Forslag. Lov om ændring af lov om social service og lov om retssikkerhed og administration på det sociale område

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forslag. Lov om ændring af lov om social service og lov om retssikkerhed og administration på det sociale område"

Transkript

1 Lovforslag nr. L 0 Folketinget Udkast oktober 2004 Forslag til Lov om ændring af lov om social service og lov om retssikkerhed og administration på det sociale område (Private leverandører af dagtilbud - pengene følger barnet) 1 I lov om social service, jf. lovbekendtgørelse nr. 708 af 29. juni 2004, som ændret ved foretages følgende ændringer: 1. 7, stk. 2, 1. pkt., affattes således:»dagtilbuddene kan etableres som daginstitutioner, dagpleje, puljeordninger og privatinstitutioner.«2. I 7 indsættes som stk. 3:»Stk. 3. Private leverandører kan oprette og drive dagtilbud som selvejende institution efter 9, puljeordning efter 11 eller privatinstitution efter 11 a.«3. I 8, indsættes som stk. 6: Stk. 6. Dagtilbuddene skal medvirke til og understøtte børns demokratiforståelse, integration i og samhørighed med det danske samfund. 4. I 9 indsættes som stk. 2-3: Stk. 2. Kommunalbestyrelsen yder et administrationsbidrag til selvejende institutioner med aftale med kommunen. Stk. 3. Ministeren for Familie- og Forbrugeranliggender fastsætter regler om beregning af tilskud efter stk Efter 11 indsættes før overskriften:»privatinstitutioner 11 a. Kommunalbestyrelsen i den stedlige kommune godkender privatinstitutioner, hvis de lever op til denne og andre love samt kommunens krav til dagtilbud i kommunen. Kommunalbestyrelsen fastsætter og offentliggør sine kriterier for godkendelse. Kommunalbestyrelsen kan fastsætte et depositum for ansøgning om godkendelse på kr. Beløbet tilbagebetales, når kommunen har truffet afgørelse.

2 2 Stk. 2. Kommunalbestyrelsen i opholdskommunen yder et driftstilskud pr. barn, der er optaget i en privatinstitution, svarende til de gennemsnitlige, budgetterede nettodriftsudgifter pr. barn i et alderssvarende dagtilbud, jf. 9-11, i kommunen. Stk. 3. Kommunalbestyrelsen i opholdskommunen yder et administrationsbidrag pr. barn, der er optaget i en privatinstitution, svarende til det gennemsnitlige administrationsbidrag pr. barn kommunen yder til selvejende institutioner jf. 9. Stk. 4. Kommunalbestyrelsen i opholdskommunen yder et bygningstilskud pr. barn, der er optaget i en privatinstitution, svarende til det gennemsnitlige tilskud pr. barn i samme aldersgruppe til bygninger i de selvejende daginstitutioner i kommunen, jf. 9. Stk. 5. Kommunalbestyrelsen i opholdskommunen yder tilskuddene efter stk. 2, 3 og 4 fra det tidspunkt, forældrene har fået tilsagn om et tilskud til brug for dagtilbud, og barnet er optaget i privatinstitutionen, og indtil det tidspunkt, hvor børn almindeligvis optages i børnehaveklasse. Kommunalbestyrelsen kan dog beslutte også at yde et tilskud efter dette tidspunkt. Stk. 6. Ministeren for Familie- og Forbrugeranliggender fastsætter i en bekendtgørelse regler om beregning af tilskud efter stk. 2, 3 og 4, søskende- og fripladstilskud i privatinstitutioner og depositum for ansøgning om godkendelse efter stk. 1. Stk. 7. Afgørelser efter stk. 1 kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.«6. I 12 indsættes som stk. 5:»Stk. 5. Privatinstitutioner, jf. 11 a, træffer selv afgørelse om optagelse. Privatinstitutioner kan ikke afvise at optage børn, medmindre der ikke er plads i institutionen. Kommunen kan ikke anvise plads i privatinstitutioner.«7. Efter 14 indsættes før overskriften:»forældreindflydelse i privatinstitutioner 14 a. Kommunalbestyrelsen skal ved godkendelse af privatinstitutioner påse, at forældrene sikres indflydelse svarende til forældreindflydelsen i andre daginstitutioner jf. 9 og I lov om retssikkerhed og administration på det sociale område, jf. lovbekendtgørelse nr. 72 af 6. februar 2004, foretages følgende ændring: 1. I 43, stk. 1, indsættes efter 1. pkt.:»dette gælder dog ikke formue, som opstår i forbindelse med drift af private dagtilbud efter 11 a, i lov om social service.«2. I 43, stk. 2, indsættes efter 1. pkt.:»dette gælder også for privatinstitutioner, jf. 11 a i lov om social service.«loven træder i kraft den 1. juli

3 3 Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger Indledning Det er regeringens mål at styrke valgfriheden på de borgernære serviceområder. Det fremgår af reformprogrammet Velfærd og Valgfrihed, at regeringen vil tage initiativ til at skabe udvidet valgfrihed til børnepasning. Regeringen ønsker at styrke forældrenes mulighed for at vælge mellem en mangfoldig vifte af tilbud offentlige som private. Af bemærkningerne til lovforslaget om frit valg af børnepasning på tværs af kommunegrænserne, lovforslag nr. L 134, Folketingsåret , fremgår det, at det er regeringens hensigt, som opfølgning på arbejdet med at undersøge rammerne og mulighederne for frit valg på dagpasnings- og folkeskoleområdet over kommunegrænserne og et frit valg mellem offentlige og private leverandører, at udvide det frie valg til at omfatte private leverandører af dagtilbud. I forbindelse med loven om frit valg af børnepasning over kommunegrænser blev det ligeledes indført, at kommunerne skulle tilbyde et økonomisk tilskud til privat pasning efter 26 i lov om social service. Det fremgår endvidere af det supplerende regeringsgrundlag Vækst, Velfærd og Fornyelse II, august 2003, at regeringen vil fremlægge forslag om udbygning og styrkelse af frit valg på bl.a. området for frit valg mellem offentlige og private daginstitutioner, som der i dag er det mellem folkeskoler og private skoler. Baggrund for lovforslaget Baggrunden for lovforslaget om flere leverandører af dagtilbud m.v. er, at de gældende regler i lov om social service om kommunernes ret og pligt til at organisere dagpasningsområdet kan virke som en barriere i forhold til, at private leverandører kan etablere sig og herunder muligheden for at tjene penge på børnepasning. Dette medfører, at forældre ikke i tilstrækkelig grad har mulighed for at vælge dagtilbud og andre pasningsordninger i privat regi og dermed vælge mellem forskelligartede tilbud. Formålet med lovforslaget er, med respekt for kommunernes udgiftsstyring, at forbedre mulighederne for private leverandører af daginstitutionstilbud således, at forældre får en bedre mulighed for at vælge mellem offentlige og private daginstitutioner. Forslaget skal således være med til at sikre en fortsat bred vifte af dagtilbud i kommunerne, som kan give et grundlag for forældrenes frie valg. Forældre skal i højere grad end tidligere have et frit valg, også i en periode hvor børnetallet er faldende, og antallet af dagtilbud skal reduceres. Fx kan forældre i et landdistrikt vælge at oprette en privat institution, hvis kommunen vælger at lukke den eneste daginstitution i området. Lovforslaget giver også mulighed for, at virksomheder kan oprette virksomhedsbørnehaver og dermed tilbyde forældre mere fleksibilitet fx i forhold til åbningstider. Lovforslaget ændrer ikke på det forhold, at det er kommunalbestyrelsen, der som myndighed har ansvaret for at træffe overordnede, politiske beslutninger på området. Dette ansvar indebærer blandt andet, at det påhviler kommunalbestyrelsen at træffe beslutning om fastsættelse af det kommunale serviceniveau samt at følge op på, at de politiske beslutninger føres ud i livet. Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggender vil i samarbejde med de kommunale parter følge udviklingen i forbindelse med implementeringen af lovforslaget. Lovforslagets indhold Lovforslaget indeholder to hovedelementer. Lettere adgang for kvalificerede private leverandører til at oprette og drive daginstitution og mulighed for, at de private leverandører kan trække et evt. overskud ud af driften. Privatinstitutioner Med lovforslaget lægges der op til, at de kommunale myndigheder forpligtes til at give alle kvalificerede leverandører adgang til at etablere og drive daginstitutioner.

4 4 Lovforslaget indebærer, at der indføres en ny type daginstitution ved siden af de allerede eksisterende. Dagtilbud omfattende kommunale og selvejende institutioner, kommunal dagpleje og puljeordninger fortsætter efter de gældende regler. Nydannelsen er således, at privatinstitutionen ikke behøver at indgå en aftale med kommunen om driften. Kommunen skal godkende en privat leverandør, hvis denne lever op til de kvalitetskrav, der stilles til dagtilbud på centralt plan og på kommunalt plan. Kommunen skal stille samme krav til privatinstitutioner, som den stiller til egne institutioner. Kommunen skal godkende en privatinstitution, der lever op til de fastsatte krav. Ved godkendelsen skal den private leverandør dokumentere, at privatinstitutionen lever op til formålsbestemmelsen for dagtilbud, jf. servicelovens 8, bestemmelsen om pædagogiske læreplaner, jf. servicelovens 8 a, gældende krav til bygninger samt kommunalt fastsatte godkendelseskriterier. Kommunen skal føre løbende tilsyn med, at de krav institutionen blev godkendt efter overholdes. Det er således ikke længere alene op til kommunen om en privatinstitution skal have mulighed for at blive oprettet. Hvis en privatinstitution lever op til kravene skal den godkendes, og det er op til forældrene om institutionen skal overleve. Formålsbestemmelsen foreslås samtidig ændret så det sikres, at alle dagtilbud medvirker til og understøtter børns demokratiforståelse, integration i og samhørighed med det danske samfund. Der har været udtrykt bekymring for, at det efter de foreslåede regler ville blive nemt for fx religiøse bevægelser at oprette og drive private dagtilbud, der ikke var i overensstemmelse med det danske samfunds grundværdier. Private dagtilbud skal efter forslaget være omfattet af både formålsbestemmelsen og reglerne om pædagogiske læreplaner. For at udrydde enhver tvivl om, hvorvidt det er muligt at drive dagtilbud, der modarbejder integration og sammenhængskraften i det danske samfund foreslås formålsbestemmelsen udbygget med en bestemmelse om, at integration, samhørighed og demokrati bliver elementer i formålsbestemmelsen for dagtilbud. Alle dagtilbud skal medvirke til børns integration i det danske samfund, bidrage til at alle børn bliver inddraget i samfundets samhørighed og fællesskab samt give børn kendskab til de grundlæggende værdier og rettigheder i det danske samfund. Kommunen fører løbende tilsyn med, at institutionen overholder de centralt fastsatte regler, herunder pædagogiske læreplaner og sprogstimulering efter folkeskoleloven. Kommunen vil løbende kunne følge med i, at disse krav bliver overholdt. Hermed sikres det yderligere, at der ikke med de nye regler skabes grundlag for, at yderligtgående grupper skal misbruge de nye regler ved etablering af børnehaver med formål, der strider imod det danske samfunds grundlæggende værdier og rettigheder så som ligestilling, demokrati m.v. Det foreslås, at den ny type dagtilbud kun omfatter institutioner eller institutionslignende pasningsordninger, hvorimod dagplejer ikke omfattes af ordningen. Baggrunden for at dagplejer ikke foreslås omfattet af lovforslaget er, at bevillingsstrukturen til dagplejer er anderledes end til daginstitutioner, idet dagplejere modtager et betydeligt skattefradrag. I vurderingen af om ordningen er en institution eller en dagpleje, indgår bl.a. hvorvidt pasningen foregår i passerens eget hjem eller hjemlige omgivelser, antal af passere samt størrelsen af ordningen. Kommunen har fortsat forpligtelse til at sørge for det nødvendige antal pladser i dagtilbud til børn, jf. 7. Dette indskrænkes ikke ved oprettelsen af privatinstitutioner. Kommunen kan ikke anvise plads i privatinstitutioner, da det er forældrene, der alene vælger optagelse på privatinstitutioner. Forældre vil derfor ikke kunne få anvist plads til deres barn i en privatinstitution med konsekvenser for en eventuel ventelisteplacering. Privatinstitutionen træffer selv afgørelse om optagelse, og er forpligtet til at optage børn, hvis der er ledig kapacitet i privatinstitutionen. Privatinstitutionen har kompetencen til at optage børn og kan fastsætte regler om optagelse. Reglerne må naturligvis ikke være i strid med almindelige retsgrundsætninger så som lighedsgrundsætningen, diskrimination o.lign. Privatinstitutioner kan som efter de gældende regler - være oprettet med et specielt formål, der gør, at der kan gives fortrinsret til bestemte grupper af børn, fx virksomhedsbørnehaver o.a. Dette vil fremgå af aftalen mellem kommunen og institutionen, ligesom det vil fremgå, hvordan pladserne tildeles i institutionen. Kommunen skal dog sikre, at privatinstitutioner gennem sine optagelsesregler sikrer samme rummelighed i disse institutioner som kommunens øvrige. Der kan ikke fastsættes optagelsesregler eller udvikles en praksis, der formelt eller reelt udelukker visse grupper fra optagelse i en privatinstitution.

