Statsforvaltningens brev af 18. november 2008 til en borger

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Statsforvaltningens brev af 18. november 2008 til en borger"

Transkript

1 Statsforvaltningens brev af 18. november 2008 til en borger På vegne af den socialdemokratiske gruppe i Esbjerg Byråd, har du den 19. juni 2008 rettet henvendelse til statsforvaltningen vedrørende byrådets behandling af en sag, der var indbragt for kommunalbestyrelsen i medfør af 23 i styrelsesloven Det er statsforvaltningens opfattelse, at byrådets administration af reglen om udvalgsmedlemmers standsningsret har været i strid med lovgivningen. Statsforvaltningen har derfor anmodet Byrådet om at oplyse, hvad det agter at foretage i den anledning. Her følger en gennemgang af sagens baggrund og en nærmere begrundelse for statsforvaltningens opfattelse. Sagens baggrund : Den 26. maj 2008 behandlede Plan & Miljøudvalget sag nr. 5 om Højere byggeri i Hjerting. Følgende fremgår blandt andet af beslutningsprotokollen fra mødet : En gruppe borgere fra Hjerting har sendt et åbent brev af 5. december 2007 til Byrådet om byggeri i Hjerting. Der er samtidig kommet en henvendelse fra Danmarks Naturfredningsforening om samme emne. Sagen var på Plan & Miljøudvalgsmødet den 28. januar 2008, hvor udvalget besluttede at udsætte sagen på behandling i de politiske grupper. Herefter var sagen på Plan & Miljøudvalgsmødet den 25. februar 2008, hvor det blev besluttet, at problemstillingerne skulle drøftes på borgermøde i Hjerting. Referat fra dette møde, der blev holdt den 8. april 2008, er vedlagt denne sagsfremstilling. Der er tre generelle problemstillinger i henvendelserne. 1. Højere og større huse i udbygningsområder generelt 2. Højere og større huse i kystnære områder langs Hjerting og Sædding Strandvej 3. Højere og større huse i Gl. Hjerting omkring Toftevænget, Skovvænget, Spangsberg Allé og Amigovej. DIREKTIONENS INDSTILLING: TILSYNET MED KOMMUNERNE I REGION SYDDANMARK STATSFORVALTNINGEN SYDDANMARK STORETORV AABENRAA JOURNAL NR.: /361 SAGSBEHANDLER: SBSOE DIREKTE TELEFON: TELEFON: TELEFAX: EAN- NR SE- NR EKSPEDITIONSTID: MANDAG - ONSDAG: TORSDAG: FREDAG: TELEFONTID: MANDAG- ONSDAG: TORSDAG: FREDAG:

2 1. Der udarbejdes en politik for nye huses placering, volumen (højde og bredde) og byggestil på baggrund af problemstillingerne i dette notat, synspunkter på borgermødet den 8. april 2008 samt den generelle tendens i byggeriets udvikling. Politikken skal omfatte principper for - bebyggelse i bevaringsværdige områder - bebyggelse i boligområder med særlig beliggenhed, herunder kystnærhed - bebyggelse i eksisterende udbyggede boligområder generelt og - bebyggelse i nye planlagte boligområder 2. Det anbefales, at der udarbejdes bevarende lokalplaner for de områder, der er vist på ovenstående kort (Toftevænget og Gl. Hjerting). Anbefalingerne svarer til de ønsker, der kom til udtryk fra et flertal ved borgermødet i Hjerting den 8. april Plan & Miljøudvalget, den punkt 5 Beslutning Udsat med henblik på behandling i de politiske grupper Bilag Borgermøde Hjerting referat.doc Plan & Miljøudvalget, den punkt 5 Beslutning Et flertal bestående af Dansk Folkeparti og Venstre stemte imod direktionens indstilling. Et mindretal bestående af Socialdemokratiet og SF stemte for Direktionens indstilling. Socialdemokratiet og SF begærende herefter sagen i Byrådet. Sagen blev optaget på dagsordenen til byrådets møde den 16. juni 2008 som sag nr. 16. Følgende fremgår blandt andet af beslutningsprotokollen fra byrådets møde den 16. juni 2008 : Under godkendelse af dagsordenen foreslog Venstre, at sag nr. 16 udgår og tilbagesendes til fagudvalget. For stemte : 18 (V+O+C) Imod stemte : 13 (A+F) Sag 16 udgår herefter af dagsordenen. F+A finder det proceduremæssigt forkert, at en sag, der er begæret i byrådet sendes tilbage til fagudvalget uden behandling. Esbjerg Byråds flertal har besvaret statsforvaltningens henvendelse i sagen således : SIDE 2

3 Sagens baggrund: Esbjerg Kommune har i første halvår af 2008 behandlet en sag vedrørende byggeri i Esbjerg Kommunes Hjerting-område. Sagens indhold fremgår af vedlagte kopier af dagsordenspunkter fra Plan & Miljøudvalget og Byrådet. Sagen blev behandlet på Plan & Miljøudvalgets møde den 26. maj 2008, hvor et flertal af udvalgets medlemmer stemte imod Direktionens indstilling i sagen. Et mindretal stemte for Direktionens indstilling og begærede sagen indbragt for Byrådet under henvisning til Den kommunale styrelseslovs 23. Sagen blev herefter optaget på dagsordenen til det førstkommende møde i Byrådet den 16. juni Under godkendelse af dagsordenen foreslog Venstre, at sagen ikke blev behandlet men sendt tilbage til Plan & Miljøudvalget. Der blev foretaget afstemning om forslaget, som blev vedtaget af et flertal af Byrådets medlemmer. Baggrunden for forslaget om at sende sagen tilbage til Plan & Miljøudvalget var, at flere af medlemmerne ønskede at få mulighed for at foretage en besigtigelse af de områder i Hjerting, som sagen omhandlede, for derved at opnå et bedre grundlag for at vurdere sagen. Det bemærkes i den forbindelse, at der var tale om en sag, hvor de visuelle indtryk af byggeriet og ejendommene i området spillede en stor rolle for vurderingen af de problemstillinger, der skulle tages stilling til. Byrådets udtalelse vedrørende sagen: Standsningsretten i henhold til Den kommunale styrelseslovs 23 antages at indebære, at kommunalbestyrelsen har pligt til at træffe afgørelse om, hvorvidt den standsede beslutning skal udføres. Forelæggelsen af sagen for kommunalbestyrelsen skal ske uden unødig forsinkelse. Det antages endvidere, at sagen, hvori beslutningen er standset, skal følge den almindelige procedure for behandling af sager i kommunalbestyrelsen. Sagen skal således behandles på samme måde som enhver anden sag i kommunalbestyrelsen. Der kan således foretages de samme skridt i sager, som er indbragt i henhold til Den kommunale styrelseslovs 23, som i andre sager, herunder f.eks. stillelse af ændringsforslag eller forelæggelse af sagen for et eller flere udvalg. Udvalget kan endvidere selv tage sagen op på ny med henblik på ophævelse af beslutningen eller afgivelse af en ændret indstilling til kommunalbestyrelsen. Såfremt (et flertal af) kommunalbestyrelsen er af den opfattelse, at sagen i den foreliggende form ikke er klar til, at der træffes afgørelse, f.eks. fordi sagen ikke anses for tilstrækkeligt oplyst, eller der i øvrigt vurderes at være behov for fornyet eller yderligere behandling, kan der ligeledes iværksættes de fornødne skridt til afklaring heraf. Det vil være betænke- SIDE 3

