Delegation og kompetenceplan for Middelfart Kommune

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Delegation og kompetenceplan for Middelfart Kommune 2014-2017"

Transkript

1 Delegation og kompetenceplan for Middelfart Kommune September 2014

2 2

3 ndholdsfortegnelse Forord... 1 Økonomiets delegerings- og kompetencefordelingsplan... 2 eskæftigelse- arbejdsmarkedsets delegerings- og kompetencefordelingsplan... 6 ørn, kultur- og fritidsets delegerings- og kompetencefordelingsplan Miljø- og energiets delegerings- og kompetencefordelingsplan Skoleets delegerings- og kompetencefordelingsplan Social- og sundhedsets delegerings- og kompetencefordelingsplan Teknisk s delegerings- og kompetencefordelingsplan eredskabskommissionens delegerings- og kompetencefordelingsplan Forord Hensigten med delegerings- kompetencefordelingsplanen er at skabe et samlet overblik over, hvor kompetencen til at træffe beslutninger i Middelfart Kommune er placeret. Så både politikere, ansatte og andre til enhver tid via kompetencefordelingsplanen kan skaffe sig oplysning om og overblik over, om en sag skal afgøres politisk eller kan afgøres administrativt. Kompetencefordelingsplanen er bygget op således, at den først beskriver kompetenceplanen på Økonomiets område. Derefter kommer de enkelte fags afsnit. Kompetencefordelingsplanen dækker størstedelen af de typiske sager/beslutninger i den kommunale hverdag. praksis vil der opstå sager, hvor administrationen ud fra en vurdering af sagernes principielle karakter/ officielle interesse konkret må vurdere om sagen skal behandles administrativt, i fag (stående ), hos økonomi eller i byrådet. 1

4 Økonomiets delegerings- og kompetencefordelingsplan Sagsområde yråd Økonomi Overordnet Løn- og personalepolitik Delpolitiker fx rygepolitik Med-aftale Uansøgt afsked kommunaldirektører Uansøgt afsked øvrige direktører Uansøgt afsked med øvrige ansatte Kommunaldirektør Overordnet planlægning Kommuneplanlægning/Middelfartplanen gangsætning af lokalplaner Planer for indsatsområder Økonomisk planlægning og styring Principper for styring (mål, ramme effektstyring) Kasse- og regnskabsvæsen Vedtagelse af Kasse- og regnskabsregulativ Godkendelse af Årsregnskab samt revisionsberetninger Godkendelse af regler for økonomisk decentralisering emyndigelse vedr. administration af daglige bankforretninger Principper for anvendt regnskabspraksis Regler for anvisning, attestation, bilagsbehandling, kassefunktion, personlige udlæg, opbevaring af midler, kontrol og afstemning vedr. Tsystemer udget- og bevillingskontrol Godkendelse af regler og tidsplan i forbindelse med budgetlægning Vedtagelse af budget udgetkontrol og bevillingskontrol Tillægs-, anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb Omflytning af budget indenfor et politikområde Ændring eller overførsel mellem politikområder (0-bevillinger) Tidsplan og procedure for regnskabsaflæggelse 2

5 orgers ejendomme fx boligændringer, beboerindskud ejendomsskat herunder rykning Sagsområde yråd Økonomi Pantsætning af fast ejendom Kommunaldirektør Køb og salg Køb og salg af fast ejendom Godkendelse af regler vedr. salg af erhvervsjord efter standard vilkår Godkendelse af regler vedr. salg af parcelhusgrunde efter standard vilkår Salg af erhvervsjord efter standard vilkår Salg af parcelhusgrunde efter standard vilkår Køb samt salg af erhvervsjord efter specielle vilkår Lån og garantiforpligtelser Konvertering af lån indenfor rammerne af den økonomiske politik Optagelse af nye lån Garantistillelse ved konvertering af lån (boligselskaber, selvejende institutioner/ foreninger) Garantistillelse ved optagelse af nye lån (boligselskaber, selvejende institutioner/ foreninger) Leje- og leasingaftaler vedr. indgåelse og ændring Principper for LAG midler Tilskud / ophør af tilskud til foreninger, samarbejdsaftaler Projekter, éngangstilskud til foreninger, samarbejdspartnere vedr. erhverv, handel og turisme Lokal Oprettelse og nedlæggelse af lokal Godkendelse af lokalenes sammensætning Vedtægtsændringer ndretning af kommunens administration Overordnet forvaltningsstruktur Øvrige organisationsændringer Administrationsgrundlag for den kommunale boliganvisning 3

6 Skema A (budget) Skema (licitationsresultater hvis det er i overensstemmelse med skema A) Skema C (byggeregnskaber) Afsatte beløb Låneomlægning Tilladelse til optagelse af lån til forbedringsarbejde/renovering uden kommunal garanti Godkendelse af lejeforhøjelse Gennemgang regnskaber på styringsdialogmøder ehandling af regnskaber som indsendes til efterretning ehandling af sammenlægninger af afdelinger, som indsendes til orientering Aftaler om anvisning af boliger mellem boligorganisationer og Middelfart Kommune Godkendelse af pårørende eller andre der kan varetage svage beboers interesse i afdelingsbestyrelse Sagsområde yråd Økonomi Tilsyn med offentligt støttet boligbyggeri Nybyggeri: Kommunaldirektør Udenlandske kontakter herunder venskabsbysamarbejder Aftale om samarbejder Samarbejde mellem stat og andre kommuner ndgåelse af aftaler og kontrakter om forpligtende samarbejder Drift og indvendig vedligeholdelse af bygninger, anlæg og arealer Retningslinjer for indhentning af tilbud/udbud i forbindelse med vedligeholdelse af bygninger, anlæg og arealer. Administration af vedligeholdelsesmidler efter retningslinjer ygge- og anlægsarbejder (projektforslag, forprojekt og hovedprojekt) 4

7 Sagsområde yråd Økonomi orgerservice ekskl. ydelse tilknyttet beskæftigelsesindsatsen Generelle forudsætninger for borgerbetjening Kompetenceplaner og instrukser for administration af lovpligtige ydelser (pension, bolig) Kompetenceplaner og instrukser for opkrævninger Forretningsgange og instrukser for opgaver der administreres for andre afdelinger/forvaltninger Forretningsgange og instrukser for opgaver der administreres af andre myndigheder Kommunaldirektør Overordnede principper for forsikringsforhold Forretningsgange og instrukser vedr. forsikring ndkøbsfunktioner Godkendelse af indkøbspolitik Udmøntning af indkøbspolitikken Udbud af bank og forsikringsopgaven Udbud af revisionsopgaven Udbud af øvrige vare- og tjenesteydelser Arkiver Arkivinstruks Organisering m.m. T Godkendelse af Tsikkerhedspolitikken Kursus til byrådsmedlemmer kursustilbud, som relaterer sig til byrådspolitikere, men ikke er omfattet af kursusregulativet 5

8 eskæftigelse- arbejdsmarkedsets delegerings- og kompetencefordelingsplan Sagsområde yråd Økonomi Lov om Retssikkerhed og administration Spørgsmål om hjælp skal behandles så hurtigt som muligt. Kommunen fastsætter en frist for, hvor lang tid der må gå inden der træffes en afgørelse. Ansøgeren skal have skriftlig besked, såfremt denne frist ikke forventes overholdt. Senest 2 uger før erhvervsrettet foranstaltning ophører, skal der tages stilling til behov for yderligere foranstaltninger. Mellemkommunal refusion Genvurdering af sager, hvor der er modtaget klage, før de videresendes Lov om Aktiv Socialpolitik Kapitel 1-2 Hjælp til gravid datter, hvor forældrene har forsørgerpligten Hjælp til udenlandske statsborgere ndberetning til Den Sociale Sikringsstyrelse Hjælp under ophold i udlandet Lov om Aktiv Socialpolitik Kapitel 3 Vejledning og opfølgning Vejledning vedr. økonomiske problemer Vejledning kan bestå i oplysninger om, hvordan pgl. kan forbedre mulighederne for arbejde eller uddannelse ehandling af ansøgninger ft. en aktivitetsparat, behandler kommunen sagen efter reglerne der er fastsat efter LA 4 a, stk. 1 og 3, eller integrationslovens 20 c. Tilmelding som ledig Jobnet Opfølgning i kontanthjælpssager, vurdering om andre former for hjælp Opfølgning ledighedsydelse, "skånejob". Lov om Aktiv Socialpolitik Kapitel 4 Uddannelseshjælp og kontanthjælp Vurdering af om ansøger er berettiget til hjælp efter aktivloven Personer under uddannelse - særlig hjælp Personer med visse former for opholdsret Vurdering af om ansøger er til rådighed og udnytter sine uddannelseseller arbejdsmuligheder 6

9 Sagsområde yråd Økonomi Afslag på hjælp over / evilling af hjælp når formålsbestemt formue overstiger kr. Kapitalpensioner / anden opsparing Udmåling af uddannelseshjælp evilling af aktivitetstillæg Udmåling af kontanthjælp Engangshjælp Udmåling af hjælp til ægtefæller evilling af hjælp til særlige persongrupper Fradrag for indtægter, herunder arbejdsindtægter og feriegodtgørelse evilling af særlig støtte Særlig støtte til enlige forsørgere Særlig støtte til deltagerbetaling Udeblivelse fra tilbud - fradrag i hjælpen Udeblivelse jobsamtale, individuel samtale, sygeopf. CV samtale fradrag i hjælpen Manglende tilmelding, undladt at lægge CV og bekræfte - fradrag i hjælpen Nedsættelse af hjælpen Ophør af hjælpen Sanktion ved uberettiget modtagelse af hjælp samtidig med arbejde eller ophold i udlandet Redegørelse ved kontrol ved mistanke om uberettiget modtagelse af hjælpen Lov om Aktiv Socialpolitik kapitel 6 Revalidering Visitation til revalidering og forrevalidering Tilrettelæggelse af revalideringsperioden Udarbejdelse af jobplan eregning og udbetaling af revalideringsydelse Gennemførelse af kontaktforløb Afgørelse om bevarelse af revalideringsydelsen ved sygdom/barsel Ret til ferie Afgørelse om forlængelse af revalideringsperioden udover 5 år Godkendelse af sideløbende arbejde ved revalidering Modregning af arbejdsindtægter Modregning af løbende udbetalinger fra forsikringer og pensionsordninger, herunder løbende udbetalinger af erhvervsevneerstatning Særlig støtte under revalidering Nødvendig merudgift til bolig 7

