Samlede praktikøvelser

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Samlede praktikøvelser"

Transkript

1 Samlede praktikøvelser ud fra praktikmål for social- og sundhedshjælpere Gads Forlag

2 Praktikmål 1 Eleven kan varetage sit arbejdsområde som social- og sundhedshjælper i overensstemmelse med arbejdspladsens retningslinjer for aktindsigt, tavshedspligt og utilsigtede hændelser samt kommunens fastlagte kvalitetsstandarder samt efter behov søge hjælp hertil hos relevante kolleger eller samarbejdspartnere. Social- og sundhedssektoren 1, s. 89 Find kvalitets- og serviceniveauet for personlig hygiejne i din praktikkommune (på kommunens hjemmeside). Tal med din praktikvejleder om, hvad det betyder for dit daglige arbejde hos borgerne. Social- og sundhedssektoren 1, s. 103 Undersøg på dit praktiksted om videregivelse af oplysninger og om aktindsigt: - Når hospitalet eller en anden offentlig myndighed skal have oplysninger om borgeren. Bliver borgeren spurgt? Hvordan dokumenterer man borgerens samtykke, når en borger eller dennes familie beder om aktindsigt? Hvordan dokumenterer man det? Hvordan dokumenter man, at aktindsigten er givet? Pleje og dokumentation 1, s. 47 Tal med din praktikvejleder om, hvordan du kan dokumentere mål og handlinger for plejen hos de borgere, du arbejder med. Hvordan kan du evaluere, om målene er nået? Hvordan kan du dokumentere, at du har samarbejdet med borgeren om at finde mål og handlinger? Overvej, hvordan borgeren vil opfatte det, du har skrevet, hvis han beder om aktindsigt. 2

3 Ny Praktikøvelse om utilsigtede hændelser Hvordan dokumenterer man utilsigtede hændelser på dit praktiksted? Find eksempler på utilsigtede hændelser, der er dokumenteret inden for de sidste tre måneder. Tal med teamlederen om, hvad formålet er med at dokumentere utilsigtede hændelser og, hvordan der følges op. Praktikmål 2 Eleven kan møde andre mennesker på en etisk, respektfuld og anerkendende måde og begrunde sin faglige indsats for kolleger, borgere og pårørende og kan se sin egen rolle i udviklingen af mellemmenneskelige relationer. Psykologi og kommunikation 1, s. 67 Læs din kommunes værdigrundlag på ældreområdet. Hvilke værdier er grundlæggende? Hvordan ser du værdierne udtrykt i dine opgaver hos borgeren? Psykologi og kommunikation 1, s. 88 Tænk på en situation i din praktik, hvor en borger har henvendt sig til dig om et problem. Hvilke gensvarsmodeller anvendte du? Er der andre gensvarsmodeller, du også kunne have anvendt? Hvilken betydning ville det have for kommunikationen? Tal med din praktikvejleder om situationen. 3

4 Psykologi og kommunikation 1, s. 90 Tænk på en pårørende, hvor du har undret dig over eller er blevet vred på grund af den pårørendes adfærd. Hvad kan der ligge bag den pårørendes adfærd? Hvad kan den gode mening være bag det, du fx oplever som krævende? Drøft dine overvejelser med din praktikvejleder. Planlæg hvordan du kan anvende anerkendende kommunikation i dit samarbejde med pårørende. Psykologi og kommunikation 1, s. 57 Tænk på en borger, der har en helt anden kultur end du selv. Hvordan oplever du, at borgeren har en anden kultur? Hvordan kan du respektere borgerens kultur bedst muligt, under hensyntagen til din faglige viden og din rolle som social-og sundhedshjælper? Diskuter dine overvejelser med din praktikvejleder. Pleje og dokumentation 1, s. 26 Diskuter med dine kollegaer, hvad der kan være med til at overskride jeres egen blufærdighedsgrænse. Skriv en liste over handlinger, som social- og sundhedspersonalet kan udføre for at vise respekt for borgerens blufærdighed. Rehabilitering og sosu-faglig indsats 1, s. 195 Drøft med en kollega, om det er etisk og fagligt forsvarligt at hjælpe en borger med at finde en escortpige på internettet. 4

5 Praktikmål 3 Eleven kan kende forskel på personlig pleje efter Serviceloven og grundlæggende sygepleje efter Sundhedsloven og kender praktikstedets praksis for delegering af sygeplejeopgaver. Pleje og dokumentation 1, s. 96 Tal med den ansvarlige for plejen om, hvilke opgaver forskellige fagpersoner har i forbindelse med borgerens medicin. Forklar, hvilke opgaver du har, og hvilke opgaver du ikke må udføre i forbindelse med borgerens medicin. Fortæl og vis, hvordan du hjælper borgeren med at tage sin medicin. Hvad gik godt, og hvad skal gøres anderledes næste gang? Pleje og dokumentation 1, s. 150 Deltag i plejen hos en borger med lungebetændelse. Tal med din praktikvejleder om samarbejdet med andre faggrupper om opgaverne hos borgeren, fx samarbejde med sygeplejerske, social- og sundhedsassistent, fysioterapeut, læge eller andre. Brug SMTTE-modellen ved at besvare spørgsmålene i modellen: Sammenhæng: Hvem skal du kontakte, for at borgeren kan få hjælp? Hvad kan være årsagen til, at borgeren har fået lungebetændelse? Mål: Hvad er målet for plejen? Det kan fx være, at borgeren bliver undersøgt og får behandling. Og at borgeren bliver rask. Tiltag: Hvem gør hvad? Hvilke opgaver har du hos borgeren med lungebetændelse? Tegn: Hvilke tegn viser dig, at borgeren får det bedre? Evaluering: Hvornår og hvordan skal du evaluere målet? Læs mere om SMTTE i Psykologi og kommunikation 1. 5

6 Praktikmål 4 Eleven kan professionelt og selvstændigt udføre sengeredning, personlig pleje og omsorg ud fra hygiejniske principper i såvel borgerens eget hjem som på plejecentre. Pleje og dokumentation 1, s. 83 Sammen med din praktikvejleder skal du planlægge skift af sengetøj hos en borger. Du skal planlægge, hvad du skal bruge. Du skal forklare din praktikvejleder, hvorfor du vælger dine handlinger, og hvad du vil være opmærksom på. Bagefter skal I sammen evaluere, hvordan det gik, og hvad der evt. kan gøres anderledes. Blev de hygiejniske principper overholdt? Pleje og dokumentation 1, s. 58 Udfør i samarbejde med borgeren en grundig håndvask af hans hænder. Brug sæbe og kom ind i alle folder i hånden. Skyl hænderne og tør grundigt. Tal med borgeren om, hvornår han plejer at vaske hænder. Kan du vejlede ham i forhold til andre situationer, hvor han skal vaske sine hænder? Kan borgeren have fordel af at bruge håndsprit? Hvordan dokumenterer du din vejledning af borgeren? Hvordan følger du op på vejledningen? Ny praktikøvelse om hygiejniske principper Hvad er hygiejniske principper? Findes der skriftlige instrukser om hygiejniske principper på dit praktiksted? Hvorfor kan der være forskel på de hygiejniske forholdsregler, der skal overholdes, alt efter om borgeren bor på plejecenter eller i eget hjem? 6

7 Praktikmål 5 Eleven kan varetage personlig og praktisk hjælp, så borgeren kan bevare sin mulighed for livsudfoldelse og livskvalitet. Psykologi og kommunikation 1, s. 38 Hvad er vigtigt for din borgers identitet? Hvordan kan du støtte borgerens identitet, så han bevarer muligheden for livsudfoldelse og livskvalitet? Rehabilitering og sosu-faglig indsats 1, s. 102 Vælg en af de borgere, du kommer hos: Hvilke aktiviteter er med til at styrke eller bevare borgerens identitet? På hvilken måde hænger borgerens aktiviteter sammen med den kultur, borgeren lever i eller kommer fra? Hvordan kan du bruge denne viden i dit arbejde hos borgeren? Pleje og dokumentation 1, s. 176 Skriv sammen med borgeren en liste over de aktiviteter, han skal i løbet af dagen. Find ud af, hvilke aktiviteter borgeren synes er vigtigst. Kommer der fx besøg af familie om eftermiddagen, kan det være, at han vil spare på kræfterne under den personlige hygiejne for at være frisk til besøget. Aftal med borgeren, hvilke praktiske gøremål han selv kan være med til, og hvilke aktiviteter borgeren ikke skal bidrage aktivt til. 7

8 Ny praktikøvelse om køkkenhygiejne og egenkontrol På plejecenter: Hvad dokumenterer man ved egenkontrol på dit praktiksted? Hvordan dokumenterer man det? Hvem dokumenterer det? Undersøg, om der findes en smiley-ordning. I hjemmeplejen: Hvor ofte rengøres borgerens køleskab? Hvordan dokumenterer man det? Hvilken betydning har køkkenhygiejne/egenkontrol for borgerens livskvalitet? Se mere om praktisk hjælp i e-læring: gad.dk/rehabiliteringogsosu-fagligindsats1 Praktikmål 6 Eleven kan arbejde sygdomsforebyggende herunder observere ændringer i en borgers fysiske, psykiske og sociale sundhedstilstand samt reagere hensigtsmæssigt herpå. Pleje og dokumentation 1, s. 310 (fysisk) Deltag i plejen af en borger med feber. Sammen med din praktikvejleder lægger du en plan for måling af temperaturen. Du skal forberede: Hvor temperaturen måles hos borgeren, og hvorfor. Hvornår temperaturen måles hos borgeren. Hvor og hvordan du skriver dine observationer ned. Hvem du videregiver dine observationer til, fx hvis temperaturen pludselig stiger. 8

