Tune Idrætsforening. 20. juni år

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tune Idrætsforening. 20. juni 1924-1999. 75 år"

Transkript

1 Tune Idrætsforening 20. juni år 1

2 Hovedformanden har ordet... Tune Idrætsforening er en stor flerstrenget idrætsforening med 11 aktive afdelinger og 2800 medlemmer, fordelt på alle aldersgrupper fra de helt små til pensionister langt oppe i 70 erne. Den 20. juni ved vor stiftende generalforsamling havde vi under 20 medlemmer. Tune IF har udviklet sig i takt med byen, og specielt op gennem 70 erne var der en stor medlemstilgang. Tune IF har gennem årene haft andre aktiviteter end i dag. I fordums tid, da Ridning hørte bønderne til, var det en aktivitet på linie med Amatørteater. Tune IF skal samle medlemmer til idrætslige og kulturelle aktiviteter. Således står der i vore vedtægter, og det er lykkedes. Vor succes kan vi takke de mange hundrede ledere, som gennem årene har gjort et fantastisk stykke frivilligt arbejde, for at vi alle kan dyrke vor idræt og have vort sociale samvær. Tune IF holder fælles Lederfest, en ting, som man ikke ser i mange foreninger, men som er et karakteristisk billede af vor forening. Det blev engang nævnt på Greve Rådhus, at der er så stort sammenhold i Tune, at selv rotterne står skulder ved skulder. Det er også karakteristisk, at alle nye medlemmer også udvikler den specielle Tune-ånd. Der skal i dette jubilæumsskrift lyde en tak til alle de frivillige ledere, som gennem årene har gjort vor succes mulig. Vi har gennem de sidste par år måttet nedlægge et par afdelinger, fordi vore medlemmers interesse drejede mod nye eller andre aktiviteter indenfor idrætten, hvilket er helt naturligt. Vi har i de senere år fået startet Petanque op, vi har engageret os i Lokal-TV, og vi er godt igang med at tænke Internet og de muligheder, det giver for fremtiden i Tune IF. Som ledere i dag har vi ansvaret for at sikre og udvikle Tune IF videre frem og sikre udviklingen således, at vi til stadighed er i takt med udviklingen i vort samfund. Vort formål er, at vi ved idræt og anden kulturel virke, skal styrke det frivillige foreningsarbejde og det kulturelle og sociale samvær i Tune. Når det er sagt, betyder det naturligvis, at vi skal være aktive for at realisere det, vi ønsker: * Vi er nødt til at være idrætspolitisk aktive. Idrætspolitik er for vigtigt til at overlade til politikere. * Vi skal uddanne os bedre både som ledere og som mennesker. * Vi skal aktivt formidle vore holdninger og værdier. * Vi skal kunne stille alting på hovedet, og se nye muligheder, udenat ødelægge vore nuværende værdier. * Er vi organiseret rigtigt, skal aktiviteter slås sammen, eller skal nogle dele, for stadig at have et nært forhold til det, der sker. * Vi skal i større grad samarbejde med organisationer udenfor Tune IF, eks. skoler og SFO. * Men først og vigtigst: Vi er ledere og vi skal træffe de beslutninger, der sikrer Tune IF mindst 75 år mere. Med disse ord, ønskes vi alle til lykke med Tune IF s 75 års Jubilæum. Med venlig hilsen Sven Edelmann Udgivet af Tune IF. Redaktion: Aage Nielsen, Kirsten Nielsen, Lise Persson og Claus Christiansen. 2

3 Tune Idrætsforenings profil Klubhusene Tune Idrætsforening er stiftet 20. juni 1924, kun med fodbold på programmet, men allerede året efter blev gymnastik tilføjet, og senere er en række andre sportsgrene optaget. Tune I.F. består i dag af en hovedafdeling og 11 selvstændigt ledede underafdelinger. Foreningen ledes af en hovedbestyrelse, der består af et forretningsudvalg på 6 medlemmer, valgt på generalforsamlingen, samt 1 medlem fra hver afdeling, valgt af afdelingens aktive medlemsskare. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden den 15. maj, og foreningens regnskabsår går fra 1/1 til 31/12. Foreningens formålsparagraf er at samle medlemmer til idrætslige og kulturelle aktiviteter, samt virke koordinerende og udadvendt for alle specialafdelinger. Foreningen er tilsluttet hovedforbundene Dansk Idræts Forbund og Dansk Gymnastik- og Idrætsforbund, lige som hver afdeling er tilsluttet de respektive specialforbund under Dansk Idræts Forbund. Tune I.F. har i dag knapt aktive medlemmer og de 11 afdelinger er Badminton, Billard, Bordtennis, Fodbold, Folkedans, Gymnastik, Håndbold, Petanque, Svømning, Tennis og Trim. Foreningen er hjemmehørende i Greve kommune nærmere bestemt i Tune Idrætscenter, dog foregår svømmeafdelingens aktiviteter i Greve internationale svømmehal. Foreningen råder over 2 idrætshaller, begge med internationale mål, 4 tennisbaner med kunstgræsbelægning, 1 opvisningsbane for fodbold, 1 grusbane og en boldfælled med plads til ca. 4 á 5 fodboldbaner samt 12 petanquebaner. Foreningen har bestyrelses- og klublokaler i Tune Hallen, og Tennis- og Fodbold-/Trimafdelingerne har egne klubhuse. Tennis Petanque Fodbold 3

4 Gymnastikholdene 1932 Forord Tune Idrætsforening kan den 20. juni 1999 fejre sit 75 års jubilæum, og i den forbindelse er udgivelsen af dette jubilæumsskrift et forsøg på at fortælle lidt om den kolossale udvikling, der er sket inden for foreningens rammer siden stiftelsen og frem til i dag. Det er naturligvis ikke muligt at få hele foreningens historie med, men et udpluk af årstalsrelaterede begivenheder og mærkedage kan give et vist indtryk af udviklingen op gennem årene. At en sådan udvikling har kunnet finde sted må tilskrives en stor mængde af idealistiske og fremsynede trænere, ledere og andre, der gennem årene har arbejdet for foreningen. Det har også været en forudsætning, at det er lykkedes at få de faciliteter til rådighed, som er en absolut nødvendighed for at kunne drive en idrætsforening. Der skal herfra lyde en tak til alle disse idealister, der på den ene eller anden måde har været med til at forme og drive foreningen og bringe den frem til det den står for i dag. En tak skal også lyde til de sponsorer, der gennem årene har hjulpet med økonomisk støtte til den ene eller anden idrætsgren, og til foreningens samarbejdspartnere, idrætsorganisationerne, Greve kommune, Lions Club, Tune Erhvervsforening m.fl. Jubilæumsønsket må være, at det fortsat vil være muligt at skaffe kvalificerede trænere og ledere, og at det gode forhold til de forskellige samarbejdspartnere og sponsorer vil kunne videreføres og udbygges til gavn for idrætten. 4

5 Tune I.F. s historie En forening startes Det var en flok fodboldinteresserede unge mennesker, der for 75 år siden startede Tune Idrætsforening. De brugte det meste af deres fritid på at spille fodbold enten i en kalvefold på Højgården eller på roekulepladsen på Nordgården. Men efterhånden modnedes den tanke at stifte en egentlig forening, og den 20. juni 1924 blev den stiftende generalforsamling afholdt og første formand blev Holger Nielsen (Tømrerens Holger). Generalforsamlingen blev efter sigende afholdt i Tømrerens lysthus. Foreningens aktiviteter var de første år selvsagt fodbold, og man lejede hvert år en græsmark på en af egnens gårde, og selv om jævnhed og græsbestand ikke altid var det bedste, lykkedes det at indrette en, efter datidens forhold, brugelig fodboldbane. Lejeprisen var 200 kr. årligt. Omklædning foregik i det fri og brusebad forefandtes kun i regnvejr. Allerede i sæson 1925/26 blev idrætsgren nr.2 sat på programmet, nemlig gymnastik. Dette medførte et ønske om, at foreningen burde anskaffe sig en fane. For at skaffe penge til en sådan afholdt man i 1926 fastelavnsridning, og det lykkedes at indsamle 142,51 kr. Men da fanen kostede 155 kr., måtte man opkræve ekstra kontingent af gymnasterne. Det var en stor begivenhed, da fanen skulle hentes i København, hvilket kan ses af, at hele bestyrelsen tog af sted for at hente den. Officiel faneindvielse blev, ved en festlig lejlighed, afholdt den 3. april Af de gamle forhandlingsprotokoller kan man læse, at i 1928 var medlemskontingentet 25 øre årligt, men selv om det var vanskeligt at inddrive dette kæmpebeløb, måtte man i 1929 hæve kontingentet til det dobbelte. Kampholdet : (B.r.) Rich. Nielsen, Aksel Lambrik, Ejner Nielsen,?, Otto Olsen, (M. r.) Peter Nielsen, Otto Andersen, Johs. Andersen, (F.r.) Peter Andersen, Holger Rasmussen og Otto Hansen 5

6 Demokratisering og flere nye initiativer I 1928 havde specielt kvindegymnastik stor fremgang, og der opstod fra denne gruppe et ønske om medbestemmelse i foreningens ledelse. Det medførte at i efteråret dette år blev vedtægterne ændret sådan, at bestyrelsen blev udvidet fra 5 til 7 medlemmer, hvoraf 2 skulle være kvinder. Folkedans blev sat på programmet i 1929, og man antog en leder fra hjemstavnsforeningen i Roskilde. Da der ikke fandtes TV eller dårligt nok radioer eller andre adspredelser til fritiden, og da Tune var et landområde med mange karle og tjenestepiger rundt på egnens gårde, blev dette initiativ en stor succes, også fordi her var en mulighed for at flirte lidt med det modsatte køn. I 1930 begyndte en flok piger at spille håndbold for sjov, og bestyrelsen besluttede at sætte denne idrætsgren på programmet i foråret Foreningen arrangerede den 7. maj 1931 et cykelløb med fri tilmelding. Distancen var ca. 50 km, men det blev ingen succes, idet kun 6 ryttere deltog og kun 4 gennemførte. Førstepræmien var 6 kr., andenpræmien 4 kr. mens nr. 3 og 4 hver fik 1 kr. Samme år udbrød der mund- og klovsyge i Tune området, hvilket medførte omfattende karantænebestemmelser for, at denne frygtede kvægsygdom ikke skulle brede sig, og flere arrangementer og aktiviteter måtte aflyses i en periode. Selvejende baneforhold Den 28. maj 1932 blev foreningen indmeldt i Ros- kilde Gymnastikforening, der senere blev til Amtsforeningen (R.A.G.). Siden foreningens stiftelse i 1924 havde man flere gange måttet flytte fodboldbane, hvilket selvfølgelig var en meget stor ulempe, og i 1933 blev der derfor nedsat en komite for oprettelse af en egen, permanent fodboldbane. Det var nogle af byens mest prominente personer, der fik sæde i denne komite. Søndag den 15. oktober 1933 blev der afholdt et medlemsmøde, hvor komiteen fremlagde et projekt over køb af Anders Larsens vænge, der lå lige midt i byen, for en pris af kr. Komiteen havde fået forkøbsret på arealet, og havde påtaget sig at skaffe den fornødne kapital til udbetaling og istandsættelse. Daværende formand fik fuldmagt til, ifølge protokollen, for fuld bindende virkning for foreningen, at underskrive som køber af den påtænkte idrætsplads. Pladsen skulle planeres og indhegnes, hvilket skete ved helt frivillig arbejdskraft. Der blev indhentet 2 tilbud på levering af hegn. Man valgte det billigste tilbud, der var på 36 øre pr. m2. Det dyreste var på 39 øre pr. m2. Den 5. august 1934 blev banen indviet. Efter forhandling med kommunen blev man enig om, at skolen kunne leje idrætsbanen til skolebørnenes idrætsaktiviteter, mod at kommunen betalte halvdelen af de faste udgifter. Allerede året efter i 1935 var pladsen blevet for trang, og man lejede et stykke jord ved siden af. I 1936 havde man ønske om at vende banen fra østvest til nord-syd, og for at dette kunne lade sig gøre, måtte man mageskifte et areal med et par naboer. Gymnastik

