Overvågning af afregningsmåleres nøjagtighed, herunder brug af LDV kalibrering. Rasmus Büchert målerinspektør

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Overvågning af afregningsmåleres nøjagtighed, herunder brug af LDV kalibrering. Rasmus Büchert målerinspektør"

Transkript

1 Overvågning af afregningsmåleres nøjagtighed, herunder brug af LDV kalibrering Rasmus Büchert målerinspektør

2 Gammel virksomhed - nyt navn Den 21. december 2009 vedtager Esbjerg Byråd, at den kommunale forsyningsvirksomhed, som i de seneste år har heddet: efter nytår betegnes: Forsyningen Esbjerg Forsyning A/S Forsyningsarterne vil være: Drikkevand Fjernvarme Spildevand

3

4 Forbrugsmåling i Esbjerg I Esbjerg har vi altid lagt vægt på, at vore forbrugere skal afregnes efter et målt forbrug. Derfor etablerede vi vores eget målerværksted for mere end 60 år siden. Ved køb af nye målere stiller vi det krav, at målerne skal kunne afprøves i vores prøvebænk.. Ligeledes har vi altid lagt vægt på, at såfremt en forbruger er uenig med os i, hvad hans forbrug er, fordi der er tvivl om, at måleren muligvis er fejlbehæftet. Så er han altid velkommen til at overvære kalibreringen af den måler, hvis registrering der er tvivl om. Sådan var kriterierne, da jeg selv kom ind i denne Verden i 1972 og det er der ikke lavet om på.

5 Overvågning af små vandmåleres nøjagtighed BEK nr af 17/10/2006 Bekendtgørelse om måleteknisk kontrol med målere, der anvendes til måling af forbrug af varmt og koldt vand 15. Varmtvandsleverandører og vandværker er ansvarlige for, at deres målere i drift, ikke overskrider det dobbelte af de maksimalt tilladelige fejl ved førstegangsverifikation. De skal enten foretage periodisk udskiftning af alle målere i et givet parti maksimalt 6 år efter partiets opsætning eller etablere et kontrolsystem til overvågning af målernes nøjagtighed. Et kontrolsystem skal være således opbygget, at der gennem dets drift opnås tilstrækkelig sikkerhed for, at kravene til de i drift værende målere ikke overskrides.

6 Overvågning af små varmemåleres nøjagtighed BEK nr af 17/10/2006 Bekendtgørelse om måleteknisk kontrol med målere, der anvendes til måling af forbrug af varme i fjernvarmeanlæg 17. Fjernvarmeleverandører skal etablere et kontrolsystem til overvågning af samtlige måleres nøjagtighed. Kontrolsystemet skal være således opbygget, at der gennem dets drift opnås tilstrækkelig sikkerhed for, at målere i drift ikke overskrider det dobbelte af de maksimalt tilladelige fejl ved førstegangsverifikation.

7 Akkreditering af målerlaboratorier Esbjerg har som før nævnt, altid haft sit eget målerværksted. De nye krav om akkreditering af målerlaboratorier for omkring 20 år siden bevirkede, at vi sammen med andre eksisterende målerværksteder indgik et samarbejde med Teknologisk Institut for at opnå akkreditering. En husstandsvandmåler kostede omkring 350 til 450 kr. Der var således rimelig logik i at kalibrere sådanne målere. Det, der nok kom bag på mange af os var, at prisen, i forbindelse med kravene om individuel måling og dermed opsætning af vandmålere over hele landet, næsten omgående faldt til under 150 kr. Og i løbet af få år ned til omkring 100 kr. En anden ting der nok i første omgang kom bag på os var, de store plusvisninger driftskontrollerne afslørede.

8 De første driftserfaringer Med andre ord: Målerne viste et større forbrug, end det der faktisk var aftaget. Det er der 2 forklaringer på: 1. Målerens indvendige overflade belægges, over tid, lige som vandinstallationens øvrige elementer, med en slam belægning. Denne belægning bevirker, at det volumen, som måleren skal registrere alt andet lige, løber lidt hurtigere igennem en måler med belægninger end igennem en helt ren måler. 2. Mange fabrikanter kalibrerede målerne til at vise tæt på den øvre grænse af de tilladelige ± 2% En måler som fra starten viser +2% mangler således kun godt 2% før den overskrider den tilladelige driftsgrænse på +4%

