Ole Weis Bjerrum Overlæge, dr.med, klinisk lektor, (uddannelsesansvarlig regionh.dk

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ole Weis Bjerrum Overlæge, dr.med, klinisk lektor, (uddannelsesansvarlig ole.weis.bjerrum @ regionh.dk"

Transkript

1 Ole Weis Bjerrum Overlæge, dr.med, klinisk lektor, (uddannelsesansvarlig regionh.dk Beskrivelse af specialet intern medicin : hæmatologi Hæmatologi er læren om blodsygdomme. Specialet varetager forebyggelse, diagnostik og behandling af sygdomme, som udgår fra celler i knoglemarv og lymfesystem - eller forårsages af en defekt i omsætning eller funktion af blodets formede bestanddele og koagulationssystem. Faget er centralt placeret i det intern medicinske spektrum, da de kliniske problemer ved hæmatologiske sygdomme kan inddrage ethvert organsystem. Debutsymptomer ved blodsygdomme præsenterer sig fra stilfærdigt udviklede forløb til sygdomme med stormende manifestationer. Den specifikke behandling svinger fra nær fuldstændigt komplikationsfrie opgaver til kompliceret polyfarmaci. Opgaverne på afdelingen er fra elektive funktioner til hyperakut udredning og terapi. De enkelte patientforløb indebærer et tæt samarbejde med andre specialer - især de parakliniske fag, laboratorier og billeddiagnostik. Kontakt til anæstesiolog, kirurg eller radioterapeut er ofte indiceret i diagnostisk eller terapeutisk øjemed. Desuden er en tværfaglig indsats i samarbejde med syge-pleje, fysioterapi, socialrådgivning, evt. kostvejledning og psykologhjælp integreret i behandlingen på en hæmatologisk afdeling. Specialets struktur Der er på landsplan ca. 230 hæmatologiske sengepladser for patienter over 15-års alderen på 12 afdelinger. Indlæggelsestiden kan være mange uger, hvorfor den uddannelsessøgende ofte vil have lejlighed til at følge udvalgte patienter ved stuegange og i vagter. Specialet er karakteriseret ved et stort antal ambulante ydelser (ca. ti gange flere end antallet af indlæggelser), hvilket omfatter udredning, behandling (især kemoterapi) og kontrol i en årrække. Mange patienter følges livslangt. Der er ca 95 normerede, tidsubegrænsede stillinger i hæmatologi - heraf er besat med afdelingslæger. Faget besidder professorater ved universitetsafdelingerne i Odense-Vejle, Aalborg, København, Roskilde og Aarhus. Der er på landsplan normeret 12 hoveduddannelses-stillinger i intern medicin:hæmatologi per år. På grund af sygdommenes karakter og den oftest meget specialiserede behandling er hæmatologi et hospitals fag i Danmark. Få patienter bliver henvist til kontrol hos egen læge. De regionale hæmatologiske afdelinger og de højt specialiserede enheder (universitetsafdelingerne) varetager de samme diagnostiske og behandlingsmæssige opgaver; men visse diagnostiske og behandlingsmæssige opgaver vedrørende især aggressive maligne blodsygdomme eller særligt sjældent forekommende tilstande varetages primært på de højt specialiserede enheder. Børn med hæmatologisk sygdom behandles på pædiatriske special-afdelinger. 1

2 Specialet er i region øst repræsenteret med 2 højt specialiserede enheder i region H på Rigshospitalet og på Herlev Hospital. Herudover er to store medicinske afdelinger med hæmatologisk (selvstændig) funktion placeret henholdsvis på Roskilde Sygehus og på Næstved Sygehus i region Sjælland. Hoveduddannelsesforløbene på Næstved er aktuelt ved at blive omlagt, da den hæmatologiske funktion afvikles i efteråret Videnskabeligt selskab Danske hæmatologer har siden 1972 været organiseret i Dansk Hæmatologisk Selskab. Det afholder generalforsamling med videnskabeligt møde - samt yderligere (min) et fagligt heldagsmøde om året. Selskabet har ca. 300 aktive medlemmer. Det europæiske det internationale og det amerikanske hæmatologiske selskab bidrager som organisationer meget aktivt til videnskabelig forskning, formidling, samarbejde, undervisning og uddannelse. Dansk Hæmatologisk Selskab (DHS) har hjemmeside hvor der bl.a. er links til tidsskrifter, praktiske informationer, aktiviteter og specialespecifikke kurser. Der er talrige aktive Nordiske forskningsgrupper. Hæmatologisk klinik, Finsenscentret, Rigshospitalet. Lokale rammer på Hæmatologisk klinik, RH (skabelon fra godkendt uddannelsesprogram). Afdeling L (Hæmatologisk klinik) er en universitets-afdeling med funktion indenfor alle aspekter af det hæmatologiske speciale, inklusive hæmostase-hæmofili (voksne) og allogen knoglemarvs-transplantation for voksne. Hæmatologisk klinik varetager diagnostik og behandling af samtlige blod- og lymfekirtelsygdomme hos voksne personer. Vedrørende hæmofili og trombose hos børn, sker indlæggelse og konsultation på pædiatrisk klinik. Afdelingens faglige hovedinteresse er diagnostik og behandling af patienter med sygdom indenfor én af hovedgrupperne af malign hæmatologi: lymfom, myelomatose, akut og kronisk leukæmi og de myeloproliferative tilstande, samt patienter med benigne tilstande: hæmostaseforstyrrelser, anæmi, thrombocytopeni og leukopeni. Behandlingsspektret omfatter kurativt intenderet kemoterapi og strålebehandling, symptomatisk, profylaktisk eller palliativ behandling og behandling af følgevirkninger som sygdom eller behandling afstedkommer, omfattende en bred vifte af intern medicinske opgaver. Afdelingens hjemmeside findes integreret på under afdelinger og hæmatologisk klinik ude i venstre margin åbnes det ønskede afsnit. På hjemmeside er dels mange faglige oplysninger, sygdomsbeskrivelser. Meget materiale om uddannelse kan findes på Klinikkens site på Rigshospitalets intranet - f.eks. om administrative forhold, vejledning, kommunikation, opgaver, links, evalueringer På denne lukkede hjemmeside, på RHs intranet som Du kan tilgå på afdelingen eller hjemmefra via proceduren omtalt nogle linjer nedenfor, 2

3 indeholder mere end 25 filer med video-materiale om uddannelse og praktiske procedurer mm. Du skal have windows media tilgængelig, og gerne en højttaler funktion på PC en. Visse videoer kan kun ses med f.eks. i-tunes og andre medier, som ikke nødvendigtvis findes på RHs PC er. RH-ansatte har adgang hjemmefra med personlig kode (RH-nummer). Materialet på lukket hjemmeside / intranettet er ikke offentligt tilgængeligt (udefra) af hensyn til ophavsret, Tillige er adgangtil en Vidensbank med tidligere præsentationer i ppt filer fra undervisning på Hæmatologisk klinik.. Klinikken er funktionsmæssigt opdelt i 3 Enheder, de to med fysisk integreret ambulatorium og sengefunktion. Hver klinik er specialiseret til diagnostik og behandling af undergrupper af de hæmatologiske sygdomme med fast tilknytning af speciallæger som således er subspecialiserede for at imødekomme kravet om faglig ekspertise og udvikling. Læs mere herom på afdelingens hjemmeside ( link ) Hæmatologisk klinik hører administrativt under Finsencentret sammen med Onkologisk klinik (ONK), Radioterapi-klinikken og Epidemi- og Reumatologisk klinik (IR). Hæmatologisk klinik har samlet årligt ca ambulante kontakter og 2300 udskrivelser. Der er i alt 49 senge på afdeling L, og belægningsprocenten er generelt tæt på eller det maksimale. Det vil sige at mange patientforløb har langvarige indlæggelser. Antal læger i forskellige stillinger/niveauer, vagtforhold Afdelingen ledes af klinikchefen, og har tilknyttet tre professorer, og den faglige og den driftsmæssige ledelse er i vid udstrækning uddelegeret til hhv fagligt ansvarlige (som er sygdomsansvarlige inden for undergrupper af de hæmatologiske sygdomme) og driftsansvarlige (som indgår i den administrative ledelse af de 3 Enheder (I, II og III). Der er pt. 22 overlæger (fuld+deltids) og 4-5 afdelingslæger, reservelæger (alle i hoveduddannelsesforløb i specialet) og 3-6 reservelæger heraf 3 introduktionslæger, tidvist enkelte ansat i uddannelsesforløb i andet speciale (klinisk farmakologi, klinisk biokemi, dermatologi), medens øvrige er uklassificerede. Reservelægerne indgår i bunden 2-holds vagt med delvis døgnvagt i weekenden (fra kl 13.00). Alle 1.reservelæger, afd. læger og flere overlæger indgår i bagvagten (se nedenfor). Der er desuden en såkaldt bagstopperfunktion for afd.-og over-læger tilknyttet sengeafsnittene, og som også går stuegang på lør-, søn- og helligdage. Hæmatologisk klinik har et særligt fadl-hold som møder alle hverdage for at udføre planlagte knoglemarvsundersøgelser. Dette hold har også overtaget de elektive lumbalpunkturer, inklusive indgift af kemoterapi (intrathekal behandling). 3