7 Samlingssted for sport og fest I 1937 blev badminton sat på programmet og man spillede i den daværende gymnastiksal, der tilhørte skolen. Der kunne lige netop være en badmintonbane, selvom kakkelovnen stod lidt inde på banen i det ene hjørne. Der var udmærket lofthøjde, men man skulle passe på nedhængende bomme. Skolens gymnastiksal var foreningens samlingssted helt frem til efteråret 1963, og her blev også alle fester afholdt. Her kan bl.a. nævnes: Andespil, juletræsfest, gymnastik- og folkedansopvisning, dilettantforestilling m.m. med efterfølgende bal. Andespil var set med nutidens øjne en noget spøjs forestilling. Gevinsterne var normalt ænder, lagkager, kolonialpakker el. lign. Det var ikke grydeklare ænder, der blev spillet om, men rigtig levende ænder, der stod i en grisekasse i et hjørne af salen under spillet, og de var ikke altid helt lydløse. Når det hele var overstået udvalgte de heldige vindere, efter tur, hver sin and, som blev taget under armen og båret hjem. Det første andespil, der er omtalt i gamle forhandlingsprotokoller, blev afholdt den 6. november Som gevinster var 6 ænder, 2 haner, 2 lagkager og 6 kolonialpakker á 2 kr. Prisen for kort var 25 øre for ænder, 15 øre for haner og 10 øre for lagkager og kolonialpakker. Frem mod 50-erne I 1940 udvidedes bestyrelsen fra 7 til 9 medlemmer, hvoraf 2 fortsat skulle være kvinder, dog højst 4. Træning til idrætsmærket blev startet op i dette år og var en fast årlig sommeraktivitet gennem en årrække. I 1942 var der 24, der bestod prøverne, som var en række atletikdiscipliner samt et 20 km. cykelløb. Ved at bestå prøverne år efter år kunne deltagerne få bronze-, sølv- og guldtegn og mange opnåede flere guldtegn med sløjfe. Foreningen købte i 1941 det jordareal, der ligger helt ud til Østergade for kr. Der blev optaget et lån på kr. over 10 år, og nu var foreningens samlede gæld på kr. Gennem årene, siden indvielsen af egen bane, havde man søndag efter søndag set fodboldspillere og andre frivillige studse græsset ved hjælp af 2 stk. 18" håndplæneklippere, for først i 1944 blev den første motorplæneklipper indkøbt til en pris af kr. Kommunen betalte halvdelen. Daværende vejmand overtog herefter klipning af banen. Opkridtning m.m. måtte man selv sørge for. Lige efter krigen blev der i Tune oprettet en afholdscafe Tinghøj, som blev et udpræget samlingssted for byens borgere og ungdom. Her var Tune I.F. også aktiv, idet der i 1946/47 bl.a. blev arrangeret interne billardturneringer. Ved den gamle gymnastiksal Det blev i 1950 besluttet at opsætte nyt hegn i 2 meters højde, dog 6 meter bag målene, omkring idrætsbanen, da man i et par år havde haft problemer med et par naboer, der brugte banen som hønsegård, hvilket medførte meget hønsemøg på banen og var noget ulækkert, når fodboldspillerne faldt. Igen måtte der lånes penge, denne gang kr. Opsætning var ved frivillig arbejdskraft. I 1951 opførtes den første dilettantforestilling arrangeret af Idrætsforeningen, og dette fortsatte som et årligt tilbagevendende arrangement de næste 20 år, og altid for fulde huse. Folkedanseropvisningen i

8 Klubhus Det var primitive forhold for omklædning man kunne tilbyde fod- og håndboldspillerne, da det foregik i skolens forgang, hvor der kun forefandtes én håndvask endda kun med koldt vand. Derfor begyndte man i 1951 at tale om at opføre et klubhus på banen. Der blev udarbejdet planer, og økonomien blev sammen med kommunen endevendt i alle detaljer. Kommunen kunne ikke finansiere byggeriet, men ville betale halvdelen af renter og afdrag, såfremt Idrætsforeningen kunne låne til finansieringen. En ekstraordinær generalforsamling den 28. juni 1952 godkendte igangsættelse og finansiering, der bestod i et privat lån på kr., sparekasselån kr. og forventet tilskud fra tipstjenesten på kr. Opførelsen kom til at koste ,95 kr., og klubhuset blev indviet den 19. april For at kunne holde opførelsesudgifterne nede blev der ikke indlagt el, og man måtte klare sig med Petromax -lygter. Økonomisk blev det nogle strenge år for foreningen, især da tilskuddet fra tipstjenesten blev væsentligt mindre end forventet, så foreningen måtte yderligere låne kr. af et privat medlem. En god indtægt til klubkassen havde i mange år været den årlige fastelavnsridning, hvor man besøgte hvert et hus og hver en gård i sognet, men midt i 50 erne måtte man trappe ned, da det kneb med at skaffe heste. Først ændrede man til kørsel i hestevogn, senere endog til lastbil. I 1959 ophørte den gamle skik, og en indtægtskilde forsvandt. I klubhuset var der kun koldt vand i bruserne, og først i 1958 blev der installeret en gasvandvarmer, der lige netop kunne forsyne én bruser i hvert omklædningsrum med varmt vand, men dette var en enorm forbedring. I 1963 blev der indlagt elektrisk lys i klubhuset. Bedre forhold for indendørsidrætten 1963 var også året, hvor den nye skole blev taget i brug, og det ændrede totalt forholdene til det bedre for alle indendørs aktiviteter. Nu var der tidssvarende gymnastiksal, gode omklædningsforhold, varmt vand i bruserne m.m. og den gamle skolebygning blev frigjort, hvilket medførte at man i 1964 kunne oprette en bordtennisafdeling i det ene af de to klasseværelser, efter selv at have renoveret lokalet og fået fremstillet nogle bordtennisborde. Idrætsforeningens eget medlemsblad, KLUB- NYT, udkom for 1. gang, og det var også året, hvor der blev nedsat et udvalg til at arbejde med fremtiden såsom lysanlæg, nyt idrætsanlæg, halbyggeri m.m., da man kunne se, at udviklingen i tilflyttere til kommunen ville stige markant i fremtiden, og det nuværende baneareal midt i byen ikke ville være tidssvarende. Fremtiden planlægges - idrætsanlæg og -hal På et fællesmøde mellem repræsentanter fra idrætsforeningen og Tune sogneråd i juli 1967 bliver der taget en generel beslutning om at arbejde med planerne om at flytte hele idrætsanlægget til de af kommunen opkøbte arealer (det nuværende idrætsanlæg) og i første omgang at etablere en midlertidig træningsbane på det nye areal samt at nedsætte et idrætsudvalg til varetagelse af hele problematikken vedrørende nyt idrætsanlæg incl. hal m.m. Tune I. F. s første klubhus

9 1967 var også året, hvor den gamle bane blev forsynet med lysanlæg på 6 master, pris kr., og skolen fik en tilbygning, der bl.a. indeholdt en stor kældersal, og bordtennisafdelingen flyttede til denne sal. I foråret 1968 kom der rigtig gang i planlægningen af det nye idrætsanlæg, og man kom hurtigt i gang med anlæg af en kampbane og en træningsbane. Arbejdet blev udført ved frivillig arbejdskraft incl. jordflytning og planering med store maskiner. Sideløbende med aktiviteterne omkring anlæg af banearealer arbejdedes der videre med mulighed for opførelse af en idrætshal i Tune. Idrætsforeningen tilbyder at lade det gamle baneanlæg incl. klubhus kapitalisere og lade dette beløb indgå i et halbyggeri, forudsat at Idrætsforeningen kan få indflydelse på såvel byggeri som drift. På en generalforsamling 20. januar 1969 afholdes en vejledende afstemning om at lade foreningens midler indgå i et kommende halbyggeri, såfremt hallen kunne blive en selvejende institution, eller foreningen selv kunne drive den. Der var et stort flertal for dette forslag. Et nedsat teknikerudvalg fremkommer med et skitseforslag, der dog er noget dyrere end de 2 mio.kr., som der politisk er rygdækning for, og da der skal være kommunesammenlægning pr. 1. april 1970 beslutter sognerådet, at det af tidsnød m.m. bliver nødvendigt med et kommunalt byggeri, og dette nødvendigvis må indgå i kommunens sammenlægningsforhandlinger med Greve-Kildebrønde og Karlslunde-Karlstrup kommuner. I marts 1970 kan et tilbud på nøglefærdigt halbyggeri til en pris af mio. kr. forelægges. Denne pris reguleres senere til mio. kr., og der skrives kontrakt med bygmester Dansk Protekta. Byggeriet starter midt på sommeren 1970 med Greve kommune som bygherre. Tune I.F. er repræsenteret i byggeudvalget. Allerede ultimo marts måned 1971 afholdes det første idrætsarrangement i Tunehallen. Selve halareal og omklædningsrum er færdig, men der går endnu nogle måneder, før man kan anvende nordenden med cafeteria og div. møderum. Afleveringsforretning afholdes 30. juni Forhandlingerne med Greve kommune om at gøre Tunehallen til en selvejende institution kan afsluttes, og den 8. september 1971 kan skøde og vedtægter godkendes på et konstituerende møde i Tunehallens bestyrelse, som består af 3 medlemmer valgt af Tune I.F. og 3 medlemmer valgt af kommunalbestyrelsen samt 1 medlem valgt af Tune skole. Købsprisen andrager 3.3 mio.kr. Tune I.F. har indskudt værdien af den gamle idrætsbane med tilhørende klubhus, i alt kr. Officiel indvielse af Tunehallen afholdes 9. oktober I 1970 blev Idrættens Kontaktudvalg (IKG) oprettet, som et samlet talerør for idrætten over for Greve kommune. Tune I.F. s daværende formand, Helge Hansen, blev den første formand. IKG blev i 1975 ændret til den nuværende Idrætsunion. Sideløbende med opførsel af Tunehallen, blev der arbejdet støt på at få forbedret vilkårene for fodbolden, og i sommeren 1970 kunne såvel træningsbane som den nuværende opvisningsbane til- Tunehal nr. 1, set fra banerne. Fotografiet er fra