5 5 Godkendelse, tilsyn og klageadgang Forslaget indebærer, at den stedlige kommune godkender privatinstitutionen. Kommunen fastsætter godkendelseskriterier med udgangspunkt i de generelle krav til kommunens egne institutioner, og må ikke fastsætte kriterier, der går videre end dette. Kommunens krav til privatinstitutioner skal være saglige, konkrete og velunderbyggede og skal både opfyldes af kommunale som private institutioner. Kravene kan eksempelvis vedrøre normering, fysiske rammer, krav til den uddannelsesmæssige baggrund for det udførende personale og krav om, at privatinstitutionen skal modtage elever/stille praktikpladser til rådighed. Endvidere kan der eksempelvis stilles krav om mål for brugertilfredshed samt krav om leverancesikkerhed. Kommunen kan fx ikke afvise at godkende en privatinstitution, fordi kommunen ikke mener, at den vil blive søgt. Kommunen skal offentliggøre kravene til godkendelse fx på hjemmesiden. Det foreslås, at private leverandører har krav på at få godkendt en privatinstitution, hvis den lever op til formålsbestemmelsen for dagtilbud, reglerne om læreplaner, og anden relevant lovgivning samt de kommunalt fastsatte godkendelseskriterier. Dette er for at sikre kvaliteten i privatinstitutionerne, samt for at forældrene får mulighed for at vælge mellem dagtilbud af samme standard. Formålsbestemmelsen for dagtilbud fastslår bl.a., at dagtilbud skal have både et pædagogisk, socialt og pasningsmæssigt sigte, ligesom det foreslås, at dagtilbud skal medvirke til og understøtte børns demokratiforståelse, integration i og samhørighed med det danske samfund. Med reglerne om pædagogiske læreplaner skal alle dagtilbud udarbejde en pædagogisk læreplan for børn i aldersgruppen ½ år-2 år og aldersgruppen 3 år til skolealderen, der giver rum for leg, læring og udvikling. Kommunen skal gennem et løbende tilsyn sikre, at institutionerne lever op til de centrale og kommunale kriterier privatinstitutionen er godkendt efter, jf. retssikkerhedslovens 16, herunder pædagogiske læreplaner og sprogstimulering efter folkeskoleloven. Kommunen skal gennem tilsynet med privatinstitutionen og andre institutioner sørge for, at alle børn får den støtte, de har behov for. Hvis kommunen bliver opmærksom på, at en institution ikke giver den bevilgede støtte til et barn, skal det påpeges over for institutionen og forholdene bringes i orden. Hvis kommunen vurderer, at barnets behov ikke kan tilgodeses i privatinstitutionen, kan kommunen pålægge forældrene at få barnet flyttet til en anden institution, der er indrettet til at klare barnets behov, eller som har personale med særlig uddannelse til at varetage barnets behov. Kommunen skal som tilsynsmyndighed for alle dagtilbud i kommunen sørge for, at kommunens afgørelser vedrørende særligt støtte til børn reelt føres ud i livet, således at disse børn modtager den støtte, de har behov for. Kommunen skal ligeledes løbende tilpasse støtten efter vurdering. Kommunen skal gennem tilsynet sikre at tilskuddet går til formålet. Hvis kommunen bliver opmærksom på, at dette ikke er tilfældet, kan og skal kommunen standse tilskuddet. Kommunerne skal i sit tilsyn med privatinstitutioner have indsigt i personalenormering, personalekvalifikationer, pædagogisk læreplan etc. Der vil ikke blive fastsat regler for tilsyn med privatinstitutionernes økonomi. Det er institutionernes eget ansvar. Institutionens bestyrelse er ansvarlig over for sine ejere efter reglerne om fx aktieselskaber eller anpartsselskaber og er ikke ansvarlig over for kommunen. Kommunerne yder et tilskud, som er uafhængigt af institutionens økonomi, og kommunerne er ikke ansvarlige for, hvordan institutionen klarer sig. Dette indebærer samtidig, at institutionens ejere kan anvende overskuddet til andre formål end egentlig institutionsdrift. Overskuddet kan anvendes som fortjeneste til ejerne (dog ikke selvejende institutioner) eller til støtte til lovlige formål. Der kan være tale om støtte til kulturelle eller religiøse formål. Private leverandører, der får afslag på godkendelse af en privatinstitution, kan klage over afgørelsen til kommunalbestyrelsen. Kommunalbestyrelsens afgørelse kan forelægges det kommunale tilsyn efter lov om kommunernes styrelse. Tilskud Det foreslås, at der indføres en»pengene følger barnet«model, hvor de private institutioner modtager et driftstilskud pr. barn afhængigt af børnenes alder. Det foreslås endvidere, at der gives et bygningstilskud og et administrationsbidrag pr. barn optaget i institutionen.

6 6 Tilskuddene foreslås fastsat ud fra den enkelte kommunes udgiftsniveau. Baggrunden herfor er, at der derved tages højde for den variation, der er mellem kommunerne på området, og til kommunernes mulighed for selv at fastsætte skat-serviceforholdet. Hermed sikres en sammenhæng i forhold til det serviceniveau, som opholdskommunen tilbyder i de offentlige dagtilbud, og som er udgangspunktet for forældrenes frie valg. Kommunernes styringsmuligheder bevares i relation til, at der ved beregningsgrundlaget - som ved tilskuddet over kommunegrænser - er taget højde for den kommunale variation i sammensætning af dagtilbudstyper. Forældre i kommuner, der i udpræget grad anvender dagpleje for de yngste børn, vil dermed ikke kunne påføre kommunen merudgifter ved at vælge en privatinstitution. Kommunens styringsmuligheder bevares også ved, at kommunen først er forpligtet til at give tilskud, fra det tidspunkt et barn er berettiget til et dagtilbud under den kommunale forsyning. Først derefter kan forældrene vælge at lade pengene følge barnet og bruge en anden institution Driftstilskuddet Det foreslås, at privatinstitutioner modtager et tilskud pr. barn, der er optaget i institutionen. Størrelsen af tilskuddet til den løbende drift fastsættes svarende til de gennemsnitlige budgetterede nettodriftsudgifter pr. barn (ekskl. støttepædagogudgifter) i et alderssvarende dagtilbud inkl. dagpleje i den enkelte kommune. Tilskuddet vægtes således efter antal pladser i de forskellige dagtilbudstyper i kommunen. Tilskuddet kan herved sammenlignes med, at forældrene får et tilskud svarende til den udgift, kommunen kunne påregne, at barnet gennemsnitligt set ville have kostet i et kommunalt tilbud. De kommunale budgetter og dermed private leverandørers tilskud fastsættes for et budgetår ad gangen. Det foreslås, at udgiften til støttepædagog mv. ikke indgår i driftstilskuddet, men bevilges efter kommunens beslutning til den konkrete institution. Kommunen beslutter og finansierer hele udgiften ved siden af driftstilskuddet. Efter gældende regler tildeler kommunen den enkelte daginstitution ekstra ressourcer i overensstemmelse med de i institutionen optagne børns behov for særlig støtte. Derfor vil det være naturligt, at den udgift, der måtte være til støttepædagog o. lign., ikke indgår i beregningsgrundlaget for driftstilskuddet til privatinstitutioner. På denne måde understreges det også, at det stadig er kommunens forpligtelse at yde særlig støtte til børn med særlige behov uanset om barnet er optaget i et kommunalt eller privat dagtilbud. Mens det forudsættes, at en privatinstitution, der modtager et barn med særlige problemer eller handicap, tager kontakt til kommunen med henblik på kommunens vurdering af støtte til barnet. Hermed sikres det endvidere, at privatinstitutioner også er med til at løse opgaven, når det drejer sig om børn med særlige behov. Bygningstilskuddet Det foreslås, at privatinstitutioner modtager et tilskud pr. barn, der er optaget i institutionen. Størrelsen af tilskuddet til bygninger fastsættes svarende til de gennemsnitlige bygningsudgifter pr. barn i samme aldersgruppe i de selvejende daginstitutioner i kommunen. For kommuner uden selvejende daginstitutioner for aldersgruppen foreslås der en tilbagefaldsregel, hvorefter at driftstilskuddet forhøjes med en bestemt procentdel. Denne procentdel vil blive fastlagt i en kommende bekendtgørelse på baggrund af en undersøgelse af kommunernes nuværende ejendomsrelaterede udgifter til selvejende institutioner. På denne måde sikres det, at kommunerne ikke påføres yderligere udgifter end de har i dag. Gennemsnittet af kommunens ejendomsudgifter til de selvejende institutioner vil være det mest sammenlignelige grundlag at beregne et bygningstilskud på. Det er denne udgift, der giver det mest realistiske grundlag for den enkelte kommunes udgift til bygningsrelaterede udgifter i privat regi. Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggender har ved en landsdækkende undersøgelse afdækket hvilke tilskud til bygningsrelaterede udgifter og administrationsbidrag kommunerne giver til selvejende institutioner. Denne undersøgelse vil danne grundlag for fastsættelse af tilskuddene dertil.