9 Pleje og dokumentation 1, s. 379 (psykisk) Tal med din praktikvejleder om: Hvilke tilbud er der i kommunen til mennesker med psykiske sygdomme? Hvilken støtte og viden fra andre faggrupper, kan social- og sundhedshjælperen få, i forhold til at udføre sine opgaver hos psykisk syge borgere? Hvordan kan den psykiske sygdom påvirke borgeren fysisk og socialt? Psykologi og kommunikation 1, s. 131 (socialt) Tal med din praktikvejleder om en borger, der har mistet sin ægtefælle og oplever sorg. Overvej, før du besøger borgeren: Hvordan forholder du dig til borgeren? Hvordan vil du omtale tabet? Hvilke ord vil du bruge? Hvordan har tabet af ægtefællen påvirket borgeren Fysisk Psykisk Socialt. Hvordan dokumenterer du de ændringer du observerer hos borgeren? Hvornår skal du henvende dig til andre faggrupper for at borgeren får den bedst mulige hjælp? 9

10 Praktikmål 7 Eleven kan på baggrund af observationer reagere hensigtsmæssigt på ændringer i borgerens almentilstand i forhold til kost og ernæring Pleje og dokumentation 1, s. 244 Find en borger på dit praktiksted, der har tendens til obstipation (forstoppelse). Sammen med borgeren kan du finde frem til en fiberrig kost, som borgeren kan lide. Her kan du bruge SMTTE-modellen ved at svare på spørgsmålene: Sammenhæng: Borgeren har tendens til forstoppelse. Mål: Hvad er målet med, at borgeren spiser fiberrig mad? Tiltag: Hvilken kost er der tale om? Hvordan skal din hjælp til mere fiberrig mad gennemføres? Og hvem skal deltage? Tegn: Hvilke tegn på, at kosten virker, skal du og borgeren opleve? Evaluering: Hvornår og hvordan skal I evaluere? Hvordan skal du dokumentere i borgerens journal? (Læs mere om SMTTE i Psykologi og kommunikation 1). Pleje og dokumentation 1, s. 225 Undersøg, hvilke former for madservice din praktikkommune tilbyder. Hvad betyder det for dig og borgeren, om det fx er frost eller varm mad, når du skal skabe gode rammer for måltidet for borgeren? Hvad skal du være opmærksom på ved anretning af maden? Pleje og dokumentation 1, s. 115 Tal med personalet i køkkenet på et plejecenter på dit praktiksted. Du kan undersøge, hvilke overvejelser de gør sig i forbindelse med, at smagssansen svækkes med årene. Hvad gør de fx for at stimulere smagsoplevelsen hos borgerne 10

11 Rehabilitering og sosu-faglig indsats 1, s. 71 Udvælg en overvægtig borger på det sted, hvor du er i praktik. Tal med din praktikvejleder om, hvordan du kan vejlede borgeren ud fra relationsmodellen. Gennemfør vejledningen, evt. sammen med din vejleder. Under din vejledning skal borgeren sætte sig et mål. Det kan være, at han gerne vil tabe sig. Tag derefter stilling til, hvad borgeren ved på forhånd - rammen - indholdet for vejledningen og - læreprocessen. Foretag en vurdering af læreprocessen sammen med din praktikvejleder. Undersøg, om der er noget, du skal gøre anderledes. Det kan være, at målet skal justeres, eller at indholdet i vejledningen skal være et andet end det, du først havde forestillet dig. Hvordan skal du dokumentere i borgerens pleje / handleplan? Se mere på hjemmesiden: Praktikmål 8 Eleven kan skelne mellem komplekse og ikke komplekse borgerforløb og kan vurdere, hvornår en tildelt borgers forløb kræver inddragelse af relevante fag professionelle kolleger. Ny praktikøvelse om tværfaglighed Find og læs din praktikkommunes eller praktiksteds funktionsbeskrivelser for: Social- og sundhedshjælper Social- og sundhedsassistent Andre (fx sygeplejerske, teamleder, visitator). Diskuter social- og sundhedshjælperens kompetenceområde med din praktikvejleder. Hvad betyder funktionsbeskrivelser i forhold til dit samarbejde med kolleger fra andre faggrupper? I hvilke situationer skal du sige fra og henvise til andre faggruppers kompetencer? 11

12 Praktikmål 9 Eleven kan reflektere over og forstå sin egen professionelle rolle i samarbejdet med relevante fagpersoner om borgerforløb herunder understøtte borgeren i at følge træningsplaner. Psykologi og kommunikation 1, s. 26 Beskriv en situation, som du har oplevet i din praktik, og som du har undret dig over. Anvend refleksionsmodellen til at arbejde med situationen. Gennemgå situationen punkt for punkt. Tal med din vejleder om situationen og om det, du har lært af den. Pleje og dokumentation 1, s. 173 Venepumpeøvelse - du kan bruge SMTTE-modellen ud fra spørgsmålene her: Sammenhæng: Hvad er grunden til, at borgeren skal lave venepumpeøvelser? Er der særlige forhold hos borgeren, som du skal tage hensyn til, når I øver? Mål: Hvad skal målet med venepumpeøvelsen være? Tiltag: Hvilke relevante fagpersoner kan du spørge til råds, når du skal lave en plan for venepumpeøvelser? Hvilke venepumpeøvelser kan borgeren selv lave efter vejledning fra dig? På hvilke tidspunkter foretages venepumpeøvelserne? Tegn: Hvilke tegn skal du kunne se i forhold til, om venepumpeøvelserne har en virkning? Evaluering: Sammen med din praktikvejleder og borgeren kan du evaluere og eventuelt tage stilling til, om borgeren skal fortsætte med øvelserne, eller om de skal ændres. (Læs mere om SMTTE i Psykologi og kommunikation 1). 12

13 Rehabilitering og sosu-faglig indsats 1, s. 133 Deltag i fysiske aktiviteter sammen med en af de borgere, der træner regelmæssigt. Følg træningen fx gennem en uge. Hvordan var din oplevelse af træningen? Hvordan kan borgeren mærke det på sin fysik? Hvordan kan du observere, at træningen virker på borgeren? Tal med din praktikvejleder om, hvordan du bedst kan støtte borgeren i at følge en træningsplan. Praktikmål 10 Eleven kan under hensyntagen til borgerens selvbestemmelsesret arbejde rehabiliterende herunder motivere borgeren til egenomsorg med henblik på at bevare sin trivsel og praktiske funktionsevne i hverdagen i videst muligt omfang. Rehabilitering og sosu-faglig indsats 1, s. 38 Lav en liste med data til en beskrivelse af det nuværende hverdagsliv hos en borger, du kommer hos (efter aftale med din praktikvejleder og borgeren). Overvej borgerens resurser i forhold til aktiviteterne i hjemmet. Har du fået nye ideer til aktiviteter med borgeren? Hvordan kan du arbejde rehabiliterende med borgeren? Rehabilitering og sosu-faglig indsats 1, s. 97 Tegn Maslows behovspyramide og prøv at beskrive aktiviteterne hos en borger, du kommer hos. Beskriv aktiviteterne ved de behov, du mener, at aktiviteten dækker. Hvad får borgeren ud af at være aktiv? Hvilke resurser kan de daglige aktiviteter vedligeholde? Hvilke muligheder for udvikling rummer borgerens aktiviteter? 13

14 Pleje og dokumentation 1, s. 293 Hos en borger med halvsidig lammelse skal du hjælpe med at stimulere den lamme side. Tal med din praktikvejleder om, hvordan du kan guide borgeren til at bruge vaskekluden i den lamme side ved at guide borgeren med den syge hånd. Du kan også vælge andre aktiviteter, hvor borgeren bruger sin lamme side ved din hjælp. Hvordan oplever borgeren at blive guidet? Psykologi og kommunikation 1, s. 47 Vælg en ældre borger, du kommer hos. Lav et mind-map over forskellige ting, der påvirker hans alderdom. Inddrag punkterne ovenfor, fx bolig, personligt netværk, egenomsorg. Hvordan kan du bruge din viden i dit arbejde hos borgeren? Praktikmål 11 Eleven kan støtte, vejlede og igangsætte aktiviteter sammen med borgeren for at støtte borgeren i at mestre eget liv. Rehabilitering og sosu-faglig indsats 1, s. 42 Foreslå en aktivitet, du kunne sætte i gang hos en af de borgere, du kommer hos. Find frem til de krav (fysisk psykisk socialt) aktiviteten stiller til den, der udfører aktiviteten. Tænk på den borger, der skal udføre aktiviteten: Har han de resurser, der skal til for at udføre aktiviteten? Hvilke tilpasninger er nødvendige, for at aktiviteten kan blive en succes? 14

15 Rehabilitering og sosu-faglig indsats 1, s. 45 Lav et ugeskema eller et døgnrytmeur for en af de borgere, du hjælper i hverdagen. Hvordan er aktiviteterne fordelt på døgnet? På en uge? Prøv at vurdere balancen mellem aktivitet og hvile. Er der tilpas med aktivitet? Og er der tilpas med hvile? Giv evt. nogle forslag til en bedre fordeling af aktiviteter og hvile. Rehabilitering og sosu-faglig indsats 1, s. 217 Udvælg en borger på dit praktiksted, som har fået et handicap. Det kan være en borger, som går dårligt eller ikke selv kan klare personlig hygiejne. Find ud af, hvordan borgeren har mestret det. Du kan spørge: Hvad gjorde du for at klare din nye situation? Havde du nogle erfaringer fra tidligere, du kunne trække på? Var der andre, der støttede dig? Hvem? Hvordan? Havde du svært ved at tale med nogen om det? Prøv at forklare. Føler du, at du har klaret din situation? Hvordan mener du, at social- og sundhedshjælperen kan støtte en borger i at mestre hverdagen med sit handicap? 15