10 Sagsområde yråd Økonomi Afgørelse om støtte til etablering af selvstændig virksomhed eregning og udbetaling af støtte til etablering af selvst. Virksomhed Eftergivelse af lån Lov om Aktiv Socialpolitik kapitel 6a Ressourceforløbsydelse Udbetaling og beregning af ressourceforløbsydelse etingelser for at modtage ressourceforløbsydelse Personlig kontakt forud for sanktion Sanktioner ved manglende deltagelse i ressourceforløbet m.v. Lov om Aktiv Socialpolitik kapitel 6b Ressourceforløbsydelse til personer i jobafklaringsforløb Udbetaling og beregning af ressourceforløbsydelse etingelser for at modtage ressourceforløbsydelse Sanktioner ved manglende deltagelse i jobafklaringsforløbet m.v. Arbejdsgivers ret til refusion Lov om Aktiv Socialpolitik kapitel 7 Ledighedsydelse Ansøgning, beregning og udbetaling af ledighedsydelse Godkendelse af ferie Opfølgning på rådighedsbetingelserne Afgørelse om sanktion Årlig revurdering Udbetaling af ledighedsydelse(tidl. fleksjobvisiterede/ustøttet beskæf.) Lov om Aktiv Socialpolitik kapitel 11 Udbetaling af hjælp Udbetaling af hjælpen Administration af ydelsen Lov om Aktiv Socialpolitik kapitel 12 tilbagebetaling m.v. administration af ydelsen Lov om Aktiv eskæftigelsesindsats Lov om Aktiv eskæftigelsesindsats kapitel 3 Jobcenterets bistand til at finde arbejde og arbejdskraft istand til at finde arbejde nformation og vejledning i jobcenteret kapitel 4 Virksomhedsservice Lov om Aktiv eskæftigelsesindsats kapitel 4a Digital kommunikation 8

11 Sagsområde yråd Økonomi Tilmelding af arbejdssøgende i jobcentre m.v. kapitel 5 Tilmelding til Jobnet Oplysninger om job og CV kapitel 6 Registrering af CV på jobnet Opfølgning af CV Fastlæggelse af det individuelle kontaktforløb kapitel 7 Kontaktforløb Ret til koordinerende sagsbehandler Særligt vedr. de første samtaler m.v. Særligt vedr. samtale og indsats ifm. kontrolaktioner Udannelsespålæg Systematisk henvisningsforløb Mindre intensiv indsats for visse persongrupper kap. 7a Fritagelse fra pligt til fremmøde og fra pligt til tilbud Tilbudsmuligheder Kap. 8 Jobcentret kan give tilbud Tilbud i udlandet Selvvalgt uddannelse for ledige dagpengemodtagere kap. 8 a Ret til op til 6 ugers selvvalgt uddannelse Jobplan og rehabiliteringsplan kap. 9 Udarbejdelse af jobplan Revidering af jobplan Udarbejdelse af rehabiliteringsplan ntegrationskontrakt Kap. 9 a ntegrationskontrakt Mentorstøtte Kap. 9 b evilling af mentorstøtte Vejledning og opkvalificering Kap. 10 Vejledning og opkvalificering evilling af SU-berettiget uddannelse under 30 årige Virksomhedspraktik og nytteindsats kap. 11 Virksomhedspraktik Nytteindsats/nyttejob Ansættelse med løntilskud kap. 12 Ansættelse med løntilskud Fastsættelse af løntilskuddets størrelse 9

12 Sagsområde yråd Økonomi Ressourceforløb kap. 12 a Visitation til ressourceforløb Udpege koordinerende sagsbehandler Jobafklaringsforløb kap. 12 b Visitation til jobafklaringsforløb Udpege koordinerende sagsbehandler Fleksjob m.v. kap. 13 evilling af fleksjob Opfølgning på fleksjob Vurdering af arbejdsevne/arbejdsintensitet Udbetaling og beregning af fleksløntilskud Støtte i form af tilskud til selvstændig virksomhed (fleksjob) Fastsættelse af løntilskuddets størrelse (fleksjob før 1/1 2013) Fastsættelse af løn og andre arbejdsvilkår (fleksjob før 1/1 2013) ndividuelt kontaktforløb Selvvalgt uddannelse + ret til anden aktør CV på jobnet + CV samtale Arbejdsredskaber, arbejdspladsændringer m.v. max kr. Arbejdsredskaber, arbejdspladsændringer over kr. Fleksjob til selvstændigt erhvervsdrivende (fleksjob før 1/1 2013) Tilbud til ledige selvforsørgende kap. 13 a Ret til tilbud Tilbud til personer under 18 år kap. 13 b Tilbud og tillægsydelser efter konkret vurdering Tilbud til personer omfattet af udd. ordningen for ledige opbrugt dagpengeret kap. 13 c Mulighed for tilbud efter kap 11 el.12 ndsats for personer på midlertidig arb. markedsydelse efter lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. kap. 13 d Kontaktforløb, indsats og tilbud efter kap Tilskud til udgifter til hjælpemidler m.v. kap. 14 Undervisningsmateriale. Hjælpemidler, arbejdsredskaber og arbejdspladsindretninger ved tilbud max kr. Undervisningsmateriale. Hjælpemidler, arbejdsredskaber og arbejdspladsindretninger ved tilbud over kr. Personlig assistance 10

13 Sagsområde yråd Økonomi efordringsgodtgørelse m.v. kap. 15 efordringsgodtgørelse Godtgørelse op til 1000 kr. Ret og pligt til tilbud for dagpengemodtagere kap. 16 Jobcentret skal give tilbud efter kapitel Ret og pligt til tilbud for kontanthjælpsmodtagere kap. 17 Jobcentret skal give tilbud efter kapitel 9b-12. Ret og pligt til tilbud for uddannelseshjælpsmodtagere Jobcentret skal give tilbud efter kapitel 9b-12. Jobrotation kap. 18 Jobrotation Opkvalificering ved ansættelse uden løntilskud Tilskud til hjælpemidler ordinær beskæftigelse max kr. Tilskud til hjælpemidler ordinær beskæftigelse over kr. Lov om Sygedagpenge Ophold og beskatning her i landet kap. 3 Retten til dagpenge Uarbejdsdygtighed kap. 5 Retten til dagpenge Visitation og opfølgning kap. 6 Kategorisering Revisitation og opfølgning værksættelse af nødvendig indsats Opfølgningsplan ved 1. eller 2. samtale udarbejdes og udleveres Gradvis tilbagevenden til arbejdspladsen Videregivelse af oplysninger til anden aktør ortfald af ret til sygedagpenge kap. 7 Medvirker den sygemeldte, bortfald af dagpenge Ret til at afvise behandling Revurderingstidspunkt kap. 8 Revurdering ved 22 uger Revurdering / pensionister Ret til jobafklaringsforløb 11

14 Sagsområde yråd Økonomi Forlængelse af sygedagpengeperioden kap. 9 Forlængelse af sygedagpengeperioden Forlængelse af sygedagpengeperioden - pensionister eskæftigelseskrav kap. 11 eskæftigelseskrav Anmeldelse af sygefravær og dokumentation kap.12 Mulighed for at anmode om lægeerklæringer Aftale om refusion af sygedagpenge ved langvarig eller kronisk sygdom kap. 21 Aftale om refusion af sygedagpenge ved kronisk sygdom Aftale selvstændige ved kronisk lidelse Administration m.v. kap. 27 Tilbagebetaling af uberettiget modtaget sygedagpenge ntegrationsloven Kommunalbestyrelsens opgaver Kap. 2 Overtagelse af integrationsansvaret - modtagelse Overtagelse af integrationsansvaret - ydelse Overtagelse af integrationsansvaret - introduktionsprogram Overdragelse af integrationsopgaver til andre oligplacering af flygtninge kap. 3 CPR- registrering af flygtninge Afgørelse om boligtilbud Anvisning af midlertidig indkvartering, samt fastsættelse og opkrævning af betaling ntegrationsplan kap. 3 a Tilbud om integrationsplan Tilbud om helbredsmæssig vurdering ntroduktionsprogrammet kap. 4 Tilbud om integrationsprogram Tilbud om integrationsprogram, uledsagede børn Tilbud om revalidering og fleksjob i introduktionsperioden Uddannelsespligt til unge under 25 år ntroduktionsprogram mindst 37 timer ntroduktionsprogram anden kommune ndgåelse og udarbejdelse af integrationskontrakt 12

