Delegation og kompetenceplan for Middelfart Kommune

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Delegation og kompetenceplan for Middelfart Kommune 2014-2017"

Transkript

1 Delegation og kompetenceplan for Middelfart Kommune September 2014

2 2

3 ndholdsfortegnelse Forord... 1 Økonomiets delegerings- og kompetencefordelingsplan... 2 eskæftigelse- arbejdsmarkedsets delegerings- og kompetencefordelingsplan... 6 ørn, kultur- og fritidsets delegerings- og kompetencefordelingsplan Miljø- og energiets delegerings- og kompetencefordelingsplan Skoleets delegerings- og kompetencefordelingsplan Social- og sundhedsets delegerings- og kompetencefordelingsplan Teknisk s delegerings- og kompetencefordelingsplan eredskabskommissionens delegerings- og kompetencefordelingsplan Forord Hensigten med delegerings- kompetencefordelingsplanen er at skabe et samlet overblik over, hvor kompetencen til at træffe beslutninger i Middelfart Kommune er placeret. Så både politikere, ansatte og andre til enhver tid via kompetencefordelingsplanen kan skaffe sig oplysning om og overblik over, om en sag skal afgøres politisk eller kan afgøres administrativt. Kompetencefordelingsplanen er bygget op således, at den først beskriver kompetenceplanen på Økonomiets område. Derefter kommer de enkelte fags afsnit. Kompetencefordelingsplanen dækker størstedelen af de typiske sager/beslutninger i den kommunale hverdag. praksis vil der opstå sager, hvor administrationen ud fra en vurdering af sagernes principielle karakter/ officielle interesse konkret må vurdere om sagen skal behandles administrativt, i fag (stående ), hos økonomi eller i byrådet. 1

4 Økonomiets delegerings- og kompetencefordelingsplan Sagsområde yråd Økonomi Overordnet Løn- og personalepolitik Delpolitiker fx rygepolitik Med-aftale Uansøgt afsked kommunaldirektører Uansøgt afsked øvrige direktører Uansøgt afsked med øvrige ansatte Kommunaldirektør Overordnet planlægning Kommuneplanlægning/Middelfartplanen gangsætning af lokalplaner Planer for indsatsområder Økonomisk planlægning og styring Principper for styring (mål, ramme effektstyring) Kasse- og regnskabsvæsen Vedtagelse af Kasse- og regnskabsregulativ Godkendelse af Årsregnskab samt revisionsberetninger Godkendelse af regler for økonomisk decentralisering emyndigelse vedr. administration af daglige bankforretninger Principper for anvendt regnskabspraksis Regler for anvisning, attestation, bilagsbehandling, kassefunktion, personlige udlæg, opbevaring af midler, kontrol og afstemning vedr. Tsystemer udget- og bevillingskontrol Godkendelse af regler og tidsplan i forbindelse med budgetlægning Vedtagelse af budget udgetkontrol og bevillingskontrol Tillægs-, anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb Omflytning af budget indenfor et politikområde Ændring eller overførsel mellem politikområder (0-bevillinger) Tidsplan og procedure for regnskabsaflæggelse 2

5 orgers ejendomme fx boligændringer, beboerindskud ejendomsskat herunder rykning Sagsområde yråd Økonomi Pantsætning af fast ejendom Kommunaldirektør Køb og salg Køb og salg af fast ejendom Godkendelse af regler vedr. salg af erhvervsjord efter standard vilkår Godkendelse af regler vedr. salg af parcelhusgrunde efter standard vilkår Salg af erhvervsjord efter standard vilkår Salg af parcelhusgrunde efter standard vilkår Køb samt salg af erhvervsjord efter specielle vilkår Lån og garantiforpligtelser Konvertering af lån indenfor rammerne af den økonomiske politik Optagelse af nye lån Garantistillelse ved konvertering af lån (boligselskaber, selvejende institutioner/ foreninger) Garantistillelse ved optagelse af nye lån (boligselskaber, selvejende institutioner/ foreninger) Leje- og leasingaftaler vedr. indgåelse og ændring Principper for LAG midler Tilskud / ophør af tilskud til foreninger, samarbejdsaftaler Projekter, éngangstilskud til foreninger, samarbejdspartnere vedr. erhverv, handel og turisme Lokal Oprettelse og nedlæggelse af lokal Godkendelse af lokalenes sammensætning Vedtægtsændringer ndretning af kommunens administration Overordnet forvaltningsstruktur Øvrige organisationsændringer Administrationsgrundlag for den kommunale boliganvisning 3

6 Skema A (budget) Skema (licitationsresultater hvis det er i overensstemmelse med skema A) Skema C (byggeregnskaber) Afsatte beløb Låneomlægning Tilladelse til optagelse af lån til forbedringsarbejde/renovering uden kommunal garanti Godkendelse af lejeforhøjelse Gennemgang regnskaber på styringsdialogmøder ehandling af regnskaber som indsendes til efterretning ehandling af sammenlægninger af afdelinger, som indsendes til orientering Aftaler om anvisning af boliger mellem boligorganisationer og Middelfart Kommune Godkendelse af pårørende eller andre der kan varetage svage beboers interesse i afdelingsbestyrelse Sagsområde yråd Økonomi Tilsyn med offentligt støttet boligbyggeri Nybyggeri: Kommunaldirektør Udenlandske kontakter herunder venskabsbysamarbejder Aftale om samarbejder Samarbejde mellem stat og andre kommuner ndgåelse af aftaler og kontrakter om forpligtende samarbejder Drift og indvendig vedligeholdelse af bygninger, anlæg og arealer Retningslinjer for indhentning af tilbud/udbud i forbindelse med vedligeholdelse af bygninger, anlæg og arealer. Administration af vedligeholdelsesmidler efter retningslinjer ygge- og anlægsarbejder (projektforslag, forprojekt og hovedprojekt) 4

