Tune Idrætsforening. 20. juni år

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tune Idrætsforening. 20. juni 1924-1999. 75 år"

Transkript

1 Tune Idrætsforening 20. juni år 1

2 Hovedformanden har ordet... Tune Idrætsforening er en stor flerstrenget idrætsforening med 11 aktive afdelinger og 2800 medlemmer, fordelt på alle aldersgrupper fra de helt små til pensionister langt oppe i 70 erne. Den 20. juni ved vor stiftende generalforsamling havde vi under 20 medlemmer. Tune IF har udviklet sig i takt med byen, og specielt op gennem 70 erne var der en stor medlemstilgang. Tune IF har gennem årene haft andre aktiviteter end i dag. I fordums tid, da Ridning hørte bønderne til, var det en aktivitet på linie med Amatørteater. Tune IF skal samle medlemmer til idrætslige og kulturelle aktiviteter. Således står der i vore vedtægter, og det er lykkedes. Vor succes kan vi takke de mange hundrede ledere, som gennem årene har gjort et fantastisk stykke frivilligt arbejde, for at vi alle kan dyrke vor idræt og have vort sociale samvær. Tune IF holder fælles Lederfest, en ting, som man ikke ser i mange foreninger, men som er et karakteristisk billede af vor forening. Det blev engang nævnt på Greve Rådhus, at der er så stort sammenhold i Tune, at selv rotterne står skulder ved skulder. Det er også karakteristisk, at alle nye medlemmer også udvikler den specielle Tune-ånd. Der skal i dette jubilæumsskrift lyde en tak til alle de frivillige ledere, som gennem årene har gjort vor succes mulig. Vi har gennem de sidste par år måttet nedlægge et par afdelinger, fordi vore medlemmers interesse drejede mod nye eller andre aktiviteter indenfor idrætten, hvilket er helt naturligt. Vi har i de senere år fået startet Petanque op, vi har engageret os i Lokal-TV, og vi er godt igang med at tænke Internet og de muligheder, det giver for fremtiden i Tune IF. Som ledere i dag har vi ansvaret for at sikre og udvikle Tune IF videre frem og sikre udviklingen således, at vi til stadighed er i takt med udviklingen i vort samfund. Vort formål er, at vi ved idræt og anden kulturel virke, skal styrke det frivillige foreningsarbejde og det kulturelle og sociale samvær i Tune. Når det er sagt, betyder det naturligvis, at vi skal være aktive for at realisere det, vi ønsker: * Vi er nødt til at være idrætspolitisk aktive. Idrætspolitik er for vigtigt til at overlade til politikere. * Vi skal uddanne os bedre både som ledere og som mennesker. * Vi skal aktivt formidle vore holdninger og værdier. * Vi skal kunne stille alting på hovedet, og se nye muligheder, udenat ødelægge vore nuværende værdier. * Er vi organiseret rigtigt, skal aktiviteter slås sammen, eller skal nogle dele, for stadig at have et nært forhold til det, der sker. * Vi skal i større grad samarbejde med organisationer udenfor Tune IF, eks. skoler og SFO. * Men først og vigtigst: Vi er ledere og vi skal træffe de beslutninger, der sikrer Tune IF mindst 75 år mere. Med disse ord, ønskes vi alle til lykke med Tune IF s 75 års Jubilæum. Med venlig hilsen Sven Edelmann Udgivet af Tune IF. Redaktion: Aage Nielsen, Kirsten Nielsen, Lise Persson og Claus Christiansen. 2

3 Tune Idrætsforenings profil Klubhusene Tune Idrætsforening er stiftet 20. juni 1924, kun med fodbold på programmet, men allerede året efter blev gymnastik tilføjet, og senere er en række andre sportsgrene optaget. Tune I.F. består i dag af en hovedafdeling og 11 selvstændigt ledede underafdelinger. Foreningen ledes af en hovedbestyrelse, der består af et forretningsudvalg på 6 medlemmer, valgt på generalforsamlingen, samt 1 medlem fra hver afdeling, valgt af afdelingens aktive medlemsskare. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden den 15. maj, og foreningens regnskabsår går fra 1/1 til 31/12. Foreningens formålsparagraf er at samle medlemmer til idrætslige og kulturelle aktiviteter, samt virke koordinerende og udadvendt for alle specialafdelinger. Foreningen er tilsluttet hovedforbundene Dansk Idræts Forbund og Dansk Gymnastik- og Idrætsforbund, lige som hver afdeling er tilsluttet de respektive specialforbund under Dansk Idræts Forbund. Tune I.F. har i dag knapt aktive medlemmer og de 11 afdelinger er Badminton, Billard, Bordtennis, Fodbold, Folkedans, Gymnastik, Håndbold, Petanque, Svømning, Tennis og Trim. Foreningen er hjemmehørende i Greve kommune nærmere bestemt i Tune Idrætscenter, dog foregår svømmeafdelingens aktiviteter i Greve internationale svømmehal. Foreningen råder over 2 idrætshaller, begge med internationale mål, 4 tennisbaner med kunstgræsbelægning, 1 opvisningsbane for fodbold, 1 grusbane og en boldfælled med plads til ca. 4 á 5 fodboldbaner samt 12 petanquebaner. Foreningen har bestyrelses- og klublokaler i Tune Hallen, og Tennis- og Fodbold-/Trimafdelingerne har egne klubhuse. Tennis Petanque Fodbold 3

4 Gymnastikholdene 1932 Forord Tune Idrætsforening kan den 20. juni 1999 fejre sit 75 års jubilæum, og i den forbindelse er udgivelsen af dette jubilæumsskrift et forsøg på at fortælle lidt om den kolossale udvikling, der er sket inden for foreningens rammer siden stiftelsen og frem til i dag. Det er naturligvis ikke muligt at få hele foreningens historie med, men et udpluk af årstalsrelaterede begivenheder og mærkedage kan give et vist indtryk af udviklingen op gennem årene. At en sådan udvikling har kunnet finde sted må tilskrives en stor mængde af idealistiske og fremsynede trænere, ledere og andre, der gennem årene har arbejdet for foreningen. Det har også været en forudsætning, at det er lykkedes at få de faciliteter til rådighed, som er en absolut nødvendighed for at kunne drive en idrætsforening. Der skal herfra lyde en tak til alle disse idealister, der på den ene eller anden måde har været med til at forme og drive foreningen og bringe den frem til det den står for i dag. En tak skal også lyde til de sponsorer, der gennem årene har hjulpet med økonomisk støtte til den ene eller anden idrætsgren, og til foreningens samarbejdspartnere, idrætsorganisationerne, Greve kommune, Lions Club, Tune Erhvervsforening m.fl. Jubilæumsønsket må være, at det fortsat vil være muligt at skaffe kvalificerede trænere og ledere, og at det gode forhold til de forskellige samarbejdspartnere og sponsorer vil kunne videreføres og udbygges til gavn for idrætten. 4

5 Tune I.F. s historie En forening startes Det var en flok fodboldinteresserede unge mennesker, der for 75 år siden startede Tune Idrætsforening. De brugte det meste af deres fritid på at spille fodbold enten i en kalvefold på Højgården eller på roekulepladsen på Nordgården. Men efterhånden modnedes den tanke at stifte en egentlig forening, og den 20. juni 1924 blev den stiftende generalforsamling afholdt og første formand blev Holger Nielsen (Tømrerens Holger). Generalforsamlingen blev efter sigende afholdt i Tømrerens lysthus. Foreningens aktiviteter var de første år selvsagt fodbold, og man lejede hvert år en græsmark på en af egnens gårde, og selv om jævnhed og græsbestand ikke altid var det bedste, lykkedes det at indrette en, efter datidens forhold, brugelig fodboldbane. Lejeprisen var 200 kr. årligt. Omklædning foregik i det fri og brusebad forefandtes kun i regnvejr. Allerede i sæson 1925/26 blev idrætsgren nr.2 sat på programmet, nemlig gymnastik. Dette medførte et ønske om, at foreningen burde anskaffe sig en fane. For at skaffe penge til en sådan afholdt man i 1926 fastelavnsridning, og det lykkedes at indsamle 142,51 kr. Men da fanen kostede 155 kr., måtte man opkræve ekstra kontingent af gymnasterne. Det var en stor begivenhed, da fanen skulle hentes i København, hvilket kan ses af, at hele bestyrelsen tog af sted for at hente den. Officiel faneindvielse blev, ved en festlig lejlighed, afholdt den 3. april Af de gamle forhandlingsprotokoller kan man læse, at i 1928 var medlemskontingentet 25 øre årligt, men selv om det var vanskeligt at inddrive dette kæmpebeløb, måtte man i 1929 hæve kontingentet til det dobbelte. Kampholdet : (B.r.) Rich. Nielsen, Aksel Lambrik, Ejner Nielsen,?, Otto Olsen, (M. r.) Peter Nielsen, Otto Andersen, Johs. Andersen, (F.r.) Peter Andersen, Holger Rasmussen og Otto Hansen 5