7 7 Administrationsbidrag Selvejende daginstitutioner har i dag mulighed for at få et administrationsbidrag, hvis det aftales med kommunen og indgår i driftsaftalen med kommunen. Det er således op til kommunen om selvejende institutioner har mulighed for at administrere sig selv. For at sikre, at alle private institutioner får denne mulighed foreslås det, at selvejende daginstitutioner og privatinstitutioner får ret til et administrationsbidrag, medmindre de ikke ønsker at varetage administrationen. Det foreslås, at ministeren bemyndiges til at fastsætte regler om beregningen af administrationsbidraget på grundlag af den ovennævnte undersøgelse. For kommuner, der i dag yder et administrationsbidrag til selvejende institutioner, skal tilskuddet svare til kommunens gennemsnitlige udgifter hertil. Hvis kommunen ikke yder sådan bidrag i dag, vil administrationsbidraget blive fastsat på grundlag af en tilbagefaldsregel. På grundlag af den ovennævnte undersøgelse vil der kunne beregnes et tilskud, der skal finde anvendelse i kommuner, der i dag ikke yder administrationsbidrag til selvejende institutioner, men selv forestår denne. Tilbagefaldsreglen vil blive defineret som en procentdel af driftstilskuddet. Der er intet til hinder for, at en selvejende daginstitution og en privatinstitution kan aftale med kommunen, at kommunen varetager institutionens administration for den, og dermed ikke modtager tilskud hertil. Efter gældende regler indgår udgifter til administration ikke i de gennemsnitlige, budgetterede bruttodriftsudgifter i dagtilbud og dermed heller ikke i beregningsgrundlaget for forældrenes egenbetaling. Bidraget fastsættes efter en undersøgelse af, hvad kommuner giver i administrationsbidrag til selvejende daginstitutioner. I kommuner, der ikke har selvejende daginstitutioner eller som ikke giver administrationsbidrag til disse, forhøjes driftstilskuddet med en procentandel, der svarer til denne udgift. Egenbetaling Lovforslaget medfører, at privatinstitutioner ikke er omfattet af de nugældende betalingsregler, og at de selv skal kunne fastsætte forældrebetalingen. Institutionerne skal således ikke være bundet af de betalingsregler, der gælder for almindelige dagtilbud under den kommunale forsyning, og det bliver herefter muligt at oprette og drive daginstitutioner, der bedre afspejler forældrenes ønsker og behov. Der sættes ikke et loft for forældrebetalingen i de private institutioner, da forældrene selv - ved et oplyst valg vælger om deres børn skal optages i en privatinstitution. Når privatinstitutioner selv kan fastsætte taksten, kan der skabes konkurrence på prisen - både mellem private og offentlige og mellem private indbyrdes. Forslaget indebærer, at der gives søskende- og fripladstilskud efter regler, der bygger på principperne bag reglerne om søskendetilskud i private pasningsordninger efter servicelovens 26. Efter 19, stk. 4, i Socialministeriets bekendtgørelse nr. 890 af 6. november 2003 fastsættes søskendetilskuddet til et beløb, der svarer til min. 85 pct. af søskendetilskuddet efter stk. 3 (hvilket er min. 50 pct. af egenbetalingen i et kommunalt dagtilbud), udregnet for det billigste alderssvarende dagtilbud. Reglen er begrundet i, at egenbetalingen i private pasningsordninger kan aftales frit mellem forældre og den private børnepasser. Tilsvarende vil søskende- og fripladstilskuddet til forældre, der benytter privatinstitutioner, hvor egenbetalingen ligeledes kan aftales frit, blive fastsat til et beløb i kroner og ører svarende til, hvad forældre med børn i kommunale dagtilbud maksimalt får i søskende- og fripladstilskud i et alderssvarende kommunalt dagtilbud. Opsigelse og lukning Hvis forældrene ikke betaler for opholdet i en privatinstitution, betragtes det som forældrenes opsigelse af aftalen med privatinstitutionen, og privatinstitutionen har ret til at opsige barnet med et mellem forældrene og privatinstitutionen aftalt varsel. Barnet vil kunne få plads i den kommunale forsyning inden for de frister,

8 8 der måtte gælde i kommunen. Privatinstitutionerne kan inddrive eventuelle udeståender hos forældrene efter de almindelige privatretlige regler. I tilfælde hvor børn med handicap ønskes optaget i privatinstitutionen vil optagelse kunne nægtes på grund af, at institutionen ikke er eller kan indrettes til at varetage barnets behov eller hvor personalet ikke har tilstrækkelig kompetence til at varetage opgaven. Efter optagelse kan særlige forhold medføre, at barnet må flyttes til et bedre egnet dagtilbud og dermed flyttes fra privatinstitutionen. I forbindelse med opsigelse fra og lukning af en privatinstitution har kommunen efter gældende regler pligt til at sørge for de nødvendige antal pladser i dagtilbud til børn. Et barn vil være berettiget til en plads indenfor de gældende optagelsesregler i kommunen. Det vil fremgå af aftalen mellem forældre og privatinstitution eller af institutionens vedtægter med hvilke varsler forældrene og privatinstitutionen kan opsige aftalen. Hvis privatinstitutionen går konkurs eller på anden måde pludselig ophører, vil kommunen skulle være behjælpelig med at skaffe plads til børnene andre steder i de kommunale dagtilbud jf. 7. Da kommunen i sine betingelser fx kan stille krav om en driftsgaranti, vil situationen bedre kunne forudses af kommunen. Forbedring af vilkår for private - mulighed for at trække overskud ud af driften Det foreslås, at privatinstitutioner får mulighed for at trække et eventuelt overskud ud af driften Efter gældende regler skal tilskuddet til private dagtilbud anvendes efter formålet, hvilket vil sige til børnepasning. Det betyder, at et eventuelt overskud, som oparbejdes gennem kommunens tilskud, ikke kan trækkes ud som overskud til driftsherren. I retssikkerhedslovens 43 stk. 1, er det fastlagt, at en kommune eller amtskommune ved nedlæggelsen af en udliciteret institution skal tage stilling til, hvad et evt. overskud skal bruges til. De private leverandørers incitament til at gå ind på markedet for dagtilbudsydelser styrkes, hvis de får mulighed for at trække et eventuelt overskud ud af driften, så der kan tjenes penge på dagtilbud. Derved må der alt andet lige forventes at blive flere leverandører af dagtilbud. Men organisationer, forældregrupper eller virksomheder behøver ikke at trække overskuddet ud for at etablere sig under denne ordning. Privatinstitutionerne skal leve op til de centrale og kommunale krav, herunder formålsbestemmelsen, pædagogiske læreplaner og andre regler. Lever privatinstitutionerne op til alle krav, vil ejeren af institutionen kunne bruge pengene til et hvilket som helst formål, blot det ikke er i strid med lovgivningen i øvrigt. Det står leverandørerne frit for fx at reinvestere overskuddet i institutionen eller aftale en form for overskudsdeling med de ansatte pædagoger. Det må antages, at forældrene vil undersøge grundlaget for institutionerne inden de foretager deres valg. I den forbindelse vil de kunne fravælge institutioner, hvis vedtægter indeholder bestemmelser om anvendelse af institutionens overskud til formål, som forældrene ikke sympatiserer med. Økonomiske og administrative konsekvenser for det offentlige De økonomiske konsekvenser skal forhandles med de kommunale parter. Økonomiske og administrative konsekvenser for erhvervslivet Forslaget medfører, at det bliver lettere for private leverandører at etablere sig og drive dagtilbud. Miljømæssige konsekvenser Forslaget har ingen miljømæssige konsekvenser. Administrative konsekvenser for borgerne Forslaget har ingen administrative konsekvenser for borgeren. Forholdet til EU-retten Forslaget har ikke konsekvenser i forhold til EU-retten.

9 9 Andre konsekvenser Forslaget har ikke konsekvenser i forhold til det frivillige arbejde. Høring Lovforslaget er samtidig med fremsættelsen sendt til høring hos Børne- og Ungdomspædagogernes Landsforbund (BUPL), Pædagogisk Medhjælper Forbund (PMF), Forbundet af Offentligt Ansatte (FOA), Landsforeningen af Socialpædagoger (LFS), Daginstitutionernes Lands-Organisation (DLO), Landsforeningen af forældre til børn i daginstitutioner (FOLA), Socialpædagogernes Landsforbund (SL), KL, Københavns og Frederiksberg Kommuner, Socialchefforeningen, Børne- og kulturchefforeningen, Amtsrådsforeningen i Danmark, Statsministeriet, Økonomi- og Erhvervsministeriet, Justitsministeriet, Beskæftigelsesministeriet, Finansministeriet, Indenrigs- og Sundhedsministeriet, Socialministeriet, Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration, Undervisningsministeriet, Konkurrencestyrelsen, Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, Den Sociale Ankestyrelse, Børnerådet, Det Centrale Handicapråd og De Samvirkende Invalideorganisationer (DSI). Økonomiske konsekvenser for stat, kommuner og amtskommuner Administrative konsekvenser for stat, kommuner og amtskommuner Økonomiske konsekvenser for erhvervslivet Administrative konsekvenser for erhvervslivet Samlet vurdering af lovforslagets konsekvenser Positive konsekvenser/ mindreudgifter Negative konsekvenser/ merudgifter Ingen Der er kommunale merudgifter på 6,4 mio. kr. i 2005 og årene frem. Ingen Ingen Miljømæssige konsekvenser Ingen Administrative konsekvenser for borgerne Ingen Forholdet til EU-retten - Det bliver lettere for private leverandører at etablere sig og drive dagtilbud. Der er kommunale merudgifter til administration på 5,4 mio. kr. i 2005 og årene frem. Ingen Ingen Ingen Ingen Bemærkninger til lovforslagets enkelte bestemmelser Til 1 Til nr. 1 Det foreslås, at dagtilbud kan etableres som daginstitutioner, dagpleje, puljeordninger og privatinstitutioner. Forslaget indebærer således, at privatinstitutioner indføres som en ny type dagtilbud. Der henvises i øvrigt til bemærkningerne til nr. 5. Til nr. 2 Det foreslås, at private leverandører som noget nyt kan oprette og drive daginstitutioner som privatinstitution efter 11 a. Der henvises i øvrigt til bemærkningerne til nr. 5.

10 10 Til nr. 3 Med bestemmelsen præciseres det, at institutionen skal bygge på de demokratiske værdier, der kendetegner danske dagtilbud og medvirke til at børnene kan begå sig i det danske samfund. Det indebærer, at der skal tales dansk i institutionen, at de pædagogiske læreplaner implementeres, at børnene introduceres til danske traditioner, at børnene medinddrages etc. Hvis en institution ikke lever op til dette, kan kommunen fratage institutionen tilskuddet. Til nr. 4 Det foreslås, at kommunen yder et administrationsbidrag pr. barn, der er optaget i privatinstitution, svarende til det beløb kommunen i øvrigt yder til selvejende daginstitutioner i kommunen. Efter gældende regler indgår udgifter til administration som hovedregel ikke i de gennemsnitlige, budgetterede nettodriftsudgifter i dagtilbud og dermed heller ikke i beregningsgrundlaget for forældrenes egenbetaling. For at ligestille privatinstitutioners forhold yderligere foreslås det hermed, at kommunen yder et administrationsbidrag. Bidraget fastsættes efter en undersøgelse af, hvad kommuner giver i administrationsbidrag til selvejende daginstitutioner. I kommuner, der ikke har selvejende daginstitutioner eller som ikke giver administrationsbidrag til disse, forhøjes driftstilskuddet med en procentandel, der svarer til denne udgift. En privatinstitution kan aftale med kommunen, at kommunen varetager institutionens administration for den, og dermed ikke modtager tilskud hertil. Til nr. 5 Det foreslås, at der indføres en ny type daginstitutionstilbud, privatinstitutioner, ved siden af de allerede eksisterende. Nydannelsen er, at privatinstitutioner ikke behøver at indgå en aftale med kommunen om driften. Kommunen skal godkende en privatinstitution, hvis denne lever op til de krav, der stilles til dagtilbud på centralt plan og på kommunalt plan. Der vil herefter være tre institutionstyper; kommunale og private (selvejende daginstitutioner og puljeordninger) med aftale med kommunen, private (selvejende institutioner og puljeordninger) uden aftale med kommunen og privatinstitutioner. Der indføres hermed en godkendelsesordning, hvorefter den stedlige kommune godkender privatinstitutionen, der opfylder lovgivningens krav til daginstitutioner og de godkendelseskriterier, som kommunen har fastsat med udgangspunkt i de generelle krav til kommunens egne institutioner. Hvis samme private leverandør således opretter flere privatinstitutioner, skal hver institution godkendes for sig. For at afholde useriøse private leverandører fra at søge om godkendelse, foreslås det, at kommunen kan kræve et depositum i forbindelse med ansøgningen om godkendelse som privatinstitution. Det foreslås, at kommunen kan fastsætte det til kr. Beløbet tilbagebetales, når kommunen har truffet afgørelse uanset om institutionen godkendes eller ej. Det er op til den enkelte kommune, om den også vil stille krav om leverancesikkerhed og i givet fald hvor stor en garanti, den ønsker. Kommunen kan fx i den forbindelse beregne et gennemsnitlig, månedlig driftsbudget for egne institutioner og dermed det beløb, der svarer til 2-3 måneders drift af en institution med en bestemt størrelsesorden. Endvidere kan kommunen stille krav om, at den private leverandør opfylder grundlæggende krav til økonomisk og faglig hæderlighed. Det drejer sig om, at leverandørerne har orden i deres økonomi, er hæderlige i erhvervsudtalelser og opfylder deres økonomiske forpligtelser med hensyn til betaling af skatter og sociale ydelser m.v. Kommunen hæfter ikke for et eventuelt underskud hos en privatinstitution.

