Delegation og kompetenceplan for Middelfart Kommune

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Delegation og kompetenceplan for Middelfart Kommune 2014-2017"

Transkript

1 Delegation og kompetenceplan for Middelfart Kommune September 2014

2 2

3 ndholdsfortegnelse Forord... 1 Økonomiets delegerings- og kompetencefordelingsplan... 2 eskæftigelse- arbejdsmarkedsets delegerings- og kompetencefordelingsplan... 6 ørn, kultur- og fritidsets delegerings- og kompetencefordelingsplan Miljø- og energiets delegerings- og kompetencefordelingsplan Skoleets delegerings- og kompetencefordelingsplan Social- og sundhedsets delegerings- og kompetencefordelingsplan Teknisk s delegerings- og kompetencefordelingsplan eredskabskommissionens delegerings- og kompetencefordelingsplan Forord Hensigten med delegerings- kompetencefordelingsplanen er at skabe et samlet overblik over, hvor kompetencen til at træffe beslutninger i Middelfart Kommune er placeret. Så både politikere, ansatte og andre til enhver tid via kompetencefordelingsplanen kan skaffe sig oplysning om og overblik over, om en sag skal afgøres politisk eller kan afgøres administrativt. Kompetencefordelingsplanen er bygget op således, at den først beskriver kompetenceplanen på Økonomiets område. Derefter kommer de enkelte fags afsnit. Kompetencefordelingsplanen dækker størstedelen af de typiske sager/beslutninger i den kommunale hverdag. praksis vil der opstå sager, hvor administrationen ud fra en vurdering af sagernes principielle karakter/ officielle interesse konkret må vurdere om sagen skal behandles administrativt, i fag (stående ), hos økonomi eller i byrådet. 1

4 Økonomiets delegerings- og kompetencefordelingsplan Sagsområde yråd Økonomi Overordnet Løn- og personalepolitik Delpolitiker fx rygepolitik Med-aftale Uansøgt afsked kommunaldirektører Uansøgt afsked øvrige direktører Uansøgt afsked med øvrige ansatte Kommunaldirektør Overordnet planlægning Kommuneplanlægning/Middelfartplanen gangsætning af lokalplaner Planer for indsatsområder Økonomisk planlægning og styring Principper for styring (mål, ramme effektstyring) Kasse- og regnskabsvæsen Vedtagelse af Kasse- og regnskabsregulativ Godkendelse af Årsregnskab samt revisionsberetninger Godkendelse af regler for økonomisk decentralisering emyndigelse vedr. administration af daglige bankforretninger Principper for anvendt regnskabspraksis Regler for anvisning, attestation, bilagsbehandling, kassefunktion, personlige udlæg, opbevaring af midler, kontrol og afstemning vedr. Tsystemer udget- og bevillingskontrol Godkendelse af regler og tidsplan i forbindelse med budgetlægning Vedtagelse af budget udgetkontrol og bevillingskontrol Tillægs-, anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb Omflytning af budget indenfor et politikområde Ændring eller overførsel mellem politikområder (0-bevillinger) Tidsplan og procedure for regnskabsaflæggelse 2

5 orgers ejendomme fx boligændringer, beboerindskud ejendomsskat herunder rykning Sagsområde yråd Økonomi Pantsætning af fast ejendom Kommunaldirektør Køb og salg Køb og salg af fast ejendom Godkendelse af regler vedr. salg af erhvervsjord efter standard vilkår Godkendelse af regler vedr. salg af parcelhusgrunde efter standard vilkår Salg af erhvervsjord efter standard vilkår Salg af parcelhusgrunde efter standard vilkår Køb samt salg af erhvervsjord efter specielle vilkår Lån og garantiforpligtelser Konvertering af lån indenfor rammerne af den økonomiske politik Optagelse af nye lån Garantistillelse ved konvertering af lån (boligselskaber, selvejende institutioner/ foreninger) Garantistillelse ved optagelse af nye lån (boligselskaber, selvejende institutioner/ foreninger) Leje- og leasingaftaler vedr. indgåelse og ændring Principper for LAG midler Tilskud / ophør af tilskud til foreninger, samarbejdsaftaler Projekter, éngangstilskud til foreninger, samarbejdspartnere vedr. erhverv, handel og turisme Lokal Oprettelse og nedlæggelse af lokal Godkendelse af lokalenes sammensætning Vedtægtsændringer ndretning af kommunens administration Overordnet forvaltningsstruktur Øvrige organisationsændringer Administrationsgrundlag for den kommunale boliganvisning 3

6 Skema A (budget) Skema (licitationsresultater hvis det er i overensstemmelse med skema A) Skema C (byggeregnskaber) Afsatte beløb Låneomlægning Tilladelse til optagelse af lån til forbedringsarbejde/renovering uden kommunal garanti Godkendelse af lejeforhøjelse Gennemgang regnskaber på styringsdialogmøder ehandling af regnskaber som indsendes til efterretning ehandling af sammenlægninger af afdelinger, som indsendes til orientering Aftaler om anvisning af boliger mellem boligorganisationer og Middelfart Kommune Godkendelse af pårørende eller andre der kan varetage svage beboers interesse i afdelingsbestyrelse Sagsområde yråd Økonomi Tilsyn med offentligt støttet boligbyggeri Nybyggeri: Kommunaldirektør Udenlandske kontakter herunder venskabsbysamarbejder Aftale om samarbejder Samarbejde mellem stat og andre kommuner ndgåelse af aftaler og kontrakter om forpligtende samarbejder Drift og indvendig vedligeholdelse af bygninger, anlæg og arealer Retningslinjer for indhentning af tilbud/udbud i forbindelse med vedligeholdelse af bygninger, anlæg og arealer. Administration af vedligeholdelsesmidler efter retningslinjer ygge- og anlægsarbejder (projektforslag, forprojekt og hovedprojekt) 4

7 Sagsområde yråd Økonomi orgerservice ekskl. ydelse tilknyttet beskæftigelsesindsatsen Generelle forudsætninger for borgerbetjening Kompetenceplaner og instrukser for administration af lovpligtige ydelser (pension, bolig) Kompetenceplaner og instrukser for opkrævninger Forretningsgange og instrukser for opgaver der administreres for andre afdelinger/forvaltninger Forretningsgange og instrukser for opgaver der administreres af andre myndigheder Kommunaldirektør Overordnede principper for forsikringsforhold Forretningsgange og instrukser vedr. forsikring ndkøbsfunktioner Godkendelse af indkøbspolitik Udmøntning af indkøbspolitikken Udbud af bank og forsikringsopgaven Udbud af revisionsopgaven Udbud af øvrige vare- og tjenesteydelser Arkiver Arkivinstruks Organisering m.m. T Godkendelse af Tsikkerhedspolitikken Kursus til byrådsmedlemmer kursustilbud, som relaterer sig til byrådspolitikere, men ikke er omfattet af kursusregulativet 5

8 eskæftigelse- arbejdsmarkedsets delegerings- og kompetencefordelingsplan Sagsområde yråd Økonomi Lov om Retssikkerhed og administration Spørgsmål om hjælp skal behandles så hurtigt som muligt. Kommunen fastsætter en frist for, hvor lang tid der må gå inden der træffes en afgørelse. Ansøgeren skal have skriftlig besked, såfremt denne frist ikke forventes overholdt. Senest 2 uger før erhvervsrettet foranstaltning ophører, skal der tages stilling til behov for yderligere foranstaltninger. Mellemkommunal refusion Genvurdering af sager, hvor der er modtaget klage, før de videresendes Lov om Aktiv Socialpolitik Kapitel 1-2 Hjælp til gravid datter, hvor forældrene har forsørgerpligten Hjælp til udenlandske statsborgere ndberetning til Den Sociale Sikringsstyrelse Hjælp under ophold i udlandet Lov om Aktiv Socialpolitik Kapitel 3 Vejledning og opfølgning Vejledning vedr. økonomiske problemer Vejledning kan bestå i oplysninger om, hvordan pgl. kan forbedre mulighederne for arbejde eller uddannelse ehandling af ansøgninger ft. en aktivitetsparat, behandler kommunen sagen efter reglerne der er fastsat efter LA 4 a, stk. 1 og 3, eller integrationslovens 20 c. Tilmelding som ledig Jobnet Opfølgning i kontanthjælpssager, vurdering om andre former for hjælp Opfølgning ledighedsydelse, "skånejob". Lov om Aktiv Socialpolitik Kapitel 4 Uddannelseshjælp og kontanthjælp Vurdering af om ansøger er berettiget til hjælp efter aktivloven Personer under uddannelse - særlig hjælp Personer med visse former for opholdsret Vurdering af om ansøger er til rådighed og udnytter sine uddannelseseller arbejdsmuligheder 6

9 Sagsområde yråd Økonomi Afslag på hjælp over / evilling af hjælp når formålsbestemt formue overstiger kr. Kapitalpensioner / anden opsparing Udmåling af uddannelseshjælp evilling af aktivitetstillæg Udmåling af kontanthjælp Engangshjælp Udmåling af hjælp til ægtefæller evilling af hjælp til særlige persongrupper Fradrag for indtægter, herunder arbejdsindtægter og feriegodtgørelse evilling af særlig støtte Særlig støtte til enlige forsørgere Særlig støtte til deltagerbetaling Udeblivelse fra tilbud - fradrag i hjælpen Udeblivelse jobsamtale, individuel samtale, sygeopf. CV samtale fradrag i hjælpen Manglende tilmelding, undladt at lægge CV og bekræfte - fradrag i hjælpen Nedsættelse af hjælpen Ophør af hjælpen Sanktion ved uberettiget modtagelse af hjælp samtidig med arbejde eller ophold i udlandet Redegørelse ved kontrol ved mistanke om uberettiget modtagelse af hjælpen Lov om Aktiv Socialpolitik kapitel 6 Revalidering Visitation til revalidering og forrevalidering Tilrettelæggelse af revalideringsperioden Udarbejdelse af jobplan eregning og udbetaling af revalideringsydelse Gennemførelse af kontaktforløb Afgørelse om bevarelse af revalideringsydelsen ved sygdom/barsel Ret til ferie Afgørelse om forlængelse af revalideringsperioden udover 5 år Godkendelse af sideløbende arbejde ved revalidering Modregning af arbejdsindtægter Modregning af løbende udbetalinger fra forsikringer og pensionsordninger, herunder løbende udbetalinger af erhvervsevneerstatning Særlig støtte under revalidering Nødvendig merudgift til bolig 7