4 ligt, hvis standsningsretten skulle indebære, at kommunalbestyrelsen er tvunget til at træffe afgørelse i en standset sag, selvom det vurderes, at grundlaget herfor er utilstrækkeligt. I den konkrete sag var et flertal af Byrådets medlemmer af den opfattelse, at der først kunne træffes afgørelse i sagen, efter at medlemmerne havde haft mulighed for at foretage en besigtigelse af de områder i Hjerting, som sagen omhandlede. På baggrund heraf var det berettiget at undlade at behandle sagen på Byrådets møde den 16. juni 2008 med henblik på via den ønskede besigtigelse at optimere grundlaget for beslutningstagningen i overensstemmelse sagens indbringelse for Byrådet i henhold til Den kommunale styrelseslovs 23. Der har således ikke været tale om en unødig forsinkelse af sagen i relation til forelæggelse af denne for Byrådet samt Byrådets pligt til at træffe afgørelse med hensyn til den standsede udvalgsbeslutning. Sagen er behandlet i overensstemmelse med den normale procedure for behandling af sager i Byrådet, og foretagelse af en besigtigelse var et sædvanligt sagsbehandlingsskridt i forhold til en sag af den pågældende karakter. De har på vegne af mindretallet afgivet følgende mindretalsudtalelse til sagen : Socialdemokraterne finder fortsat, at sagen (om højere byggeri i Hjerting, der var sat på dagsordenen til byrådsmødet den 16. juni 2008), der af to medlemmer af Plan & Miljøudvalget (S og SF) var begæret i byrådet under henvisning til Den Kommunale Styrelseslov 23 også skal realitetsbehandles i byrådet, hvilket ikke skete eller er sket siden. Sagen var færdigbehandlet i Plan & Miljøudvalget. Sagen har været grundigt behandlet i udvalget, den har været sendt til behandling i de politiske grupper 2 gange. Udvalget har været på besigtigelse i Hjerting og har deltaget i et borgermøde i Hjerting om sagen. Derfor er flertallets begrundelse i udtalelsen, om at flere medlemmer ønskede at få mulighed for at foretage en besigtigelse i de områder i Hjerting, som sagen omhandlede, overraskende og må ses som et forsøg på efterfølgende at finde et motiv, til at tage sagen af byrådets dagsorden, af hensyn til besvarelsen til Statsforvaltningen Syddanmark. Det fremgik da heller ikke på nogen måde under byrådets behandling af sagen den 16. juni 2008, under punktet "Godkendelse af dagsordenen". Det ville i øvrigt heller ikke, efter vores opfattelse, have ændret ved, at sagen skal/skulle realitetsbehandles i byrådet under henvisning til Den Kommunale Styrelseslov, da den var færdigbehandlet i udvalget. Vi mener, i modsætning til flertallets udtalelse, at 23 er en vidtgående mindretalsbeskyttelse og udtryk for en væsentlig fravigelse af det almindeligt gældende flertalsprincip. SIDE 4

5 Det er vores forståelse af Den Kommunale Styrelseslovs 23, og af de afgørelser tilsynsmyndighederne hidtil har truffet i lignende klager, at byrådet har pligt til at realitetsbehandle sagen og ikke ved et flertal kan fjerne den fra byrådets dagsorden. Følgende fremgår blandt andet af referat fra punkt 5 i Plan & Miljøudvalgets møde den 23. juni 2008 på kommunens hjemmeside på internettet : [Direktionens indstilling enslydende med indstillingen til mødet den 19. maj 2008] Plan & Miljøudvalget, den punkt nr. 5 Beslutning Vedr. pkt. 1 følges indstillingen fra Direktionen. Vedr. pkt. 2 stemte et mindretal bestående af A + F for Direktionens indstilling. Et flertal bestående af O + V stemte imod. Herefter blev følgende ændringsforslag fremsat vedrørende pkt. 2: Forvaltningen udarbejder lokalplansforslag, baseret på følgende principper : Amigovej området : Bygningshøjde max. 7,5 m Nuværende vejstruktur bibeholdes Gl. Hjertingområdet : Nordvestlige hjørne udgår Bygningshøjde max. 7,5 m Max. 1½ etage Bystruktur bevares Nye huse skal indpasses arkitektonisk. Et mindretal bestående af A + F undlod at stemme vedr. forslaget. Et flertal bestående af O + V stemte for forslaget. Esbjerg Kommune har på forespørgsel den 3. november 2008 supplerende oplyst, at sagen ikke efterfølgende er blevet behandlet i byrådet, da det medlem, der havde benyttet sig af standsningsretten den 26. maj 2008, på direkte forespørgsel i fagudvalget efter dettes fornyede behandling af sagen den 23. juni 2008 frafaldt sin begæring. Statsforvaltningens udtalelse : Statsforvaltningen fører tilsyn med, at kommunerne overholder den lovgivning, der særligt gælder for offentlige myndigheder, jf. 48, stk. 1 i lov om kommunernes styrelse (styrelsesloven - lovbekendtgørelse nr. 696 af 27. juni 2008). Formålet med kommunalbestyrelsens møder er, at der skal forhandles og besluttes om kommunens anliggender. SIDE 5

6 For at dette kan gennemføres, må der foreligge en plan for mødet med angivelse af forhandlingsgenstande, altså en dagsorden. Det er kommunalbestyrelsen, der selv fastsætter dagsordenen for det enkelte møde. Dette sker på grundlag af det af borgmesteren udsendte udkast til dagsorden. Spørgsmålet om, hvorvidt en sag skal afvises fra dagsordenen, afgøres af kommunalbestyrelsen, når denne ved mødets begyndelse tager stilling til dagsordenudkastet. Kommunalbestyrelsen skal afvise en sag fra dagsordenen, hvis det klart falder uden for kommunalbestyrelsens kompetence at behandle sagen. Kommunalbestyrelsen kan endvidere afvise en sag, hvis den er identisk med en sag, der tidligere har været behandlet, forudsat at der ikke er sket ændringer i de faktiske forhold. Et medlems ret til at få ordet til dagsordenen betyder, at medlemmet har en ret til at fremsætte forslag til dagsordenens indhold og til at få kommunalbestyrelsens afgørelse af et sådant forslag. Dette følger af 5, stk. 2 i normalforretningsordenen (NFO Indenrigsministeriets cirkulære nr. 129 af 27. juni 1969 om Normalforretningsorden for kommuner). Derimod er retten til at få ordet til dagsordenen ikke ensbetydende med en taleret med hensyn til den sag, som er, eller som ønskes optaget på dagsordenen. Når dagsordenen er godkendt, sætter borgmesteren sagerne under forhandling punkt for punkt. Under forhandlingerne tilkommer der det enkelte medlem en ret til at få ordet under hvert punkt på dagsordenen for at ytre sig over den foreliggende sag, jf. 4, stk. 3 i NFO og herunder fremsætte forslag til sagens afgørelse, eksempelvis forslag om, at sagen skal henvises til fagudvalget med henblik på forbedring af oplysningsgrundlaget i sagen. Når borgmesteren finder anledning dertil, eller når det begæres af 3 medlemmer, skal det sættes under afstemning, om afslutning af en forhandling skal finde sted, jf. 4, stk. 5, 2. punktum i NFO. Denne bestemmelse må forstås med den begrænsning, at forslag om afslutning af en forhandling først kan sættes under afstemning, når alle medlemmer, som det fremgår ovenfor, der ønsker det, har haft lejlighed til at få ordet mindst én gang. Det følger af 11, stk. 4 i NFO, at forslag om en sags forsatte behandling i et udvalg, kan fremsættes så længe, afstemning om sagen ikke er begyndt. Der kan ikke i 11, stk. 4 indlægges den begrænsning, at et forslag om udvalgshenvisning først kan fremsættes, når SIDE 6