6 Demokratisering og flere nye initiativer I 1928 havde specielt kvindegymnastik stor fremgang, og der opstod fra denne gruppe et ønske om medbestemmelse i foreningens ledelse. Det medførte at i efteråret dette år blev vedtægterne ændret sådan, at bestyrelsen blev udvidet fra 5 til 7 medlemmer, hvoraf 2 skulle være kvinder. Folkedans blev sat på programmet i 1929, og man antog en leder fra hjemstavnsforeningen i Roskilde. Da der ikke fandtes TV eller dårligt nok radioer eller andre adspredelser til fritiden, og da Tune var et landområde med mange karle og tjenestepiger rundt på egnens gårde, blev dette initiativ en stor succes, også fordi her var en mulighed for at flirte lidt med det modsatte køn. I 1930 begyndte en flok piger at spille håndbold for sjov, og bestyrelsen besluttede at sætte denne idrætsgren på programmet i foråret Foreningen arrangerede den 7. maj 1931 et cykelløb med fri tilmelding. Distancen var ca. 50 km, men det blev ingen succes, idet kun 6 ryttere deltog og kun 4 gennemførte. Førstepræmien var 6 kr., andenpræmien 4 kr. mens nr. 3 og 4 hver fik 1 kr. Samme år udbrød der mund- og klovsyge i Tune området, hvilket medførte omfattende karantænebestemmelser for, at denne frygtede kvægsygdom ikke skulle brede sig, og flere arrangementer og aktiviteter måtte aflyses i en periode. Selvejende baneforhold Den 28. maj 1932 blev foreningen indmeldt i Ros- kilde Gymnastikforening, der senere blev til Amtsforeningen (R.A.G.). Siden foreningens stiftelse i 1924 havde man flere gange måttet flytte fodboldbane, hvilket selvfølgelig var en meget stor ulempe, og i 1933 blev der derfor nedsat en komite for oprettelse af en egen, permanent fodboldbane. Det var nogle af byens mest prominente personer, der fik sæde i denne komite. Søndag den 15. oktober 1933 blev der afholdt et medlemsmøde, hvor komiteen fremlagde et projekt over køb af Anders Larsens vænge, der lå lige midt i byen, for en pris af kr. Komiteen havde fået forkøbsret på arealet, og havde påtaget sig at skaffe den fornødne kapital til udbetaling og istandsættelse. Daværende formand fik fuldmagt til, ifølge protokollen, for fuld bindende virkning for foreningen, at underskrive som køber af den påtænkte idrætsplads. Pladsen skulle planeres og indhegnes, hvilket skete ved helt frivillig arbejdskraft. Der blev indhentet 2 tilbud på levering af hegn. Man valgte det billigste tilbud, der var på 36 øre pr. m2. Det dyreste var på 39 øre pr. m2. Den 5. august 1934 blev banen indviet. Efter forhandling med kommunen blev man enig om, at skolen kunne leje idrætsbanen til skolebørnenes idrætsaktiviteter, mod at kommunen betalte halvdelen af de faste udgifter. Allerede året efter i 1935 var pladsen blevet for trang, og man lejede et stykke jord ved siden af. I 1936 havde man ønske om at vende banen fra østvest til nord-syd, og for at dette kunne lade sig gøre, måtte man mageskifte et areal med et par naboer. Gymnastik

7 Samlingssted for sport og fest I 1937 blev badminton sat på programmet og man spillede i den daværende gymnastiksal, der tilhørte skolen. Der kunne lige netop være en badmintonbane, selvom kakkelovnen stod lidt inde på banen i det ene hjørne. Der var udmærket lofthøjde, men man skulle passe på nedhængende bomme. Skolens gymnastiksal var foreningens samlingssted helt frem til efteråret 1963, og her blev også alle fester afholdt. Her kan bl.a. nævnes: Andespil, juletræsfest, gymnastik- og folkedansopvisning, dilettantforestilling m.m. med efterfølgende bal. Andespil var set med nutidens øjne en noget spøjs forestilling. Gevinsterne var normalt ænder, lagkager, kolonialpakker el. lign. Det var ikke grydeklare ænder, der blev spillet om, men rigtig levende ænder, der stod i en grisekasse i et hjørne af salen under spillet, og de var ikke altid helt lydløse. Når det hele var overstået udvalgte de heldige vindere, efter tur, hver sin and, som blev taget under armen og båret hjem. Det første andespil, der er omtalt i gamle forhandlingsprotokoller, blev afholdt den 6. november Som gevinster var 6 ænder, 2 haner, 2 lagkager og 6 kolonialpakker á 2 kr. Prisen for kort var 25 øre for ænder, 15 øre for haner og 10 øre for lagkager og kolonialpakker. Frem mod 50-erne I 1940 udvidedes bestyrelsen fra 7 til 9 medlemmer, hvoraf 2 fortsat skulle være kvinder, dog højst 4. Træning til idrætsmærket blev startet op i dette år og var en fast årlig sommeraktivitet gennem en årrække. I 1942 var der 24, der bestod prøverne, som var en række atletikdiscipliner samt et 20 km. cykelløb. Ved at bestå prøverne år efter år kunne deltagerne få bronze-, sølv- og guldtegn og mange opnåede flere guldtegn med sløjfe. Foreningen købte i 1941 det jordareal, der ligger helt ud til Østergade for kr. Der blev optaget et lån på kr. over 10 år, og nu var foreningens samlede gæld på kr. Gennem årene, siden indvielsen af egen bane, havde man søndag efter søndag set fodboldspillere og andre frivillige studse græsset ved hjælp af 2 stk. 18" håndplæneklippere, for først i 1944 blev den første motorplæneklipper indkøbt til en pris af kr. Kommunen betalte halvdelen. Daværende vejmand overtog herefter klipning af banen. Opkridtning m.m. måtte man selv sørge for. Lige efter krigen blev der i Tune oprettet en afholdscafe Tinghøj, som blev et udpræget samlingssted for byens borgere og ungdom. Her var Tune I.F. også aktiv, idet der i 1946/47 bl.a. blev arrangeret interne billardturneringer. Ved den gamle gymnastiksal Det blev i 1950 besluttet at opsætte nyt hegn i 2 meters højde, dog 6 meter bag målene, omkring idrætsbanen, da man i et par år havde haft problemer med et par naboer, der brugte banen som hønsegård, hvilket medførte meget hønsemøg på banen og var noget ulækkert, når fodboldspillerne faldt. Igen måtte der lånes penge, denne gang kr. Opsætning var ved frivillig arbejdskraft. I 1951 opførtes den første dilettantforestilling arrangeret af Idrætsforeningen, og dette fortsatte som et årligt tilbagevendende arrangement de næste 20 år, og altid for fulde huse. Folkedanseropvisningen i