4 Arbejdstilrettelæggelsen Det overordnede mål for arbejdstilrettelæggelsen på Hæmatologisk klinik, RH er at optimere kvalitet i patient-forløbene, skabe bedre kontinuitet i stuegangsfunktion for alle læger, også for reserve- og 1. reservelæger, tilstræbe samlet at øge den uddannelsesmæssige værdi også ved en daglig højere grad af supervision af seniore, med de selvstændige opgaver, som yngre læger varetager. Der er et for- og bagvagtslag. I forvagtslaget er nu samtlige reserve- og 1.reservelæger, medmindre læger i hoveduddannelsesforløb (HU) i perioder kan rykkes op som regulær bagvagt (døgndækkende), og/eller stuegangsfunktion i week ends.. Den døgndækkende bagvagts-funktion varetages primært af fastansatte speciallæger (afdelings- og overlæger). Tillige er skemalagt stuegang i alle week ends, på helligdage på sengeafsnit på Enhed I, II og III ved fastansatte læger (speciallæger), mellem kl Arbejdsskema følger for reserve- og 1. reservelæger (HU-læger) i et (når muligt) ni-skiftet vagtlag, med rulleskema på ni uger, hhv dagarbejde i (ofte) fire sammenhængende uger for alle yngre læger og blandet vagtfunktion og dagarbejde i fem uger. Arbejdsskemaet udsendes til den enkelte på , er tilgængeligt på klinikkens lukkede website på RHs intranet (tilgængeligt direkte på RH, og via internettet og kode hjemmefra (vejledning herom i introduktionsmateriale) under vagt-skema og rapport. Vagtskema er lagt efter regler for arbejdstid og OK, og en HUlæge har således gerne ca 11 rul af 9 ugers varighed i en ansættelse på 2 år, og tilsvarende kortere for læger i introduktionsstilling (seks måneders varighed). Skemaet tilstræbes forberedt minimum 6 uger før perioden af skemalægger. Rotation i afdeling L s 3 Enheder for reserve- og 1. res læger med typisk 9 36 ugers interval. Alle læger, både i HU i specialet (1. reservelæger) og (interesserede) reservelæge kan have dagfunktion i Enhed for hæmostase og hæmofili (ambulatorium 4222). Ligeledes har også HUlæger perioder med ophold på Enhed II (Transplantationsklinikken), om end alle yngre læger kan tildeles en stuegangsfunktion dér p.n. Der kan tages individuelle hensyn vedr allokering til en ønsket Enhed. På Enhed III forsøges nu en arbejdstilrettelæggelse for afdelings- og overlæger med uger med ambulatorium hhv stuegange. Med arbejdstilrettelæggelsen har reserve- og 1.reslæger fælles funktioner mht forvagt / akutfunktion (DECT tlf ) hhv r1r3 ej forvagt ( i dagtimer). Hvis forvagten er 1.res.læge kan samtidigt varetages bagvagten (5-1135, i dagtimer). Akutlægen alternerer mellem at være i ambulatoriet på Enhed I og III og har primært funktionen i afsnit 4032 (enhed I) eller Enhed III (4222). De to reservelæge som dækker de to funktioner skriver også journal på nyhenviste efter skemalagt program på hverdage. For nyhenviste er funktionerne superviseret af navngivne seniore ( bagstopper ) på arbejdsplan, ved henvendelse, eller telefonisk og til vagtkonference. Vagtskemaet for Hæmatologisk klinik findes på den lukkede del af klinikkens hjemmeside (RHs intranet). Ønsker om fravær (kurser, ferier) meddeles tidligst muligt skriftligt til skemalægger. 4

5 Mødetid er dagligt kl 8.10 til konf., med start på dagarbejde kl 8.45 på klinikkerne, til kl I week ends og på heligdage møder forvagten kl til næste morgen. I de ni ugers dagarbejdsperioder tilknyttes lægen (så vidt muligt) samme klinik mhp at opnå sammenhængende patientforløb og opgaver ved et dagligt fremmøde, i fire uger kontinuert. For HUlæger udpeges en senior klinisk makker på den pågældende klinik. Klinisk makkerpar angiver (NÅR muligt og en model, der kan blive mere aktuel i det kommende år og fremmøde kan tillade) en relation mellem 1. reservelæge (HUforløb) og en bestemt speciallæge i det enkelte afsnit i de uger, hvor HUlægen er tilknyttet sengeafsnittet. Ved stuegang er det i det samme team som speciallægen, og på ambulatorie-dage kan HUlægen overtage udvalgte patienter i speciallægens ambulatorium, i Enhed I og III. Herved tilstræbes systematisk supervision. Den kliniske makker kan således være en anden end den udpegede kliniske vejleder, og principielt være en daglig vejleder for HUlægen. For læger i introduktionsstilling i intern medicin og uklassificerede stillinger tilstræbes ligeledes en supervision af en senior læge på sengeafsnittet for de patienter, den yngre læge har set på stuegang enten ved en bedside gennemgang (eks komplicerede patienter) eller via journal, teoretisk gennemgang af patient-relateret emne (sygdom, diagnostik, behandling). Vagtfunktioner Akutlægen: eller forvagtsfunktion, som på hverdage varetager akutte opgaver, primært på Enhed I og III, især i ambulatorierne og modtager opkald, typisk fra patienter med akutte problemer (feber, smerter, blødning mm). Akutlægen / forvagten skifter mellem Enhed I og IIIs reservelæge, således at begge reservelæge kan se akutte patienter i eget ambulatorium, men kun lægen med DECT modtager opkald udefra. Patienterne tilses i det ambulatorium, som den enkelte patient er tilknyttet. I hvert ambulatorium udpeges dagligt en koordinerende sygeplejerkse, som bærer en DECT telefon. Der er oprettet en fælles akut ressource som de akutte patienter kan bookes på, tidligst dagen før eller i weekend til førstkommende mandag. Der skrives på skemaform en akutseddel af sygeplejersken, om problemet, og den lægges i en bakke i ambulatoriet, til lægevagten i ambulatoriet som således også kan prioritere opgaverne, også under hensyn til at skrive journal på nyhenviste. Ved dagstids ophør videregives rest.-opgaver til afløser i forvagt-funktionen og akutsedlen indsamles af sygeplejersken mhp takstbelægning (skal således forblive i ambulatoriet). Patienten tilses i undersøgelsesstue eller sengestue i ambulatoriet. Akutlægen / forvagten har DECT telefon Nyhenviste (NYH): patienter indkaldt til Enhed I /lymfom, myelom) og III (leukæmi, benign hæmatologi), samt patienter indlagt til eller ambulant indkaldt til allogen knoglemarvs transplantation (Enhed II) får skrevet journal på hverdage ved yngre læge (reserve- eller 1.reservelæge). Der er ved visitation lagt et forundersøgelsesprogram, som gerne må suppleres / modificeres, evt efter konference med bagstopper (den skemalagte seniore læge fra klinikken). Det tilstræbes at bagstopper møder kl 8.45 på 3. sal til en gennemgang af nyhenviste, ellers kan konfereres løbende telefonisk, og ved personlig konference frem til kl 15. Jorunalskrivningen kan således altid konferenceres med speciallæge og der kan bookes 5

6 op til fem patienter dagligt på en fælles ressourceliste dvs minimum én time / patient. Selve journal-optagelsen foregår på Enhed I (uanset diagnose) på afsnit 4032, i en del af ambulatoriet. Sygeplejemæssige opgaver i relation til fremmødet varetages af den klinik, hvor patienten har tilknytning efterfølgende, ved efterstadie opfølgning, hvilket er forudbestemt inden patienten møder. Evt må denne plan revideres efter omstændighederne. Lægen der ikke har forvagten har DECT De akutte opgaver er alene uopsættelige opgaver, og altså ikke receptskrivning, attester, henvisning (kun akutte). De henvendelser kan videregives til kontaktlægen. Beskrivelse af opgaver for reservelæge og 1. reservelæge i forvagtslaget Der henvises til det forudgående om vagt- og journalskrivnings-funktion. Alle læger skriver nu selv de fleste journal notater ved enhver stuegang, gerne efter skabelon i EPJ. Al bestilling af røntgen-diagnostik udføres som på RH i øvrigt elektronisk, ligesom billeddiagnostik er tilgængeligt på PAC umiddelbart efter udførelse via PC, placeret på ethvert afsnit og i hvert ambulatorierum. Du vil få udleveret personlig kode til bestilling, PAC og til analyseopslag elektronisk. Tillige udføres medicinering elektronisk via EPM (elektronisk patient medicinering). Elektronisk Patient Journal (EPJ) blev indført foråret 2011, tidligere journal er på papir. En mere smidig adgang opnås ved at anvende ESA (elektronisk single-access), hvor foruddefinerede koder huskes og alle links kan holdes åbne samtidigt. Undervisning i de elektroniske moduler gives ved introduktion og kode gives hertil. stuegang: tilstræbt på Enhed I eller III i perioder, mhp herved at opnå kontinuitet i forhold til patienter, opgaver og Enhedens personale. Stuegangen varetages selvstændigt på 3 6 patienter. Der afholdes dagligt middagskonference på hver Enhed separat med detaljeret status for hver indlagt patient, og hvor principielle og konkrete spørgsmål konfereres. Stuegang indledes kl 9 med fælles læge-spl konference på Enhed I,II og III. I løbet af dagen udvælger Du når muligt patienter til gennemgang med en senior mhp supervision og feedback til Dig efter middagskonferencen; efter aftale videregive status for afsnittet til vagtkonferencen, kl på hverdage, som afholdes på afsnit 4034 i personalerummet, placeret ved indagngen til afsnittet; vagt: i dagtimer ( ) på hverdage akutte funktioner (se akutlægen) og procedurer, telefoniske patientkontakter, opkald fra andre afdelinger eller hospitaler, evt hvis muligt at skrive journal på akut indlagte patienter (dagsfunktion, men som regel varetaget af lægerne på senge-afsnittet). vagt: udenfor dagtid omfatter også over døgnet sengeafsnit 4252, se nedenfor om sengeafsnit.og undtagelsesvist at blande uopsættelig kemoterapi samt hente (afsnit 4222) og administrere blødermedicin (typisk administreret på patienter mødt eller indlagt på afsnit 5052). For akutte vagtopgaver er udfærdiget detaljeret behandlingsinstruksmateriale (eks (neutropen) feber, sepsis, hypercalcæmi, blødningssymptomer ved 6