11 11 Lovgivningens krav til daginstitutioner omfatter alle bestemmelser, der retter sig mod dagtilbud, herunder formålsbestemmelsen i servicelovens 8 og bestemmelsen om pædagogiske læreplaner i 8 a samt alle gældende bestemmelser om hygiejne, sikkerhed m.v. I 11 a, stk. 2 og 3 indføres en tilskudsordning, hvorefter opholdskommunen giver et driftstilskud, et bygningstilskud og et administrationsbidrag pr. barn, der er optaget, til godkendte privatinstitutioner. Tilskuddets størrelse afhænger af kommunens serviceniveau. Kommunen kan ikke stille højere krav til en privat leverandør end til egne institutioner. Privatinstitutionen fastsætter selv egenbetalingen. Tilskuddet udbetales af barnets opholdskommune, jf. 9 a i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område. Det kommer til udbetaling selv om barnet optages i en privatinstitution, som er beliggende i og godkendt af en anden kommune. Dette gælder også selv om den stedlige kommune har et andet serviceniveau. Der indsættes en bemyndigelse til ministeren for familie- og forbrugeranliggender til at fastsætte regler om beregningen af tilskuddet. Ministeren for familie- og forbrugeranliggender bemyndiges til at fastsætte regler om beregning af driftsog bygningstilskud og søskende- og fripladstilskud i privatinstitutioner. Det foreslås, at kommunens afgørelse om godkendelse af leverandør ikke kan indbringes for anden administrativ myndighed. Kommunens afgørelse kan således kun indbringes for kommunalbestyrelsen. Dette svarer til klageadgangen vedrørende afslag på godkendelse for private leverandører af praktisk og personlig hjemmehjælp og godkendelse af private botilbud efter servicelovens 94 a. Klage over fastsættelse af kommunens krav kan afhængig af klagens art påklages til kommunalbestyrelsen eller Konkurrencerådet/Konkurrencestyrelsen. Til nr. 6 Det foreslås, at privatinstitutioner selv træffer afgørelse om optagelse i institutionen, og at kommunen derfor ikke kan anvise plads i privatinstitutionen. Privatinstitutionen kan kun afvise børn, hvis der ikke er ledig kapacitet. Der forudsættes et samarbejde mellem privatinstitutionen og kommunen om indsatsen i institutionen i forhold til børn med særlige vanskeligheder. Til nr. 7 Det foreslås, at kommunalbestyrelsen ved godkendelsen af privatinstitutionerne skal påse, at forældrene sikres indflydelse svarende til forældreindflydelsen i andre daginstitutioner jf. servicelovens 9 og 14. Det vil sige, at forældrebestyrelsen som minimum skal have indflydelse på principperne for daginstitutionens arbejde, principperne for anvendelse af budgetramme samt indstillingsret til institutionsbestyrelsen i forbindelse med ansættelse af personale i daginstitutionen. Hermed sikres forældrene en indflydelse, der som minimum svarer til indflydelsen i selvejende institutioner. Til 2 Til nr. 1 Det foreslås, at reglen om, at kommunen skal tage stilling til, hvorledes der skal forholdes med formue, som kan opstå i forbindelse med at kommunen betaler for at få udført opgaver efter den sociale lovgivning, ikke finder anvendelse på privatinstitutioner. Forslaget medfører, at privatinstitutioner, jf. 11 a, kan trække et eventuelt overskud ud af driften. Efter 43 stk. 1, skal der tages stilling til anvendelsen af den formue, som opstår, når en kommune overlader opgaver efter serviceloven til private. Det foreslås, at denne bestemmelse ikke skal anvendes for formue, som opstår ved drift af private dagtilbud. Disse tilbud foreslås derfor undtaget fra bestemmelsen i 43, stk. 1. De private leverandører af dagtilbud kan således foretage henlæggelser og trække et eventuelt overskud ud af driften.

12 12 Det har hidtil været sådan, at kommunens tilskud skal gå til formålet. Det vil sige, at tilskud til børnepasning til fx en privat børnehave har skullet gå til pasning af børnene. Det bemærkes, at private pasningsordninger efter servicelovens 26 allerede har mulighed for at trække et eventuelt overskud ud af driften. Til nr. 2 Det foreslås, at bestemmelserne i retssikkerhedslovens 43, stk. 2 og 3 om anvendelse af forvaltningslovens og offentlighedslovens regler også skal finde anvendelse for privatinstitutioner. 43, stk. 2 og 3 forudsætter, at myndigheden overlader opgaverne til private. Når en privatinstitution optager et barn, er der ikke tale om at overlade en opgave til private i lovens forstand. Til 3 Det foreslås, at loven træder i kraft den 1. juli 2005.

13 13 Bilag 1 Lovforslaget sammenholdt med gældende lov Gældende formulering Lovforslaget 1 I lov om social service, jf. lovbekendtgørelse nr. 708 af 29. juni 2004, som ændret ved foretages følgende ændringer: 7. Kommunen sørger for, at der er det nødvendige antal pladser i dagtilbud til børn, jf. dog 16, med henblik på at give pædagogiske, sociale og pasningsmæssige tilbud. Kommunen har det overordnede ansvar for dagtilbudene. Stk. 2. Dagtilbudene kan etableres som daginstitutioner, dagpleje og puljeordninger. Tilrettelæggelse af dagtilbudene skal fastlægges i overensstemmelse med , stk. 2, 1. pkt., affattes således:»dagtilbuddene kan etableres som daginstitutioner, dagpleje, puljeordninger og privatinstitutioner.«2. I 7 indsættes som stk. 3:»Stk. 3. Private leverandører kan oprette og drive dagtilbud som selvejende institution efter 9, puljeordning efter 11 eller privatinstitution efter 11 a.«8. Stk. 5. Dagtilbudene skal medvirke til at give børn forståelse for kulturelle værdier og for samspillet med naturen. 3. I 8, indsættes som stk. 6: Stk. 6. Dagtilbuddene skal medvirke til og understøtte børns demokratiforståelse, integration i og samhørighed med det danske samfund.

14 14 9. Daginstitutioner kan drives af en eller flere kommuner eller som selvejende institutioner efter aftale med kommunen. 4. I 9 indsættes som stk. 2-3: Stk. 2. Kommunalbestyrelsen yder et administrationsbidrag til selvejende institutioner med aftale med kommunen. Stk. 3. Ministeren for familie- og forbrugeranliggender fastsætter regler om beregning af tilskud efter stk Kommunen kan til puljeordninger til børn yde et tilskud pr. barn. Stk. 2. Kommunen indgår aftale med puljeordningen om drift af ordningen. 5. Efter 11 indsættes før overskriften:»privatinstitutioner 11 a. Kommunalbestyrelsen i den stedlige kommune godkender privatinstitutioner, hvis de lever op til denne og andre love samt kommunens krav til dagtilbud i kommunen. Kommunalbestyrelsen fastsætter og offentliggør sine kriterier for godkendelse. Kommunalbestyrelsen kan fastsætte et depositum for ansøgning om godkendelse på kr. Beløbet tilbagebetales, når kommunen har truffet afgørelse. Stk. 2. Kommunalbestyrelsen i opholdskommunen yder et driftstilskud pr. barn, der er optaget i en privatinstitution, svarende til de gennemsnitlige, budgetterede nettodriftsudgifter pr. barn i et alderssvarende dagtilbud, jf. 9-11, i kommunen. Kommunalbestyrelsen i opholdskommunen yder et administrationsbidrag pr. barn, der er optaget i en privatinstitution, svarende til det gennemsnitlige administrationsbidrag pr. barn kommunen yder til selvejende institutioner. Stk. 3. Kommunalbestyrelsen i

15 15 opholdskommunen yder et bygningstilskud pr. barn, der er optaget i en privatinstitution, svarende til det gennemsnitlige tilskud pr. barn i samme aldersgruppe til bygninger i de selvejende daginstitutioner i kommunen, jf. 9. Stk. 4. Kommunalbestyrelsen i opholdskommunen yder tilskuddene efter stk. 2 og 3 fra det tidspunkt, forældrene har fået tilsagn om et tilskud til brug for dagtilbud, og barnet er optaget i privatinstitutionen, og indtil det tidspunkt, hvor børn almindeligvis optages i børnehaveklasse. Kommunalbestyrelsen kan dog beslutte også at yde et tilskud efter dette tidspunkt. Stk. 5. Ministeren for familie- og forbrugeranliggender fastsætter regler om beregning af tilskud efter stk. 2 og 3, søskende- og fripladstilskud i privatinstitutioner og depositum for ansøgning om godkendelse efter stk. 1. Stk. 6. Afgørelser efter stk. 1 kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.«12. Kommunen træffer afgørelse om optagelse i et dagtilbud. Afgørelsen kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed. Kommunen kan bestemme, at selvejende daginstitutioner efter 9 og puljeordninger efter 11 ikke er omfattet af 1. pkt. Stk. 2. Kommunen fastsætter retningslinjer for optagelse af børn i dagtilbud. Forældre skal have mulighed for at tilkendegive ønsker om optagelse i konkrete dagtilbud. Stk. 3. Alle børn har adgang til at blive optaget i et dagtilbud. Kommuner uden pasningsgaranti efter 15 a fastsætter en forventet længste ventetid for optagelse i dagtilbud. Kommunen kan ikke opsige børn fra et dagtilbud,

