Styrke relevansen af uddannelsesudvalgenes arbejde ved at sikre eksternerepræsentanternes indflydelse på mødernes dagsorden og mødeformen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Styrke relevansen af uddannelsesudvalgenes arbejde ved at sikre eksternerepræsentanternes indflydelse på mødernes dagsorden og mødeformen"

Transkript

1 Bilag Dato 7. juni 2016 Initialer Ledelses- og Kommunikationssekretariatet Tagensvej København N Tlf. nr CVR Koncept for uddannelsesudvalgsarbejdet Metropols uddannelsesudvalg er et omdrejningspunkt for løbende og systematisk viden om tendenser på det regionale arbejdsmarked for Metropols dimittender, og central kilde til viden om de samfundsudfordringer, hvor Metropol kan byde ind med uddannelsesmæssige løsninger. Viden fra uddannelsesudvalgene er med andre ord en afgørende kilde til den enkelte uddannelses arbejde med at sikre relevans og Metropols arbejde for at indfri de strategiske målsætninger i Strategi Metropols koncept for uddannelsesudvalgenes arbejde 1 sætter rammerne for ansvars- og opgavefordelingen mellem formanden for udvalget og uddannelsens ledelse og møderne samt sætter rammerne for dialogen mellem uddannelsesudvalgene og Metropols bestyrelse og direktion. Det enkelte uddannelsesudvalgs forretningsorden angiver den lokale udmøntning af de fælles rammer samt lokale temaer, samarbejder mv. de enkelte uddannelsesudvalg måtte have 2. Formålet med konceptet er at: Styrke systematikken og strømline informationsflowet fra uddannelsesudvalgene og op gennem ledelsesstrengen i Metropol, blandt andet ved en årlig orientering fra de enkelte uddannelsesudvalg til bestyrelsen Styrke relevansen af uddannelsesudvalgenes arbejde ved at sikre eksternerepræsentanternes indflydelse på mødernes dagsorden og mødeformen Styrke koblingen af uddannelsesudvalgenes arbejde til Metropols centrale styringshjul for kvalitetstarbejdet 1.0 De lovmæssige rammer Uddannelsesudvalgene er nedsat i henhold til 18 i Lov om professionshøjskoler for videregående uddannelser, jf. LBK nr 936 af 25/08/2014. Udvalgets opgaver og sammensætning er beskrevet i 16 i Vedtægt for Professionshøjskolen Metropol. 1.1 Udvalgets opgaver I henhold til 16, stk. 4 og 5 i Vedtægt for Professionshøjskolen Metropol er det udvalgets opgave at rådgive bestyrelsen, rektor og ledelsen af uddannelsen 1 Idet Metropol har udbudsretten til UC Diakonissestiftelsens to professionsbacheloruddannelser er deres uddannelsesudvalg også omfattet af Metropols koncept for uddannelsesudvalg. 2 Forretningsorden for de enkelte uddannelsesudvalg findes på Metropols hjemmeside 1

2 om uddannelsens kvalitet og relevans for samfundet samt om den regionale uddannelsesdækning. Uddannelsesudvalget inddrages ved udvikling af nye og eksisterende uddannelser samt ved udvikling af nye undervisnings- og prøveformer. Uddannelsesudvalget kan herudover af egen drift rådgive om andre spørgsmål, der vedrører uddannelsesområdet. Uddannelsesudvalgene afgiver indstillinger til bestyrelsens eller rektors godkendelse, jf. 12 stk. 4, i lov om professionshøjskoler for videregående uddannelser, om de dele af studieordninger inden for udvalgets områder, der er institutionsspecifikke. 1.2 Udvalgets sammensætning I henhold til 16, stk. 2 i Vedtægt for Professionshøjskolen Metropol sammensættes uddannelsesudvalget således, uddannelsesudvalgets medlemmer tilsammen har erfaring med og indsigt i uddannelsesområdet og de ansættelsesområder, som uddannelserne giver adgang til. Uddannelsesudvalget sammensættes således, at det afspejler det aftagende arbejdsmarked og regionale behov i forhold til uddannelsesområdet. Uddannelsesudvalgene er rådgivende, og har dermed ikke nogen formel beslutningskompetence. 2.0 Organisering af uddannelsesudvalgenes arbejde Alle udvalg har én formand og én sekretær. Formandsposten besættes af et eksternt medlem af udvalget. Sekretærfunktionen varetages af uddannelsesledelsen eller en af uddannelsesledelsen tilforordnet medarbejder. Sekretæren (uddannelsesledelsen) har ansvar for at udarbejde mødemateriale mv., så formandens arbejdsbyrde bliver begrænset. Formandens rolle/ansvar: Beslutter med afsæt i udkast fra uddannelsens ledelse dagsorden for møderne samt sørger for, at der min. én gang årligt er et møde, hvor udvalget kommer i dybden med et aktuelt tema Er formel repræsentant, kontakt- og talsperson for udvalget samt bindeled mellem uddannelsesudvalget og Metropols direktion og bestyrelse. Det betyder, at al dialog som uddannelsesledelse har med udvalgsmedlemmer, som berører uddannelsesudvalgets arbejde, er koordineret med formanden Formanden godkender i dialog med uddannelsens ledelse, udkast til den årlige skriftlige orientering fra uddannelsesudvalget til direktion og bestyrelse. Uddannelsens ledelse står for udarbejdelse af udkastet Formanden er i fællesskab med uddannelsens ledelse ansvarlig for at orientere udvalget vedrørende tilbagemeldinger fra direktion og bestyrelse for så vidt angår det årlige møde med alle udvalgsformænd, bestyrelsesformandskab og direktion [i oktober/november] og den årlige orientering, når denne har været på bestyrelsesmødet i marts 2

3 Af uddannelsesudvalgets forretningsorden fremgår procedure for valg af formand og den periode, som formanden er valgt for. Alle de ordinære udvalgsmøder er fastlagt efter et årshjul, der følger Metropols styringshjul, jf. fig. 1. Det indebærer, at der i løbet af året er faste dagsordenspunkter for møderne, som går igen år efter år. Da uddannelsesudvalgene skal inddrages i udarbejdelsen af handleplaner og endvidere skal orienteres om strategiafrapporteringen, hvilket er en central begrundelse for, at udvalgenes arbejde er koblet til Metropols styringshjul. Det er formand og uddannelsens ledelses ansvar at fastlægge om møderne skal suppleres med andre punkter end de faste temaer. Samt ansvar at sikre en god balance mellem orientering og aktiv involvering af udvalgets medlemmer. Af faste punkter på møderne hen over året er: Handleplan og kvalitetstavle Strategiopfølgning F&U aktiviteter Praktik/kliniskundervisning Prøveformer, herunder hvordan disse understøtter læringsudbyttet og forholdet mellem teori og praksis Tendenser på arbejdsmarkedet (analyser eller input fra aftagerrepræsentanterne) Drøftelse af udkast til uddannelsesudvalgets årlige orientering til bestyrelsen og direktion Et temamøde, hvor et aktuelt tema for uddannelsen drøftes mere dybdegående Formanden og uddannelsens ledelse er ansvarlige for, at uddannelsesudvalget har en af udvalget godkendt forretningsorden, der er opdateret, og som angiver bl.a. ansvar- og opgavefordeling mellem formand og sekretær og hvor det fremgår, hvad der er af proces for fremsendelse af mødemateriale og offentliggørelse af referater. 3