8 Klubhus Det var primitive forhold for omklædning man kunne tilbyde fod- og håndboldspillerne, da det foregik i skolens forgang, hvor der kun forefandtes én håndvask endda kun med koldt vand. Derfor begyndte man i 1951 at tale om at opføre et klubhus på banen. Der blev udarbejdet planer, og økonomien blev sammen med kommunen endevendt i alle detaljer. Kommunen kunne ikke finansiere byggeriet, men ville betale halvdelen af renter og afdrag, såfremt Idrætsforeningen kunne låne til finansieringen. En ekstraordinær generalforsamling den 28. juni 1952 godkendte igangsættelse og finansiering, der bestod i et privat lån på kr., sparekasselån kr. og forventet tilskud fra tipstjenesten på kr. Opførelsen kom til at koste ,95 kr., og klubhuset blev indviet den 19. april For at kunne holde opførelsesudgifterne nede blev der ikke indlagt el, og man måtte klare sig med Petromax -lygter. Økonomisk blev det nogle strenge år for foreningen, især da tilskuddet fra tipstjenesten blev væsentligt mindre end forventet, så foreningen måtte yderligere låne kr. af et privat medlem. En god indtægt til klubkassen havde i mange år været den årlige fastelavnsridning, hvor man besøgte hvert et hus og hver en gård i sognet, men midt i 50 erne måtte man trappe ned, da det kneb med at skaffe heste. Først ændrede man til kørsel i hestevogn, senere endog til lastbil. I 1959 ophørte den gamle skik, og en indtægtskilde forsvandt. I klubhuset var der kun koldt vand i bruserne, og først i 1958 blev der installeret en gasvandvarmer, der lige netop kunne forsyne én bruser i hvert omklædningsrum med varmt vand, men dette var en enorm forbedring. I 1963 blev der indlagt elektrisk lys i klubhuset. Bedre forhold for indendørsidrætten 1963 var også året, hvor den nye skole blev taget i brug, og det ændrede totalt forholdene til det bedre for alle indendørs aktiviteter. Nu var der tidssvarende gymnastiksal, gode omklædningsforhold, varmt vand i bruserne m.m. og den gamle skolebygning blev frigjort, hvilket medførte at man i 1964 kunne oprette en bordtennisafdeling i det ene af de to klasseværelser, efter selv at have renoveret lokalet og fået fremstillet nogle bordtennisborde. Idrætsforeningens eget medlemsblad, KLUB- NYT, udkom for 1. gang, og det var også året, hvor der blev nedsat et udvalg til at arbejde med fremtiden såsom lysanlæg, nyt idrætsanlæg, halbyggeri m.m., da man kunne se, at udviklingen i tilflyttere til kommunen ville stige markant i fremtiden, og det nuværende baneareal midt i byen ikke ville være tidssvarende. Fremtiden planlægges - idrætsanlæg og -hal På et fællesmøde mellem repræsentanter fra idrætsforeningen og Tune sogneråd i juli 1967 bliver der taget en generel beslutning om at arbejde med planerne om at flytte hele idrætsanlægget til de af kommunen opkøbte arealer (det nuværende idrætsanlæg) og i første omgang at etablere en midlertidig træningsbane på det nye areal samt at nedsætte et idrætsudvalg til varetagelse af hele problematikken vedrørende nyt idrætsanlæg incl. hal m.m. Tune I. F. s første klubhus

9 1967 var også året, hvor den gamle bane blev forsynet med lysanlæg på 6 master, pris kr., og skolen fik en tilbygning, der bl.a. indeholdt en stor kældersal, og bordtennisafdelingen flyttede til denne sal. I foråret 1968 kom der rigtig gang i planlægningen af det nye idrætsanlæg, og man kom hurtigt i gang med anlæg af en kampbane og en træningsbane. Arbejdet blev udført ved frivillig arbejdskraft incl. jordflytning og planering med store maskiner. Sideløbende med aktiviteterne omkring anlæg af banearealer arbejdedes der videre med mulighed for opførelse af en idrætshal i Tune. Idrætsforeningen tilbyder at lade det gamle baneanlæg incl. klubhus kapitalisere og lade dette beløb indgå i et halbyggeri, forudsat at Idrætsforeningen kan få indflydelse på såvel byggeri som drift. På en generalforsamling 20. januar 1969 afholdes en vejledende afstemning om at lade foreningens midler indgå i et kommende halbyggeri, såfremt hallen kunne blive en selvejende institution, eller foreningen selv kunne drive den. Der var et stort flertal for dette forslag. Et nedsat teknikerudvalg fremkommer med et skitseforslag, der dog er noget dyrere end de 2 mio.kr., som der politisk er rygdækning for, og da der skal være kommunesammenlægning pr. 1. april 1970 beslutter sognerådet, at det af tidsnød m.m. bliver nødvendigt med et kommunalt byggeri, og dette nødvendigvis må indgå i kommunens sammenlægningsforhandlinger med Greve-Kildebrønde og Karlslunde-Karlstrup kommuner. I marts 1970 kan et tilbud på nøglefærdigt halbyggeri til en pris af mio. kr. forelægges. Denne pris reguleres senere til mio. kr., og der skrives kontrakt med bygmester Dansk Protekta. Byggeriet starter midt på sommeren 1970 med Greve kommune som bygherre. Tune I.F. er repræsenteret i byggeudvalget. Allerede ultimo marts måned 1971 afholdes det første idrætsarrangement i Tunehallen. Selve halareal og omklædningsrum er færdig, men der går endnu nogle måneder, før man kan anvende nordenden med cafeteria og div. møderum. Afleveringsforretning afholdes 30. juni Forhandlingerne med Greve kommune om at gøre Tunehallen til en selvejende institution kan afsluttes, og den 8. september 1971 kan skøde og vedtægter godkendes på et konstituerende møde i Tunehallens bestyrelse, som består af 3 medlemmer valgt af Tune I.F. og 3 medlemmer valgt af kommunalbestyrelsen samt 1 medlem valgt af Tune skole. Købsprisen andrager 3.3 mio.kr. Tune I.F. har indskudt værdien af den gamle idrætsbane med tilhørende klubhus, i alt kr. Officiel indvielse af Tunehallen afholdes 9. oktober I 1970 blev Idrættens Kontaktudvalg (IKG) oprettet, som et samlet talerør for idrætten over for Greve kommune. Tune I.F. s daværende formand, Helge Hansen, blev den første formand. IKG blev i 1975 ændret til den nuværende Idrætsunion. Sideløbende med opførsel af Tunehallen, blev der arbejdet støt på at få forbedret vilkårene for fodbolden, og i sommeren 1970 kunne såvel træningsbane som den nuværende opvisningsbane til- Tunehal nr. 1, set fra banerne. Fotografiet er fra

10 sås, og begge blev taget i brug, inden efterårsturneringen 1971 startede. Store forbedringer og stigende aktiviteter Med Tunehallen og det nye idrætsanlæg får idrætten gode forhold, og aktiviteterne stiger voldsomt i medlemsantal, hvilket medfører, at Tune I.F. ændrer sine vedtægter, sådan at afdelingerne bliver mere selvstændige, dog stadig bibeholdes fællesskabet i en hovedforening, der ledes af en hovedbestyrelse på seks medlemmer valgt af en generalforsamling, samt et medlem fra hver afdeling valgt af de aktive i hver idrætsgren. Tune I.F. billardafdeling opstartes 1971, og foreningen har nu seks afdelinger, men nye idrætsgrene begynder snart at presse sig på, da det bliver moderne at motionere. Således bliver der i begyndelsen af 70 erne, som underafdeling under gymnastikafdelingen, tilbudt motionsløb, også kaldet trim. Denne idrætsgren blev en selvstændig afdeling i I 1974/75 genoptages folkedans som en prøveordning under gymnastikafdelingen. Folkedans får sin egen afdeling i Tune I.F. indleder i 1974 og 1975 et samarbejde med Lions Club vedrørende den årlige sommerfest og afholdelse af bankospil. Selvom der i starten var delte meninger om dette samarbejde, er det fortsat og udbygget, dog blev man i 1990 enig om at slutte med at afholde bankospil. I 1976 tog hovedbestyrelsen initiativ til at afholde en fælles lederfest for alle afdelingernes frivillige ledere og trænere, for på denne måde at takke for årets indsats, og denne fælles årlige fest med spisning og dans er fortsat gennem årene og er stadig et stort aktiv for foreningen. Ikke mindre end tre nye afdelinger opstartedes i 1977, nemlig svømning, tennis og volleyball. Fodboldafdelingen afholder Fodboldens weekend for første gang i Idrætsgrenen karate opstartedes i Tune som et privat foretagende, men bliver i 1975/76 optaget under Tune I.F. og bliver en selvstændig afdeling i Svømning foregik i Greve svømmehal, og tennis kunne råde over to baner på Tune stadion. I 1979 udvides til fire baner, og i efteråret 1980 får tennis eget klubhus. Volleyball får træningstid i Tunehallen og kæmper gennem årene med at skaffe en bæredygtig medlemskreds. Pladsmangel - hal 2 opføres Som følge af de sportslige resultater og den store Tune I.F. s hovedbestyrelse, fotograferet foran den nye hal, der blev færdig i efteråret medlemstilgang gennem 1. halvdel af 70 erne begynder man at få mangel på timer i Tunehallen, og timefordelingen, som udarbejdes af hovedbestyrelsens forretningsudvalg, giver hvert år anledning til mange diskussioner. I 1977/78 må fodboldafdelingen undvære timer til indefodbold, hvilket giver store dønninger i medlemsskaren, og i 1979 får fodboldafdelingen igen timer i hallen. Mangel på idrætsfaciliteter i hele Greve kommune er stor, og i 1976 anmodes de tre områder Greve, Karlslunde og Tune om at udarbejde en udbygningsplan for lokalområdet. De udarbejdede planer samles i en kommunal udbygningsplan med titlen Idrætskommune nr. 1, og for Tune området gælder, at en udbygning af såvel hal som idrætsplads er tvingende nødvendig inden for en kort årrække. I 1979 er aktivitetsmedlemstallet medlemmer fordelt på 11 selvstændige afdelinger. Dette medlemstal er stort set fastholdt uændret, dog må der de senere år konstateres en ca. 10% nedgang i antallet af aktivitetsmedlemmer. I 1981 fremlægges lokalplan for idrætsområdet i Tune og presset over for Greve kommune for at få udbygget Tunehallen skærpes. Dette medfører også, at der i det kommunale budget afsættes penge til opførelse af hal-2, hvilket skal ske i 1983/84, kostpris 6 mio. kr. Tune I.F. skal selv skaffe ca kr. I efteråret 1982 nedsættes et programmeringsudvalg, og der afholdes indbudt licitation. De afgivne tilbud er alle større end forventet, og der må ske besparelser. Hallen må max. koste 8 mio. kr. Tune I.F. s bidrag stiger til kr. Besparelserne bliver godkendt og første spadestik til Hal-2 tages den 24. april Hal-2 indvies og overdrages til den selvejende institution Tunehallen 17. november sal i Hal-2, som blev sparet væk ved opførelsen, færdiggøres og tages i brug i efteråret 1985, og første hovedbestyrelsesmøde i det nye klublokale kan afholdes i januar