7 forslagsstilleren har haft lejlighed til at få ordet mindst én gang. Derimod må alle medlemmer kunne forlange ordet for at ytre sig om forslagets videre behandling, i det konkrete eksempel spørgsmålet om udvalgshenvisning. Følgende fremgår af 23 i styrelsesloven : 23. Ethvert medlem af et udvalg kan standse udførelsen af en beslutning, der er truffet af udvalget, ved på mødet til beslutningsprotokollen at erklære, at han ønsker sagen indbragt til afgørelse af kommunalbestyrelsen. Dette gælder dog ikke afgørelser, der ved lovgivningen er henlagt til udvalget. Standsningsretten indebærer, at kommunalbestyrelsen har pligt til at træffe afgørelse om, hvorvidt den standsede beslutning skal udføres. Det forhold, at en beslutning er standset i medfør af 23, afskærer dog ikke udvalget fra at tage sagen op på ny med henblik på afgivelse af en ændret indstilling til kommunalbestyrelsen. Sagen kan blot ikke afgøres af udvalget. Eftersom den sag, hvori beslutningen er standset, uden unødig forsinkelse skal forelægges for kommunalbestyrelsen må det antages, at udvalget kun kan tage sagen op på ny med henblik på afgivelse af en ændret indstilling til kommunalbestyrelsen, såfremt dette kan ske, uden at forelæggelse af sagen for kommunalbestyrelsen forsinkes unødigt. Det antages endvidere, at udvalget ikke er afskåret fra at opgive beslutningen med den konsekvens, at der ikke er nogen sag, der skal forelægges kommunalbestyrelsen. Standsningsretten giver således det enkelte medlem en vetoret mod, at udvalgets afgørelse i en sag bringes til udførelse, uden at kommunalbestyrelsen har truffet beslutning herom. En afgørelse i sagen kan, når standsningsretten er gjort gældende, kun træffes af kommunalbestyrelsen. Sagen, hvori beslutningen er standset, skal følge almindelig procedure og uden unødig forsinkelse forelægges for kommunalbestyrelsen, eventuelt via økonomiudvalget eller et eller flere udvalg. Bestemmelsen om udvalgsmedlemmers standsningsret er udtryk for en væsentlig fravigelse af det almindeligt gældende flertalsprincip. Der er tale om en vidtgående mindretalsbeskyttelsesregel, der hjemler det enkelte udvalgsmedlem en ret til at gribe ind i sagsbehandlingen. Et udvalgsmedlem, der har udøvet sin standsningsret, kan frafalde standsningen når som helst inden kommunalbestyrelsesmødet med den virkning, at udvalgsbeslutningen herefter straks kan udføres. SIDE 7

8 Der henvises til Indenrigsministeriets udtalelse af 25. februar 1998 og af 24. september 1999 og til Hans B. Thomsen m.fl., Lov om kommunernes styrelse med kommentarer, 2004, side 37, 148 ff., 578, 579 og side 588, Erik Harder, Dansk Kommunalforvaltning I, 1988, side 61 ff. og til Betænkning nr. 894/1980 om kommunale styreformer og kommunalpolitikeres arbejdsvilkår, side 39 og side 55. Det bemærkes, at konsekvensen af, at en sag afvises fra dagsordenen, er, at kommunalbestyrelsen ikke kan behandle sagen, herunder heller ikke kan træffe beslutninger i sagen. Det bemærkes endvidere, at 23 i styrelsesloven ikke regulerer, hvilken afgørelse kommunalbestyrelsen skal træffe i den indbragte sag, ligesom bestemmelsen ikke ses at være til hinder for, at kommunalbestyrelsen beslutter, at sagen henvises til fagudvalget med henblik på indhentelse af yderligere oplysninger inden den endelige stillingtagen. Statsforvaltningen har noteret sig, at beslutningen i den pågældende sag blev standset i Plan & Miljøudvalget i sit møde den 26. maj 2008, og at førstkommende møde i Esbjerg Byråd var fastsat til den 16. juni Det er statsforvaltningens opfattelse, at optagelse af den pågældende sag på udkast til dagsordenen for byrådets møde den 16. juni 2008 var i overensstemmelse med lovgivningen, da der således var taget skridt til, at der kunne ske forelæggelse af sagen for kommunalbestyrelsen uden unødig forsinkelse. Statsforvaltningen konstaterer, at sagen blev afvist fra dagsordenen, men at flertallet samtidig hermed traf beslutning om at tilbagesende sagen til fagudvalget, - ifølge flertallets oplysninger med henblik på forbedring af sagens oplysningsgrundlag. Det er statsforvaltningens opfattelse, at en sag, der er indbragt til afgørelse af kommunalbestyrelsen i medfør af 23 i styrelsesloven ikke kan afvises fra dagsordenen, da standsningsretten indebærer en pligt til for kommunalbestyrelsen at træffe afgørelse i sagen. Det har således i sig selv været i strid med lovgivningen, at sagen blev afvist fra dagsordenen. Det har endvidere været i strid med lovgivningen, at et flertal i Byrådet under punktet Godkendelse af dagsordenen traf beslutning om at henvise sagen til behandling i SIDE 8

9 fagudvalget, da der under behandlingen af dette punkt ikke kan træffes beslutninger i en sag. Statsforvaltningen bemærker, at såfremt et flertal i byrådet i sit møde den 16. juni 2008 under en realitetsbehandling af punkt 16 havde truffet beslutning om at henvise sagen til yderligere behandling i udvalget, ville dette ikke have været i strid med lovgivningen, heller ikke selvom mindretallet ikke fik mulighed for at få ordet til sagen mindst én gang. Statsforvaltningen konstaterer, at sagen blev behandlet på ny i Plan & Miljøudvalget den 23. juni Som det fremgår ovenfor, kan et udvalgsmedlem, der har begæret en beslutning indbragt til afgørelse for kommunalbestyrelsen, på hvilket som helst tidspunkt inden kommunalbestyrelsesmødet frafalde sin begæring med den konsekvens, at beslutningen kan bringes til udførelse. Det forhold, at det eller de medlemmer, der benyttede sig af standsningsretten på forespørgsel i mødet den 23. juni 2008 måtte have frafaldet sin begæring, kan ikke tillægges betydning. Begrundelsen er, at mindretallet på det tidspunkt ikke længere havde rådighed over sagens forløb, da sagen - uanset de proceduremæssige problemstillinger blev behandlet i Byrådets møde den 16. juni Statsforvaltningen konstaterer imidlertid, at sagen ikke efter den 23. juni 2008 er blevet behandlet i byrådet. Dette er i strid med lovgivningen, da adgangen til at træffe afgørelse i sagen alene tilkommer kommunalbestyrelsen under de foreliggende omstændigheder. Byrådet bedes derfor oplyse, hvad det agter at foretage sig i den anledning. I øvrigt : Esbjerg Byråd har modtaget en kopi af dette brev. Udtalelsen vil snarest blive offentliggjort på statsforvaltningens hjemmeside på internettet ( Med venlig hilsen SIDE 9

10 Anne Rasmussen kontorchef /Stella Bøttger specialkonsulent SIDE 10

Statsforvaltningens brev af 10. februar 2009 til et byrådsmedlem

Statsforvaltningens brev af 10. februar 2009 til et byrådsmedlem Statsforvaltningens brev af 10. februar 2009 til et byrådsmedlem 10-02- 2009 TILSYNET Du har som byrådsmedlem af Svendborg Byråd klaget over den proceduremæssige behandling af spørgsmålet om aflysning

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 18. november 2008 til en borger

Statsforvaltningens brev af 18. november 2008 til en borger Statsforvaltningens brev af 18. november 2008 til en borger Denne sag vedrører spørgsmålet om lovligheden af en indkaldelse til et ekstraordinært møde i et stående udvalg. Det er statsforvaltningens opfattelse,

Læs mere

Marianne Kamp Bogfinkevej 30 Rindum 6950 Ringkøbing. Vedr. Din henvendelse om Ringkøbing-Skjern Kommune.

Marianne Kamp Bogfinkevej 30 Rindum 6950 Ringkøbing. Vedr. Din henvendelse om Ringkøbing-Skjern Kommune. Marianne Kamp Bogfinkevej 30 Rindum 6950 Ringkøbing 23-02- 2009 TILSYNET STATSFORVALTNINGEN MIDTJYLLAND Vedr. Din henvendelse om Ringkøbing-Skjern Kommune. Du har ved brev af 27. august 2007 rettet henvendelse

Læs mere

De har ved af 1. juni 2008 rettet henvendelse til Statsforvaltningen Sjælland, Tilsynet med kommunerne i Region Sjælland.

De har ved  af 1. juni 2008 rettet henvendelse til Statsforvaltningen Sjælland, Tilsynet med kommunerne i Region Sjælland. Resumé: Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at det ikke er i strid med offentligretlige regler, at et byrådsmedlem ikke fik mulighed for at begrunde sit dagsordensforslag, da kommunalbestyrelsen havde

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab. Vedrørende regnskab 2007

Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab. Vedrørende regnskab 2007 Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab 16-09- 2008 Vedrørende regnskab 2007 Statsforvaltningen har modtaget revisionsprotokollat af 17. april 2008 vedrørende regnskab

Læs mere

2007-10-11. Gentofte Kommune. Vedr. lovligheden af beslutninger truffet i kommunalbestyrelsen og økonomiudvalget.