4 Figur 1: Et illustrativt eksempel på styringshjul for et uddannelsesudvalg 2.1 Ordinære udvalgsmøder Der afholdes årligt omkring 2-4 ordinære møder i et uddannelsesudvalg. Det er formanden og uddannelsens ledelses ansvar, at årets møder bliver planlagt efter følgende principper: 1. Dagsorden for årets møder følger Metropols styringshjul (jf. figur 1) og bestyrelsens og direktionens møder, dels de studerendes eksaminer og andre travle studieperioder 2. Der er minimum ét temamøde om året 3. Formand og uddannelsens ledelse indsamler ønsker til oplæg og oplægsholdere fra medlemmerne og inddrager det i planlægning af årets møder. Det er uddannelsens ledelses ansvar at følge op på dette og arrangere med oplægsholdere. 4. Den årlige orientering bliver behandlet på et møde i udvalget før den sendes til bestyrelsen og direktion. Dette sker forud for mødet mellem formænd, formandsskabet 4

5 for bestyrelsen og direktionen. Det er uddannelsens ledelses ansvar at udarbejde orienteringen, samt ansvar, at den bliver videreformidlet til bestyrelsen. Den endelige orientering skal godkendes af uddannelsesudvalgets formand. Dagsorden: Udvalgssekretæren er ansvarlig for dagsordner, som udarbejdes i samarbejde med og endeligt godkendes af udvalgsformanden Dagsordenener udsendes senest en uge inden mødetidspunkt Dagsordener lægges på Metropols hjemmeside (uddannelsesudvalgets side). Referat: Udvalgssekretæren har ansvaret for at der skrives beslutningsreferat Referater sendes til høring hos udvalgsmedlemmerne. Godkendte referater gøres tilgængelige på Metropols hjemmeside (uddannelsesudvalgets side). Udvalgssekretæren har ansvar for, at følgende for det pågældende udvalg er tilgængeligt på hjemmesiden: Godkendte referater og dagsordner Godkendte årsrapporter fra uddannelsesudvalget Opdateret medlemsoversigt, hvoraf det tydeligt skal fremgå, hvem der er udvalgets formand Gældende forretningsorden 2.2 Årlig skriftlig orientering fra uddannelsesudvalgene En gang om året udarbejder hvert uddannelsesudvalg en skriftlig orientering på ca. 3 sider vedr. de vigtigste ting i det forgangne år plus, hvad der ligger i pipelinen for det kommende år. Den skriftlige orientering indgår som materiale på det årlige møde med direktion og formandsskabet for bestyrelsen (se uddybning nedenfor) samt efterfølgende til den samlede bestyrelse i marts. Formålet er at styrke informationsflowet i ledelsesstrengen samt give direktionen og bestyrelsen et bedre samlet indblik i uddannelsesudvalgenes arbejde og bidrag til udvikling af uddannelserne. Denne skriftlige orientering skal både bruges hhv.: det årlige møde mellem bestyrelsens formandskab, direktionen og samtlige udvalgsformænd (Gensidig orientering) i oktober/november til et årligt skriftligt orienteringspunkt på bestyrelsens møde i marts. Den samlede årlige orientering fra alle uddannelsesudvalg bliver offentligt tilgængelig som bestyrelsesmateriale på uddannelsens egen side for uddannelsesudvalget offentliggøres uddannelsens udvalgs årlige orientering Referaterne og udvalgets årlige orientering til bestyrelsen/direktionen udgør en del af uddannelsernes årlige analyse i forbindelse med arbejdet med handleplanerne. 5

6 3.0 Øvrige møder 3.1 Årligt møde mellem formænd, formandsskabet og direktionen Bestyrelsens formandskab og direktionen afholder en gang årligt et møde med formændene for samtlige uddannelsesudvalg fx. kl Forud herfor har udvalgsformændene og uddannelsens ledelse udarbejdet årlig orientering til brug for dagsordenspunktet "Gensidig orientering" (og som på det førstkommende bestyrelsesmøde herefter skal på som samlet skriftlig orientering fra samtlige uddannelsesudvalg). Set up for dette møde er gensidig orientering (fra hhv. uddannelsesudvalg, direktion og bestyrelse) og drøftelse af et aktuelt tema, som direktionen og formandsskabet sætter på dagsorden. 3.2 Metropoldagen Alle uddannelsesudvalgsmedlemmer og hele bestyrelsen inviteres til at deltage i Metropoldagen (som typisk ligger i november). 4.0 Opfølgninger og tilbagemeldinger 4.1 Evaluering af uddannelsesudvalgene Min. én gang i løbet af den 4 årige udpegningsperiode foretager Ledelses- og Kommunikationssekretariatet (LKS) en evaluering af arbejdet i uddannelsesudvalgene 3. Såvel uddannelsesudvalgene som bestyrelsen orienteres om resultatet heraf inkl. evt. obs. punkter og det videre arbejde i forhold hertil. 4.2 Tilbagemelding til uddannelsesudvalgene & uddannelsesledelserne Dekanerne er ansvarlige for at give en tilbagemelding til institutcheferne fra det årlige møde med uddannelsesformændene Uddannelsens ledelse er ansvarlig for, at udvalgene får tilsendt bilag vedr. den årlige orientering fra samtlige uddannelsesudvalg og uddrag af referat fra bestyrelsens møde i marts vedrørende uddannelsesudvalgenes årlige orienteringer. 5.0 Bilag 1. Skabelon for årlig orientering 2. Vedtægt for Professionshøjskolen Metropol 3. Strategi Metropols kvalitetssikringspolitik og -strategi 3 Idet Metropol har udbudsretten til UC Diakonissestiftelsens to professionsbacheloruddannelser indgår deres uddannelsesudvalg i evalueringen. 6

Kommissorium for. Uddannelsesudvalg for grunduddannelser og tilknyttede efter- og videreuddannelser i Københavns Professionshøjskole

Kommissorium for. Uddannelsesudvalg for grunduddannelser og tilknyttede efter- og videreuddannelser i Københavns Professionshøjskole Kommissorium for Uddannelsesudvalg for grunduddannelser og tilknyttede efter- og videreuddannelser i Københavns Professionshøjskole Indhold Det formelle... 2 Uddannelsesudvalgene er rådgivende... 2 Medlemmer

Læs mere

Bestyrelsen inviterer derudover sædvanligvis alle uddannelsesudvalgene på UC Syddanmark til et årligt fælles møde i september.

Bestyrelsen inviterer derudover sædvanligvis alle uddannelsesudvalgene på UC Syddanmark til et årligt fælles møde i september. Dato 26.03.2019 Journal nr. 4-14-01-1/2018 Reference mkhv Forretningsorden Uddannelsesudvalget for professionsbacheloruddannelsen for Medie- og sonokommunikation og tilknyttede efter- og videreuddannelser

Læs mere

Koncept: Uddannelsesudvalgsarbejde i UCSJ

Koncept: Uddannelsesudvalgsarbejde i UCSJ Koncept: Uddannelsesudvalgsarbejde i UCSJ 1. februar 2014 Indhold 1. Formålet med UCSJs uddannelsesudvalg 2 2. Årsagen til et nyt koncept 2 3. Mødestruktur, indhold og arbejdsgange 3 3.1 Ordinære møder...