7 Sagsområde yråd Økonomi orgerservice ekskl. ydelse tilknyttet beskæftigelsesindsatsen Generelle forudsætninger for borgerbetjening Kompetenceplaner og instrukser for administration af lovpligtige ydelser (pension, bolig) Kompetenceplaner og instrukser for opkrævninger Forretningsgange og instrukser for opgaver der administreres for andre afdelinger/forvaltninger Forretningsgange og instrukser for opgaver der administreres af andre myndigheder Kommunaldirektør Overordnede principper for forsikringsforhold Forretningsgange og instrukser vedr. forsikring ndkøbsfunktioner Godkendelse af indkøbspolitik Udmøntning af indkøbspolitikken Udbud af bank og forsikringsopgaven Udbud af revisionsopgaven Udbud af øvrige vare- og tjenesteydelser Arkiver Arkivinstruks Organisering m.m. T Godkendelse af Tsikkerhedspolitikken Kursus til byrådsmedlemmer kursustilbud, som relaterer sig til byrådspolitikere, men ikke er omfattet af kursusregulativet 5

8 eskæftigelse- arbejdsmarkedsets delegerings- og kompetencefordelingsplan Sagsområde yråd Økonomi Lov om Retssikkerhed og administration Spørgsmål om hjælp skal behandles så hurtigt som muligt. Kommunen fastsætter en frist for, hvor lang tid der må gå inden der træffes en afgørelse. Ansøgeren skal have skriftlig besked, såfremt denne frist ikke forventes overholdt. Senest 2 uger før erhvervsrettet foranstaltning ophører, skal der tages stilling til behov for yderligere foranstaltninger. Mellemkommunal refusion Genvurdering af sager, hvor der er modtaget klage, før de videresendes Lov om Aktiv Socialpolitik Kapitel 1-2 Hjælp til gravid datter, hvor forældrene har forsørgerpligten Hjælp til udenlandske statsborgere ndberetning til Den Sociale Sikringsstyrelse Hjælp under ophold i udlandet Lov om Aktiv Socialpolitik Kapitel 3 Vejledning og opfølgning Vejledning vedr. økonomiske problemer Vejledning kan bestå i oplysninger om, hvordan pgl. kan forbedre mulighederne for arbejde eller uddannelse ehandling af ansøgninger ft. en aktivitetsparat, behandler kommunen sagen efter reglerne der er fastsat efter LA 4 a, stk. 1 og 3, eller integrationslovens 20 c. Tilmelding som ledig Jobnet Opfølgning i kontanthjælpssager, vurdering om andre former for hjælp Opfølgning ledighedsydelse, "skånejob". Lov om Aktiv Socialpolitik Kapitel 4 Uddannelseshjælp og kontanthjælp Vurdering af om ansøger er berettiget til hjælp efter aktivloven Personer under uddannelse - særlig hjælp Personer med visse former for opholdsret Vurdering af om ansøger er til rådighed og udnytter sine uddannelseseller arbejdsmuligheder 6

9 Sagsområde yråd Økonomi Afslag på hjælp over / evilling af hjælp når formålsbestemt formue overstiger kr. Kapitalpensioner / anden opsparing Udmåling af uddannelseshjælp evilling af aktivitetstillæg Udmåling af kontanthjælp Engangshjælp Udmåling af hjælp til ægtefæller evilling af hjælp til særlige persongrupper Fradrag for indtægter, herunder arbejdsindtægter og feriegodtgørelse evilling af særlig støtte Særlig støtte til enlige forsørgere Særlig støtte til deltagerbetaling Udeblivelse fra tilbud - fradrag i hjælpen Udeblivelse jobsamtale, individuel samtale, sygeopf. CV samtale fradrag i hjælpen Manglende tilmelding, undladt at lægge CV og bekræfte - fradrag i hjælpen Nedsættelse af hjælpen Ophør af hjælpen Sanktion ved uberettiget modtagelse af hjælp samtidig med arbejde eller ophold i udlandet Redegørelse ved kontrol ved mistanke om uberettiget modtagelse af hjælpen Lov om Aktiv Socialpolitik kapitel 6 Revalidering Visitation til revalidering og forrevalidering Tilrettelæggelse af revalideringsperioden Udarbejdelse af jobplan eregning og udbetaling af revalideringsydelse Gennemførelse af kontaktforløb Afgørelse om bevarelse af revalideringsydelsen ved sygdom/barsel Ret til ferie Afgørelse om forlængelse af revalideringsperioden udover 5 år Godkendelse af sideløbende arbejde ved revalidering Modregning af arbejdsindtægter Modregning af løbende udbetalinger fra forsikringer og pensionsordninger, herunder løbende udbetalinger af erhvervsevneerstatning Særlig støtte under revalidering Nødvendig merudgift til bolig 7

10 Sagsområde yråd Økonomi Afgørelse om støtte til etablering af selvstændig virksomhed eregning og udbetaling af støtte til etablering af selvst. Virksomhed Eftergivelse af lån Lov om Aktiv Socialpolitik kapitel 6a Ressourceforløbsydelse Udbetaling og beregning af ressourceforløbsydelse etingelser for at modtage ressourceforløbsydelse Personlig kontakt forud for sanktion Sanktioner ved manglende deltagelse i ressourceforløbet m.v. Lov om Aktiv Socialpolitik kapitel 6b Ressourceforløbsydelse til personer i jobafklaringsforløb Udbetaling og beregning af ressourceforløbsydelse etingelser for at modtage ressourceforløbsydelse Sanktioner ved manglende deltagelse i jobafklaringsforløbet m.v. Arbejdsgivers ret til refusion Lov om Aktiv Socialpolitik kapitel 7 Ledighedsydelse Ansøgning, beregning og udbetaling af ledighedsydelse Godkendelse af ferie Opfølgning på rådighedsbetingelserne Afgørelse om sanktion Årlig revurdering Udbetaling af ledighedsydelse(tidl. fleksjobvisiterede/ustøttet beskæf.) Lov om Aktiv Socialpolitik kapitel 11 Udbetaling af hjælp Udbetaling af hjælpen Administration af ydelsen Lov om Aktiv Socialpolitik kapitel 12 tilbagebetaling m.v. administration af ydelsen Lov om Aktiv eskæftigelsesindsats Lov om Aktiv eskæftigelsesindsats kapitel 3 Jobcenterets bistand til at finde arbejde og arbejdskraft istand til at finde arbejde nformation og vejledning i jobcenteret kapitel 4 Virksomhedsservice Lov om Aktiv eskæftigelsesindsats kapitel 4a Digital kommunikation 8