2007-10-11. Gentofte Kommune. Vedr. lovligheden af beslutninger truffet i kommunalbestyrelsen og økonomiudvalget. 2007-10-11. Gentofte Kommune. Vedr. lovligheden af beslutninger truffet i kommunalbestyrelsen og økonomiudvalget. Resumé: udtalt, at det forhold, at et på mødet omdelt afstemningstema ikke har været tilgængeligt

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 30. oktober 2008 til en. Kommune.

Statsforvaltningens brev af 30. oktober 2008 til en. Kommune. Statsforvaltningens brev af 30. oktober 2008 til en kommune. 30-10- 2008 TILSYNET Vedrørende godkendelse af ændrede vedtægter for det kommunale fællesskab Fælleskøkkenet Elbo I/S. Fredericia Kommune har

Læs mere

Vedr. Deres henvendelse vedrørende formand for Børneog Ungdomsudvalget i Viborg Kommune, Søren Pape Poulsens habilitet.

Vedr. Deres henvendelse vedrørende formand for Børneog Ungdomsudvalget i Viborg Kommune, Søren Pape Poulsens habilitet. A 22-07- 2008 Vedr. Deres henvendelse vedrørende formand for Børneog Ungdomsudvalget i Viborg Kommune, Søren Pape Poulsens habilitet. De har ved brev af 31. august 2007 rettet henvendelse til Statsforvaltningen

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab. Vedrørende revisionsberetning nr. 2 for regnskabsåret 2005.

Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab. Vedrørende revisionsberetning nr. 2 for regnskabsåret 2005. Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab. Vedrørende revisionsberetning nr. 2 for regnskabsåret 2005. 16-09- 2008 Statsforvaltningen har den 21. januar 2008 modtaget årsregnskab

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 7. april 2010 til en kommune

Statsforvaltningens brev af 7. april 2010 til en kommune Statsforvaltningens brev af 7. april 2010 til en kommune 07-04- 2010 TILSYNET MED KOMMUNERNE I REGION SYDDANMARK Middelfart Kommune har på egne og Fredericia Kommunes vegne anmodet statsforvaltningen om

Læs mere

Statsforvaltningens brev af til en journalist

Statsforvaltningens brev af til en journalist Statsforvaltningens brev af 1.10.2010 til en journalist 01-10- 2010 TILSYNET MED KOMMUNERNE Du har ved e-mail af 24. og 28. september 2009 klaget over Varde Kommunes afslag på aktindsigt i dokument nr.

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en kommune. Billund Kommune har den 2. juli 2010 anmodet statsforvaltningen

Statsforvaltningens brev til en kommune. Billund Kommune har den 2. juli 2010 anmodet statsforvaltningen Statsforvaltningens brev til en kommune 20-08- 2010 Billund Kommune har den 2. juli 2010 anmodet statsforvaltningen at tage stilling til fem kommunalbestyrelsesmedlemmers habilitet i forbindelse med byrådets

Læs mere

2007-03-28 Helsingør Kommune. Ændringsforslag til 2. behandling af budgettet.

2007-03-28 Helsingør Kommune. Ændringsforslag til 2. behandling af budgettet. 2007-03-28 Helsingør Kommune. Ændringsforslag til 2. behandling af budgettet. Resumé: Udtalt, at et byrådsmedlem var berettiget til at fremsætte og få behandlet ændringsforslag ved 2. behandlingen af budgettet.

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 10. december 2007 til Landsforeningen Frie Børnehaver og Fritidshjem

Statsforvaltningens brev af 10. december 2007 til Landsforeningen Frie Børnehaver og Fritidshjem Statsforvaltningens brev af 10. december 2007 til Landsforeningen Frie Børnehaver og Fritidshjem 10-12- 2007 Landsforeningen Frie Børnehaver og Fritidshjem har i brev af 3. juli 2006 rettet henvendelse

Læs mere

Vejle Kommune Skolegade Vejle

Vejle Kommune Skolegade Vejle Vejle Kommune Skolegade 1 7100 Vejle Kommunens j.nr. 00.27.02-K03-20-16 Forretningsorden for Vejle Byråd Ankestyrelsen har den 19. december 2017 anmodet byrådet i Vejle Kommune om en udtalelse vedrørende

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 18. juli 2008 til et kommunalt fællesskab

Statsforvaltningens brev af 18. juli 2008 til et kommunalt fællesskab Statsforvaltningens brev af 18. juli 2008 til et kommunalt fællesskab 18-07- 2008 Kommunernes Lønningsnævn har i brev af 24. september 2007 orienteret Statsforvaltningen Syddanmark om nævnets beslutning

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab. Vedrørende revisionsberetning nr. 2 for regnskabsåret 2006.

Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab. Vedrørende revisionsberetning nr. 2 for regnskabsåret 2006. Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab Vedrørende revisionsberetning nr. 2 for regnskabsåret 2006. 16-09- 2008 Statsforvaltningen har den 21. januar 2008 modtaget årsregnskab

Læs mere

Ankestyrelsens brev til et kommunalbestyrelsesmedlem. Henvendelse vedrørende Gentofte Kommune om ændring af mødeplaner

Ankestyrelsens brev til et kommunalbestyrelsesmedlem. Henvendelse vedrørende Gentofte Kommune om ændring af mødeplaner Ankestyrelsens brev til et kommunalbestyrelsesmedlem 2015-41041 Dato: 07-11-2017 Henvendelse vedrørende Gentofte Kommune om ændring af mødeplaner Du har den 23. juni 2015 rettet henvendelse til Statsforvaltningen.

Læs mere

Statsforvaltningens skrivelse af 4. oktober 2010 til en advokat:

Statsforvaltningens skrivelse af 4. oktober 2010 til en advokat: Statsforvaltningens skrivelse af 4. oktober 2010 til en advokat: Statsforvaltningen Syddanmark har den 1. oktober 2010 modtaget din anmodning om genoptagelse af statsforvaltningens afgørelse af 28. september

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 19. maj 2008 til en borger

Statsforvaltningens brev af 19. maj 2008 til en borger Statsforvaltningens brev af 19. maj 2008 til en borger 19-05- 2008 De har den 16. april 2008 rejst en række spørgsmål i punkt 1-4 til statsforvaltningen vedrørende omstændighederne i forbindelse med regionsrådsformandens

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 25. marts 2009 til en borger.

Statsforvaltningens brev af 25. marts 2009 til en borger. Statsforvaltningens brev af 25. marts 2009 til en borger. 25-03- 2009 Statsforvaltningen Syddanmark har modtaget din henvendelse af 16. november 2008 vedrørende klage over afslag på aktindsigt i lejekontrakt

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 23. marts 2010 til en journalist. Du har ved mail af 19. maj 2009 rettet henvendelse til Statsforvaltningen Syddanmark.