9 Opstramning af godkendelseskrav Dette forhold afstedkom en tilføjelse i MDIR : Det betød, at såfremt nye måleres fejlvisning lå til plussiden, måtte denne ikke overskride + 1%. Nu var der pludselig plads til mere end 3% belægningsbetinget fejlvisning før målerne ikke længere kunne tilfredsstille driftskravene. Men skaden var sket. Mange vandværker havde fået deres i drift værende målere kasseret. Og hvad fakta ikke kunne bevirke, det kunne rygter. En henvendelse fra vandværkerne til økonomi og erhvervsministeren afstedkom indholdet i det førnævnte BEK.

10 Paradoksal løsning Resultatet er, at mange vandværker i dag kritikløst turnusudskifter deres vandmålere uden at overvåge disse måleres nøjagtighed. Det er denne adfærd. Jeg på ingen måde kan advare nok imod. En stikprøve, groft sagt omfattende hver tiende måler og påfølgende driftsprøvning koster da penge, men der er dog stadig prisen for 9 nye målere og ikke mindst arbejdsløn for udskiftning af 9 målere til at betale for stikprøvekontrol af en enkelt måler. Samtidigt afskærer disse vandværker sig selv muligheden for, at få et nærmere kendskab til driftstilstanden i de forskellige distrikter af deres ledningsnet. Med andre ord: Disse vandværker betaler dyrt for egen uvidenhed.

11 Logisk løsning Et gennemført og vedligeholdt kontrolsystem sikrer nyttig viden om eget net og ikke mindst korrekt afregning af egne forbrugere. De vandværker, som helt fra starten, først i 1990 erne etablerede deres eget kontrolsystem og stadig lever op til det, sidder i dag med en værdifuld viden om tilstanden i deres ledningsnet. De ved, hvor i ledningsnettet, der er forøget fare for slam eller anden forurening og de ved, hvor risikoen er lille. Vores erfaringer viser, at der efterhånden er langt imellem partier af målere, der ikke består driftsprøven efter første driftsperiode.

12 Ønsker Jeg håber, det er fremgået, at vi gør os de største anstrengelser, for at måle vandleverancerne korrekt. Ved måling af fjernvarme arbejder vi med vand som det varmebærende medie. Ganske vist er leverancen her fjernvarme eller energi, om man vil. Men det er vandmængden vi skal bestemme, for at se, hvor meget af dette varmebærende medie der passerer gennem vore målere. I den forbindelse er det ret ligegyldigt, om det er den lille måler hos Maren i Kæret eller om det er produktionsmåleren hos en af vore eksterne leverandører. Målingerne skal så vidt muligt være rigtige.

13 Forudsætninger Vi indkøber varer og tjenesteydelser i overensstemmelse med gældende love. Afregning af varme i Esbjerg, sker efter sporbart kalibrerede måleres registreringer. Omkostningerne til vedligehold og overvågning af målernes nøjagtighed påhviler, som i al anden handel og vandel målerens ejer. Det forhindrer os ikke i, at vi gerne bistår andre med råd, om hvordan de bedst og billigst overvåger deres måleres nøjagtighed.

14 Legale krav Vi er, som før nævnt lovgivningsmæssigt forpligtet til, at holde øje med, at alle de små målere ude hos forbrugerne viser korrekt. Og så er det lidt paradoksalt, at der overhovedet ikke stilles krav om kontrol af de helt store målere. Vi køber varme for flere hundrede millioner kr. om året, så det er klart hér; de store penge ligger. På den baggrund passer det os helt fint, at det nu er blevet muligt at anvende LDV-teknologien on-site, altså ude på rigtige rør. Ikke kun i laboratorier.

15 Mål hvad måles kan Jeg havde ikke set nogen horoskoper, som sagde, at mit liv ville komme til at ligge i målerverdenen. Det er med andre ord et rent tilfælde, at jeg er havnet netop her. Men! - Når man beskæftiger sig med måling, støder man på et eller andet tidspunkt på Galileo Galilei ( ): Mål det, der kan måles og gør det måleligt, som endnu ikke kan måles. Netop den problematik er jo nok dét, vi nu-om-stunder ansporer Teknologisk Institut til, at hjælpe os videre med. Og hvad er så det, der pludselig er blevet muligt, som vi for bare få år siden ikke havde turdet drømme om?