11 Udviklingen fortsætter I 1985 er håndboldafdelingens årlige Hedeboeturnering blevet så stor en succes, at det bliver nødvendigt at afvikle et antal kampe i Havdruphallen foruden Tunehal 1+2. Tilmeldingen er 36 klubber, 109 hold, 177 kampe, og ikke mindre end 127 skal overnatte og bespises. Pr. 1. januar 1986 ændres halbestyrelsen til 5 medlemmer (tidligere 7), hvor Tune I.F. vælger de 3 medlemmer og kommunalbestyrelsen 2. Samme år indmelder Tune I.F. sig også i DDSG & I bl.a. af hensyn til svømmeafdelingen. I 1987 stifter en privat interessekreds Tune Rideog Køreklub, hvilket senere får indflydelse på Tune I.F. 5. maj 1987 afgår Helge Hansen som formand og afløses af Sven Edelmann. Helge har været formand uafbrudt i 23 år og sammenlagt med tidligere i alt i 30 år. Helge udnævnes til Tune I.F. s første æresmedlem. I 1988 får tennisafdelingen nyt klubhus, Tune I.F. anskaffer EDB-udstyr og håndboldafdelingen starter flaskeindsamling til fordel for ungdomsafdelingen. Tune Ride- og Køreklub optages i 1989 som 13. afdeling under Tune I.F. efter mange forhandlinger med Dansk Rideforbund og Dansk Idrætsforbund. En ekstraordinær generalforsamling den 28. november 1989 godkender optagelsen, og nødvendige ændringer i bestående vedtægter vedtages samtidig. Samme år må man konstatere, at den gamle fane fra 1927 snart må på aftægt og det besluttes at anskaffe en ny. I 1989 udnævnes Vagn Nielsen til æresmedlem nr. 2. Fodboldafdelingen har i en årrække haft stor succes med gode resultater til følge for såvel ungdom som seniorer, og i 1990 begynder afdelingen at arbejde på at få et klubhus på banearealerne i lighed med tennisafdelingen. I 1991 søger BR-legetøj Greve kommune om at købe et areal af idrætsbanen for at kunne udvide med flere bygninger. Det er specielt tennisbanerne og et stykke af den eksisterende grusbane, der er tale om. Denne sag kører helt frem til foråret 1993, før det meddeles, at købet alligevel ikke vil finde sted. Tennisafdelingen kommer lidt i klemme i denne sag, idet banerne ikke er blevet vedligeholdt i perioden med de mange forhandlinger, men i 1993 sker en kærkommen renovering af 2 baner. På Tune skole blev der i 1992 frigjort nogle midlertidigt opstillede skolepavilloner, og Tune I.F. søger om at få et par af disse stillet til rådighed, da de vil være godt egnet som klubhus. Denne sag trækker noget i langdrag, og først i foråret 1994 kan flytning til banearealet finde sted. Den 15. juni 1992 modtager Tune I.F. via Danmarks Samfundet sin nye fane ved en ceremoni i Roskilde Domkirke. Fanen forsynes med dobbeltdug og div. inskriptioner og kan indvies ved en ceremoni i Tunehallen den 24. november Ikke alt er idyl - og dog Der opstår en del uro i Tune I.F. rideafdeling, og hovedforeningen vælger den 15. september 1992 at sætte afdelingen under administration. Gennem de næste par år sker der flere afgange af bestyrelsesmedlemmer, og der undersøges om en fusion med andre rideklubber kan være aktuel, men i 1995 er rideafdelingen igen på rette spor, og administrationen ophæves. I 1994 begynder petanque også at vinde indpas i Tune, og der nedsættes et udvalg til at fremme denne sportsgren, og allerede i 1995 søges om anlæg af petanquebaner på stadion, og disse udføres i 1996 hovedsagelig ved frivillig arbejdskraft, med god hjælp fra Helge Hedeboe. Afdelingen bliver selvstændig i I 1995 ændrer karateafdelingen navn til workout. Aage Nielsen udnævnes til æresmedlem nr. 3 i samme år. I 1997 er der igen problemer med rideafdelingen, idet lejemålet på Grønagergård er opsagt, og det bliver nødvendigt at fraflytte. Nye muligheder må undersøges, evt. fusion med Nordgården, men afdelingen må stilles i bero, og de af foreningen ejede heste må sælges. Der klages til Greve kommune over manglende vedligeholdelse af idrætsanlæg og tennisbaner. Tune I.F. tilbyder selv at stå for vedligeholdelsen, såfremt en økonomisk aftale kan indgås. Ungdomsudvalget, der har kørt i nogle år, må opgive da det ikke er muligt at hverve medlemmer nok til div. tilbudte tiltag, interessen er for lille. Efter flere års pause arrangeres, i samarbejde med støtteforeningen Fodboldens Venner, en stor aftenfest i Tunehallen (60 er fest). Arrangementet bliver en stor succes, da alt er udsolgt inden festdagen, og man satser på, at tilsvarende arrangement kan blive en årligt tilbagevendende tradition. Der nedsættes et udvalg for at undersøge mulighed for opstart af en idrætslegeplads for specielt de børn og unge, der ikke er interesseret i andre tilbudte aktiviteter. Skateboardbanen renoveres og kan være et godt aktiv, men andre former for aktivitetsudøvelse må indgå, såfremt en sådan legeplads skal kunne tiltrække ungdommen. Dette må ses som første skridt til et mere decideret socialt arbejde. 11

12 Der var gang i den... Udvidelse af tennisbaner 1979 Fodboldens weekend 1980 Episode fra Tune Fest Det er hårdt at spille tennis 12

13 Fodboldens weekend er andet end fodbold Fra en Hedeboturnering Juleafslutning i svømmeafdelingen Fra Borrevejledagene 1976 Fodbold, mellemrækken 1951: (B.r.) Finn Andersen, Knud Petersen, Hans Olsen, Poul Andersen, Børge Witholm (M.r.) Hans Erling Hansen, Ejvin Carlsen, Hans Christiansen (F.r.) Aage Nielsen, Anders Clausen, Robert Rocatis 13