Statsforvaltningens brev af 23. marts 2010 til en journalist. Du har ved mail af 19. maj 2009 rettet henvendelse til Statsforvaltningen Syddanmark. Statsforvaltningens brev af 23. marts 2010 til en journalist. 23-03- 2010 Du har ved mail af 19. maj 2009 rettet henvendelse til Statsforvaltningen Syddanmark. Sagen vedrører Svendborg Kommunes afslag

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 21. marts 2011 til et kommunalbestyrelsesmedlem

Statsforvaltningens brev af 21. marts 2011 til et kommunalbestyrelsesmedlem Statsforvaltningens brev af 21. marts 2011 til et kommunalbestyrelsesmedlem 21-03- 2011 Du har den 19. oktober 2009 på vegne af Fælleslistens byrådsmedlemmer rettet henvendelse til Statsforvaltning Syddanmark

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 29. august 2008 til en borger

Statsforvaltningens brev af 29. august 2008 til en borger Statsforvaltningens brev af 29. august 2008 til en borger 29-08- 2008 De har den 13. maj 2008 rettet henvendelse til statsforvaltningen vedrørende klage over Aabenraa Kommunes håndtering af salg af byggegrunde

Læs mere

Allerød Kommune høring af ældrerådet

Allerød Kommune høring af ældrerådet Allerød Kommune høring af ældrerådet Resumé: Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Allerød Kommune ikke har tilsidesat reglerne i serviceloven om høring af ældrerådet i forbindelse med vedtagelse

Læs mere

Karen Rødtnes Petersen Møllegyden 51 Nymark 5471 Søndersø

Karen Rødtnes Petersen Møllegyden 51 Nymark 5471 Søndersø Karen Rødtnes Petersen Møllegyden 51 Nymark 5471 Søndersø 06-12- 2007 TILSYNET MED KOMMUNERNE I REGION SYDDANMARK De har i brev af 12. januar 2005 rettet henvendelse til Naturklagenævnet med anmodning

Læs mere

2008-01-29. Halsnæs Kommune. Aktindsigt.

2008-01-29. Halsnæs Kommune. Aktindsigt. 2008-01-29. Halsnæs Kommune. Aktindsigt. Resumé: Udtalt, at Halsnæs Kommune ikke har handlet i strid med offentlighedslovens regler om aktindsigt ved at give afslag på aktindsigt i forvaltningens redegørelse

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 21. januar 2010 til Aabenraa Kommune. Sagsid.: 09/41712 Tømning af hustanke.

Statsforvaltningens brev af 21. januar 2010 til Aabenraa Kommune. Sagsid.: 09/41712 Tømning af hustanke. Statsforvaltningens brev af 21. januar 2010 til Aabenraa Kommune Sagsid.: 09/41712 Tømning af hustanke. 21-01- 2010 Denne sag drejer sig om Aabenraa Kommunes administration af kommunens Regulativ for kontrol

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 27. marts 2009 til en borger

Statsforvaltningens brev af 27. marts 2009 til en borger Statsforvaltningens brev af 27. marts 2009 til en borger 27-03- 2009 Statsforvaltningen Syddanmark har modtaget din henvendelse af 16. juni 2008, hvor du klager over, at ældrerådet i Langeland Kommune

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 3. marts 2011 til Varde Kommune

Statsforvaltningens brev af 3. marts 2011 til Varde Kommune Statsforvaltningens brev af 3. marts 2011 til Varde Kommune 03-03- 2011 Statsforvaltningen Syddanmark udtalte den 27. november 2009, at Varde Kommune ikke varetager en kommunal interesse ved at give de

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 18. november 2008 til en borger

Statsforvaltningens brev af 18. november 2008 til en borger Statsforvaltningens brev af 18. november 2008 til en borger 18-11- 2008 Du har som medlem af kommunalbestyrelsen i Esbjerg Kommune den 21. maj 2008 rettet henvendelse til statsforvaltningen vedrørende

Læs mere

Boje Rinhart Chr Mølstedsgade Dragør

Boje Rinhart Chr Mølstedsgade Dragør Boje Rinhart Chr Mølstedsgade 8 2791 Dragør 2014-196062 Dato: 24-10-2016 Henvendelse vedrørende Dragør Kommune Du har den 2. november 2014 og igen den 11. januar 2015 rettet henvendelse til Statsforvaltningen,

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 29. april 2008 til en borger:

Statsforvaltningens brev af 29. april 2008 til en borger: Statsforvaltningens brev af 29. april 2008 til en borger: 29-04- 2008 TILSYNET MED KOMMUNERNE I REGION SYDDANMARK De har den 27. februar 2008 rettet henvendelse til statsforvaltningen vedrørende klage

Læs mere

Statsforvaltningens brev til 2 journalister.

Statsforvaltningens brev til 2 journalister. Statsforvaltningens brev til 2 journalister. I har klaget over, at Faaborg-Midtfyn Kommune har afslået at give Jer aktindsigt i navne og andre kontaktoplysninger på skribenterne bag spareforslag indkommet

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 31. marts 2008 til en brancheforening.

Statsforvaltningens brev af 31. marts 2008 til en brancheforening. Statsforvaltningens brev af 31. marts 2008 til en brancheforening. 31-03- 2008 De har ved brev af 8. december 2006 rettet henvendelse til det daværende Statsamtet Sønderjylland med en klage over Miljøcenter

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 10. oktober 2007 til et kommunalbestyrelsesmedlem

Statsforvaltningens brev af 10. oktober 2007 til et kommunalbestyrelsesmedlem Statsforvaltningens brev af 10. oktober 2007 til et kommunalbestyrelsesmedlem 11-10- 2007 De har den 13. november 2006 rettet henvendelse til Statsamtet Sønderjylland, idet Sammenlægningsudvalgets beslutning

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 4. november 2009 til en borger

Statsforvaltningens brev af 4. november 2009 til en borger Statsforvaltningens brev af 4. november 2009 til en borger 04-11- 2009 Du har på vegne en række sommerhusejere i Kettingskov i brev af 12. oktober 2008 klaget over, at Sønderborg Kommune ikke har sørget

Læs mere

Mødeafholdelse og protokollering - en Pixiudgave

Mødeafholdelse og protokollering - en Pixiudgave Mødeafholdelse og protokollering - en Pixiudgave Forord Formålet med denne pjece er at give gode, praktiske råd og vink til den, der skal føre protokol på udvalgsmøder. Samtidigt er det formålet at sikre

Læs mere

Niels Christian Lundsager Krogen 2 Langemark 8305 Samsø. Henvendelse om Samsø Kommune

Niels Christian Lundsager Krogen 2 Langemark 8305 Samsø. Henvendelse om Samsø Kommune Niels Christian Lundsager Krogen 2 Langemark 8305 Samsø Henvendelse om Samsø Kommune 13-07- 2010 Du har ved brev af 15. december 2009 rettet henvendelse til Statsforvaltningen Midtjylland, som i medfør

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommunalbestyrelse Rådhuset Lyngby Torv 2800 Lyngby. Vedr. regulering af erstatning for dækningsgrav kommunens j. nr.

Lyngby-Taarbæk Kommunalbestyrelse Rådhuset Lyngby Torv 2800 Lyngby. Vedr. regulering af erstatning for dækningsgrav kommunens j. nr. Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Lyngby-Taarbæk Kommune burde have indbragt spørgsmålet om en erstatnings størrelse for taksationskommissionen, men da sagen har bagatelagtig karakter, og ulovligheden

Læs mere

Din henvendelse om aktindsigt mv. i forbindelse med behandling af udkast til lokalplan 1023

Din henvendelse om aktindsigt mv. i forbindelse med behandling af udkast til lokalplan 1023 09-03- 2009 TILSYNET Din henvendelse om aktindsigt mv. i forbindelse med behandling af udkast til lokalplan 1023 Du har ved mail af 14. januar 2008 rettet henvendelse til Statsforvaltningen Midtjylland,

Læs mere

Karen Rødtnes Petersen Møllegyden 51 Nymark 5471 Søndersø

Karen Rødtnes Petersen Møllegyden 51 Nymark 5471 Søndersø Karen Rødtnes Petersen Møllegyden 51 Nymark 5471 Søndersø 06-12- 2007 TILSYNET MED KOMMUNERNE I REGION SYDDANMARK STATSFORVALTNINGEN SYDDANMARK De har den 25. oktober 2004 rettet henvendelse til Statsamtet

Læs mere

Halsnæs Kommune Høring af ældreråd. Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Halsnæs Kommune

Halsnæs Kommune Høring af ældreråd. Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Halsnæs Kommune Halsnæs Kommune Høring af ældreråd. Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Halsnæs Kommune har handlet i strid med serviceloven og retssikkerhedsloven ved i perioden fra den 7. oktober 2008 til den

Læs mere

Silkeborg Kommunalbestyrelse Rådhuset Søvej 1 8600 Silkeborg. Vedr. Silkeborg Kommunes sagsnr. 09/13217

Silkeborg Kommunalbestyrelse Rådhuset Søvej 1 8600 Silkeborg. Vedr. Silkeborg Kommunes sagsnr. 09/13217 Silkeborg Kommunalbestyrelse Rådhuset Søvej 1 8600 Silkeborg 04-11- 2010 TILSYNET Vedr. Silkeborg Kommunes sagsnr. 09/13217 Statsforvaltningen modtog den 3. februar 2009 via Det Sociale Nævn en klage over

Læs mere

Vedr. Deres henvendelse om etablering af parkeringsplads ved OK-Centret Enghaven, Søvangen 1, Søvind 8700 Horsens.