15 Sagsområde yråd Økonomi Opfølgning på integrationskontrakten Henvisning til danskuddannelse Tilbudsmuligheder m.v. Tilskud til udgifter til opkvalificering, introduktion og hjælpemidler ved ansættelse Særligt løntilskudsordning for udlændinge over 55 år ntroduktionsforløb for indvandrere kap. 4a Tilbud om introduktionsforløb jf 21 danskudd. jf 22 kursus i danske samf. forhold, kultur og historie jf. 23 stk 5 tilbud om selvforsørgelse Støtte til vejlederfunktion Pligt til tilmelding som arbejdssøgende, rådighedsvurdering m.v. kap. 5 Tilmelding som ledig på jobnet, registrering af cv, cv samtale m.v. Rådighedsvurdering m.v. gangsættelse og gennemførelse af systematiske henvisningsforløb Pålæg om rådighed ved tilbud om ordinært job Hjælp i særlige tilfælde kap. 6 Afgørelse om nedsættelse eller ophør ved ikke godkendt 18 tilflytning evilling af enkeltudgifter evilling af sygebehandling evilling af hjælp til udgifter til samvær med egen børn under 18 år evilling af hjæp til at forsørge et barn, forældremyndighed tillagt én uden forsørgerpligt evilling af hjælp til flytning Udbetaling af hjælp og tilbagebetaling m.v. kap. 7 evilling, udbetaling og tilbagebetaling af hjælp ndhentning og videregivelse af oplysninger kap. 10 ndhentning og videregivelse af oplysninger 13

16 ørn, kultur- og fritidsets delegerings- og kompetencefordelingsplan Sagsområde yråd Økonomi Dagtilbudsområde Mål, rammer og ansvar for samt tilsyn med dag- fritids- og klubtilbud yrådet skal fastsætte og offentliggøre kommunens mål og rammer for dagtilbud. yrådet fastsætter indsatsområder for dagtilbuddene yrådet skal sikre at der skabes sammenhæng mellem tilbuddene yrådet skal sikre, at der ydes særlig støtte til de børn, der har behov for det yrådet skal offentliggøre oversigt over dagtilbud samt satser for tilskud til privat pasning og pasning af egne børn yrådet skal sørge for det nødvendige antal pladser i dagtilbuddene Op- og nednormering, ændring af pasningstilbudstyperne indenfor budgetrammen yrådet kan beslutte, at der skal være voksne, som barnet kender, når et barn benytter et alternativt dagtilbud på lukkedage yrådet kan delegere kompetencen til at fastlægge lukkedage til forældrebestyrelsen i kommunens institutioner inden for de rammer, der i kommunen er fastsat omkring lukkedage. yrådet skal føre tilsyn med indholdet af tilbuddene efter denne lov samt den måde opgaverne udføres på. yrådet skal fastsætte og offentliggøre rammerne for tilsynet Godkendelse af kvalitets- og udviklingsplan O Læreplaner yrådet skal godkende den pædagogiske læreplan yrådet skal hvert andet år drøfte evalueringerne af læreplanerne og børnemiljøvurderingerne og på baggrund deraf, tage stilling til yderligere handling 14

17 Sagsområde yråd Økonomi Dagtilbudsområde Sprogvurdering og sprogstimulering yrådet har ansvaret for, at der gennemføres en sprogvurdering af alle 3-årige børn i dagtilbud, hvis der er forhold, der giver formodning om behov for sprogstimulering yrådet har ansvaret for, at der gennemføres en sprogvurdering af alle 3-årige børn, der ikke er optaget i dagtilbud yrådet skal gøre familier uden dagtilbud opmærksom på muligheden for dagtilbud yrådet har ansvaret for, at der gives sprogstimulering til de børn, der har behov for dette yrådet har ansvaret for, at der gives sprogstimuleringstilbud på 15 timer om ugen til tosprogede børn, der ikke er i dagtilbud og som vurderes til at have behov for sprogunderstøttende aktiviteter yrådet skal sikre at forældre inddrages i forbindelse med sprogvurderingen og sprogstimuleringen yrådet skal træffe afgørelse om standsning af børneydelsen, hvis forældrene ikke overholder deres pligt til at lade deres barn deltage i sprogvurdering og sprogstimulering, når barnet er blevet vurderet til disse tilbud yrådet har ansvaret for, at føre tilsyn med den sprogstimulering, som forældre selv varetager se. 12 stk.1 Forældrebestyrelse yrådet kan beslutte at medarbejderrepræsentanter i forældrebestyrelser i kommunale daginstitutioner og dagplejen skal have stemmeret yrådet skal sikre at forældre i privatinstitutioner gives indflydelse svarende til forældreindflydelsen i selvejende daginstitutioner svarende til selvejende daginstitutioner yrådet skal sikre forældre til børn i privat dagpleje indflydelse på dagplejens arbejde med børnene yrådet fastsætter, efter udtalelse fra forældrebestyrelserne, vedtægter for styrelsen af de kommunale dagtilbud Vedtægter for styrelsen af selvejende institutioner skal godkendes af yrådet Vedtægter for styrelsen af udliciterede institutioner skal godkendes af yrådet 15

18 Sagsområde yråd Økonomi Frokost i daginstitutioner yrådet kan beslutte at et sundt frokosttilbud indgår som en del af dagtilbudsydelsen i såvel kommunale som private institutioner yrådet træffer afgørelse om, at et barn kan fritages fra frokostmåltidet pga. særlige lægedokumenterede forhold yrådet kan beslutte, at institutioner, der hovedsagelig anvender naturområder for børnenes ophold i daginstitutionen, kan fritages for frokostmåltidet yrådet skal mindst hvert andet år give mulighed for fravalg af frokostmåltid yrådet skal forud for muligheden for fravalg af frokostordning oplyse om den forventede takst for måltidet yrådet fastsætter og offentliggør retningslinjer for forældrenes fravalg af frokostmåltid yrådet kan beslutte, at forældrene ikke kan fravælge frokostmåltidet, hvis det vurderes at være påkrævet af sociale og sundhedsmæssige årsager, i den pågældende daginstitution yrådet skal fastsætte et maksimumsbeløb for forældrenes betaling til forældrearrangerede frokostordninger yrådet kan fastsætte rammer for forældrearrangerede frokost- og madordninger yrådet kan beslutte at ansætte køkkenpersonale til forældrearrangerede frokost- og madordninger yrådet kan tilbyde at administrere forældrearrangerede frokost- og madordninger yrådet kan beslutte at give tilskud til forældrearrangerede madordninger i dagtilbud under hensyn til de pågældende forældres økonomiske forhold Etablering og drift af private dagtilbud yrådet skal godkende privatinstitutioner yrådet fastsætter og offentliggør kriterier for godkendelse yrådet kan tilbagekalde godkendelsen af en privatinstitution yrådet kan opkræve et depositum vedr. ansøgning om godkendelse O 16

19 Sagsområde yråd Økonomi Dagtilbud i private hjem og andre lokaler i børnenes hjemlige miljø Dagtilbud i private hjem kan efter aftale med kommunalbestyrelsen drives af en privat leverandør som privat dagpleje yrådet skal godkende private hjem og andre lokaler til brug for dagpleje yrådet kan beslutte, at flere personer kan modtage op til 10 børn i dagplejen yrådet kan beslutte, at dagplejernes egne børn i samme aldersgruppe, kan indgå som barn i det antal dagplejeren får betaling for Optagelse, pasningsgaranti, plads i anden kommune og opsigelse yrådet skal tilbyde forældre pasningsgaranti i dagtilbud yrådet har pligt til at anvise plads i et alderssvarende dagtilbud yrådet skal fastsætte og offentliggøre retningslinjer for ansøgning om optagelse i dagtilbud yrådet træffer afgørelse om optagelse i et dagtilbud efter 19 stk. 2-4 eller 21 stk. 2 og 3 yrådet kan beslutte at selvejende og udliciterede daginstitutioner og private dagplejere helt eller delvis selv kan træffe afgørelse om optagelse i institutionen yrådet fastsætter og offentliggør retningslinjer for optagelse af børn i dagtilbud yrådet kan beslutte, at ansøgning om plads i dagtilbud skal ske digitalt til det enkelte dagtilbud Plads i dagtilbud i anden kommune yrådet kan beslutte at lukke ventelisten for optagelse af børn fra andre kommuner i et dagtilbud Opsigelse og udmeldelse yrådet skal fastsætte og offentliggøre retningslinjer for udmeldelse af børn i dagtilbud Tilskud til dagtilbud og forældrenes egenbetaling yrådet kan beslutte, at give et tilskud til at nedbringe forældrenes betaling til frokostmåltidet yrådet fastsætter tilskud til privat dagpleje 17

20 Sagsområde yråd Økonomi Tilskud til dagtilbud i anden kommune yrådet kan, når forældre vælger et dagtilbud i en anden kommune, give et ekstra tilskud til at reducere institutionskommunens udgifter eller til at reducere egenbetalingen eller til begge dele Søskendetilskud og fripladstilskud yrådet skal give et behandlingsmæssigt tilskud når et barn med betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne af behandlingsmæssige grunde har ophold i et dagtilbud yrådet skal give et socialpædagogisk fripladstilskud, når ophold i dagtilbud må anses som særligt påkrævet af sociale eller pædagogiske grunde og betalingsspørgsmålet vanskeliggør barnets optagelse eller forbliven i et dagtilbud. yrådet skal give tilskud, når et tosproget barn med behov for sprogstimulering er optaget i et sprogstimuleringstilbud i form af en plads i et dagtilbud på 30 timer om ugen Etablering og drift af private pasningsordninger yrådet skal give tilladelse hvis flere end to børn modtages i private pasningsordninger Godkendelse af den enkelte private dagplejer yrådet skal føre tilsyn med forholdene i private pasningsordninger yrådet kan give tilladelse til, at der kan modtages op til 10 børn, hvis pasningen foretages af flere personer Tilskud til privat pasning yrådet kan beslutte, at der kun gives tilskud til privat pasning i en bestemt del af aldersgruppen yrådet kan beslutte, at give et tilskud til forældre med børn under 24 uger 18

