i 4 etager er ukarakteristisk for bebyggelsen i Dronninglund by.

16 Byrådet, den 26. november 2009 Side 12 Der stilles vilkår om sikring mod trafikstøj fra Slotsgade, hvor en trafiktælling viser, at støjgrænserne for opførelse af boliger uden særlig støjdæmpning, er overskredet. Der er medtaget vilkår om begrænsning af tagterrasser i nordsiden af byggefelt til 4-etages bygning op mod Smedegade for at begrænse indbliksgener i forhold til boliger på nordsiden af Smedegade. Miljøvurderingen foreslår begrænsninger i placeringen af vinduer på de øverste etager, men der er ikke bindende bestemmelser herom i lokalplanforslaget. Fagenheden for Teknik og Miljø foreslår, at Byrådet godkender lokalplanforslag nr for Boliger og butikker i centerområde Dronninglund by til offentliggørelse i 8 uger. Beslutning i Byrådet den 26. november 2009: Udsat. Uffe Sørensen, Steen Christensen og Kim Toft var fraværende

17 Byrådet, den 26. november 2009 Side Lokalplanforslag nr for "Sikret ungdomsinstitution, Brønderslev" og kommuneplantillæg 24 (B) J.nr.: P16/dwtftaj 08/6346 Åben sag UP/ØK/BY Indstilling: Beslutning i Udviklings- og Planlægningsudvalget den 3. november 2009: Indstilles sendt i høring med rettelser. Beslutning i Økonomiudvalget den 19. november 2009: Indstilles sendt i høring. Steen Christensen var fraværende. Sagsfremstilling: Der er udarbejdet lokalplanforslag nr og kommuneplantillæg nr. 24(B) for etablering af en sikret ungdomsinstitution i Brønderslev. Region Nordjylland ønsker at opføre en sikret ungdomsinstitution på ejendommen matr.nr. 5f Bøgen, Brønderslev Jorder ved Brønderslev Psykiatriske Sygehus. Placering af institutionen er flyttet flere gange gennem planprocessen på grund af fredskov på en del af ejendommen. Det udarbejdede lokalplanforslag giver mulighed for at etablere institutionen på ejendommens sydlige del, sydvest for den eksisterende bebyggelse ved psykiatrisk sygehus (se kort i lokalplan). Lokalplanen omfatter et ca m 2 areal, der overføres fra landzone til byzone med lokalplanens vedtagelse. I de eksisterende kommuneplanrammer fastholdes området i landzone, og der er derfor udarbejdet kommuneplantillæg, der muliggør overførelse til byzone. Øvrige retningslinier i kommuneplanrammerne fastholdes. Lokalplanens anvendelse fastlægges til institutionsformål, og der gives mulighed for opførelse af i alt m 2 bebyggelse i maksimalt 1,5 etage. Der er udarbejdet en miljøvurdering af lokalplanforslaget i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer. Fagenheden har vurderet, at lokalplanen vil medføre en negativ indvirkning på to områder - natur/landskab og tryghed for naboerne. Miljøvurderingen er vedlagt bagerst i lokalplanen. I forhold til natur/landskab giver lokalplanen mulighed for at fælde ca. 70 % af et eksisterende stykke skov, og lokalplanområdet er desuden omfattet af skovbyggelinie i henhold til naturbeskyttelseslovens 17. Opførelse af bebyggelsen kræver dispensation fra skovbyggelinien, hvilket behandles i forbindelse med byggeansøgningen. Fagenheden vurderer, at etablering af institutionen med den pågældende placering og fældning af et eksisterende skovstykke vil medføre et væsentligt naturmæssigt og landskabeligt tab. Lokalplanområdet indeholder i dag landskabelige kvaliteter i form af flotte og markante overgange mellem åbne arealer og skovarealer, hvilket forsvinder ved lokalplanens realisering. For at afbøde de negative konsekvenser for natur og landskab er der indarbejdet følgende afbødende foranstaltninger i lokalplanen:

18 Byrådet, den 26. november 2009 Side 14 etablering af minimum m 2 erstatningsbeplantning, bevaring af ca. 30 % af eksisterende skov midt i lokalplanområdet, krav om udarbejdelse af beplantningsplan, der tager hensyn til plante- og dyrelivets spredningsmuligheder, placering af byggefeltet i forsvarlig afstand til fredskov. Fagenheden vurderer, at lokalplanområdet efter en årrække vil opnå et naturindhold svarende til det nuværende. Lokalplanen vurderes desuden at medføre en væsentlig negativ indvirkning på naboernes tryghedsfølelse, hvilket bl.a. kom til udtryk gennem indsigelser og borgermøde i offentlighedsfasen. Fagenheden foreslår derfor, at Brønderslev Kommune opfordrer Region Nordjylland til at indgå i en dialog med naboerne om bl.a. fastsættelse af procedure i forbindelse med eventuelle flugtforsøg fra institutionen. Der planlægges afholdt et borgermøde i samarbejde med Region Nordjylland i forbindelse med offentlighedsfasen. Der er endnu ikke fastsat dato herfor. Fagenheden for Teknik og Miljø foreslår, at Byrådet vedtager lokalplanforslag nr Sikret ungdomsinstitution, Brønderslev og kommuneplantillæg nr. 24 (B) og sender forslagene ud i 8 ugers offentlig høring. Bilag: Referat fra møde med Region Nordjylland om offentlighed Lokalplanforslag nr Beslutning i Byrådet den 26. november 2009: Godkendt sendt i høring. Karsten Frederiksen stemmer imod. Uffe Sørensen, Steen Christensen og Kim Toft var fraværende

19 Byrådet, den 26. november 2009 Side Tinglysning af forblivelsespligt til Dronninglund Fjernvarme J.nr.: G14/dwtfjkk 09/14133 Åben sag TM/ØK/BY Indstilling: Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 19. oktober 2009: Henset til Byrådets tilkendegivelser på mødet den 15. oktober 2009 indstiller udvalget, at indførelse af forblivelsespligt for eksisterende forbrugere til Dronninglund Fjernvarneværk skal ske på baggrund af varmeværkets planlagte solvarmeanlægsprojekt. Beslutning i Økonomiudvalget den 5. november 2009: Indstilles godkendt. Sagsfremstilling: Dronninglund Fjernvarme A.m.b.a. søger i brev af 22. april 2009 om tinglysning af forblivelsespligt til Dronninglund Fjernvarme for de ejendomme, der er blevet tilsluttet Dronninglund Fjernvarme siden Dronninglund Byråd den 20. november 1989 pålagde tilslutningspligt til Dronninglund Fjernvarme for daværende forbrugere. Teknik- og Miljøudvalget vedtog i møde den 8. juni 2009, at man ønsker, at der arbejdes videre med, at anvende tilslutningsbestemmelserne således, at Dronninglund Fjernvarme anmodes om at udarbejde detaljeret projektansøgning. Dronninglund Fjernvarme fremsender i brev af 25. september 2009 en redegørelse for ændrede forudsætninger i forhold til tidligere projektansøgning fra august 1988, som lå til grund for byrådets dengang vedtagne beslutning om pålæg af fortsat tilslutningspligt til daværende forbrugere. I brevet vedlægges en ajourført oversigt over eksisterende forbrugere, som dels er pålagt tilslutningspligt, dels skal pålægges forblivelsespligt. Dronninglund Fjernvarme vurderer, at projektmaterialet fra august 1988 med følgende ændringer vil kunne lægges til grund for Byrådets behandling af sagen: Installeret varmeeffekt: Den tidligere etablerede kul kedel er erstattet af kraftvarmeværket med samproduktion af el og varme med en varmekapacitet på 6,2MW varme. Driftsforhold i dag: Dronninglund Fjernvarme forsyner ca. 95 % af det samlede byområde og har i dag 1323 installerede fjernvarmemålere med et samlet årligt forbrug på MWH. Forbrugerøkonomien ved overgang fra eget oliefyr til fjernvarme vil med de nuværende priser betyde en besparelse på ca. 22 %. Forbrugerøkonomi: Dronninglund Fjernvarme er langt fremme med planer for etablering af solvarmeanlæg. Dette er udlagt til at dække 50 % af Dronninglund Fjernvarmes samlede varmeproduktion. Som projektet er planlagt, vil fyringsøkonomien for den enkelte forbruger ikke blive forrykket i henhold til det nuværende, idet anlægget er projekteret til at kunne konkurrere med de nuværende brændsler uden prisforhøjelser.