7 hæmofili, tumorlyse, mm). I week ends og helligdage møder forvagten ind kl og tager kontakt til de stuegangsgående på hver klinik; nyhenviste funktion: se overfor, dagsfunktion med journal-optagelse på indkaldte patienter i ambulatorium I-II-III, op til fem journaler dagligt; stuearbejde: f.eks. elektive journaler på planlagt indlagte, kateterisering, lumbalpunktur (inkl intratekal kemoterapi), knoglemarvsundersøgelse (men ikke som en rutinefunktion). Du vil kunne oplæres i procedurerne. Et fadl-studenterhold varetager planlagte knoglemarvs-undersøgelser og lumbalpunkturer; udfylde (elektronisk) dødsattest og evt anmeldelse af smitsomme sygdomme, samt på tilkald møde på Patologiafdelingen ved sektion. Opdateret elektronisk ID skal anvendes. Dødsattest kan udfyldes på afsnit, hvor pt ligger indtil sikre dødstegn. Mors rum er ved skadestuen, i kælderen ved opgang 3; blodprøver bestilles typisk i dagtid ved at udfylde skema til sekretær, i vagttid ved at udfylde LABKA, (fremskyndet eller rutine) eller et speciallaboratorium (Blodbank, SSI, KMA mfl også ofte via LABKA elektronisk). Der er en række foruddefinerede blodprøvepakker i systemet, og sammengsætningen fremgår ved at åbne (klikke på) hver pakke; udfyldelse af attester, lægeerklæringer efter ønske om indlæggelse, sygemelding; epikrise-skrivning i forbindelse med udskrivelse. Oversigt over DRG koder skal anvendes med omhu. Opdaterede DRGKoder for diagnoser findes på lister på de enkelte afsnit; kontakt til ITA funktionen, som regel på afsnit 4131 i mellembygningen, 3. sal), hvor patienter fra Hæmatologisk afdeling tilses dagligt af læge fra den klinik, patienten har relation til. Varetages primært af fast-ansatte eller evt HUlæger; kontakt til røntgenafdeling på afsnit 3021 ved behov for konference med radiolog, hvis ikke telefonkonference og vurdering af samme billeder på PAC. Røntgen-afdelingens vagthavende er opdelt i bagvagt og neurovagt, se liste for vagtpersonale og DECT tlf kontakt til klinisk biokemisk afd. på afsnit 3011, og tidvist må akutte prøver (a-pkt, lumbal-pkt) afleveres af personale, men der er også mulighed for at se akutte udstryg der i mikroskop, hvis Cellavision systemet ikke fungerer; aftenstuegang sker efter aftale med bagvagt, sammen eller fordelt på afsnit. I vagt tiden er der ikke sekretærfunktion, og notater skal skrives på EPJ på PC og indføres i pt s journal direkte. Notater kan gemmes indtil godkendelse; deltage i den formaliserede studenterundervisning, sammen med afdelingens øvrige læger. Aktuelt er 3-5 medicinstuderende på 1. semesters kandidatdel ad gangen på klinisk ophold på afdelingen, i seks ugers perioder. De studerende kan følge med på stuegang eller vagt. Det skal tilstræbes at uddelegere opgaver til de studerende såsom journalskrivning, stuegang i dagtid på udvalgt patient, skrivning af stuegangsnotat, præsentation ved konference og blodprøvebestilling og visse praktiske procedurer mod når muligt - at attestere for udførelse i logbog og give feed-back, inkl ved 7

8 journalgennemgang. Forslag til opgaver er omtalt bag på et undervisningsprogram, der uddeles til alle hver måned, undtagen i juli måned; opgaven som uddannelseskoordinerende yngre læge varetages som regel i forvagtslaget, og løses i samarbejde med Udd.Ansvar.Ovl (UAO). En lokal funktionsbeskrivelse foreligger herfor. Beskrivelse af opgaver for 1. reservelæge i for- og bagvagtslaget alle funktioner som beskrevet ovenfor om forvagtslaget; behandlingsprocedurer udføres i det omfang forvagt (reservelæge) eller evt sygeplejegruppen har behov for hjælp til at blande kemoterapi, udføre knoglemarvsundersøgelse eller lumbalpunktur (kompetencekort skal være udfyldt); dele / ambulatorium (Enhed I og III) i det integrerede afsnit, sammen med senior læge i et makkerpar-forløb (NÅR muligt) hvor patienter kan ses (om eftermiddagen) og følges (f.eks. med blodprøver mm). Det overvejes (og har kort været praktiseret) at udlevere et orientering- og evaluerings-skema til patienterne inden kontakt i ambulatoriet, og indsamling af evaluering efterflg.skemaet gives til HUlægen som feedback fra patienten Vagt-funktionen er uddelt som bagvagt i dagtimer i arbejdsskemaets periode med daglig tilstedeværelse, men i forvagtslag i arbejdstilrettelæggelsen for perioden med vagt (se afsnit om forvagt). Under bagvagt besvares opkald, tilsyn på andre afdelinger og besvarelse af opkald fra andre sygehuse eller praktiserende læger. Kontakter i dagtimer som bagvagt kan konferes med den seniore bagvagt, som afløser kl 15. I perioder vil forekomme, at HUlæger har bagvagt på døgnbasis; Vurdering af udstrygnings-præaparater af perifert blod (som bestilles på klinisk biokemisk afsnit 3011), især med henblik på schistocytter, foreløbig vurdering ved mistanke om akutte leukæmier og andre uopsættelige hæmatologiske opgaver som kan vurderes ved mikroskopi kan finde sted (både i dagtid samt som led i vagtopgaver). Præparater ses på systemet Cellavision på PC i konf.rum, hvor Klinisk Biokemisk Afdeling uploader præparatet efter bestilling. Brugsanvisning ved PC en, men meget enkelt; samtaler med patienter og pårørende, på sengeafdeling og i ambulatorium i det omfang den faste kontaktlæge ordning medfører behov herfor. Samtalerne tilstræbes aftalt individuelt, i dagtimer og med tilstedeværelse af pårørende (evt inkl tolk); samtale med patient om protokol-inklusion, udlevering af skriftlig patient-information og pjece om patientens rettigheder, sikring af eventuelle protokol-prøver, informeret samtykke og kontakt til KAT funktionen; stuegang på intensivt afsnit, når klinikkens patienter måtte være indlagt der, for i samarbejde med lægerne på ITA at forestå den samlede behandling ved at bidrage med forslag fra hæmatologisk afdeling. ITA funktionen er som regel på afsnit 4131; 8

9 Døgnvagt for bagvagt 2 delt vagt på hverdage / vagt lør-søn og hellig-dage i forvagt fra kl medvirke til udfærdigelse af flowcytometrisvar / markøranalyse på blod. knoglemarv, cerebrospinalvæske, evt pleuravæske på afsnit 4241, under supervision: det er bagvagten som varetager at svare forvagts telefon (5-1134) i de timer på søn-og helligdage, hvor der ikke er mødt forvagt ind endnu; deltagelse i den formaliserede studenterundervisning i samme omfang som for alle reservelæger; klinisk vejlederfunktion for reservelæger, evt tutorfunktion og opgaver vedr undervisning af sygeplejegruppe mm aftales individuelt efter ønsker og muligheder. Mht vejlederfunktion bør formaliseret vejlederkursus være gennemført eller ansøgt. Opgaven er beskrevet i funktionsbeskrivelsen for kliniske vejledere, som underskrives af 1. reservelægen og UAO for ét år ad gangen. Opgaven vedrører 1 eller maksimalt 2 reservelæger ad gangen. Relation mellem klinisk vejleder og udd.søgende angives hver måned på arbejdsskemaets bagside, nederst. Oversigt over samlet arbejdsplan på Hæmatologisk klinik, Rigshospitalet mandag tirsdag Onsdag torsdag fredag 7.35 Samtale forvagt m OWB typisk på fælles morgen konf reservelæge konf indledes gennemgang med sgpl i ambulatorium 9.00 røntgen konference el. afsnitskonf. ca fordeling og stuegang på afsnit separat middagskonference opfølgning på stue gang, supervision, samtaler, andre opgaver vagtkonference konf visiterende sgpl på Samtale forvagt m OWB typisk på fælles morgen konf formaliseret undervisnin indledes gennemgang med sgpl i ambulatorium 9.00 røntgen konference el. afsnitskonf. ca fordeling og stue gang på afsnit separat middagskonference pfølgning på stue gang, supervision,samtaler, andre opgaver vagtkonference konf visiterende sgpl på : Samtale forvagt m OWB typisk på fælles morgen konf formaliseret undervisning indledes gennemgang med sgpl i ambulatorium 9.00 røntgen konference el. afsnitskonf. ca fordeling og stuegang på afsnit separat middagskonfe- Rence opfølgning på stuegang, supervision,samtaler, andre opgaver vagtkonerence konf visiterende sgpl på : Samtale forvagt m OWB typisk på fælles morgen konf formaliseret undervisning indledes gennemgang med sgpl i ambulatorium 9.00 røntgen konference el. afsnitskonf. ca fordeling og stuegang på afsnit separat middagskonference opfølgning på stuegang, supervision,samtaler, andre opgaver vagtkonference konf visiterende sgpl på Samtale forvagt m OWB typisk på fælles morgen konf formalise - ret undervisning indledes gennemgang med sgpl i ambulatorium 9.00 røntgen konference el. afsnitskonf. ca fordeling og stuegang på afsnit separat middagskonference opfølgning på stuegang, supervision,samtaler, andre opgaver vagtkonference konf visiterende sgpl på