21 Sagsområde yråd Økonomi yrådet kan beslutte at give tilskud til privat pasning til forældre i kombination med, at barnet har plads i et dagtilbud yrådet skal godkende aftalen om privat pasning mellem forældre og den private pasningsordning og føre løbende tilsyn med ordningen. yrådet skal tilbyde at sørge for forældrenes administration af ordningen mod reduktion i tilskuddet yrådet skal fastsætte og offentliggøre retningslinjer for optagelse af børn, når tilskuddet til privat pasning bortfalder yrådet fastsætter tilskuddet til privat pasning. yrådet kan beslutte at forældrene ikke får tilskud til privat pasning, hvis hensynet til barnet taler for, at barnet skal optages i et dagtilbud yrådet kan i særlige tilfælde give tilskud til privat pasning, samtidig med at en forældre modtager barselsdagspenge eller orlovsydelse for samme barn yrådet skal efter ansøgning give et søskendetilskud til forældre med mere end et barn i dagtilbud, fritidshjem, SFO eller privat pasning Tilskud til pasning af egne børn yrådet kan give forældre med børn i alderen 24 uger og indtil skolestart, økonomisk tilskud til pasning af egne børn yrådet kan beslutte, at der kun gives tilskud til forældre med børn i en bestemt aldersgruppe Tilskuddet kan gives for én samlet periode på minimum 8 uger og maksimalt 1 år. yrådet kan beslutte, at fastsætte en længere minimumsperiode og en kortere maksimumsperiode. yrådet fastsætter tilskud til pasning af egne børn yrådet skal oplyse forældrene om retningslinjerne for optagelse i dagtilbud efter tilskudsperiodens udløb yrådet kan beslutte at forældrene ikke kan få tilskud til pasning af egne børn efter 86, hvis byrådet i forbindelse med iværksættelse af hjælpeforanstaltninger efter 52 i 19

22 lov om social service anser det for nødvendigt at et barn er optaget i et dagtilbud. Sagsområde yråd Økonomi Særlige dagtilbud yrådet skal sørge for, at der er det nødvendige antal pladser i særlige dagtilbud til børn, der på grund af betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne har et særligt behov for støtte, behandling m.v., der ikke kan dækkes gennem ophold i et af de almindelige dagtilbud eller fritidshjem efter dagtilbudsloven Andet Orientering om magtanvendelse i dagtilbuddene O Sagsområde yråd Økonomi Familieafdelingen Rådgivning generelt og anonymt Undersøgelse mhp. iværksættelse af foranstaltninger jævnfør kap. 8 Konsulentbistand Familiekonsulent. Praktisk pædagogisk eller anden støtte i hjemmet Familiebehandling i Pusterummet generelt Familiebehandling ved privat praktiserende konsulenter og psykologer Døgnophold for hele familien Aflastningsophold Personlig rådgiverfunktion Kontaktpersonsordning barn/ung eller hele familien Døgnophold for børn og unge på godkendte opholdssteder, på døgninst. og på kostskoler Anbringelse af børn/unge i godkendte plejefamilier og netværksfamilier Følgeudgifter i forbindelse med anbringelse i plejefamilie Supervision til plejefamilier i Pusterummet Supervision til plejefamilier ved ekstern supervisor 20

23 Tilbud til unge i alderen år Praktiktilbud Anden hjælp i og uden for hjemmet Støtte som erstatter en mere indgribende og omfattende foranstaltning efter 52 stk. 3 Støtte der bevirker, at en anbringelse kan undgås Udgifter der kan bidrage til en stabil kontakt mellem forældre og anbragte børn Merudgiftsydelser i forbindelse med forsørgelse af et handicappet barn under 18 år Tabt arbejdsfortjeneste Sagsområde yråd Økonomi Folkeoplysningset Nedsættelse af Folkeoplysningset Vedtægter for Folkeoplysningset Retningslinjer om tilskud til aftensskoler, foreninger og lokaler samt anvisning af lokaler Fritidsforanstaltninger for børn og unge Godkendelse og tilskud til klubber Folkebiblioteker Organisering af kommunens biblioteksvæsen Forsamlingshuse og foreningshuse Retningslinjer for tilskud og drift Museer Tilskud til museer og lokalhistoriske arkiver Ungdomsskoler og ungdomsklubber Organisering af den kommunale ungdomsklub Godkendelse af vedtægter Udarbejdelse af en ungdomsskoleplan Musikskoler og andre musikfaciliteter Organisering af den kommunale musikskole Godkendelse af vedtægter Andre kulturelle opgaver Tilskud til kulturelle opgaver 21

24 Miljø- og energiets delegerings- og kompetencefordelingsplan Sagsområde yråd Økonomi Udvikling og gennemførelse af strategi for "Middelfart den grønne vækstkommune" Strategi Udvikling og gennemførelse Klima og energi Energiplanlægning, mål og strategi nitiativtager til klima- og energiprojekter (klima- og energihensyn indlejres i øvrige planer og politikker) Klimatilpasningsplan Gennemførelse Det åbne lands planlægning Planloven vedr. beliggenhed, skovrejsningsområder, lavbundsarealer, vådområder, naturbeskyttelsesinteresserne, kulturhistoriske bevaringsværdier, sikring af landskabelige bevaringsværdier sikring af geologiske bevaringsværdier, anvendelsen af vandløb, søer og kystvande, arealanvendelsen i kystnærhedszonen placering af anlæg i åbne land offentlighedens adgang til strande, skove, udyrkede arealer mv. Miljømålslov Kommunale handleplaner, naturplanlægning mv. Kvalitetsstyring Kvalitetspolitik Procedurer m.v. Kvalitetsmål VVM for biogasanlæg og vindmøller (husdyrbrug, se herunder vedr. miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug) Screeninger (vurdering af, om et projektet er omfattet af VVMbestemmelserne) Udarbejdelse af VVM (vurdering af virkningen på miljøet) 22

Sagsområde Lovgivning Sagsbehandlingsfrist

Sagsområde Lovgivning Sagsbehandlingsfrist Sagsbehandler: DPLOMM Sagsnr. 710-2011-86176 Dokumentnr. 710-2014-207185 Sagsbehandlingsfrister på det sociale område Godkendt af Byrådet 24. marts 2015 Arbejdsmarkedsområdet Hjælp til personer med kortvarige

Læs mere

Kompetenceplan for. Integrationsloven

Kompetenceplan for. Integrationsloven Kompetenceplan for Integrationsloven Side 1 Symbolforklaring: emærkningsfelt: UDV = eskæftigelses- og Erhvervsudvalg = eslutter SAGS = Sagsbehandler F = Forbereder AFDC = Afdelingschef I = Indstiller GR/

Læs mere

Generel ramme og vejledninger for forældrearrangerede frokostordninger i Vejen Kommune

Generel ramme og vejledninger for forældrearrangerede frokostordninger i Vejen Kommune Generel ramme og vejledninger for forældrearrangerede frokostordninger i Vejen Kommune I henhold til dagtilbudslovens 16b Stk. 5. skal Kommunalbestyrelsen mindst hvert andet år og højst én gang om året

Læs mere

Notat. Bilag 2: Oversigt over det væsentligste indhold af Lov om fleksibel frokostordning m.v. og de tilknyttede forslag

Notat. Bilag 2: Oversigt over det væsentligste indhold af Lov om fleksibel frokostordning m.v. og de tilknyttede forslag Notat Bilag 2: Oversigt over det væsentligste indhold af Lov om fleksibel frokostordning m.v. og de tilknyttede forslag Nedenstående oversigtsskema er udarbejdet ud fra Sundhedsministeriets Orientering

Læs mere

Afdeling: Center Arbejdsmarked. Emne: Kompetenceplan. Funktionsleder. Faglig konsulent

Afdeling: Center Arbejdsmarked. Emne: Kompetenceplan. Funktionsleder. Faglig konsulent Sagsbehandler eskæftigelsesmedarbejder virksomheds Øvrige bevillinger foretages af sagsbehandlerbeskæftigelsesmedarbejdervirksomheds 2c - Kommunen træffer afgørelse om, hvorvidt en ansøger og en sambo

Læs mere

Arbejdsredskaber mv. for personer ansat i fleksjob, skånejob og handicappede personer registreres på funktion 5.41 gruppering 12.

Arbejdsredskaber mv. for personer ansat i fleksjob, skånejob og handicappede personer registreres på funktion 5.41 gruppering 12. Budget- og regnskabssystem 4.5.1 - side 1 Dato: 29. maj 2006 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2006 KONTANTHJÆLP OG AKTIVERING MV. Denne hovedfunktion omfatter udgifter og indtægter vedrørende kontanthjælp efter

Læs mere

Bilag 3 Regnskabsår 2013 Hele kr.