16 16 uden at der tilbydes et andet tilsvarende dagtilbud eller anden relevant foranstaltning. Stk. 4. Alle børn har adgang til at blive optaget i et dagtilbud i en anden kommune end opholdskommunen fra det tidspunkt, hvor forældrene har fået tilsagn om et tilskud fra opholdskommunen til brug for dagtilbud. En kommune kan afvise at optage børn fra andre kommuner, hvis det er begrundet i kapacitetsmæssige årsager, og hvis væsentlige hensyn til børn fra kommunen ellers ville blive tilsidesat. Socialministeren fastsætter nærmere regler om 2. pkt. 6. I 12 indsættes som stk. 5:»Stk. 5. Privatinstitutioner, jf. 11 a, træffer selv afgørelse om optagelse. Kommunen kan ikke anvise plads i privatinstitutioner. Privatinstitutioner kan ikke afvise at optage børn, medmindre der ikke er plads i institutionen.«14. Ved alle selvejende daginstitutioner for børn skal der oprettes en forældrebestyrelse med et flertal af valgte forældre og med repræsentation af institutionens medarbejdere. Dette gælder dog ikke i tilfælde, hvor den selvejende institutions bestyrelse består af et flertal af valgte forældre. Den selvejende daginstitutions bestyrelse udarbejder efter indhentet udtalelse fra en forældrebestyrelse en vedtægt for styrelsen af institutionen. Vedtægten godkendes af kommunen. Stk. 2. I selvejende daginstitutioner, hvor der oprettes en forældrebestyrelse, skal det fastlægges i vedtægten, at forældrebestyrelsen fastsætter principper for institutionens arbejde og for anvendelse af en budgetramme for institutionen samt har indstillingsret i forbindelse med ansættelse af personale i institutionen. Forældrebestyrelsen 7. Efter 14 indsættes før overskriften:»forældreindflydelse i privatinstitutioner 14 a. Ved alle privatinstitutioner skal forældrenes indflydelse sikres svarende til forældreindflydelsen i andre daginstitutioner. Stk. 2. Ministeren for Familie- og forbrugeranliggender fastsætter regler om forældrebestyrelser i privatinstitutioner.«

17 17 varetager sine opgaver inden for de af kommunen fastsatte mål og rammer og det i vedtægten fastsatte formål og idegrundlag. Stk. 3. Lederen af den selvejende daginstitution har den administrative og pædagogiske ledelse af institutionen og er ansvarlig for daginstitutionens arbejde over for forældrebestyrelsen og for bestyrelsen for den selvejende institution. Stk. 4. Begrænsningerne i 13, stk. 4, om, at visse beføjelser ikke kan overlades til en forældrebestyrelse, gælder også i forhold til en forældrebestyrelse i selvejende daginstitutioner. 2 I lov om retssikkerhed og administration på det sociale område jf. lovbekendtgørelse nr. 72 af 6. februar 2004 foretages følgende ændring: 43. Når en kommune eller en amtskommune betaler for at få udført opgaver efter den sociale lovgivning, skal myndigheden tage stilling til, hvorledes der skal forholdes med formue, som kan opstå i denne forbindelse. Stk. 2. Når en myndighed overlader opgaver efter lov om aktiv socialpolitik, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og lov om social service til andre end offentlige myndigheder, er disse omfattet af reglerne i forvaltningsloven og offentlighedsloven i forhold til den opgave, der udføres. 1. I 43, stk. 1, indsættes efter 1. pkt.:»dette gælder dog ikke formue, som opstår i forbindelse med drift af private dagtilbud efter 11 a, i lov om social service.«2. I 43, stk. 2, indsættes efter 1. pkt.:»dette gælder også for privatinstitutioner, jf. 11 a i lov om social service.«

Dato: 24. maj 2005 j.nr meaa

Dato: 24. maj 2005 j.nr meaa Til samtlige kommuner, amtskommuner m.fl. Departementet Dato: 24. maj 2005 j.nr. 321-9 meaa Orientering om ændring af lov om social service og lov om retssikkerhed og administration på det sociale område

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social service

Forslag. Lov om ændring af lov om social service Udkast oktober 2004 Forslag til Lov om ændring af lov om social service (Frit valg af klubtilbud over kommunegrænsen, minimumsgrænse for tilskud til privat pasning) 1 I lov om social service, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social service. (Landsdækkende pasningsgaranti til børn i dagtilbud)

Forslag. Lov om ændring af lov om social service. (Landsdækkende pasningsgaranti til børn i dagtilbud) Lovforslag nr. L 0 Folketinget 2004-05 Udkast Forslag til Lov om ændring af lov om social service (Landsdækkende pasningsgaranti til børn i dagtilbud) 1 I lov om social service, jf. lovbekendtgørelse nr.

Læs mere

C. Privatinstitutionen skal årligt udarbejde en rapport om årets virksomhed og en plan for det kommende

C. Privatinstitutionen skal årligt udarbejde en rapport om årets virksomhed og en plan for det kommende Godkendelseskriterier for privatinstitutioner 1. Lovgivningen: Den private leverandør skal dokumentere, at privatinstitutionen lever op til: A. Dagtilbudslovens formålsbestemmelse, Kapitel 1, 1. Formålet

Læs mere

Vilkår for oprettelse og drift af privatinstitutioner i Viborg Kommune

Vilkår for oprettelse og drift af privatinstitutioner i Viborg Kommune Vilkår for oprettelse og drift af privatinstitutioner i Viborg Kommune Indholdsfortegnelse: Indledning... 2 Optagelsesregler... 2 Opgaven / kvalitetskrav... 3 Underretningspligt... 3 Støtteressourcer...

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE. Privatinstitutioner efter Servicelovens 11a. Godkendelseskriterier

SOLRØD KOMMUNE. Privatinstitutioner efter Servicelovens 11a. Godkendelseskriterier SOLRØD KOMMUNE Privatinstitutioner efter Servicelovens 11a Godkendelseskriterier Solrød, den 27. oktober 2005 Lovgrundlag Den ny lov om Private leverandører af dagtilbud pengene følger barnet L25 er vedtaget

Læs mere

Godkendelseskriterier ved oprettelse af en privat daginstitution

Godkendelseskriterier ved oprettelse af en privat daginstitution December 2013 Godkendelseskriterier ved oprettelse af en privat daginstitution Private leverandører kan efter lov om dag-, fritids-, og klubtilbud m.v. til børn og unge(dagtilbudsloven) oprette og drive

Læs mere

SKANDERBORG KOMMUNE. Kriterier for godkendelse af privatinstitutioner

SKANDERBORG KOMMUNE. Kriterier for godkendelse af privatinstitutioner SKANDERBORG KOMMUNE Kriterier for godkendelse af privatinstitutioner Kriterierne er redaktionelt tilrettede i august 2012 Indledning Jf. Dagtilbudsloven 19 stk. 5 kan daginstitutioner etableres og drives

Læs mere

Skive Kommunes godkendelseskriterier for oprettelse og drift af privatinstitutioner i Skive Kommune

Skive Kommunes godkendelseskriterier for oprettelse og drift af privatinstitutioner i Skive Kommune Skive Kommunes godkendelseskriterier for oprettelse og drift af privatinstitutioner i Skive Kommune Indholdsfortegnelse Indledning 5 Lovgivning m.v. 5 Kommunale politikker og retningslinjer 5 Optagelse

Læs mere

HJØRRING KOMMUNE. Godkendelseskriterier vedrørende drift af private institutioner. Hjørring Kommune

HJØRRING KOMMUNE. Godkendelseskriterier vedrørende drift af private institutioner. Hjørring Kommune Nørregade 2 9800 Hjørring Tlf. 72333333 hjoerring.dk Foto: Colourbox Baggrund: I henhold til Dagtilbudsloven 19, stk. 4 er det muligt at oprette private daginstitutioner. Loven gør det muligt for organisationer,

Læs mere

Kriterier for godkendelse af privatinstitutioner jf. Dagtilbudsloven 19 stk. 5

Kriterier for godkendelse af privatinstitutioner jf. Dagtilbudsloven 19 stk. 5 Udkast indholdsmæssige ændringer er markeret med gul overstregning. Øvrige ændringer er af redaktionel karakter samt præciseringer nuværende kriterier Kriterier for godkendelse af privatinstitutioner jf.

Læs mere

Socialudvalget L 75 - Bilag 1 Offentlig

Socialudvalget L 75 - Bilag 1 Offentlig Socialudvalget L 75 - Bilag 1 Offentlig Folketingets Socialudvalg DEPARTEMENTET Familie- og beskæftigelse J.nr. 210-12 beba 05. november 2004 Hermed følger - i 70 eksemplarer høringssvar til L 75 forslag

Læs mere

Private leverandører af dagtilbud for børn under skolealderen (Dagtilbudsloven 19 og 20) Kun dagtilbud (ikke dagplejere)

Private leverandører af dagtilbud for børn under skolealderen (Dagtilbudsloven 19 og 20) Kun dagtilbud (ikke dagplejere) Private leverandører af dagtilbud for børn under skolealderen (Dagtilbudsloven 19 og 20) Kun dagtilbud (ikke dagplejere) Lovgivningen giver kvalificerede private leverandører ret til at oprette og drive

Læs mere

Børne- og Skoleudvalget, den 11. november 2013, sag nr. 2 Godkendelse af takster, budget 2014.

Børne- og Skoleudvalget, den 11. november 2013, sag nr. 2 Godkendelse af takster, budget 2014. Børne- og Skoleudvalget, den 11. november 2013, sag nr. 2 Godkendelse af takster, budget 2014. Notat vedrørende tilskud til private og kommunale Nærværende notat beskriver følgende: 1. Tilskud til private

Læs mere

Godkendelseskriterier for Private leverandører af dagtilbud - pengene følger barnet, 2. udgave. Indledning

Godkendelseskriterier for Private leverandører af dagtilbud - pengene følger barnet, 2. udgave. Indledning ØU 030209 Bilag pkt. 25 Godkendelseskriterier for Private leverandører af dagtilbud - pengene følger barnet, 2. udgave Indledning Den ny lov om Private leverandører af dagtilbud pengene følger barnet,

Læs mere

Forslag. Dagtilbudslov

Forslag. Dagtilbudslov Fremsat den {FREMSAT} af Familie- og Forbrugerminister Lars Barfoed Forslag til Dagtilbudslov (lov om dag, -fritids- og klubtilbud mv. til børn og unge) Afsnit I Indledning Kapitel 1 Formål 1. Formålet

Læs mere

Danska lóggávan um barnagarðar, lovbekendtgørelse nr. 26 af om social service Kapitel 4. Dagtilbud til børn

Danska lóggávan um barnagarðar, lovbekendtgørelse nr. 26 af om social service Kapitel 4. Dagtilbud til børn Skjal B Danska lóggávan um barnagarðar, lovbekendtgørelse nr. 26 af 17.01.2000 om social service 7 26. Kapitel 4 Dagtilbud til børn 7. Kommunen sørger for, at der er det nødvendige antal pladser i dagtilbud

Læs mere

Godkendelseskriterier for private leverandørers oprettelse af dagtilbud i Hørsholm Kommune

Godkendelseskriterier for private leverandørers oprettelse af dagtilbud i Hørsholm Kommune Privatinstitutioner efter Servicelovens 11a Godkendelseskriterier for private leverandørers oprettelse af dagtilbud i Hørsholm Kommune Baggrund Hørsholm Kommune er via central lovgivning forpligtet til

Læs mere

Vedrørende etablering og drift af private tilbud for målgrupper, der svarer til målgrupperne i Furesø Kommunes fritidshjem og fritidsklubber

Vedrørende etablering og drift af private tilbud for målgrupper, der svarer til målgrupperne i Furesø Kommunes fritidshjem og fritidsklubber Til: Skoleudvalget Vedrørende etablering og drift af private tilbud for målgrupper, der svarer til målgrupperne i Furesø Kommunes fritidshjem og fritidsklubber Uddrag af Vejledning om dagtilbud, fritidshjem