16 Praktikmål 12 Eleven kan motivere og understøtte borgeren i forhold til sundhedsfremme under hensyn til livsstil og livsvilkår samt kan informere borgeren om relevante tilbud om service, sundhedsfremme og forebyggelse i nærmiljøet. Rehabilitering og sosu-faglig indsats 1, s. 26 Du skal finde ud af, hvilke tilbud om sundhedsfremmende aktiviteter der findes til borgerne i den kommune, hvor du er i praktik. Indhent materiale om de forskellige tilbud. Udvælg en borger, som du vil informere om sundhedsfremmende tilbud i nærmiljøet. Overvej, hvordan du vil informere, og hvilken information borgeren skal bruge for at tage stilling til tilbuddet. Diskuter med din praktikvejleder. Rehabilitering og sosu-faglig indsats 1, s. 42 Vælg en borger, du kommer hos: Giv eksempler på, hvad du mener, motiverer borgeren til forskellige aktiviteter. Hvordan kan du motivere borgeren til yderligere aktivitet? Tal med din praktikvejleder om din beskrivelse og ideer til at motivere borgeren. Rehabilitering og sosu-faglig indsats 1, s. 118 Vælg en af de borgere, du ofte kommer hos: 16 Lav en liste over kommunale aktivitetstilbud, du kunne forestille dig, at borgeren har interesse og motivation for at deltage i. Tal med din praktikvejleder om, hvorfor du tror, det vil være gode tilbud for borgeren. Undersøg, om der er særlige aktivitetsmuligheder for borgere med anden kulturel baggrund i din kommune.

17 Psykologi og kommunikation 1, s 60 Find informationsmateriale til borgere på forskellige sprog på din ansættelseskommunes hjemmeside. Er der andre steder, du kan finde materiale på forskellige sprog? Hvilke krav stilles til borgeren, for at han kan benytte skriftligt informationsmateriale? Pleje og dokumentation 1, s 334 Lav et interview med en borger, der har type 2-diabetes. Undersøg, hvilken betydning det har haft for borgerens hverdag. Undersøg også, hvordan borgeren tilrettelægger sit liv nu i forhold til før sygdommen. Spørg om kost og motion og aftal, hvordan du kan hjælpe borgeren bedst med det. Praktikmål 13 Eleven kan dokumentere den planlagte og gennemførte indsats i pleje- og/eller handleplaner i overensstemmelse med arbejdspladsens retningslinjer herunder anvende elektroniske dokumentationssystemer. Social- og sundhedssektoren 1, s. 104 Undersøg, hvilket elektronisk dokumentationssystem dit praktiksted anvender. Hvad skal social- og sundhedshjælperen dokumentere? Hvem har det overordnede ansvar for dokumentationen? 17

18 Pleje og dokumentation 1, s. 47 Tal med din praktikvejleder om, hvordan du kan dokumentere mål og handlinger for plejen hos de borgere, du arbejder med. Hvordan kan du evaluere, om målene er nået? Hvordan kan du dokumentere, at du har samarbejdet med borgeren om at finde mål og handlinger? Overvej, hvordan borgeren vil opfatte det, du har skrevet, hvis han beder om aktindsigt. Pleje og dokumentation 1, s. 367 Udvælg en borger med demens på dit praktiksted. Dokumenter de behov, du ser borgeren har, og hvordan han får dem opfyldt. Lav en plan for, hvordan borgeren kan støttes i de behov, han har. Evaluer sammen med din praktikvejleder, om det gør en forskel for borgeren, når han får opfyldt sine behov. Rehabilitering og sosu-faglig indsats 1, s. 47 Planlæg en aktivitet med en borger. Lav en plan for aktivitetens gennemførelse, som indeholder: Mål med aktiviteten De tilpasninger, der er nødvendige Praktiske overvejelser. Gennemfør aktiviteten med borgeren. Evaluer aktiviteten: Hvordan gik det? Hvad gik godt? Hvad gik mindre godt? Hvad har du lært? Er der noget, der skal ændres næste gang, du laver aktiviteten? Tal med din praktikvejleder om din vurdering og dine planer. Dokumenter dit arbejde med borgeren. 18

19 Praktikmål 14 Eleven kan anvende et mundtligt og skriftligt fagsprog, som er i overensstemmelse med social- og sundhedshjælperens kompetenceområde. Psykologi og kommunikation 1, s. 95 Aftal med din praktikvejleder, at du skal give mundtlige informationer til dine kolleger. Få respons fra kolleger og praktikvejleder om, hvordan din formidling var. Dokumenter i borgerens journal og vis dem til praktikvejleder. Få feedback på det skrevne. Pleje og dokumentation 1, s. 260 Udvælg en borger, du er kontaktperson for. Find først ud af, hvor meget personen drikker. Overvej også, hvilken væske der vil være bedst for borgeren. Læg, sammen med borgeren, en plan for, hvordan han dækker sit væskebehov. Hvis borgeren ikke selv kan notere, hvad han har drukket, når du ikke er der, kan du informere dine kolleger om, at du har lavet et væskeskema. Dokumenter i borgerens journal, at du har oprettet et væskeskema (se eksempel s. 259). Hvordan skal du evaluere om målet er nået? Hvordan dokumenterer du i borgerens journal/handleplan? 19

20 Praktikmål 15 Eleven kan kommunikere relevant og professionelt i mødet med borgere, pårørende og samarbejdspartnere. Psykologi og kommunikation 1, s. 86 Tænk på en borger, som du har mødt på dit praktiksted, og som i en eller anden situation har været meget vred, ked af det eller angst. Gennemgå situationen ved at bruge spørgsmålene fra refleksionsmodellen side 26. Tal med din praktikvejleder om situationen. Kan du gøre noget anderledes, hvis du kommer i samme situation en anden gang? Psykologi og kommunikation 1, s. 97 Tænk på en situation, du har oplevet i din praktik, hvor du har undret dig over en kollegas måde at handle på. Det kan fx være, at du har oplevet, at kollegaens måde at kommunikere på var helt anderledes, end du har lært. Hvordan vil du give din kollega konstruktiv kritik? Hvordan kan du anvende girafsprog, når du giver kritikken? Hvordan kan du gøre det på en anerkendende måde? Tal med din praktikvejleder om situationen, inden du giver kollegaen respons, og spørg kollegaen, om hun ønsker at modtage den. Evaluer efterfølgende: Hvordan gik det? Psykologi og kommunikation 1, s. 107 Undersøg hvordan man samarbejder med pårørende på dit praktiksted. Har man noget informationsmateriale til pårørende? Hvordan starter man samarbejdet med borger og pårørende? 20

21 Psykologi og kommunikation 1, s. 90 Tænk på en pårørende, hvor du har undret dig over eller er blevet vred på grund af den pårørendes adfærd. Hvad kan der ligge bag den pårørendes adfærd? Hvad kan den gode mening være bag det, du fx oplever som krævende? Drøft dine overvejelser med din praktikvejleder. Planlæg hvordan du kan anvende anerkendende kommunikation i dit samarbejde med pårørende. Praktikmål 16 Eleven kan kommunikere og optræde voldsforebyggende og konfliktdæmpende i forhold til borgere og pårørende for at tage vare på egen og andres sikkerhed. Psykologi og kommunikation 1, s. 79 Observer borgerens nonverbale sprog: Hvordan er tonefaldet? Er der bestemte ting, borgeren betoner som vigtige? Hvordan er stemmelejet?: Er det roligt ophidset hårdt blødt lyst mørkt? Hvordan er borgerens kropsholdning? Bruger han fagter? Hvordan er hans ansigtsudtryk? Har I øjenkontakt? Hvilke bevægelser bruger borgeren, fx mimik eller gestikuleren? Hvordan påvirker borgerens nonverbale kommunikation dig? 21

22 Psykologi og kommunikation 1, s. 86 Udvælg en af de borgere, du kommer hos. Observer borgerens verbale sprog: Hvordan er borgerens ordvalg? Hvordan er borgernes tiltaleform? Er sproget forståeligt? Går borgerens budskab igennem? Bruger borgeren dialekt, vanskelige ord, slang eller andre sproglige kendetegn? Hvordan påvirker borgerens verbale sprog dig? Psykologi og kommunikation 1, s. 80 Tænk på en borger, som du har mødt på dit praktiksted, og som i en eller anden situation har været meget vred, ked af det eller angst. Gennemgå situationen ved at bruge spørgsmålene fra refleksionsmodellen side 26. Tal med din praktikvejleder om situationen. Kan du gøre noget anderledes, hvis du kommer i samme situation en anden gang? Psykologi og kommunikation 1, s. 118 Tænk på de konflikter, der har været det sted, du er i praktik. Vælg en konflikt ud og beskriv den: På hvilken måde deltog du i konflikten? Hvilken rolle havde du? Hvilken rolle havde de andre deltagere i konflikten? Tænk over, hvad du har lært om dig selv og andre. 22