Bilag 3 Regnskabsår 2013 Hele kr. Regnskabsår 2013 Hele kr. budget Arbejdsmarkedsudvalget i alt Social sikring Udgifter uden overførselsadgang Positive tal = mindreudgifter 126.073.002 301.444.717 175.371.715 42 3.130.205 Negative tal

Læs mere

Kompetenceplan. Lov om aktiv socialpolitik

Kompetenceplan. Lov om aktiv socialpolitik Kompetenceplan Lov om aktiv socialpolitik Side 1 Symbolforklaring: emærkningsfelt: UDV = eskæftigelses og Erhvervsudvalg DIR = Direktør = eslutter SAGS = Sagsbehandler F = Forbereder AFDC = Afdelingschef

Læs mere

Afdeling: Center arbejdsmarked. Emne: Kompetenceplan

Afdeling: Center arbejdsmarked. Emne: Kompetenceplan JOCENTER REILD LOV OM EN AKTIV ESKÆFTIGELSESINDSATS eskæftigelsesmedarbejder /virksomheds 21 b stk. 3 5 Jobcentret skal ved første samtale pålægge en person der er omfattet af 2 nr. 12 eller 13 at søge

Læs mere

Byrådet har på møde den 17. april 2013 vedtaget følgende frister for sagsbehandling på det sociale område

Byrådet har på møde den 17. april 2013 vedtaget følgende frister for sagsbehandling på det sociale område Byrådet har på møde den 17. april 2013 vedtaget følgende frister for sagsbehandling på det sociale område Byrådet har fastsat en række frister for, hvor lang tid der må gå, inden der er truffet afgørelse

Læs mere

SAGSBEHANDLINGSFRISTER PÅ DET SOCIALE OMRÅDE I LOLLAND KOMMUNE (Gældende fra 1. januar 2014) ANSVARLIGT SEKTOROM- RÅDE

SAGSBEHANDLINGSFRISTER PÅ DET SOCIALE OMRÅDE I LOLLAND KOMMUNE (Gældende fra 1. januar 2014) ANSVARLIGT SEKTOROM- RÅDE Lov om social pension Udvidet helbredstillæg, udskrivning af helbredskort Borgerservice Beslutning om overgang til behandling på det foreliggende grundlag Beslutning om overgang til behandling efter reglerne

Læs mere

Foreløbig ankestatistik for afgørelser på social- og beskæftigelsesområdet i 2014

Foreløbig ankestatistik for afgørelser på social- og beskæftigelsesområdet i 2014 Ankestyrelsens statistikker Foreløbig ankestatistik for afgørelser på social- og beskæftigelsesområdet i 2014 Årsstatistik 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Kort beskrivelse af opgørelsen 2 2 Forklaring

Læs mere

Godkendelseskriterier ved oprettelse af en privat daginstitution

Godkendelseskriterier ved oprettelse af en privat daginstitution December 2013 Godkendelseskriterier ved oprettelse af en privat daginstitution Private leverandører kan efter lov om dag-, fritids-, og klubtilbud m.v. til børn og unge(dagtilbudsloven) oprette og drive

Læs mere

Sagsbehandlingsfrister i Silkeborg Kommune fordelt på afdelinger

Sagsbehandlingsfrister i Silkeborg Kommune fordelt på afdelinger Sagsbehandlingsfrister i Silkeborg Kommune fordelt på afdelinger Oversigt over sagsbehandlingsfrister på det sociale Kommunen skal behandle ansøgninger om hjælp på det sociale så hurtigt som muligt (lov

Læs mere

Orientering om 37. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner

Orientering om 37. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner Til samtlige kommuner Sagsnr. 2015-5789 Doknr. 259123 Dato 01-09-2015 Orientering om 37. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner Kapitel 3 og 4 Hovedkonto 0-6 1. Ændringer af

Læs mere

Sagsbehandlingstider 2015

Sagsbehandlingstider 2015 Område Afdeling Lov Tid Sekretariat og Digitalisering Borgmesterklager/henvendelser Sekretariat og digitalisering 7 dage Danske vielser (fra modtagelse af ægteskabserklæringsering Sekretariat og digitali-

Læs mere

Underbilag 2.15 Oversigt over ydelsesarter Kommunernes Ydelsessystem

Underbilag 2.15 Oversigt over ydelsesarter Kommunernes Ydelsessystem Underbilag 2.15 Oversigt over ydelsesarter Kommunernes Ydelsessystem INSTRUKTION TIL TILBUDSGIVER Underbilaget er en del af bilag 2. Se bilag 2 for yderligere instruktion. Tilbudsgiver skal ikke udfylde

Læs mere

TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28)

TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28) Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.2 - side 1 Dato: Maj2015 Ikrafttrædelsesår: Budget 2016 TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28) 5.28.20 Opholdssteder for børn og unge På denne funktion

Læs mere

Økonomisk friplads til dagpleje/daginstitution/skolefritidsordning 2012

Økonomisk friplads til dagpleje/daginstitution/skolefritidsordning 2012 Økonomisk friplads til dagpleje/daginstitution/skolefritidsordning 2012 Husstandsindkomst: Der betales: Kr. 156.301 og derunder 0% Kr. 156.301 159.765 5% Kr. 159.766 485.499 Indenfor dette interval forhøjes

Læs mere

C. Privatinstitutionen skal årligt udarbejde en rapport om årets virksomhed og en plan for det kommende

C. Privatinstitutionen skal årligt udarbejde en rapport om årets virksomhed og en plan for det kommende Godkendelseskriterier for privatinstitutioner 1. Lovgivningen: Den private leverandør skal dokumentere, at privatinstitutionen lever op til: A. Dagtilbudslovens formålsbestemmelse, Kapitel 1, 1. Formålet

Læs mere

Skive Kommunes godkendelseskriterier for oprettelse og drift af privatinstitutioner i Skive Kommune

Skive Kommunes godkendelseskriterier for oprettelse og drift af privatinstitutioner i Skive Kommune Skive Kommunes godkendelseskriterier for oprettelse og drift af privatinstitutioner i Skive Kommune Indholdsfortegnelse Indledning 5 Lovgivning m.v. 5 Kommunale politikker og retningslinjer 5 Optagelse

Læs mere

Syddjurs Kommune - Leverandørkrav private daginstitutioner 2012. Leverandørkrav for private daginstitutioner i Syddjurs Kommune 2012

Syddjurs Kommune - Leverandørkrav private daginstitutioner 2012. Leverandørkrav for private daginstitutioner i Syddjurs Kommune 2012 Leverandørkrav for private daginstitutioner i Syddjurs Kommune 2012 Godkendt af byrådet den 29. marts 2012 (pt. forventet dato) Internt Sagsnr. 12/7052 Ikrafttrædelse med virkning fra datoen for godkendelsen

Læs mere

Oversigt over svarfrister ved ydelser indenfor forskellige målgrupper/områder:

Oversigt over svarfrister ved ydelser indenfor forskellige målgrupper/områder: Svarfrister i Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen Her kan du læse, hvornår du kan forvente svar fra Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen i Aalborg Kommune på en ansøgning om en bestemt ydelse. Om

Læs mere

DAGTILBUD OG SKOLE. Delegationsplanen er opbygget med følgende kolonner: Sagsområde BY ØK BUU RNB A Lovgrundlag/administrationsgrundlag.

DAGTILBUD OG SKOLE. Delegationsplanen er opbygget med følgende kolonner: Sagsområde BY ØK BUU RNB A Lovgrundlag/administrationsgrundlag. Delegationsplanen er opbygget med følgende kolonner: Sagsområde En række kolonner for yråd, Økonomiudvalg, ørne- og ssudvalg, råd/nævn/bestyrelser samt Administrationen (her noteres, hvor kompetencen ligger)

Læs mere

ORIENTERING OM ÆNDRINGER I "BUDGET- OG REGNSKABSSYSTEM FOR KOMMUNER OG AMTSKOMMUNER"

ORIENTERING OM ÆNDRINGER I BUDGET- OG REGNSKABSSYSTEM FOR KOMMUNER OG AMTSKOMMUNER Til samtlige kommuner og amtskommuner m.fl. Dato: 2. februar 2000 Kontor: 1. økonomiske kontor J. nr.: 2000/1561-8 Sagsbeh.: kst Fil-navn: I:kst\orientering\ febraur.2000.(18) ORIENTERING OM ÆNDRINGER

Læs mere

Kvalitetsstandard for forsikrede ledige i Norddjurs Kommune

Kvalitetsstandard for forsikrede ledige i Norddjurs Kommune Kvalitetsstandard for forsikrede ledige i Norddjurs Kommune Norddjurs Kommune Godkendt af Kommunalbestyrelsen XXX 2014 Indhold Indledning... 2 Tilmelding som arbejdssøgende... 2 Råd og vejledning om job

Læs mere

Orientering om ændringer i "Budget- og regnskabssystem for kommuner og amtskommuner."

Orientering om ændringer i Budget- og regnskabssystem for kommuner og amtskommuner. Til samtlige kommuner og amtskommuner m.fl. Dato: 19. marts 1998 Kontor: 1. Økonomiske kontor J. nr.: 1997/1561-3 Sagsbeh.: mje Fil-navn: I: orientering marts 1998 Orientering om ændringer i "Budget- og

Læs mere

Rammer, tidsfrister og retningslinjer for frokostordning i daginstitutioner i Ringsted Kommune

Rammer, tidsfrister og retningslinjer for frokostordning i daginstitutioner i Ringsted Kommune Rammer, tidsfrister og retningslinjer for frokostordning i daginstitutioner i Ringsted Kommune Loven om fleksible frokostordninger træder i kraft d. 1. januar 2011. Lover giver kommunerne pligt til at

Læs mere

Reglerne på det sociale område

Reglerne på det sociale område Reglerne på det sociale område Indhold Som arbejdsgiverrepræsentant i et koordinationsudvalg skal man ikke have kendskab til den sociale lovgivning i detaljer. Derimod kan det være en fordel at kende til

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om social service

Bekendtgørelse af lov om social service Bekendtgørelse af lov om social service Herved bekendtgøres lov om social service, jf. lovbekendtgørelse nr. 280 af 5. april 2005, med de ændringer, der følger af 3 i lov nr. 327 af 18. maj 2005, lov nr.

Læs mere

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258 53 A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 25.119-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 Heraf refusion -60-60 -60-60 Jordforsyning 0022 276-979 276-979 276-979 276-979

Læs mere

Budget 2007. Budgetoplæg (i mio.kr.)