10 Separate og tværfaglige (sgpl, sekr, fysioterapi, psykolog) klinik-konferencer: Enhed I: tværfaglig: onsdag , Enhed II: tværfaglig: fredag , visitations-konf. tirsdag (5072) Enhed III: tværfaglig: tirsdag ,mikrobiolog konf mandag med middagskonf Tillige er der følgende regelmæssige konferencer med dette formål, indhold: Røntgen-konference dagligt kl 9.00 på afsnit 3021 i centralkomplekset, opgang 3, 2.sal. Som regel går en repræsentant, læger fra især klinik I og II til konferencen. Vagtkonf afholdes på hverdage kl 15 mellem akutlæge (forvagt), bagvagt og gerne repræsentant for hver klinik om vagtopgaver (rest-opgaver, meldte patienter, tilsyn, patienter på intensive afsnit mm). En klinik-rapport kan udfærdiges skriftligt og overleveres. Afholdes aktuelt i personale rummet Visitations-konf afholdes på hverdage mellem forvagt og med visiterende sygeplejerske om antal ledige senge, meldte, plejetyngde, rokade indlagte, på afsnit 4043 (Enhed II). Sengeafsnit, modtageafsnit, ambulatorium m.m. Der er 3 Enheder på afd. L med integreret ambulatorium, sengeafsnit og modtagelse: Enhed I (for lymfekræft og myelomatose), 3. sal, afsnit 4033/4034/4032, som varetager diagnostik behandling, forskning og udvikling primært vedrørende patienter med maligt lymfom og myelomatose; Enhed II (allogen knoglemarvstransplantation), 4. sal, afsnit 4043/4044/4041, som primært varetager planlægning, udførelse, efterkontrol og forskning vedrørende allogen knoglemarvstransplantation for Øst-Danmark og Færøerne, Grønland; Enhed III (leukæmi, koagulation og godartede blodsygdomme), 5. sal, sengeafsnit 5052, som varetager diagnostik behandling, forskning og udvikling vedrørende patienter med akut leukæmi, kronisk myeloproliferative sygdomme, CLL og benign hæmatologi. I Enhed III omfattes også 2. sal, afsnit 4222, som ambulant varetager diagnostik, behandling og forskning for pt med nævnte dygdomme, samt medfødt eller erhvervet hæmofili, koagulopathi og trombose. Ved indlæggelse henvises voksne pt ofte til På afsnit 4054 er lokaler til knoglemarvsprøve og lumbalpunktur ved biopsiholdet (elektivt på alle hverdage). Højdosis kemoterapi med autolog stamcellestøtte udføres på Enhed I-II-III, samt på Reuma afsnit 4252 (opg 42, 5. Sal, nabo-opgang til opg 4), hvor to forløb varetages ved daglig stuegang og i vagten af læger fra Hæmatologisk klinik (se RH-kort på dette link klik vis indgange). Der er tillige et diagnostik laboratorium, afsnit som varetager flowcytometri (markøranalyse) af blod, knoglemarv, spinalvæske eller evt pleuravæske mm. Svar kan afgives på få timer på hverdage. Hæmatologisk klinik er forskningsaktiv, både mht grundforskning og deltagelse i kliniske protokoller, og har forskningslaboratorier tilknyttet afsnit 4041 (leukæmilaboratorium, epigenetiske laboratorium og myelomlaboratoriet), afsnit 9322 (granulocytlaboratorium). Alle 10

11 tre Enheder har også et tæt samarbejde med andre forskningslaboratorier internt og eksternt. Hæmatologisk klinik har et Klinisk Afprøvnings Team (KAT), afsnit 4042, med (p.t.) 7 projektsygeplejersker, som varetager registreringsarbejde og sikrer prøvetagning i forbindelse med afdelingens deltagelse i randomiserede under-søgelser og protokoller, ofte aktive i alt. KAT sygeplejerske deltager hver morgen ved gennemgang af de ambulante patienter og kan kontaktes telefonisk i dagtimer ved spørgsmål. En oversigt over protokoller ses på Klinikkens hjemmeside under forskning og uddannelse / forsøgsbehandling ( link ). Kriterier for indgang i protokol, patientinformation, forløb i protokol, fremgår af links udfor hver protokol. Det er ved visitation / seniore læger, der primært vurderer om en patient kan indgå i protokol. Afdelingens konferencelokale er placeret på afsnit 5072, også adgang via afsnit 4074, og forsynet med mikroskop, to PC og to projektorer til storskærm. Den ene PC er udover almindelige funktioner også forsynet med DVD-drev og kraftige højttalere og mikroskopiprogrammet CellAvision (se ovenfor).. Afdelingens vagt-værelse er placeret på Enhed II, 4. sal (fysisk midt i Hæmatologisk klinik), og er også udstyret med PC med internetforbindelse, ligesom alle andre PC på afdelingen. Du kan se på dette link til kort over Rigshospitalet hvor opgang 4, 5 og 42 er placeret ud mod Juliane Maries Vej og Tagensvej. Afdelingens vagtværelse (også res.læge kontor med skabe) er på afsnit 4043, / mod opgang 5. Tlf Her er også visse skabsmuligheder. Du skal nu være omklædt helt hver dag, Uniformsudlevering i kælderetagen efter måltagning til tøj. Særlige nøglepersoner (1. november 2014): Klinikchef: overlæge, dr med Lars Kjeldsen Professor, overlæge, dr. med. Niels Borregaard Udd.ansv, dr med, klinisk lektor. Ole Weis Bjerrum Vagtplan: afd.læge, Jindrich Mourek Tillidspr. for yngre læger: 1.reslæge Anne Louise Tølbøl Sørensen. Sikkerhedsrepr., AMR samme Udd.koordinator Yngre læger: Christian Brieghel Mortensen Tutor: 1. reservelæge Azhar Ahmar Oversygeplejerske: Pernille Welinder Centerdirektør: Leif Panduro Jensen Kontor Klinikledelsen sekretær Mette Overgaard regionh.dk) Driftsleder Enhed I: overlæge John Myhre Driftsleder Enhed II: overlæge Niels Smedegaard Andersen Driftsleder Enhed III: overlæge Peter Kampmann Fagligt ansvarlig for: o malignt lymfom: overlæge Peter de Nully Brown o myelomatose: overlæge Annette Vangsted o amyloidose: overlæge Morten Salomo 11

Kirurgisk uddannelsesprogram. for hoveduddannelse i almen medicin. kirurgisk afdeling Køge Roskilde

Kirurgisk uddannelsesprogram. for hoveduddannelse i almen medicin. kirurgisk afdeling Køge Roskilde Kirurgisk uddannelsesprogram for hoveduddannelse i almen medicin kirurgisk afdeling Køge Roskilde Forord. Den kirurgiske del af uddannelsen i Almen Medicin skal sikre opfyldelsen af den tilhørende del

Læs mere

Vejledning - Inspektorrapport

Vejledning - Inspektorrapport Vejledning - Inspektorrapport Dette er en skabelon til en inspektorrapport. Rapporten indgår som et integreret element i Inspektorordningen. Formålet med rapporten er at indsamle og beskrive centrale elementer

Læs mere

Røntgen afdelingen, Næstved Sygehus

Røntgen afdelingen, Næstved Sygehus Uddannelsesprogram for Introduktionsstilling i Diagnostisk Radiologi Ved Røntgen afdelingen, Næstved Sygehus Sygehus Syd Region Sjælland 2012 Uddannelsesprogrammet er udfærdiget i samarbejde med Uddannelsesrådet

Læs mere

Læge. Uddannelsesprogram. For Hoveduddannelsen i almen medicin Intern Medicin. Medicinsk afdeling, Holbæk Sygehus

Læge. Uddannelsesprogram. For Hoveduddannelsen i almen medicin Intern Medicin. Medicinsk afdeling, Holbæk Sygehus Læge. (stillingsnummer og ansættelsesperiode) Uddannelsesprogram For Hoveduddannelsen i almen medicin Intern Medicin Medicinsk afdeling, Holbæk Sygehus 1 Indholdsfortegnelse Forord.2 Afdelingsbeskrivelse

Læs mere

Funktions- og opgavebeskrivelse for uddannelsesansvarlige overlæger ved Aarhus Universitetshospital

Funktions- og opgavebeskrivelse for uddannelsesansvarlige overlæger ved Aarhus Universitetshospital Funktions- og opgavebeskrivelse for uddannelsesansvarlige overlæger ved Aarhus Universitetshospital FUNKTIONSBETEGNELSE Uddannelsesansvarlig overlæge FUNKTIONENS INDHOLD Organisatorisk placering og ledelsesmæssig

Læs mere

FUNKTIONSBESKRIVELSE UDDANNELSESANSVARLIGE OVERLÆGER Regionshospitalet Viborg

FUNKTIONSBESKRIVELSE UDDANNELSESANSVARLIGE OVERLÆGER Regionshospitalet Viborg FUNKTIONSBESKRIVELSE UDDANNELSESANSVARLIGE OVERLÆGER Regionshospitalet Viborg Den uddannelsesansvarlige overlæge udpeges af afdelings- eller sygehusledelsen blandt afdelingens overlæger eller ansættes

Læs mere

Vejledning - Inspektorrapport

Vejledning - Inspektorrapport Vejledning - Inspektorrapport Dette er en skabelon til en inspektorrapport. Rapporten indgår som et integreret element i Inspektorordningen. Formålet med rapporten er at indsamle og beskrive centrale elementer

Læs mere

Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger. Ikke alle har personlige. gange.

Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger. Ikke alle har personlige. gange. Inspektorrapport Inspektorernes vurdering af temaer Den skematiske rapport skal uddybes under konklusionen. Afkryds et felt i hver række Sygehus Afdeling Dato for besøg Kolding Anæstesiologisk afdeling

Læs mere

Uddannelsesprogram for klinisk basisuddannelse i psykiatri i Region Sjælland

Uddannelsesprogram for klinisk basisuddannelse i psykiatri i Region Sjælland Uddannelsesprogram for klinisk basisuddannelse i psykiatri i Region Sjælland Rammer Uddannelsens varighed er 6 måneder. Psykiatrien sammenkobles med enten 6 måneders medicin eller 6 måneders kirurgi eller

Læs mere

Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger. Ikke alle har personlige. gange.

Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger. Ikke alle har personlige. gange. Inspektorrapport Inspektorernes vurdering af temaer Den skematiske rapport skal uddybes under konklusionen. Afkryds et felt i hver række Sygehus Afdeling Dato for besøg Viborg Neurologisk afdeling 19.01.2012

Læs mere

Målbeskrivelse for. Introduktionsuddannelsen I de Intern Medicinske Specialer

Målbeskrivelse for. Introduktionsuddannelsen I de Intern Medicinske Specialer Målbeskrivelse for Introduktionsuddannelsen I de Intern Medicinske Specialer 1 Sundhedsstyrelsen Dansk Selskab for Intern Medicin Juli 2013Målbeskrivelse for speciallægeuddannelsen i Intern Medicin Redaktion

Læs mere

KARRIEREVEJ TIL NEUROLOGI. Anne-Mette Hejl Postgraduat lektor i neurologi Overlæge på Rigshospitalet, phd. Anne-mette.hejl@regionh.