23 Praktikmål 17 Eleven kan forflytte en borger i overensstemmelse med de ergonomiske principper og kan anvende relevant velfærdsteknologi. Rehabilitering og sosu-faglig indsats 1, s. 242 Læs en APV i et af de hjem, du kommer. Gennemgå den med din praktikvejleder. Få klarhed over, hvordan du kan bruge APV en i din dagligdag. Rehabilitering og sosu-faglig indsats 1, s. 303 Bed din vejleder om at videooptage en af dine forflytninger, evt. med sin mobiltelefon. Husk, at borgeren skal give tilladelse først. Reflekter herefter kritisk over forflytninger. Rehabilitering og sosu-faglig indsats 1, s. 187 Undersøg om der er et udvalg for velfærdsteknologi i din praktikkommune. Er der nogen borgere på dit praktiksted, der benytter velfærdsteknologi? Tal med disse borgere om deres mening (fordele og ulemper) ved den velfærdsteknologi, de anvender. Hvordan oplever borgeren, at teknologien øger hans livskvalitet og funktionsevne? Tal med din praktikvejleder, om hvilke fordele og ulemper velfærdsteknologien har for personalet. 23

24 Rehabilitering og sosu-faglig indsats 1, s. 314 Sammen med din vejleder finder du en borger, som du mener, vil få glæde af et hjælpemiddel. Hvem samarbejder du med om en vurdering af hjælpemiddel-behovet hos din borger? Hvordan finder I frem til hvilket hjælpemiddel, der kan bruges? Hvordan dokumenterer du behovet hos borgeren, og hvem sender du anmodningen videre til? Hvem oplærer dig og borgeren i brugen af et hjælpemiddel? Hvordan vedligeholdes hjælpemidlet? Hvordan og af hvem rengøres hjælpemidlet? Rehabilitering og sosu-faglig indsats 1, s. 150 Undersøg kommunens tilbud om hjælpemidler og velfærdsteknologi til spisning. Tal med din praktikvejleder om mulighed for hjælpemidler hos de borgere, du besøger. Praktikmål 18 Eleven har kendskab til arbejdspladsens retningslinjer for arbejdsmiljø herunder principperne for voldspolitik og kriseberedskab. Psykologi og kommunikation 1, s. 121 Tal med forskellige kolleger på dit praktiksted om, hvordan de synes, at konflikter tackles på stedet. Spørg fx: Hvilke konflikter er der her på arbejdspladsen? Hvordan tackler du konflikter? Er der nogen personer, der kan hjælpe, hvis du kommer i konflikt? Gør man noget specielt på arbejdspladsen for at hjælpe de ansatte til at håndtere konflikter? Hvad lærer personalet af konflikterne? 24

25 Pleje og dokumentation 1, s. 364 Tal med din praktikvejleder om, hvordan dit praktiksted takler aggressive borgere. Hvad gør personalet for at forebygge aggression og vrede? (se også Social- og sundhedssektoren 1 om regler for magtanvendelse og Psykologi og kommunikation 1 om forebyggelse af vold). Ny praktikøvelse om voldspolitik om retningslinjer for arbejdsmiljø Find og læs din praktikkommunes voldspolitik og drøft denne med din praktikvejleder. Tal med den lokale AMIR (arbejds-miljø-repræsentant) om retningslinjer for arbejdsmiljøet på arbejdspladsen og om hendes funktion i forhold til retningslinjerne. Praktikmål 19 Eleven kan udvise interesse og initiativ til kontinuerligt at lære og samarbejde. Psykologi og kommunikation 1, s. 19 Tænk over en situation i din praktik, hvor du var motiveret: Hvad gjorde, at du var motiveret? Hvilke behov havde du, der blev opfyldt? Hvordan kan du bruge dette, når du ikke er motiveret? 25

26 Psykologi og kommunikation 1, s. 19 Tænk over en situation på dit praktiksted, hvor du ikke var motiveret: Hvad gjorde, at du ikke var motiveret? Hvad skal der til for at motivere dig? Hvad kan du selv gøre? Psykologi og kommunikation 1, s. 22 Find din egen læringsstil ud fra læringsstiltesten på Klik på feltet test din læringsstil til højre på skærmen og derefter på: ungdomsuddannelser. Tal med din praktikvejleder om, hvad det betyder for din læring. Afprøv herefter din foretrukne læringsstil i praksis. Psykologi og kommunikation 1, s. 94 Planlæg sammen med din praktikvejleder en målrettet ugesamtale. Afhold samtalen. Reflekter i din logbog over, hvordan samtalen forløb og drøft dine refleksioner med din praktikvejleder. 26

Praktik 2. Midtvejsevaluering: Standpunktsbedømmelse:

Praktik 2. Midtvejsevaluering: Standpunktsbedømmelse: Begynde at opnå Arbejde videre med at opnå Opnået Trin 1 - Praktik mål, erhvervsfaglige kompetencer samt status for målopfyldelse. Elevnavn: Praktiksted: Praktikperiode: Vejleder: Praktikmål Erhvervsfaglig

Læs mere

Bilag. Vejledning til udfyldelse af oplysningsskemaet.

Bilag. Vejledning til udfyldelse af oplysningsskemaet. Oplysningsskema - foreløbig til brug for godkendelse og registrering af praktiksteder ikke omfattet af koncerngodkendelser inden for social- og sundhedshjælperuddannelsen Bilag. Vejledning til udfyldelse

Læs mere

Social- og sundhedsuddannelsen Trin 1. Kompetencemål Mål for områdefag Mål for valgfrit specialefag

Social- og sundhedsuddannelsen Trin 1. Kompetencemål Mål for områdefag Mål for valgfrit specialefag Social- og sundhedsuddannelsen Trin 1 Kompetencemål Mål for områdefag Mål for valgfrit specialefag Gældende for hold startet efter 1. januar 2013 1. KOMPETENCEMÅL TRIN 1... 3 2. MÅL FOR FAGENE - TRIN 1...

Læs mere

TRIN 1 MÅL FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEVER I PRAKTIKKEN

TRIN 1 MÅL FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEVER I PRAKTIKKEN TRIN 1 MÅL FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEVER I PRAKTIKKEN Den erhvervsfaglige kompetence, du som elev skal opnå, omfatter såvel viden og færdigheder, samt evnen til at omsætte og anvende disse ansvarsfuldt

Læs mere

Guide sådan finder du de nye fag i de nuværende hjælperbøger

Guide sådan finder du de nye fag i de nuværende hjælperbøger Guide sådan finder du de nye fag i de nuværende hjælperbøger Opsat efter målene i den nye Bekendtgørelse (marts 2012) Mens vi venter på de nye bøger, kan de eksisterende bøger sagtens bruges. Her kommer

Læs mere

Praktikøvelser. ud fra praktikmål for social- og sundhedsassistenter. fra Koordinering, kvalitetssikring og dokumentation 2.

Praktikøvelser. ud fra praktikmål for social- og sundhedsassistenter. fra Koordinering, kvalitetssikring og dokumentation 2. Praktikøvelser fra Koordinering, kvalitetssikring og dokumentation 2 ud fra praktikmål for social- og sundhedsassistenter Alle sidehenvisninger refererer til den trykte bog. Gads Forlag Praktikmål 1 Eleven

Læs mere

I hvilke kapitler besvares uddannelsesmålene?

I hvilke kapitler besvares uddannelsesmålene? I hvilke kapitler besvares uddannelsesmålene? 1. Eleven kan ud fra viden om borgeres behov for intellektuelle, sociale, fysiske, kulturelle og kreative aktiviteter forklare anvendelsen heraf i den tværprofessionelle

Læs mere

MÅL OG LÆRINGSAKTIVITETER FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEVER I PRAKTIKKEN

MÅL OG LÆRINGSAKTIVITETER FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEVER I PRAKTIKKEN MÅL OG LÆRINGSAKTIVITETER FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEVER I PRAKTIKKEN Den erhvervsfaglige kompetence, som eleven skal opnå, omfatter såvel viden, færdigheder som evnen til at omsætte og anvende disse

Læs mere

Erhvervsfaglige kompetencer i social- og sundhedsassistentuddannelsen, trin 2 inkl. status omkring målopfyldelse. Midtvejsevaluering, dato :

Erhvervsfaglige kompetencer i social- og sundhedsassistentuddannelsen, trin 2 inkl. status omkring målopfyldelse. Midtvejsevaluering, dato : Navn: Praktiksted: Periode: Vejleder: Praktik 1 Praktik 2 Praktik 3 6. Eleven kan anvende et mundtligt og skriftligt fagsprog, som er i overensstemmelse social- og sundhedsassistentens kompetenceområde.

Læs mere

Praktikerklæring for social- og sundhedsassistentelev: cpr: Praktiksted: periode:

Praktikerklæring for social- og sundhedsassistentelev: cpr: Praktiksted: periode: for social- og sundhedsassistentelev: cpr: Praktiksted: periode: : Målet skal nås som en færdighed A. Mål for praktikuddannelsen selvstændigt arbejde sundhedsfremmende og sygdomsforebyggende i samarbejde

Læs mere

Håndbog i Praktikuddannelsen

Håndbog i Praktikuddannelsen Håndbog i Praktikuddannelsen Social- og sundhedshjælperuddannelsen Trin 1, januar 2013 Indholdsfortegnelse Praktikuddannelsen... 3 Læring i uddannelsen... 5 At læring... 5 Læringsmiljø... 5 Læringsrum...

Læs mere

Undervisningsplan. Social- og sundhedsuddannelsen Trin 1. Gældende fra marts 2014 Godkendt i LUU November 2012. Skoleperiode 2.