10 sås, og begge blev taget i brug, inden efterårsturneringen 1971 startede. Store forbedringer og stigende aktiviteter Med Tunehallen og det nye idrætsanlæg får idrætten gode forhold, og aktiviteterne stiger voldsomt i medlemsantal, hvilket medfører, at Tune I.F. ændrer sine vedtægter, sådan at afdelingerne bliver mere selvstændige, dog stadig bibeholdes fællesskabet i en hovedforening, der ledes af en hovedbestyrelse på seks medlemmer valgt af en generalforsamling, samt et medlem fra hver afdeling valgt af de aktive i hver idrætsgren. Tune I.F. billardafdeling opstartes 1971, og foreningen har nu seks afdelinger, men nye idrætsgrene begynder snart at presse sig på, da det bliver moderne at motionere. Således bliver der i begyndelsen af 70 erne, som underafdeling under gymnastikafdelingen, tilbudt motionsløb, også kaldet trim. Denne idrætsgren blev en selvstændig afdeling i I 1974/75 genoptages folkedans som en prøveordning under gymnastikafdelingen. Folkedans får sin egen afdeling i Tune I.F. indleder i 1974 og 1975 et samarbejde med Lions Club vedrørende den årlige sommerfest og afholdelse af bankospil. Selvom der i starten var delte meninger om dette samarbejde, er det fortsat og udbygget, dog blev man i 1990 enig om at slutte med at afholde bankospil. I 1976 tog hovedbestyrelsen initiativ til at afholde en fælles lederfest for alle afdelingernes frivillige ledere og trænere, for på denne måde at takke for årets indsats, og denne fælles årlige fest med spisning og dans er fortsat gennem årene og er stadig et stort aktiv for foreningen. Ikke mindre end tre nye afdelinger opstartedes i 1977, nemlig svømning, tennis og volleyball. Fodboldafdelingen afholder Fodboldens weekend for første gang i Idrætsgrenen karate opstartedes i Tune som et privat foretagende, men bliver i 1975/76 optaget under Tune I.F. og bliver en selvstændig afdeling i Svømning foregik i Greve svømmehal, og tennis kunne råde over to baner på Tune stadion. I 1979 udvides til fire baner, og i efteråret 1980 får tennis eget klubhus. Volleyball får træningstid i Tunehallen og kæmper gennem årene med at skaffe en bæredygtig medlemskreds. Pladsmangel - hal 2 opføres Som følge af de sportslige resultater og den store Tune I.F. s hovedbestyrelse, fotograferet foran den nye hal, der blev færdig i efteråret medlemstilgang gennem 1. halvdel af 70 erne begynder man at få mangel på timer i Tunehallen, og timefordelingen, som udarbejdes af hovedbestyrelsens forretningsudvalg, giver hvert år anledning til mange diskussioner. I 1977/78 må fodboldafdelingen undvære timer til indefodbold, hvilket giver store dønninger i medlemsskaren, og i 1979 får fodboldafdelingen igen timer i hallen. Mangel på idrætsfaciliteter i hele Greve kommune er stor, og i 1976 anmodes de tre områder Greve, Karlslunde og Tune om at udarbejde en udbygningsplan for lokalområdet. De udarbejdede planer samles i en kommunal udbygningsplan med titlen Idrætskommune nr. 1, og for Tune området gælder, at en udbygning af såvel hal som idrætsplads er tvingende nødvendig inden for en kort årrække. I 1979 er aktivitetsmedlemstallet medlemmer fordelt på 11 selvstændige afdelinger. Dette medlemstal er stort set fastholdt uændret, dog må der de senere år konstateres en ca. 10% nedgang i antallet af aktivitetsmedlemmer. I 1981 fremlægges lokalplan for idrætsområdet i Tune og presset over for Greve kommune for at få udbygget Tunehallen skærpes. Dette medfører også, at der i det kommunale budget afsættes penge til opførelse af hal-2, hvilket skal ske i 1983/84, kostpris 6 mio. kr. Tune I.F. skal selv skaffe ca kr. I efteråret 1982 nedsættes et programmeringsudvalg, og der afholdes indbudt licitation. De afgivne tilbud er alle større end forventet, og der må ske besparelser. Hallen må max. koste 8 mio. kr. Tune I.F. s bidrag stiger til kr. Besparelserne bliver godkendt og første spadestik til Hal-2 tages den 24. april Hal-2 indvies og overdrages til den selvejende institution Tunehallen 17. november sal i Hal-2, som blev sparet væk ved opførelsen, færdiggøres og tages i brug i efteråret 1985, og første hovedbestyrelsesmøde i det nye klublokale kan afholdes i januar

11 Udviklingen fortsætter I 1985 er håndboldafdelingens årlige Hedeboeturnering blevet så stor en succes, at det bliver nødvendigt at afvikle et antal kampe i Havdruphallen foruden Tunehal 1+2. Tilmeldingen er 36 klubber, 109 hold, 177 kampe, og ikke mindre end 127 skal overnatte og bespises. Pr. 1. januar 1986 ændres halbestyrelsen til 5 medlemmer (tidligere 7), hvor Tune I.F. vælger de 3 medlemmer og kommunalbestyrelsen 2. Samme år indmelder Tune I.F. sig også i DDSG & I bl.a. af hensyn til svømmeafdelingen. I 1987 stifter en privat interessekreds Tune Rideog Køreklub, hvilket senere får indflydelse på Tune I.F. 5. maj 1987 afgår Helge Hansen som formand og afløses af Sven Edelmann. Helge har været formand uafbrudt i 23 år og sammenlagt med tidligere i alt i 30 år. Helge udnævnes til Tune I.F. s første æresmedlem. I 1988 får tennisafdelingen nyt klubhus, Tune I.F. anskaffer EDB-udstyr og håndboldafdelingen starter flaskeindsamling til fordel for ungdomsafdelingen. Tune Ride- og Køreklub optages i 1989 som 13. afdeling under Tune I.F. efter mange forhandlinger med Dansk Rideforbund og Dansk Idrætsforbund. En ekstraordinær generalforsamling den 28. november 1989 godkender optagelsen, og nødvendige ændringer i bestående vedtægter vedtages samtidig. Samme år må man konstatere, at den gamle fane fra 1927 snart må på aftægt og det besluttes at anskaffe en ny. I 1989 udnævnes Vagn Nielsen til æresmedlem nr. 2. Fodboldafdelingen har i en årrække haft stor succes med gode resultater til følge for såvel ungdom som seniorer, og i 1990 begynder afdelingen at arbejde på at få et klubhus på banearealerne i lighed med tennisafdelingen. I 1991 søger BR-legetøj Greve kommune om at købe et areal af idrætsbanen for at kunne udvide med flere bygninger. Det er specielt tennisbanerne og et stykke af den eksisterende grusbane, der er tale om. Denne sag kører helt frem til foråret 1993, før det meddeles, at købet alligevel ikke vil finde sted. Tennisafdelingen kommer lidt i klemme i denne sag, idet banerne ikke er blevet vedligeholdt i perioden med de mange forhandlinger, men i 1993 sker en kærkommen renovering af 2 baner. På Tune skole blev der i 1992 frigjort nogle midlertidigt opstillede skolepavilloner, og Tune I.F. søger om at få et par af disse stillet til rådighed, da de vil være godt egnet som klubhus. Denne sag trækker noget i langdrag, og først i foråret 1994 kan flytning til banearealet finde sted. Den 15. juni 1992 modtager Tune I.F. via Danmarks Samfundet sin nye fane ved en ceremoni i Roskilde Domkirke. Fanen forsynes med dobbeltdug og div. inskriptioner og kan indvies ved en ceremoni i Tunehallen den 24. november Ikke alt er idyl - og dog Der opstår en del uro i Tune I.F. rideafdeling, og hovedforeningen vælger den 15. september 1992 at sætte afdelingen under administration. Gennem de næste par år sker der flere afgange af bestyrelsesmedlemmer, og der undersøges om en fusion med andre rideklubber kan være aktuel, men i 1995 er rideafdelingen igen på rette spor, og administrationen ophæves. I 1994 begynder petanque også at vinde indpas i Tune, og der nedsættes et udvalg til at fremme denne sportsgren, og allerede i 1995 søges om anlæg af petanquebaner på stadion, og disse udføres i 1996 hovedsagelig ved frivillig arbejdskraft, med god hjælp fra Helge Hedeboe. Afdelingen bliver selvstændig i I 1995 ændrer karateafdelingen navn til workout. Aage Nielsen udnævnes til æresmedlem nr. 3 i samme år. I 1997 er der igen problemer med rideafdelingen, idet lejemålet på Grønagergård er opsagt, og det bliver nødvendigt at fraflytte. Nye muligheder må undersøges, evt. fusion med Nordgården, men afdelingen må stilles i bero, og de af foreningen ejede heste må sælges. Der klages til Greve kommune over manglende vedligeholdelse af idrætsanlæg og tennisbaner. Tune I.F. tilbyder selv at stå for vedligeholdelsen, såfremt en økonomisk aftale kan indgås. Ungdomsudvalget, der har kørt i nogle år, må opgive da det ikke er muligt at hverve medlemmer nok til div. tilbudte tiltag, interessen er for lille. Efter flere års pause arrangeres, i samarbejde med støtteforeningen Fodboldens Venner, en stor aftenfest i Tunehallen (60 er fest). Arrangementet bliver en stor succes, da alt er udsolgt inden festdagen, og man satser på, at tilsvarende arrangement kan blive en årligt tilbagevendende tradition. Der nedsættes et udvalg for at undersøge mulighed for opstart af en idrætslegeplads for specielt de børn og unge, der ikke er interesseret i andre tilbudte aktiviteter. Skateboardbanen renoveres og kan være et godt aktiv, men andre former for aktivitetsudøvelse må indgå, såfremt en sådan legeplads skal kunne tiltrække ungdommen. Dette må ses som første skridt til et mere decideret socialt arbejde. 11

12 Der var gang i den... Udvidelse af tennisbaner 1979 Fodboldens weekend 1980 Episode fra Tune Fest Det er hårdt at spille tennis 12

13 Fodboldens weekend er andet end fodbold Fra en Hedeboturnering Juleafslutning i svømmeafdelingen Fra Borrevejledagene 1976 Fodbold, mellemrækken 1951: (B.r.) Finn Andersen, Knud Petersen, Hans Olsen, Poul Andersen, Børge Witholm (M.r.) Hans Erling Hansen, Ejvin Carlsen, Hans Christiansen (F.r.) Aage Nielsen, Anders Clausen, Robert Rocatis 13

14 Også et internationalt arbejde påbegyndes i 1997 med udvekslingsbesøg fra sportsklubber i udlandet. Tyskland er første skridt og en delegation fra Rostock besøger foreningen i begyndelsen af I 1997 må volleyballafdelingen standse sine aktiviteter efter i flere år at have haft mangel på medlemmer, hvorimod det går strygende for Petanqueafdelingen, som nu arbejder på at få etableret et lysanlæg og et mindre klubhus ved de anlagte baner. Den 12. januar 1998 afgår tidligere mangeårige formand Helge Hansen ved døden, og en af Tune I.F. s store profiler gennem en årrække begraves fra Tune kirke ved en smuk højtidelighed. Der opstår i Workoutafdelingen store problemer med at skaffe ledelse, og dette resulterer i, at afdelingen må lukkes, og aktiviteterne overføres og videreføres i gymnastikafdelingen. Denne afdeling modtager Unibanks Idrætspris på kr. som anerkendelse for godt udført arbejde i bestyrelsen gennem en årrække. Connie Clausen udnævnes den 14. maj 1998 til æresmedlem nr. 4, som påskønnelse af det store arbejde hun har udført i mere end 30 år i såvel badmintonafdelingen som i hovedbestyrelsen. Tune I.F. s bedste fodboldhold går suverænt gennem turneringen, og allerede mens der endnu resterer 4 spillerunder er oprykning til serie 1 en kendsgerning, efter i 10 år at have været placeret i serie 2. Også håndboldafdelingen har stor sportslig succes, både det bedste herrehold og damehold rykker op i Sjællandsserien Tune I.F. og fremtiden Hvad 1999 vil bringe af sportslige resultater er i skrivende stund umuligt at forudsige, men ledelsen i hovedforeningen og de enkelte afdelinger vil arbejde ihærdigt på at følge med tiden og deltage aktivt i udformningen af idrætspolitikken ikke kun inden for kommunens grænser, men også den der udvikles i hovedorganisationerne. Det er den nuværende ledelses håb og ønske, at det stadig vil være muligt at skaffe de frivillige ledere, der er en nødvendighed for at den brede idræt kan bestå ud i fremtiden. Fodbold - serie