20 Byrådet, den 26. november 2009 Side 16 Fagenheden for Teknik- og Miljø foreslår, at Teknik- og Miljøudvalget overvejer om beslutningen om indførelse af forblivelsespligt for eksisterende forbrugere skal ske på baggrund af det eksisterende varmeproduktionsanlæg på Dronninglund Fjernvarme eller projektansøgningsmaterialet skal bygge på varmeværkets planlagte solvarmeanlægsprojekt. Bekendtgørelse om tilslutning m.v. til kollektive varmeforsyningsanlæg fastsætter i 3, at ansøgningen om godkendelse af tilslutningsprojektet skal være skriftlig og ledsaget i et omfang, som er nødvendig for kommunalbestyrelsens bedømmelse af ansøgningen. Såfremt beslutningsgrundlaget skal træffes på baggrund af varmeværkets nuværende varmeproduktionsanlæg skønnes det fremsendte materiale tilstrækkeligt beskrevet, men vurderer Teknik- og Miljøudvalget, at beslutningen om forblivelsespligt skal baseres på det kommende planlagte projekt for etablering af solvarmeanlæg, bør ansøgningsmaterialet suppleres med yderligere økonomiske oplysninger. En eventuel beslutning om godkendelse af forblivelsespligt efter 11 i tilslutningsbekendtgørelsen skal skriftligt meddeles de berørte lodsejere med en høringsfrist på 4 uger. Bilag: Tinglysning af forblivelsespligt Dronninglund Fjernvarme Forbruger revideret udgave Beslutning i Byrådet den 26. november 2009: Godkendt. Forblivelsespligten tinglyses tidligst i forbindelse med, at solvarmeanlægsprojektet bliver godkendt. Uffe Sørensen, Steen Christensen og Kim Toft var fraværende

21 Byrådet, den 26. november 2009 Side Tilslutningspligt til antenneforeninger J.nr.: P21/dwtftaj 09/23467 Åben sag UP/ØK/BY Indstilling: Beslutning i Udviklings- og Planlægningsudvalget den 3. november 2009: Udvalget anbefaler fagenhedens indstilling. Ole Bruun er for at fastholde tilslutningspligt. Beslutning i Økonomiudvalget den 19. november 2009: Udviklings- og Planlægningsudvalgets indstilling indstilles godkendt. Steen Christensen var fraværende. Sagsfremstilling: I forbindelse med vedtagelse af lokalplanforslag nr for "Boligområde og rekreativt område ved Rævdalslunden, Dronninglund" foreslog fagenheden, at Udviklings- og Planlægningsudvalget tog stilling til, hvorvidt der fortsat skal indskrives tilslutningspligt til antenneforeninger i lokalplaner for nye boligområder. Udvalget ønskede forholdet nærmere belyst inden der blev truffet en afgørelse. Fagenheden har foretaget en høring af kommunens antenneforeninger samt andre tv-udbydere, der leverer tv via kabel. Der er modtaget kommentarer fra Bredbånd Nord, Hjallerup Antenneforening, Klokkerholm Antenneforening samt Brønderslev Antennelaug. Der er vedlagt to artikler om tilslutningspligt til antenneforeninger. Baggrund og lovgrundlag Planlovens 15, stk. 2, nr. 11 og 13 giver kommunen hjemmel til at fastsætte bestemmelser om tilslutningspligt til fællesantenneanlæg samt medlemspligt til en antenneforening eller grundejerforening, der driver et fællesantenneanlæg. Tilslutningspligten omfatter en pligt til at tåle den tekniske installation på ejendommen og en forpligtigelse til at betale tilslutningsbidrag samt andel af faste årlige udgifter. Tilslutningspligten omfatter ikke pligt til at aftage og betale for radioog tv-signal fra fællesantenneanlæg. Det oprindelige formål med tilslutningspligten var et ønske om at sikre forsyningen af radio- og tv-signal, og samtidig af æstetiske hensyn for at undgå antenne-/masteskove i boligområderne. Ifølge By- og Landskabsstyrelsen har den tekniske udvikling på området gjort det mindre relevant at foreskrive tilslutningspligt til antenneforeninger i lokalplaner. Desuden er der efter By- og Landskabsstyrelsens opfattelse ikke hjemmel til at kræve tilslutning til bredbåndsforbindelser. Kommentarer fra tv-udbydere Kommentarerne fra antenneforeningerne indeholder alle et ønske om at fastholde tilslutningspligt til antenneforeninger i nye lokalplaner. Dette ønske begrundes bl.a. med, at antenneforeningerne ikke vil have økonomi til at udlægge kabler i nye boligområder, hvis der ikke er tilslutningspligt.

Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol

Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol Økonomiudvalget Beslutningsprotokol Dato: 19. november 2009 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 8:15-9:30 Mikael Klitgaard, Formand (V) Jens Arne Hedegaard (V) Arne M. Jensen (A) Karl Emil Nielsen

Læs mere

Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol

Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol Økonomiudvalget Beslutningsprotokol Dato: 10. december 2009 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 8:15-11:50 Mikael Klitgaard, Formand (V) Jens Arne Hedegaard (V) Arne M. Jensen (A) Karl Emil

Læs mere

Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol

Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol Økonomiudvalget Beslutningsprotokol Dato: 22. oktober 2009 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 8:15-11:00 Mikael Klitgaard, Formand (V) Jens Arne Hedegaard (V) Arne M. Jensen (A) Karl Emil Nielsen

Læs mere

Egedal Kommune Kommunalbestyrelsen

Egedal Kommune Kommunalbestyrelsen Egedal Kommune Kommunalbestyrelsen Den 29.02.2012, kl. 18:00 i Kommunalbestyrelsessalen Referat Willy R. Eliasen (formand) Jens Jørgen Nygaard Ib Sørensen Peter Hansen Karsten Søndergaard Vicky Holst Rasmussen

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden...2. 2. 14/8048 Videre proces for brandingstrategi...2. 3. 15/2183 Temadialog - strategiske input til Udvikling Assens...

1. Godkendelse af dagsorden...2. 2. 14/8048 Videre proces for brandingstrategi...2. 3. 15/2183 Temadialog - strategiske input til Udvikling Assens... Referat Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Tid Mandag den 2. marts 2015 - kl. 14:00 Sted Mødelokale 1 Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...2 2. 14/8048 Videre proces for

Læs mere

Hedensted Kommune. Byrådet. Referat med åbne punkter. Byrådssalen Juelsminde Rådhus

Hedensted Kommune. Byrådet. Referat med åbne punkter. Byrådssalen Juelsminde Rådhus Referat med åbne punkter Mødetidspunkt: Kl. 17:00-17.45 Mødested: Byrådssalen Juelsminde Rådhus Deltagere:, Henrik Alleslev, Lars Poulsen, Hans Kristian Bundgaard-Skibby, Lene Tingleff, Kasper Glyngø,

Læs mere

Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol

Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol Økonomiudvalget Beslutningsprotokol Dato: 02. oktober 2008 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 8:15-11:10 Mikael Klitgaard, Formand (V) Hedegaard Jens Arne (V) Arne M. Jensen (A) Karl Emil Nielsen

Læs mere

Byrådet REFERAT. Mødedato: Torsdag den 17-12-2009

Byrådet REFERAT. Mødedato: Torsdag den 17-12-2009 REFERAT Byrådet Mødedato: Torsdag den 17-12-2009 Mødested: Byrådssalen Starttidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:30 Afbud: Tonny Thomsen og Holger Eskildsen Fraværende: Bemærkninger: Holger Mikkelsen

Læs mere

Referat. Økonomiudvalget. Mødedato: Mandag den 08-04-2013 Starttidspunkt for møde: 08:30. Mødelokale: Mødelokale 1

Referat. Økonomiudvalget. Mødedato: Mandag den 08-04-2013 Starttidspunkt for møde: 08:30. Mødelokale: Mødelokale 1 Økonomiudvalget Referat Mødedato: Mandag den 08-04-2013 Starttidspunkt for møde: 08:30 Mødelokale: Mødelokale 1 Deltagere: Bemærkninger: Fraværende: Afbud: Bjarne Nielsen, Knud Gether, Lisa Pihl Jensen,

Læs mere

Referat. Byrådet. Møde nr.: 7/2006 Mødedato: mandag den 12-06-2006 Mødetidspunkt: 19:00-20:55

Referat. Byrådet. Møde nr.: 7/2006 Mødedato: mandag den 12-06-2006 Mødetidspunkt: 19:00-20:55 Referat Møde nr.: 7/2006 Mødedato: mandag den 12-06-2006 Mødetidspunkt: 19:00-20:55 Mødested: Byrådssalen Medlemmer Niels Ulrich Hermansen (NUH) V Finn Andersen (FA) V Thorkil Mølgaard (TM) V Henrik Hvidesten