Læs mere

Forventninger, opgaver og retningslinjer - uddannelsesudvalg Professionshøjskolen Absalon

Forventninger, opgaver og retningslinjer - uddannelsesudvalg Professionshøjskolen Absalon Forventninger, opgaver og retningslinjer - uddannelsesudvalg Professionshøjskolen Absalon Indhold 1. Formål og opgaver... 2 2. Forventninger til medlemmer og output... 3 3. Møder - indhold og form... 4

Læs mere

Beslutning om udpegning til Metropols bestyrelse samt uddannelsesudvalg

Beslutning om udpegning til Metropols bestyrelse samt uddannelsesudvalg :\Ledelsessekretariatet\Bestyrelsen\Bestyrelsesmøder 2013\20131025\Bestyrelsesmøde\Bilag 10.1 Beslutning om udpegningsproces til bestyrelse og uddannelsesudvalg.docx Bilag 10.1 Dato 30. september 2013

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR UDDANNELSESUDVALG PÅ CPHBUSINESS

FORRETNINGSORDEN FOR UDDANNELSESUDVALG PÅ CPHBUSINESS FORRETNINGSORDEN FOR UDDANNELSESUDVALG PÅ CPHBUSINESS I henhold til 20 i bekendtgørelse af lov om erhvervsakademier og professionsbacheloruddannelser nr. 986 af 18/08/2017 samt 16 i vedtægt for Erhvervsakademiet

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR UDDANNELSESUDVALG PÅ CPHBUSINESS

FORRETNINGSORDEN FOR UDDANNELSESUDVALG PÅ CPHBUSINESS FORRETNINGSORDEN FOR UDDANNELSESUDVALG PÅ CPHBUSINESS Senest opdateret 7. marts 2017 I henhold til 20 i lov om ændring af lov om erhvervsakademier for videregående uddannelser nr. 1614 af 26/12/2013 samt

Læs mere

VIAs forventninger NOTAT

VIAs forventninger NOTAT NOTAT Forventningsafstemning mellem VIA University College og kommunaldirektørnetværket under KKR Midtjylland om de kommunale repræsentanter i uddannelsesudvalgene Indledning VIA og styregruppen for uddannelse

Læs mere

Rikke Maja Kromann (RMK), tlf , 1. Velkommen og præsentation v/gert Fosgerau... 2

Rikke Maja Kromann (RMK), tlf , 1. Velkommen og præsentation v/gert Fosgerau... 2 Dagsorden Mødedato: Torsdag den 18. november 2010 Starttidspunkt: Kl. 15:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Mødested: Mødelokale: University College Sjælland Slagelsevej 7, 4180 Sorø 2.sal Journalnummer: Deltagere:

Læs mere

Uddannelsesudvalget for Psykomotorikuddannelsen. Sted: Campus Aarhus N, Hedeager 2, 8200 Aarhus 2, lokale 35.26

Uddannelsesudvalget for Psykomotorikuddannelsen. Sted: Campus Aarhus N, Hedeager 2, 8200 Aarhus 2, lokale 35.26 Dagsorden Journalnr.: U0200-7-04-34-12 Ref.: LEFO Dato: 02-04-2014 Mødeforum: Uddannelsesudvalget for Psykomotorikuddannelsen Dato: 10. april 2014 Tid: Kl. 14.00-17.00 Sted: Campus Aarhus N, Hedeager 2,

Læs mere

Procedure for selvevaluering og udvikling af Aalborg Universitets uddannelser

Procedure for selvevaluering og udvikling af Aalborg Universitets uddannelser Ledelsessekretariatet www.kvalitetssikring.aau.dk Juni 2014 Sagsnr.: 2012-412-00017 Procedure for selvevaluering og udvikling af Aalborg Universitets uddannelser Baggrund Procedure for selvevaluering og

Læs mere

Velkommen! Fyraftensmøde for uddannelsesudvalgene, 4. september 2014

Velkommen! Fyraftensmøde for uddannelsesudvalgene, 4. september 2014 Velkommen! Fyraftensmøde for uddannelsesudvalgene, 4. september 2014 Velkommen Stort velkommen som medlemmer af UCSJ s uddannelsesudvalg for perioden 2014 2018. I dag er ekstraordinært møde grundet kompakt

Læs mere

Dagsorden. Dagsordenspunkter. Mødedato: Tirsdag den 21. september Starttidspunkt: Kl. 15:00. Sluttidspunkt: Kl. 17:00

Dagsorden. Dagsordenspunkter. Mødedato: Tirsdag den 21. september Starttidspunkt: Kl. 15:00. Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Dagsorden Mødedato: Tirsdag den 21. september 2010 Starttidspunkt: Kl. 15:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Mødested: Mødelokale: University College Sjælland Slagelsevej 7, 4180 Sorø Mødelokale 2. sal Journalnummer:

Læs mere

Revidering af sundhedsuddannelserne: Organisering og proces på Metropol forår 2016 udarbejdelse af studieordninger mv.

Revidering af sundhedsuddannelserne: Organisering og proces på Metropol forår 2016 udarbejdelse af studieordninger mv. :\Users\anwa\Desktop\Forårets proces 2016\Notat organisering og proces forår 2016.docx Ledelsessekretariatet Tagensvej 18 2200 København N Tlf. nr. 72 48 75 00 info@phmetropol.dk www.phmetropol.dk CVR.

Læs mere

Kvalitetssikringspolitik og kvalitetssikringsstrategi for Professionshøjskolen UCC

Kvalitetssikringspolitik og kvalitetssikringsstrategi for Professionshøjskolen UCC Kvalitetssikringspolitik og kvalitetssikringsstrategi for Professionshøjskolen UCC 10. november 2016 1 Indledning Kvalitetssikringspolitik og -strategi for Professionshøjskolen UCC har til formål at tydeliggøre

Læs mere

Uddannelsesudvalgsmøde Ergoterapeutuddannelsen

Uddannelsesudvalgsmøde Ergoterapeutuddannelsen Dato & tid 15. september 2016 kl. 15-17 Referent Afbud Deltagere Christina Wind Jette Bay, Birgitte G. Jepsen, Malene Alexandrowiz, Maria Haak, Marie- Louise Reitov Røhl, Cecilie von Bülow, Lasse Winther

Læs mere

Henvendelse vedr. udfasning af Global Nutrition and Health

Henvendelse vedr. udfasning af Global Nutrition and Health 20190328 Bilag 11.1. INDSTILLING Henvendelse vedr. udfasning af Global Nutrition and Health Til orientering Københavns Professionshøjskole 21. marts 2019 Indstilling Det indstilles, at bestyrelsen tager

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen for Københavns Professionshøjskole

Forretningsorden for bestyrelsen for Københavns Professionshøjskole Forretningsorden for bestyrelsen for Københavns Professionshøjskole 18. juni 2018 Københavns Professionshøjskole www.kp.dk I medfør af 14 i Vedtægt for Københavns Professionshøjskole fastsættes følgende

Læs mere

Rikke Maja Kromann (RMK), tlf , 1. Velkommen og præsentation v/karen-lisbet Jacobsen... 2

Rikke Maja Kromann (RMK), tlf , 1. Velkommen og præsentation v/karen-lisbet Jacobsen... 2 Dagsorden Mødedato: Onsdag den 15. september 2010 Starttidspunkt: Kl. 15:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Mødested: Mødelokale: University College Sjælland Slagelsevej 7, 4180 Sorø Mødelokale 2. sal Journalnummer:

Læs mere

Evaluering af Metropols uddannelsesudvalg blandt udvalgsmedlemmer Uddannelsesudvalg for katastrofe- og risikomanageruddannelsen

Evaluering af Metropols uddannelsesudvalg blandt udvalgsmedlemmer Uddannelsesudvalg for katastrofe- og risikomanageruddannelsen Evaluering af Metropols uddannelsesudvalg blandt udvalgsmedlemmer 2016 Uddannelsesudvalg for katastrofe- og risikomanageruddannelsen Kolofon Dato 11. marts 2016 Professionshøjskolen Metropol Ledelses-

Læs mere

Aftale om opfølgning på evalueringen af erhvervsakademistrukturen

Aftale om opfølgning på evalueringen af erhvervsakademistrukturen Den 4. juni 2013 AFTALETEKST Aftale om opfølgning på evalueringen af erhvervsakademistrukturen Regeringen (Socialdemokraterne, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti) og Venstre, Det Konservative