Læs mere

Fredericia Kommunes godkendelseskriterier for private leverandører af dagtilbud

Fredericia Kommunes godkendelseskriterier for private leverandører af dagtilbud Fredericia Kommunes godkendelseskriterier for private leverandører af dagtilbud Indledning Den ny lov om Private leverandører af dagtilbud pengene følger barnet L25 - er vedtaget den 17. maj 2005 og trådte

Læs mere

Kriterier for godkendelse af privatinstitution:

Kriterier for godkendelse af privatinstitution: Kriterier for godkendelse af privatinstitution: Kriterier for godkendelse af privatinstitution i Kolding Kommune På baggrund af ændring af lov om Social Service lov nr. 400 af 1. juni 2005 (private leverandører

Læs mere

GODKENDELSESKRITERIER

GODKENDELSESKRITERIER SKOLER OG INSTITUTIONER GODKENDELSESKRITERIER - FOR PRIVATINSTITUTIONER EFTER DAGTILBUDSLOVEN Indhold Indledning 3 Lovgrundlag 3 Godkendelseskriterier 4 Relevant lovgivning og standarder på området 4 Optagelsesregler

Læs mere

Godkendelseskriterier/retningslinjer i forbindelse

Godkendelseskriterier/retningslinjer i forbindelse Godkendelseskriterier/retningslinjer i forbindelse med oprettelse/drift af privatinstitutioner i Struer Kommune Lovgrundlag Lov om Private leverandører af dagtilbud pengene følger barnet L25 blev vedtaget

Læs mere

Lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven)

Lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven) Lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven) VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet

Læs mere

Privatinstitutioner efter Lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (Dagtilbudsloven)

Privatinstitutioner efter Lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (Dagtilbudsloven) Godkendelseskriterier Privatinstitutioner efter Lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (Dagtilbudsloven) Godkendelseskriterier Følgende godkendelseskriterier indstilles til godkendelse:

Læs mere

Privatinstitutioner. Vesthimmerlands Kommunes kriterier for godkendelse af privatinstitutioner efter dagtilbudslovens 20

Privatinstitutioner. Vesthimmerlands Kommunes kriterier for godkendelse af privatinstitutioner efter dagtilbudslovens 20 Privatinstitutioner Vesthimmerlands Kommunes kriterier for godkendelse af privatinstitutioner efter dagtilbudslovens 20 1 Lovgivning Privatinstitutioner skal leve op til gældende bekendtgørelser og vejledninger

Læs mere

Syddjurs Kommune - Leverandørkrav private daginstitutioner 2012. Leverandørkrav for private daginstitutioner i Syddjurs Kommune 2012

Syddjurs Kommune - Leverandørkrav private daginstitutioner 2012. Leverandørkrav for private daginstitutioner i Syddjurs Kommune 2012 Leverandørkrav for private daginstitutioner i Syddjurs Kommune 2012 Godkendt af byrådet den 29. marts 2012 (pt. forventet dato) Internt Sagsnr. 12/7052 Ikrafttrædelse med virkning fra datoen for godkendelsen

Læs mere

Godkendelseskriterier for privatinstitutioner

Godkendelseskriterier for privatinstitutioner 1 Godkendelseskriterier for privatinstitutioner 20. Kommunalbestyrelsen i institutionskommunen skal godkende privatinstitutioner. En privatinstitution, som opfylder lovgivningens og kommunalbestyrelsens

Læs mere

Godkendelseskriterier for oprettelse af private institutioner

Godkendelseskriterier for oprettelse af private institutioner Godkendelseskriterier for oprettelse af private institutioner Kriterier for godkendelse af private leverandører af dagtilbud i Ringsted Kommune, jf. Dagtilbudslovens 19 og 20. Børne- og Kulturforvaltningen

Læs mere

Kriterier for godkendelse af private leverandører af dagtilbud i Køge Kommune

Kriterier for godkendelse af private leverandører af dagtilbud i Køge Kommune Kriterier for godkendelse af private leverandører af dagtilbud i Køge Kommune I medfør af lov nr. 400 af 1. juni 2005 om ændring af lov om social service og lov om retssikkerhed og administration på det

Læs mere

Fremsat den {FREMSAT} af ministeren for børn og undervisning (Christine Antorini) Forslag. til

Fremsat den {FREMSAT} af ministeren for børn og undervisning (Christine Antorini) Forslag. til Fremsat den {FREMSAT} af ministeren for børn og undervisning (Christine Antorini) Forslag til Lov om ændring af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven) (Ophævelse af

Læs mere

Privatinstitutioner træffer selv, indenfor særlige regler, afgørelse om optagelse og fastsætter selv niveauet for forældrenes egenbetaling.

Privatinstitutioner træffer selv, indenfor særlige regler, afgørelse om optagelse og fastsætter selv niveauet for forældrenes egenbetaling. Notatark Private Dagtilbud, Kravspecifikation Private dagtilbud Hedensted kommune Baggrund. Reglerne om etablering af private dagtilbud til børn i alderen 6 måneder (26 uger) og indtil barnet begynder

Læs mere

Godkendelseskriterier for privatinstitutioner i Lejre Kommune.

Godkendelseskriterier for privatinstitutioner i Lejre Kommune. Godkendelseskriterier for privatinstitutioner i Lejre Kommune. Indledning En privatinstitution er et dagtilbud til børn indtil skolestart etableret som en daginstitution, der drives af private leverandører.

Læs mere

KRAVSPECIFIKATION. 1. Menneske- og læringssyn

KRAVSPECIFIKATION. 1. Menneske- og læringssyn KRAVSPECIFIKATION Denne kravspecifikation indeholder alle de formelle nationale krav og kommunale krav, som stilles til en privat leverandør af dagtilbud i Ballerup Kommune. Dermed får eventuelle interesserede

Læs mere

Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggender Att: Mette Arnsfelt Andersen

Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggender Att: Mette Arnsfelt Andersen Socialudvalget L 85 - Bilag 1 Offentlig Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggender Att: Mette Arnsfelt Andersen Økonomiforvaltningen 1. kontor Rådhuset 1599 København V Telefon 33 66 33 66 Direkte

Læs mere

Notat vedr. privat dagpleje, private pasningsordninger og tilskud til privat pasning

Notat vedr. privat dagpleje, private pasningsordninger og tilskud til privat pasning Notat vedr. privat dagpleje, private pasningsordninger og tilskud til privat pasning Privat dagpleje Dagtilbudslovens 21 Dagtilbud kan etableres i private hjem eller i andre lokaler i børnenes hjemlige

Læs mere

Godkendelseskriterier for oprettelse og drift af privatinstitution i Esbjerg Kommune

Godkendelseskriterier for oprettelse og drift af privatinstitution i Esbjerg Kommune Godkendelseskriterier for oprettelse og drift af privatinstitution i Esbjerg Kommune Godkendelseskriterierne er revideret i Børn & Familieudvalget 02./10. 2014 Telefon 76 16 16 16 b-k@esbjergkommune.dk

Læs mere

LEVERANDØRKRAV VEDR. LOVGIVNING OM PRIVATE BØRNEHAVER SYDDJURS KOMMUNE 2007

LEVERANDØRKRAV VEDR. LOVGIVNING OM PRIVATE BØRNEHAVER SYDDJURS KOMMUNE 2007 LEVERANDØRKRAV VEDR. LOVGIVNING OM PRIVATE BØRNEHAVER SYDDJURS KOMMUNE 2007 1. ANSØGNINGSPERIODE... 2 DEPOSITUM... 2 DRIFTSGARANTI... 2 VEDTÆGTER... 2 2. DE FYSISKE RAMMER... 2 LOVGIVNINGSMÆSSIGE KRAV...

Læs mere

Kravspecifikation for godkendelse af private daginstitutioner i Hillerød Kommune

Kravspecifikation for godkendelse af private daginstitutioner i Hillerød Kommune Kravspecifikation for godkendelse af private daginstitutioner i Hillerød Kommune Indledning Hillerød Kommune har udarbejdet følgende kravspecifikation / kriterier for godkendelse af private daginstitutioner.

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge m.v. Lovforslag nr. L 35 Folketinget 2009-10

Forslag. Lov om ændring af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge m.v. Lovforslag nr. L 35 Folketinget 2009-10 Lovforslag nr. L 35 Folketinget 2009-10 Fremsat den 8. oktober 2009 af indenrigs- og socialministeren (Karen Ellemann) Forslag til Lov om ændring af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og

Læs mere

2009/1 LSF 212 (Gældende) Udskriftsdato: 21. juni 2016. Fremsat den 23. april 2010 af socialministeren (Benedikte Kiær) Forslag.

2009/1 LSF 212 (Gældende) Udskriftsdato: 21. juni 2016. Fremsat den 23. april 2010 af socialministeren (Benedikte Kiær) Forslag. 2009/1 LSF 212 (Gældende) Udskriftsdato: 21. juni 2016 Ministerium: Socialministeriet Journalnummer: Socialmin., j.nr. 2010-831 Fremsat den 23. april 2010 af socialministeren (Benedikte Kiær) Forslag til

Læs mere

2009/1 LSF 35 (Gældende) Udskriftsdato: 8. februar Forslag. til

2009/1 LSF 35 (Gældende) Udskriftsdato: 8. februar Forslag. til 2009/1 LSF 35 (Gældende) Udskriftsdato: 8. februar 2017 Ministerium: Indenrigs- og Socialministeriet Journalnummer: Indenrings- og Socialmin., j. nr. 2009-5491 Fremsat den 8. oktober 2009 af indenrigs-

Læs mere

Dagtilbud og Skole. Vejledning Etablering af privat daginstitution

Dagtilbud og Skole. Vejledning Etablering af privat daginstitution Dagtilbud og Skole Vejledning Etablering af privat daginstitution Denne vejledning beskriver godkendelseskriterier og kvalitets- og leverandørkrav for etablering af private daginstitutioner i Assens Kommune

Læs mere

Hvidovre Kommune Børne- og Ungeforvaltningen August 2011. Godkendelseskriterier for private leverandører af dagtilbud

Hvidovre Kommune Børne- og Ungeforvaltningen August 2011. Godkendelseskriterier for private leverandører af dagtilbud Hvidovre Kommune Børne- og Ungeforvaltningen August 2011 Godkendelseskriterier for private leverandører af dagtilbud Indhold 1. Generelle krav... 3 1.1. Depositum... 3 1.2. Driftsgaranti... 3 1.3. Vedtægter...

Læs mere

DAGTILBUDSLOVEN. Kapitel 2 Formål, pædagogisk læreplan, sprogvurdering, børnemiljøvurdering m.v.

DAGTILBUDSLOVEN. Kapitel 2 Formål, pædagogisk læreplan, sprogvurdering, børnemiljøvurdering m.v. DAGTILBUDSLOVEN Offentliggørelsesdato: 22-06-2011 Socialministeriet Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Formål, anvendelsesområde, ansvar, tilsyn m.v. Kapitel 2 Formål, pædagogisk læreplan, sprogvurdering,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af dagtilbudsloven

Forslag. Lov om ændring af dagtilbudsloven 2010/1 LSF 200 (Gældende) Udskriftsdato: 29. december 2016 Ministerium: Socialministeriet Journalnummer: Socialmin., j.nr. 2011-976 Fremsat den 29. april 2011 af socialministeren (Benedikte Kiær) Forslag

Læs mere

GUIDE Oprettelse af privatinstitutioner ( 19 stk. 4, - 52 stk. 4-66 stk. 4)

GUIDE Oprettelse af privatinstitutioner ( 19 stk. 4, - 52 stk. 4-66 stk. 4) GUIDE Oprettelse af privatinstitutioner ( 19 stk. 4, - 52 stk. 4-66 stk. 4) 20/10/2008 Baggrund 1. oktober 2005 trådte loven om ret til oprettelse af privatinstitutioner i kraft. (Dagtilbudslovens 19 stk.