10 Sagsområde yråd Økonomi Afgørelse om støtte til etablering af selvstændig virksomhed eregning og udbetaling af støtte til etablering af selvst. Virksomhed Eftergivelse af lån Lov om Aktiv Socialpolitik kapitel 6a Ressourceforløbsydelse Udbetaling og beregning af ressourceforløbsydelse etingelser for at modtage ressourceforløbsydelse Personlig kontakt forud for sanktion Sanktioner ved manglende deltagelse i ressourceforløbet m.v. Lov om Aktiv Socialpolitik kapitel 6b Ressourceforløbsydelse til personer i jobafklaringsforløb Udbetaling og beregning af ressourceforløbsydelse etingelser for at modtage ressourceforløbsydelse Sanktioner ved manglende deltagelse i jobafklaringsforløbet m.v. Arbejdsgivers ret til refusion Lov om Aktiv Socialpolitik kapitel 7 Ledighedsydelse Ansøgning, beregning og udbetaling af ledighedsydelse Godkendelse af ferie Opfølgning på rådighedsbetingelserne Afgørelse om sanktion Årlig revurdering Udbetaling af ledighedsydelse(tidl. fleksjobvisiterede/ustøttet beskæf.) Lov om Aktiv Socialpolitik kapitel 11 Udbetaling af hjælp Udbetaling af hjælpen Administration af ydelsen Lov om Aktiv Socialpolitik kapitel 12 tilbagebetaling m.v. administration af ydelsen Lov om Aktiv eskæftigelsesindsats Lov om Aktiv eskæftigelsesindsats kapitel 3 Jobcenterets bistand til at finde arbejde og arbejdskraft istand til at finde arbejde nformation og vejledning i jobcenteret kapitel 4 Virksomhedsservice Lov om Aktiv eskæftigelsesindsats kapitel 4a Digital kommunikation 8

11 Sagsområde yråd Økonomi Tilmelding af arbejdssøgende i jobcentre m.v. kapitel 5 Tilmelding til Jobnet Oplysninger om job og CV kapitel 6 Registrering af CV på jobnet Opfølgning af CV Fastlæggelse af det individuelle kontaktforløb kapitel 7 Kontaktforløb Ret til koordinerende sagsbehandler Særligt vedr. de første samtaler m.v. Særligt vedr. samtale og indsats ifm. kontrolaktioner Udannelsespålæg Systematisk henvisningsforløb Mindre intensiv indsats for visse persongrupper kap. 7a Fritagelse fra pligt til fremmøde og fra pligt til tilbud Tilbudsmuligheder Kap. 8 Jobcentret kan give tilbud Tilbud i udlandet Selvvalgt uddannelse for ledige dagpengemodtagere kap. 8 a Ret til op til 6 ugers selvvalgt uddannelse Jobplan og rehabiliteringsplan kap. 9 Udarbejdelse af jobplan Revidering af jobplan Udarbejdelse af rehabiliteringsplan ntegrationskontrakt Kap. 9 a ntegrationskontrakt Mentorstøtte Kap. 9 b evilling af mentorstøtte Vejledning og opkvalificering Kap. 10 Vejledning og opkvalificering evilling af SU-berettiget uddannelse under 30 årige Virksomhedspraktik og nytteindsats kap. 11 Virksomhedspraktik Nytteindsats/nyttejob Ansættelse med løntilskud kap. 12 Ansættelse med løntilskud Fastsættelse af løntilskuddets størrelse 9

12 Sagsområde yråd Økonomi Ressourceforløb kap. 12 a Visitation til ressourceforløb Udpege koordinerende sagsbehandler Jobafklaringsforløb kap. 12 b Visitation til jobafklaringsforløb Udpege koordinerende sagsbehandler Fleksjob m.v. kap. 13 evilling af fleksjob Opfølgning på fleksjob Vurdering af arbejdsevne/arbejdsintensitet Udbetaling og beregning af fleksløntilskud Støtte i form af tilskud til selvstændig virksomhed (fleksjob) Fastsættelse af løntilskuddets størrelse (fleksjob før 1/1 2013) Fastsættelse af løn og andre arbejdsvilkår (fleksjob før 1/1 2013) ndividuelt kontaktforløb Selvvalgt uddannelse + ret til anden aktør CV på jobnet + CV samtale Arbejdsredskaber, arbejdspladsændringer m.v. max kr. Arbejdsredskaber, arbejdspladsændringer over kr. Fleksjob til selvstændigt erhvervsdrivende (fleksjob før 1/1 2013) Tilbud til ledige selvforsørgende kap. 13 a Ret til tilbud Tilbud til personer under 18 år kap. 13 b Tilbud og tillægsydelser efter konkret vurdering Tilbud til personer omfattet af udd. ordningen for ledige opbrugt dagpengeret kap. 13 c Mulighed for tilbud efter kap 11 el.12 ndsats for personer på midlertidig arb. markedsydelse efter lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. kap. 13 d Kontaktforløb, indsats og tilbud efter kap Tilskud til udgifter til hjælpemidler m.v. kap. 14 Undervisningsmateriale. Hjælpemidler, arbejdsredskaber og arbejdspladsindretninger ved tilbud max kr. Undervisningsmateriale. Hjælpemidler, arbejdsredskaber og arbejdspladsindretninger ved tilbud over kr. Personlig assistance 10

13 Sagsområde yråd Økonomi efordringsgodtgørelse m.v. kap. 15 efordringsgodtgørelse Godtgørelse op til 1000 kr. Ret og pligt til tilbud for dagpengemodtagere kap. 16 Jobcentret skal give tilbud efter kapitel Ret og pligt til tilbud for kontanthjælpsmodtagere kap. 17 Jobcentret skal give tilbud efter kapitel 9b-12. Ret og pligt til tilbud for uddannelseshjælpsmodtagere Jobcentret skal give tilbud efter kapitel 9b-12. Jobrotation kap. 18 Jobrotation Opkvalificering ved ansættelse uden løntilskud Tilskud til hjælpemidler ordinær beskæftigelse max kr. Tilskud til hjælpemidler ordinær beskæftigelse over kr. Lov om Sygedagpenge Ophold og beskatning her i landet kap. 3 Retten til dagpenge Uarbejdsdygtighed kap. 5 Retten til dagpenge Visitation og opfølgning kap. 6 Kategorisering Revisitation og opfølgning værksættelse af nødvendig indsats Opfølgningsplan ved 1. eller 2. samtale udarbejdes og udleveres Gradvis tilbagevenden til arbejdspladsen Videregivelse af oplysninger til anden aktør ortfald af ret til sygedagpenge kap. 7 Medvirker den sygemeldte, bortfald af dagpenge Ret til at afvise behandling Revurderingstidspunkt kap. 8 Revurdering ved 22 uger Revurdering / pensionister Ret til jobafklaringsforløb 11

14 Sagsområde yråd Økonomi Forlængelse af sygedagpengeperioden kap. 9 Forlængelse af sygedagpengeperioden Forlængelse af sygedagpengeperioden - pensionister eskæftigelseskrav kap. 11 eskæftigelseskrav Anmeldelse af sygefravær og dokumentation kap.12 Mulighed for at anmode om lægeerklæringer Aftale om refusion af sygedagpenge ved langvarig eller kronisk sygdom kap. 21 Aftale om refusion af sygedagpenge ved kronisk sygdom Aftale selvstændige ved kronisk lidelse Administration m.v. kap. 27 Tilbagebetaling af uberettiget modtaget sygedagpenge ntegrationsloven Kommunalbestyrelsens opgaver Kap. 2 Overtagelse af integrationsansvaret - modtagelse Overtagelse af integrationsansvaret - ydelse Overtagelse af integrationsansvaret - introduktionsprogram Overdragelse af integrationsopgaver til andre oligplacering af flygtninge kap. 3 CPR- registrering af flygtninge Afgørelse om boligtilbud Anvisning af midlertidig indkvartering, samt fastsættelse og opkrævning af betaling ntegrationsplan kap. 3 a Tilbud om integrationsplan Tilbud om helbredsmæssig vurdering ntroduktionsprogrammet kap. 4 Tilbud om integrationsprogram Tilbud om integrationsprogram, uledsagede børn Tilbud om revalidering og fleksjob i introduktionsperioden Uddannelsespligt til unge under 25 år ntroduktionsprogram mindst 37 timer ntroduktionsprogram anden kommune ndgåelse og udarbejdelse af integrationskontrakt 12