Læs mere

LOV nr 1614 af 26/12/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 24. januar Styrelsen for Videregående Uddannelser, j.nr. 13/030083

LOV nr 1614 af 26/12/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 24. januar Styrelsen for Videregående Uddannelser, j.nr. 13/030083 LOV nr 1614 af 26/12/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 24. januar 2017 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser,

Læs mere

Mødevirksomhed mellem Kliniske uddannelsessteder på Fyn og Sygeplejerskeuddannelsen Svendborg og Odense

Mødevirksomhed mellem Kliniske uddannelsessteder på Fyn og Sygeplejerskeuddannelsen Svendborg og Odense Mødevirksomhed mellem Kliniske uddannelsessteder på Fyn og Sygeplejerskeuddannelsen Svendborg og Odense University College Lillebaelt 1 Formålet med den beskrevne mødevirksomhed er, at den skal afspejle

Læs mere

Kl. 13: Fælles uddannelsesudvalgsmøde. Kl. 14: Uddannelsesspecifikt uddannelsesudvalgsmøde. Slagelsevej 70-74, 4180 Sorø

Kl. 13: Fælles uddannelsesudvalgsmøde. Kl. 14: Uddannelsesspecifikt uddannelsesudvalgsmøde. Slagelsevej 70-74, 4180 Sorø Dagsorden Mødedato: Mandag den 21.januar 2013 Starttidspunkt: Sluttidspunkt: Mødested: Mødelokale: Deltagere: Afbud: Kl. 13:00-14.00 Fælles uddannelsesudvalgsmøde Kl. 14:00-16.00 Uddannelsesspecifikt uddannelsesudvalgsmøde

Læs mere

Bilag Evaluering af Metropols bestyrelsesarbejde

Bilag Evaluering af Metropols bestyrelsesarbejde Bilag 9.2 20171211 Evaluering af Metropols bestyrelsesarbejde 2016-17 Evaluering af Metropols bestyrelsesarbejde 2016-2017 I det følgende præsenteres resultaterne af evaluering af Professionshøjskolen

Læs mere

Slagelsevej 70-74, 4180 Sorø

Slagelsevej 70-74, 4180 Sorø Dagsorden Mødedato: Fredag den 11. april 2014 Starttidspunkt: Kl. 13:30 Sluttidspunkt: Kl. 16:00 Mødested: Mødelokale: Deltagere: Ankerhus Slagelsevej 70-74, 4180 Sorø E010 Uddannelsesudvalg for Ernæring

Læs mere

INDKALDELSE/ REFERAT GODKENDT. Punkt 1. Godkendelse af dagsorden (5 min) Gør tanke til handling VIA University College

INDKALDELSE/ REFERAT GODKENDT. Punkt 1. Godkendelse af dagsorden (5 min) Gør tanke til handling VIA University College Gør tanke til handling VIA University College Uddannelsesudvalget for Bioanalytikeruddannelsen GODKENDT Sted: VIA University College Hedeager 2, lokale 32.30 8200 Aarhus N Mødedato: Den 16. september 2014

Læs mere

Slagelsevej 70-74, 4180 Sorø. Nanna Ferslev (naf) (NAF), tlf , 1. Godkendelse af dagsorden... 2

Slagelsevej 70-74, 4180 Sorø. Nanna Ferslev (naf) (NAF), tlf , 1. Godkendelse af dagsorden... 2 Dagsorden Mødedato: Tirsdag den 29. marts 2016 Starttidspunkt: Kl. 15:00 Sluttidspunkt: Kl. 19:00 Mødested: Ankerhus Slagelsevej 70-74, 4180 Sorø Mødelokale: D 0.21 Deltagere: Mødesekretær: Bestyrelsen

Læs mere

Kl. 17:00 OBS: Der serveres gløgg efter mødet. Nanna Ferslev (NAF), tlf. 7248 1060, naf@ucsj.dk. 1. Godkendelse af dagsorden... 2

Kl. 17:00 OBS: Der serveres gløgg efter mødet. Nanna Ferslev (NAF), tlf. 7248 1060, naf@ucsj.dk. 1. Godkendelse af dagsorden... 2 Dagsorden Mødedato: Tirsdag den 20. december 2011 Starttidspunkt: Kl. 14:00 Sluttidspunkt: Mødested: Mødelokale: Kl. 17:00 OBS: Der serveres gløgg efter mødet. University College Sjælland Slagelsevej 7,

Læs mere

Beslutning Metropols reviderede kvalitetssikringspolitik og -strategi

Beslutning Metropols reviderede kvalitetssikringspolitik og -strategi Bilag 4.1 20150618 Ledelsessekretariatet Tagensvej 18 2200 København N Tlf. nr. 72 48 75 00 info@phmetropol.dk www.phmetropol.dk CVR. 3089 1732 Dato 27. maj 2015. Initialer Sabo Beslutning Metropols reviderede

Læs mere

Mødevirksomhed mellem Kliniske uddannelsessteder på Fyn og Sygeplejerskeuddannelsen Svendborg og Odense

Mødevirksomhed mellem Kliniske uddannelsessteder på Fyn og Sygeplejerskeuddannelsen Svendborg og Odense Mødevirksomhed mellem Kliniske uddannelsessteder på Fyn og Sygeplejerskeuddannelsen Svendborg og Odense University College Lillebaelt 1 TS-dok.nr. 343531 13. januar 2014 Formålet med den beskrevne mødevirksomhed

Læs mere

Kommissorium for vederlagsudvalget i Nykredit A/S og Nykredit Realkredit A/S

Kommissorium for vederlagsudvalget i Nykredit A/S og Nykredit Realkredit A/S Kommissorium for vederlagsudvalget i Nykredit A/S og Nykredit Realkredit A/S 1. Formål 1.1 I henhold til anbefalingerne for god selskabsledelse og lov om finansiel virksomhed har Nykredit A/S og Nykredit

Læs mere

Kl. 13:00-14:00 Fællesmøde se særskilt dagsorden Kl. 14:00-16:00 Uddannelsesudvalgsmøde. Slagelsevej 70-74, 4180 Sorø

Kl. 13:00-14:00 Fællesmøde se særskilt dagsorden Kl. 14:00-16:00 Uddannelsesudvalgsmøde. Slagelsevej 70-74, 4180 Sorø Referat Mødedato: Torsdag den 31. oktober 2013 Starttidspunkt: Kl. 13:00-14:00 Fællesmøde se særskilt dagsorden Kl. 14:00-16:00 Uddannelsesudvalgsmøde Sluttidspunkt: Kl. 16:00 Mødested: Mødelokale: Deltagere:

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen for Professionshøjskolen Metropol

Forretningsorden for bestyrelsen for Professionshøjskolen Metropol 6.2 Forretningsorden for bestyrelsen for Professionshøjskolen Metropol 16. juni 2010 I henhold til 14 i Vedtægt for Professionshøjskolen Metropol fastsættes herved følgende forretningsorden for professionshøjskolens

Læs mere

Samarbejdsstruktur med praksis på SOSU området pr. 1/7 2015

Samarbejdsstruktur med praksis på SOSU området pr. 1/7 2015 Samarbejdsstruktur med praksis på SOSU området pr. 1/7 2015 Social- og Sundhedsskolens øverste organ er bestyrelsen, som er ansvarlig for skolens drift, økonomi og organisation. Bestyrelsens medlemmer

Læs mere

Vedtægt for Erhvervsakademi Sjælland

Vedtægt for Erhvervsakademi Sjælland Vedtægt for Erhvervsakademi Sjælland Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Erhvervsakademi Sjælland er en selvstændig institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Køge Kommune i Region

Læs mere

Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015

Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015 Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015 DENNE FORRETNINGSORDEN Forretningsorden 1. Landsstyrelsen (LS) fastsætter selv sin interne forretningsorden jf. vedtægterne. Forretningsordenen

Læs mere

Procedure for selvevaluering og udvikling af uddannelser

Procedure for selvevaluering og udvikling af uddannelser Strategi og Kvalitet Email: kvalitet@adm.aau.dk www.kvalitetssikring.aau.dk September 2013 (revideret juni/dec.2014, april/sep.2015, dec. 2016, okt. 2018) Sagsnr.: 2018-412-01052 Procedure for selvevaluering

Læs mere

Ankerhus Slagelsevej 70-74, 4180 Sorø. Uddannelsesudvalg for Bioanalytikeruddannelsen. 1. Velkomst og godkendelse af dagsorden...