11 Sagsområde yråd Økonomi Tilmelding af arbejdssøgende i jobcentre m.v. kapitel 5 Tilmelding til Jobnet Oplysninger om job og CV kapitel 6 Registrering af CV på jobnet Opfølgning af CV Fastlæggelse af det individuelle kontaktforløb kapitel 7 Kontaktforløb Ret til koordinerende sagsbehandler Særligt vedr. de første samtaler m.v. Særligt vedr. samtale og indsats ifm. kontrolaktioner Udannelsespålæg Systematisk henvisningsforløb Mindre intensiv indsats for visse persongrupper kap. 7a Fritagelse fra pligt til fremmøde og fra pligt til tilbud Tilbudsmuligheder Kap. 8 Jobcentret kan give tilbud Tilbud i udlandet Selvvalgt uddannelse for ledige dagpengemodtagere kap. 8 a Ret til op til 6 ugers selvvalgt uddannelse Jobplan og rehabiliteringsplan kap. 9 Udarbejdelse af jobplan Revidering af jobplan Udarbejdelse af rehabiliteringsplan ntegrationskontrakt Kap. 9 a ntegrationskontrakt Mentorstøtte Kap. 9 b evilling af mentorstøtte Vejledning og opkvalificering Kap. 10 Vejledning og opkvalificering evilling af SU-berettiget uddannelse under 30 årige Virksomhedspraktik og nytteindsats kap. 11 Virksomhedspraktik Nytteindsats/nyttejob Ansættelse med løntilskud kap. 12 Ansættelse med løntilskud Fastsættelse af løntilskuddets størrelse 9

12 Sagsområde yråd Økonomi Ressourceforløb kap. 12 a Visitation til ressourceforløb Udpege koordinerende sagsbehandler Jobafklaringsforløb kap. 12 b Visitation til jobafklaringsforløb Udpege koordinerende sagsbehandler Fleksjob m.v. kap. 13 evilling af fleksjob Opfølgning på fleksjob Vurdering af arbejdsevne/arbejdsintensitet Udbetaling og beregning af fleksløntilskud Støtte i form af tilskud til selvstændig virksomhed (fleksjob) Fastsættelse af løntilskuddets størrelse (fleksjob før 1/1 2013) Fastsættelse af løn og andre arbejdsvilkår (fleksjob før 1/1 2013) ndividuelt kontaktforløb Selvvalgt uddannelse + ret til anden aktør CV på jobnet + CV samtale Arbejdsredskaber, arbejdspladsændringer m.v. max kr. Arbejdsredskaber, arbejdspladsændringer over kr. Fleksjob til selvstændigt erhvervsdrivende (fleksjob før 1/1 2013) Tilbud til ledige selvforsørgende kap. 13 a Ret til tilbud Tilbud til personer under 18 år kap. 13 b Tilbud og tillægsydelser efter konkret vurdering Tilbud til personer omfattet af udd. ordningen for ledige opbrugt dagpengeret kap. 13 c Mulighed for tilbud efter kap 11 el.12 ndsats for personer på midlertidig arb. markedsydelse efter lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. kap. 13 d Kontaktforløb, indsats og tilbud efter kap Tilskud til udgifter til hjælpemidler m.v. kap. 14 Undervisningsmateriale. Hjælpemidler, arbejdsredskaber og arbejdspladsindretninger ved tilbud max kr. Undervisningsmateriale. Hjælpemidler, arbejdsredskaber og arbejdspladsindretninger ved tilbud over kr. Personlig assistance 10

13 Sagsområde yråd Økonomi efordringsgodtgørelse m.v. kap. 15 efordringsgodtgørelse Godtgørelse op til 1000 kr. Ret og pligt til tilbud for dagpengemodtagere kap. 16 Jobcentret skal give tilbud efter kapitel Ret og pligt til tilbud for kontanthjælpsmodtagere kap. 17 Jobcentret skal give tilbud efter kapitel 9b-12. Ret og pligt til tilbud for uddannelseshjælpsmodtagere Jobcentret skal give tilbud efter kapitel 9b-12. Jobrotation kap. 18 Jobrotation Opkvalificering ved ansættelse uden løntilskud Tilskud til hjælpemidler ordinær beskæftigelse max kr. Tilskud til hjælpemidler ordinær beskæftigelse over kr. Lov om Sygedagpenge Ophold og beskatning her i landet kap. 3 Retten til dagpenge Uarbejdsdygtighed kap. 5 Retten til dagpenge Visitation og opfølgning kap. 6 Kategorisering Revisitation og opfølgning værksættelse af nødvendig indsats Opfølgningsplan ved 1. eller 2. samtale udarbejdes og udleveres Gradvis tilbagevenden til arbejdspladsen Videregivelse af oplysninger til anden aktør ortfald af ret til sygedagpenge kap. 7 Medvirker den sygemeldte, bortfald af dagpenge Ret til at afvise behandling Revurderingstidspunkt kap. 8 Revurdering ved 22 uger Revurdering / pensionister Ret til jobafklaringsforløb 11