16 Ny teknologi Lys eller -? Hvad er det nu lige man kan med det? Da jeg var dreng lærte vi at morse med en lommelygte. Vi vidste, at man mere professionelt - til havs anvendte morselamper til kommunikation imellem skibe. Og op langs vore kyster fortalte fyrkarakteristikkerne forbipasserende skibe, hvor de befandt sig. Det mest klassiske eksempel er nok Den Kinesiske Mur. Som forsvarsværk har den alle dage været nærmest værdiløs, men som telegraflinje var den, med bavnebål på vagttårnene, uovertruffen for sin tid. Eller i nutidssprog: Datatransmission ved hjælp af lys. I dag er lys noget helt andet. Bevares, vi skal da stadig tænde for det, når vi vil orientere os efter mørkets frembrud. Men de energislugende glødelamper og lysstofrør vi nu har kendt siden Edisons dage, er ligesom fyrtårnene ved at være en saga blot.

17 Ny teknologi - eller laserlys Og hvad så med laserlyset? Anvendelsesmulighederne er mangfoldige. I 2005 var der 3 fysikere, som delte nobelprisen i fysik for bare en lille del af kvanteteorien i optiske sammenhænge. Det er den viden, som nogen har udnyttet i praksis, så vi andre nemt og bekvemt kan surfe på Internettet. Og på Fibernettet, hvor det går rigtig stærkt, er det igen lyset eller laserlyset om man vil, der er dataformidleren. Det er dette laserlys, vi nu bruger til at måle flow med.

18 Laser-Doppler-Velocimetry Prøv at smag på navnet! Jeg synes, at bare navnet, i sig selv, har sin helt egen dynamik. Den teoretiske side af sagen vil John Frederiksen orientere os om i eftermiddag. Vi i Esbjerg synes: Det, - at man kan se ind i vandstrømmen, giver os mange interessante muligheder Vi er overbeviste om, at teknologien bag taler sandt, fordi den er så gennemsigtig. Med LDV kigger man ind til røret og fotograferer selve vandstrømmen. Derfor ser man, hvad der faktisk foregår i vandet ikke, hvad der tilsyneladende foregår. Det er helt afgjort et højere teknologisk niveau, end vi kender fra induktive målinger og ultralyd.

19 Krav: DANAK akkreditering! Vi har lagt vægt på, at metoden har fået DANAKs blå stempel. Vi ser muligheden for at synliggøre vandets swirl (rotation og strømning) som afgørende for teknologien. Ved ultralydsmåling kan det eksempelvis se ud, som om vandet løber hurtigere end det gør og denne fejlrisiko udelukkes ved LDV-målingens evne til at afsløre swirl. I den forbindelse er det helt barokt, når man i anden forbindelse må lægge øre til. En af vore større målerproducenters videnskabelige dokumentationer for flowkomposanternes forskellige størrelser i de samme radier ved det samme flow i det samme rør. Dette er bestemt et emne, som Flowcenter Danmark bør vie større opmærksomhed.

20 VARMEKØB I ESBJERG Vi indkøber fjernvarme hos: Dong Energy, Esbjergværket L90, affaldsforbrændingsværket. Tidligere skete næsten hele købet hos Esbjergværket, som jo indtil for få år siden hed I/S Vestkraft. Hvor vi i øvrigt selv, var en af de største interessenter. Men efter at affaldsforbrændingsværket er kommet i gang i 2002, modtager vi den varme, som de kan producere. Og ikke mindst til en anden pris, end den vi skal give hos Dong Energy.

21 VARMEKØB I ESBJERG I runde tal indkøber vi for 75 mil. kr. fra L90 og for 150 mil. kr. fra Esbjergværket. Det er jo ret væsentlige beløb og derfor har vi en interesse i, at se om de målinger, vi afregnes efter, er realistiske.

22 LDV målerens pris Hvad har det så kostet os at få vores nysgerrighed tilfredsstillet? Én-gangs-investeringer: Ø 500 mm LDV-rør; ca kr. Ø1000 mm LDV-rør; ca kr. Kostprisen for et LDV-rør svarer tilfældigvis meget nøje til 1 af det årlige varmekøb hos den pågældende leverandør. Kalibreringsprisen skal selvsagt forhandles med den udbyder, som kan udføre og er akkrediteret til at udføre LDV-måling.