Ankerhus Slagelsevej 70-74, 4180 Sorø. Uddannelsesudvalg for Bioanalytikeruddannelsen. 1. Velkomst og godkendelse af dagsorden... Dagsorden Mødedato: Torsdag den 31. oktober 2013 Starttidspunkt: Kl. 13:00 Sluttidspunkt: Kl. 16:00 Mødested: Ankerhus Slagelsevej 70-74, 4180 Sorø Mødelokale: Deltagere: Uddannelsesudvalg for Bioanalytikeruddannelsen

Læs mere

Slagelsevej 70-74, 4180 Sorø. Uddannelsesudvalg for Bioanalytikeruddannelsen. Kim Brixen, Lisbeth Mortensen, Karsten Asmussen

Slagelsevej 70-74, 4180 Sorø. Uddannelsesudvalg for Bioanalytikeruddannelsen. Kim Brixen, Lisbeth Mortensen, Karsten Asmussen Dagsorden Mødedato: Mandag den 21. januar 2013 Starttidspunkt: Kl. 13:00 Sluttidspunkt: Kl. 16:00 Mødested: Mødelokale: Deltagere: Afbud: Mødesekretær: Ankerhus Slagelsevej 70-74, 4180 Sorø D004 Uddannelsesudvalg

Læs mere

Referat møde i uddannelsesudvalget for socialrådgiveruddannelsen

Referat møde i uddannelsesudvalget for socialrådgiveruddannelsen Referat møde i uddannelsesudvalget for socialrådgiveruddannelsen Professionshøjskolen Absalon Mødedato: 5. oktober 2017 Starttidspunkt: Kl. 14.00 Sluttidspunkt: Kl. 16.00 Mødested: Lokale: B1.14 Deltagere:

Læs mere

Dagsorden møde i uddannelsesudvalget for socialrådgiverudannelsen

Dagsorden møde i uddannelsesudvalget for socialrådgiverudannelsen Dagsorden møde i uddannelsesudvalget for socialrådgiverudannelsen Professionshøjskolen Absalon Mødedato: 5. oktober 2017 Starttidspunkt: Kl. 14.00 Sluttidspunkt: Kl. 16.00 Mødested: Lokale: B1.14 Deltagere:

Læs mere

Ernærings- og sundhedsuddannelsen Ankerhus Slagelsevej 70-74, 4180 Sorø. Uddannelsesudvalg for ernæring og sundhedsuddannelsen

Ernærings- og sundhedsuddannelsen Ankerhus Slagelsevej 70-74, 4180 Sorø. Uddannelsesudvalg for ernæring og sundhedsuddannelsen Dagsorden Mødedato: Mandag den 13. september 2010 Starttidspunkt: Kl. 14:00 Sluttidspunkt: Kl. 16:00 Mødested: Mødelokale: Campus Slagelse Ernærings- og sundhedsuddannelsen Ankerhus Slagelsevej 70-74,

Læs mere

Vedtaget 24. august 2015

Vedtaget 24. august 2015 forretningsorden Vedtaget 24. august 2015 Emne Forretningsorden for fsb s bestyrelse 1. Bestyrelsens ansvar Organisationsbestyrelsen har den overordnede ledelse af boligorganisationens anliggender og skal

Læs mere

1. Velkomst og godkendelse af dagsorden... 2. 2. Opfølgning på drøftelse på den fælles del af mødet i dag... 3. 3. Indhold og profil...

1. Velkomst og godkendelse af dagsorden... 2. 2. Opfølgning på drøftelse på den fælles del af mødet i dag... 3. 3. Indhold og profil... Dagsorden Mødedato: Onsdag den 24. april 2013 Starttidspunkt: Kl. 14:00 Sluttidspunkt: Kl. 16:00 Mødested: UCSJ, Campus Roskilde, Trekroner Forskerpark 4, 4000 Roskilde Mødelokale: A2.16 Deltagere: Afbud:

Læs mere

Bestyrelsens Forretningsorden Greve Fodbold

Bestyrelsens Forretningsorden Greve Fodbold Greve Fodbold Bestyrelsens Forretningsorden Bestyrelsens Forretningsorden Greve Fodbold 1. Formål 1.1 Nærværende forretningsorden fastlægger rammerne for Greve Fodbolds bestyrelses ageren under iagttagelse

Læs mere

Strategisk Ledermøde. Hanne har medarbejdermøde 25.2. Punkter på mødet. 1. Dagsorden Til godkendelse. Til godkendelse

Strategisk Ledermøde. Hanne har medarbejdermøde 25.2. Punkter på mødet. 1. Dagsorden Til godkendelse. Til godkendelse Strategisk Ledermøde Mødedato: D. 24. februar 2015 Starttidspunkt: kl. 12.30 Sluttidspunkt: kl. 15.30 Mødested: Asylgade Mødelokale: Jørgens kontor Journalnummer: 7000-1862-2013 Deltagere: Jørgen Hansen,

Læs mere

Uddannelsesudvalg - Sygeplejerskeuddannelsen Dagsorden

Uddannelsesudvalg - Sygeplejerskeuddannelsen Dagsorden Uddannelsesudvalg - Sygeplejerskeuddannelsen Dagsorden Mødedato: Tirsdag den 11. september 2018 Starttidspunkt: Kl. 14 Sluttidspunkt: Kl. 16 Mødested: Lokale: Deltagere: Mødeleder Mødesekretær: Professionshøjskolen

Læs mere

Ankerhus, Sorø, Slagelsevej 70-74, 4180 Sorø

Ankerhus, Sorø, Slagelsevej 70-74, 4180 Sorø Dagsorden Mødedato: 11. april 2014 Starttidspunkt: Kl. 10.00 Sluttidspunkt: Kl. 15.30 Mødested: Mødelokale: Ankerhus, Sorø, Slagelsevej 70-74, 4180 Sorø Søpavillionen, bygning B Deltagere: Uddannelsesudvalg

Læs mere

Slagelsevej 70-74, 4180 Sorø. Uddannelsesudvalg for Bioanalytikeruddannelsen. 1. Velkomst, præsentation og godkendelse af dagsorden...

Slagelsevej 70-74, 4180 Sorø. Uddannelsesudvalg for Bioanalytikeruddannelsen. 1. Velkomst, præsentation og godkendelse af dagsorden... Referat Mødedato: Onsdag 22. oktober 2014 Starttidspunkt: Kl. 13:00 Sluttidspunkt: Kl. 15:00 Mødested: Ankerhus Slagelsevej 70-74, 4180 Sorø Mødelokale: A1.04 Deltagere: Uddannelsesudvalg for Bioanalytikeruddannelsen

Læs mere

Uddannelsesudvalg. EVOPTU Events, oplevelser og turisme 5. november 2018

Uddannelsesudvalg. EVOPTU Events, oplevelser og turisme 5. november 2018 Uddannelsesudvalg EVOPTU Events, oplevelser og turisme 5. november 2018 Dagsorden 1. Kort præsentationsrunde Alle medlemmer om bordet giver en kort præsentation. 2. Konstituering I standardforretningsordenen

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen for den selvejende institution U/Nord

Forretningsorden for bestyrelsen for den selvejende institution U/Nord Forretningsorden for bestyrelsen for den selvejende institution Iht. 14 i Vedtægt for den selvejende institution af 1. januar 2019 er følgende forretningsorden fastsat: 1. Bestyrelsens konstituering 1.1.