Budget 2007. Budgetoplæg (i mio.kr.) for Generelle bemærkninger På nuværende tidspunkt er budgetmaterialet i 2006 pris men til budgetseminaret d. 24. august vil tallene foreligge i pris. På arbejdsmarkedsudvalgets område er næsten alle udgiftsposter

Læs mere

Godkendelseskriterier for oprettelse og drift af privatinstitution i Esbjerg Kommune

Godkendelseskriterier for oprettelse og drift af privatinstitution i Esbjerg Kommune Godkendelseskriterier for oprettelse og drift af privatinstitution i Esbjerg Kommune Godkendelseskriterierne er revideret i Børn & Familieudvalget 02./10. 2014 Telefon 76 16 16 16 b-k@esbjergkommune.dk

Læs mere

FOREDRAG 11.10.2012 I BEDRE PSYKIATRI OM SOCIALLOVGIVNING M.V. SPECIELT FOR PSYKISK SYGE

FOREDRAG 11.10.2012 I BEDRE PSYKIATRI OM SOCIALLOVGIVNING M.V. SPECIELT FOR PSYKISK SYGE I Præsentation A Uddannelse B Beskæftigelse C Personlig Baggrund D Funktion i Bedre Psykiatri II Grundloven Den personlige frihed er ukrænkelig - 71, stk. 1, nr.2 A Frihedsberøvelse ved dom B Administrativ

Læs mere

JOBCENTER. Sygedagpenge. Førtidspension. Jobafklaringsforløb. Fleksjob eller. Ordinært arbejde. Ressourceforløb

JOBCENTER. Sygedagpenge. Førtidspension. Jobafklaringsforløb. Fleksjob eller. Ordinært arbejde. Ressourceforløb JOBCENTER Ressourceforløb Førtidspension Fleksjob eller Sygedagpenge Jobafklaringsforløb Ordinært arbejde Privatpraktiserende socialrådgiver Susanne Koch Larsen Aktiviteter inden første opfølgning (inden

Læs mere

NOTAT. Oversigt over sagsbehandlingsfrister på det sociale område med ændringsforslag. Sagsbehandlingsfrist. Ansvarligt center eller afdeling

NOTAT. Oversigt over sagsbehandlingsfrister på det sociale område med ændringsforslag. Sagsbehandlingsfrist. Ansvarligt center eller afdeling NOTAT Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk D 4646 4725 Oversigt over sagsbehandlingsfrister på det sociale område med ændringsforslag Dato: September 2012 J.nr.:

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om social service

Bekendtgørelse af lov om social service Lovbekendtgørelse nr. 906 af 26. september 2005 Bekendtgørelse af lov om social service Herved bekendtgøres lov om social service, jf. lovbekendtgørelse nr. 280 af 5. april 2005, med de ændringer, der

Læs mere

Reformer og Rummelighed. Vejledningsjura. Jannie Dyring Mobil: 23 42 82 49 E-mail: jd@i-ku.dk

Reformer og Rummelighed. Vejledningsjura. Jannie Dyring Mobil: 23 42 82 49 E-mail: jd@i-ku.dk Reformer og Rummelighed Vejledningsjura Jannie Dyring Mobil: 23 42 82 49 E-mail: jd@i-ku.dk Kontanthjælpsreformen Grundlag og baggrund for reformen Målgrupper i LAB 2 Uddannelseshjælp og kontanthjælp efter

Læs mere

FORSØRGELSE AF VOKSNE. Indhold. Ændringer siden seneste udgave (August 2014) er understreget og indarbejdet

FORSØRGELSE AF VOKSNE. Indhold. Ændringer siden seneste udgave (August 2014) er understreget og indarbejdet Ændringer siden seneste udgave (August 2014) er understreget og indarbejdet Love Aktivlov: Lov nr. 455 af 10/6 1997 om aktiv socialpolitik, jf. lovbekendtgørelse nr. 1193 af 13/11 2014 ændret ved:..............................

Læs mere

Godkendelseskriterier for oprettelse af private institutioner

Godkendelseskriterier for oprettelse af private institutioner Godkendelseskriterier for oprettelse af private institutioner Kriterier for godkendelse af private leverandører af dagtilbud i Ringsted Kommune, jf. Dagtilbudslovens 19 og 20. Børne- og Kulturforvaltningen

Læs mere

Lovændringer med ikrafttræden 01.08.09 Der sker pr. 01.08.09 forskellige lovændringer som følge af

Lovændringer med ikrafttræden 01.08.09 Der sker pr. 01.08.09 forskellige lovændringer som følge af Lovændringer med ikrafttræden 01.08.09 Der sker pr. 01.08.09 forskellige lovændringer som følge af Samling af indsatsen og finansieringsansvaret for forsikrede lediges ret til selvvalgt uddannelse under

Læs mere

Oversigt over sagsbehandlingsfrister for Erhvervs- og Borgerservice 2014

Oversigt over sagsbehandlingsfrister for Erhvervs- og Borgerservice 2014 Oversigt over sagsbehandlingsfrister for Erhvervs- og Borgerservice 2014 EMNE Lov om individuel boligstøtte Beboerindskudslån 54-55 Erhvervs- og Borgerservice Borgerservice 1 uge Lov om lån til betaling

Læs mere

Budget 2013 Udvalget for Job & Arbejdsmarked

Budget 2013 Udvalget for Job & Arbejdsmarked Udvalget for Job & Arbejdsmarked U d v a l g e t f o r J o b & A r b e j d s m a r k e d Side 261 Bevillingsoversigt ( -priser) overslag overslag overslag 5 UDVALGET FOR 159.275 157.855 158.067 157.362

Læs mere

Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og lov om aktiv socialpolitik

Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og lov om aktiv socialpolitik LOV nr. 239 af 27/03/2006 (Gældende) Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og lov om aktiv socialpolitik (Pligt for unge under 25 år til at tage en uddannelse, supplering af udlændinges

Læs mere

Oversigt over. beskæftigelsesordninger. Møde med næstformænd i MED

Oversigt over. beskæftigelsesordninger. Møde med næstformænd i MED Oversigt over beskæftigelsesordninger Møde med næstformænd i MED Den 17. og 18. marts 2014 Oversigt over beskæftigelsesordninger Foreløbigt arbejdspapir I oversigten gennemgås skematisk hovedparten af

Læs mere

Udkast til. Styrelsesvedtægt for daginstitution med forældrebestyrelser og afdelingsråd i Ringsted Kommune

Udkast til. Styrelsesvedtægt for daginstitution med forældrebestyrelser og afdelingsråd i Ringsted Kommune Udkast til Styrelsesvedtægt for daginstitution med forældrebestyrelser og afdelingsråd i Ringsted Kommune Forældrebestyrelsen 1. Forældrebestyrelsens sammensætning Forældrebestyrelsen består af formændene

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af integrationsloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af integrationsloven og forskellige andre love Til lovforslag nr. L 187 Folketinget 2009-10 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 25. maj 2010 Forslag til Lov om ændring af integrationsloven og forskellige andre love (Udvidelse af personkredsen,

Læs mere

VELKOMMEN TIL EN EKSPRESS-TUR GENNEM BESKÆFIGELSESLOVGIVNINGEN. SOCIALRÅDGIVER SUSANNE OBEL FRYDKJÆR. Kræftens Bekæmpelse maj 2015

VELKOMMEN TIL EN EKSPRESS-TUR GENNEM BESKÆFIGELSESLOVGIVNINGEN. SOCIALRÅDGIVER SUSANNE OBEL FRYDKJÆR. Kræftens Bekæmpelse maj 2015 VELKOMMEN TIL EN EKSPRESS-TUR GENNEM BESKÆFIGELSESLOVGIVNINGEN. SOCIALRÅDGIVER SUSANNE OBEL FRYDKJÆR Kræftens Bekæmpelse maj 2015 Kronikertilskud Stort, varigt og fagligt veldokumenteret behov for tilskudsberettiget

Læs mere

Vilkår for oprettelse og drift af privatinstitutioner i Viborg Kommune

Vilkår for oprettelse og drift af privatinstitutioner i Viborg Kommune Vilkår for oprettelse og drift af privatinstitutioner i Viborg Kommune Indholdsfortegnelse: Indledning... 2 Optagelsesregler... 2 Opgaven / kvalitetskrav... 3 Underretningspligt... 3 Støtteressourcer...

Læs mere

Frister for sagsbehandlingstider i Stevns Kommune

Frister for sagsbehandlingstider i Stevns Kommune Frister for sagsbehandlingstider i Stevns Kommune Generelt om sagsbehandlingsfrister God forvaltningsskik Alle henvendelser til kommunen besvares/behandles hurtigst muligt. Retssikkerhedsloven Ifølge Retssikkerhedslovens

Læs mere

Kapitel 16 Ret og pligt til tilbud for personer, der modtager dagpenge efter lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Kapitel 16 Ret og pligt til tilbud for personer, der modtager dagpenge efter lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. 1 of 34 27/09/2010 10:54 Oversigt (indholdsfortegnelse) LBK nr 1428 af 14/12/2009 Gældende Offentliggørelsesdato: 23-12-2009 Beskæftigelsesministeriet Vis mere... Kapitel 1 Formål Kapitel 2 Målgrupper,

Læs mere

Kravspecifikation for godkendelse af private daginstitutioner i Hillerød Kommune

Kravspecifikation for godkendelse af private daginstitutioner i Hillerød Kommune Kravspecifikation for godkendelse af private daginstitutioner i Hillerød Kommune Indledning Hillerød Kommune har udarbejdet følgende kravspecifikation / kriterier for godkendelse af private daginstitutioner.

Læs mere

KVALITETSSTANDARD PASNING AF NÆRTSTÅENDE MED ALVORLIG SYGDOM

KVALITETSSTANDARD PASNING AF NÆRTSTÅENDE MED ALVORLIG SYGDOM Sundhed og Omsorg KVALITETSSTANDARD PASNING AF NÆRTSTÅENDE MED ALVORLIG SYGDOM Norddjurs Kommune Østergade 36 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk KVALITETSSTANDARD Indhold 1LOVGRUNDLAG... 3 2.KVALITETSSTANDARD...