23 Cost benefit Vi betragter investeringen i LDV-måling som en form for forsikring. Fast ejendom forsikres typisk til ca. 1,5 af ejendommens værdi og bilforsikringer ligger typisk på ca. 8,5 af køretøjets pris. Så ud fra den synsvinkel er det en billig forsikring. Langt vigtigere for os er trygheden ved kontrolmålingen. Som målerfolk ved vi, at mange målere driver over tid, og den drift vil vi gerne synliggøre. I den forbindelse er det egentlig ligegyldigt, om driften er positiv eller negativ. Det vigtige er, at målingen er rigtig og at vi afregner de rigtige mængder.

24

25 MOD VARDE HJERTING TARP SÆDDING GJESING ANDRUP V. NEBEL BOOSTER- STATION HEDELUND EFI KRONEN NOVRUP TJÆREBORG ESBJERG VÆRKET MOD FANØ L90

26 LDV måling på L90

27

28 DN 1000 mm LDV rør med svejseflanger

29 Opmåling af DN 1000 mm LDV rør

Prokrastineringsformlen i praksis. Afviklet arbejde. Udnyttet tid

Prokrastineringsformlen i praksis. Afviklet arbejde. Udnyttet tid Figur fra Dansen på deadline side 52 slut Afviklet arbejde halvdelen Udnyttet tid om prokrastineringsformlen bliver det forhåbentlig lettere for dig at undersøge, hvad det er, der skaber problemer, når

Læs mere

Tag dig nu sammen, skat

Tag dig nu sammen, skat Lisbeth Fruensgaard Tag dig nu sammen, skat bevar glæden og overskuddet, når din partner rammes af stress eller angst Go Bog Tag dig nu sammen, skat bevar glæden og overskuddet, når din partner rammes

Læs mere

EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING

EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING Af Ivan Christensen, Anne Sørensen & Christoffer Zeuthen Socialt Udviklingscenter SUS 1 INDHOLD 1. INDLEDNING... 3 KORT OM SOCIAL COACHING, FUNDAMENTET

Læs mere

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde Hvorfor ville I gerne være lærer? Det startede med min egen, da jeg ville være lærer. Jeg kom nok fra en familie der ikke var så struktureret, så havde jeg en lærer, som var meget god til at holde den

Læs mere

PROFILMAGASIN MAJ 2009. - Fjernvarme bliver til fjernkøling side 4 - Verdens største bioenergianlæg side 10 - Sikker vandforsyning side 16

PROFILMAGASIN MAJ 2009. - Fjernvarme bliver til fjernkøling side 4 - Verdens største bioenergianlæg side 10 - Sikker vandforsyning side 16 PROFILMAGASIN MAJ 2009 - Fjernvarme bliver til fjernkøling side 4 - Verdens største bioenergianlæg side 10 - Sikker vandforsyning side 16 En virksomhed i forandring Kære læser. I dette nummer af profilmagasinet

Læs mere

12. møde. Torsdag den 4. november 2010 (D) 1. Meddelelser fra formanden. Torsdag den 4. november 2010 kl. 10.00. Formanden : Mødet er åbnet.

12. møde. Torsdag den 4. november 2010 (D) 1. Meddelelser fra formanden. Torsdag den 4. november 2010 kl. 10.00. Formanden : Mødet er åbnet. Torsdag den 4. november 2010 (D) 1 Kl. 10:00 12. møde Torsdag den 4. november 2010 kl. 10.00 Dagsorden 1) Spørgsmål om fremme af forespørgsel nr. F 6: Forespørgsel til finansministeren om det danske euroforbehold.

Læs mere

Rapport om behov og ønsker til et MultiTrust 1 -redskab

Rapport om behov og ønsker til et MultiTrust 1 -redskab Rapport om behov og ønsker til et MultiTrust 1 -redskab Resultat af interviewundersøgelse blandt repræsentanter for landmænd, forarbejdningsvirksomheder, handelsvirksomheder og forbrugere i det økologiske

Læs mere

Tag et Danica Pensionstjek og få et klart svar

Tag et Danica Pensionstjek og få et klart svar FORUDSÆTNINGER BAG DANICA PENSIONSTJEK INDHOLD Indledning.... 1 Konceptet... 1 Tjek din pension én gang om året.... 2 Få den bedste anbefaling.... 2 Forventede udbetalinger og vores anbefalinger..........................................................