KARRIEREVEJ TIL NEUROLOGI. Anne-Mette Hejl Postgraduat lektor i neurologi Overlæge på Rigshospitalet, phd. Anne-mette.hejl@regionh. KARRIEREVEJ TIL NEUROLOGI Anne-Mette Hejl Postgraduat lektor i neurologi Overlæge på Rigshospitalet, phd. Anne-mette.hejl@regionh.dk Lidt om neurologi Ca. 300 neurologer i Danmark De fleste på sygehuse,

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato 14-01-2014. Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato 14-01-2014. Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00002148 Afdelingsnavn Patologisk Institut Hospitalsnavn Aalborg Universitetshospital Besøgsdato 14-01-2014

Læs mere

Vejledning - Inspektorrapport

Vejledning - Inspektorrapport Vejledning - Inspektorrapport Dette er en skabelon til en inspektorrapport. Rapporten indgår som et integreret element i Inspektorordningen. Formålet med rapporten er at indsamle og beskrive centrale elementer

Læs mere

Gode kliniske ophold Hvordan?

Gode kliniske ophold Hvordan? Gode kliniske ophold Hvordan? Peter Bytzer & Lasse Bremholm Medicinsk afdeling, Køge Sygehus Det er ikke raketvidenskab Hvordan vurderer du overordnet afdelingen som uddannelsessted for tredjesemesterkandidatstuderende

Læs mere

Uddannelsesprogram for Introduktionsstilling i Diagnostisk Radiologi. Ved Billeddiagnostisk afd. Roskilde Sygehus. Region Sjælland

Uddannelsesprogram for Introduktionsstilling i Diagnostisk Radiologi. Ved Billeddiagnostisk afd. Roskilde Sygehus. Region Sjælland Uddannelsesprogram for Introduktionsstilling i Diagnostisk Radiologi Ved Billeddiagnostisk afd. Roskilde Sygehus Region Sjælland 2012 Uddannelsesprogrammet er udfærdiget i samarbejde med Uddannelsesrådet

Læs mere

Psykiatrien i Storstrøms Amt Center Nord, Midt eller Syd

Psykiatrien i Storstrøms Amt Center Nord, Midt eller Syd Side 6: Hvordan ser dit amt ud? Psykiatrien i Storstrøms Amt Center Nord, Midt eller Syd Psykiatrien i Storstrøms Amt modtager patienter fra hele Storstrøms Amt, der har ca. 260.000 indbyggere. Voksenpsykiatrien

Læs mere

Sygehus Sønderjylland Arbejds- og Miljømedicinsk Klinik 28.08.2008. Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi

Sygehus Sønderjylland Arbejds- og Miljømedicinsk Klinik 28.08.2008. Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi Inspektorrapport Inspektorernes vurdering af temaer Den skematiske rapport skal uddybes under konklusionen. Afkryds et felt i hver række Sygehus Afdeling Dato for besøg Sygehus Sønderjylland Arbejds- og

Læs mere

Gentofte Hospital Billeddiagnostisk afdeling, Radiologisk Afsnit 30.09.2009. Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi

Gentofte Hospital Billeddiagnostisk afdeling, Radiologisk Afsnit 30.09.2009. Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi Inspektorrapport Inspektorernes vurdering af temaer Den skematiske rapport skal uddybes under konklusionen. Afkryds et felt i hver række Sygehus Afdeling Dato for besøg Gentofte Hospital Billeddiagnostisk

Læs mere

Indstilling om godkendelse af uddannelsesforløb i specialet psykiatri i Region Nord 17. januar 2004

Indstilling om godkendelse af uddannelsesforløb i specialet psykiatri i Region Nord 17. januar 2004 Indstilling om godkendelse af uddannelsesforløb i specialet psykiatri i Region Nord 17. januar 2004 Udarbejdet af Postgraduat lektor, overlæge Ulla Bartels, ansat Psykiatrisk Hospital i Risskov Postgraduat

Læs mere

M am m akirurgisk klinik R ingsted sygehus

M am m akirurgisk klinik R ingsted sygehus M am m akirurgisk klinik R ingsted sygehus 1. ORGANISATORISKE OG LEDELSESMÆSSIGE FORHOLD Præsentation af Mammakirurgisk klinik Mammakirurgisk klinik blev etableret som elektiv klinik 1. maj 1999, og er

Læs mere

Plastikkirurgisk og Brystkirurgisk Afdeling Ringsted sygehus

Plastikkirurgisk og Brystkirurgisk Afdeling Ringsted sygehus Plastikkirurgisk og Brystkirurgisk Afdeling Ringsted sygehus Opdateret Januar 2015 1. ORGANISATORISKE OG LEDELSESMÆSSIGE FORHOLD Præsentation af Plastikkirurgisk og Brystkirurgisk Afdeling Brystkirurgisk

Læs mere

Vejledning - Selvevalueringsskema

Vejledning - Selvevalueringsskema Vejledning - Selvevalueringsskema Dette er en skabelon til et selvevalueringsskema. Skemaet indgår som en integreret element i Inspektorordningen. Formålet med skemaet er indsamle og beskrive væsentlige

Læs mere

Indstilling fra Det Landsdækkende Uddannelsesudvalg i specialet klinisk genetik

Indstilling fra Det Landsdækkende Uddannelsesudvalg i specialet klinisk genetik Den Lægelige Videreuddannelse Region Syd Sekretariatet 13. april 2004 J.nr.2-03-00132-2003 EKJ Indstilling fra Det Landsdækkende Uddannelsesudvalg i specialet klinisk genetik Indledning Klinisk genetik

Læs mere

Gynækologisk-obstetrisk afdeling, Holbæk Sygehus

Gynækologisk-obstetrisk afdeling, Holbæk Sygehus Gynækologisk-obstetrisk afdeling, Holbæk Sygehus Uddannelsesprogram for hoveduddannelsen i almen medicin i Region Øst - Kapitel 5 Plan over museet - beskrivelse af gynækologisk-obstetrisk afdeling, Holbæk

Læs mere

Specialebeskrivelse og faglig profil for Anæstesiologi

Specialebeskrivelse og faglig profil for Anæstesiologi Specialebeskrivelse og faglig profil for Anæstesiologi Til brug ved ansøgning om hoveduddannelse i specialet DASAIM 2013 D A S A I M Specialebeskrivelse for anæstesiologi Anæstesiologi omfatter anæstesi,

Læs mere

Introduktionen har begrænset værdi for YL. Har begrænset værdi for YL. Ikke alle har personlige uddannelses-planer. Enkelte yngre læger deltager

Introduktionen har begrænset værdi for YL. Har begrænset værdi for YL. Ikke alle har personlige uddannelses-planer. Enkelte yngre læger deltager Rapport Inspektorernes vurdering af temaer Den skematiske rapport skal uddybes under konklusionen. Afkryds et felt i hver række Sygehus Afdeling Dato for besøg Specificering af Rating scale Hillerød Sygehus

Læs mere

Introduktionen har begrænset værdi for YL. Har begrænset værdi for YL. Ikke alle har personlige uddannelses-planer. Enkelte yngre læger deltager

Introduktionen har begrænset værdi for YL. Har begrænset værdi for YL. Ikke alle har personlige uddannelses-planer. Enkelte yngre læger deltager Rapport Inspektorernes vurdering af temaer Den skematiske rapport skal uddybes under konklusionen. Afkryds et felt i hver række Sygehus Afdeling Dato for besøg Specificering af Rating scale Sønderborg

Læs mere

Sundhedsstyrelsens vejledning om udarbejdelse og revision af målbeskrivelser i speciallægeuddannelsen

Sundhedsstyrelsens vejledning om udarbejdelse og revision af målbeskrivelser i speciallægeuddannelsen VEJ nr 9005 af 01/01/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 19. februar 2015 Ministerium: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Journalnummer: Sundhedsstyrelsen, j.nr. Senere ændringer til forskriften Ingen

Læs mere

Uddannelsesprogram. Introduktionsstilling. Intern medicin. Medicinsk Afdeling / Regionshospitalet Holstebro, Hospitalsenheden Vest

Uddannelsesprogram. Introduktionsstilling. Intern medicin. Medicinsk Afdeling / Regionshospitalet Holstebro, Hospitalsenheden Vest Uddannelsesprogram Introduktionsstilling Intern medicin Medicinsk Afdeling / Regionshospitalet Holstebro, Hospitalsenheden Vest Målbeskrivelse 2013 Godkendt den 07.01.2015 af DRRLV INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Onkologisk afdeling, Regionshospitalet Herning Onkologisk afdeling, Aarhus Universitetshospital (AUH)

Onkologisk afdeling, Regionshospitalet Herning Onkologisk afdeling, Aarhus Universitetshospital (AUH) Uddannelsesprogram for Introduktionsuddannelsen i Klinisk Onkologi Onkologisk afdeling, Regionshospitalet Herning Onkologisk afdeling, Aarhus Universitetshospital (AUH) Godkendt den 1. marts i DRRLV Klinisk

Læs mere

Uddannelsesprogram for turnuslæger i ortopædkirurgi Klinik Herning

Uddannelsesprogram for turnuslæger i ortopædkirurgi Klinik Herning Sygehusene i Ringkjøbing Amt Uddannelsesprogram for turnuslæger i ortopædkirurgi Klinik Herning Turnuslæge: Vejleder: Ansættelsesperiode: Maj 2004 Ringkjøbing Amt 1. Indledning. I henhold til målbeskrivelse

Læs mere

Forskningstræning Intern Medicin Geriatri

Forskningstræning Intern Medicin Geriatri Forskningstræning Intern Medicin Geriatri Nationale retningslinjer Overordnet skal forskningstræningsprojektet bestå af 20 dage, heraf 10 kursusdage. Projektet skal være påbegyndt senest inden for 2 års

Læs mere

Patienter der ikke blev indkaldt til kontroller fordi henvisninger, ordinationer, journaler m.v. blev væk i systemet

Patienter der ikke blev indkaldt til kontroller fordi henvisninger, ordinationer, journaler m.v. blev væk i systemet Hospitalsenheden Vest Patienter der ikke blev indkaldt til kontroller fordi henvisninger, ordinationer, journaler m.v. blev væk i systemet Analyse af arbejdsprocesser i U-kir afdeling Regionshospitalet

Læs mere

Stillings- og funktionsbeskrivelse for overlæge med speciale i kardiologi ved Medicinsk Afdeling, Regionshospitalet Horsens og Brædstrup

Stillings- og funktionsbeskrivelse for overlæge med speciale i kardiologi ved Medicinsk Afdeling, Regionshospitalet Horsens og Brædstrup 1 Stillings- og funktionsbeskrivelse for overlæge med speciale i kardiologi ved Medicinsk Afdeling, Regionshospitalet Horsens og Brædstrup Stillingens art, organisatoriske indplacering, kompetence og ansvar

Læs mere

Ny ansættelsesprocedure hvordan? Karen Skjelsager

Ny ansættelsesprocedure hvordan? Karen Skjelsager Ny ansættelsesprocedure hvordan? Karen Skjelsager Anæstesiologisk Faglig Profil 7 metakompetencer Niveau for introduktionsstilling Andre kvalifikationer og erfaringer Dokumenterede DASAIM Uddannelsesudvalg,

Læs mere

Integration af den lægelige videreuddannelse i de fælles akutmodtagelser i Region Syddanmark

Integration af den lægelige videreuddannelse i de fælles akutmodtagelser i Region Syddanmark Integration af den lægelige videreuddannelse i de fælles akutmodtagelser i Region Syddanmark Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse i Region Syddanmark 2010 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Baggrund...