15 Sagsområde yråd Økonomi Opfølgning på integrationskontrakten Henvisning til danskuddannelse Tilbudsmuligheder m.v. Tilskud til udgifter til opkvalificering, introduktion og hjælpemidler ved ansættelse Særligt løntilskudsordning for udlændinge over 55 år ntroduktionsforløb for indvandrere kap. 4a Tilbud om introduktionsforløb jf 21 danskudd. jf 22 kursus i danske samf. forhold, kultur og historie jf. 23 stk 5 tilbud om selvforsørgelse Støtte til vejlederfunktion Pligt til tilmelding som arbejdssøgende, rådighedsvurdering m.v. kap. 5 Tilmelding som ledig på jobnet, registrering af cv, cv samtale m.v. Rådighedsvurdering m.v. gangsættelse og gennemførelse af systematiske henvisningsforløb Pålæg om rådighed ved tilbud om ordinært job Hjælp i særlige tilfælde kap. 6 Afgørelse om nedsættelse eller ophør ved ikke godkendt 18 tilflytning evilling af enkeltudgifter evilling af sygebehandling evilling af hjælp til udgifter til samvær med egen børn under 18 år evilling af hjæp til at forsørge et barn, forældremyndighed tillagt én uden forsørgerpligt evilling af hjælp til flytning Udbetaling af hjælp og tilbagebetaling m.v. kap. 7 evilling, udbetaling og tilbagebetaling af hjælp ndhentning og videregivelse af oplysninger kap. 10 ndhentning og videregivelse af oplysninger 13

16 ørn, kultur- og fritidsets delegerings- og kompetencefordelingsplan Sagsområde yråd Økonomi Dagtilbudsområde Mål, rammer og ansvar for samt tilsyn med dag- fritids- og klubtilbud yrådet skal fastsætte og offentliggøre kommunens mål og rammer for dagtilbud. yrådet fastsætter indsatsområder for dagtilbuddene yrådet skal sikre at der skabes sammenhæng mellem tilbuddene yrådet skal sikre, at der ydes særlig støtte til de børn, der har behov for det yrådet skal offentliggøre oversigt over dagtilbud samt satser for tilskud til privat pasning og pasning af egne børn yrådet skal sørge for det nødvendige antal pladser i dagtilbuddene Op- og nednormering, ændring af pasningstilbudstyperne indenfor budgetrammen yrådet kan beslutte, at der skal være voksne, som barnet kender, når et barn benytter et alternativt dagtilbud på lukkedage yrådet kan delegere kompetencen til at fastlægge lukkedage til forældrebestyrelsen i kommunens institutioner inden for de rammer, der i kommunen er fastsat omkring lukkedage. yrådet skal føre tilsyn med indholdet af tilbuddene efter denne lov samt den måde opgaverne udføres på. yrådet skal fastsætte og offentliggøre rammerne for tilsynet Godkendelse af kvalitets- og udviklingsplan O Læreplaner yrådet skal godkende den pædagogiske læreplan yrådet skal hvert andet år drøfte evalueringerne af læreplanerne og børnemiljøvurderingerne og på baggrund deraf, tage stilling til yderligere handling 14

17 Sagsområde yråd Økonomi Dagtilbudsområde Sprogvurdering og sprogstimulering yrådet har ansvaret for, at der gennemføres en sprogvurdering af alle 3-årige børn i dagtilbud, hvis der er forhold, der giver formodning om behov for sprogstimulering yrådet har ansvaret for, at der gennemføres en sprogvurdering af alle 3-årige børn, der ikke er optaget i dagtilbud yrådet skal gøre familier uden dagtilbud opmærksom på muligheden for dagtilbud yrådet har ansvaret for, at der gives sprogstimulering til de børn, der har behov for dette yrådet har ansvaret for, at der gives sprogstimuleringstilbud på 15 timer om ugen til tosprogede børn, der ikke er i dagtilbud og som vurderes til at have behov for sprogunderstøttende aktiviteter yrådet skal sikre at forældre inddrages i forbindelse med sprogvurderingen og sprogstimuleringen yrådet skal træffe afgørelse om standsning af børneydelsen, hvis forældrene ikke overholder deres pligt til at lade deres barn deltage i sprogvurdering og sprogstimulering, når barnet er blevet vurderet til disse tilbud yrådet har ansvaret for, at føre tilsyn med den sprogstimulering, som forældre selv varetager se. 12 stk.1 Forældrebestyrelse yrådet kan beslutte at medarbejderrepræsentanter i forældrebestyrelser i kommunale daginstitutioner og dagplejen skal have stemmeret yrådet skal sikre at forældre i privatinstitutioner gives indflydelse svarende til forældreindflydelsen i selvejende daginstitutioner svarende til selvejende daginstitutioner yrådet skal sikre forældre til børn i privat dagpleje indflydelse på dagplejens arbejde med børnene yrådet fastsætter, efter udtalelse fra forældrebestyrelserne, vedtægter for styrelsen af de kommunale dagtilbud Vedtægter for styrelsen af selvejende institutioner skal godkendes af yrådet Vedtægter for styrelsen af udliciterede institutioner skal godkendes af yrådet 15

18 Sagsområde yråd Økonomi Frokost i daginstitutioner yrådet kan beslutte at et sundt frokosttilbud indgår som en del af dagtilbudsydelsen i såvel kommunale som private institutioner yrådet træffer afgørelse om, at et barn kan fritages fra frokostmåltidet pga. særlige lægedokumenterede forhold yrådet kan beslutte, at institutioner, der hovedsagelig anvender naturområder for børnenes ophold i daginstitutionen, kan fritages for frokostmåltidet yrådet skal mindst hvert andet år give mulighed for fravalg af frokostmåltid yrådet skal forud for muligheden for fravalg af frokostordning oplyse om den forventede takst for måltidet yrådet fastsætter og offentliggør retningslinjer for forældrenes fravalg af frokostmåltid yrådet kan beslutte, at forældrene ikke kan fravælge frokostmåltidet, hvis det vurderes at være påkrævet af sociale og sundhedsmæssige årsager, i den pågældende daginstitution yrådet skal fastsætte et maksimumsbeløb for forældrenes betaling til forældrearrangerede frokostordninger yrådet kan fastsætte rammer for forældrearrangerede frokost- og madordninger yrådet kan beslutte at ansætte køkkenpersonale til forældrearrangerede frokost- og madordninger yrådet kan tilbyde at administrere forældrearrangerede frokost- og madordninger yrådet kan beslutte at give tilskud til forældrearrangerede madordninger i dagtilbud under hensyn til de pågældende forældres økonomiske forhold Etablering og drift af private dagtilbud yrådet skal godkende privatinstitutioner yrådet fastsætter og offentliggør kriterier for godkendelse yrådet kan tilbagekalde godkendelsen af en privatinstitution yrådet kan opkræve et depositum vedr. ansøgning om godkendelse O 16

19 Sagsområde yråd Økonomi Dagtilbud i private hjem og andre lokaler i børnenes hjemlige miljø Dagtilbud i private hjem kan efter aftale med kommunalbestyrelsen drives af en privat leverandør som privat dagpleje yrådet skal godkende private hjem og andre lokaler til brug for dagpleje yrådet kan beslutte, at flere personer kan modtage op til 10 børn i dagplejen yrådet kan beslutte, at dagplejernes egne børn i samme aldersgruppe, kan indgå som barn i det antal dagplejeren får betaling for Optagelse, pasningsgaranti, plads i anden kommune og opsigelse yrådet skal tilbyde forældre pasningsgaranti i dagtilbud yrådet har pligt til at anvise plads i et alderssvarende dagtilbud yrådet skal fastsætte og offentliggøre retningslinjer for ansøgning om optagelse i dagtilbud yrådet træffer afgørelse om optagelse i et dagtilbud efter 19 stk. 2-4 eller 21 stk. 2 og 3 yrådet kan beslutte at selvejende og udliciterede daginstitutioner og private dagplejere helt eller delvis selv kan træffe afgørelse om optagelse i institutionen yrådet fastsætter og offentliggør retningslinjer for optagelse af børn i dagtilbud yrådet kan beslutte, at ansøgning om plads i dagtilbud skal ske digitalt til det enkelte dagtilbud Plads i dagtilbud i anden kommune yrådet kan beslutte at lukke ventelisten for optagelse af børn fra andre kommuner i et dagtilbud Opsigelse og udmeldelse yrådet skal fastsætte og offentliggøre retningslinjer for udmeldelse af børn i dagtilbud Tilskud til dagtilbud og forældrenes egenbetaling yrådet kan beslutte, at give et tilskud til at nedbringe forældrenes betaling til frokostmåltidet yrådet fastsætter tilskud til privat dagpleje 17

20 Sagsområde yråd Økonomi Tilskud til dagtilbud i anden kommune yrådet kan, når forældre vælger et dagtilbud i en anden kommune, give et ekstra tilskud til at reducere institutionskommunens udgifter eller til at reducere egenbetalingen eller til begge dele Søskendetilskud og fripladstilskud yrådet skal give et behandlingsmæssigt tilskud når et barn med betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne af behandlingsmæssige grunde har ophold i et dagtilbud yrådet skal give et socialpædagogisk fripladstilskud, når ophold i dagtilbud må anses som særligt påkrævet af sociale eller pædagogiske grunde og betalingsspørgsmålet vanskeliggør barnets optagelse eller forbliven i et dagtilbud. yrådet skal give tilskud, når et tosproget barn med behov for sprogstimulering er optaget i et sprogstimuleringstilbud i form af en plads i et dagtilbud på 30 timer om ugen Etablering og drift af private pasningsordninger yrådet skal give tilladelse hvis flere end to børn modtages i private pasningsordninger Godkendelse af den enkelte private dagplejer yrådet skal føre tilsyn med forholdene i private pasningsordninger yrådet kan give tilladelse til, at der kan modtages op til 10 børn, hvis pasningen foretages af flere personer Tilskud til privat pasning yrådet kan beslutte, at der kun gives tilskud til privat pasning i en bestemt del af aldersgruppen yrådet kan beslutte, at give et tilskud til forældre med børn under 24 uger 18