14 Sagsområde yråd Økonomi Forlængelse af sygedagpengeperioden kap. 9 Forlængelse af sygedagpengeperioden Forlængelse af sygedagpengeperioden - pensionister eskæftigelseskrav kap. 11 eskæftigelseskrav Anmeldelse af sygefravær og dokumentation kap.12 Mulighed for at anmode om lægeerklæringer Aftale om refusion af sygedagpenge ved langvarig eller kronisk sygdom kap. 21 Aftale om refusion af sygedagpenge ved kronisk sygdom Aftale selvstændige ved kronisk lidelse Administration m.v. kap. 27 Tilbagebetaling af uberettiget modtaget sygedagpenge ntegrationsloven Kommunalbestyrelsens opgaver Kap. 2 Overtagelse af integrationsansvaret - modtagelse Overtagelse af integrationsansvaret - ydelse Overtagelse af integrationsansvaret - introduktionsprogram Overdragelse af integrationsopgaver til andre oligplacering af flygtninge kap. 3 CPR- registrering af flygtninge Afgørelse om boligtilbud Anvisning af midlertidig indkvartering, samt fastsættelse og opkrævning af betaling ntegrationsplan kap. 3 a Tilbud om integrationsplan Tilbud om helbredsmæssig vurdering ntroduktionsprogrammet kap. 4 Tilbud om integrationsprogram Tilbud om integrationsprogram, uledsagede børn Tilbud om revalidering og fleksjob i introduktionsperioden Uddannelsespligt til unge under 25 år ntroduktionsprogram mindst 37 timer ntroduktionsprogram anden kommune ndgåelse og udarbejdelse af integrationskontrakt 12

15 Sagsområde yråd Økonomi Opfølgning på integrationskontrakten Henvisning til danskuddannelse Tilbudsmuligheder m.v. Tilskud til udgifter til opkvalificering, introduktion og hjælpemidler ved ansættelse Særligt løntilskudsordning for udlændinge over 55 år ntroduktionsforløb for indvandrere kap. 4a Tilbud om introduktionsforløb jf 21 danskudd. jf 22 kursus i danske samf. forhold, kultur og historie jf. 23 stk 5 tilbud om selvforsørgelse Støtte til vejlederfunktion Pligt til tilmelding som arbejdssøgende, rådighedsvurdering m.v. kap. 5 Tilmelding som ledig på jobnet, registrering af cv, cv samtale m.v. Rådighedsvurdering m.v. gangsættelse og gennemførelse af systematiske henvisningsforløb Pålæg om rådighed ved tilbud om ordinært job Hjælp i særlige tilfælde kap. 6 Afgørelse om nedsættelse eller ophør ved ikke godkendt 18 tilflytning evilling af enkeltudgifter evilling af sygebehandling evilling af hjælp til udgifter til samvær med egen børn under 18 år evilling af hjæp til at forsørge et barn, forældremyndighed tillagt én uden forsørgerpligt evilling af hjælp til flytning Udbetaling af hjælp og tilbagebetaling m.v. kap. 7 evilling, udbetaling og tilbagebetaling af hjælp ndhentning og videregivelse af oplysninger kap. 10 ndhentning og videregivelse af oplysninger 13

16 ørn, kultur- og fritidsets delegerings- og kompetencefordelingsplan Sagsområde yråd Økonomi Dagtilbudsområde Mål, rammer og ansvar for samt tilsyn med dag- fritids- og klubtilbud yrådet skal fastsætte og offentliggøre kommunens mål og rammer for dagtilbud. yrådet fastsætter indsatsområder for dagtilbuddene yrådet skal sikre at der skabes sammenhæng mellem tilbuddene yrådet skal sikre, at der ydes særlig støtte til de børn, der har behov for det yrådet skal offentliggøre oversigt over dagtilbud samt satser for tilskud til privat pasning og pasning af egne børn yrådet skal sørge for det nødvendige antal pladser i dagtilbuddene Op- og nednormering, ændring af pasningstilbudstyperne indenfor budgetrammen yrådet kan beslutte, at der skal være voksne, som barnet kender, når et barn benytter et alternativt dagtilbud på lukkedage yrådet kan delegere kompetencen til at fastlægge lukkedage til forældrebestyrelsen i kommunens institutioner inden for de rammer, der i kommunen er fastsat omkring lukkedage. yrådet skal føre tilsyn med indholdet af tilbuddene efter denne lov samt den måde opgaverne udføres på. yrådet skal fastsætte og offentliggøre rammerne for tilsynet Godkendelse af kvalitets- og udviklingsplan O Læreplaner yrådet skal godkende den pædagogiske læreplan yrådet skal hvert andet år drøfte evalueringerne af læreplanerne og børnemiljøvurderingerne og på baggrund deraf, tage stilling til yderligere handling 14

17 Sagsområde yråd Økonomi Dagtilbudsområde Sprogvurdering og sprogstimulering yrådet har ansvaret for, at der gennemføres en sprogvurdering af alle 3-årige børn i dagtilbud, hvis der er forhold, der giver formodning om behov for sprogstimulering yrådet har ansvaret for, at der gennemføres en sprogvurdering af alle 3-årige børn, der ikke er optaget i dagtilbud yrådet skal gøre familier uden dagtilbud opmærksom på muligheden for dagtilbud yrådet har ansvaret for, at der gives sprogstimulering til de børn, der har behov for dette yrådet har ansvaret for, at der gives sprogstimuleringstilbud på 15 timer om ugen til tosprogede børn, der ikke er i dagtilbud og som vurderes til at have behov for sprogunderstøttende aktiviteter yrådet skal sikre at forældre inddrages i forbindelse med sprogvurderingen og sprogstimuleringen yrådet skal træffe afgørelse om standsning af børneydelsen, hvis forældrene ikke overholder deres pligt til at lade deres barn deltage i sprogvurdering og sprogstimulering, når barnet er blevet vurderet til disse tilbud yrådet har ansvaret for, at føre tilsyn med den sprogstimulering, som forældre selv varetager se. 12 stk.1 Forældrebestyrelse yrådet kan beslutte at medarbejderrepræsentanter i forældrebestyrelser i kommunale daginstitutioner og dagplejen skal have stemmeret yrådet skal sikre at forældre i privatinstitutioner gives indflydelse svarende til forældreindflydelsen i selvejende daginstitutioner svarende til selvejende daginstitutioner yrådet skal sikre forældre til børn i privat dagpleje indflydelse på dagplejens arbejde med børnene yrådet fastsætter, efter udtalelse fra forældrebestyrelserne, vedtægter for styrelsen af de kommunale dagtilbud Vedtægter for styrelsen af selvejende institutioner skal godkendes af yrådet Vedtægter for styrelsen af udliciterede institutioner skal godkendes af yrådet 15