Vedr. Deres henvendelse om etablering af parkeringsplads ved OK-Centret Enghaven, Søvangen 1, Søvind 8700 Horsens. A 14-07- 2008 Vedr. Deres henvendelse om etablering af parkeringsplads ved OK-Centret Enghaven, Søvangen 1, Søvind 8700 Horsens. De har ved brev af 2. oktober 2006 rettet henvendelse til Statsamtet Århus,

Læs mere

REBILD KOMMUNE FORRETNINGSORDEN

REBILD KOMMUNE FORRETNINGSORDEN REBILD KOMMUNE FORRETNINGSORDEN Udvalget For Kultur og Fritid Forretningsorden for fagudvalgene i Rebild Kommune 1. januar 2018 INDHOLDSFORTEGNELSE Konstituering...3 Udvalgets møder...3 Dagsorden, fremlæggelse...3

Læs mere

Parlamentariske aspekter ved at arbejde som udvalgsmedlem i Beskæftigelses- og Integrationsudvalget (BIU)

Parlamentariske aspekter ved at arbejde som udvalgsmedlem i Beskæftigelses- og Integrationsudvalget (BIU) KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- og integrationsforvaltningen Ledelsessekretariat NOTAT Til Beskæftigelses- og Integrationsudvalget Parlamentariske aspekter ved at arbejde som udvalgsmedlem i Beskæftigelses-

Læs mere

Trafikselskabet Movia Toftegårds Plads 2500 Valby. Sendt pr e-post

Trafikselskabet Movia Toftegårds Plads 2500 Valby. Sendt pr e-post Trafikselskabet Movia Toftegårds Plads 2500 Valby Sendt pr e-post Resumé: Udtalt at repræsentantskabet for Trafikselskabet Movia skriftligt kan godkende bestyrelsens forslag til en angivet vedtægtsændring

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 10. december 2007 til en borger

Statsforvaltningens brev af 10. december 2007 til en borger Statsforvaltningens brev af 10. december 2007 til en borger Statsforvaltningen Syddanmark, afdelingen for tilsynet med kommunerne i Region Syddanmark, har fra Det Sociale Nævn modtaget Deres klage over

Læs mere

folkeoplysningsudvalg

folkeoplysningsudvalg Hillerød Kommune folkeoplysningsudvalg inhabilitet hos medlemmer af Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at kommunalbestyrelsesmedlemmer, som tillige er medlemmer af folkeoplysningsudvalget, ikke er

Læs mere

Statsforvaltningen Midtjyllands brev af 24. juli 2008 til en borger

Statsforvaltningen Midtjyllands brev af 24. juli 2008 til en borger Statsforvaltningen Midtjyllands brev af 24. juli 2008 til en borger 24-07- 2008 Vedr. Deres henvendelse om aktindsigt TILSYNET Statsforvaltningen Midtjylland har den 31. marts 2008 modtaget Deres henvendelse

Læs mere

Vejledning om delegation

Vejledning om delegation UDKAST af 27. november 2013 Vejledning om delegation 1 / 8 1. Kommunalbestyrelsens beslutningskompetence og muligheder for delegation til udvalg og forvaltning i henhold til planloven 1.1 Baggrund for

Læs mere

Randers Byråd Laksetorvet 8900 Randers C

Randers Byråd Laksetorvet 8900 Randers C Randers Byråd Laksetorvet 8900 Randers C 06-12- 2010 TILSYNET Statsforvaltningen modtog den 5. oktober 2009 en henvendelse fra byrådsmedlem Mogens Nyholm, der er formand for Randers Byråds udvalg for miljø

Læs mere

Samsø Kommunalbestyrelse Langgade 1 Tranebjerg 8305 Samsø. Kommunalbestyrelsers ret til information ved kommunalbestyrelsens

Samsø Kommunalbestyrelse Langgade 1 Tranebjerg 8305 Samsø. Kommunalbestyrelsers ret til information ved kommunalbestyrelsens Samsø Kommunalbestyrelse Langgade 1 Tranebjerg 8305 Samsø 10-11- 2010 Kommunalbestyrelsers ret til information ved kommunalbestyrelsens budgetbehandling samt postlister TILSYNET Medlemmer af den daværende

Læs mere

Statsforvaltningen har nu afsluttet behandlingen af sagen.

Statsforvaltningen har nu afsluttet behandlingen af sagen. Vedr. Deres klage over Skanderborg Kommune. De har ved brev af 11. februar 2007 rettet henvendelse til Statsforvaltningen Midtjylland, som i medfør af 47 i lov om kommunernes styrelse (styrelsesloven lovbekendtgørelse

Læs mere

Statsforvaltningens afgørelse til Haderslev Kommune

Statsforvaltningens afgørelse til Haderslev Kommune Statsforvaltningens afgørelse til Haderslev Kommune Statsforvaltningen Syddanmark har modtaget Haderslev Kommunes brev af 3. december 2008 vedrørende anmodning om dispensation fra reglerne om offentligt

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 16. maj 2007 til en kommune. Vedrørende Deres j.nr. 793680.

Statsforvaltningens brev af 16. maj 2007 til en kommune. Vedrørende Deres j.nr. 793680. Statsforvaltningens brev af 16. maj 2007 til en kommune. 16-05- 2007 Vedrørende Deres j.nr. 793680. Tønder Kommune har den 18. december 2006 anmodet om Statsamtet Sønderjyllands samtykke til undladelse

Læs mere

Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at en kommune har overholdt reglerne om aktindsigt efter offentlighedsloven.

Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at en kommune har overholdt reglerne om aktindsigt efter offentlighedsloven. Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at en kommune har overholdt reglerne om aktindsigt efter offentlighedsloven. 10-06- 2009 A har ved brev af x. xx 200x med bilag rettet henvendelse til Statsforvaltningen

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en journalist. Henvendelse vedrørende Sønderborg Kommunes afgørelse om delvis aktindsigt

Statsforvaltningens brev til en journalist. Henvendelse vedrørende Sønderborg Kommunes afgørelse om delvis aktindsigt 2016-22035 Statsforvaltningens brev til en journalist Dato: 01-06-2016 Tilsynet Henvendelse vedrørende Sønderborg Kommunes afgørelse om delvis aktindsigt Du har som journalist på JydskeVestKysten den 7.

Læs mere

Statsforvaltningen Midtjyllands brev af 13. august 2008 til en borger.

Statsforvaltningen Midtjyllands brev af 13. august 2008 til en borger. Statsforvaltningen Midtjyllands brev af 13. august 2008 til en borger. 13-08- 2008 TILSYNET Vedr. klage over Silkeborg Kommune De har ved brev af 24. juli 2008 rettet henvendelse til Statsforvaltningen

Læs mere

Forretningsorden for xxx udvalget i Gladsaxe med virkning fra xx.xx.xxxx

Forretningsorden for xxx udvalget i Gladsaxe med virkning fra xx.xx.xxxx Forretningsorden for xxx udvalget i Gladsaxe med virkning fra xx.xx.xxxx J. nr. 00.22.02A30 Sags nr. 2017/08143 009 Side 1 af 7 Valg af formand og næstformand 1 stk. 1. Det første møde i udvalgets funktionsperiode

Læs mere

Vejledning om. rettigheder og pligter for medlemmer af kommunalbestyrelsen. og om. møder i kommunalbestyrelsen og udvalg

Vejledning om. rettigheder og pligter for medlemmer af kommunalbestyrelsen. og om. møder i kommunalbestyrelsen og udvalg Vejledning om rettigheder og pligter for medlemmer af kommunalbestyrelsen og om møder i kommunalbestyrelsen og udvalg 1 Indhold: 1. Indledning... 3 2. Medlemsrettigheder 2.1. Sagsindsigt... 4 2.2. Initiativret...