Undervisningsplan. Social- og sundhedsuddannelsen Trin 1. Gældende fra marts 2014 Godkendt i LUU November 2012. Skoleperiode 2. Gældende fra marts 01 Godkendt i LUU November 01 Undervisningsplan Social- og sundhedsuddannelsen Trin 1 Skoleperiode 1 uger 0-0-01 11:51 Skoleperiode. Grundfag og områdefag Social - og sundhedssektoren

Læs mere

PRAKTIKUDDANNELSENS ORGANISERING SOCIAL- OG SUNDHEDSUDDANNELSEN, TRIN 1 SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERE

PRAKTIKUDDANNELSENS ORGANISERING SOCIAL- OG SUNDHEDSUDDANNELSEN, TRIN 1 SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERE PRAKTIKUDDANNELSENS ORGANISERING SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE PRAKTIKUDDANNELSENS TILRETTELÆGGELSE 3 PRAKTIKPERIODE 1 3 PRAKTIKPERIODE 2 9 STANDPUNKTSBEDØMMELSE 16 KLAGEMULIGHED 16

Læs mere

Inspirationskatalog for skriftlige opgaver. Social- og sundhedshjælperelever. Ikast-Brande Kommune

Inspirationskatalog for skriftlige opgaver. Social- og sundhedshjælperelever. Ikast-Brande Kommune Indledning Inspirationskatalog for skriftlige opgaver Social- og sundhedshjælperelever Ikast-Brande Kommune Velkommen til dette inspirationskatalog med forslag til opgaver i elevtiden for social og sundhedshjælperne.

Læs mere

Hvordan bliver praktikvejlederne klædt på til at omsætte de nye mål? -Den kompetente praktikvejleder -

Hvordan bliver praktikvejlederne klædt på til at omsætte de nye mål? -Den kompetente praktikvejleder - Hvordan bliver praktikvejlederne klædt på til at omsætte de nye mål? -Den kompetente praktikvejleder - Ellen Kjær, SEVU 3. Juni 2015 Paradigmernes betydning Politiske Visioner Erhvervsuddannelserne Praksis

Læs mere

Inspirationskatalog for skriftlige opgaver. Social- og sundhedsassistentelever. Ikast-Brande Kommune

Inspirationskatalog for skriftlige opgaver. Social- og sundhedsassistentelever. Ikast-Brande Kommune Inspirationskatalog for skriftlige opgaver Social- og sundhedsassistentelever Ikast-Brande Kommune Indledning Velkommen til dette inspirationskatalog med forslag til opgaver i elevtiden for social og sundhedsassistenter.

Læs mere

Undervisningsplan. Læringsaktiviteter. For dig over 25 år (EUV) Social- og sundhedsuddannelsen

Undervisningsplan. Læringsaktiviteter. For dig over 25 år (EUV) Social- og sundhedsuddannelsen Undervisningsplan Læringsaktiviteter For dig over 25 år (EUV) Gældende for elever der starter efter 1. august 2015 LÆRINGSAKTIVITETER... 3 TEMAER I SOCIAL- OG SUNDHEDSUDDANNELSEN... 3 SKOLEPERIODE 1...

Læs mere

Pædagogisk assistentuddannelse. Kompetencemål Mål for områdefag Mål for valgfrit specialefag

Pædagogisk assistentuddannelse. Kompetencemål Mål for områdefag Mål for valgfrit specialefag Pædagogisk assistentuddannelse Kompetencemål Mål for områdefag Mål for valgfrit specialefag Gældende for hold startet efter 1. januar 2014 1. KOMPETENCEMÅL FOR PÆDAGOGISK ASSISTENTUDDANNELSE... 3 2. MÅL

Læs mere

Social- og sundhedsuddannelsen (15/3-10)

Social- og sundhedsuddannelsen (15/3-10) Side 1 af 14 Fag fælles for hovedforløb 270 Praktikmål social og sundhedshjælper, trin 1 Uden niveau 0,0 uger Praktikmål Praktikerklæring, -, -. 1 Eleven kan i samarbejde med borgeren arbejde støttende,

Læs mere

Målene for praktikken og hjælp til vejledning

Målene for praktikken og hjælp til vejledning Målene for praktikken og hjælp til vejledning Målene for praktikken 2 Det er vejlederens opgave i samarbejde med eleven at lave en handleplan for opfyldelse af praktikmålene. Refleksionsspørgsmålene, der

Læs mere

Skoleperiode 1 = 7 uger

Skoleperiode 1 = 7 uger Side: Side 1 af 11 5.0 LÆSEPLAN FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆL- PERUDDANNELSEN Skoleperiode 1 = 7 uger Velkomst Fronter Godskrivning/PIU Praktik Brandøvelse Mentorordning Motion Hvorfor fysisk aktivitet Muligheder

Læs mere

Bedømmelseskriterier

Bedømmelseskriterier Bedømmelseskriterier Social- og sundhedshjælperuddannelsen SOCIAL- OG SUNDHEDSSEKTOREN... 2 PLEJE OG DOKUMENTATION... 5 PSYKOLOGI OG KOMMUNIKATION... 10 REHABILITERING OG SOCIAL- OG SUNDHEDSFAGLIG INDSATS...

Læs mere

Indledning. Godkendt af Sundhed- og omsorgschef Kirstine Markvorsen efter høring i HMU den 11.09.2013. Revision foregår mindst hvert andet år.

Indledning. Godkendt af Sundhed- og omsorgschef Kirstine Markvorsen efter høring i HMU den 11.09.2013. Revision foregår mindst hvert andet år. 1 Indledning Stilling som Social- og sundhedshjælper og Social- og sundhedsassistent beskriver faggruppernes opgaver og ansvarsområder i Sundhed og Omsorg, Aarhus Kommune. Stillingsbeskrivelserne er struktureret

Læs mere

SSH - UPDATE. Kompetenceudvikling for social- og sundhedshjælpere uddannet før 2013. Afholdes som splitforløb på Social- og Sundhedsskolen Esbjerg

SSH - UPDATE. Kompetenceudvikling for social- og sundhedshjælpere uddannet før 2013. Afholdes som splitforløb på Social- og Sundhedsskolen Esbjerg SSH - UPDATE Kompetenceudvikling for social- og sundhedshjælpere uddannet før 2013 Afholdes som splitforløb på Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Udarbejdet i et samarbejde mellem landets social- og sundhedsskoler,

Læs mere

Om godskrivning og afkortning af dele af praktikuddannelsen på Social- og sundhedsuddannelsen, trin 1 (Social- og sundhedshjælper)

Om godskrivning og afkortning af dele af praktikuddannelsen på Social- og sundhedsuddannelsen, trin 1 (Social- og sundhedshjælper) 1 Om godskrivning og afkortning af dele af praktikuddannelsen på Social- og sundhedsuddannelsen, trin 1 (Social- og sundhedshjælper) Personer, der søger optagelse på Social- og sundhedsuddannelsen, trin

Læs mere

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Den lokale undervisningsplan for Social- og sundhedshjælperuddannelsen Afsnit 2 og 3 Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Gældende fra den 1. januar 2013 Indhold 2.0 Uddannelsen... 1 2.1 Praktiske oplysninger...

Læs mere

KONKRETISERING AF PRAKTIKMÅLENE FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENT ELEVER, TRIN 2

KONKRETISERING AF PRAKTIKMÅLENE FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENT ELEVER, TRIN 2 KONKRETISERING AF PRAKTIKMÅLENE FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENT ELEVER, TRIN 2 Læsevejledning Dokumentet skal læses indenfor en ramme af social- og sundhedsassistentens arbejdsområde, der dækker grundlæggende

Læs mere

Dagsorden. LUU møde. Onsdag den 26. juni 2013 fra klokken 8.30 til 11.30. Mødet afholdes Bjerggade 4M, 6200 Aabenraa Lokale 0.8

Dagsorden. LUU møde. Onsdag den 26. juni 2013 fra klokken 8.30 til 11.30. Mødet afholdes Bjerggade 4M, 6200 Aabenraa Lokale 0.8 Dagsorden LUU møde Onsdag den 26. juni 2013 fra klokken 8.30 til 11.30 Mødet afholdes Bjerggade 4M, 6200 Aabenraa Lokale 0.8 LUU udvalget: 3 fagkyndige medlemmer repræsenterende kommunerne i Sønderjylland:

Læs mere

Kriterier skal medvirke til gennemsigtighed i processen og vise grundlaget for vurderingen omkring godskrivning.