14 Også et internationalt arbejde påbegyndes i 1997 med udvekslingsbesøg fra sportsklubber i udlandet. Tyskland er første skridt og en delegation fra Rostock besøger foreningen i begyndelsen af I 1997 må volleyballafdelingen standse sine aktiviteter efter i flere år at have haft mangel på medlemmer, hvorimod det går strygende for Petanqueafdelingen, som nu arbejder på at få etableret et lysanlæg og et mindre klubhus ved de anlagte baner. Den 12. januar 1998 afgår tidligere mangeårige formand Helge Hansen ved døden, og en af Tune I.F. s store profiler gennem en årrække begraves fra Tune kirke ved en smuk højtidelighed. Der opstår i Workoutafdelingen store problemer med at skaffe ledelse, og dette resulterer i, at afdelingen må lukkes, og aktiviteterne overføres og videreføres i gymnastikafdelingen. Denne afdeling modtager Unibanks Idrætspris på kr. som anerkendelse for godt udført arbejde i bestyrelsen gennem en årrække. Connie Clausen udnævnes den 14. maj 1998 til æresmedlem nr. 4, som påskønnelse af det store arbejde hun har udført i mere end 30 år i såvel badmintonafdelingen som i hovedbestyrelsen. Tune I.F. s bedste fodboldhold går suverænt gennem turneringen, og allerede mens der endnu resterer 4 spillerunder er oprykning til serie 1 en kendsgerning, efter i 10 år at have været placeret i serie 2. Også håndboldafdelingen har stor sportslig succes, både det bedste herrehold og damehold rykker op i Sjællandsserien Tune I.F. og fremtiden Hvad 1999 vil bringe af sportslige resultater er i skrivende stund umuligt at forudsige, men ledelsen i hovedforeningen og de enkelte afdelinger vil arbejde ihærdigt på at følge med tiden og deltage aktivt i udformningen af idrætspolitikken ikke kun inden for kommunens grænser, men også den der udvikles i hovedorganisationerne. Det er den nuværende ledelses håb og ønske, at det stadig vil være muligt at skaffe de frivillige ledere, der er en nødvendighed for at den brede idræt kan bestå ud i fremtiden. Fodbold - serie

15 Formænd gennem tiderne 20/ / Holger Nielsen 6/ / Chr. Petersen 1/ / Olaf Petersen 14/ / Lars Larsen 24/ / A.Klemp 8/ / Hans Madsen 7/ / Otto Nielsen 22/ / Einer Andersen 26/ / Holger Rasmussen M 11/ / Henry Rocatis 29/ / Svend G. Madsen 10/ / Johs.Hansen 27/ / Jens P. Nielsen 14/ / Johs. Hansen 14/ / Verne Sejdenfaden 2/ / Holger Rasmussen M 7/ / Vagn Jensen 5/ / Helge Hansen 30/ / Svend Carlsen 10/ / Arne Nielsen 14/ / Svend Carlsen 28/ / Lars Juel Nielsen 10/ / Helge Hansen 5/ Sven Edelmann Kasserere gennem tiderne? - 7/ Holger Rasmussen M 7/ / Peter Andersen 12/ / Holger Rasmussen M 26/ / Carl Nielsen 3/ / Hans Aage Rasmussen 15/ / Johs. Hansen 28/ / Holger Rasmussen M 2/ / Holger Rasmussen T 13/3-5/ Johs. Hansen 5/ / Aase Hansen 23/ / Henry Rasmussen 27/ / Erik Hansen 3/ / Erling Hansen 17/ / Aksel Kronborg 14/ / Hans Christiansen 15/ / Erland Petersen 26/ / Børge Kristiansen 10/ / Viggo Jensen 31/ / Gunner Nielsen 13/ / Svend E. Petersen 12/ / Alfred Larsen 10/ / Annelise Jensen 10/ / Preben Petterson 14/ / Aage Nielsen 19/ / Per Bolvig 26/ / Inger Skovgård 22/ / Herman Petersen 7/ / Flemming Flannov 6/ / Lise Persson 14/ / Kaj Søgaard 25/ / Pia Jacobsen 14/ / Søren Nielsen 2/ Fritz Jüngling Herrehåndbold, sjællandsserien 1999 Damehåndbold, sjællandsserien

16 Afdelingerne: Fodbold 1924 Gymnastik 1925/26 Folkedans Håndbold 1930 Badminton 1937 Billard Bordtennis 1964 Trim Karate Start i 1929 og har op gennem årene flere gange været totalt gået i stå, hvorefter den igen har blomstret op. Dansen havde sin helt store glansperiode i 50 erne, hvor Johs. Hansen stod for ledelsen. Dansen gik senere igen i stå og først i 1974 blev der igen taget initiativ til en fornyet opstart. Folkedansen kørte under gymnastikafdelingen frem til 1978, hvor den blev til en selvstændig afdeling. 1946/47 Idrætsforeningen arrangerer på Cafe Tinghøj billardturneringer (interne) bliver billardafdelingen oprettet. Starter som kondiløb under gymnastikafdelingen i 1970 og får egen afdeling i Starter som privat foretagende og optages i Tune I.F. i 1975/76 og bliver en selvstændig afdeling i Skifter navn til workout i Svømning 1976 Tennis 1977, 2 baner, i 1979 yderligere 2 baner. Volleyball Workout Ridning Petanque 1976, 1977 selvstændig afdeling. Ophører Tages på programmet 1982/83 under karateafdelingen og bliver lidt af en kastebold om det er karate, gymnastik eller en selvstændig afdeling. Bliver selvstændig i 1995, men må i 1998 nedlægges som afdeling, og aktiviteterne videreføres i gymnastikafdelingen. Stiftes som Tune Ride- og Køreklub i Optages i Tune I.F. 28/ som selvstændig afdeling nr. 13. Må efter flere års driftproblemer lukke i starten af Startet som prøveordning under hovedbestyrelsen i 1994/95. Selvstændig afdeling siden Badminton Denne idrætsgren blev opstartet i 1937 med spillested i den gamle skoles gymnastiksal. Datidens krav til egnet spillested var ikke så store, men i Tune var forholdene bedre end mange andre steder, idet der var rimeligt højt til loftet, kun nogle nedhængende bomme og en kakkelovn, der stod lidt inde på banen i den ene ende af salen, kunne genere. Det var hovedsagelig motionsspil, men også venskabskampe, der blev dyrket i starten, men allerede i 1942 meldte man sig ind i Sjællands Badminton Kreds og mere organiserede turneringer blev indført. Dette blev dog ret hurtigt ændret, idet krigen satte en midlertidig stopper for aktiviteterne. Det var vanskeligt at skaffe bolde og ketsjere, og Tune skoles gymnastiksal blev også besat af tyskerne i en længere periode. Først i 1963, da den nye skoles gymnastiksal blev taget i brug, begyndte afdelingen at vokse, men den helt store udvikling skete, da Tune Hallen i 1971 blev taget i brug. Op gennem 70 erne steg medlemstallet støt og var f.eks. i 1984 på 640 medlemmer, hvoraf ikke mindre end 140 var ungdomsspillere, som opnåede flere Lands- og Danmarksmesterskaber, og en enkelt spiller blev endda Europamester og fik landsholdsstatus. Et sådant aktiv trækker altid endnu flere unge til. Afdelingen deltager i holdturneringer under såvel Sjællands Badminton Kreds som Amtsforeningen, og der er gennem årene opnået mange fine placeringer. Såvel ungdom som senior deltager fortsat i amts- og landsmesterskaber, og det er blevet til mange mesterskaber såvel individuelt som for hold. Ungdomsafdelingen har siden 1981 fået økonomisk støtte fra den oprettede støtteforening Gråmulerne. Gennem de senere år er der sket en medlemstilbagegang, hvilket både kan skyldes de små årgange, men også at andre idrætsgrene trækker mere. Den samme tendens ses også på landsplan. Afdelingen har i dag godt 400 medlemmer, hvoraf ca. 20% er børn og unge. Billard Ved opførelsen af Tune Hallen blev der indrettet et lokale med forstærkede gulvliggere m.m. for at kunne tilgodese oprettelse af en billardafdeling. I efteråret 1971 gik man så i gang med at få en billardafdeling op at stå. Der blev indkøbt et 1/1 match-bord samt lånt et 3/4 match-bord, og i foråret 1972 blev afdelingen spillemæssigt startet. I 1973 indmelder man sig i Sjællands Billard Union. Afdelingen havde da ca. 30 medlemmer. I