Læs mere

Uddannelsesprogram for den Fælles Introduktionsuddannelse i de Intern Medicinske Specialer

Uddannelsesprogram for den Fælles Introduktionsuddannelse i de Intern Medicinske Specialer Uddannelsesprogram for den Fælles Introduktionsuddannelse i de Intern Medicinske Specialer Medicinsk afdeling, Regionshospitalet Silkeborg 2009 INDHOLD Indledning Uddannelsesforløbet Obligatoriske kurser

Læs mere

Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger. Ikke alle har personlige. gange.

Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger. Ikke alle har personlige. gange. Inspektorrapport Inspektorernes vurdering af temaer Den skematiske rapport skal uddybes under konklusionen. Afkryds et felt i hver række Sygehus Afdeling Dato for besøg Vestsjællandshospital, Holbæk Gyn

Læs mere

Behov for forbedringer. Særdeles god Introduktion til afdelingen. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende

Behov for forbedringer. Særdeles god Introduktion til afdelingen. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende Inspektorrapport Inspektorernes vurdering af temaer Den skematiske rapport skal uddybes under konklusionen. Afkryds et felt i hver række Sygehus Århus Sygehus Afdeling Geriatrisk Afdeling Dato for besøg

Læs mere

Uddannelsesprogram introduktionsuddannelsen i anæstesiologi ved. Anæstesiafdelingen. Sygehus Nord Roskilde. Region Sjælland

Uddannelsesprogram introduktionsuddannelsen i anæstesiologi ved. Anæstesiafdelingen. Sygehus Nord Roskilde. Region Sjælland Uddannelsesprogram introduktionsuddannelsen i anæstesiologi ved Anæstesiafdelingen Sygehus Nord Roskilde Region Sjælland Indledning Indholdsfortegnelse: Side Præsentation af uddannelsesforløbet Beskrivelse

Læs mere

De hæmatologiske nationale kliniske retningslinier. Hvad har vi lært?

De hæmatologiske nationale kliniske retningslinier. Hvad har vi lært? De hæmatologiske nationale kliniske retningslinier. Hvad har vi lært? Henrik Frederiksen Overlæge, ph.d. Hæmatologisk afd X, OUH henrik.frederiksen@rsyd.dk De hæmatologiske DMCG er - og databaser Hæmatologisk

Læs mere

Introduktionsstilling i almen medicin. i praksis: i Region:

Introduktionsstilling i almen medicin. i praksis: i Region: Uddannelsesprogram for Introduktionsstilling i almen medicin i praksis: i Region: 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning side 3 2. Præsentation af uddannelsesforløbet og ansættelsesstedet side 4 3. Præsentation

Læs mere

Strategi for klinisk undervisning af sygeplejestuderende Sektion for Brystkirurgi, afsnit 3103 og 3104

Strategi for klinisk undervisning af sygeplejestuderende Sektion for Brystkirurgi, afsnit 3103 og 3104 Strategi for klinisk undervisning af sygeplejestuderende Sektion for Brystkirurgi, afsnit 3103 og 3104 02-12-2013 Klinik for Plastikkirurgi, Brystkirurgi og Brandsårsbehandling, afsnit 3103/4 Udarbejdet

Læs mere

Velkommen til Medicinsk Sengeafsnit 3

Velkommen til Medicinsk Sengeafsnit 3 Velkommen til Medicinsk Sengeafsnit 3 Regionshospitalet Randers Medicinsk Afdeling Tlf.: 78 42 28 70 2 Velkommen til Medicinsk sengeafsnit 3 I denne pjece er der praktiske oplysninger, som kan have betydning

Læs mere

SEKRETARIATET FOR LÆGELIG VIDEREUDDANNELSE REGION ØST

SEKRETARIATET FOR LÆGELIG VIDEREUDDANNELSE REGION ØST SEKRETARIATET FOR LÆGELIG VIDEREUDDANNELSE REGION ØST Notat vedr. håndtering af "skæve" uddannelsesforløb i Region Øst Bilag 6.1 BORNHOLMS AMT FREDERIKSBORG AMT HOVEDSTADENS SYGEHUSFÆLLESSKAB KØBENHAVNS

Læs mere

1 Styrkelse af Medicinsk Modtageafsnit 2 Åbning af KOL-ambulatorium

1 Styrkelse af Medicinsk Modtageafsnit 2 Åbning af KOL-ambulatorium Februar 2012 I dette nummer 1 Styrkelse af Medicinsk Modtageafsnit MM 2 Åbning af KOL-ambulatorium 3 I Patientens Fodspor 4 Tracer i Medicinsk Sengeafsnit og Sengeafsnit M2 5 EPJ-nyt 6 Anonyme henvendelser

Læs mere

Velkommen som social- og sundhedsassistent elev på Palliativ medicinsk afdeling. Bispebjerg Hospital.

Velkommen som social- og sundhedsassistent elev på Palliativ medicinsk afdeling. Bispebjerg Hospital. Velkommen som social- og sundhedsassistent elev på Palliativ medicinsk afdeling. Bispebjerg Hospital. Palliativ Medicinsk afdeling tilbyder lindrende behandling til uhelbredeligt syge kræftpatienter bosiddende

Læs mere

Indstilling til Det Regionale Råd i Region Nord fra Det Landsdækkende Uddannelsesudvalg i specialet Karkirurgi

Indstilling til Det Regionale Råd i Region Nord fra Det Landsdækkende Uddannelsesudvalg i specialet Karkirurgi Marts 2004 Indstilling til Det Regionale Råd i Region Nord fra Det Landsdækkende Uddannelsesudvalg i specialet Karkirurgi 1. Indledning Formand for den landsdækkende karkirurgiske følgegruppe: Overlæge

Læs mere

De Intern Medicinske Specialer

De Intern Medicinske Specialer Uddannelsesprogram for den Fælles Introduktionsuddannelse i De Intern Medicinske Specialer Regionshospitalet Randers Udarbejdet af: Uddannelsesansvarlig overlæge, Terje Erdal Knudsen, Medicinsk Afdeling,

Læs mere

Uddannelsesprogram for hoveduddannelsen i Diagnostisk Radiologi Region Øst. For stillingen

Uddannelsesprogram for hoveduddannelsen i Diagnostisk Radiologi Region Øst. For stillingen Uddannelsesprogram for hoveduddannelsen i Diagnostisk Radiologi Region Øst For stillingen Radiologisk Afdeling, Holbæk Sygehus og Radiologisk Klinik, Rigshospitalet Hoveduddannelseslæge: Stillingsnummer:

Læs mere

Uddannelsesprogram for almen medicin ved Kardiologisk, nefrologsik, endokrinologisk afd. (KNEA), Nordsjællands Hospital, Hillerød

Uddannelsesprogram for almen medicin ved Kardiologisk, nefrologsik, endokrinologisk afd. (KNEA), Nordsjællands Hospital, Hillerød Kardiologisk Nefrologisk Endokrinologisk Afdeling H Uddannelsesprogram for almen medicin ved Kardiologisk, nefrologsik, endokrinologisk afd. (KNEA), Nordsjællands Hospital, Hillerød Kære kollega. Tillykke

Læs mere

Praktiske løsninger til forbedring af telefonisk og elektronisk tilgængelighed i almen praksis. Idèkatalog.

Praktiske løsninger til forbedring af telefonisk og elektronisk tilgængelighed i almen praksis. Idèkatalog. Koncern Praksis Udviklingsenheden Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Opgang Blok D, stuen Direkte 38665315 Dato: 12. april 2012 Praktiske løsninger til forbedring af telefonisk og elektronisk tilgængelighed

Læs mere

1. FORORD... 3 2. LOGBOG FOR HOVEDUDDANNELSEN I INTERN MEDICIN : NEFROLOGI... 4 3. BEVIS OVER GENNEMGÅEDE OG GODKENDTE KURSER...

1. FORORD... 3 2. LOGBOG FOR HOVEDUDDANNELSEN I INTERN MEDICIN : NEFROLOGI... 4 3. BEVIS OVER GENNEMGÅEDE OG GODKENDTE KURSER... Portefølje for hoveduddannelsen i Intern Medicin: Nefrologi Udarbejdet af Dansk Nefrologisk Selskab 2013 Indholdsfortegnelse 1. FORORD... 3 2. LOGBOG FOR HOVEDUDDANNELSEN I INTERN MEDICIN : NEFROLOGI...