Læs mere

Philip Fisker og Emil Malthe Bæhr Christensen

Philip Fisker og Emil Malthe Bæhr Christensen Projektopgave - Mad Delemne - Madspild Vi har valgt delemnet madspild. Ifølge os er madspild et område, der ikke er belyst nok, selvom det er meget aktuelt i disse dage, hvor man snakker om klimaændringer

Læs mere

Forsikring - Gode råd

Forsikring - Gode råd Forsikring - Gode råd Henrik Westergaard Download free books at Forsikring Gode råd Henrik Westergaard 2006 Henrik Westergaard og OnLibri Alle rettigheder forbeholdes. Ingen del af denne bog må gengives,

Læs mere

Håndbog i FORENINGSARBEJDE

Håndbog i FORENINGSARBEJDE 1 Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Hvordan får jeg penge til fartøjet?

Hvordan får jeg penge til fartøjet? Kapitel 3 side 35 Hvordan får jeg penge til fartøjet? Der skal bruges penge til at købe et fartøj. Og der skal bruges penge i det daglige - til driften. I det her afsnit skal vi se på, hvordan man kan

Læs mere

Allan C. Malmberg LÆR OM CHANCER! Sanne og Malene går på opdagelse med computeren

Allan C. Malmberg LÆR OM CHANCER! Sanne og Malene går på opdagelse med computeren Allan C. Malmberg LÆR OM CHANCER! Sanne og Malene går på opdagelse med computeren INFA 2005 Forord Denne INFA-publikation giver en indføring i arbejdet med begreber fra sandsynlighedernes verden. Den henvender

Læs mere

Får du varme nok for dine penge?

Får du varme nok for dine penge? SB0508 Får du varme nok for dine penge? Du kan gøre meget for at holde på varmen. Det kommer samtidig både din økonomi og miljøet til gode. - når god energi er inde i varmen I Danmark udleder vi 10 ton

Læs mere

Unge på kanten af livet. Spørgsmål og svar om selvmord. Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov

Unge på kanten af livet. Spørgsmål og svar om selvmord. Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov Unge på kanten af livet Spørgsmål og svar om selvmord Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov 1 Indhold Brugervejledning 3 Hvad er problemet? Fup eller fakta 5 Metode 9 Piger/Drenge

Læs mere

HVAD VISER FORSKNINGEN? At lære Den Motiverende Samtale

HVAD VISER FORSKNINGEN? At lære Den Motiverende Samtale I denne artikel vil jeg præsentere nyeste forskning inden for hvordan man lærer Den Motiverende Samtale. Jeg vil præsentere empiriske undersøgelser og studier, der dokumenterer, at man ikke lærer Den Motiverende

Læs mere

INTRODUKTION Den Motiverende Samtale

INTRODUKTION Den Motiverende Samtale Ofte antager man i motivationsarbejdet, at motivation er noget der skal fyldes på udefra. At man som rådgiver skal overbevise personen om, hvad han/hun skal gøre, og at man skal levere det gode argument,

Læs mere

Får du varme nok for dine penge?

Får du varme nok for dine penge? FIF MARKETING FI11/13 - returtemperatu Får du varme nok for dine penge? Du kan gøre meget for at holde på varmen. Det kommer samtidig både din økonomi og miljøet til gode. I Danmark udleder vi i gennemsnit

Læs mere

Erfaringer med det nye socialtilsyn

Erfaringer med det nye socialtilsyn Pernille Hjarsbech og Ulf Hjelmar Erfaringer med det nye socialtilsyn En undersøgelse blandt behandlingstilbud på stofmisbrugsområdet hkjh Erfaringer med det nye socialtilsyn En undersøgelse blandt behandlingstilbud

Læs mere

Læs også: Sidste udkald for kurser og kvalitetssikring Tema: Videregående vandbehandling. Løve-Knudstrup Vandværk: Ståltanke til det rene vand

Læs også: Sidste udkald for kurser og kvalitetssikring Tema: Videregående vandbehandling. Løve-Knudstrup Vandværk: Ståltanke til det rene vand vandposten medlemsblad for foreningen af vandværker i danmark november nr. 196 2014 Løve-Knudstrup Vandværk: Ståltanke til det rene vand Læs også: Sidste udkald for kurser og kvalitetssikring Tema: Videregående