15 Formænd gennem tiderne 20/ / Holger Nielsen 6/ / Chr. Petersen 1/ / Olaf Petersen 14/ / Lars Larsen 24/ / A.Klemp 8/ / Hans Madsen 7/ / Otto Nielsen 22/ / Einer Andersen 26/ / Holger Rasmussen M 11/ / Henry Rocatis 29/ / Svend G. Madsen 10/ / Johs.Hansen 27/ / Jens P. Nielsen 14/ / Johs. Hansen 14/ / Verne Sejdenfaden 2/ / Holger Rasmussen M 7/ / Vagn Jensen 5/ / Helge Hansen 30/ / Svend Carlsen 10/ / Arne Nielsen 14/ / Svend Carlsen 28/ / Lars Juel Nielsen 10/ / Helge Hansen 5/ Sven Edelmann Kasserere gennem tiderne? - 7/ Holger Rasmussen M 7/ / Peter Andersen 12/ / Holger Rasmussen M 26/ / Carl Nielsen 3/ / Hans Aage Rasmussen 15/ / Johs. Hansen 28/ / Holger Rasmussen M 2/ / Holger Rasmussen T 13/3-5/ Johs. Hansen 5/ / Aase Hansen 23/ / Henry Rasmussen 27/ / Erik Hansen 3/ / Erling Hansen 17/ / Aksel Kronborg 14/ / Hans Christiansen 15/ / Erland Petersen 26/ / Børge Kristiansen 10/ / Viggo Jensen 31/ / Gunner Nielsen 13/ / Svend E. Petersen 12/ / Alfred Larsen 10/ / Annelise Jensen 10/ / Preben Petterson 14/ / Aage Nielsen 19/ / Per Bolvig 26/ / Inger Skovgård 22/ / Herman Petersen 7/ / Flemming Flannov 6/ / Lise Persson 14/ / Kaj Søgaard 25/ / Pia Jacobsen 14/ / Søren Nielsen 2/ Fritz Jüngling Herrehåndbold, sjællandsserien 1999 Damehåndbold, sjællandsserien

16 Afdelingerne: Fodbold 1924 Gymnastik 1925/26 Folkedans Håndbold 1930 Badminton 1937 Billard Bordtennis 1964 Trim Karate Start i 1929 og har op gennem årene flere gange været totalt gået i stå, hvorefter den igen har blomstret op. Dansen havde sin helt store glansperiode i 50 erne, hvor Johs. Hansen stod for ledelsen. Dansen gik senere igen i stå og først i 1974 blev der igen taget initiativ til en fornyet opstart. Folkedansen kørte under gymnastikafdelingen frem til 1978, hvor den blev til en selvstændig afdeling. 1946/47 Idrætsforeningen arrangerer på Cafe Tinghøj billardturneringer (interne) bliver billardafdelingen oprettet. Starter som kondiløb under gymnastikafdelingen i 1970 og får egen afdeling i Starter som privat foretagende og optages i Tune I.F. i 1975/76 og bliver en selvstændig afdeling i Skifter navn til workout i Svømning 1976 Tennis 1977, 2 baner, i 1979 yderligere 2 baner. Volleyball Workout Ridning Petanque 1976, 1977 selvstændig afdeling. Ophører Tages på programmet 1982/83 under karateafdelingen og bliver lidt af en kastebold om det er karate, gymnastik eller en selvstændig afdeling. Bliver selvstændig i 1995, men må i 1998 nedlægges som afdeling, og aktiviteterne videreføres i gymnastikafdelingen. Stiftes som Tune Ride- og Køreklub i Optages i Tune I.F. 28/ som selvstændig afdeling nr. 13. Må efter flere års driftproblemer lukke i starten af Startet som prøveordning under hovedbestyrelsen i 1994/95. Selvstændig afdeling siden Badminton Denne idrætsgren blev opstartet i 1937 med spillested i den gamle skoles gymnastiksal. Datidens krav til egnet spillested var ikke så store, men i Tune var forholdene bedre end mange andre steder, idet der var rimeligt højt til loftet, kun nogle nedhængende bomme og en kakkelovn, der stod lidt inde på banen i den ene ende af salen, kunne genere. Det var hovedsagelig motionsspil, men også venskabskampe, der blev dyrket i starten, men allerede i 1942 meldte man sig ind i Sjællands Badminton Kreds og mere organiserede turneringer blev indført. Dette blev dog ret hurtigt ændret, idet krigen satte en midlertidig stopper for aktiviteterne. Det var vanskeligt at skaffe bolde og ketsjere, og Tune skoles gymnastiksal blev også besat af tyskerne i en længere periode. Først i 1963, da den nye skoles gymnastiksal blev taget i brug, begyndte afdelingen at vokse, men den helt store udvikling skete, da Tune Hallen i 1971 blev taget i brug. Op gennem 70 erne steg medlemstallet støt og var f.eks. i 1984 på 640 medlemmer, hvoraf ikke mindre end 140 var ungdomsspillere, som opnåede flere Lands- og Danmarksmesterskaber, og en enkelt spiller blev endda Europamester og fik landsholdsstatus. Et sådant aktiv trækker altid endnu flere unge til. Afdelingen deltager i holdturneringer under såvel Sjællands Badminton Kreds som Amtsforeningen, og der er gennem årene opnået mange fine placeringer. Såvel ungdom som senior deltager fortsat i amts- og landsmesterskaber, og det er blevet til mange mesterskaber såvel individuelt som for hold. Ungdomsafdelingen har siden 1981 fået økonomisk støtte fra den oprettede støtteforening Gråmulerne. Gennem de senere år er der sket en medlemstilbagegang, hvilket både kan skyldes de små årgange, men også at andre idrætsgrene trækker mere. Den samme tendens ses også på landsplan. Afdelingen har i dag godt 400 medlemmer, hvoraf ca. 20% er børn og unge. Billard Ved opførelsen af Tune Hallen blev der indrettet et lokale med forstærkede gulvliggere m.m. for at kunne tilgodese oprettelse af en billardafdeling. I efteråret 1971 gik man så i gang med at få en billardafdeling op at stå. Der blev indkøbt et 1/1 match-bord samt lånt et 3/4 match-bord, og i foråret 1972 blev afdelingen spillemæssigt startet. I 1973 indmelder man sig i Sjællands Billard Union. Afdelingen havde da ca. 30 medlemmer. I

17 70-års jubilæet

18 indkøbtes yderligere et 1/1 match-bord, og medlemstallet steg til ca. 50. Sportsligt gik det godt for afdelingen, således blev man Sjællandsmester i 5. division i Gennem årene har afdelingen haft en rimelig konstant medlemsskare, uden på noget tidspunkt at være overbooket. Afdelingen deltager med 2 turneringshold i Sjællandsserien og har i dag kun ca medlemmer, hvilket henfører den til at være Tune I.F. s mindste afdeling. Bordtennis Opstartet i 1964 i et nedlagt skolelokale i den gamle skole (nuværende ungdomshus Atlantic) efter at nogle initiativtagere havde restaureret lokalet og havde fået et par borde fremstillet. Man spillede under disse noget primitive forhold frem til 1967, hvorefter man flyttede til nye lokaler i kældersalen på Tune nye skole. Ideelle forhold fik man i 1971, da man flyttede til et decideret bordtennislokale i Tune Hallen. De bedste sportslige resultater blev opnået i 1976, da afdelingens damehold rykkede op i 1. division. På dette høje stade holdt man sig i 2-3 sæsoner. Medlemstallet har været svingende gennem årene, men de sportslige og sociale resultater har været tilfredsstillende for en afdeling af denne størrelse. Afdelingen har p.t. ca. 50 medlemmer, hvoraf ca. 1/3 er ungdomsspillere og afdelingen deltager med 5 hold i Ø.B.T.U. s turneringer. Fodbold Fodbold er selvsagt den ældste af alle afdelingerne i Tune I.F., idet det var den sportsgren, der startede det hele i Datidens forhold var meget primitive, idet kampbanen/spillestedet var en almindelig græsmark på en af sognets gårde. Kontingentet var i kr. for hele året. I sommeren 1931 blev der spillet 20 kampe, hvoraf 10 blev vundet, 8 tabt og 2 endte uafgjort. I 1932 var der så mange spillere, at der kunne stilles 2 hold og i 1933 også et drengehold, samt et oldboyshold. Indtil 1933 var det udelukkende trænings- og venskabskampe samt kampe ved stævner og sommerfester, der blev arrangeret, men dette år blev Tune I.F. indmeldt i Sjællands Boldspil Union og man deltog med et B-hold i turneringen. Der har været spillested på ret mange forskellige steder i Tune, men i 1933 erhvervede man et areal midt i byen for at få et permanent spillested. Og efter et kæmpe arbejde med planering, tilsåning, opsætning af hegn m.m. alt sammen på frivillig basis, kunne foreningens egen bane indvies i august De næste par år blev banearealet udvidet og banen vendt til nord-syd, som den for øvrigt ligger i dag. Den næste store landvinding skete i 1953, da foreningen opførte sit eget murfaste klubhus (nuværende pensionistcenter) og hermed blev foreningens forhold væsentlig bedre end alle naboklubbernes. Disse rammer var foreningens aktiv helt frem til 1970, hvor et nyt idrætsanlæg og halbyggeri var blevet påkrævet, idet også Tune havde fået vokseværk med mange tilflyttere i den sportsaktive alder. Det gamle idrætsanlæg blev kapitaliseret og overtaget af kommunen og kapitalen indskudt i Tune Hallen. Rent sportsligt har fodboldafdelingen klaret sig særdeles godt gennem alle 75 år med enkelte højdepunkter. Således rykkede 1.holdet i 1951 op i mellemrækken, der var rækken lige under Sjællandsserien. Det blev til 2 sæsoner i denne høje række og herefter kom man ind i en krise, idet mange spillere flyttede fra byen, hvilket medførte, at fodbold for seniorer helt ophørte i Men allerede i 1957 fik man hold på tingene igen, og siden har afdelingen udviklet sig kolossalt både resultatmæssigt og medlemsmæssigt. Fodbolden har i dag gode forhold på det nuværende idrætsanlæg og er en af Tune I.F. s store afdelinger. Afdelingen har gennem tiderne forstået at forny og videreudvikle sig, dette kan aflæses af de aktiviteter, som der tilbydes medlemmerne, bl.a. udenlandsrejser for ungdomsspillere, stort årligt ungdomsstævne (fodboldens weekend) og en årlig træningsturnering før sæsonstart for seniorholdene. Afdelingen har på den finansielle side skaffet sig gode sponsorer og ikke mindst har den i 1979 stiftede støtteforening Fodboldens Venner været et særdeles godt aktiv. I 1994/95 får afdelingen eget klubhus på idrætsbanen og går i samarbejde med Trimafdelingen om anvendelsen. Hermed er et længe ønsket aktiv blevet indfriet. I efteråret 1998 lykkedes det så endelig at opnå oprykning for 1. holdet til serie 1 efter i 10 år at have ligget i serie 2 og i perioden haft mange oprykningschancer, som dog er glippet i sidste øjeblik. Tune I.F. har som tidligere nævnt en gang før været oppe i rækken lige under Sjællandsserien, nemlig i 1951, men en sammenligning med præ- 18