Læs mere

Justerede principper for akutmodtagelser. 5. Februar 2013

Justerede principper for akutmodtagelser. 5. Februar 2013 for akutmodtagelser 5. Februar 2013 1 Fysiske rammer og funktioner UDE Adskilt indgang for ambulancer og gående Forløb konvergerer i reception / triage Klar adskilt triage for ambulancer og gående Direkte

Læs mere

UDDANNELSESPROGRAM FOR INTRODUKTIONSSTILLING I

UDDANNELSESPROGRAM FOR INTRODUKTIONSSTILLING I UDDANNELSESPROGRAM FOR INTRODUKTIONSSTILLING I Intern Medicin ENDOKRINOLOGISK AFDELING AALBORG SYGEHUS Hans-Henrik Lervang, Uddannelsesansvarlig overlæge HHL@RN.DK Februar 2009 INDHOLD 1. Indledning Introduktionsuddannelsen

Læs mere

Utilsigtede hændelser hos patienter med sepsis

Utilsigtede hændelser hos patienter med sepsis Utilsigtede hændelser hos patienter med sepsis I 2008 og første halvdel af 2009 er der vedrørende patienter med sepsis (blodforgiftning) rapporteret nogle alvorlige utilsigtede hændelser (faktuel SAC-score

Læs mere

Danske Regioners oplæg til fremtidens akutberedskab bygger på følgende indsatsområder:

Danske Regioners oplæg til fremtidens akutberedskab bygger på følgende indsatsområder: N O T A T Debatoplæg: Fremtidens akutberedskab - fra vision til handling 20-04-2006 Sag nr. 06/398 Dokumentnr. 24261/06 Resume: Regionernes ambition er at skabe et sundhedsvæsen, som er internationalt

Læs mere

Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger. Ikke alle har personlige. gange.

Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger. Ikke alle har personlige. gange. Inspektorrapport Inspektorernes vurdering af temaer Den skematiske rapport skal uddybes under konklusionen. Afkryds et felt i hver række Sygehus Afdeling Dato for besøg psykiatrisk afd. Kolding 1.12.11

Læs mere

De specialespecifikke kurser i Neurokirurgi VELKOMMEN VI HAR GLÆDET OS TIL AT SE JER

De specialespecifikke kurser i Neurokirurgi VELKOMMEN VI HAR GLÆDET OS TIL AT SE JER De specialespecifikke kurser i Neurokirurgi VELKOMMEN VI HAR GLÆDET OS TIL AT SE JER 24. september 2012 SUS møde København Mødet er venligst sponsoreret af Neurokirurgisk Afd. på RH "Specialespecifikke

Læs mere

Den kliniske basisuddannelse i Videreuddannelsesregion Nord - lægefaglig indstilling

Den kliniske basisuddannelse i Videreuddannelsesregion Nord - lægefaglig indstilling Den kliniske basisuddannelse i Videreuddannelsesregion Nord Lægefaglig indstilling Hospital/sygehus: Aarhus Universitetshospital: Skejby Sygehus, Psykiatrisk Hospital og Aarhus Sygehus. Sammensætning af

Læs mere

Uddannelsesprogram for turnuslæger i ortopædkirurgi Klinik Holstebro

Uddannelsesprogram for turnuslæger i ortopædkirurgi Klinik Holstebro Sygehusene i Ringkjøbing Amt Uddannelsesprogram for turnuslæger i ortopædkirurgi Klinik Holstebro Turnuslæge: Vejleder: Ansættelsesperiode: Maj 2004 Ringkjøbing Amt 1. Indledning. I henhold til målbeskrivelse

Læs mere

Introduktionsprogram for Anæstesiafdelingen Køge sygehus

Introduktionsprogram for Anæstesiafdelingen Køge sygehus Introduktionsprogram for Anæstesiafdelingen Køge sygehus Januar 2008 Indholdsfortegnelse: Indledning Præsentation af uddannelsesforløbet Beskrivelse af afdelingen Præsentation af kompetenceudvikling Læringsstrategi

Læs mere

Klinisk Farmakologisk afd. RM Aarhus Universitetshospital

Klinisk Farmakologisk afd. RM Aarhus Universitetshospital Klinisk Farmakologisk afd. RM Akut Center Klinisk Farmakologisk Afdeling Klinisk Farmakologi - Aarhus Personale 6 overlæger (samlet 4,3 fuldtidsstillinger) 1 afdelingslæge (forventet) Aktuelt 3 I-forløb

Læs mere

Uddannelsesprogram * Introduktionsuddannelse * Gynækologi obstetrik. Næstved Sygehus

Uddannelsesprogram * Introduktionsuddannelse * Gynækologi obstetrik. Næstved Sygehus Næstved Sygehus Uddannelsesprogrammet beskriver, hvordan den nationale målbeskrivelse fungerer på den lokale afdeling Godkendt marts 2015 Indholdsfortegnelse 1. Indholdet i speciallægeuddannelsen i Gynækologi

Læs mere

Visioner for en kiropraktisk specialist uddannelse.

Visioner for en kiropraktisk specialist uddannelse. Visioner for en kiropraktisk specialist uddannelse. Rygcenter Fyn, Ringe 11. januar 2008 Med nærværende dokument beskrives visioner for en dansk specialkiropraktor uddannelse. Visionerne for uddannelsens

Læs mere

Introduktionsprogram for Anæstesi- og intensivafdeling Holbæk Sygehus

Introduktionsprogram for Anæstesi- og intensivafdeling Holbæk Sygehus Introduktionsprogram for Anæstesi- og intensivafdeling Holbæk Sygehus Indholdsfortegnelse: Indledning 3 Præsentation af uddannelsesforløb 3 Beskrivelse af afdelingen 3 Præsentation af kompetenceudvikling

Læs mere

Holbæk gynækologi obstetrik Uddannelsesprogrammet beskriver, hvordan den nationale målbeskrivelse fungerer på den lokale afdeling Godkendt marts 2015

Holbæk gynækologi obstetrik Uddannelsesprogrammet beskriver, hvordan den nationale målbeskrivelse fungerer på den lokale afdeling Godkendt marts 2015 Holbæk gynækologi obstetrik Uddannelsesprogrammet beskriver, hvordan den nationale målbeskrivelse fungerer på den lokale afdeling Godkendt marts 2015 Indholdsfortegnelse 1. Indholdet i speciallægeuddannelsen

Læs mere

Subakutte tilbud, mobilteams samt speciallægelig rådgivning i den regionale psykiatri. Psykiatrisk Rådgivningstelefon

Subakutte tilbud, mobilteams samt speciallægelig rådgivning i den regionale psykiatri. Psykiatrisk Rådgivningstelefon Subakutte tilbud, mobilteams samt speciallægelig rådgivning i den regionale psykiatri Psykiatrisk Rådgivningstelefon Patienter og pårørende, der står i en akut psykiatrisk krise, kan ringe til Psykiatrisk

Læs mere

Rammer og retningslinjer for arbejdsplanlægning i Onkologisk ambulatorium

Rammer og retningslinjer for arbejdsplanlægning i Onkologisk ambulatorium Rammer og retningslinjer for arbejdsplanlægning i Onkologisk ambulatorium Baggrund Vi skal fortsat leve op til direktionens udmeldelse om at vise rettidig omhu og afdelingsledelsen budskab om at organisationen

Læs mere

Hvidovre Gynækologi og obstetrik

Hvidovre Gynækologi og obstetrik Hvidovre Gynækologi og obstetrik Uddannelsesprogrammet beskriver, hvordan den nationale målbeskrivelse fungerer på den lokale afdeling Godkendt marts 2015 Indholdsfortegnelse 1. Indholdet i speciallægeuddannelsen

Læs mere

Uddannelsesprogram. Introduktionsstilling i. Intern Medicin. Geriatrisk Afdeling Aarhus Universitetshospital. Målbeskrivelse 2013

Uddannelsesprogram. Introduktionsstilling i. Intern Medicin. Geriatrisk Afdeling Aarhus Universitetshospital. Målbeskrivelse 2013 Uddannelsesprogram Introduktionsstilling i Intern Medicin Geriatrisk Afdeling Aarhus Universitetshospital Målbeskrivelse 2013 Godkendt den 03.07.2015 af DRRLV INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning...3 2. Uddannelsens

Læs mere

Sammenhængende patientforløb. et udviklingsfelt

Sammenhængende patientforløb. et udviklingsfelt Sammenhængende patientforløb et udviklingsfelt F o r o r d Sammenhængende patientforløb er en afgørende forudsætning for kvalitet og effektivitet i sundhedsvæsenet. Det kræver, at den enkelte patient

Læs mere

Den lægelige videreuddannelse og karrierevejledning

Den lægelige videreuddannelse og karrierevejledning Den lægelige videreuddannelse og karrierevejledning v/ Mads Skipper Formand for Lægeforeningens Udvalg for Uddannelse og Forskning (UUF) KU, 26. september 2012 Karriereafklaring - hvorfor Dagens program

Læs mere

INDIVIDUELT INTRODUKTIONSPROGRAM FOR NYANSATTE

INDIVIDUELT INTRODUKTIONSPROGRAM FOR NYANSATTE INDIVIDUELT FOR NYANSATTE I SYGEHUS NORD Navn Stilling Sygeplejerske Afdeling Ortopæd kirurgisk afsnit H1 Ansat dato Navn på nærmeste leder Kirsten Christiansen Navn på tilknyttet mentor Telefonnummer

Læs mere

BESKRIVELSE AF KLINISK UDDANNELSESSTED Medicinsk/Endokrinologisk afdeling 13 Næstved Sygehus Region Sjælland

BESKRIVELSE AF KLINISK UDDANNELSESSTED Medicinsk/Endokrinologisk afdeling 13 Næstved Sygehus Region Sjælland BESKRIVELSE AF KLINISK UDDANNELSESSTED Region Sjælland Udarbejdet af: Ansvarlig klinisk underviser Dorthe Tange Medicinsk/Endokrinologisk afd. 13 Jan 2014 Indholdsfortegnelse: 1. Organisatoriske og ledelsesmæssige

Læs mere

FADLs 12. semesterundersøgelse efteråret 2013

FADLs 12. semesterundersøgelse efteråret 2013 FADLs 12. semesterundersøgelse efteråret 2013 I 2008 gennemførte Sundhedsministeriet en række ændringer i uddannelsen af speciallæger, herunder den meget omtalte 4-årsregel. Ændringerne var en del af en