Læs mere

Åbent Referat. til. Byrådet

Åbent Referat. til. Byrådet Åbent Referat til Byrådet Mødedato: Tirsdag den 7. maj 2013 Mødetidspunkt: 18:00-20:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Kantinen, BCV (stor del) Gylling Haahr, Alf Vinter, Arne Haahr Hansen,

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Onsdag den 13-04-2011. Mødetidspunkt: 08:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Onsdag den 13-04-2011. Mødetidspunkt: 08:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 08:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 13:30 Fraværende: Ingen REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Afskrivninger - regnskab 2010 209 2. Regnskab 2010 - fagudvalg

Læs mere

Referat fra mødet i Teknisk Udvalg. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Teknisk Udvalg. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Teknisk Udvalg, 27-08-2013 Referat fra mødet i Teknisk Udvalg (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Tirsdag den 27. august 2013 Mødested: Meldahls Rådhus Byens Tingstue Mødetidspunkt: Kl. 15:00-18:00

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN BYRÅDET 2014. Mødedato: 26. august 2014. Byrådssalen, Torvegade 10, 7800 Skive. Mødetidspunkt: 17:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN BYRÅDET 2014. Mødedato: 26. august 2014. Byrådssalen, Torvegade 10, 7800 Skive. Mødetidspunkt: 17:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN BYRÅDET 2014 Mødedato: 26. august 2014 Mødested: Byrådssalen, Torvegade 10, 7800 Skive Mødetidspunkt: 17:00 Mødet hævet: Deltagere: Anders Bøge, Anna-Lise Vestergaard, Annette V. Torp, Arne

Læs mere

Brønderslev Kommune. Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Økonomiudvalget Beslutningsprotokol Dato: 24. maj 2007 Lokale: Mødelokale 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 08.15-12.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/174 Ungdomsboligerne

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden...2. 2. 15/9089 Foreløbig godkendelse af mål 2016 - EBU...2

1. Godkendelse af dagsorden...2. 2. 15/9089 Foreløbig godkendelse af mål 2016 - EBU...2 Referat Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Tid Mandag den 1. juni 2015 - kl. 14:00 Sted Mødelokale 1 Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...2 2. 15/9089 Foreløbig godkendelse

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Byrådet

REBILD KOMMUNE. REFERAT Byrådet Mødedato:. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: REFERAT Kultur- og Medborgerhuset Kig Ind, Nørager Møde slut: 20:40 Fraværende: Ingen. Mogens Schou Andersen deltog ikke i behandlingen af pkt. 04 til pkt. 23. Rikke

Læs mere

Miljø- og teknikudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Miljø- og teknikudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Miljø- og teknikudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Grenaa Varmeværk, Energivej 4, 8500 Grenaa Dato: Torsdag den 26. juni 2014 Start kl.: 13:00 Slut kl.: 17:10 Medlemmer: Jens Meilvang (I) Tom Bytoft (A)

Læs mere

Økonomiudvalget. Referat. Dato: Tirsdag den 16. juni 2015. Mødetidspunkt: 8:00

Økonomiudvalget. Referat. Dato: Tirsdag den 16. juni 2015. Mødetidspunkt: 8:00 Økonomiudvalget Referat Dato: Tirsdag den 16. juni 2015 Mødetidspunkt: 8:00 Mødelokale: 068 mødelokale på Rådhuset Vallensbæk Stationstorv 100 2665 Vallensbæk Strand Medlemmer: Afbud: Fraværende: Henrik

Læs mere

den 24. januar 2006 Kl. 19 i Aktivitetscenter Lillerup Per Zeidler og Carsten Bech Jensen

den 24. januar 2006 Kl. 19 i Aktivitetscenter Lillerup Per Zeidler og Carsten Bech Jensen Referat af byrådets møde den 24. januar 2006 Beslutningsreferat Byrådet Mødedato: Mødetidspunkt: Mødested: Bemærkninger: Fraværende: den 24. januar 2006 Kl. 19 i Aktivitetscenter Lillerup Per Zeidler og

Læs mere

Ordinært møde. Dato 18. marts 2015. Tid 14:00. ML 0.23 (byrådslounge) HovedMED deltager i mødet den første time. Stedfortræder