19 stationens størrelse dengang og i dag skal man sikkert undlade, men ét er givet, det er et meget flot resultat af en klub af Tune I.F. s størrelse. Afdelingen har i dag ca. 350 medlemmer, hvoraf ca. 75% er ungdomsspillere, og man deltager i turneringer under S.B.U. og amtsforeningen. Det er fortrinsvis de indendørs turneringer, der foregår i amtsregi. Antallet af turneringshold har i en årrække ligget stabilt, og er p.t. 3 seniorhold, 3 oldboys-, 13 ungdoms- og 2 dameseniorhold. Folkedans Tune I.F. indførte folkedans første gang så tidligt som i 1929, under ledelse af en leder fra hjemstavnsforeningen i Roskilde. Daværende andenlærer Carl Nielsen fik interesse for dansen og tog initiativ til folkedans i skoletimerne. Han blev også leder af voksendansen under Tune I.F. og var i en lang årrække en initiativrig leder af denne aktivitet. Da Carl Nielsen flyttede fra byen i 1944 overtog Johs. Hansen ledergerningen, og de næste 16 år, helt frem til 1960, var der folkedans med årlig opvisning i den gamle gymnastiksal. Disse opvisninger, hvortil man lejede gamle dragter til deltagerne, foregik altid for fulde huse. Efter 1960 lå folkedansen stille frem til 1974/75 hvor der på prøve under gymnastikafdelingen blev opstartet et hold igen. Første danseaften var den 2. oktober Det viste sig, at der var interesse for at genoptage de gamle danse, og deltagerantallet steg gennem de næste par år og i 1978 blev folkedans en selvstændig afdeling. Afdelingen har siden deltaget i en lang række opvisninger, legestuer, høstfester m.m. og indledte hurtigt et samarbejde med en række naboforeninger om afholdelse af fælles arrangementer. Allerede i 1977 startede man dragtsyning sådan at der i afdelingen er mange, der selv har fremstillet deres dragter, mens andre har købt sig til dem. Gennem årene har medlemstallet ligget rimeligt stabilt på voksendeltagere. Man har også med skiftende succes prøvet at opstarte børnehold, men det har ikke været muligt at fastholde interessen for børnene, selvom der i en periode var ca , der momentvis deltog. Afdelingen har gjort meget for at sende folk på såvel lederkursus som kursus i dragtsyning, og der lægges megen vægt på det sociale samvær. Afdelingen har de senere år haft en lille medlemstilbagegang og består i dag af ca. 30 stabile dansere, som udøver deres aktiviteter i Tune skoles gymnastiksal. Gymnastik Denne idrætsgren, som blev foreningens sportsgren nr. 2 startede i 1925/26. Allerede fra starten var der mange deltagere, hvilket også skal ses i lyset af, at daværende udfoldelsesmuligheder var meget mere begrænsede og noget anderledes end dem vi kender i dag. Der har været gymnastik på programmet lige siden starten, men med meget varierende deltagerantal, og også de gymnastikvarianter, der har været tilbudt har været meget forskellige. Et fælles træk i aktiviteterne har altid været, at sæsonen sluttede med en fælles opvisning, der altid var, og er, godt besøgt, og tidligere var der bal bagefter, hvor ungdommen rigtig kunne more sig. Af gamle forhandlingsprotokoller kan det aflæses, at billetprisen for at overvære opvisningen i 1926 var 50 øre for voksne og 25 øre for børn. Foreningen blev i 1932 indmeldt i Roskilde Amts Gymnastikforening (R.A.G.) og Tune I.F. sendte hvert år hold til de fælles amtsopvisninger i henholdsvis Roskilde og Borrevejle, både karlesom damehold og for Borrevejles vedkommende også børnehold. Kontingentet for at dyrke gymnastik var eksempelvis i ,50 kr. for voksne og 2,00 kr. for børn, unægtelig en noget anden pris end i I 1943, under krigen, var de fælles opvisninger i Borrevejle rene tilløbsstykker, og Tune I.F. sendte ikke mindre end 70 børn af sted, og transporten måtte som følge af forholdene ske med hestekøretøjer. Samme år registreredes, at der var 36 karle, 20 piger og 14 motionsdamer foruden alle børneholdene. I den følgende tid skete der en afvandring fra landbruget, og specielt karleholdene fik færre deltagere, for til sidst at gå helt i stå. I takt med at behovet for mere direkte motionsidrætter steg, optog gymnastikken i begyndelsen af 70 erne motionsløb på programmet. Deltagerantallet det første år var 15, men allerede i 1974 var der 266 deltagere, og udviklingen fortsatte, og navnet Trim blev indført, og Trimafdelingen blev selvstændig i Gymnastikafdelingen har, specielt siden 1970, udviklet sig stærkt og er i dag en af de store afdelinger, hvilket skyldes, at der hele tiden er sket en fornyelse i tilbudene til gymnasterne, og at afdelingen er drevet moderne med alle de nye former for legemsøvelser, der er dukket op. Afdelingen er også blevet påskønnet for den store indsats, der gennem årene er udført specielt for børn og unge, idet Unibanks Idrætspris for Roskilde og omegn på kr. i 1998 blev tildelt afdelingen. Afdelingen tæller i dag ca. 550 medlemmer, fordelt på ikke mindre end 30 hold. 19

20 Der arbejdes: I Petanque I Tennis I Hovedbestyrelsen 20

Troværdighed Fællesskab Demokrati - Samarbejde

Troværdighed Fællesskab Demokrati - Samarbejde Tune Idrætsforening - 85 år - 20. juni 2009 Indledning Endnu en stor mærkedag i Tune IF s historie. Det er værd at stoppe op og se på den store udvikling, der er sket i TUNE IF igennem de mange år og samtidig

Læs mere

Bestyrelsesmøde med deltagelse af udvalgene 07.12.2011 Referent: Poul Sørensen

Bestyrelsesmøde med deltagelse af udvalgene 07.12.2011 Referent: Poul Sørensen Bestyrelsesmøde med deltagelse af udvalgene 07.12.2011 Referent: Poul Sørensen 1.Orientering fra bestyrelsen I Front Deltagerne i I Front har afsluttet kurset. Der har været meget stor tilfredshed med

Læs mere

Tune Idrætsforening. Tune IF Idrætsfritidsklub

Tune Idrætsforening. Tune IF Idrætsfritidsklub Tune IF Idrætsfritidsklub 1. Indledning: Tune IF har, i forbindelse med vor visionsudarbejdelse for alle vore aktiviteter, igen drøftet mulighederne for at etablere en Tune IF Idrætsfritidsklub. Tune IF

Læs mere

1 Foreningens navn er HORNBÆK SPORTSFORENING, almindeligvis omtalt Hornbæk SF. Dens hjemsted er Randers Kommune.

1 Foreningens navn er HORNBÆK SPORTSFORENING, almindeligvis omtalt Hornbæk SF. Dens hjemsted er Randers Kommune. Hornbæk Sportsforening Randers Stiftet den 15. juli 1945 VEDTÆGTER FOR HORNBÆK SPORTSFORENING Overvænget 25 8900 Randers 1 Foreningens navn er HORNBÆK SPORTSFORENING, almindeligvis omtalt Hornbæk SF. Dens

Læs mere

stk. 1 stk. 2 stk. 3 stk. 4 stk. 1 Stk. 2 Stk. 3 stk. 1 stk. 2

stk. 1 stk. 2 stk. 3 stk. 4 stk. 1 Stk. 2 Stk. 3 stk. 1 stk. 2 1 1 Foreningens navn er Nr. Lyndelse/Søby Idrætsforening. Stiftet 4. oktober 1866 som Nr. Lyndelse Skytte og Idrætsforening. I 1966 sammensluttet med Nr. Søby Gymnastikforening til Nr. Lyndelse/Søby Idrætsforening.

Læs mere

Formand Søren Kristensen bød velkommen til generalforsamlingen. Mødt var i alt 19 personer, incl. bestyrelsesmedlemmer.

Formand Søren Kristensen bød velkommen til generalforsamlingen. Mødt var i alt 19 personer, incl. bestyrelsesmedlemmer. Referat af generalforsamling i BMI - torsdag, den 26. februar 2015 kl. 19.00 i hallens cafeteria: Formand bød velkommen til generalforsamlingen. Mødt var i alt 19 personer, incl. bestyrelsesmedlemmer.

Læs mere

Generalforsamling i Ørestad IF

Generalforsamling i Ørestad IF Generalforsamling i Ørestad IF Mandag 28. april 2014 kl. 19.30 Field s, 3. sal - ved siden af fitness dk Referat 1. Formalia a. Valg af dirigent - Lotte b. Valg af referent - Frida c. Valg af 2 stemmetællere

Læs mere

Træner i Søften GF (SGF-Fodbold) hvad så nu?

Træner i Søften GF (SGF-Fodbold) hvad så nu? Hovedsponsor for Søften gymnastikforening Træner i Søften GF (SGF-Fodbold) hvad så nu? Søften GF Guldsponsorer Kontaktliste: Tak for din interesse i at blive træner i SGF-fodbold. Du kan se frem til mange

Læs mere

Torsdag den 26 marts 2015. Kl.19.30, Sundeved efterskole.

Torsdag den 26 marts 2015. Kl.19.30, Sundeved efterskole. Referat fra generalforsamling i VBIF Torsdag den 26 marts 2015 Kl.19.30, Sundeved efterskole. Dagsorden: 1. Velkomst ved Henriette 2. Valg af dirigent: Marius Frellesen 3. Valg af protekolfører: Merethe

Læs mere

Badminton generalforsamling mandag d. 7. april 2014

Badminton generalforsamling mandag d. 7. april 2014 Badminton generalforsamling mandag d. 7. april 2014 1. Valg af dirigent. 2. Valg af 2 stemmetællere. Agenda: 3. Formandens beretning. 4. Revideret regnskab forelægges til godkendelse 5. Indkomne forslag

Læs mere

Vedtægter for Haarby Boldklub

Vedtægter for Haarby Boldklub Vedtægter for Haarby Boldklub REPRÆSENTANTSKABET Navn 1 Klubbens navn er Haarby Boldklub (H.B.). Stiftet den 6. juni 1918. Klubben har følgende specialafdelinger: Fodboldafdelingen Håndboldafdelingen Volleyballafdelingen

Læs mere

Generalforsamling Torsdag d. 7. maj 2015 kl. 19.00, i Vipperødhallen

Generalforsamling Torsdag d. 7. maj 2015 kl. 19.00, i Vipperødhallen Generalforsamling Torsdag d. kl. 19.00, i Vipperødhallen Til stede: Fra bestyrelsen: Marianne, Charlotte, Mette, Malene, Anne Dorthe, samt 6 medlemmer. Fraværende: Morten, Pia 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen

Læs mere

VELKOMMEN. Fodbold Fodboldfitness Gymnastik Zumba. Herstedøster IC

VELKOMMEN. Fodbold Fodboldfitness Gymnastik Zumba. Herstedøster IC VELKOMMEN Fodbold Fodboldfitness Gymnastik Zumba Herstedøster IC Herstedøster Idræts Club - eller blot HIC i daglig tale - blev stiftet den 14. Maj 1920, og er dermed den ældste idrætsforening i Albertslund

Læs mere

VEDTÆGTER FOR VIRRING-VITVED UNGDOMS- OG IDRÆTSFORENING

VEDTÆGTER FOR VIRRING-VITVED UNGDOMS- OG IDRÆTSFORENING VEDTÆGTER FOR VIRRING-VITVED UNGDOMS- OG IDRÆTSFORENING 1 Navn Hjemsted Foreningens navn er "Virring-Vitved Ungdoms- og Idrætsforening", hvilket navn fuldt ud skal benyttes i juridiske forhold, mens forkortelsen

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HAVNDAL - UDBYNEDER IDRÆTSFORENING. 1. Navn og hjemsted.

VEDTÆGTER FOR HAVNDAL - UDBYNEDER IDRÆTSFORENING. 1. Navn og hjemsted. VEDTÆGTER FOR HAVNDAL - UDBYNEDER IDRÆTSFORENING. 1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Havndal -Udbyneder Idrætsforening, der er stiftet den 7-11-1962. Foreningen er hjemmehørende i Havndal, Randers

Læs mere

Historien om Boldklubben Hellas

Historien om Boldklubben Hellas Historien om Boldklubben Hellas BK Hellas blev stiftet 23. Juni 1926 af Carl Matzen. Carl Matzen, som var vicevært for kommunens ejendom Carl Langesvej, var meget sportsinteresseret og derfor var det for

Læs mere

Vejledning - Centralt ForeningsRegister

Vejledning - Centralt ForeningsRegister Vejledning - Centralt ForeningsRegister A) FORENINGER For at være en del af CFR skal foreningerne opfylde alle nedenstående kriterier: Have formuleret et (idrætsligt) formål med foreningsdannelsen, som

Læs mere

Velkommen til. Næstved IF - Fodbold

Velkommen til. Næstved IF - Fodbold Velkommen til Næstved IF - Fodbold VELKOMMEN TIL NÆSTVED IF - FODBOLD På vegne af Næstved IF - Fodbold (NIF - Fodbold) byder jeg dig og din familie velkommen til NIF Fodbold. Samtidig udtrykker jeg min

Læs mere

Det er foreningens formål, gennem idræt og kulturelt arbejde, at styrke sammenholdet mellem unge og ældre til gavn for lokalsamfundet.