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af dagtilbudsloven

Forslag. Lov om ændring af dagtilbudsloven Lovforslag nr. L 200 Folketinget 2010-11 Fremsat den 29. april 2011 af socialministeren (Benedikte Kiær) Forslag til Lov om ændring af dagtilbudsloven (Udlicitering af daginstitutioner, fritidshjem og

Læs mere

Ny Tønder Kommune Børn- og Skoleudvalget Beslutningsprotokol. Beslutningsprotokol

Ny Tønder Kommune Børn- og Skoleudvalget Beslutningsprotokol. Beslutningsprotokol Beslutningsprotokol Mødedato: 25. oktober 2006 Mødelokale: Skærbæk Rådhus, Mødelokale 3 Starttidspunkt for møde 14:00 Sluttidspunkt for møde 18.30 Fraværende: Gruppemøder: 25. oktober 2006 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af dagtilbudsloven

Forslag. Lov om ændring af dagtilbudsloven 2012/1 LSF 43 (Gældende) Udskriftsdato: 1. januar 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn og Undervisning Journalnummer: Ministeriet for Børn og Undervisning, j.nr. 078.48L.391 Fremsat den 25. oktober 2012

Læs mere

Privatinstitutioner jfr. Servicelovens 11 a. Oplæg v/ Morten Kyst, DLO Morten@dlo.dk www.dlo.dk

Privatinstitutioner jfr. Servicelovens 11 a. Oplæg v/ Morten Kyst, DLO Morten@dlo.dk www.dlo.dk Privatinstitutioner jfr. Servicelovens 11 a Oplæg v/ Morten Kyst, DLO Morten@dlo.dk www.dlo.dk Hvad er det nye? man kan nu etablere et dagtilbud gennem en godkendelsesmodel modsat den gældende aftalemodel

Læs mere

Godkendelseskriterier for private leverandører af dagtilbud for børn i Herning Kommune.

Godkendelseskriterier for private leverandører af dagtilbud for børn i Herning Kommune. Godkendelseskriterier for private leverandører af dagtilbud for børn i Herning Kommune. Målgruppe Målgruppen er de børn, der ellers vil kunne tilbydes en plads i et dagtilbud i Herning Kommune, jfr. Dagtilbudsloven.

Læs mere

Godkendelseskriterier for oprettelse og drift af private daginstitutioner

Godkendelseskriterier for oprettelse og drift af private daginstitutioner Godkendelseskriterier for oprettelse og drift af private daginstitutioner Fanø Kommune godkender private daginstitutioner i henhold til Dagtilbudsloven 20a, hvis de lever op til lovgivningen og Kommunens

Læs mere

1. Godkendelseskriterier for oprettelse af privatinstitutioner i Fredensborg Kommune pr.2.2.2016

1. Godkendelseskriterier for oprettelse af privatinstitutioner i Fredensborg Kommune pr.2.2.2016 1. Godkendelseskriterier for oprettelse af privatinstitutioner i Fredensborg Kommune pr.2.2.2016 Private leverandører, som jf. Dagtilbudsloven 19-20 ønsker at etablere og drive en privatinstitution i Fredensborg

Læs mere

Privatinstitutioner jfr. Servicelovens 11 a. Oplæg v/ Morten Kyst, DLO Morten@dlo.dk www.dlo.dk

Privatinstitutioner jfr. Servicelovens 11 a. Oplæg v/ Morten Kyst, DLO Morten@dlo.dk www.dlo.dk Privatinstitutioner jfr. Servicelovens 11 a Oplæg v/ Morten Kyst, DLO Morten@dlo.dk www.dlo.dk Aftenens program Præsentation af loven og den tilhørende bekendtgørelse Mulighederne for at etablere nye institutioner

Læs mere

Godkendelseskriterier for privatinstitutioner

Godkendelseskriterier for privatinstitutioner Uddannelse og Arbejdsmarked Godkendt af Børne og Skoleudvalget den 9. september 2013, med tilføjelse vedtaget af Børne- og Skoleudvalget den 2. juni 2014, og med ændring vedtaget af Børne- og Skoleudvalget

Læs mere

Godkendelseskriterier Dagtilbud

Godkendelseskriterier Dagtilbud SOLRØD KOMMUNE OMRÅDE/AFDELING Godkendelseskriterier Dagtilbud Oktober 2012 Godkendt af Byrådet 17. september 2012. Indhold Baggrund... 1 Ansøgning... 1 Depositum... 2 Driftsgaranti... 2 Forsyningspligt...

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven)

Bekendtgørelse af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven) Bekendtgørelse af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven) Herved bekendtgøres lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge, lovbekendtgørelse nr. 314 af

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven)

Bekendtgørelse af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven) LBK nr 668 af 17/06/2011 (Historisk) Udskriftsdato: 23. februar 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Socialmin., j.nr. 2011-3847 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Godkendelseskriterier for private leverandører af pasningstilbud I Greve Kommune

Godkendelseskriterier for private leverandører af pasningstilbud I Greve Kommune Godkendelseskriterier for private leverandører af pasningstilbud I Greve Kommune Indledning Med lov om Private leverandører af dagtilbud pengene følger barnet L25, der trådte i kraft 1. oktober 2005, er

Læs mere

Godkendelseskriterier for oprettelse af private dagtilbud som daginstitution i Svendborg Kommune

Godkendelseskriterier for oprettelse af private dagtilbud som daginstitution i Svendborg Kommune Godkendelseskriterier for oprettelse af private dagtilbud som daginstitution i Svendborg Kommune Marts 2011 Udarbejdet af Børn og Unge Skole og Dagtilbud Godkendt i Udvalget for Børn og Unge d. xxx 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

i Esbjerg Kommune Krav til oprettelse og drift af privatinstitutioner

i Esbjerg Kommune Krav til oprettelse og drift af privatinstitutioner Krav til oprettelse og drift af privatinstitutioner i Esbjerg Kommune Krav til oprettelse og drift af privatinstitutioner er godkendt af Esbjerg Byråd d. 02/10/2014. Redaktionelt ajourført efter Vejledning

Læs mere

2008/1 LSF 16 (Gældende) Udskriftsdato: 17. juni 2016. Fremsat den 9. oktober 2008 af velfærdsministeren (Karen Jespesen) Forslag.

2008/1 LSF 16 (Gældende) Udskriftsdato: 17. juni 2016. Fremsat den 9. oktober 2008 af velfærdsministeren (Karen Jespesen) Forslag. 2008/1 LSF 16 (Gældende) Udskriftsdato: 17. juni 2016 Ministerium: Velfærdsministeriet Journalnummer: Velfærdsmin., j.nr. 2008-1796 Fremsat den 9. oktober 2008 af velfærdsministeren (Karen Jespesen) Forslag

Læs mere

Kompetenceplan for Børne- og Undervisningsudvalget overblik over kompetencer efter Dagtilbudsloven Beskrivelse/ Indhold

Kompetenceplan for Børne- og Undervisningsudvalget overblik over kompetencer efter Dagtilbudsloven Beskrivelse/ Indhold Dagtilbudsloven Kompetenceplan for Børne- og Undervissudvalget overblik over kompetencer efter Dagtilbudsloven Formål og ansvar 3 Kommunalbestyrelsen har ansvaret for dagtilbud n BilagØU_140120_pkt.10.03

Læs mere

Godkendelseskriterier for privatinstitutioner i Roskilde Kommune

Godkendelseskriterier for privatinstitutioner i Roskilde Kommune Velfærdssekretariatet Sagsnr. 143415 Brevid. 993974 Ref. SOTH Dir. tlf. 46 31 40 09 sofiet@roskilde.dk Godkendelseskriterier for privatinstitutioner i Roskilde Kommune 16. juli 2013 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Privatinstitutioner efter Servicelovens 11a. Inspiration til udarbejdelse af godkendelseskriterier

Privatinstitutioner efter Servicelovens 11a. Inspiration til udarbejdelse af godkendelseskriterier Privatinstitutioner efter Servicelovens 11a Inspiration til udarbejdelse af godkendelseskriterier København den 30. august 2005 For yderligere oplysninger kontakt: Konsulent Dorthe Nørgaard (dng@kl.dk)

Læs mere

Godkendelseskriterier for privatinstitutioner.

Godkendelseskriterier for privatinstitutioner. Indholdsfortegnelse: Formål Godkendelseskriterier for privatinstitutioner. Privatinstitutionens Godkendelse 2.1 Ansøgning 2.2 Endelig godkendelse 2.3 Privatinstitutionens forpligtelse Privatinstitutionens

Læs mere

Kravspecifikation for private leverandører af dagtilbud til børn i Rudersdal Kommune

Kravspecifikation for private leverandører af dagtilbud til børn i Rudersdal Kommune Kravspecifikation for private leverandører af dagtilbud til børn i Rudersdal Kommune Kravspecifikationen for private daginstitutioner efter 19, stk. 5. i Dagtilbudsloven er udarbejdet på baggrund af Dagtilbudsloven.

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om ændring af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven)

Forslag. Lov om ændring af lov om ændring af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven) Socialudvalget 2009-10 SOU alm. del Bilag 174 Offentligt Fremsat den {FREMSAT} af socialminister Benedikte Kiær Forslag til Lov om ændring af lov om ændring af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v.

Læs mere

Vejledning for etablering af privatinstitution

Vejledning for etablering af privatinstitution Vejledning for etablering af privatinstitution Denne vejledning beskriver godkendelseskriterier og kvalitets - og leverandørkrav for etablering af privatinstitutioner i henhold til Dagtilbudslovens 19

Læs mere

Kommunen skal fastsætte og offentliggøre sine kriterier for godkendelse af privatinstitutioner.

Kommunen skal fastsætte og offentliggøre sine kriterier for godkendelse af privatinstitutioner. Notat Børneafdelingen Rådhuset Torvet 1 5800 Nyborg Tlf. 6333 7000 Fax. 6333 7001 nyborg@kommune.dk www.nyborg.dk Retningslinjer for etablering og drift af privatinstitutioner, herunder Nyborg Kommunes

Læs mere

Denne FAQ har til formål at besvare de typiske spørgsmål, som kommunerne stiller vedr. frokostordninger i daginstitutioner.

Denne FAQ har til formål at besvare de typiske spørgsmål, som kommunerne stiller vedr. frokostordninger i daginstitutioner. N O TAT FAQ om frokostordninger i daginstitutioner Denne FAQ har til formål at besvare de typiske spørgsmål, som kommunerne stiller vedr. frokostordninger i daginstitutioner. Lov nr. 631 af 11. juni 2010

Læs mere

Lovtidende A Udgivet den 22. juni Bekendtgørelse af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven)

Lovtidende A Udgivet den 22. juni Bekendtgørelse af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven) Lovtidende A 2016 Udgivet den 22. juni 2016 20. juni 2016. Nr. 748. Bekendtgørelse af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven) Herved bekendtgøres lov om dag-, fritids-

Læs mere

Dagtilbudslovens 19 stk. 3 5

Dagtilbudslovens 19 stk. 3 5 Godkendelseskriterier Privatinstitutioner Udliciterede institutioner Selvejende institutioner Dagtilbudslovens 19 stk. 3 5 Side 1 af 9 Lovgrundlag. Dagtilbudslovens 19 stk. 3-5: Stk. 3. Daginstitutioner

Læs mere

Hjørring Kommunes godkendelseskriterier til privat institutioner

Hjørring Kommunes godkendelseskriterier til privat institutioner Redigeret 24.01.17 Hjørring Kommunes godkendelseskriterier til privat institutioner Baggrund I henhold til Dagtilbudsloven 19, stk. 4 er det muligt at oprette private daginstitutioner. Loven gør det muligt

Læs mere

Forslag. lov om ændring af lov om social service

Forslag. lov om ændring af lov om social service Side 1 af 8 Udkast Forslag til lov om ændring af lov om social service (Pædagogiske læreplaner i dagtilbud til børn) 1 I lov om social service, jf. bekendtgørelse af lov om social service nr. 764 af 26.