Læs mere

1. Et teknisk problem - der også kan have juridiske konsekvenser

1. Et teknisk problem - der også kan have juridiske konsekvenser 1 1. Et teknisk problem - der også kan have juridiske konsekvenser Udgangspunktet for måling af et emnes overfladeegenskaber er den specifikation - det krav - der er angivet på tegningen, hvis der da findes

Læs mere

Vidensgrundlag. Ensomhed blandt ældre: Myter og fakta. September 2012. En del af projekt Ensomt eller aktivt ældreliv et frivilligt valg

Vidensgrundlag. Ensomhed blandt ældre: Myter og fakta. September 2012. En del af projekt Ensomt eller aktivt ældreliv et frivilligt valg Vidensgrundlag September 2012 Ensomhed blandt ældre: Myter og fakta En del af projekt Ensomt eller aktivt ældreliv et frivilligt valg Udgiver: Udarbejdet af: Grafisk kommunikation & design: Forlag: Tryk:

Læs mere

Alderens muligheder. Ældre Sagens Fremtidsstudie

Alderens muligheder. Ældre Sagens Fremtidsstudie ARBEJDE ARBEJDE ARBEJDE ARBEJDE ENNERNE FAMILIEN OG VENNERNE Alderens muligheder ELFÆRD VELFÆRD VELFÆRD Ældre Sagens Fremtidsstudie KVALITET HELBRED OG LIVSKVALITET Alderens muligheder Ældre Sagens Fremtidsstudie

Læs mere

Online markedsføring. Den store grundbog. Anders Hingeberg Jakob Hebsgaard Camilla Kjærsgaard Pedersen

Online markedsføring. Den store grundbog. Anders Hingeberg Jakob Hebsgaard Camilla Kjærsgaard Pedersen Online markedsføring Den store grundbog Anders Hingeberg Jakob Hebsgaard Camilla Kjærsgaard Pedersen Online markedsføring Den store grundbog Anders Hingeberg Jakob Hebsgaard Camilla Kjærsgaard Pedersen

Læs mere

Tid til refleksion. - at opdage dét du tror, du ikke ved...

Tid til refleksion. - at opdage dét du tror, du ikke ved... Tid til refleksion - at opdage dét du tror, du ikke ved... Refleksion er en aktiv vedvarende og omhyggelig granskning af den eksisterende viden, og af forholdet mellem det vi tænker og det der sker i virkeligheden

Læs mere

ÉN STOR FAMILIE TRIVSEL I DEN LILLE VIRKSOMHED

ÉN STOR FAMILIE TRIVSEL I DEN LILLE VIRKSOMHED ÉN STOR FAMILIE TRIVSEL I DEN LILLE VIRKSOMHED En håndbog om hvordan man kan gøre noget ved det psykiske arbejdsmiljø Kolofon Udarbejdelsen af denne håndbog er medfinansieret af Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur,

Læs mere

Vand i tal. DANVA benchmarking 2011 - procesbenchmarking og statistik

Vand i tal. DANVA benchmarking 2011 - procesbenchmarking og statistik Vand i tal DANVA benchmarking 2011 - procesbenchmarking og statistik 1 vand i tal Procesbenchmarking giver kunderne overblik DANVA mener, at vandselskabernes vigtigste opgave er at forsyne tilfredse kunder,

Læs mere

Her...her...her..! Giv indeklimaet fuld opmærksomhed. Alex... ALEX..! AAAALEEEX..! I N S T I T U T I O N E R O G M A G A S I N O M

Her...her...her..! Giv indeklimaet fuld opmærksomhed. Alex... ALEX..! AAAALEEEX..! I N S T I T U T I O N E R O G M A G A S I N O M Alex... ALEX..! AAAALEEEX..! Dårligt indeklima giver træthed, koncentrationssvigt og et utilfredsstillende arbejdsmiljø... Her...her...her..! Giv indeklimaet fuld opmærksomhed M A G A S I N O M B E D R

Læs mere

Klagesager i udbudsprocesser hvordan undgår man dem?

Klagesager i udbudsprocesser hvordan undgår man dem? Klagesager i udbudsprocesser hvordan undgår man dem? September 2012 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Tidligere på året offentliggjorde Udbudsrådet en analyse

Læs mere