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger

Statsforvaltningens brev til en borger Statsforvaltningens brev til en borger 20-07- 2009 Statsforvaltningen Syddanmark har modtaget jeres henvendelse af 10. april 2007 vedrørende Varde Kommunes videregivelse af oplysninger om et projekt, som

Læs mere

Forretningsorden for Økonomiudvalget

Forretningsorden for Økonomiudvalget Forretningsorden for Økonomiudvalget 1 Udvalgets møder Udvalget udøver sin virksomhed i møder. Dog kan udvalget i særlige tilfælde beslutte, at en sag kan afgøres ved skriftlig cirkulation, såfremt der

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 3. april 2009 til en kommune. Denne sag vedrører Middelfart Kommunes administration af 240 i sundhedsloven.

Statsforvaltningens brev af 3. april 2009 til en kommune. Denne sag vedrører Middelfart Kommunes administration af 240 i sundhedsloven. Statsforvaltningens brev af 3. april 2009 til en kommune Denne sag vedrører Middelfart Kommunes administration af 240 i sundhedsloven. Det er statsforvaltningens opfattelse, at Middelfart Kommunes administration

Læs mere

Statsforvaltningens skrivelse af 20. november 2007 til en kommune:

Statsforvaltningens skrivelse af 20. november 2007 til en kommune: Statsforvaltningens skrivelse af 20. november 2007 til en kommune: Kolding Kommune har ved skrivelse af 8. august 2007 anmodet statsforvaltningen om samtykke til undladelse af offentligt udbud ved salg

Læs mere

Z Kommune. Z Kommune har herefter forelagt statsforvaltningen følgende

Z Kommune. Z Kommune har herefter forelagt statsforvaltningen følgende Z Kommune 22. juni 2009 Den 29. maj 2009 har Z Kommune rettet telefonisk henvendelse til Statsforvaltningen Nordjylland angående byrådets beføjelser over for Z selskab A/S. Det blev nærmere oplyst, at

Læs mere

Statsforvaltningens skrivelse af 22. august 2007 til en journalist:

Statsforvaltningens skrivelse af 22. august 2007 til en journalist: Statsforvaltningens skrivelse af 22. august 2007 til en journalist: De har ved mail af 30. januar 2007 rettet henvendelse til Statsforvaltningen Syddanmark. 22-08- 2007 Sagen vedrører Varde Kommunes afslag

Læs mere

Statsforvaltningens brev til to medlemmer af borgerrepræsentationen:

Statsforvaltningens brev til to medlemmer af borgerrepræsentationen: Resumé: Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at det ikke var i strid med regler, hvis overholdelse påses af statsforvaltningen, at et flertal i borgerrepræsentationen besluttede at suspendere borgerrepræsentationens

Læs mere

Som medlem af Enhedslisten i Vordingborg Kommunalbestyrelse har De rettet henvendelse til Statsforvaltningen Sjælland, Det kommunale Tilsyn.

Som medlem af Enhedslisten i Vordingborg Kommunalbestyrelse har De rettet henvendelse til Statsforvaltningen Sjælland, Det kommunale Tilsyn. Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at Vordingborg Kommunes borgmester har handlet i overensstemmelse med styrelseslovens 8, stk. 4 ved at sammenskrive et forslag til dagsordenen 24-09- 2008 Som medlem

Læs mere

Statsforvaltningen Midtjyllands udtalelse af 29. oktober 2008

Statsforvaltningen Midtjyllands udtalelse af 29. oktober 2008 Statsforvaltningen Midtjyllands udtalelse af 29. oktober 2008 29-10- 2008 Vedr. Tilskud til efterskoleophold. A har ved brev af 23. oktober 2006, på vegne af B og C rettet henvendelse til Statsamtet Århus.

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 20. december 2007 til Sønderborg

Statsforvaltningens brev af 20. december 2007 til Sønderborg Statsforvaltningens brev af 20. december 2007 til Sønderborg Kommune 20-12- 2007 Folketingets Ombudsmand har i brev af 12. oktober 2006 videresendt en anonym henvendelse om udbetaling af jubilæumsgratiale

Læs mere

REBILD KOMMUNE FORRETNINGSORDEN

REBILD KOMMUNE FORRETNINGSORDEN REBILD KOMMUNE FORRETNINGSORDEN FOR ØKONOMIUDVALGET INDHOLDSFORTEGNELSE Konstituering... 3 Udvalgets møder... 3 Dagsorden, fremlæggelse... 3 Beslutningsdygtighed, mødeledelse og sagernes forelæggelse...

Læs mere

Henvendelse vedrørende aktindsigt

Henvendelse vedrørende aktindsigt 2014-221623 Dato: 10-06- 2015 Henvendelse vedrørende aktindsigt Skolelederen på skolen har den 19. juni 2014 på din foranledning indbragt en sag for Statsforvaltningen, som i medfør af kommunestyrelseslovens

Læs mere

Statsforvaltningens brev til Rudersdal og Hørsholm Kommuner. Beredskabsstyrelsens henvendelse

Statsforvaltningens brev til Rudersdal og Hørsholm Kommuner. Beredskabsstyrelsens henvendelse Resumé: Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Rudersdal og Hørsholm kommuner ikke kan overlade vedtagelsen af planen for den risikobaserede dimensionering af det kommunale redningsberedskab til den

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 16.maj 2008 til en borger. Vedrørende Deres j. nr. 13-1470 X

Statsforvaltningens brev af 16.maj 2008 til en borger. Vedrørende Deres j. nr. 13-1470 X Statsforvaltningens brev af 16.maj 2008 til en borger 16-05- 2008 Vedrørende Deres j. nr. 13-1470 X De har i et brev af 5. oktober 2007 som advokat for ovennævnte klaget over, at Vejle Kommune i et brev

Læs mere

Ejendomsforeningen Kronjylland Middelgade 1 8900 Randers C

Ejendomsforeningen Kronjylland Middelgade 1 8900 Randers C Ejendomsforeningen Kronjylland Middelgade 1 8900 Randers C 18-11- 2010 TILSYNET Ejendomsforeningen Kronjylland har i brev af den 21. december 2009 anmodet Statsforvaltningen Midtjylland om at undersøge,

Læs mere

Statsforvaltningen Midtjyllands brev af 12. august 2008 til en borger

Statsforvaltningen Midtjyllands brev af 12. august 2008 til en borger Statsforvaltningen Midtjyllands brev af 12. august 2008 til en borger 12-08- 2008 TILSYNET Vedr. klage over Silkeborg Kommune De har ved brev af 21. juli 2008 rettet henvendelse til Statsforvaltningen

Læs mere

Stk. 3. Udvalgets næstformand forbereder, indkalder og leder udvalgets møder ved overborgmesterens kortvarige forfald.

Stk. 3. Udvalgets næstformand forbereder, indkalder og leder udvalgets møder ved overborgmesterens kortvarige forfald. KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Borgerrepræsentationens Sekretariat Forretningsorden for Økonomiudvalget (Valgperioden 2018-2021) Udvalgets formand og næstformand 1. Overborgmesteren er født formand

Læs mere

Forretningsorden for Børn- og Ungeudvalget

Forretningsorden for Børn- og Ungeudvalget Forretningsorden for Børn- og Ungeudvalget Januar 2006 1 Udvalgets møder Udvalget udøver sin virksomhed i møder. Dog kan udvalget i særlige tilfælde beslutte, at en sag kan afgøres ved skriftlig cirkulation,

Læs mere

UDKAST. til. Forretningsorden for Sundheds- og Omsorgsudvalget Valgperioden

UDKAST. til. Forretningsorden for Sundheds- og Omsorgsudvalget Valgperioden KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Ledelsessekretariatet FORRETNINGSORDEN UDKAST til Forretningsorden for Sundheds- og Omsorgsudvalget Valgperioden 2018-2021 Formand og næstformand 1.