18 Sagsområde yråd Økonomi Frokost i daginstitutioner yrådet kan beslutte at et sundt frokosttilbud indgår som en del af dagtilbudsydelsen i såvel kommunale som private institutioner yrådet træffer afgørelse om, at et barn kan fritages fra frokostmåltidet pga. særlige lægedokumenterede forhold yrådet kan beslutte, at institutioner, der hovedsagelig anvender naturområder for børnenes ophold i daginstitutionen, kan fritages for frokostmåltidet yrådet skal mindst hvert andet år give mulighed for fravalg af frokostmåltid yrådet skal forud for muligheden for fravalg af frokostordning oplyse om den forventede takst for måltidet yrådet fastsætter og offentliggør retningslinjer for forældrenes fravalg af frokostmåltid yrådet kan beslutte, at forældrene ikke kan fravælge frokostmåltidet, hvis det vurderes at være påkrævet af sociale og sundhedsmæssige årsager, i den pågældende daginstitution yrådet skal fastsætte et maksimumsbeløb for forældrenes betaling til forældrearrangerede frokostordninger yrådet kan fastsætte rammer for forældrearrangerede frokost- og madordninger yrådet kan beslutte at ansætte køkkenpersonale til forældrearrangerede frokost- og madordninger yrådet kan tilbyde at administrere forældrearrangerede frokost- og madordninger yrådet kan beslutte at give tilskud til forældrearrangerede madordninger i dagtilbud under hensyn til de pågældende forældres økonomiske forhold Etablering og drift af private dagtilbud yrådet skal godkende privatinstitutioner yrådet fastsætter og offentliggør kriterier for godkendelse yrådet kan tilbagekalde godkendelsen af en privatinstitution yrådet kan opkræve et depositum vedr. ansøgning om godkendelse O 16

19 Sagsområde yråd Økonomi Dagtilbud i private hjem og andre lokaler i børnenes hjemlige miljø Dagtilbud i private hjem kan efter aftale med kommunalbestyrelsen drives af en privat leverandør som privat dagpleje yrådet skal godkende private hjem og andre lokaler til brug for dagpleje yrådet kan beslutte, at flere personer kan modtage op til 10 børn i dagplejen yrådet kan beslutte, at dagplejernes egne børn i samme aldersgruppe, kan indgå som barn i det antal dagplejeren får betaling for Optagelse, pasningsgaranti, plads i anden kommune og opsigelse yrådet skal tilbyde forældre pasningsgaranti i dagtilbud yrådet har pligt til at anvise plads i et alderssvarende dagtilbud yrådet skal fastsætte og offentliggøre retningslinjer for ansøgning om optagelse i dagtilbud yrådet træffer afgørelse om optagelse i et dagtilbud efter 19 stk. 2-4 eller 21 stk. 2 og 3 yrådet kan beslutte at selvejende og udliciterede daginstitutioner og private dagplejere helt eller delvis selv kan træffe afgørelse om optagelse i institutionen yrådet fastsætter og offentliggør retningslinjer for optagelse af børn i dagtilbud yrådet kan beslutte, at ansøgning om plads i dagtilbud skal ske digitalt til det enkelte dagtilbud Plads i dagtilbud i anden kommune yrådet kan beslutte at lukke ventelisten for optagelse af børn fra andre kommuner i et dagtilbud Opsigelse og udmeldelse yrådet skal fastsætte og offentliggøre retningslinjer for udmeldelse af børn i dagtilbud Tilskud til dagtilbud og forældrenes egenbetaling yrådet kan beslutte, at give et tilskud til at nedbringe forældrenes betaling til frokostmåltidet yrådet fastsætter tilskud til privat dagpleje 17

20 Sagsområde yråd Økonomi Tilskud til dagtilbud i anden kommune yrådet kan, når forældre vælger et dagtilbud i en anden kommune, give et ekstra tilskud til at reducere institutionskommunens udgifter eller til at reducere egenbetalingen eller til begge dele Søskendetilskud og fripladstilskud yrådet skal give et behandlingsmæssigt tilskud når et barn med betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne af behandlingsmæssige grunde har ophold i et dagtilbud yrådet skal give et socialpædagogisk fripladstilskud, når ophold i dagtilbud må anses som særligt påkrævet af sociale eller pædagogiske grunde og betalingsspørgsmålet vanskeliggør barnets optagelse eller forbliven i et dagtilbud. yrådet skal give tilskud, når et tosproget barn med behov for sprogstimulering er optaget i et sprogstimuleringstilbud i form af en plads i et dagtilbud på 30 timer om ugen Etablering og drift af private pasningsordninger yrådet skal give tilladelse hvis flere end to børn modtages i private pasningsordninger Godkendelse af den enkelte private dagplejer yrådet skal føre tilsyn med forholdene i private pasningsordninger yrådet kan give tilladelse til, at der kan modtages op til 10 børn, hvis pasningen foretages af flere personer Tilskud til privat pasning yrådet kan beslutte, at der kun gives tilskud til privat pasning i en bestemt del af aldersgruppen yrådet kan beslutte, at give et tilskud til forældre med børn under 24 uger 18