Kriterier skal medvirke til gennemsigtighed i processen og vise grundlaget for vurderingen omkring godskrivning. Godskrivning af 1. praktikperiode i uddannelsen til Pædagogisk Assistent Baggrunden PASS 1 har decentraliseret beslutningen om godskrivning af praktikmål og afkortning af uddannelsestiden for bl.a. pædagogisk

Læs mere

Praktikuddannelsen. for Social-og sundhedshjælperelever. i Ballerup Kommune. Elevens navn

Praktikuddannelsen. for Social-og sundhedshjælperelever. i Ballerup Kommune. Elevens navn Praktikuddannelsen for Social-og sundhedshjælperelever i Ballerup Kommune Elevens navn Uddannelseskonsulent Vivi Abben, februar 2013 1 Indholdsfortegnelse Generelt om praktikuddannelsen side 3 Introduktion

Læs mere

14 Rehabiliterende opgaver og virkning af disse. 18 Kulturforståelse og borgerinddragelse.

14 Rehabiliterende opgaver og virkning af disse. 18 Kulturforståelse og borgerinddragelse. Læringsaktiviteter GF 2 SOSU Tema 1: Intro Fag Mål Beskrivelse af mål Vidensmål 13 Grundlæggende pædagogisk teori, herunder faktorer der fremmer eller hæmmer motivation for egenomsorg, samt metoder til

Læs mere

Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Praktikstedsbeskrivelse

Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Praktikstedsbeskrivelse Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedets navn og adresse Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Bostøtten team Midtby Psykiatriens hus Falkevej 5 8600 Silkeborg www.socialpsykiatri-silkeborg.dk

Læs mere

SSH - UPDATE. Kompetenceudvikling for social- og sundhedshjælpere. uddannet før 2013

SSH - UPDATE. Kompetenceudvikling for social- og sundhedshjælpere. uddannet før 2013 SSH - UPDATE Kompetenceudvikling for social- og sundhedshjælpere uddannet før 2013 Udarbejdet i et samarbejde mellem landets Social- og Sundhedsskoler December 2012 revideret november 2013 S. 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen Udstedelsesdato: 30. juni 2009 Udstedt af det faglige udvalg for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen i henhold til

Læs mere

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for sundhedsuddannelsen Udstedt af det faglige udvalg for Den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen i henhold til bekendtgørelse

Læs mere

Niveau 1 single loop Niveau 2 double loop Niveau 3 - ekspert

Niveau 1 single loop Niveau 2 double loop Niveau 3 - ekspert SOCIAL-OG SUNDHEDSASSISTENS FAGLIG KOMPETENCE Niveau 1 single loop Niveau 2 double loop Niveau 3 - ekspert Har faglig indsigt, varetager grundlæggende sygepleje- og aktiveringsopgaver. arbejder regelbaseret

Læs mere

Forventninger til et godt praktikforløb. - for social- og sundhedselever og deres vejledere Gælder kun for SOPU Nordsjællands elever

Forventninger til et godt praktikforløb. - for social- og sundhedselever og deres vejledere Gælder kun for SOPU Nordsjællands elever Forventninger til et godt praktikforløb - for social- og sundhedselever og deres vejledere Gælder kun for SOPU Nordsjællands elever Indledning Denne pjece har til formål at bidrage til at skabe optimale

Læs mere

Håndbog i Praktikuddannelsen

Håndbog i Praktikuddannelsen Håndbog i Praktikuddannelsen Pædagogisk assistentuddannelse juli 2013 Indholdsfortegnelse Praktikuddannelsen... 4 Læring i uddannelsen... 6 Læring i praktikken... 6 Læringsstile... 7 Metoder til læring

Læs mere

Elevmappe Trin 1: social- og sundhedsuddannelsen

Elevmappe Trin 1: social- og sundhedsuddannelsen Elevmappe Trin 1: social- og sundhedsuddannelsen Februar 2014 Velkommen Billund Kommune byder dig velkommen som social- og sundhedshjælperelev. Elevmappen er din, og vi forventer, at du bruger den, så

Læs mere

Information om hjemmehjælp

Information om hjemmehjælp MYNDIGHED, STRUER KOMMUNE Myndighed, Sundheds- og Ældreområdet Voldgade 14 C, 7600 Struer Tlf.nr.: 9684 8319-9684 8318 9684 8316-9684 8315 Telefontid: 8.00-9.00 og 12.00-13.00 Fax nr.: 9684 0304 E-mail:

Læs mere

Læringsforløb for social- og sundhedsassistentelever i Læringscenter Midt Dag 1 Fredag, mandag eller tirsdag d. 14., 17. eller 18.

Læringsforløb for social- og sundhedsassistentelever i Læringscenter Midt Dag 1 Fredag, mandag eller tirsdag d. 14., 17. eller 18. Læringsforløb for social- og sundhedsassistentelever i Læringscenter Midt Dag 1 Fredag, mandag eller tirsdag d. 14., 17. eller 18. august 2015 Formål og forberedelse Læringsforløbet i Læringscenter Midt

Læs mere

FAGPROFILER FOR ERGO OG FYSIOTERAPEUTER I TRÆNINGSOMRÅDET IKAST-BRANDE KOMMUNE

FAGPROFILER FOR ERGO OG FYSIOTERAPEUTER I TRÆNINGSOMRÅDET IKAST-BRANDE KOMMUNE FAGPROFILER FOR ERGO OG FYSIOTERAPEUTER I TRÆNINGSOMRÅDET IKAST-BRANDE KOMMUNE Indledning Fagprofilen for ergo- og fysioterapeuter i Ikast-Brande Kommunes træningsområde er et samarbejdsredskab. Den danner

Læs mere

Overordnet kvalitetsstandard 2014

Overordnet kvalitetsstandard 2014 Overordnet kvalitetsstandard 2014 Skive Kommune Myndighedsafdelingen Forord Skive Kommunes overordnede kvalitetsstandard beskriver den personlige og praktiske hjælp mm., som borgeren kan få fra kommunen.

Læs mere

Myndigheds person 1. Følgende indhold kan vi tilbyde i forhold til det enkelte mål:

Myndigheds person 1. Følgende indhold kan vi tilbyde i forhold til det enkelte mål: Myndigheds person 1 Idé- og værdigrundlag for Skovsbovej : Fælles referenceramme for alle medarbejdere på Skovsbovej, som beskriver vores mission og overordnede holdninger til arbejdet Vejledningstimer

Læs mere

Det nye i praktikken. Information til praktikvejledere på social- og sundhedsuddannelsen om den nye uddannelsesordning

Det nye i praktikken. Information til praktikvejledere på social- og sundhedsuddannelsen om den nye uddannelsesordning Det nye i praktikken Information til praktikvejledere på social- og sundhedsuddannelsen om den nye uddannelsesordning Forord Fra januar 2013 følger nye elever på socialog sundhedsuddannelsen en ny uddannelsesordning.

Læs mere

Læringsaktiviteter Sprog & kultur

Læringsaktiviteter Sprog & kultur Læringsaktiviteter Sprog & kultur målrettet social- og sundhedsuddannelsen 1 LÆRINGSAKTIVITETER... 3 1.1 TEMAER PÅ GRUNDFORLØBET SPROG & KULTUR - 40 UGER... 3 1.2 TEMAER FÆLLES KOMPETENCEMÅL... 4 1.3 TEMAER

Læs mere

Praktikøvelser fra Somatisk Sygdomslære og farmakologi 2

Praktikøvelser fra Somatisk Sygdomslære og farmakologi 2 Praktikøvelser fra Somatisk Sygdomslære og farmakologi 2 ud fra praktikmål for social- og sundhedsassistenter Gads Forlag Praktikmål 1 Eleven kan arbejde inden for sit kompetenceområde i overensstemmelse

Læs mere

Kvalitetsstandard for ophold i botilbud på handicap- og psykiatriområdet (Servicelovens 108)

Kvalitetsstandard for ophold i botilbud på handicap- og psykiatriområdet (Servicelovens 108) Myndighedsafdelingen Kvalitetsstandard for ophold i botilbud på handicap- og psykiatriområdet (Servicelovens 108) Godkendt i Kommunalbestyrelsen den 12. november 2013 Acadre doc. 150820-13 1. Indledning

Læs mere

Læseplan for valgfaget sundhed og sociale forhold. 10. klasse

Læseplan for valgfaget sundhed og sociale forhold. 10. klasse Læseplan for valgfaget sundhed og sociale forhold 10. klasse Indhold Indledning 3 Trinforløb for 10. klassetrin 4 Sundhed og sundhedsfremmende aktiviteter 4 Hygiejne og arbejdsmiljø 6 Kommunikation 7 Uddannelsesafklaring

Læs mere

PSYKIATRI AMU-UDDANNELSER INDHOLD OG TEMAER SIGNALEMENT AF DET SOCIALPSYKIATRISKE OMRÅDE MED KENDTE OG NYE UD- FRA PATIENT TIL PERSON

PSYKIATRI AMU-UDDANNELSER INDHOLD OG TEMAER SIGNALEMENT AF DET SOCIALPSYKIATRISKE OMRÅDE MED KENDTE OG NYE UD- FRA PATIENT TIL PERSON PSYKIATRI Titel: Psykiatri Varighed: 24 dage AMU-UDDANNELSER 42685 Socialpsykiatri fagligt samarbejde (10 dage) Eller 40597: Recovery (10 dage) Eller 46835: Støtte ved kognitiv behandling (10 dage) Plus

Læs mere

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for ældre Forord Kære læser! I Aabenraa Kommune har vi en vision om, at alle kommunens ældre borgere har mulighed for at leve et godt, aktivt og

Læs mere

Fagligt udvalgt for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen

Fagligt udvalgt for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen Udstedelsesdato: 2. oktober 2012 Uddannelsesordningen er udstedt af det faglige udvalg for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 816 af

Læs mere

Grundlæggende undervisningsmateriale

Grundlæggende undervisningsmateriale EFTERUDDANNELSESUDVALGET FOR DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE OG SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET - Grundlæggende undervisningsmateriale - til inspiration 44786 Udviklet af: Lise Knokgård og Jørgen Mohr Poulsen Social-

Læs mere

Elevmappe Trin 1: social- og sundhedsuddannelsen

Elevmappe Trin 1: social- og sundhedsuddannelsen Elevmappe Trin 1: social- og sundhedsuddannelsen April 2015 Velkommen Billund Kommune byder dig velkommen som social- og sundhedshjælperelev. Elevmappen er din, og vi forventer, at du bruger den, så du