Læs mere

Dagsorden Pædagoguddannelsens uddannelsesudvalgsmøde

Dagsorden Pædagoguddannelsens uddannelsesudvalgsmøde Dagsorden Pædagoguddannelsens uddannelsesudvalgsmøde Mødedato: Starttidspunkt: 11. april Kl. 13.30: pædagoguddannelsens uddannelsesudvalgsmøde Sluttidspunkt: Kl. 16:00 Mødested: Mødelokale: Deltagere:

Læs mere

Hovedbestyrelsen (herefter HB) agerer i henhold til følgende forretningsorden:

Hovedbestyrelsen (herefter HB) agerer i henhold til følgende forretningsorden: Vedtaget d. 22. november 2014 Forretningsorden for CISV Danmarks Hovedbestyrelse CISV Danmark er etableret som en selvstændig organisation i Danmark. CISV Danmark er tilsluttet CISV International og agerer

Læs mere

Uddannelsesudvalg Sundhedsuddannelserne

Uddannelsesudvalg Sundhedsuddannelserne Uddannelsesudvalg Sundhedsuddannelserne Dekan Professionshøjskolen Metropol Professionshøjskolen Metropol har 1.000 ansatte og 10.000 studerende. Vi uddanner blandt andet: Sygeplejersker og jordemødre

Læs mere

Referat monofagligt møde i uddannelsesudvalget for pædagoguddannelsen

Referat monofagligt møde i uddannelsesudvalget for pædagoguddannelsen Referat monofagligt møde i uddannelsesudvalget for pædagoguddannelsen Mødedato: 5. oktober 2017 Starttidspunkt: Kl. 14.00 Sluttidspunkt: Kl. 16.00 Mødested: Lokale: B1.06 Deltagere: Campus Roskilde, Trekroner

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR LANDSSTYRELSEN I UNGDOMMENS RØDE KORS 2015/2016

FORRETNINGSORDEN FOR LANDSSTYRELSEN I UNGDOMMENS RØDE KORS 2015/2016 FORRETNINGSORDEN FOR LANDSSTYRELSEN I UNGDOMMENS RØDE KORS 2015/2016 DENNE FORRETNINGSORDEN Forretningsorden 1. Landsstyrelsen (LS) fastsætter selv sin interne forretningsorden jf. vedtægterne. Forretningsordenen

Læs mere

FORRETNINGSORDEN. Bestyrelsen for Professionshøjskolen UCC

FORRETNINGSORDEN. Bestyrelsen for Professionshøjskolen UCC FORRETNINGSORDEN Bestyrelsen for Professionshøjskolen UCC FORRETNINGSORDEN Bestyrelsen for Professionshøjskolen UCC Forretningsorden for Professionshøjskolen UCC's bestyrelse I medfør af 14 i vedtægt for

Læs mere

Ankerhus Slagelsevej 70 74, 4180 Sorø 1. VELKOMST, PRÆSENTATION OG GODKENDELSE AF DAGSORDEN 2 2. KONSTITUERING, HERUNDER VALG AF FORMAND 3

Ankerhus Slagelsevej 70 74, 4180 Sorø 1. VELKOMST, PRÆSENTATION OG GODKENDELSE AF DAGSORDEN 2 2. KONSTITUERING, HERUNDER VALG AF FORMAND 3 Dagsorden Mødedato: Mandag den 5. januar Starttidspunkt: Kl. 13:00 Sluttidspunkt: Kl. 16:00 Mødested: Ankerhus Slagelsevej 70 74, 4180 Sorø Mødelokale: Deltagere: Uddannelsesudvalg for Leisure Management

Læs mere

Uddannelsesevaluering på Arts

Uddannelsesevaluering på Arts Notat Uddannelsesevaluering på Arts Som en del af kvalitetssikringsarbejdet gennemføres såvel uddannelsesevalueringer som årlige statusser. Formålet med uddannelsesevalueringen er at identificere indsatsområder

Læs mere

Forretningsorden for URK s landsstyrelse

Forretningsorden for URK s landsstyrelse Forretningsorden for URK s landsstyrelse 2011-2012 DENNE FORRETNINGSORDEN Forretningsorden 1. Landsstyrelsen (LS) fastsætter selv sin interne forretningsorden jf. vedtægterne. Forretningsordenen er på

Læs mere

Bioanalytikeruddannelsens Uddannelsesudvalgsmøde

Bioanalytikeruddannelsens Uddannelsesudvalgsmøde Dato & tid 28. september 2016 Referent Trine Stampe Afbud Mette Bille, Annette Dreyer, Lene Ørnstrup, Majbritt Wagner- Eckert, Susanne Wahl, Anette Kjeldal Lausten, Andreas Gustavussen Deltagere Henrik

Læs mere

Forretningsorden for Akademisk Råd ved Det Samfundsvidenskabelige Fakultet på Københavns Universitet

Forretningsorden for Akademisk Råd ved Det Samfundsvidenskabelige Fakultet på Københavns Universitet Forretningsorden for Akademisk Råd ved Det Samfundsvidenskabelige Fakultet på Københavns Universitet I henhold til 22, stk.6, i vedtægten for Københavns universitet, fastsætter Akademisk Råd ved Det Samfundsvidenskabelige

Læs mere

Samarbejde mellem Sygeplejerskeuddannelsen og kliniske undervisningssteder. Tillæg til studieordning. Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens

Samarbejde mellem Sygeplejerskeuddannelsen og kliniske undervisningssteder. Tillæg til studieordning. Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens Samarbejde mellem Sygeplejerskeuddannelsen og kliniske undervisningssteder Tillæg til studieordning Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens VIA University College Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens Udarbejdet

Læs mere

Stk. 2 Centerrådet kan udpege tilforordnede til at deltage i rådets møder uden stemmeret.

Stk. 2 Centerrådet kan udpege tilforordnede til at deltage i rådets møder uden stemmeret. Forretningsorden for Centerrådet 1 Sammensætning: Centerrådet sammensættes af et bestyrelsesmedlem fra hver udbyder af arbejdsmarkedsuddannelser og et fra hvert VUC, som har hjemsted i VEU-centrets geografiske

Læs mere

Opsamling på gruppedrøftelser på seminaret for bestyrelse og talsmænd for Metropols uddannelsesudvalg

Opsamling på gruppedrøftelser på seminaret for bestyrelse og talsmænd for Metropols uddannelsesudvalg Dato 29. oktober 2012 Initialer Opsamling på gruppedrøftelser på seminaret for bestyrelse og talsmænd for Metropols uddannelsesudvalg 1.0 Tema: Integration af praksis Omdrejningspunktet for seminaret mellem

Læs mere

F O R R E T N I N G S O R D E N. for. Det Juridiske Fagstudienævn

F O R R E T N I N G S O R D E N. for. Det Juridiske Fagstudienævn F O R R E T N I N G S O R D E N for Det Juridiske Fagstudienævn Udarbejdet inden for rammerne af den standardforretningsorden for studienævn, som rektor har fastsat, jf. vedtægt for Aarhus Universitet