Det er foreningens formål, gennem idræt og kulturelt arbejde, at styrke sammenholdet mellem unge og ældre til gavn for lokalsamfundet. VEDTÆGTER 1. Foreningens navn er Skrydstrup Ungdoms- & Idrætsforening (SUIF). Foreningens hjemsted er Haderslev Kommune. 2. Det er foreningens formål, gennem idræt og kulturelt arbejde, at styrke sammenholdet

Læs mere

Vedtægter for Møllebakkens Rideklub

Vedtægter for Møllebakkens Rideklub Vedtægter for Møllebakkens Rideklub 1 Klubbens navn er Møllebakkens Rideklub forkortet MBRK Klubbens hjemsted er Slagelse Kommune 2 Det er klubbens formål: - At iværksætte ridesportslige aktiviteter på

Læs mere

STRATEGIPLAN. Dalum IF

STRATEGIPLAN. Dalum IF STRATEGIPLAN Dalum IF Revideret Februar 2013 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning 2. Præsentation af Dalum IF 3. Bærende principper i Dalum IF 4. Strategier i Dalum IF 5. Mål og Handlingsplaner i Dalum IF

Læs mere

Foreningens navn er SDU Idræt Kolding og foreningen er hjemmehørende i Kolding kommune. Foreningen er stiftet 10.januar 2013.

Foreningens navn er SDU Idræt Kolding og foreningen er hjemmehørende i Kolding kommune. Foreningen er stiftet 10.januar 2013. 1. Navn og Hjemsted: Foreningens navn er SDU Idræt Kolding og foreningen er hjemmehørende i Kolding kommune. Foreningen er stiftet 10.januar 2013. 2. Formål: Foreningen har til formål at give studerende-

Læs mere

Vedtægter for Gadstrup Gymnastik Forening

Vedtægter for Gadstrup Gymnastik Forening Vedtægter for Gadstrup Gymnastik Forening 1 Foreningen Gadstrup Gymnastik Forening (GIFG) er en afdeling af Gadstrup Idrætsforening (GIF), der har hjemsted i Roskilde Kommune. Gadstrup IF er tilsluttet

Læs mere

Emne Aktivitet Ansvar

Emne Aktivitet Ansvar Deltagere: Formand Helle Eriksen Næstformand Louise Vedel Kasserer Lone Bilyk Sekretær Henning Riber Gymnastik Hanne Roslyng-Stilou Motion Merete Olsen Fodbold Søren Tofte Tennis Flemming Jepsen Badminton

Læs mere

Håndbog / Forretningsorden Rev. 4. marts 2015 Sådan gør vi i LUI s. 1 af 5

Håndbog / Forretningsorden Rev. 4. marts 2015 Sådan gør vi i LUI s. 1 af 5 Håndbog / Forretningsorden ev. 4. marts 2015 Sådan gør vi i LUI s. 1 af 5 Generelt om LUI LUI organiserer den største del af idrætten i Lynge-Uggeløse. Det er foreningens formål at tilbyde et bredt udvalg

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Formanden v. Poul Henning byder velkommen og præsenterer bestyrelsen. Tilstede fra bestyrelsen er; Kenni Thunø, Torben Olsen,

Læs mere

Klubhus. - hvilke andre aktiviteter kan man lave i klubhuset. - hvad er behovet til klubhuset

Klubhus. - hvilke andre aktiviteter kan man lave i klubhuset. - hvad er behovet til klubhuset Klubhus - hvilke andre aktiviteter kan man lave i klubhuset. - hvad er behovet til klubhuset Klubhus. Hvilke andre aktiviteter kan man lave i klubhuset. Hvad er behovet til klubhuset. Forpagter til klubhuset.

Læs mere

FRA MUDDERHUL TIL TRÆNINGSANLÆG - MED PLADS TIL ALLE ANSØGNING OM STØTTE TIL OPFØRSEL AF KUNSTSTOFBANE OG MULTIBANE I VIBORG NØRREMARKEN, NUGF

FRA MUDDERHUL TIL TRÆNINGSANLÆG - MED PLADS TIL ALLE ANSØGNING OM STØTTE TIL OPFØRSEL AF KUNSTSTOFBANE OG MULTIBANE I VIBORG NØRREMARKEN, NUGF FRA MUDDERHUL TIL TRÆNINGSANLÆG - MED PLADS TIL ALLE ANSØGNING OM STØTTE TIL OPFØRSEL AF KUNSTSTOFBANE OG MULTIBANE I VIBORG NØRREMARKEN, NUGF Nedslidt sandbane Klubhus Sumpet femmands træningsbane Nedslidt

Læs mere

Hundslund IF s historie

Hundslund IF s historie Foreningens start Gym Skytter HIF 1880 1890 1900 1910 1920 1930 1940 1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010 Foreningerne Hundslund IF s historie Hundslund Sogns Gymnastikforening - ca. 1916 Hundslund Sogns

Læs mere

Vedtægter og Reglement for Børkop Rideklub

Vedtægter og Reglement for Børkop Rideklub Vedtægter og Reglement for Børkop Rideklub Indhold: 1. Navn 2. Formål 3. Overordnede medlemskaber 4. Hvem kan blive medlem 4.stk. 1 Æresmedlemmer 5. Myndighed 5 stk. 1 Den ordinære generalforsamling 5

Læs mere

FORMÅL MEDLEMSKAB. 2 Enhver kan optages som medlem af klubben, jfr. dog 5. 3 Kontingentets størrelse fastsættes af generalforsamlingen.

FORMÅL MEDLEMSKAB. 2 Enhver kan optages som medlem af klubben, jfr. dog 5. 3 Kontingentets størrelse fastsættes af generalforsamlingen. FORMÅL 1 Lindholm Badminton Klub, der er stiftet den 30. september 1949 og hjemmehørende i Aalborg kommune ser det som sit formål at fremme interessen for badminton og herunder at tilbyde kvalitet for

Læs mere

Højby Skytte - & Gymnastikforening vedtægter

Højby Skytte - & Gymnastikforening vedtægter Højby Skytte - & Gymnastikforening vedtægter 1. Navn og Hjemsted: Foreningens navn er HØJBY SKYTTE- & GYMNASTIKFORENING (Højby S & G) og foreningen er hjemmehørende i Odense kommune. Foreningen er stiftet

Læs mere

KARREBÆK IDRÆTSFORENING KLUBBLAD

KARREBÆK IDRÆTSFORENING KLUBBLAD KARREBÆK IDRÆTSFORENING KLUBBLAD Sæsonstart August 2015 KONTAKTPERSONER Hovedbestyrelsen: Formand: Louis Kristensen tlf. 20 31 40 11 ludimann@yahoo.dk Løb: Formand: Søren Lund tlf. 61 60 74 92 sblund@privat.dk

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I DRAGØR HÅNDBOLDKLUB. tirsdag den 25. marts 2014 kl. 19.00 i Hollænderhallen i mødelokale 3 på 1. sal.

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I DRAGØR HÅNDBOLDKLUB. tirsdag den 25. marts 2014 kl. 19.00 i Hollænderhallen i mødelokale 3 på 1. sal. REFERAT AF GENERALFORSAMLING I DRAGØR HÅNDBOLDKLUB tirsdag den 25. marts 2014 kl. 19.00 i Hollænderhallen i mødelokale 3 på 1. sal. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Aflæggelse af bestyrelsens beretning

Læs mere

Visionsmøde 2011 Stjernen Tennis

Visionsmøde 2011 Stjernen Tennis Visionsmøde 2011 Stjernen Tennis Bestyrelsen ønsker DIN feedback til klubben. I år vil der ikke være et traditionelt møde. Du kan give din feedback på e-mail: formand@stjernen-tennis.dk, som en kommentar

Læs mere

KvartalsNyt. September 2010. Randers Jomfruløkken 4 8930 Randers NØ 8643 8600

KvartalsNyt. September 2010. Randers Jomfruløkken 4 8930 Randers NØ 8643 8600 KvartalsNyt September 2010 Randers Jomfruløkken 4 8930 Randers NØ 8643 8600 Ulvehøj Cafeteria & Selskabslokaler Håndbold Hovedforening Seniorfodbold Ungdomsfodbold Damefodbold Fodboldvennerne Oldboys Motion

Læs mere

Velkommen til. Næstved IF - Fodbold

Velkommen til. Næstved IF - Fodbold Velkommen til Næstved IF - Fodbold VELKOMMEN TIL NÆSTVED IF - FODBOLD På vegne af Næstved IF - Fodbold (NIF - Fodbold) byder jeg dig og din familie velkommen til NIF Fodbold. Samtidig udtrykker jeg min

Læs mere

Projekt kunstgræsbane i Bælum Solbjerg IF

Projekt kunstgræsbane i Bælum Solbjerg IF Projekt kunstgræsbane i Bælum Solbjerg IF Indhold Behov... 2 Motivation... 2 Banens placering... 2 Økonomi ved etablering... 5 Drift... 5 Rebild kommunes tilskud og hjælp til projektet... 6 Tidsplan...

Læs mere

Vedtægter for Skanderborg Rideklub

Vedtægter for Skanderborg Rideklub Vedtægter for Skanderborg Rideklub 1 Navn og Hjemsted Skanderborg Rideklub er stiftet den. 15. november 1966, og har hjemsted i Skanderborg kommune, på adressen Christiansmindevej 3, 8660 Skanderborg.

Læs mere

Visioner - Det er klubbens hensigt gennem målrettet træner- og lederindsats, at give piger, drenge, kvinder og mænd mulighed for at dyrke fodbold.

Visioner - Det er klubbens hensigt gennem målrettet træner- og lederindsats, at give piger, drenge, kvinder og mænd mulighed for at dyrke fodbold. Håndbog udgave 2012 Vi byder dig velkommen i Tune IF s fodboldafdeling, og ønsker dig held og lykke med dit nye fritidsjob. Fra ledelsens side lægges der megen vægt på, at samtlige trænere har den størst

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HERLEV IDRÆTSFORENING FODBOLD

VEDTÆGTER FOR HERLEV IDRÆTSFORENING FODBOLD VEDTÆGTER FOR HERLEV IDRÆTSFORENING FODBOLD 1. Formål 1.1 Det er Herlev Idrætsforening - Fodbolds formål at tilbyde fodboldinteresserede mulighed for at dyrke fodbold på et niveau, der er betinget af den

Læs mere

Emne Aktivitet Ansvar

Emne Aktivitet Ansvar Deltagere: Formand Helle Eriksen Næstformand Louise Vedel Sekretær Henning Riber Håndbold Susanne Skjold Petersen Gymnastik Hanne Roslyng-Stilou Motion Merete Olsen Tennis Flemming Jepsen Billard Edgar

Læs mere

Og der har været meget fokus på økonomien, så vi ikke kom ud med røde tal som tidligere.