Læs mere

Driftsaftale. med puljeinstitutionen SAPIN

Driftsaftale. med puljeinstitutionen SAPIN Driftsaftale med puljeinstitutionen SAPIN Aftalen: Tillæg II til Driftsaftale side 18-25 - med puljeinstitutionen Sapin er godkendt i Børn & Familieudvalget xx/xx 2014 Telefon 76 16 16 16 b-k@esbjergkommune.dk

Læs mere

Kapitel 28 Etablering og drift af klubtilbud og andre socialpædagogiske fritidstilbud til større børn og unge.

Kapitel 28 Etablering og drift af klubtilbud og andre socialpædagogiske fritidstilbud til større børn og unge. Til: Skoleudvalget Vedrørende etablering og drift af private tilbud for målgrupper, der svarer til målgrupperne i Furesø Kommunes Klub 789 og Ungehusene Uddrag af Vejledning om dagtilbud, fritidshjem og

Læs mere

Privatinstitutioner KERTEMINDE KOMMUNE. Godkendelseskriterier Tilskud Vilkår. Børn og Ungeforvaltningen, Grønvej 11,5550 Langeskov

Privatinstitutioner KERTEMINDE KOMMUNE. Godkendelseskriterier Tilskud Vilkår. Børn og Ungeforvaltningen, Grønvej 11,5550 Langeskov KERTEMINDE KOMMUNE Børn og Ungeforvaltningen, Grønvej 11,5550 Langeskov Privatinstitutioner (efter Dagtilbudslovens 19, stk. 3) Godkendelseskriterier Tilskud Vilkår maj 2010 Forord: Organisationer, forældre,

Læs mere

2. Privatinstitutionen forpligter sig til at leve op til de samme politikker, mål og rammer som er gældende for de kommunale daginstitutioner.

2. Privatinstitutionen forpligter sig til at leve op til de samme politikker, mål og rammer som er gældende for de kommunale daginstitutioner. Vejledning for etablering af privatinstitutioner. Marts 2013 Denne vejledning beskriver godkendelseskriterier og kvalitets- og leverandørkrav for etablering af privatinstitutioner i henhold til Dagtilbudslovens

Læs mere

Oprettelse af børnehave sammen med friskolen

Oprettelse af børnehave sammen med friskolen Oprettelse af børnehave sammen med friskolen Indhold 1. Hvorfor børnehave og friskole? 2. Friskoleloven 3. Aldersgrænse 4. Kommunale godkendelseskriterier 5. Løn- og ansættelsesvilkår 6. Den daglige pædagogiske

Læs mere

Kriterier for godkendelse Privatinstitutioner i Langeland Kommune Efter 19 20 i Dagtilbudsloven

Kriterier for godkendelse Privatinstitutioner i Langeland Kommune Efter 19 20 i Dagtilbudsloven Kriterier for godkendelse Privatinstitutioner i Langeland Kommune Efter 19 20 i Dagtilbudsloven Lovgivning og standarder på området Oprettelse af privatinstitutioner vil ske efter 19 20 i Dagtilbudsloven.

Læs mere

Kravspecifikationer til private dagtilbud. september 2010

Kravspecifikationer til private dagtilbud. september 2010 Kravspecifikationer til private dagtilbud september 2010 Indledning Det er muligt for organisationer, forældre, virksomheder og andre interesserede at oprette en privat daginstitution. Randers Kommune

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om ændring af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven)

Forslag. Lov om ændring af lov om ændring af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven) Fremsat den {FREMSAT} af socialminister Benedikte Kiær Forslag til Lov om ændring af lov om ændring af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven) (Fleksibel frokostordning

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om social service. 1 of 42 04/10/2010 10:12. Oversigt (indholdsfortegnelse) Generelle bestemmelser

Bekendtgørelse af lov om social service. 1 of 42 04/10/2010 10:12. Oversigt (indholdsfortegnelse) Generelle bestemmelser 1 of 42 04/10/2010 10:12 Oversigt (indholdsfortegnelse) LBK nr 906 af 26/09/2005 Historisk (Serviceloven) Offentliggørelsesdato: 07-10-2005 Indenrigs- og Socialministeriet Vis mere... Afsnit I Kapitel

Læs mere

Kravspecifikation for private leverandører af dagtilbud i Frederikssund kommune

Kravspecifikation for private leverandører af dagtilbud i Frederikssund kommune Kravspecifikation for private leverandører af dagtilbud i Frederikssund kommune Afdelingen for Dagtilbud Oktober 2008 Godkendelseskriterier for private leverandører af dagtilbud efter dagtilbudslovens

Læs mere

Håndbog om oprettelse af privat daginstitution

Håndbog om oprettelse af privat daginstitution Håndbog om oprettelse af privat daginstitution Det kan være et forhindringsløb at starte en privatinstitution op, hvis I ikke har gode rådgivere ved hånden 1 Kære læser Spia s lille håndbog om oprettelse

Læs mere

Kravspecifikation for private daginstitutioner 0-6 år. i Frederiksværk-Hundested Kommune

Kravspecifikation for private daginstitutioner 0-6 år. i Frederiksværk-Hundested Kommune 2006/SLU/007-001 tsi Kravspecifikation for private daginstitutioner 0-6 år i Frederiksværk-Hundested Kommune 1. Indledning Kravspecifikationen er udarbejdet på baggrund af loven om private leverandører

Læs mere

Godkendelseskriterier for daginstitutioner der drives af private leverandører som privatinstitution i Svendborg Kommune

Godkendelseskriterier for daginstitutioner der drives af private leverandører som privatinstitution i Svendborg Kommune for daginstitutioner der drives af private leverandører som privatinstitution i Svendborg Kommune April 2014 Udarbejdet af Børn og Unge Dagtilbudsafdelingen Godkendt i Udvalget for Børn og Unge den 8.

Læs mere

Gældende retsgrundsætninger. De til enhver tid gældende kommunale godkendelseskriterier for dagtilbud.

Gældende retsgrundsætninger. De til enhver tid gældende kommunale godkendelseskriterier for dagtilbud. Kriterier for godkendelse af privatinstitution i Kolding Kommune Med henvisning til Lov om dagtilbuds-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (Dagtilbudsloven) har Kolding Kommune udarbejdet følgende

Læs mere

Statsforvaltningens udtalelse til en privat daginstitution. Henvendelse vedrørende Dragør Kommune - bygningstilskud til privatinstitutioner

Statsforvaltningens udtalelse til en privat daginstitution. Henvendelse vedrørende Dragør Kommune - bygningstilskud til privatinstitutioner Statsforvaltningens udtalelse til en privat daginstitution 2016-2 7 4 2 3 Dato: 12-12-2016 Henvendelse vedrørende Dragør Kommune - bygningstilskud til privatinstitutioner Du har som bestyrelsesformand

Læs mere

Økonomi og Administration. Sagsbehandler: Gitte Mk Nielsen

Økonomi og Administration. Sagsbehandler: Gitte Mk Nielsen Etablering Kommunal dagpleje Etableres og drives af Horsens Kommune, som træffer beslutning om dimensionering og organisering. Økonomi og Administration Sagsbehandler: Gitte Mk Nielsen Sagsnr. 28.00.00-G01-9-17

Læs mere

Fremsat den {FREMSAT} af Ministeren for familie- og forbrugeranliggender (Lars Barfoed) Forslag til. Lov om børnemiljø i dagtilbud

Fremsat den {FREMSAT} af Ministeren for familie- og forbrugeranliggender (Lars Barfoed) Forslag til. Lov om børnemiljø i dagtilbud Socialudvalget SOU alm. del - Bilag 206 Offentligt Fremsat den {FREMSAT} af Ministeren for familie- og forbrugeranliggender (Lars Barfoed) Forslag til Lov om børnemiljø i dagtilbud Kapitel 1 Formål og

Læs mere

Kalundborg kommunes retningslinjer for pladsanvisning, jf. Dagtilbudsloven. Dagpleje Vuggestue Integreret institution Børnehave

Kalundborg kommunes retningslinjer for pladsanvisning, jf. Dagtilbudsloven. Dagpleje Vuggestue Integreret institution Børnehave Kalundborg kommunes retningslinjer for pladsanvisning, jf. Dagtilbudsloven Dagpleje Vuggestue Integreret institution Børnehave Faglig enhed for småbørn, Algade 2D, 4281 Gørlev Mail: smaborn@kalundborg.dk

Læs mere

NOTAT Dokumentnr. 833675v2 Sagsnr. 167081 Sagsbehandler edni

NOTAT Dokumentnr. 833675v2 Sagsnr. 167081 Sagsbehandler edni Dato November 2010 NOTAT Dokumentnr. 833675v2 Sagsnr. 167081 Sagsbehandler edni Godkendelseskriterier for oprettelse af privatinstitutioner i Varde Kommune På baggrund af dagtilbudslovens 19, stk. 4 og

Læs mere

Udkast I 43, stk. 3, der bliver stk. 2, ændres "stk. 2" til: "stk. 1". Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger

Udkast I 43, stk. 3, der bliver stk. 2, ændres stk. 2 til: stk. 1. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger Socialministeriet Udkast 16-03-2011 Forslag til Lov om ændring af lov om retssikkerhed og administration på det sociale område (Bedre vilkår for private leverandører af tilbud efter serviceloven) 1 I lov

Læs mere

Godkendelseskriterier. for. private leverandører. af dagtilbud

Godkendelseskriterier. for. private leverandører. af dagtilbud Godkendelseskriterier for private leverandører af dagtilbud Københavns Kommune Børne- og Ungdomsforvaltningen Januar 2015 Godkendelseskriterier for private leverandører af dagtilbud efter dagtilbudsloven

Læs mere

Den fri Hestehaveskole

Den fri Hestehaveskole 02/06/09 Den fri Hestehaveskole Hvad siger friskoleloven? 36a. En fri grundskole kan for børn, der er fyldt 3 år, for tiden, indtil de begynder i børnehaveklasse, varetage opgaver som privatinstitution

Læs mere

Oprettelse af børnehave og/eller vuggestue

Oprettelse af børnehave og/eller vuggestue Oprettelse af børnehave og/eller vuggestue - sammen med friskolen 2015 Indhold 1. Hvorfor børnehave/vuggestue og friskole? 2. Friskoleloven 3. Aldersgrænse 4. Kommunale godkendelseskriterier 5. Løn- og

Læs mere

Overblik over indholdet af et nyt lovforslag om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven)

Overblik over indholdet af et nyt lovforslag om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven) Overblik over indholdet af et nyt lovforslag om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven) Med lovforslaget til dagtilbudsloven samles bestemmelserne om dagtilbud, fritidshjem,

Læs mere