21 Sagsområde yråd Økonomi yrådet kan beslutte at give tilskud til privat pasning til forældre i kombination med, at barnet har plads i et dagtilbud yrådet skal godkende aftalen om privat pasning mellem forældre og den private pasningsordning og føre løbende tilsyn med ordningen. yrådet skal tilbyde at sørge for forældrenes administration af ordningen mod reduktion i tilskuddet yrådet skal fastsætte og offentliggøre retningslinjer for optagelse af børn, når tilskuddet til privat pasning bortfalder yrådet fastsætter tilskuddet til privat pasning. yrådet kan beslutte at forældrene ikke får tilskud til privat pasning, hvis hensynet til barnet taler for, at barnet skal optages i et dagtilbud yrådet kan i særlige tilfælde give tilskud til privat pasning, samtidig med at en forældre modtager barselsdagspenge eller orlovsydelse for samme barn yrådet skal efter ansøgning give et søskendetilskud til forældre med mere end et barn i dagtilbud, fritidshjem, SFO eller privat pasning Tilskud til pasning af egne børn yrådet kan give forældre med børn i alderen 24 uger og indtil skolestart, økonomisk tilskud til pasning af egne børn yrådet kan beslutte, at der kun gives tilskud til forældre med børn i en bestemt aldersgruppe Tilskuddet kan gives for én samlet periode på minimum 8 uger og maksimalt 1 år. yrådet kan beslutte, at fastsætte en længere minimumsperiode og en kortere maksimumsperiode. yrådet fastsætter tilskud til pasning af egne børn yrådet skal oplyse forældrene om retningslinjerne for optagelse i dagtilbud efter tilskudsperiodens udløb yrådet kan beslutte at forældrene ikke kan få tilskud til pasning af egne børn efter 86, hvis byrådet i forbindelse med iværksættelse af hjælpeforanstaltninger efter 52 i 19

22 lov om social service anser det for nødvendigt at et barn er optaget i et dagtilbud. Sagsområde yråd Økonomi Særlige dagtilbud yrådet skal sørge for, at der er det nødvendige antal pladser i særlige dagtilbud til børn, der på grund af betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne har et særligt behov for støtte, behandling m.v., der ikke kan dækkes gennem ophold i et af de almindelige dagtilbud eller fritidshjem efter dagtilbudsloven Andet Orientering om magtanvendelse i dagtilbuddene O Sagsområde yråd Økonomi Familieafdelingen Rådgivning generelt og anonymt Undersøgelse mhp. iværksættelse af foranstaltninger jævnfør kap. 8 Konsulentbistand Familiekonsulent. Praktisk pædagogisk eller anden støtte i hjemmet Familiebehandling i Pusterummet generelt Familiebehandling ved privat praktiserende konsulenter og psykologer Døgnophold for hele familien Aflastningsophold Personlig rådgiverfunktion Kontaktpersonsordning barn/ung eller hele familien Døgnophold for børn og unge på godkendte opholdssteder, på døgninst. og på kostskoler Anbringelse af børn/unge i godkendte plejefamilier og netværksfamilier Følgeudgifter i forbindelse med anbringelse i plejefamilie Supervision til plejefamilier i Pusterummet Supervision til plejefamilier ved ekstern supervisor 20

23 Tilbud til unge i alderen år Praktiktilbud Anden hjælp i og uden for hjemmet Støtte som erstatter en mere indgribende og omfattende foranstaltning efter 52 stk. 3 Støtte der bevirker, at en anbringelse kan undgås Udgifter der kan bidrage til en stabil kontakt mellem forældre og anbragte børn Merudgiftsydelser i forbindelse med forsørgelse af et handicappet barn under 18 år Tabt arbejdsfortjeneste Sagsområde yråd Økonomi Folkeoplysningset Nedsættelse af Folkeoplysningset Vedtægter for Folkeoplysningset Retningslinjer om tilskud til aftensskoler, foreninger og lokaler samt anvisning af lokaler Fritidsforanstaltninger for børn og unge Godkendelse og tilskud til klubber Folkebiblioteker Organisering af kommunens biblioteksvæsen Forsamlingshuse og foreningshuse Retningslinjer for tilskud og drift Museer Tilskud til museer og lokalhistoriske arkiver Ungdomsskoler og ungdomsklubber Organisering af den kommunale ungdomsklub Godkendelse af vedtægter Udarbejdelse af en ungdomsskoleplan Musikskoler og andre musikfaciliteter Organisering af den kommunale musikskole Godkendelse af vedtægter Andre kulturelle opgaver Tilskud til kulturelle opgaver 21

24 Miljø- og energiets delegerings- og kompetencefordelingsplan Sagsområde yråd Økonomi Udvikling og gennemførelse af strategi for "Middelfart den grønne vækstkommune" Strategi Udvikling og gennemførelse Klima og energi Energiplanlægning, mål og strategi nitiativtager til klima- og energiprojekter (klima- og energihensyn indlejres i øvrige planer og politikker) Klimatilpasningsplan Gennemførelse Det åbne lands planlægning Planloven vedr. beliggenhed, skovrejsningsområder, lavbundsarealer, vådområder, naturbeskyttelsesinteresserne, kulturhistoriske bevaringsværdier, sikring af landskabelige bevaringsværdier sikring af geologiske bevaringsværdier, anvendelsen af vandløb, søer og kystvande, arealanvendelsen i kystnærhedszonen placering af anlæg i åbne land offentlighedens adgang til strande, skove, udyrkede arealer mv. Miljømålslov Kommunale handleplaner, naturplanlægning mv. Kvalitetsstyring Kvalitetspolitik Procedurer m.v. Kvalitetsmål VVM for biogasanlæg og vindmøller (husdyrbrug, se herunder vedr. miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug) Screeninger (vurdering af, om et projektet er omfattet af VVMbestemmelserne) Udarbejdelse af VVM (vurdering af virkningen på miljøet) 22

Fastsættelse af børnepolitikken B I I. Evaluering og dokumentation af politikkens fremdrift B I I

Fastsættelse af børnepolitikken B I I. Evaluering og dokumentation af politikkens fremdrift B I I Delegationsplan - ørne- og undervisningsudvalget Ringsted Kommune = eslutter, = ndstiller yrådet Økonomiudvalget ørne- og undervisnings-ud valget Generelt Fastsættelse af børnepolitikken Evaluering og

Læs mere

Børneudvalget. Delegationsplan for Køge Kommune

Børneudvalget. Delegationsplan for Køge Kommune ørneudvalget Delegationsplan for Køge Kommune ndholdsfortegnelse Lov om social service... 2 Lov om dag-, fritids- og klubtilbud mv. til børn og unge... 5 Lov om retssikkerhed og administration på det sociale

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven)

Bekendtgørelse af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven) Bekendtgørelse af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven) Herved bekendtgøres lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge, lovbekendtgørelse nr. 314 af

Læs mere

Sagsområde Lovgivning Sagsbehandlingsfrist

Sagsområde Lovgivning Sagsbehandlingsfrist Sagsbehandler: DPLOMM Sagsnr. 710-2011-86176 Dokumentnr. 710-2014-207185 Sagsbehandlingsfrister på det sociale område Godkendt af Byrådet 24. marts 2015 Arbejdsmarkedsområdet Hjælp til personer med kortvarige

Læs mere

Kompetenceplan for Børne- og Undervisningsudvalget overblik over kompetencer efter Dagtilbudsloven Beskrivelse/ Indhold

Kompetenceplan for Børne- og Undervisningsudvalget overblik over kompetencer efter Dagtilbudsloven Beskrivelse/ Indhold Dagtilbudsloven Kompetenceplan for Børne- og Undervissudvalget overblik over kompetencer efter Dagtilbudsloven Formål og ansvar 3 Kommunalbestyrelsen har ansvaret for dagtilbud n BilagØU_140120_pkt.10.03

Læs mere

Svarfrister. Hedensted Kommune Lov om Retssikkerhed og administration på det sociale område. Justeret og revideret. Godkendt af Byrådet 29.

Svarfrister. Hedensted Kommune Lov om Retssikkerhed og administration på det sociale område. Justeret og revideret. Godkendt af Byrådet 29. Svarfrister Hedensted Kommune Lov om Retssikkerhed og administration på det sociale område Justeret og revideret Godkendt af Byrådet 29. marts 2017 Niels Espes Vej 8 8722 Hedensted T: 7975 5000 www.hedensted.dk

Læs mere

Svarfrister. Hedensted Kommune Lov om Retssikkerhed og administration på det sociale område. Justeret og revideret Februar 2015.

Svarfrister. Hedensted Kommune Lov om Retssikkerhed og administration på det sociale område. Justeret og revideret Februar 2015. Svarfrister Hedensted Kommune Lov om Retssikkerhed og administration på det sociale område Justeret og revideret Februar 2015. Niels Espes Vej 8 8722 Hedensted T: 7975 5000 www.hedensted.dk LOV OM RETSSIKKERHED

Læs mere

Generel ramme og vejledninger for forældrearrangerede frokostordninger i Vejen Kommune

Generel ramme og vejledninger for forældrearrangerede frokostordninger i Vejen Kommune Generel ramme og vejledninger for forældrearrangerede frokostordninger i Vejen Kommune I henhold til dagtilbudslovens 16b Stk. 5. skal Kommunalbestyrelsen mindst hvert andet år og højst én gang om året

Læs mere

Notat. Bilag 2: Oversigt over det væsentligste indhold af Lov om fleksibel frokostordning m.v. og de tilknyttede forslag

Notat. Bilag 2: Oversigt over det væsentligste indhold af Lov om fleksibel frokostordning m.v. og de tilknyttede forslag Notat Bilag 2: Oversigt over det væsentligste indhold af Lov om fleksibel frokostordning m.v. og de tilknyttede forslag Nedenstående oversigtsskema er udarbejdet ud fra Sundhedsministeriets Orientering

Læs mere

DAGTILBUDSLOVEN. Kapitel 2 Formål, pædagogisk læreplan, sprogvurdering, børnemiljøvurdering m.v.