17 70-års jubilæet

18 indkøbtes yderligere et 1/1 match-bord, og medlemstallet steg til ca. 50. Sportsligt gik det godt for afdelingen, således blev man Sjællandsmester i 5. division i Gennem årene har afdelingen haft en rimelig konstant medlemsskare, uden på noget tidspunkt at være overbooket. Afdelingen deltager med 2 turneringshold i Sjællandsserien og har i dag kun ca medlemmer, hvilket henfører den til at være Tune I.F. s mindste afdeling. Bordtennis Opstartet i 1964 i et nedlagt skolelokale i den gamle skole (nuværende ungdomshus Atlantic) efter at nogle initiativtagere havde restaureret lokalet og havde fået et par borde fremstillet. Man spillede under disse noget primitive forhold frem til 1967, hvorefter man flyttede til nye lokaler i kældersalen på Tune nye skole. Ideelle forhold fik man i 1971, da man flyttede til et decideret bordtennislokale i Tune Hallen. De bedste sportslige resultater blev opnået i 1976, da afdelingens damehold rykkede op i 1. division. På dette høje stade holdt man sig i 2-3 sæsoner. Medlemstallet har været svingende gennem årene, men de sportslige og sociale resultater har været tilfredsstillende for en afdeling af denne størrelse. Afdelingen har p.t. ca. 50 medlemmer, hvoraf ca. 1/3 er ungdomsspillere og afdelingen deltager med 5 hold i Ø.B.T.U. s turneringer. Fodbold Fodbold er selvsagt den ældste af alle afdelingerne i Tune I.F., idet det var den sportsgren, der startede det hele i Datidens forhold var meget primitive, idet kampbanen/spillestedet var en almindelig græsmark på en af sognets gårde. Kontingentet var i kr. for hele året. I sommeren 1931 blev der spillet 20 kampe, hvoraf 10 blev vundet, 8 tabt og 2 endte uafgjort. I 1932 var der så mange spillere, at der kunne stilles 2 hold og i 1933 også et drengehold, samt et oldboyshold. Indtil 1933 var det udelukkende trænings- og venskabskampe samt kampe ved stævner og sommerfester, der blev arrangeret, men dette år blev Tune I.F. indmeldt i Sjællands Boldspil Union og man deltog med et B-hold i turneringen. Der har været spillested på ret mange forskellige steder i Tune, men i 1933 erhvervede man et areal midt i byen for at få et permanent spillested. Og efter et kæmpe arbejde med planering, tilsåning, opsætning af hegn m.m. alt sammen på frivillig basis, kunne foreningens egen bane indvies i august De næste par år blev banearealet udvidet og banen vendt til nord-syd, som den for øvrigt ligger i dag. Den næste store landvinding skete i 1953, da foreningen opførte sit eget murfaste klubhus (nuværende pensionistcenter) og hermed blev foreningens forhold væsentlig bedre end alle naboklubbernes. Disse rammer var foreningens aktiv helt frem til 1970, hvor et nyt idrætsanlæg og halbyggeri var blevet påkrævet, idet også Tune havde fået vokseværk med mange tilflyttere i den sportsaktive alder. Det gamle idrætsanlæg blev kapitaliseret og overtaget af kommunen og kapitalen indskudt i Tune Hallen. Rent sportsligt har fodboldafdelingen klaret sig særdeles godt gennem alle 75 år med enkelte højdepunkter. Således rykkede 1.holdet i 1951 op i mellemrækken, der var rækken lige under Sjællandsserien. Det blev til 2 sæsoner i denne høje række og herefter kom man ind i en krise, idet mange spillere flyttede fra byen, hvilket medførte, at fodbold for seniorer helt ophørte i Men allerede i 1957 fik man hold på tingene igen, og siden har afdelingen udviklet sig kolossalt både resultatmæssigt og medlemsmæssigt. Fodbolden har i dag gode forhold på det nuværende idrætsanlæg og er en af Tune I.F. s store afdelinger. Afdelingen har gennem tiderne forstået at forny og videreudvikle sig, dette kan aflæses af de aktiviteter, som der tilbydes medlemmerne, bl.a. udenlandsrejser for ungdomsspillere, stort årligt ungdomsstævne (fodboldens weekend) og en årlig træningsturnering før sæsonstart for seniorholdene. Afdelingen har på den finansielle side skaffet sig gode sponsorer og ikke mindst har den i 1979 stiftede støtteforening Fodboldens Venner været et særdeles godt aktiv. I 1994/95 får afdelingen eget klubhus på idrætsbanen og går i samarbejde med Trimafdelingen om anvendelsen. Hermed er et længe ønsket aktiv blevet indfriet. I efteråret 1998 lykkedes det så endelig at opnå oprykning for 1. holdet til serie 1 efter i 10 år at have ligget i serie 2 og i perioden haft mange oprykningschancer, som dog er glippet i sidste øjeblik. Tune I.F. har som tidligere nævnt en gang før været oppe i rækken lige under Sjællandsserien, nemlig i 1951, men en sammenligning med præ- 18

19 stationens størrelse dengang og i dag skal man sikkert undlade, men ét er givet, det er et meget flot resultat af en klub af Tune I.F. s størrelse. Afdelingen har i dag ca. 350 medlemmer, hvoraf ca. 75% er ungdomsspillere, og man deltager i turneringer under S.B.U. og amtsforeningen. Det er fortrinsvis de indendørs turneringer, der foregår i amtsregi. Antallet af turneringshold har i en årrække ligget stabilt, og er p.t. 3 seniorhold, 3 oldboys-, 13 ungdoms- og 2 dameseniorhold. Folkedans Tune I.F. indførte folkedans første gang så tidligt som i 1929, under ledelse af en leder fra hjemstavnsforeningen i Roskilde. Daværende andenlærer Carl Nielsen fik interesse for dansen og tog initiativ til folkedans i skoletimerne. Han blev også leder af voksendansen under Tune I.F. og var i en lang årrække en initiativrig leder af denne aktivitet. Da Carl Nielsen flyttede fra byen i 1944 overtog Johs. Hansen ledergerningen, og de næste 16 år, helt frem til 1960, var der folkedans med årlig opvisning i den gamle gymnastiksal. Disse opvisninger, hvortil man lejede gamle dragter til deltagerne, foregik altid for fulde huse. Efter 1960 lå folkedansen stille frem til 1974/75 hvor der på prøve under gymnastikafdelingen blev opstartet et hold igen. Første danseaften var den 2. oktober Det viste sig, at der var interesse for at genoptage de gamle danse, og deltagerantallet steg gennem de næste par år og i 1978 blev folkedans en selvstændig afdeling. Afdelingen har siden deltaget i en lang række opvisninger, legestuer, høstfester m.m. og indledte hurtigt et samarbejde med en række naboforeninger om afholdelse af fælles arrangementer. Allerede i 1977 startede man dragtsyning sådan at der i afdelingen er mange, der selv har fremstillet deres dragter, mens andre har købt sig til dem. Gennem årene har medlemstallet ligget rimeligt stabilt på voksendeltagere. Man har også med skiftende succes prøvet at opstarte børnehold, men det har ikke været muligt at fastholde interessen for børnene, selvom der i en periode var ca , der momentvis deltog. Afdelingen har gjort meget for at sende folk på såvel lederkursus som kursus i dragtsyning, og der lægges megen vægt på det sociale samvær. Afdelingen har de senere år haft en lille medlemstilbagegang og består i dag af ca. 30 stabile dansere, som udøver deres aktiviteter i Tune skoles gymnastiksal. Gymnastik Denne idrætsgren, som blev foreningens sportsgren nr. 2 startede i 1925/26. Allerede fra starten var der mange deltagere, hvilket også skal ses i lyset af, at daværende udfoldelsesmuligheder var meget mere begrænsede og noget anderledes end dem vi kender i dag. Der har været gymnastik på programmet lige siden starten, men med meget varierende deltagerantal, og også de gymnastikvarianter, der har været tilbudt har været meget forskellige. Et fælles træk i aktiviteterne har altid været, at sæsonen sluttede med en fælles opvisning, der altid var, og er, godt besøgt, og tidligere var der bal bagefter, hvor ungdommen rigtig kunne more sig. Af gamle forhandlingsprotokoller kan det aflæses, at billetprisen for at overvære opvisningen i 1926 var 50 øre for voksne og 25 øre for børn. Foreningen blev i 1932 indmeldt i Roskilde Amts Gymnastikforening (R.A.G.) og Tune I.F. sendte hvert år hold til de fælles amtsopvisninger i henholdsvis Roskilde og Borrevejle, både karlesom damehold og for Borrevejles vedkommende også børnehold. Kontingentet for at dyrke gymnastik var eksempelvis i ,50 kr. for voksne og 2,00 kr. for børn, unægtelig en noget anden pris end i I 1943, under krigen, var de fælles opvisninger i Borrevejle rene tilløbsstykker, og Tune I.F. sendte ikke mindre end 70 børn af sted, og transporten måtte som følge af forholdene ske med hestekøretøjer. Samme år registreredes, at der var 36 karle, 20 piger og 14 motionsdamer foruden alle børneholdene. I den følgende tid skete der en afvandring fra landbruget, og specielt karleholdene fik færre deltagere, for til sidst at gå helt i stå. I takt med at behovet for mere direkte motionsidrætter steg, optog gymnastikken i begyndelsen af 70 erne motionsløb på programmet. Deltagerantallet det første år var 15, men allerede i 1974 var der 266 deltagere, og udviklingen fortsatte, og navnet Trim blev indført, og Trimafdelingen blev selvstændig i Gymnastikafdelingen har, specielt siden 1970, udviklet sig stærkt og er i dag en af de store afdelinger, hvilket skyldes, at der hele tiden er sket en fornyelse i tilbudene til gymnasterne, og at afdelingen er drevet moderne med alle de nye former for legemsøvelser, der er dukket op. Afdelingen er også blevet påskønnet for den store indsats, der gennem årene er udført specielt for børn og unge, idet Unibanks Idrætspris for Roskilde og omegn på kr. i 1998 blev tildelt afdelingen. Afdelingen tæller i dag ca. 550 medlemmer, fordelt på ikke mindre end 30 hold. 19