Læs mere

BESKÆFTIGELSESINDSATS. Indhold. Ændringer siden seneste udgave (Februar 2015) er understreget og indarbejdet. [ ] = Ikke optrykt.

BESKÆFTIGELSESINDSATS. Indhold. Ændringer siden seneste udgave (Februar 2015) er understreget og indarbejdet. [ ] = Ikke optrykt. Ændringer siden seneste udgave (Februar 2015) er understreget og indarbejdet. [ ] = Ikke optrykt. Love [Kommunefinansieringslov: Lov nr. 994 af 30/8 2015 om kommunernes finansiering af visse offentlige

Læs mere

FORTEGNELSE OVER BEMYNDIGELSER TIL BORGMESTER, UDVALG OG ADMINISTRATION.

FORTEGNELSE OVER BEMYNDIGELSER TIL BORGMESTER, UDVALG OG ADMINISTRATION. FORTEGNELSE OVER BEMYNDIGELSER TIL BORGMESTER, UDVALG OG ADMINISTRATION. Opgavefordelingen mellem de politiske bestyrelser og udvalg fremgår af Styrelsesloven og Brøndby Kommunes Styrelsesvedtægt. Forvaltningen

Læs mere

Udvalg Socialudvalget

Udvalg Socialudvalget MÅL OG RAMMEBESKRIVELSE Bevillingsområde 50.50 Dagtilbud til 0-5-årige Udvalg Socialudvalget Afgrænsning af bevillingsområdet Bevillingsområdet omfatter udgifter og indtægter vedrørende dagtilbud til børn

Læs mere

Budget- og regnskabssystem 4.5.10 - side 1

Budget- og regnskabssystem 4.5.10 - side 1 Budget- og regnskabssystem 4.5.10 - side 1 Dato: 29. maj 2006 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2006 SYGEDAGPENGE 5.71 Sygedagpenge På denne funktion registreres alle udgifter og indtægter vedrørende sygedagpenge,

Læs mere

Jobcenter Nordfyn. Vesterled 8 5471 Søndersø. Tlf. 64 82 82 30. Fax. 64 82 82 40. jobcenter@nordfynskommune.dk. www.jobnet.dk

Jobcenter Nordfyn. Vesterled 8 5471 Søndersø. Tlf. 64 82 82 30. Fax. 64 82 82 40. jobcenter@nordfynskommune.dk. www.jobnet.dk Jobcenter Nordfyn Vesterled 8 5471 Søndersø Tlf. 64 82 82 30 Fax. 64 82 82 40 jobcenter@nordfynskommune.dk www.jobnet.dk Indholdsfortegnelse Virksomhedspraktik. 1 Løntilskud i private virksomheder 2 Løntilskud

Læs mere

Godkendelseskriterier Dagtilbud

Godkendelseskriterier Dagtilbud SOLRØD KOMMUNE OMRÅDE/AFDELING Godkendelseskriterier Dagtilbud Oktober 2012 Godkendt af Byrådet 17. september 2012. Indhold Baggrund... 1 Ansøgning... 1 Depositum... 2 Driftsgaranti... 2 Forsyningspligt...

Læs mere

Lov om social service

Lov om social service Lov nr. 573 af 24. juni 2005 Lov om social service VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov: Socialmin.,

Læs mere

Notat. Til: Fra: 11-10-2011 Sags Id. 727-2011-25002

Notat. Til: Fra: 11-10-2011 Sags Id. 727-2011-25002 Notat Til: Fra: Byrådsservice Rådhusgade 3 8300 Odder Tlf. 8780 3333 www.odder.dk Notat til sagen: Reglerne for fripladstilskud Retsgrundlag: Lovbekendtgørelse nr. 314 af 11. april 2011 om dag-, fritids-

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget i alt 645.060-211.591 00.32 Fritidsfaciliteter 2.441-2.265 På denne hovedfunktion registreres udgifter og indtægter vedr. drift og anlæg af fritidsfaciliteter 00.32.35 Andre fritidsfaciliteter 2.441-2.265

Læs mere

Integrationskontrakt

Integrationskontrakt Integrationskontrakt Vedrørende Cpr.nr. Grundoplysninger ved modtagelsen Dato for kommunalbestyrelsens overtagelse af integrationsansvaret: Tidspunkt for påbegyndelse af introduktionsforløb: I. Opholdsoplysninger

Læs mere

Kasse- og Regnskabsregulativ for Middelfart Kommune

Kasse- og Regnskabsregulativ for Middelfart Kommune Kasse- og Regnskabsregulativ for Middelfart Kommune Regulativet er udarbejdet i henhold til Styrelseslovens 42, stk. 7. Indholdsfortegnelse 1 GENERELLE FORVALTNINGSBESTEMMELSER... 3 1.1 Indledning... 3

Læs mere

Oversigt over ny og nuværende udvalgssammensætning mv. version 2 Sag: 00.00.00-A00-26-09 Fællessekretariatet 29-11-2013

Oversigt over ny og nuværende udvalgssammensætning mv. version 2 Sag: 00.00.00-A00-26-09 Fællessekretariatet 29-11-2013 Oversigt over ny og nuværende udvalgssammensætning mv. version 2 Sag: 00.00.00-A00-26-09 Fællessekretariatet 29-11-2013 I nedenstående skema er det illustreret hvilke opgaveområder, der er flyttet fra

Læs mere

Retningslinjer for pladsanvisning. Børn og Undervisning

Retningslinjer for pladsanvisning. Børn og Undervisning Retningslinjer for pladsanvisning Børn og Undervisning INDHOLDSFORTEGNELSE: RETNINGSLINJER FOR PLADSANVISNING:...3 PASNINGSGARANTI:...3 PASNINGSOMRÅDE:...3 OPSKRIVNING TIL VENTELISTE:...4 ANVISNING AF

Læs mere

Aftale om ramme for det lokale samarbejde mellem jobcentre, FTForganisationer

Aftale om ramme for det lokale samarbejde mellem jobcentre, FTForganisationer Den 16. april 2010 Aftale om ramme for det lokale samarbejde mellem jobcentre, FTForganisationer og FTF a-kasser KL/FTF-udmeldingen af 24. juni 2009 indeholder tre samarbejdskoncepter, hvor KL og FTF anbefaler,

Læs mere

FLEKSJOB OG LEDIGHEDSYDELSE

FLEKSJOB OG LEDIGHEDSYDELSE Kilde: jobindsats.dk Fleksjob: og Fleksjob - 2008 www.finkelstein.dk Hele landet 2004 2005 2006 2007 37.101 36.146 44.197 42.969 49.416 47.996 53.449 51.924 Anm.: Et tæller med, blot det har været i gang

Læs mere

Godkendelseskriterier for daginstitutioner der drives af private leverandører som privatinstitution i Svendborg Kommune

Godkendelseskriterier for daginstitutioner der drives af private leverandører som privatinstitution i Svendborg Kommune for daginstitutioner der drives af private leverandører som privatinstitution i Svendborg Kommune April 2014 Udarbejdet af Børn og Unge Dagtilbudsafdelingen Godkendt i Udvalget for Børn og Unge den 8.

Læs mere

Vejledning om aktivering

Vejledning om aktivering Vejledning om aktivering April 2008 Indhold Forord 3 Ydelsesperiode side 4 Jobplan side 4 - Tilbud i jobplan side 6 - Vejledening og opkvalificering side 6 - SU - berettiget uddannelse side 6 - Kursus

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om social service

Bekendtgørelse af lov om social service Lovbekendtgørelse nr. 58 af 18. januar 2007 Bekendtgørelse af lov om social service Herved bekendtgøres lov om social service, jf. lovbekendtgørelse nr. 929 af 5. september 2006, med de ændringer, der

Læs mere

Indkomstoverførsler 393.721.000-125.720.900 268.000.100 Børn-, Unge- og Kulturudvalget 13.917.700-7.014.800 6.902.900

Indkomstoverførsler 393.721.000-125.720.900 268.000.100 Børn-, Unge- og Kulturudvalget 13.917.700-7.014.800 6.902.900 Indkomstoverførsler 99 Indkomstoverførsler 393.721.000-125.720.900 268.000.100 13.917.700-7.014.800 6.902.900 Indkomstoverførsler 3901050001 13.917.700-7.014.800 6.902.900 Sociale formål 055772 13.917.700-7.014.800

Læs mere

Syddjurs Kommune Lov- og cirkulæreprogram 26. juni 2014. Side 1 af 4

Syddjurs Kommune Lov- og cirkulæreprogram 26. juni 2014. Side 1 af 4 Syddjurs Kommune Lov- og cirkulæreprogram 26. juni 2014 1 of 10 Ministerie Lov- og cirkulæreændringer, hele kr. 2015 2016 2017 2018 Økonomi og Bekendtgørelse om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelsen

Læs mere

Fra ung til voksen Informationspjece for forældre til unge med særlige behov

Fra ung til voksen Informationspjece for forældre til unge med særlige behov Fra ung til voksen Informationspjece for forældre til unge med særlige behov Kære forældre For et menneske er livet fyldt med spændende overgange. Man starter i børnehave, går fra børnehave til skole og

Læs mere

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Forord I denne pjece kan du læse om dine muligheder, rettigheder og pligter, når du bliver syg og uarbejdsdygtig. Og hvordan du hos CEB kan finde støtte til at vende

Læs mere

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Forord At være aktivt sygemeldt I denne pjece kan du læse om dine muligheder, rettigheder og pligter, når du bliver syg og uarbejdsdygtig. Og hvordan du hos CEB kan