DAGTILBUDSLOVEN. Kapitel 2 Formål, pædagogisk læreplan, sprogvurdering, børnemiljøvurdering m.v. DAGTILBUDSLOVEN Offentliggørelsesdato: 22-06-2011 Socialministeriet Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Formål, anvendelsesområde, ansvar, tilsyn m.v. Kapitel 2 Formål, pædagogisk læreplan, sprogvurdering,

Læs mere

Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune 2014. Udlagt på hjemmeside marts 2014.

Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune 2014. Udlagt på hjemmeside marts 2014. Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune 2014. Udlagt på hjemmeside marts 2014. Emne Ansvarligt Serviceområde Generel sagsbehandlingsfrist Lov om social pension: Personligt tillæg og

Læs mere

Kompetenceplan for. Integrationsloven

Kompetenceplan for. Integrationsloven Kompetenceplan for Integrationsloven Side 1 Symbolforklaring: emærkningsfelt: UDV = eskæftigelses- og Erhvervsudvalg = eslutter SAGS = Sagsbehandler F = Forbereder AFDC = Afdelingschef I = Indstiller GR/

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven)

Bekendtgørelse af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven) LBK nr 668 af 17/06/2011 (Historisk) Udskriftsdato: 23. februar 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Socialmin., j.nr. 2011-3847 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Forslag. Dagtilbudslov

Forslag. Dagtilbudslov Fremsat den {FREMSAT} af Familie- og Forbrugerminister Lars Barfoed Forslag til Dagtilbudslov (lov om dag, -fritids- og klubtilbud mv. til børn og unge) Afsnit I Indledning Kapitel 1 Formål 1. Formålet

Læs mere

Sagsbehandlingsfrister på det sociale område

Sagsbehandlingsfrister på det sociale område Sagsbehandlingsfrister på det sociale område Godkendt af Ringsted Byråd den XX 2011: Ansøgning om: Lov om social pension Folkepension 13 4 uger Borgerservice Personligt tillæg og 14-14 c 4 uger Borgerservice

Læs mere

Arbejdsredskaber mv. for personer ansat i fleksjob, skånejob og handicappede personer registreres på funktion 5.41 gruppering 12.

Arbejdsredskaber mv. for personer ansat i fleksjob, skånejob og handicappede personer registreres på funktion 5.41 gruppering 12. Budget- og regnskabssystem 4.5.1 - side 1 Dato: 29. maj 2006 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2006 KONTANTHJÆLP OG AKTIVERING MV. Denne hovedfunktion omfatter udgifter og indtægter vedrørende kontanthjælp efter

Læs mere

Lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven)

Lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven) Lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven) VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet

Læs mere

Afdeling: Center Arbejdsmarked. Emne: Kompetenceplan. Funktionsleder. Faglig konsulent

Afdeling: Center Arbejdsmarked. Emne: Kompetenceplan. Funktionsleder. Faglig konsulent Sagsbehandler eskæftigelsesmedarbejder virksomheds Øvrige bevillinger foretages af sagsbehandlerbeskæftigelsesmedarbejdervirksomheds 2c - Kommunen træffer afgørelse om, hvorvidt en ansøger og en sambo

Læs mere

Kompetenceplan for Ydelsescenter. Gældende fra 9. april 2015

Kompetenceplan for Ydelsescenter. Gældende fra 9. april 2015 Kompetenceplan for Ydelsescenter Gældende fra 9. april 2015 Indhold Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område... 3 Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats... 4 Lov om aktiv socialpolitik...

Læs mere

Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune Udlagt på hjemmeside oktober 2016

Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune Udlagt på hjemmeside oktober 2016 Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune 2016. Udlagt på hjemmeside oktober 2016 Emne Ansvarligt Serviceområde Generel sagsbehandlingsfrist Lov om social pension: Personligt tillæg og

Læs mere

Lovtidende A Udgivet den 22. juni Bekendtgørelse af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven)

Lovtidende A Udgivet den 22. juni Bekendtgørelse af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven) Lovtidende A 2016 Udgivet den 22. juni 2016 20. juni 2016. Nr. 748. Bekendtgørelse af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven) Herved bekendtgøres lov om dag-, fritids-

Læs mere

Aftale om forpligtende samarbejde. Delaftale 6 Beskæftigelse og integrationen. Den 6. april 2006 Dragør j.nr. 00.01.A.09

Aftale om forpligtende samarbejde. Delaftale 6 Beskæftigelse og integrationen. Den 6. april 2006 Dragør j.nr. 00.01.A.09 Dragør Kommune Tårnby Kommune Aftale om forpligtende samarbejde Delaftale 6 Beskæftigelse og integrationen Den 6. april 2006 Dragør j.nr. 00.01.A.09 Forord Dragør og Tårnby kommunalbestyrelser indgik i

Læs mere

Afdeling: Center arbejdsmarked. Emne: Kompetenceplan

Afdeling: Center arbejdsmarked. Emne: Kompetenceplan JOCENTER REILD LOV OM EN AKTIV ESKÆFTIGELSESINDSATS eskæftigelsesmedarbejder /virksomheds 21 b stk. 3 5 Jobcentret skal ved første samtale pålægge en person der er omfattet af 2 nr. 12 eller 13 at søge

Læs mere

Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune Udlagt på hjemmeside januar 2016

Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune Udlagt på hjemmeside januar 2016 Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune 2016. Udlagt på hjemmeside januar 2016 Emne Ansvarligt Serviceområde Generel sagsbehandlingsfrist Lov om social pension: Personligt tillæg og

Læs mere

Ikrafttrædelse: Kompetenceplan Nummer: Udstedelse: Udsteder: Kommuneinformation. Udskrevet af: Tina Matthiesen Dato:

Ikrafttrædelse: Kompetenceplan Nummer: Udstedelse: Udsteder: Kommuneinformation. Udskrevet af: Tina Matthiesen Dato: Status: Gældende Ikrafttrædelse: 01-11-2005 Type: plan Nummer: Udstedelse: 24-10-2005 Udsteder: Kommuneinformation Udskrevet af: Tina Matthiesen Dato: 15-12-2010 1 / 61 2 Privatretlig forsørgelsespligt

Læs mere

Delegation af beslutningskompetence

Delegation af beslutningskompetence Delegation af beslutningskompetence 2016 Kompetencefordeling for ørne- og Uddannelsesudvalget Direktørområdet Velfærd juli 2016 Sags id: 16/10352 ndledning en i Assens Kommune er udarbejdet med henblik

Læs mere

Bilag 3 Regnskabsår 2013 Hele kr.

Bilag 3 Regnskabsår 2013 Hele kr. Regnskabsår 2013 Hele kr. budget Arbejdsmarkedsudvalget i alt Social sikring Udgifter uden overførselsadgang Positive tal = mindreudgifter 126.073.002 301.444.717 175.371.715 42 3.130.205 Negative tal

Læs mere

5.58.80 Revalidering Her registreres udgifter til revalidering efter kapitel 6 i lov om aktiv socialpolitik.

5.58.80 Revalidering Her registreres udgifter til revalidering efter kapitel 6 i lov om aktiv socialpolitik. Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.8 - side 1 Dato: September 2015 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2015/Budget 2016 REVALIDERING, RESSOURCEFORLØB OG FLEKSJOBORDNINGER MV. (58) Under denne hovedfunktion

Læs mere

Sagsbehandlingstider: Beskæftigelsesområdet

Sagsbehandlingstider: Beskæftigelsesområdet Sagsbehandlingstider: Beskæftigelsesområdet Når din sag skal afgøres, skal den være afgjort inden for en bestemt tid. Du kan se, hvor længe du skal vente på en afgørelse i din sag, i denne oversigt. Du

Læs mere

Kompetenceplan for AMA. Gældende fra 9. april 2015

Kompetenceplan for AMA. Gældende fra 9. april 2015 Kompetenceplan for AMA Gældende fra 9. april 2015 ndhold Generel kompetence... 3 Lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v... 4 Lov om retssikkerhed og administration på det

Læs mere

Beskæftigelses- og Socialforvaltningen

Beskæftigelses- og Socialforvaltningen Beskæftigelses- og Socialforvaltningen Lov Område Nuværende sagsbehandlingstider Lovbestemt frist Bemærkninger Serviceloven 12 Gratis rådgivning til personer med 2-3 dage Nej nedsat fysisk eller psykisk

Læs mere

Tidsfrister for sagsbehandling på arbejdsmarkedsområdet i Vejle Kommune.

Tidsfrister for sagsbehandling på arbejdsmarkedsområdet i Vejle Kommune. er for sagsbehandling på arbejdsmarkedsområdet i Vejle Kommune. Kommunen skal jvf. Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område 3 behandle anmodning om hjælp så hurtigt som muligt. fastsætte

Læs mere

1 Lovgivning vedr. børn og familier samt serviceloven

1 Lovgivning vedr. børn og familier samt serviceloven Center: Børn & Læring (B), Sundhed & Omsorg (S), Arbejdsmarked (A). UDK = Udbetaling Danmark Dato: 1 Lovgivning vedr. børn og familier samt serviceloven Sæt 1.1.1 Betaling for dagtilbud og klubtilbud mv.