20 Der arbejdes: I Petanque I Tennis I Hovedbestyrelsen 20

OSTED IDRÆTSFORENING BESTYRELSENS BERETNING FOR 2011

OSTED IDRÆTSFORENING BESTYRELSENS BERETNING FOR 2011 BESTYRELSENS BERETNING FOR 2011 Aflagt ved Osted Idrætsforenings ordinære generalforsamling fredag d. 13. april 2012 Beretningen indeholder følgende: TIDSPERIODER... 3 ÅR 2011... 3 AFDELINGERNE... 4 BADMINTONAFDELINGEN...

Læs mere

Tistrup Boldklub gennem 100 år

Tistrup Boldklub gennem 100 år Børge Espensen har i anledning af Tistrup Boldklub's 100 års jubilæum i 2002, samlet alt tilgængeligt materiale vedrørende klubben. Materialet er blevet bearbejdet af Børge, hvilket har resulteret i en

Læs mere

Start af SKOLE CUP. Kurset "VORT HOLD" afholdes for miniputafdelingen.

Start af SKOLE CUP. Kurset VORT HOLD afholdes for miniputafdelingen. Nord-Als Boldklub-s generalforsamling den 25.1.1996 Formandens beretning for året 1995. Side l af Jeg vil starte min beretning, som jeg har gjort det de sidste år - nemlig med at fortælle i store træk

Læs mere

Maj 20 1973 2013 Vitalitet maj: Solsikkefesten 2013 Gymnastikken Fodboldåret Håndboldåret Badminton

Maj 20 1973 2013 Vitalitet maj: Solsikkefesten 2013 Gymnastikken Fodboldåret Håndboldåret Badminton Stiftet 10. december 1958 44 årgang Maj 2013 Morud Idrætsforenings nyhedsblad med alt nyt fra dit nærområde! 1973 1973-2013 Vitalitet maj: Solsikkefesten 2013 Se side 20-23: Gymnastikken Se side 24-26:

Læs mere

Foreninger i forandring

Foreninger i forandring Foreninger i forandring HÆFTE IV fra forskningsprojektet Folkelig gymnastik i en moderne motionskultur Bjarne Ibsen og Peter Mindegaard Møller Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund Syddansk

Læs mere

IK Frem. Jubilæumsskrift

IK Frem. Jubilæumsskrift IK Frem Jubilæumsskrift 1912 2012 1 Redaktion Jørn Otte (ansv.havende) Jens Bak Erik Kragelund Redigering Elin Jensen-Sønderup Layout BB Consulting Tryk Hobro Lyntryk Udgivet af IK Frem Sønderup-Suldrup

Læs mere

Ansøgning om optagelse. i projekt. Blomstrende Landsby 2013

Ansøgning om optagelse. i projekt. Blomstrende Landsby 2013 Ansøgning om optagelse i projekt Blomstrende Landsby 2013 Branderup en aktiv landsby med et stærkt lokalt engagement 1 Indholdsfortegnelse En blomst til Branderup Indholdsfortegnelse Indblik - Hvem er

Læs mere

KRATTEN LÆS INDE I BLADET:

KRATTEN LÆS INDE I BLADET: KRATTEN December 2005 NR.6 ÅRGANG 38 Så er julen over Gistrup igen BADMINTON FODBOLD GYMNASTIK PETANQUE TENNIS VOLLEYBALL LÆS INDE I BLADET: Diverse generalforsamlinger Fodbolddrenge og piger på tur God

Læs mere

2 - MAJ 2009 66 ÅRGANG

2 - MAJ 2009 66 ÅRGANG 2 - MAJ 2009 66 ÅRGANG SØVÆRNETS IDRÆTSFORENINGERS FÆLLESUDVALG Formand: Orlogskaptajn Søren Munk Madsen Rønnebærkæret 17 2670 Greve Strand FIIN: SPS-TEKUD001 Tlf. Tj.: 32664520 SØVÆRNETS IDRÆTSFORENING

Læs mere

Møllen i Ganløse 25 år plus 12½ år Skrevet af Erik Labori & Svend Rasmussen Lay-out Jan Hovard Forsidebillede af Vagn Christensen Bagsidebillede af

Møllen i Ganløse 25 år plus 12½ år Skrevet af Erik Labori & Svend Rasmussen Lay-out Jan Hovard Forsidebillede af Vagn Christensen Bagsidebillede af Møllen i Ganløse 25 år plus 12½ år Skrevet af Erik Labori & Svend Rasmussen Lay-out Jan Hovard Forsidebillede af Vagn Christensen Bagsidebillede af Peder Sterll Tak til øvrige der har bidraget med billeder

Læs mere

JYSK. Klubudvikling er vejen frem FODBOLD

JYSK. Klubudvikling er vejen frem FODBOLD JYSK FODBOLD Juni 2009 Klubudvikling er vejen frem Aggersund IF og Saltum IF har taget springet ind ifremtiden, mens Vejgaard står lige foran ændringer, der også vil omfatte et formandsskifte. Jysk Fodbold

Læs mere

1863-150 ÅR - 2013 Skydning i Viborg 1988-2013

1863-150 ÅR - 2013 Skydning i Viborg 1988-2013 1863-150 ÅR - 2013 Skydning i Viborg 1988-2013 Skydning i Viborg 1988 2013 2 1863-150 ÅR - 2013 Skydning i Viborg 1988-2013 Viborg skytteforenings 150 års jubilæum af Kim Fensteen Madsen 3 Skydning i Viborg

Læs mere

Årsrapport 2005. Vi gør det nemmere at være idrætsleder i Århus. w w w.idraetssamvirket.dk Paraplyorganisation for århusianske idrætsforeninger

Årsrapport 2005. Vi gør det nemmere at være idrætsleder i Århus. w w w.idraetssamvirket.dk Paraplyorganisation for århusianske idrætsforeninger Årsrapport 2005 Vi gør det nemmere at være idrætsleder i Århus w w w.idraetssamvirket.dk Paraplyorganisation for århusianske idrætsforeninger Idrætssamvirket Århus Idrættens Hus Vest Stadion Allé 70 8000