Læs mere

Urologisk Ambulatorium Næstved Sygehus

Urologisk Ambulatorium Næstved Sygehus Beskrivelse af klinisk uddannelsessted Urologisk Ambulatorium Næstved Sygehus 1. Organisatoriske og ledelsesmæssige forhold 1.1 Urologisk ambulatorium Næstved udreder og behandler patienter med sygdomme

Læs mere

2. PRÆSENTATION AF DE AFDELINGER DER INDGÅR I DIT UDDANNELSES

2. PRÆSENTATION AF DE AFDELINGER DER INDGÅR I DIT UDDANNELSES FORLØB 6 GLOSTRUP, GLOSTRUP M (MED), FREDERIKSBERG, RIGSHOSPITALET, GLOSTRUP UDDANNELSESPROGRAM INTERN MEDICIN: REUMATOLOGI Februar 2014 1 1. INTRODUKTION Kære uddannelsessøgende. Tillykke med din uddannelsesstilling

Læs mere

Holstebro 24/3 2009. Turnuslæger, Holstebro 23/9 2008

Holstebro 24/3 2009. Turnuslæger, Holstebro 23/9 2008 Holstebro 24/3 2009 Karriereplanlægning Turnuslæger, Holstebro 23/9 2008 Karrierevejledning 4 i bekendtgørelse nr. 1248 af 24. oktober 2007 om speciallæger Regionerne i henhold til Sundhedsstyrelsens vejledning

Læs mere

Abdominalcentret Centerstrategi 2011-2013

Abdominalcentret Centerstrategi 2011-2013 Abdominalcentret Centerstrategi 2011-2013 Indledning Rigshospitalets direktion har formuleret en række visioner og mål for Rigshospitalet frem til 2020 og i tilknytning hertil udarbejdet strategier som

Læs mere

Tilsyn og Sundheds-it. Overlæge Lena Graversen Sundhedsstyrelsen Nordisk Tilsynskonference, Tromsø 2011

Tilsyn og Sundheds-it. Overlæge Lena Graversen Sundhedsstyrelsen Nordisk Tilsynskonference, Tromsø 2011 Tilsyn og Sundheds-it Overlæge Lena Graversen Sundhedsstyrelsen Nordisk Tilsynskonference, Tromsø 2011 Sundheds-it Medicineringssystemer fx EPM FMK- fælles medicinkort EPJ-elektronisk patientjournal Prøve-svarssystemer,

Læs mere

Velkommen. Dagens mål: Den nye uddannelse og nye metoder Brush-up på i forvejen kendt viden Erfaringsudveksling

Velkommen. Dagens mål: Den nye uddannelse og nye metoder Brush-up på i forvejen kendt viden Erfaringsudveksling Velkommen Dagens mål: Den nye uddannelse og nye metoder Brush-up på i forvejen kendt viden Erfaringsudveksling Hvad kan jeg - som tutorlæge - udsættes for? Klinisk basislæge ( KBU ) Intro læge Fase 1 Fase

Læs mere

Anoreksiklinikken Psykiatrisk Center København, Rigshospitalet

Anoreksiklinikken Psykiatrisk Center København, Rigshospitalet Anoreksiklinikken Psykiatrisk Center København, Rigshospitalet Anoreksiklinikken Edel Sauntes alle 10, Opg. 62 2100 København Ø Psykiatrisk Center København Anoreksiklinikken Døgnbehandling: 10 sengepladser.

Læs mere

Og hvad kan man ellers få ud af det?

Og hvad kan man ellers få ud af det? Brugerinddragelse i storskala Hvordan får man 500 læger, sygeplejersker, lægesekretærer og andre sundhedsfaglige til at vurdere 3 kliniske It-systemer? Og hvad kan man ellers få ud af det? Kaspar Cort

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse Afdeling M2. Mave-tarm sygdomme og leversygdomme Køge sygehus

Praktikstedsbeskrivelse Afdeling M2. Mave-tarm sygdomme og leversygdomme Køge sygehus Praktikstedsbeskrivelse Afdeling M2 Mave-tarm sygdomme og leversygdomme Køge sygehus 1. Præsentation af klinisk undervisningssted. Sengeafsnittet M2 ligger på Køge sygehus og er en del af medicinsk afdeling.

Læs mere

Center for Rygkirurgi. Et videns- og behandlingscenter for patienter med problemer i ryg og nakke

Center for Rygkirurgi. Et videns- og behandlingscenter for patienter med problemer i ryg og nakke Center for Rygkirurgi Et videns- og behandlingscenter for patienter med problemer i ryg og nakke Vores patienter går efter eksperterne Kvalitet gennem specialisering Center for Rygkirurgi er det første

Læs mere

Bekendtgørelse om specialuddannelse af psykologer i børne- og ungdomspsykiatri og psykiatri

Bekendtgørelse om specialuddannelse af psykologer i børne- og ungdomspsykiatri og psykiatri (Gældende) Udskriftsdato: 7. januar 2015 Ministerium: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Journalnummer: Indenrigs- og Sundhedsmin., Sundhedsstyrelsen, j.nr. 7-702-03-199/1 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Beskrivelse af nødprocedurer for Hjemmepleje-hospitalsmeddelelser

Beskrivelse af nødprocedurer for Hjemmepleje-hospitalsmeddelelser Indhold Beskrivelse af nødprocedurer for Hjemmepleje-hospitalsmeddelelser... 1 2. Hospitalerne... 1 Nedtid opdages... 1 Information og formidling... 2 Oppetid igen... 2 Arbejdsgange... 2 3. Kommuner...

Læs mere

REFERAT 7. 7.møde i den foreløbige styregruppe for Palliativ database. 25.august 2008. Kommunehospitalet, København

REFERAT 7. 7.møde i den foreløbige styregruppe for Palliativ database. 25.august 2008. Kommunehospitalet, København REFERAT 7 7.møde i den foreløbige styregruppe for Palliativ database 25.august 2008 Kommunehospitalet, København Tilstede Anette Damkier, Palliativt team, Fyn Thomas Feveile, Sankt Lukas Hospice (repræsenterer

Læs mere

!!" #"$ # '# %' ( '# %% ++,#- -$ +# -$ " "".' "# # '( #.. #/##/" 0!!'.

!! #$ # '# %' ( '# %% ++,#- -$ +# -$  .' # # '( #.. #/##/ 0!!'. 1 2 !!" #"$ # %#"&!' '# %' %' ##" &( ) *"#'' ( '# %% ++,#- -$ +# -$ " "".' "# # '( #.. #/##/" 0!!'. #('# " &-$."1.!"#!" 3 ! (..".'" #2.! "#$ % &# ' " ("(#% #$ " ("(#$ % #$ 4 %" " & " $#'## " #'" #.! "

Læs mere

Introduktionsprogram for Anæstesiologisk afdeling Hillerød Hospital

Introduktionsprogram for Anæstesiologisk afdeling Hillerød Hospital Introduktionsprogram for Anæstesiologisk afdeling Hillerød Hospital Indholdsfortegnelse: Indledning 3 Præsentation af uddannelsesforløbet 3 Beskrivelse af afdelingen 3 Præsentation af kompetenceudvikling

Læs mere

Det geriatriske landkort

Det geriatriske landkort Nord Ålborg Overlæge Ole B.F. Nielsen Midt Århus Else Marie Damsgaard Randers Ubesat stilling Horsens Overlæge Ishay Barat sengeafdeling (16), ambulatorium, team Antal speciallæger: 3 2 sengeafsnit, udgående

Læs mere

Sundhedsstyrelsens administrative vejledning vedrørende ad hoc klassifikation af uddannelsesstillinger i turnus og speciallægeuddannelsen

Sundhedsstyrelsens administrative vejledning vedrørende ad hoc klassifikation af uddannelsesstillinger i turnus og speciallægeuddannelsen Sundhedsstyrelsens administrative vejledning vedrørende ad hoc klassifikation af uddannelsesstillinger i turnus og speciallægeuddannelsen ( Til de regionale videreuddannelsesråd for læger og videreuddannelsesråd

Læs mere

Faglige bedømmelseskriterier: Hoveduddannelsen ortopædkirurgi, version 22. oktober 2008

Faglige bedømmelseskriterier: Hoveduddannelsen ortopædkirurgi, version 22. oktober 2008 Faglige bedømmelseskriterier til hoveduddannelsesstillingen Ortopædkirurgi Godkendt af Danske Regioner Den 29. oktober 2008 1 Indledning På baggrund af et ønske om at forkorte uddannelsestiden før hoveduddannelsen

Læs mere

Det Medicinske Selskab i København. > Efterår 2015

Det Medicinske Selskab i København. > Efterår 2015 Det Medicinske Selskab i København > Efterår 2015 > Sæsonprogram for efterår 2015 Møderne afholdes i Domus Medica, Kristianiagade 12 Tirsdag den 22. september kl. 20.00: Tirsdag den 6. oktober kl. 20.00:

Læs mere

Bloddonorer, aids og leverbetændelse. Vigtig meddelelse til alle bloddonorer om virussmitte med blod

Bloddonorer, aids og leverbetændelse. Vigtig meddelelse til alle bloddonorer om virussmitte med blod Bloddonorer, aids og leverbetændelse 2014 Vigtig meddelelse til alle bloddonorer om virussmitte med blod læs dette før du giver blod (se erklæring til underskrift) Du må ikke give blod, hvis du inden for

Læs mere

De udadgående hospitalsfunktioner i Region Midtjylland

De udadgående hospitalsfunktioner i Region Midtjylland Anita Fogh Regionalt Sundhedssamarbejde Regionshuset i Viborg Tlf: 87 28 46 75 E-mail: anita.fogh@stab.rm.dk De udadgående hospitalsfunktioner i Region Midtjylland Revision af oversigt ifm. indgåelse af

Læs mere

Kræftpakkeforløb. Kirurgisk afdeling Roskilde - Køge

Kræftpakkeforløb. Kirurgisk afdeling Roskilde - Køge Kræftpakkeforløb Kirurgisk afdeling Roskilde - Køge Kræftpakker Kirurgisk Afdeling Kræft i bugspytkirtlen Kræft i galdegang Kræft i spiserør,mavemund og mavesæk Primær leverkræft Kræft i tyk-og endetarm

Læs mere