Ordinært møde. Dato 18. marts 2015. Tid 14:00. ML 0.23 (byrådslounge) HovedMED deltager i mødet den første time. Stedfortræder Referat Økonomiudvalget Ordinært møde Dato 18. marts 2015 Tid 14:00 Sted NB. Fraværende ML 0.23 (byrådslounge) HovedMED deltager i mødet den første time. Ingen Stedfortræder Medlemmer Birgit S. Hansen

Læs mere

Baggrund... 2. Separatkloakeringsstrategien... 3

Baggrund... 2. Separatkloakeringsstrategien... 3 Baggrund... 2 Separatkloakeringsstrategien... 3 Administrative forhold regler og praksis... 6 1 Det offentlige spildevandsanlæg kloakeringsprincipper... 6 2 Tilslutning til spildevandsselskabets spildevandsanlæg...

Læs mere

Referat Arbejdsmarkedsudvalget's møde Onsdag den 09-06-2010 Kl. 15:30 Alt-i-ét Huset, Sct. Nicolai gade 6

Referat Arbejdsmarkedsudvalget's møde Onsdag den 09-06-2010 Kl. 15:30 Alt-i-ét Huset, Sct. Nicolai gade 6 Referat Arbejdsmarkedsudvalget's møde Onsdag den 09-06-2010 Kl. 15:30 Alt-i-ét Huset, Sct. Nicolai gade 6 Deltagere: Grete Schødts, Bente Bondebjerg, Bo Hansen, Christian Kaastrup, Lærke Jensen Afbud:

Læs mere

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 15. august 2012 kl. 15:00 i Aars Gæstekantine

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 15. august 2012 kl. 15:00 i Aars Gæstekantine åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 15. august 2012 kl. 15:00 i Aars Gæstekantine Indholdsfortegnelse 171. Omlægning af CHF-lån restgæld 137.460.839 Dkr 331 172. Budget 2013-2015 - Reguleret budgetramme

Læs mere

Referat Kommunalbestyrelsen tirsdag den 24. juni 2014. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev

Referat Kommunalbestyrelsen tirsdag den 24. juni 2014. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Referat Kommunalbestyrelsen tirsdag den 24. juni 2014 Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KB - Spørgetid...1 2. KB - Godkendelse af dagsorden...3 3. KB - Orientering...4 4. ØU - Udbud

Læs mere

Referat af møde i Økonomiudvalget

Referat af møde i Økonomiudvalget Gentofte Kommune Referat af møde i Økonomiudvalget Referat åben Mødedato 10. juni 2014 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Udvalgsværelse D Protokollen blev læst og mødet hævet kl.: 17.50 Tilstede: Fraværende:

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Særlige forhold: Henrik W. Olsen er suppleant for Benthe Viola Holm

Kommunalbestyrelsen. Særlige forhold: Henrik W. Olsen er suppleant for Benthe Viola Holm Dagsorden Dato: Tirsdag den 28. august 2012 Mødetidspunkt: 18:00 Særlige forhold: Henrik W. Olsen er suppleant for Benthe Viola Holm Mødelokale: KB-Salen Medlemmer: Helle Moesgaard Adelborg, Finn Gerdes,

Læs mere

Frederikshavn Byråd. Ordinært møde. Dato 17. december 2014. Tid 19:00. Byrådssalen, Frederikshavn Rådhus NB.

Frederikshavn Byråd. Ordinært møde. Dato 17. december 2014. Tid 19:00. Byrådssalen, Frederikshavn Rådhus NB. Referat Frederikshavn Byråd Ordinært møde Dato 17. december 2014 Tid 19:00 Sted Byrådssalen, Frederikshavn Rådhus NB. Fraværende Stedfortræder Medlemmer Frode Thule Jensen Lisbeth Erlandsen Birgit S. Hansen

Læs mere

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Refer Do 20. maj 2015 Mødetidspunkt 15:30 Sluttidspunkt 17:35 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 1, Vordingborg Rådhus Knud Larsen, Bo Manderup, Else-Marie

Læs mere

Referat Økonomiudvalget's møde Tirsdag den 14-12-2010 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3

Referat Økonomiudvalget's møde Tirsdag den 14-12-2010 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3 Referat Økonomiudvalget's møde Tirsdag den 14-12-2010 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Curt Sørensen, Hanne Klit, Ove Engstrøm, Bruno Hansen, Arne Ebsen, Lars Erik Hornemann, Lise-Lotte Tilsted, Jesper

Læs mere