Læs mere

Praktisk hjælp. Kvalitetsstandard 2015

Praktisk hjælp. Kvalitetsstandard 2015 Praktisk hjælp Kvalitetsstandard 2015 Kvalitetsstandard for praktisk hjælp Kvalitetsstandarden er en beskrivelse af serviceniveauet for praktisk hjælp i Faaborg-Midtfyn Kommune i 2015. Hvad er praktisk

Læs mere

Opgave 1 (dag 1), På hospital, bedømmelsesskema

Opgave 1 (dag 1), På hospital, bedømmelsesskema Opgave 1 (dag 1), På hospital, bedømmelsesskema Dommer: Deltagere: og 1. Planlægning (i alt maks. 3 ) Maks. 1A: Planlægning og fordeling af arbejdsopgaverne (maks. 10 ) 1B: Arbejdet planlægges i en hensigtsmæssig

Læs mere

Tidlig opsporing af sygdomstegn

Tidlig opsporing af sygdomstegn Et kompetenceudviklingsforløb der levendegør viden i handling Tidlig opsporing af sygdomstegn Indledning Har du prøvet at komme hjem fra et kursus med rygsækken fuld af ny viden og lyst til at komme tilbage

Læs mere

Kvalitetsstandard. for personlig hjælp og pleje og. praktisk bistand. i Plejeboligerne i Syddjurs Kommune. Godkendt på byrådet d.

Kvalitetsstandard. for personlig hjælp og pleje og. praktisk bistand. i Plejeboligerne i Syddjurs Kommune. Godkendt på byrådet d. Kvalitetsstandard for personlig hjælp og pleje og praktisk bistand i Plejeboligerne i Syddjurs Kommune Godkendt på byrådet d. Sundhed og Omsorg i Syddjurs Kommune 1 Syddjurs Kommunes værdigrundlag på ældreområdet:

Læs mere

SOCIAL OG SUNDHEDSASSISTENT UDDANNELSEN

SOCIAL OG SUNDHEDSASSISTENT UDDANNELSEN SOCIAL OG SUNDHEDSASSISTENT UDDANNELSEN Praktikmål med tiltag og tegn efter uddannelsesordning a 2013 Mål1: Eleven kan arbejde inden for sit kompetenceområde i overensstemmelse med relevante love inden

Læs mere

BEHOV FOR HJÆLP KVALITETSSTANDARD FOR SUNDHEDS- OG ÆLDREOMRÅDET

BEHOV FOR HJÆLP KVALITETSSTANDARD FOR SUNDHEDS- OG ÆLDREOMRÅDET BEHOV FOR HJÆLP KVALITETSSTANDARD FOR SUNDHEDS- OG ÆLDREOMRÅDET Behov for hjælp Kvalitetsstandarden - Behov for hjælp giver dig generel information om Holbæk Kommunes tilbud om sygepleje, praktisk eller

Læs mere

PLEJECENTRE. Kvalitetsstandard. Norddjurs Kommune

PLEJECENTRE. Kvalitetsstandard. Norddjurs Kommune PLEJECENTRE Kvalitetsstandard 2012 December 2011 Norddjurs Kommune 1. Indledning...3 2. Ydelserne...3 2.1 Tildeling af hjælp...3 2.2 Praktiske opgaver...4 2.3 Personlig hjælp og pleje...5 2.4 Demens...5

Læs mere

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen Uddannelsesordning for sundhedsuddannelsen Udstedelsesdato: 15. marts 2010 Udstedt af det faglige udvalg for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen i henhold til følgende

Læs mere

5.0 LÆSEPLAN FOR GRUNDFORLØBET

5.0 LÆSEPLAN FOR GRUNDFORLØBET Side: Side 1 af 10 5.0 LÆSEPLAN FOR GRUNDFORLØBET MODUL I (3 uger): INTRODUKTION TIL GRUNDFORLØBET Velkomst og introduktion - Skolen - Rundvisning - Grundforløbet Introduktion til uddannelsen og arbejdsområdet

Læs mere

Fagligt udvalgt for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen

Fagligt udvalgt for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen Dato: 28.2.2012 Udkast til uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen Uddannelsesordningen er udstedt af det faglige udvalg for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen

Læs mere

Bedømmelseskriterier

Bedømmelseskriterier Bedømmelseskriterier Social- og sundhedsassistentuddannelsen KOORDINERING, KVALITETSSIKRING OG DOKUMENTATION... 2 SYGEPLEJE... 8 SOMATISK SYGDOMSLÆRE OG FARMAKOLOGI... 12 PSYKIATRISK SYGDOMSLÆRE OG FARMAKOLOGI...

Læs mere

1. Præsentation I 1.1 og 1.2 beskrives institutionens/gruppens beliggenhed, antal brugere, personalenormeringer og belægning.

1. Præsentation I 1.1 og 1.2 beskrives institutionens/gruppens beliggenhed, antal brugere, personalenormeringer og belægning. Virksomhedsplan for Bofællesskabet Højbo 2014 1. Præsentation I 1.1 og 1.2 beskrives institutionens/gruppens beliggenhed, antal brugere, personalenormeringer og belægning. Til bofællesskabet er der tilknyttet

Læs mere

Guide og værktøjer til et godt kompetenceudviklingsforløb efter transfermetoden

Guide og værktøjer til et godt kompetenceudviklingsforløb efter transfermetoden TEAMLEDERE Et kompetenceudviklingsforløb der levendegør viden i handling Guide og værktøjer til et godt kompetenceudviklingsforløb efter transfermetoden 2 Indledning Mange medarbejdere oplever at komme

Læs mere

UDDANNELSESBOG. Social og sundhedsuddannelsen Trin 2 Social og sundhedsassistent

UDDANNELSESBOG. Social og sundhedsuddannelsen Trin 2 Social og sundhedsassistent UDDANNELSESBOG Social og sundhedsuddannelsen Trin 2 Social og sundhedsassistent Social- og sundhedsuddannelsen trin 2 1. Velkommen 1.1 Social- og sundhedsuddannelsens formål... 3 1.2 Kompetencemål... 6

Læs mere

Ældre -og Handicapforvaltningen. OK-Centret Dyruphus

Ældre -og Handicapforvaltningen. OK-Centret Dyruphus INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres for tilsynets samlede vurdering af tilbuddet samt udviklingspunkter, bemærkninger og anbefalinger.

Læs mere

Lokal Undervisningsplan GF2 PAU August 2015

Lokal Undervisningsplan GF2 PAU August 2015 Lokal Undervisningsplan GF2 PAU August 2015 INDHOLD Indledning... 2 Uddannelsen... 2 Uddannelsens formål og mål... 2 Uddannelsens varighed og struktur... 5 Overgangsordning... 5 Undervisningen... 5 Undervisnings-

Læs mere

Fag, der er placeret på Trin 2B, 6 ugers modul, undervisningen foregår på AMU-Fyn.

Fag, der er placeret på Trin 2B, 6 ugers modul, undervisningen foregår på AMU-Fyn. Fag, der er placeret på Trin 2B, 6 ugers modul, undervisningen foregår på AMU-Fyn. Forflytning og speciallejring 1,0 uge Niveau: Rutineret Hygiejnestandarden 1,0 uge Niveau: Avanceret Brancherelateret

Læs mere

SSA Vejledermateriale Trin 2 - Kommunal praktik Godkendt 04.02.15

SSA Vejledermateriale Trin 2 - Kommunal praktik Godkendt 04.02.15 SSA Vejledermateriale Trin 2 - Kommunal praktik Godkendt 04.02.15 1 Indhold: Trin 2 til praktikvejlederne. Beskrivelse af det gode praktikforløb 3 Erhvervsfaglig kompetence 4 Pejlemærker og eks. på anvendelse

Læs mere

PAU Pædagogisk Assistentuddannelse

PAU Pædagogisk Assistentuddannelse PAU 2010 PAU Pædagogisk Assistentuddannelse Vejle Kommune Skolegade 1 7100 Vejle Kommune Indledning Velkommen som elev på uddannelsen som pædagogisk assistent i Vejle Kommune, hvor vi ønsker at sikre den

Læs mere

Boliger til midlertidig ophold Lov om Social Service 84 stk.2

Boliger til midlertidig ophold Lov om Social Service 84 stk.2 Sundhed & Omsorg Kvalitetsstandarder Kvalitetsstandard Lovgrundlag Visitation Målgruppe Boliger til midlertidig ophold Lov om Social Service 84 stk.2 Alle kan henvende sig direkte til Sundhed & Omsorgs

Læs mere

Demenspolitik Lejre Kommune.

Demenspolitik Lejre Kommune. Demenspolitik 2014 Demenspolitik Lejre Kommune. Forord Mellem 80-100.000 danskere er ramt af demens -- og tallet er stigende. Den samme udvikling ser vi i Lejre Kommune, hvor vi forventer en stigning af

Læs mere

NYT PARADIGME. - Aktivitet/træning i hverdagen

NYT PARADIGME. - Aktivitet/træning i hverdagen NYT PARADIGME - Aktivitet/træning i hverdagen 1. Historik Lyngby-Taarbæk Kommune har siden 2009 gennemført 2 projekter på ældreområdet med det formål at undersøge effekten af en målrettet træningsindsats

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Personlig hjælp i Ærø Kommune

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Personlig hjælp i Ærø Kommune ÆRØ KOMMUNE KVALITETSSTANDARD Personlig hjælp i Ærø Kommune Indhold 1.0 Formål... 2 2.0 Lovgrundlag... 2 3.0 Indsatsen... 2 3.1 Primære mål... 2 3.2 Hvem kan modtage indsatsen?... 2 3.3 Forudsætninger

Læs mere

Rengøring, tøjvask og indkøb

Rengøring, tøjvask og indkøb Indholdsfortegnelse Visitationskriterier... 3 Vurderingsområder... 3 Funktionsniveauer Serviceniveau... 4 Kvalitetsstandarder Plejeboliger... 5 Personlig pleje... 5 Ernæring... 6 Praktisk hjælp - Rengøring...