Læs mere

Godkendelseskriterier ved oprettelse af en privat daginstitution

Godkendelseskriterier ved oprettelse af en privat daginstitution December 2013 Godkendelseskriterier ved oprettelse af en privat daginstitution Private leverandører kan efter lov om dag-, fritids-, og klubtilbud m.v. til børn og unge(dagtilbudsloven) oprette og drive

Læs mere

Kompetenceplan. Lov om aktiv socialpolitik

Kompetenceplan. Lov om aktiv socialpolitik Kompetenceplan Lov om aktiv socialpolitik Side 1 Symbolforklaring: emærkningsfelt: UDV = eskæftigelses og Erhvervsudvalg DIR = Direktør = eslutter SAGS = Sagsbehandler F = Forbereder AFDC = Afdelingschef

Læs mere

Bilag 3 Regnskabsår 2013 Hele kr.

Bilag 3 Regnskabsår 2013 Hele kr. Arbejdsmarkedsudvalget i alt Social sikring Udgifter uden overførselsadgang Positive tal = mindreudgifter 58.501.368 298.196.931 239.695.563 20-4.760.295 Negative tal = merudgifter 42.311.024 225.573.528

Læs mere

SAGSBEHANDLINGSFRISTER PÅ DET SOCIALE OMRÅDE I LOLLAND KOMMUNE (Gældende fra 1. januar 2014) ANSVARLIGT SEKTOROM- RÅDE

SAGSBEHANDLINGSFRISTER PÅ DET SOCIALE OMRÅDE I LOLLAND KOMMUNE (Gældende fra 1. januar 2014) ANSVARLIGT SEKTOROM- RÅDE Lov om social pension Udvidet helbredstillæg, udskrivning af helbredskort Borgerservice Beslutning om overgang til behandling på det foreliggende grundlag Beslutning om overgang til behandling efter reglerne

Læs mere

Opfølgning på udmeldte tidsfrister i 2014 og udmelding af tidsfrister for afgørelser i 2015 i Velfærd og Sundhed i Horsens Kommune

Opfølgning på udmeldte tidsfrister i 2014 og udmelding af tidsfrister for afgørelser i 2015 i Velfærd og Sundhed i Horsens Kommune Opfølgning på udmeldte er i og udmelding af er for i Velfærd og Sundhed i Horsens Kommune Retssikkerhedsloven: 3. Kommunalbestyrelsen skal behandle spørgsmål om hjælp så hurtigt som muligt med henblik

Læs mere

NOTAT. Oversigt over sagsbehandlingsfrister på det sociale område med ændringsforslag. Sagsbehandlingsfrist. Ansvarligt center eller afdeling

NOTAT. Oversigt over sagsbehandlingsfrister på det sociale område med ændringsforslag. Sagsbehandlingsfrist. Ansvarligt center eller afdeling NOTAT Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk D 4646 4725 Oversigt over sagsbehandlingsfrister på det sociale område med ændringsforslag Dato: April 2014 J.nr.:

Læs mere

Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen

Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen Lov Område Nuværende Bemærkninger sagsbehandlingstider Serviceloven 12 Gratis rådgivning til personer med 2 uger nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, herunder

Læs mere

Sagsbehandlingstider i Rebild Kommune

Sagsbehandlingstider i Rebild Kommune Sagsbehandlingstider i Rebild Kommune Indholdsfortegnelse Indledning 3 Folkepension og personlige tillæg 4 Delpension 4 Førtidspension 5 Børnetilskud og børnebidrag 5 Børnefamilieydelse 6 Boligstøtte 6

Læs mere

Byrådet har på møde den 17. april 2013 vedtaget følgende frister for sagsbehandling på det sociale område

Byrådet har på møde den 17. april 2013 vedtaget følgende frister for sagsbehandling på det sociale område Byrådet har på møde den 17. april 2013 vedtaget følgende frister for sagsbehandling på det sociale område Byrådet har fastsat en række frister for, hvor lang tid der må gå, inden der er truffet afgørelse

Læs mere

Opgørelser af driftsoverførsler 2014 til 2015

Opgørelser af driftsoverførsler 2014 til 2015 Opgørelser af driftsoverførsler til 13-04- Oprindeligt til Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi 283.088 293.701 261.072 32.629 18.025 0 18.025 Udvalget for Læring 804.555 826.049 812.262 13.787

Læs mere

Sagsbehandlingstider på det sociale område

Sagsbehandlingstider på det sociale område Sagsbehandlingstider på det sociale område Kerteminde Kommune behandler ansøgninger om hjælp så hurtigt som muligt. Ifølge retssikkerhedsloven skal kommunen på det sociale område fastsætte en frist for,

Læs mere

Frederikssund Kommune Sagsbehandlingsfrister på det sociale område 2014

Frederikssund Kommune Sagsbehandlingsfrister på det sociale område 2014 Frederikssund Kommune Sagsbehandlingsfrister på det sociale område 2014 Skemaet er opdelt efter den lovgivning, sagsområdet hører under. Lov om aktiv beskæftigelsesindsats Tilbud om vejledning og opkvalificering

Læs mere

Opfølgning på udmeldte tidsfrister i 2016 og udmelding af tidsfrister for afgørelser i 2017 i Velfærd og Sundhed i Horsens Kommune

Opfølgning på udmeldte tidsfrister i 2016 og udmelding af tidsfrister for afgørelser i 2017 i Velfærd og Sundhed i Horsens Kommune Opfølgning på udmeldte er i og udmelding af er for i Velfærd og Sundhed i Horsens Kommune Retssikkerhedsloven: 3. Kommunalbestyrelsen skal behandle spørgsmål om hjælp så hurtigt som muligt med henblik

Læs mere

Bilag 3 Oversigt over driftsoverførsler 2017 til 2018 pr. udvalg

Bilag 3 Oversigt over driftsoverførsler 2017 til 2018 pr. udvalg Bilag 3 Oversigt over driftsoverførsler til 2018 pr. udvalg 06-04-2018 Sammendrag budget Regnskab Mindreforbrug (+ til 2018 Bemærkninger Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi 301.967 306.119 283.135

Læs mere

SAGSBEHANDLINGSFRISTER PÅ DET SOCIALE OMRÅDE I HADERSLEV KOMMUNE (Gældende fra 2. halvår 2008)

SAGSBEHANDLINGSFRISTER PÅ DET SOCIALE OMRÅDE I HADERSLEV KOMMUNE (Gældende fra 2. halvår 2008) SAGSBEHANDLINGSFRISTER PÅ DET SOCIALE OMRÅDE I HADERSLEV KOMMUNE (Gældende fra 2. halvår 2008) EMNE ANSVARLIGT SERVICEOMRÅDE Lov om social pension Folkepension 13 Sundheds- og Borgerservice 2 uger Personligt

Læs mere

Foreløbig ankestatistik for afgørelser på social- og beskæftigelsesområdet i 2014

Foreløbig ankestatistik for afgørelser på social- og beskæftigelsesområdet i 2014 Ankestyrelsens statistikker Foreløbig ankestatistik for afgørelser på social- og beskæftigelsesområdet i 2014 Årsstatistik 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Kort beskrivelse af opgørelsen 2 2 Forklaring

Læs mere

Økonomi og Administration. Sagsbehandler: Gitte Mk Nielsen

Økonomi og Administration. Sagsbehandler: Gitte Mk Nielsen Etablering Kommunal dagpleje Etableres og drives af Horsens Kommune, som træffer beslutning om dimensionering og organisering. Økonomi og Administration Sagsbehandler: Gitte Mk Nielsen Sagsnr. 28.00.00-G01-9-17

Læs mere

Økonomisk friplads til dagpleje/daginstitution/skolefritidsordning 2012

Økonomisk friplads til dagpleje/daginstitution/skolefritidsordning 2012 Økonomisk friplads til dagpleje/daginstitution/skolefritidsordning 2012 Husstandsindkomst: Der betales: Kr. 156.301 og derunder 0% Kr. 156.301 159.765 5% Kr. 159.766 485.499 Indenfor dette interval forhøjes

Læs mere

Budget 2015 Budgetbemærkninger Syddjurs Kommune

Budget 2015 Budgetbemærkninger Syddjurs Kommune 1 of 8 Indholdsfortegnelse Arbejdsmarkedsudvalget...2 16.546 Tilbud til udlændinge...2 16.557 Kontante ydelser...2 16.558 Revalidering...5 16.568 Arbejdsmarkedsforanstaltninger...7 1 2 of 8 Arbejdsmarkedsudvalget

Læs mere

Opfølgning på udmeldte tidsfrister i 2015 og udmelding af tidsfrister for afgørelser i 2016 i Velfærd og Sundhed i Horsens Kommune

Opfølgning på udmeldte tidsfrister i 2015 og udmelding af tidsfrister for afgørelser i 2016 i Velfærd og Sundhed i Horsens Kommune Opfølgning på udmeldte er i og udmelding af er for i Velfærd og Sundhed i Horsens Kommune Retssikkerhedsloven: 3. Kommunalbestyrelsen skal behandle spørgsmål om hjælp så hurtigt som muligt med henblik

Læs mere

Sagsbehandlingsfrister i Silkeborg Kommune fordelt på afdelinger

Sagsbehandlingsfrister i Silkeborg Kommune fordelt på afdelinger Sagsbehandlingsfrister i Silkeborg Kommune fordelt på afdelinger Oversigt over sagsbehandlingsfrister på det sociale Kommunen skal behandle ansøgninger om hjælp på det sociale så hurtigt som muligt (lov

Læs mere

Min Plan vejledningstekst til dagpengemodtager og arbejdsmarkedsydelsesmodtager:

Min Plan vejledningstekst til dagpengemodtager og arbejdsmarkedsydelsesmodtager: Min Plan vejledningstekst til dagpengemodtager og arbejdsmarkedsydelsesmodtager: Jobplan - dine rettigheder og pligter Din jobplan beskriver den aktivering de tilbud - du skal deltage i, mens du er ledig.