Læs mere

Procedure for Uddannelsesevalueringer

Procedure for Uddannelsesevalueringer D E T S U N D H E D S V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET Procedure for Uddannelsesevalueringer Procedureansvarlig sektion Formål Resume af proceduren Orientering

Læs mere

Bilag Evaluering af Metropols bestyrelsesarbejde

Bilag Evaluering af Metropols bestyrelsesarbejde Bilag 8.2 20161212 Evaluering af Metropols bestyrelsesarbejde 2015-16 Evaluering af Metropols bestyrelsesarbejde 2015-2016 I det følgende præsenteres resultaterne af evaluering af Professionshøjskolen

Læs mere

Forretningsorden for Handicaprådet

Forretningsorden for Handicaprådet Forretningsorden for Handicaprådet Valgperioden 2014-2017 I medfør af retssikkerhedsloven 37 a har Byrådet i Silkeborg Kommune nedsat et Handicapråd og i henhold til retssikkerhedsbekendtgørelsen 29 har

Læs mere

Forretningsorden for Espergærde gymnasium og HF s bestyrelse

Forretningsorden for Espergærde gymnasium og HF s bestyrelse Forretningsorden for Espergærde gymnasium og HF s bestyrelse Denne forretningsorden er fastsat i medfør af 18 i lov nr. 880 af 8.8 2011 om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse

Læs mere

Undersøgelse af arbejdet i uddannelsesudvalg 2015

Undersøgelse af arbejdet i uddannelsesudvalg 2015 NOTAT 15-0580 - BORA - 29.10.2015 KONTAKT: Bodil Rasmussen - BORA@FTF.DK - TLF: 33 36 8869 Undersøgelse af arbejdet i uddannelsesudvalg 2015 FTF gennemførte i foråret 2015 en undersøgelse af arbejdet i

Læs mere

Slagelsevej 70-74, 4180 Sorø. 1. Velkomst og godkendelse af dagsorden... 2

Slagelsevej 70-74, 4180 Sorø. 1. Velkomst og godkendelse af dagsorden... 2 Dagsorden Mødedato: Tirsdag den 23. oktober 2012 Starttidspunkt: Kl. 13:00 Sluttidspunkt: Kl. 16:00 Mødested: Mødelokale: Deltagere: Afbud: Mødesekretær: Ankerhus Slagelsevej 70-74, 4180 Sorø følger Uddannelsesudvalg

Læs mere

Kommissorium for nomineringsudvalget i Sparekassen Vendsyssel

Kommissorium for nomineringsudvalget i Sparekassen Vendsyssel Kommissorium for nomineringsudvalget i Sparekassen Vendsyssel 1. Konstituering og formål 1.1. I henhold til lov om finansiel virksomhed 80 a og bestyrelsens forretningsorden har bestyrelsen nedsat et udvalg

Læs mere

Kommissorium for Vederlagsudvalget (Aflønningsudvalg) i Danske Andelskassers Bank A/S

Kommissorium for Vederlagsudvalget (Aflønningsudvalg) i Danske Andelskassers Bank A/S Baneskellet 1 Hammershøj 8830 Tjele Telefon 8799 3000 CVR-nr. 31843219 J.nr. 12257f Kommissorium for Vederlagsudvalget (Aflønningsudvalg) i Danske Andelskassers Bank A/S 1 Konstituering og formål 1.1 I

Læs mere

Kommissorium for Lokalstrategiudvalg - bæredygtighed

Kommissorium for Lokalstrategiudvalg - bæredygtighed Baneskellet 1 Hammershøj 8830 Tjele Telefon 8799 3000 CVR-nr. 31843219 J.nr. 84-12696a Kommissorium for Lokalstrategiudvalg - bæredygtighed 1 Formål 1.1 I henhold til bestyrelsens forretningsorden pkt.

Læs mere

Referat af uddannelsesudvalgsmøde

Referat af uddannelsesudvalgsmøde Referat af uddannelsesudvalgsmøde Godkendt 11/2-2014 Mødedato: Tirsdag den 28. januar 2014 Starttidspunkt: Kl. 14:00 Sluttidspunkt: Kl. 16:00 Mødested: Ankerhus Slagelsevej 70-74, 4180 Sorø Mødelokale:

Læs mere

Forretningsorden for Virum gymnasiums bestyrelse

Forretningsorden for Virum gymnasiums bestyrelse Forretningsorden for Virum gymnasiums bestyrelse Denne forretningsorden er fastsat i medfør af lovbekendtgørelse nr. 1143 af 23. oktober 2017, med de ændringer, der følger af lov nr. 65 af 30. januar 2018

Læs mere

Medlemstallet er fastsat af dekanen under hensyntagen til den uddannelsesfaglige bredde, som studienævnet dækker.

Medlemstallet er fastsat af dekanen under hensyntagen til den uddannelsesfaglige bredde, som studienævnet dækker. UNIVERSITET Standardforretningsorden for studienævn Standardforretningsorden af 29. oktober 2012 for studienævn Journalnummer: 60354 F O R R E T N I N G S O R D E N For Uddannelsen til klinisk tandtekniker

Læs mere

På bestyrelsens første møde vælges en formand og en næstformand efter bestemmelsen i vedtægtens 12.

På bestyrelsens første møde vælges en formand og en næstformand efter bestemmelsen i vedtægtens 12. Forretningsorden for bestyrelsen for University College Sjælland I henhold til bekendtgørelse af lov om professionshøjskoler for videregående uddannelse nr. 215 af 27. februar 2013 og vedtægt for Professionshøjskolen

Læs mere

Det regionale Arbejdsmarkedsråd Bornholm RAR-møde onsdag den 13. februar 2019 mødematerialet er fortroligt, indtil mødet er afholdt

Det regionale Arbejdsmarkedsråd Bornholm RAR-møde onsdag den 13. februar 2019 mødematerialet er fortroligt, indtil mødet er afholdt Møde i Arbejdsmarkedsrådet, onsdag den 13. februar 2019 kl. 12.00-15.00 Mødet afholdes Paradisvej 3, 3700 Rønne DAGSORDEN 1. Godkendelse af dagsorden 2. af møde i RAR den 26. september 2018 Punkter til

Læs mere

Nanna Ferslev (NAF), tlf , 1. Velkomst, præsentation og valg af mødeleder... 2

Nanna Ferslev (NAF), tlf , 1. Velkomst, præsentation og valg af mødeleder... 2 Dagsorden Mødedato: Mandag den 29. marts 2010 Starttidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:00 Mødested: Mødelokale: University College Sjælland Slagelsevej 7, 4180 Sorø Mødelokalet 2. sal Journalnummer:

Læs mere

Forretningsorden for Virum gymnasiums bestyrelse

Forretningsorden for Virum gymnasiums bestyrelse Forretningsorden for Virum gymnasiums bestyrelse Denne forretningsorden er fastsat i medfør af 18 i lov nr. 880 af 8.8 2011 om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse samt

Læs mere

Referat fra møde i uddannelsesudvalget på Læreruddannelsen 28. september 2016

Referat fra møde i uddannelsesudvalget på Læreruddannelsen 28. september 2016 Dato & tid 28.9.16 kl. 14-16 Referent Afbud Deltagere Lene Musiat Kristine Falgaard, Inger Andersen, Sofie Wilken Bovien Jensenius, Thit Fabrin Ditzel, Gorm Bagger Andersen, Peter Rene Christensen, Ane

Læs mere

Dagsorden monofagligt møde i uddannelsesudvalget

Dagsorden monofagligt møde i uddannelsesudvalget Dagsorden monofagligt møde i uddannelsesudvalget Mødedato: Onsdag d. 10. maj 2017 Starttidspunkt: Fællesmøde kl. 13.00 14.00 Monofagligt møde kl. 14.00-16.00 Mødested: Mødelokale: Deltagere: Campus Roskilde