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og flere andre love

Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og flere andre love Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og flere andre love (Ny sygedagpengemodel med tidlig opfølgning og indsats, jobafklaringsforløb, arbejdsløshedsdagpenge

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om ændring af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven)

Forslag. Lov om ændring af lov om ændring af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven) Fremsat den {FREMSAT} af socialminister Benedikte Kiær Forslag til Lov om ændring af lov om ændring af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven) (Fleksibel frokostordning

Læs mere

Et nyt arbejdsliv. O r l ov til børnepasning. A r b e j d s m a r k e d s t y r e l s e n

Et nyt arbejdsliv. O r l ov til børnepasning. A r b e j d s m a r k e d s t y r e l s e n Et nyt arbejdsliv O r l ov til børnepasning A r b e j d s m a r k e d s t y r e l s e n Orlov til børnepasning Orlov til børnepasning giver forældre til børn under 9 år mulighed for at få orlov i en periode

Læs mere

Syddjurs Kommune Lov- og cirkulæreprogram 26. juni 2014. Side 1 af 4

Syddjurs Kommune Lov- og cirkulæreprogram 26. juni 2014. Side 1 af 4 Syddjurs Kommune Lov- og cirkulæreprogram 26. juni 2014 1 of 11 Ministerie Lov- og cirkulæreændringer, hele kr. 2015 2016 2017 2018 Økonomi og Bekendtgørelse om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelsen

Læs mere

ARBEJDSMARKEDSFORANSTALTNINGER (68)

ARBEJDSMARKEDSFORANSTALTNINGER (68) Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.9 - side 1 Dato Januar 2015 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2015 ARBEJDSMARKEDSFORANSTALTNINGER (68) 5.68.90 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats

Læs mere

KVALITETSSTANDARD BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE BPA SERVICELOVENS 95

KVALITETSSTANDARD BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE BPA SERVICELOVENS 95 Sundhed og Omsorg KVALITETSSTANDARD BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE BPA SERVICELOVENS 95 Norddjurs Kommune Østergade 36 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk KVALITETSSTANDARD Indhold 1. INDLEDNING...

Læs mere

Aftale om forpligtende samarbejde. Delaftale 5 Sociale Personsager. Den 6. april 2006 Dragør j.nr. 00.01.A.09

Aftale om forpligtende samarbejde. Delaftale 5 Sociale Personsager. Den 6. april 2006 Dragør j.nr. 00.01.A.09 Dragør Kommune Tårnby Kommune Aftale om forpligtende samarbejde Delaftale 5 Sociale Personsager Den 6. april 2006 Dragør j.nr. 00.01.A.09 Forord Dragør og Tårnby kommunalbestyrelser indgik i december 2004

Læs mere

Støtte når man har et barn med Prader-Willi syndrom

Støtte når man har et barn med Prader-Willi syndrom Støtte når man har et barn med Prader-Willi syndrom Brogården 27. september 2014 Gitte Madsen Socialrådgiver - handicapkonsulent 1 Afgørelser En afgørelse kan gives både mundtligt og skriftligt, den skal

Læs mere

Kriterier for godkendelse Privatinstitutioner i Langeland Kommune Efter 19 20 i Dagtilbudsloven

Kriterier for godkendelse Privatinstitutioner i Langeland Kommune Efter 19 20 i Dagtilbudsloven Kriterier for godkendelse Privatinstitutioner i Langeland Kommune Efter 19 20 i Dagtilbudsloven Lovgivning og standarder på området Oprettelse af privatinstitutioner vil ske efter 19 20 i Dagtilbudsloven.

Læs mere

FORORD 3 ERNÆRINGSMÆSSIGE RAMMER FOR ET SUNDT FROKOSTMÅLTID 4 FORVENTET PRISNIVEAU 5 RETNINGSLINIER FOR FRAVALG AF FROKOSTMÅLTID 6

FORORD 3 ERNÆRINGSMÆSSIGE RAMMER FOR ET SUNDT FROKOSTMÅLTID 4 FORVENTET PRISNIVEAU 5 RETNINGSLINIER FOR FRAVALG AF FROKOSTMÅLTID 6 Frokostmåltid i daginstitutioner 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD 3 ERNÆRINGSMÆSSIGE RAMMER FOR ET SUNDT FROKOSTMÅLTID 4 FORVENTET PRISNIVEAU 5 RETNINGSLINIER FOR FRAVALG AF FROKOSTMÅLTID 6 RETNINGSLINIER

Læs mere

Kommunen har i henhold til retssikkerhedsloven både ret og pligt til at føre tilsyn med selvejende institutioner.

Kommunen har i henhold til retssikkerhedsloven både ret og pligt til at føre tilsyn med selvejende institutioner. DRIFTSOVERENSK0MST Driftsoverenskomst mellem Frederiksberg Kommune og bestyrelsen for: Den selvejende institution Elverhøj Institutionens vedtægt er godkendt af Frederiksberg Kommune (14.03.1996) Lovgrundlag

Læs mere

Kapitel I. Kapitel II

Kapitel I. Kapitel II Styrelsesvedtægt INDHOLDSFORTEGNELSE KAPITEL I... 1 Kommunalbestyrelsen... 1 KAPITEL II... 1 Borgmesteren... 1 KAPITEL III... 2 Nedsættelse af udvalg og almindelige regler om disses virksomhed m.v... 2

Læs mere

SKIVEKOMMUNE Budget 2013. 10. Arbejdsmarkedsudvalget

SKIVEKOMMUNE Budget 2013. 10. Arbejdsmarkedsudvalget 10. Arbejdsmarkedsudvalget 95 96 10. Arbejdsmarkedsudvalget Budget 2013 Overførsler på udgiftsområder: Udgiftsområder U/I 2013 UU, ungdomsuddannelser U 11.190.200 I -117.800 Tilbud til voksne med særlige

Læs mere

Driftsoverenskomst mellem Region Hovedstaden og den selvejende institution Solgaven

Driftsoverenskomst mellem Region Hovedstaden og den selvejende institution Solgaven Driftsoverenskomst mellem Region Hovedstaden og den selvejende institution Solgaven Nærværende driftsoverenskomst vedrører driften af den selvejende institution Solgaven, Skovbakken 126, 3520 Farum. Solgaven

Læs mere

Sociale og psykosociale støttemuligheder

Sociale og psykosociale støttemuligheder Sociale og psykosociale støttemuligheder Program.Sygedagpengeregler Forsikringer/pensioner Hjælp i hjemmet Psykolog Tilskud til tandbehandling Dallund Legater Psykosocial støtte til patienter og pårørende

Læs mere

Herning. Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom. side 1

Herning. Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom. side 1 Herning Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom side 1 Forord Denne pjece giver borgere, der modtager sygedagpenge eller løn under sygdom et indblik i, hvordan Jobcenter Herning arbejder med en sygedagpengesag.

Læs mere

Oversigt over ydelser 1

Oversigt over ydelser 1 Arbejdsløshedsdagpenge OBS: reformen vedtages først ved udgangen af 2014. Det beskrevne er fra forligsteksten. Enkelte delelementer træder i kraft jan 2015 og andre juli 2015. : 17.658 kr. Dimittend fuldtid:

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Beskæftigelsesplan 2015

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Beskæftigelsesplan 2015 SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD Beskæftigelsesplan 2015 Indhold Beskæftigelsesplan 2015... 0 0. Resumé (tillæg 1)... 2 A. Unge uden uddannelse... 2 B. Personer på kanten af arbejdsmarkedet... 2 C. Langtidsledige...

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget - arbejdsplan for 2014

Arbejdsmarkedsudvalget - arbejdsplan for 2014 30. januar 2014 Rådssalen Kl. 13.00-15.00 Introduktion til AU for alle politikere Mødelokale 2 1 Konstituering af arbejdsmarkedsudvalget 2 Arbejdsmarkedsudvalgets arbejdsform og indholdet af arbejdsplanen

Læs mere

ARBEJDSMARKEDSFORANSTALTNINGER

ARBEJDSMARKEDSFORANSTALTNINGER Budget- og regnskabssystem 4.5.11 - side 1 Dato: 4. juni 2004 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2004 ARBEJDSMARKEDSFORANSTALTNINGER 5.95 Jobtræningsordningen På denne funktion registreres udgifter og indtægter

Læs mere

Lov- og cirkulæreprogram - Budget 2015-2018 (2018 er lig med 2017)

Lov- og cirkulæreprogram - Budget 2015-2018 (2018 er lig med 2017) III. Lov- og cirkulæreprogram Skatteministeriet Lov nr. 649 af 12. juni 2013 om ændring af skatteforvaltningsloven og forskellige andre love (Ny klagestruktur på skatteområdet og ændringer som følge af

Læs mere

1 of 39 04/10/2010 10:19

1 of 39 04/10/2010 10:19 1 of 39 04/10/2010 10:19 Oversigt (indholdsfortegnelse) LOV nr 573 af 24/06/2005 Historisk (Serviceloven (gælder efter kommunalreformen)) Offentliggørelsesdato: 25-06-2005 Indenrigs- og Socialministeriet

Læs mere

Hvornår får du svar?

Hvornår får du svar? Hvornår får du svar? I denne pjece kan du læse mere om svarfrister og sagsbehandlingstider på social- og sundhedsområdet i ishøj Kommune Ishøj Kommune 1 Nyttige adresser Ishøj Rådhus Ishøj Store Torv 20

Læs mere

Orientering om 32. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem

Orientering om 32. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem Samtlige kommuner Orientering om 32. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner Sagsnr. 2014-16090 Doknr. 155175 Dato 4. juli 2014 Hermed orienteres om ændringer og præciseringer

Læs mere