Læs mere

MEDLEMSBLAD FOR KFUM S BOLDKLUB, ROSKILDE NOVEMBER 2009 - ÅRGANG 39 - NR. 4

MEDLEMSBLAD FOR KFUM S BOLDKLUB, ROSKILDE NOVEMBER 2009 - ÅRGANG 39 - NR. 4 MEDLEMSBLAD FOR KFUM S BOLDKLUB, ROSKILDE NOVEMBER 2009 - ÅRGANG 39 - NR. 4 Vinder af U-17 3. division 2009 KFUM Roskilde LÆS MERE OM VORT SUCCESHOLD - SIDE 2 STOR INDSATS - IKKE BELØNNET EFTER FORTJENESTE

Læs mere

JYSK FODBOLD. Succes med ungtrænere i FC Skanderborg. Side 46. Fra 20 til 60 minispillere i Moltrup IF. Side 14

JYSK FODBOLD. Succes med ungtrænere i FC Skanderborg. Side 46. Fra 20 til 60 minispillere i Moltrup IF. Side 14 JYSK FODBOLD Oktober 2010 Succes med ungtrænere i FC Skanderborg. Side 46 Fra 20 til 60 minispillere i Moltrup IF. Side 14 Samarbejde og utraditionelle seniorhold på Læsø. Side 52 Jysk Fodbold er Jydsk

Læs mere

INDSIGT. Klubbens indstilling til prisen var: HOG Hinnerup vil gerne indstille klubbens formand, Søren Eriksen, som Årets Ildsjæl.

INDSIGT. Klubbens indstilling til prisen var: HOG Hinnerup vil gerne indstille klubbens formand, Søren Eriksen, som Årets Ildsjæl. NR.17 ANNONCETILLÆG TIL LOKALAVISEN FAVRSKOVPOSTEN UGE 21 ÅR 2015 INDSIGT Formand for Favrskov Idrætssamvirke Gert Jensen overrakte prisen på 5.000 kr. til Søren Eriksen FOTO: Michael Hejlskov Favrskov

Læs mere

llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 1

llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 1 llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 1 FORORD! SILKEBORG IDRÆTSFORENING I NAVNE OG TAL. 2013. oooooo000000oooooo SILKEBORG IDRÆTSFORENING

Læs mere

Nummer 52. for Øster Brønderslev og Hallund området ADH - LAN - B70 - RAP - ØBC - ØBI. Vin - Gadespejlet - Borgerforeninger

Nummer 52. for Øster Brønderslev og Hallund området ADH - LAN - B70 - RAP - ØBC - ØBI. Vin - Gadespejlet - Borgerforeninger LOKALBLADET for Øster Brønderslev og Hallund området ADH - LAN - B70 - RAP - ØBC - ØBI Vin - Gadespejlet - Borgerforeninger Hvilshøj Boldklub - Kirkenyt - Hattefest Nummer 52 februar-maj 2009 s økonomi

Læs mere

Idrætsfaciliteter. i Gentofte Kommune 2003

Idrætsfaciliteter. i Gentofte Kommune 2003 Idrætsfaciliteter i Gentofte Kommune 2003 En analyse af idrætten og dens faciliteter i 6 dele af kommunen samt bud på elementer i en idræts- og bevægelsespolitik Idrætsfaciliteter i Gentofte Kommune 2003

Læs mere

Beretning 2013. Side 1. Idrætsrådets beretning 2013. Version 1.0 14/01/2014

Beretning 2013. Side 1. Idrætsrådets beretning 2013. Version 1.0 14/01/2014 Beretning 2013 Version 1.0 14/01/2014 Side 1 Idrætsrådet Silkeborg Kommune beretning 2013 Indledning Foreningerne har fortsat måttet tilpasse sig til en verden, hvor de skal klare sig uden økonomisk hjælp

Læs mere

JYSK FODBOLD. I Givskud kan alle komme ind fra gaden og spille indefodbold for en 10 er Læs side 33. Fodboldklubben B 07 3 Sikre Tørring

JYSK FODBOLD. I Givskud kan alle komme ind fra gaden og spille indefodbold for en 10 er Læs side 33. Fodboldklubben B 07 3 Sikre Tørring JYSK FODBOLD Februar 2010 I Givskud kan alle komme ind fra gaden og spille indefodbold for en 10 er Læs side 33 Fodboldklubben B 07 3 Sikre Tørring har fået mere end 55 seniorspillere tilbage på banen

Læs mere

Generalforsamling 11/3 2010 i Akademisk Boldklub

Generalforsamling 11/3 2010 i Akademisk Boldklub Generalforsamling 11/3 2010 i Akademisk Boldklub 1. Valg af dirigent - Hovedbestyrelsen foreslog advokat Jens Hjortskov, (JH) som blev valgt uden modkandidater. - JH konstaterede at generalforsamling var

Læs mere

Nyd de fire årstider. forår - sommer - efterår - vinter

Nyd de fire årstider. forår - sommer - efterår - vinter Nyd de fire årstider forår - sommer - efterår - vinter BJERRE kommer man ikke uden om INDHOLD Forord Historisk tilbageblik Et tidsbilled af Bjerre Bjerre i dag Bjerre Kredsen Tilbud i Bjerre og omegn Foreninger

Læs mere

Christiansfeld Kommune

Christiansfeld Kommune 1970-2006 CHRISTIANSFELD - en storkommune Christiansfeld kommune har eksisteret som selvstændig kommune fra d. 1. april 1970 til 31. december 2006. De følgende sider handler om nogle af de forhandlinger

Læs mere

HGI-Nyt. 38. årgang April 2014 Nr. 7. Havdrup Gymnastik- og Idrætsforening

HGI-Nyt. 38. årgang April 2014 Nr. 7. Havdrup Gymnastik- og Idrætsforening HGI-Nyt 38. årgang April 2014 Nr. 7 Havdrup Gymnastik- og Idrætsforening Havdrup Gymnastik- og Idrætsforening HGI'S adresse: Havdrup Hallen, Skolevej 62, 4622 Havdrup. Hovedbestyrelsen Formand Anette Gammelvind,

Læs mere

KØBENHAVNS BOLDSPIL-UNION

KØBENHAVNS BOLDSPIL-UNION københavnsk august 2008 4. årgang fodbold KØBENHAVNS BOLDSPIL-UNION www.kbu.dbu.dk B & U FODBOLD - NYE U-BETEGNELSER MOR GÅR TIL FODBOLD - DRENGESPILLER TRÆNER OLD-GIRLS DOMMERUDVEKSLING - TO KFD TALENTER

Læs mere

KØBENHAVNS BOLDSPIL-UNION

KØBENHAVNS BOLDSPIL-UNION KBU1_2006 21/02/06 14:55 Side 1 københavnsk fodbold februar 2006 2. årgang KØBENHAVNS BOLDSPIL-UNION www.kbu.dbu.dk REAL MADRID PÅ BESØG I KØBENHAVN TÅRNBY FF - GULDHOLDET GLIMTER SUPERSHOPPEN - FRA KIOSK

Læs mere

Dansk Sportsdykker Forbund Medlem af CMAS Confederation Mondiale des Activit es Subaquatiques. DIF Danmarks Idræts-Forbund

Dansk Sportsdykker Forbund Medlem af CMAS Confederation Mondiale des Activit es Subaquatiques. DIF Danmarks Idræts-Forbund Brøndby den 4. november 2009 Referat REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2009 Comwell Roskilde a-s Vestre Kirkevej 12, 4000 Roskilde Søndag den 19. april 2009 kl. 10.00 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslår Willy

Læs mere

KØBENHAVNS BOLDSPIL-UNION

KØBENHAVNS BOLDSPIL-UNION KBU1_2006 07/04/06 12:55 Side 1 københavnsk fodbold april 2006 2. årgang KØBENHAVNS BOLDSPIL-UNION www.kbu.dbu.dk FREM - MED RØVERHISTORIERNE FORMANDSSKIFTE - RAVNILD AFLØSTE MOGENSEN FA 2000 - DEN BLÅ

Læs mere

Hirtshals Golfklub - om stedet og de første år

Hirtshals Golfklub - om stedet og de første år Hirtshals Golfklub - om stedet og de første år Forord. I sommeren 2011 blev der begået indbrud på Rimmen. Gerningsmændene gennembrød muren indtil klubbens kontor ved hjælp af en traktor med frontlæsser.

Læs mere