Læs mere

Starttidspunkt: Kl. 19:00 OBS: Husk introduction til Ipads kl. 18. Nanna Ferslev (naf), tlf ,

Starttidspunkt: Kl. 19:00 OBS: Husk introduction til Ipads kl. 18. Nanna Ferslev (naf), tlf , Dagsorden Mødedato: Onsdag den 30. april 2014 Starttidspunkt: Kl. 19:00 OBS: Husk introduction til Ipads kl. 18 Sluttidspunkt: Kl. 21:00 Mødested: Mødelokale: University College Sjælland Slagelsevej 7,

Læs mere

Kommissorium for Nomineringsudvalget i Danske Andelskassers Bank A/S

Kommissorium for Nomineringsudvalget i Danske Andelskassers Bank A/S Baneskellet 1 Hammershøj 8830 Tjele Telefon 8799 3000 CVR-nr. 31843219 J.nr. 84-12264f Kommissorium for Nomineringsudvalget i Danske Andelskassers Bank A/S 1 Konstituering og formål 1.1 I henhold til bestyrelsens

Læs mere

Kommissorier for ledelsesfora

Kommissorier for ledelsesfora Notat Kommissorier for ledelsesfora Ramme for ledelsesorganisationen Dato: 18. marts 2019 Sags nr.: 00.15.00-A00-37-13 Sagsbehandler: SFZ Albertslund er kendt for en stor grad af borgerdeltagelse i den

Læs mere

Mirjam Gork-Jensen (MGJ), tlf , 1. Velkomst og godkendelse af dagsorden... 2

Mirjam Gork-Jensen (MGJ), tlf , 1. Velkomst og godkendelse af dagsorden... 2 Dagsorden Mødedato: Tirsdag den 13. december 2011 Starttidspunkt: Kl. 9:00 Sluttidspunkt: Kl. 10:45 Mødested: Mødelokale: Campus Næstved Ergoterapeutuddannelsen Parkvej 190, 4700 Næstved AO2 Journalnummer:

Læs mere

1 Velkomst, præsentation og valg af mødeleder Godkendelse af dagsorden Beslutning om konstituering... 4

1 Velkomst, præsentation og valg af mødeleder Godkendelse af dagsorden Beslutning om konstituering... 4 Dagsorden Mødedato: Starttidspunkt: Sluttidspunkt: Mødested: Lokale: Deltagere: Mødesekretær: Mandag den 30. april 2018 Kl. 14.00 Kl. 16.00 Professionshøjskolen Absalon Slagelsevej 70-74, 4180 Sorø D 021

Læs mere

Forretningsorden for Dansk Golf Union s bestyrelse (BS) og Dansk Golf Union s forretningsudvalg (FU)

Forretningsorden for Dansk Golf Union s bestyrelse (BS) og Dansk Golf Union s forretningsudvalg (FU) Forretningsorden for Dansk Golf Union s bestyrelse (BS) og Dansk Golf Union s forretningsudvalg (FU) Dansk Golf Union Idrættens Hus Brøndby Stadion 20 2605 Brøndby Telefon 43 26 27 00 - Fax 43 26 27 01

Læs mere

Fællesmødet: lokale D014, Monofagligtmøde: Lokaleoversigt fremsendes sammen med dagsorden for fællesmødet.

Fællesmødet: lokale D014, Monofagligtmøde: Lokaleoversigt fremsendes sammen med dagsorden for fællesmødet. Referat Mødedato: Tirsdag den 4. oktober 2016 Starttidspunkt: Monofagligt møde Kl. 14.00 16.00 Fællesmødet er fra kl. 13.00 14.00 Mødested: Ankerhus, Slagelsevej 70-74. 4180 Sorø - Lokale D014 Mødelokale:

Læs mere

Ergoterapeutuddannelsen Parkvej 190, 4700 Næstved. Uddannelsesudvalg for ergoterapeutuddannelsen. Tomas Bech Madsen (TBM), tlf ,

Ergoterapeutuddannelsen Parkvej 190, 4700 Næstved. Uddannelsesudvalg for ergoterapeutuddannelsen. Tomas Bech Madsen (TBM), tlf , Dagsorden Mødedato: Torsdag den 24. maj 2012 Starttidspunkt: Kl. 13:00 Sluttidspunkt: Kl. 16:00 Mødested: Campus Næstved Ergoterapeutuddannelsen Parkvej 190, 4700 Næstved Mødelokale: A 17 Journalnummer:

Læs mere

UNIVERSITY COLLEGE SYDDANMARK

UNIVERSITY COLLEGE SYDDANMARK UNIVERSITY COLLEGE SYDDANMARK Til uddannelsesudvalget ved Bioanalytikeruddannelsen Degnevej 16 Postboks 509 6705 Esbjerg Ø T 7266 2000 E ucsyd@ucsyd.dk W ucsyd.dk EAN CVR 30 84 04 02 Referat til 13. møde

Læs mere

Samarbejdsmodel for praktiksamarbejdet på Sygeplejerskeuddannelsen

Samarbejdsmodel for praktiksamarbejdet på Sygeplejerskeuddannelsen Samarbejdsmodel for praktiksamarbejdet på Sygeplejerskeuddannelsen i Professionshøjskolen Absalon Region Sjælland og kommunerne i region Sjælland er store arbejdsgivere, og væsentlige aftagere af Professionshøjskolen

Læs mere

Forretningsorden for SOSU Uddannelses- og efteruddannelsesudvalg

Forretningsorden for SOSU Uddannelses- og efteruddannelsesudvalg Forretningsorden for SOSU Uddannelses- og efteruddannelsesudvalg Side 1 af 5 Indholdsfortegnelse: Forretningsorden for SOSU Uddannelses- og efteruddannelsesudvalg:... Baggrund... 2 Formål... 2 Sammensætning,

Læs mere

Kommissorium for Nomineringsudvalget

Kommissorium for Nomineringsudvalget Baneskellet 1 Hammershøj 8830 Tjele Telefon 8799 3000 CVR-nr. 31843219 J.nr. 84-12264d Kommissorium for Nomineringsudvalget 1 Konstituering og formål 1.1 I henhold til bestyrelsens forretningsorden pkt.

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden (5 min.) Godkendelse af referat (5 min.)... 2

1. Godkendelse af dagsorden (5 min.) Godkendelse af referat (5 min.)... 2 Dagsorden Mødedato: Onsdag d. 28. juni 2017 Starttidspunkt: Kl. 14.00 16.00 Mødested: Campus Roskilde Mødelokale: A2.03 Mødesekretær: Ledelseskonsulent Maja Brink Houborg Dagsordenspunkter 1. Godkendelse

Læs mere

Model for uddannelsesevaluering på Arts

Model for uddannelsesevaluering på Arts Notat Model for uddannelsesevaluering på Arts Som en del af kvalitetssikringsarbejdet gennemføres såvel uddannelsesevalueringer som årlige statusser. Formålet med uddannelsesevalueringen er at identificere

Læs mere

Niels Hörup, Steen Sørensen og Per B. Christensen. 1. Godkendelse af dagsorden Meddelelser fra rektor og bestyrelsesformand...

Niels Hörup, Steen Sørensen og Per B. Christensen. 1. Godkendelse af dagsorden Meddelelser fra rektor og bestyrelsesformand... Mødereferat Mødedato: Tirsdag den 24. maj 2011 Mødested: University College Sjælland Slagelsevej 7, 4180 Sorø Journalnummer: Til stede: Fra bestyrelsen: Hans Stige, Knud Henning Andersen, Bente Sorgenfrey,

Læs mere