21 Sagsområde yråd Økonomi yrådet kan beslutte at give tilskud til privat pasning til forældre i kombination med, at barnet har plads i et dagtilbud yrådet skal godkende aftalen om privat pasning mellem forældre og den private pasningsordning og føre løbende tilsyn med ordningen. yrådet skal tilbyde at sørge for forældrenes administration af ordningen mod reduktion i tilskuddet yrådet skal fastsætte og offentliggøre retningslinjer for optagelse af børn, når tilskuddet til privat pasning bortfalder yrådet fastsætter tilskuddet til privat pasning. yrådet kan beslutte at forældrene ikke får tilskud til privat pasning, hvis hensynet til barnet taler for, at barnet skal optages i et dagtilbud yrådet kan i særlige tilfælde give tilskud til privat pasning, samtidig med at en forældre modtager barselsdagspenge eller orlovsydelse for samme barn yrådet skal efter ansøgning give et søskendetilskud til forældre med mere end et barn i dagtilbud, fritidshjem, SFO eller privat pasning Tilskud til pasning af egne børn yrådet kan give forældre med børn i alderen 24 uger og indtil skolestart, økonomisk tilskud til pasning af egne børn yrådet kan beslutte, at der kun gives tilskud til forældre med børn i en bestemt aldersgruppe Tilskuddet kan gives for én samlet periode på minimum 8 uger og maksimalt 1 år. yrådet kan beslutte, at fastsætte en længere minimumsperiode og en kortere maksimumsperiode. yrådet fastsætter tilskud til pasning af egne børn yrådet skal oplyse forældrene om retningslinjerne for optagelse i dagtilbud efter tilskudsperiodens udløb yrådet kan beslutte at forældrene ikke kan få tilskud til pasning af egne børn efter 86, hvis byrådet i forbindelse med iværksættelse af hjælpeforanstaltninger efter 52 i 19

22 lov om social service anser det for nødvendigt at et barn er optaget i et dagtilbud. Sagsområde yråd Økonomi Særlige dagtilbud yrådet skal sørge for, at der er det nødvendige antal pladser i særlige dagtilbud til børn, der på grund af betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne har et særligt behov for støtte, behandling m.v., der ikke kan dækkes gennem ophold i et af de almindelige dagtilbud eller fritidshjem efter dagtilbudsloven Andet Orientering om magtanvendelse i dagtilbuddene O Sagsområde yråd Økonomi Familieafdelingen Rådgivning generelt og anonymt Undersøgelse mhp. iværksættelse af foranstaltninger jævnfør kap. 8 Konsulentbistand Familiekonsulent. Praktisk pædagogisk eller anden støtte i hjemmet Familiebehandling i Pusterummet generelt Familiebehandling ved privat praktiserende konsulenter og psykologer Døgnophold for hele familien Aflastningsophold Personlig rådgiverfunktion Kontaktpersonsordning barn/ung eller hele familien Døgnophold for børn og unge på godkendte opholdssteder, på døgninst. og på kostskoler Anbringelse af børn/unge i godkendte plejefamilier og netværksfamilier Følgeudgifter i forbindelse med anbringelse i plejefamilie Supervision til plejefamilier i Pusterummet Supervision til plejefamilier ved ekstern supervisor 20

23 Tilbud til unge i alderen år Praktiktilbud Anden hjælp i og uden for hjemmet Støtte som erstatter en mere indgribende og omfattende foranstaltning efter 52 stk. 3 Støtte der bevirker, at en anbringelse kan undgås Udgifter der kan bidrage til en stabil kontakt mellem forældre og anbragte børn Merudgiftsydelser i forbindelse med forsørgelse af et handicappet barn under 18 år Tabt arbejdsfortjeneste Sagsområde yråd Økonomi Folkeoplysningset Nedsættelse af Folkeoplysningset Vedtægter for Folkeoplysningset Retningslinjer om tilskud til aftensskoler, foreninger og lokaler samt anvisning af lokaler Fritidsforanstaltninger for børn og unge Godkendelse og tilskud til klubber Folkebiblioteker Organisering af kommunens biblioteksvæsen Forsamlingshuse og foreningshuse Retningslinjer for tilskud og drift Museer Tilskud til museer og lokalhistoriske arkiver Ungdomsskoler og ungdomsklubber Organisering af den kommunale ungdomsklub Godkendelse af vedtægter Udarbejdelse af en ungdomsskoleplan Musikskoler og andre musikfaciliteter Organisering af den kommunale musikskole Godkendelse af vedtægter Andre kulturelle opgaver Tilskud til kulturelle opgaver 21

24 Miljø- og energiets delegerings- og kompetencefordelingsplan Sagsområde yråd Økonomi Udvikling og gennemførelse af strategi for "Middelfart den grønne vækstkommune" Strategi Udvikling og gennemførelse Klima og energi Energiplanlægning, mål og strategi nitiativtager til klima- og energiprojekter (klima- og energihensyn indlejres i øvrige planer og politikker) Klimatilpasningsplan Gennemførelse Det åbne lands planlægning Planloven vedr. beliggenhed, skovrejsningsområder, lavbundsarealer, vådområder, naturbeskyttelsesinteresserne, kulturhistoriske bevaringsværdier, sikring af landskabelige bevaringsværdier sikring af geologiske bevaringsværdier, anvendelsen af vandløb, søer og kystvande, arealanvendelsen i kystnærhedszonen placering af anlæg i åbne land offentlighedens adgang til strande, skove, udyrkede arealer mv. Miljømålslov Kommunale handleplaner, naturplanlægning mv. Kvalitetsstyring Kvalitetspolitik Procedurer m.v. Kvalitetsmål VVM for biogasanlæg og vindmøller (husdyrbrug, se herunder vedr. miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug) Screeninger (vurdering af, om et projektet er omfattet af VVMbestemmelserne) Udarbejdelse af VVM (vurdering af virkningen på miljøet) 22

Bekendtgørelse af lov om social service

Bekendtgørelse af lov om social service Lovbekendtgørelse nr. 58 af 18. januar 2007 Bekendtgørelse af lov om social service Herved bekendtgøres lov om social service, jf. lovbekendtgørelse nr. 929 af 5. september 2006, med de ændringer, der