Læs mere

Sagsbehandlingsfrister

Sagsbehandlingsfrister Sagsbehandlingsfrister Alle sager skal behandles så hurtigt som muligt. Nogle gange vil du få en hurtigere, end der står herunder. Andre gange kan der gå længere tid. Det kan for eksempel være i særligt

Læs mere

TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28)

TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28) Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.2 - side 1 Dato: Maj2015 Ikrafttrædelsesår: Budget 2016 TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28) 5.28.20 Opholdssteder for børn og unge På denne funktion

Læs mere

Revalidering Her registreres udgifter til revalidering efter kapitel 6 i lov om aktiv socialpolitik.

Revalidering Her registreres udgifter til revalidering efter kapitel 6 i lov om aktiv socialpolitik. Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.8 - side 1 Dato: September 2015 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2015/Budget 2016 REVALIDERING, RESSOURCEFORLØB OG FLEKSJOBORDNINGER MV. (58) Under denne hovedfunktion

Læs mere

Sagsbehandlingsfrister på beskæftigelsesområdet

Sagsbehandlingsfrister på beskæftigelsesområdet Sagsbehandlingsfrister på beskæftigelsesområdet Sagsbehandlingstiden gælder fra sagen er fuldt oplyst, til du modtager en afgørelse på sagen. Alle sager skal behandles så hurtigt som muligt. Når Jammerbugt

Læs mere

TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28)

TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28) Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.2 - side 1 Dato: Oktober 2016 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2016 TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28) 5.28.20 Opholdssteder for børn og unge På denne

Læs mere

Servicemål frister for Assens Kommunes besvarelse af henvendelser fra borgerne.

Servicemål frister for Assens Kommunes besvarelse af henvendelser fra borgerne. Assens, den 7. februar 2012 Sags id: 11/39365 Servicemål frister for Assens Kommunes besvarelse af henvendelser fra borgerne. Assens kommune stræber efter at være en kommune med høj kvalitet i såvel vores

Læs mere

SAGSBEHANDLINGSFRISTER Billund Kommune

SAGSBEHANDLINGSFRISTER Billund Kommune Aktindsigt dage Staben Byrådssekretariat Henvendelser til borgmesteren Reservation af parcelhusgrund uger Staben Byrådssekretariat dage Staben Byrådssekretariat Huslejenævn/beboerklage nævn Staben Byrådssekretariat

Læs mere

Administrationsgrundlag. for. dagtilbudsområdet. i Halsnæs Kommune

Administrationsgrundlag. for. dagtilbudsområdet. i Halsnæs Kommune Administrationsgrundlag for dagtilbudsområdet i Halsnæs Kommune Dagpleje og Daginstitution, 20.11.2012 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 1. INDHOLD I ADMINISTRATIONSGRUNDLAGET... 3 1.1. Organisering

Læs mere

Danska lóggávan um barnagarðar, lovbekendtgørelse nr. 26 af om social service Kapitel 4. Dagtilbud til børn

Danska lóggávan um barnagarðar, lovbekendtgørelse nr. 26 af om social service Kapitel 4. Dagtilbud til børn Skjal B Danska lóggávan um barnagarðar, lovbekendtgørelse nr. 26 af 17.01.2000 om social service 7 26. Kapitel 4 Dagtilbud til børn 7. Kommunen sørger for, at der er det nødvendige antal pladser i dagtilbud

Læs mere

Roskilde Kommune har fastsat frister for, hvor lang tid der må gå, inden der skal være truffet en afgørelse og borgeren har modtaget et svar.

Roskilde Kommune har fastsat frister for, hvor lang tid der må gå, inden der skal være truffet en afgørelse og borgeren har modtaget et svar. Social- og Sundhedssekretariatet Rådhusbuen 1 Postboks 100 4000 Roskilde Tlf.: 46 31 30 00 kommunen@roskilde.dk sikkerpost@roskilde.dk Samlede dokument vedr. sagsbehandlingstidsfrister på det sociale område

Læs mere

Frokostordninger. Retningslinjer for valg af frokostordninger

Frokostordninger. Retningslinjer for valg af frokostordninger Retningslinjer for valg af frokostordninger 2017-2019 1. september 2016 Indholdsfortegnelse 1. Lovgivningen... 3 2. Kommunalt arrangeret frokostordning... 4 2.1. Kommunalt arrangeret frokostordning (2.10-6

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget 17 Forsørgelse og beskæftigelse. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2015-priser, 1.000 kr.): Driftsbemærkninger:

Beskæftigelsesudvalget 17 Forsørgelse og beskæftigelse. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2015-priser, 1.000 kr.): Driftsbemærkninger: Budgettets hovedposter (netto-tal, 2015-priser, 1.000 kr.): Serviceområde 17 - Forsørgelse og beskæftigelse Regnskab Budget Budget 2014 2015 2016 00.25.11 Beboelse 455 65 456 03.22.14 Ungdommens Uddannelsesvejledning

Læs mere

Delegationsplan Økonomiudvalget

Delegationsplan Økonomiudvalget Delegationsplan Økonomiudvalget = ndstiller = eslutter O = Orientering ADM STU ØU K 1. Alkoholbevillinger - Lov om restaurationsvirksomhed og alkoholbevilling m.v. Dato: 30.08.2010 Side 1/1 Udstedelse

Læs mere

Revalidering Her registreres udgifter til revalidering efter kapitel 6 i lov om aktiv socialpolitik.

Revalidering Her registreres udgifter til revalidering efter kapitel 6 i lov om aktiv socialpolitik. Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.8 - side 1 Dato: December 2016 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2017 REVALIDERING, RESSOURCEFORLØB OG FLEKSJOBORDNINGER MV. (58) Under denne hovedfunktion registreres

Læs mere

C. Privatinstitutionen skal årligt udarbejde en rapport om årets virksomhed og en plan for det kommende

C. Privatinstitutionen skal årligt udarbejde en rapport om årets virksomhed og en plan for det kommende Godkendelseskriterier for privatinstitutioner 1. Lovgivningen: Den private leverandør skal dokumentere, at privatinstitutionen lever op til: A. Dagtilbudslovens formålsbestemmelse, Kapitel 1, 1. Formålet

Læs mere

Aftale om forpligtende samarbejde. Delaftale 6 Beskæftigelse og integrationen. den Dok.nr

Aftale om forpligtende samarbejde. Delaftale 6 Beskæftigelse og integrationen. den Dok.nr Dragør Kommune Tårnby Kommune Aftale om forpligtende samarbejde Delaftale 6 Beskæftigelse og integrationen den 27.5.2010 Dok.nr. 1908607 Forord Dragør og Tårnby kommunalbestyrelser indgik i december 2004

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af integrationsloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af integrationsloven og forskellige andre love Til lovforslag nr. L 189 Folketinget 2009-10 Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 20. maj 2010 Forslag til Lov om ændring af integrationsloven og forskellige andre love (Forenkling af

Læs mere

Oversigt over svarfrister ved ydelser indenfor forskellige målgrupper/områder:

Oversigt over svarfrister ved ydelser indenfor forskellige målgrupper/områder: Svarfrister i Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen Her kan du læse, hvornår du kan forvente svar fra Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen i Aalborg Kommune på en ansøgning om en bestemt ydelse. Om

Læs mere

Aktivering og beskæftigelse side 1

Aktivering og beskæftigelse side 1 Aktivering og beskæftigelse side 1 Indhold 3.44 Produktionsskoler... 2 5.60 Introduktionsprogram mv. for udlændinge... 3 5.61 Kontanthjælp til udlændinge... 5 5.75 Aktiverede kontanthjælpsmodtagere...

Læs mere

Orientering om 37. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner

Orientering om 37. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner Til samtlige kommuner Sagsnr. 2015-5789 Doknr. 259123 Dato 01-09-2015 Orientering om 37. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner Kapitel 3 og 4 Hovedkonto 0-6 1. Ændringer af

Læs mere

Sagsbehandlingsfrister

Sagsbehandlingsfrister INFORMATION OM Sagsbehandlingsfrister Social, Sundhed og Beskæftigelse 2014 Sidst revideret 4. december 2013 I henhold til Lov om Retssikkerhed og administration skal kommunen fastsætte en frist for, hvor

Læs mere

Skive Kommunes godkendelseskriterier for oprettelse og drift af privatinstitutioner i Skive Kommune

Skive Kommunes godkendelseskriterier for oprettelse og drift af privatinstitutioner i Skive Kommune Skive Kommunes godkendelseskriterier for oprettelse og drift af privatinstitutioner i Skive Kommune Indholdsfortegnelse Indledning 5 Lovgivning m.v. 5 Kommunale politikker og retningslinjer 5 Optagelse

Læs mere

Kapitel 1. Område og begreber

Kapitel 1. Område og begreber Bekendtgørelse om rådighed for personer der ansøger om eller modtager uddannelseshjælp som uddannelsesparate, herunder åbenlyst uddannelsesparate, eller kontanthjælp som jobparate I medfør af 13, stk.