Og der har været meget fokus på økonomien, så vi ikke kom ud med røde tal som tidligere. Formandens beretning på generalforsamlingen d. 24-03-2015 Formanden indleder med at fortælle om hans første år som formand. Bestyrelsen har været gennem en spændende proces men også mange udfordringer,

Læs mere

Forslag til vedtægtsændring 2011

Forslag til vedtægtsændring 2011 Forslag til vedtægtsændring 2011 Ændringer og begrundelse er fremhævet med gult. 1 Navn og hjemsted. Foreningens navn er Ringsted motionsklub, Stiftet den 24. november 1981 i Ringsted kommune, og således

Læs mere

Ansøgning om tilskud til at gøre Roskilde BMX anlæg køreklart. Roskilde BMX Klub. Dato: 3/1-2010

Ansøgning om tilskud til at gøre Roskilde BMX anlæg køreklart. Roskilde BMX Klub. Dato: 3/1-2010 Ansøgning om tilskud til at gøre Roskilde BMX anlæg køreklart Roskilde BMX Klub Dato: 3/1-2010 Indhold: Indledning... 3 Formål... 3 Overordnet projektbeskrivelse... Fejl! Bogmærke er ikke defineret.4 Forventede

Læs mere

Aktivitetscenter i Ryomgård Prospekt

Aktivitetscenter i Ryomgård Prospekt Aktivitetscenter i Ryomgård Prospekt Et aktivitetscenter med tilhørende fitnesscenter, cafe og muligheder for at dyrke idræt og aktiviteter på nye og fleksible måder vil skabe et nyt fælles mødested i

Læs mere

Referat af generalforsamling den 27. marts 2012 kl. 19.00 Sted: Klubhuset.

Referat af generalforsamling den 27. marts 2012 kl. 19.00 Sted: Klubhuset. Referat af generalforsamling den 27. marts 2012 kl. 19.00 Sted: Klubhuset. Tilstede var: 7 medlemmer og 7 bestyrelsesmedlemmer Dagsorden: (ifølge vedtægterne) 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning

Læs mere

VEDTÆGTER FOR LYNGBY-TAARBÆK RIDEKLUB (LTR)

VEDTÆGTER FOR LYNGBY-TAARBÆK RIDEKLUB (LTR) VEDTÆGTER FOR LYNGBY-TAARBÆK RIDEKLUB (LTR) 1. Klubbens navn og hjemsted Klubbens navn er Lyngby-Taarbæk Rideklub (LTR). Klubbens hjemsted er Lyngby-Taarbæk Kommune. 2. Klubbens formål Klubbens formål

Læs mere

VEDTÆGTER. FOR KOLDING SVØMMEKLUB stiftet 5. oktober 1922

VEDTÆGTER. FOR KOLDING SVØMMEKLUB stiftet 5. oktober 1922 VEDTÆGTER FOR KOLDING SVØMMEKLUB stiftet 5. oktober 1922 VEDTÆGTER FOR KOLDING SVØMMEKLUB stiftet 5. oktober 1922 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Kolding Svømmeklub (forkortet KSK), stiftet den

Læs mere

Formandens beretning for Repræsentantskabsmøde i Viby Idrætsforening, den 25. april 2007. Dette er så mit sidste repræsentantskabsmøde for denne gang.

Formandens beretning for Repræsentantskabsmøde i Viby Idrætsforening, den 25. april 2007. Dette er så mit sidste repræsentantskabsmøde for denne gang. Formandens beretning for Repræsentantskabsmøde i Viby Idrætsforening, den 25. april 2007. Dette er så mit sidste repræsentantskabsmøde for denne gang. Fra og med dags dato, trækker jeg mig tilbage som

Læs mere

Hvilke øvrige idrætslige aktiviteter har jeres forening forestået eller på anden måde været med til at udøve?

Hvilke øvrige idrætslige aktiviteter har jeres forening forestået eller på anden måde været med til at udøve? Foreningens navn: Spørgeskemaet er udfyldt af, navn: Adresse: Tlf. privat: Bedste træffetid: E-mail: Spm. 1 Med henblik på at belyse jeres forenings idrætslige aktiviteter og tilhørsforhold til de idrætslige

Læs mere

Vedtægter for Københavns Døves Idrætsforening Døvania

Vedtægter for Københavns Døves Idrætsforening Døvania Vedtægter for Københavns Døves Idrætsforening Døvania 1. Navn, stiftelse og hjemsted 1.1. Foreningens navn er: Københavns Døves Idrætsforening "Døvania". Døvanias farver er primært hvid/rød, dog kan der

Læs mere

Ældreidræt i Greve Kommune. - Din vej til sundhed og velvære

Ældreidræt i Greve Kommune. - Din vej til sundhed og velvære Ældreidræt i Greve Kommune - Din vej til sundhed og velvære Oktober 2012 Motion er vigtigt hele livet og det er aldrig for sent at komme i gang! Med denne reviderede udgave af Ældreidrætskataloget er du

Læs mere

Vedtægter for Idrætsforeningen "Skjold" Skævinge Tilsluttet DGI som 32. Kreds, samt medlem af DIF

Vedtægter for Idrætsforeningen Skjold Skævinge Tilsluttet DGI som 32. Kreds, samt medlem af DIF Vedtægter for Idrætsforeningen "Skjold" Skævinge Tilsluttet DGI som 32. Kreds, samt medlem af DIF Foreningens Navn 1 stk. 1 Foreningens navn er: Idrætsforeningen "SKJOLD" Skævinge. Foreningens hjemsted

Læs mere

Vision og Strategi. Forslag til Vision og Strategi 2015. Formål

Vision og Strategi. Forslag til Vision og Strategi 2015. Formål Bestyrelsen : 01.02.2015 Forslag til Vision og Strategi 2015 Baggrund Vision og Strategi indeholder de værdier, som klubben vil være kendt for og sætter en retning for den udvikling, vi ønsker i forhold

Læs mere

Handlingsplan for Ryslinge Hallerne

Handlingsplan for Ryslinge Hallerne Handlingsplan for Ryslinge Hallerne Indledning Den selvejende institution Ryslinge Hallerne består af tre haller i Kværndrup, Ryslinge og Gislev. Institutionens højeste myndighed er generalforsamlingen,

Læs mere

Vedtægter for Hillerød Håndboldklub

Vedtægter for Hillerød Håndboldklub 1Navn og hjemsted Foreningen Hillerød Håndboldklub er stiftet den 27. juli 1983 og har hjemsted i Hillerød kommune. Foreningen er tilsluttet Dansk Håndboldforbund (DHF)/Sjællands Håndboldforbund under

Læs mere

Generalforsamling for Skive Forenede Volleyballklubber lørdag den 20. april 2013 kl.16.00

Generalforsamling for Skive Forenede Volleyballklubber lørdag den 20. april 2013 kl.16.00 Generalforsamling for Skive Forenede Volleyballklubber lørdag den 20. april 2013 kl.16.00 Sted: Aakjærskolens cafe Referent: Gry Damgaard Nielsen. Referat: 1. Valg af dirigent Børge Mortensen Generalforsamlingen

Læs mere

Referat Generalforsamling d. 22. april 2015

Referat Generalforsamling d. 22. april 2015 Referat Generalforsamling d. 22. april 2015 HG Badmintons generalforsamling blev afholdt i mødelokale M1+M2 og der var fremmøde af: Søren Lorentzen, Bent Lund, Lasse Lowater, Brian Vahlkvist, Hans Jørgen

Læs mere

LUI Fodbold Referat af Generalforsamling 25. februar 2015

LUI Fodbold Referat af Generalforsamling 25. februar 2015 1. Valg af dirigent Søren Carlsen blev foreslået af bestyrelsen og valgt på generalforsamlingen. Søren konstaterer, at generalforsamlingen er lovlig indkaldt. 2. Beretning fra bestyrelsen Formand/ungdomsformand

Læs mere

Ordinær generalforsamling i HTK. Den ordinære generalforsamling blev afholdt i klubhuset d. 23. februar 2011

Ordinær generalforsamling i HTK. Den ordinære generalforsamling blev afholdt i klubhuset d. 23. februar 2011 Ordinær generalforsamling i HTK Den ordinære generalforsamling blev afholdt i klubhuset d. 23. februar 2011 Tilstede fra bestyrelsen: Jakob Erikstrup, Peter Back Johansen, Torben Mikkelsen og Jonas Vallebæk

Læs mere

OSTED IDRÆTSFORENING NYHEDSBREV NR. 74 27. NOVEMBER 2011

OSTED IDRÆTSFORENING NYHEDSBREV NR. 74 27. NOVEMBER 2011 Nyheder og informationer fra Osted Idrætsforening Side 1 af 6 Indhold 1. JULETRÆSFEST I OSTEDHALLEN... 1 2. LBS LANDSBADMINTONSTÆVNE I EFTERÅRSFERIEN... 2 3. DGI BADMINTONSTÆVNE FOR + 60 ERE... 2 4. LOPPEMARKED

Læs mere

Nyheder oktober 09 30/10

Nyheder oktober 09 30/10 Nyheder oktober 09 30/10 Husk at deltage i fremstillingen af julegrønt, til årets julesalg. Det foregår lørdag den 7. november kl. 13. I forbindelse med arrangementet tilbydes fællesspisning efterfølgende,

Læs mere

FORSLAG TIL. VEDTÆGTER FOR HILLERØD TENNISKLUB Vedtaget på klubbens ordinære generalforsamling den 24. marts 2015

FORSLAG TIL. VEDTÆGTER FOR HILLERØD TENNISKLUB Vedtaget på klubbens ordinære generalforsamling den 24. marts 2015 FORSLAG TIL VEDTÆGTER FOR HILLERØD TENNISKLUB Vedtaget på klubbens ordinære generalforsamling den 24. marts 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Klubbens navn og formål 2 Medlemmer 3 Kontingent 4 Generalforsamling

Læs mere

Fredericia april 2014. Indstilling. Bestyrelsen indstiller følgende vedtægtsændringer til vedtagelse på førstkommende generalforsamling:

Fredericia april 2014. Indstilling. Bestyrelsen indstiller følgende vedtægtsændringer til vedtagelse på førstkommende generalforsamling: Fredericia april 2014 Indstilling Bestyrelsen indstiller følgende vedtægtsændringer til vedtagelse på førstkommende generalforsamling: 1. Klubbens navn er Fredericia Sportsrideklub. Fork: FSRK Klubbens

Læs mere

PROJEKT MERE FOR FLERE

PROJEKT MERE FOR FLERE PROJEKT MERE FOR FLERE Den østlige del af Vejle kommune er et typisk boområde, hvor mange mennesker flytter til, for at bo i et attraktivt miljø med masser af natur og alligevel tæt på storbyerne Vejle,

Læs mere

Vedrørende sponsorat til Brøndby Strand IK (Fodbold) :

Vedrørende sponsorat til Brøndby Strand IK (Fodbold) : Vedrørende sponsorat til Brøndby Strand IK (Fodbold) : Email adresse er: bsi@bsifodbold.dk Hjemmeside navn: Bsifodbold.dk Brøndby Strand IK blev stiftet i 1935 og er snart 80 år gammel og er den absolut

Læs mere

Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning Aktiviteter:

Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning Aktiviteter: Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 Til stede fra bestyrelsen: Linnea Christensen (afgående formand), Susanne Skarby (kasserer), Peter Rask, Anne Erben. Afbud fra

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA TIL FORSTADSPULJEN Ansøgningen sendes til Plankontoret, Rådhuset, Flakhaven 2, 5000 Odense C.

ANSØGNINGSSKEMA TIL FORSTADSPULJEN Ansøgningen sendes til Plankontoret, Rådhuset, Flakhaven 2, 5000 Odense C. ANSØGNINGSSKEMA TIL FORSTADSPULJEN Ansøgningen sendes til Plankontoret, Rådhuset, Flakhaven 2, 5000 Odense C. Ansøger (forening/navn) Ubberud Hallen i samarbejde med Ubberud Idrætsforening Cvr. nr. 26157705

Læs mere

Rideklubben Hammelev og Omegn Kirkestræde 6, Hammelev 6500 Vojens Hjemmeside www.rideklubbenhammelev.dk Mail rho@rideklubbenhammelev.