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om social service

Bekendtgørelse af lov om social service Lovbekendtgørelse nr. 906 af 26. september 2005 Bekendtgørelse af lov om social service Herved bekendtgøres lov om social service, jf. lovbekendtgørelse nr. 280 af 5. april 2005, med de ændringer, der

Læs mere

Dokumentet er Historisk. Oversigt (indholdsfortegnelse)

Dokumentet er Historisk. Oversigt (indholdsfortegnelse) 1 de 36 28/10/2009 16:56 LBK nr 979 af 01/10/2008 Historisk (Serviceloven) Offentliggørelsesdato: 03-10-2008 Velfærdsministeriet Senere ændringer til forskriften LOV nr 1587 af 20/12/2006 15 LOV nr 346

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og flere andre love

Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og flere andre love Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og flere andre love (Ny sygedagpengemodel med tidlig opfølgning og indsats, jobafklaringsforløb, arbejdsløshedsdagpenge

Læs mere

Udkast. Fremsat den xx. februar 2015 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Forslag.

Udkast. Fremsat den xx. februar 2015 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Forslag. Lovforslag nr. L 0 Folketinget 2014-15 Udkast Fremsat den xx. februar 2015 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Forslag til Lov om ændring af lov om social

Læs mere

UDKAST! Vejledende serviceniveau. Udsatte børn og unge Børn og unge med handicap

UDKAST! Vejledende serviceniveau. Udsatte børn og unge Børn og unge med handicap UDKAST! Vejledende serviceniveau Udsatte børn og unge Børn og unge med handicap Forord Serviceniveau på børne- og ungeområdet Vi er glade for at kunne præsentere Rudersdal Kommunes vejledende serviceniveau

Læs mere

Udvalg Socialudvalget

Udvalg Socialudvalget Socialudvalget 50.44 Førtidspension 50.46 Forebyggelse/anbringelse af børn og unge uden for hjemmet 50.50 Dagtilbud til 0-5-årige 50.52 Tilbud til ældre pensionister 50.58 Boligstøtte 50.59 Øvrige sociale

Læs mere

Endeligt udkast Delegationsplan for Social- og Sundhedsforvaltningen 2010

Endeligt udkast Delegationsplan for Social- og Sundhedsforvaltningen 2010 Social- og Sundhedsforvaltningen Politisk Juridisk sekretariat 21. januar 2010 Birgitte Krohn Madsen Endeligt udkast Delegationsplan for Social- og Sundhedsforvaltningen 2010 Vedtaget af Social- og Sundhedsudvalget

Læs mere

Håndbog for beskæftigelsesområdet

Håndbog for beskæftigelsesområdet Håndbog for beskæftigelsesområdet Februar 2014 Indledning Hensigten med denne håndbog er, at den kan fungere som et opslagsværk for personer, som er ved at lære beskæftigelsessproget at kende. For at gøre

Læs mere

Bilag A: Orientering om budgetopfølgningen pr. 31. marts 2008. Afvigelse i forhold til budget ultimo marts 2008 Mer-/mindre i

Bilag A: Orientering om budgetopfølgningen pr. 31. marts 2008. Afvigelse i forhold til budget ultimo marts 2008 Mer-/mindre i Bilag A: Orientering om opfølgningen 2008 Afvigelse i forhold til ultimo 2008 Mer-/mindre i 2008 (1.000 kr.) Afvigelse i forhold til ultimo februar 2008 Mer-/mindre i 2008 (1.000 kr.) Finansielle bevillinger

Læs mere

Struer Kommune. Godkendt af Byrådet i Struer Kommune den 21. februar 2006.

Struer Kommune. Godkendt af Byrådet i Struer Kommune den 21. februar 2006. Struer Kommune Godkendt af Byrådet i Struer Kommune den 21. februar 2006. Indholdsfortegnelse Hvad er Kvalitetsstandarder på Ældreområdet?... 3 Lov om social service... 4 Struer Kommunes grundholdning

Læs mere

9HSSHRF*egfbfg+ Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier. Vejledning nr. 3 til serviceloven

9HSSHRF*egfbfg+ Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier. Vejledning nr. 3 til serviceloven Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier Socialministeriet. Holmens Kanal 22. 1060 København K Pris: 225,- kr. (inkl. moms) i boghandelen eller ved henvendelse til: Nordisk Bog Center,

Læs mere

Mere tid til velfærd. Regeringens plan for mindre bureaukrati i kommuner og regioner. Regeringen. Oktober 2009

Mere tid til velfærd. Regeringens plan for mindre bureaukrati i kommuner og regioner. Regeringen. Oktober 2009 Mere tid til velfærd Regeringens plan for mindre bureaukrati i kommuner og regioner Oktober 2009 Regeringen Indhold Forord Mindre tid på administration mere tid til mennesker Regeringen fremlægger hermed

Læs mere

Beslutningsprotokol. Mødedato: 15. november 2006 Byrådssalen på Rådhuset i Højer Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde 19.

Beslutningsprotokol. Mødedato: 15. november 2006 Byrådssalen på Rådhuset i Højer Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde 19. Mødedato: 15. november 2006 Mødelokale: Byrådssalen på Rådhuset i Højer Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde 19.00 Fraværende: Gruppemøder: Carsten Dinsen Andersen forlod mødet kl. 18.15

Læs mere

FLEKSJOB. Det Centrale Handicapråd

FLEKSJOB. Det Centrale Handicapråd FLEKSJOB Det Centrale Handicapråd Udgiver: Det Centrale Handicapråd og Beskæftigelsesministeriet Tekst: Lene Maj Pedersen Pjecen kan rekvireres gratis hos: Det Centrale Handicapråd Bredgade 25, opg. F,

Læs mere

Retningslinier vedr. rettigheder og pligter i samarbejdet mellem Haderslev Kommune og de selvejende institutioner, som har driftsoverenskomst eller

Retningslinier vedr. rettigheder og pligter i samarbejdet mellem Haderslev Kommune og de selvejende institutioner, som har driftsoverenskomst eller Retningslinier vedr. rettigheder og pligter i samarbejdet mellem Haderslev Kommune og de selvejende institutioner, som har driftsoverenskomst eller en samarbejdsaftale med Haderslev Kommune Indholdsfortegnelse

Læs mere

Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol

Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol Økonomiudvalget Beslutningsprotokol Dato: 10. december 2009 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 8:15-11:50 Mikael Klitgaard, Formand (V) Jens Arne Hedegaard (V) Arne M. Jensen (A) Karl Emil

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om friskoler og private grundskoler m.v.