Læs mere

Delegationsplan for Hørsholm Kommune, Børn- og Skoleudvalget

Delegationsplan for Hørsholm Kommune, Børn- og Skoleudvalget Side 1 af 1 Delegationsplan for Hørsholm Kommune, ørn- og Skoleudvalget Delegationsplan for Hørsholm Kommune, ørn- og Skoleudvalget... 1 Lovområder administreret af center for ørn og Voksne...2 Lov om

Læs mere

Udkast. Kapitel 1. Område og begreber

Udkast. Kapitel 1. Område og begreber Udkast 18. november 2013 Ekstern høring j.nr. 2013-0010882 Bekendtgørelse om rådighed for personer der ansøger om eller modtager uddannelseshjælp som uddannelsesparate, herunder åbenlyst uddannelsesparate,

Læs mere

Oversigt over sagsbehandlingsfrister i Jobcenter Haderslev og YdelsesCentret 2015

Oversigt over sagsbehandlingsfrister i Jobcenter Haderslev og YdelsesCentret 2015 Oversigt over sagsbehandlingsfrister i Jobcenter Haderslev og 2015 Lov om social pension Førtidspension efter 01.01.2003 16-18 + 20 Pensionsnævnet 3 måneder Lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig

Læs mere

RETNINGSLINIER. Frokostordning i daginstitutioner

RETNINGSLINIER. Frokostordning i daginstitutioner Børn & Kultur Dagtilbud Oktober 2014 RETNINGSLINIER Frokostordning i daginstitutioner LOVGIVNING Folketinget vedtog den 4. juni 2010 lov om fleksibel frokostordning i daginstitutioner. Med denne lov er

Læs mere

CENTRAL REFUSIONSORDNING (22)

CENTRAL REFUSIONSORDNING (22) Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.1 - side 1 Dato: Maj 2015 Ikrafttrædelsesår: Budget 2016 CENTRAL REFUSIONSORDNING (22) 5.22.07 Indtægter fra den centrale refusionsordning Denne funktion omfatter

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om social service. 1 of 42 04/10/2010 10:12. Oversigt (indholdsfortegnelse) Generelle bestemmelser

Bekendtgørelse af lov om social service. 1 of 42 04/10/2010 10:12. Oversigt (indholdsfortegnelse) Generelle bestemmelser 1 of 42 04/10/2010 10:12 Oversigt (indholdsfortegnelse) LBK nr 906 af 26/09/2005 Historisk (Serviceloven) Offentliggørelsesdato: 07-10-2005 Indenrigs- og Socialministeriet Vis mere... Afsnit I Kapitel

Læs mere

Lov om kommunale særlige tilbud om grundskoleundervisning til visse udenlandske børn og unge

Lov om kommunale særlige tilbud om grundskoleundervisning til visse udenlandske børn og unge Den fulde tekst Lov om kommunale særlige tilbud om grundskoleundervisning til visse udenlandske børn og unge VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget

Læs mere

DØGNINSTITUTIONER, OPHOLDSSTEDER MV. OG FORE- BYGGENDE FORANSTALTNINGER FOR BØRN OG UNGE

DØGNINSTITUTIONER, OPHOLDSSTEDER MV. OG FORE- BYGGENDE FORANSTALTNINGER FOR BØRN OG UNGE Budget- og regnskabssystem 4.5.3 - side 1 DØGNINSTITUTIONER, OPHOLDSSTEDER MV. OG FORE- BYGGENDE FORANSTALTNINGER FOR BØRN OG UNGE 5.20 Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og unge På denne funktion

Læs mere

Landssupporten 8. december 2016 Vejledningstekster til planer Gældende pr. 8. december 2016

Landssupporten 8. december 2016 Vejledningstekster til planer Gældende pr. 8. december 2016 Dette dokument indeholder vejledningsteksterne til Min plan. Vejledningsteksterne er gyldige fra og med den 8. december 2016. Oversigt over vedledningstekstsituationerne findes til sidst i dokumentet.

Læs mere

Syddjurs Kommune - Leverandørkrav private daginstitutioner 2012. Leverandørkrav for private daginstitutioner i Syddjurs Kommune 2012

Syddjurs Kommune - Leverandørkrav private daginstitutioner 2012. Leverandørkrav for private daginstitutioner i Syddjurs Kommune 2012 Leverandørkrav for private daginstitutioner i Syddjurs Kommune 2012 Godkendt af byrådet den 29. marts 2012 (pt. forventet dato) Internt Sagsnr. 12/7052 Ikrafttrædelse med virkning fra datoen for godkendelsen

Læs mere

Retningslinier for optagelse i dagtilbud, SFO og Klubber i Faxe Kommune

Retningslinier for optagelse i dagtilbud, SFO og Klubber i Faxe Kommune Retningslinier for optagelse i dagtilbud, SFO og Klubber i Faxe Kommune Faxe Kommune, Frederiksgade 9, 4690 Haslev. Tlf. 5620 3000 Pladsanvisningen, Tingvej 7, 3.sal, 4690 Haslev 1 111111 Indholdsfortegnelse

Læs mere

B = Beslutter I = Indstiller O = Orienteres

B = Beslutter I = Indstiller O = Orienteres Kompetenceplan for Natur- Fritids og Kulturudvalget rev 24-02-14 Symbolforklaring: K = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget PTU = Plan- og Teknikudvalget NFK = Natur- Fritids og Kulturudvalget ADM

Læs mere

Orientering om ændringer i "Budget- og regnskabssystem for kommuner og amtskommuner."

Orientering om ændringer i Budget- og regnskabssystem for kommuner og amtskommuner. Til samtlige kommuner og amtskommuner m.fl. Dato: 19. marts 1998 Kontor: 1. Økonomiske kontor J. nr.: 1997/1561-3 Sagsbeh.: mje Fil-navn: I: orientering marts 1998 Orientering om ændringer i "Budget- og

Læs mere

Lov om aktiv socialpolitik

Lov om aktiv socialpolitik Sagsbehandlingstid er den tid der går, fra du mundtligt eller skriftligt har bedt kommunen om at få hjælp, til der træffes en afgørelse, og du får besked om afgørelsen. Sagsbehandlingstiden svarer til

Læs mere

Regler for optagelse af børn i Hørsholm kommunes dagtilbud

Regler for optagelse af børn i Hørsholm kommunes dagtilbud Regler for optagelse af børn i Hørsholm kommunes dagtilbud Indholdsfortegnelse PASNINGSMULIGHEDER I HØRSHOLM...2 1. DAGTILBUD TIL BØRN FRA 0 6 ÅR...2 2. TILSKUDSORDNINGER...2 PROCEDURE VED OPSKRIVNING

Læs mere

ORIENTERING OM ÆNDRINGER I "BUDGET- OG REGNSKABSSY- STEM FOR KOMMUNER OG AMTSKOMMUNER"

ORIENTERING OM ÆNDRINGER I BUDGET- OG REGNSKABSSY- STEM FOR KOMMUNER OG AMTSKOMMUNER Til samtlige kommuner og amtskommuner m.fl. Dato: 11. september 1998 Kontor: 1. økonomiske kontor J. nr.: 1998/1561-5 Sagsbeh.: mje Fil-navn: I:mje\orient\september ORIENTERING OM ÆNDRINGER I "BUDGET-

Læs mere

Oversigt over ændringer i den beskæftigelsesrettede indsats som følge af LF /16

Oversigt over ændringer i den beskæftigelsesrettede indsats som følge af LF /16 Oversigt over ændringer i den beskæftigelsesrettede indsats som følge af LF 189 15/16 Med ikrafttrædelse 1.7.2016 Ændring i reglerne vedr. helbredsmæssig vurdering Ændringen indebærer, at kommunalbestyrelsen

Læs mere

Afdeling: Arbejdsmarkeds og sikringsafdelingen. Emne: Detail kompetenceplan

Afdeling: Arbejdsmarkeds og sikringsafdelingen. Emne: Detail kompetenceplan LOV OM EN AKTIV ESKÆFTIGELSESINDSATS 1 Formålet med denne lov er at bidrage til et velfungerende arbejdsmarked ved at - bistå arbejdssøgende med at få arbejde - give service til private og offentlige arbejdsgivere,

Læs mere

DAGTILBUD OG SKOLE. Delegationsplanen er opbygget med følgende kolonner: Sagsområde BY ØK BUU RNB A Lovgrundlag/administrationsgrundlag.

DAGTILBUD OG SKOLE. Delegationsplanen er opbygget med følgende kolonner: Sagsområde BY ØK BUU RNB A Lovgrundlag/administrationsgrundlag. Delegationsplanen er opbygget med følgende kolonner: Sagsområde En række kolonner for yråd, Økonomiudvalg, ørne- og ssudvalg, råd/nævn/bestyrelser samt Administrationen (her noteres, hvor kompetencen ligger)

Læs mere

Dagens emne. Hjertekarsygdom og arbejdsmarkedet

Dagens emne. Hjertekarsygdom og arbejdsmarkedet Dagens emne Hjertekarsygdom og arbejdsmarkedet Præsentation Malene Stærmose 49 år Uddannet socialrådgiver og coach Arbejdet i kommuner og faglig organisation siden 1993 til min ansættelse i Hjerteforeningen

Læs mere

Afdeling: Arbejdsmarkeds og sikringsafdelingen. Emne: Detail kompetenceplan

Afdeling: Arbejdsmarkeds og sikringsafdelingen. Emne: Detail kompetenceplan 1 Formålet med denne lov er, - at forebygge, at personer, der har eller kan få vanskeligheder ved at fastholde et arbejde, får behov for hjælp til forsørgelse, og - at skabe et økonomisk sikkerhedsnet

Læs mere

Lov om aktiv socialpolitik

Lov om aktiv socialpolitik Lov om aktiv socialpolitik 11 Kontanthjælp Kommunen yder økonomisk hjælp i form af kontanthjælp. Betingelserne for at få hjælp er, at personen har været ude for ændringer i sine forhold, f.eks. pga. sygdom,

Læs mere