Rideklubben Hammelev og Omegn Kirkestræde 6, Hammelev 6500 Vojens Hjemmeside www.rideklubbenhammelev.dk Mail rho@rideklubbenhammelev. Vedtægter for Rideklubben Hammelev og Omegn, vedtaget den 23/2-2011 1. Rideklubben Hammelev og Omegn, RHO, stiftet den 1.november 1978, har til formål at fremme interessen for ridesporten i Hammelev og

Læs mere

Rolfsted Idrætsforening

Rolfsted Idrætsforening For krop og sjæl. Rolfsted Idrætsforening Forår 2009 Håndboldherrerne er i serie 1 Sommerfest 2009 Rolfsted s 1. herrehold spiller i næste sæson i serie 1. Holdet har igennem hele sæsonen vist fine takter

Læs mere

Tune Idrætsforening Center for Bedre Livskvalitet

Tune Idrætsforening Center for Bedre Livskvalitet Resume af Center For Bedre Livskvalitets medlemsmøde mandag den 15. april 2013. Medlemsmøde den 15. april, dagsorden a. Velkommen og overordnet om året, Sven. Sven bød velkommen og pointerede fra start

Læs mere

At give mulighed for at dyrke svømmeidræt på det plan hver enkelt ønsker.

At give mulighed for at dyrke svømmeidræt på det plan hver enkelt ønsker. VEDTÆGTER FOR SKIVE SVØMMEKLUB POSEIDON STIFTET D. 27. AUGUST 1953 NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL: 1. Klubbens navn er " Skive Svømmeklub Poseidon". Dens hjemsted er Skive. 2. Klubbens formål: At give mulighed

Læs mere

Generalforsamlingen afholdes hvert år inden 1. Marts, - og indvarsles med 21 dages skriftlig meddelelse til medlemmerne.

Generalforsamlingen afholdes hvert år inden 1. Marts, - og indvarsles med 21 dages skriftlig meddelelse til medlemmerne. 1. NAVN Klubbens navn er Aalborg Rugbyklub, LYNET, dens hjemsted er Aalborg. Klubben er stiftet den. 7 november 1991, som en sammenslutning af Rugbyklubberne Goliath af 1972 og Lynet af 1964. Navnet ændret

Læs mere

Klubbens navn er : Kallehavegaard Rideklub Randers. Forkortelse : KARR. Klubbens hjemsted er Randers Kommune.

Klubbens navn er : Kallehavegaard Rideklub Randers. Forkortelse : KARR. Klubbens hjemsted er Randers Kommune. 1 Klubbens navn er : Kallehavegaard Rideklub Randers. Forkortelse : KARR. Klubbens hjemsted er Randers Kommune. personligt fremmøde på generalforsamlingen. Medlemmer skal være fyldt 15 år for at have stemmeret.

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Tøj-sponsor: Velkomst: Velkommen til generalforsamling i HGC - Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 12. ordinære generalforsamling.

Læs mere

Ordinær generalforsamling: 2. Valg af Dirigent. 3. Formandens beretning. 4. Beretning fra Seniorudvalg. 5. Beretning fra Ungdomsudvalg

Ordinær generalforsamling: 2. Valg af Dirigent. 3. Formandens beretning. 4. Beretning fra Seniorudvalg. 5. Beretning fra Ungdomsudvalg Referat Mødedato og sted: Sted: Mødeleder: Referent: Ordinær generalforsamling: Dagsorden: Stubbekøbing d. 24. februar 2011 23. februar 2012 kl. 19.30 SB s klubhus Benny Larsen Mads Stærk 1. Velkomst.

Læs mere

BREDDESTRATEGI FOR TFC

BREDDESTRATEGI FOR TFC 1. ERFARINGER Hvad har klubben gjort indenfor breddeområdet indtil nu? Hvad har erfaringerne været? (fokusé at klubben har arbejdet med bredden? List i punktform. r på fakta) Hvad har betinget, Træningstid

Læs mere

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007 Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er SKANDERBORG SVØMMEKLUB (SKS) og hjemstedet er Skanderborg Kommune. 2 Formål Klubbens formål er at fremme

Læs mere

HAUGE GYMNASTIK OG IDRÆTSFORENING. Hammerum, 7400 Herning VEDTÆGTER. Foreningens navn er Hauge Gymnastik- og Idrætsforening.

HAUGE GYMNASTIK OG IDRÆTSFORENING. Hammerum, 7400 Herning VEDTÆGTER. Foreningens navn er Hauge Gymnastik- og Idrætsforening. HAUGE GYMNASTIK OG IDRÆTSFORENING Hammerum, 7400 Herning VEDTÆGTER 1 Navn: Foreningens navn er Hauge Gymnastik- og Idrætsforening. Stiftet den 15. maj 1941 Hjemsted: Hauge, Herning Kommune/Ringkøbing Amt

Læs mere

Faciliteter og frivillighed

Faciliteter og frivillighed Faciliteter og frivillighed Bjarne Ibsen Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund Institut for Idræt og Biomekanik Syddansk Universitet Forsamles og forenes om idræt Foreningsfrihed og forsamlingsfrihed

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Brøndby Håndboldklub

Referat fra den ordinære generalforsamling i Brøndby Håndboldklub ReferatfradenordinæregeneralforsamlingiBrøndbyHåndboldklub Afholdtmandagden3.juni2013kl.19.30iCaféen,Stadionhal1. Antaltilstedeværende:37medlemmersamt8bestyrelsesmedlemmer.Ialt45personer. 1. Valgafdirigent.

Læs mere

TUNE IF HÅNDBOLD. Dagsorden Generalforsamling 26. marts 2014. 7. Valg a. Kasserer Dorthe Toftebjerg genopstiller. 1. Valg af dirigent.

TUNE IF HÅNDBOLD. Dagsorden Generalforsamling 26. marts 2014. 7. Valg a. Kasserer Dorthe Toftebjerg genopstiller. 1. Valg af dirigent. Dagsorden Generalforsamling 26. marts 2014 1. Valg af dirigent. 2. Valg af 2 stemmetællere. 7. Valg a. Kasserer Dorthe Toftebjerg genopstiller 3. Beretning a. Formandens beretning. b. Ungdomsafdelingens

Læs mere

Klubbens Love & Vedtægter

Klubbens Love & Vedtægter Klubbens Love & Vedtægter 1 Foreningens navn og hjemsted: Foreningens navn er Dart Odense. Dens hjemsted er Odense kommune. 2 Foreningens formål: Foreningens formål er at dyrke dartspil, samt at udbrede

Læs mere

Foreningsarbejdet skal give børn, unge og ældre i lokalområdet omkring Munkebjergskolen mulighed for aktivt og kammeratligt samvær i deres fritid.

Foreningsarbejdet skal give børn, unge og ældre i lokalområdet omkring Munkebjergskolen mulighed for aktivt og kammeratligt samvær i deres fritid. 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Munkebjerg Gymnastikforening. Dens hjemsted er Odense Kommune. FORMÅL 2. Foreningens formål er at samle gymnastik- og idrætsinteresserede under velkvalificeret ledelse

Læs mere

Vedtægter. for SKANDERBORG SVØMMEKLUB

Vedtægter. for SKANDERBORG SVØMMEKLUB Vedtægter for SKANDERBORG SVØMMEKLUB Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling Den 24. marts 2003 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er SKANDERBORG SVØMMEKLUB (SKS) og hjemstedet er Skanderborg Kommune.

Læs mere

Referat af generalforsamling i Allerød Karate Dojo den 28. april 2011

Referat af generalforsamling i Allerød Karate Dojo den 28. april 2011 Referat af generalforsamling i Allerød Karate Dojo den 28. april 2011 1. Valg af dirigent og referent Søren Thomsen blev valgt som dirigent Thomas Skov Hansen blev valgt som Referent Det blev konstateret

Læs mere

Gadstrup Idrætsforening Gadstrup Motion

Gadstrup Idrætsforening Gadstrup Motion Gadstrup Idrætsforening Gadstrup Motion Opbygget efter vejledning fra om idrætsforeningers vedtægter. 1 Foreningen Gadstrup Motion, er en afdeling af Gadstrup Idrætsforening (GIF), der har hjemsted i Roskilde

Læs mere

2. kreds omfattede Gundsølille, St. Valby, Li. Valby, Vederlev, Ågerup, Herringløse, Hvedstrup, Østrup, Tågerup og Gerdrup.

2. kreds omfattede Gundsølille, St. Valby, Li. Valby, Vederlev, Ågerup, Herringløse, Hvedstrup, Østrup, Tågerup og Gerdrup. Foreningen Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Starten... 3 Skydning er vel ikke så svær?... 4 Lidt om Gundsølille Skytteforening's mål og aktiviteter... 5 Lidt om vores faciliteter... 5 Øvrige

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i BBK mandag den 24-02.2015

Referat af ordinær generalforsamling i BBK mandag den 24-02.2015 Referat af ordinær generalforsamling i BBK mandag den 24-02.2015 Generalforsamlingen startede kl. 19.00 og der var mødt 19 medlemmer op, heraf 7 bestyrelsesmedlemmer. Dagsorden: 1) Valg af mødedirigent

Læs mere

VISIONER, MÅL OG STRATEGI FOR FODBOLDAFDELINGEN FREM SKØRPING

VISIONER, MÅL OG STRATEGI FOR FODBOLDAFDELINGEN FREM SKØRPING VISIONER, MÅL OG STRATEGI FOR FODBOLDAFDELINGEN FREM SKØRPING Revideret september 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 3 Visioner 4 Mål 5 Strategi - ungdomsafdelingen 6-8 Strategi - seniorafdelingen 9

Læs mere

Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Torsdag den 31-03-2011 Kl. 17:00 Undervisningslokalet ved Kantinen

Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Torsdag den 31-03-2011 Kl. 17:00 Undervisningslokalet ved Kantinen Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Torsdag den 31-03-2011 Kl. 17:00 Undervisningslokalet ved Kantinen Deltagere: Jan Find Petersen, Erling Johansen, Elinor Harder, Birgit Sørensen, Frank Müller-Bøgh,

Læs mere

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamling Bjerringbro IF inviterede til generalforsamling Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamlingen blev liver afholdt i Bjerringbro IFs klubhus Dagsorden: 1) Valg af dirigent og referent

Læs mere

For Hørsholm-Usserød Idrætsklub

For Hørsholm-Usserød Idrætsklub Vedtægter For Hørsholm-Usserød Idrætsklub Stiftet 1. januar 1962 1. Klubbens navn er Hørsholm-Usserød Idrætsklub med hjemsted i Hørsholm Kommune. Klubben anvender forkortelsen HUI og benytter som sit mærke

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 1. Valg af dirigent og referent Niels Jensen blev valgt som dirigent. Ask Nørgaard blev valgt som referent. Dirigenten

Læs mere

Bestyrelsens beretning 2014

Bestyrelsens beretning 2014 Bestyrelsens beretning 2014 Kalenderåret 2014 var igen noget af en rutsjebane for alle i VFF, både den professionelle afdeling og hos os. Superliga holdet måtte efter kun en enkelt sæson en tur ned i 1

Læs mere

Aalborg Billardklub af 1931

Aalborg Billardklub af 1931 Aalborg Billardklub af 1931 VEDTÆGTER 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Aalborg Billard Klub af 1931, forkortet: ABK31. Klubben er stiftet den 6. oktober 1931, og er hjemmehørende i Aalborg Kommune.

Læs mere

Idræt med børn - for børnenes skyld. 10 bud på bedre børneidræt

Idræt med børn - for børnenes skyld. 10 bud på bedre børneidræt Idræt med børn - for børnenes skyld 10 bud på bedre børneidræt Vi vil være bedre; og vi har lagt en plan Idræt er danske børns vigtigste fritidsaktivitet. Ni ud af ti danske børn under 12 år er medlem

Læs mere

Landsmesterskaber 2015

Landsmesterskaber 2015 DGI Bordtennis Landsmesterskaber 2015 i Indbydelse og Information Vil du vide mere om DGI bordtennis - så klik ind på: www.dgi.dk/bordtennis i Kære bordtennisspiller! Vil Du há spænding, humor, kammeratligt

Læs mere