Læs mere

Om borgmesterens afgørelse om at fratage kommunalbestyrelsesmedlem ordet under møde

Om borgmesterens afgørelse om at fratage kommunalbestyrelsesmedlem ordet under møde Ankestyrelsens brev til Rudersdal Kommune om borgmesterens mødeledelse Om borgmesterens afgørelse om at fratage kommunalbestyrelsesmedlem ordet under møde Et medlem af kommunalbestyrelsen i Rudersdal Kommune

Læs mere

Statsforvaltningens udtalelse af 11. maj 2010 til en kommune:

Statsforvaltningens udtalelse af 11. maj 2010 til en kommune: Statsforvaltningens udtalelse af 11. maj 2010 til en kommune: 11-05- 2010 Assens Kommune har den 22. marts 2010 søgt om fritagelse for offentligt udbud ved salg af en kommunal fast ejendom, Turup Vandværk,

Læs mere

S A G S B E H A N D L E R : R H S O E

S A G S B E H A N D L E R : R H S O E Statsforvaltningens brev til en borger 24-06- 2010 Du har i et brev af 12. januar 2010 klaget over, at Vejle Kommune bruger renovationsgebyrerne på socialområdet. Din klage var blandt andet bilagt side

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 26. august 2008 til en borger

Statsforvaltningens brev af 26. august 2008 til en borger Statsforvaltningens brev af 26. august 2008 til en borger 26-08- 2008 TILSYNET MED KOMMUNERNE I REGION SYDDANMARK STATSFORVALTNINGEN SYDDANMARK Statsforvaltningen har modtaget Deres henvendelse af 29.

Læs mere

Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde. Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune.

Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde. Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune. Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde 27-09- 2010 TILSYNET Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune. Statsforvaltningen Midtjylland godkendte ved brev af 16. april 2007, at Syddjurs

Læs mere

Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden Rønde. Beskyttede naturområder i Girafmosen

Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden Rønde. Beskyttede naturområder i Girafmosen Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde 30-03- 2011 TILSYNET Beskyttede naturområder i Girafmosen Danmarks Naturfredningsforening i Syddjurs har den 2. december 2009 rettet henvendelse til

Læs mere

Statsforvaltningen lægger til grund, at kommunens afgørelse er truffet i medfør af offentlighedslovens 23, stk. 1, nr. 1, om interne dokumenter.

Statsforvaltningen lægger til grund, at kommunens afgørelse er truffet i medfør af offentlighedslovens 23, stk. 1, nr. 1, om interne dokumenter. Statsforvaltningens brev til en journalist Dato: 21-10-2016 Henvendelse vedrørende aktindsigt Du har den 12. august 2016 på vegne af massemediet rettet henvendelse til Statsforvaltningen, som i medfør

Læs mere

Statsforvaltningens skrivelse af 5. marts 2007 til en borger

Statsforvaltningens skrivelse af 5. marts 2007 til en borger Statsforvaltningens skrivelse af 5. marts 2007 til en borger De har som medlem af pårørenderådet ved Plejehjemmet Søbo, ved skrivelse af 28. november 2006 klaget til det daværende Statsamtet Sønderjylland,

Læs mere

Dette notat beskriver borgmesterens formelle kompetence set i forhold til udvalget og forvaltningen tegnet ved direktionen.

Dette notat beskriver borgmesterens formelle kompetence set i forhold til udvalget og forvaltningen tegnet ved direktionen. NOTAT Til Beskæftigelses- og Integrationsudvalget Parlamentariske aspekter ved arbejdet som borgmester i Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Dette notat beskriver borgmesterens formelle kompetence

Læs mere

Inhabilitet i forbindelse med ny skolestruktur

Inhabilitet i forbindelse med ny skolestruktur Resumé: Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at der ikke er grundlag for at antage, at Næstved Byråd har handlet i uoverensstemmelse med reglerne om inhabilitet ved at erklære to kommunalbestyrelsesmedlemmer,

Læs mere

Statsforvaltningen har gennemgået Valgbarhedsnævnets afgørelse af 4. juni 2012 og referat fra byrådets møde den 25. april 2012 uden overstregninger.

Statsforvaltningen har gennemgået Valgbarhedsnævnets afgørelse af 4. juni 2012 og referat fra byrådets møde den 25. april 2012 uden overstregninger. Statsforvaltningens brev til en borger 2016-9283 Dato: 15-06-2016 Henvendelse vedrørende Vejle Kommune om aktindsigt På foranledning af din henvendelse af 24. januar 2016 har Vejle Kommune den 27. januar

Læs mere

Vedr.: Henvendelse om Skive Kommune

Vedr.: Henvendelse om Skive Kommune A 08-05- 2008 TILSYNET Vedr.: Henvendelse om Skive Kommune De har den 10. november 2006 rettet henvendelse til Statsamtet Viborg om daværende Skive Kommune. Statsamtet Viborg videresendte den 13. december

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 2. juli 2010 til Trafikselskabet FynBus. Vedrørende anmodning om forøgelse af vederlaget for trafikselskabets bestyrelse.

Statsforvaltningens brev af 2. juli 2010 til Trafikselskabet FynBus. Vedrørende anmodning om forøgelse af vederlaget for trafikselskabets bestyrelse. Statsforvaltningens brev af 2. juli 2010 til Trafikselskabet FynBus 02-07- 2010 Vedrørende anmodning om forøgelse af vederlaget for trafikselskabets bestyrelse. Trafikselskabet FynBus har den 16. april

Læs mere

Skolechef C har i skrivelse af 29. september 2008 redegjort for ovenstående og orienteret dig om erklæringernes behandling ved skolebestyrelsesmødet.

Skolechef C har i skrivelse af 29. september 2008 redegjort for ovenstående og orienteret dig om erklæringernes behandling ved skolebestyrelsesmødet. Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at Køge Kommune korrekt har undtaget erklæringer fra aktindsigt. Erklæringerne var ikke omfattet af Offentlighedsloven. 18-06- 2009 TILSYNET Statsforvaltning

Læs mere

TILSYNET MED KOMMUNERNE OG REGIONSRÅDET I REGION HOVEDSTADEN STATSFORVALTNINGEN HOVEDSTADEN BORUPS ALLÉ 177, BLOK D- E 2400 KØBENHAVN NV

TILSYNET MED KOMMUNERNE OG REGIONSRÅDET I REGION HOVEDSTADEN STATSFORVALTNINGEN HOVEDSTADEN BORUPS ALLÉ 177, BLOK D- E 2400 KØBENHAVN NV Udtalelse om, hvorvidt to økonomiudvalgsmedlemmer i Gribskov Kommune, der af kommunen er udpegede til bestyrelsen i et kommunalt ejet aktieselskab, er inhabile i økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen,

Læs mere

Allerød Kommune Aktindsigt offentlighedsloven

Allerød Kommune Aktindsigt offentlighedsloven 2008-06-17. Allerød Kommune Aktindsigt offentlighedsloven Resumé: Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Allerød Kommune ikke var berettiget til at afslå anmodning om aktindsigt i dokumenter vedrørende

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 24. marts 2009 til en kommune

Statsforvaltningens brev af 24. marts 2009 til en kommune Statsforvaltningens brev af 24. marts 2009 til en kommune 24-03- 2009 Statsforvaltningen er på baggrund af et indslag i TV 2 nyhederne den 30. januar 2008 blevet opmærksom på, at kommunen havde besluttet

Læs mere

Guldborgsund Kommune Parkvej Nykøbing F. Kommunens sagsnr. 15/34881

Guldborgsund Kommune Parkvej Nykøbing F. Kommunens sagsnr. 15/34881 Guldborgsund Kommune Parkvej 37 4800 Nykøbing F 2015-33822 Dato: 27-11-2017 Kommunens sagsnr. 15/34881 Ankestyrelsen Henvendelse vedrørende Guldborgsund Kommunes fastsættelse af vederlag til stedfortrædere

Læs mere

Dansk Folkeparti Att. Martin Henriksen Christiansborg 1240 København K

Dansk Folkeparti Att. Martin Henriksen Christiansborg 1240 København K Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at de foreliggende oplysninger ikke sandsynliggør, at Københavns Kommune har handlet i strid med reglerne om ytringsfrihed, da den kommunale medarbejder ikke handlede

Læs mere