Læs mere

Grundlæggende undervisningsmateriale

Grundlæggende undervisningsmateriale EFTERUDDANNELSESUDVALGET FOR DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE OG SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET - Grundlæggende undervisningsmateriale Samarbejde med ældre om sunde kostvaner 44352 Udviklet af: Arne Nielsen og Lene

Læs mere

Indhold: Trin 2 til praktikvejlederne i 3. praktik

Indhold: Trin 2 til praktikvejlederne i 3. praktik 0 Indhold: Trin 2 til praktikvejlederne i 3. praktik Beskrivelse af det gode praktikforløb 2 Erhvervsfaglig kompetence 3 Pejlemærker og eks. på anvendelse 3 Faglige standarder Modtagelse af elever Forventningssamtaler

Læs mere

Social- og sundhedsuddannelsen Trin 2. Kompetencemål Mål for områdefag Mål for valgfrit specialefag

Social- og sundhedsuddannelsen Trin 2. Kompetencemål Mål for områdefag Mål for valgfrit specialefag Social- og sundhedsuddannelsen Trin 2 Kompetencemål Mål for områdefag Mål for valgfrit specialefag Gældende for hold, der er startet efter 1. januar 2013 1. KOMPETENCEMÅL - TRIN 2... 3 2. MÅL FOR FAGENE

Læs mere

Skemaer til brug ved ansøgning om godskrivning for dele af social- og sundhedsassistent-uddannelsen

Skemaer til brug ved ansøgning om godskrivning for dele af social- og sundhedsassistent-uddannelsen Juni 2013 Skemaer til brug ved ansøgning om godskrivning for dele af social- og sundhedsassistent-uddannelsen Fagligt udvalg for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen (PASS)

Læs mere

6.0 LÆSEPLAN FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTUDDANNELSEN

6.0 LÆSEPLAN FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTUDDANNELSEN Side: Side 1 af 20 6.0 LÆSEPLAN FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTUDDANNELSEN TEORI 1 TEMA 1: Uddannelse og Læring (ca. 1 uge/7 dage) Der gives introduktion til: Arbejdsområdet / faget som Social- og Sundhedsassistent

Læs mere

Bedømmelseskriterier

Bedømmelseskriterier Bedømmelseskriterier Grundforløbet - Afsluttende prøve AFSLUTTENDE PRØVE GF FÆLLES KOMPETENCEMÅL... 2 AFSLUTTENDE PRØVE GF SÆRLIGE KOMPETENCEMÅL SOSU... 5 AFSLUTTENDE PRØVE GF - SÆRLIGE KOMPETENCEMÅL PA...

Læs mere

Uanmeldt kommunalt tilsyn på Østerbo udført den 6. november 2014 af Grete Bækgaard Thomsen, sundhedschef

Uanmeldt kommunalt tilsyn på Østerbo udført den 6. november 2014 af Grete Bækgaard Thomsen, sundhedschef Uanmeldt kommunalt tilsyn på Østerbo udført den 6. november 2014 af Grete Bækgaard Thomsen, sundhedschef Retssikkerhedloven 15. Kommunalbestyrelsen har ansvaret for og beslutter, hvordan kommunen skal

Læs mere

Den gode udskrivelse for den ældre medicinske patient

Den gode udskrivelse for den ældre medicinske patient Den gode udskrivelse for den ældre medicinske patient BRO, November 2013, Gruppe 2 Susanne Jørgensen, Koordinerende visitator i Høje Taastrup Kommune. Uddannet sygeplejerske Steen Jensen, Social og Sundhedsassistent

Læs mere

Undervisningsplan for Social- og sundhedsuddannelsen. Modulbeskrivelse Trin 1

Undervisningsplan for Social- og sundhedsuddannelsen. Modulbeskrivelse Trin 1 Undervisningsplan for Social- og sundhedsuddannelsen Modulbeskrivelse Trin 1 Gældende for hold optaget fra 2011 Tilrettet juli 2011 Bjergparken Bjerggade 4 M DK-6200 Aabenraa Telefon 73 33 43 00 Telefax

Læs mere

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN for social- og sundhedshjælpere

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN for social- og sundhedshjælpere LOKAL UNDERVISNINGSPLAN for social- og sundhedshjælpere Januar 2013 1 Den lokale undervisningsplan refererer og henviser til følgende bekendtgørelser: Bekendtgørelse 149 bekendtgørelse om uddannelsen i

Læs mere

Lokale uddannelsesplaner

Lokale uddannelsesplaner Lokale uddannelsesplaner For social- og sundhedsuddannelserne 2013 KURSER AKADEMIUDDANNELSE N Socia l- og sundh ed hjælp ser Social- og sundhedsassistent Ambulancebehandler Grundforløbet Pædagogisk assistent

Læs mere

Kvalitetsstandarder sygeplejeydelser 2013

Kvalitetsstandarder sygeplejeydelser 2013 Kvalitetsstandarder sygeplejeydelser 2013 1. Lovgrundlag Lovgrundlaget for sygeplejen er 138 i Sundhedsloven, hvorefter kommunalbestyrelsen er ansvarlig for, at der ydes vederlagsfri hjemmesygepleje efter

Læs mere

VIRKSOMHEDSPLAN DISTRIKT 4 2013-2014

VIRKSOMHEDSPLAN DISTRIKT 4 2013-2014 VIRKSOMHEDSPLAN DISTRIKT 4 2013-2014 Distrikt 4 består af tre store plejecentre i Skive by, i alt 158 plejeboliger. Møllestien ligger midt i byen med udsigt over ådalen, der er 34 almene boliger. Boligerne

Læs mere

Midler til løft af ældreområdet

Midler til løft af ældreområdet Midler til løft af ældreområdet 1. Styrket rehabiliterings- og genoptræningsindsats Formålet med indsatsen Planlagte aktiviteter Initiativets målgruppe Økonomi Styrke rehabilieringsindsatsen Forbedring

Læs mere

Social- og sundhedsuddannelsen trin 1

Social- og sundhedsuddannelsen trin 1 1. Velkommen... 2 1.1 Social- og sundhedsuddannelsens formål... 3 1.2 Kompetencemål... 6 1.3 Fordeling af skole- og praktikperioder... 7 1.4 Fag og niveauer... 8 2. Personlig uddannelsesplan 2.1 Den personlige

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode a) Pædagogens praksis C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

Læs mere

SSH Elevmateriale TRIN 1 - Godkendt 01.05.2014 Side 1 af 47

SSH Elevmateriale TRIN 1 - Godkendt 01.05.2014 Side 1 af 47 SSH Elevmateriale TRIN 1 - Godkendt 01.05.2014 Side 1 af 47 Velkommen Esbjerg Kommune byder dig velkommen som social- og sundhedshjælperelev. Elevmappen er din, og vi forventer, at du bruger den, så du

Læs mere

Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue. Fælles kommunale retningslinjer for standard 1.1 kommunikation

Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue. Fælles kommunale retningslinjer for standard 1.1 kommunikation Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue Fælles kommunale retningslinjer for standard 1.1 kommunikation 2 Fælles kommunale retningslinjer for standard 1.1 kommunikation Den Danske

Læs mere

Køreplanen er tænkt som en hjælp og vejledning til dig som møde leder til at styre dialogen frem mod nogle konkrete aftaler.

Køreplanen er tænkt som en hjælp og vejledning til dig som møde leder til at styre dialogen frem mod nogle konkrete aftaler. KØREPLAN TIL DIALOG OM GOD FYSISK TRIVSEL PÅ ARBEJDSPLADSEN Forberedelse 1. Vælg på forhånd, hvilket af de fem temaer der skal danne udgangspunkt for mødet. Vælg, om du vil holde et kort møde i plenum

Læs mere

Uddannelsesordning for den Pædagogiske Grunduddannelse

Uddannelsesordning for den Pædagogiske Grunduddannelse Udstedelsesdato: 16. april 2008 Uddannelsesordning for den Pædagogiske Grunduddannelse Udstedt af det faglige udvalg for Pædagogisk Grunduddannelse og Social- og Sundhedsuddannelsen i henhold til bekendtgørelse

Læs mere

Rapport fra kommunalt uanmeldt tilsyn

Rapport fra kommunalt uanmeldt tilsyn Furesø Kommune Ældre, sundhed og voksen-handicap. Rapport fra kommunalt uanmeldt tilsyn Plejehjemmet Ryetbo Tilsynsbesøg den 14. december 2010 og den 16. februar 2011 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund, mål

Læs mere

SUNDHEDSPOLITIK 2012-2015

SUNDHEDSPOLITIK 2012-2015 SUNDHEDSPOLITIK 2012-2015 - Det lette valg bliver det gode og sunde valg - Mere lighed i sundhed - Et aktivt fritidsliv for alle - Arbejdspladsen, et godt sted at trives INDLEDNING Sundhed vedrører alle

Læs mere