Bekendtgørelse af lov om friskoler og private grundskoler m.v. Side 1 af 16 LBK nr 705 af 03/07/2009 Gældende (Friskoleloven) Offentliggørelsesdato: 08-07-2009 Undervisningsministeriet Senere ændringer til forskriften LOV nr 589 af 26/06/2009 LOV nr 591 af 26/06/2009

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. juni 2011

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. juni 2011 Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. juni 2011 Kl. 17:00 i Mødelokale 2, Allerslev Skoleleder Lene Endahl fra Firkløverskolen deltager i punkt 10. Dialogmøde med skolebestyrelserne kl. 19:30-21:00

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven) og lov om ændring af lov om folkeskolen

Forslag. Lov om ændring af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven) og lov om ændring af lov om folkeskolen Lovforslag nr. L 176 Folketinget 2009-10 Fremsat den 24. marts 2010 af socialministeren (Benedikte Kiær) Forslag til Lov om ændring af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven)

Læs mere

Kvalitetsstandarder 2013/14. Voksne med særlige behov. Socialafdelingen, Sundheds- og Socialforvaltningen. 12/9508. Dok. Nr. 15.

Kvalitetsstandarder 2013/14. Voksne med særlige behov. Socialafdelingen, Sundheds- og Socialforvaltningen. 12/9508. Dok. Nr. 15. Socialafdelingen, Sundheds- og Socialforvaltningen 12/9508. Dok. Nr. 15. Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund Kvalitetsstandarder 2013/14 www.albertslund.dk socialforvaltningen@albertslund.dk

Læs mere

Socialt opslagsværk. Slå op under første bogstav i det ord, du leder efter.

Socialt opslagsværk. Slå op under første bogstav i det ord, du leder efter. Socialt opslagsværk Opslagsværket er til dig, som ønsker at vide mere om, hvilke støttemuligheder der findes, når man har følger efter en hjerneskade eller er pårørende. Vi har lagt vægt på at give en

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 9. august 2010. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 9. august 2010. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Referat mandag den 9. august 2010 Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1 2. SSÆ - Orienteringssager 9.8.10...2 3. SSÆ - Kvalitetsstandard for Nattevagt,

Læs mere

Budget 2015-18. Bemærkninger og oversigter

Budget 2015-18. Bemærkninger og oversigter Budget 2015-18 Bemærkninger og oversigter Budget 2015-18 Indholdsfortegnelse Side Forord 3 Generelle bemærkninger 4 Udvalgsbemærkninger 12 Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling 13 Erhvervsudvalg

Læs mere

e Ko Budget 2014-2017

e Ko Budget 2014-2017 Lejre Kommune Budget 2014-2017 Indhold Indledning... 3 Budgettet kort fortalt... 4 Økonomiudvalget...10 Udvalget for Kultur og Fritid...19 Udvalget for Børn og Ungdom...23 Udvalget for Teknik og Miljø...33

Læs mere

Udvalget for Beskæftigelse

Udvalget for Beskæftigelse Udvalgsmedlemmer Udvalgsformand Henrik Alleslev(A) Steen Christensen (A) Erik Kvist (O) Per Heller (V) Erling Juul (V) Administrativ organisation Beskæftigelseschef H.C. Knudsen Udvalgets opgaver Udvalget

Læs mere

31 Personlig assistance til handicappede i job. 32 Aflastning børn med handicap. 33 Aflastning, afløsning og botilbud. 34 Støtte til huslejen

31 Personlig assistance til handicappede i job. 32 Aflastning børn med handicap. 33 Aflastning, afløsning og botilbud. 34 Støtte til huslejen Hjælp fra det offentlige Hvert år indlægges mere end 25.000 voksne med hjertekarsygdom, og der fødes mellem 500 og 600 børn med hjertefejl. Det medfører store omvæltninger i tilværelsen, og mange spørgsmål

Læs mere

Esbjerg Kommune. Budgetforslag 2015. Budgetoverslag 2016-18

Esbjerg Kommune. Budgetforslag 2015. Budgetoverslag 2016-18 Esbjerg Kommune Budgetforslag 2015 Budgetoverslag 2016-18 Byrådets 1. behandling af Budgetforslag 2015, den 1. september 2014 Forord Økonomiudvalget har udarbejdet forslag til Budget 2015 og overslagsårene

Læs mere

Kørekort...17 Tilskud til kørekort...17 Fritagelse for afgifter...18 Afdragsfrihed, henstand og eftergivelse...18 Udskiftning af bil...18 Bolig...

Kørekort...17 Tilskud til kørekort...17 Fritagelse for afgifter...18 Afdragsfrihed, henstand og eftergivelse...18 Udskiftning af bil...18 Bolig... Indholdsfortegnelse Generelt om merudgift...3 Merudgifter...3 Familier med et OI barn...4 Hjælpemidler...4 Merudgifter...4 Nedsat arbejdstid...5 Bilansøgning...5 Betingelser for at få støtte til en bil...5

Læs mere

Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget

Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget Referat Dato 12. august 2015 Mødetidspunkt 12:00 Sluttidspunkt 17:45 Sted Medlemmer Fraværende Bemærkninger TAMU, Præstegårdsvej 18, Vordingborg John Pawlik, Kurt

Læs mere